26.04.2013 Views

BAD - príloha č.3_bioextrapolácie_08

BAD - príloha č.3_bioextrapolácie_08

BAD - príloha č.3_bioextrapolácie_08

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Príloha č. 3<br />

Rozšírenie rozsahu povolenia prípravkov na<br />

ochranu rastlín pre minoritné použitie<br />

(EXTRAPOLÁCIA)<br />

Herbicídy - Fungicídy - Insekticídy<br />

Účinnosť - selektivita<br />

Preklad dokumentu francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva a rybolovu (1999)<br />

Preložil do češtiny: Ing. Pavel Minář<br />

Preložil do slovenčiny: Ing. Pavol Kohaut, Ing. Mária Krásnohorská, RNDr. Raučinová<br />

1 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

1. Úvod<br />

Pre uľahčenie, urýchlenie a zníženie nákladov pri príprave dokumentačných súborov k<br />

prípravkom na minoritné použitie je toto odporúčanie založené na nasledujúcich princípoch:<br />

• Zásada 1:<br />

Vytvorené sú možnosti extrapolácií medzi hlavnými plodinami a použitiami a minoritnými<br />

plodinami a použitiami.<br />

Zásadou je, že navrhnuté zjednodušenie platí len pre rozšírenie registrácie pre minoritné<br />

použitie a pre už registrované prípravky.<br />

• Zásada 2<br />

V toxikologickom dokumentačnom súbore sa extrapoluje medzi hlavnými a minoritnými<br />

plodinami.<br />

• Zásada 3<br />

V dokumentačnom súbore „účinnosť - selektivita“ sa extrapoluje medzi hlavnými a<br />

minoritnými použitiami. Predkladateľ žiadosti musí dokázať možnosti extrapolácie medzi hlavným<br />

použitím, kde je účinnosť a selektivita známa, a požadovaným minoritným použitím (pozri<br />

organigramy na nasledujúcich stranách).<br />

• Zásada 4:<br />

Pokiaľ je prípravok povolený pre hlavné použitie, zlúčené s požadovaným minoritným<br />

použitím, ktoré je uvedené v zoznamoch extrapolácií, tak dôkaz pre účinnosť prípravku sa považuje za<br />

urobený.<br />

V prílohe tohoto dokumentu sú uvedené zoznamy biologických extrapolácií pre skupiny<br />

plodín.<br />

• Zásada 5:<br />

Pre účinnosť (pokiaľ sa nedá použiť predošlá zásada) a pre selektivitu môže žiadateľ urobiť<br />

dôkaz na základe bibliografie, bez nutnosti robiť biologické pokusy.<br />

• Zásada 6<br />

Pokiaľ príklad už hotových zoznamov extrapolácií ani bibliografie neumožňuje dokázať<br />

porovnateľnosť hlavných a minoritných použití, musí žiadateľ urobiť pokusy na účinnosť a selektivitu,<br />

pri rešpektovaní podmienok popísaných v návrhu.<br />

2 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

PREUKÁZANIE EXTRAPOLÁCIE MEDZI HLAVNÝMI A MINORITNÝMI<br />

POUŽITIAMI PRE ÚČELY HODNOTENIA ÚČINNOSTI<br />

Je prípravok povolený<br />

pre hlavné použitie<br />

zlúčené s požadovaným<br />

minoritným použitím v<br />

zoznamoch<br />

extrapolácií?<br />

Predložiť štúdiu<br />

porovnateľnosti<br />

NIE<br />

ÁNO<br />

Nieje potrebné predkladať štúdiu<br />

porovnateľnosti:<br />

ani bibliografiu<br />

ani poľné pokusy<br />

Je možné založiť<br />

štúdiu<br />

porovnateľnosti na<br />

bibliografiu?<br />

Uskutočniť poľné pokusy<br />

3 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong><br />

NIE<br />

Výbor pre registráciu<br />

ÁNO


Príloha č. 3<br />

PREUKÁZANIE EXTRAPOLÁCIE MEDZI HLAVNÝMI A MINORITNÝMI<br />

POUŽITIAMI PRE ÚČELY HODNOTENIA CITLIVOSTI<br />

Predloženie štúdie<br />

porovnateľnosti<br />

Je možné založiť<br />

štúdiu<br />

porovnateľnosti na<br />

bibliografiu?<br />

Uskutočniť poľné pokusy<br />

4 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong><br />

NIE<br />

ÁNO<br />

Výbor pre registráciu


Príloha č. 3<br />

2. Preambula<br />

Uvedené odporúčania, pokiaľ ide o údaje vzťahujúce sa k počtu predkladaných pokusov, sú<br />

orientačné. Výsledky pokusov na účinnosť - selektivitu sú skúmané expertmi z INRA a SPV - Výboru<br />

pre registráciu protiparazitárnych a pridružených prípravkov (CHPAA). V určitých prípadoch môžu<br />

byť vyžiadané dodatočné údaje: informácie sú protichodné, použitie je vzdialené od hlavného použitia<br />

v oblasti poľnohospodárskej praxe.<br />

Možnosti vzájomného uznávania pokusov inými členskými krajinami EU budú závisieť na kvalite<br />

predkladaných biologických dossierov a na ich konformite s dokumentom 7600/VI/95: „Metodika a<br />

kritériá pre prípravu a predkladanie údajov týkajúcich sa účinnosti pre účely povoľovania prípravkov<br />

na ochranu rastlín na trh, ako uvádza Príloha III, časti A a B, oddiel 6 Smernice 91/414/EEC.<br />

3. Všeobecný rámec: extrapolácia a počet urobených pokusov<br />

Povolenie uvádzania na trh pre minoritné použitie sú založené na preukázaní účinnosti<br />

prípravkov, a to ako špecifickými pokusmi, tak aj potvrdením extrapolácie.<br />

V tomto poslednom prípade je minoritné použite asimilované do použitia hlavného.<br />

Extrapolácie sa používajú len v prípade rozšírenia registrácie. Základný toxikologický dossier bol<br />

takto už preštudovaný, pretože dané prípravky sú už povolené pre iné použitie.<br />

Dokumentačný súbor „účinnosť - selektivita predkladaný žiadateľom, musí preukázať Výboru pre<br />

registráciu extrapoláciu minoritného použitia do hlavného použitia.<br />

Vyskytnúť sa môžu tri prípady:<br />

1. Požadované použitie je zlúčené v oficiálnom dokumente biologických extrapolácií (pripojené<br />

prílohy) do hlavného použitia: porovnateľnosť nemusí byť dokazovaná a biologické pokusy<br />

nemusia byť robené.<br />

2. Postačuje preukázanie porovnateľnosti s hlavným použitím pomocou bibliografie: biologické<br />

pokusy nie sú nevyhnutné. Dokumentačný súbor teda obsahuje len zdôvodnenie, preukazujúce<br />

extrapoláciu analýzou termínu ošetrenia, počtu aplikácií, dávok, porovnávaných hlavných použití,<br />

bibliografie, pokusmi zo zahraničia….<br />

3. Preukázanie porovnateľnosti hlavného použitia len podľa bibliografie je nedostatočné: pre<br />

preukázanie účinnosti prípravku sú nevyhnutné biologické pokusy. Tieto pokusy musia byť<br />

urobené v rovnakých podmienkach ako pre hlavné použitie (pozri body 4 a 5 nasledujúcich častí,<br />

ktoré sa týkajú charakteristík pokusov).<br />

Časť venovaná zdôvodneniu porovnateľnosti zostáva základom predovšetkým pre vysvetlenie<br />

absencie, alebo nízkeho počtu výsledkov súvisiacich s požadovaným minoritným použitím.<br />

Množstvo a charakteristika pokusov „účinnosť - selektivita“, ktoré sa majú urobiť, sú definované<br />

nasledujúcimi kritériami:<br />

1. Pokusy sú robené v reprezentatívnych oblastiach pre danú plodinu.<br />

2. Na rozdiel od pokusov, „rezíduá“ nie je povinné rozdelenie do geografických zón Sever a Juh,<br />

pokiaľ je medzi týmito zónami preukázaná porovnateľnosť poľnohospodárskych podmienok.<br />

Pokiaľ sa žiadosť týka viacerých pestovateľských podmienok (pole + pod krytom) pri rovnakej<br />

plodine, tak sa odporúča urobiť pokusy v oboch týchto pestovateľských podmienkach. Pod krytom<br />

sú podmienky pre škodlivé organizmy priaznivejšie a citlivosť plodiny je vyššia.<br />

3. Odporúča sa predloženie výsledkov získaných vo viacerých rokoch.<br />

4. Pokusy sú urobené za podmienok správnej pokusníckej praxe (GEP) a musia to byť úradné, alebo<br />

úradne uznané pokusy.<br />

5. Používajú sa metodiky CEB, poprípade EPPO; v prípade absencie metodík CEB alebo EPPO musí<br />

byť metóda presne popísaná.<br />

6. Pokiaľ sú predkladané výsledky zo zahraničia, tak je nevyhnutné mať tiež výsledky z územia<br />

Francúzka v podiele najmenej 25 % z celkového množstva.<br />

Výsledky z pokusov zo zahraničia sú prijaté za predpokladu preukázania porovnateľnosti<br />

poľnohospodárskych podmienok a pri rešpektovaní podmienok vzájomného uznávania.<br />

5 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

4. Extrapolácia hlavných a minoritných použití<br />

Preukázanie extrapolácie minoritného použitia do hlavného použitia musí byť založené na:<br />

1. Zoznamoch prípravkov povolených do hlavných použití (v. ECOPHYT a dostupná<br />

dokumentácia).<br />

2. Zdôvodnenie, ktoré využíva existujúcu bibliografiu a podáva pre preukázanie porovnateľnosti<br />

daných použití charakteristiky:<br />

- uvažovaného škodlivého organizmu<br />

- agrotechnickej praxe: termín ošetrenia, počet aplikácií, dávky, spôsob pestovania plodiny<br />

atď.<br />

- biologický cyklus rastliny, ktorá je predmetom žiadosti, v porovnaní s referenčnou<br />

rastlinou (alebo rastlinami).<br />

5. Orientačný počet pokusov na účinnosť a selektivitu<br />

Orientačný počet pokusov na účinnosť a selektivitu je pre hlavné použitie od 4 do 6.<br />

5.1 - Fungicídy, insekticídy a akaricídy<br />

5.1.1 - Účinnosť<br />

Pokiaľ je porovnateľnosť použitia nedostatočná, tak dôkaz účinnosti prípravku sa robí<br />

uskutočnením pokusov s minoritným použitím v obmedzenom počte t.j. 2 - 3 pokusy.<br />

5.1.2 - Citlivosť<br />

Pri ošetrení nadzemných častí je citlivosť pridruženým hodnotením účinnosti (toto pravidlo je<br />

všeobecne predpísané v metodikách CEB). V pokusoch na účinnosť musia pozorované symptómy<br />

fytotoxicity viesť žiadateľa k veľkej opatrnosti vzhľadom na možné dôsledky žiadosti. Vo zvláštnych<br />

prípadoch musia byť aj tak založené pokusy na selektivitu (pri použití príslušných postupov), aby sa<br />

preukázala presná povaha rizík (napr.: prípravky použiteľné na poli, vyhnúť sa použitiu pod sklom,<br />

alebo fóliou).<br />

Pre použitie, ako je ošetrenie pôdy alebo ošetrenie rastlín či osiva, sú pokusy na selektivitu<br />

bezpodmienečne nevyhnutné: 2 až 3 pokusy pre danú plodinu s použitím predpokladanej účinnej<br />

dávky (N) a dávky vyššej (napr. 2N, alebo 2/3N).<br />

5.2 - Herbicídy (príklad strukovín)<br />

5.2.1 - Účinnosť<br />

Prednosť musí byť daná bibliografickému prístupu, pretože dávky a termíny aplikácie sú<br />

identické, alebo porovnateľné s hlavnými referenčnými použitiami. V opačných prípadoch (nižšie<br />

dávky alebo odlišné termíny aplikácie) by mala byť realizácia špecifických pokusov výnimočná: 2 - 3<br />

pokusy pre upresnenie účinnosti vzhľadom na zvláštne okolnosti, alebo kvôli termínom aplikácie<br />

odlišným od zvyčajných termínov; v každom prípade tento počet bude musieť byť zvýšený, pokiaľ<br />

plodina, pre ktorú je minoritné použitie zamýšľané, je veľmi vzdialená od tej, pre ktorú je už hlavné<br />

použitie povolené.<br />

Založenie pokusov za neprítomnosti kultúrnej plodiny je možné, avšak prítomnosť kultúrnej<br />

rastliny umožňuje doplňujúce pozorovanie citlivosti plodiny.<br />

5.2.2 - Citlivosť<br />

Prednosť musí byť daná bibliografickému prístupu, pretože dávky a termíny aplikácie sú<br />

identické alebo porovnateľné s hlavnými referenčnými použitiami. Zdôvodnenie berie do úvahy typ<br />

herbicídneho prípravku (napr.: graminicíd na likvidáciu v dvojklíčnolistových).<br />

V mnohých prípadoch bude však vhodné urobiť pokusy na citlivosť s predpokladanou účinnou<br />

dávkou (N) a inými dávkami (napr. 2N, alebo 2/3N) t.j. 2 až 3 pokusy v uvažovanej plodine.<br />

5.2.3 - Účinky na následné plodiny<br />

Vo veľkej väčšine prípadov nie sú samostatné pokusy nevyhnutné, pokiaľ známa perzistencia<br />

herbicídu je nižšia, než celková doba trvania uvažovanej plodiny.<br />

V opačnom prípade musí bibliografická práca určiť rizikové plodiny v osevnom postupe.<br />

Tento bod je zásadný v prípade zelenín, v ktorých môžu byť pokusy nevyhnutné t.j. 3 - 4 pokusy<br />

urobené v plodinách, ktoré sa považujú za rizikové.<br />

6 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Zdôvodnenie musí rovnako vziať do úvahy následné kultivačné zásahy v osevnom postupe<br />

(príprava pôdy predchádzajúca následnej plodine môže obmedziť perzistenciu prípravkov…).<br />

Tabuľka č. 6: - Minoritné použitie: orientačný počet pokusov, ktoré je potrebné urobiť pre registráciu<br />

prípravkov na ochranu rastlín (resumé).<br />

účinnosť<br />

citlivosť<br />

účinok na následné plodiny<br />

účinnosť<br />

citlivosť<br />

účinnosť<br />

citlivosť<br />

HERBICÍDY<br />

porovnateľnosť s hlavným<br />

použitím<br />

zdôvodnenie:<br />

termín aplikácie;<br />

dávky;<br />

spektrum účinku;<br />

bibliografia;<br />

pokusy zo zahraničia<br />

zdôvodnenie:<br />

mechanizmus účinku prípravku;<br />

bibliografia;<br />

pokusy zo zahraničia<br />

zdôvodnenie:<br />

známe odporúčanie<br />

FUNGICÍDY<br />

porovnateľnosť s hlavným<br />

použitím<br />

biologická extrapolácia známa<br />

(úradný zoznam)<br />

alebo<br />

zdôvodnenie:<br />

termín aplikácie<br />

počet ošetrení, dávky,<br />

referenčné plodiny…;<br />

bibliografia;<br />

pokusy zo zahraničia<br />

INSEKTICÍDY, AKARICÍDY<br />

porovnateľnosť s hlavným<br />

použitím<br />

biologická extrapolácia známa<br />

(úradný zoznam),<br />

alebo<br />

zdôvodnenie:<br />

termín aplikácie, počet ošetrení,<br />

dávky, referenčné plodiny…,<br />

bibliografia, pokusy zo zahraničia<br />

porovnateľnosť nedostatočná<br />

2 - 3 pokusy v zvláštnych<br />

prípadoch, pokiaľ sa líšia dávky,<br />

alebo pokiaľ sa líši termín aplikácie.<br />

Vyšší počet, pokiaľ je plodina<br />

vzdialená plodine hlavného<br />

použitia.<br />

Problémy zistené v pokusoch na<br />

účinnosť: zrušenie požiadavky,<br />

alebo 2 - 3 pokusy.<br />

Ošetrenie pôdy, ošetrenie osiva<br />

a/alebo rastlín: 2 - 3 pokusy.<br />

3 - 4 pokusy na rôznych rastlinách,<br />

o ktorých sa predpokladá, že môžu<br />

byť citlivé<br />

porovnateľnosť nedostatočná<br />

2 - 3 pokusy<br />

Problémy zistené v pokusoch na<br />

účinnosť: zrušenie požiadavky,<br />

alebo 2 - 3 pokusy.<br />

Ošetrenie pôdy, ošetrenie osiva<br />

a/alebo rastlín: 2 - 3 pokusy.<br />

porovnateľnosť nedostatočná<br />

2-3 pokusy<br />

Problémy zistené v pokusoch na<br />

účinnosť: zrušenie požiadavky,<br />

alebo 2-3 pokusy.<br />

Ošetrenie pôdy, ošetrenie osiva<br />

a/alebo rastlín: 2-3 pokusy.<br />

7 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

6. Vzájomné uznávanie povolení medzi členskými krajinami EÚ<br />

V iných členských krajinách je venované rovnaké úsilie na vytvorenie pravidiel fungovania<br />

registrácie, aby sa dosiahlo vyriešenie problému minoritných použití.<br />

Je iluzórne pomýšľať na harmonizáciu postupov v podmienkach, kedy prax rozširovania povolení<br />

je v kompetencii každej členskej krajiny.<br />

Napriek tomu:<br />

V súčastnej dobe je vytvárané opatrenie, aby sa umožnilo vzájomné zladenie uznávania povolení<br />

pre minoritné použitie medzi dvomi, alebo viacerými členskými krajinami.<br />

Preto sú žiadatelia vyzývaní, ako je to len možné, aby brali do úvahy povolenia pre uvažované<br />

použitie existujúce v ostatných členských krajinách.<br />

8 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Zelenina:<br />

Zoznam biologických extrapolácií<br />

Príloha č. 1<br />

Účinnosť:<br />

Aktuálny zoznam má slúžiť ako návod v procese biologických extrapolácií, ktoré sú skúmané v<br />

rámci registrácie v minoritných použitiach. Navrhovaný postup predpokladá extrapolovanie vždy, keď<br />

je to možné.<br />

Pre použitia, ktorá nie sú uvedené, je na žiadateľovi, aby podal zdôvodnenie - pozri predkladanie<br />

výsledkov o účinnosti.<br />

Pre herbicídy nie sú medzi použitiami biologické extrapolácie - tu funguje princíp<br />

porovnateľnosti daných burín a rozdielov v použití prípravkov v plodine minoritnej a majoritnej.<br />

Citlivosť<br />

Biologická extrapolácia neoslobodzuje od overovacích štúdií citlivosti plodiny, pre ktorú je zamýšľané<br />

minoritné použitie.<br />

hlavné použitie<br />

fungicídy<br />

rastliny, na ktorých sú<br />

prednostne robené pokusy<br />

zlúčené použitie<br />

ošetrenie osiva (a hľúz, cibúľ: Allium spp.): choroby<br />

pleseň sivá ( Botrytis) všetky plodiny Sclerotinia sp., Sclerotium sp.,<br />

Aspergillus sp., Penicillium sp.<br />

sneť cibuľa pór<br />

Fusarium rajčiak Thielaviopsis sp.,<br />

Helminthosporium sp.<br />

Phoma Phomopsis sp., Septoria sp.<br />

Pythium uhorky šalátové všetky zeleniny<br />

pleseň (nepravá múčnatka) rajčiak<br />

Bremia sp.<br />

hrach<br />

Phytophthora sp.<br />

Peronospora sp.<br />

Pseudoperonospora sp.<br />

antraknóza fazuľa, alebo hrach šošovica<br />

ošetrenie rastlín: pozri rubriku ošetrenie osiva, alebo ošetrenie nadzemných častí a predložiť<br />

preukázanie selektivity<br />

ošetrenie pôdy<br />

Pythium uhorky šalátové a mrkva všetky zeleniny<br />

Botrytis šalát Sclerotinia<br />

Fusarium rajčiak (FORL), alebo melón všetky zeleniny<br />

Phomopsis uhorky šalátové melón<br />

Phytophthora rajčiak (P. parasitica) a jahoda druhy citlivé k rodu Phytophthora<br />

sp.<br />

Plasmodiophora brassicae karfiol všetky kapustovité<br />

Rhizoctonia solani fazuľa a šalát všetky zeleniny<br />

Rhizoctonia violacea mrkva všetky zeleniny<br />

Verticillium ľuľok<br />

ošetrenie nadzemných častí<br />

choroby<br />

všetky zeleniny<br />

plesne (nepravé múčnatky) rod Phytophthora:<br />

rajčiak (P. infestans)<br />

P. porri: pór<br />

Phytophthora megasperma: mrkva špargľa, artičoka, karfiol<br />

rod Bremia: šalát (B. lactucae) (*) artičoka<br />

9 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

rod Peronospora: kapusta, cibuľa,<br />

alebo hrach podľa požadovanej<br />

plodiny<br />

P. parasitica (kapustovité)<br />

P. destructor (Allium sp.)<br />

P. viciae (bôb)<br />

P. pisi (hrach)<br />

P. effusa: mrlíkovité<br />

P. valerianella (valeriánka)<br />

tekvicovité<br />

pleseň sivá (Botrytis)<br />

rod Pseudoperonospora: uhorky,<br />

alebo melón<br />

B. cinerea: hrach, jahoda, šalát a špargľa, fazuľa, tekvicovité<br />

cibuľa podľa požadovanej plodiny B. allii: Allium sp.<br />

B. squamosa: Allium sp.<br />

Sclerotinia: všetky zeleniny<br />

múčnatka<br />

rod Sphaerotheca: uhorky, alebo tekvicovité<br />

melón<br />

S. humuli: jahoda<br />

rod Leveillula: rajčiak L. taurica: paprika, artičoka<br />

rod Erysiphe: mrkva E. umbelliferarum: fenikel<br />

E. cichoraceum: čakanky,<br />

tekvicovité, čierny koreň<br />

E. cruciferarum: kapustovité<br />

E. polygoni: hrach, fazuľa<br />

hrdza<br />

rod Puccinia: cesnak, pór, alebo P. allii: cesnak<br />

špargľa<br />

P. porrii: pór<br />

P. asparagi: špargľa<br />

P. heracii: čakanky, štrbák<br />

rod Uromyces: fazuľa U. betae: repa, špenát<br />

U. appendiculatus: fazuľa<br />

U. pisi: hrach<br />

Pleseň belostná kapusta, alebo redkvička Albugo candida: kapustovité<br />

A. tragopogonis: čierny koreň<br />

Rhizoctonia<br />

R. solani: šalát, alebo čakanky všetky citlivé zeleniny<br />

R. violacea: mrkva špargľa, repa<br />

Alternaria mrkva, kapusta a rajčiak alternariózy zelenín (A. dauci, A.<br />

porri, A. solani, A. brassicae…) a<br />

Mycosphaerella brassicola<br />

Cladosporium rajčiak a melón všetky tekvicovité, ľuľkovité a<br />

špenát<br />

Ramularia sp. repa všetky zeleniny a Cercospora (repa,<br />

mrkva)<br />

Septoria zeler petržlen, mrkva<br />

Phoma kapusta a valeriánka kapustovité, zeler, štrbák<br />

antraknózy melón, fazuľa, hrach, alebo jahoda Všetky zeleniny citlivé na<br />

Gloeosporium sp., Colletotrichum<br />

sp., Ascochyta sp., Phyllosticta sp.<br />

bakteriózy kapusta, melón, rajčiak, štrbák, Všetky zeleniny citlivé na rody<br />

alebo pór<br />

Xanthomonas sp., Erwinia sp.,<br />

Pseudomonas sp.<br />

skládkové choroby Phoma sp.: repa zeler<br />

hlavné použitie<br />

insekticídy, akaricídy<br />

rastliny, na ktorých sú<br />

prednostne robené pokusy<br />

ošetrenie osiva:<br />

extrapolované použitie<br />

háďátká (Tylenchida) repa všetky zeleniny<br />

viacnôžky (Myriapoda)<br />

hmyz v pôde okrem lariev kvetárky<br />

poľné plodiny všetky zeleniny<br />

všežravej (Delia platura): drôtovce<br />

- larvy kováčikovitých<br />

(Elateridae), pandravy chrústov<br />

poľné plodiny<br />

(napr.: kukurica, hrach, repa)<br />

všetky zeleniny<br />

10 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

(Melolonthinae), siatice Agrotis<br />

spp. a listáriky Sitona spp.<br />

kvetárka všežravá (Delia platura)<br />

fazuľa<br />

špenát, mangold, valeriánka, pór,<br />

melón, uhorky nakladačky a<br />

šalátovky, malé tekvice<br />

vŕtavka mrkvová (Psila rosae) mrkva petržlen, zeler, fenikel<br />

kvetárka kapustová (Delia<br />

brassicae)<br />

kapusta kapustovité<br />

kvetárka cibuľová (Delia antiqua) cibuľa Allium spp.<br />

cicavý hmyz (vošky, strapky,<br />

molice)<br />

uhorky šalátové, alebo rajčiak všetky zeleniny<br />

ošetrenie rastlín: pozri rubrika ošetrenie osiva, alebo ošetrenie nadzemných častí a predložiť<br />

preukázanie selektivity<br />

ošetrenie pôdy:<br />

drôtovce - larvy kováčikovitých<br />

(Elateridae)<br />

poľné plodiny všetky zeleniny<br />

pandravy chrústov (Melolonthinae) poľné plodiny všetky zeleniny<br />

viacnôžky (Myriapoda) poľné plodiny všetky zeleniny<br />

siatice (Agrotis spp.) šalát všetky zeleniny<br />

koreňové hálkotvorné háďatká všetky zeleniny citlivé na rod<br />

háďátká (okrem cistotvorných) (Meloidogyne spp.) na rajčiaku Meloidogyne<br />

stvolové háďatká na cibuli Allium spp.<br />

háďátká cistotvorné<br />

háďátká Heterodera spp. na mrkve,<br />

háďatká Globodera spp. na zemiaku<br />

všetky zeleniny citlivé na rod<br />

Heterodera<br />

kvetárka všežravá (Delia platura) obilniny, alebo fazuľa všetky zeleniny<br />

kvetárka cibuľová (Delia antiqua) cibuľa všetky Allium spp.<br />

kvetárka kapustová (Delia<br />

brassicae)<br />

kapusta kapustovité<br />

vŕtavka mrkvová (Psila rosae) mrkva<br />

ošetrenie nadzemných častí<br />

roztočce (Tetranychidae) na<br />

petržlen, zeler, fenikel<br />

roztoče (Acarina)<br />

rajčiaku, uhorkách šalátových, alebo všetky zeleniny<br />

jahode<br />

molice (Aleyrodomorpha) rajčiak<br />

šalát, rajčiak, kapusta, alebo melón<br />

všetky zeleniny<br />

vošky (Aphidomorpha)<br />

(pre vošku bavlníkovú Aphis<br />

gossypii)<br />

všetky zeleniny<br />

strapka záhradná (Thrips tabaci) na<br />

póre<br />

všetky zeleniny<br />

strapky (Thysanoptera) strapka západná (Frankliniella<br />

occidentalis) na uhorkách<br />

šalátových, alebo jahode<br />

všetky citlivé zeleniny a<br />

bronzovitosť rajčiaka<br />

vŕtavka mrkvová (Psila rosae) mrkva petržlen, zeler, fenikel<br />

kvetárka cibuľová (Delia antiqua) cibuľa všetky Allium spp.<br />

kvetárka kapustová (Delia<br />

brassicae)<br />

kapusta kapustovité<br />

mínerky Liriomyza spp. šalát, alebo zeler všetky citlivé zeleniny<br />

muchy mínujúca na listoch okrem<br />

míneriek Liriomyza spp.<br />

endívia (štrbák), alebo zeler všetky citlivé zeleniny<br />

pásavka zemiaková (Leptinotarsa<br />

decemlineata)<br />

zemiak<br />

všetky citlivé zeleniny<br />

špargľovce (Crioceris spp.)<br />

skočky (Phyllotreta spp.) kapusta, alebo redkvička kapustovité a mrlíkovité<br />

listáriky (Sitona spp.) hrach strukoviny<br />

všetky citlivé zeleniny:<br />

nosáčikovité (Curculionidae) kapusta<br />

krytonos hálkotvorný (Baris<br />

laticollis),<br />

nosániky (Apion spp.)<br />

zrniarkovité (Bruchidae) hrach šošovica, bôb<br />

11 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

molička cesnaková (Acrolepiopsis<br />

assectella)<br />

pór všetky Allium spp.<br />

mlynárik kapustový (Pieris<br />

brassicae)<br />

kapusta<br />

kapustovité<br />

mlynárik repový (Pieris rapae)<br />

húsenice morovitých (Noctuidae) a<br />

húsenice piliarkovitých<br />

(Tenthredinidae)<br />

mora kapustová (Mamestra<br />

brassicae) na kapuste, alebo mora<br />

gama (Autographa gamma) na<br />

šaláte<br />

všetky citlivé zeleniny<br />

+ molička kapustová (Plutella<br />

xylostella), piliarka repková<br />

(Athalia rosae) a húsenice babôčok<br />

(Nymphalidae)<br />

húsenice morovitých (Noctuidae) sivkavec bavlníkový (Helicoverpa všetky plodové zeleniny<br />

na plodových zeleninách<br />

armigera) na rajčiaku<br />

vijačka kukuričná (Ostrinia<br />

nubilalis)<br />

kukurica<br />

kukurica cukrová, paprika, fazuľa,<br />

jahoda<br />

obaľovačovité (Tortricidae) hrach obaľovač hrachový (Cydia<br />

nigricana) na hrachu a šošovici,<br />

obaľovač jahodový (Loxoterma<br />

lacunana) a iné obaľovače<br />

12 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Príloha č. 2<br />

Rastliny aromatické, koreninové, liečivé a pre výrobu voňaviek:<br />

Zoznam biologických extrapolácií<br />

Vzhľadom na veľké množstvo zahrnutých rastlín sú extrapolácie najčastejšie odvodené pre<br />

skupiny rastlín aromatických, koreninových, liečivých a voňavkárskych (ACMP) od hlavných použití,<br />

definovaných pre zeleniny.<br />

Účinnosť:<br />

Aktuálny zoznam má slúžiť ako návod v procese biologických extrapolácií, ktoré sú skúmané v<br />

rámci registrácie v minoritných použitiach. Navrhovaný postup predpokladá extrapolovanie vždy, keď<br />

je to možné.<br />

Pre použitia, ktoré nie sú uvedené, je na žiadateľovi, aby podal zdôvodnenie - pozri predkladanie<br />

výsledkov o účinnosti.<br />

Pre herbicídy nie sú biologické extrapolácie medzi použitiami - tu funguje princíp<br />

porovnateľnosti daných burín a rozdielov v použití prípravkov v plodine minoritnej a majoritnej.<br />

Citlivosť<br />

Biologická extrapolácia neoslobodzuje od overovacích štúdií citlivosti plodiny, pre ktorú je<br />

zamýšľané minoritné použitie.<br />

fungicídy<br />

Ošetrenie osiva AKLP<br />

OŠETRENIE OSIVA<br />

použitie AKLP zlúčené použitia v zeleninách<br />

Pythium sp. Pythium sp. na uhorkách šalátových<br />

Botrytida botrytída na šaláte, alebo jahode<br />

Fusarium Fusarium na rajčiaku<br />

Phomopsis Phomopsis na šalátových uhorkách<br />

Phytophthora Phytophthora na rajčiaku, alebo jahode<br />

Pyrenochaeta Pyrenochaeta na rajčiaku<br />

Rhizoctonia Rhizoctonia na šaláte<br />

bakterióza bakterióza na kapuste, alebo rajčiaku<br />

OŠETRENIE NADZEMNÝCH ČASTÍ<br />

Choroby<br />

použitie AKLP zlúčené použitia v zeleninách<br />

Alternaria Alternaria na mrkve, kapuste alebo rajčiaku<br />

Botrytis Botrytis na jahode<br />

Cercosporia Ramularia na repe šalátovej<br />

plesne (nepravé múčnatky) pleseň na šalátu, rajčiaku, melóne alebo uhorkách<br />

múčnatka múčnatka na melóne<br />

Phoma Phoma na kapuste<br />

Phomopsis Phoma na kapuste<br />

Pythium (violae) krúžkovitosť na mrkve<br />

Ramularia Ramularia na repe šalátovej<br />

Rhizoctonia Rhizoctonia na šaláte<br />

hrdza hrdza na cesnaku alebo póre<br />

Pleseň belostná Pleseň belostná na kapuste alebo čiernom koreni<br />

Sclerotinia Sclerotinia na šaláte<br />

Sclerotium cepivorum Sclerotium cepivorum na cibuli<br />

Septoria Septoria na zeleri<br />

bakteriózy bakterióza na rajčiaku, kapuste alebo póre<br />

13 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

insekticídy, akaricídy<br />

Ošetrenie osiva AKLV<br />

Choroby a škodcovia: pozri kategórie „ Ošetrenie osiva zelenín“, napr.: Ošetrenie osiva proti<br />

kvetárke všežravej (Delia platura) AKLV, extrapolácia do Ošetrenie osiva zelenín proti kvetárke<br />

všežravej (Delia platura).<br />

OŠETRENIE OSIVA<br />

použitie AKLP extrapolované použitie v zeleninách<br />

drôtovce - larvy kováčikovitých<br />

všeobecne ošetrenie proti drôtovcom - larvám kováčikovitých (Elateridae)<br />

(Elateridae)<br />

padnravy chrústov (Melolonthinae) všeobecne ošetrenie proti pandravám chrústov (Melolonthinae)<br />

viacnôžky (Myriapoda) všeobecne ošetrenie proti viacnôžkam (Myriapoda)<br />

siatice (Agrotis spp.) siatice (Agrotis spp.) na šaláte<br />

háďatká (okrem cistotvorných) háďatká (Tylenchida) na rajčiaku<br />

háďatká cistotvorné háďatká (Tylenchida) na mrkve<br />

kvetárka všežravá (Delia platura) kvetárka všežravá (Delia platura) na fazuli<br />

kvetárka cibuľová (Delia antiqua) kvetárka cibuľová (Delia antiqua) na cibuli<br />

kvetárka kapustová (Delia<br />

brassicae)<br />

kvetárka kapustová (Delia brassicae) na kapuste<br />

vŕtavka mrkvová (Psila rosae) vŕtavka mrkvová (Psila rosae) na mrkve<br />

OŠETRENIE NADZEMNÝCH ČASTÍ<br />

použitie AKLP<br />

extrapolované použitie v zeleninách<br />

roztoče (Acarina): iba chmeľový<br />

roztoče (Acarina) na jahode, alebo rajčiaku<br />

(Tetranychus urticae)<br />

molice (Aleyrodomorpha) molice (Aleyrodomorphea) na rajčiaku<br />

vošky (Aphidomorpha) vošky (Aphidomorpha) na šaláte, kapuste, alebo melóne<br />

strapky (Thysanoptera) strapky (Thysanoptera) na póre, alebo jahode<br />

červce (Coccomorpha) červce (Coccomorpha) na ovocných stromoch, alebo viniči<br />

vŕtavka mrkvová (Psila rosae) vŕtavka mrkvová (Psila rosae) na mrkve<br />

kvetárka cibuľová (Delia antiqua) kvetárka cibuľová (Delia antiqua) na cibuli<br />

kvetárka kapustová (Delia<br />

kvetárka kapustová (Delia brassicae) na kapuste<br />

brassicae)<br />

mínerky Liriomyza spp. mínerky Liriomyza spp. na šaláte<br />

iné mínujúce muchy mínujúce muchy na zeleri, alebo štrbáku<br />

pásavka zemiaková (Leptinotarsa<br />

decemlineata)<br />

pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata) na zemiaku<br />

skočky (Phyllotreta spp.) skočky (Phyllotreta spp.) na kapuste<br />

blyskáčik repkový (Meligethes<br />

aeneus)<br />

skočky (Phyllotreta spp.) na kapuste<br />

siatice (Agrotis spp.) siatice (Agrotis spp.) na šaláte<br />

moličkovité (Plutellidae) a<br />

molička cesnaková (Acrolepiopsis assectella)<br />

psotovité (Gelechiidae)<br />

húsenice morovitých (Noctuidae) a<br />

húsenice piliarkovitých<br />

(Tenthredinidae)<br />

piliarkovité (Tenthredinidae),<br />

babôčkovité (Nymphalidae)<br />

obaľovačovité (Tortricidae) obaľovač hrachový (Cydia nigricana)<br />

14 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Ovocné plodiny:<br />

Zoznam biologických extrapolácií<br />

Príloha č. 3<br />

Účinnosť:<br />

Aktuálny zoznam má slúžiť ako návod v procese biologických extrapolácií, ktoré sú skúmané v<br />

rámci registrácie v minoritných použitiach. Navrhovaný postup predpokladá extrapolovanie vždy, keď<br />

je to možné.<br />

Pre použitia, ktoré nie sú uvedené, je na žiadateľovi, aby podal zdôvodnenie - pozri predkladanie<br />

výsledkov o účinnosti.<br />

Pre herbicídy nie sú biologické extrapolácie medzi použitiami - tu funguje princíp<br />

porovnateľnosti daných burín a rozdielov v použití prípravkov v plodine minoritnej a majoritnej.<br />

Citlivosť:<br />

Biologická extrapolácia neoslobodzuje od overovacích štúdií citlivosti plodiny pre ktorú je<br />

zamýšľané minoritné použitie.<br />

hlavné použitie<br />

herbicídy<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

ovocné škôlky podľa druhu (selektivita)<br />

produkčné ovocné výsadby podľa druhu (selektivita)<br />

zlúčené použitia<br />

fungicídy<br />

OŠETRENIE OSIVA A/ALEBO RASTLÍN<br />

hlavné použitie<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

zlúčené použitia<br />

všeobecné ošetrenie<br />

jabloň baktericídne ošetrenie<br />

Agrobacterium tumefaciens<br />

OŠETRENIE PÔDY<br />

Agrobacterium tumefaciens<br />

(Crown Gall):<br />

Hruška, dula, nashi, slivka, čerešňa,<br />

mandľa, malina a iné z rodu Rubus<br />

hlavné použitie<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

zlúčené použitia<br />

všeobecné ošetrenia - hniloba jabloň ošetrenie pôdy proti hnilobe<br />

koreňov<br />

koreňov:<br />

hruška, marhuľa, broskyňa, čerešňa,<br />

figovník, kivi, gaštan, orech<br />

Jabloň - ošetrenie pôdy:<br />

jabloň ošetrenie pôdy proti rakovine<br />

rakovina koreňového krčka<br />

koreňového krčka:<br />

hruška, marhuľka, broskyňa<br />

marhuľa - Verticillium marhuľa ošetrenie nadzemných častí proti<br />

Verticilliu:<br />

broskyňa, mandľa, malina a iné z<br />

rodu Rubus<br />

OŠETRENIE NADZEMNÝCH ČASTÍ<br />

hlavné použitie<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

zlúčené použitia<br />

chrastavitosť jabĺk jabloň zlúčené rody:<br />

Leptothyrium pomi – mušincovitosť<br />

jabĺk a čerň, septorióza hrušiek<br />

Hruška, dula, nashi, broskyňa,<br />

marhuľa, slivka, mandľa, olivovník<br />

múčnatka jabloňová jabloň ONČ múčnatka<br />

15 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

slivka, dula, nashi, lieska<br />

Nectria galligena (nadzemné časti) jabloň hruška, dula, nashi<br />

skladové choroby jabĺk (v sade) jabloň zlúčené rody:<br />

pleseň sivá (botrytída) na pupeňoch,<br />

Stemphyllium, Gloeosporium,<br />

Sphaceloma coryli<br />

hruška, dula, nashi, kivi, lieska<br />

skladové choroby jabĺk po zbere jabloň ONČ - skladové choroby,<br />

zozbierané produkty:<br />

figovník, kivi<br />

entomosporióza hruška ONČ entomosporióza:<br />

dula<br />

kučeravosť broskyňových listov broskyňa zlúčené rody:<br />

Taphrina pruni – grmaník slivkový,<br />

metlovitosť<br />

slivka, čerešňa, mandľa<br />

múčnatka broskyňová broskyňa ONČ múčnatka:<br />

klasterosporióza (suchá škvrnitosť<br />

listov)<br />

marhuľa<br />

broskyňa zlúčené rody:<br />

Gnomonia<br />

marhuľa, slivka, čerešňa, mandľa<br />

Cytospora broskyňa ONČ Cytospora:<br />

marhuľa, mandľa<br />

Fusicoccum broskyňa ONČ Fusicoccum<br />

Stereum purpureum<br />

broskyňa<br />

mandľa<br />

ONČ - Stereum purpureum:<br />

striebristosť listov<br />

marhuľa, slivka, čerešňa,<br />

Skladové choroby broskýň v sade broskyňa a slivka zlúčené rody:<br />

(na plodoch)<br />

monilióza, pleseň sivá<br />

ONČ - skladové choroby broskýň<br />

v sade:<br />

marhuľa, čerešňa<br />

hrdza slivková slivka zlúčené rody:<br />

hrdza hrušková<br />

ONČ hrdza:<br />

hruška, dula, nashi, broskyňa,<br />

marhuľa, mandľa, ríbezľa čierna,<br />

egreš, malina a iné z rodu Rubus,<br />

gaštan<br />

Monilia laxa na plodoch a marhuľa ONČ - Monilia laxa na plodoch a<br />

letorastoch<br />

letorastoch:<br />

broskyňa, slivka, čerešňa, mandľa<br />

Botrytis cinerea jahoda ONČ – Botrytis:<br />

ríbezľa čierna, egreš, malina a iné z<br />

rodu Rubus<br />

fytoftórové odumieranie maliny malina ostatné Rubus<br />

zasychanie výhonov maliny<br />

(Didymella)<br />

malina ostatné Rubus<br />

antraknóza ríbezľa čierna zlúčené rody:<br />

antraknóza maliny, Septoria<br />

egreš, čučoriedka, malina a ostatné<br />

Rubus<br />

múčnatky „hnedé“ ríbezľa čierna ONČ - múčnatka :<br />

egreš, malina a ostatné Rubus<br />

Maladie de l’encre - nekrózy<br />

(nekrotická škvrnitosť)<br />

orech gaštan<br />

16 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

OŠETRENIE ZOZBIERANÝCH PRODUKTOV - fungicídy<br />

hlavné použitie<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

zlúčené použitia<br />

skladové choroby jadrovín jabloň hruška, dula, nashi, kivi<br />

skladové choroby kôstkovín broskyňa marhuľa<br />

OŠETRENIE ZOZBIERANÝCH PRODUKTOV - baktericídy<br />

hlavné použitie<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

zlúčené použitia<br />

Pseudomonas na hruškách hruška ONČ Pseudomonas:<br />

jabloň, dula, nashi<br />

Erwinia amylovora hruška ONČ spála ružokvetých<br />

jabloň, dula, nashi<br />

baktériové usýchanie broskýň broskyňa zlúčené rody:<br />

bakteriálne rakoviny<br />

ONČ baktériové usychanie:<br />

marhuľa, slivka, čerešňa, mandľa,<br />

kivi, olivovník<br />

bakteriózy orecha orech ONČ bakteriózy<br />

lieska<br />

OŠETRENIE ZOZBIERANÝCH PRODUKTOV - fyziologické choroby<br />

hlavné použitie<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

zlúčené použitia<br />

úpal (Échaudure) jabloň hruška, dula, nashi<br />

insekticídy, nematocídy, akaricídy<br />

OŠETRENIE PÔDY - insekticídy, nematocídy<br />

hlavné použite<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

extrapolované použitie<br />

ošetrenie pôdy proti háďatkám<br />

(Tylenchida):<br />

háďatká (Tylenchida) na broskyni broskyňa<br />

jabloň, hruška, dula, marhuľa, slivka,<br />

čerešňa, mandľa, ríbezľa čierna,<br />

egreš, malina a iné kry z rodu Rubus<br />

všeobecné ošetrenie - pandravy<br />

ošetrenie pôdy<br />

chrústov (Melolonthinae)<br />

všetky druhy<br />

OŠETRENIE NADZEMNÝCH ČASTÍ - insekticídy a akaricídy<br />

hlavné použite<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

extrapolované použitie<br />

asimilované rody: roztočce<br />

Tetranychus spp. a Bryobia spp.<br />

ONČ proti roztočcovitým<br />

roztočec ovocný (Panonychus<br />

ulmi) na jabloni<br />

jabloň<br />

(Tetranychidae) - rastliny:<br />

hruška, dula, broskyňa, marhuľa,<br />

slivka, čerešňa, mandľa, ríbezľa<br />

čierna, egreš, malina a iné kry z<br />

rodu Rubus, orech<br />

ONČ proti roztočcovi jabloňovému<br />

(Bryobia rubrioculus): hruška,<br />

roztočec jabloňový (Bryobia<br />

rubrioculus) na jabloni<br />

jabloň<br />

dula, broskyňa, marhuľa, slivka,<br />

čerešňa, mandľa, ríbezľa čierna,<br />

egreš, malina a iné kry z rodu<br />

Rubus, orech<br />

ONČ proti vlnovníkovitým<br />

vlnovníky Eriophyes spp. a<br />

hálkovce Aculus schlechtendali na<br />

jabloni<br />

jabloň<br />

(Eriophyidae): hruška, dula, broskyňa,<br />

marhuľa, slivka, čerešňa,<br />

mandľa, ríbezľa čierna, egreš, malina<br />

a iné kry z rodu Rubus, orech,<br />

lieska<br />

17 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

obaľovač jablčný (Cydia<br />

pomonella) na jabloni<br />

jabloň<br />

húsenice na jabloni jabloň<br />

obaľovače šupkové na jabloni jabloň<br />

asimilované druhy:<br />

obaľovač trnkový (Cydia<br />

ianthinana), plodokaz Reedeho<br />

(Pammene rhediella),<br />

priadzovček jarabinový<br />

(Argyresthia conjugella), obaľovač<br />

žaľudový (Cydia splendana),<br />

obaľovač lieskový (Cydia amplana)<br />

rastliny: hruška, dula, marhuľa,<br />

broskyňa, mandľa, gaštan, orech<br />

asimilované druhy: piadivkovité<br />

(Geometridae), piadivky Biston<br />

spp., priadka morušová (Bombyx<br />

mori), molička marhuľová<br />

(Ypsolopha persicella), piadivka<br />

jesenná (Operophtera brumata) a<br />

piadivka zimná (Erannis<br />

defoliaria), spriadač americký<br />

(Hyphantria cunea), priadzovec<br />

ovocný (Yponomeuta malinellus),<br />

štetinavec trnkový (Orgyia<br />

antiqua),<br />

piadivka sadová (Rhinoprora<br />

rectangulata), piadivka egrešová<br />

(Abraxas grossulariae), mlynárik<br />

ovocný (Aporia crataegi), vijačka<br />

egrešová (Zophodia grossulariella),<br />

psota ovocná (Recurvaria nanella),<br />

môľka hnedastá (Choreuthis<br />

pariana), priadzovček jabloňový<br />

(Argyresthia curvella), blyštek<br />

ríbezľový (Lapronia capitella),<br />

piliarka ríbezľová (Nematus ribesii),<br />

obaľovač hnedastý (Archips<br />

rosanus), obaľovač púčikový<br />

(Spilonota ocellana), obaľovač<br />

záhradný (Hedya nubiferana),<br />

babôčka brestová (Nymphalis<br />

polychloros), obaľovač trnkový<br />

(Cydia ianthinana), morovité<br />

(Noctuidae) a piliarka čerešňová<br />

(Caliroa cerasi)<br />

ONČ proti húseniciam: hruška,<br />

dula, broskyňa, marhuľa, slivka,<br />

čerešňa, mandľa, ríbezľa čierna,<br />

egreš, lieska, malina a iné kry z<br />

rodu Rubus<br />

asimilované druhy: obaľovače<br />

Archips spp., obaľovač zemolezový<br />

(Adoxophyes orana), bodruška<br />

hrušková (Janus compressus),<br />

obaľovač zlatohnedý (Eulia<br />

ministrana), ploskanka čerešňová<br />

(Neurotoma nemoralis), plodožravé<br />

mory Orthosia spp., obaľovač<br />

ovocný (Pandemis heparana)<br />

rastliny: hruška, dula, broskyňa,<br />

marhuľa, slivka, čerešňa, mandľa,<br />

ríbezľa čierna, egreš, malina a iné<br />

kry z rodu Rubus, lieska<br />

18 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

mínujúce motýle na jabloni jabloň<br />

drevotoč obyčajný (Cossus cossus)<br />

na jabloni<br />

podobník okankovitý (Synanthedon<br />

myopaeformis) na jabloni<br />

drevotoč hruškový (Zeuzera<br />

pyrina) na jabloni<br />

kvetovka jabloňová (Anthonomus<br />

pomorum) na jabloni<br />

kvetovka hrušková (Anthonomus<br />

pyri) na hruške<br />

listožravé nosáčikovité<br />

(Curculionidae) na jabloni<br />

byľomor vrúbľový (Resseliella<br />

oculiperda) na jabloni<br />

jabloň<br />

jabloň<br />

jabloň<br />

jabloň<br />

ONČ proti mínujúcim motý-ľom:<br />

hruška, dula, čerešňa a mandľa<br />

asimilované druhy: vrzúnik<br />

lieskový Oberea linearis<br />

rastliny: hruška, dula, broskyňa,<br />

marhuľa, slivka, čerešňa, mandľa,<br />

orech a lieska<br />

asimilované druhy: podobník<br />

pravčelovitý (Pennisetia<br />

hylaeiformis), podobník tipuľovitý<br />

(Synanthedon tipuliformis),<br />

obaľovač kôrový (Enarmonia<br />

formosana)<br />

rastliny: hruška, čerešňa, dula,<br />

broskyňa, slivka ríbezľa čierna,<br />

egreš, malina a iné kry z rodu Rubus<br />

ONČ proti drevotočovi hruškovému:<br />

hruška, dula, slivka, gaštan,<br />

orech a lieska<br />

ONČ proti kvetovkám: jahoda,<br />

malina a iné kry z rodu Rubus<br />

hruška ONČ proti kvetovkám: mandľa<br />

jabloň<br />

jabloň<br />

červce (Coccomorpha) na jabloni jabloň<br />

voška jabloňová (Aphis pomi) na<br />

jabloni<br />

jabloň<br />

nosánik viničový (Byctiscus<br />

betulae), šupináčiky Peritelus spp. a<br />

Phyllobius spp., nosániky<br />

Rhynchites spp. a Otiorrhynchus<br />

spp.<br />

ONČ proti listožravým nosánikom:<br />

hruška, dula, broskyňa,<br />

marhuľa, slivka, gaštan a orech<br />

ONČ proti byľomoru vrúbľové-<br />

mu: hruška a dula<br />

asimilované druhy:<br />

štítnička ovocná (Quadraspidiotus<br />

mařani), štítnička lastúrovitá<br />

(Quadraspidiotus ostraeiformis),<br />

štítnička čiarkovitá (Lepidosaphess<br />

ulmi), štítítnička nebezpečná<br />

(Quadraspidiotus perniciosus),<br />

štítnička červená (Epidiaspis<br />

leperii) a štítnička hrušková<br />

(Quadraspidiotus pyri)<br />

rastliny: hruška, dula, broskyňa,<br />

slivka, marhuľa, čerešňa, ríbezľa<br />

čierna, egreš, malina a iné kry z<br />

rodu Rubus, orech<br />

asimilované druhy: voška skorocelová<br />

(Dysaphis plantaginea), voška<br />

Dysaphis pyri, voška čerešňová<br />

(Myzus cerasi), voška hrušková<br />

(Melanaphis pyrarius), voška<br />

jabloňová (Aphis pomi), voška<br />

Rhopalosiphum insertum,<br />

stromárka liesková (Myzocallis<br />

coryli), stromárka orešinová<br />

(Chromaphis juglandicola) a<br />

stromárka orechová (Panaphis<br />

juglandis)<br />

rastliny: hruška, dula, broskyňa,<br />

19 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

krasoň stromový (Agrilus sinuatus)<br />

na hruške<br />

byľomor hruškový (Dasineura<br />

pyri) na hruške<br />

plodomor hruškový (Contarinia<br />

pyrivora) na hruške<br />

fyloxéra Aphanostigma piri na<br />

hruške<br />

hruška<br />

hruška<br />

méry (Psyllomorpha) na hruške hruška<br />

bzdôška chmeľová (Calocoris<br />

fulvomaculatus) a i. bzdochy na<br />

hruške<br />

obaľovač východný (Cydia<br />

molesta) na broskyni<br />

vrtivka ovocná (Ceratitis capitata)<br />

na broskyni<br />

drozofily Drosophila spp.<br />

na broskyni<br />

štítnička Pseudaulacaspis<br />

pentagona na broskyni<br />

voška broskyňová (Myzus<br />

persicae) na broskyni<br />

marhuľka, slivka, čerešňa, mandľa,<br />

ríbezľa čierna, egreš, malina a iné<br />

kry z rodu Rubus, gaštan, orech a<br />

lieska<br />

poznámka: táto kategória nezahŕňa<br />

vlnačku krvavú (Eriosoma<br />

lanigerum)<br />

ONČ proti polníku stromovému:<br />

jabloň<br />

ONČ proti byľomorom: všetky<br />

druhy ovocných plodín<br />

hruška ONČ proti plodomorom: malina<br />

hruška dula<br />

hruška<br />

broskyňa<br />

broskyňa<br />

asimilované druhy:<br />

méra hrušková (Cacopsylla pyri),<br />

méra ovocná (Cacopsylla pyrisuga),<br />

méra jabloňová (Cacopsylla mali),<br />

sietnačka hrušková (Stephanitis<br />

pyri)<br />

ONČ proti méram: jabloň a dula<br />

ONČ proti bzdochám: jabloň,<br />

dula, broskyňa, marhuľa a lieska<br />

asimilované druhy: psota<br />

broskyňová (Anarsia lineatella)<br />

ONČ proti obaľovačovi východnému:<br />

jabloň, hruška, dula, marhu-<br />

ľa, slivka a mandľa<br />

ONČ proti vrtuli ovocné: jabloň,<br />

hruška a dula<br />

broskyňa ONČ proti drozofilám: marhuľa<br />

broskyňa ONČ proti pukliciam a štítničke<br />

Pseudaulacaspis pentagona:<br />

hruška, dula, slivka, marhuľa, čerešňa,<br />

mandľa, ríbezľa čierna, egreš,<br />

malina a iné kry z rodu Rubus,<br />

orech a lieska<br />

asimilované druhy:<br />

voška slivková (Hyalopterus pruni)<br />

broskyňa<br />

a voška Myzus varians<br />

ONČ proti voške švestkové:<br />

mandľa, slivka, marhuľa a broskyňa<br />

ONČ proti strapkám: jabloň, hruš-<br />

broskyňa<br />

ka, marhuľa a broskyňa<br />

ONČ proti ucholakovi obyčajné-<br />

broskyňa<br />

strapky (Thysanoptera) na<br />

broskyni<br />

ucholak obyčajný (Forficula<br />

auricularia) na broskyni<br />

mu: marhuľa<br />

piliarka slivková (Hoplocampa<br />

minuta) na slivke<br />

slivka<br />

ONČ proti piliarkám: jabloň,<br />

hruška, dula a marhuľa<br />

malinár plstnatý (Byturus<br />

tomentosus) na maline<br />

malina iné kry z rodu Rubus<br />

vijačka kukuričná (Ostrinia<br />

nubilalis) na kukurici<br />

kukurica<br />

ONČ proti vijačke kukuričnej:<br />

malina a iné kry z rodu Rubus<br />

nosáčik lieskový (Curculio nucum)<br />

ONČ proti nosáčikovi<br />

na lieske lieska<br />

lieskovému:<br />

nosáčik Curculio elephas na gaštane<br />

cikádočka viničová (Empoasca vinič asimilované druhy: cikádočka<br />

20 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

vitis) na viniči (Empoasca flavescens), tŕňovka<br />

(Stictocephala bisonia),<br />

peniarkovité (Cercopidae)<br />

ONČ proti cikádam: hruška, dula,<br />

chrúst obyčajný (Melolontha<br />

melolontha) na ovocných<br />

plodinách<br />

osy Vespula spp. a sršeň obyčajný<br />

(Vespa crabro) na ovocných<br />

plodinách<br />

podkôrniky Scolytus spp. a<br />

drvináriky Xyleborus spp. na<br />

ovocných plodinách<br />

jabloň<br />

všetky druhy ovocných plodín<br />

jabloň<br />

marhuľa a orech<br />

asimilované druhy: zlatone<br />

(Cetoniinae)<br />

rastliny: všetky druhy ovocných<br />

plodín<br />

ONČ proti osám a sršňom: všetky<br />

druhy ovocných plodín<br />

ONČ proti podkôrnikom a drvinárikom:<br />

všetky druhy ovocných<br />

plodín<br />

OŠETRENIE ZOZBERANÝCH PRODUKTOV - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

hlavné použite<br />

referenčné plodiny pre robenie<br />

pokusov<br />

extrapolované použitie<br />

dezinsekcia ošetrenie zozberaných produktov slivka<br />

21 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Okrasné kultúry:<br />

Zoznam biologických extrapolácií<br />

Príloha č. 4<br />

Účinnosť:<br />

Aktuálny zoznam má slúžiť ako návod v procese biologických extrapolácií, ktoré sú skúmané v<br />

rámci registrácie v minoritných použitiach. Navrhovaný postup predpokladá extrapolovanie vždy, keď<br />

je to možné.<br />

Pre použitia, ktoré nie sú uvedené, je na žiadateľovi, aby podal zdôvodnenie - pozri predkladanie<br />

výsledkov o účinnosti.<br />

Pre herbicídy nie sú biologické extrapolácie medzi použitiami - tu funguje princíp<br />

porovnateľnosti daných burín a rozdielov v použití prípravkov v plodine minoritnej a majoritnej.<br />

Citlivosť<br />

Biologická extrapolácia neoslobodzuje od overovacích štúdií citlivosti plodiny, pre ktorú je<br />

zamýšľané minoritné použitie.<br />

Tento dokument zároveň navrhuje štruktúru kategórií pre registráciu a biologické extrapolácie<br />

použiteľné u okrasných kultúr.<br />

Návrh pre reštrukturalizáciu kategórií na registráciu pre<br />

okrasné kultúry<br />

I. Resumé súčasného stavu v registrácii pre okrasné kultúry<br />

Okrasné plodiny predstavujú veľkú rozmanitosť typov kultúr a pestovateľských plôch;<br />

fytosanitárne problémy sú v súčastnej dobe viac či menej pokryté registráciami (pozri tabuľka nižšie).<br />

kategórie hlavné oblasti<br />

listnaté a ihličnaté dreviny<br />

(okrem ruže)<br />

rastliny okrasné listom a<br />

kvetom = rezané kvetiny,<br />

črepníkové kvetiny, záho-<br />

významnosť množstva registrovaných prípravkov<br />

ničenie burín choroby škodcovia<br />

regulátory<br />

rastu<br />

- škôlky +++ + + +<br />

- plochy zelene ++ + + +<br />

- lesy ++ + + 0<br />

- malospotrebitelia + + + 0<br />

- produkční<br />

skleníky<br />

0 + + +<br />

- plochy zelene 0 0 0 0<br />

nové kvetiny (okrem ruže) - malospotrebitelia 0 0 0 0<br />

trávniky<br />

- plochy zelene<br />

(vrátane golfových<br />

trávnikov)<br />

+++ ++ 0 ++<br />

- malospotrebitelia +++ 0 0 0<br />

- škôlky +++ +++ +++ 0<br />

ruža<br />

- plochy zelene +++ ++ ++ 0<br />

- malospotrebitelia +++ +++ +++ 0<br />

stromoradia v parkoch a - plochy zelene +++<br />

záhradách, chodníky - malospotrebitelia ++<br />

vodné plochy a toky<br />

likvidácia stromov, pňov a<br />

krovín<br />

- plochy zelene + (0 pre riasy)<br />

- malospotrebitelia + (0 pre riasy)<br />

- plochy zelene +<br />

- lesy +<br />

- malospotrebitelia +<br />

Legenda:<br />

0 = absencia ++ = nedostatok<br />

+ = veľký nedostatok +++ = pokryté<br />

22 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

II. Súčasné problémy a predpokladané cesty ich riešenia<br />

1. Nedostatok registrovaných prípravkov na ochranu rastlín.<br />

V súčastnej dobe pozorujeme úplný nedostatok registrovaných prípravkov pre niektoré použitia a<br />

z hľadiska trhu veľmi obmedzené pričom je nevyhnutné:<br />

- zlúčiť skupiny druhov do väčších kategórií, ako: „Rastliny okrasné listom a kvetom“<br />

(zahŕňajúce rezané kvetiny, črepníkové kvetiny, záhonové kvetiny), alebo „Listnaté stromy a<br />

kry“ (zahŕňajúce okrasné listnáče a lesné dreviny), „Ihličnany (zahŕňajúce cyprusovité a<br />

ďalšie lesné dreviny), „Trávniky“ (zahŕňa všetky typy nízkych trávnatých plôch),…<br />

- urobiť pričlenenie patogénov a sekundárnych škodcov k organizmom, ktoré sú určené ako<br />

hlavné<br />

2. Nevzatie do úvahy špecifík pri použití prípravku na ochranu rastlín.<br />

Prípravky sú v súčastnej dobe registrované pre daná použitie, berú do úvahy len málo alebo vôbec<br />

špecifiká, ktoré sú vlastné každému prostrediu ,v ktorom môžu byť okrasné druhy ošetrované.<br />

Príklad č. 1: použitie, ktoré vôbec nezohľadňuje špecifiká miesta, kde sa robí ošetrenie:<br />

Insekticídny prípravok registrovaný proti voškám na ružiach môže byť bez rozdielu použitý:<br />

- v kultúrach kvetín na rez pod sklom<br />

- v produkcii rastlín u škôlkarov a profesionálnych záhradníkov<br />

- v rastlinách na záhonoch v malých (súkromných) záhradách<br />

- v plochách zelene v intraviláne a prímestských oblastiach<br />

Príklad č. 2: použitie, ktoré čiastočne zohľadňuje špecifiká miesta, kde sa robí ošetrenie:<br />

Dva insekticídne prípravky registrované proti voškám (KIROS EV, ALPHASIS EV) na okrasných<br />

stromoch a kroch sú distribuované len pre plochy zelene. Tieto prípravky, ktoré by mohli byť tiež<br />

používané ostatnými kategóriami užívateľov, sa však nevyskytujú v obchodných sieťach určených pre<br />

profesionálnych škôlkarov alebo malospotrebiteľov.<br />

Navrhovaná tabuľka berie do úvahy viac význam potenciálnych rizík pre užívateľa prípravkov na<br />

ochranu rastlín v rôznych oblastiach aplikácie.<br />

Povaha spomínaných rizík sa čiastočne líši podľa toho, či sú prípravky použité v škôlkárstve,<br />

skleníkoch, plochách zelene, lesných porastoch alebo v tak rôznorodých plochách, aké ošetrujú<br />

malospotrebitelia.<br />

Tieto potenciálne riziká môžu byť napriek tomu znížené alebo posilnené rôznymi faktormi ako:<br />

- profesionalitou personálu (úroveň aplikačného vybavenia a ochranných prostriedkov,<br />

znalosť prípravku…)<br />

- fyzikálno-chemickými vlastnosťami prípravku<br />

- toxikologickými a ekotoxikologickými vlastnosťami<br />

- ich formuláciou, úpravou<br />

- biotickými, edafickými a klimatickými podmienkami prostredia.<br />

Celkové skúmanie potenciálnych rizík umožňuje odstránenie najdôležitejších potenciálnych rizík<br />

pri rôznych typoch ošetrenia, berúc do úvahy:<br />

- plochy zelene: ochrana verejnosti a ochrana výsadieb<br />

- priemyslové zóny: ochrana povrchových vôd<br />

- záhradníctvo: ochrana pracovníkov<br />

- lesy: ochrana okolitej fauny a zvere<br />

- malospotrebitelia: ochrana užívateľa<br />

- golfová ihriská: ochrana povrchových vôd, pôdnej fauny a flóry<br />

- škôlkari: bez dominantného rizika<br />

Pokiaľ úradné miesta poverené registráciou budú ochotné vziať do úvahy tieto riziká, tak môžu byť<br />

stanovené užívateľské obmedzenia pre určité povolené prípravky pre tri najšpecifickejšie oblasti, čo sú<br />

plochy zelene, lesné porasty a malospotrebitelia (malé záhrady).<br />

23 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Tento systém, ktorého výhodou je, že nerozmnožuje registrácie, by umožnil povolenie pre danú<br />

kategóriu pri zvážení zvláštnych rizík:<br />

Príklad č. 1:<br />

Prípravok A ktorý nepredstavuje žiadne zvláštne riziko, je registrovaný proti húseniciam<br />

požierajúcim listy na listnatých stromoch a kroch, by mohol byť používaný bez obmedzení vo<br />

všetkých miestach na listnatých stromoch a kroch, kde je nevyhnutné ošetrenie proti húseniciam<br />

požierajúcim listy.<br />

Príklad č. 1:<br />

Prípravok B predstavuje závažné toxikologické riziká. Tento prípravok by teda mohol byť<br />

vybavený poznámkou obmedzujúcou jeho použitie, napr.:<br />

„Nesmie byť použitý na plochách zelene a malospotrebiteľmi“. (s príslušnou úpravou etikety).<br />

Príklad č. 1:<br />

Prípravok C predstavuje závažné ekotoxikologické riziká. Tento prípravok by teda mohol byť<br />

vybavený poznámkou obmedzujúcou jeho použitie, napr.:<br />

„Nesmie byť použitý v lesných porastoch“.<br />

3. Problém selektivity prípravkov v chránených plochách zelene.<br />

Navrhované zoskupenie podľa kategórií pre registráciu do botanicky veľmi vzdialených druhov<br />

(„kvetiny ozdobné kvetom“, „listnaté stromy a kry“, „ihličnany“,…) prináša veľmi pravdepodobné<br />

riziká fytotoxicity. Týmto rizikám sa môžeme vyhnúť urobením screeningových pokusov na<br />

selektivitu s prípravkami aplikovanými v dvojnásobnej dávke, výsledkom ktorých je vytvorenie<br />

pozitívneho zo-znamu rastlinných druhov, na ktoré môžu byť prípravky bezpečne aplikované.<br />

4. Problém chýbajúceho záujmu výrobcov o registráciu prípravkov pre navrhované kategórie.<br />

Správa ochrany rastlín a profesné technické organizácie sú v súčastnosti schopné navrhovať<br />

funkčné účinné látky pre skupinu navrhovaných kategórií:<br />

- ošetrenie všetkých okrasných rastlín<br />

- listnaté stromy a kry<br />

- ihličnaté stromy a kry<br />

- rastliny okrasné kvetom<br />

- trávniky<br />

- hľuznaté rastliny a cibuľoviny<br />

- rôzne<br />

III. Návrhy na reštrukturalizáciu kategórií pre registráciu<br />

OŠETRENIE VŠETKÝCH OKRASNÝCH DRUHOV RASTLÍN<br />

Ošetrenie osiva - fungicídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

Botrytis Botrytis sp. Aspergillus sp.; Penicillium sp.;<br />

Sclerotinia sp.<br />

Fusarium Fusarium sp. Epicoccum sp.; Helminthosporium<br />

sp; Thielaviopsis sp.<br />

Phomopsis Phomopsis sp. Phoma sp; Septoria sp.<br />

Pythium Pythium sp.<br />

Phytophthora Phytophthora sp.<br />

Alternaria<br />

Ošetrenie rastlín - fungicídy<br />

Alternaria sp. Stemphyllium sp.<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

Botrytis Botrytis sp. Cylindrocladium sp.; Sclerotinia sp.<br />

Fusarium Fusarium sp. Cylindrocarpon sp.; Thielaviopsis<br />

sp.<br />

Phomopsis Phomopsis sp. Phoma sp;<br />

24 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Pythium Pythium sp.<br />

Phytophthora Phytophthora sp.<br />

Verticillium Verticillium sp.<br />

Ošetrenie rastlín - baktericídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

bakteriózy Agrobacterium tumefaciens<br />

Ošetrenie pôdy - fungicídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

Botrytis Botrytis sp. Cylindrocladium sp.; Sclerotinia<br />

sp.; Botryotinia sp.; Stromatinia sp.;<br />

Sclerotium sp.<br />

Fusarium Fusarium sp. Alternaria sp.; Corvularia sp.;<br />

Cylindrocarpon sp.;<br />

Helminthosporium sp.;<br />

Stemphyllium sp.; Thielaviopsis sp.<br />

Phomopsis Phomopsis sp. Phoma sp;<br />

Pythium Pythium sp.<br />

hniloby koreňov Armillaria sp.<br />

Rhizoctonia Rhizoctonia sp.<br />

Phytophthora Phytophthora sp.<br />

Verticillium Verticillium sp.<br />

OŠETRENIE VŠETKÝCH OKRASNÝCH DRUHOV RASTLÍN<br />

Ošetrenie pôdy - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

medvedík<br />

medvedík obyčajný (Gryllotalpa<br />

gryllotalpa)<br />

mnohonôžka Blaniulus spp.,<br />

viacnôžky viacnôžky Scutigerella spp. plochuľa Polydesmus spp.,<br />

mnohonôžkovité (Julidae)<br />

siatice siatica Agrotis spp.<br />

nosániky nosániky Otiorrhynchus spp.<br />

drôtovce - larvy kováčíkovitých kováčiky Agriotes spp. kováčiky Athous spp.<br />

tipule tipuľa Tipula spp. mušicovité (Bibionidae)<br />

smútivky smútivky Bradysia spp.<br />

smútivky Lycoriella spp. a Sciara<br />

spp.<br />

pandravy chrústov<br />

Ošetrenie pôdy - nematocídy<br />

chrústy Melolontha spp.<br />

chrústiky Amphimallon spp.,<br />

chrústovce Phyllopertha spp.<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

háďatká Belonolaimus spp., Ditylenchus<br />

spp., Hoplolamus spp., Lon-<br />

háďátká (Tylenchida)<br />

háďátká Pratylenchus spp.,<br />

Meloidogyne spp.<br />

gidorus spp., Heterodera spp., Radopholus<br />

spp., Rotylenchus spp.,<br />

Trichodorus spp., Tylenchorhynchus<br />

spp., Xiphinema spp.<br />

ulitníky (Gastropoda) slizniačiky Deroceras spp., slizovce: Arion spp., slizniaky<br />

pásikavce Cepaea spp.<br />

Limax spp., Lehmannia spp., Milax<br />

spp.;<br />

slimáky: Helix spp., Helicina spp.,<br />

Helicigona spp., Oxychilus spp.<br />

25 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

LISTNATÉ STROMY A KRY<br />

Ošetrenie osiva - fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie osiva - rastové látky<br />

Účinok podporujúci klíčenie.<br />

Ošetrenie pôdy- fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - nematocídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - moluskocídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie rastlín - fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie rastlín - rastové látky<br />

rhizogenézia zakoreňujúce rastliny nezakoreňujúce rastliny<br />

Ošetrenie nadzemných častí - fungicídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

antraknózy a askochytózy Gnomonia sp., Ascochyta sp. Glomerella sp.; Colletotrichum sp.;<br />

Sphaceloma sp.; Asteroma sp.;<br />

Phyllosticta sp.; Septoria sp.;<br />

Phleospora sp.<br />

Botrytis Botrytis sp.<br />

hubové rakoviny<br />

Nectria sp. Giberella sp.; Pseudonectria sp.;<br />

Thyronectria sp.; Botryosphaeria<br />

sp.; Diaporthe; Cryptodiaporthe;<br />

Valsa; Hypoxylon<br />

Coniothyrium sp.; Coryneum sp. Cytospora sp.; Dotichiza sp.;<br />

Dothiorella sp.; Sphaeropsis sp.;<br />

Fusicoccum sp.; Macrophoma sp.;<br />

Phomopsis sp.; Strumella sp.;<br />

Tubercularia sp.; Volutella sp.<br />

kučeravosti Taphrina sp.<br />

listové škvrnitosti Alternaria sp.; Cercospora sp. Ramularia sp.; Cercosporella sp.;<br />

Cristulariella sp.; Corynespora sp.;<br />

Cladosporium sp.; Cycloconium sp.<br />

nepravé múčnatky Phytophthora sp.; Peronospora sp. Plasmopara sp.<br />

moniliózy Monilia sp. Entomosporium sp.; Ciboria sp.;<br />

Ciborinia sp.<br />

múčnatky Sphaerotheca sp.; Erysiphe sp. Microsphaeria sp.; Phyllactinia sp.;<br />

Podosphaera sp.; Uncinula sp.;<br />

Oidium sp.<br />

hrdze Phragmidium sp.; Melampsora sp. Cumminsiella sp.; Melampsoridium<br />

sp.; Pucciniastrum.; Tranzschelia<br />

sp.; Gymnosporangium sp.<br />

čierna hniloba Guignardia sp.; Mycosphaerella sp.; Venturia sp.;<br />

Physalospora sp.; Didymella sp.<br />

plesne Marsonnina sp. Cylindrosporium sp.; Discula sp.;<br />

26 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Ošetrenie nadzemných častí - baktericídy<br />

Melanconium sp.; Microstoma sp.;<br />

Pestalotia sp.; Pestalotiopsis sp.<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

bakteriózy Erwinia sp. Pseudomonas sp.; Xanthomonas sp.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - rastové látky<br />

hlavné použitie skúmaný účinok<br />

rast obmedzenie rastu nadzemných orgánov<br />

plody indukcia opadávania plodov<br />

Ošetrenie nadzemných častí - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

roztoče (Acarina)<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

hálkotvorné roztoče<br />

molice (Aleyrodomorpha)<br />

červce (Coccinomorpha)<br />

fytofágne chrobáky<br />

húsenice<br />

xylofágny hmyz<br />

vošky (Aphidinea)<br />

roztočce Eotetranychus spp.,<br />

Panonychus spp. A<br />

roztočec Tetranychus spp.<br />

hrčkáriky Phytoptus spp. a<br />

vlnovníky Eriophyes spp.<br />

molice Aleurothrixus spp.,<br />

Dialeurodes spp.<br />

puklice: Eupulvinaria spp. a<br />

Parthenolecanium spp.;<br />

štítničky: Lepidosaphes spp.,<br />

Unaspis spp. a Pseudolacaspis spp.<br />

liskavky (Chrysomela spp.),<br />

váhavce(Gallerucella spp.),<br />

snehuľčíkovité (Cantharidae)<br />

piadivkovité (Geometridae),<br />

mníškovité (Lymanitridae),<br />

obaľovačovité (Tortricidae),<br />

piliarkovité (Tenthredinidae) a<br />

priadzovcovité (Yponomeutidae)<br />

krasoňovité (Buprestridae),<br />

kôrovcovité (Scolytidae), fuzáčovité<br />

(Cerambycidae), drevotočovité<br />

(Cossidae) a podobníkovité<br />

(Sesiidae)<br />

voškovité (Aphididae):<br />

voška Aphis spp.,<br />

stromárkovité (Callaphidae):<br />

stromárky Eucallipterus spp.<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

roztočce Bryobia spp. a<br />

Schizotetranychus spp.<br />

vlnovníky Aculops spp., Aculus<br />

spp., Acalitus spp., Aceria spp. a<br />

hálkovce Epitrimerus spp.,<br />

Phyllocoptes spp., Vasates spp.<br />

molice Aleyrodes spp., Aleurotuba<br />

spp., Asterobemisia spp.,<br />

Siphoninus spp.<br />

puklice: Chloropulvinaria spp.,<br />

Pulvinaria spp., Eulecanium spp.,<br />

Saissetia spp., Cryptococcus spp.,<br />

Pseudococcus spp., Coccus spp.;<br />

štítničky: Aspidiotus spp.,<br />

Aulacaspis spp. a Chionaspis spp.<br />

liskavky Phyllodecta spp. a<br />

Plagiodera spp.; váhavce Pyrrhalta<br />

spp. a Agelastica spp.; skočky<br />

Phyllotreta spp.; krytonosi<br />

Phyllobius spp., a Cryptorhynchus<br />

spp., Stereonychus spp., a skákače<br />

Rhynchaenus spp.<br />

podkopáčkovité (Lyonetiidae),<br />

psotkovité (Gracillaridae),<br />

vijačkovité (Pyralidae),<br />

priadivkovité (Lasiocampidae),<br />

chochlatkovité (Notodontidae),<br />

morovité (Noctuidae),<br />

spriadačovité (Arctidae)<br />

jadrohlodovité (Platypodidae),<br />

pílovkovité (Siricidae) a<br />

drevárikovité (Xylocopidae)<br />

chĺpkavcovité (Chaitophoridae):<br />

chĺpkavce Chaitophorus spp.,<br />

Periphyllus spp.;<br />

medovnicovité (Lachnidae):<br />

medovnice Tuberolachus spp.,<br />

Maculolachnus spp.;<br />

stromárkovité (Callaphidae):<br />

stromárky Myzocallis spp.,<br />

Euceraphis spp. a Drepanosiphum<br />

spp.;<br />

voškovité (Aphididae): vošky<br />

27 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

hálkotvorné vošky<br />

vlnačkovité (Pemphigidae): vlnačky<br />

Pemphigus spp., stromárka buková<br />

(Phyllaphis fagi)<br />

Pterocomma spp., Rhopalosiphum<br />

spp., Dysaphis spp. a Hyadaphis<br />

spp.<br />

vlnačkovité (Pemphigidae): vlnačky<br />

Eriosoma spp., dutinárky Thecabius<br />

spp., fyloxérovité (Phyloxeridae)<br />

méry (Psyllomorpha) méry Psylla spp. méry Psyllopsis spp. a Trioza spp.<br />

sietnačkovité (Tingidae)<br />

sietnačky Corythuca spp.,<br />

Stephanitis spp.<br />

strapky (Thysanoptera) strapky Dendrothrips spp.<br />

byľomorovité (Cecidomyiidae)<br />

byľomory Dasyneura spp.,<br />

plodomory Contarinia spp.<br />

Ničenie burín<br />

Ničenie burín v škôlkach<br />

Ničenie burín vo výsadbách<br />

Ničenie burín na odlesnených plochách v lesníctve<br />

Ničenie papradín<br />

Rôzne<br />

Antitranspiranty<br />

Ničenie machov, lišajníkov a rias<br />

Ničenie imela<br />

Ochrana rán po reze<br />

OKRASNÉ IHLIČNATÉ STROMY A KRY<br />

Ošetrenie osiva - fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie osiva - rastové látky<br />

Účinok podporujúci klíčenie.<br />

Ošetrenie pôdy- fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - nematocídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - moluskocídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie rastlín - fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie rastlín - rastové látky<br />

sietnačky Monosteria spp.,<br />

peniarkovité (Cercopidae): peniarky<br />

Aphrophora spp.<br />

cikádkovité (Cicadellidae): cikádky<br />

Graphocephala spp.,<br />

cikádočkovité Typhlocyba spp. a<br />

Edwarsiana spp.<br />

strapky Thrips spp. a Heliothrips<br />

spp.<br />

byľomory Mikiola spp. a<br />

Rhabdophaga spp.;<br />

plodomory Monarthropalpus spp. a<br />

Resseliella spp.<br />

28 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

hlavné použitie skúmaný účinok<br />

rast obmedzenie rastu nadzemných orgánov<br />

Ošetrenie nadzemných častí - fungicídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

Botrytis sp. Phragmidium sp.; Melampsora sp. Meria sp.; Cylindrocladium sp.<br />

odumieranie letorastov<br />

Guignardia sp.; Kabatinia sp.; Pestalotia sp.;<br />

cypruštekov<br />

Pestalotiopsis sp.<br />

pleseň na letorastoch Sphaeropsis sp. Phomopsis sp.; Rhizosphaera sp.<br />

hubové rakoviny Crumenulopsis sp.; Scleroderris sp. Atropellis sp.; Dasyscypha sp.;<br />

Lachnellula sp.<br />

listové škvrnitosti rodu Thuja Didymascella sp. Naemacyclus sp.; Rhabdocline sp.<br />

Sypavky (Rouge cryptogamique et Lophodermium sp.; Scirrhia sp. Elytroderma sp.; Hypoderma sp.;<br />

maladies des bandes rouges)<br />

Hypodermella sp.; Phacidiella sp.;<br />

Phacidium sp.<br />

hrdze Cronartium sp.; Melampsora sp. Chrysomyxa sp.; Coloesporium sp.;<br />

Melampsorella sp.;<br />

Endotocronartium sp.;<br />

Gymnosporangium sp.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

roztoče(Acarina) roztočec Oligonychus ununguis<br />

červce (Coccomorpha)<br />

štítnatky Carulaspis spp. a<br />

Leucaspis spp.<br />

puklice Parthenolecanium spp.,<br />

Chloropulvinaria spp. a<br />

Matsucoccus spp.<br />

húsenice priadkovček smrekový<br />

priadkovčeky Argyresthia spp.,<br />

(Thaumetopoea pityocampa), priadkovce Dendrolymus spp., psoty<br />

mníška Lymantria spp., obaľovač Dichomeris spp.; hrebenárky<br />

mládnikový (Rhyacionia buoliana) Diprion spp. a Neodiprion spp.,<br />

piliarky Pristiphora spp. a<br />

obaľovače Zeiraphera spp.<br />

xylofágne chrobáky kôrovcovité (Scolytidae),<br />

fuzáčovité (Cerambycidae),<br />

nosáčikovité (Curculionidae),<br />

krasoňovité (Buprestidae)<br />

pílovkovité (Siricidae)<br />

vošky (Aphidinea)<br />

medovnice Cinara spp. a Eulachnus<br />

spp.,<br />

vošky Elatobium spp.<br />

vošky Mindarus spp. a fyloxéry<br />

Cedrobium spp.<br />

hálkotvorné vošky kôrovnice Adelges spp. kôrovnice Pineus spp.<br />

Ničenie burín<br />

Ničenie burín v škôlkach<br />

Ničenie burín vo výsadbách<br />

Ničenie burín na odlesnených plochách v lesníctve<br />

Ničenie papradín<br />

Rôzne<br />

Antitranspiranty<br />

Ničenie machov, lišajníkov a rias<br />

Ničenie imela<br />

Ochrana rán po reze<br />

29 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

RASTLINY OKRASNÉ KVETOM A LISTOM<br />

Ošetrenie osiva - fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie osiva - rastové látky<br />

Účinok podporujúci klíčenie.<br />

Ošetrenie pôdy- fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - nematocídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - moluskocídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie rastlín - fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie rastlín - rastové látky<br />

Účinok podporujúci tvorbu koreňov rastlín zakoreňujúcich a nezakoreňujúcich<br />

Ošetrenie nadzemných častí - fungicídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

antraknózy a askochytózy Glomerella sp., Ascochyta sp. Colletotrichum sp.; Cryptocline sp.;<br />

Sphaceloma sp.; Phyllosticta sp.;<br />

Septoria sp.; Asteroma sp.;<br />

Phleospora sp.; Stagonospora sp.<br />

listové škvrnitosti Alternaria sp.; Cercospora sp. Cladosporium sp.; Corynespora sp.;<br />

Ramularia sp.; Stemphyllium sp.;<br />

Corvularia sp.;<br />

Botrytis Botrytis sp. Sclerotinia sp.; Ovulinia sp.<br />

choroby ciev Fusarium oxysporum Verticillium sp.; Phialophora sp.<br />

snete Entyloma sp. Ustilago sp.; Urocystis sp.;<br />

Exobasidium sp.<br />

nepravá múčnatky Peronospora sp. Plasmopara sp.<br />

múčnatky Erysiphe sp. Oidium sp.; Leveillula sp.;<br />

Sphaerotheca sp.<br />

hrdze Puccinia sp. Uromyces sp.; Pucciniastrum sp.;<br />

Coleosporum sp.; Melampsora sp.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - baktericídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

bakteriózy Xanthomonas sp. Pseudomonas sp.; Erwinia sp.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

roztoče (Acarina) roztočce Tetranychus spp.<br />

roztočce Bryobia spp. a Brevipalpus<br />

roztočíkovité (Tarsonemidae)<br />

roztočíky Polyphagotarsonemus<br />

spp.<br />

molice (Aleyrodinea) molice Trialeurodes spp. a Bemisia<br />

spp.<br />

roztočíky Hemitarsonemus spp.,<br />

Phytonemus spp. a<br />

Steneotarsonemus spp.<br />

30 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

červce (Coccomorpha)<br />

húsenice<br />

spp.<br />

štítničky Aspidiotus spp. a puklice<br />

Coccus spp.<br />

obaľovačovité (Tortricidae),<br />

morovité (Noctuidae)<br />

mínerkovité (Agromyzidae) mínerky Liriomyza spp.<br />

vošky (Aphidomorpha)<br />

strapky (Thysanoptera)<br />

fytofágne chrobáky<br />

voškovité (Aphididae): vošky Myzus<br />

spp. a Macrosyphum spp.<br />

strapky Frankliniella spp. a Thrips<br />

spp.<br />

liskavkovité (Chrysomelidae):<br />

ľaliovníky Lilioceris spp.;<br />

nosáčikovité (Curculionidae):<br />

nosániky (Otiorhynchus spp.)<br />

byľomorovité (Cecidomyiidae) byľomory Dasineura spp.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - nematocídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

listová háďatká Aphelenchoides spp.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - rastové látky<br />

hlavné použitie skúmaný účinok<br />

rast 1) obmedzenie rastu nadzemných orgánov<br />

2) Stimulácia rastu nadzemných orgánov<br />

rozkonárovanie 1) účinok na rozkonárovanie<br />

kvitnutie 1) účinok na termín kvitnutia<br />

2) účinok na intenzitu kvitnutia<br />

3) zosilnenie pigmentácie<br />

Ošetrenie zozbieraných produktov<br />

Uchovanie kvetín po reze<br />

Antitranspiranty<br />

Ničenie burín<br />

Ošetrenie osiva - fungicídy<br />

TRÁVNIKY<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

choroby trávnikov Botrytis sp.; Fusarium sp.; Pythium<br />

sp<br />

Ošetrenie osiva - rastové látky<br />

Účinok podporujúci klíčenie.<br />

štítničky Diaspis spp., Lepidosaphes<br />

spp. a puklice Pseudococcus spp.,<br />

Pinnaspis spp.<br />

piliarkovité (Tenthredinidae)<br />

mínerky Agromyza spp.,<br />

Amauromyza spp., Phytomyza spp. a<br />

Paraphytomyza spp.<br />

voškovité (Aphididae):<br />

vošky Aphis spp., Dysaphis spp. a<br />

Brachycaudus spp., Aulacorthum<br />

spp. a Acyrtosyphon spp.<br />

strapky Heliothrips spp.,<br />

Parthenothrips spp., Halothrips<br />

spp., Taeniothrips spp. a Liothrips<br />

spp.<br />

liskavkovité (Chrysomelidae):<br />

skočky Phyllotreta spp. a Altica<br />

spp.<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

Phomopsis sp.; Phytophthora sp.;<br />

Sclerotinia sp.; Aspergillus sp.;<br />

Penicillium sp.; Epicoccum sp.;<br />

Helminthosporium sp.;<br />

Thielaviopsis sp.<br />

Potrebné sú výsledky so všetkými<br />

tromi vedľajšími chorobami.<br />

31 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Ošetrenie pôdy - fungicídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

choroby trávnikov<br />

Botrytis sp.; Fusarium sp.; Pythium Verticillium sp.; Cylindrocladium<br />

sp<br />

Rhizoctonia sp.<br />

sp.; Sclerotinia sp.; Botryotinia sp.;<br />

Stromatinia sp.; Sclerotium sp.;,<br />

Corvularia sp.; Cylindrocarpon sp.;<br />

Phomopsis sp.; Phoma sp.;<br />

Helminthosporium sp.;<br />

Thielaviopsis sp.; Phytophthora sp.;.<br />

Ošetrenie pôdy proti pôdnym škodcom<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

drôtovce - larvy kováčíkovitých<br />

(Elateridae), viacnôžky<br />

(Myriapoda), medvedík obyčajný<br />

škodcovia trávnikov pandravy chrústov (Melolonthinae) (Gryllotalpa gryllotalpa), siatica<br />

Agrotis spp., nosániky<br />

Otiorrhynchus spp., tipule Tipula<br />

spp., smútivkovité (Sciaridae)<br />

Ošetrenie nadzemných častí - fungicídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

choroby trávnikov<br />

„Dollar spot“:<br />

Colletotrichum sp.; Cryptocline<br />

Sclerotinia sp.<br />

sp.;Sphaceloma sp.; Phyllosticta sp.;<br />

Septoria sp.; Asteroma sp.;<br />

Phleospora sp.; Stagonospora sp.<br />

fuzariózy<br />

Cladosporium sp.; Corynespora sp.;<br />

Fusarium sp.<br />

Ramularia sp.; Stemphyllium sp.;<br />

Corvularia sp.;<br />

Laetisaria sp. Limonomyces sp.; Athelia sp.;<br />

Trichospora sp.; Typhula sp.<br />

hrdze<br />

Uromyces sp.; Uredo sp.;<br />

Puccinia sp.<br />

„čarodejné kruhy (Marasminus sp.;<br />

Coprinus sp.; Melanotus sp.)<br />

Pythium sp. Phytophthora sp.; Sclerospora sp.;<br />

Scleropthera sp.; Physoderma sp.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - rastové látky<br />

hlavné použitie skúmaný účinok<br />

rast účinok obmedzujúci rast nadzemných orgánov<br />

Ošetrenie nadzemných častí - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

roztoče (Prostigmata) roztoče Trombicula spp.<br />

Rôzne<br />

Ničenie burín<br />

Ničenie machov<br />

Ničenie rias<br />

CIBULE<br />

Ošetrenie zozberaných a semenných cibúľ - fungicídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

extrapolované čeľade a rody<br />

(zoznam nie je limitovaný)<br />

Botrytis a Sclerotinia Botrytis sp. Penicillium sp.; Stromatinia sp.;<br />

32 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Sclerotinia sp. Botryotinia sp.<br />

fuzariózy Fusarium sp. Curvularia sp.<br />

stagonosporióza Stagonospora sp.<br />

Ošetrenie zozberaných a semenných cibúľ - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

roztoče (Acarina) koreňomory Rhizoglyphus spp.<br />

roztoče Tyrophagus spp.,<br />

roztoče Caloglyphus spp.<br />

dvojklídlovce (Diptera) na pestrice Eumerus spp., zelenušky<br />

cibuliach<br />

Merodon spp.<br />

vošky (Aphidomorpha) vošky Dysaphis spp. vošky Myzus spp.<br />

roztočíkovité (Tarsonemidae) roztočíky Stenotarsonemus spp.<br />

roztočíky Hemitarsonemus spp. a<br />

Tarsonemus spp.<br />

strapky (Thysanoptera) strapky Thrips spp.<br />

Ošetrenie zozberaných a semenných cibúľ - nematocídy<br />

hlavné použitie hlavné čeľade a rody<br />

sekundárne asimilované čeľade a<br />

rody (zoznam nie je limitovaný)<br />

listové háďatká háďatká Ditylenchus spp. háďatká Aphelenchoides spp.<br />

Ošetrenie pôdy - fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie pôdy - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „okrasné kvetom“.<br />

Ošetrenie pôdy - nematocídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „okrasné kvetom“.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - fungicídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva kapitoly „všetky okrasné druhy“.<br />

Ošetrenie nadzemných častí - insekticídy a/alebo akaricídy<br />

Asimilované do ošetrenia osiva v kapitole „okrasné kvetom“.<br />

VŠEOBECNÉ OŠETRENIE<br />

Stromoradia parkov a záhrad, chodníky<br />

Ničenie burín<br />

Ničenie machov<br />

Priemyslové zóny, cesty a ich nevysadené okraje<br />

Totálne ničenie burín<br />

Vodné plochy a toky<br />

Ničenie pobrežnej vegetácie<br />

Ničenie vodných rastlín<br />

Ničenie rias<br />

Ničenie drevín<br />

Devitalizácia pňov<br />

Devitalizácia stojacich stromov<br />

Devitalizácia stojacich krov<br />

Devitalizácia výmladkov<br />

33 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Produkcia a ošetrenie osiva:<br />

Zoznam biologických extrapolácií<br />

Ošetrenie osiva<br />

Tento prípad je študovaný nezávisle pre každú skupinu<br />

Príklad 1: ošetrenie osiva zelenín: pozri obsah Prílohy 1: Zeleniny<br />

Príklad 2: ošetrenie osiva kvetín: pozri obsah Prílohy 4: Okrasné kultúry<br />

Produkcia osiva (plodiny na semeno)<br />

Príloha č. 5<br />

1. Účinnosť<br />

Aktuálny zoznam má slúžiť ako návod v procese biologických extrapolácií, ktoré sú skúmané v<br />

rámci registračných požiadaviek v minoritných použitiach. Navrhovaný postup predpokladá<br />

extrapolovanie vždy, keď je to možné.<br />

Pre použitia, ktoré nie sú uvedené, je na žiadateľovi, aby podal zdôvodnenie - pozri predkladanie<br />

výsledkov o účinnosti.<br />

1.1 Prípravky povolené do určitej plodiny sú v podstate povolené do tej istej plodiny na semeno<br />

V tomto prípade sa myslí, že ak existuje špecifické použitie (všeobecne do danej plodiny) a na<br />

etikete nie je poznámka „do semenných porastov“.<br />

Pre tieto plodiny je predovšetkým vhodné rešpektovať predpisy vzťahujúce sa na aplikáciu<br />

prípravkov v období kvitnutia (prípravky špecificky povolené) a upresniť požiadavky, t.j. či sú<br />

prípravky používané v prvom, alebo v druhom roku trvania plodiny.<br />

1.2 Všeobecné použitie neexistuje; je špecifické pre plodinu na semeno<br />

Tento prípad je častý pri použití „Ošetrenie nadzemných častí fungicídmi, akaricídmi a<br />

insekticídmi“.<br />

Príklad: Použitie proti roztočom alebo strapkám v mrkve neexistuje, ale napriek tomu sú predmetom<br />

profesných žiadostí pre semenné porasty mrkvy.<br />

Počnúc tromi plodinami na semeno (mrkva, cibuľa, repa) je možné napr. navrhnúť extrapoláciu podľa<br />

princípu v tabuľke č. 1.<br />

Zoznamy extrapolácií pre krmoviny a semenné porasty tráv sú uvedené v tabuľke č. 2; tieto<br />

tabuľky tiež uvádzajú štruktúru katalógu použitia (ktorý v súčastnosti neexistuje).<br />

2. Citlivosť<br />

Biologická extrapolácia neoslobodzuje od overovacích štúdií citlivosti plodiny, pre ktorú je<br />

zamýšľané minoritné použitie (napr.: prípravok povolený do mrkvy, povolený do semenných porastov<br />

mrkvy).<br />

Pokiaľ je použitie prípravku do semenných porastov plodiny spojené s mimoriadnym rizikom<br />

fytotoxicity, tak FNAMS o tom informuje fytofarmaceutickú firmu, ktorá je držiteľkou registrácie, aby<br />

mohla urobiť poznámku na etikete alebo príbalovom letáku.<br />

3 Zvláštny prípad ničenia burín<br />

Pre ničenie burín nie je možná biologická extrapolácia od jedného použitia k druhému; tu funguje<br />

princíp porovnateľnosti daných burín a rozdielov v použití prípravkov v plodine minoritnej a<br />

majoritnej.<br />

Rozlišujeme dva prípady:<br />

3.1 Použitie prípravku do semenných porastov plodiny, pričom je tento už povolený do plodiny<br />

určenej na konzumáciu.<br />

(príklad: použitie prípravku povoleného pre mrkvu do semenných porastov mrkvy).<br />

3.1.1 Selektivita semenných porastov plodiny je preukázaná (skorá aplikácia na plodinu s dlhým<br />

vegetačným cyklom, literárne údaje, pokiaľ je to potrebné aj analýza energie klíčivosti urobená podľa<br />

metodík ISTA) a na etikete nie je obmedzujúca poznámka (použitím „ničenie burín v mrkve“ sa<br />

rozumie tiež použitie v semenných porastoch mrkvy.<br />

3.1.2 Selektivita semenných porastov plodiny nie je preukázaná<br />

34 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

v tomto prípade by mala byť na etikete poznámka „ničenie burín v mrkve s výnimkou semenných porastov“.<br />

3.2 Žiadosť je podaná len pre použitie za účelom ničenia burín v semenných porastoch (príklad:<br />

“prípravok je povolený na ničenie burín v repke, žiada sa o ničenie burín v semenných porastoch kelu)<br />

Mnohé herbicídy navrhované do semenných porastov nie sú povolené na použitie v<br />

odpovedajúcich plodinách a preto je nevyhnutné pre každú plodinu X na semeno vytvoriť špecifické<br />

použitie, nazvané: „ničenie burín v semenných porastoch plodiny X“ (ničenie burín v semenných<br />

porastoch mrkvy, ničenie burín v semenných porastoch redkvičky).<br />

Tento prípad vytvára nutnosť predložiť dokumentačný súbor, ktorý umožní preukázať neškodnosť,<br />

účinnosť a selektivitu prípravku v podmienkach jeho použitia. Prípadné obmedze-nie selektivity musí<br />

byť napriek tomu uvedené v dokumente doprevádzajúcom prípravok (napr. na etikete) a formulované<br />

výrobcom v spolupráci s FNAMS.<br />

Tabuľka č. 1: extrapolácia pre semenné porasty plodiny (príklad)<br />

Legenda: OP - ošetrenie pôdy; ONČ - ošetrenie nadzemných častí<br />

použitie v semenných<br />

porastoch<br />

ONČ - listové choroby semenných<br />

porastov plodín<br />

ONČ - bakteriózy semenných<br />

porastov plodín<br />

OP proti hmyzu v semenných<br />

plodinách<br />

ONČ proti hmyzu v semenných<br />

plodinách<br />

hlavné sledované použitie zlúčené použitie<br />

choroby<br />

ONČ botrytída - hrach, jahoda, alebo<br />

šalát<br />

ONČ Botrytis - mrkva<br />

ONČ Botrytis - repa + zdôvodnenie<br />

ONČ Ramularia sp. - zeleniny ONČ Cercospora - mrkva<br />

ONČ Cladosporium - zeleniny<br />

ONČ Cladosporium - cibuľa<br />

semenačka<br />

ONČ hrdze na Allium sp. ONČ hrdze - cibuľa semenačka<br />

ONČ Alternaria - zeleniny<br />

ONČ bakteriózy - zeleniny<br />

škodcovia<br />

OP proti pandravám chrústov<br />

(Melolonthinae)<br />

OP proti kvetárkam (Anthomyiidae)<br />

ONČ proti ucholakovi obyčajnému<br />

(Forficula auricularia) na broskyni<br />

ONČ proti bzdochám (Heteroptera) na<br />

plodoch a pupeňoch hrušky<br />

ONČ proti nosáčikovitým<br />

(Curculionidae) na zelenine<br />

ONČ proti mére hruškovej (Cacopsylla<br />

pyri)<br />

ONČ proti húseniciam morovitých<br />

(Noctuidae) a húseniciam piliariek<br />

(Tenthredinidae) na zelenine<br />

ONČ proti strapkám (Thysanoptera) na<br />

zelenine<br />

ONČ proti mínerkám Liriomyza spp.<br />

alebo iným druhom na zelenine<br />

ONČ Alternaria - cibuľa<br />

ONČ Alternaria - repa + zdôvodne-<br />

nie<br />

ONČ bakteriózy - cibuľa<br />

ONČ bakteriózy - repa<br />

OP proti larvám dlhánikov Lixus<br />

spp. na repe semenačke<br />

OP proti kvetárke repovej<br />

(Pegomyia hyoscyami) na repe<br />

semenačke<br />

ONČ proti ucholakovi obyčajnému<br />

(Forficula auricularia) na mrkve<br />

ONČ proti bzdochám Graphosoma<br />

spp. na mrkve<br />

ONČ proti bzdochám (Heteroptera)<br />

na repe<br />

ONČ proti behúnikom Harpalus<br />

spp. na mrkve<br />

ONČ proti mére mrkvovej (Triosa<br />

apicalis)<br />

ONČ proti psote rascovej<br />

(Depressaria daucella)<br />

ONČ proti siaticiam Agrotis spp. na<br />

mrkve<br />

ONČ proti psote repovej (Iseopsis<br />

ocellatella)<br />

ONČ proti strapkám<br />

(Thysanoptera) na mrkve<br />

ONČ proti mínujúcim<br />

dvojkrídlovým (Diptera) na cibuli<br />

35 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

ONČ proti roztočom v<br />

semenných plodinách<br />

ONČ - rastové látky v semenných<br />

porastoch plodín<br />

ONČ desikanty v semenných<br />

porastoch plodín<br />

ONČ proti roztočom<br />

(Acarina) na zelenine: iba roztočec<br />

chmeľový (Tetranychus urticae)<br />

nie je vytvorené<br />

nie je vytvorené<br />

rôzne<br />

ONČ proti roztočom na mrkve<br />

semenačke<br />

ONČ proti roztočom na cibuli<br />

semenačke<br />

ONČ proti roztočom na repe<br />

semenačke<br />

ONČ rastové látky<br />

semenačky mrkvy, cibule, repy<br />

ONČ desikanty<br />

semenačky mrkvy, repy<br />

36 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Tabuľka č. 2: Extrapolácia pre semenné porasty krmovín a tráv<br />

1. semenné porasty tráv<br />

kategória názov daného použitia daný škodlivý organizmus východzie použitie<br />

OP choroby<br />

ošetrenie osiva<br />

choroby tráv na semeno<br />

helminthosporiózy, fusariózy, Pythium<br />

drôtovce - larvy kováčíkovitých<br />

(Elateridae), hrbáč obilný (Zabrus<br />

OP choroby obilnín (podľa daného<br />

použitia)<br />

OP proti škodcom<br />

Ošetrenie osiva proti škodcom semenných<br />

tráv<br />

tenebrioides), zunčavky Oscinella spp.,<br />

tipule Tipula spp., kvetárky<br />

(Anthomyiidae), viacnôžka Scutigerella<br />

immaculata<br />

OP proti škodcom obilnín<br />

(podľa daného použitia)<br />

ONČ proti hmyzu vošky na semenných trávach vošky na listoch obilnín<br />

múčnatka na semenných trávach<br />

múčnatka trávová na pšenici<br />

nekrotizujúce listové choroby tráv na Mastigosporium, Helminthosporium, septória na pšenici<br />

ONČ choroby<br />

semeno<br />

Scoletotrichum, Rhynchosporium,<br />

hrdze na semenných trávach<br />

Puccinia graminis, P. coronata, P.<br />

striiformis<br />

hrdza pšeničná<br />

ONČ rastové látky<br />

obmedzení rastu nadzemných častí<br />

semenných tráv<br />

(všetky trávy, ako model: mätonoh trváci<br />

- anglický)<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín vo všetkých trávach na<br />

semeno<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennom mätonohu<br />

mnohokvetom a hybridnom<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennom mätonohu<br />

trvácom<br />

bez východzieho použitia<br />

ONČ ničenie burín<br />

ničenie burín v semennej kostrave<br />

trsteníkovitej a lúčnej<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennej kostrave<br />

červenej a ovčej<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennej reznačke<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennom stoklase<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennej lipnici<br />

bez východzieho použitia<br />

37 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

2. Semenné porasty strukovín<br />

kategória názov daného použitia daný škodlivý organizmus východzie použitie<br />

OP choroby<br />

ošetrenie osiva<br />

choroby semenných porastov kŕmnych<br />

strukovín<br />

Fusarium sp.; Pythium sp.<br />

OP choroby hrachu<br />

(podľa daného použitia)<br />

OP proti škodcom<br />

ošetrenie osiva semenných kŕmnych<br />

strukovín proti listárikom Sitona spp.<br />

listárik čiarkovaný (Sitona lineatus)<br />

OP proti listárikovi čiarkovanému (Sitona<br />

lineatus)<br />

OP proti háďatkám (Tylenchida)<br />

ošetrenie osiva semenných kŕmnych<br />

strukovín proti háďatkám (Tylenchida)<br />

háďatko Ditylenchus dipsaci bez východzieho použitia<br />

OP proti hmyzu v pôde<br />

ošetrenie pôdy proti škodcom semenných<br />

kŕmnych strukovín<br />

drôtovce - larvy kováčíkovitých<br />

(Elateridae), tipuľovité (Tipulidae)<br />

všeobecné ošetrenie proti drôtovcom<br />

ničenie burín vo všetkých semenných<br />

porastoch kŕmnych strukovín<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennej ďateline<br />

plazivej<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennej ďateline lúčnej<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennej ďateline<br />

bez východzieho použitia<br />

ONČ ničenie burín<br />

purpurovej<br />

ničenie burín v semennej ďateline<br />

hybridnej<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennej lucerne<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennom vičenci<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennom ľadenci<br />

bez východzieho použitia<br />

ničenie burín v semennej vike<br />

bez východzieho použitia<br />

choroby so skleróciami v semenných<br />

porastoch kŕmnych strukovín<br />

Botrytis, Sclerotinia<br />

pleseň sivá na hrachu<br />

múčnatky v semenných porastoch<br />

múčnatka trávová na pšenici<br />

ONČ choroby<br />

kŕmnych strukovín<br />

škvrnitosti listov v semenných porastoch antraknózy, Ascochyta sp.; Phoma antraknóza na hrachu<br />

kŕmnych strukovín<br />

medicaginis<br />

hrdze v semenných porastoch kŕmnych<br />

strukovín<br />

Uromyces striatus, Uromyces trifolii hrdza na hrachu alebo fazuli<br />

ONČ proti hmyzu<br />

škodcovia listov semenných kŕmnych<br />

strukovín<br />

tvrdone Hypera spp.,<br />

nosánik hrachový (Apion pisi), liskavka<br />

Colaspidema atrum<br />

bez východzieho použitia<br />

38 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

ONČ rastové látky<br />

ONČ desikanty<br />

ošetrenie semenných kŕmnych strukovín<br />

proti listárikom Sitona spp.<br />

škodcovia kvetov semenných kŕmnych<br />

strukovín<br />

byľomorovité (Cecidomyiidae)<br />

semenných kŕmnych strukovín<br />

bzdochy (Heteroptera) semenných<br />

kŕmnych strukovín<br />

obaľovačovité (Tortricidae) semenných<br />

kŕmnych strukovín<br />

vošky (Aphidinea) semenných kŕmnych<br />

strukovín<br />

obmedzenie rastu nadzemných častí v<br />

semenných porastoch kŕmnych strukovín<br />

desikácia pred zberom semenných porastov<br />

kŕmnych strukovín<br />

listárik čiarkovaný (Sitona lineatus),<br />

listárik pásikavý (Sitona humeralis) a<br />

ďalšie druhy listárikov (Sitona spp.)<br />

nosánik obyčajný (Protapion apricans) a<br />

nosánik ďatelinový (Apion trifolii),<br />

kvetovky Tychius spp.,<br />

zrniarky Bruchidius spp. a<br />

čierňavky Bruchophagus spp.<br />

plodomor lucernový (Contarinia<br />

medicaginis), byľomor lucernový<br />

(Dasyneura medicaginis)<br />

39 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong><br />

listárik čiarkovaný (Sitona lineatus)<br />

zrniarka hrachová (Bruchus pisorum)<br />

bez východzieho použitia<br />

bzdôškovité (Miridae) Lygus spp. na slnečnici<br />

obaľovač lucernový (Cydia medicaginis),<br />

obaľovač strukový (Cydia lunulcana) a<br />

obaľovač hrachový (Cydia nigricana) na<br />

vike<br />

voška hrachová (Acyrtosiphon onobychis)<br />

a iné vošky<br />

(všetky strukoviny, ako model: ďatelina<br />

lúčna)<br />

obaľovač hrachový (Cydia nigricana)<br />

voška hrachová (Acyrtosiphon onobychis)<br />

bez východzieho použitia<br />

(všetky strukoviny, ako model: lucerna) bez východzieho použitia


Príloha č. 3<br />

Návrh použitia pre lúky<br />

Lúčne porasty<br />

Zoznam biologických extrapolácií<br />

Príloha č. 7<br />

Trváce lúčne porasty - ničenie burín: len jedna kategória, ktorá obsahuje poznámku podľa typu<br />

prípravku „ničenie papradín“ alebo „ničenie štiavca“.<br />

Ničenie burín na dočasných lúčnych porastoch<br />

Kŕmne (senážne) trávy<br />

ničenie burín v kŕmnych (senážnych) trávach<br />

S poznámkami podľa typu prípravku: „všetky kŕmne (senážne) trávy“ alebo upresnenie podľa druhu:<br />

„Mätonoh mnohokvetý, hybridný“, „Mätonoh trváci“, „Kostrava trsteníkovitá, lúčna“, „Kostrava<br />

červená, ovčia“, „Reznačka“, „Stoklas“, „Lipnica“, „Timotejka“.<br />

Predzberové ničenie kŕmnych (senážnych) tráv (namiesto predzberové ničenie mätonohu)<br />

Predsušenie kŕmnych (senážnych) tráv<br />

Kŕmne (senážne) strukoviny<br />

Ničenie burín v kŕmnych strukovinách<br />

S poznámkami podľa typu prípravku: „všetky kŕmne (senážne) strukoviny“, alebo upresnenie podľa<br />

druhu: „Ďatelina plazivá“, „Ďatelina lúčna“, „Ďatelina purpurová“, „Ďatelina hybridná, „Lucerna“,<br />

„Vičenec“, „Ľadenec“, v čistých kultúrach, alebo v zmesi s tou či onou trávou.<br />

40 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

Lesné plochy<br />

Zoznam biologických extrapolácií<br />

Príloha č. 8<br />

Účinnosť:<br />

Aktuálny zoznam má slúžiť ako návod v procese biologických extrapolácií, ktoré sú skú-mané v<br />

rámci registrácie u minoritných použití. Navrhovaný postup predpokladá extrapolovanie vždy, keď je<br />

to možné.<br />

Pre použitia, ktoré nie sú uvedené, je na žiadateľovi, aby podal zdôvodnenie - pozri predkladanie<br />

výsledkov o účinnosti.<br />

Pre herbicídy nie sú biologické extrapolácie medzi použitiami, tu funguje princíp porovnateľnosti<br />

daných burín a rozdielov v použití prípravkov v minoritnej a majoritnej plodine.<br />

Citlivosť:<br />

Biologická extrapolácia neoslobodzuje od overovacích štúdií citlivosti plodiny, pre ktorú je<br />

zamýšľané minoritné použitie.<br />

názov hlavného použitia v<br />

lesníctve<br />

fungicídy<br />

hlavné sledované použitie<br />

ošetrenie chorých nadzemných častí<br />

zlúčené použitia<br />

ONČ hrdze<br />

hrdza topoľová<br />

a hrdza borovicová<br />

hrdze na boroviciach<br />

ONČ múčnatky múčnatka na dube všetky múčnatky na listoch<br />

ONČ antraknózy a plesne pleseň topoľová antraknózy Marssonina sp.<br />

ONČ rakoviny Evropská rakovina jabloní<br />

ošetrenie kmeňov<br />

Nectria dityssima<br />

fungicídne ošetrenie proti hnilobe<br />

koreňov<br />

Heterobasidion annosum<br />

názov hlavného použitia v<br />

lesníctve<br />

ošetrenie osiva, alebo rastlín.<br />

insekticídne ošetrenie -<br />

škodcovia stoniek veľmi mladých<br />

rastlín<br />

hmyz v pôde<br />

škodcovia stoniek veľmi mladých<br />

rastlín<br />

ONČ proti xylofágnym chrobákom<br />

(Coleoptera)<br />

ONČ proti fylofágnym chrobákom<br />

(listnáčov)<br />

insekticídy<br />

hlavné sledované použitie extrapolované použitie<br />

OP, alebo ONČ proti tvrdoňom<br />

Hylobius spp.<br />

ošetrenie pôdy<br />

všeobecné ošetrenie pôdy proti<br />

pandravám chrústov<br />

(Melolonthinae)<br />

tvrdone Hylobius spp.<br />

ošetrenie nadzemných častí proti škodcom<br />

tvrdone Hylobius spp. (na stonkách<br />

mladých rastlín)<br />

liskavce (Chrysomellinae), alebo<br />

váhavce (Galerucinae)<br />

kôrovcovité (Scolytidae),<br />

nosáčikovité (Curculionidae)<br />

kôrovcovité (Scolytidae),<br />

nosáčikovité (Curculionidae),<br />

krasoňovité (Buprestidae),<br />

fúzačovité (Cerambycidae),<br />

drevotočovité (Cossidae),<br />

podobníkovité (Sesiidae)<br />

kôrovcovité (Scolytidae),<br />

nosánikovité (Curculionidae),<br />

krasoňovité (Buprestidae),<br />

fúzačovité (Cerambycidae),<br />

drevotočovité (Cossidae),<br />

podobníkovité (Sesiidae)<br />

nosánikovité (Curculionidae):<br />

šupináčiky Phyllobius spp. a<br />

41 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>


Príloha č. 3<br />

ONČ proti defoliátorom ihličnanov priadkovček smrekový<br />

(Thaumetopoea pityocampa)<br />

ONČ proti defoliátorom listnáčov priadka Bombyx disparate<br />

ONČ proti mínujúcim húseniciam<br />

ONČ proti červcom<br />

rúrkovček smrekovcový<br />

(Coleophora laricella)<br />

štítnička Matsucoccus feytaudi (na<br />

Pinus maritima)<br />

Peritelus spp.<br />

piliarkovité (Tenthredinidae)<br />

mníškovité (Lymantriidae)<br />

obaľovačovité (Tortricidae),<br />

piadivkovité (Geometridae),<br />

priadkovček dubový<br />

(Thaumetopoea processionea),<br />

mníškovité (Lymantriidae),<br />

priadzovcovité (Yponomeutidae),<br />

morovité (Noctuidae)<br />

obaľovač mládnikový<br />

(Rhyacionia buoliana) a obaľovač<br />

Gypsonoma aceriana<br />

všetky červce<br />

názov hlavného použitia v<br />

lesníctve<br />

herbicídy<br />

hlavné sledované použitie zlúčené použitia<br />

Ničenie burín pred založením<br />

kultúry<br />

všeobecné ošetrenie<br />

uvoľnenie lesných porastov<br />

(likvidácia lesných burín)<br />

všeobecné ošetrenie<br />

devitalizácia všeobecné ošetrenie<br />

názov hlavného použitia v<br />

lesníctve<br />

rôzne<br />

hlavné sledované použitie zlúčené použitia<br />

ošetrenie rán všeobecné ošetrenie všetky lesnícke druhy<br />

42 Aktualizované k: 18.7.20<strong>08</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!