Views
5 years ago

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... -

Praktika Qytetare Ballkanike M A R R Ë D H Ë N I E T M E M E D I A N - Udhëzues për o r g a n i z a t a t e shoqërisë Marika Harjula civile R R J E T I B A L L K A N I K PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË C I V I L E Në bashkëpunim me

Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
Broshura me informata Për personat nga jashtë
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
Udhëzues mbi përdorimin e standardeve profesionale gjatë ... - AKK
PËRRALLËZA PËR FËMIJËT MENÇUR - xhamia-aarburg
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
HIDROENERGJIA E QËNDRUESHME NË HARKUN ... - WWF
KERCENOJNE ME SHPERNGULJE - Gazeta Express
Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore ... - UNFPA
2004 Plani Kombetar per Emergjencat Civile - Ministria e Brendshme
Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, burim për ...
E NDJEKIN N'LIGJERATE - Gazeta Express
FLASIN JAVEN E ARDHSHME - Gazeta Express
'N' Roses, 'lufta' e bluzave - Gazeta Express
Shkarko Revistën - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Mësuesi - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Të Drejtat e Romëve dhe të Komuniteteve ... - Council of Europe
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
DALLAVERET E VERIOREVE - Gazeta Express
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Fjalime në Konferencën e Përgjithshme - The Church of Jesus ...
Vlerësimi i Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve - World Vision ...
Ligjërata të autorizuara për studentët e Gazetarisë së UP ... - Gazetaria
Udhëzues për dizajnimin e Strategjisë Nacionale për ... - Paris21