Views
4 years ago

Kujdesi spitalor për fëmijë - ICHRC

Kujdesi spitalor për fëmijë - ICHRC

Kujdesi spitalor për fëmijë -

Vlerësimi i triazhës dhe trajtimi 1 Vlerësimi dhe diagnoza 37 Problemet e të posalinurit dhe foshnjës 41 Reanimimi 42 Infeksioni bakterial serioz 48 Pesha e ulët në lindje 53 Verdhëza 57 Kolla apo frymëmarrja e vështirësuar 69 Pneumonia 72 Kollë apo ftohje 82 Fishkëllimë 83 Stridor 91 Pertusis 98 Tuberkuloza 101 Diarrea 109 Diarrea akute 111 Diarrea perzistente 122 Dizenteria 127 Temperatura 133 Malaria 139 Meningjiti 148 Fruthi 154 Septikemia 158 Tifoja 159 Infeksioni i veshit 161 Infeksioni i traktit urinar 163 Artriti septik dhe osteomieliti 165 Ethja hemorragjike Krime-Kongo 166 Ethja dengue 172 Kequshqyeshmëria e rëndë 177 Fëmijët me HIV/AIDS 203 Terapia antiretrovirale 211 Problemet e shpeshta kirurgjike 231 Problemet e të posalindurit 238 Lëndimet 243 Problemet abdominale 254 Infeksionet kirurgjike 260 Kujdesi përkrahës 265 Ushqyeshmëria 265 Temperatura 278 Dhembja 279 Anemia 280 Oksigjeni 285 Lodrat dhe terapia me lojra 289 Monitorimi i përparimit të fëmijës 293 Këshillimi dhe lëshimi nga spitali 297 Procedurat praktike 307 Dozimi/regjimi i barnave 329 Madhësia e pajisjes 359 Lëngjet intravenoze 361 Vlerësimi i statusit nutritiv 363 Mjetet ndihmëse të punës dhe diagramet 373 Problemet abdominale, kirurgjike 254 Anemia 280 Vlersësimi dhe diagnoza 37 Astma 87 Bronkioliti 85 Kollë apo ftohje 82 Këshillimi dhe lëshimi nga spitali 297 Ethet hemorragjike Dengue 166 Diarrea, akute 111 Diarrea, perzistente 122 Difteria 94 Dizenteria 127 Infeksioni i veshit 161 Vlerësimi i triazhës dhe trajtimi 1 Temperatura 133 Inhalimi i trupit të huaj 104 Pamjaftueshmëria e zemrës 106 HIV/AIDS 203 Lëndimet 243 Malaria 139 Malaria, cerebrale 139 Mastoiditi 161 Fruthi 154 Meningjiti 148 Monitorimi i përparimit të fëmijës 293 I posalinduri, verdhëza 57 I posalinduri, pesha e ulët në lindje 53 I posalinduri, reanimimi 42 I posalinduri, infeksioni bakterial serioz 48 I posalinduri, problemet kirurgjike 238 Ushqyeshmëria 265 Oksigjeni 285 Dhembja 279 Pertusisi 98 Eksudati pleural dhe empiema 81 Pneumonia, jo e rëndë 80 Pneumonia, e rëndë 78 Pneumonia, shumë e rëndë 73 Artriti septik dhe osteomieliti 165 Septikemia 158 Kequshqyeshmëria e rëndë 177 Infeksioni kirurgjik 260 Lodrat dhe terapia me lojra 289 Tuberkuloza 101 Tifoja 159 Infeksionet e traktit urinar 163 Krupi viral 92 Ky libër xhepi është për përdorim nga mjekët, infermieret dhe punëtorët tjerë shëndetësor me përvojë, që janë përgjegjës për kujdesin ndaj fëmijëve të vegjël në nivelin e parë referues, në vendet në zhvillim. Ky paraqet udhërrëfyes klinik bashkëkohor, që janë të bazuar në rishqyrtimin e dëshmive të botuara, që janë në dispozicion sipas ekspertëve të lëmive, si për kujdesin spitalor edhe për atë ambulantor në spitalet e vogla, ku janë në dispozicion pajisjet themelore laboratorike dhe barnat dhe produktet medicinale jo të shtrenjta. Në disa rrethana, këta udhërrëfyes mund të përdoren edhe në qendrat e mëdha shëndetësore, ku një numër i vogël i fëmijëve të sëmurë mund të pranohen për kujdes spitalor. Udhërrëfyesit kërkojnë që spitali të ketë (1) kapacitetin për të kryer hulumtime të caktuara themelore – siç është ekzaminimi i strishos së gjakut për parazitë të malaries, matja e hemoglobinës apo vëllimit qelizor dhe glikemisë, grupi i gjakut dhe përputhshmëria e tij dhe mikroskopimi themelor të LCS dhe urinës – dhe (2) barnat esenciale në dispozicion për kujdes ndaj fëmijëve të sëmurë seriozisht. Opcionet e trajtimit të shtrenjtë, siç janë antibiotikët e rinjë apo ventilimi mekanik nuk janë përshkruar. Këta udhërrëfyes përqendrohen në menaxhimin spitalor të shkaktarëve kryesor të vdekshmërisë së fëmijëve, siç janë pneumonia, diarea, kequshqyeshmëria e rëndë, malaria, meningjiti, fruthi dhe gjendjet e ndërlidhura. Ky libërxhepi mbulon problemet e të posalindurit dhe gjendjet kirurgjike të fëmijëve, që mund të menaxhohen në spitalet e vogla. Detajet e principeve themelore të udhërrëfyesve mund të gjenden në dokumentet e rishqyrtimit teknik, të botuara nga OBSh-ja dhe në dokumentet përcjellëse. Ky libër xhepi është pjesë e një serie dokumentesh dhe veglash, që përkrahin Menaxhimin e Integruar të Sëmundjeve të Fëmijëve (MISF). Këta udhërrëfyes janë të aplikueshëm në shumicën e regjioneve të botës dhe mund të adaptohen nga vendet e ndryshme përpërmbushur nevojat e tyre specifike. Për informata plotësuese ju lutemi kontaktoni: Department of Child and Adolescent Health and Development (CAH) World Health Organization 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland Tel +41-22 791 3281 • Fax +41-22 791 4853 E-mail cah@who.int Website http://www.who.int/child-adolescent-health ISBN 92 4 154670 0 KUJDESI SPITALOr PËr FËMIJË OBSh LIBër xHEpI Kujdesi spitalor për fëmijë UDHërrëFyES për MENAxHIMIN E SëMUNDjEvE të përGjItHSHME ME BUrIME të KUFIzUArA Organizata Botërore e Shëndetësisë A B C Algoritmi i reanimimit neonatal 30 SEKOnDA 30 SEKOnDA 30 SEKOnDA I/e lindur me kohë? Lëngu amnional i kthjelltë? Frymëmarrja ose qarja? Tonusi muskulor i mirë? JO ä Të ngrohet ä Pozicionoje; nëse është e nevojshme pastro rrugët e frymëmarrjesa ä Thaje, stimuloje, repozicionoje. Apneik ose FZ < 100 FZ < 60 FZ < 60 LINDjA ä Vlerëso frymëmarrjet, FZ dhe ngjyrën. ä Jep oksigjenin shtesë Cianoza perzistente FZ > 60 Frymëmarrja FZ > 100, por cianotik ä Apliko ventilimin me presion pozitiv* ä Apliko ventilimin me presion pozitiv*. ä Apliko kompresionin në gjoks. ä Jep adrenalinë. PO Frymëmarrja FZ > 100 dhe rozë rozë Ventilimi efektiv FZ>100 dhe rozë Kujdesi rutinor ä Të ngrohet ä nëse ka nevojë të pastrohen rrugët e frymëmarrjes ä Të thahet ä Vlerëso ngjyrën Kujdesi vëzhgues Kujdesi pas reanimimit * Intubimi endotraktual mund të merret në konsideratë në disa etapa

 • Page 2 and 3: triazhimi i të gjithë fëmijëve
 • Page 4 and 5: Libër xhepi i kujdesit spitalor p
 • Page 6 and 7: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË iv 1
 • Page 8 and 9: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË 4.6
 • Page 10 and 11: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË KaPi
 • Page 12 and 13: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË 10.5
 • Page 14 and 15: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË diag
 • Page 16 and 17: Parathënie e botimit shqip pas nj
 • Page 18 and 19: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË xvi
 • Page 20 and 21: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË tjer
 • Page 22 and 23: xx dIagramI 1. fazat në menaxhimin
 • Page 24 and 25: 1. VTTE PërmblEdhjE E haPaVE në V
 • Page 26 and 27: 1. VTTE diagrami 2. Triazhimi i të
 • Page 28 and 29: 1. VTTE 6 diagrami 3. menaxhimi i f
 • Page 30 and 31: 1. VTTE 8 diagrami 4. menaxhimi i r
 • Page 32 and 33: 1. VTTE 10 diagrami 5. si të jepet
 • Page 34 and 35: 1. VTTE 12 diagrami 7. si t’i jep
 • Page 36 and 37: 1. VTTE 14 diagrami 9. dhënia e di
 • Page 38 and 39: 1. VTTE 16 diagrami 11. si të traj
 • Page 40 and 41: 1. VTTE TrajTimiT EmErgjEnT Për F
 • Page 42 and 43: 1. VTTE Fëmija Që ParaQiTET mE nd
 • Page 44 and 45: 1. VTTE Fëmija Që ParaQiTET në l
 • Page 46 and 47: 1. VTTE Fëmija Që ParaQiTET në l
 • Page 48 and 49: 1. VTTE PrinciPET Për hElmET E gë
 • Page 50 and 51: 1. VTTE PrinciPET E hElmEVE TE inha
 • Page 52 and 53:

  1. VTTE asPirina dhE salicilaTET Tj

 • Page 54 and 55:

  1. VTTE KaFshimi i gjarPëriT 32

 • Page 56 and 57:

  1. VTTE Thumbimi i aKrEPiT ä Jep a

 • Page 58 and 59:

  1. VTTE Shënime 36

 • Page 60 and 61:

  2. diagnoza Qasja diagnostike ndaj

 • Page 62 and 63:

  2. diagnoza Shënime 40

 • Page 64 and 65:

  3. Foshnjat Kujdesi rutinor për t

 • Page 66 and 67:

  3. Foshnjat 44 diagrami 12. reanimi

 • Page 68 and 69:

  3. Foshnjat Kujdesi rutinor për t

 • Page 70 and 71:

  3. Foshnjat inFeKsioni BaKterial se

 • Page 72 and 73:

  3. Foshnjat meningjiti Shenjat e p

 • Page 74 and 75:

  3. Foshnjat terapia me oKsigjen mun

 • Page 76 and 77:

  3. Foshnjat Foshnjat me peshë të

 • Page 78 and 79:

  3. Foshnjat enteroKoliti neKrotizue

 • Page 80 and 81:

  3. Foshnjat verdhëza • Sifilizit

 • Page 82 and 83:

  3. Foshnjat KeqFormimet Kongjenital

 • Page 84 and 85:

  3. Foshnjat dozat e Barnave më të

 • Page 86 and 87:

  3. Foshnjat dozat e Barnave më të

 • Page 88 and 89:

  3. Foshnjat dozat e Barnave më të

 • Page 90 and 91:

  3. Foshnjat Shënime 68

 • Page 92 and 93:

  4. kolla kollë apo frymëmarrjE E

 • Page 94 and 95:

  4. kolla pnEumonia Tabela 6. Vazhdi

 • Page 96 and 97:

  4. kolla pnEumoni sHumë E rëndë

 • Page 98 and 99:

  4. kolla pnEumoni sHumë E rëndë

 • Page 100 and 101:

  4. kolla pnEumonia E rëndë Fëmij

 • Page 102 and 103:

  4. kolla pnEumonia (jo E rëndë)

 • Page 104 and 105:

  4. kolla GjEndjEt që paraqitEn mE

 • Page 106 and 107:

  4. kolla GjEndjEt që paraqitEn mE

 • Page 108 and 109:

  4. kolla Bronkioliti n pengesa të

 • Page 110 and 111:

  4. kolla astma ä Nëse fëmija ës

 • Page 112 and 113:

  4. kolla astma Steroidet ä Nëse f

 • Page 114 and 115:

  4. kolla krupi viral n stridori i p

 • Page 116 and 117:

  4. kolla diftEria ä Nëse fëmija

 • Page 118 and 119:

  4. kolla GjEndjEt që paraqitEn mE

 • Page 120 and 121:

  4. kolla pErtusis Ekzaminimi n temp

 • Page 122 and 123:

  4. kolla pErtusis Menaxhimi i rrug

 • Page 124 and 125:

  4. kolla tuBErkulozi Tuberkulozi m

 • Page 126 and 127:

  4. kolla inHalimi i trupit të Huaj

 • Page 128 and 129:

  4. kolla insuficiEnca E zEmrës ä

 • Page 130 and 131:

  4. kolla insuficiEnca E zEmrës Sh

 • Page 132 and 133:

  5. Diarrea Diarrea cikël vdekjepru

 • Page 134 and 135:

  5. Diarrea DehiDrimi i rëNDë Tabe

 • Page 136 and 137:

  5. Diarrea 114 DiaGrami 13. Plani C

 • Page 138 and 139:

  5. Diarrea DehiDrimi i meSëm Diagn

 • Page 140 and 141:

  5. Diarrea DehiDrimi i meSëm 118 (

 • Page 142 and 143:

  5. Diarrea 120 DiaGrami 15. Plani a

 • Page 144 and 145:

  5. Diarrea Diarrea PerZiSteNte Po a

 • Page 146 and 147:

  5. Diarrea Diarrea e rëNDë PerZiS

 • Page 148 and 149:

  5. Diarrea Diarrea PerZiSteNte (JO

 • Page 150 and 151:

  5. Diarrea DiZeNteria Rezultatet tj

 • Page 152 and 153:

  5. Diarrea DiZeNteria ä Të ushqye

 • Page 154 and 155:

  5. Diarrea Shënime 132

 • Page 156 and 157:

  6. TemperaTura Fëmija me TemperaTu

 • Page 158 and 159:

  6. TemperaTura Fëmija me TemperaTu

 • Page 160 and 161:

  6. TemperaTura TemperaTura që zgja

 • Page 162 and 163:

  6. TemperaTura malaria e rënDë N

 • Page 164 and 165:

  6. TemperaTura malaria e rënDë 14

 • Page 166 and 167:

  6. TemperaTura malaria e rënDë 27

 • Page 168 and 169:

  6. TemperaTura malaria (jo e rënD

 • Page 170 and 171:

  6. TemperaTura meningjiTi 6.3 Menin

 • Page 172 and 173:

  6. TemperaTura meningjiTi n Mere n

 • Page 174 and 175:

  6. TemperaTura meningjiTi Deksameta

 • Page 176 and 177:

  6. TemperaTura FruThi 6.4 Fruthi Fr

 • Page 178 and 179:

  6. TemperaTura FruThi i rënDë i K

 • Page 180 and 181:

  6. TemperaTura sepTiKemia ä Kujdes

 • Page 182 and 183:

  6. TemperaTura eTheT TiFoiDe n pika

 • Page 184 and 185:

  6. TemperaTura pezmaTimi aKuT i Ves

 • Page 186 and 187:

  6. TemperaTura inFeKsioneT e TraKTi

 • Page 188 and 189:

  6. TemperaTura eTheT Dengue ä Traj

 • Page 190 and 191:

  6. TemperaTura eTheT e rënDa Dengu

 • Page 192 and 193:

  6. TemperaTura eTheT e rënDa Dengu

 • Page 194 and 195:

  6. TemperaTura ä Nëse fëmija ka

 • Page 196 and 197:

  6. TemperaTura 6.12 Ethja Hemorragj

 • Page 198 and 199:

  6. TemperaTura Shënime 176

 • Page 200 and 201:

  7. Kequshqyeshmëria Diagnoza 7.1 D

 • Page 202 and 203:

  7. Kequshqyeshmëria organizimi i K

 • Page 204 and 205:

  7. Kequshqyeshmëria hiPotermia 7.4

 • Page 206 and 207:

  7. Kequshqyeshmëria DehiDrimi 184

 • Page 208 and 209:

  7. Kequshqyeshmëria inFeKsioni tra

 • Page 210 and 211:

  7. Kequshqyeshmëria riushqimi Fill

 • Page 212 and 213:

  7. Kequshqyeshmëria riushqimi Fill

 • Page 214 and 215:

  7. Kequshqyeshmëria rritja KomPenz

 • Page 216 and 217:

  7. Kequshqyeshmëria Kequshqyeshmë

 • Page 218 and 219:

  7. Kequshqyeshmëria trajtimi i gje

 • Page 220 and 221:

  7. Kequshqyeshmëria Përcjellja e

 • Page 222 and 223:

  7. Kequshqyeshmëria shtimi i Pesh

 • Page 224 and 225:

  7. Kequshqyeshmëria Shënime 202

 • Page 226 and 227:

  8. HIV/AIDS FëmIjA I InFektuAr me

 • Page 228 and 229:

  8. HIV/AIDS këSHIllImI jenë të g

 • Page 230 and 231:

  8. HIV/AIDS klASIFIkImI klInIk refu

 • Page 232 and 233:

  8. HIV/AIDS klASIFIkImI klInIk Tabe

 • Page 234 and 235:

  8. HIV/AIDS BArnAt AntIretroVIrAle

 • Page 236 and 237:

  8. HIV/AIDS eFektet AnëSore të te

 • Page 238 and 239:

  8. HIV/AIDS eFektet AnëSore të te

 • Page 240 and 241:

  8. HIV/AIDS trAjtImI tjetër për F

 • Page 242 and 243:

  8. HIV/AIDS menAxHImI I gjenDjeVe t

 • Page 244 and 245:

  8. HIV/AIDS InFekSIonet FungAle 222

 • Page 246 and 247:

  8. HIV/AIDS VIzItAt kontrollueSe Si

 • Page 248 and 249:

  8. HIV/AIDS menAxHImI I AnorekSISë

 • Page 250 and 251:

  8. HIV/AIDS përkrAHjA pSIkoSocIAle

 • Page 252 and 253:

  8. HIV/AIDS Shënime 230

 • Page 254 and 255:

  9. KirurgjiK Kujdesi preoperativ 9.

 • Page 256 and 257:

  9. KirurgjiK Kujdesi intraoperativ

 • Page 258 and 259:

  9. KirurgjiK Kujdesi postoperativ T

 • Page 260 and 261:

  9. KirurgjiK probleMet e të porsal

 • Page 262 and 263:

  9. KirurgjiK deFeKtet e Murit abdoM

 • Page 264 and 265:

  9. KirurgjiK talipes equinovarus (s

 • Page 266 and 267:

  9. KirurgjiK djegiet • Shtroni dy

 • Page 268 and 269:

  9. KirurgjiK djegiet 246 — Përci

 • Page 270 and 271:

  9. KirurgjiK pariMet e Kujdesit pë

 • Page 272 and 273:

  9. KirurgjiK FraKturat • Konsider

 • Page 274 and 275:

  9. KirurgjiK FraKturat Trajtimi i f

 • Page 276 and 277:

  9. KirurgjiK lëndiMet e Krahërori

 • Page 278 and 279:

  9. KirurgjiK obstruKsionet e zorrë

 • Page 280 and 281:

  9. KirurgjiK hernia uMbiliKale 9.4.

 • Page 282 and 283:

  9. KirurgjiK inFeKsionet që KërKo

 • Page 284 and 285:

  9. KirurgjiK artriti septiK 262 pë

 • Page 286 and 287:

  9. KirurgjiK Shënime 264

 • Page 288 and 289:

  10. Kujdesi përKrahës përKrahja

 • Page 290 and 291:

  10. Kujdesi përKrahës përKrahja

 • Page 292 and 293:

  10. Kujdesi përKrahës përKrahja

 • Page 294 and 295:

  10. Kujdesi përKrahës shujtat “

 • Page 296 and 297:

  10. Kujdesi përKrahës menaxhimi n

 • Page 298 and 299:

  10. Kujdesi përKrahës menaxhimi n

 • Page 300 and 301:

  10. Kujdesi përKrahës menaxhimi i

 • Page 302 and 303:

  10. Kujdesi përKrahës menaxhimi i

 • Page 304 and 305:

  10. Kujdesi përKrahës dhënia e t

 • Page 306 and 307:

  10. Kujdesi përKrahës reaKsiOnet

 • Page 308 and 309:

  10. Kujdesi përKrahës terapia me

 • Page 310 and 311:

  10. Kujdesi përKrahës terapia me

 • Page 312 and 313:

  10. Kujdesi përKrahës LOdrat dhe

 • Page 314 and 315:

  10. Kujdesi përKrahës Shënime 29

 • Page 316 and 317:

  11. MonitoriMi tabela Monitoruese 1

 • Page 318 and 319:

  11. MonitoriMi Shënime 296

 • Page 320 and 321:

  12. Lëshimi KëshiLLimi • gjykim

 • Page 322 and 323:

  12. Lëshimi trajtimi shtëpiaK Edh

 • Page 324 and 325:

  12. Lëshimi KomuniKimi me punëtor

 • Page 326 and 327:

  12. Lëshimi Shënime 304

 • Page 328 and 329:

  Për lexim të mëtutjeshëm Shëni

 • Page 330 and 331:

  Procedurat Procedurat Praktike Mbë

 • Page 332 and 333:

  Procedurat dhënja intramuSkulare g

 • Page 334 and 335:

  Procedurat Procedurat Për dhënien

 • Page 336 and 337:

  Procedurat dëShtimi Për të Sigur

 • Page 338 and 339:

  Procedurat dëShtimi Për të Sigur

 • Page 340 and 341:

  Procedurat kateterizimi i venëS um

 • Page 342 and 343:

  Procedurat PunkSioni lumbal Vendosj

 • Page 344 and 345:

  Procedurat PunkSioni lumbal • Kry

 • Page 346 and 347:

  Procedurat aSPirimi SuPra-Pubik 324

 • Page 348 and 349:

  Procedurat matja e glikemiSë Disa

 • Page 350 and 351:

  Procedurat Shënime 328

 • Page 352 and 353:

  Barnat Dozat/regjimet e Barnave Doz

 • Page 354 and 355:

  Barnat amoDiaquine Doza sipas pesh

 • Page 356 and 357:

  Barnat aSpirin Doza sipas peshës t

 • Page 358 and 359:

  Barnat chloramphenicol Doza sipas p

 • Page 360 and 361:

  Barnat cloxacillin Doza sipas pesh

 • Page 362 and 363:

  Barnat Diazepam Doza sipas peshës

 • Page 364 and 365:

  Barnat Fluconazole Doza sipas pesh

 • Page 366 and 367:

  Barnat Ketamine Doza sipas peshës

 • Page 368 and 369:

  Barnat paralDehyDe Doza sipas pesh

 • Page 370 and 371:

  Barnat Kininet Doza sipas peshës t

 • Page 372 and 373:

  Barnat Spectinomycin Doza sipas pes

 • Page 374 and 375:

  Barnat anti-retroviralËt Anti-retr

 • Page 376 and 377:

  Barnat aBacavir Doza sipas peshës

 • Page 378 and 379:

  Barnat antiBiotiKËt anti-tuBerKula

 • Page 380 and 381:

  Barnat Shënime 358

 • Page 382 and 383:

  Madhësia e pajisjeve Shënime 360

 • Page 384 and 385:

  Lëngjet IV Shënime 362

 • Page 386 and 387:

  Pesha/lartësia llogaritja e Peshë

 • Page 388 and 389:

  Pesha/lartësia llogaritja e Peshë

 • Page 390 and 391:

  Pesha/lartësia llogaritja e Peshë

 • Page 392 and 393:

  Pesha/lartësia llogaritja e Peshë

 • Page 394 and 395:

  Pesha/lartësia Shënime 372

 • Page 396 and 397:

  Mjetet ndihMëse Shënime 374

 • Page 398 and 399:

  IndeksI IndeksI Defekti i murit abd

 • Page 400 and 401:

  IndeksI IndeksI Kaliumi 107, 347 Ka

 • Page 402 and 403:

  IndeksI IndeksI Pneumonia stafiloko

 • Page 404:

  IndeksI Shënime 382

Broshura me informata Për personat nga jashtë
DIASPORA SI FORCË SHTYTËSE PËR ZHVILLIM NË KOSOVË: MIT ...
Manual për Mësuesin - Fsash-spash.com
FSHDPAK - Guidë udhëzuese mbi të drejtën për punësim - Adrf.org.al
PËRRALLËZA PËR FËMIJËT MENÇUR - xhamia-aarburg
INFORMACIONE PËR AZILKËRKUES TË MITUR PA SHOQËRUES
Shpejt dhe lehtë deri tek VËRTETIMI PËR MOS NDJEKJEN PENALE
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
Për shumë mot, gëzuar krishtlindjen - Kisha dhe Jeta
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Alarmi: Mungojnë Çertifikatat! - Tribuna-news.com
NJEREZIT E PRESIDENTIT - Gazeta Express
KAPEN ME VETEVENDOSJEN - Gazeta Express