Verze pro Čechy Pálená cihla podle DIN EN 771, díl ... - Hart Keramik

hartkeramik

Verze pro Čechy Pálená cihla podle DIN EN 771, díl ... - Hart Keramik

Verze pro echy

Pálená cihla podle DIN EN 771, díl 1

Certifikace interní výrobní kontroly v závod

ES - prohlášení o shod

1. Všeobecné

Od 1. dubna 2006 platí pro všechny druhy cihel nová ada evropských norem DIN EN 771

doprovázená etnými doprovodnými normami.

DIN EN 771, díl 1: pálené cihly

DIN EN 771, díl 2: vápenopískové cihly

DIN EN 771, díl 3: tvárnice z betonu

DIN EN 771, díl 4: tvárnice z pórobetonu

DIN EN 771, díl 5: betonové kvádry

DIN EN 771, díl 6: p írodní kameny

2. Nové pojmy

V norm DIN EN 771, díl 1 se vyskytují n které nové pojmy, které jsou níže v krátkosti

objasn ny (DIN EN 771, díl 1, odstavec 3):

2.1 Chrán né zdivo

Zdivo chrán né proti pronikající vod . M že se jednat bu o zdivo ve vn jších

st nách chrán né nap . vrstvou vhodné omítky nebo obkladem, nebo o vnit ní ost ní

zdi s dvojitým bedn ním, nebo o vnit ní st nu. Chrán né zdivo m že být nosné nebo

nenosné.

2.2 LD-cihly

Pálené cihly s nízkou hrubou objemovou hmotností za sucha (≤ 1,0) pro použití

v chrán ném zdivu.

2.3 HD-cihly

Pálené cihly pro nechrán né zdivo a pálené cihly s vysokou

hrubou objemovou hmotností za sucha ( 1,2) pro použití v chrán ném zdivu.

3. Certifikace interní výrobní kontroly v závod

- Strana 1 ze 4 -


S novými evropskými normami se nem ní pouze pojmy, ale také proces výrobní kontroly.

S novými evropskými normami se nem ní pouze pojmy, ale také proces výrobní

kontroly. Sdružení Güteschutz Ziegel für das Land Bayern e. V. je „notifikovaným

orgánem podle sm rnice o stavebních produktech“, dosavadní „interní kontrola“

se zna n rozši uje. K tomu byla ve spolupráci s notifikovaným orgánem vypracována

p íru ka, v níž je celý pr b h výroby dokumentován. Po vyhotovení této dokumentace a

po prvotní inspekci celého závodu byly vystaveny certifikáty pro interní výrobní kontrolu

provád nou v závod . Od toho okamžiku jsou námi podle výše uvedené p íru ky

kontrolovány všechny výrobní postupy, které jsou pak jednou za rok p ezkoumány a

potvrzeny také „notifikovaným orgánem“.

4. Certifikáty pro interní výrobní kontrolu provád nou v závod

Pro cihelnu Waldsassen AG, Hart Keramik, vystavilo sdružení Güteschutz Ziegel für das

Land Bayern e. V. celkem 3 certifikáty.

4.1 pro stavební produkt:

HD- pálená cihla kategorie I pro chrán né zdivo podle DIN EN 771-1 certifikát s

íslem 0803 - BPR - 005

4.2 pro stavební produkt:

LD- pálená cihla kategorie I pro chrán né zdivo podle DIN EN 771-1 certifikát s

íslem 0803 - BPR - 006

4.3 pro stavební produkt:

LD- pálená cihla, resp. HD- pálená cihla kategorie I pro chrán né zdivo podle

všeobecného povolení stavebního dozoru

certifikát s íslem 080 - BPR - 058

Upozorn ní: všechny 3 certifikáty jsou k tomuto sd lení p iloženy.

5. ES- prohlášení o shod

Pro všechny LD-cihly a HD-cihly vyráb né podle DIN EN 771, díl 1 existuje vždy jedno

prohlášení o shod . V tomto prohlášení o shod jsou deklarovány charakteristické

parametry jejich vlastností podle DIN EN 771-1, nap . rozm ry, pevnost v tlaku, objemová

hmotnost a podobné hodnoty. Z charakteristických parametr uvedených v prohlášení o

shod pak vyplývá klasifika ní klí pro danou cihlu, který zárove obsahuje také íslo

certifikátu pro interní výrobní kontrolu v závod .

5.1 P íklad prohlášení o shod

Pro p í n d rovanou cihlu podle DIN EN 771-1 o rozm rech

24,0 x 34,3 x 23,8 cm jsou p iložena 2 prohlášení o shod :

1 x pro HD-cihlu s objemovou hmotností 1,2

1 x pro LD-cihlu s objemovou hmotností 1,0

Dále naleznete list s vysv tlením charakteristických parametr jednotlivých vlastností.

- Strana 2 ze 4 -


5.2 Cihla POROTON a p í n d rovaná cihla podle povolení (také nízká cihla)

Pro jakékoliv pálené cihly podle povolení stavebního dozoru se prohlášení o shod

nevystavuje, zde jsou charakteristické parametry vlastností deklarovány p íslušným

povolením. Základem pro prohlášení o shod jsou stejné, normou stanovené

parametry, v povoleních jsou však zakotveny vždy rozdílné parametry, díky emuž

není v bec možné takové speciální hodnoty do prohlášení o shod v bec dostat.

5.3 Klasifika ní klí

Výše p iblížený klasifika ní klí naleznete v našem výrobním programu (prospekt k

cihlám) u p íslušných cihel, a sice jak u cihel podle DIN EN 771-1 tak i u cihel podle

povolení. Tento klasifika ní klí je na dodacích listech k páleným cihlám uveden

u každé položky, díky tomu jsou vlastnosti p íslušné cihly dokumentovány také

zde.

6. Charakteristické parametry vlastností podle DIN EN 771, díl 1

V norm DIN EN 771, díl 1 jsou definovány charakteristické parametry vlastností, které

jsou dokumentovány v prohlášení o shod k p íslušné cihle. P itom je nutné zohlednit

skute nost, že v prohlášení o shod nemusí být uvedeny všechny hodnoty a spousta

hodnot dokonce ani být uvedena nem že, proto jsou n které charakteristické parametry

objasn ny níže:

6.1 Pevnost v tlaku

Pro pevnost v tlaku s v prohlášení o shod uvád jí dv hodnoty:

Naho e v záhlaví se uvádí minimální hodnota, jíž musí každá cihla vykazovat.

Tuto hodnotu naleznete také v našem výrobním programu a v klasifika ním klí i

V tabulce je uvedena pr m rná hodnota, která dle normy musí vyplývat alespo

ze zkoušky ur itého po tu cihel. Tato hodnota iní vždy 1,25 násobek výše

uvedené minimální hodnoty

V klasifika ním klí i se uvádí objemová hmotnost následovn :

t ída obj. hmotnosti kl. klí

LD- cihla 800 80

900 90

1000 00

HD- cihla 1200 12

1400 14

6.2 Mezní rozm ry (rozm rové tolerance)

Podle DIN EN 771, díl 1 si každý výrobce stanoví st ední hodnotu a rozm rové

rozp tí mezních rozm r (rozm rové tolerance) u svých produkt sám. Jako n mecký

výrobce se p itom ídíme tabulkami uvedenými v norm DIN V 20 000 – 401,

v našem speciálním informa ním letáku HART týkajícím se rozm rových

tolerancí jsou tyto tabulky uvedeny.

6.3 Tepelná vodivost (hodnota λ)

Nem lo by smysl uvád t tepelnou vodivost pro každou pálenou cihlu jednotliv ,

zapot ebí je výpo tová hodnota (λ R) pro p íslušnou st nu. Vedle cihly p itom

hraje d ležitou roli také malta použitá ke zd ní. Cihly POROTON se zpravidla

- Strana 3 ze 4 -


zazdívají pomocí lehké malty LM 21 (λ = 0,21 W/mK) nebo LM 36 (λ = 0,36 W/mK)

nebo se posouvají jako nízké cihly za použití p íslušné malty pro tenké spáry. P í n

d rované cihly s objemovou hmotností 1,0 nebo t žší se zpravidla zazdívají normální

maltou, NM se p itom po ítá s hodnotou λ inící 1,2 W/mK.

Pro všechny pálené cihly podle povolení jsou výpo tové hodnoty pro tepelnou

vodivost zdiva stanoveny v p íslušném povolení, pro zdivo z p í n d rovaných

cihel podle DIN EN 771, díl 1 jsou výpo tové hodnoty stanoveny v norm DIN V

4108, díl 4. V našem výrobním programu (prospekt k cihlám) naleznete ke každé

cihle odpovídající výpo tovou hodnotu λ R pro zdivo.

6.4 Odolnost v i mrazu

Odolnost v i mrazu se podle DIN 52252 zjiš uje jen pro obkládací cihly a zvonivky,

ne pro pálené cihly, které se sm jí používat pouze pro „chrán né zdivo“. V

prohlášení o shod se proto uvádí „LNB“, což znamená, že výkonnostní parametr

není ur en.

- Strana 4 ze 4 -

More magazines by this user