PROTOKOLL 13/2009-5 Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali ...

kulka.ee

PROTOKOLL 13/2009-5 Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali ...

PROTOKOLL 13/2009-5

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali nõukogu koosolek

Koht ja aeg: Tallinn, 18. detsember 2009

Kohal viibisid: Aarne Saluveer, Tanel Ruben, Toomas Siitan, Kadri-Ann Sumera, Kulvo Tamra, Timo

Steiner ja Eero Raun

Juhatas: Aarne Saluveer

Protokollis: Kerli Kasak

Koosoleku algus 9:30 lõpp 21:30

Päevakorras:

1. Eesti Kultuurkapitali helikunsti valdkonna aastapreemia otsustamine

2. Stipendiumilepingute muutmisavalduste läbivaatamine, aruannete aktsepteerimine

3. 2009.a. IV jaotuse taotluste läbivaatamine ja rahastamine

4. Muud küsimused

1. Eesti Kultuurkapitali helikunsti valdkonna aastapreemia otsustamine

Helikunsti sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule Kultuurkapitali aastapreemia kinnitamiseks:

projekti "Eesti helisalvestised 1939" meeskonna -

eesti muusikaloo kuuldavaks tegemise eest

2. Stipendiumilepingute muutmisavalduste läbivaatamine, aruannete aktsepteerimine

2.1 Lepingumuudatuste avalduste läbivaatamine

2.1.1 Leping nr S05-09/0666L, Erkki-Sven Tüür, Otsakooli 90. sünnipäevaks loodava muusikahariduse

ajalugu kajastava etenduse muusika loomine, 5000,00 krooni

Avaldus taotlejalt G. Otsa nim Tallinna Muusikakool (01.12.2009 nr 9-16.5/1587) stipendiumi

ümbervormistamiseks

Otsus: Tühistada eraldus Erkki-Sven Tüürile (toetusstipendiumi leping nr S05-09/0666L) ja

eraldada toetusstipendium alljärgnevalt:

Stipendiumi saaja Kasutamise eesmärk Summa Stip. liik

Otsakooli 90. sünnipäevaks loodava muusikahariduse

Ehala, Olav

ajalugu kajastava etenduse muusika loomine

5000,00 toetus

2.1.2 Leping nr S05-09/1268L, Eve Kopli, stipendium Rakvere Muusika- ja Kunstikooli Kaur

kontserdisarja "Klavessiinisalong" kontsertide esinejale, 1500,00 krooni

Avaldus taotlejalt Hariduse- ja Kultuuriselts Kaur MTÜ (27.11.2009 nr 9-16.5/1580) stipendiumi

ümbervormistamiseks

Otsus: Tühistada eraldus Eve Koplile (toetusstipendiumi leping nr S05-09/1268L) ja eraldada

toetusstipendiumid alljärgnevalt:

Stipendiumi saaja Kasutamise eesmärk Summa Stip. liik

stipendium Rakvere Muusika- ja Kunstikooli Kaur

Lips, Marilin

Jaama, Johanna-Maria

kontserdisarja "Klavessiinisalong" kontsertide esinejale

stipendium Rakvere Muusika- ja Kunstikooli Kaur

kontserdisarja "Klavessiinisalong" kontsertide esinejale

750,00

750,00

2.1.3 Leping nr S05-09/1177L, Tallinna Linnateater, Valter Ojakääru laulude kogumiku väljaandmine,

summas 20 000,00 krooni, kasutamise aeg 1.07.2009 - 15.12.2009

Avaldus (14.12.2009 nr 9-16.5/1628) stipendiumi ümbervormistamiseks

Otsus: Mitte aktsepteerida eraldatud stipendiumi ümbervormistamist (vastavalt

Kultuurkapitali rahaliste vahendite jaotamise ja järelvalve korrale)

toetus

toetus


2.1.4 Leping nr S05-09/1161L, Mainford OÜ, festivalist "Juu Jääb" lühidokumentaalfilmi tootmine,

summas 10 000,00 krooni, kasutamise aeg 1.09.2009 - 30.10.2009

Avaldus (16.12.2009 nr 9-16.5/1634) stipendiumi kasutamise aja pikendamiseks

Otsus: Pikendada stipendiumi kasutamise aega kuni 01.03.2010

2.1.5 Leping nr S05-09/1061L, Age Juurikas, osalemine pianistide konkursil Hispaanias: sõidukulud,

summas 6000,00 krooni, kasutamise aeg 1.10.2009 - 9.12.2009

Avaldus (07.12.2009 nr 9-16.5/1606) stipendiumi kasutamise aja pikendamiseks

Otsus: Pikendada stipendiumi kasutamise aega kuni 02.01.2010

2.1.6 Leping nr S05-09/0509L, Tanel Joamets, kahe kontserdi korraldamine Tartu Ülikooli aulas,

summas 6000,00 krooni, kasutamise aeg 16.06.2009 - 30.10.2009

Avaldus (09.12.2009 nr 9-16.5/1612) stipendiumi kasutamise aja pikendamiseks

Otsus: Pikendada stipendiumi kasutamise aega kuni 31.05.2010

2.1.7 Leping nr S05-09/1167L, Orthodox Singers SA, CD "Õigeusumuusika kaasaegsetest

heliloojatest" salvestamine ja väljaandmine, summas 20 000,00 krooni, kasutamise aeg 25.09.2009 -

31.01.2010

Avaldus (14.12.2009 nr 9-16.5/1627 stipendiumi kasutamise aja pikendamiseks

Otsus: Pikendada stipendiumi kasutamise aega kuni 30.03.2010

2.2 Aruande aktsepteerimine

2.2.1 Leping nr S05-09/0023L, Lea Leiten, Reval Ensemble CD "Quasi niente" väljaandimine

koostöös Belgia plaadifirmaga Megadisc, summas 15 000 krooni, kasutamise aeg 20.02.2009 -

1.11.2009

Otsus: aktsepteerida aruanne ja lugeda leping lõpetatuks

3. 2009.a. IV jaotuse taotluste läbivaatamine ja rahastamine

IV jaotuseks laekus helikunsti sihtkapitalile 335 taotlust summas 14 749 065 krooni

Otsustati sihtkapitali vahenditest eraldada stipendiume alljärgnevalt:

− taotluste alusel summas 5 531 415 krooni (lisa 1)

sihtkapitali algatusel summas 25 500,00 krooni (lisa 1)

− elutöötoetusteks summas 243 000 krooni (lisa 2)

Otsustati määrata uued elutöötoetuse (3000 krooni kuus)saajad:

Horre Zeiger ja Uno Loop

4. Muud küsimused

4.1 Tutvuti Külli Eriksoni eksperthinnanguga (lisa nr 3) seoses Niguliste kiriku koorioreli

ehitustööde teostumise ja lõpuleviimisega. Võeti teadmiseks, et töö tempo on olnud aeglane, kuid

kõik aruannetes märgitud tööetapid on teostatud ning oreli reaalne valmimise aeg on juuli 2010.

4.2 Tutvuti Viljandi Linnavalitsuse ettepanekuga tunnustada Viljandi Muusikakooli direktorit

Tonio Tamrat panuse eest noorte muusikaharidusse.

Sihtkapital soovitab esitada taotlus

Kerli Kasak Aarne Saluveer

Protokollija Koosoleku juhataja


Sihtkapital Helikunst

Eraldus 2009-4

Protokolli kpv. 18.12.2009

Protokolli nr. 13/2009-5

Jrk. nr Taotluse nr. Taotleja Kasutamise eesmärk

1 S05-56/1239 Aben, Andreas

2 S05-56/1174 Ahven, Reigo

"Trio Unique" kontserdi korraldamine

Estonia Talveaias

festivali "Tudengijazz 2010"

toimumiskoha, KUMU Auditooriumi

rentimine

3 S05-56/1303 Akulin, Eduard autoriplaadi materjali salvestamine

4 S05-56/1254 Ala-Murr, Kersti

5 S05-56/1248 Aru, Maria

6 S05-56/1477 Brown, Karin

ōpingud Stavangeri Ülikooli

lauluosakonnas

õpingud Sibeliuse Akadeemia

magistriõppes klaveri erialal

Alexanderi tehnika tunnid Tallinna

Muusikakeskkooli õpilastele

7 S05-56/1253 Eespere, Aurelia lauluõpingud Sibeliuse Akadeemias

8 S05-56/1242 Eespere, René

9 S05-56/1277 Erikson, Külli

10 S05-56/1395 Essenson, Katrin

11 S05-56/1265 Floss, Irina

12 S05-56/1257 Heinmaa, Heidi

13 S05-56/1307 Hinn, Andre

kammermuusika CD "Februa"

väljaandmine

oreliekspertiisi magistriõpe Trossingeni

Muusikakõrgkoolis Saksamaal ja Tor

Vergata Ülikoolis Roomas

LokaalRaadio ehk lokaalselt toimiva

kunstiraadio tehniliste vahendite ostmine

TMKK õpilase Eliza Agajeva osalemine

koos õpetajaga F. Chopini nim. noorte

pianistide konkursil Budapestis

osalemine Rahvusvahelise

Muusikaraamatukogude Assotsiatsiooni

(IAML) aastakonverentsil Moskvas

klaveriõpingud Belgia muusikakõrgkooli

IMEP magistratuuris prof. Christian Beldi

juures

14 S05-56/1313 Hinn, Andre magistrikontsert Kölni Muusikakõrgkoolis

Kasutamise

aeg

Taotletav

summa

1.12.2009 -

15.03.2010 14 620,00 7:0 Aben, Andreas

1.10.2009 -

30.06.2010 39 000,00 7:0

Otsus

poolt/vastu Stipendiumi saaja Kasutamise eesmärk

Lepingu

summa

Kasutamise

aeg St liik

"Trio Unique" kontserdi korraldamine

1.12.2009 -

Estonia Talveaias 10 000,00 15.03.2010 SS

1.01.2010 -

1.01.2010 -

1.07.2010 20 000,00 7:0 Akulin, Eduard autoriplaadi materjali salvestamine 15 000,00 1.07.2010 SS

1.01.2010 -

31.05.2010 15 000,00 7:0

1.12.2009 -

31.03.2010 18 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.05.2010 15 000,00 6:0 Brown, Karin Alexanderi tehnika tundide läbiviimine 15 000,00 TS

1.01.2010 -

30.06.2010 12 000,00 7:0

1.12.2009 -

30.01.2010 14 000,00 7:0 Eespere, René

1.12.2009 -

31.07.2010 7 390,00 7:0 Erikson, Külli

1.12.2009 -

28.02.2011 20 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 14 974,00 7:0 Floss, Irina

2.01.2010 -

3.07.2010 6 500,00 7:0 Heinmaa, Heidi

1.09.2009 -

31.08.2010 15 400,00 7:0

9.12.2009 -

31.01.2010 2 650,00 7:0 Hinn, Andre

kammermuusika CD "Februa"

1.12.2009 -

väljaandmine 14 000,00 30.01.2010 SS

oreliekspertiisi magistriõpe Trossingeni

Muusikakõrgkoolis Saksamaal ja Tor

1.12.2009 -

Vergata Ülikoolis Roomas 7 390,00 31.07.2010 SS

TMKK õpilase Eliza Agajeva osalemine

koos õpetajaga F. Chopini nim. noorte

pianistide konkursil Budapestis (va

1.01.2010 -

päevarahad) 13 000,00 31.03.2010 SS

osalemine Rahvusvahelise

Muusikaraamatukogude Assotsiatsiooni

2.01.2010 -

(IAML) aastakonverentsil Moskvas 6 500,00 3.07.2010 SS

magistrikontsert Kölni

Muusikakõrgkoolis 2 650,00 SS


15 S05-56/1289 Hinsberg, Kristi

16 S05-56/1243 Ilves, Liidia

17 S05-56/1308 Joamets, Tanel

18 S05-56/1314 Joamets, Tanel

19 S05-56/1245 Jürgens, Liis

20 S05-56/1410 Jüssi, Johanna-Adele

osalemine Pietro Argento nimelisel

kammeransamblistide konkursil Itaalias

osalemine V Rahvusvahelise

TALVEUNIversiteedi raames toimuvatel

Arbo Valdma meistrikursustel

1.04.2010 -

8.06.2010 13 252,00 7:0 Hinsberg, Kristi

1.01.2010 -

7.02.2010 2 000,00 7:0 Ilves, Liidia

soolokontserdid kavaga "Virmaliste

sonaat. Põhjamaa pilte" Narvas,

Sillamäel, Kuressares, Valgas, Jõgeval ja 15.01.2010 -

Rakveres

15.02.2010 12 000,00 7:0 Joamets, Tanel

Jevgeni Mihhailovi meistrikursused

pianistidele Elleri-koolis ja EMTA-s:

sõidukulud ja osaline honorar

resideerumine Visby Rahvusvahelises

Heliloojate Keskuses: sõidukulud

magistriõpingud Carl Nielseni

Muusikaakadeemias Odenses, Taanis

21 S05-56/1234 Kall, Riho soolokontsertide läbiviimine

22 S05-56/1372 Kallasmaa, Riivo

23 S05-56/1420 Kallastu, Kai

24 S05-56/1404 Kangron, Maarit

25 S05-56/1306 Kass, Peedu

26 S05-56/1417 Kaustel, Lehari

27 S05-56/1209 Kerikmäe, Taavi

28 S05-56/1431 Kiik-Salupere, Vaike

29 S05-56/1353 Kiilu, Kristi

stipendiumid Riivo Kallasmaa/Kadri-Ann

Sumera kontsertide esinejatele ja

heliloojale

loominguline stipendium projektide

ettevalmistamiseks

tšelloõpingud õpingud Londoni

muusikakõrgkoolis Guildhall School of

Music and Drama

ansambli "Peedu Kass 005" esikalbumi

tootmiskulud

õpingud Moskva P. I. Tšaikovski nim.

konservatooriumi dirigeerimise erialal:

2009/ 2010.õ.a. õppemaksu tasumine

duo Taavi Kerikmäe/Michel Doneda

(Prantsusmaa) CD väljaandmine

VI festivali "Helisevad Saaremaa orelid

2010" korraldamine

doktoritöö tõlkimisega seotud kulude

katmine

1.03.2010 -

30.04.2010 5 000,00 7:0 Joamets, Tanel

10.12.2009 -

18.01.2010 3 111,00 7:0 Jürgens, Liis

15.01.2010 -

20.06.2010 15 000,00 7:0

13.12.2009 -

30.01.2010 40 600,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 9 000,00 6:0 Kallasmaa, Riivo

15.12.2009 -

15.03.2010 16 000,00 7:0

1.01.2010 -

16.07.2010 20 000,00 7:0

Sumera, Kadri-Ann

Kaumann, Tõnis

15.12.2009 -

15.05.2010 15 000,00 7:0 Kass, Peedu

1.02.2010 -

1.08.2010 15 000,00 7:0 Kaustel, Lehari

20.12.2009 -

30.01.2010 11 000,00 7:0 Kerikmäe, Taavi

15.12.2009 -

17.09.2010 20 000,00 7:0 Kiik-Salupere, Vaike

1.01.2010 -

30.03.2010 30 000,00 7:0

osalemine Pietro Argento nimelisel

1.04.2010 -

kammeransamblistide konkursil Itaalias 4 000,00 8.06.2010 SS

osalemine V Rahvusvahelise

TALVEUNIversiteedi raames toimuvatel

1.01.2010 -

Arbo Valdma meistrikursustel

soolokontserdid kavaga "Virmaliste

sonaat. Põhjamaa pilte" Narvas,

Sillamäel, Kuressares, Valgas, Jõgeval

2 000,00 7.02.2010 SS

ja Rakveres 12 000,00 TS

Jevgeni Mihhailovi meistrikursused

pianistidele Elleri-koolis ja EMTA-s:

1.03.2010 -

sõidukulud ja osaline honorar 5 000,00 30.04.2010 SS

resideerumine Visby Rahvusvahelises

10.12.2009 -

Heliloojate Keskuses: sõidukulud 3 000,00 18.01.2010 SS

stipendium duo Riivo Kallasmaa/Kadri-

Ann Sumera kontsertide esinejale 3 000,00 TS

stipendium duo Riivo Kallasmaa/Kadri-

Ann Sumera kontsertide esinejale 3 000,00 TS

duo Riivo Kallasmaa/Kadri-Ann Sumera

kontsertideks uudisteose kirjutamine 3 000,00 TS

ansambli "Peedu Kass 005" esikalbumi

15.12.2009 -

tootmiskulud 15 000,00 15.05.2010 SS

õpingud Moskva P. I. Tšaikovski nim.

konservatooriumi dirigeerimise erialal:

1.02.2010 -

2009/ 2010.õ.a. õppemaksu tasumine 15 000,00 1.08.2010 SS

duo Taavi Kerikmäe/Michel Doneda CD

20.12.2009 -

väljaandmine 11 000,00 30.01.2010 SS

VI festivali "Helisevad Saaremaa orelid

15.12.2009 -

2010" korraldamine 20 000,00 17.09.2010 SS


30 S05-56/1478 Kivistik, Raimo

31 S05-56/1218 Kolle, Liis

32 S05-56/1287 Krigul, Ülo

33 S05-56/1454 Kruus, Jüri

34 S05-56/1208 Kubja, Vahur

35 S05-56/1246 Kubja, Vahur

36 S05-56/1304 Kuulmann Martin, Sigrid

37 S05-56/1223 Kuusk, Priit

38 S05-56/1224 Kuusk, Priit

39 S05-56/1479 Kõdar, Jaak

stipendiumid ansambli "Tallinn Baroque"

maakonnakontsertide neljale esinejale ja

korraldajale

loominguline stipendium uute

muusikateatri projektide

ettevalmistamiseks

resideerumine Visby Rahvusvahelises

Heliloojate Keskuses: sõidu- ja

elamiskulud

lisatoetus V. Kapi ooperi "Lembitu"

duubelplaadi valmistamine

õpingud Nino Rota nim Muusika

Konservatooriumis klassikalise kitarri

erialal

24.01.2010 -

25.02.2010 22 000,00 7:0 Kivistik, Raimo

1.12.2009 -

28.02.2010 15 000,00 7:0

Saari, Liina

Tarum, Raivo

Tarum, Imbi

Jõesaar, Tõnu

18.11.2009 -

31.12.2009 4 974,00 7:0 Krigul, Ülo

1.01.2010 -

31.03.2010 10 000,00 7:0 Kruus, Jüri

1.06.2009 -

20.12.2010 60 000,00 7:0 Kubja, Vahur

kitarriduo Vincenzo Giura/Vahur Kubja

kontsertite korraldamine Tallinnas, Tartus

ja Pärnus: esinejate honorarid ja saalide 1.02.2010 -

rentimine

10.05.2010 33 000,00 7:0

CD-de "Tubin.Teosed viiulile ja klaverile"

ja "Bach. Paganini. Ysaye. Teosed

sooloviiulile" väljaandmine

ERRi uudisteportaali jaoks uudiste "Eesti

muusika ja muusikud maailmalavadel"

jätkamine

Toivo Nahkuri raamatu "Muusiika läbi

vaimu" II ja III toimetamine

Nava Lava "Mulgi Kultuuri Festival 2010 "

kontserdi esinejate ja kontsertmeistri

honorarid

40 S05-56/1332 Kõlar, Margo loominguline stipendium

41 S05-56/1221 Kõrvits, Tõnu

teose "Kolm eleegiat Ivar Ivaski tekstile"

noodigraafika teostamine -stipendium

Mari Amorile

42 S05-56/1190 Kärmas, Maian-Anna autoriplaadi "Õnneleid" väljaandmine.

1.12.2009 -

1.06.2010 50 000,00 7:0

Kuulmann Martin,

Sigrid

1.01.2010 -

31.03.2010 6 500,00 7:0 Kuusk, Priit

1.01.2009 -

20.12.2009 5 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 15 000,00 7:0

1.12.2009 -

1.05.2010 20 000,00 7:0

1.01.2010 -

28.02.2010 4 500,00 7:0 Amor, Mari

stipendium ansambli "Tallinn Baroque"

maakonnakontsertide esinejale 4 000,00 TS

stipendium ansambli "Tallinn Baroque"

maakonnakontsertide esinejale 4 500,00 TS

stipendium ansambli "Tallinn Baroque"

maakonnakontsertide esinejale 4 500,00 TS

stipendium ansambli "Tallinn Baroque"

maakonnakontsertide esinejale 4 500,00 TS

stipendium ansambli "Tallinn Baroque"

maakonnakontsertide esinejale 4 500,00 TS

resideerumine Visby Rahvusvahelises

Heliloojate Keskuses: sõidukulude

18.11.2009 -

katmine 2 500,00 31.12.2009 SS

V. Kapi ooperi "Lembitu" duubelplaadi

valmistamine 5 000,00 TS

õpingud Nino Rota nim Muusika

Konservatooriumis klassikalise kitarri

1.09.2009 -

erialal 15 000,00 30.06.2010 SS

CD "Tubin.Teosed viiulile ja klaverile"

1.12.2009 -

väljaandmine 15 000,00 1.06.2010 SS

projekti "Eesti muusika ja muusikud

maailmalavadel" jätkamine 6 500,00 TS

teose "Kolm eleegiat Ivar Ivaski tekstile"

noodigraafika teostamine 4 500,00 TS

1.01.2010 -

1.01.2010 -

31.03.2010 15 000,00 7:0 Kärmas, Maian-Anna autoriplaadi "Õnneleid" väljaandmine 15 000,00 31.03.2010 SS


43 S05-56/1378 Köster, Andres

enesetäiendamine Metropolitan Opera

coach Lucy Arnery juures

44 S05-56/1423 Lattik, Aare-Paul loominguline stipendium

45 S05-56/1302 Lellep, Triin

46 S05-56/1350 Lellep, Triin

47 S05-56/1456 Liiv, Diana

48 S05-56/1206 Liiv, Monika-Evelin

49 S05-56/1452 Liivik, Kristiina

50 S05-56/1458 Liivik, Kristiina

51 S05-56/1371 Lill Köster, Juuli

52 S05-56/1455 Lill, Iren

õpingud Helsingi Konservatooriumis

klassikalise laulu erialal

õpingud Helsingi Konservatooriumis

klassikalise laulu erialal

õpingud Konstantin Bogino juures

Bergamos Accademia Santa Secilias

enesetäiendamine Royal Opera Houses

ja ettelaulmised ooperiteatrites

1.04.2010 -

30.06.2010 27 000,00 7:0 Köster, Andres

21.12.2009 -

31.01.2010 50 000,00 7:0

20.11.2009 -

20.02.2010 6 000,00 7:0

20.11.2009 -

20.02.2010 6 000,00 7:0

1.12.2009 -

1.06.2010 10 000,00 7:0

1.09.2009 -

1.03.2010 30 000,00 7:0

TMKK õpilase Elle-Riin Volmeri ja õpetaja

Marju Rootsu osalemine VIII Chopini nim. 1.01.2010 -

klaverimängijate konkursil Narvas 27.02.2010 8 000,00 7:0 Liivik, Kristiina

TMKK õpilase Holger Marjamaa ja

õpetaja Aleksandra Juozapenaite

Eesmaa osalemine VIII Chopini

nim.klaverimängijate konkursil Narvas

enesetäiendamine Metropolitan Opera

coach Lucy Arneri juures

stipendium loeng-kontsertide "Bach ja

pojad" J. S. Bachi 325. sünniaastapäeva

tähistamiseks läbiviija/esinejale

53 S05-56/1428 Lill, Märt-Matis loominguline stipendium

54 S05-56/1480 Lissijenko, Kirill

55 S05-56/1467 Lock, Hans-Gunter

56 S05-56/1476 Loo, Kirile

57 S05-56/1408 Lust, Siret

58 S05-56/1191 Lutsoja, Jaak

1.01.2010 -

28.02.2010 8 000,00 7:0 Liivik, Kristiina

1.04.2010 -

30.06.2010 28 000,00 7:0 Lill Köster, Juuli

14.02.2010 -

30.04.2010 8 000,00 7:0 Lill, Iren

kammermuusika kontserdi korraldamine 2.11.2009 -

Kadrioru lossis

interaktiivse tantsuetenduse loomine

multimeediaartist Eseohe Arhebamen'iga

1.02.2010 7 200,00 7:0

New Yorgis: loominguline stipendium ja 1.01.2010 -

reisikulud

30.03.2010 10 500,00 7:0

esinemine kontsertidega "Laulu võim"

New York´i Eesti Kultuuripäevadel ja

Baltimore´s: sõidukulud

õpingud Londoni muusikakõrgkoolis

Guildhall School of Music and Drama

kontrabassi erialal

Klassikaraadio poolt salvestatud muusika

väljaandmine CD formaadis

õpingud Metropolitan Opera coach Lucy

Arnery juures: lennupiletite ja

1.04.2010 -

tunnitasude maksmine 18 000,00 30.06.2010 SS

TMKK õpilase Elle-Riin Volmeri ja

õpetaja Marju Rootsu osalemine VIII

Chopini nim. klaverimängijate konkursil

1.01.2010 -

Narvas

TMKK õpilase Holger Marjamaa ja

õpetaja Aleksandra Juozapenaite

4 000,00 27.02.2010 SS

Eesmaa osalemine VIII Chopini

1.01.2010 -

nim.klaverimängijate konkursil Narvas 4 000,00 28.02.2010 SS

enesetäiendamine Metropolitan Opera

1.04.2010 -

coach Lucy Arneri juures 18 000,00 30.06.2010 SS

stipendium loeng-kontsertide "Bach ja

pojad" läbiviija/esinejale 8 000,00 TS

15.12.2009 -

1.03.2010 10 000,00 7:0 Lill, Märt-Matis loominguline stipendium 10 000,00 TS

1.01.2010 -

30.04.2010 14 074,00 7:0

1.01.2010 -

16.07.2010 20 000,00 7:0

5.01.2010 -

1.04.2010 25 000,00 7:0 Lutsoja, Jaak

Tartu Üliõpilassegakoori transport Tartu- 1.01.2010 -

59 S05-56/1207 Maijala - Männistö, Marja Konuvere-Tartu

31.01.2010 4 000,00 7:0

Klassikaraadio poolt salvestatud

5.01.2010 -

muusika väljaandmine CD formaadis 15 000,00 1.04.2010 SS


60 S05-56/1449 Mäeots, Vello

61 S05-56/1426 Mölder, Maria

62 S05-56/1418 Normak, Jaan

63 S05-56/1389 Normak, Karolina

64 S05-56/1203 Normet, Virve

mälestusraamatu Rahvusmeeskoori

tegevusest aastatel 1944-2009

väljaandmine

klassikaraadio saate "Areaal" autori- ja

toimetajahonorarid

keelpillikvarteti "Edelweiss-kvartett"

kontserdi korraldamine Kalwi mõisas

osalemine Aurora

kammermuusikafestivalil Vänersborgis

Rootsis

raamatu "PÜHENDUNUD ehk

FANAATIKUD meie kõrval" II osa

koostamine

65 S05-56/1229 Nuutre, Jarmo duo "Talbot" Euroopa tuuri läbiviimine

66 S05-56/1469 Oja, Iris

67 S05-56/1440 Paemurru, Piia

68 S05-56/1387 Pajusaar, Priit

stipendium M. Mattieseni ja H. Krulli

multimeediaooperi "Loomise mõnu"

peategelasele

stipendium kontsertide "Mõttemuusika.

Rabindranath Tagore" esinejale, Piia

Paemurru

uue heliplaadi muusika loomine ja CD

tootmine

69 S05-56/1470 Palmiste, Janek rockkotser Haapsalus "Rockstop"

70 S05-56/1212 Peleševa, Marina

71 S05-56/1403 Petrov, Ruslan

72 S05-56/1481 Plink, Jüri

stipendiumid kontsertide "Nostalgia"

esinejatele

tšelloõpingud Peterburi

Konservatooriumis

stipendium Helju Tauki kirjatööde

kogumiku "Muusikast võlutud" järelsõna

kirjutajale, Kristel Pappel

73 S05-56/1196 Poll, Anne-Liis impro-ooperi CD "Une lind" väljaandmine

74 S05-56/1384 Poll, Mari viiuliõpingud Royal College of Music'us

75 S05-56/1443 Püvi, Pirjo

76 S05-56/1474 Rand-Sirp, Jaanika

vokaaltehniline enesetäiendamine Soome

laulupedagoog Annika Ollinkari

laulutundides

muusikalise koosluse "Arcus Venti"

kontsert Rootsi Mihkli kirikus:

läbiviimiskulude ja esinejate honoraride

katmine

1.12.2009 -

1.05.2010 61 900,00 7:0

1.01.2010 -

1.05.2010 21 250,00 7:0 Mölder, Maria

1.01.2010 -

1.02.2010 6 000,00 7:0 Normak, Jaan

1.03.2010 -

10.05.2010 6 000,00 7:0 Normak, Karolina

1.01.2010 -

31.05.2010 10 000,00 7:0 Normet, Virve

1.03.2010 -

26.04.2010 84 091,00 7:0

1.12.2009 -

31.03.2010 10 000,00 7:0 Oja, Iris

1.02.2009 -

31.08.2009 5 000,00 7:0 Paemurru, Piia

15.12.2009 -

31.03.2010 41 800,00 7:0

1.01.2010 -

31.01.2010 15 000,00 7:0

1.01.2010 -

30.03.2010 18 000,00 7:0 Peleševa, Marina

1.01.2010 -

1.07.2010 22 810,00 7:0

1.11.2009 -

31.01.2010 5 000,00 7:0 Pappel, Kristel

1.01.2010 -

20.02.2010 20 000,00 7:0 Poll, Anne-Liis

projekti "Areaal" autori- ja

toimetajahonorar 10 000,00 TS

stipendiumid keelpillikvarteti

"Edelweiss-kvartett" kontserdi

muusikutele 6 000,00 TS

osalemine Aurora

kammermuusikafestivalil Vänersborgis

1.03.2010 -

Rootsis: sõidukulud 3 000,00 10.05.2010 SS

raamatu "PÜHENDUNUD ehk

FANAATIKUD meie kõrval" II osa

koostamine 5 000,00 TS

stipendium multimeediaooperi "Loomise

mõnu" peategelasele 8 000,00 TS

stipendium kontsertide "Mõttemuusika.

Rabindranath Tagore" esinejale 5 000,00 TS

kontsertide "Nostalgia" korralduskulude

1.01.2010 -

katmine 7 000,00 30.03.2010 SS

stipendium Helju Tauki kirjatööde

kogumiku "Muusikast võlutud" järelsõna

kirjutajale 4 000,00 TS

impro-ooperi CD "Une lind"

1.01.2010 -

väljaandmine 15 000,00 20.02.2010 SS

1.12.2009 -

1.12.2009 -

31.03.2010 18 000,00 7:0 Poll, Mari viiuliõpingud Royal College of Music'us 18 000,00 31.03.2010 SS

4.01.2010 -

15.03.2010 3 600,00 7:0 Püvi, Pirjo

1.01.2010 -

30.03.2010 10 000,00 7:0 Rand-Sirp, Jaanika

vokaaltehniline enesetäiendamine

Soome laulupedagoog Annika Ollinkari

4.01.2010 -

laulutundides 3 600,00 15.03.2010 SS

muusikalise koosluse "Arcus Venti"

kontsert Rootsi Mihkli kirikus:

1.01.2010 -

läbiviimiskulude katmine 1 000,00 30.03.2010 SS


77 S05-56/1326 Randvere, Johan

78 S05-56/1425 Rannap, Rein

79 S05-56/1330 Rebane, Henn

80 S05-56/1322 Roose, Celia

81 S05-56/1226 Ross, Juta

82 S05-56/1500 Rumessen, Vardo

83 S05-56/1501 Rumessen, Vardo

osalemine rahvusvahelisel Euroopa

Klaveriõpetajate Ühingu konkursil

stipendium 9 kirikukontserdil esinemise ja

8 uue laulu komponeerimise eest (Rein

Rannapile)

akordionipalade kogumiku "Tantsud

akordionile" kirjutamine

CD "Suurõ' pilvõ'" kujundamine ja

trükikulude katmine

Harjumaa Keelpilloorkestri ning Saku

Muusikakooli kitarrisolistide proovi ja

uusaastakontserdi ettevalmistamine

R. Tobiase oratooriumi "Joonase

lähetamine" tutvustava brožüüri

koostamine, tõlkimine ja sisestamine

R. Tobiase kirjade kogumine, koopiate

tegemine, dešifreerimine, tõlkimine ja

arvutisse sisestamine

84 S05-56/1215 Rästa, Raul - Stig stuudiotehnika ostmine

85 S05-56/1175 Saks, Aleksei

86 S05-56/1252 Saks, Aleksei

87 S05-56/1199 Schütz, Eevi

88 S05-56/1401 Seppar, Eda

89 S05-56/1267 Sild-Neeme, Eike

Rand-Sirp, Jaanika

Kallasmaa, Riivo

Sepalaan, Rene

1.01.2010 -

1.02.2010 7 553,00 7:0 Randvere, Johan

20.11.2009 -

30.12.2009 45 000,00 7:0 Rannap, Rein

1.12.2009 -

1.04.2010 10 000,00 7:0 Rebane, Henn

1.01.2010 -

31.05.2010 16 000,00 7:0 Roose, Celia

2.01.2010 -

30.01.2010 2 400,00 7:0

1.12.2009 -

30.01.2010 15 000,00 7:0

1.12.2009 -

31.03.2010 35 000,00 7:0

1.12.2009 -

1.02.2010 30 000,00 7:0

kogumiku "Laula-mängi kaasa 3 - Olav

Ehala" arranžeerimisega seotud kulutuste 1.10.2009 -

katmine

28.02.2010 35 000,00 7:0

kogumiku "Laula-mängi kaasa 3 - Olav

Ehala" arranžeerimine: stipendiumid Siim 1.01.2010 -

Aimlale ja Kristjan Randalule

31.03.2010 35 000,00 7:0 Aimla, Siim

valmistada ette materjalid ja kirjutada

raamat vokaalpedagoogist Alma Hablitz-

Kurtnast

kammermuusika kontserdi koos

Dahlkvist-kvartetiga korraldamine

Mustpeade Majas

TMKK õpilase Karl Petersoni osalemine

koos õpetajaga F. Chopini nim. noorte

pianistide konkursil Budapestis

12.08.2009 -

12.10.2010 5 000,00 7:0

Randalu, Kristjan

1.02.2010 -

30.05.2010 9 100,00 7:0 Seppar, Eda

1.01.2010 -

31.03.2010 16 424,00 7:0 Sild-Neeme, Eike

stipendium muusikalise koosluse "Arcus

Venti" Rootsi Mihkli kiriku kontserdi

muusikule 3 000,00 TS

stipendium muusikalise koosluse "Arcus

Venti" Rootsi Mihkli kiriku kontserdi

muusikule 3 000,00 TS

stipendium muusikalise koosluse "Arcus

Venti" Rootsi Mihkli kiriku kontserdi

muusikule 3 000,00 TS

osalemine rahvusvahelisel Euroopa

1.01.2010 -

Klaveriõpetajate Ühingu konkursil 7 500,00 1.02.2010 SS

stipendium 9 kirikukontserdil esinemise

ja 8 uue laulu komponeerimise eest 20 000,00 TS

akordionipalade kogumiku "Tantsud

akordionile" kirjutamine 10 000,00 TS

CD "Suurõ' pilvõ'" kujundamine ja

1.01.2010 -

trükikulude katmine 15 000,00 31.05.2010 SS

kogumiku "Laula-mängi kaasa 3 - Olav

Ehala" arranžeerimine 10 000,00 TS

kogumiku "Laula-mängi kaasa 3 - Olav

Ehala" arranžeerimine 10 000,00 TS

kammermuusika kontserdi koos

Dahlkvist-kvartetiga korraldamine

1.02.2010 -

Mustpeade Majas

TMKK õpilase Karl Petersoni osalemine

koos õpetajaga F. Chopini nim. noorte

4 000,00 30.05.2010 SS

pianistide konkursil Budapestis (va

1.01.2010 -

päevarahad) 13 000,00 31.03.2010 SS


90 S05-56/1373 Sildos, Mail aastane loominguline stipendium

91 S05-56/1463 Sillamaa, Sandra

92 S05-56/1464 Sillamaa, Sandra

93 S05-56/1298 Sonn, Priit

94 S05-56/1299 Sonn, Priit

95 S05-56/1457 Soon, Hendrik

96 S05-56/1365 Sumera, Eva-Maria

97 S05-56/1275 Sumera, Kadri-Ann

98 S05-56/1429 Sõõro, Anu

99 S05-56/1325 Tammesalu, Aare

100 S05-56/1402 Tammesalu, Aare

101 S05-56/1409 Tammesalu, Aare

102 S05-56/1415 Tammesalu, Aare

103 S05-56/1482 Teemets, Arete

õpingud Rootsi Kuninglikus

Muusikaakadeemias Stockholmis

pärimusmuusika osakonnas

lavastuse "Küüni täitmine" muusika

salvestamine ja väljaandmine

G. Gershwini "Rhapsody in Blue"

esitamine kolmes Lõuna- Eesti

muusikakoolis: stipendiumid Tanel

Joametsale ja Priit Sonnile

Lauri Levistu osalemine Riia

Rahvusvahelisel konkursil

vaskpillimängijatele

osalemine Pietro Argento nimelisel

kammeransamblite konkursil Itaalias

osalemine Aurora rahvusvahelisel

kammermuusikafestivalil Rootsis

soolokontsert Augsburgi Leopold-Mozarti

keskuses

projekti "Muusikaelu 19. sajandi Eestis"

lõppkonverentsi ettekannete

artiklikogumiku toimetamine

Tobiase Keelpillikvarteti kontserdid

Küprosel

CD "Eesti heliloojate muusikat tšellole ja

orelile" salvestamine ja montaaž

loodusfilmi "Vilsandi linnuriik" heliriba

restaureerimine ja filmi muusika

arranžeerimine

Aare Tammesalu ja Piia Paemurru

kontserdid Pärnus, Narvas ja Tartus:

esinejate honorarid

õpingud Rooma Santa Cicilia

Konservatooriumis klassikalise laulu

erialal

1.01.2010 -

31.12.2010 50 000,00 7:0 Sildos, Mail

1.01.2010 -

1.06.2010 15 000,00 7:0 Sillamaa, Sandra

17.12.2009 -

31.01.2010 10 000,00 7:0 Sillamaa, Sandra

1.01.2010 -

31.03.2010 12 000,00 7:0 Sonn, Priit

Joamets, tanel

1.01.2010 -

1.04.2010 11 540,00 6:0 Sonn, Priit

1.03.2010 -

8.06.2010 13 252,00 7:0 Soon, Hendrik

1.03.2010 -

5.05.2010 5 000,00 6:0 Sumera, Eva-Maria

1.01.2010 -

25.03.2010 5 000,00 6:0 Sumera, Kadri-Ann

1.04.2009 -

31.12.2009 15 000,00 7:0 Sõõro, Anu

1.12.2009 -

1.03.2010 23 508,00 7:0 Tammesalu, Aare

1.01.2010 -

1.10.2010 20 000,00 7:0 Tammesalu, Aare

1.01.2010 -

31.03.2010 12 500,00 7:0 Maadik, Maido

Põdra, Mati

1.02.2010 -

20.03.2010 18 000,00 7:0 Tammesalu, Aare

Paemurru, Piia

1.11.2009 -

31.07.2010 45 000,00 7:0 Teemets, Arete

kontserdisarjade "Mõisaromantika ja

muusikasalongid" ja "Kirikupühad

Maarjamaal" korraldamine 50 000,00 TS

õpingud Rootsi Kuninglikus

Muusikaakadeemias Stockholmis

1.01.2010 -

pärimusmuusika osakonnas 15 000,00 1.06.2010 SS

lavastuse "Küüni täitmine" muusika

17.12.2009 -

salvestamine ja väljaandmine 7 000,00 31.01.2010 SS

G. Gershwini "Rhapsody in Blue"

esitamine kolmes Lõuna-Eesti

muusikakoolis 6 000,00 TS

G. Gershwini "Rhapsody in Blue"

esitamine kolmes Lõuna-Eesti

muusikakoolis 6 000,00 TS

Lauri Levistu osalemine Riia

Rahvusvahelisel konkursil

1.01.2010 -

vaskpillimängijatele 4 000,00 1.04.2010 SS

osalemine Pietro Argento nimelisel

1.03.2010 -

kammeransamblite konkursil Itaalias 4 000,00 8.06.2010 SS

osalemine Aurora rahvusvahelisel

1.03.2010 -

kammermuusikafestivalil Rootsis 3 000,00 5.05.2010 SS

soolokontsert Augsburgi Leopold-

1.01.2010 -

Mozarti keskuses 4 000,00 25.03.2010 SS

projekti "Muusikaelu 19. sajandi Eestis"

lõppkonverentsi ettekannete

artiklikogumiku toimetamine 15 000,00 TS

Tobiase Keelpillikvarteti kontserdid

1.12.2009 -

Küprosel 20 000,00 1.03.2010 SS

CD "Eesti heliloojate muusikat tšellole

1.01.2010 -

ja orelile" salvestamine ja montaaž 15 000,00 1.10.2010 SS

loodusfilmi "Vilsandi linnuriik" heliriba

restaureerimine 2 500,00 TS

loodusfilmi "Vilsandi linnuriik" muusika

arranžeerimine 10 000,00 TS

stipendium Pärnu, Narva ja Tartu

kontsertide esinejale 9 000,00 TS

stipendium Pärnu, Narva ja Tartu

kontsertide esinejale 9 000,00 TS

õpingud Rooma Santa Cicilia

Konservatooriumis klassikalise laulu

1.11.2009 -

erialal 15 000,00 31.07.2010 SS


104 S05-56/1291 Tegelmann, Kadri

õpingud Haagi Kuninglikus

Konservatooriumis klassikalise laulu

erialal

105 S05-56/1192 Telling, Raul festivali "punk'n roll 2010" läbiviimine

106 S05-56/1193 Telling, Raul

107 S05-56/1360 Teppo, Ida

108 S05-56/1214 Timpman, Marlis

109 S05-56/1453 Tint, Ago

110 S05-56/1176 Tomson, Enn aastane toetus

111 S05-56/1198 Toodo, Eivin

112 S05-56/1235 Unt, Elke

113 S05-56/1237 Unt, Elke

114 S05-56/1319 Utkina, Julia

115 S05-56/1256 Uue, Annika

116 S05-56/1356 Valdmaa, Sten

117 S05-56/1290 Valme, Villem

festivalile "punk'n roll" esindusklubi

loomine

osalemine Aurora kammermuusika

festivalil Vänersborg´is Rootsis

osalemine ülemaailmses noorteorkestris

Jeunesses Musicales: lennupiletid

Pekingisse

Tallinna Niguliste kiriku koorioreli

ehitustööde lõpetamine

Ooper-Kvarteti CD "Django ja Stephani

lood" tootmiskulude katmine

stipendiumid Juhani Haapasalole Elke

Undi psalmide noodistamiseks ja Elke

Undile psalmikogumike väljaandmiseks ja

paljundamiseks

oreli- ja vokaalmuusika CD-de

tiražeerimine

1.01.2009 -

1.09.2010 15 000,00 7:0 Tegelmann, Kadri

1.03.2010 -

10.07.2010 70 000,00 7:0

10.01.2010 -

10.03.2010 50 000,00 7:0

1.03.2010 -

10.05.2010 3 000,00 7:0 Teppo, Ida

5.12.2009 -

9.01.2010 5 600,00 7:0 Timpman, Marlis

1.01.2010 -

1.07.2010 270 000,00 7:0 Tint, Ago

õpingud Haagi Kuninglikus

Konservatooriumis klassikalise laulu

1.01.2009 -

erialal 15 000,00 1.09.2010 SS

osalemine Aurora kammermuusika

1.03.2010 -

festivalil Vänersborg´is Rootsis 3 000,00 10.05.2010 SS

osalemine ülemaailmses

noorteorkestris Jeunesses Musicales:

5.12.2009 -

lennupiletid Pekingisse 5 600,00 9.01.2010 SS

Tallinna Niguliste kiriku koorioreli

lõpetamise I etapp 90 000,00 TS

1.10.2009 -

30.09.2010 12 000,00 7:0 Tomson, Enn aastane toetus 12 000,00 TS

22.11.2009 -

30.04.2010 30 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 7 600,00 7:0

1.01.2010 -

28.02.2010 4 200,00 7:0 Unt, Elke

Heitor Villa-Lobosi loomingule

1.03.2010 -

pühendatud kontserdi esinejate honorarid 20.04.2010 4 000,00 7:0 Utkina, Julia

kammerkoori "Plicae Vocalis" dirigendi

Lilyan Kaivi loomingulise tegevuse

tunnustamine

basstrombooni õpingud Keski-

Pohjanmaan Konservatooriumis

Mari Kalkuni teise autoriplaadi

väljaandmine

118 S05-56/1288 Veeroos, Age loominguline stipendium

119 S05-56/1339 Veski, Villu

120 S05-56/1439 Vilgats, Madis

Eesti-Saksa ühisprojekti "NordicSounds

feat. Dietmar Herriger kontsertreis

Mehhikos: lennupiletid

õpingud Hannoveri Muusika- ja

Teatriakadeemias Saksamaal tuuba

erialal

1.12.2009 -

1.02.2010 4 000,00 7:0

8.01.2010 -

15.05.2010 10 000,00 7:0 Valdmaa, Sten

1.01.2010 -

1.12.2010 20 000,00 7:0 Valme, Villem

oreli- ja vokaalmuusika CD-de

1.01.2010 -

tiražeerimine 4 000,00 28.02.2010 SS

stipendiumid Heitor Villa-Lobosi

loomingule pühendatud kontserdi

muusikutele 4 000,00 TS

basstrombooni õpingud Keski-

8.01.2010 -

Pohjanmaan Konservatooriumis 10 000,00 15.05.2010 SS

Mari Kalkuni teise autoriplaadi

1.01.2010 -

väljaandmine 7 000,00 1.12.2010 SS

2.01.2010 -

31.03.2010 18 000,00 7:0 Veeroos, Age loominguline stipendium 15 000,00 TS

15.12.2009 -

28.02.2010 31 824,00 7:0 Veski, Villu

1.02.2010 -

30.04.2010 19 000,00 7:0

Eesti-Saksa ühisprojekti "NordicSounds

feat. Dietmar Herriger kontsertreis

15.12.2009 -

Mehhikos: lennupiletid 30 000,00 28.02.2010 SS


121 S05-56/1475 Õnnis, Anto

122 S05-56/1427 Õue, Marko

123 S05-56/1340 Õun, Ülle

124 S05-56/1357

125 S05-56/1359

Aavo Otsa

Muusikastuudio

Aavo Otsa

Muusikastuudio

J. S. Bachi 325. sünniaastapäevale

pühendatud kontsert: stipendiumid

ansamblile "Paukenfest" ja Riivo

Kallasmaale

ansambli Mahavok kontserdi

korraldamine

uurimistöö ja stsenaariumi kirjutamine

dokumentaalfilmile " Epikuurlase

tundeline maailm - Eino Tamberg"

XV Rahvusvahelise konkursi

"Trompetitalendid" preemiafond

EMTA XXI rahvusvaheliste

trompetipäevade ja rahvusvahelise

konkursi "Trompetitalendid 2010"

korraldamine

126 S05-56/1283 Ajakiri Tallinn MTÜ ajakirja "Tallinn" autori- ja tõlkehonorarid

127 S05-56/1380 Ansambel -7 MTÜ

128 S05-56/1315 Ansambel U MTÜ

129 S05-56/1460 Ansambel U MTÜ

laulumängu "Eesti Hüsteerium" esitamine

ja salvestamine

Ansambel U: 2010.a. I poolaasta

tegevustoetus

1.01.2010 -

31.03.2010 15 000,00 7:0 Õnnis, Anto

1.03.2010 -

30.04.2010 10 000,00 7:0

Krigul, Vambola

Metsamart, Madis

Kallasmaa, Riivo

15.12.2009 -

15.05.2010 50 000,00 7:0 Õun, Ülle

1.03.2010 -

5.04.2010 23 000,00 7:0

1.02.2010 -

7.04.2010 52 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.12.2010 8 500,00 7:0

5.12.2009 -

15.03.2010 15 000,00 7:0

Aavo Otsa

Muusikastuudio

1.01.2010 -

30.06.2010 42 000,00 7:0 Ansambel U MTÜ

kaasaegse muusika hariduse arendamise

projekti 4. sessioon: õpitubade läbiviijate 1.03.2010 -

ja loengupidaja honorarid

15.04.2010 14 000,00 7:0 Kerikmäe, Taavi

Tuuling, Helena

Johannes, Tarmo

Mägila, Levi-Danel

Roomere, Merje

J. S. Bachi 325. sünniaastapäevale

pühendatud kontsert Tartu Jaani

kirikus: stipendium muusikule 3 000,00 TS

J. S. Bachi 325. sünniaastapäevale

pühendatud kontsert Tartu Jaani

kirikus: stipendium muusikule 3 000,00 TS

J. S. Bachi 325. sünniaastapäevale

pühendatud kontsert Tartu Jaani

kirikus: stipendium muusikule 3 000,00 TS

J. S. Bachi 325. sünniaastapäevale

pühendatud kontsert Tartu Jaani

kirikus: stipendium muusikule 3 000,00 TS

uurimistöö ja stsenaariumi kirjutamine

dokumentaalfilmile " Epikuurlase

tundeline maailm - Eino Tamberg" 35 000,00 TS

XV Rahvusvahelise konkursi

"Trompetitalendid" preemiafond

EMTA XXI rahvusvaheliste

trompetipäevade ja rahvusvahelise

15 000,00 TS

konkursi "Trompetitalendid 2010"

1.02.2010 -

korraldamine 30 000,00 7.04.2010 SS

Ansambel U: 2010.a. I poolaasta

1.01.2010 -

tegevustoetus

kaasaegse muusika hariduse

arendamise projekti 4. sessioon:

loengute, õpitubade ja kontsertide

30 000,00 30.06.2010 SS

ettevalmistamine ja läbiviimine

kaasaegse muusika hariduse

arendamise projekti 4. sessioon:

õpitubade ja kontsertide

4 000,00 TS

ettevalmistamine ja läbiviimine

kaasaegse muusika hariduse

arendamise projekti 4. sessioon:

õpitubade ja kontsertide

2 000,00 TS

ettevalmistamine ja läbiviimine

kaasaegse muusika hariduse

arendamise projekti 4. sessioon:

õpitubade ja kontsertide

2 000,00 TS

ettevalmistamine ja läbiviimine

kaasaegse muusika hariduse

arendamise projekti 4. sessioon:

õpitubade ja kontsertide

2 000,00 TS

ettevalmistamine ja läbiviimine 2 000,00 TS


130 S05-56/1450 Arvo Pärdi Arhiiv MTÜ 2010.a. I kvartali tegevustoetus

131 S05-56/1471 AV Records OÜ

132 S05-56/1400 Concerto Grosso AS

133 S05-56/1462 Content Provider OÜ

DVD+CD "Sarsaparill": DVD salvestuse

tehnilise teostuse finantseerimine

W. A. Mozarti "Reekviemi" ettekanded

Tallinna, Tartu ja Rapla kirikutes

dokumentaalfilmi "Roots: sada aastat

sõda ja muusikat" tootmine

134 S05-56/1244 Corelli Music OÜ 2010.a. I kvartali tegevustoetus

135 S05-56/1355 Corelli Music OÜ

136 S05-56/1393 Corelli Music OÜ

137 S05-56/1445 Corelli Music OÜ

138 S05-56/1466 Corelli Music OÜ

139 S05-56/1295

140 S05-56/1170

141 S05-56/1382

142 S05-56/1436

143 S05-56/1331

144 S05-56/1211

145 S05-56/1177

EELK Kirikupäeva ja

Vaimuliku Laulupeo SA

EELK Nõo Püha

Laurentsiuse Kogudus

kontserdisarja "Mõisaromantika ja

muusikasalongid" 2010.a. I kvartali

honoraride ja korralduskulude katmine

1.01.2010 -

31.03.2010 164 502,00 7:0

Krigul, Vambola

18.10.2009 -

15.12.2009 25 000,00 7:0 AV Records OÜ

kaasaegse muusika hariduse

arendamise projekti 4. sessioon:

õpitubade ja kontsertide

ettevalmistamine ja läbiviimine 2 000,00 TS

Arvo Pärdi Arhiiv

1.01.2010 -

MTÜ 2010.a. I kvartali tegevustoetus 40 000,00 31.03.2010 SS

DVD+CD "Sarsaparill": DVD

salvestuse tehnilise teostuse

18.10.2009 -

finantseerimine 20 000,00 15.12.2009 SS

1.03.2010 -

W. A. Mozarti "Reekviemi" ettekanded

1.03.2010 -

15.04.2010 90 000,00 7:0 Concerto Grosso AS Tallinna, Tartu ja Rapla kirikutes 50 000,00 15.04.2010 SS

1.01.2010 -

dokumentaalfilmi "Roots: sada aastat

1.01.2010 -

1.07.2010 75 000,00 7:0 Content Provider OÜ sõda ja muusikat" tootmine 30 000,00 1.07.2010 SS

1.01.2010 -

31.03.2010 90 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 90 000,00 7:0 Corelli Music OÜ

sarja "Kirikupühad Maarjamaal" Bachi

325. sünniaastapäeva tähistava kontserdi 1.03.2010 -

muusikute honoraride tasumine 22.03.2010 177 400,00 7:0

sarjas "Kirikupühad Maarjamaal"

kontserdi "Taevaminemispüha: C. Kreek

"Requiem" korraldamine

ansambli "Corelli Consort" välisturnee

Austrias: honorarid, sõidu- ja

majutuskulud

EELK vaimuliku laulupeo ja kirikupäeva

"Mu mano tulge latse" korraldamine

Tartus

EELK Pilistvere

Andrease Kogudus digitaalklaveri ostmine

EELK Tartu Ülikooli-

Jaani Kogudus

EELK Usuteaduse

Instituut SA

1.04.2010 -

10.05.2010 150 000,00 7:0

1.12.2009 -

27.05.2010 97 058,00 7:0

1.01.2010 -

31.07.2010 40 000,00 7:0

Nõo kiriku meesansambli kompaktplaadi

tööpealkirjaga "Nõo Lipp" salvestamine ja 1.12.2009 -

tootmine

1.04.2010 19 000,00 7:0

1.12.2009 -

31.01.2010 10 000,00 6:0

Tartu Jaani kiriku keskpäeva

muusikaveerandtundide läbiviimise kulud: 1.12.2009 -

stipendiumid ja reklaamikulu

30.11.2010 27 000,00 7:0

stipendium täienduskoolituse "Liturgilise

muusika alused" lektorile, Elke Unt

EELK Vigala Maarja

Kogudus CD "Vigala kiriku orelid" salvestamine

Eesti Arnold Schönbergi

Ühing

Pärnu Nüüdismuusika Päevad + In

Graafika 2010

1.02.2010 -

31.03.2010 2 000,00 7:0

1.01.2010 -

1.11.2010 15 000,00 7:0

9.01.2010 -

31.01.2010 200 000,00 7:0

kontserdisarjade "Mõisaromantika ja

muusikasalongid" ja "Kirikupühad

Maarjamaal" 2010.a. I kvartali

1.01.2010 -

kontsertide läbiviimine 90 000,00 31.03.2010 SS


146 S05-56/1281

147 S05-56/1236

Eesti Arnold Schönbergi

Ühing

Eesti Filharmoonia

Kammerkoor

Pärnu Nüüismuusika Päevade 2010

ettevalmistamine ja läbiviimine

tipplaulja ja pedagoogi David Wilson-

Johnsoni meistriklassi korraldamine

148 S05-56/1178 Eesti Flöödiühing MTÜ Eesti Flöödiühingu suveakadeemia 2010

149 S05-56/1311

150 S05-56/1312

Eesti Gregoriaani Ühing

MTÜ

Eesti Gregoriaani Ühing

MTÜ

ansambli Vox Clamantis kontsertreis

Moskvasse: lennupiletid ja päevarahad

ansambli Vox Clamantis 2010.a. I kvartali

tegevustoetus

151 S05-56/1406 Eesti Heliloojate Liit 2010. a. I kvartali tegevustoetus

152 S05-56/1413 Eesti Heliloojate Liit

153 S05-56/1503 Eesti Heliloojate Liit

154 S05-56/1258 Eesti Interpreetide Liit

155 S05-56/1263 Eesti Interpreetide Liit

festivali "Eesti Muusika Päevad 2010"

korralduskulud ja stipendiumid

interpreetidele

juubelitoetused: Urve Lippus 60, Uno

Veenre 90

2010.a. I kvartali tegevustoetus ja

kontserttegevuse korraldamine

2010.a. I kvartali Tallinna kontsertide

esinejate stipendiumid

1.01.2010 -

31.03.2010 200 000,00 7:0

1.04.2010 -

15.05.2010 16 000,00 7:0

1.11.2009 -

30.08.2010 88 800,00 7:0

1.01.2010 -

26.04.2010 60 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 40 000,00 7:0

Eesti Arnold

Schönbergi Ühing

Eesti Filharmoonia

Kammerkoor

Eesti Flöödiühing

MTÜ

Eesti Gregoriaani

Ühing MTÜ

Eesti Gregoriaani

Ühing MTÜ

Pärnu Nüüismuusika Päevade 2010

1.01.2010 -

ettevalmistamine ja läbiviimine 120 000,00 31.03.2010 SS

tipplaulja ja pedagoogi David Wilson-

1.04.2010 -

Johnsoni meistriklassi korraldamine 16 000,00 15.05.2010 SS

Eesti Flöödiühingu suveakadeemia

1.11.2009 -

2010 15 000,00 30.08.2010 SS

ansambli Vox Clamantis kontsertreis

1.01.2010 -

Moskvasse: lennupiletid 36 000,00 26.04.2010 SS

ansambli Vox Clamantis 2010.a. I

1.01.2010 -

kvartali tegevustoetus 15 000,00 31.03.2010 SS

1.01.2010 -

1.01.2010 -

31.03.2010 90 000,00 6:0 Eesti Heliloojate Liit 2010. a. I kvartali tegevustoetus 90 000,00 31.03.2010 SS

1.01.2010 -

30.04.2010 313 400,00 6:0 Eesti Heliloojate Liit

festivali "Eesti Muusika Päevad 2010"

1.01.2010 -

korralduskulud 62 000,00 30.04.2010 SS/TS

festivali "Eesti Muusika Päevad 2010"

interpreetide stipendiumid 251 000,00 TS

1.01.2010 -

31.03.2010 20 000,00 6:0 Lippus, Urve juubelitoetus 10 000,00 TS

1.01.2010 -

31.03.2010 110 000,00 7:0

9.01.2010 -

31.03.2010 76 500,00 7:0 Murdvee, Mikk

Veenre, Uno juubelitoetus 10 000,00 TS

Eesti Interpreetide

1.01.2010 -

Liit 2010.a. I kvartali tegevustoetus 90 000,00 31.03.2010 SS

Varema, Henry-

David

Juurikas, Age

Traksmann, Harry

Gerret-Traksmann,

Marrit

Kelder, Kaido

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS


156 S05-56/1270 Eesti Interpreetide Liit

2010.a. I kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide esinejate

stipendiumid

Poll, Anne-Liis

Pett, Anto

Turi, Mati

Raide, Martti

Nael, Ene

Jürgens, Liis

Mühling, Kristi

Lill, Iren

Reimann, Matti

1.01.2010 -

31.03.2010 41 000,00 7:0 Vau, Indrek

Lassmann, Peep

Traksmann, Harry

Gerretz-Traksmann,

Marrit

Kelder, Kaido

Poll, Anne-Liis

Pett, Anto

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 5 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 5 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 5 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 5 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 4 500,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium 7 000,00 TS

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartali Tallinna kontsertide interpreedi

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

7 000,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

3 000,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

3 000,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

2 500,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

2 500,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

2 500,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

3 000,00 TS

stipendium 3 000,00 TS


Turi, Mati

Raide, Martti

Nael, Ene

Jürgens, Liis

Mühling, Kristi

Lill, Iren

Reimann, Matti

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

3 000,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

3 000,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

2 500,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

2 500,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

2 500,00 TS

stipendium

Eesti Interpreetide Liidu 2010.a. I

kvartalis toimuvate

maakonnakontsertide interpreedi

4 000,00 TS

stipendium 4 000,00 TS

1.01.2010 -

1.01.2010 -

157 S05-56/1219 Eesti Jazziliit 2010.a. I kvartali tegevustoetus 31.03.2010 70 000,00 7:0 Eesti Jazziliit 2010.a. I kvartali tegevustoetus

Eesti Jazzliidu 2010.a. I kvartali

70 000,00 31.03.2010 SS

Eesti Jazzliidu 2010.a. I kvartali

klubikontserdid Tallinnas, Tartus,

klubikontserdid Tallinnas, Tartus, Pärnus, 1.01.2010 -

Pärnus, Viljandis, Rakveres ja

1.01.2010 -

158 S05-56/1220 Eesti Jazziliit

Viljandis, Rakveres ja Kuressaares 31.03.2010 110 000,00 7:0 Eesti Jazziliit Kuressaares 110 000,00 31.03.2010 SS

XI Eesti kammerkooride festivali ja

konkursi korraldamine Haapsalus: žürii

159 S05-56/1250 Eesti Kammerkooride Liit tasustamine ja osalised korralduskulud

160 S05-56/1179 Eesti Kandleliit MTÜ

161 S05-56/1367

162 S05-56/1370

Eesti Keelpilliõpetajate

Ühing

rahvusvahelise kandlefestivali

korraldamine Viljandis

keskastme keelpilliõpilaste konkursi

korraldamine

Eesti Keelpilliõpetajate

Ühing 2010.a. I kvartali tegevustoetus

1.02.2010 -

30.04.2010 27 500,00 7:0 Maris Sirmais

Laul, Venno

Joost, Risto

Ehala, Olav

1.01.2010 -

31.03.2010 15 000,00 7:0 Eesti Kandleliit MTÜ

1.01.2010 -

31.03.2010 40 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2012 24 000,00 7:0

Eesti

Keelpilliõpetajate

Ühing

stipendium Haapsalu XI Eesti

kammerkooride festivali ja konkursi žürii

liikmele 3 200,00 TS

stipendium Haapsalu XI Eesti

kammerkooride festivali ja konkursi žürii

liikmele 2 000,00 TS

stipendium Haapsalu XI Eesti

kammerkooride festivali ja konkursi žürii

liikmele 2 000,00 TS

stipendium Haapsalu XI Eesti

kammerkooride festivali ja konkursi žürii

liikmele 2 000,00 TS

rahvusvahelise kandlefestivali

1.01.2010 -

korraldamine Viljandis 12 000,00 31.03.2010 SS

keskastme keelpilliõpilaste konkursi

1.01.2010 -

žürii töötasud 21 000,00 31.03.2010 SS

Eesti

Keelpilliõpetajate

1.01.2010 -

Ühing 2010.a. I kvartali tegevustoetus 20 000,00 31.03.2012 SS


163 S05-56/1377

164 S05-56/1421

165 S05-56/1317

166 S05-56/1416

Eesti Keelpilliõpetajate

Ühing

Eesti Keelpilliõpetajate

Ühing

Eesti Klavessiinisõprade

Tsunft

Eesti Klavessiinisõprade

Tsunft

167 S05-56/1181 Eesti Kontsert

168 S05-56/1231 Eesti Kontsert

osalemine 38. Euroopa Keelpilliõpetajate

Assotsiatsiooni konverentsil Brügges: 6

liikmelise delegatsiooni transpordikulud

ühingu ajakirja "Keelpilliõpetaja" nr 19

väljaandmine

XI ajaloolise klahvpilli-, ansambli- ja

orkestrimuusika suvekursuse õpetajate

töötasud

rahvusvahelise VII Klavessiinifestivali

korraldamiskulud ja interpreetide

stipendiumid

Pärnu Linnaorkestri ja Rahvusooper

Estonia orkestri esinemine Jõhvi

Balletifestivalil 2010

kvaliteetmuusika loeng-kontsertide

korraldamine koolides

169 S05-56/1247 Eesti Kontsert Hortus Musicuse kontserdid Iisraelis

1.01.2010 -

4.05.2010 24 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.05.2010 28 000,00 7:0

1.03.2010 -

1.11.2010 35 500,00 7:0

1.02.2010 -

1.06.2010 84 150,00 7:0

1.11.2009 -

14.03.2010 70 000,00 6.0

1.01.2010 -

30.06.2010 130 000,00 6:0

Eesti

Keelpilliõpetajate

Ühing

ühingu ajakirja "Keelpilliõpetaja" nr 19

1.01.2010 -

väljaandmine (va trükkimine) 11 000,00 31.05.2010 SS

rahvusvahelise VII Klavessiinifestivali

1.02.2010 -

läbiviimine 70 000,00 1.06.2010 SS/TS

1.01.2010 -

1.01.2010 -

28.02.2010 73 800,00 6:0 Eesti Kontsert Hortus Musicuse kontserdid Iisraelis 60 000,00 28.02.2010 SS

1.01.2010 -

1.01.2010 -

170 S05-56/1483 Eesti Kontsert XXI Barokkfestivali läbiviimine

31.03.2010 230 000,00 6:0 Eesti Kontsert XXI Barokkfestivali läbiviimine 200 000,00 31.03.2010 SS

Rahvusmeeskoori esituses Kuldar Singi,

Rahvusmeeskoori esituses Kuldar

Kalju Lepiku ja Anti Marguste loomingu

Singi, Kalju Lepiku ja Anti Marguste

paremiku salvestamine ja CD

1.01.2010 -

loomingu paremiku salvestamine ja CD

1.01.2010 -

171 S05-56/1484 Eesti Kontsert väljaandmine

18.06.2010 60 800,00 6:0 Eesti Kontsert väljaandmine 15 000,00 18.06.2010 SS

172 S05-56/1232 Eesti Kooriühing

173 S05-56/1292 Eesti Kooriühing

174 S05-56/1485 Eesti Kunstimuuseum

175 S05-56/1264

176 S05-56/1269

177 S05-56/1271

178 S05-56/1354

179 S05-56/1358

Eesti Muusika

Infokeskus

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

VII koolinoorte segakooride festivali

korraldamine: stipendiumid

ateljeedirigentidele

Eesti Kooriühingu aastakontserdi

korraldamine Estonia kontserdisaalis

stipendiumid Niguliste kiriku

uusaastakontsertide organistidele

Sven Petersoni osalemine Frankfurdi

muusikamessil

1.01.2010 -

30.04.2010 3 000,00 6:0

1.01.2010 -

31.03.2010 40 000,00 6:0 Eesti Kooriühing

1.12.2009 -

31.01.2010 20 000,00 7:0

1.01.2010 -

30.04.2010 40 000,00 7:0

kontserdisarja "Jubilate" korraldamine 1.01.2010 -

2010.a. kevadsemestril

koolimuusika eriala tudengite ja õppejõu

osalemine rahvusvahelises

intensiivprojektis "School Music in the EU-

31.03.2010 20 000,00 7:0

learning from diversity" Hollandis: 1.02.2010 -

sõidukulud

1.05.2010 35 000,00 7:0

akadeemia üliõpilaste, J. Kiige, T. Vana ja

M. Ausi osalemine Jurjanu Andrejs

nimelisel vaskpillimängijate konkursil 1.01.2010 -

Riias

30.04.2010 12 000,00 7:0

elektronmuusikastuudio osalemine

IRCAM Forumi õpitubades

1.01.2010 -

31.01.2010 4 225,00 7:0

Eesti

Kunstimuuseum

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

Eesti Kooriühingu aastakontserdi

korraldamine Estonia kontserdisaalis:

1.01.2010 -

saaliüür 30 000,00 31.03.2010 SS

Niguliste kiriku uusaastakontsertide

1.12.2009 -

organistide honoraride tasumine 10 000,00 31.01.2010 SS

koolimuusika eriala tudengite ja

õppejõu osalemine rahvusvahelises

intensiivprojektis "School Music in the

EU-learning from diversity" Hollandis:

1.02.2010 -

sõidukulud

akadeemia üliõpilaste, J. Kiige, T. Vana

ja M. Ausi osalemine Jurjanu Andrejs

20 000,00 1.05.2010 SS

nimelisel vaskpillimängijate konkursil

1.01.2010 -

Riias 6 000,00 30.04.2010 SS

elektronmuusikastuudio osalemine

1.01.2010 -

IRCAM Forumi õpitubades 4 225,00 31.01.2010 SS


180 S05-56/1361

181 S05-56/1447

182 S05-56/1210

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

EMTA XXI Rahvusvaheliste

trompetipäevade žüriiesimehe ja

kontserdi esineja, Steven Verhaert`i,

honorari tasumine

lisastipendiumid Erasmus ja Nordplus

programmi raames välismaal õppivatele

muusikatudengitele

Eesti Muusikafestivalid

MTÜ 2009.a. I kvartali tegevustoetus

183 S05-56/1407 Eesti Muusikafond SA 2010. a. I kvartali tegevustoetus

184 S05-56/1280 Eesti Muusikanõukogu 2010.a. I kvartali tegevustoetus

185 S05-56/1386

186 S05-56/1182

187 S05-56/1338

Eesti Muusikaõpetajate

Liit MTÜ

Eesti Puhkpillimuusika

Ühing

Eesti Puhkpillimuusika

Ühing

V muusikaõpetuse olümpiaadi üleriigilise

vooru korraldamisega seotud kulude

katmine

konkursi "Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir

2010" žürii töötasud ja transpordikulud

projekti "Steven Mead Eestis"

korralduskulude katmine

1.03.2010 -

7.04.2010 10 000,00 7:0

1.01.2010 -

30.03.2010 50 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 35 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 26 000,00 6:0

1.01.2010 -

31.03.2010 60 000,00 3:0

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemia

19.10.2009 -

31.03.2010 23 320,00 7:0 Kangron, Ene

1.01.2010 -

30.04.2010 13 500,00 7:0

20.12.2009 -

30.04.2010 30 000,00 7:0

EMTA XXI Rahvusvaheliste

trompetipäevade žürii esimehe ja

kontserdi esineja Steven Verhaert`i

1.03.2010 -

tasustamine 10 000,00 7.04.2010 SS

lisastipendiumid Erasmus ja Nordplus

programmi raames välismaal õppivatele

1.01.2010 -

muusikatudengitele 50 000,00 30.03.2010 SS

Eesti Muusikafond

1.01.2010 -

SA 2010. a. I kvartali tegevustoetus 26 000,00 31.03.2010 SS

Eesti

1.01.2010 -

Muusikanõukogu 2010.a. I kvartali tegevustoetus 55 000,00 31.03.2010 SS

Fridolin, Janne

Härma, Kadi

Ilmjärv, Koidu

Kann, Jaanus

Karp, Eve

Raamat, Katrin

Raudsepp, Inge

Skuin, Aive

Urbel, Liivi

Eesti

Puhkpillimuusika

Ühing

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendium V muusikaõpetuse

olümpiaadi üleriigilise vooru žürii

liikmele 1 000,00 TS

stipendiumid konkursi "Eesti

Puhkpilliorkestrite Turniir 2010" žüriile 9 000,00 TS

projekti "Steven Mead Eestis"

20.12.2009 -

korralduskulude katmine 15 000,00 30.04.2010 SS


188 S05-56/1424

Eesti Pärimusmuusika

Keskus MTÜ

189 S05-56/1414 Eesti Rahva Muuseum

190 S05-56/1486

191 S05-56/1381

Eesti Rahvuslik

Klaverimuuseum SA

Eesti

Rahvusraamatukogu

192 S05-56/1227 Eesti Rahvusringhääling

193 S05-56/1379 Eesti Rahvusringhääling

194 S05-56/1183

195 S05-56/1329

Eesti Saarte

Kultuuriühendus MTÜ

Eesti Teatri- ja

Muusikamuuseum

maailmamuusika sündmuse "MAAjaILM

2010" kulude katmine

muuseumi juubeliliaastaks heliteoste

audiogiidi loomine

1.02.2010 -

31.03.2010 15 000,00 7:0

1.02.2010 -

14.04.2010 12 000,00 7:0

Eesti

Pärimusmuusika

Keskus MTÜ

klaverite transportimine näitusele "Tartu - 1.01.2010 -

klaverilinn" "Vanemuise" kontserdimajas

raamatukogu naiskoori 20. tegevusaasta

tähistamiseks koorimüsteeriumi tellimine

10.04.2010 30 000,00 7:0

Aare Kruusimäelt: autoristipendium 15.01.2010 -

heliloojale

15.05.2010 10 000,00 7:0 Kruusimägi, Aare

KUMU auditooriumi üürimine Euroraadio

džässisarja kontserdiks

1.12.2009 -

30.01.2010 5 520,00 7:0

Klassikaraadio saatesari poplaarkultuuri 1.02.2010 -

ajaloost: stipendium autorile (Tõnis Kahu) 25.06.2010 20 000,00 7:0

XIV Muhu Tulevikumuusika Festivali "Juu

Jääb 2010" ettevalmistamine ja

korraldamine

raamatusarja "Elavik" 10. raamatu "Kallis

Niina! Raimond Valgre kirju Niina

Vassiljevale" väljaandmine

196 S05-56/1230 Eesti Teatriliit loominguline stipendium Vilma Paalmale

197 S05-56/1487 Eesti Teatriliit

198 S05-56/1391

199 S05-56/1441

Ensemble Voces

Musicales

Ensemble Voces

Musicales

200 S05-56/1488 ERP OÜ

201 S05-56/1502 Estonian Classics OÜ

202 S05-56/1383

Estonian Dream Big

Band MTÜ

203 S05-56/1260 Eveliina Lauluselts MTÜ

juubelitoetused Liivi Karilo 90, Tiiu Levald

70

Kammerkoori Voces Musicales 2010.

aasta I kvartali tegevustoetus

Tartu rahu aastapäeva kontserdid

Tallinnas ja Tartus

Eesti interpreetide kontsertide

salvestamine, töötlemine ja levitamine

internetikeskonnas

CD A. Skrjabini 20 poeemiga klaverile

väljaandmine

Estonian Dream bigbandi esituses

Jazzkaare kevadhooajal toimuva Siim

Aimla autorikontserdi esinejate honorarid

1.10.2009 -

31.07.2010 180 000,00 7:0

1.12.2009 -

1.04.2010 30 000,00 7:0

Eesti

Rahvusringhääling

Eesti Saarte

Kultuuriühendus

MTÜ

Eesti Teatri- ja

Muusikamuuseum

maailmamuusika sündmuse "MAAjaILM

1.02.2010 -

2010" kulude katmine 10 000,00 31.03.2010 SS

Eesti Rahvusraamatukogu naiskoori 20.

tegevusaasta tähistamiseks

koorimüsteeriumi kirjutamine 10 000,00 TS

Klassikaraadio saatesari poplaarkultuuri

1.02.2010 -

ajaloost: Tõnis Kahu honorari tasumine 10 000,00 25.06.2010 SS

XIV Muhu Tulevikumuusika Festivali

1.10.2009 -

"Juu Jääb 2010" ettevalmistamine 20 000,00 31.07.2010 SS

raamatusarja "Elavik" 10. raamatu

"Kallis Niina! Raimond Valgre kirju Niina

1.12.2009 -

Vassiljevale" väljaandmine 20 000,00 1.04.2010 SS

1.01.2010 -

31.12.2010 5 000,00 7:0 Paalma, Vilma toetus 5 000,00 TS

1.01.2010 -

31.03.2010 10 000,00 7:0 Karilo, Liivi juubelitoetus 5 000,00 TS

1.01.2010 -

31.03.2010 20 000,00 7:0

1.01.2010 -

20.02.2010 15 000,00 7:0

Levald, Tiiu juubelitoetus 5 000,00 TS

Ensemble Voces

Musicales

1.01.2010 -

31.03.2010 50 000,00 7:0 ERP OÜ

1.12.2009 -

31.03.2010 20 000,00 7:0

1.02.2010 -

1.05.2010 36 000,00 7:0

Luunja laste ja noorte laulupeo üldjuhi töö 1.01.2010 -

tasustamine (Hirvo Surva)

1.07.2010 15 000,00 7:0

Kammerkoori Voces Musicales 2010.

1.01.2010 -

aasta I kvartali tegevustoetus 15 000,00 31.03.2010 SS

Eesti interpreetide kontsertide

salvestamine, töötlemine ja levitamine

1.01.2010 -

internetikeskonnas 15 000,00 31.03.2010 SS

stipendiumid Siim Aimla autorikontserdi

esinejatele 25 000,00 TS


204 S05-56/1316 Eveliina Lauluselts MTÜ

205 S05-56/1419 Festivitas Artium MTÜ

206 S05-56/1213 Freyja Film OÜ

207 S05-56/1273 F-Seitse OÜ

208 S05-56/1342

209 S05-56/1343

210 S05-56/1504

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool

211 S05-56/1434 Genialistide Klubi MTÜ

212 S05-56/1351

H. Elleri nim. Tartu

Muusikakool

Luunja laste- ja noorte laulupeo lauludele

ansambliseadete tegemise ja proovide

tasustamine

kontserdiagentuuri Festivitas Artium

Concerto kontsertide korraldamine

2010.a. talvehooajal

stipendium dokumentaalfilmi "Evald

Okas" heliloojale, Sven Grünberg

mängufilmile "Lumekuninganna"

originaalmuusika kirjutamine: stipendium

helilooja Sten Sheripovile

kooli kevadkontserdi dirigendi, Lukas

Groen'i honorari tasumine

kooli kevadkontserdiks Vene Teatri saali

üürimine

1.01.2010 -

1.07.2010 16 000,00 7:0

15.01.2010 -

15.04.2010 150 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.08.2010 15 000,00 7:0

1.01.2010 -

28.02.2010 15 000,00 7:0

1.02.2010 -

31.03.2010 20 000,00 6:0

1.01.2010 -

31.03.2010 24 000,00 6:0

keskastme muusikakoolide puhk- ja 1.01.2010 -

löökpilliõpilaste konkursi žürii tasustamine 16.04.2010 10 000,00 6:0

kontsertsarja "Rajamuusika" jätkamine

Genialistide Klubis: esinejate honorarid

Alo Põldmäe uudisteose "Elleri kooli

rondo" esiettekande õiguse ostu osaline

kate

XVII rahvusvahelise Haapsalu

213 S05-56/1225 Haapsalu Kontserdiühing Keelpillifestivali ettevalmistamine

214 S05-56/1228 Haapsalu Muusikaühing

215 S05-56/1459 Hea Laps MTÜ

216 S05-56/1432 Hea Muusika Selts

217 S05-56/1285

Hugo Lepnurme

Muusikaühing

218 S05-56/1201 Ikoon OÜ

219 S05-56/1268 Improtest MTÜ

220 S05-56/1293

Jazzkaare Sõprade

Ühing MTÜ

1.01.2010 -

30.04.2010 22 000,00 7:0

5.12.2009 -

31.12.2009 6 456,00 7:0

30.11.2009 -

20.07.2010 20 000,00 7:0

Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri

2010.a. I kvartali tegevustoetus ja Neeme 1.01.2010 -

Järvi suveakadeemia ettevalmistamine 31.03.2010 45 000,00 7:0

uute algupäraste lastelaulude avaldamine 1.01.2010 -

rubriigis "Laululaps"

31.12.2010 22 800,00 7:0

Põhjamaade Sümfooniaorkestri

kontsertreis "Kohtumispaik Eesti: Tallinn-

Viin-Maribor-Riia": A. Pärdi Sümfoonia nr

4 esiettekanded Viinis ja Mariboris

aastased loomingulised stipendiumid

kirikumuusikutele Elke Undile, Kristel

Aerile ja Ene Salumäele

5-osalise dokumentaalsarja "Akadeemia

muusikud" tootmise esimese etapi

rahastamine

rahvusvahelise kontsertsarja Improtest 5.

hooaja kontsertide korraldamine ja

esinejate honorarid

Jazzkaare 2010.a. kevadhooaja

kontsertide korraldamine

Festivitas Artium

MTÜ

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool

G. Otsa nim Tallinna

Muusikakool

Haapsalu

Muusikaühing

1.03.2010 -

7.05.2010 400 000,00 7:0 Hea Muusika Selts

1.01.2010 -

31.12.2010 36 000,00 7:0

1.12.2009 -

28.02.2010 50 000,00 7:0

1.01.2010 -

15.03.2010 22 800,00 7:0

1.12.2009 -

31.03.2010 35 000,00 7:0

Jazzkaare Sõprade

Ühing MTÜ

kontserdiagentuuri Festivitas Artium

Concerto kontsertide korraldamine

15.01.2010 -

2010.a. talvehooajal 60 000,00 15.04.2010 SS

kooli kevadkontserdi dirigendi Lukas

1.02.2010 -

Groen'i honorari tasumine 17 000,00 31.03.2010 SS

kooli kevadkontserdiks Vene Teatri

1.01.2010 -

saali üürimine 24 000,00 31.03.2010 SS

keskastme muusikakoolide puhk- ja

löökpilliõpilaste konkursi žürii

tasustamine

1.01.2010 -

10 000,00 16.04.2010 SS

kontsertsarja "Rajamuusika" jätkamine

Genialistide Klubis: stipendiumid

esinejatele 15 000,00 TS

Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri

1.01.2010 -

2010.a. I kvartali tegevustoetus 30 000,00 31.03.2010 SS

Põhjamaade Sümfooniaorkestri

kontsertreis "Kohtumispaik Eesti:

Tallinn-Viin-Maribor-Riia": A. Pärdi

Sümfoonia nr 4 esiettekanded Viinis ja

1.03.2010 -

Mariboris 60 000,00 7.05.2010 SS

rahvusvahelise kontsertsarja Improtest

5. hooaja (2010.a. I kvartal) kontsertide

korraldamine ja interpreetide

1.01.2010 -

stipendiumid 15 000,00 15.03.2010 SS/TS

Jazzkaare 2010.a. kevadhooaja

1.12.2009 -

kontsertide korraldamine 35 000,00 31.03.2010 SS


221 S05-56/1300

Jazzkaare Sõprade

Ühing MTÜ

222 S05-56/1297 Jõgeva Gümnaasium

festivali "Jazzkaar 2010" ettevalmistamine 1.12.2009 -

ja läbiviimine

31.05.2010 600 000,00 7:0

Alo Mattiisenile pühendatud XIV

muusikapäevade korraldamine

Lõuna-Eesti pärimuskulutuuri

223 S05-56/1249 Kalevi Kammerkoor MTÜ tutvustamine ja uudisteose loomine

224 S05-56/1217 KG Sihtasutus

225 S05-56/1396

Kirjandusfestival Prima

Vista MTÜ

226 S05-56/1397 Kirjastus Ilmamaa UÜ

227 S05-56/1184 Kirjastus Ilo AS

228 S05-56/1422 Klaveripoeg OÜ

229 S05-56/1335 Kohvi OÜ

230 S05-56/1266 Konkurent OÜ

231 S05-56/1337 Kultuurileht SA

232 S05-56/1398 Kultuurileht SA

stipendium P.Ripsi "Missa Brevise" ja

kantaadi "Hingedemaa kellad"

saateansamblile

muusikaajakirja "The Wire" delegatsiooni

programmi läbiviimine Prima Vista

festivalil

Helju Taugi kirjatööde kogumiku

"Muusikast võlutud" väljaandmine ja

stipendium saatesõna kirjutajale

Valter Ojakääru "Levimuusika ajaloo" 4.

osa kirjastamine: autorite litsentsitasu

maksmine

Riho Sibula ja Rein Rannapi 9

kirikukontserdi korraldamine

Jazzkaare Sõprade

Ühing MTÜ

festivali "Jazzkaar 2010"

1.12.2009 -

ettevalmistamine ja läbiviimine 300 000,00 31.05.2010 SS

1.02.2010 -

Alo Mattiisenile pühendatud XIV

1.02.2010 -

30.04.2010 14 400,00 7:0 Jõgeva Gümnaasium muusikapäevade korraldamine 10 000,00 30.04.2010 SS

1.02.2010 -

31.08.2010 18 000,00 7:0

15.10.2009 -

31.01.2010 4 000,00 7:0 KG Sihtasutus

20.12.2009 -

30.05.2010 90 000,00 7:0

1.12.2009 -

29.03.2010 38 326,00 7:0

Kirjandusfestival

Prima Vista MTÜ

Kirjastus Ilmamaa


20.09.2009 -

20.06.2010 25 000,00 7:0 Kirjastus Ilo AS

21.12.2009 -

30.12.2009 75 000,00 7:0 Klaveripoeg OÜ

ansambli Pastaca debüütalbumi 15.02.2010 -

"Kõrvaklapid" täiendatud kordusväljaanne 1.05.2010 20 000,00 7:0

CD UMA feat. Andi Pupato "Hymn to

Undiscovered Land" väljaandmine

ajakirja Muusika autorihonorarid ja

osalised väljaandmiskulud

ajakirja Teater. Muusika. Kino

muusikatoimetuse 2010.a.

autorihonorarid

233 S05-56/1489 KulundPea MTÜ helisalvestusstuudio tehnika ostmine

234 S05-56/1385 Kunstijüngrid MTÜ muusikainstrumentide ostmine

235 S05-56/1473

236 S05-56/1197

Kunstiüksus Kollase

Rähni Ordu MTÜ

Kuressaare Kammerfest

MTÜ

237 S05-56/1272 Kuressaare Kultuurivara

kontsertetenduse "Eesti vaimulikud

rahvalaulud" prooviperioodi ja I

etendamisperioodi honorarid

XVI Kuressaare Kammermuusika

Päevade osalised korralduskulud

Kuressaare jazziklubi "Jazz del Mar"

kontsertide korraldamine 2010.a. I

poolaastal

1.01.2010 -

31.03.2010 23 000,00 7:0 Konkurent OÜ

1.01.2010 -

31.12.2010 270 000,00 7:0 Kultuurileht SA

1.01.2010 -

31.12.2010 160 000,00 7:0 Kultuurileht SA

1.10.2009 -

31.03.2010 30 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 26 500,00 7:0

1.12.2009 -

30.06.2010 49 000,00 7:0

25.02.2010 -

25.08.2010 190 000,00 7:0

1.01.2010 -

30.06.2010 17 500,00 7:0

Kuressaare

Kammerfest MTÜ

Kuressaare

Kultuurivara

P.Ripsi "Missa Brevise" ja kantaadi

"Hingedemaa kellad" ettekanded

15.10.2009 -

Kuressaare Laurentiuse kirikus 4 000,00 31.01.2010 SS

muusikaajakirja "The Wire"

delegatsiooni programmi läbiviimine

20.12.2009 -

Prima Vista festivalil 14 000,00 30.05.2010 SS

Helju Taugi kirjatööde kogumiku

1.12.2009 -

"Muusikast võlutud" väljaandmine 30 000,00 29.03.2010 SS

Valter Ojakääru "Levimuusika ajaloo" 4.

20.09.2009 -

osa kirjastamine 25 000,00 20.06.2010 SS

Riho Sibula ja Rein Rannapi

21.12.2009 -

kirikukontsertide korraldamine 30 000,00 30.12.2009 SS

CD UMA feat. Andi Pupato "Hymn to

1.01.2010 -

Undiscovered Land" väljaandmine 15 000,00 31.03.2010 SS

ajakirja Muusika autorihonorarid ja

1.01.2010 -

osalised väljaandmiskulud 240 000,00 31.12.2010 SS

ajakirja Teater. Muusika. Kino

muusikatoimetuse 2010.a.

1.01.2010 -

autorihonorarid 160 000,00 31.12.2010 SS

XVI Kuressaare Kammermuusika

25.02.2010 -

Päevade osalised korralduskulud 50 000,00 25.08.2010 SS

Kuressaare jazziklubi "Jazz del Mar"

kontsertide korraldamine 2010.a. I

1.01.2010 -

poolaastal 15 000,00 30.06.2010 SS


238 S05-56/1364 Laara Productions OÜ

239 S05-56/1448

240 S05-56/1446

Laulu- ja pillimänguselts

Con Vivo MTÜ

Lihula Muusikapäevad

MTÜ

241 S05-56/1194 Lootsi Koda SA

Peterburi Jaani kiriku taastamise

jäädvutamine, arhiivitöö, käsikiri

baritonsaksofoni soetamine Big Band

Tartule ja Tartu Saksikoorile

rahvusvahelise klassikalise muusika

festivali "Lihula Muusikapäevad 2010"

korraldamine

stipendiumid Pärt "Adam's Lament"

salvestajatele

242 S05-56/1195 Lootsi Koda SA Pärdi Pidunädalate ettevalmistamine

243 S05-56/1251 Lootsi Koda SA

244 S05-56/1255 Lootsi Koda SA

245 S05-56/1363

246 S05-56/1341

Lõuna-Eesti

Puhkpillikoolitus MTÜ

Lõuna-Järvamaa

Arendusühing

247 S05-56/1241 Musicante MTÜ

248 S05-56/1388 Musiccase OÜ

249 S05-56/1374 Muusikakoda MTÜ

kontserdi "Põhjala saarte hääled"

korraldamine

Veljo Tormise juubelikontserdi "Tormis

remixed" korraldamine

Võru Vaskpillipäevade Brass ansambli -

ja orkestrikoolituse läbiviijate honorarid

IV Türi Kevadfestivalil esinevate

muusikute honorarid

kontserttegevuse jätkamine RO Estonia

Talveaias ja Valges saalis: 2010.a. I

kvartali solistide honorarid

ansambli Kirtana Rasa osalemine

rahvusvahelisel festivalil "EuroSonic"

Hollandis

klassikalise muusika ja instrumentide

tutvustavate kontsertide korraldamine

neljas Tartu linna lasteaias: stipendiumid

muusikutele

10.12.2009 -

15.02.2010 67 000,00 7:0

1.02.2010 -

30.03.2010 25 000,00 7:0

1.01.2010 -

30.07.2010 20 000,00 7:0

1.01.2010 -

1.05.2010 59 000,00 7:0

stipendiumid Arvo Pärdi "Adam's

Lament" salvestusel osaleva

keelpilliorkestri interpreetidele 40 000,00 TS

1.01.2010 -

1.01.2010 -

1.10.2010 261 000,00 7:0 Lootsi Koda SA Pärdi Pidunädalate ettevalmistamine 30 000,00 1.10.2010 SS

1.05.2010 -

1.09.2010 25 000,00 7:0

1.05.2010 -

1.09.2010 30 000,00 7:0 Lootsi Koda SA

1.02.2010 -

1.04.2010 14 000,00 7:0

10.01.2010 -

31.05.2010 50 500,00 7:0

15.01.2010 -

16.05.2010 54 000,00 7:0 Vähi, Kristiina

Kuusik, Oliver

Pikani, Riina

Lokuta, Helen

Taal, Ralf

14.12.2009 -

31.01.2010 43 000,00 7:0 Musiccase OÜ

1.01.2010 -

30.03.2010 4 600,00 7:0 Muusikakoda MTÜ

Palm, Heiki

Veljo Tormise juubelikontserdi "Tormis

1.05.2010 -

remixed" korraldamine 20 000,00 1.09.2010 SS

Musicante MTÜ 2010.a. I kvartali

kontserdi "Viva Bel Canto" interpreedi

stipendium 3 000,00 TS

Musicante MTÜ 2010.a. I kvartali

kontserdi "Viva Bel Canto" interpreedi

stipendium 3 000,00 TS

Musicante MTÜ 2010.a. I kvartali

kontserdi "Viva Bel Canto" interpreedi

stipendium 3 000,00 TS

Musicante MTÜ 2010.a. I kvartali

kontserdi "Elu ja armastus" interpreedi

stipendium 3 000,00 TS

Musicante MTÜ 2010.a. I kvartali

kontserdi "Elu ja armastus" interpreedi

stipendium 3 000,00 TS

ansambli Kirtana Rasa osalemine

rahvusvahelisel festivalil "EuroSonic"

14.12.2009 -

Hollandis: muusikute sõidukulud 15 000,00 31.01.2010 SS

klassikalise muusika ja instrumentide

tutvustavate kontsertide korraldamine

1.01.2010 -

neljas Tartu linna lasteaias

klassikalise muusika ja instrumentide

tutvustavate kontsertide korraldamine

neljas Tartu linna lasteaias: stipendium

400,00 30.03.2010 SS

muusikule 1 400,00 TS


250 S05-56/1376

251 S05-56/1444

252 S05-56/1301

253 S05-56/1344

254 S05-56/1349

255 S05-56/1352

256 S05-56/1392

Muusikasõprade Selts

MTÜ

Muusikasõprade Selts

MTÜ

Muusikute Täiendõppe

Keskus MTÜ

Muusikute Täiendõppe

Keskus MTÜ

Muusikute Täiendõppe

Keskus MTÜ

Muusikute Täiendõppe

Keskus MTÜ

Märjamaa Muusika-ja

Kunstikool

257 S05-56/1490 Nissi Vallavalitsus

258 S05-56/1202 Noomus MTÜ

259 S05-56/1305

Noorte Segakoor Vox

Populi MTÜ

260 S05-56/1491 Orthodox Singers SA

261 S05-56/1492 Orthodox Singers SA

262 S05-56/1493 Paide Kunstiklubi MTÜ

263 S05-56/1185 PromFest MTÜ

264 S05-56/1346 PromFest MTÜ

sarja "Kammermuusika mõisakoolides"

2010.a. I kvartali kontsertide esinejate

honorarid

"Pähklipureja" ja "Võluflöödi" seadete

komponeerimine ja noodigraafika

teostamine kammeransamblile "Trio

Madrigalele"

kontserdisarja "Hingemuusika" kulude

osaliseks katteks

saksofonikvarteti SaxEst'i kontserdid

Tšehhis

IV Tallinna Talvefestivali kulude osaline

katmine

kontserdisarja "Meistrite Akadeemia"

kulude katmine

Raplamaa klaveriõpilaste III festivali

konkursi "Noor pianist 2010"

külalisesineja honorar ja korralduskulud

kontserdisarja "Nissi Suvemuusika"

korraldamine Nissi kirikus

Rapla Laulustuudio tütarlastekoori

esinemine 2010. aasta Europeadel,

Bolzanos

Veljo Tormise kooritsükli

"Külavahelaulud" noodi kirjastamine

kooriooperi "Eestimaa pühakud"

lavastamise ettevalmistamine ja

esietenduse läbiviimine

1.01.2010 -

31.03.2010 22 250,00 6:0

Palm, Anne Mai

Hamer, Reena

1.01.2010 -

1.05.2010 3 000,00 6.0 Maltis, Malle

1.12.2009 -

31.03.2010 126 000,00 7:0

20.11.2009 -

31.01.2010 40 000,00 7:0

1.11.2009 -

31.01.2010 84 000,00 7:0

1.12.2009 -

31.03.2010 130 000,00 7:0

1.02.2010 -

31.03.2010 2 750,00 7:0

1.01.2010 -

30.09.2010 12 000,00 7:0

1.10.2009 -

29.08.2010 100 000,00 7:0

30.01.2010 -

30.04.2010 25 000,00 7:0

1.01.2010 -

30.06.2010 130 562,00 7:0

Muusikute

Täiendõppe Keskus

MTÜ

Muusikute

Täiendõppe Keskus

MTÜ

Muusikute

Täiendõppe Keskus

MTÜ

Muusikute

Täiendõppe Keskus

MTÜ

ansambli Orthodox Singers jõulukontserdi 1.01.2010 -

korraldamine Niguliste kirikus

30.01.2010 47 768,00 7:0 Orthodox Singers SA

ansambel "Una Corda" kontserdi

läbiviimine festivali "Kolmkõla 2010"

raames

PromFesti ooperiproduktsiooni "Thais"

külalisetendused Valgevenes ja Leedus

rahvusvahelise ooperiprojekti B. Britteni

"Suveöö unenägu" ettevalmistamine

1.01.2010 -

31.03.2010 10 000,00 7:0

21.04.2010 -

8.05.2010 65 000,00 7:0 Pehk, Erki

1.01.2010 -

25.07.2010 21 000,00 7:0

klassikalise muusika ja instrumentide

tutvustavate kontsertide korraldamine

neljas Tartu linna lasteaias: stipendium

muusikule

klassikalise muusika ja instrumentide

tutvustavate kontsertide korraldamine

neljas Tartu linna lasteaias: stipendium

1 400,00 TS

muusikule 1 400,00 TS

sarja "Kammermuusika mõisakoolides"

2010.a. I kvartali kontsertide

interpreetide stipendiumid

"Pähklipureja" ja "Võluflöödi" seadete

komponeerimine ja noodigraafika

teostamine kammeransamblile "Trio

22 250,00 TS

Madrigalele" 3 000,00 TS

kontserdisarja "Hingemuusika" kulude

1.12.2009 -

osaliseks katteks 50 000,00 31.03.2010 SS

saksofonikvarteti SaxEst'i kontserdid

20.11.2009 -

Tšehhis 30 000,00 31.01.2010 SS

IV Tallinna Talvefestivali kulude osaline

1.11.2009 -

katmine 10 000,00 31.01.2010 SS

kontserdisarja "Meistrite Akadeemia"

1.12.2009 -

kulude katmine 50 000,00 31.03.2010 SS

ansambli Orthodox Singers

jõulukontserdi korraldamine Niguliste

1.01.2010 -

kirikus: honorarid ja kontsertsaali rent 30 000,00 30.01.2010 SS

ooperiproduktsiooni "Thais"

külalisetendused Valgevenes ja

Leedus: stipendium dirigendile 15 000,00 TS


265 S05-56/1186

266 S05-56/1279 Pärnu Filharmoonia

267 S05-56/1494 Pärnu Filharmoonia

268 S05-56/1286

269 S05-56/1435

Pärnu David Oistrahhi

Festival MTÜ noodigraafika tellimine Mari Amorilt

Pärnu Kontserdibüroo

MTÜ

Pärnu Kontserdibüroo

MTÜ

Pärnu Linnaorkestri kontsertide

külalisdirigendi Lukas Groenile ja

lisajõudude tasustamine

1.10.2009 -

30.09.2010 37 040,00 7:0 Amor, Mari

1.01.2010 -

1.03.2010 25 000,00 7:0 Pärnu Filharmoonia

kammermuusika kontsertide korraldamine 1.01.2010 -

Pärnu Raekojas

31.03.2010 9 800,00 7:0 Pärnu Filharmoonia

stipendiumid laste ja noorte festivali

"Muusikamoos" muusikutele

270 S05-56/1276 Pärnu Muusikakool klaverite renoveerimine

271 S05-56/1240 Pärnu Ooperiselts

272 S05-56/1216

Pärnu Rahvusvaheline

Koorifestival MTÜ

273 S05-56/1294 Rahvusooper Estonia

274 S05-56/1412 Rahvusooper Estonia

275 S05-56/1495

276 S05-56/1362 Rakvere Muusikakool

1.03.2010 -

1.05.2010 40 000,00 7:0 Kallastu, Andrus

Tiisvald, Elmo

Selis, Siim

Tohver, Anneli

Aer, Kristel

stipendium rahvusvahelise pianistide

meistrikursuse "TALVEUNIversiteet 2010" 1.01.2010 -

läbiviijale

15.03.2010 40 000,00 7:0 Valdma, Arbo

"Kallastu festival 2010" ettevalmistamine

ja läbiviimine: loovisikute stipendiumid ja

produktsioon

K. Jenkins "The Armed Man" ehk

"Rahumissa" ettekandmine VIII Pärnu

Rahvusvahelise Koorifestivali

avakontserdil

otseülekanne S. Prokofjevi ooperi

"Armastus kolme apelsini vastu"

esietendusest

Rahvusvaheline Eduard

Tubina Ühing 2010.a. tegevustoetus

teoste Tõnu Kõrvits "Kontsert tšellole ja

segakoorile", Galina Grigorjeva

"Müsteerium oboele, tšellole ja kahele

kammerorkestrile", Helena Tulve

"Kammersümfoonia oboele, tšellole,

löökpillidele ja kahele orelile" ja Galina

Grigorjeva "Topeltkonsert flööd 37 000,00 TS

Pärnu Linnaorkestri kontsertide

külalisdirigendi Lukas Groenile ja

lisajõudude tasustamine 20 000,00

1.01.2010 -

1.03.2010 SS

kammermuusika kontsertide

1.01.2010 -

korraldamine Pärnu Raekojas 9 800,00 31.03.2010 SS

stipendium laste ja noorte festivali

"Muusikamoos" muusikule 3 000,00 TS

stipendium laste ja noorte festivali

"Muusikamoos" muusikule 3 000,00 TS

stipendium laste ja noorte festivali

"Muusikamoos" muusikule 3 000,00 TS

stipendium laste ja noorte festivali

"Muusikamoos" muusikule 3 000,00 TS

stipendium laste ja noorte festivali

"Muusikamoos" muusikule 3 000,00 TS

rahvusvahelise pianistide

meistrikursuse "TALVEUNIversiteet

2010" läbiviimine 20 000,00 TS

25.01.2010 -

25.01.2010

25.04.2010 26 760,00 7:0 Pärnu Muusikakool ühe klaveri renoveerimine 7 200,00 25.04.2010 SS

1.01.2010 -

31.05.2010 132 000,00 7:0

1.01.2010 -

1.06.2010 27 825,00 7:0

1.01.2010 -

28.02.2010 150 000,00 7:0

Saksa meistri kontrabassi Ludovicius Otto 15.12.2009 -

(1882a) remontimine

30.03.2010 35 000,00 7:0

muusikaprogrammi "Sibelius 6 EDU"

ostmine kooli 10-le arvutile

1.01.2010 -

31.12.2010 100 000,00 7:0

2.01.2010 -

31.03.2010 7 000,00 7:0

Rahvusvaheline

1.01.2010 -

Eduard Tubina Ühing 2010.a. I kvartali tegevustoetus 10 000,00 31.12.2010 SS

Rakvere

Muusikakool

muusikaprogrammi "Sibelius 6 EDU"

2.01.2010 -

ostmine kooli 10-le arvutile 7 000,00 31.03.2010 SS


277 S05-56/1369 Rakvere Muusikakool akordioni Weltmeister Perle 48 ostmine

278 S05-56/1430 Rakvere Muusikakool

279 S05-56/1310 Rampade Org MTÜ

280 S05-56/1451 Rampade Org MTÜ

281 S05-56/1375 re:pi:n media OÜ

282 S05-56/1274

283 S05-56/1405

Riho Pätsi Koolimuusika

Fond

Saltatores Revalienses

MTÜ

284 S05-56/1390 Sheikid MTÜ

285 S05-56/1496 SP Muusikaprojekt

286 S05-56/1497 SP Muusikaprojekt

287 S05-56/1498 SP Muusikaprojekt

288 S05-56/1499 Stuudio Sonare MTÜ

Virumaa Kammerorkestri

"Naistepäevakontserdi" juhtivmängijate

tasustamine

projekti "Helivabrik D.I.Y." käivitamine ja

läbiviimine

1.12.2009 -

31.03.2010 4 000,00 7:0

1.02.2010 -

20.03.2010 20 000,00 7:0

21.11.2009 -

28.02.2010 20 000,00 7:0

projekti "Põhjala Noorte MuusikaEkspress 1.01.2010 -

2010" läbiviimine

30.05.2010 30 000,00 7:0

Jüri Reinvere CD "Requiem"

trükkimiskulude katmine

Riho Pätsi 110. sünniaastapäevale

pühendatud rahvusvahelise

muusikakasvatuse konverentsi

peaettekandjate sõidukulude katmine

ajaloolise tantsu ansambli kontsertlavastuste

läbiviimine

Kadri Voorandi ja tema bändi kontserdid

Hämeenlinnas ja Stockholmis:

stipendiumid esinejatele

Heliloojate Liidu konkursile laekunud

koori- või vokaalansamblitele kirjutatud

Taaveti laulude paremiku kirjastamine

Veljo Tormise "Eesti ballaadid" partituuri

ja häälte digitaliseerimine

Hillar Kareva teose trompetile ja klaverile

"Neli Gemmi" noodistamine

noorte vanamuusikute kontsert-lavastuse

"Parnass" taasetendamine: stipendiumid

1.12.2009 -

1.02.2010 11 000,00 7:0 re:pi:n media OÜ

1.01.2010 -

30.03.2010 9 500,00 7:0

1.01.2010 -

30.09.2010 100 000,00 7:0

Rakvere

1.12.2009 -

Muusikakool akordioni Weltmeister Perle 48 ostmine 4 000,00 31.03.2010 SS

Riho Pätsi

Koolimuusika Fond

1.01.2010 -

15.04.2010 24 000,00 7:0 Kollom, Eno

1.12.2009 -

1.08.2010 20 000,00 7:0

Kannaste, Jussi

Eespere, Jürmo

Mälgand, Mihkel

1.12.2009 -

1.08.2010 50 000,00 7:0 SP Muusikaprojekt

1.12.2009 -

1.06.2010 5 000,00 7:0 SP Muusikaprojekt

1.01.2010 -

28.02.2010 7 000,00 7:0 Punder, Neeme

Talvik, Leelo

Nael, Ene

Jüri Reinvere CD "Requiem"

1.12.2009 -

trükkimiskulude katmine

Riho Pätsi 110. sünniaastapäevale

pühendatud rahvusvahelise

11 000,00 1.02.2010 SS

muusikakasvatuse konverentsi

1.01.2010 -

peaettekandjate sõidukulude katmine 9 500,00 30.03.2010 SS

Kadri Voorandi bändi kontserdid

Hämeenlinnas ja Stockholmis:

stipendium esinejale 6 000,00 TS

Kadri Voorandi bändi kontserdid

Hämeenlinnas ja Stockholmis:

stipendium esinejale 6 000,00 TS

Kadri Voorandi bändi kontserdid

Hämeenlinnas ja Stockholmis:

stipendium esinejale 6 000,00 TS

Kadri Voorandi bändi kontserdid

Hämeenlinnas ja Stockholmis:

stipendium esinejale 6 000,00 TS

Veljo Tormise "Eesti ballaadid" partituuri

1.12.2009 -

ja häälte digitaliseerimine 50 000,00 1.08.2010 SS

Hillar Kareva teose trompetile ja

1.12.2009 -

klaverile "Neli Gemmi" noodistamine 5 000,00 1.06.2010 ss

stipendium noorte vanamuusikute

kontsert-lavastuse "Parnass"

muusikalisele juhile 2 000,00 TS

noorte vanamuusikute kontsertlavastuse

"Parnass" hääleseaded 2 000,00 TS

stipendium noorte vanamuusikute

kontsert-lavastuse "Parnass" muusikule 1 000,00 TS


289 S05-56/1327

290 S05-56/1296

Suure-Jaani

Vallavalitsus

291 S05-56/1205 Tallinn 2011 SA

292 S05-56/1334 Tallinna Filharmoonia

293 S05-56/1472

294 S05-56/1187

295 S05-56/1188

296 S05-56/1238

297 S05-56/1368

298 S05-56/1465

299 S05-56/1171

300 S05-56/1468

heliloojatele Kappidele pühendatud XIII

Suure-Jaani Muusikafestivali

korraldamine

Tabasalu Kultuuriselts

MTÜ Tabasalu Jazz Fest 2010 korraldamine

Tallinna Kitarrifestival

MTÜ

Tallinna

Muusikakeskkool

projekti 'Minu orkester' 100 lapse

koolituse ja 700 lapse kontserdi kulude

katmine

4.01.2010 -

31.08.2010 350 000,00 7:0

1.05.2010 -

15.07.2010 50 000,00 7:0

Suure-Jaani

Vallavalitsus

20.11.2009 -

25.11.2009 52 000,00 7:0 Tallinn 2011 SA

kirikumuusika sarja "Viva oratorio!"

kannatusaja kontserdi tööpealkirjaga

"Reekviem tänapäeval ja romantismiajas"

solistide, Pärnu Linnaorkestri lisajõudude 1.01.2010 -

ja kvarteti honorarid

3.04.2010 25 000,00 7:0

Tallinna V rahvusvahelise kitarrifestivali

korraldamine

1.04.2010 -

30.06.2010 90 000,00 7:0

3. rahvusvaheline noorte kammermuusika

konkurss-festivali "IN CORPORE" 1.10.2009 -

korraldamine

30.03.2010 65 500,00 6:0

Tallinna

Muusikakeskkool õpilasklarneti Buffet ostmine

Tallinna

Muusikakeskkool

Tallinna

Muusikakeskkool

Tallinna

Muusikakeskkool

Tallinna Pääsküla

Gümnaasium

Tallinna Reaalkooli

Hoolekande Selts

301 S05-56/1438 Talmar & Põhi OÜ

302 S05-56/1399

Tartu Jaani Kiriku

Kultuuriprojekt MTÜ

303 S05-56/1200 Tartu Kroonuaia Kool

304 S05-56/1437

TMKK noortekoori osalemine

rahvusvahelisel koorikonkursil "Heart of

Europe"

kooli sümfooniaorkestri kontsert Estonia

kontserdisaalis ja Ida-Helsingi

Muusikakooli saalis.

TMKK õpilaste, kontsertmeistrite ja

õpetajate osavõtt Tartu konkursist

muusika produtseerimise tehnika

soetamine koolinoortele

noorteorkestri "Reaalmažoor" CD

salvestamis- ja tootmiskulude katmine

laulukogumiku "Riho Pätsi koorilaulud"

noodigraafika teostmine

IX Eesti Noorte Heliloojate Festivali

läbiviimine Tartu Jaani kirikus

VI Erivajadustega Laste ja Noorte

Lauluvõistluse korraldamine

Tartu Metsasarveühing

MTÜ Eesti metsasarvemuusika salvestamine

305 S05-56/1323 Tartu Ülikool Viljandi Jazziklubi õhtute korraldamine

15.10.2009 -

31.12.2009 19 625,00 6:0

1.03.2010 -

15.08.2010 50 000,00 6:0

1.02.2010 -

30.03.2010 68 256,00 6:0

1.03.2010 -

15.04.2010 31 000,00 6:0

1.01.2010 -

15.01.2010 26 410,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 10 500,00 7:0

heliloojatele Kappidele pühendatud XIII

Suure-Jaani Muusikafestivali

4.01.2010 -

korraldamine 50 000,00 31.08.2010 SS

Tabasalu

1.05.2010 -

Kultuuriselts MTÜ Tabasalu Jazz Fest 2010 korraldamine 50 000,00 15.07.2010 SS

Tallinna

Filharmoonia

Tallinna

Muusikakeskkool

Tallinna

Muusikakeskkool

Tallinna

Muusikakeskkool

15.01.2010 -

31.03.2010 12 000,00 7:0 Talmar & Põhi OÜ

1.04.2010 -

31.07.2010 85 000,00 7:0

1.01.2010 -

18.03.2010 4 000,00 7:0

1.01.2010 -

1.04.2010 10 000,00 7:0

projekti 'Minu orkester' 100 lapse

koolituse ja 700 lapse kontserdi kulude

20.11.2009 -

katmine: bussirendi tasumine

kirikumuusika sarja "Viva oratorio!"

kannatusaja kontserdi tööpealkirjaga

"Reekviem tänapäeval ja

10 000,00 25.11.2009 SS

romantismiajas" ettevalmistamine ja

1.01.2010 -

läbiviimine 25 000,00 3.04.2010 SS

Tallinna V Rahvusvahelise

1.04.2010 -

kitarrifestivali korraldamine 40 000,00 30.06.2010 SS/TS

3. rahvusvaheline noorte

kammermuusika konkurss-festivali "IN

1.10.2009 -

CORPORE" korraldamine 25 000,00 30.03.2010 SS

TMKK noortekoori osalemine

rahvusvahelisel koorikonkursil "Heart of

1.03.2010 -

Europe" 50 000,00 15.08.2010 SS

kooli sümfooniaorkestri kontsert Estonia

kontserdisaalis, orkestri lisajõudude

1.02.2010 -

tasustamine 45 000,00 30.03.2010 SS

laulukogumiku "Riho Pätsi koorilaulud"

15.01.2010 -

noodigraafika teostmine 12 000,00 31.03.2010 SS

1.12.2009 -

1.12.2009 -

23.02.2010 15 000,00 7:0 Tartu Ülikool Viljandi Jazziklubi õhtute korraldamine 15 000,00 23.02.2010 SS


306 S05-56/1336 Tartu Ülikool

307 S05-56/1394 Tartu Ülikool

308 S05-56/1233 Teater Vanemuine

309 S05-56/1261 Teater Vanemuine

310 S05-56/1411 TeeVee Stuudio MTÜ

311 S05-56/1204 Tiigi Seltsimaja

312 S05-56/1284 Un Canto

313 S05-56/1180 Valga Muusikakool

314 S05-56/1262

315 S05-56/1259

316 S05-56/1318

Vanalinna

Hariduskolleegium

Veljo Tormise

Kultuuriselts MTÜ

Veljo Tormise

Kultuuriselts MTÜ

317 S05-56/1324 Vergin Danuques MTÜ

318 S05-56/1366

Viitina

Loodushariduskeskus

MTÜ

Alexanderi tehnika kursuse korraldamine

Viljandi Kultuuriakadeemia

muusikaosakonna tudengitele ja

õppejõududele

võistumängimise "Muusikatriaad 2010"

korraldamine

sümfooniaorkestrile kellamängu

(campanelli) ja pikkoloflöödi ostmine

Vanemuise juubeliaasta tähistamiseks

Eino Tambergi loominguga CD

salvestamine

1.02.2010 -

31.03.2010 15 000,00 7:0 Tartu Ülikool

1.01.2010 -

31.05.2010 35 000,00 7:0

31.01.2010 -

31.05.2010 71 848,00 7:0

1.05.2010 -

31.08.2010 120 000,00 7:0 Teater Vanemuine

Olav Ehala lauludega inglise- ja

prantsuskeelses tõlkes CD väljaandmine: 1.01.2010 -

stipendium kooriseadete tegemise eest 31.07.2010 20 000,00 6:0 Ehala, O

Andreas Hallen'i "Jõuluoratooriumi"

ettekanneTartu Jaani kirikus

jõulukontserdi "Vene romansi saladus"

korraldamine

stipendiumid XV rahvusvahelise

klaveriansamblite konkursi žüriiliikmetele

ja kontserdi esinejatele

õpilasmõõdus keelpillide ostmine

Vanalinna Hariduskolleegiumi

Muusikakoolile

"Pühademuusika" kontserdid Kuusalu ja

Loksa kirikus: stipendiumid, reklaami ja

sõidukulud

Veljo Tormise 80 juubelisünnipäeva

tähistamine helilooja sünnikodus

Kõrveaial

stipendiumid ansambli Resonabilis

kontserdile uudisteoste loojatele ja Jüri

Reinvere reisikulud

kontsertsarja "Etno 2010" korraldamine

Rõuge Rahvamajas

14.12.2009 -

31.12.2009 30 000,00 7:0 Tiigi Seltsimaja

7.01.2010 -

30.01.2010 1 000,00 7:0 Un Canto

15.01.2010 -

15.03.2010 12 000,00 7:0 Valga Muusikakool

1.12.2009 -

31.01.2010 35 000,00 7:0

1.12.2009 -

1.02.2010 13 500,00 7:0

1.05.2010 -

31.08.2010 20 000,00 7:0

Veljo Tormise

Kultuuriselts MTÜ

Valdmaa, Maria

Riisikamp, Marju

1.02.2009 -

10.05.2009 22 000,00 7:0 Kallastu Andrus

1.01.2010 -

31.03.2010 43 200,00 7:0

Aints, Tauno

Reinvere, Jüri

Alexanderi tehnika kursuse

korraldamine Viljandi

Kultuuriakadeemia muusikaosakonna

1.02.2010 -

tudengitele ja õppejõududele 5 000,00 31.03.2010 SS

võistumängimise "Muusikatriaad 2010"

preemiafond 15 600,00 TS

Vanemuise juubeliaasta tähistamiseks

Eino Tambergi loominguga CD

1.05.2010 -

salvestamine 15 000,00 31.08.2010 SS

kooriseaded autoriloominguga inglis- ja

prantsuskeelse CD väljaandmiseks 10 000,00 TS

Andreas Hallen'i "Jõuluoratooriumi"

14.12.2009 -

ettekanneTartu Jaani kirikus 25 000,00 31.12.2009 SS

jõulukontserdi "Vene romansi saladus"

7.01.2010 -

korraldamine 1 000,00 30.01.2010 SS

XV rahvusvahelise klaveriansamblite

15.01.2010 -

konkursi läbiviimine 6 000,00 15.03.2010 SS

"Pühademuusika" kontserdid Kuusalu ja

1.12.2009 -

Loksa kirikus: reklaami ja sõidukulud 1 500,00 1.02.2010 SS

esinemine "Pühademuusika"

kontsertidel Kuusalu ja Loksa kirikus 6 000,00 TS

esinemine "Pühademuusika"

kontsertidel Kuusalu ja Loksa kirikus 6 000,00 TS

ansamblile Resonabilis uudisteoste

loomine 5 000,00 TS

ansamblile Resonabilis uudisteoste

loomine 5 000,00 TS

ansamblile Resonabilis uudisteoste

loomine 7 000,00 TS


319 S05-56/1461 Viivo Muusika MTÜ

320 S05-56/1309 Viljandi Helikunsti Selts

321 S05-56/1333 Viljandi Helikunsti Selts

322 S05-56/1189

323 S05-56/1345

324 S05-56/1347

325 S05-56/1348

326 S05-56/1222

Viljandi Vanamuusika

Festival

Viljandi Vanamuusika

Festival

Viljandi Vanamuusika

Festival

XVII rahvusvahelise õigeusu

vaimulikumuusika festivali "Credo"

ettevalmistamine ja läbiviimine

Viljandi Linnakapelli 2010.a. I kvartali

tegevustoetus

Viljandi Linnakapell Brass CD

salvestamine

15.01.2010 -

15.10.2010 454 600,00 7:0

1.01.2010 -

31.03.2010 20 000,00 7:0

1.01.2010 -

28.02.2010 13 500,00 7:0

noorte huvihariduslik laager-festivali

"Koolijazz=Jazzikool" ettevalmistamine ja 1.11.2009 -

läbiviimine

10.02.2010 29 000,00 7:0

Viljandi XXV Vanamuusika Festivali

ettevalmistamine ja läbiviimine

kontsertprojeki "MuusikaSündmus"

2010.a. I kvartali teostamine

Viljandi Vanamuusika

Festival 2010.a. tegevustoetus

Võru Sümfoonilise

Muusika Ühing

327 S05-56/1282 Ühing Heinavanker MTÜ

328 S05-56/1321 Ühing Heinavanker MTÜ

329 S05-56/1278 You must relax MTÜ

330 S05-56/1433 Pluralica Alapktviny SA

331 S05-56/1442 Pluralica Alapktviny SA häälestamine

332 S05-56/1506 Krigul, Ülo

kontsertide sarja "Süvamuusika Võrus

2010" korraldamine ja kammeransambli

tegevustoetus

Heinavankri osalemine 2010. aasta

muusikafestivalidel Euroopas ja USA-s

Heinavankri kontsertide korraldamine

Eestis 2010. aastal

teose "Muusikaline etuüüd

mobiiltelefonidele" salvestamine

liikuva sündmusega "Kultbuss"

kaasasõitvate muusikute tasustamine

11.01.2010 -

11.08.2010 160 000,00 7:0

4.01.2010 -

5.02.2010 3 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.12.2010 60 000,00 7:0

20.01.2010 -

30.11.2010 30 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.12.2010 250 000,00 7:0

1.01.2010 -

31.12.2010 180 000,00 7:0

20.11.2009 -

31.05.2010 8 500,00 7:0

1.07.2009 -

15.09.2010 210 000,00 7:0

1.10.2009 -

1.05.2010 11 000,00 7:0

Viljandi Helikunsti

Selts

Viljandi

Vanamuusika

Festival

Viljandi

Vanamuusika

Festival

Viljandi

Vanamuusika

Festival

Viljandi Linnakapelli 2010.a. I kvartali

1.01.2010 -

tegevustoetus 15 000,00 31.03.2010 SS

noorte huvihariduslik laager-festivali

"Koolijazz=Jazzikool" ettevalmistamine

1.11.2009 -

ja läbiviimine 29 000,00 10.02.2010 SS

Viljandi XXV Vanamuusika Festivali

11.01.2010 -

ettevalmistamine 30 000,00 11.08.2010 SS

kontsertprojeki "MuusikaSündmus"

4.01.2010 -

2010.a. I kvartali teostamine 3 000,00 5.02.2010 SS

Viljandi

Vanamuusika

1.01.2010 -

Festival 2010.a. tegevustoetus 60 000,00 31.12.2010 SS

Võru Sümfoonilise

Muusika Ühing

Ühing Heinavanker

MTÜ

Ühing Heinavanker

MTÜ

osalemine filmivestivalil "Sundance"

USAs 9 817,00 7:0 Krigul, Ülo

333 S05-56/1507 Kabonen, Irene juubelitoetus 8 000,00 7:0

kontsertide sarja "Süvamuusika Võrus

2010" korraldamine ja kammeransambli

20.01.2010 -

tegevustoetus 30 000,00 30.11.2010 SS

Heinavankri osalemine 2010. aasta

1.01.2010 -

muusikafestivalidel Euroopas ja USA-s 40 000,00 31.12.2010 SS

Heinavankri kontsertide korraldamine

1.01.2010 -

Eestis 2010. aastal 50 000,00 30.06.2010 SS

osalemine filmivestivalil "Sundance"

14.12.2009-

USAs 9 800,00 1.02.2010 SS


HELIKUNSTI SIHTKAPITALI ALGATATUD STIPENDIUMID

Teistest sihtkapitalidest saadetud taotlused

S05-56/1509 Jürna, Ene Vello Jürna CD plaadi väljaandmine

S05-56/1508 Roomere, Marika

ERKI Kammerkoori kontsertide Peep

Sarapiku loomingust salvestuste

7:0

projekti "Eesti Eesti Kultuurkapitali aastapreemia

helisalvestised 1939" 2009: eesti muusikaloo kuuldavaks

meeskonnale tegemise eest

Urve Lippus 25 000, 00 TS

Kadri Steinbach 25 000.00 TS

Ilvi Rauna 15 000.00 TS

Claus Byrith 15 000.00 TS

Morten Hein 15 000.00 TS

Tuuli Aule 25 000.00 TS

Anu Sõõro 25 000.00 TS

7:0 Grünberg, Sven loominguline stipendium 15 000,00 TS

7:0 Sheripov, Sten loominguline stipendium 7 000,00 TS

7:0 Erikson, Külli

stipendium Niguliste muuseumkontserdisaali

oreli eksperdile 3 500,00 TS

1.11.2009 -

1.11.2009 -

31.12.2009 15 000,00 7:0 Jürna, Ene Vello Jürna CD plaadi väljaandmine 5 000,00 31.01.2010 SS

20.12.2009-

20.02.2010 20 000,00 7:0

Kokku: 14 714 065,00 Kokku: 5 553 915,00

More magazines by this user
Similar magazines