here - National Library Of South Africa

nlsa.ac.za

here - National Library Of South Africa

Isihloko: Itsengo 5

Abatloli: M.S. Ntuli

Umkhakha: Inkondlo

ISBN: 9780798636414

Umkhuphi: Maskew Miller Longman

Ilimi: IsiNdebele

Isirhunyezo: MaNdebele, Itsengo 5 libuthelelo leenkondlo elelama Itsengo 4.

Ngalo silola ilemuko labafundi nabathandi beenkondlo bonyana badundubale batlole

zabo, indlovu ibemsanyana. Ilanga lakusasa ngeletja. Lithambeleni ke ntangetja

lipholele ezandleni!

UmlandoWomtloli: Mgiyelwa Simon Ntuliwabelethwangomhlaka

– 08 Arhostosi 1949, koNompeketswana, esiphandenisekungwini

(Bronkhorstspruit). Wathoma ukufunda esikolweni samaRoma,

eSdudu (Eastwood), ePitori l, (City of Tshwane) Emvakwalapo wangena

eenkolweni ezincani ezilandelako:

• Kgoro Bantu School, eKungwini

• Serenity Bantu School, eRayton.

Waphumelela ibanga lesithandathu eSedibeng State School, eCullinan.Ifundo ephakamileko

wayifumana eBoekenhoutfontein Secondary School, eMabopane. Waphetha

ibanga lesumi eMamelodi High School, eMamelodi. Ubutitjhere wabufundele eRehlahliwe

Teacher Training College, waqedaiPrimary Teachers Certicatengo – 1974. Kusukela

lapho wafunda iimfundo zakhe asekhaya asebenza wafumana iziqu sakhe ngendlela e

landelako:

Preserving and Celebrating our literary heritage Page 17

More magazines by this user
Similar magazines