Views
5 years ago

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... -

Praktika Qytetare Ballkanike M A R R Ë D H Ë N I E T M E M E D I A N - Udhëzues për o r g a n i z a t a t e shoqërisë Marika Harjula civile R R J E T I B A L L K A N I K PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË C I V I L E Në bashkëpunim me

Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
Broshura me informata Për personat nga jashtë
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, burim për ...
Udhëzues mbi përdorimin e standardeve profesionale gjatë ... - AKK
PËRRALLËZA PËR FËMIJËT MENÇUR - xhamia-aarburg
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
KERCENOJNE ME SHPERNGULJE - Gazeta Express
HIDROENERGJIA E QËNDRUESHME NË HARKUN ... - WWF
Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore ... - UNFPA
TE SEMURE, E PA SHPRESE - Gazeta Express
Kohë fushate….mësimore - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
DALLAVERET E VERIOREVE - Gazeta Express
Ja paga që do të merrni tash e tutje Hyri në fuqi ... - Tribuna News
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
RAPORTI PËR PROGRAMET 2010 - Eulex
Fjalime në Konferencën e Përgjithshme - The Church of Jesus ...
DUA LIPA KRENARE ME KOSOVËN
Tre libra të bibliotekës kastriotase në përqasje me heraldikën ...
2004 Plani Kombetar per Emergjencat Civile - Ministria e Brendshme
2. Njësia e Gjyqtarëve të EULEX-it