ojh; iqfyl inkf/kdkfj;ska dk nwjHkk"k @ eksckbZy la[;k ... - Bihar Police

biharpolice.bih.nic.in

ojh; iqfyl inkf/kdkfj;ska dk nwjHkk"k @ eksckbZy la[;k ... - Bihar Police

، inuke

inkf/kdkjh dk uke dksM nwjHkk"k la[;k QSDl uEcj eksckbZy uEcj

laŒ

uEcj dk;kZy; vkokl

1 2 3 4 5 6 7 8

1 D.G.P. Cum I.G. Sri Abhayanand 0612 2217833 2291877 2230033 9431602301

Police, Bihar, Patna

2217877 (F) 2282379 2207208 9461602302

9431602303

2 A.D.G. (HQ) Sri Ravindra Kumar 0612 2217628 2291987 2238370 9431602306

3 A.D.G.

Sri S.K.Bhardwaj 0612 2217861 2205534 2233188 9431818999

(LAW & Order)

3223232

9135011111

4 I.G. (HQ) 0612 2217325 2284401 9470001388

5 I.G. (PROVISION) 0612 2215363 2232323 9431820430

6 I.G. (Operation) Sri Amit Kumar 0612 2217762

2217825

2215009 9473197767

7 DIG (PROVISION) 0612 2237848 9473197571

8 I.G.

(BUDGET/APPEAL/

WELFARE)

Smt. A.Nilekar Chandra 0612 2237066 2281501 9473191800

9 D.I.G. (HR) Sri S.Ravindran 0612 2217984 9470001374

10 A.I.G. (I) 0612 2217017 2936774 9431602305

11 A.I.G. (W) 0612 2205238 9431017404

12 S.P. STF 0612 2205237 9470001376

13 S.P. STF Sri Sudhir Kumar Singh 0612 2205237 9472389029

9470254261

14 A.I.G. (Q) Sri Sunil kumar 0612 2215295 2572999 8986912591

15 S.T.F. Ekta Bhawan 0612 2222855

16 DY. S.P. STF Sri Kamal hasan 0612 2205237 9835061252

17 Dy. S.P. (Control

Room)

Sri C.K.Tripathi 0612 2215286

2215058

2230033

2207208

9431024987

18 Dy. S.P. (HQRT) Sri Kamta Rai 0612 2232843 2200006 8083803750

19 I.P.S. (Mess) 0612 2215132 2215700 9801600107

20 ADD. S.P. (Secretariat

security)

Sri Anjani Kumar 0612 2215014

21 Dy. S.P. (Secretariat

security)

Sri Vijay Kumar 0612 2215014 9431670580 9835210424

22 Police inspector (Janta

Darbar)

0612 2217750

1 A.D.G. (SPEC.

BRANCH)

ojh; iqfyl inkf/kdkfj;ska dk nwjHkk"k @ eksckbZy la[;k

iqfyl eq[;ky;

fo'ks"k 'kk[kk

Sri Kumar Rajesh Chandra 0612 2217656

2217761

01-11-2012

2288400 2217656 9473197571

2 I.G. (SPEC. BRANCH) Dr. Paresh Sexsena 0612 2217132 2284399 9470001377

3 I.G. (security) Dr. Paresh Sexsena 0612 2217805

4 D.I.G. (security) Sri Parasnath 0612 2217574

5 S.P. (A) Sri Awadesh Kumar Sharma 0612 2217282 9470001367


6 S.P. (G) Sri Indra Nand Mishra 0612 2217820 9470001369

7 S.P. (SECURITY) Sri Anwar Hussain 0612 2200092 2257337 9470001368

8 S.P. (B) Sri Pradeep Kumar

Srivastava

0612 2217037 2243810 9473197560

9 S.S.G.

COMMANDENT

Sri Vijay Kumar Verma 9473197567

10 C.M. (Security) Sri Manish Kumar Sinha 9471032940

11 C.M. (Security) Sri Rajesh Kumar 9473197557

12 R.O. (Spec. Branch) 0612 2239080 2222572

13 Control Room 0612 2233193 2217837 2217031

1 A.D.G.CID Sri A.S.Nimbran 0612 2217938

2217740

2220796

2227752

2217938 9431822954

8986912800

2 I.G. CID Sri Sailesh Kumar Singh 0612 2217056 8986912802

9835654529

3 I.G. WEAKER Sri Arvind Pandey 0612 2217994 9431617011

SECTION, CID

8986912803

4 D.I.G. CID Sri Vinod Kumar 0612 2204468 9431828532

8986912805

5 D.I.G. A.D. CID Sri Kamal Kishor Singh 0612 2217999 2533950

6 S.P.(C) CID Sri Pankaj Kumar Raj 0612 2217066

8986912806

9470001370

7 S.P. (D) CID Sri S.P.Shukla 0612 2230794 9431459492

8986912809

8 S.P. (E) CID Sri P.K.Sinha 9431019430

9 S.P. WEAKER

SECTION, CID

Sri C.C.Azad 0612 2217065 9525959759

10 S.P. (OSD), CID Sri Gopal Prasad 0612 2215063 8986912812

11 DIRECTOR, FSL Sri Umesh Kumar 0612 2281273

2287535

2532964 9931715075

12 S.P. (FOOD). CID Sri Nawal Kishor Singh 0612 2238098

13 D.I.G. CO-

OPERATIVE CELL

Sri S.N.Jha 0612 2217830 9470001373

14 S.P. (CO-

OPERATIVE)

Sri Ashok Kumar 0612 2238098 9430873123

15 DY.S.P. Sri Nilesh Kumar 9472444444

15 I.G. E.O.W. CID Sri Praveen Washist 0612 2217829 9470001380

16 S.P. E.O.W. CID Sri Rajeev Ranjan

1 SPECIAL

SECRETARY,HOME

(SPECIAL)

DEPARTMENT

vijk/k vuqla/kku foHkkx

vkfFkZd vijk/k bZdkbZ ¼bZ0vks0;w0½

x`g ¼fo'ks"k½ foHkkx

Smt. Preeta Verma 0612 2217409 9431011283

lgdkfjrk foHkkx


1 DIG-CUM-

CVO,BIHAR STATE

CO-OPERATIVE

BANK

Sri Ajay Kumar Verma 0612 2677421 2524531 9431826930

1 C.V.O. 9431462500

1 A.D.G. Sri P.K.Thakur 0612 2217238

2215635

2232977

2292895

2224635 9431808144

9431821022

2 I.G. 0612 2215530

3 D.I.G. 0612 9431456273

4 S.P. 0612 2225237 2231203 9430954530

5 S.P. VIGILLANCE

DEPARTMENT

Sri Rajeev Ranjan 0612 2231373 2551751 9431682750

6 S.P. Sri Parwej Akhtar 0612 2215948 9955214751

7 S.P. Sri Upendra Prasad Singh 0612

8 S.P. Sri Ravindra Prasad 0612

1 I.G. SPECIAL

VIGILLANCE

DEPARTMENT

1 A.D.G. CUM M.D

CUM SPECIAL

EXECUTIVE

OFFICER, BIHAR

STATE POLICE

BUILDING

CONSTRUCTION

CORPORATION,

BIHAR, PATNA

fuxjkuh] fcLdkseku

eaf=eaMy ¼fuxjkuh½] foHkkx

eaf=eaMy ¼fo'ks"k fuxjkuh½] foHkkx

0612 2506253

2234253

fcgkj iqfyl Hkou fuekZ.k fuxe

Sri Sunil Kumar 0612 2223727

2224529

9431800122

2223388 9431457698

9931633038

2 CHIEF ENGINEER 0612 9234600681

vlSfud lqj{kk

1 D.G. Sri R.C.Sinha 0612 2217701 2280056 9470001378

fcgkj iqfyl vdkneh

1 A.D.G. Sri Krishna Chaudhary 0612 2287049

2280047

2521862

2522112

9470001366

2 S.P. TRAINING Sri Arvind Kumar 0612 2285879 9431459492

3 ASST. DIRECTOR

(ADMIN)

Sri Prantosh Kumar Das 0612 2285878 9934770075

4 ADD. S.P. 0612 2285881

vk/kqfudhdj.k

1 A.D.G. Sri Rakesh Kumar Mishra 0612 2200031 2215009 9431602304

jkT; vijk/k vfHkys[k C;wjks


jkT; vijk/k vfHkys[k C;wjks

1 A.D.G. Sri Sunit Kumar 0612 2280001

2232428

2 S.P. Sri G.P.Sinha 0612

izf'k{k.k

2281160 9431012744

1 D.G. 0612 2282577 2226733

2221787

9431602309

2 A.D.G. Sri A.C.Verma 0612 2284726 2282624 9431220387

3 I.G. Sri Vinay Kumar 0612 2536233 9431822966

4 PRINCIPAL, CTS,

NATH NAGAR,

BHAGALPUR

Sri Pramood Kumar Singh 0641 2500601 9771857553

5 DY. S.P. Sri Ramesh Kumar Tripathi 9431648860

forarq laxBu

1 A.D.G. Sri Krishna Swaroop

Dwivedi

0612 2282115 9431020859

2 D.I.G. 0612 2284056 9431820403

3 S.P. Sri K.M.Sinha 0612 2284056 2251378 9470001375

9334218822

1 A.D.G. Sri Parash Nath Rai 0612 2215427 2205455 9431818996

2 I.G. Sri Vinay Kumar 0612 2536233 9431822966

3 D.I.G. Sri Jiyaual Hassan Khan

4 A.I.G. Sri Md. Ali Sidhiki

5 S.P. RAIL, PATNA Sri Suresh Pd. Chaudhary 0612 2219239 2205573 9431800012

6 S.P. RAIL,

MUZAFFARPUR

Sri Shiv Kumar Jha 0621 2213064 2212759 9431003889

7 S.P. RAIL,

JAMALPUR

Sri Amitabh Kumar Das 06344 243223 243161 9431800015

8 S.P. RAIL, KATIHAR Sri Sukan Paswan 06452 222592 222649 9431800014

9 I/C G.R.P. PATNA Sri Ram Pukar Singh 0612 2231968 2223324 9431822694

10 DRM, DANAPUR 9771449000

1 I.G. Sri Nirmal Kumar Azad 0612 2232283 06115

234609

9934103123

2 S.P. Sri Ram Narayan Singh 0612 2346469 9431828532

1 A.D.G. Sri A.K.Uppadhya 0612 2280417 2280181

2281377

2283552 9431002335

2 I.G. Sri A. K. Ambedkar 0612 2533248 2280125 2533248 9473199396

3 D.I.G. (NORTH

ZONE)

MUZAFFARPUR

Sushil Khopre 0612 2273921

4 D.I.G. (CENTRAL

ZONE) PATNA

Sri Kamal Kishor Singh 0612 2226398 8986912806

jsyos

jkT; ekuokf/kdkj

fcgkj lSU; iqfyl


5 A.I.G. Sri Jitendra Kumar Mishra 0612 2283552 2580250 2283552 9931845951

6 COMMANDENT

BMP-1, PATNA

7 COMMANDENT

BMP-2, DEHRI

8 COMMANDENT

BMP-3, GAYA

9 COMMANDENT

BMP-4, DUMRAON

10 COMMANDENT

BMP-5, PATNA

11 COMMANDENT

BMP-6,

MUZAFFARPUR

12 COMMANDENT

BMP-7, KATIHAR

13 COMMANDENT

BMP-8, BEGUSARAI

14 COMMANDENT

BMP-9, JAMALPUR

15 COMMANDENT

BMP-10, PATNA

16 COMMANDENT

BMP-11, JAMUI

17 COMMANDENT

BMP-12, SAHARSA

18 COMMANDENT

BMP-13,

DARBHANGA

19 COMMANDENT

BMP-14, PATNA

20 COMMANDENT

BMP-15, BALMIKI

NAGAR

21 COMMANDENT

BMP-16, PATNA

22 COMMANDENT

MMP, ARA

23 COMMANDENT

MAHILA

BATTALION

1 DG-CUM-

COMMANDENT

GENERAL HOME

GUARD & FIRE

SERVICES

Sri Jitendar Rana 0612 2222972 9473191755

9430887566

Sri Ratnamani Sanjeev 06184 253224 250121 9334233986

Sri Shanker Jha 0631 2200840 2200860 2200840 9471872950

Sri Nagendra Prasad Singh 06323 223894

Sri Jitendra Rana 0612 2222225 9430887558

9473191759

Sri Dayanand Kumar 0621 2287440 2282440

Smt. Manju Jha 06452 239524 239624 222500 9431877257

Sri Satish Kumar 06243 243151 243129 243151 9431278993

Sri Kuwar Singh 06344 243115 243117 9431682303

Sri Prakash Kumar Mishra 0612 2224931 2570493 2224931 9431092341

Sri Mansur Ahmad

Sri Sudhir Kumar 06272 222515 222543 222543 9431088945

Sri Asgar Immam 0612 2226341 9431072182

Sri Sridhar Mandal

Sri Vivek Kumar 0612 2555199 2660169 9473191764

Sri Rajesh Tripathi 06182 222731 233303 9431380341

Sri Md. Rahman 8763004909

x`g j{kk okfguh

0612 2221191

2222676


2 I.G. Sri Alok Raj 0612 2221089 9473191902

9431425646

3 D.I.G. Smt. R.Mallar Vizi 0612 2205809 2936774 9473191903

eqDr fo|kyh; f'k{k.k ,oa ijh{kk cksMZ

1 A.D.G. Cum O.D.S. Sri Dinesh Singh Bist 0612 2355668 2355668 9934312020

9386235372

jkT; [ksy&dqn izkf/kdj.k

1 A.D.G. Sri Gupteshwar Pandey 0612 2665513 9431012819

fuxjkuh fo/kqr cksMZ

1 A.D.G. Sri N.C.Dhondhiyal 0612 2504323 2280103 9431462500

2 D.I.G. Sri Ashok Kumar Singh 0612 2504969 2242453 9431011901

iVuk iz{ks=h; iqfyl egkfujh{kd@{ks=h; iqfyl mi&egkfujh{kd@iqfyl v/kh{kdksa dh nwjHkk"k la[;k

iVuk iz{ks=

1 I.G. PATNA ZONE Sri B.Sriniwasan 0612 2219406 2205455 2225406 9431822950

2219208 3223232

2 D.I.G. PATNA

RANGE

Sri Sunil Kumar 0612 2219717 2217849 2219717 9431822955

3 S.S.P. PATNA Sir Amrit Raj 0612 2214318 2320047

2321467

2320393 9431822967

4 S.P. (Rural) Sri Vinod Kumar Chaudhary 0612 2219559 2321535 2321535 9431822968

5 CITY S.P. PATNA Sri Jaynat Kant 0612 2219423 2219041 9431822969

8 S.P. TRAPHIC Sri Chandrika Prasad 0612 2219543 9431822970

9 DY.S.P. Traffic Sri Rajwansh Singh 9431820412

9334061452

10 DY.S.P. Traffic Sri Shashi Bhushan Sharma 9431820413

9431624677

11 DY.S.P. Traffic Sri N.M.Jha 9431079504

9431820414

12 S.P. NALANDA Sri Nishant Tiwari 06112 235207 235206 233978 9431822972

9771045009

13 D.I.G. GAYA,

MAGADH RANGE

Sir Nayar Hasnain Khan 0631 2223085 2222352 2222349 9431822960

14 S.S.P. GAYA Sri Vinay Kumar 0631 2225901 2225902 2225819

2420110

9431822973

15 CITY S.P. GAYA Sri Md. Akhtar Hussain 0631 2225855 9473191722

8084301724

16 A.S.P. GAYA Mohammed Shafiul hak

17 S.S.P. NAWADA Sri Lalan Mohan Prasad 06324 214389 212263 212263 9431822975

18 S.P. JAHANABAD Smt. Harpreet Kaur 06114 223108 223110 223110 9431822976

19 S.P. ARWAL Sri Vimal Kumar 06337 228639 228821 228639 9431822977

20 S.P. AURANGABAD Sri Daljeet Singh 06186 223175 223195 9431822974

9431400501

21 D.I.G. SHAHABAD

RANGE

Sri Ajitabh Kumar 06184 253262 253263 253263 9431822963

22 S.P. ROHTAS Sri Manu Maharaj 06184 253204 253205 256200 9431822978

9973165123


23 A.S.P. ROHTAS Sri Kumar Amar Singh

24 S.P. BHABHUA Sri Uma Shankar Sudhanshu 06189 223211 223672 223266 9431822979

25 S.P. BUXAR Sri Sidharth Mohan Jain 06183 222030 222375 222375 9431822981

26 S.P. BHOJPUR Sri M.R.Nayak 06182 221320 233302 233303 9431822980

27 DY.S.P. DANAPUR Sri Aanand Kumar 06115 227203

1 A.D.G.

MUZAFFARPUR

ZONE

2 D.I.G.

MUZAFFARPUR

RANGE

3 S.S.P.

MUZAFFARPUR

Sri Gupteshwar Pandey 0621 2210077 2214444 9431822951

Sri Sushil Man Singh

Khopde

0621 2212136 2242139 2246077 9431822956

Sri Rajesh Kumar 0621 2217797 2212119 2212107 9431822982

4 S.P. VAISHALI Sri Upendra Kumar Sinha 06224 272100 272101 272103 9431822985

5 S.P. SITAMADHI Sri Pankaj Sinha 06226 250526 250421 250880 9431822983

6 D.I.G. WEST

CHAMPARAN

RANGE

Sri Pankaj Kumar Darad 06254 242685 232833 248686 9431822961

7 S.P. WEST

CHAMPARAN

Sri M. Sunil Nayak 06254 232563 242886 238960 9431822986

8 S.P. MOTIHARI Sri Ganesh Kumar 06252 232684 232683 244244 9431822988

9 S.P. BAGAHA Sri Pushkar Aanand 06251 226449

226533

226363 226363 9431822987

10 S.P. SHEOHAR Sri Navin chandra Jha 06222 257345 257344 257344 9431822984

11 D.I.G. SARAN,

CHHAPRA

Sri Aalok Kumar 06152 232738 232739 232739 9431822962

12 S.P. SARAN Sri Sujit Kumar 06152 232306 232307 232720 9431822989

13 S.P. SIWAN Sri Shatyvir Singh 06154 242060 242366 222977 9431822990

14 S.P. GOPALGANJ SMT.Natasha Guriya 06156 224669 224668 224400 9431822991

1 I.G. DARBHANGA

ZONE

Sri J. S. Gangwar 06272 245384 245387 245576 9431822952

2 D.I.G. DARBHANGA Sri Sudhansu Kumar 06272 245389 245358 245358 9431822957

3 S.S.P. DARBHANGA

RANGE

eqtQjiqj iz{ks=

njHkaxk iz{ks=

SMT. Garima Malik 06272 245382 245800 245206 9431822992

4 TOWN S.P.

DARBHANGA

Sri Kumar Ekle 06272 245383 245345 245345 9473191721

5 S.P. MADHUBANI Sri R. K. Mishra 06276 223486 223466 223466 9431822994

6 S.P. SAMASTIPUR Sri Varun Kumar Singha 06274 222034 222350 9431822993

7 D.I.G. KOSHI RANGE Sri Sanjay Singh 06478 223488 223488 9431822959

8 S.P. SAHARSA Sri Ajit Kumar Shatyathi 06478 224556 223424 225554 9431822995


9 S.P. SUPAUL Sri Nagendar Parshad Singh 06473 223122 223121 223666 9431822996

10 S.P. MADHEPURA Sri Shaurabh Kumar Shah 06476 222004 222743 222743 9431822997

11 D.I.G. PURNIA

RANGE

Sri Bachu Singh Meena 06454 243156 243126 243156 9431822964

12 S.P. PURNIA Sri Amit Lodha 06454 242508 242502 227435 9431822998

13 S.P. ARARIA Sri Shivdeep Lande 06453 222050 222075 222075 9431800002

14 S.P. KISHANGANJ Sri Manoj Kumar 06456 222338 222438 223138 9431822999

15 S.P. KATIHAR Smt. Kim 06452 230601 230602 230602 9431800001

1 I.G. BHAGALPUR

ZONE

2 D.I.G. BHAGALPUR

RANGE

Hkkxyiqj iz{ks=

Sri Jitendra Kumar 0641 2400101 2400901 2400101 9431822953

Sri Amit Kumar Jain 0641 2400102 2400202 2400102 9431822958

3 S.S.P. BHAGALPUR SMT. K.S. Anupam 0641 2400103 2401003 2401153 9431800003

4 S.P. BANKA Sri Vikash Barman 06424 222306 222305 232305 9431800004

5 S.P. NAVGACHHIYA Sri Anand Kumar Singh 06421 223085 223285 223285 9431800005

6 D.I.G. MUNGER

RANGE

Sri Anil Kishor Yadav 06344 222815 243266 243152 9431822965

7 S.P. MUNGER Sri P. Kanan 06344 222406 222405 222444 9431800006

8 S.P. JAMUI Sri Upendar Sharma 06345 222302 222301 222301 9431800007

9934411121

9 S.P. SHEKHPURA Sri Babu Ram 06341 223339 223037 223386 9431800009

10 S.P. LAKHISARAI SMT. Premlata 06346 232707 232705 234271 9431800008

11 S.P. BEGUSARAI Sri Kshtranil Singh 06243 223015 230519 230539 9431800011

12 S.P. KHAGARIA Sri Mithu Parsad 06244 222086 222053 223519 9431800010

More magazines by this user
Similar magazines