Views
5 years ago

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech

ZMIANY NA STANOWISKACH W

ZMIANY NA STANOWISKACH W PLACÓWKACH POLSKICH WE WŁOSZECH Nowy Konsul Generalny w Mediolanie Krzysztof Strzałka wziął udział w tegorocznym XIV Zjeździe Związku Polaków we Włoszech, jako konsul generalny. Swoje stanowisko przy Konsulacie Generalnym w Mediolanie objął 1 października 2008 r. Poniżej przedstawiamy jego krótki życiorys. Urodził się 3 sierpnia 1967 r. w Dębicy; politolog i zawodowy dyplomata. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończył historię, a także Podyplomowe Studia Zarządzania i Biznesu. Jest również absolwentem Uniwersytetu “La Sapienza” w Rzymie, gdzie zdobył magisterium ze stosunków międzynarodowych. W latach 1994-1996 przebywał na wielu zagranicznych stypendiach naukowych, m. in. Fundacji Lanckorońskich w Londynie oraz Instytutu Luigi Sturzo w Rzymie. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych i poświęcił się pracy naukowo-dydaktycznej jako adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych UJ. W 2000 r. otrzymał stypendium zagraniczne do Włoch z ramienia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2005 r. kontynuuje pracę naukową jako adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ i w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Równolegle z pracą naukową rozpoczął karierę dyplomatyczną, wygry- owy dyrektor rzymskiej stacji Polskiej Akademii Nauk – profesor Leszek Kuk, objął swe stanowisko 1 lutego 2009. Z tej okazji dnia 2 marca prof. Leszek Kuk wystąpił gościnnie w Instytucie Polskim w Rzymie, wygłaszając odczyt zatytułowany: “Między Tommaseo a Mickiewiczem – Czynnik słowianofilski w stosunkach polsko-włoskich w latach 1848-1849” (Tra Tommaseo e Mickiewicz. - Il fattore slavofilo della collaborazione italo-polacca negli anni 1848-1849). C urriculum vitae Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany Leszek Kuk urodził się w Koszalinie 27 listopada 1951 r. Studia 8 POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 wając konkurs w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Od września 2000 r. do 2005 r. był I Sekretarzem Ambasady RP w Rzymie (Wydział Polityczny). Po powrocie do Polski zdał egzamin konkursowy na aplikację dyplomatyczną konsularną w MSZ, po czym został zatrudniony w tymże Ministerstwie, najpierw w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, a następnie w 2006 roku w Departamencie Europy. We wrześniu 2008 r. został I Sekretarzem Departamentu Europy Zachodniej i Północnej MSZ. Wygrał konkurs na stanowisko Konsula Generalnego RP w Mediolanie i po nominacji z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego objął urząd 1 października 2008 r. Jest autorem książki “Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939-1945)”, Wyd. Arkana, Kraków 2001 oraz licznych artykułów naukowych. Są to prace poświęcone zagadnieniom historycznym, sprawom dyplomacji, stosunkom międzynarodowym i w dużym stopniu kwestiom dotyczącym UE. Żonaty; ma jednego syna. Opr. Agnieszka Cichoń Rzymska Stacja PAN ma nowego dyrektora historyczne ukończył w 1976 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam też rozpoczął pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny UMK. W latach 1997-2000 pracował na stanowisku maître de conférences associé na Uniwersytecie Nancy 2 we Francji i prowadził zajęcia dydaktyczne w Uniwersyteckim Centrum Europejskim (Centre Européen Universitaire) a także na Uniwersytecie Roberta Schumana w Stra- sburgu w Centre d’Etudes germaniques. Po powrocie z Francji, we wrześniu 2000, kontynuował pracę dydaktyczno-naukową w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych. 1 września 2001 r. otrzymał tytuł profesora Uni- Nuovo Console Generale a Milano Krzysztof Strzałka. Nato a Dębica il 3 agosto 1967, politologo e diplomatico di carriera. Ha studiato storia e diritto all’Università Jagellonica di Cracovia e relazioni internazionali all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Nel 1999 ha conseguito il titolo di dottorato di ricerca all’Università di Cracovia; successivamente ha intrapreso la carriera accademica all’Istituto di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali della medesima Università in qualità di ricercatore confermato. Dal 2005 svolge l’attività scientifica presso l’Istituto di Studi Europei dell’Università di Cracovia e l’Istituto di Studi Politici della Accademia Polacca delle Scienze a Varsavia. Ha usufruito di diverse borse di studio presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma, la NATO, la Fondazione Lanckoronski a Londra. Nel 2000 ha vinto il concorso della Fondazione della Scienza Polacca (Fundacja Nauki Polskiej) per i giovani ricercatori per una borsa di studio in Italia. Parallelamente alla carriera universitaria è entrato, attraverso un concorso diplomatico, al Ministero degli Affari Esteri. Dal settembre 2000 fino al 2005 ha ricoperto l’incarico di Primo Segretario all’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma (Ufficio Politico). Dopo il ritorno al Ministero degli Affari Esteri, ha svolto le funzioni di Consigliere d’Ambasciata prima al Dipartimento per la Strategia e la Pianificazione della Politica Estera (responsabile per l’Unione Europea), poi al Dipartimento per i Paesi Europei (responsabile per la Santa Sede e l’Italia). Nel settembre del 2008 è diventato Primo Consigliere al Dipartimento per i Paesi dell’Europa Settentrionale ed Occidentale del MAE. Nominato, dopo aver vinto il concorso, Console Generale della Repubblica di Polonia a Milano dal Ministro degli Affari Esteri Radosław Sikorski, ha preso l’ufficio il 1 ottobre 2008. Ha scritto un libro per un editore polacco sulle relazioni italo-polacche durante la seconda guerra mondiale e diversi articoli scientifici nel settore delle relazioni internazionali, storia della diplomazia e politica europea. Sposato, con un figlio.

wersytetu Mikołaja Kopernika. W swojej karierze naukowej piastował stanowisko pełnomocnika Rektora ds. dydaktyki kształcenia na UMK w Toruniu (2002-2005) oraz prorektora ds. studenckichToruńskiego Ateneum (2005- 2008). Zainteresowania naukowe i prace badawcze profesora do roku 1997 obracają się wokół historii Wielkiej Emigracji, historii kontaktów polsko-francuskich w XIX w.; historii ideologii słowianofilskiej oraz panslawistycznej w Polsce i Europie w XIX w.; obrazu Rosji oraz krajów Europy środkowej i środkowo-wschodniej na Zachodzie w XIX w, a także dziejów krajów Europy środkowo-wschodniej w XIX w. Natomiast po roku 1997 koncentrują się na historii Polski i historii powszechnej; międzynarodowych stosunkach politycznych i polityce zagranicznej Polski, a także na stosunkach Polski z wielkimi krajami Prof. Leszek Kuk w czasie odczytu w Instytucie Polskim w Rzymie (fot. Marta Sputowska) Europy zachodniej po 1989 r. Jest autorem około siedemdziesięciu publikacji, głównie o charakterze naukowym w tym trzech monografii, z których jedna ukazała się we Francji, w języku francuskim. Promotor wielu prac magisterskich i doktorskich. Utrzymuje kontakty naukowe z badaczami francuskimi, niemieckimi i włoskimi. Żonaty, ma dwie córki, jest miłośnikiem muzyki poważnej, historii sztuki i podróży. opr. Beata I. Brózda Dal 1° febbraio 2009 l’Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma, ha un nuovo direttore. Presso l’Istituto Polacco di Roma si è svolta la conferenza inaugurale del prof. Leszek Kuk intitolata: Tra Tommaseo e Mickiewicz. Il fattore slavofilo della collaborazione italo-polacca negli anni 1848-1849. Prof. Leszek Kuk. Nato nel 1951, storico del XIX e XX secolo. Docente all’Università di Nicolò Copernico di Torun dal 1976. Fino all’anno 1997 ha lavorato presso l’Istituto di Storia. Negli anni 1997-2000 è stato maître de conférences associé all’Università di Nancy 2 in Francia. Dopo il ritorno all’Università di Torun ha lavorato come docente presso l’Istituto delle Relazioni Internazionali. Negli anni 2005-2008 è stato prorettore. Inizialmente i suoi interessi erano concentrati sulla storia politica del XIX secolo, soprattutto quella della Grande Emigrazione polacca e delle sue relazioni internazionali; si era inoltre occupato della storia del pensiero politico del XIX secolo, in particolare delle idee slavofile e panslave. Da quasi dieci anni le sue ricerche si concentrano soprattutto sulle relazioni politiche internazionali moderne e sulla politica polacca estera dopo la fine della guerra fredda. Realizacja zawodowa wykwalifikowanych imigrantów z Polski na włoskim rynku pracy: mit czy rzeczywistość? Spełnienie zawodowe to jeden z ważniejszych czynników, jaki decyduje o pozostaniu na emigracji lub powrocie do kraju ojczystego wielu osób. ie zawsze zależy on od samych imigrantów, gdyż ogromną rolę odgrywa tu sytuacja na rynku zatrudnienia w państwie przyjmującym. Czy Polacy czują się usatysfakcjonowani swoją pracą w Italii? Na pytanie to stara się odpowiedzieć włoski Instytut Badań Ludności i Polityki Społecznej (IRPPS - Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali), który prowadzi aktualnie badania dotyczące sytuacji zawodowej wykwalifikowanych imigrantów z Europy Środkowej i Wschod- niej, w tym również Polaków. Projekt realizowany jest we współpracy z Państwowym Instytutem Badań (CR – Consiglio azionale delle Ricerche) oraz Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu w Turynie (Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Torino). Swoim patronatem objął go ponadto Konsulat RP w Rzymie. Pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego imigrantów powinno leżeć w interesie każdego wysoko uprzemysłowionego kraju, jednak jak wynika ze statystyk umiejętności tej kategorii pracowników często nie są w ogóle brane pod uwagę (brain waste). Tym bardziej interesujące wydaje się, zatem, poznanie jak sytuacja ta przed- W realizacji projektu mogą uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz absolwenci studiów pomaturalnych, którzy aktualnie wykonują, bądź też wykonywali kiedykolwiek pracę zawodową na terenie Włoch. By wziąć udział w badaniach wystarczy wypełnić zamieszczony w internecie kwestionariusz, który dostępny jest na stronie internetowej www.irpps.cnr.it, dział “eventi e notiziario”. stawia się aktualnie na włoskim rynku pracy. Prowadzony przez IRPPS-CR projekt badawczy obejmuje dosyć szerokie spektrum tematyczne. W jego zakres wchodzą m.in. problematyka rzeczywistego uznawania tytułów naukowych i kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez imigrantów w państwach pochodzenia, kwestie tego czy posiadane przez nich wiedza i doświadczenie zawodowe wykorzystywane są w Italii w sposób adekwatny oraz jakie są konsekwencje zatrudniania imigrantów dla gospodarki i ekonomii państwa włoskiego. Publikacja ostatecznych rezultatów badań przewidziana jest na przełom 2009/2010 r. Kamila Kowalska Kontakty z ekipą prowadzącą badania na str. 32. POLONIA WŁOSKA NR 1(50)/2009 9

PW (30)1 2004 - Związek Polaków we Włoszech
dziewięćdziesiąt lat niepodległej polski 1918-2008 - Polonia-serbia ...
Portret online - numer 50 Marzec 2009 (pdf - 1 665 kb)
Spis treści numeru 1/2009 - Związek Romów Polskich w Szczecinku
PW (07) - Związek Polaków we Włoszech
PW-260_61-2011 - Polacy we Florencji
nr. 1-2009 - Zjednoczenie Polskie w Helsinkach
1 Historya Polska w Ameryce - tom IV - Liturgical Center
• Nr 42 BELGRAD 2009 • - Polonia-serbia.org