FREUND DER ENERGIESPARER - Multibeton

multibeton

FREUND DER ENERGIESPARER - Multibeton

Po co komplikowad i utrudniad, jeżeli można prosto i szybko:

Planowanie ogrzewania podłogowego MULTIBETON przez internet

Artykuł Manuela Hilberatha, instalatora instalacji grzewczych

Dzisiaj w nowoczesny, elektroniczny

sposób można przesyład rzuty

poziome i przekroje do działu planowania

firmy MULTIBETON. Korzystając

z internetu można to zrobid

prosto, szybko i wygodnie. Na

stronie internetowej firmy MULTI-

BETON GmbH istnieje możliwośd

szybkiego i nieskomplikowanego

przesłania danych swoich inwestycji

budowlanych oraz wszystkich

istotnych i niezbędnych danych. W

tym celu należy odwiedzid stronę

internetową MULTIBETON, którą

można znaleźd pod adresem:

www.multibeton.de. Na stronie

startowej po kliknięciu na przyciski

w górnym prawy obszarze ekranu

można przejśd do różnych podkategorii.

Wybrany obszar jest zawsze oznaczony

przez różowy punkt. W podpunkcie

„Planujemy dla Paostwa“

znajduje się obszar planowania i

obszar ofertowy. Następnie należy kliknąd na link „Przejdź

do wpisywania danych budowlanych“ z prawej strony na

dole i przechodzi się do miejsca docelowego. Najpierw należy

wpisad dane firmy lub dane kontaktowe.

W znajdującym się poniżej obszarze „Inwestycja budowlana“

można wgrad rzuty poziome, przekroje oraz ewentualnie

dokumentację potwierdzającą wykonanie izolacji termicznej i

wprowadzid pierwsze dane dotyczące projektu – czy jest to

nowe budownictwo, stary budynek, czy przebudowa. Aby

wprowadzid rzuty pionowe, należy kliknąd na „Wyszukaj“,

otworzy się okno. W oknie tym można wybrad żądany plik

5

zapisany na Paostwa komputerze i go wgrad.

W ten sam sposób należy postąpid w przypadku pozostałych

dokumentów, które chcą Paostwo wysład do MULTIBETON.

Paostwa rzuty pionowe można przesyład w postaci pliku Au-

toCad w formacie .dwg lub .dxf, pliku obrazkowego .jpg,

.bmp, .tif itp. i wszystkich pozostałych popularnych forma-

tach. Teraz czas na „Dane budynku“. Tutaj należy wpisad np.

w ilu pomieszczeniach nie będzie zakładane ogrzewanie pod-

łogowe lub w których pomieszczeniach ma zostad zamonto-

wane ogrzewanie ścienne. Ponadto można podad umiejsco-

wienie rozdzielaczy dla każdego ogrzewanego piętra. Jeżeli

nie zostaną podane żadne dane, MUL-

TIBETON dobierze odpowiednie miej-

sce dla rozdzielaczy. Jeżeli konstrukcja

podłogi na piętrach jest już znana,

można tutaj również wpisad wysoko-

ści. Jeżeli nie zostaną tu podane żad-

ne dane, MULTIBETON dobierze wła-

ściwą konstrukcję zgodnie z odpo-

wiednimi normami, ustawami i przy-

jętymi zasadami techniki. W następ-

nym polu wpisuje się temperaturę

More magazines by this user
Similar magazines