Views
5 years ago

01. Serat Centhini Jilid 01 (PDF) - Adjisaka.com

01. Serat Centhini Jilid 01 (PDF) - Adjisaka.com

01. Serat Centhini Jilid 01 (PDF) -

SÊRAT CÊNTHINI (SULUK TAMBANGRARAS) Yasandalêm Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amêngkunagara III (Ingkang Sinuhun Pakubuwana V) ing Surakarta PRAWACANA Sêrat Cêthini aksara Latin punika aslinipun sêratan aksara Jawi, cacahipun 12 jilid, kandêlipun langkung saking 3.500 kaca. Sêrat ingkang asli sumimpên ing Sanapustaka kraton Surakarta. Dene ingkang wontên ing Rêksapustaka Mangkunagaran, Pahêman Radya-pustaka Sriwêdari. Museum Sana Budaya Yogyakarta. Museum Gêdhong Gajah Jakarta lan sanès-sanèsipun punika sadaya turunan utawi turunaning turunan. Sêrat Cênthini jangkêp 12 jilid dumugi sapriki dèrèng nate kawêdalakên sarta kacetak aksara Jawi utawi Latin. Nalika taun 1912 M mila sampun wontên Sêrat Cênthini Latin wêdalan ‘Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen’, cetakan Firma Ruygrok & Co ing Bêtawi cacahipun 4 buku isi 8 jilid, jilid 1 dumugi 8, ananging cetakan Latin wau sayêktosipun ‘pêthikan’ saking aslinipun jilid 5 dumugi 9. Dados, pêthikan ing têngah lan botên kenging kawastanan jangkêp. Cêthanipun. Sêrat asli jilid 1 dumugi 4 tuwin jilid 10 dumugi 12 botên kawêdalakên. Katrangan bab Sêrat Cênthini pêthikan wau badhe kaaturakên ing wingking. Dumadosipun Sêrat Cênthini Dumadosipun Sêrat Cênthini wau awit saking karsanipun Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom Amêngkunagara III, putra Ingkang Sinuhun Pakubuwana IV (jumênêng 1788-1820 M) ing Surakarta. Kangjêng Gusti wau ing têmbenipun jumênêng Sinuhun Pakubuwana V (1820-1823 M) ingkang ugi sinêbut Sunan Sugih. Ingkang pinatah mandhegani anggubah Sêrat Cênthini wau abdidalêm kliwon carik kadipatèn wasta Sutrasna ingkang ugi sinêbut Ki Ngabèi Ranggasutrasna, dipun kanthèni: 1 Radèn Ngabèi Yasadipura II (Radèn Tumênggung Sastranagara), abdidalêm bupati pujangga kadipatèn; 2 Radèn Ngabèi Sastradipura, abdidalêm kliwon carik kadipatèn. Sasampunipun nindakakên ibadah haji, gantos nami Kyai Haji Mohammad Ilhar; sarta kaparingan pêmbantu: 1 Pangeran Jungut Mandurarêja, pradikan krajan Wangga, Klatèn, Surakarta; 2 Kyai Kasan Bêsari, ngulama agung ing Gêbangtinatar, Panaraga, mantudalêm Sinuhun Pakubuwana IV; 3 Kyai Mohamad Minhad, ngulama agung ing Surakarta. Wondene ingkang minangka lajêring cariyos lêlampahanipun Jayèngrêsmi inggih Sèh Amongraga. Kangjêng Gusti Pangeran Adipati Anom maringakên sêrat ‘Suluk Jatiswara’, kadhawuhan ambabar tuwin ambèbèr kanthi moncèr. Dene ‘Suluk Jawiswara’ wau < Serat Centhini Jilid 01 - Halaman : 1 >

 • Page 2 and 3: miturut candrasangkala panyêratipu
 • Page 4 and 5: I. Bêbuka Kangjêng Pangeran Adipa
 • Page 6 and 7: miwah katuran pambagi | amêdharkê
 • Page 8 and 9: Santribonang sinung nami | Prabu Ny
 • Page 10 and 11: samya kapanjingan iman | nglampahi
 • Page 12 and 13: sadasa kakung lan putri | kang kali
 • Page 14 and 15: 9. Para wadya dhinawuhan kinèn (n)
 • Page 16 and 17: 1. Santun sarengatira jêng Nabi |
 • Page 18 and 19: 17. Sunan Giri tinarbukèng Widdhi
 • Page 20 and 21: kawula dumadya gusti | ingkang gust
 • Page 22 and 23: tan cinatur dutèng Giri lampahipun
 • Page 24 and 25: tan cinatur solahirèng ngajurit |
 • Page 26 and 27: nuding wadu nimbali tumênggung | S
 • Page 28 and 29: sasolahe amlasasih | duk uninga sri
 • Page 30 and 31: 20. Pasêmon kang ingsun wuwus | t
 • Page 32 and 33: tambane durung ana || 8. Liya Giri
 • Page 34 and 35: karsaningsun yayi garwanira | para
 • Page 36 and 37: angêt ing panrimaningong || 9. Kar
 • Page 38 and 39: yèn sinawang (ng)gigirisi | wingwr
 • Page 40 and 41: angêpung Giri kadhaton | sanega ka
 • Page 42 and 43: 14. Kalih atus winatawis | samya as
 • Page 44 and 45: kuciwa tan kacandhak | Jêng Panger
 • Page 46 and 47: ing dalu tan winarna | kunêng kawu
 • Page 48 and 49: ingokna mring anak-rabi || 3. Ingsu
 • Page 50 and 51: palimarmanta mring mami || 17. Aban
 • Page 52 and 53:

  sanjata barondongan | wadya Giri ng

 • Page 54 and 55:

  samya angungsi urip | (ng)galundhun

 • Page 56 and 57:

  Radèn Jayèngsêkar | myarsa surak

 • Page 58 and 59:

  11. Aturira dahat mamalatsih | dhuh

 • Page 60 and 61:

  ical sumungkêm ing Manon || 3. Mum

 • Page 62 and 63:

  samya ngucap ting calêmong || 21.

 • Page 64 and 65:

  wadya dalêm Surabaya | pan kasês

 • Page 66 and 67:

  nyuwunakên pangaksama | gêsangipu

 • Page 68 and 69:

  lir sarimbag banon wutuh | ingukir

 • Page 70 and 71:

  ngiras nêtêpi katèngsun | ngalap

 • Page 72 and 73:

  Gathak Gathuk barangkangan | tyas a

 • Page 74 and 75:

  8. Linajêngkên wêktu Ngisa | par

 • Page 76 and 77:

  dhèndhèng manjangan sacuwil || 22

 • Page 78 and 79:

  adus marang balumbang ingkang binat

 • Page 80 and 81:

  pêksi dhandhang sung ngalamat muni

 • Page 82 and 83:

  tukang winiraos | iku agung sawabe

 • Page 84 and 85:

  kinasiyan mring pandhita | miwah ma

 • Page 86 and 87:

  23. Ingkang kiwa tapakipun | sinund

 • Page 88 and 89:

  praptèng ngare angandika | lir mas

 • Page 90 and 91:

  22. Wontên tiyang jalêr asru mang

 • Page 92 and 93:

  6. Myang landheyan waos punapa ingu

 • Page 94 and 95:

  28. Tan pantara dangu ki wisma amê

 • Page 96 and 97:

  tuwin karsa anuwèni | duk nguni sr

 • Page 98 and 99:

  20. Nyai randha myang Rarasati duk

 • Page 100 and 101:

  wusing nyirnakakên satru | ngulati

 • Page 102 and 103:

  adan kathukulan bondhot || 21. Ngl

 • Page 104 and 105:

  3. Nyêmêk-nyêmêk raos asin | ki

 • Page 106 and 107:

  ing Mêndhikil kang sinêdya || 17.

 • Page 108 and 109:

  aris wijiling sabda | kiraka Jatipi

 • Page 110 and 111:

  4. Papali ki ajinên (m)bêrkahi |

 • Page 112 and 113:

  amarentah marang wong cilik | aja s

 • Page 114 and 115:

  lakune lalawora | tansah wayang-wuy

 • Page 116 and 117:

  gêni gêlap iku | anggonên dadama

 • Page 118 and 119:

  mring asonya mas putu pundi pinangk

 • Page 120 and 121:

  gya tinilar mangkya dadya panêngê

 • Page 122 and 123:

  27. Lamun Mukaram dohêna | tyang a

 • Page 124 and 125:

  larenira panggaweyane niaya || 38.

 • Page 126 and 127:

  7. Poma dèn èngêt hya lali | hyw

 • Page 128 and 129:

  apan ta sampun asnapun | warna-warn

 • Page 130 and 131:

  Dhatuk Bahni ingkang nêrangakên b

 • Page 132 and 133:

  Hyang Surya wus nunggang arga | mun

 • Page 134 and 135:

  23. Pêlêm santok sêngir madu | p

 • Page 136 and 137:

  ilih rêndhêng linggar dhatêng ng

 • Page 138 and 139:

  labêt kogung wah têbih nagari | b

 • Page 140 and 141:

  tur sugata sakawontênane | radyan

 • Page 142 and 143:

  ing sapêngkêringwang | kang sinun

 • Page 144 and 145:

  awera anon samodra || 38. Ing lampa

 • Page 146 and 147:

  pratingkah alulungan | miliya kang

 • Page 148 and 149:

  sona dening kancil kalah | Saptu wu

 • Page 150 and 151:

  paedahe pyambak-pyambak | awon pên

 • Page 152 and 153:

  ingkang awon mung sajuga | amanggal

 • Page 154 and 155:

  lingsir dalu tinampènan | lintang

 • Page 156 and 157:

  wangsul nênêm surup | lajêng eta

 • Page 158 and 159:

  apan srêpan punika (ng)gih prayogi

 • Page 160 and 161:

  18. Gathuk nuwun-nuwun nêmbah | sa

 • Page 162 and 163:

  narantara sesalwirning | sarèhning

 • Page 164 and 165:

  pan wus cinaritèng Sruti | sru tr

 • Page 166 and 167:

  33. Yèn ing tyas pan aywa tambuh |

 • Page 168 and 169:

  nadyan ana hru sayuta | sêdya yu p

 • Page 170 and 171:

  isi kanggenan sirèku | amung supay

 • Page 172 and 173:

  Suhunan Kudus tinantun | kalawan S

 • Page 174 and 175:

  sami amiyak warana | aja na salah c

 • Page 176 and 177:

  Sèh Lêmah Bang wus anyata | katon

 • Page 178 and 179:

  kalamun olèha | ing guru kang wawa

 • Page 180 and 181:

  umi jantung kaping tiga | pan kapin

 • Page 182 and 183:

  kang narima sihira Hyang Widdhi | s

 • Page 184 and 185:

  masthèkakên kang wong | ala bêci

 • Page 186 and 187:

  mubal ingkang dahana | Ki Ajar uman

 • Page 188 and 189:

  nanging radyan tan arsa bukti | tan

 • Page 190 and 191:

  ngupayaa wanita | sayêkti glis ant

 • Page 192 and 193:

  ingkêl gulu sapalih | lungan kalar

 • Page 194 and 195:

  -ling omah lan sabin bêcik | tuna

 • Page 196 and 197:

  êcik kukuh dènajrihi | marangana

 • Page 198 and 199:

  sinung pêpak rijêkining | Tumpak

 • Page 200 and 201:

  satru dèn prayitnèng kewoh || 15.

 • Page 202 and 203:

  Buda Manis karahayon || 33. Mumundh

 • Page 204 and 205:

  14. Sawal Êdul-kangidah Bêsar sit

 • Page 206 and 207:

  sèdhêt dêdêge raspati | ayu tam

 • Page 208 and 209:

  ki dalêm angandika | kang sakeca k

 • Page 210 and 211:

  kaya paran rama sadatira iku | gula

 • Page 212 and 213:

  wakidiyat ping têlune | kaping pat

 • Page 214 and 215:

  20. Mangka ngalam misal ugi | karan

 • Page 216 and 217:

  lan alam ajsan puniku | sarta Dat s

 • Page 218 and 219:

  winantu sakèhing puji | raina wên

 • Page 220 and 221:

  arga punthuk tinon wilis | mawèh r

 • Page 222 and 223:

  alêlana kongsi tumêka saiki | dur

 • Page 224 and 225:

  èstu datan walangatos || 22. Rahad

 • Page 226 and 227:

  candrasangkalèku || 4. Radyan (n)d

 • Page 228 and 229:

  we jêmbangan yêkti | o ana toya t

 • Page 230 and 231:

  tinitihan ratu || 36. Èsthi gajah

 • Page 232 and 233:

  4. Ing watêg durung ginêlar | kra

 • Page 234 and 235:

  sorot amijangkên marang | ing wuju

 • Page 236 and 237:

  kêdhap ya ubênging tingal | ingka

 • Page 238 and 239:

  dwi pangobong saka sêngit | tri sa

 • Page 240 and 241:

  anyu tanapi bantala | catur we kebl

 • Page 242 and 243:

  asa nênêm prakara yaika | rasanin

 • Page 244 and 245:

  agêming pandhitèku | pan pipitu j

 • Page 246 and 247:

  amana wolu iku | duk kunane ing tan

 • Page 248 and 249:

  de sagunging das iku | ingkang ilan

 • Page 250 and 251:

  lamun anglurug prang pupuh | sayêk

 • Page 252 and 253:

  mring kawulanya sadaya | rare lair

 • Page 254 and 255:

  1. Praptèng gubug Radyan Jayèngr

 • Page 256 and 257:

  miwah sanggyaning kang kulawarga |

 • Page 258 and 259:

  Jayèngrêsmi alon angandika | pama

 • Page 260 and 261:

  sadalu sawabipun | sinung kuwat sab

 • Page 262 and 263:

  anuwalani (n)Jêng Duta | aru-ara p

 • Page 264 and 265:

  22. Yèn asêpi nora milih | kalal

 • Page 266 and 267:

  datan kawarta ing ênu | wus prapta

 • Page 268 and 269:

  kantun radyan myang abdi kalih | tr

 • Page 270 and 271:

  jêruk jirak jambu mêpêki | nyamp

 • Page 272 and 273:

  kono ana satriya luwih | atmajane S

 • Page 274 and 275:

  ingkang ala lawan kang bêcik | miw

 • Page 276 and 277:

  yèn tan mangkono tan prapta | ing

 • Page 278 and 279:

  7. Sampun tundhuk Ki Sungèb ngrung

 • Page 280 and 281:

  ocahe kagètan | mênèk nglilir mu

 • Page 282 and 283:

  7. Maruta iku wong apa | inggih tiy

 • Page 284 and 285:

  kagawa rupaning warih | Banyubiru i

 • Page 286 and 287:

  kèndêl rahadyan umiyat | sumbêr

 • Page 288 and 289:

  sarta wontênipun agami-agami kadew

 • Page 290 and 291:

  kawula ingkang mirantos || 22. Jay

 • Page 292 and 293:

  3. Nalikanya ngalad-alad | mila san

 • Page 294 and 295:

  17. Ing dalu datan winarna | byar r

 • Page 296 and 297:

  mawarna dharan busana | munggah mar

 • Page 298 and 299:

  luhuring kratonirèki || 11. Rahayu

 • Page 300 and 301:

  ngrabèni kaprênah nini | uwa bibi

 • Page 302 and 303:

  paliyasane kang jisim | dinusan ing

 • Page 304 and 305:

  14. Datan kêna ngrabèni anaking i

 • Page 306 and 307:

  katarap layonnèki || 28. Pinakakk

 • Page 308 and 309:

  adyan mênêmbah | jrudêmung sabda

 • Page 310 and 311:

  sèkêt jilid kathahipun | katuruna

 • Page 312 and 313:

  salat sadintên sadalu || 27. Kapin

 • Page 314 and 315:

  ana ing masjit pinêtak | mancorong

 • Page 316 and 317:

  23. Katurunan Malaekat Jabarail | k

 • Page 318 and 319:

  Buddha lawan kanabeyan || 46. Amung

 • Page 320 and 321:

  nglêksanani kang wiraos || 18. Pra

 • Page 322 and 323:

  aywa giris lair batos || 68. Girisa

 • Page 324 and 325:

  tumêkane bangun rina || 13. Pagêr

 • Page 326 and 327:

  [...] || 25. Gya utusan widdhadarya

 • Page 328 and 329:

  wijiling kang pangandika || 69. Mij

 • Page 330 and 331:

  15. Wrigu Sangki lumêbêt patanin

 • Page 332 and 333:

  nut ombaking laut || 31. Radyan man

 • Page 334 and 335:

  sang dyah angandika alon | gêrusê

 • Page 336 and 337:

  kakang iki wayah apa | paksi wus ra

 • Page 338 and 339:

  datan kêna pisah | wasana tinilar

 • Page 340 and 341:

  sang dyah cawuk-cawuk warih | sarwi

 • Page 342 and 343:

  Sèh Among kang dadya imam | radyan

 • Page 344 and 345:

  de pêrluning salat wolulas winilis

 • Page 346 and 347:

  manjangan kidang andaka | anèng ma

 • Page 348 and 349:

  paduka kinèn adhahar | wontên pan

 • Page 350 and 351:

  ana lawan kinarya | Salbiyah ping l

 • Page 352 and 353:

  kabêkta na ngadam mokal | padha la

 • Page 354 and 355:

  siang dalu tansah ngarsa | dhahar n

 • Page 356 and 357:

  sudhètan saking têlagi | lir sarp

 • Page 358 and 359:

  ywa kadangon anèng (n)jawi | banju

 • Page 360 and 361:

  sajuga ri wikwèstri pinarak munggw

 • Page 362 and 363:

  lan Kyai Dêmang Antukan | lan Ki D

 • Page 364 and 365:

  dene ni Raja Supiyah | mêdal sakin

 • Page 366 and 367:

  si binatang Kaslamêtan | nora patu

 • Page 368 and 369:

  ewasamana wus pasthi | ingkang mên

 • Page 370 and 371:

  nora kêna dènsêlani | sarta tini

 • Page 372 and 373:

  sapa kang sunsêmbah-sêmbah || 5.

 • Page 374 and 375:

  adrêmba murka hawa | sang dyah kar

 • Page 376 and 377:

  Rancangkapti lon ature | nyuwun pan

 • Page 378 and 379:

  sangu pinaring rong gobog || 13. Ma

 • Page 380 and 381:

  kalawan jagung ginodhog || 29. Ngro

 • Page 382 and 383:

  Buras nambung kula Buras | kang abd

 • Page 384 and 385:

  mangka wus anyingkir mangsa | nyai

 • Page 386 and 387:

  sira karo kang (n)darbèni || 39. S

 • Page 388 and 389:

  15. Hartati duk angrungu | prasajan

 • Page 390 and 391:

  33. Wis nyai jakên mlêbu | marang

 • Page 392 and 393:

  manawa alaku nisthip || 11. Kalawan

 • Page 394 and 395:

  aywa kêbat drêg-drêgan grobyagan

 • Page 396 and 397:

  38. Panggih matur rèh dinuta | ki

 • Page 398 and 399:

  ywa kuciwa sugatane nikèn | maraga

 • Page 400 and 401:

  kang lumadyèng ngayun || 23. Dalah

 • Page 402 and 403:

  gumalêdhêg kang kari anggili | ka

 • Page 404 and 405:

  hawa asrêp anglangkungi | kang mah

 • Page 406 and 407:

  Kenthol Gunawan duk maksih | rêmê

 • Page 408 and 409:

  katandha dhasaring ranu | gya miyat

 • Page 410 and 411:

  myang minta darbe siwi | wontên mi

 • Page 412 and 413:

  nurut karsane pribadi | rêmên aka

 • Page 414 and 415:

  42. Pan mangkono Arya Suman | yèn

 • Page 416 and 417:

  dadya amung kawula darma lumakya ||

 • Page 418 and 419:

  mangastawa ngaji-aji | amiminta aji

 • Page 420 and 421:

  sumungku ring ayu | ing pangrasa su

 • Page 422 and 423:

  sakarsa linanggatan | tan ana winan

 • Page 424 and 425:

  kang mangkene mangkana | tan nacad

 • Page 426 and 427:

  limpad ing pasang cipta | wruh ing

 • Page 428 and 429:

  Nangkula Sadewa wau | tunggil wus a

 • Page 430 and 431:

  lunyu mring sukêtan kekah | ambula

 • Page 432 and 433:

  37. Kanthi èngêting panggalih | s

 • Page 434 and 435:

  sêmu ering pamêngkunya || 48. Par

 • Page 436 and 437:

  tinut liringing netra | tandang tan

 • Page 438 and 439:

  mring Srikandhi sang lir sinom | tu

 • Page 440 and 441:

  anyêmplungakên kang timba || 89.

 • Page 442 and 443:

  murcane siwi sang pêkik || 13. Ki

 • Page 444 and 445:

  aku mitrane sayêkti | kalawan yayi

 • Page 446:

  44. Wau ta ing enjangipun | Kyai Gu

09. Serat Centhini Jilid 09 (PDF) - Adjisaka.com
predajné tipy - 01/2012.pdf - Inter Cars
Zrkadlenie 01 PDF - Slováci vo svete
Toyota Plus 01/2009.pdf - Hat Auto AS
po11-01.pdf [다운:1064] - 통일연구원
Zrkadlenie 01 PDF - Slováci vo svete
fw730505-1#CDh_20$01-20.pdf
1 (2007-01) (PDF 4,80 MB)
01. Addalachchenai - Neccdep.com
HUT - Products 2009 - 01