rosja.pdf

piorin.gov.pl

rosja.pdf

1006 Ry

1007 00 Ziarno sorgo

1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozosta)e zbo a

1101 00 110 0 M ka pszenna

1101 00 150 0 M ka pszenna

1101 00 900 0 M ka z ytnio-pszenna

1102 M ka ze zbó innych ni pszenica lub ytnio-pszenna

1103 11 Kasze i m czki zbo owe

1104 Ziarna zbó obrobione w inny sposób (na przyk)ad )uszczone,

mia d one, p)atkowane, pere)kowane, &rutowane lub krojone), z

wyj tkiem ry u obj!tego pozycj 1006; zarodki zbó ca)e,

mia d one, p)atkowane lub mielone

1105 M ka, m czka, proszek i p)atki ziemniaczane

1106 10 000 M ka, m czka i proszek, z suszonych ro&lin str czkowych

obj!tych pozycj 0713,

1107 S)ód, nawet palony

1108 Skrobie; inulina

1201 00 Nasiona soi, nawet )amane

1202 Orzeszki ziemne, niepalone ani nieprzygotowane inaczej, nawet

)uskane lub )amane

1203 00 000 0 Kopra

1204 00 Nasiona lnu, nawet )amane

1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet )amane

1206 00 Nasiona s)onecznika, nawet )amane

More magazines by this user
Similar magazines