Views
5 years ago

SADOLIN CLASSIC - Nobiles

SADOLIN CLASSIC - Nobiles

SADOLIN CLASSIC -

Sadolin Classic jest doskona∏ym Êrodkiem impregnacyjno-dekoracyjnym do drewna, który zachowuje naturalny rysunek drewna jednoczeÊnie barwiàc go na atrakcyjny kolor. Wyrób zapewnia równie˝ ochron´ drewna na d∏ugie lata przed wilgocià, siniznà, grzybem. Niespotykana zdolnoÊç penetracji wyrobu w drewniane pod∏o˝e zabezpiecza go i pozwala na zachowanie jego naturalnego wyglàdu. Pory drewna pozostajà otwarte, co pozwala na jego oddychanie. Wyrób jest szczególnie polecany do malowania du˝ych powierzchni, nieobrobionego (nie wyklucza si´ obrobione) drewna np. formy drewniane. Polecany jest równie˝ do malowania pok∏adów ∏odzi drewnianych oraz p∏otów i placów zabaw dla dzieci. Efekt dekoracyjny Kolorystyka WydajnoÊç Czas schni´cia Rozcieƒczalnik G´stoÊç Okres gwarancji Przechowywanie Transport Atesty i certyfikaty Opakowania SADOLIN CLASSIC • zachowuje naturalnà struktur´ drewna • chroni przed wilgocià, siniznà i grzybami • pow∏oka matowa CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU Pow∏oka matowa, transparentna, barwiàca drewno, zachowujàca jego naturalnà struktur´. Gotowe kolory + bezbarwny tylko do rozjaÊniania pozosta∏ych kolorów. Tarcica 4÷8 m 2 /l, drewno mi´kkie heblowane 7÷12 m 2 /l drewno twarde heblowane 10÷14 m 2 /l drewno nieheblowane 6÷8 m 2 /l ok. 13 h nie stosuje si´ 0,85÷1,00 g/cm 3 5 lat Zalecana temperatura 5-25ºC, miejsca os∏oni´te przed s∏oƒcem i z dala od êróde∏ ciep∏a. W szczelnych opakowaniach, krytymi Êrodkami transportu. WT 637/00, Deklaracja zgodnoÊci z PN-C-81753:2002, Atest PZH, Karta Charakterystyki Nr KW-S1. 0,75 l, 2,5 l PRZYK¸ADY ZASTOSOWA¡ 13 h 5 lat 5-25ºC

Cennik produktów ważny od 02.11.2007 - Nobiles
Route 66 Remembered (Motorbooks Classic)
Crijep za ravne krovove F 13 Classic - Nelskamp
Opel Astra Classic cennik 2012 - Rok modelowy 2012 - Opel Polska
Nei Gong: The Authentic Classic: A Translation of the Nei Gong Zhen Chuan
The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness
Katalog rozwiązań konstrukcyjnych - Konsbud
KOTŁY NA DREWNO I PELET - Immergas
(drewno stosowe energetyczne, przemysłowe S_S2A ENER oraz ...
Death Co: Modern Classic Cocktails, with More Than 500 Recipes
Ogród z pomysłem 2/2015
KOTŁY NA DREWNO I PELET
Page 1 Page 2 LINIJA BOXER' CLASSIC Leidirrm Nr. 03500 .Č ...
Classic Dolomite Climbs: 102 High Quality Rock-Climbs Between the UIAA Grades III and VII
Classic Tailoring Techniques: A Construction Guide for Women s Wear (F.I.T. Collection)
Glenn Miller -The Easy Keyboard Library: 23 Classic Songs for Keyboard
The Jade Emperor s Mind Seal Classic: The Taoist Guide to Health Longevity and Immortality
numer 01 (30) 2007 - Forum Narzędziowe Oberon
AG40L AG60L AG80L - Sodick