High Power and Spectral Efficiency Coded Digital Modulation - Esa

esamultimedia.esa.int

High Power and Spectral Efficiency Coded Digital Modulation - Esa

À ÈÓÛÖ Ò ËÔ ØÖÐ Æ Ò Ý Ó ØÐ ÅÓÙÐØÓÒ Ë Ñ× ÓÖ

ÆÓÒÐÒÖ ËØÐÐØ ÒÒÐ×

Ê ÖÓ ÙÒÞ ÐÖØ ÙÐÐÒ Ö× ÐÓÒ×Ó ÅÖØÒÞ Î ÒØ ØÖ ÈÓÒØ ÐÐ

ÙÖÓÔÒ ËÔ Ò Ý ËÌ ÌÇË Ì ÃÔÐÖÐÒ ÆÓÓÖÛ Ê ÖÓ ÙÒÞ × ÒØ

×ØÖ Ø

Ì× ÔÔÖ ÔÖÓÔÓ×× ÒÛ Ð×× Ó ÖÝ ÑÔÐØÙ Ò È× ËØ ÃÝÒ ÈËÃ Ó ÑÓÙ

ÐØÓÒ× ÐÐ ÓÙÐ ÖÒ ÈËÃ ÑÓÙÐØÓÒ Ì ÒÛ ÑÓÙÐØÓÒ × ×ÓÛÒ ØÓ ÔÓÛÖ Ò ×Ô ØÖÐÐÝ

Æ ÒØ ÛØ ÒØÖ×ØÒ ÔÔÐ ØÓÒ× ØÓ ×ØÐÐØ ÓÑÑÙÒ ØÓÒ× ÔÖÐÑÒÖÝ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÔÖÑØÖ

ÓÔØÑÞØÓÒ × ÓÒ ÒÓÖÑØÓÒ ØÓÖØ ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÒÒÐ Ô ØÝ ÓÙÒ× × Ò ÚÐØ

Ý ÓÑÔÖÒ×Ú ÓÑÔÙØÖ ×ÑÙÐØÓÒ× ÙÖØÖÑÓÖ ×ÑÔÐ ÝØ « ØÚ ÔÖ ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ø ÒÕÙ

ØÓ ÖÙ Ø ÑÔ Ø Ó ÒÓÒÐÒÖØ× × ÔÖÓÔÓ× Ò ÜÑÒ ØÐ ØÑÒ ÐÓ Ò ÖÖÖ Ô×

× Ñ× Ú Ò ÖÚ Ò ÒÐÝÞ ÓÖ ØÙÖÓ Ó ÚÖ×ÓÒ× Ó Ø ÓÙÐ ÖÒ ÈËÃ × Ñ

ÒÐÐÝ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó ×ØØ Ó Ø ÖØ ØÙÖÓ Ó ÑÓÙÐØÓÒ ÓÖ Ø× ÒÛ ÖÝ ØÐ ÑÓÙÐØÓÒ

× Ò ÒÚ×ØØ Ò ÓÑÔÖ ØÓ Ø ÒÓÛÒ ÌÅ × Ñ× ÁØ × ×ÓÛÒ ØØ ÓÖ Ø ×Ñ ÓÒ

× Ñ ÔÖ ×ØÓÖØ ÓÙÐ ÖÒ ÈËà ÑÓÙÐØÓÒ ÐÖÐÝ ÓÙØÔÖÓÖÑ× Ð×× Ð ÉÅ Ò ÈËà ÓÚÖ

ØÝÔ Ð ×ØÐÐØ ÒÒÐ Ù ØÓ Ø× ÒØÖÒ× ÖÓÙ×ØÒ×× Ò×Ø Ø À ÈÓÛÖ ÑÔÐ¬Ö ÀÈ ÒÓÒÐÒÖ

Ö ØÖ×Ø × Ì Ù× Ó ØÙÖÓ Ó× × ×ÓÛÒ Ò Ø ÔÔÖ ÔÖÓÚ× Ò ØÓÒÐ Ò ÓÚÖ ÌÅ Ó

ÕÙÚÐÒØ ÖØ ÓÖ ÓØ ÐÒÖ Ò ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ× ÓÑÔÖ×ÓÒ Ó ÌÙÖÓ Ó ÔÖÓÖÑÒ ÛØ

ÓÒ ØÒØ ÌÅ Ò Ê ËÓÐÓÑÓÒ × Ñ × Ð×Ó Ñ Ì ÔÖÓÔÓ× Ó ÑÓÙÐØÓÒ × Ñ ×

×ÓÛÒ ØÓ ÔÖÓÚ ÓÒ×ÖÐ ÔÖÓÖÑÒ ÚÒØ ÓÖ ÙØÙÖ ×ØÐÐØ ÑÙÐØÑ Ò ÖÓ ×ØÒ

×Ý×ØÑ×

ÁÒØÖÓÙ ØÓÒ

ÁÒ ÔÖÐÐÐ ØÓ Ø ÖÓÛÒ ÔÐØ× Ó ÓÔØ Ð ¬Ö ØÓ ÖÖÝ ÙÐØÖ ×Ô ØÐ ÒÓÖÑØÓÒ ×ØÐÐØ

ÓÑÑÙÒ ØÓÒ ×Ý×ØÑ× ÙÒÓÙØÐÝ ÖÔÖ×ÒØ ×Ù ×× ØÒ× ØÓ ØÖ ÐØÝ ØÓ Æ ÒØÐÝ ÖÓ ×Ø

ØÐ ÑÙÐØ Ñ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÚÖ ÚÖÝ ÐÖ Ö× ℄ ÒÓØÐ ÜÑÔÐ × Ø ×Ó ÐÐ Ö Ø ØÓ

ÓÑ ÌÀ ØÐ ØÐÚ×ÓÒ ÖÓ ×ØÒ ËØÐÐØ ×Ý×ØÑ× Ð×Ó ÔÖÓÚ ÙÒÕÙ ÛÝ ØÓ ÓÑÔÐÑÒØ

Ø ØÖÖ×ØÖÐ ÒÖ×ØÖÙ ØÙÖ Ì× × Ø × ÓÖ Ò×ØÒ ÓÖ ×ØÐÐØ ÒÛ× ØÖÒ ×Ý×ØÑ× ÐÒÒ

ÑÓÐ ÌÎ ×ØØÓÒ× ØÓ Ø ÒØÖÐ ÔÖÓÙ ØÓÒ ÐØÝ ℄ ÓÖ Ø ÑÙÐØ Ñ ×ØÐÐØ ×Ý×ØÑ× ÙÖÖÒØÐÝ

ÙÒÖ ÚÐÓÔÑÒØ ℄

Ì× ×Ý×ØÑ× ØÖ Ü×ØÒ ÓÖ Ò ÔÖÔÖØÓÒ ÓÖ Ø ÒÖ ÙØÙÖ Ö ÐÐÝ ØÓ ÖÕÙÖ Ö Ø ÖØ×

ØÒ ÓÖ ØÙ× ÜØÖ ØÒ × ÑÒÝ Ø×ÔÖ× ÓÒ ÖÓÑ Ø ÚÐÐ ÒÛØ ÓÑ× Ò ××ØÝ

Ì× ÐÐ× Ò ØÙÖÒ ÓÖ Ø Ù× Ó Ö ÓÖÖ ÑÓÙÐØÓÒ× ÓÑÒ ÛØ ×ØØ Ó Ø ÖØ ÓÒ × Ñ×

ÁØ × ÛÐÐ ÒÓÛÒ ØØ ÓÖ ×ØÐÐØ ÒÒÐ× Ø ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÉÅ ÉÙÖØÙÖ ÑÔÐØÙ ÅÓÙÐ

ØÓÒ ÐØÓÙ ÔÖÓÚÒ ØÛ Ø ×Ô ØÖÐ Æ Ò Ý Ó Ø ÛÐÝ Ù× ÉÈËà ÉÙÖØÙÖ È× ËØ

ÃÝÒ ×Ù«Ö× ÖØÐÝ ÖÓÑ ×ØÐÐØ ÑÔÐ¬Ö ÒÓÒÐÒÖØÝ « Ø× ÌÖÐÐ× Ó Ì ÉÅ × Ò

ÓÔØ ÓÖ ×Ô ×ØÐÐØ ÐÒ× ÌÎ ÓÒØÖÙØÓÒ× × ℄ Ø Ø Ó×Ø Ó Ö ÓÔÖØÒ ÐÒ

×ÒÐ ØÓ ÒÓ× ÖØÓ× Æ Ò Ö× Ó ØÝÔ ÐÐÝ Ò ÐÖÖ ÓÔÖØÓÒÐ ÑÔÐ¬Ö ÓÙØÔÙØ Ó«

ÇÇ ØÝÔ ÐÐÝ ØÓ Ì ÙÖÖÒØ ÑÒ ÓÖ ÒÛØ Æ ÒØ ×Ô ×ØÐÐØ ÓÑÑÙÒ ØÓÒ

ÐÒ× ÐÐ× ÓÖ Ø ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÑÓÖ « ØÚ ÐØÖÒØÚ× ØÓ ÉÅ ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÚÖÝ ÔÓÛÖ Ò

ÒÛØ Æ ÒØ ÖÝ Ó ÑÓÙÐØÓÒ ÓÖ ÒÓÒÐÒÖ ×ØÐÐØ ÒÒÐ× Ù ÈËÃ × ÒØÖÓÙ

Ò Ø× ÔÖÓÖÑÒ ÒÐÝÞ

ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÔØÑÞØÓÒ ÓÖ Ó ÖÝ ÈËà ÅÓÙ

ÐØÓÒ×

Ì× × ØÓÒ Ð× ÛØ Ø ÓÔØÑÞØÓÒ Ó ×ÚÖÐ ÑÓÙÐØÓÒ × Ñ× ×ÙØ ÓÖ ØÝÔ Ð ÒÓÒÐÒÖ ×ØÐÐØ

ÒÒÐ ÁÒ ÔÖØ ÙÐÖ ÖÝ ÑÔÐØÙ Ò È× ËØ ÃÝÒ ÈËà ÑÓÙÐØÓÒ× Ö ÒØÖÓÙ


Ò ÓÖÖ ØÓ Ú ×Ô ØÖÐ Æ Ò Ý ÛØ ÓÓ ÖÓÙ×ØÒ×× Ò×Ø ÒÓÒÐÒÖ ×ØÓÖØÓÒ « Ø× Ï ÛÐÐ

×ÓÛ ØØ Ø× ÑÓÙÐØÓÒ× ÔÖÓÚ ÓÓ Ö ØÛÒ ÉÅ Ò ÈËÃ × ØÖ ÔÖÓÖÑÒ ÓÖ

ÐÒÖ ÒÒÐ× × ÐÓ× ØÓ ØØ Ó ÉÅ Ò ÓÖ ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ× ØÝ ÔÖÓÖÑ ÒÖ Ø ÈËà ÚÐÙ×

ÁØ Ò × ØØ ÈËà ÑÓÙÐØÓÒ× Ô Ø ×Ø Ó ÓØ ÛÓÖÐ×

ÁØ × Ò Ó×ÖÚ ØØ ÉÅ ×Ù«Ö× ÖÓÑ ×ÚÖ ÑÔÐØÙ Ò Ô× ×ØÓÖØÓÒ× Ù ØÓ Ø ×ØÐÐØ

ÌÖÚÐÒ ÏÚÌÙ ÑÔÐ¬Ö ÌÏÌ ÒÓÒÐÒÖ Ö ØÖ×Ø × Ì « Ø × ÚÒ ÑÓÖ ÚÒØ ÓÖ ÒÖÐ

Å ÉÅ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ× ÛØ Å × ÐÖÝ ÒÓØ Ò ℄ ÛÒ Ø À ÈÓÛÖ ÑÔÐ¬Ö ÀÈ ×

ÖÚÒ ÐÓ× ØÓ Ø ×ØÙÖØÓÒ ÔÓÒØ Ø ØÒ× ØÓ ÓÑÔÖ×× Ø ÉÅ ×ÕÙÖ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÒØÓ ÓÙÐ

ÖÒ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÑÔÓ× Ý ÈËà ÐÝÒ ÓÒ Ø ÒÒÖ ÖÒ Ò ÒÓÒ ÙÒÓÖÑ

ÈËà ÐÝÒ ÓÒ Ò ÓÙØÖ ÖÒ Ì× × Ù ØÓ Ø ×ØÙÖØÓÒ Ó Ø ÑÔÐ¬Ö ÓÙØÔÙØ Û ÓÑÔÖ××× Ø

ÜØÖÒÐ ÔÓÒØ× Ó Ø ÉÅ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ØÓÛÖ× ÓÒ×ØÒØ ÑÔÐØÙ ÖÒ

Ì ÔÓ×Ø ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ò Ø ØÖÐÐ× ÓÖ ÑØÖ Ð ÙÐØÓÒ ÔÖÓÔÓ× Ò ℄ ÐØÓÙ ÒÓØ ÐÝ Ñ

ÔÖÓÚÒ Ø Ê ÔÖÓÖÑÒ Ó× ÒÓØ ÔÖÚÒØ Ø ÐÓ××× Ù ØÓ Ø ×ØÓÖØ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ×Ô Ì

ÚÐÓÔ Ö × ØÓ ÓÔØÑÞ Ø ØÖÒ×ÑØØ ×ÒÐ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ

ÒØÙÖ ØÓØÖ ÛØ Ø ÔÓØÒØÐ ÑÔÖÓÚÑÒØ Ó ÑÓÙÐØÓÒ ÔÖÓÖÑÒ ØÖÓÙ ×ÑÔÐ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ

ÔÖ ×ØÓÖØÓÒ Ì× ÔÔÖÓ ÛÐÐ ÓÑÔÖ ØÓ ÔÖÚÓÙ×ÐÝ ÔÖÓÔÓ× ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ Ø ÒÕÙ× ×Ù ×

ÒÓÒÐÒÖ ÕÙÐÞØÓÒ ℄ Ò ÓÔØÑÞ ÓÖ ÑØÖ Ð ÙÐØÓÒ ℄

Ì ÓÒ×ØÐÐØÓÒ Ò ÓÔØÑÞ Ý ÓÐÐÓÛÒ ØÛÓ «ÖÒØ ÔÔÖÓ × Ì ×ÑÔÐ×Ø Ò ÔÖÓÐÝ Ø

ÑÓ×Ø ÒØÙØÚ ÛÝ Ó ÐÓÓÒ ÒØÓ Ø ÔÖÓÐÑ × ØÓ ÓÑÔÙØ ÐÐ Ø ÔÓ××Ð ×ØÒ × ØÛÒ ÐÐ «ÖÒØ

ÔÖ× Ó ÔÓÒØ× Ò ÓÖÖ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÑÒÑÙÑ ×ØÒ × ÙÒ ØÓÒ Ó Ò Ì× ÔÔÖÓ

ÓÛÚÖ Ó× ÒÓØ Ø ÒØÓ ÓÙÒØ Ø ÙÐÐ ÓÑØÖ ÔÖÓÔÖØ× Ó Ø ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÁØ × Ö×ÓÒÐ ØØ

Ø ÔÖÓÖÑÒ Ò ÒÖÐ × Ó× ÔÒ ÓÒ Ø ×Ø Ó ÐÐ ×ØÒ × ØÛÒ ÔÖ× Ó ÓÒ×ØÐÐØÓÒ

ÔÓÒØ× ÁÒ Ø× × ÓÖÑÙÐ × Ò ØØ ÜÔÐÓØ ÐÐ Ø× ÚÐÙ× ÛÐÐ ×ØÐ× Ö×ÙÐØ ÖÓÑ

ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÓÖÝ × Ø ÒÒÐ Ô ØÝ ÛÝÛØÒ Ø× ×ØÒ × Ò Ò ÓÔØÑÐ ÛÝ ÔÖÓÚ×

Ò Ò×ÛÖ ØÓ ÓÙÖ ×Ö ÓÖ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÔØÑÞØÓÒ ÑØÓ Ì× ÔÔÖÓ × ØÐ Ò ℄ ÁÒ Ø×

ÖÖÒ Ø Û× ÓÙÒ ØØ Ø ÔÖÖÖ ÖÝ ÓÙÐ ÖÒ ÑÓÙÐØÓÒ ÓÖÑØ ÓÖ ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ× × Ø

×Ó ÐÐ ÈËÃ Ô Ø Ò ÈÖÑØÖ ÓÔØÑÞØÓÒ Ò Ø× ØØ ÓÚÖ ÏÆ ÐÒÖ ÒÒÐ Ø

Ô ØÝ × ÓÔØÑÞ Ý ÖØÓ ØÛÒ Ø ÓÙØÖ Ê Ò ÒÒÖ Ê ÖÒ ÖÙ× Ê Ê ÁØ Û×

Ð×Ó ÓÙÒ ØØ ØÖ × ÐØØÐ ×Ò×ØÚØÝ ØÓ Ø ÖÐØÚ ÒÒÖ ÓÙØÖ ÖÒ Ô× Ó«×Ø ÒÓØÖ ÒØÖ×ØÒ

ÒØ × Ø ×Ó ÐÐ ÈËà ÒÒÖ Ò ÓÙØÖ ÖÒ ÔÓÒØ× Ì ÙÖÚ× Ó ÒÒÐ Ô ØÝ

Q

1.5

1

0.5

0

−0.5

−1

−1.5

−1.5 −1 −0.5 0

I

0.5 1 1.5

ÙÖ ÈËà ×ÒÐ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ

ÓÖ Ø ÓÔØÑÞ ÈËÃ ÑÓÙÐØÓÒ× Ö ×ÓÛÒ Ò ÛÖØÑÝ Ó×ÖÚ ØØ Ø Ô ØÝ

ÓÙÒ× ÓÖ ÉÅ ÈËÃ Ò ÈËÃ Ö ÚÖÝ ÐÓ× ÓÖ Ø ÏÆ ÐÒÖ ÒÒÐ ÌÒ ÒØÓ

ÓÙÒØ Ø ÔÖÚÓÙ× × Ù××ÓÒ Û Ò ÜÔ Ø ØØ ÈËà ÓÖ ÈËà ÑÓÙÐØÓÒ ÓÖÑØ× Ö ÐÐÝ


ØÓ ÓÙØÔÖÓÖÑ ÉÅ ÓÚÖ Ø ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ ÓÖ Ø × Ó ÓÑÔÐØÒ×× ÓÔØÑÙÑ ℄ ÜÓÒÐ

ÓÒ×ØÐÐØÓÒ× À À ×ÐØÐÝ ÓÙØÔÖÓÖÑÒ ÉÅ Ö ÖÔÓÖØ ÚÒ ØÓÙ ØÝ Ö ÐÖÐÝ

ÒÓØ ×ÙØ ÓÖ Ø ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ

C (bit/s/HZ)

4.5

4

3.5

3

2.5

Shannon

Bound

Capacity for 16−ary Modulations

HEX−A

HEX−B

6+10−PSK

16−QAM

4+12−PSK

16−PSK

2

3 4 5 6 7

E /N (dB)

b 0

8 9 10 11

ÙÖ Ô ØÝ ÓÖ Ø ØÛÓ ÓÔØÑÞ ÈËà ×ÒÐ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ× ÚÖ×Ù× ÉÅ Ò ÈËÃ

×ÔØ Ø Ö×ÙÐØ Ó ×ÓÛÒ ×ÐØ Ô ØÝ ÚÒØ ÓÖ ÈËà ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ ÈËÃ

ÓÒ×ÖÒ Ø ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ ÔÔÐ ØÓÒ Ø ÐØØÖ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ × Ò ÔÖÖÖ × Ø ÔÖ×Ò Ó

ÑÓÖ ÔÓÒØ× Ò Ø ÓÙØÖ ÖÒ ÛÐÐ ÐÐÓÛ ØÓ ÑÜÑÞ Ø ÀÈ Æ Ò Ý Ì× × Ù× Ø ÒÒÖ

ÔÓÒØ× ÛÐÐ ØÖÒ×ÑØØ Ø ÐÓÛÖ ÔÓÛÖ ØÓ Û ÓÖÖ×ÔÓÒ× ÐÓÛÖ Æ Ò Ý ×ÓÛ× Ø

×ØÖÙØÓÒ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØ ×ÒÐ ÒÚÐÓÔ ÓÖ ÓÙÖ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ× ÒÑÐÝ ÉÅ ÈËÃ

ÈËÃ Ò ÈËÃ Ì ×ÔÒ ¬ÐØÖ × ×ÕÙÖ ÖÓÓØ Ö× Ó×Ò ÛØ ÖÓÐÐ Ó« ØÓÖ « ÁØ Ò

ÒÓØ ØØ Ø ÈËÃ ÒÚÐÓÔ × ÑÓÖ ÓÒ ÒØÖØ ÖÓÙÒ Ø ÓÑÑÓÒ ÓÙØÖ ÖÒ ÑÔÐØÙ

ØÒ ÉÅ Ò ÈËÃ Ò ÖÑÖÐÝ ÐÓ× ØÓ Ø ÈËÃ × Ì× ×ÓÛ× ØØ Ø ×Ð Ø

ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÖÔÖ×ÒØ× ÓÓ ØÖ Ó« ØÛÒ ÉÅ Ò ÈËà ÛØ ÖÖÓÖ ÔÖÓÖÑÒ ÐÓ× ØÓ

ÉÅ Ò Ö×ÐÒ ØÓ ÒÓÒÐÒÖØÝ ÐÓ× ØÓ ÈËÃ

Ò ØÓ Ò ËÝ×ØÑ ÅÓÐ

Ì ÓÚÖÐÐ ×Ý×ØÑ ÑÓÐ Ù× Ò Ø× ÔÔÖ × ÐÐÙ×ØÖØ Ò Ì ×Ý×ØÑ ÓÒ×Ö ÓÑÔÖ××

ÓÖ ÌÅ ÓÖ ØÙÖÓ ÓÐÐÓÛ Ý ÖÝ ÑÓÙÐØÓÖ Ò ÒÒÐ Ì ÒÒÐ × ØÖ ÐÒÖ ÓÖ

ÒÓÒÐÒÖ Ú ÀÈ ÓÐÐÓÛ Ý ÒØÚ ÛØ Ù××Ò ÒÓ× ÏÆ ÒÖØÓÖ Ì Ö×ÙÐØÒ

×ÒÐ ÒØÖ× Ø ÑÓÙÐØÓÖ ÔÖÓÖÑÒ ×Ò ×ÒÐ ÓÒÚÖ×ÓÒ ×ÝÑÓÐ ÑØ ¬ÐØÖÒ ÒÒÐ

×ØÑØÓÒ ÑÔÐØÙ ÐÓ ØÑÒ ÖÖÖ Ô× Ì ×ÓØ Á É ×ÝÑÓÐ ×ÑÔÐ× Ö ØÒ Ô×× ØÓ Ø

ÓÖ Û ÔÖÓÖÑ× Ø ×ØÑØ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØ Ø× ÓÖ ×ÑÔÐ ØÝ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÛÐÐ ××ÙÑ

×ÑÔÐ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ Ò ÓÑÔÓ× Ó ØÐ ÑÓÙÐØÓÖ ×ÕÙÖ ÖÓÓØ Ö× Ó×Ò Ò ÐÑØÒ ÛØ

ÖÓÐÐ Ó« ØÓÖ Ò ÔÓÛÖ ÑÔÐ¬Ö Ö ØÖÞ Ý ØÝÔ Ð Å Å Ò Å ÈÅ Ã Ò

ÌÏÌ Ö ØÖ×Ø Ì× × Ñ × Ð×Ó ÖÔÖ×ÒØØÚ Ó ×ØÐÐØ ÒØ ÔÔ ØÖÒ×ÔÓÒÖ ÓÖ Û Ø

ÙÔÐÒ ÒÓ× × ÒÐÐ ÓÑÔÖ ØÓ Ø ÓÛÒÐÒ Ù ØÓ Ø ØØ ×ÒÐ Ò ÐÑØÒ Ø ÑÔ Ø Ó Ø

×ØÐÐØ ÓÙØÔÙØ ÒÐÓÙ ¬ÐØÖ × ÒÐÐ Ì ×ØÐÐØ ÒÒÐ × ØÒ ×ÑÔÐÝ ÖÔÖ×ÒØ Ý ÑÑÓÖÝ

Ð×× ÒÓÒÐÒÖØÝ ÓÖ Ø ÒÙÑÖ Ð ÜÑÔÐ× Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÛÐÐ ÓÒ×Ö Ø Å Å Ò Å ÈÅ

Ö ØÖ×Ø × ×ÓÛÒ Ò ℄

Ï ÒØÖÓÙ Ö Ø ÔÖÑØÖ Æ ℄×Ø ¬Ò × Ø ÖØÓ ØÛÒ Ø ØÖÒ×ÑØØ ÒÖÝ ÔÖ Ø

ÛÒ Ø ÑÔÐ¬Ö × ÖÚÒ Ø ×ØÙÖØÓÒ Ý ÓÒØÒÙÓÙ× ÛÚ Ï ÖÖÖ Ò Ø ÒÓ× ÔÓÛÖ ×Ô ØÖÐ

Ò×ØÝ ℄ ÁØ × ×Ý ØÓ ¬Ò ØØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒÖÐ ÖÐØÓÒ ÓÐ× ÛÒ ØÐ ×ÒÐ × Ô×× ØÖÓÙ


pdf

pdf

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

16 QAM

0

−30 −25 −20 −15 −10 −5

Signal power (dB)

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

6+10 APSK

0

−30 −25 −20 −15 −10 −5

Signal power (dB)

pdf

pdf

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

4+12 APSK

0

−30 −25 −20 −15 −10 −5

Signal power (dB)

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

16 PSK

0

−30 −25 −20 −15 −10 −5

Signal power (dB)

ÙÖ ËÑÙÐØ ×ØÓÖÑ Ó Ø ØÖÒ×ÑØØ ×ÒÐ ÒÚÐÓÔ ÔÓÛÖ ÉÅ ÈËÃ

ÈËÃ ÈËÃ

Ø ÀÈ ÖÚÒ Ø ÚÒ ÒÔÙØ Ó« ÁÇ

Æ ℄×Ø Æ ℄ÒÔ ÁÇ ÇÇ ÁÇ

ÁØ ÑÒ× ØØ Ø « ØÚ ÑÓÙÐØÓÖ ÒÔÙØ Æ ℄ÒÔ × ÖÙ Ý Ø ÓÙØÔÙØ Ó« ÇÇ ÛØ

Ö×Ô Ø ØÓ Ø ÓÒ ÔÓØÒØÐÐÝ ÚÐÐ ÓÖ ×Ý×ØÑ ÓÔÖØÒ ÛØ ×ÒÐ ÓÒ×ØÒØÒÚÐÓÔ ×ÒÐ ÓÔÖØÒ

Ø ÀÈ ×ØÙÖØÓÒ Ø Ø ×Ñ ØÑ Ø ÑÓÙÐØÓÖ ÔÖÓÖÑÒ × Ö ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ Ò Ð

ÐÒÖ ÏÆ ÒÒÐ Ý Ò ÑÓÙÒØ ÁÇ ÔÒÒØ ÓÒØ ÀÈ ×ØÓÖØÓÒ Ò Ò ÓÒ Ø

ÁÇ ÇÇ ×Ó ØØ Ø « ØÚ ÑÓÙÐØÓÖ ÒÔÙØ Æ ÒÑ Æ ℄« × ÚÒ Ý

Æ ℄×Ø Æ ℄« ÇÇ ÁÇ ÁÇ

Ì× ÕÙØÓÒ × ÚÖÝ Ù×ÙÐ ØÓ ÓÔØÑÞ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó ÒÓÒÐÒÖ ØÐ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ ×Ý×ØÑ × Ø

ÐÐÓÛ× ØÓ ÓÔØÑÞ Ø ÀÈ ÁÇ Ò ÓÖ ÇÇ ØØ ÑÒÑÞ× Æ ℄×Ø Ì ÓÔØÑÐ ÓÔÖØÒ ÔÓÒØ

ÖÔÖ×ÒØ× Ø ×Ø ØÖ Ó« ØÛÒ Ø Ò Ö×Ò ÔÓÛÖ ÐÓ×× ÇÇ ÖÐØ ØÓ Ø Ò Ö×Ò ÁÇ Ò Ø

ÖÙ ØÓÒ Ó Ø ×ØÓÖØÓÒ Ù ØÓ Ø ÑÔÖÓÚ ÐÒÖØÝ ÜÔÖÒ Ý Ò Ò Ö×Ò ÁÇ

ËØÐÐØ ÒÒÐ ×ØÓÖØÓÒ ÓÑÔÒ×ØÓÒ

ËÚÖÐ Ø ÒÕÙ× ØÓ ÑØØ Ø « Ø Ó ×ØÐÐØ ÒÒÐ ÒÓÒÐÒÖØÝ Ö ÔÓ××Ð ÈÖ ÓÑÔÒ×ØÓÒ

Ø ÒÕÙ× ØØÑÔØ ØÓ ÓÙÒØÖ Ø Ø ÀÈ ×ØÓÖØÓÒ ØÖÓÙ ×ÒÐ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÔÖ ×ØÓÖØÓÒ ÈÓ×Ø

ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ø ÒÕÙ× ÐÐÓÛ× ØÓ Ö ÓÚÖ ×ØÓÖØÓÒ ÐÓ××× Ø Ø ÑÓÙÐØÓÖ × ØÖÓÙ ÒÓÒÐÒÖ

ÕÙÐÞØÓÒ Ò ÓÖ Ó ÓÖ ÑØÖ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÖ ÓÑÔÖÒ×Ú ÖØ Ð ÖÚÛ Ó Ø ÔÓ××

Ð ×ÓÐÙØÓÒ× ÓÒ Ò ÖÖ ØÓ ℄ ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÓÒ ÒØÖØ ÓÒ ×ÑÔÐ Ø ÒÕÙ Ù×Ø ÖÕÙÖÒ

Ø ÈËà ÒÖØ ×ÒÐ ÔÖÑØÖ ÑÓ¬ ØÓÒ Ì Ý Ó×ÖÚØÓÒ ÐÒ ØÓ Ø× ÔÖÓÔÓ×Ð × ØØ

ÖÙ ØÓÒ Ò Ø ×ØÓÖØÓÒ Ò ÓØÒ Ý ÒÒ Ø ÓÑÔÐÜ ÚÐÙ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ Ò×Ø Ó Ø

ØÖÒ×ÑØØ ×ÒÐ ÁÒ Ø Ø ÒÓÒ ÐÒÖØÝ × ØÛÓ ÑÓÖ « Ø×

Ì ÖØÓÒ Ó ÒØÖ ×ÝÑÓÐ ÒØÖÖÒ Ø Ø Ö ÚÖ Ù ØÓ Ø ÒÓÒ ÑØ ¬ÐØÖ Ö ÚÖ Ì×

××Ù × ØÓ Ø Ð ÑÒÐÝ ÛØ Ò ÕÙÐÞÖ Ø Ø Ö ÚÖ ÓÖ Ø Ø ØÖÒ×ÑØØÖ Ý ÑÒ× Ó ×ÔÒ

ÔÙÐ× ÓÔØÑÞØÓÒ


Ì ×ØÓÖØÓÒ Ó Ø ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÑØÖÝ Ý Û Ø ÔÓÒØ× ÔÓ×ØÓÒ Ò Á Ø ×ØÓÖØÓÒ

ÛÖ ÐÒÖ Ø× ÛÓÙÐ ÑÓÙÒØ ØÓ ×ÑÔÐ ÖÓØØÓÒ Ò Ø ÓÒ×ØÐÐØÓÒ Ö ÓÚÖÐ ÛØ Ô× Ò

ÑÔÐØÙ ×ØÑØÓÒ ÓÖ ÒÓÒ ÐÒÖ × Ø ÖÐØÚ ÔÓ×ØÓÒ× Ó Ø ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÔÓÒØ× Ò

Ì× Ò ÖÙ Ý ÔÖ ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ø Ø ØÖÒ×ÑØØÖ ÓÖ ÔÓ×Ø ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ø Ø Ö ÚÖ

Ï ×ØÖØ ÛØ Ø ÑÓÙÒØ ÓÔÖ ÓÑÔÒ×ØÓÒ ØÓ Ò ÐÙ Ò Ø ÑÓÙÐØÓÖ ÁØ × ÕÙØ ×Ý ØÓ ×

ØØ ØÒ× ØÓ Ø ÓÙÐ ÖÒ ÈËà ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÔÖÓÔÖØ× ÓÒ Ò ×ÐÝ ÔÖ ÓÑÔÒ×Ø ÓÖ Ø ÑÒ

ÀÈ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÑØÖÝ ×ØÓÖØÓÒ « Ø× Ý ×ÑÔÐÝ ÑÓÝÒ Ø ÒÖØ ×ÒÐ Ò ÔÖÑØÖ×

Ì× ÚÓ× Ø Ù× Ó ÒÓÒÐÒÖ ÔÖ ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ú × ØÖ Ø ÑÓÙÐØÓÖ ØÒ ÓÒ Ø ØÖÒ×ÑØØ

×ÒÐ ÌÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø Å Å Ò Å ÈÅ ÀÈ Ö ØÖ×Ø × Ø × ×Ý ØÓ ×ØØÓÓ

ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ø ÓÖÒÐ ×ÒÐ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÑØÖÝ Ò Ö ÓØÒ Ý Öج ÐÐÝ Ò Ö×Ò Ø

ØÓÖ Ò Ø ÑÓÙÐØÓÖ Ì× ××ÙÑ× ÓÒ ×ÑÔÐ ÔÖ ×ÝÑÓÐ ØÖ Ø ÑØ ¬ÐØÖ Ò ÒÐ Ø× ÒØÖ

×ÝÑÓÐ ÒØÖÖÒ « Ø× ÁÒ Ø× ÛÝ Ø ÓÔØÑÐ ÚÐÙ Ó ÓÖ Ò×ØÒ ÓÖ ÈËÃ × Ö ×ØÐ×

Ø Ø ÑÓÙÐØÓÖ × Ì ÓÙØÖ ÖÒ Ô× × Ð×Ó ÖÓØØ ØÓ ÓÙÒØÖ Ø Ø ÀÈ Å ÈÅ ×ØÓÖØÓÒ

« Ø× Á ÖÕÙÖ Ø ÔÖ ÓÑÔÒ×ØÓÒ ÔÖÑØÖ× Ò ÑÓ¬ ØÓ ØÖ ÔÓ××Ð ÀÈ Ö ØÖ×Ø

Ò « Ø× Ì ÑÓÖ ÚÒØ ÓÑÔÖ ØÓ Ø ÔÓ×Ø ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ø ÒÕÙ × Ù×× Ò ℄ × ØØ ÓÖ

ÖÓ ×ØÒ ×Ý×ØÑ Ø ÓÑÔÒ×ØÓÒ ÓÒÐÝ « Ø× Ø ÒØÖÐ ÖÓÙÒ ÑÓÙÐØÓÖ Ò Ó× ÒÓØ ÑÔ Ø

Ø ×ØÖÙØ ÑÓÙÐØÓÖ ÔÖÑØÖ×

Ì× ØÝÔ Ó ÈËà ÔÖ ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ò ÖÐÝ ÑÔÐÑÒØ Ò Ø ØÐ ÑÓÙÐØÓÖ Ý ×ÑÔÐÝ

ÑÓÝÒ Ø ÖÖÒ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÔÖÑØÖ× ÛØ ÒÓ ÖÛÖ ÓÑÔÐÜØÝ ÑÔ Ø ÓÖ ÓÙØ Ó Ò

Ñ××ÓÒ Ò Ö× Ø Ø ÑÓÙÐØÓÖ ÓÙØÔÙØ ÇÒ Ø ÓØÖ × Ø× ÐÐÓÛ× ØÓ ×Ø ÐÐ Ø ÓÑÔÒ×ØÓÒ «ÓÖØ

ÓÒØÓ Ø ÑÓÙÐØÓÖ × ÐÐÓÛÒ Ø Ù× Ó Ò ÓÔØÑÐ ÑÓÙÐØÓÖ ÓÖ ÓÖ ÏÆ ÒÒÐ× ÚÒ ÛÒ

Ø ÑÔÐ¬Ö × ÓÔÖØ ÚÖÝ ÐÓ× ØÓ ×ØÙÖØÓÒ

ÌÙÖÓ Ó ÔÖÓÖÑÒ

ÇÚÖÐÐ ËÝ×ØÑ × ÖÔØÓÒ

Ì Ò ØÓ Ò ØÙÖÓ Ó ×Ý×ØÑ ÙÒÖ ÓÒ×ÖØÓÒ × × Ö Ò Ì ÒÖÝ ÒÓÖÑØÓÒ Ø

Ø× Ø ÖØ Ê ×ÖÐ ØÓ ÔÖÐÐÐ Ú Ë È ÒÖØÒ ØÖ ÔÖÐÐÐ ×ØÖÑ× Ø ÖØ Ê Ê

Ì ÖØ Ö ØÙÖÓ Ò ÓÖ ÒÖØ× ÓÙÖ ÔÖÐÐÐ ÒÖÝ ×ÝÑÓÐ ×ØÖÑ× Ø ÖØ Ê× Ê Ö ÐÓ Å

ØØ Ö ÑÔÔ ØÖÓÙ ÖÝ ÑÔÔÒ ØÓ Ø ÖÝ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÒÖØÓÖ Ì Á É ÑÙÐØÐÚÐ ØÐ

ÔÙÐ× ×ØÖÑ ÒØÖ× Ø Ø ØÛÓ ×Ò ËÊÊ ¬ÐØÖ× Ò × ØÒ Á É ÑÓÙÐØ Ø Ê

ÁÒ × Ó Ø ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ Ø Ô××Ò ÖÐ ×ÒÐ ØÒ ÒØÖ× Ø ÀÈ ÛÓ× ÑÓÐ × Ò

× Ö Ò ℄ ØØÚ ÏØ Ù××Ò ÆÓ× ÏÆ ÖÔÖ×ÒØØÚ ÓØÓÛÒÐÒ ×ØÐÐØ ÒÒÐ

× ØÒ

Ì Ô××Ò ÑÓÙÐØÓÖ ÒÔÙØ ×ÒÐ × Á É ÑÓÙÐØ ØÓ ×Ò Ù×Ò ×ØÒÖ ÒÐÓÙ ÓÖ

ØÐ Ø ÒÕÙ× Ì Á É ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ×ÐÝ ×ÑÔÐ ×ØÖÑ× Ø Æ× Ì×Ì ÐÓ ×ÑÔÐ× ×ÝÑÓÐ ÁÒ ÔÖ Ø Ð

ÑÔÐÑÒØØÓÒ× Ø ÒÙÑÖ Ó ×ÑÔÐ× ×ÝÑÓÐ Æ× ÔÒ× ÓÒ Ø ÒØ Ð×Ò ¬ÐØÖ ÓÒØÒ Ò Ø Á

É ÑÓÙÐØÓÖ ÖÓÒØ Ò Ì× ×ÑÔÐ× Û Ö ××ÙÑ ÓÖ ×ÑÔÐ ØÝ ØÓ ÒÓØ ÕÙÒØÞ Ö ØÒ

Ô×× ØÓ Ø Ö ÚÖ ËÊÊÑØ ¬ÐØÖ× Ì ËÊÊ ¬ÐØÖ ÓÙØÔÙØ× Ö ØÒ ÑØ ØÓ ØÛÓ ×ÑÔÐ× ÔÖ

×ÝÑÓÐ ÓÒ ØÑ Ò ÖÐÝ Ý ØÐ ÒØÖÔÓÐØÓÖ ℄ ÖÚÒ Ý Ø ØÑÒ ÖÖÓÖ Ø ØÓÖ ÙÒØ × Ö

Ò ℄ Ì ÓÙØÔÙØ ×ÝÑÓÐ ×ØÖÑ × ØÒ ×ÔÐØ ÒØÓ Ø ÓÒ ØÑ Ò ÖÐÝ ×ÑÔÐ× ØÖÓÙ ×ÑÔÐ Ë È

ÓÒÚÖØÖ ÓØ ×ØÖÑ× Ö Ù× ØÓ ÖÚ Ø ØÑÒ ÖÖÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ Ì ÓÒ ØÑ ×ÒÐ ×ÑÔÐ ÔÖ

×ÝÑÓÐ ØÒ ÒØÖ× Ø ØÐ × Ö Ò Ë Ø Ø Ô× ÖÖÓÖ Ø ØÓÖ × ÔÖ×ÒØ Ø

Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø ØÐ × × Ù×× Ò Ë Ø ÉÅ ÖÕÙÒ Ý ×ØÑØÓÖ× Ö ÔÔÐ Ð ØÓ ÓÙÖ

× ℄ Ì ØÙÖÓ ÓÖ × Ë Ø ÖÔÖ×ÒØ× Ø Ð×Ø ÑÓÙÐØÓÖ ÐÓ

Ó ×Ð ØÓÒ Ò ÓÑÔÐÜØÝ ÓÒ×ÖØÓÒ×

Ì× × ØÓÒ ÓÚÖ× Ø ÑÔ Ø ØØ Ø Ù× Ó ØÙÖÓ Ó× × ÓÒ Ø ÓÚÖÐÐ ØÖÒ×Ñ××ÓÒ ×Ý×ØÑ ÁÒ

ÔÖØ ÙÐÖ Ø × Ö× Ò ×ÓÑ ØÐ Ø ÖÐÚÒØ ØÖ Ó«× ÓÖ Ø Ó ×Ð ØÓÒ Ø ÑÓÙÐØÓÒ ÑÔÔÒ

Ó Ò Ø ÓÖ ÓÔÖØÓÒ

Ì × ÕÙ×ØÓÒ ØÓ Ò×ÛÖ ÓÖ Ó ×Ð ØÓÒ × ÓÛ ØÓ ÓÑÒ ÓÒ Ò ÑÓÙÐØÓÒ Ì

Ð×× Ð ÔÔÖÓ ØÓ Ø× ÔÖÓÐÑ × ÓÖÒÐÐÝ ÑÔÓÒ Ý ÍÒÖÓ ℄ Ò Ù× Ò ÔÖ Ø Ò ÑÒÝ

×Ý×ØÑ× ×Ù × Ø ÓÒ ÑÒØÓÒ Ò Ë Ø × ØÓ ÓÑÒ ÓÒ Ò ÑÓÙÐØÓÒ Ò ×ÒÐ ÒØØÝ Ó

ÅÓÙÐØÓÒ Ì ÔÖÚÓÙ×ÐÝ ÑÒØÓÒ ÌÅ × ÓÓ ÜÑÔÐ Ó ×Ù ÓÑÒØÓÒ Ø Ø Ö ÚÖ ×

Ø ÑÓÙÐØÓÒ Ò ÓÒ Ö Ð×Ó ÓÔÖØ ÓÒØÐÝ ËÚÖÐ ØØÑÔØ× Ø ÓÐÐÓÛÒ Ø× ÖÓ Ú Ò

ÙÒÖØÒ Ò Ø ØÙÖÓ ÓÒ ÓÑÑÙÒØÝ ℄ ÛØ ÚÖÝÒ Ö× Ó ×Ù ×× ÁÒ ÒÖÐ Ø ÓØÒ

ÔÖÓÖÑÒ × ÓÓ ÓÖ ÚÒ ÚÖÝ ÓÓ × Ò ÜÔ Ø ÖÓÑ Ø ÔÖ×Ò Ó ØÙÖÓ Ó× ÀÓÛÚÖ Ø


ÙÖ ÌÙÖÓ Ó Ò ØÓ Ò ×Ý×ØÑ ÐÓ ÖÑ

INPUT

INFORMATION

BITS

Rb b k

I-Q

ω

DEMODULATOR

I

Q


Rb Rs S / P

TURBO

ENCODER

MAPPER

LOW

PASS

FILTER

LOW

PASS

FILTER

ADC

ADC

ω clock

1/T clock

1/T clock

1/T clock

SRRC

SRRC

TIMING

R s

INTERPOL.

TIMING

INTERPOL.

2/T s

I

Q

2/T s

CONSTELLATION

GENERATOR

ρ τ (k)

[ρ,∆ϕ]

S / P

EARLY

R s /log 2 M

1/T s

1/T s

TIMING

ERROR

DETECTOR

SRRC

FILTER

SRRC

FILTER

DIGITAL

AGC

ON-TIME

cos ω t

-sin ω t

φ ^

-j

e

TURBO

PHASE

LINEAR

HPA

IBO

AWGN

TURBO

DECODER

ERROR

PHASE

DETECTOR 00000 11111

AMBIGUITY

RESOLUTION

b

^

k-D


Ö ÚÖ ÓÑÔÐÜØÝ ×ÐÝ Ü × Ø ÔÖ Ø Ð ÐÑØ× Ò ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØÒØÐÝ Ø ×ÑÔÐ ØÝ Ò ÐÒ Ó

Ø ÓÖÒÐ ÍÒÖÓ ÔÔÖÓ Ø× ÐÓ×Ø Ò × Ó Ó ÔØØÓÒ×

×ÓÑÛØ ÑÓÖ Ö Ð ÔÓ××ÐØÝ × ØØ × ÓÒ Ø ×Ó ÐÐ Ø ÁÒØÖÐÚ Ó ÅÓÙÐØÓÒ

ÁÅ ÓÖÑÐÞ Ý Ö ℄ Ò ÓÑÑÒØ Ò ÜÔÒ Ò ÑÓÖ ØÐ Ð×ÛÖ ℄ Ì× ÒÛ

Ó ÑÓÙÐØÓÒ ÒÖÐ × Ñ ÖÓÔ× ÓÒ Ó Ø ÜÓÑ× Ó ÍÒÖÓ × ÔÖÑ ØØ Ó ÓÑÒÒ

Ò ÓÒ Ò ÑÓÙÐØÓÒ Ò ×ÒÐ ÒØØÝ ÁØ Ò ×ÓÛÒ ℄ ØØ Ø ØÓÖØ Ð ÐÓ×× Ò Ô ØÝ Ý

ÓÒ ×Ó × ÑÒÑÐ Ì ÒÐÝ×× ×ÓÛÒ Ò ØØ ÔÔÖ ×ØØ× ØØ Ø× ÐÓ×× × ×ÑÐÐ ÓÒÐÝ Ò Ø × ØØ ÖÝ

ÑÔÔÒ × Ù× ÐØÓÙ Ø ÒÖÐ ÚÐØÝ × ×ÓÑÛØ ÐÑØ Ý Ø ÔÖØ ÙÐÖ ÓÒ ÐÓÖØÑ

Ù× Ï ÓÒ ØÙÖ ÛØÓÙØ ÔÖÓÓ ØØ Ø ØÓÖØ Ð ÐÓ×× × ÒÐ Ó Ò ÓÙÒ Û ÔÔÖÓ ×

Ô ØÝ ÓÖ ÚÒ ÑÓÙÐØÓÒ Ò ÚÒ ÑÔÔÒ Ó Ó Ø× ØÓ ÑÓÙÐØÓÒ ×ÝÑÓÐ× Ý ÒÒÓÚØÓÒ

Ó Ø× × Ñ× ÓÛÚÖ × ØØ Ó ÖÐÞÒ ØØ Ø Ö ÚÖ ×ÓÙÐ ÓÔÖØ ÓÒØÐÝ Ø ÑÓÙÐØÓÒ Ò

Ø ÓÒ ÔÖØ× Ì× × Ò ÔÖØ ÙÐÖ Ø ÛÝ Ø ÌÅ × ÓÔÖØ Ø Ð×Ø ÖÓÑ Ø Ö ÚÖ × ÐØ

Ù× Ö ÐÐ ØØ Ø ÑÓÙÐØÓÒ ×ÝÑÓÐ× Ö Ð×Ó Ó ×ÝÑÓÐ× Û ÑÒ× Ò ØÙÖÒ ØØ Ø ÓÒ ÔÖÓ ××

Ò ÛÓÖ ÓÒ Ø ÖÐÐØ× Ó Ø ÒÒÐ ×ÝÑÓÐ× Ö ØÐÝ ÛØÓÙØ ÒÝ ÐÓ×× Ò ÔÖÓÖÑÒ ÁÒ ÑÒÝ

×× Ø Ó ×ÝÑÓÐ× ÒÒÓØ ÑÔÔ Ö ØÐÝ ÓÒ ØÓ ÑÓÙÐØÓÒ ×ÝÑÓÐ× Û Ò ÜÔ Ø ØÓ

Ö ÔÖÓÖÑÒ ÁÅ ×ÓÐÚ× Ø× ÔÖÓÐÑ ÐÒØÐÝ ØÒ× ØÓ Ø ÔÖ×Ò Ó Ò ÒØÖÐÚÖ ØÛÒ

Ø ØÛÓ ÐÓ × ÐÐÓÛÒ Ø Ö ÚÖ ØÓ ÓÔÖØ Ò ÕÙ× ÓÔØÑÐ ÛÝ ÚÒ ØÖÓÙ ÑÓÙÐØÓÒ ØÓ Ø

×ØÔ × ÒØÖÓÙ Ð×Ø ÔÓÒØ × ØØ Ø Ó Ò ×Ð Ø × ÓÓ ÒÖÝ Ó ÛØÓÙØ ÒÝ ÙÖØÖ

ÓÔØÑÞØÓÒ ÓÖ ×Ö ×ÑÐÖ ØÓ ØØ ÓÖ Ó× ÓÔØÑÞ ÓÖ ×Ø ÔÖØØÓÒÒ ÑÔÔÒ

Ì ÖÓ Û Ú ÓÐÐÓÛ ÓÖ Ø Ó ÅÓÙÐØÓÒ ×Ð ØÓÒ × ÐÖ ÒÑÐÝ ÛÚ Ó×Ò ÁÅ

× Ñ Ò Û ÓÓ ÒÖÝ Ó × ÑÔÔ ÓÒØÓ Ø ÒÓÒ ÒÖÝ ÑÓÙÐØÓÒ ×ÝÑÓÐ× ØÖÓÙ ÖÝ

ÑÔÔÒ ×

ØÖ Ø× ÔÓÒØ Û × Ù×× Ø ×Ð ØÓÒ Ó Ø ÒÖÝ Ó Ø×Ð × ÓÒ Ð××ÓÒ× ÐÖÒ ÖÓÑ Ø

ÚÐÓÔÑÒØ× Ò ØÙÖÓ ÓÒ ×Ò ØÖ ÒÚÒØÓÒ Ì Ý ÔÓÒØ × Ø ×ÑÔÐ ÝØ ÙÒÑÒØÐ Ø ØØ

Ó Û ÔÖÓÖÑ× ÚÖÝ ÛÐÐ Ò ÓØÒ ÖÓÑ ÒÓØ ØÓÓ ÓÑÔÐÜ ÓÓ ÒÖÝ Ó Ì ÓÙØÔÙØ Ó

Ø× Ó ØÒ × ÐÓ × ÖÒÓÑÐÝ ÔÖÑÙØ Ò ØÒ Ô×× ØÖÓÙ ×ÑÔÐ ÙÑÙÐØÓÖ Ó ÁÒ

℄ Ø × ×ÓÛÒ ØØ Ø× ÔÖÓ ÙÖ Ò ÑÔÖÓÚ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ò ÔÔÖÓ Ø ÙÐØÑØ ËÒÒÓÒ ÐÑØ

Ý Ò ÖØÒ ÒÙÑÖ Ó Ø× ÔÖÑÙØØÓÒ ÙÑÙÐØÓÖ ÐÓ × Ø Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø ¬Ö×Ø Ó ×

ÑØØÖ Ó Ø Ø ¬Ö×Ø ÐÓ ÓÙÐ × ×ÑÔÐ × ÖÔØØÓÒ Ó ÐØÓÙ ×ÓÑ ÓÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒ

ÔÖÓÐÑ× ÔÖÚÒØ Ù× ÖÓÑ ÓÓ×Ò ×Ù ×ÑÔÐ × Ñ Ò ÐÚÐ ÓÖ Ò ÓÖ ÐÓ ÖÑ ×

×ÓÛÒ Ò

ÓÒ Ó Ø× ÓÒ ÒØÒØ Ó ÔÖÓ × ØÖØÚÐÝ × × ÓÒ ÓÖ ØÙÖÓ Ó× Ì ÑÓÙÐØÓÖ

ÓÙØÔÙØ × ØÖÒ×ÓÖÑ ÒØÓ ÑØÖ × Ø Ó × × Ó ×ÖÐÐÝ Ò ØÒ ÒÓÖÑØÓÒ × ØÓØ

ÒÔÙØ Ì× Ò ØÓ Ø ÑÔÔÖ ÓÖ Ø Ø ÙÑÙÐØÓÒ Ó × ×ÓÛÒ Ò Ì×

ÔÖÓ ÙÖ × ÖÔØ ÓÖ ÖØÒ ÒÙÑÖ Ó ØÖØÓÒ× ØÖ ¬Ü ÚÐÙ ÓÖ ÙÒØÐ ÓÒÚÖÒ × Ø Ø

Ý ÑÒ× Ó ×ÓÑ ×ØÓÔÔÒ ÖÙÐ

ÌÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø× ÖÑÖ× ØÛÓ Ó× Ó ÖØ Ú Ò Ó×Ò ÓÖ ¬ÒÐ ØÖ Ó« Ì ¬Ö×Ø ×

× ÓÒ Ø ÓÔØÑÙÑ ÓÒÚÓÐÙØÓÒÐ Ó ÛØ ×ØØ× Ì × ÓÒ × Ò ØÙÖÒ ÙÐØ ÖÓÙÒ Ø ÓÔØÑÙÑ

×ØØ ÖØ ÓÒÚÓÐÙØÓÒÐ Ó ÔÙÒ ØÙÖ ØÓ ÖØ ÐØÓÙ ÓØ Ú ×ÑÐÖ ÔÖÓÖÑÒ Ò Ø

×Ó ÐÐ ÛØÖÐÐ ÖÓÒ ÛÖ Ø ÓÖÑÖ Ø× Ø ÐØØÖ Ý ÓÙØ Ø × ÓÒ × ÜÔ Ø ØÓ

Ú ÐÓÛÖ ­ÓÓÖ ÛÐÐ ÐÓÛ ØÉÔÓÒØ Ì ÛÓÐ ÓÒ Ò ÑÓÙÐØÓÒ ×Ù×Ý×ØÑ ÓÒ××Ø× Ó Ø

×ÖÐ ÓÒ ØÒØÓÒ Ó Ø× Ó ÓÒÒ Ø ÛØ Ò ÙÑÙÐØÓÖ ØÖÓÙ Ô×ÙÓ ÖÒÓÑ ÔÖÑÙØØÓÒ

Ì ÑÔÔÒ ØÓ Ø ÑÓÙÐØÓÒ × Ø ÐÖÝ ÑÒØÓÒ ÖÝ ÑÔÔÒ ÛØ Ò ÒØÖÐÚÖ ØÛÒ Ø

×Ø× Ó ÓÒ Ò ÑÓÙÐØÓÒ

ÓÒ ÖÒÒ Ø ÓÒ ÓÑÔÐÜØ× Ó Ø× Ó× ×ÑÔÐ Ð ÙÐØÓÒ Ú× Ò Ò Ö× Ò ÓÑÔÐÜØÝ

ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ ×ÓØ ÎØÖ ÓÖ ÓÖ Ø ×ØÒÖ ×ØØ ÖØ ÓÒÚÓÐÙØÓÒÐ Ó Ó ÓÙØ

ØÑ× ÓÖ × Ì ÓÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÓÒ×ØØÙÒØ Ó Ò ÐÙÒ Ø ÙÑÙÐØÓÖ ×

××ÙÑ ØÓ ØÑ× × ÓÑÔÐÜ × Ø ÎØÖ ÐÓÖØÑ ÛÓÙÐ ÓÖ Ø ×Ñ Ó Ì ÓÒ ×

ÓÒ ÓÖ ØÓØÐ Ó ØÖØÓÒ×

Ì ÖÑÒÒ ÔÓÒØ ØÓ ÓÒ×Ö × Ø ÓÒ ÐÓÖØÑ Ì ¬Ö×Ø ×ØÔ ØÓ ÔÖÓÖÑ × Ø

ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÖÐÐØÝ Ó Ö Ú ×ÝÑÓÐ Ì× × × ÐÐÝ Ð ÙÐØÓÒ Ó Ø ÔÓ×ØÖÓÖ

ÔÖÓÐØÝ Ó ÑÓÙÐØÓÒ ×ÝÑÓÐ Ô Ü ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ Ø Ö Ú ÓÑÔÐÜ ×ÑÔÐ Ì× ×

ÐÓ×ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÓÑØÖ ×ØÒ ØÛÒ Ø ÑÓÙÐØÓÖ ÓÑÔÐÜ ×ÑÔÐ×

Ò Ø ÖÖÒ ÈËà ÓÒ×ØÐÐØÓÒ Ì Ò ×ÝÒ ÖÓÒÞØÓÒ ×Ù×Ý×ØÑ× Ò×ÙÖ ÓÓ ÑØ

ØÛÒ Ø ÖÔÐ Ò Ø ÑÓÙÐØÓÖ ÓÙØÔÙØ ×ÑÔÐ× Ì ÔÖÚÓÙ× ×ØÔ × ÓÒ ÛØÓÙØ ÒÝ ÒÓÛÐ Ó

Ø Ó Ø×Ð Ì ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ ÓÒ××Ø× Ò ÙÔØÒ Ø ÔÓ×ØÖÓÖ ÔÖÓÐØ× Ó Ø ÒÓÖÑØÓÒ

Ø× Ô Ü ØÒ ÒØÓ ÓÙÒØ ÐÐ Ø Ö Ú ×ÕÙÒ × Ô Ü Ò Ø Ó ×ØÖÙ ØÙÖ Ì×

× Ú ØÖÓÙ Ø ×Ó ÐÐ ØÖØÚ ×ÙÑ ÔÖÓÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒ ØÒØ Ó Ò ÔÔÖÓ

ÒØÖÓÙ ÓÖ ØÙÖÓ Ó× ØÐ ÔÖ×ÒØØÓÒ Ó Ø ÐÓÖØÑ × ÓÙØ× Ø × ÓÔ Ó Ø× Ø Ò Ð

ÒÓØ Ò Ò ℄ Ø × ×ÓÛÒ ÒÙÑÖ ÐÐÝ ØØ ÓÖ ×ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó ÔÖÑÙØØÓÒ ÙÑÙÐØÓÖ ÐÓ × Ø


k

BINARY n n MODULATOR

/ / /

CODE MAPPING

Π C

CONV.

ACCUMULATOR

CODE CODE

r=k/n

DEMOD

DEMAPPING

n

/

To demapper

Π -1

M

Π M

ACCUMULATOR

DECCODER

BINARY

DECODER

-1

Π C

CONV.

DECODER

ÙÖ ÁÅ ÐÓ ÖÑ

CHANNEL

ÔÖ Ø Ð ÔÖÓÖÑÒ × ÓÓ ÒÓÙ ÛØÒ Ó Ø ËÒÒÓÒ ÐÑØ ÓÖ Ù×ÙÐ ÓÔÖØÒ ÔÓÒØ×

ËÝÒ ÖÓÒÞØÓÒ Ò ÑÓÙÐØÓÒ ××Ù×

Ì ×ÝÑÓÐ ÐÓ ×ØÑØÓÒ Ú× ÓÖ ØÖÐÐ× Ó ÑÓÙÐØÓÒ × Ð×Ó ÙÐÐÝ ÔÔÐ Ð ØÓ Ø ÙÖÖÒØ ×

Ó ØÙÖÓ ÓÒ ÁÒ Ø Ø ØÑÒ Ö ÓÚÖÝ ÐÓÖØÑ × Ö Ò ℄ ÛÓÖ× ÛØÓÙØ ÒÝ Ø ÒÓÛÐ

Ò ÔÖÓÖÑ× ÛÐÐ ÚÒ Ø ÐÓÛ ×ÒÐ ØÓ ÒÓ× ÖØÓ× ÓÒ ÖÒÒ Ø Ò Ø × Ó ØÙÖÓ Ó

×ÒÐ Û ÓÔØ Ø Æ ÔÔÖÓ × Ö ÓÖ ØÖÐÐ× Ó ÑÓÙÐØÓÒ ÙÖÒ Ø ÕÙ×ØÓÒ Ô×

Ò ÖÔÓÖØ Ò ℄ ÓÖ ÐÓÓÔ ÔØØÓÒ ×ØÔ ­« Ó ¡ ×ÑÐÐÖ ØÒ ÓÖ ÌÅ Ø ÑÔÐØÙ ÖÑ× ÖÖÓÖ

ÔÖÓÚ Ý Ø Æ ÐØÓÙ Ö ØÒ ÓÖ ÌÅ × ÙÐÐÝ ÔØÐ ÁÒ Ø × Ó ØÙÖÓ ÓÒ

Ø ÔÖÚÓÙ×ÐÝ × Ù×× × Ñ ÜÔÐÓØÒ ØÖÐÐ× ÓÖ ØÒØØÚ ×ÓÒ× × ℄ ÒÒÓØ ÓÔØ

Ù× Ó Ø ÙÒ ÔØÐ ÓÒ ÐÝ Û ÛÐÐ Ù× Ò×ØÐØ× Ò Ø ÖÖÖ Ô× ×ØÑØÓÒ

ÐÓÓÔ Ò ÔÔÖÓ ÔÙÖ×Ù Ò ℄ ÓÒ××Ø× Ò Ø ÜÔÐÓØØÓÒ Ó Ø ×ÓÒ× Ó Ø ¬Ö×Ø ÓÒÚÓÐÙØÓÒÐ

ÓÖ Ò Ø Ö ×ÓÒ× ÓÖ Ø ÖÑÒÒ Ó ×ÝÑÓÐ× ØÓ ÛÔ Ó« Ø ÑÓÙÐØÓÒ Ò Ø Ô×

×ØÑØÓÒ ÔÖÓ ×× ÀÓÛÚÖ Ø ×ÝÑÓÐ ×ÓÒ× ÔÖÓÚ Ò Ø× ÛÝ Ö ÒÓØ ÜÔ Ø ØÓ ×Ò¬ ÒØÐÝ

ØØÖ ØÒ Ö ×ÓÒ× Ø Ø ÓÖ ÒÔÙØ ÓÒ×ÖÒ Ø ÚÖÝ ÐÓÛ ÓÔÖØÒ ËÆÊ ØÝÔ Ð Ó ØÙÖÓ

ÓÖ Ò Ø ÛÒ×× Ó Ø ÓÒ×ØØÙÒØ Ó×

ÁÒ ÓÙÖ ×Ô ¬ × Ø ÖÝ ÈËà ÑÓÙÐØÓÒ ×ÝÑÓÐ ×ÓÒ× ÖÕÙÖ ØÓ ÛÔ ÓÙØ Ø ÑÓÙÐØÓÒ

« Ø× ÑÝ ÖÔÐ Ý ×ÑÔÐÖ ÐÓÖØÑ × ÓÒ ÓÙÖ ÕÙÖÒØ Ô× ÚÖÒ Ì ÓÒ××Ø×

Ò ÔÖÓ ×× Ø ÓÑÔÐÜ ×ÝÑÓÐ ÑØ ¬ÐØÖ ×ÑÔÐ× ÓÖÒ ØÓ Ø ÕÙÖÒØ ØÓÛ ØÝ ÐÓÒ Ì×

ÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ ×ÑÔЬ ÑÔÐØÙ ÒÔÒÒØ ×ÓÒ Ö Ø × Ñ Ò Û Ø ÓÖÒÐ Å ÖÝ

ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÓÐÐÔ×× ØÓ Ø ÓÙÖ ÔÓÒØ× ¦ ¦ Ô ÁÒ Ø× ÛÝ Ø ÚÖ ×ÒÐ ÖÖÖ Ô× Ò

×ÑÔÐÝ ×ØÑØ Ò Ø × Ñ × Ð×Ó ÖÓÙ×Ø ØÓ ÑÔÐØÙ ÖÖÓÖ× ØÙ× ×Ò Ø ÒØÐ ÕÙ×ØÓÒ

ØÖÒ×ÒØ Ì ÔÖÓÔÓ× × Ñ ÚÖ× ÓÙØ Ø ×ÒÐ ÔÓÒØ× ÐÐÒ Ò ÓØ ÓÙÖ ÓÑÔÐÜ ÔÐÒ

ÕÙÖÒØ× ÜÔÐÓØÒ Ø ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ×ÝÑÑØÖÝ ØÓ ÖÚ Ø ÖÖÒ Ô× ÛØ Ò ÑÙØÝ ÕÙÐ ØÓ

Ì ÔÖÓÔÓ× Æ Ô× ÖÖÓÖ ×ØÑØÓÖ × Ø ÚÒØ Ó Ò Ò×Ò×ØÚ ØÓ ÔÓ××Ð ÑÔÐØÙ

ÖÖÓÖ× ØØ Ö ØÝÔ Ð Ó Ø ÕÙ×ØÓÒ Ô× Ì ÔÖÓÔÓ× × Ñ ÓÖÖ×ÔÓÒ× ØÓ Ô× ×ØÑØÓÖ

ÓÖ ÉÈËÃ ℄

Ù× Ó Ø ×ÑÔЬ ÓÙÖ ÕÙÖÒØ ×ÓÒ ÔÔÖÓ Ø× ÑÔÐÑÒØØÓÒ × ×Ö ØÒ ØÖÙÐÝ


× Ñ ÓÖ ÈËÃ Ò ×ÓÒ× Ö Ò×Ò×ØÚ ØÓ ÔÓ××Ð ×ÒÐ ÑÔÐØÙ ×ØÑØÓÒ ÖÖÓÖ× Ì ÑÒ

× Ñ ÖÛ × ÖÐØ Ø ×Ó ÐÐ ÔØØÖÒ ÒÓ× ÓÖ ÖÖÙ Ð Ô× ØØÖ ­ÓÓÖ Ù ØÓ Ø Ô×

ÖÖÓÖ ×ÒÐ ÚÖÒ ÓÖ Ø ÓÙÖ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ ÔÓÒØ× ÐÓÒÒ ØÓ Ø ×Ñ ÕÙÖÒØ Ì× ­ÓÓÖ × ÒÓØ

ÔÖ×ÒØ ÛØ ÉÈËà ÑÓÙÐØÓÒ ÛÖ Ø Ü Ø ×ÓÒ Ö Ø Ò Ø× ×ÑÔЬ ÚÖ×ÓÒ Ö ÒØ Ð

ËÑÙÐØÓÒ Ö×ÙÐØ× Ò Ø ØØ Ø ÔÖÓÖÑÒ × Ö ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ Ø Ì × Ñ ÙØ ÖÑÒ×

ÔØÐ ÚÒ Ø ÐÓÛ ËÆÊ ÁØÛ× ÓÙÒ ØØ Ô× ØØÖ ×ØÒÖ ÚØÓÒ Ó ÓÙØ Ö Ò

Ú Ø Æ ÓÖ Ä¨Ì× ¡

ÈÖÓÖÑÒ Ö×ÙÐØ×

Ï ÛÐÐ ÒÓÛ ÖÔÓÖØ ×ÓÑ ÔÖÓÖÑÒ Ö×ÙÐØ ÓØÒ ÜÔÐÓØÒ Ø ×Ð Ø ÈËà ÑÓÙÐØÓÒ ÓÖÑØ

Ò ØÙÖÓ ÓÒ × Ñ Ì Ó Ù× ÓÖ Ø ×ÑÙÐØÓÒ× Û× Ø ÓÒ × ÓÒ Ø ÖØ ×ØØ

ÓÒÚÓÐÙØÓÒÐ Ó ÐØÓÙ Ø Ö×ÙÐØ× Ö ×ÑÐÖ ÓÖ Ø ØÛÓ ×× ×ØÙ Ò Ë Ø ÐØÓÙ Û

Ú ÒÓØ ÚÖ¬ Ø Ö×ÙÐØ× ÓÛÒ ØÓ É ÓÔÖØÓÒ Û Ú ÓÒ¬Ò Ò Ø Ø ØØ É × Ú

Ø ÚÐÙ× ÐÓ× ØÓ Ø ÓÒ× ÑÒØÓÒ Ò Ø ÔÔÖ Ì× × Ù ØÓ Ø Ø ØØ Ø ÖÖÓÖ ­ÓÓÖ ×ÝÑÔØÓØ

× ÚÖÝ ÐÓÛ ÔÖØ ÙÐÖÐÝ ÓÖ Ø ×ØØ Ó Ò ØØ Ø ×ÐÓÔ × ÚÖÝ ×ØÔ ÓÛÒ ØÓ Ø ÔÓÒØ× Û Ú

×ÑÙÐØ ÁØ × ØÖÓÖ × ØÓ ÜØÖÔÓÐØ Ø ÔÖÓÖÑÒ ÓÖ É ÖÓÑ Ø ÚÐÙ× ×ÑÙÐØ Ò ÔÖ Ø

Ì ÓÐÐÓÛÒ ÑÓÙÐØÓÖ ×ÝÒ ÖÓÒÞÖ ×ØØÒ× Ú Ò ÓÔØ ØÖÓÙÓÙØ Ø× × ØÓÒ ­«


Ä Ä ¡ × ÓÖ ØÖÐÐ× Ó ÑÓÙÐØÓÒ Û Ù× ØÖ ÓÖÖ ØÑÒ ÒØÖÔÓÐØÓÖ

ÓÖ Ø ×ÑÙÐØÓÒ× Ø ÖØ ØÙÖÓ Ó × Ö Ò Ë Ø × Ò ÓÔØ ÛØ Ò ÒÔÙØ ÖÑ

ÐÓ ×Þ Ó Ø× ÏÒ ÒÓØ ×Ô ¬ Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÖ ØÖØÓÒ× × Ò ×Ø ØÓ Ê×ÙÐØ×

ÓÖ Ø ÏÆ ÒÒÐ Ö ÔÖÓÚ ÛØ Ò ÛØÓÙØ ÒÒÐ ×ØÑØÓÒ Ò Ï Ó×ÖÚ ØØ ÓÖ

É ÔÖÓÖÑÒ ÓÚÖ Ø ÐÒÖ ÒÒÐ Ø ØÙÖÓ ÓÒ Ò × ÓÙØ ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ Ø

×ØØ ØÖÐÐ× Ó ÓÒ ØÒ ÛØ ØÖÐÐ× ÓÖ Ò ÓÒÐÝ ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ Ø ×ØØ ØÖÐÐ× Ó

℄ ØÓÒÐÐÝ Û ×ÓÙÐ Ø ÐÓ×× Ù ØÓ Ø Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÓÒ ØÒØÓÒ ÓÖ Ø ÌÅ ×

×ÒØ ÓÖ Ø ØÙÖÓ × ÑÒØÓÒ ÓÖ Ì× ÑÓÙÒØ× ØÓ ØÓØÐ Ò Ó ÓÙØ ÓÖ Ò Ò Ö× Ò

ÓÑÔÐÜØÝ Ó ØÓÖ ÓÖ Ø × Ó ÓÑÔÖ×ÓÒ Ø ×Ñ ¬ÙÖ ×ÓÛ× Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó ÉÅ

ÛØ Ø ×Ñ ØÙÖÓ Ó × ÛÐÐ Ì ÑÔ Ø Ó Ø ØÐ ×ÝÒ ÖÓÒÞÖ × Ö Ò Ë Ø × Ò

BER

10 0

10 −1

10 −2

10 −3

10 −4

10 −5

4+12−PSK Tutbo 10it. with NDA sync.

4+12−PSK Turbo 6it. with NDA sync.

4+12−PSK Turbo 10it. perfect sync.

16−QAM Turbo 10it. perfect sync.

BER AWGN

10

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6

−6

E /N (dB)

b 0

ÙÖ ËÑÙÐØ Ê ÓÖ ÉÅ Ò ÈËÃ Ò Ø ÏÆ ÒÒÐ ÖØ ØÙÖÓ Ó

ÚÖ¬ Ý ×ÑÙÐØÓÒ Ò Ø × Ò ÓÙÒ ØÓ Ð×× ØÒ Ò Ø ÛØÖÐÐ Ê ÖÓÒ Ó Ø

ØÙÖÓ ÓÖ Ì× Û× ÓÒ×Ö ÚÖÝ ×Ø× ØÓÖÝ Ö×ÙÐØ ÓÒ×ÖÒ Ø ×ÑÔÐ ØÝ ÓØÆ×Ñ

ÓÔØ ÓÒ×ÖÒ Ø ÐÑØ Ò ÔÖÓÚ Ý Ø ÒÓÒÐÒÖ ÕÙÐÞÖ ÓÖ ØÖÐÐ× Ó ÑÓÙÐØÓÒ Û

ÒÓÒ Ø × Ñ ÓÖ Ø ØÙÖÓ × Ì ÁÇ Û× ÓÔØÑÞ × ØÐ Ò ℄ Ì Æ Û× ×Ð Ø

Ò Ø ÑÐ Ó Ø ÛØÖÐÐ Ê ÖÓÒ ØÓ ÐÐÓÛ ÓÖ ÔØÙÖÒ Ø Ê ÚÖØÓÒ ÐÖÐÝ ÓÔØÑÞØÓÒ


ÒÒÓØ ÔÖÓÖÑ Ø È ÙØ Ø ÙÖÖÒØ ÛÓÖÒ ÔÓÒØ ÖÐÝ «Ö× ÖÓÑ Ø É Ò ØÖÑ×

Ó ËÆÊ Ì ÓÖ ÒÔÙØ ËÆÊ Û× ÓÑÔÙØ × ÓÒ Ø « ØÚ ÑÓÙÐØÓÖ ÒÔÙØ Æ ÔÖÚÓÙ×ÐÝ

¬Ò × ÕÒ Æ ℄« ÓÖ Ø ÓÔØÑÙÑ ÁÇ Ó Ø Ê ÓÚÖ Ø ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ Û×

ØÒ ×ÑÙÐØ Ò Ø Ö×ÙÐØ× Ö ÓÐÐ Ø Ò Ï Ò × ØØ ØÒ× ØÓ Ø ÓÔØÑÐ ÓÑÒØÓÒ Ó

BER

10 0

10 −1

10 −2

10 −3

10 −4

10 −5

4+12−PSK Turbo 10 it. with NDA sync.

4+12−PSK Turbo 6 it. with NDA sync.

IBO=2dB, roll−off=0.35

10

7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8

−6

[E /N ] (dB)

b 0 sat

ÙÖ ËÑÙÐØ Ê ÓÖ ØÙÖÓ Ó ÈËÃ Ò Ø ÒÓÒÐÒÖ ÒÒÐ Ö Ó ÁÇ ÖÓÐÐ Ó«

ØÓÖ

ÔÓÛÖÙÐ ØÙÖÓ Ó Ò ÖÓÙ×Ø ÈËà ÑÓÙÐØÓÒ Û Ò ÓÔÖØ ÓÚÖØÝÔ Ð ×ØÐÐØ ÒÓÒÐÒÖ

ÒÒÐ ÓÖ É ÔÖÓÖÑÒ Ø ÓÒÐÝ ÇÇ ÛØ ÖØÓÒ ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ Ø ÐÒÖ ÒÒÐ

Ó ÓÒÐÝ Ò Ò ÓÔÖØÒ Æ ℄ÒÔ ÓÖ Æ ℄×Ø Ì× ×ÐÐ ÓÑÔÖ

ØÓ Ø Æ ℄×Ø ÖÕÙÖ Ý ÓÒÚÒØÓÒÐ Ì ÉÅ ÓÚÖ ÒÓÒÐÒÖ ×ØÐÐØ ÒÒÐ× ×

℄ Ì ÓÔØÓÒ Ó ÒÓÒÐÒÖ ÕÙÐÞØÓÒ Ø ÒÕÙ× ÔÖÚÓÙ×ÐÝ ÑÒØÓÒ Ö×ÙÐØ Ò Ò ÜØÖÑÐÝ ÔÓÓÖ

ÑÔÖÓÚÑÒØ Ð×× ØÒ Û Ó× ÒÓØ Ù×ØÝ Ø ÖÐØ ØÓÒÐ ÓÑÔÐÜØÝ Ì× ÓÒ ÐÙ×ÓÒ

«Ö× ÖÓÑ ÛØ ÓÙÒ Ò ℄ ÛÖ Ø « Ø Ó ÔÓÛÖÙÐ ÓÒ Û× ÒÓØ ÓÙÒØ ÓÖ

Ì× ÖÔÖ×ÒØ Ò ÑÔÖÓÚÑÒØ Ó ÓÙØ ÒÔÓÛÖ Ò Ò×Ô ØÖÐ Æ Ò Ý ÓÑÔÖ ØÓ Ø

ÓÒÚÒØÓÒÐ Ì ÉÅ ÖÔÖ×ÒØÒ ØÓÝ × ×ÐÒ ÓÖ ×Ô ×ØÐÐØ ÐÒ×

ËÙÑÑÖÝ Ò ÓÒ ÐÙ×ÓÒ×

ÁÒ Ø× ÔÔÖ ÒÛ Ð×× Ó ÑÓÙÐØÓÒ ÐÐ ÓÙÐ ÖÒ ÖÝ ÑÓÙÐØÓÒ× × Ò Ú× ÌÝ Ö

ÔÖØ ÙÐÖ × Ó ÑÙÐØÔÐ ÖÒ Å ÖÝ ÑÓÙÐØÓÒ× ÁØ × Ò ×ÓÛÒ ØØ ÓÚÖ ÏÆ ÒÒÐ× Ø×

Ò Ó ÓÒ×ØÐÐØÓÒ × ÚÖÝ ÐÓ× ØÓ Ò ÑÝ ÚÒ ×ÐØÐÝ ÓÙØÔÖÓÖÑ Ø Ô ØÝ Ó Ð×× Ð Ó

ÉÅ ÓÖ ÒÓÒÐÒÖ ×ØÐÐØ ÒÒÐ× Ø ×Ó ÐÐ ÈËà ÓÙÐ ÖÒ ÓÒ×ØÐÐØÓÒ × Ò ×Ð Ø

× Ø ÖÓÙ×ØÒ×× ØÓ ÒÓÒÐÒÖ « Ø× ÓÑÔÒ×Ø ÓÖ ÑÒÓÖ ÐÓ×× Ò ÔÖÓÖÑÒ ÛØ Ö×Ô Ø ØÓ

ÉÅ ÓÚÖ ÏÆ ÐÒÖ ÒÒÐ× ÌÛÓ «ÖÒØ ÓÒ ×ØÖØ× ÓÖ É Ø ØÖÒ×Ñ××ÓÒ Ú Ò

ÓÒ×Ö Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÓÒ ØÒØ ÛØ ØÖÐÐ× Ó ÑÓÙÐØÓÒ Ò Ø ÒØÖÐÚ ÒÖÝ ØÙÖÓ

Ó× ÑÔÐØÙ ÖÖÖ Ô× Ò ×ÝÑÓÐ ÐÓ Ö ÓÚÖÝ × Ñ× Ú Ò Ú× ÓÖ ÓØ ×ÓÒ

Ö Ø Ò ÒÓÒ Ø ÓÔÖØÓÒ× ËÑÔÐ ÝØ Æ ÒØ ÔÖ ×ØÓÖØÓÒ × Ñ× Ú Ò ÓÑÔÖ ØÓ

Ø ÚÖÓÙ× ÑÓÙÐØÓÖ ×ØÓÖØÓÒ ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ø ÒÕÙ× ÓÖ ÓØ ÉÅ Ò ÈËà ÓÚÖ ÒÓÒÐÒÖ

ÒÒÐ× Ê×ÙÐØ× Ò Ø ØØ ÓÑÔÖ ØÓ Ì ÉÅ ÙÖÖÒØÐÝ ÓÔØ ÓÖ ×Ô ×ØÐÐØ ÐÒ×

ÛØ ÐÒÖ ÕÙÐÞØÓÒ Ø ÔÖÓÔÓ× ÈËà ÛØ ÔÖ ×ØÓÖØÓÒ Ò ÌÙÖÓ ÓÒ Ò Ú Ò

×ÙÔÖÓÖ ØÓ Ò ÔÓÛÖ Æ Ò Ý Ò ÑÔÖÓÚÑÒØ Ò ×Ô ØÖÙÑ Æ Ò Ý Ì Ö×ÙÐØ × ÓØÒ

ÛØ ÒÓ ÓÑÔÐÜØÝ Ò Ö× Ò Ø ÑÓÙÐØÓÖ × Ø Ò ×ÐÝ ÑÔÐÑÒØ ØÐÐÝ ÛØ ÓÑÔÐÜØÝ

ÓÑÔÖÐ ØÓ ÉÈËÃ ÑÓÙÐØÓÖ Ì ØÙÖÓ ÓÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒ ÓÑÔÐÜØÝ × Ò ××Ù ØØ ×ÖÚ×

ÙÖØÖ ÒÚ×ØØÓÒ


ÊÖÒ ×

℄ Å ÓÑÒØØ Ò ÅÓÖÐÐÓ ØÐ ÎÓ ÖÓ ×ØÒ ÓÚÖ ×ØÐÐØ Î Ë ×Ý×ØÑ ÓÖ ÖÓ

×ØÒ Ò ÓÒØÖÙØÓÒ ÔÔÐ ØÓÒ× ÁÒØ ÂÓÙÖ ÓÒ ËØÐÐØ ÓÑÑÙÒ ÆÓ ÔÔ

℄  Ö×ÖÓØÙ Ê ÈÖ× ËÙÖÚÝ Ó ÙØÙÖ ÖÓÒ ÅÙÐØÑ ËÝ×ØÑ× Á××Ù× Ò ÌÖÒ× Á

ÓÑÑ ÅÞÒ ÂÙÒ ÔÔ

℄ Ë ÒØØÓ ÐÖ Ò Î ×ØÐÐÒ ØÐ ÌÖÒ×Ñ××ÓÒ ÌÓÖÝ ÈÖÒØ ÀÐÐ

℄  Ó×ØÐÐÓ ÂÖ Â ÀÒÙÖ À ÁÑ Ë Ï Ö ÔÔÐ ØÓÒ× Ó ÖÖÓÖ ÓÒØÖÓÐ ÓÒ Á

ÌÖÒ× ÓÒ ÁÒÓÖÑ ÌÓÖÝ ÚÓÐ ÔÔ Ç ØÓÖ

℄ Ê ÖÓ ÙÒÞ ÐÖØ ÙÐÐÒ Ö× ÐÓÒ×Ó ÅÖØÒÞ Î ÒØ ØÖ ÈÓÒØ ÐÐ

ÆÛ Ó ØÐ ÅÓÙÐØÓÒ Ë Ñ ÓÖ ÆÓÒÐÒÖ ËØÐÐØ ÒÒÐ× ÛØ À ÈÓÛÖ Ò ËÔ ØÖÐ

Æ Ò Ý Ë Ì Ò Ð ÊÔÓÖØ ÙÙ×Ø

℄ Ê ÙÒÞ Ò Å ÄÙ× ×Ò Ò ÒÐÝ×× Ó Ò ÐÐ ØÐ ÑÓÙÐØÓÖ ÓÖ ÌÖÐÐ× Ó

ÉÅ ÌÖÒ×Ñ××ÓÒ ÓÚÖ ÆÓÒÐÒÖ ËØÐÐØ ÒÒÐ Á ÌÖÒ× ÓÒ ÓÑÑ ÎÓÐ ÆÓ

ÖÙÖÝ ÅÖ ÔÖÐ ÔÖØ Á

℄ ÓÖÒÝ ÂÖ Ê ÐÐÖ Ê ÄÒ Å ÄÓÒ×Ø« Ë Í ÉÙÖ× Æ ÒØ ÅÓÙÐØÓÒ×

ÓÖ Ò ÄÑØ ÒÒÐ× Á ÂÓÙÖÒ ÓÒ ËÐ Ö× Ò ÓÑÑ ÎÓÐ Ë ÆÓ ËÔØ ÔÔ


℄ ÍÒÖÓ ÒÒÐ ÓÒ ÛØ ÅÙÐØÐÚÐ È× ËÒÐ× Á ÌÖÒ× ÓÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÌÓÖÝ

ÎÓÐ ÁÌ ÂÒÙÖÝ

℄ Í ÅÒÐ Ò Æ ÒÖ ËÝÒ ÖÓÒÞØÓÒ Ì ÒÕÙ× ÓÖ ØÐ Ê ÚÖ× ÈÐÒÙÑ ÈÖ××

ÆÛ ÓÖ

℄ Å ÖÒÖ ÁÒØÖÔÓÐØÓÒ Ò ØÐ ÑÓÑ× ÈÖØ Á ÙÒÑÒØÐ× ÁÌÖÒ× ÓÒ ÓÑÑ ÎÓÐ

ÆÓ ÅÖ

℄ Ä ÖÙÔ Å ÖÒÖ Ê ÀÖÖ× ÁÒØÖÔÓÐØÓÒ Ò ØÐ ÑÓÑ× ÈÖØ ÁÁ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò

ÔÖÓÖÑÒ Á ÌÖÒ× ÓÒ ÓÑÑ ÎÓÐ ÆÓ ÂÙÒ

℄ ÅÖØÒÞ ÈÓÒØ ÐÐ Æ ÒØ ÓÒ × Ñ× ÓÖ ÓÖÖ ÑÓÙÐØÓÒ× Ò ×ØÐÐØ ÖÓ ×Ø

Ò ÔÔÐ ØÓÒ× ØÓ ÔÔÖ ÓÒ Ø ÈÖÓ Ó Ø Ø ÁÒØÖÒØÓÒÐ Ë ÏÓÖ×ÓÔ ÓÒ ØÐ ËÒÐ

ÈÖÓ ××Ò Ì ÒÕÙ× ÓÖ ËÔ ÓÑÑÙÒ ØÓÒ× Ä×ÓÒ Ç ØÓÖ

℄ Ö ÌÖ Ó ÐÖ Ø ÁÒØÖÐÚ Ó ÅÓÙÐØÓÒ Á ÌÖÒ× ÓÒ ÁÒÓÖÑØ ÌÓÖÝ

ÚÓÐ ÔÔ ÅÝ

℄ ÌÇÈËÁÅ ÁÎ Í×Ö× ÅÒÙÐ ÈÓÐØ Ò Ó ÌÓÖÒÓ ÁØÐÝ ÂÒÙÖÝ

℄ ÄÒÐ× Å ÀÐÖ È× ÖÖÖ Ê ÓÚÖÝ ÓÖ ÌÙÖÓ Ó× ÓÚÖ ×ØÐÐØ ÐÒ ÛØ Ø ÐÔ

Ó ØÒØØÚ ×ÓÒ× ÁÒ Ø ÔÖÓ Ó Ø Ò ÁÒØÖÒØÓÒÐ ËÝÑÔÓ×ÙÑ ÓÒ ÌÙÖÓ Ó× Ò ÖÐØ

ØÓÔ × Ö×Ø ÖÒ ÔÔ

℄ Ê ÙÒÞ Ì Ö Î ÎÒ ÈÖÓÖÑÒ ÒÐÝ×× Ó ×ÓÒ Ö Ø ÅÜÑÙÑ ÄÐÓÓ

È× ×ØÑØÓÖ ÓÖ Å ÈËà ËÒÐ× Á ÌÖÒ× ÓÒ ÓÑÑ ÎÓÐ ÆÓ ÑÖ

℄ ÎÒ ÒÞÓ ÄÓØØ ÅÖ Ó ÄÙ× Ò ÊÙÖÓ ÊÒÒÒ ÔØÚ ÆÓÒÐÒÖ ÓÑÔÒ×ØÓÒ Ó ËØÐÐØ

ÌÖÒ×ÔÓÒÖ ÆÓÒÐÒÖØÝ ÓÖ À ÄÚÐ Ø ÅÓÙÐØÓÒ× ×ÙÑØØ ØÓ Ë ËÈ

More magazines by this user
Similar magazines