FREUND DER ENERGIESPARER - Multibeton

multibeton

FREUND DER ENERGIESPARER - Multibeton

FREUND DER

ENERG RGIE IESP SPARER ER

MIĘDZYNARODOWY MAGAZYN DLA BRANŻY NOWOCZESNEGO OGRZEWANIA POWIERZCHNIOWEGO I CHŁODZENIA

Spis treści:

Artykuł wstępny Artusa Feista Str. 3

Planowanie ogrzewania podłogowego MB

(MULTIBETON) przez internet Str. 5

Multiplaner 5.0 Str. 7

Komentarz: Architekt w centrum

zainteresowania Str. 10

Seminaria w firmie MULTIBETON Str. 13

Produkcja firmy MULTIBETON Str. 14

Recenzja książki „Zyskamy wszyscy”

autorstwa Alfrieda Vogdta Str. 16

Dystrybucja: cała Europa, cena za egzemplarz:2,50 €

1


MAGAZYN

Artus Feist, wynalazca ogrzewania powierzchniowego MB pisze dla

Paostwa:

Czyż nie jesteśmy wszyscy „przyjaciółmi energooszczędnych"?

Oszczędzanie energii od wielu dekad jest pojęciem, które każdy już

gdzieś słyszał. W obszarze przemysłowym i prywatnym są już w tej

dziedzinie sukcesy godne odnotowania. Jeżeli przyjrzymy się sytuacji

energetycznej na całym świecie i uwzględnimy przy tym sytuację

polityczną i finansową, to stwierdzimy, że nadal jest za mało

„przyjaciół energooszczędnych”. Dziś racjonalne wykorzystywanie

energii jest i staje się coraz bardziej istotne w kontekście przeżycia.

Tak, szanowni Czytelnicy, należy tu podkreślid istotne w kontekście

przeżycia. Marnotrawstwo energii przybrało dziś wymiar nieodpo-

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w kraju związkowym Brandenburgii,

nie jest przyjacielem energooszczędnych

wiedzialny i megalomaoski.

Chciałbym jednak najpierw wskazad na zasadniczy punkt widzenia,

aby nie wzbudzid podejrzeo o reprezentowanie bezkompromisowych

„zielonych” tez. Oznacza to, że musimy porozumied się na

naszej „jeszcze“ tak pięknej Ziemi, by utrzymad równowagę między

tzw. zanieczyszczaniem a możliwością naturalnej i technicznej regeneracji.

I do tej równowagi należy dążyd za wszelką cenę, ponieważ

jest to klucz do naszego przyszłego dobrobytu.

Nowoczesna elektrownia zasilana węglem brunatnym, jest prawie PRZYJA-

CIELEM ENERGOOSZCZĘDNYCH

3

Czy zawsze mamy świadomośd, że każda forma wykorzystywanej

energii, wytworzona lub przekształcona, niesie ze sobą w nieunikniony

sposób określoną ilośd odpadów lub zanieczyszczeo?

Przygotowanie energii z surowców kopalnych i techniką atomową

generuje największą ilośd zanieczyszczeo dając drastyczny wynik

ekonomiczny i ekologiczny. Natomiast przygotowanie energii ze

źródeł geotermalnych oraz z energii słonecznej daje pokaźny wynik

ekonomiczny nie powodując prawie żadnego obciążenia środowiska.

Offshore Windpark w kanale La Manche, jest prawdziwym

PRZYJACIELEM ENERGOOSZCZĘDNYCH

Zbyt powoli rodzi się świadomośd konieczności przejścia na czystszą

i taoszą energię: energia pozyskiwana ze spalania oleju lub uzyskiwana

techniką atomową jest zbyt tania, ponieważ w obliczeniach

uwzględniana jest tylko produkcja – nie regeneracja! W tym przypadku

miliardowej wysokości koszty są finansowane przez obce

podmioty i przerzucane z jednego podmiotu na drugi. Zwrócenie

tych ogromnych świadczeo finansowych w kierunku ciepła geotermalnego

oraz energii słonecznej i wiatrowej doprowadziłoby do

tego, że te nowoczesne i nieszkodliwe rodzaje energii byłyby niezmiernie

tanie. I to przy rzetelnej kalkulacji, ponieważ nie powstają

tu żadne późniejsze koszty w aspekcie ekologicznym. Wiemy, że

takie rozwiązania wymagają trudnej, politycznej pracy. W branży

grzewczej co dzieo zajmujemy się kreatywnie zużyciem energii podczas

przygotowywania ofert i wykonywania projektów. Dlatego

opłaca się nam rozmawiad na ten temat z naszymi klientami.

Jeżeli nie my, to kto?

Dziś i w przyszłości największą siłą gospodarki jest i będzie obszar

energetyczny oraz jego wydajnośd. Pomyślcie szanowni Czytelnicy,

że dotyczy to także nas. Wielu z nas w swej pracy wstąpiło już na

właściwą ścieżkę. Musimy zwiększyd naszą aktywnośd w kierunku

stosowania alternatywnych źródeł energii oraz najniższych temperatur

ogrzewania (Multiplaner). Szczęśliwie możemy optymalnie

kształtowad zużycie energii przez naszych klientów, dzięki czemu

nasi klienci widzą w nas „przyjaciół energooszczędnych". Jest to dla

nas największy komplement.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami, Paostwa Artus Feist


W przypadku Paostwa ogrzewania podłogowego: bezpłatne planowanie przez firmę MULTIBETON!

Dział techniczny formy MULTIBETON oferuje:

· Indywidualne planowanie instalacji grzewczej i chłodzącej dostosowanej do Paostwa domu

· Optymalne wykorzystanie ciepła metodą modulacji MULTIBETON

· Oszczędnośd kosztów energii dzięki najniższym temperaturom dopływu

Prosimy przysład nam następującą dokumentację: rzuty poziome, przekroje (1:100) i dokument potwierdzający

izolację termiczną za pośrednictwem firmy instalacyjnej, architekta/inżyniera lub bezpośrednio na

adres:

MULTIBETON GmbH Deutschland, Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich

E-Mail: info@multibeton.de, Internet: www.multibeton.de

Telefon: +49 (0) 2241/25 20 00, Fax: +49 (0) 2241/25 20 099

4

Anons


Po co komplikowad i utrudniad, jeżeli można prosto i szybko:

Planowanie ogrzewania podłogowego MULTIBETON przez internet

Artykuł Manuela Hilberatha, instalatora instalacji grzewczych

Dzisiaj w nowoczesny, elektroniczny

sposób można przesyład rzuty

poziome i przekroje do działu planowania

firmy MULTIBETON. Korzystając

z internetu można to zrobid

prosto, szybko i wygodnie. Na

stronie internetowej firmy MULTI-

BETON GmbH istnieje możliwośd

szybkiego i nieskomplikowanego

przesłania danych swoich inwestycji

budowlanych oraz wszystkich

istotnych i niezbędnych danych. W

tym celu należy odwiedzid stronę

internetową MULTIBETON, którą

można znaleźd pod adresem:

www.multibeton.de. Na stronie

startowej po kliknięciu na przyciski

w górnym prawy obszarze ekranu

można przejśd do różnych podkategorii.

Wybrany obszar jest zawsze oznaczony

przez różowy punkt. W podpunkcie

„Planujemy dla Paostwa“

znajduje się obszar planowania i

obszar ofertowy. Następnie należy kliknąd na link „Przejdź

do wpisywania danych budowlanych“ z prawej strony na

dole i przechodzi się do miejsca docelowego. Najpierw należy

wpisad dane firmy lub dane kontaktowe.

W znajdującym się poniżej obszarze „Inwestycja budowlana“

można wgrad rzuty poziome, przekroje oraz ewentualnie

dokumentację potwierdzającą wykonanie izolacji termicznej i

wprowadzid pierwsze dane dotyczące projektu – czy jest to

nowe budownictwo, stary budynek, czy przebudowa. Aby

wprowadzid rzuty pionowe, należy kliknąd na „Wyszukaj“,

otworzy się okno. W oknie tym można wybrad żądany plik

5

zapisany na Paostwa komputerze i go wgrad.

W ten sam sposób należy postąpid w przypadku pozostałych

dokumentów, które chcą Paostwo wysład do MULTIBETON.

Paostwa rzuty pionowe można przesyład w postaci pliku Au-

toCad w formacie .dwg lub .dxf, pliku obrazkowego .jpg,

.bmp, .tif itp. i wszystkich pozostałych popularnych forma-

tach. Teraz czas na „Dane budynku“. Tutaj należy wpisad np.

w ilu pomieszczeniach nie będzie zakładane ogrzewanie pod-

łogowe lub w których pomieszczeniach ma zostad zamonto-

wane ogrzewanie ścienne. Ponadto można podad umiejsco-

wienie rozdzielaczy dla każdego ogrzewanego piętra. Jeżeli

nie zostaną podane żadne dane, MUL-

TIBETON dobierze odpowiednie miej-

sce dla rozdzielaczy. Jeżeli konstrukcja

podłogi na piętrach jest już znana,

można tutaj również wpisad wysoko-

ści. Jeżeli nie zostaną tu podane żad-

ne dane, MULTIBETON dobierze wła-

ściwą konstrukcję zgodnie z odpo-

wiednimi normami, ustawami i przy-

jętymi zasadami techniki. W następ-

nym polu wpisuje się temperaturę


dopływu w układzie ogrzewania. Jeżeli nie jest ona jeszcze

znana, proszę wpisad, jakie źródła ogrzewania (np. pompa

ciepła) będą wykorzystywane. W ostatnim podpunkcie tego

pola można wprowadzid wartości współczynnika U swojej

inwestycji budowlanej, którą można odczytad z dokumenta-

cji potwierdzającej wykonanie izolacji termicznej lub otrzy-

mad od architekta lub statyka. Jeżeli nie zostaną tu podane

żadne dane, przyjęte zostaną minimalne wymagania zgodnie

6

z aktualnym rozporządzeniem w

sprawie oszczędzania energii. W

ostatnim polu „Informacje różne“

można wpisad specyficzne informa-

cje lub uwagi dotyczące inwestycji

budowlanej. Na koniec należy po-

twierdzid przeczytanie oświadcze-

nia dotyczącego ochrony danych

osobowych. Po potwierdzeniu

przeczytania oświadczenia o ochro-

nie danych osobowych zapytanie o wykonanie planu można

odesład do MULTIBETON klikając na przycisk „Wyślij“. Dział

techniczny w krótkim czasie prześle Paostwu obliczenia i

indywidualne rozplanowanie systemu w Paostwa inwestycji

budowlanej.


MULTIPLANER

następnej generacji.

Skuteczne oprogramowanie do planowania MULTIPLANER, które zostało opracowane samodzielnie przez firmę

MULTIBETON i jest nadal udoskonalane, już wkrótce rozpocznie nową erę.

Artykuł Manuela Hilberatha, instalatora instalacji grzewczych

Piąta wersja oprogramowania do planowania udoskonalanego w

czterech kolejnych wersjach w celu zapewnienia jeszcze większej

wydajności, jest już prawie skooczona. W wersji tej czeka wiele

nowości, ale biegły użytkownik odnajdzie w niej z pewnością

również dobrze znane rozwiązania. Multiplaner 5.0 oferuje możliwośd

obliczania wszystkich systemów MULTIBETON oraz indywidualnego

dopasowania do każdej inwestycji budowlanej. Za

podstawę do obliczeo obciążenia grzewczego służą wartości

współczynnika U otaczających elementów konstrukcyjnych pomieszczenia.

Tutaj Multiplaner 5.0 daje możliwośd tworzenia

nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji ściennych i obliczania

dla nich wartości współczynnika U. Podobnie można w

dowolny sposób zmieniad poszczególne części konstrukcji podłogi.

Można wybierad wszystkie rodzaje górnej warstwy podłogi

oraz tworzenia nowych elementów konstrukcyjnych, aby w ten

sposób dopasowad się indywidualnie do każdej inwestycji budowlanej

i sporządzid dla niej optymalne obliczenia. Naturalnie

wszystko to na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych i

międzynarodowych norm, np. DIN EN 12831, DIN 18560 oraz

DIN EN 1264.

Interfejs użytkownika został zoptymalizowany i rozszerzony o

niektóre funkcje. Istnieje możliwośd wykorzystania zadanych

obciążeo grzewczych otrzymanych np. od biura projektowego.

Obliczanie obciążenia grzewczego staje się więc zbędne, ponieważ

Multiplaner 5.0 oblicza rozkład poszczególnych systemów MULTI-

BETON na podstawie geometrii przestrzennej oraz zadanych

obciążeo grzewczych. Na nowo została opracowana i zmieniona

również warstwa graficzna rozkładu

systemów oraz geometrii przestrzennej.

Kolejną nowością programu Multiplaner

5.0 jest także wskazywanie „ukrytego

chłodzenia“ i obliczanie dokładnych

danych dotyczących oczekiwanego

schładzania pomieszczenia w trybie

chłodzenia. Ponieważ wszystkie systemy

MULTIBETON można wykorzystywad

zarówno do grzania, jak i chłodzenia.

Stąd powierzchnie klimatyzujące

są montowane bezpośrednio razem z

instalacją ogrzewania powierzchniowego

MULTIBETON.

Program został opracowany na nowo

nie tylko w warstwie optycznej, ale

również po raz pierwszy stworzono

możliwośd wczytywania i przetwarza-

7

nia rzutów poziomych w formatach AutoCad .dxf i .dwg.

Użytkownik ma więc możliwośd wczytywania rzutów architektonicznych

bezpośrednio do programu, aby móc zgromadzid i

przetworzyd wszystkie istotne elementy konstrukcyjne. Poszczególne

pomieszczenia budynku można ująd cyfrowo w celu sporządzenia

obliczeo obciążenia grzewczego na podstawie najbardziej

aktualnych norm DIN i EN, a także aktualnych rozporządzeo

w sprawie oszczędzania energii. Na ich podstawie następuje

następnie wstępne rozplanowanie różnych systemów MULTIBE-

TON.

Niezależnie od systemu – system jastrychowy, płaski system

jastrychowy, jeden z systemów suchych, ogrzewanie ścienne lub

jeden z wielu innych systemów mieszkaniowych i przemysłowych

- Multiplaner 5.0 stanowi oprogramowanie do planowania, które

sprosta każdemu wyzwaniu.

Rozkład systemu MULTIBETON obliczony na podstawie obciążenia

grzewczego oraz geometrii przestrzennej zostaje przedstawiony

graficznie w rzutach cyfrowych. Dzięki temu rysunki

można zapisywad w formacie .dxf i przekazywad zleceniodawcy

jako element składowy wymaganych dokumentów kontrolnych. To

zwłaszcza jest dużą zaletą tego programu, ponieważ dziś coraz

więcej zleceniodawców chciałaby otrzymad dokumentację kontrolną

także w postaci elektronicznej.

Sporządzone obliczenia i wstępne rozplanowanie ze wszystkimi

informacjami dotyczącymi poszczególnego pomieszczenia takie,

Multiplaner 5.0: Obliczanie „ukrytego chłodzenia“


jak obciążenie grzewcze, rodzaje rozkładu systemu

MULTIBETON, długośd obwodu grzewczego, ilośd

wody, ustawienia zaworów, straty ciśnienia itp., można

na koniec wydrukowad i również przekazad monterowi

podczas układania systemu, a także dołączyd do

dokumentacji kontrolnej. Ponadto dokumentacja

rozplanowania systemu zawiera również wydajnośd

kotła niezbędną do pokrycia zapotrzebowania wynikającego

z obciążenia grzewczego w obliczanych pomieszczeniach

/ obliczanej inwestycji budowlanej,

ilośd wody w obiegu oraz maks. stratę ciśnienia w

celu zwymiarowania pompy cyrkulacyjnej układu

ogrzewania.

Posługiwanie się programem jest, podobnie jak w

poprzednich wersjach, bardzo proste i intuicyjne, by

także tutaj móc uzyskad możliwie jak największą wydajnośd.

Nowy sposób gromadzenia danych CAD pod względem

posługiwania się jest porównywalny z popularnymi

programami CAD, a obsługa programu łatwa do

opanowania.

Ponieważ systemy MULTIBETON są rozplanowywane i dystrybuowane

w ponad 20 oddziałach firmy w całej europie, naszym

obowiązkiem jest także uwzględnianie życzeo naszych partnerów.

Ponieważ Multiplaner cieszy się coraz większą popularno-

Gromadzenie danych pomieszczenia w programie Multiplaner 5.0

MULTIDRAW: Wizualizacja rozkładu rzutów poziomych AUTOCAD

8

ścią, program ten jest obecnie dostępny w wielu językach europejskich.

Mianowicie w języku niemieckim, angielskim, francuskim,

hiszpaoskim i włoskim. Ponadto sporządzoną dokumenta-


Duża szczegółowośd: tylko dokładne zgromadzenie danych elementów konstrukcyjnych oraz danych budynku gwarantuje optymalne rozplanowanie i rozkład, a

także maksymalną oszczędnośd energii

cję dotyczącą rozkładu systemu można wydrukowad w wielu

innych językach, np. niderlandzkim, portugalskim, czeskim itd.,

jako dokumentację pomocniczą dla naszych partnerów na miejscu

budowy. Dlatego dla naszych partnerów przetłumaczenie

programu na różne języki narodowe z uwzględnieniem całej ich

specyfiki było rzeczą oczywistą.

Wyrazy podziękowania należą się naszym partnerom lokalnym

9

za tak silne wsparcie w realizacji tego zadania.

W następujących krajach można obecnie pracowad z wykorzystaniem

nowoczesnego i wydajnego programu Multiplaner 5.0:

Włochy Podziękowania dla pana Christiana Costy!

Holandia Podziękowania dla pana Jana Aartena!

Polska Podziękowania dla pana Alfreda Grygierczyka!

Portugalia Podziękowania dla pani Filomeny Dias i pana Ricardo Duarte!

Hiszpania Podziękowania dla pana Fréderica Porras!

Czechy Podziękowania dla pani Petry Eschingerovej!

Multiplaner 5.0 można więc obsługiwad w językach: niemieckim, angielskim, hiszpaoskim, francuskim, i włoskim, a także drukowad

dokumentację w wymienionych wyżej językach.


Architekt w centrum zainteresowania

„My – specjalistyczne firmy z branży ogrzewania i klimatyzacji, jaki mamy do tego nastawienie?“

Komentarz Artusa Feista

Tak pięknie to brzmi: „... w imieniu i na zlecenie inwestora ...“

architekt realizuje inwestycję budowlaną. Niektórzy inwestorzy,

którzy w ten sposób chcą zrealizowad swoją budowę, są wdzięczni

architektowi za jego profesjonalną pracę.

Ten przyczynek ma na celu przybliżenie epokowej pracy architekta

oraz istotnej roli tego specjalisty. Jak było kiedyś, jakieś 100 lat

temu? Także wówczas byli architekci, ale znaczyli mniej niż dziś.

Dlaczego? Wówczas z uwagi na prostą i trwałą technikę budowlaną,

która była zbyt masywna i o zbyt dużych rozmiarach, istniały

przeważnie wykwalifikowane zakłady rzemieślnicze.

Katedra w Chester, budowla sakralna z ogrzewaniem podłogowym wykonanym

przez MULTIBETON UK LTD

Te zakłady, w większości firmy budowlane z wieloma cechami,

dysponowały własnymi inżynierami lub mistrzami.

Określenie „mistrz budowlany” funkcjonowało jako nazwa zawodu.

Mistrzowie budowlani samodzielnie wykonywali plany i obliczenia

dla swoich inwestycji budowlanych, często według podanych

wartości empirycznych.

Dziś wygląda to naturalnie zupełnie inaczej. Technika budowlana

zmieniła się:

1. Jest więcej wiążących przepisów, których należy przestrzegad.

2. Wymagania dotyczące warunków mieszkaniowych i stylu życia

zmieniły się.

3. Poprawie uległy materiały budowlane, rozmiary zostały zoptymalizowane.

4. Koszty pracy wzrosły w porównaniu z kosztami materiałów.

5. Proces automatyzacji oraz praca maszynowa mają większy

udział w produkcji.

6. Estetykę kształtują nowoczesne wartości.

7. Zużycie energii staje się tematem zasadniczym.

10

Komentarz

Nowoczesny architekt uwzględnia wymienione wyżej punkty w

swoim planie ogólnym. Z udziałem przedsiębiorstw realizuje swój

plan w praktyce poprzez profesjonalne kierowanie budową. W

Restauracja we Włoszech

zależności od inwestycji budowlanej, wielkości i wymagao, architekt

rozdziela określone zadania związane z planowaniem i obliczeniami

na poszczególnych samodzielnych inżynierów, o ile nie

zatrudnia ich we własnym zakładzie. Niezależnie od tego, czy dokonuje

obliczeo samodzielnie, czy też zleca ich wykonanie specjalistom:

Architekt pozostaje w centrum wydarzeo!

Architekt jest duchowym ojcem oraz osobą odpowiedzialną za

projekt.

Szczerze: Autor nie zna żadnej inwestycji budowlanej, w przypadku

której po ostatecznym wykonaniu pozostałyby niewykorzystane

środki finansowe. Szanowni Czytelnicy mają najprawdopodobniej

te same doświadczenia. Właśnie z tego powodu inwestorzy

powinni zaufad fachowcowi, specjaliście, architektowi, który od

tego właściwie jest. Niezależnie od tego, czy budowa jest mniej,

Podłoga w hali zakładu przemysłowego


czy bardziej wymagająca, ponieważ tylko ten specjalista bazując

na swoim wykształceniu i doświadczeniu ma warunki i możliwośd

takiego spełnienia wymogów planistycznych, by nie przekroczyd

Centrum biurowe w Polsce

Widok wewnątrz centrum biurowego

założeo finansowych projektu.

My, firmy specjalistyczne z branży grzewczej znajdujemy się

niejako w środku obszaru budowy. Z nami mają stycznośd prawie

wszyscy rzemieślnicy. Dla architekta i dla nas oznacza to profesjonalną

i pełną zaufania współpracę, już podczas planowania, tworzenia

oferty i tym bardziej podczas kierowania budową. Architekt,

nasz partner umowny, potrafi pozytywnie ocenid naszą pracę,

gdy realizujemy ją sprawnie i w kooperacji z nim.

Nadrzędną rolę w naszym fachu zajmuje temat „Energii i ogrzewania“.

Dla architekta temat ten stanowi wyzwanie w jeszcze

szerszym kontekście. My, firmy specjalistyczne z branży grzewczej

i dostawcy know how oraz producenci niskotemperaturowych

Autosalon w Austrii

11

Pałac Praw Człowieka w Strasburgu

systemów grzewczych jesteśmy zobowiązani do czynnego działania

w tej nowoczesnej dziedzinie. Doradztwo oraz dostarczanie

architektom i firmom specjalistycznym informacji o najnowszym

stanie wiedzy technicznej było i jest powinnością dla MULTIBE-

TON, pioniera w dziedzinie ogrzewania podłogowego i powierzchniowego.

Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą stale liczyd na postępy i

ulepszenia. W szczególności użytkownicy, zleceniodawcy czerpią

z tego korzyści i potrafią docenid te wartości, które przekładają się

na jakośd.

Pozwolę sobie przytoczyd tu kilka przykładowych pytao, których

odpowiedź wielu Czytelnikom z pewnością nie przysporzy problemów,

a niektórym da przynajmniej do myślenia:

Czy wszyscy zleceniodawcy wiedzą, że…

… najbardziej oszczędne ogrzewanie można uzyskad przy możliwie

jak największej powierzchni, jak np. w ogrzewanie MB metodą

modulacji?

… swobodne i optymalne pod względem architektonicznym

kształtowanie budowli jest możliwe dopiero wówczas, gdy zrezygnuje

się z wszelkiego rodzaju grzejników, tzn. gdy ogrzewanie

stanie się niewidoczne.

… istnieje ogrzewanie, np. ogrzewanie MB, które pracuje całkowicie

bezpyłowo, dzięki czemu można zaoszczędzid na kosztach renowacji?

… powierzchnie ogrzewane systemem MB bez dodatkowych kosztów

można stosowad do schładzania pomieszczeo?

… istnieje ogrzewanie, które wykracza poza wymogi norm pod

względem jakości materiału, które jest do tego stopnia bezpieczne,

że od 1970 r. ani razu nie skorzystano jeszcze z odpowiedzial-

Willa we Włoszech

ności cywilnej za produkt, jak np. ogrzewanie MB?

… każdy obszar budowlany, także w szczególnych, wymagających i

nadzwyczajnych warunkach, można doskonale i w korzystnej cenie

ogrzewad systemem MB?

Tych kilka pytao stanowi tylko wycinek wielu pozytywnych właściwości,

które wynikają z planowania ogrzewania MB.

Architekt ma tu w szczególności doskonałe możliwości realizacji

swoich indywidualnych koncepcji. Przypomnijmy, że to przecież


Filharmonia, Pałac Kultury z ogrzewaniem podłogowym MULTIBETON

architekci poprzez swoją pracę tworzą epokowe standardy i normy.

Gdy spojrzymy wstecz na nieodległą przeszłośd, z łatwością

rozpoznamy okresy powojenne, które różnią się między sobą pod

względem formy, stylu i techniki.

Ujmując rzecz w skrócie – w latach powojennych – latach biedy –

obowiązywała zasada „masa ważniejsza od klasy”, którą usprawiedliwiały

ówczesne warunki. Dziś jednak stoimy przed koniecznością

renowacji tych budowli, co stanowi nie lada wyzwanie.

W czasie ożywienia gospodarczego charakteryzującego się stosun-

Dom w Słowenii

kowo korzystnym poziomem wynagrodzeo i cen materiałów wzrosły

wymagania budowlane. Powstawały nowoczesne budowle, w

przypadku których architekci wiedli prym. Możliwe było prawie

wszystko. Kształty, wielkośd, estetyka, a także przesadzona technika

charakteryzują tę erę stylistyczną.

Dom jednorodzinny w Wissen/Sieg, Niemcy

Dziś musimy skupid się przede wszystkim na ekonomii i ekologii.

Ponieważ jest coraz mniej ludzi pracujących, którzy muszą zapewnid

byt coraz liczniejszej rzeszy niepracujących, naszymi firmami

należy zarządzad szczególni ekonomicznie. Co oznacza to w kon-

12

tekście współpracy z naszymi parterami umownymi, architektami?

Firmy specjalistyczne powinny skupid się na kilku produktach

specjalistycznych lub najlepszych systemach. Zaletą będą tu korzystne

ceny zakupu oraz niskie koszty składowania. Tylko mając

dobrą reputację jako firma specjalistyczna można zaoferowad

architektowi optymalne partnerstwo. Planowanie, ofertowanie,

wykonanie i rozliczenie muszą byd proste, przejrzyste i bez późniejszych

niespodzianek.

Ogrzewanie podłogowe MB na basenie

Stojąc po stronie producentów dostrzegamy, że nasze zadanie

wobec architekta polega na …

… optymalnym opisie właściwości oraz objaśnianiu podczas indywidualnej

rozmowy,

… sporządzaniu oferty w prostej, przejrzystej formie,

… certyfikowaniu specjalistycznych firmy, które przeszły szkolenie

MB lub szkoleniu nowych firm,

… optymalizacji procesu obliczania obciążenia grzewczego i

wstępnego rozplanowania przy wykorzystaniu wielu możliwości

oraz planowaniu zgodnie z życzeniem również na podstawie podanego

obciążenia grzewczego,

… podstawowym i specjalistycznym doradztwie z dziedziny ogrzewania

niskotemperaturowego,

… wykonywaniu najbardziej nowoczesnych instalacji grzewczych

we wszystkich obszarach budowlanych takich, jak budownictwo

mieszkaniowe, budowle ekskluzywne, budowle komunalne, kościoły,

budowle sportowe, budowle przemysłowe, powierzchnie

zewnętrzne oraz budowle do renowacji.

W przekonaniu autora przemysł i rzemiosło mają nie tylko możliwośd

zaoferowania architektowi najlepszej i najkorzystniejszej

wersji ogrzewania dla inwestycji budowlanej, lecz przy dzisiejszej

napiętej sytuacji ogólnej przemysł i rzemiosło mają za zadanie

ułatwiad architektowi pracę, począwszy od planowania po wykonanie

projektu, aby mógł on duże wymagania przełożyd na formę,

kształt i ekonomicznośd według własnego wyobrażenia.

To architekci udzielają nam zleceo, nie powinniśmy tym zapominad!


Seminaria:

Przenieśd jakośd

Organizujemy seminaria, aby zapewnid planowe i optymalne pod względem jakości opracowywanie naszych systemów ogrzewania

i chłodzenia podłogowego. Na seminaria te zjeżdżają klienci z całej Europy lub to my odwiedzamy naszych Klientów. Poniżej

garśd wrażeo z tych seminariów.

Firma Firma Firma Lars Lars Lars Kruse Kruse Kruse Leverkusen

Leverkusen

Leverkusen

MULTITECH MULTITECH MULTITECH Climatisation, Climatisation, Climatisation, Marokko Marokko Marokko

MULTIBETON Portugal

Seminarteilnehmer Seminarteilnehmer Seminarteilnehmer aus aus aus Nord Nord– Nord

und und und Süddeutschland

Süddeutschland

Süddeutschland

MULTIBETON

MULTIBETON-Romania

MULTIBETON Romania Romania

Otto Leible GmbH und

„Freunde aus dem Norden“

13

EKIM EKIM EKIM MORAVIA MORAVIA MORAVIA

Seminarteilnehmer Seminarteilnehmer Seminarteilnehmer aus aus aus dem dem dem Umkreis Umkreis Umkreis

MULTIBETON MULTIBETON MULTIBETON Frankreich Frankreich Frankreich

MULTIBETON MULTIBETON MULTIBETON Österreich Österreich Österreich


Produkcja w firmie

MULTIBETON

Seria artykułów poświęcona produkcji w firmie MULTIBETON

Autorzy: Björn Harrenberger i Michael Gäb

Celem serii artykułów „Produkcja w firmie MULTIBETON“ jest

przedstawienie Paostwu, w jaki sposób MULTIBETON z najlepszych

surowców wytwarza najlepsze produkty.

Firma MULTIBETON w ostatnich latach zainwestowała duże

środki nie tylko w dystrybucję, ale również w produkcję wyrobów

wysokiej jakości.

Kierownik laboratorium i warsztatu Björn Harrenberger podczas pracy

Od 2005 r. w produkcji zostały dokonane istotne zmiany. I tak

np. starzejąca się instalacja do rozdziału energii została zastąpiona

przez najnowocześniejszą instalację. Dzięki temu lepiej

niż kiedykolwiek możemy dostarczad niezbędną energię do

wszystkich maszyn produkcyjnych w zakładzie w Troisdorf.

Jesienią 2005 r. na powierzchni prawie 2000 m² ułożono nową

okładzinę podłogową. Jakośd trzeba czud i dad ją poczud

klientowi. Zgodnie z tym w firmie MULTIBETON kierowano się

zasadą znalezienia kompromisu między czystością, obciążalnością

(np. w przypadku transportu wózkiem widłowym),

Nowoczesna produkcja szyn klipsowych

14

optymalną powierzchnią grzejną dla naszego ogrzewania

podłogowego MULTIBETON, a także atrakcyjnym wyglądem

zewnętrznym.

Zwiększenie motywacji u naszych pracowników, dobre wra-

Pięd linii produkcyjnych (widok częściowy) sterowanych komputerowo pracuje

pełną parą!

żenie u naszych gości oraz uczestników seminariów, a także

znaczący wpływ większej czystości (rozwiązanie bezpyłowe)

na jakośd naszych produktów motywowały nas do dalszych

ulepszeo. Wszystkie maszyny w zakładzie w Troisdorf zostały

zdemontowane, przeszły remont generalny i zostały na nowo

polakierowane. Zdjęcia przedstawiają doskonale nowe oblicze

działu produkcji.

Przejrzystośd i wydajnośd także w centrali elektrycznej

W następnych wydaniach będziemy donosid o wejściu naszych

linii produkcyjnych w erę komputerową.


Prezentacja książki:

w naszym magazynie nasz drogi Czytelnik powinien mied

możliwośd zetknięcia się z niezwykłymi książkami. Jak zapowiada

tytuł, także i tu „Przyjaciel energooszczędnych“ spogląda

poza brzeg swego talerza. Naszą serię rozpoczynamy od

książki „Zyskamy wszyscy“ Alfrieda Vogdta.

Poniżej pierwsze dwa rozdziały:

1. NIECO INNA INSTRUKCJA UŻYCIA

Szanowni Czytelnicy,

publikacja ZYSKAMY WSZYSCY jest poświęcona aktualnej

dziś problematyce gospodarczej i społeczno-politycznej.

Podczas opracowywania tej materii jest niezmiernie ważne,

aby do sprawy podejśd w sposób ukierunkowany i skoncentrowany.

Wówczas zyskamy dobrą podstawę dla zainteresowania

oraz gotowości zrozumienia tej materii.

Czasem można natknąd się na określone wyjaśnienie lub

dane orientacyjne. Podczas ogólnego oglądu materii nie

powinno to jednak odgrywad szczególnej roli. Na przykład

podczas omawiania tematu bezrobocia podrzędne znaczenie

ma to, czy liczba bezrobotnych wynosi obecnie 4, 5 czy 6

milionów. Ten, kto chce się spierad, powinien to zrobid, ale

nie, gdy chodzi o to, by wyeliminowad bezrobocie. Znają to

Paostwo! Takie odstępstwa od tematu zdarzają się wszędzie

tam, gdzie nie widad rozwiązania. Przez to rozmywa lub całkowicie

zatraca się właściwy cel. Proszę przypomnied sobie

przekonywujące przedstawienie mówcy nr 1 oraz równie

przekonywujący obraz mówcy nr 2! Stwierdzą Paostwo:

Obaj mają rację. Ale obaj dla osiągnięcia swoich celów opuścili,

podkreślili lub złagodzili pewne rzeczy, ponieważ było

to dla nich korzystne. Stanowi to podstawę częściowej lub

całkowitej blokady w znalezieniu rozwiązania. Także z tego

powodu nie możemy pozbyd się dziś niekooczących, pochłaniających

czas i nieefektywnych terapii objawowych.

W przeciwieostwie do normalnej praktyki podczas dyskusji

czy sporów, sposób postępowania przeciwnika spotyka się

tu z poszanowaniem. Byłby to zresztą także rytuał, który

doprowadziłby szybciej do sukcesu poprzez przekonanie

podczas wszystkich dyskusji w parlamencie lub innych audycji

typu talk-show. Albo co sądzą Paostwo o tym – gdyby

przeciwnicy dyskusji zgodzili się na maks. 15 % czasu na głos

krytyczny, wówczas 85 % czasu byłoby wystarczające na

przedstawienie swoich pozytywnych koncepcji.

W niniejszej publikacji niektóre sprawy poruszane są świadomie

wielokrotnie. W celu lepszego zrozumienia temat jest

naświetlany przez drugą stronę dyskusji.

Chodzi tu głównie o uporządkowanie, przygotowanie i rozwiązanie

całkowitej koncepcji. Przedstawione zostaną sposoby

myślenia, poglądy i opinie, które odbiegają od istniejących

dziś standardów. Dlatego publikację ZYSKAMY WSZY-

16

SCY należy czytad rozdział po rozdziale, co jest szczerze doradzane.

Niektóre fragmenty można czytad nawet dwa razy.

Pobieżne przejrzenie tekstu doprowadzi z pewnością do

fałszywej oceny. Publikacja jest zbudowana w taki sposób,

aby uwzględnid każdą grupę lub organizację. Trwały sukces

można osiągnąd tylko wówczas, gdy obie strony są partnerami

i odnoszą korzyści.

Następny rozdział zajmuje się naszą pouczającą przeszłością.

2. CZEGO DOŚWIADCZYLIŚMY I CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY

Jeżeli chcemy dziś zdziaład coś nowego, przeszłośd nie musi

byd nudna. Tylko w niezbędnym zakresie należy czerpad z

przeszłości, aby stworzyd podstawę i punkt wyjścia dla nowych

działao.

Od dziesięcioleci uczyliśmy się odbudowywad. Przy wszyst-

kich tych trudnościach, jakie wystąpiły po dramatycznej

drugiej wojnie światowej, wytworzenie wzrostu gospodarczego

nie stanowiło żadnego problemu. Wzrost ten nastę-

pował niemal samoczynnie. Zniszczone było prawie wszystko.

Prawie wszystko wymagało odbudowy. Błędy popełnia-

ne przez polityków, ekonomistów lub osoby prywatne, nie

rzucały się w oczy, ponieważ kompensowały je stale rosnące

obroty, zyski i wyższe wynagrodzenia. Krajowa siła robocza

okazała się niewystarczająca, aby sprostad zapotrzebowaniu

związanemu z coraz większym wzrostem gospodarczym. W

naszym kraju opracowujemy i produkujemy w zasadzie

wszystko.


Musiał zadziaład tu instrument regulujący. Dobrze, że były i

są związki zawodowe. W kontekście pracodawców i związków

zawodowych rozwinęło się partnerstwo układu zbiorowego

w celu zapewnienia socjalnej gospodarki rynkowej.

Jedyną możliwością uczestnictwa pracownika w rentownym

ożywieniu gospodarki były regularne podwyżki płac i inne

udogodnienia socjalne. Ten instrument funkcjonował doskonale,

a do tego był także sprawiedliwy. Pamiętamy lub

znamy z mediów tzw. cudowne lata dobrobytu. W pierwszych

dekadach partnerzy układu zbiorowego nie zauważyli

lub przeoczyli to świadomie, że różne branże wywędrowały

z naszego kraju. Za granicą zaczęto produkowad z początku

niewiele, a stopniowo coraz więcej np. tekstyliów, elektroniki

i innych artykułów związanych z dużymi kosztami pracy.

W latach 60. i 70. nie było to problematyczne, ponieważ

koniunktura była dostatecznie duża, aby przejąd zwolnionych

pracowników do innych branż.

Skutkiem tego dobrze funkcjonującego instrumentu było to,

że rosnące koszty pracy pociągały za sobą rosnące ceny dla

konsumentów, a to z kolei powodowało w konsekwencji

uzasadnione podwyżki płac i tak dalej. Można było sobie

na to pozwolid przy szczytowym wzroście gospodarczym w

latach 60. i 70. Już w latach 80. wyczerpało się źródło wzrostu

bazujące na odbudowie powojennych zniszczeo. Jednakże

stary instrument był nadal wykorzystywany. Znamy z

17

autopsji rosnący poziom bezrobocia, upadki firm, rosnące

wydatki na cele socjalne i inne podatki oraz rosnące zadłużenie

paostwa. Jak na złośd ten zamknięty krąg prowadził znowu

do wspomnianych wyżej podwyżek. Wszystkie elity starały

się szczerze temu zaradzid. Ale leczono jedynie objawy,

przesuwano środki finansowe. Jeszcze raz: Wynik jest znany.

Wpływ zjednoczenia Niemiec lub innych czynników służą

za przekonywującą wymówkę, jednocześnie hamują one

pracę nad dynamicznymi zmianami ogólnymi.

Aby lepiej wczud się w tę tematykę, w następnym rozdziale

przedstawiam scenerię, która przywróci w nas naturalne

myślenie.

Koniec drugiego rozdziału.

Czy lektura zaciekawiła Paostwa i chcą Paostwo zapoznad się

dalszym ciągiem jeszcze przed kolejnym wydaniem

„Przyjaciela energooszczędnych“? - Proszę bardzo, oto nr

ISBN: 978-3-87322-088-1 lub strona internetowa: www.wirgewinnen-alle.de.

Anons


Jakośd w firmie MULTIBETON

Jakośd w firmie MULTIBETON gwarantuje ponad 40-letnie

doświadczenie w dziedzinie ogrzewania podłogowego. Gdy

założyciel naszej formy, A. Feist, wszedł na rynek z ogrzewaniem

podłogowym, był pionierem i prekursorem w tej dziedzinie.

Opracował pierwszy system ogrzewania podłogowego,

w którym plastikowa rura umieszczana jest w posadzce z betonu

jastrychowego. Jego celem było i pozostało nadal stałe

udoskonalanie tego systemu. W każdym obszarze wymaga on

możliwie jak najwyższych standardów jakościowych.

W naszym przedsiębiorstwie chcemy obecnie przyjrzed się

dokładnie obszarowi produkcji. Istotną składową jakości jest

personel. Firma MULTIBETON może polegad na doświadczonych

pracownikach, których staż pracy w firmie wynosi

przeciętnie ponad 10 lat. Ci pracownicy skorzystali już z wiedzy

swoich poprzedników i pogłębili dodatkowo ich doświadczenia.

Ta ciągłośd jest ważna dla zapewnienia jakości. Ponadto

w dziedzinie produkcji wprowadza się stale nowości, aby

utrzymad i poprawid poziom jakości. Wymienid należy tu

chodby nową technikę pomiarową, optymalizację procesów

roboczych oraz dobrą, stałą konserwację i naprawy urządzeo,

aby zawsze móc dostarczad najlepszą jakośd. W procesie tym

uwzględniane są doświadczenie pracowników produkcji, a

Moduł do układania MB

- oszczędnośd miejsca!

Samochody służbowe powinny byd reprezentacyjne i

odpowiednie do założonych celów. Ford Mondeo to

pojazd o atrakcyjnym wyglądzie zewnętrznym i bardzo

pojemnym wnętrzu. Nasi przedstawiciele handlowi obsługują

instalatorów systemów ogrzewania bezpośrednio

na budowach. Ponieważ do położenia ogrzewania

podłogowego MULTIBETON na gorąco niezbędne są

urządzenia termiczne i wciągarka, można temu szybko

i łatwo zaradzidŁ: Nasz technik dowozi oba urządzenia

w Fordzie Mondeo!

18

także przedstawicieli

handlowych i techników.

Ponadto regularnie

przeprowadzane

są kontrole przez różne

instancje kontrolne.

Pierwszej kontroli

dokonuje kierownik

produkcji, stale nadzoruje

on maszyny

oraz jakośd produktów.

Ponadto produkcja jest sprawdzana przez kierownika

laboratorium pod względem wymogów jakościowych formy

MULTIBETON, a wyniki kontroli są i dokumentowane. Przeprowadzane

są także kontrole przez instancje spoza firmy

MULTIBETON. W przypadku Niemiec jest to TÜV, w przypadku

Francji CSTB Bat. Jest to tylko mały wycinek działao firmy

MULTIBETON, które gwarantują bezprzykładną jakośd.

Michael Gäb, kierownik działu produkcja MULTIBETON

Wielu instalatorów systemów ogrzewania z najbliższej

okolicy zakładu w Troisdorf potrafi docenid naszą obsługę

w zakresie dostaw, ponieważ często od złożenia zamówienia

do dostawy towaru na budowę upływa zaledwie

kilka godzin.

A wszystko dzięki odpowiednim pojazdom marki Ford z

naszej floty. Jest to z naszej strony element wsparcia

gospodarki regionalnej, ponieważ Ford produkuje swoje

pojazdy w naszej okolicy.

Paostwa przyjaciel energooszczędnych


Polska

MULTIBETON-POLSKA sp.z.o.o.

ul. Zagórska 159

40-600 Tarnowskie Góry

Telefon: +48 (0) 32-750 57 76

Telefax: +48 (0) 32-750 57 54

E-Mail: preses@multibeton-pl.com

Internet: www.multibeton-pl.com

Prosimy pytad o:

Terminy seminariów

Zwiedzanie zakładu

Ogłoszenia

Opinie czytelników

Reklamę partnerów

Terminy wizyt

Prosimy napisad dla nas:

List od Czytelnika

Artykuł do magazynu

Serdeczne pozdrowienia od Paostwa

Serdeczne pozdrowienia od Paostwa

Stopka redakcyjna: Wydawca: MULTIBETON GmbH, redaktor naczelny i organizacja: Thomas Marr, redakcja zagadnieo technicznych: Romano Köllisch, redakcja zagadnieo

związanych z dystrybucją: Christoph Kämper, ogłoszenia i sprawy handlowe: Katja Müske, Olga Krüger, marketing i kierownictwo ogólne: Werner Regh,Adres dla

wszystkich: Heuserweg 23, D-53842 Troisdorf-Spich, Druk: Druckpartner Moser Druck + Verlag GmbH, Römerkanal 52-54, 53359 Rheinbach

19

Prosimy o kontakt telefoniczny

Centrala MULTIBETON +49 (0) 22 41/25 20 00

Tutaj spotkają się Paostwo z kompetentną i miłą

obsługą:

Planowanie, oferty,

sprawy techniczne

Doradztwo dla interesentów

Sprzedaż, dystrybucja i

marketing

Seminaria i

wizyty w zakładzie

Reklama partnerów

Sprawy

handlowe, rozliczenia

… lub email!

prosimy o przełączenie do

„Działu technicznego”

prosimy o przełączenie do

„Działu obsługi klienta”

prosimy o przełączenie do

„Działu obsługi partnerów”

prosimy o przełączenie do

„Działu informacji dla klientów”

prosimy o przełączenie do

„Działu obsługi klienta”

prosimy o przełączenie do

„Działu księgowości”

Miejsce na umieszczenie wizytówki!


O sterreich

MULTIBETON Österreich Ges.m.b.H.

Weisslhofweg 14

5400 Hallein

Telefon: +43 (0) 62 45 / 88 100

Telefax: +43 (0) 62 45 / 88 180

E-Mail: info@multibeton.at

Internet: www.multibeton.at

Spanien

MULTIBETON-ESPAÑA

C/ Bruc 63-67 Bajos

08240 Manresa

Telefon: +34 (0) 938 / 75 40 10

Telefax: +34 (0) 938 / 75 40 11

E-Mail: info@multibeton.es

Internet: www.multibeton.es

Italien

MULTIBETON Italia

EUROTECNICA S.r.l.

Via Val dei Faveri, 24

31030 Bigolino di Valdobbiadene

Telefon: +39 (0) 423 / 98 53 42

Telefax: +39 (0) 423 / 98 95 59

E-Mail: eurotmb@tin.it

Luxembourg

L'Habitation saine - Das gesunde

Haus

MULTIBETON-Luxembourg

Route de Grosbois 6

B-4950 Thirimont-Waimes

Téléphone: +32 80 33 01 51

Numéro de portable: +32 4 95 51 03 81

E-mail: marcel.hauseux@swing.be

Internet: www.dasgesundehaus.be

Internet: www.habitationsaine.be

Ruma nien

MULTIBETON-ROMANIA SRL

24 Samuil Vulcan

Bucharest, 051702, Sect. 5

Telefon: +40 (021) 311 70 13

Telefax: +40 (07) 23 54 87 54

E-Mail: niculae.tinis@gmail.com

Belgien

MULTIBETON Belgique

CLIMA-TOTAL N.V.

Spookvliegerlaan 1131

3800 St-Truiden

Telefon: +32 (0) 11 / 69 75 72

Telefax: +32 (0) 11 / 67 33 50

E-Mail: info@clima-total.be

Internet: www.clima-total.be

Frankreich

MULTIBETON-FRANCE

Z.I. du Grand Bois

6, rue Charles Desgranges

57200 Sarreguemines

Telefon: +33 (0) 387 98 69 11

Telefax: +33 (0) 387 98 69 12

E-Mail: multibeton@multibetonfrance.fr

Internet: www.multibeton-france.fr

Irland

AML Architectural Products Ltd.

B3 Calmount Park

Ballymount Dublin 12

Telefon: +353 1 450 15 14

E-Mail: info@amlarchitectural.com

Internet: www.amlarchitectural.com

Polen Su d

MULTIBETON-POLSKA sp.z.o.o.

ul. Zagórska 159

40-600 Tarnowskie Góry

Telefon: +48 (0) 32-750 57 76

Telefax: +48 (0) 32-750 57 54

E-Mail: prezes@multibeton-pl.com

Internet: www.multibeton-pl.com

Slowenien

SEMONT, d.o.o.

Kotna ulica 001

3000 Celje

Telefon: +386 3 / 428 41 25

Telefax: +386 3 / 428 41 21

E-Mail: multibeton.slo@gmail.com

Internet: www.semont.si

20

Tschechien + Slowakei

EKIM MORAVIA s.r.o.

Pekarská 1639/79

74705 Opava

Telefon: 0553-634137

Telefax: 0553-634137

E-Mail: ekimmoravia@seznam.cz

Internet: www.multibetonvytapeni.cz

Großbritannien

MULTIBETON U.K. LTD

15 Oban Court

Hurricane Way

Wickford Essex SS11 8YB

Telefon: +44 (0) 12 68 / 56 16 88

Telefax: +44 (0) 12 68 / 56 16 90

E-Mail: multibeton@btconnect.com

Marokko

MULTITECH Climatisation S.A.R.L.

13, rue Brahim Moussili - ex rue

Berlioz

Belvedere Casablanca

Telefon: +212 522 24 24 33

Telefax: +212 522 24 24 31

E-Mail: multitech.clim@gmail.com

Portugal Nord

Bockemuehl, Lda.

Zona Industrial da Cooperativa

Apartado 32

P-3240-217 Ãnsiao

Telefon: +351 236 670 110

Telefax: +351 236 670 118

E-Mail: info@multibeton.com.pt

Internet: www.multibeton.com.pt

Tunesien

MULTIBETON-TUNISIE S.A.R.L.

Hatem Belkhodja

Complexe Le Forum

1, Avenue de Carthage B 24

2080 Ariana

Telefon: +21 61 / 70 97 70

Telefax: +21 61 / 70 97 56

E-Mail: multibeton@topnet.tn

Deutschland

MULTIBETON Deutschland GmbH

Heuserweg 23

53842 Troisdorf-Spich

Telefon: +49 (0) 22 41 / 25 20 00

Telefax: +49 (0) 22 41/ 25 20 099

E-Mail: info@multibeton.de

Internet: www.multibeton.de

Algerien

PROCONSULTORES ALGERIE

Ilot La Provale

G08 Villa 154

Kouba - Alger

Téléphone: +213 21 28 76 64

Téléfax: +213 21 28 76 64

E-mail: algerie

@multibetonportugal.com

Griechenland

MULTIBETON-HELLAS S.A.

Michalakopoulou St. 113

11527 Athens

Telefon: +30 (0) 10 / 779 06 52

Telefax: +30 (0) 10 / 777 75 57

E-Mail: info@multibeton.gr

Internet: www.multibeton.gr

Niederlande

MB-Buis B.V.

Bergweg 4A-2

NL 8271 CD IJsselmuiden

Telefon: +31 38-344 70 96

E-Mail: info@mb-buis.nl

Internet: www.mb-buis.nl

Portugal Su d

PROCONSULTORES Lda.

Av. Da República

Edifício Estoril Office, N° 3000,

Porta A, Esc - 26 (4.01)

2645-143 Alcoitão

Telefone: +351 214 60 74 20

Telefax: +351 214 60 74 21

E-mail: geral@multibetonportugal.com

Internet:

www.multibetonportugal.com

Ukraine

AMP-Styl

Golosiyvska Str. 16, w. 112

03039 Kiev

Telefon: +38044 537 27-66

Telefax: +38044 537 27-67

E-Mail: multibeton@ukr.net

Internet: www.multibeton.in.ua

More magazines by this user
Similar magazines