Views
5 years ago

Broj 184, svibanj 2006. - HEP Grupa

Broj 184, svibanj 2006. - HEP Grupa

Broj 184, svibanj 2006. - HEP

28-31 33 \ur|a Su{ec Glavni i odgovorni urednik HEP Vjesnika Obnovljivi izvori energije – hit ili nužnost? 2 224 184 HEP VJESNIK 183 (224), svibanj 2006. U ovom broju: Novo društvo HEP grupe za obnovljive izvore energije: Zna~ajan poslovni iskorak Završen remont NE Krško: Poveana snaga za 20 MW Od 1. srpnja o.g. nova organizacija i sistematizacija HEP Operatora distribucijskog sustava Šesti simpozij e elektrodistribucijskoj djelatnosti 9 Ne smije se isklju~iti nuklearna opcija 10,11 Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj: Tišina je postala preglasna 12,13 Završen projekt energetske u~inkovitosti javne rasvjete u Novigradu 14 Plan trgovanja emisijama Europske unije: Prvi provjereni podaci o emisijama postrojenja 15 Teslin zavežljaj iz Hrvatske 17 Nepoznato o poznatom Tesli 18 Veliki remont u TE Plomin 1: Klasi~no upravljanje zamjenjuje suvremena IT 21 Šibenske vjetroelektrane: Ipak se (o)kree 24,25 TEHNOS nikada nije izgubio dušu 32-35 Svibanjska stru~na i medijska top tema u Hrvatskoj bili su obnovljivi izvori energije (OIE). Istina, to je tema koja me|u energeti~arima, politi~arima i potencijalnim investitorima ozbiljnije tinja nekoliko godina, a pozitivan stav Republike Hrvatske prema OIE i kogeneraciji ozakonjen je 2004. godine, u okviru prilagodbe cjelokupnog koncepta reforme energetskog sektora zahtjevima EU. Spomenimo da se Direktivom o promociji elektri~ne energije proizvedene iz OIE odre|uje cilj – udvostru~enje, odnosno 12, 5 posto udjela OIE u ukupnoj potrošnji EU 2010. godine, s tim da se u proizvodnji elektri~ne energije ostvari porast udjela za 22,1 posto (sada 14 posto). Nacionalni ciljevi europskih zemalja su razli~iti, ali ono što im je zajedni~ko jest propisan zna~ajni porast udjela OIE. U našoj zemlji e, kako je planirano, Vlada Republike Hrvatske posebnom uredbom o minimalnom udjelu elektri~ne energije proizvedene iz OIE i kogeneracije u opskrbi elektri~nom energijom, propisati minimalni udjel OIE i kogeneracije, a energetski subjekti su obvezni preuzeti tako proizvedenu elektri~nu energiju. Predloženo je da u 2010. godine taj udjel bude 1.100 GWh, bez energije iz velikih hidroelektrana. U strukturi ukupne potrošnje elektri~ne energije time bi udjel OIE u Hrvatskoj 2010. godine, kako se o~ekuje, iznosio 5,8 posto. Usporedbe radi, 2002. godine bio je 0,6 posto. To zna~i da bi tijekom sljedeih pet godina, proizvodnja iz postrojenja koja 3-6 7 8 koriste obnovljive izvore energije trebala linearno rasti 220 GWh godišnje. To su europske i hrvatske smjernice. Kakva je stvarnost? Uz sve pozitivne u~inke OIE na koje stalno ukazuju okolištarci, glavni je problem njihova snažnijeg razvoja cijena i mala koli~ina dobivene energije. Istraživanja su skupa i dugotrajna, a cijenu istraživanja dodatno poveava i raznolikost OIE. Potencijali OIE jesu golemi (Sunce isporu~uje Zemlji 15 tisua puta više energije nego što ~ovje~anstvo u sadašnjoj fazi uspijeva potrošiti), ulaganja u obnovljive izvore energije se poveavaju (2004. godine u svijetu je u OIE investirano 25 milijarda eura, što ~ini 20 posto svih ulaganja u podru~je elektroenergetike!), ali trenuta~no stanje tehnologije (i troškovi) ne dopuštaju pretjerano oslanjanje na OIE u energetskoj bilanci. Ali, prema podacima EREC-a (European Renewable Energy Concil), udjel razli~itih obnovljivih izvora energije (biomasa, velike hidroelektrane, male hidroelektrane, vjetroelektrane, fotonaponski ~lanci, Sun~ani termi~ki kolektori, geotermalni izvori, energija mora: valovi, plima-oseka) 2040. godine predvi|en je ~ak 47,7 posto u ukupnoj potrošnji! Prema tomu, o~ekuje se da e obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije. Utjecaj OIE, osobito vjetroelektrana, na rad elektroenergetskog sustava, odnosno vo|enje u uvjetima vremenski nepredvidive proizvodnje elektri~ne energije, tema je koja ~eka više prostora i stru~nih argumenata.

Broj 208, svibanj 2008. - HEP Grupa
Broj 218/219, ožujak/travanj 2009. - HEP Grupa
Broj 214/215, studeni/prosinac 2008. - HEP Grupa
Broj 122, ožujak 2001. - HEP Grupa
Broj 266 Travanj 2013. - HEP Grupa
Broj 206, ožujak 2008. - HEP Grupa
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Broj 254/255 Ožujak/Travanj 2012. - HEP Grupa
Broj 212, rujan 2008. - HEP Grupa
Broj 204, siječanj 2008. - HEP Grupa
Broj 216, siječanj 2009. - HEP Grupa
GODINA XXV ZAGREB BROJ 248/288 RUJAN 2011 ... - HEP Grupa
Broj 235 kolovoz 2010. - HEP Grupa
Broj 264 Sječanj 2013. - HEP Grupa
Broj 237 listopad 2010. - HEP Grupa
Broj 213, listopad 2008. - HEP Grupa
Broj 249 listopad 2011. - HEP Grupa
Broj 261 Listopad 2012. - HEP Grupa
Broj 250/251 studeni/prosinac 2011. - HEP Grupa
Broj 241 veljača 2011. - HEP Grupa
GODINA XXIII ZAGREB BROJ 221/261 LIPANJ 2009 ... - HEP Grupa
GODINA XXIV ZAGREB BROJ 236/276 RUJAN 2010 ... - HEP Grupa
Nexe novosti broj 17 - Nexe Grupa
Svibanj 2012 - Pučka Kasina 1878
Naša Brela broj 10 svibanj 2009.
Nexe novosti broj 11 - Nexe Grupa
br. 109 ožujak / travanj / svibanj 2009. adar / nisan / ijar / sivan 5769.
godišnje izvješδe 2009 - HEP Grupa
Godina XVi. broj 5. - sVibanj 2012. nije za prodaju