Madinay ki Machli - Dawat-e-Islami

data2.dawateislami.net

Madinay ki Machli - Dawat-e-Islami

ﯽﻠﮭﭽﻣﯽﮐ

ﮯﻨﯾﺪﻣ

Madinay ki

Yeh Risalah Shaykh-e-Tariqat Ameer-e-Ahl-e-Sunnat bani-e-

Dawat-e-Islami, Hazrat Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad

Ilyas Attar Qadiri Razavinay tehreer farmaya hay,

Majlis-e-Tarajim nay is ko Roman-English main compose kiya

hay. Agar is main koi kami-bayshi payain to Majlis-e-Tarajim ko

aagah kar kay Sawab kay haqdar baniye.

Majlis Tarajim (Dawat-e-Islami)

Machhli

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran,

Purani Sabzi Mandi, Baab-ul-Madina, Karachi, Pakistan

Contact #: +92-21-34921389 to 91

translation@dawateislami.net


ٰ

ۡ ۡ


ۡ

ٰ ۡ ٰ
ۡ

ۡ ۡ ٰٰ

ۡ ۡ ۡ
ٰ ۡ ٰٰۡ ۡ ۡKitab Parhne ki Dua

Az: Sheikh-e-Tariqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, Baniye Dawat-e-

Islami, Hazrat-e-Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas

Attar Qadiri Razavi (
)


Dini Kitab ya Islami Sabak Parhne se Pehle Zail mein Di hoi

Dua Parh Lijiye

Dua yeh hai

ii


jo Kuch Parhengay yaad rahega.

ﺮ ﺸ ﻧ ﻚ

ﺘﻤ ﻜ ﺣ ﺎﻨ ﻴﻠﻋ ﺢﺘ ﻓ ﻢﻬ ٰ

ﻠﻟ


ﻛﻻ

ﻼ ﺠﺎﻳ ﻚ

ﺘﻤ ﺣ ﺎﻨ ﻴﻠﻋ

Tarjuma:

Aye Allah


hum par Ilm-o-hikmat ke darwaze khol de aur

hum par apni rehmat naazil farma! Aye azmat aur buzurgi

wale!

(Al-Mustaṭraf, vol. 1, pp. 40)

Note: Recite Ṣalāt-‘Alan-Nabī once before and after the Du’ā.


Madinay ki Machli

Fehrist

Kitab Parhne ki Dua ........................................................................... ii

Durood Sharif ki Fazilat ..................................................................... 1

Issar ki Ta’rif ...................................................................................... 3

Angooron ka Issar .............................................................................. 3

Bachpan Sharif ki Adaye Mustafa ...................................................... 4

Hargiz Bhalai Ko Na Pahonchoge ...................................................... 5

Ayat Ki Tashreeh................................................................................ 5

Shakar Ki Boriyaan ............................................................................ 5

Pasandida Baagh ................................................................................ 6

Umda Ghora ...................................................................................... 8

Farooq-e-Aazam Ko Kaniz Pasand Ayi To Azaad Kar Di ..................... 9

Abu Zar Gifari


Ka Umda Oont ...................................... 10

Maal Say Teen Tarah Ke Fawaid Milte Hain .................................... 14

Waris Ka Maal ................................................................................. 14

Marzul Maut Mein Bhi Issar ............................................................ 14

Sakhawat Mein Hairat Angez Jaldi................................................... 15

Neki Mein Jaldi Karni Chahiye ........................................................ 16

Rukah Parhe Bigair Darkhwast Manzoor Kar Li .............................. 16

Dil Daulat Se Nahi Bhalai Se Kharida Ja Sakta Hai .......................... 17

Sakhi Woh Nahi Jo Sirf Mangne Par De .......................................... 18

Dost Ki Khabar Giri Na Karne Par Afsos ......................................... 18

iii


Madinay ki Machhli

Nirali Mehmaan Nawazi .................................................................. 19

Aaqa Dosrey Din Ke Liya Khana Na Bachate ............................. 21

Bachhe Ke Roze Ka Aham Tarin Mas’ala ......................................... 21

Uhood Pahad Jitna Sona Ho Tab Bhi ............................................... 22

Sunnataun ke danke bajane walo ..................................................... 23

Aag Ke Kangan ................................................................................ 23

Bibi Fatima Ka Issar ......................................................................... 24

Khilane Pilane Ke Azimushshan Sawab ........................................... 25

Anokha Dastar Khuwan ................................................................... 26

Apni Zaroorat Ki Cheez De Dene Ki Fazilat .................................... 26

Issar Ka Sawab Muft Lootne Ke Nuskhe .......................................... 27

Issar Ka Sawab Be Hisaab Jannat ..................................................... 28

Jab Jannat Ki Dua Deta Hoon to Maali Issar Se Kyoo Rukoo ............. 28

Bakri Ki Seeri ................................................................................... 29

Qutb-e-Madina Nay Issar Karne Wale Tajir Ki Hikayat Bayan Farmai ...... 30

Nirale Dakoo .................................................................................... 31

Apna Khana Kutte Par Issar Kar Diya ............................................. 32

Kutte Ke Isaaar Ki Ajeeb Hikayat ..................................................... 33

Dam Torte Waqt Bhi Issar ............................................................... 34

Pani ka Issar Karne Wala Jannati Ho Gaya ...................................... 35

Issar Ki Madani Bahaar .................................................................... 36

“Madani Huleeya Apnao” ke (14) Huroof Ki Nisbat Say Libas ke 14

Madani Phool ................................................................................... 39

Madani Hulyah ................................................................................ 42

iv


ٰ

ۡ ۡ


ۡ

ٰ ۡ ٰ


ۡ

ۡ ۡ ٰ


ٰ

ۡ ۡ ٰۡ ۡ ٰ
ۡ


ٰ ۡ ۡMadinay ki Machhli

Shaytan Lakh susti dilaye yeh Risala akhir tak parh lijiye

apni zaat par dosre musalman ki khatir Issar ka

jazba barhega aur husul-e-jannat ka samaan hoga.

Durood Sharif ki Fazilat

Qiyamat ke din kisi Musalman ki nekiyan meezan (Yani Tarazoo)

mein halki ho jayengi to Sarwar-e-Kainaat, Shah-e-Mujudat

ٖ

aik parcha apne pas se nikaal kar nekiyon ke

palare me rakh denge to us ki nekiyon ka palara wazni ho jayega.

Woh Arz Karega: Mere maa baap ap par qurbaan! Ap kaun hain?

Huzoor ٖ

farmayenge: Mein tera Nabi Muhammad

ٖ

hoon aur yeh tera woh Durood-e-Paak hai jo tune

mujh par parha tha. (Kitab Hassan ul zan-billah-la bi bakr in abi ddunya

Vol. 1, P. 92 Hadis 79, mulkksan)

Hum nay khata mein na ki tum nay ataa mein na ki

Koi kami sarwara tum pe karodon Durood
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌ1

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ


Madinay ki Machhli

Hazrat-e-Saiyyiduna Abdullah bin Umarbeemar

the, un ko bhuni hoi machhali khaney ki khwahish hoi. Ap
ke khadim Hazrat-e-Sayyiduna Nafe’a


farmate hain: Talash e bis-yaar (ya’ni kafi dhondhne) ke baad

mujhe derh Dirham ki aik machhli Madine Munawwarahﻓﺮﺷ ﻫ
ﷲ ﺎ


ۡ
ۡ

ﻴ ﻈ ﻤ

ﺎ mein mil gai, maine use bhoon kar khidimate-sarapa

sakhawat mein pesh kar di, itne mein aik saael aa

gaya, Apnay farmaya: Nafe’a!

Yeh Machli sail ko de do. Mein arz ki: Aap
bari khwahish thi is liye koshish kar ke yeh Madine ki machli

maine khareedi hai apise tanavul farma lijiye mein

is machhali ki kimat Sail ko de deta hoon. Farmaya: nahi tum

yeh machli hi is ko de do. Chunan-che maine woh Madinay ki

machli saael ko dedi aur phir piche ja kar us se kharid li aur

aakar hazir kar di. Irshad farmaya:

2

ko is ki

Yeh Machli usi Saael ko de do aur jo kimat us ko adaa ki hai

woh bhi usi ke paas rehne do. Maine Sarkare Madina
se suna hai: Jo shaks kisi cheez ki khwahish rakhta ho, fir us

khwahish ko rok kar apne upar (kisi aur ko) tarjih de, to Allahuse bux deta hai. (Ihya-ul-uloom Vol.3, P. 114) Allah

ki

un par rehmat ho aur un ke sadqe humari magfirat ho.
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌ
ﷲ ٰﺎ ﻪ ﻌۡ ٖ ﻴﻠﻋ ٰ

ﻢﻠ ﺳ

ۡ

ﺎﺠﺑ ﲔ


ﻣ ۤ ۡ

ﲔ ﻣ ﻻ ه

ﻨﻟ

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ


Issar ki Ta’rif

3

Madinay ki Machhli

Aye ashiqaan-e-rasool aur mere methay methay islami bhai’o!

dekha Ap nay! Hazrat-e-Saiyyiduna Abdullah Bin Umar
ko apne nafs par kis kadar qabu tha ke shadid

khwahish k bawujood Apnay Madine ki machli na

khai, husole sawab ki niyyat se apni dunyavi nay’mat rahe

Khuda mein esaar farma di. Issar ka ma’ana hai: ‘Dusron ki

khwahish aur hajat ko apni khwahish-o-hajat par tarjih dena.’

Angooron ka Issar

Hazrat-e-Saiyyiduna Abdullah Bin Umarke Issar ki

Aik aur hikayat mulahiza farmaiye Chunan-che Hazrat-e-

Sayyiduna Nafe’aFarmate hain: Hazrat-e-Saiyyiduna

Ibne Umarbeemar ho gaye, Ap
ka khwahish

hoi ke jab angoor ka pehli bar phal aaye to usey khayein, Chunanche

Aapki zoujaye muhtarma Hazrat-e-Sayyidatuna

Safiyya


nay aik dirham ke angoor mangva liye, itne

mein aik saael nay un angooron ka suwal kiya, Hazrat-e-

Sayyiduna Abdullah Bin Umar


nay farmaya: Yeh

angoor is saael ko de do, chunan-che de diye gaye. Bibi Sahiba


nay dobara aik dirham k angoor mangwaye. uski

Saael nay phir aa kar suwal kiya, Ap


nay farmaya:

yeh angoor bhi is ko de do, hatta ke Bibi Sahiba

nay

teesri martaba angoor mangwaye (Shub-ul Emaan Vol. 3, P. 259,

Hadis 3481) Allah


ki un par rehmat ho aur un ke sadqe

humari magfirat ho.


Madinay ki Machhli
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌ
ﷲ ٰﺎ ﻪ ﻌۡ ٖ ﻴﻠﻋ ٰ

ﻢﻠ ﺳ

Bachpan Sharif ki Adaye Mustafa

4

ۡ

ﺎﺠﺑ ﲔ


ﻣ ۤ ۡ

ﲔ ﻣ ﻻ ه

ﻨﻟ

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Hazrat-e-Saiyyiduna Abdullah Bin Umarko jis dar

se Isar ka Jazba Mila, Us ke bhi kya kehne! yaani mere pyare

pyare Aaqa Makki Madani Mustafa ٖ

ki yeh

shaan thi ke 'alam-e-sheher khwari (yaani doodh peney ki

umer) mein bhi adlo insaaf farmate they jaisa ke rivayaat mein

aata hai ke Sayyidatuna Halima Saadiyya

ki apni

aulad bhi chunke doodh mein shariq hoti thi lihaza Sultane do

jahan

ٖ

ko khwah kitni bhi bhook hoti sirf aik hi

taraf se doodh nosh-e-jaan farmate (yaani Petey) the. (Almawa

hibud-dunya Vol. 1, P. 79) Isi eman afroz adaye Mustafa ki taraf

ishara karte Hoa mere Aaqa Aala Hazrat, Aashiqe Mahe

Risalat, Imam Ahmed Raza Khan
apne naatiya

dewaan, Hadaike Bakhshish Sharif mein farmate hain:

1 Adl, Insaaf.

Bhai’o ke liye Tarke Pistaan Karen

Doodh Peetun ki Nisfat1 pe Lakho Salam
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ


Hargiz Bhalai Ko Na Pahonchoge

5

Madinay ki Machhli

Methay Methay Islami bhai’o! Dekha ap nay humare Sahabaa-e-

Kiramapne andar kis kadar Issar ka jazba rakhtay the!

Apni pasandida cheez ko rahe Khuda mein de dena wakayi

bohat barey ajro sawab ka kaam hai. Quran-e-Karim ke

chauthey parey ki ibtida mein Rab-ul Ibaad


ka mubarak

irshaad hai:ۡ


ۡ ۡ ٰ


ۡ


ۡ


Tarjuma-e-Kanzul Emaan: Tum hargiz bhalai ko na punchu gay

jab tak rahe Khuda mein apni pyari cheez na kharch karo. (Para

4, Surah Al-Imran, Ayat 92)

Ayat Ki Tashreeh

Khazain-ul-Irfan mein is ayat mubaraka ke tehat Sadrul Afazil

Hazrat-e-‘Allama Maulana Sayyid Muhammad N’aimuddin

Muradabadi ۡ

likhte hain: (Hazrat-e-Sayyiduna)

ۡ


Hasan (Basri)

ka kaul hei: Jo maal musalman ko

mehboob (yahni pyara) ho aur use rizaye Ilahi ke liye kharch

karey woh is ayat mein dakhil hei khuwah aik khajoor hi ho.

(Tafseer-e-khazin Vol. 1, P. 272)

Shakar Ki Boriyaan

Ameer-ul-Muaminin Hazrat-e-Saiyyiduna Umar Bin Abdul

Aziz


shakar ki boriyaan kharid kar sadqa karte they.


Madinay ki Machhli

Ap


se arz ki gyi: Is ki keemat hai kyun nahi sadqa

kar detey? Farmaya: Shakar mujhe mehbob-o-margoob (yaani

pyari aur pasandida) hai aur mein chahta hoon ke rahe Khudamein apni pyari cheez kharch karaun. (Tafseer-e-nasfi P. 172)

Allah


ki un par rehmat ho aur un ke sadqe humari

magfirat ho.
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌPasandida Baagh

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Talha Ansari

Munawwara ﺎ


ﻓﺮﺷ ﻫ
ﷲ ﺎ

ۡ
ۡ

ﻴ ﻈ ﻤ

6

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ
Madinaye


ﺎ mein Tamam Ansar se ziayada

baagon wale they. Unhen apne maal mein ‘Bairuha’ (nami

Baagh) sab se ziyada pyara tha jo ke Masjid-un-Nabaviyya

Sharif
ke samne tha. Sarkare Madina


ٖwahan tashrif le jate they aur wahan ka

behtareen pani petey they. Jab chautheyy parey ki ibtidai

aayate karima:ۡ


ۡ ۡ ٰ


ۡ


ۡ


Tarjumaye Kanzul Iman: Tum hargiz bhalai ko na punchu gay

jab tak rahe Khuda mein apni pyari cheez na kharch karo.

Nazil hoi to unhon nay bargahe Risalat mein khare ho kar arz

ki: Mujhe apne amwaal mein ‘Bairuha’ sab se pyara hai mein is


7

Madinay ki Machhli

ko rahe Khuda


mein sadqa kerta hoon. Mein Allahke pas iska sawab aur is ka zakhira chahta hoon. Ya RasoolAllah

! Ap ise wahan kharch farmaiye jahan Rab Ta’ala

apki raye qai’m farmaye. Rasulallah

ٖ
nay

farmaya: “ ٰ ۡﺦﺑ ﺎﻣ ﻚﻟﺢ ” yahni ‘Khoob! Yeh bara nafa ka maal

hai,’ Jo tum nay kaha maine sun liya, meri ray’e yeh hai ki tum

ise apne ahl-e-kurabat mein waqf kar do. Sayyiduna Abu TalhaBole: Ya Rasulallah! Maine yehi kerta hoon. Phir

Sayyiduna Abu Talha


nay woh baagh apne azizaun

aur chacha ke betoon mein taqsim kar diya. (Saheeh-Bukhari Vol.

1, P. 493, Hadis 1461) Allah


ki un par rehmat ho aur un ke

sadqe humari Magfirat Ho.


ﷲ ٰﺎ ﻪ ﻌۡ ٖ ﻴﻠﻋ ٰ

ﻢﻠ ﺳ

ۡ

ﺎﺠﺑ ﲔ


ﻣ ۤ ۡ

ﲔ ﻣ ﻻ ه

ﻨﻟ

Mufasir-e-Shaheer Hakimul Ummat Hazrat-e-Mufti Ahmed

Yaar Khan
‘Miraatul Manajih’ Jild 3 Safha 125’ par

farmate hain: ‘Bairuha’ naam ke, Muhaddisin nay aath ma’ana

kiye hain: Jin mein aik yeh ke ‘Haa’a’ aik aadmi ka naam tha jis

nay yeh kunwaa khudwaya tha, choonke yeh kunwaa us baagh

me tha, lihaza baagh ka naam bhi yehi howa, woh kuwaan ab

tak mujud hai fakir nay us ka pani piya hai.

Mazeed agey chal kar farmate hain: Huzoor ko bhi yahan ka

pani bohat mehbob tha, isi liye hujjaj ba-khabar zaroor is ka

pani barkat ke liye petey hain. (Aajkal ‘Bairuha’ ki ziyarat nahi

ho sakti, na hi us ka pani piya ja sakta hai kyun ke woh Masjid-


Madinay ki Machhli

un-Nabavi Sharif
chuka hai. Han jankar (Ya’ni Malumaat Rakhne Wale Log)

ki Tousia mein shamil ho

Masjid-un-Nabavi Sharif


Makaam ki ziyarat karwa Sakte Hain Jahaan ‘Bairuha’ Tha Mufti

Sahib Safha 126 Par Hadis-e-Pak ke is hise ‘Khoob! Yeh to bara

nafa’a ka maal hai’ ke tehat Farmate hain: Ya’ni Aye Abu Talha!

Tumhain is baagh ke waqf karne mein bohat nafa’a hoga,

mein us ka Makhsoos

maloom hota hai ke Huzoore Anwar ٖ

ka amaal ki

kabuliyat ki bhi khabar hai aur yeh bhi ke is ka kaun sa Amal Kis

Darje ke kabil hai (aur) yeh baagh kyun kabul na hota! Baagh bhi

acha tha, waqf karne wale bhi ache ya’ani sahabi aur jin ke tufail

waqt kiya gaya woh achon ke shahenshahٖSare Achoon mein Acha Samaziye Jise

Hai us Ache se Acha Humara Nabi
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌUmda Ghora

8

(Hadaike Bakhshish Sharif)

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

‘Tafsire Khazin’ mein Chautheyy Parey ki Pehli Aayatۡ


ۡ ۡ ٰۡ


ۡ


Tarjamaye Kanzul Imaan: ‘Tum hargiz bhalai ko na punchu gay

jab tak rahe Khuda mein apni pyari cheez na kharch karo.’ (Para

Al-Imran, Ayat 92)


9

Madinay ki Machhli

Ke Tehat hai ke Hazrat-e-Sayyiduna Zaid Bin Harisais aayat-e-mubaraka ke nuzool par apna umda-o-nafeez ghora

Darbare Mustafa ٖ

mein laaye arz ki: yeh Allahke liye ‘Sadqa’ Hai.

Methay Methay Mustafa ٖ

nay yeh ghora un hi ke

farzand Sayyiduna Usama Bin Zaid


ko ataa farma

diya. Hazrat-e-Sayyiduna Zaid


nay arz ki: Ya

Rasoolallah ٖ

meri niyyat sadqe ki thi. Farmaya:

‘Rab

nay tumhara sadqa kabul farma liya.’ (Tafseer-e-khazin

Vol. 1, P. 272) Allah

ki un par rehmat ho aur un ke sadqe

humari magfirat ho.


ﷲ ٰﺎ ﻪ ﻌۡ ٖ ﻴﻠﻋ ٰ

ﻢﻠ ﺳ

ۡ

ﺎﺠﺑ ﲔ


ﻣ ۤ ۡ

ﲔ ﻣ ﻻ ه

ﻨﻟ

Farooq-e-Aazam Ko Kaniz Pasand Ayi To Azaad Kar Di

Amir-ul-Muaminin Hazrat-e-Saiyyiduna Umar Farooq-e-Aazamnay Hazrat-e-Sayyiduna Abu Musa Ash’ariko likha ke mere liye aik kaniz kharid kar bhijwa dijiye. Unhon

nay bhej di, woh Sayyiduna Farooq-e-Aazam


ko bohut

pasand ayi, aap


nay yeh ayat karima ۡ

۔۔۔۔

(aakhir

tak) parh kar use Allah

ki rah mein azaad farma diya.

(Tafseer-e-tabari Vol. 3, P. 346, Hadis 7390) Allah


ki un par rehmat

ho aur un ke sadqe humari magfirat ho.

Methay methay Islami bhai’o! Kaash! Humaray andar bhi aisa

jazbay-e-Issar-o-qurbani paida ho jaye ke hum bhi apni pyari


Madinay ki Machhli

cheezen rahe Khuda


mein luta diya karen, afsos! Hum to

achi aur umda ashya ko jaan ki tarah sanbhal kar rakhtey hain

aur agar rahe Khuda


mein dena ya kisi ko tohfa pesh karna

ho to Umooman raddi kism ki cheezein hi detey hain aur woh

bhi wohi jo ke humaray liye kaar aamad nahi hoti! Kis qadar

mehroomi ki baat hai ke jis Allah


nay humein nematein

ataa farmai hain uski ki aata karda nematen usi ki rah mein dene

ke liye hum tayyar nahi hote. Humari cheezein kwaah chorri ho

jayein, sar jayein, idhar udhar gum ho jayein parwah nahi, aah!

Humara dil nahi hota to rahe Khuda


mein dene ko nahi hota.

De jazba too aisa tere naam par doon

Pasandida cheezen luta ya ilahi
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌAbu Zar Gifari


Ka Umda Oont

10

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Apni pyari cheez raah-e-Khuda


mein deney ke aik aur

imaan afroz wakiya parhiye aur jhoomiye. Mashoor Sahabi

Hazrat Sayyiduna Abu Zar GifariMadinay Munawarah
ki aik karibi basti mein raha karte the. Guzar

basar ke liye ap ke pas chand oont the aur aik kamzoor sa

charwaha. Aik bar khandan-e-Banu Sulaim ke aik Sahib
hazir-e-khidmat ho kar ‘arz guzaar hoye ke huzoor! Mujhy

apni sohbat mein rehne ki ijaazat marhamat farmaiye, faiz bhi

hansil karoonga aur aap janab ke charwahe ke sath bhi de diya

karoonga.


11

Madinay ki Machhli

Sayyiduna Abu Zar Gifarinay apne sath rahne ki

shart (goya ‘madani fees’) yeh irshaad farmayi ke ap meri ita’at

(ya’ni farma bardari) karni hogi. ‘Arz ki: Kis baat mein?

Farmaya: ‘jab mein apne maal me se koi cheez rahe Khudamein dene ka kahun to sab se behtreen shai deni hogi.’

Unhonay manzoor kar liya aur sohbate ba barkat me faizyaab

honay lage.

Aik din kisi nay Sayyiduna Abu Zar Gifari


se arz ki:

Huzoor! Yahan nadi ke kanare kuch gurba aabad hain ho sake

to un ki koi imdad farma dijiye. Sulaimi Sahibkahate hain: Ap


nay mujhe hukm diya: ‘Aik oont le

aaiye.’ Mein gaya aur sab se umda oont le jane ka irada kiya

magar mere zehn mein aaya ke yeh oont Sayyiduna Abu Zar

Gifari


ki suwari ke liye kaar aamad bhi hai aur mutih

(yani farma bardar) bhi. Maksud to sirf gosht taqsim karna hai

lihaza us ke badle us ke baad ke darje ki behtarin oontni pesh

kar di. farmaya: ‘Ap nay khiyanat ki.’ Mein samaj gaya aur usi

oont ko hazir kar diya.

Ap


nay hukm farmaya ke nadi ke kinare jitne ghar

abad hain sab ki ginti farma lijiye aur mera ghar bhi us me

shamil kar lijiye, phir oont ko nahr kar ke sab ke gharon mein

barabar barabar gosht puhcha dijiye, Mere ghar mein bhi

dusron ke muqable mein koi boti zaid na jane paye is ka khayal

rakhiye. Hukm ki ta’mil kar di gai. Baad-e faragat mujhe talab

kar ke farmaya: ‘Kya aap wada bhool gaye the? maine arz ki

‘Mujhe wada yaad tha aur awwal liya bhi uski oont ko tha


Madinay ki Machhli

magar mujhe khayal hoa ke yeh oont Ap


ki suwari ka

hai aur aap


ke liye bohat kar aamad bhi. Mahaz Apki zaroorat ke peshe nazar us ko chora tha. Farmaya:

Wakei sirf meri zaroorat ke peshe nazar chor diya tha? Arz ki: ‘Ji

haan’. Farmaya: Apni zaroorat ka din na bata doon? Sun lo! Meri

zaroorat ka din to woh din hai jis din mein kabr ke garhe mein

tanha dal diya jaunga, baqi raha maal, to is ke tin hissedar hain:

(1) ‘Taqdir’ jo maal le jane mein kisi ka lihaz nahi karti

(2) ‘Waris’ jo tere marne ka muntzir rehta hai ke kab to marey

aur woh tere maal par kabza kar le

(3) Tisra hissedar too khud hai (jab taqdir aur warish mal lene

ke muamale mein koi riayat nahi karte to too apna hissa lene me

kyun pichhe rehta hai? Jitna ban pare umda se umda tareen

maal rahe Khuda

mein de kar apni akhirat ke liye jam’aa

kar le) yeh farma kar aap


nay chouthey pare ki ibtidai

aayate karima tilawat ki:
ۡ

ۡ ۡ ٰ


12

ۡ


ۡ


Tarjumaye Kanzul Iman: Tum hargiz bhalai ko na punchu gay

jab tak rahe Khuda mein apni pyari cheez na kharch karo.

(Para.4, Al-Imran, Ayat 92)

Aur farmaya ke isi liye jo maal mujhe sab se ziyada pasand hota

hai us ko rahe Khuda


mein kharch kar ke apni aakhirat ke


13

Madinay ki Machhli

liye zakhira kerta hoon. (Tafsser dur mansoor vol 2 pp 261) Allahki un par rehmat ho aur un ke sadqe humari magfirat ho.


ﷲ ٰﺎ ﻪ ﻌۡ ٖ ﻴﻠﻋ ٰ

ﻢﻠ ﺳ

ۡ

ﺎﺠﺑ ﲔ


ﻣ ۤ ۡ

ﲔ ﻣ ﻻ ه

ﻨﻟ

Kaash! Humein bhi Sayyiduna Abu Zar Gifari


ke

Jazbaye Issar ke samundar ka koi aadha katra hi naseeb ho jata!

Afsos sad karod afsos! Apni pasand ki cheez rahe Khudamein kharch karna to goya humari dictionary mein hai hi nahi!

bas har dam male muft ki talab mein hi dil phansa rehta hai, bil

khusoos jo ziyada sawab ka kaam ho us mein kharch karne ke

liye nafs kat’an ijazat nahi deta masllan Quran-e-karim ya dini

kitab wagirah kharid kar parhna agarche ziyada sawab ka bais

hai magar ji chahta hai ke chundey se ya tohfey mein mil jaye to

acha, sunnataun ki tarbiyat ke madani qafiloon mein palle se

kharch karne ka be andaza sawab hai magar humare nafs-esitam

gar ka bura ho yeh bad-bakht yehi zehan banata rehta hai

ke koi dusra kharch uthaye to hi safar karna, balke jo din qafile

mein safar ke andar guzarein un ki ujrat bhi milni chahiye.

Haaye! Haaye! Is hirso aaz bhare andaz ke sath Rabb Be

Niyaz ٗ

ﻼ ﺟ


ﻞ ﺟ

ko kis tarah raazi kiya ja sakega.

Sarware di! lije apne na tuwanon ki khabar

Nafso shaitaan sayyida! kab tak dabaate jayenge

(Hadaike Bakhshish Sharif)


Madinay ki Machhli

Maal Say Teen Tarah Ke Fawaid Milte Hain

Methay methay Islami bhai’o! Suno! Suno! Aye maal ke ke

matwalo suno! Khatamul Mursalin, Rehmat-ul-ill Aalmin

ٖ

ka farmane ali-shaan hai: ‘Banda kehta hai:

‘Mera maal hai! Mera maal hai! Aur ise to is ke maal se teen hi

tarah ka fayeda hai: (1) Jo kha kar fana kar diya ya (2) Pehan kar

purana kar diya ya (3) Ata kar ke aakhirat ke liye jamaa kiya aur

is ke siwa jane wala hai ke auron ke liye chor jaye ga. (Saheeh

Muslim P. 1582, Hadis 2959)

Waris Ka Maal

Mahboob-e-Rabe Kainaat, Sehnshah Shah-e-Mujodaat
ٖ

nay irshaad farmaya: ‘Tum mein se kaun shakhs aisa hai

ke jis ko apne waris ka maal apne maal se acha lage? Sahabaye

Kiramnay arz ki: Ya Rasoolallah ٖ

! Aisa

kaun ho sakta hai jis ko apne maal se dosrey ka maal aziz ho? Is

par Sarkar-e-do Alam ٖ

nay irshaad farmaya:

‘Apna maal wohi hai jo (rahe Khuda mein kharch kar ke) aage

bhej diya jaye aur jo baaki chor diya jaye woh waris ka maal

hai. (Bukari Vol. 4, P.23, Hadis 6442)

Marzul Maut Mein Bhi Issar

Methay methay Islami bhai’o! Kaash! Koi apni zindagi hi mein

maal se masjid waghira banwa kar sawabe jariyya ki tarkib

banane mein kamiyab ho jaye! Rahi aulad, to in se agar koi

14


15

Madinay ki Machhli

maldaar admi yeh ummid rakhta ho ke yeh sawabe jariyya ki

tarkib karenge to us ki shayad bohut bari bhool hai, aj-kal tarke

ki taqsim mein jo aulad khoon rezi tak se baaz nahi rehti woh

khak apne marhoom baap ko rahat puhnchane ka saman karegi!

Issar ka zehan banaiye yehi aakhirat mein kaam aayega. Zara

dekhiye to sahi! humare Buzurgane DinSawab ki hirs

mein Issar ke muamley me kis qadar aage barhe hoye the chunanche

Hujjatul Islam Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Muhammad Bin

Muhammad Bin Muhammad Gazali
‘Ihya-ul-uloom’

mein nakl karte hain: Hazrat-e-Sayyiduna Bishar Bin Harismarzul mout mein mubtala the, kisi nay aakar

suwal kiya: Aap


nay apni kamis utar kar use de di,

apne liya udhar kapda hansil kiya aur usi mein intikaal

farmaya (Ihya-ul-uloom Vol.3, P.319) Allah


ki un par rehmat

ho aur un ke sadqe humari magfirat ho.


ﷲ ٰﺎ ﻪ ﻌۡ ٖ ﻴﻠﻋ ٰ

ﻢﻠ ﺳ

Sakhawat Mein Hairat Angez Jaldi

ۡ

ﺎﺠﺑ ﲔ


ﻣ ۤ ۡ

ﲔ ﻣ ﻻ ه

ﻨﻟ

Methay methay islami bhai’o! Dekha aap nay! humaray aslaaf

nekiyon ke kitne haris hote the ke marzul mout mein bhi

sawab kamane ke mok’a hath se na jane diya yeh hazrat neki

kamane mein basa awkaat to is kadar jaldi farmate the ke

hairat hoti thi chunan-che mere Aaqa Aa’la Hazrat, Imame

Ahle Sunnat, Mujaddid-e-Dino Millat Maulana Shah Imaam

Ahmed Raza Khan
‘Fatawa Razaviyuya’ Jild 10


Madinay ki Machhli

Safha 84 Par Farmate Hain: ‘Sayyiduna wa Ibne Sayyiduna, Imaam

Ibn-ul-Imaa, Karim Ibn-ul-Kiram Hazrat-e-Imaam Muhammad

Baqir

nay aik qabae nafees (yaani umda achkan,

sheherwani) banwaai. Taharat khaney mein tashrif le gaye,

wahan khayaal aaya ke ise rahe Khuda mein dijiye fouran

khadim ko aawaz di, karib-e-diwaar hazir hoa.

Huzoor nay kabaye mualla (achkan mubarak) utar kar di ke

foran mohtaj ko de aa. Jab bahar rounak afroz hoa, khadim nay

arz ki: Is darja ta’jil (yaani is kadar jaldi) ki wajah kya thi?

Farmaya: Kya maa’loom tha ke bahar aate aate niyyat mein fark

aa jata. Allah

ki un par rehmat ho aur unke sadqe humari

magfirat ho.

Neki Mein Jaldi Karni Chahiye

Methay methay Islami bhai’o! Dekha aap nay! Humaray

Buzurgane Din

neki mein kis kadar jaldi karte the

mabada (ya’ani aisa na ho ke) kalb munklib ho jaye (ya’ni dil ka

irada badal jaye) aur neki se mehroomi ka samna ho. Lihaza jab

bhi neki ke zehn bane foran kar leni chahiye. Farmane Mustafa

ٖ

‘Nek aa’mal mein jaldi karo.’ (Sunan Ibn Maja Vol.

2, P. 5, Hadis 1081)

Rukah Parhe Bigair Darkhwast Manzoor Kar Li

Afsos! aksar log awal to rahe Khuda mein detey nahi, detey

hain to bohat soch samaj kar, khoob tehkik kar ke, dhakke

16


17

Madinay ki Machhli

khila kar, rula rula kar, be dili ke sath aur woh bhi zakaat jo ke

maal ka mel hai aur woh bhi bohat hi thori miqdar mein bohat

bara ehsaan rakh kar detey hain! Jab ke dekha jaye to zakaat

dene wale ko sochna chahiye ke mohsin mein nahi, ehsaan to

us ka hai jo meri zakaat ya’ani mere maal ka mel uthata hai.

Kaash! Aisa ho jaye ke gariboon ko talash kar ke, un ki

khidmat mein hazir ho kar nihayat ehtiram ke sath zakaat pesh

karne ki saadat hasil ki jaye. Aison ki targeeb ke liye char (4)

hikayaat peshe khidmat hain:

1. Dawat-e-Islami ke isha’ati idare maktabat-ul-madina ki

matbo’aa 404 safhaat par mushtamil kitab, ‘Ziya’e-Sadqaat’

safha 209 ta 210 par hai: Aik shakh nay Hazrat-e- Sayyiduna

Imaam Hasan Mujtaba


ki khidmat mein aik

darkhast pesh ki, aap


nay fouran farmaya:

‘Tumhari hajat puri kar di gai’ arz ki gai: Aye Nawasa-e-

Rasool! Ap us ka rukah parhte aur phir us ke mutabik jawab

detey. Aap


nay farmaya: woh (utni der tak) mere

samne zillat ke sath khara rehta to phir us ke bare mein Allah

talah mujhse puchta. (Ihya-ul ullom Vol 3 P 304) Allah

ki un

par rehmat ho aur unke sadqe humari magfirat ho.

Dil Daulat Se Nahi Bhalai Se Kharida Ja Sakta Hai

Imam Hasan Mujtaba


nay Khashiyat-e-Ilahi ko apne

! Rakib-e-doshe Mustafa, Sayyid-ul-Askhiya Sayyiduna

maal par mukaddam rakha aur isi mein falah-o-kamiyabi hai

ke maal ki mohabbat allah ki mohabbat par galib nahi ani


Madinay ki Machhli

chahiye. Beshak maal se bohat kuch kharida ja-sakta hai magar

dil nahi kharid sakte! Chuna-nche

2. Hazrat-e-Sayyiduna Ibne Sammak


farmate hain:

Mujhe us sakhs par tajjub hota hai jo maal kharch kar ke

gulaam to kharidta hai lekin neki-o-bhalai) ke zariye azaad

logon (ke dilon) ko nahi kharidta. (Ihya-ul-uloom Vol. 3, P. 304)

Allah


ki un par rehmat ho aur unke sadqe humari

magfirat ho.

Sakhi Woh Nahi Jo Sirf Mangne Par De3. Hazrat-e-Sayyiduna Imam Zain-ul-Aabdin


farmate hain: ‘Jo sakhs mangne walo ko (mangne par) deta

hai woh sakhi nahi, sakhi to woh hai ke jo Allah


ki

ita’at karne walon ke silsile mein Allah talah ke hukok ko

khud bakhud poora kerta hai aur shukriya ka laalach bhi

nahi rakhta kyunke mukammal sawab ke husool ka yakin

rakhta hai. (Aizan) Allah


ki un par rehmat ho aur

unke sadqe humari magfirat ho.

Dost Ki Khabar Giri Na Karne Par Afsos

4. Aik sakhs nay apne dost ke ghar ka darwaza khat khataya.

Us nay pucha: kaise ana hoa? Kaha: ‘Mujh par char so

dirham karz hain. Sahib-e-khana nay charso dirham us ke

hawale kar diye aur rota hoa wapas aaya, biwi nay kaha:

‘Agar aap ko in dirhamon ka dena shaak (yaani dushwar-

18


19

Madinay ki Machhli

o-na gawar) tha to na detey. Us nay kaha: Mein to is liye ro

raha hoon ke mujhe us ka haal us ke bataye bigair maloom

na ho saka hata ke woh (bechara) mera darwaza khatkhataney

par majbur hoa. (Ihya-ul-Uloom Vol. 3, P. 311)

Methay methay Islami bha’o! Maloom hoa, kamaal yeh nahi ke

zaroorat mand dost mangne aaye aur hum us ko de dein,

kamaal to yeh hai us ki maali kamzurioon par humari nazar ho

aur is ke pehley ke woh sharmata lajaata hum se apna haal

kahey hum us ki khud jaa kar imdad kar dein.

Hamein apne fazlo karam se too kar de

Sakhawat ki nay’amat ataa ya elaahi
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌNirali Mehmaan Nawazi

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

‘Khazainul Irfan’ mein hai: Bargahe Risalat ٖ


mein aik baar aik bhooka shaks hazir hoa, Sarkar-e-Namdaar

ٖ

nay Tamaam Ummaha-tul-Muaminin
ke gharon mein maloom karwaya ke koi khaney ki cheez mil jaye

magar kisi ke yahan koi khaney ki cheez na thi. Shah-e-Khair-ul-

Anaam
ٖ

nay Sahabaye Kiran


se farmaya:‘Jo shakhs is ko mehmaan banaye Allah

us par rehmat

farmaye.’ Hazrat-e-Sayyiduna Abu Talha Ansarikhare

ho gaye aur mehmaan ko apne daulat khaney par le gaye, ghar ja


Madinay ki Machhli

kar apne bachhon ki Ammi


se daryaft kiya: Ghar mein

kuch khana hai? Unhon nay kaha:

Sirf bachoon ke liye thora sa rakha hai. Hazrat-e-Sayyiduna Abu

Talhanay farmaya: Bachhon ko bhala phusla kar sula

do. Aur jab mehmaan khaney baithey to cheraag durust karne ke

bahane utho aur cherag buja do, takey mehmaan achi tarah kha

le. Yeh tarkib is liye ki ke mehmaan yeh na jaan sake ke Ahle

khana us ke sath nahi kaha rahe werna israar karega aur khana

thora hai, is liye mehmaan bhooka reh jayega. Is tarah Hazrat-e-

Sayyiduna Abu Talha


nay mehmaan ko khana khila

diya aur khud ahle khana nay bhooke reh kar raat guzar di. Jab

subha hoi aur bargahe Nubuwwat mein hazir hoa. to Allahke Mehboob, Danaye Guyoob, Munazzaho Anil Uyob

ٖ

nay Hazrat-e-Abu Talha


ko dekh kar

farmaya: Raat fulaan fulaan ke ghar mein ajib mua’amla pesh

aaya. Allah


un logo se bohat razi hai aur Surah-e-Hashr ki

yeh aayat nazil hoi:

ٖ ۡ
ۡ ۡ


ۡ20

ۡ ۡ

ۡ ٰٓ ۡ ۡۚ

ۡ


ۡ ۡ


Tarjumaye kanzul Emaan: Aur apni jaanon par un ko tarjih

detey hain agarche unhain shadid mohtaji ho aur jo apne nafs ke

laalach se bachaya gaya to wohi kamiyab hain. (Khazainul Irfan,

Page. 984, Batasarruf) Allah


ki un par rehmat ho aur unke

sadqe humari magfirat ho


Aaqa Dosrey Din Ke Liya Khana Na Bachate

21

Madinay ki Machhli

Methay methay Islami bhai’o! Is Madani hikayat par gour karne

se ibrat ke bohat sare madani phool muyassar aate hain. Maslan

Shenshah-e-do Aalam ٖ

kis kadar sadagi ke aalam

mein zindagi guzar rahe the ke kisi bhi Ummul Muamininke ghar me raat ko khana bar aamad na hoa.


Humaray pyare aaqa ٖ

ke tawakkal ka aalam yeh

tha ke aap dosrey din ke liye khana bacha kar nahi rakhtay the.

Ummul muaminin Sayyidatuna Aaisha Siddiqafarmati hain: ‘Hum nay kabhi bhi musalsal teen din tak pait

bhar kar khana nahi khaya halankay kha sakte the magar

(khaney ke bajaye) Issar kar diya karte the.’ (Al-Targeeb-u-Tehreeb

Vol. 4, P. 92, Hadis 86)

Bachhe Ke Roze Ka Aham Tarin Mas’ala

Bayan karda Madani hikayat mein bachchoon ke liye rakha hoa

thora sa khana bachhon ke bajaye mehmaan ko khila dene ke

ta’lluk se muhakkike alal itlaak, khatimul muhaddiseen, Hazrat-

e-Allama Shaikh Abdul Haq Muhaddis Dehlavi

farmate hain: ‘Ulmaye Kiramnay is muamle ko is par

mahmool kiya (ya’ani is se murad yeh) hai ke bachhe bhooke

nahi the balke bagair bhook ke mang rahe the jaisa ke bachhon

ki aadat hoti hai, werna agar woh bhooke hote to mehmaan se

pehle bhooke bachhon ko khilana wajib tha aur woh wajib ko

kaise tark kar sakte the. (Kyun ke wajib ka tariq gunah-gaar hota


Madinay ki Machhli

hai) halankay Allah

nay Abu Talhaaur un kiki ta’arif farmai hai. (Ashatul lamaat Vol. 4, P. 740)

Zauja

Is sharh-e-hadis se maloom hoa ke bachhon ko bhook lagne ki

soorat mein inhain khana khilaana maa baap par wajib ho jata

hai. Yahan aik mas’ala kabil-e-tawajjo hai aur woh yeh ke chotey

bache ko Ramazan Mubarak mein roza rakhwana agar-chey jaiz

hai magar woh bhook ke sabab khana mange to maa baap ke liye

un ko khilana wajib ho jayega chahe woh us ki zindagi ka pehla

roza ho agar bila ijazat-e-sharai nahi khilayenge to gunah gaar

aur jahannam ke haqdar ho jayengi.

Ho mehmaan nawazi ka jazba inayat

Ho pas-e- shariat ataa ya elahi
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌUhood Pahad Jitna Sona Ho Tab Bhi

22

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Hurairase riwayat hai,

Sarkar-e-‘Alam Madaar, Sakhiyon Ke Sardar ٖ


ka farmane sakhawat aasar hai: ‘Agar mere paas uhood (pahar)

ke barabar sona ho to bhi mujhe yehi pasand aata hai ke teen

ratein na guzarne payein ke un mein se mere paas kuch reh

jayein, haan agar mujh par dain (ya’ani karz) ho to us ke liye

kuch rakh loonga.’ (Sahih Muslim Bukhari Vol. 4, P. 484, Hadis 7228)


Sunnataun Ke Danke Bajane Walo

23

Madinay ki Machhli

Sarkare Madina


ٖ

ki mohabbat ka dam bharney walo

aur sunnataun ke danke bajane walo! Dekha aap nay? humaray

pyare pyare Aaqa, Makki Madani Mustafa ٖ

uhood

pahar ke barabar bhi sona ho to us ko apne pas rakhne ke liye

tayyar nahi, aur aik hum hain ke ishq-e-rasool ke dawey ke bawujud

maal jam’a karne ki fikr se hi khalasi (ya’ani chutkara)

nahi patey.

Afsos! Halal aur haram ki tamiz tak uthti ja rahi hai. Humari

islami behenein bhi khoob sona jam’a karne ki shoukin hoti

hain, sara sona aur maal luta dena to aik taraf raha apne sone ki

zakaat tak adaa karne ke liye baaz khawaateen tayyar nahi

hotein! Aur nafso shaitan ke behakawe mein kehti sunayi deti

hain ke hum kamati nahi hain, zakaat to woh adaa karein jo

kamate hain! Halankay aisa nahi, agar sone ke zevar waghira kisi

ke paas hon aur zakat ke shara’it paaye jayen to zakat farz ho

jayegi. Sone (gold) se pyar karne mein had se barhne waliyaan

aik ibrat angaiz Hadis pak sune aur Khouf-e-Khuda


se

larzen aur aaj tak guzashta zindgi ki jitni zakat zimme hai hisab

laga kar fouri tor par sari ki sari ada kar dein aur bila ijazate

sharai’h honay wali takhir ki touba bhi karein.

Aag Ke Kangan

Nabiyye Akram, Noore Mujassam, Shahe Adam-o-Bani Adam
ٖ


ke darbare gohar bar mein do2 auratein hazir


Madinay ki Machhli

hoein, un ke hathon mein sone ke kangan the. Sarkare Madina

ٖ

nay un se istifsaar farmaya ya’ani pucha: ‘Tum

in ki zakat deti ho?’ woh bolein: Nahi. Farmaya: Kya tum

pasand karti ho ke Allah

tumhein aag ke kangan pehnaye?

Woh boli: Nahi. To farmaya: ‘In ki zakat diya karo. Zakat ki

tafsili ma’alomat ke liye Dawat-e-Islami ke isha’ati idare

Maktabatul Madina ki matboa’ 149 safhaat par mushtamil

kitaab, ‘Faizan-e-Zakaat’ ka muta’laa nihayat mufeed hai.

Bibi Fatima Ka Issar

Rakib-e-Doshe Mushtafa, Sayyid-ul-Askhiya, Imaam-e-Humam

Sayyiduna Imaam Hasan Mujtabafarmate hain: Aik roz

aik waqt ke faake ke baad humaray yahan khaney ki tarkib bani,

mere babajaan Moula Mushkil Kusha, Aliyyul Murtaza Shehere

Khuda aur mere chhote Bhai Hazrat-e- Imaam Hussain
khaney se farig ho chukey they magar Ammi jaan Sayyidat-un-

Nisa Fatimat-uz-Zahra


nay abhi nahi khaya tha,

unhon nay junhi roti par hath barhaya ke darwaze par aik saeel

nay sada di:

‘Aye Binte Rasool Allah! Mein do waqt ka bhooka hoon mera

pait bhar dijeeye.’ Ammi jaan


nay foran khaney se

hath rok liya aur mujhe hukm diya ke jaao! yeh khana saeel ko

pesh kardo, mujhe to aik waqt ka fakaa hai aur is nay do waqt se

nahi khaya. Allah

ki un par rehmat ho aur unke sadqe

humari magfirat ho.

24


Bhooke rah ke khud auron ko khila detey the

Kaise sabir the Muhammad ke gharane wale
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌKhilane Pilane Ke Azimushshan Sawab

25

Madinay ki Machhli

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Methay methay Islami bhai’o! Dekha aap nay! Sayyidah

Khatoon-e-Jannat


nay faake ke bawujood apna khana

Issar farma diya! Afsos! Ahl-e-Bait Nubuwat se mohabbat ke dam

bharney ke ba wujood hum apni zaroorat ka kuja bacha khucha

khana bhi kisi ko pesh karne ke bajaye ainda ke liye freeze mein

rakh churtey hain. Yakin maniye! Bhookaun ko khana khilana

aur pyasaun ko pani pilana bare sawab ka kaam hai. Is zimn mein

Do Faramain-e-Mustafa ٖ

mulahaza ho:

1. Jo Musalman kisi Musalman ko bhook mein khana

khilaye, to Allah


use baroze kiyamat jannat ke

phaal khilayega aur jo kisi musalman ko pyas mein pani

pilaye, to Allah talah use baroz-e-kiyamat mohar wali

pak-o-saaf sharab pilayega aur jo musalman kisi be libas

Musalman ko kapra pehnaye, to Allah ta’lah usey jannat

ke sabz kapre pehnay ga. (Tirmizi Vol. 4, P. 204, Hadis 2457)

2. Jo kisi Musalman ko bhook mein khana khila kar sair

kar de to Allah


use jannat mein us darwaje se

dakhil farmayega jis mein se us jaise log hi dakhil

honge. (Almujjam-ul-Kabeer Lil Tibrani Vol. 20, P. 85, Hadis 162)


Madinay ki Machhli

Khilane pilane ki toufik de de

Pa’e shahe karbo bala ya elaahi
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌAnokha Dastar Khuwan

26

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Hazrat-e-Sayyiduna Shaikh Abul Hasan Antaki


ke

pass aik baar bohat se mehmaan tashreef le aaye. Raat jab

khaney ka waqt aaya to rootiyaan kam thi, chunan-che

rootiyaan ke tukre kar ke dastar khuwan par dal diye gaye aur

wahan se cheraag utha diya gaya, sab ke sab mehmaan andhere

he mein dastar khuwan par baith gaye, jab kuch der baad yeh

soch kar ke sab kha chuke honge cheraag laya gaya to tamaam

tukre joon ke toon maujood the.

Issar ke jazbe ke tehat aik lukma bhi kisi nay na khaya tha

kyunke har aik ki yehi madani soch thi ke mein na khaun takay

sath wale islami bhai ka pait bhar jaye. (Ithaf-us-sadath Vol. 9, P. 783)

Allah


ki un par rehmat ho aur unke sadqe humari

magfirat ho.

Apni Zaroorat Ki Cheez De Dene Ki Fazilat

Allah! Allah! Humare Aslaaf ka jazbaye Issar kis kadar herat

naak tha who Aah! aaj humara jazbaye hirso tama’a ke jab kisi

d’awat mein hon aur khanaa shuru’ kiya jaye to ‘khaun khaun’


27

Madinay ki Machhli

karte khaney par aise toot parein ke ‘khana aur chabana’ bhool

kar ‘nigalna aur pait mein lurhkana’ shuru’ kardein ke kahin aisa

na ho ke humara dusra islami bhai to khaney mein kamiyab ho

jaye aur hum rah jayein! Humari hirs ki kaifiyyat kuch aisi hoti

hai ke hum se ban parey to shayad dosrey ke munh se niwala bhi

cheen kar nigal jayein! Kaash! Hum bhi ‘Issar’ karna sikhein.

Sultane Do Jahan ٖ

ka farmane bakshish nishan

hai: ‘Jo shaks kisi cheez ki khwahish rakhta ho, phir us khwahish

ko rok kar apne upar (dusrey ko) tarjih de, to Allah


use bux

deta hai. (Ithaf-us-sadat-ul-zubaidi Vol. 9, P. 779)

Hume bhooka rahne ka auron ki khatir

Ataa kar de jazba ataa ya elaahi
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌIssar Ka Sawab Muft Lootne Ke Nuskhe

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Kash! Hume bhi Issar ka jazba naseeb ho, agar kharch karne ko

ji nahi chahta to begair kharch ke bhi Issar ke kai mawakey mil

sakte hain. Maslan kahin d’awat par punhche, sab ke liye khana

lagaya gaya to hum umdaa botiyian waghirah is niyyat se na

uthaye ke humara dusra bhai us ko khale. Garmi hai kamrey ke

andar ya Sunnataun ki tarabiyat ke madani qafile mein masjid

ke andar ka’i islami bhai sona chahte hain, khud pankhey ke

niche qabza jamaney ke bajaye dosrey islami bhai ko moka de

kar Issar ka sawab kamaa sakte hain.


Madinay ki Machhli

Isi tarah bus ya rail gari ke andar bheer ki soorat mein dosrey

islami bhai ko ba Israar apni nashist par bitha kar aur khud

khare reh kar, car mein ya safar ka moka muyassar honay ke ba

wujood dosrey islami bhai ke liye qurbani de kar use car mein

bitha kar aur khud paidal ya bus waghira mein safar kar ke,

sunnataun bhare ijtima’a waghirah mein aram deh jagah mil

jaye to dosrey islami bhai par jagah kushada kar ke ya use woh

jagah pesh kar ke, khana kam ho aur khaney wale ziyada hon

to khud kam kha kar ya bilkul na kha kar naiz isi tarah ke be

shummar mawakey par apne nafs ko thori si taklif de kar muft

mein Issar ka sawab kamaya ja sakta hai.

Issar Ka Sawab Be Hisaab Jannat

Hujjatul Islam Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Muhammad Bin

Muhammad Bin Muhammad Gazali ۡ


Ihya-ul-

Uloom mein nakal karte hain: Allah


nay Hazrat-e-

Sayyiduna Musa Kalimullahse farmaya:

‘Aye Musa

! Koi Shakh aisa nahi ke woh umer bhar

mein chahe aik hi martaba Issar kare aur mein baroze kiyamat

us se hisab talab karte hoye haya na farmaoon! Us ka makaam

jannat hai, woh jahan bhi chahe rahe. (Ihya-ul-Uloom Vol. 3, P. 318)

Jab Jannat Ki Dua Deta Hoon to Maali Issar Se Kyoo

Rukoo

Hazrat-e-Sufyan Bin Uyaina se pucha gaya ke

sakhawat kise kehte hain? Aap nay farmaya: Bhai’o

28


29

Madinay ki Machhli

se bhalai ke sulook karna aur maal ataa karna sakhawat hai.

Mazeed farmaya: Mere walide majid ۡ


ko wirasat

mein pachas hazar dirham mile to unhonay thehliya bhar bhar

kar apne bhai’o ko taqsim kar diye aur farmaya ke mein jab

namaz mein Allah talah se apne bhai’o ke liye (sab se azim

daulat) jannat ka suwal kiya kerta tha to ab (dunya-e-fani ke

hakir) maal mein unse bukhl kyun karoo? (Ihya ul uloom Vol. 3, P.

305) Allah


ki un par rehmat ho aur unke sadqe humari

magfirat ho.

Sakhawat ki khaslat inayat ho ya rab!

De jazba bhi isar ka ya elaahi
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌBakri Ki Seeri

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Kisi Sahabinay batur-e-hadiyah (ya’ani tohfa) aik

sahabi
ke ghar bakri ki seeri bheji to unhonay yeh

farma kar ke fulaa mera islami bhai is seeri ka mujh se ziyada

zaroorat mand hai, woh seeri us ke ghar bhej de to unhonay

kaha ke fulaa mujh se bhi ziyada hajat mand hai, aur yun woh

seeri us Sahabike ghar bhijwa di.Is tarah aik nay

dosrey ke ghar aur dosre nay teesre ke ghar us seeri ko bheja

yahan tak ke woh bakri ki seeri saat gharaun mein ghoomti hoi

phir se pehle hi sahabi ke paas punhch gai. (Al-mustadrak lil hakim

Vol. 3, P. 229, Hadis 3852) Allah


ki un par rehmat ho aur

unke sadqe humari magfirat ho.


Madinay ki Machhli

Qutb-e-Madina Nay Issar Karne Wale Tajir Ki

Hikayat Bayan Farmai

Methay methay Islami bhai’o! Dekha ap nay? Gurbat-o-iflas ke

bawujud humaray Sahabaye Kiramke andar kis

kadar jazbaye Issar tha ke har aik apne aap par dusre ko tarjeeh

deta tha aur aah! Aaj halaat bilkul bar aks (ya’ani ulat) hain,

aksar log apne hi bhai ka gala katne mein masroof hain. Mere

peer-o-murshid Sayyidi Qutbe Madina Hazrat-e-Maulana

Ziauddinturkaun ke ‘Dour-e-Khidmat’ se

Madina-e-Munawwarah ﺎ


ﻓﺮﺷ ﻫ
ﷲ ﺎ

ۡ
ۡ

ﻴ ﻈ ﺎ ﻤ

mein sukoonat

pazir ho gaye the. Apka wisaal sharif 3 Zul Hijjatil

Haram 1401 sin-e-hijri Madina-e-Munawwarah ﺎ


ﻓﺮﺷ ﻫ
ﷲ ﺎ

ۡ
ۡ

ﻴ ﻈ ﺎ ﻤ

mein hoa aur jannat-ul-Baqi’a mein tadfeen amal mein ayi. Apki khidmat-e-ba barkat mein keesi nay arz ki:

Huzoor! jab aap shuru’ mein Madina-e-Munawwarahﻓﺮﺷ ﻫ
ﷲ ﺎ


ۡ
ۡ

ﻴ ﻈ ﻤ

ﺎ aye us waqt ke musalman kaise the?

Farmaya: Aik band-e-maldaar kaseer miqdaar mein Madina-e-

Munawwarah ﺎ


ﻓﺮﺷ ﻫ
ﷲ ﺎ

ۡ
ۡ

ﻴ ﻈ ﻤ

ﺎ ke gurba mein kapre taqsim

karna chahta tha lihaza is garaz se aik kapre ke dukan dar se us

nay kaha tha ke mujhe fulaan kapre ke itne itne thaan darkar

hain, dukan-dar nay kaha: ‘Aap ka matlooba kapra mere paas

maujud hai magar mehrbani farma kar aap samne wali dukan

se kharid lijeeye, kyun ke
meri bikri achi ho chuki

hai magar us bechare ka dhan-da aaj kam hoa hai.’ Farmaya ke:

Pehle ke musalman aise mujassam-e-ikhlas-o-Issar the aur aaj

30


31

Madinay ki Machhli

ke musalmano ko to aap dekh hi rahe hain ke in ki aksariyat

kis tarah mal samaitnay aur aik dosrey ka gala katne mein

mashgule hai. Allah


ki un par rehmat ho aur unke sadqe

humari magfirat ho.

Nirale Dakoo

Kaha jata hai ke pehle ke rahe madina ke ﻖﻳ ﺮ ﻄﻟ ﺎ ﻄ

ﻗ ya’ni dakoo

bhi ‘ajeeb hoa karte the, jab dakoon ki jama’at hajioon ka qafila

lootnay lagti to haji unko salam karte, dakoon salam ka jawab

na detey, agar woh salam ke jawab me ﻢﻜ

ۡ ﻼ ﺴﻟ


ﻴﻠﻋ kah detey to


un ko lootne se baaz rehte aur agar lootne ke baad salam ka

jawab de detey to loota hoa maal loota detey. Kyun ke dakoo

ﻼ ﺴۡﻢﻜ ۡ ﻴﻠﻋ

(ya’ni tum par salamati ho) aur ﻢﻜ

ۡ ﻼ ﺴﻟ


ﻴﻠﻋ

ke

m’aana (aur tum par bhi salamati ho) khoob samajte the ya’ani

un ka zehan yeh hota tha ke jis ko apni zabaan se ‘salamati ki

dua’ de di ab us ko kaise lootein!

Methay methay Islami bhai’o! yahan hargeez yeh muraad nahi

ke salam ka jawab na dene se dakoon ke liye ﷲ ﺎ ﻌ ﻣ dakaiti jaiz

ho jaati thi, bus humein is se yeh dars hasil karna hai ke hum

jis ko salam karein us ke bare mein yeh tasawwur karein ke

hum nay usey apni zaat se pauchney wale har kism ke shar se

‘salamat’ karar de diya hai. Agar aisa ho jaye to wakai humara

muashara madani muashara ban jaye. Musalman ko salam

karte waqt ki niyyat bhi zehan nashin farma lijeeye. Chunanche

Dawat-e-Islami ke isha’ati aidare Maktabat-ul-Madina ka


Madinay ki Machhli

matboo’aa risala, ‘101 madani phool’ safha 2 par hai: Bahare

Shari’at hisa 16 safha 102 par likhe hoa juz’iye ka khulasa hai:

‘salam karte waqt dil mein yeh niyyat ho ke jis ko salam karne

laga hoon is ka maal aur izzat-o-aabroo sab kuch meri hifazat

mein hai aur mein in mein se kisi cheez mein dakhl andazi

karna haraam janta hoon.’ (Bahar-e-Shari’at, Vol. 16, P. 102)

Aye Madine ke tajdaar salam

Ai garibon ke gum gusaar salam

Us jawabe salam ke sadqe

Ta qiyamat hon be shumar salam

Woh salamat raha qiyamat mein

Parh liye jisne dil se char salaam
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌApna Khana Kutte Par Issar Kar Diya

32

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Hujjatul islam Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Muhammad Bin

Muhammad Bin Muhammad Gazali ۡ


Ihyaul

uloom jild 3 mein farmate hain: Mankool hai, Hazrat-e-

Sayyiduna Abdullah Bin Ja’far ۡ

apni kisi zameen

ko dekhne nikle aur asna-e-rah (y’ani raste mein) kisi bagh

mein utre, wahan ke aik gulaam ko kaam karte dekha, jab us ke

paas khana aaya to kahin se aik kutta bhi aa puncha, gulaam

nay aik aik kar ke teen rotiyaan us ke aage daalien, woh kha

gaya. Sayyiduna Abdullah Bin Ja’far ۡ
nay gulaam se


33

Madinay ki Machhli

pucha: Aap ko din mein kitna khana milta hai? Arz ki: Wohi jo

aap nay dekha. Pucha: woh sab to aap nay kutte par Issar kar

diya! Arz ki: Is elake mein kutte nahi hote, yeh kahin dur se aa

nikla hai, garib bhooka tha, mujhe yeh gawara na hoa ke mein

sair ho kar khaun aur yeh bechara be zabaan jaanwar bhooka

rahe. Farmaya: Aap aaj kya khayenge? Arz ki: Faqa karoonga.

Hazrat-e-Sayyiduna Abdullah Bin Ja’far ۡ


us

gulaam ke Issar se behad mutta’ssir hoa, chunan-che bagh ke

malik se woh bagh, gulaam aur bakkiya saman waghirah

kharid liya, gulaam ko azaad kar ke woh bagh waghirah sab

kuch usi ko bux diya. (Ihya-ul-Uloom Vol. 3, P. 318)

Kutte Ke Isaaar Ki Ajeeb Hikayat

! Khush naseeb gulaam ka Issar sad karor marhaba! Us

ke Issar ka dunya mein bhi kis kadar umda sila mila ke dam

zadan mein azad ho kar bagh ka malik bun gaya. Khair yeh to

insan tha, aik kutte ke Issar ki ajeeb hikayat mulaha’iza farmaiye

chunan-che baaz Sufiya-e-Kiramfarmate hain:

Hum ‘tarsos’ se jihad ke liye rawana hoye, sheher se aik kutta

bhi pichey ho liya.

Jab sheher ke darwaze se bahar nikle to wahan aik mara hoa

janwar para tha, hum aik buland jagah par baith gaye, woh

kutta sheher ki taraf chala gya, kuch dair baad wapas aaya to

akela nahi tha, us ke sath takriban 20 kutte mazeed the, aate he

sare murdaar par jhapat pare magar woh kutta dur hat kar


Madinay ki Machhli

baith gya aur dekhta raha. Jab woh kha chuke to chale gye! Yeh

kutta utha aur bachi khuchi hadiyaan nochne aur khaney laga,

phir woh bhi wapas chala gaya. (Aizan P. 319)

Dam Torte Waqt Bhi Issar

Methay methay Islami bhai’o! Kutte ki Issar ki hikayat mein

humaray liye ibrat ke be shumaar madani phool hain, goya

kutta humein neki ki dawat detey hoye zaban-e-haal se keh

raha hai ke mein to kutta ho kar bhi Issar ka jazba rakhta hon,

mujhe hakir samaj kar dhatkarne walo! Tum to zara Issar kar

ke dekhao! Afsos! humari halat bohat patli ho gai hai werna

humaray aslaaf aise na the, woh to dunya se jaate jaate bhi Issar

ke nukoosh chor jaate the chunan-che Hazrat-e-Sayyiduna

Huzaifafarmate hain: yarmuk ki jang mein bohat se

Sahabaye Kiramshahid ho gaye. Mein pani hath

mein liye zakhmioon mein apne chacha-zaad bhai
ko talash kar raha tha, aakhir use paa liya, woh dam tur rahe

they, maine pucha: Aye Ibne Am! Ya’ani aye chachazaad bhai
ap Pani Nosh farmayenge? Kap kapati hoi aawaz

mein aahista se kaha: Ji haan. Itne mein kisi ke karahne ki

aawaz ayi, jaa balub Chachazad Bhainay Issare se

farmaya: Pehle us zakhmi ko paani pila dijeye. Maine dekha

woh Hazrat-e-Hishaam Bin Aasthe, un ki saans

ukhar rahi thi mein unhein pani ke liye puchh hi raha tha ke

karib hi kisi nay aah-e-sard dile pur dard se khinchi. Hazrat-ehishaam
nay farmaya: Pehle un ko pilaiye, mein jab

34


35

Madinay ki Machhli

un zakhmi ke karib puncha to un ko mera pani pene ki hajat

na rahi thi kyun woh shahadat ka jaam pee chuke the mein

foran Hazrat-e-Hishaamki taraf lapka magar woh

bhi shaheed ho chukay they. Phir mein apne chacha-zaad bhai
ki taraf puncha to woh bhi shahadat pa chuke they


ۡ

ۡ ۡ

.

(Kimya-e-Saadat Vol. 2, P. 648) Allah

ki un par

rehmat ho aur un ke sadqe humari magfirat ho.

Methay methay Islami bhai’o! Dekha aap nay humaray Sahabae-Kiram
ka jazbaye Issar! Allah! Allah! Dam laboon

par hai magar har aik hi yehi aarzoo hai ke mujhe pani mile

yaa na mile bus mera islami bhai sairab ho jaye aur isi tarah aik

dosrey par pani ka Issar karte hoye teeno pani peney ke badle

shahadat ka jaam nosh kar jaate hain.

Pani ka Issar Karne Wala Jannati Ho Gaya

Dawat-e-Islami ke Isha'ati Aidaray Maktabatul Madina ki

matbo’a 404 safhaat par mushtamil kitaab, ‘Ziya-e-Sadqaat’

safha 260 par hai: Hazrat-e-Sayyiduna Anas bin Malik
se marvi hai, Aaqa-e-Mazloom, Sarware M’asom ٖ


nay farmaya: Do shaks sahra se guzar rahe they, un mein aik

ibadat guzar tha jab ke dusra gunahgaar, to ‘abid (ya’ani ibadat

guzaar) ko pyas lagi yahan tak ke woh shiddat e pyas se gir

para to us ke sathi nay usay dekha ke woh be-hoshi ki halat

mein para hoa hai, us nay socha ke ‘agar yeh nek banda mar

gaya halankay mere pas pani bhi hai, to Allah talah ki taraf se

mein kabhi bhalai na pa sakoonga, aur agar mein nay is ko


Madinay ki Machhli

pani peela diya to mein mar jaunga.’ Bahar haal us nay Allahpar bharosa kiya aur (us ‘abid ki madad ka) iraada kiya

kuch pani us par chirka baki use pila diya to woh khara ho

gaya aur (dono nay) sahra tay kar liya. (Marne ke baad jab)

gunahgar ka hisab hoga to use jahannam ka hukm suna diya

jayega. Use firishtey le kar chalenge, usi lamhe us ki nazar (usi)

nek bande par paregi, woh kahega: Aye fulaan! Kya tune mujhe

pehachana? To woh (abid) kahega:

Tu kaun hai? Kahega: Mein wohi hoon jis nay biyabaan wale

din teri jaan bachai thi! To woh kahega: Haan haan pehchan

gya. To woh nek banda firiston se kahega: Theharo! To woh

thehar jayenge. Phir Rab ta’ala se dua karega, arz karega: Aye

parwardagaar! To us shaks ke mujh par ehsaan janta hai, kaise

us nay meri jaan bachai thi! Aye rab! Us ka muamala mujhe

sonp de. To Allah talah farmayega woh tere hawale phir woh

nek banda ayega aur apne (Pani Peelane wale) bhai ka hath

pakar kar jannat mein le jayega. (Alm’uajam-ul-Awsat Vol. 2, P.167,

Hadis 2906)

Issar Ki Madani Bahaar

Aik Islami Behan ke sath pesh aane wali aik madani bahar

mukhtsirun arz-e-khidmat hai: Mumbai ke aik ‘alake mein

Tablig-e-Quran-o-Sunnat ki ‘aalamgir gair siyasi tehreek,

Dawat-e-Islami ki ta’ruf se Islami behanon ke honay wale

haftawaar sunnataun bharay ijtima’a (Pir Sharif 22 Safar-ul-

Muzaffar 1428 hi. Ba mutabik 12.3.2007) ke ikhtitaam par aik

36


37

Madinay ki Machhli

zimmedar Islami Behan ke pass kisi nai islami behan nay apni

chappal ki gum shudgi ki shikayat ki.

Zimmedar Islami Behan nay infiradi koshish karte hoye usey

apni chappal ki peshkash ki. Wahan mujood aik dusri islami

behan jin ko madani mahol se wabasta hoye abhi takriban saat

hi mah hoye the, us nay aage barh kar yeh kehte hoye ke ‘Kya

Dawat-e-Islami ki khatir mein itni qurbani bhi nahi de sakti!’

Ba israar apni chapalein pesh kar ke us nai Islami Behan ko

kabul karne par majbur kar diya aur khod paa-barhana (ya’ni

nange paau) ghar chali gai. Raat jab soi to us ki kismat angrai

lekar jaag uthi! Kya dekhti hai ke Sarkare Namdar, Madine ke

Tajdaar ٖ

apna chand sa chehra chamkate hoye

jalwa farma hain, naiz aik muammar muballigah Dawat-eislami

sar par sabz sabz imama sharif sajaye kadmaun mai

hazir hain.

Sarkare Madina


ٖjunmbish hoyi, Rehmat ke phool jarne lage aur alfaaz kuch

yoon tartib paaye: Chappal Issar karte waqt tumhari zabaan se

nikle hoa alfaaz ‘kya Dawat-e-Islami ki khateer mein itni

qurbani bhi nahi de sakti!’ hume bohat pasand aaye. (Ilawa azi

bhi honsala afzaai farmai)

ke labha-e-mubaraka ko

Methay methay Islami bhai’o! Dekha aap nay! Dawat-e-Islami

ke ‘Madani mahol’ mein ‘Issar’ ki bhi kya khoob madani bahar

hai! Naiz Issar ki fazilat ke bhi kya hi anwar hain! Do jahan ke

tajdaar ٖ

ka farmane pur bahar hai: ‘Jo shaks


Madinay ki Machhli

Kisi cheez ki khwahish rakhta ho, phir us khwahish ko rok kar

apne upar (dosrey ko) tarajih de, to Allah


use bux deta

hai.’ (Athafe Asadat-lal-Zubaidi Vol. 9, P. 779)

Methay methay Islami bhai’o! Kya aap apni aakhirat ki behtari

ki khatir Madani Qafily mein safar ke liye har maah sirf teen din

ki qurbani nahi de sakte? Mukam-e-gour hai! Kya Dawat-e-

Islami ki khatir itni qurbani bhi nahi de sakte?

Allah karam aisa kare tujh pe jahan mein

Aye Dawat-e-Islami teri dhoom machi ho

Ya Rabbe Mustafa! Humein khush dili aur achi achi niyyaton

ke saath khoob khoob Issar karne ki taufik marhamat farma aur

humein Madinaye Munawwarah ﷲ ﺎ ﻫ

38

ﺎ ﻤ ۡ ﻴ ﻈ ۡ ﻌ ﺗ ﺎ ﻓ ﺮ ﺷ mein zere

gumbade khazra shahadat, jannatul baqi’a mein madfan aur

jannatul firdous mein be hisab dakhila inayat kar aur apne

madani habib ٖ

ke paroos mein jagah ataa farma.


ﷲ ٰﺎ ﻪ ﻌۡ ٖ ﻴﻠﻋ ٰ

ﻢﻠ ﺳ

Be sabab bakhsh de na puch ‘amal

Naam gafffar hai tera ya rab
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌۡ

ﺎﺠﺑ ﲔ


ﻣ ۤ ۡ

ﲔ ﻣ ﻻ ه

ﻨﻟ

ۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

Methay methay Islami bha’io! Bayan ko ikhtitaam ki taraf laate

hoye sunnat ki fazilat aur chund sunnatein aur aadab bayan


39

Madinay ki Machhli

karne ki sa’adat hasil kerta hoon. Tajdar-e-Risalat, Shahnshah-e-

Nubuwwat, Mustafa Jaane Rehmat, Sham-e-Bazme Hidayat,

Nosh-e-Bazme Jannat
ٖ

ke farmane jannat


nishaan hai: Jis nay meri sunnat se mohabbat ki us nay mujh se

mohabbat ki aur jis nay mujh se mohabbat ki woh jannat mein

mere sath hoga. (Ibn-e-Asakir Vol. 9, P. 343)

Sina teri sunnat ka madina bane aaqa

Jannat mein padoshi mujhe tum apna banana
ٰ

ﺪﻤ ﺤﻣ

ﻠﻟ

ٰ ﻋ ﺎ ٰ ﻌۡ

ﺒﺤ ﻮﻠﺻ ﻟ ﻋ

ۡ

ﺐﻴ

“Madani Huleeya Apnao” ke (14) Huroof Ki Nisbat Say

Libas ke 14 Madani Phool

Pehle Teen faramine Mustafa


ٖ

mulahaza ho:

1. Jinn ki ankhon aur logon ke sitr ke darmiyan parda hai ke

jab koi kapre utaare to ﷲ ﻢ ۡ ﺴ kah le. (Al mu’ajabulawsat lit Tibrani

Vol. 2, P. 59, Hadis 2504) Mufassire Shahir Hakimul Ummat

Hazrat-e- Mufti Ahmed Yaar Khan

farmate hein:

Jaise diwar aur parde logon ki nigah ke liye aar bante hai

aise hi yeh Allah


ke zikr Jinnat ki nigahoon se aar

banega ke jinnat is ko (yaani sharmgah) dekh na sakenge.

(Mir’aat, Vol. 1, P. 268)

2. Jo shakhs kapra pehne aur yeh parhe:


Madinay ki Machhli

1

ۡ

ﷲ ﺪ ۡ ﻤﺤ ۡ ﻣ


ۡ ۡ

ﻮﺣﲑ ﻏ

ۡ ﻦ ﻣ ﻪ ۡ ﻴﻨﺬ ٰ ﻫ ﺎ ۡ

ﺴﻛ ۡ ﻮ ﻗﻻ


To us ke agle pichle gunah muaf ho jayenge. (Abo Dawud

Vol. 4, P. 59, Hadis 4023)

3. Jo ba wujood-e-kudrat ache kapre pehanna tawazo’a (ya’ani

aajeezi) ke taur par chor de, Allah talah us ko karamat ke

hulla pahanayega (Ezan P. 326, Hadis 4778)

4. Khatamul Mursalin, Rahamatullil Aalamin ٖ


ke mubarak libas aksar safed kapre ka hota (Kasfil Iltebaas Fis

Tehbaab Il Libaas Lil Shaeikh Abdul ul Haq Adhlawi P. 36)

5. Libas halal kamai se ho aur jo libas haram kamai se hasil hoa

ho, us mein farz-o-nafil koi namaz kabol nahi hoti (Ezan 41)

6. Mankool hai: Jis nay baith kar imama bandha, ya khare ho kar

saravil (ya’ani pajama ya shalwaar) pehni to Allah

use

aise maraz mein mubtala farmayega jis ki dawa nahi (Ezan 39)

7. Pehnte waqt seedhi taraf se shuru’ kijiye (ke sunnat hai)

maslan jab kurta pehney to pehle seedhi aasteen mein seedha

hath dakhil kijiye phir ulta hath ulti aasteen mein (Ezan 43)

8. Isi tarah pajama pehnnay mein pehle seedha painche mein

sidha pau dakhil kejiye aur jab (kurta ya paajama) utarne

1 Tamam tareifein Allah

k lye jis nay mujhy yeh kapra pehnaya aur meri

taqat-o-kuwat k bagair mujhy ata kiya.

40


41

Madinay ki Machhli

lagein to is ke bar aks (ulat) keejiye yani ulti taraf se shuru’

keejiye.

9. Dawat-e-Islami ke isha’ati aidare Maktabatul Madina ki

Matbo’aa 1197 safhaat par mustameel kitaab, ‘Bahare

shari’at jild 3 safha 409 par hai: Sunnat yeh hai ke daman

ki lambai aadhi pindli tak ho aur asteen ki lambai ziyada se

ziyada ungliyon ke poro tak aur chaurai aik ba-lisht ho.

(Darul Mukhtaar Vol. 9, P. 579)

10. Sunnat yeh hai ke mard ka tehaband ya pajama takhne se

upar rahe. (Mir’aat, Vol. 6, P. 94)

11. Mard mardana aur aurat zanana hi libas pahene. Chote

bachho aur bachhchiyyon mein bhi is baat ka leehaz rakhiye.

12. Dawat-e-Islami ke isha’at aidare Maktabat-ul-Madina ki

Matbo’aa 1250 safhaat par mushtameel kitab, ‘Bahar-e-

Shari’at’ Jild awwal safha 481 par hai: Mard ke liye naaf ke

niche se ghutnon ke niche tak ‘aurat’ hai, ya’ni is ka

chupana farz hai. Naaf is mein dakhil nahi aur ghutne

dakhil hain. (Darul Mukhtaar Radul Mukhtaar Vol. 2, P. 93) is

zamane mein bahuteeray aisey hain ke tahaband ya pajama

is tarah pehente hain ke peroo (ya’ni naaf ke niche) ka

kuch hisa khula rehta hai, agar kurte waghirah se is tarah

chupa ho ke jild (yani khaal) ki rangat na chamke to khair,

werna haram hai aur namaz mein chutha’i ki miqdaar

khula raha to namaz na hogi. (Bahare Shari’at) khususan

haj-o-umrey ke ehram wale ko is mein sakht ahtiyaat ki

zaroorat hai.


Madinay ki Machhli

13. Aaj kal baaz log sare aam logon ke samne nekar (half pent)

pehne phirte hain jis me un ke ghutney aur raane nazar

aati hain yeh haram hai, aison ke khule ghutnaun aur

raano ki taraf nazar karna bhi haram hai. Bil khusoos

khelkood ke maidaan, warzish karne ke makamaat aur

sahil-e-samandar par is tarah ke manazir ziyada hotey

hain. Lihaza aise makamaat par jaane mein sakht ahtiyaat

zaroori hai.

14. Takabbur ke taur par jo libaas ho woh mamnoo’a hai.

Takabbur hai ya nahi is ki shanakht yoon karay ke in

kapraun ke pahan nay se pehle apni jo halat pata tha agar

pehan nay ke baad bhi wohi halat hai to maloom hoa ke in

kapraun se takabbur paida nahi hoa. Agar woh halat ab

baaqi nahi rahi to takabbur aa gaya. Lihaza aise kapre se

bache ke takabbur bohat buri sifat hai. (Darul Mukhtaar Vol. 9,

P. 579, Bahar-e-Shari’at P. 409)

Madani Hulyah

Darhi, zulfein, sar par sabz sabz imama sharif (sabz rang

gahara yani dark na ho) kali wala safed kurta sunnat ke

mutabik aadhi pindli tak lamba, aasteenein aik balishst chorhi,

senay par dil ki janib wali jaib mein numayaan miswaak,

pajama ya shalwar takhno se upar. Naiz sar par safed chadar

aur madani ina’amaat par amal karte hoye parde mein parda

karne ke liye kaththa’i chadar bhi sath rahe to madina madina.

42


43

Madinay ki Machhli

Islami behne Shara’i parda karein aur zaroratan bilkul sada

begair karhai ka madani burka istimaal karein.

Dua-e-Attar: Ya Allah


! Mujhe aur madani hulyah mein

rehne wale tamam islami bhai’o aur madani burka wali Islami

beheno ko sabz sabz gumbad ke saye mein shahadat, jannat-ulbaqi

mein madfan aur jannatul firdous mein apne pyare

mahbub ٖ

ke paros nasib farma. Ya Allah


!

Sari Ummat ki Magfirat Farma.


ﷲ ٰﺎ ﻪ ﻌۡ ٖ ﻴﻠﻋ ٰ

ﻢﻠ ﺳ

Un ka diwana ‘imama aur zulfo rish mein

ۡ

ﺎﺠﺑ ﲔ


ﻣ ۤ ۡ

ﲔ ﻣ ﻻ ه


ﻨﻟ

Lag raha hai madani hulye mein woh kitna shandar

Hazaraun sunnatein sikhne ke liye Maktabatul Madina ki

matboo’aa do kutub (1) 312 safahat par mushtameel kitaab

Bahare Shariat Hissa 16 aur (2) 120 safahaat ki kitaab

‘sunnatein aur aadab’ hadiyyatan hasil kijeyeh aur parhiye.

Sunnataun ki tarabiyyat ka aik behtreen zariya Dawat-e-Islami

ke madnai qafilon mein aashiqane rasool ke sath sunnataun

bhara Safar bhi hai.

Loot nay rahamate qafile mein chalo

Sikhne sunnatein qafile mein chalo

Hongi hal mushkile qafile mein chalo

Khatm hon shamate qafile mein chalo

More magazines by this user
Similar magazines