rosja.pdf

piorin.gov.pl

rosja.pdf

Lista organizmów kwarantannowych Federacji Rosyjskiej z 31 marca 2003 roku

Organizmy kwarantannowe znane z niewyst powania na terytorium Federacji Rosyjskiej

Owady:

1. Anoplophora glabripennis

2. Callosobruchus spp.

3. Ceratitis capitata

4. Conotrachelus nenuphar

5. Diabrotica virgifera

6. Epitris cucumeris

7. Epitris tuberis

8. Liriomyza huidobrensis

9. Liriomyza sativae

10. Liriomyza trifolii

11. Popillia japonica

12. Premnotrypes spp.

13. Pseudaulacaspis pentagona

14. Rhagoletis pomonella

15. Spodoptera littoralis

16. Spodoptera litura

17. Thrips palmi

18. Trogoderma granarium Everts

Grzyby:

1. Atropellis pinicola

2. Atropellis piniphila

3. Ceratocystis fagacearum

4. Didymella ligulicola

5. Mycosphaerella dearnessii

6. Phymatotrichopsis omnivora

7. Puccinia horiana

8. Stenocarpella macrospora

9. Stenocarpella maydis

10. Thecaphora solani

11. Tilletia indica

Bakterie:


1. Erwinia amylovora

2. Grapevine flavescence doree phytoplasma

3. Pantoea stewartii subsp. stewartii

4. Xanthomonas oryzae pv. oryzae

5. Xanthomonas oryzae pv. oryzicola

6. Xylophilus ampelinus

Wirusy:

1. Cherry rasp leaf nepovirus

2. Peach latent mosaic viroid

3. Peach rosette mosaic nepovirus

4. Potato Andean latent tymovirus

5. Potato Andean mottle comovirus

6. Potato T trichovirus

7. Potato yellowing alfamovirus

Nicienie:

1. Bursaphelenchus xylophilus

2. Globodera pallida

3. Meloidogyne chitwoodi

Chwasty:

1. Bidens pilosa

2. Cenchrus pauciflorus

3. Helianthus ciliaris

4. Ipomoea hederacea

5. Ipomoea lacunosa

6. Iva axillais

7. Solanum carolinense

8. Solanum elaegnifolium

9. Striga spp.

Organizmy kwarantannowe znane z wyst powania na terytorium Federacji Rosyjskiej

Owady:

1. Bemisia tabaci

2. Carposina niponensis

3. Dendroctonus micans

4. Dendrolimus sibiricus


5. Frankliniella occidentalis

6. Grapholita molesta

7. Hyphantria cunea

8. Lymantria dispar (rasy azjatyckie)

9. Monochamus urussovi

10. Monochamus saltuarius

11. Monochamus impluviatus

12. Monochamus sutor

13. Monochamus galloprovincialis

14. Monochamus nitens

15. Phthorimaea operculella

16. Quadraspidiotus perniciosus

17. Viteus vitifoliae

Grzyby:

1. Cochliobolus heterostrophus (rasa T)

2. Diaporthe helianthi

3. Phytophthora fragariae

4. Synchytrium endobioticum

Bakterie:

1. Ralstonia solanacearum

Wirusy:

1. Plum pox potyvirus

Nicienie:

1. Globodera rostochiensis

Chwasty:

1. Acroptilon repens

2. Ambrosia artemisiifolia

3. Ambrosia psilostachya

4. Ambrosia trifida

5. Cuscuta spp.

6. Solanum rostratum

7. Solanum triflorum


Ro liny, produkty ro linne i przedmioty podlegaj ce granicznej kontroli

fitosanitarnej podczas wprowadzania na terytoriom Federacji Rosyjskiej (wed ug

kodów celnych Federacji Rosyjskiej)

0106 90 00 Owady ywe lub martwe

0106 90 009 9 ywe kleszcze i nicienie

0305 10 000 M czki, grysiki i granulki z ryb nadaj ce si! do spo ycia przez

ludzi

0505 90 000 0 Proszek i odpadki z piór lub cz!&ci piór

0506 90 000 0 Proszek i odpadki z ko&ci i rdzeni rogów

0511 99 809 9 Owady ywe lub martwe

0601 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, )odygi podziemne i k) cza w

stanie u&pienia ro&lin, wegetacji lub kwitnienia; ro&liny cykorii i

jej korzenie inne ni obj!te pozycj 1212

0602 Pozosta)e ro&liny ywe () cznie z ich korzeniami), sadzonki i

zrazy; grzybnia grzybów uprawnych

0603 Kwiaty ci!te i p ki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety

lub do celów zdobniczych, &wie e, suszone, barwione, bielone,

impregnowane lub w inny sposób przygotowane

0604 Li&cie, ga)!zie i pozosta)e cz!&ci ro&lin, bez kwiatów lub

p czków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie

na bukiety lub do celów zdobniczych, &wie e, suszone,

barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób

przygotowane

0701 Ziemniaki, &wie e lub sch)odzone *

0702 00 000 Pomidory, &wie e lub sch)odzone *

0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozosta)e warzywa

cebulowe, &wie e lub sch)odzone *


0704 Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta w)oska i podobne jadalne

warzywa kapustne, &wie e lub sch)odzone *

0705 Sa)ata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), &wie e lub

sch)odzone *

0706 Marchew, rzepa, buraki sa)atkowe, salsefia, selery, rzodkiewki

i podobne korzenie jadalne, &wie e lub sch)odzone *

0707 00 Ogórki i korniszony, &wie e lub sch)odzone *

0708 Warzywa str czkowe, nawet )uskane, &wie e lub sch)odzone *

0709 Pozosta)e warzywa, &wie e lub sch)odzone *

0712 Warzywa suszone, ca)e, ci!te w kawa)ki, w plasterkach, )amane

lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0713 Warzywa str czkowe, suszone, )uskane, nawet bez skórki lub

dzielone

0714 Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, s)odkie

ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o du ej zawarto&ci skrobi i

inuliny, &wie e, sch)odzone, zamro one lub suszone, nawet w

plastrach, nawet w postaci granulek; rdze9 sagowca

0801 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca,

&wie e lub suszone, nawet )uskane lub obrane

0802 Pozosta)e orzechy, &wie e lub suszone, nawet )uskane lub

obrane

0803 00 Banany, w) cznie z plantanami, &wie e lub suszone

0804 Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i smaczelina,

&wie e lub suszone

0805 Owoce cytrusowe, &wie e lub suszone

0806 Winogrona, &wie e lub suszone

0807 Melony (w) cznie z arbuzami) i papaje, &wie e


0808 Jab)ka, gruszki i pigwy, &wie e

0809 Morele, wi&nie i czere&nie, brzoskwinie (w) cznie z

nektarynami), &liwki i owoce tarniny, &wie e

0810 Pozosta)e owoce, &wie e

0813 Owoce suszone, inne ni te obj!te pozycjami od 0801 do 0806;

mieszanki z orzechów lub z owoców suszonych obj!tych

niniejszym dzia)em

0901 Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; )upinki i )uski kawy

0902 Herbata, nawet aromatyzowana

0903 00 000 0 Herbata paragwajska lub mate

0904 Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju

Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone

0905 Wanilia

0906 Cynamon i kwiaty cynamonowca

0907 Go@dziki (ca)e owoce, kwiaty i szypu)ki)

0908 Ga)ka muszkato)owa, kwiat muszkato)owy i kardamony

0909 Nasiona any ku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku;

jagody ja)owca

0910 Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, li&cie laurowe, curry i

pozosta)e przyprawy korzenne

1001 Pszenica i meslin

1002 00 000 yto

1003 00 J!czmie9

1004 00 000 Owies

1005 Kukurydza


1006 Ry

1007 00 Ziarno sorgo

1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozosta)e zbo a

1101 00 110 0 M ka pszenna

1101 00 150 0 M ka pszenna

1101 00 900 0 M ka z ytnio-pszenna

1102 M ka ze zbó innych ni pszenica lub ytnio-pszenna

1103 11 Kasze i m czki zbo owe

1104 Ziarna zbó obrobione w inny sposób (na przyk)ad )uszczone,

mia d one, p)atkowane, pere)kowane, &rutowane lub krojone), z

wyj tkiem ry u obj!tego pozycj 1006; zarodki zbó ca)e,

mia d one, p)atkowane lub mielone

1105 M ka, m czka, proszek i p)atki ziemniaczane

1106 10 000 M ka, m czka i proszek, z suszonych ro&lin str czkowych

obj!tych pozycj 0713,

1107 S)ód, nawet palony

1108 Skrobie; inulina

1201 00 Nasiona soi, nawet )amane

1202 Orzeszki ziemne, niepalone ani nieprzygotowane inaczej, nawet

)uskane lub )amane

1203 00 000 0 Kopra

1204 00 Nasiona lnu, nawet )amane

1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet )amane

1206 00 Nasiona s)onecznika, nawet )amane


1207 Pozosta)e nasiona i owoce oleiste, nawet )amane

1208 M ka i m czka, z nasion lub owoców oleistych, inne ni z

gorczycy

1209 Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

1210 Szyszki chmielowe, &wie e lub suszone, mielone lub niemielone

1211 Ro&liny i cz!&ci ro&lin (w) cznie z nasionami i owocami), w

rodzaju stosowanych g)ównie w perfumerii, farmacji lub

stosowane do celów owadobójczych lub podobnych, &wie e lub

suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane, kora drzew

1212 Chleb &wi!toja9ski, wodorosty morskie i pozosta)e algi, burak

cukrowy i trzcina cukrowa, &wie e, sch)odzone, zamro one lub

suszone, nawet mielone; pestki i j dra owoców oraz pozosta)e

produkty ro&linne (w) cznie z niepalonymi korzeniami cykorii

odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych

g)ównie do spo ycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione

ani niew) czone

1213 00 000 S)oma i plewy zbó , niepreparowane, nawet siekane, mielone,

prasowane lub w formie granulek

1214 Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna

(alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, )ubin, wyka i

podobne produkty pastewne, nawet granulowane

1301 Szelak; gumy naturalne, ywice, gumo ywice i oleo ywice (na

przyk)ad balsamy)

1401 Materia)y ro&linne, w rodzaju stosowanych g)ównie do

wyplatania (na przyk)ad bambus, trzcinopalmy, trzciny, sitowie,

)oziny, rafia, s)oma zbo owa czyszczona, bielona lub barwiona i

)yko lipowe)

1402 00 000 0 Materia)y ro&linne, w rodzaju stosowanych g)ównie do

wy&cie)ania lub wypychania (na przyk)ad kapok, w)osie ro&linne,

trawa morska), nawet pakowane w warstwy, na no&niku lub bez

no&nika

1403 00 000 0 Materia)y ro&linne, w rodzaju stosowanych g)ównie do produkcji

szczotek lub miote) (na przyk)ad sorgo, piassawa, perz i korze9

ry owy), nawet w k)!bkach lub wi zkach


1404 Produkty pochodzenia ro&linnego, gdzie indziej niewymienione

ani niew) czone, kora drzew

1701 11 Cukier trzcinowy

1701 12 Cukier buraczany

1801 00 000 0 Ziarna kakao, ca)e lub )amane, surowe lub palone

1903 00 000 0 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci

p)atków, ziaren, pere)ek, odsiewu lub w podobnych postaciach

2103 90 900 9 Zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne

2106 10 Koncentraty bia)kowe i teksturowane substancje bia)kowe

2301 M ki, m czki i granulki, z mi!sa i podrobów, ryb lub

skorupiaków, mi!czaków lub pozosta)ych bezkr!gowców

wodnych, nienadaj ce si! do spo ycia przez ludzi; skwarki

2302 Otr!by, &ruta i inne pozosta)o&ci odsiewu, przemia)u lub innej

obróbki zbó i ro&lin str czkowych, nawet granulowane

2303 Pozosta)o&ci z produkcji skrobi i podobne pozosta)o&ci, wys)odki

buraczane, wyt)oczyny z trzciny cukrowej i pozosta)e odpady z

produkcji cukru, pozosta)o&ci i odpady browarnicze i

gorzelniane, nawet w postaci granulek

2304 00 000 0 Makuchy i inne pozosta)o&ci sta)e, nawet mielone lub w postaci

granulek, pozosta)e z ekstrakcji oleju sojowego

2305 00 000 0 Makuchy i inne pozosta)o&ci sta)e, nawet mielone lub w postaci

granulek, pozosta)e z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych

2306 Makuchy i inne pozosta)o&ci sta)e, nawet mielone lub w postaci

granulek, pozosta)e z ekstrakcji t)uszczów lub olejów ro&linnych,

inne ni te obj!te pozycj 2304 lub 2305

2308 00 Materia)y ro&linne i odpady ro&linne, pozosta)o&ci ro&linne i

produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju

stosowanych do karmienia zwierz t, gdzie indziej

niewymienione ani niew) czone

2309 Preparaty, stosowane do karmienia zwierz t


2401 Tyto9 nieprzetworzony; odpady tytoniowe

2505 Piasek

2517 10 100 0 Otoczaki, wir, krzemie9 i gruby wir

2703 00 000 0 Torf (w) cznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany

2530 90 980 0 Gleba, ziemia, grunt

3002 90 500 0 Hodowle mikroorganizmów

3002 90 900 0 Szkodliwe dla zdrowia ro&lin ywe wirusy i bakterie

3203 00 Henna i basma

3101 00 000 0 Nawozy zwierz!ce lub ro&linne, nawet niezmieszane ze sob ,

nawozy produkowane przez mieszanie produktów ro&linnych lub

zwierz!cych

3501 10 Kazeina techniczna

3504 00 000 0 Izolaty i proteiny sojowe

4101 Skóry i skórki bydl!ce, surowe (w) czaj c bawole) lub zwierz t

jednokopytnych (&wie e lub solone, suszone, wapnione,

piklowane lub inaczej konserwowane, ale niepoddane

garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej wyprawie), nawet

odw)oszone, lub dwojone

4102 Skóry owcze lub jagni!ce, surowe (&wie e lub solone, suszone,

wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale

niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej

wyprawie), nawet z we)n lub dwojone, inne ni te wy) czone

uwag 1(c) do niniejszego dzia)u

4103 Pozosta)e skóry i skórki, surowe (&wie e lub solone, suszone,

wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale

niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszej

wyprawie), nawet odw)oszone lub dwojone, inne ni te

wy) czone uwag 1(b) lub 1(c) do niniejszego dzia)u

4401 Drewno opa)owe w postaci k)ód, szczap, ga)!zi, wi zek chrustu

lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub


kawa)ków; trociny, drewno odpadowe i &cinki drewniane, nawet

aglomerowane w k)ody, brykiety, granulki lub w podobne formy,

kora drzew

4403 Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie

obrobione

4404 Obr!cze drewniane; erdzie rozszczepione; pale, paliki i ko)ki, z

drewna, zaostrzone ale nieprzetarte wzd)u nie; tyczki

drewniane, zgrubnie przyci!te, ale nietoczone, niewygi!te ani w

inny sposób nieobrobione, nadaj ce si! do produkcji lasek,

parasoli, r!koje&ci do narz!dzi lub tym podobne; wióry i tym

podobne

4406 10 000 0 Podk)ady kolejowe lub tramwajowe, drewniane,

nieimpregnowane

4407 Drewno przetarte lub strugane wzd)u nie, skrawane warstwami

lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub ) czone

stykowo, o grubo&ci przekraczaj cej 6 mm

4408 Arkusze na forniry (w) cznie z otrzymanymi przez ci!cie drewna

warstwowego), na sklejk! lub na inne podobne drewno

warstwowe i inne drewno, przetarte wzd)u nie, skrawane

warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane, ) czone

na d)ugo&G lub ) czone stykowo, o grubo&ci nieprzekraczaj cej

6 mm

4409 Drewno (w) cznie z klepkami i listwami na parkiet,

niepo) czonymi), kszta)towane w sposób ci g)y (z wypustem,

rowkiem, ze &ci!tymi kraw!dziami, zaokr glone, ze z) czami w

jaskó)czy ogon i podobne) wzd)u dowolnej kraw!dzi, ko9ców

lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub ) czone

stykowo

4415 Skrzynie, pud)a, klatki, b!bny i podobne opakowania, z drewna;

b!bny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozosta)e

platformy za)adunkowe, z drewna; nadstawki do palet p)askich,

z drewna

4416 00 000 0 Beczki, bary)ki, kadzie, cebry i pozosta)e wyroby bednarskie

oraz ich cz!&ci, z drewna, w) cznie z klepkami


4418 Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna,

w) cznie z dachówkami i gontami (oprócz kodów 4418 30 i 4418

90 100 0)

4501 Korek naturalny, surowy nieobrobiony

4601, 4602 Wyroby ze s)omy, z esparto lub pozosta)ych materia)ów do

wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

4701 00 Mechaniczny &cier drzewny

4808 10 000 0, Papier i tektura; artyku)y z masy papierniczej, papieru lub

tektury

4819 10 000 0 Kartony, pud)a, pude)ka, torby i inne pojemniki opakowaniowe z

papieru, tektury, waty celulozowej lub wst!g w)ókien

celulozowych, itp.

5001 00 000 0 Kokony jedwabników nadaj ce si! do motania

5003 Odpady jedwabiu (w) cznie z kokonami nienadaj cymi si! do

motania, odpadami prz!dzy lub szarpank rozw)óknion )

5101 We)na, niezgrzebna ani nieczesana

5102 Cienka lub gruba sier&G zwierz!ca, niezgrzebna ani nieczesana

5103 Odpady z we)ny lub cienkiej, lub grubej sier&ci zwierz!cej,

w) cznie z odpadami prz!dzy, ale z wy) czeniem szarpanki

rozw)óknionej

5201 00 Bawe)na, niezgrzeblona ani nieczesana

5202 Odpady bawe)niane (w) cznie z odpadami prz!dzy i szarpank

rozw)óknion )

5203 00 000 0 Bawe)na, zgrzeblona lub czesana

5301 Len surowy lub obrobiony, ale nieprz!dziony; paku)y lniane i

odpady lnu (w) cznie z odpadami prz!dzy i szarpank

rozw)óknion )


5302 Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione,

ale nieprz!dzione; odpady i paku)y konopi siewnych (w) cznie z

odpadami prz!dzy i szarpank rozw)óknion )

5303 W)ókno jutowe,nieprz!dzione, wyczeski i odpady w)ókna

jutowego

5304 Sizal i pozosta)e w)ókna z rodzaju Agave, surowe lub

przerobione, ale nieprz!dzione; paku)y i odpady z nich

(w) cznie z odpadami prz!dzy i szarpank rozw)óknion )

5305 W)ókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis

Nee), ramia i pozosta)e w)ókna ro&linne, gdzie indziej

niewymienione ani niew) czone, surowe lub przerobione, ale

nieprz!dzione; paku)y, wyczeski i odpady tych w)ókien (w) cznie

z odpadami prz!dzy i szarpank rozw)óknion )

5307 Prz!dza z juty lub pozosta)ych w)ókien )ykowych, obj!tych

pozycj 5303

5607 Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione lub oplatane, nawet

impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gum , lub

tworzywem sztucznym

9705 00 000 0 Kolekcje owadów powoduj cych choroby ro&lin, zielniki i

kolekcje nasion

* termin sch/odzone temperatura produktu jest poni0ej 0 o C, niemniej nie zosta/ on jeszcze zamro0ony.

More magazines by this user
Similar magazines