SER VIS V SLOVENSKEJ RECI

zirm.net

SER VIS V SLOVENSKEJ RECI

augenzentrum Prof. Zirm in Innsbruck

Za∏atwiamy w Paƒstwa imieniu wszystkie

niezb´dne procedury:

Centralny punkt koordynacyjny:

- przydzielanie terminów badania i

operacji

- rezerwacja hotelu

- transport

Serwis w j´zyku polskim

Dalsze informacje na zapytanie

Fax: 0043/ 512 – 7273-1

e-mail: office@zirm.net

augenzentrum Prof. Zirm

A-1010 Wien, Austria

Annagasse 5/Stiege 1/102

augenzentrum Prof. Zirm

A-6020 Innsbruck, Austria

Meinhardstraße 5

SERVIS V SLOVENSKEJ RECI

Centrum Okulistyczne

prof. Zirma w Innsbrucku

– prywatna klinika

w Innsbrucku i

Wiedniu o mi´dzynarodowym

uznaniu

augenzentrum Prof. Zirm

W I E N · I N N S B R U C K · E N N A


Profesor uniwersytecki dr

Mathias Zirm

W Centrach Okulistycznych

prof. Zirma pracujà doÊwiadczeni

okuliÊci. Wspó∏praca z kolegami

tak˝e spoza dziedziny okulistyki,

z instytucjami uniwersyteckimi

i mi´dzynarodowymi

placówkami badawczymi stanowi

gwarancj´ sta∏ego rozwoju

praktykowanego przez nas lecznictwa

chorób oczu. Wszelkie

starania posz∏yby wszak˝e na

marne, gdyby nie troska naszej

wspania∏ej i zaanga˝owanej

za∏ogi o naszych pacjentów.

Wasz profesor uniwersytecki

dr Mathias Zirm

Nasza oferta medyczna :

- operacje przy zaçmie

- operacje na krótkowzrocznoÊç

- operacje na dalekowzrocznoÊç

- operacje na rodzaje niedowzrocznoÊci

zwiàzane z wiekiem (okulary

przy czytaniu)

- operacje na deformacje rogówki

- leczenie jaskry

- terapia laserowa przy diabetes mellitus

Operacje i leczenie w centrach okulistycznych

w Wiedniu i Innsbrucku.

Zakwaterowanie w hotelach Hilton w

Wiedniu i Innsbrucku

Osobista opieka prof. dr M. Zirma przy

pomocy lekarzy mówiàcych po polsku.

Przyjazd liniami lotniczymi z Polski do

Innsbrucku organizuje Centrum Okulistyki

prof. Zirma.

More magazines by this user
Similar magazines