Views
4 years ago

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria

Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... -

Praktika Qytetare Ballkanike M A R R Ë D H Ë N I E T M E M E D I A N - Udhëzues për o r g a n i z a t a t e shoqërisë Marika Harjula civile R R J E T I B A L L K A N I K PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË C I V I L E Në bashkëpunim me

Broshura me informata Për personat nga jashtë
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, burim për ...
PËRRALLËZA PËR FËMIJËT MENÇUR - xhamia-aarburg
KERCENOJNE ME SHPERNGULJE - Gazeta Express
HIDROENERGJIA E QËNDRUESHME NË HARKUN ... - WWF
Udhëzues mbi përdorimin e standardeve profesionale gjatë ... - AKK
Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore ... - UNFPA
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
DALLAVERET E VERIOREVE - Gazeta Express
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
RAPORTI PËR PROGRAMET 2010 - Eulex
Fjalime në Konferencën e Përgjithshme - The Church of Jesus ...
Tre libra të bibliotekës kastriotase në përqasje me heraldikën ...
DUA LIPA KRENARE ME KOSOVËN
e-kniha PRAVDA O MARKÝZI S. - ukázka (333,54 ... - HappyEnd4.me
2004 Plani Kombetar per Emergjencat Civile - Ministria e Brendshme
2. Njësia e Gjyqtarëve të EULEX-it
E NDJEKIN N'LIGJERATE - Gazeta Express