Views
5 years ago

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch - Most k partnerství ...

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch - Most k partnerství ...

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch - Most k partnerství

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 | Jihlava

 • Page 2 and 3: Česká asociace sester SBORNÍK z
 • Page 4 and 5: Obsah Attl Pavel Význam lázeňsk
 • Page 6 and 7: Šimeček Filip Rozdíly v HDP a od
 • Page 8 and 9: Kromě toho jsou součástí léčb
 • Page 10 and 11: Lázeňství v České republice z
 • Page 12 and 13: Graf č. 1 Podíl lázeňství na v
 • Page 14 and 15: I kdyţ z tohoto srovnání nevych
 • Page 16 and 17: Východiska hodnocení ekonomickéh
 • Page 18 and 19: Strategická rozhodnutí v cestovn
 • Page 20 and 21: Schéma 1 - Mezinárodní struktura
 • Page 22 and 23: informuje o tom, o kolik jsou pří
 • Page 24 and 25: Modely multiplikátorů přinášej
 • Page 26 and 27: tendence kumulovat data o heterogen
 • Page 28 and 29: Udrţitelný rozvoj, jako východis
 • Page 30 and 31: účetně zaznamenat jako náklady
 • Page 32 and 33: 6. Další negativní dopady na mí
 • Page 34 and 35: Sledování ekonomického dopadu ce
 • Page 36 and 37: Kontaktní údaje Ing. Tomáš Bako
 • Page 38 and 39: Krajské zřízení v dějinách ve
 • Page 40 and 41: českých a tři slovenské kraje.
 • Page 42 and 43: 1. volební období 1992 - 1996 č
 • Page 44 and 45: Závěrem I kdyţ je krajské zří
 • Page 46 and 47: Například v důvodové zprávě k
 • Page 48 and 49: Literatura a zdroje [1] Caletka, St
 • Page 50 and 51: Rozvoj cestovního ruchu na úrovni
 • Page 52 and 53:

  České republiky, integrují více

 • Page 54 and 55:

  Graf 2 - Zaměření mikroregionů

 • Page 56 and 57:

  Obrázek 2 - Aktivity mikroregionu

 • Page 58 and 59:

  Závěr Na příkladu Jihočeského

 • Page 60 and 61:

  doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.

 • Page 62 and 63:

  Úvod Peněţní krizi je moţno po

 • Page 64 and 65:

  Japonsko 43,7 341 4 Německo 37,0 4

 • Page 66 and 67:

  Kč (65 %) z celku, coţ by dnes od

 • Page 68 and 69:

  k nárůstu o 2,6 %, ale tento kraj

 • Page 70 and 71:

  Nerovnoměrným vývojem ekonomiky

 • Page 72 and 73:

  Literatura. [1] BLAŢEK, M. (2009):

 • Page 74 and 75:

  Certifikácia ubytovacích zariaden

 • Page 76 and 77:

  Jedným zo spôsobov zdokonaľovani

 • Page 78 and 79:

  Uvedené skupiny ubytovacích zaria

 • Page 80 and 81:

  Tabuľka 2: Význam kritérií pre

 • Page 82 and 83:

  právnických osôb ďalších 6 mi

 • Page 84 and 85:

  Literatura [1] ALBACETE-SÁEZ, CARL

 • Page 86 and 87:

  situace apod.) resp. na rizika spoj

 • Page 88 and 89:

  pracovníci veřejné správy a pod

 • Page 90 and 91:

  V souvislosti s nárůstem rekreač

 • Page 92 and 93:

  takových konceptů byl švýcarsk

 • Page 94 and 95:

  Metodická úskalí hodnocení výz

 • Page 96 and 97:

  turistiky a CR ve městech, turisti

 • Page 98 and 99:

  Pro svou jednoznačnost a nízkou p

 • Page 100 and 101:

  jakoukoliv informaci o situaci a v

 • Page 102 and 103:

  Kontaktní údaje Mgr. Ondřej Kone

 • Page 104 and 105:

  Výsledky prohlubují kvalitu infor

 • Page 106 and 107:

  Česká republika se významně li

 • Page 108 and 109:

  Tab. 3.2 Souhrnné ukazatele zaměs

 • Page 110 and 111:

  jednotek. Přibyl počet podnikatel

 • Page 112 and 113:

  Z celkového počtu zaměstnanců j

 • Page 114 and 115:

  Hodnocení ekonomického rozvoje Ji

 • Page 116 and 117:

  Míra nezaměstnanosti, Průměrn

 • Page 118 and 119:

  2004 6,6% 9,2% 3 239 47,0% 23 021 7

 • Page 120 and 121:

  Tabulka č. 5: Výdaje a počty zam

 • Page 122 and 123:

  Na základě výše uvedených info

 • Page 124 and 125:

  Podpora cestovního ruchu ve vybran

 • Page 126 and 127:

  ealizovat cestovní ruch, je moţn

 • Page 128 and 129:

  existuje pro jednoho starostu probl

 • Page 130 and 131:

  občanské vybavenosti obce, v řad

 • Page 132 and 133:

  [5] Vaďurová, H., Mühlpachr, P.:

 • Page 134 and 135:

  dlhodobo uplatňuje a mnohé wellne

 • Page 136 and 137:

  Pri štatistickom spracovaní dát

 • Page 138 and 139:

  Pôţitkármi sú fajčiari (100 %)

 • Page 140 and 141:

  Tabuľka 2: Geodemografický a soci

 • Page 142 and 143:

  Zároveň sme vytvorili pre všetky

 • Page 144 and 145:

  Celoţivotní vzdělávání v cest

 • Page 146 and 147:

  Výsledky a diskuse Výsledky jsou

 • Page 148 and 149:

  nabídka kurzů CR a H dostatečná

 • Page 150 and 151:

  K hlavním prioritám dokumentu Str

 • Page 152 and 153:

  Literatura [1] Bártková, Z. (2011

 • Page 154 and 155:

  Vývoj běţného účtu platební

 • Page 156 and 157:

  Pokud uděláme rozdíl příjmů a

 • Page 158 and 159:

  Kontaktní údaje Ing. Martin Marš

 • Page 160 and 161:

  jeho konkurencieschopnosti, trvalé

 • Page 162 and 163:

  14 12 10 8 6 4 2 0 Prešovský 13 1

 • Page 164 and 165:

  3. Cestovný ruch a jeho hodnotenie

 • Page 166 and 167:

  Nevyhnutnou podmienkou je však roz

 • Page 168 and 169:

  45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00%

 • Page 170 and 171:

  Dubnícke opálové bane, Národný

 • Page 172 and 173:

  Funguje veřejná správa efektivn

 • Page 174 and 175:

  Materiál a metody Záměrem výzku

 • Page 176 and 177:

  Graf 2: Má organizace definované

 • Page 178 and 179:

  Z pohledu zhodnocení lidského kap

 • Page 180 and 181:

  Závěr V publikovaném příspěvk

 • Page 182 and 183:

  stredisko cestovného ruchu, regió

 • Page 184 and 185:

  H2: Predpokladáme, ţe viac ako 50

 • Page 186 and 187:

  hypotéza H2, kde sme predpokladali

 • Page 188 and 189:

  [3] Migašová, Š. (18.02.2011, 7.

 • Page 190 and 191:

  2. Jednotný programový dokument p

 • Page 192 and 193:

  významným turistickým bodem je M

 • Page 194 and 195:

  Smysl obnovování drobných círke

 • Page 196 and 197:

  O drobné církevní památky není

 • Page 198 and 199:

  [6] Regionaler Planungsverband West

 • Page 200 and 201:

  a výnosů. Třetí skupina nových

 • Page 202 and 203:

  Tab. č. 1.1 Ekonomické ukazatele

 • Page 204 and 205:

  duševním autorem je Pavel Maurer)

 • Page 206 and 207:

  v našich restauracích převaţuje

 • Page 208 and 209:

  Atraktívnosť regiónov Slovenska

 • Page 210 and 211:

  z primárnych zdrojov údajov získ

 • Page 212 and 213:

  a Nitriansky kraj (tabuľka 1). Tri

 • Page 214 and 215:

  Tabuľka 3: Prenocovania domácich

 • Page 216 and 217:

  Kritériá viazané na spoločensk

 • Page 218 and 219:

  Tabuľka 5: Úroveň atraktívnosti

 • Page 220 and 221:

  Dôleţitá je tieţ propagácia Sl

 • Page 222 and 223:

  Pamiatky, zapísané do Zoznamu sve

 • Page 224 and 225:

  mineralogická expozícia, Galéria

 • Page 226 and 227:

  Tabuľka 3: Počet návštevníkov

 • Page 228 and 229:

  Skúmali sme tieţ počet návštev

 • Page 230 and 231:

  Kontaktní údaje Ing. Terézia Rep

 • Page 232 and 233:

  druhém čtvrtletí roku 2009) i ho

 • Page 234 and 235:

  Dále autorka s ohledem na současn

 • Page 236 and 237:

  Z výše uvedené tabulky i grafů

 • Page 238 and 239:

  Graf 5: Vývoj návštěvnosti v hr

 • Page 240 and 241:

  http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/ta

 • Page 242 and 243:

  ARIS Express - jeho postavenie a ú

 • Page 244 and 245:

  detailná mapa biznis procesov. Jeh

 • Page 246 and 247:

  jednotlivých funkcií, z ktorých

 • Page 248 and 249:

  2.3 Systém ARIS Express - štrukt

 • Page 250 and 251:

  procesov moţno s pouţitím aplik

 • Page 252 and 253:

  pridanej hodnoty (ďalej diagram VA

 • Page 254 and 255:

  Obr. 3-4 Rámcová mapa biznis proc

 • Page 256 and 257:

  Obr. 3-6 BPMN diagram vzťahujúci

 • Page 258 and 259:

  Ak pracujeme s dokumentom, ktorý m

 • Page 260 and 261:

  v riadení štátnej správy, samos

 • Page 262 and 263:

  Materiál a metody Při zpracován

 • Page 264 and 265:

  zajištění finančního managemen

 • Page 266 and 267:

  Schéma 1 - Systém řízení cesto

 • Page 268 and 269:

  Formy podpory rozvoje Kraje Vysoči

 • Page 270 and 271:

  vyplaceno 27 mil. Kč 1 . Financov

 • Page 272 and 273:

  and ride v rámci Regionálního op

 • Page 274 and 275:

  Jak je patrné z grafu č. 1, konkr

 • Page 276 and 277:

  Rozdíly v HDP a odměňování pr

 • Page 278 and 279:

  Od 1. 1. 2008 je systém statistick

 • Page 280 and 281:

  Tabulka č. 4. Hrubá mzda a nezam

 • Page 282 and 283:

  Souvislost mezi krajem, výší hru

 • Page 284 and 285:

  Posicioning cestovního ruchu krajs

 • Page 286 and 287:

  Přírodní atraktivity jsou kompoz

 • Page 288 and 289:

  univerzita, ČAV, konzervatoř - ko

 • Page 290 and 291:

  ubytování hotelového typu. Vývo

 • Page 292 and 293:

  vytvářejí pro město konkurenčn

 • Page 294 and 295:

  předpokládat další moţnosti tr

 • Page 296 and 297:

  se zámkem Orlík n. Vltavou, Husit

 • Page 298 and 299:

  Závěr Analýza cestovního ruchu

 • Page 300 and 301:

  Nabídka produktů zaměřených na

 • Page 302 and 303:

  Celkem bylo osloveno 327 respondent

 • Page 304 and 305:

  Graf 2: Aktivity poskytované CK/CA

 • Page 306 and 307:

  H2 Město Zlín není pro CK/CA atr

 • Page 308 and 309:

  Rozvoj cestovního ruchu v oblasti

 • Page 310 and 311:

  Výsledky a diskuze Cestovní ruch

 • Page 312 and 313:

  které bude směřovat zejména k p

 • Page 314 and 315:

  elementárních principů komunitn

 • Page 316 and 317:

  Obr. 1: Delimitace modelového úze

 • Page 318 and 319:

  Projekty zaměřené na propagaci m

 • Page 320 and 321:

  silný nástroj evaluace projektov

 • Page 322 and 323:

  Moţnosti rozvoje cestovního ruchu

 • Page 324 and 325:

  doplňková činnost, slouţící k

 • Page 326 and 327:

  PR Travný se rozkládá na západn

 • Page 328 and 329:

  výrazný podíl. Takto vysoké pro

 • Page 330 and 331:

  vzácných a ohroţených druhů ro

 • Page 332 and 333:

  c) Cykloturistika V oblasti je velk

 • Page 334 and 335:

  Oblast má potenciál dalšího roz

 • Page 336 and 337:

  [11] http://nature.hyperlink.cz/Bes

 • Page 338 and 339:

  finanční podpoře ve formě dotac

 • Page 340 and 341:

  IZS v krajích, vč. modernizace ra

 • Page 342 and 343:

  i problematika spojená s profesion

 • Page 344 and 345:

  takţe mohou o tyto projekty ţáda

 • Page 346 and 347:

  můţeme mluvit o vyuţití marketi

 • Page 348 and 349:

  Projekt má tři hlavní fáze: Tv

 • Page 350 and 351:

  Vliv genia loci na rozvoj cestovní

 • Page 352 and 353:

  Genius loci a regionální rozvoj I

 • Page 354 and 355:

  yly velkolepé. Jednoapsidová, 35

 • Page 356 and 357:

  střední Evropy. Tato hodnota je s

 • Page 358 and 359:

  Význam logistiky v oblasti event t

 • Page 360 and 361:

  V současné době procházejí pre

 • Page 362 and 363:

  Členění eventů podle významu

 • Page 364 and 365:

  Vytvoření dokonalého a pruţnéh

 • Page 366 and 367:

  Kontaktní údaje Ing. Petr Vlček

 • Page 368 and 369:

  potřebných znalostí patří mezi

 • Page 370 and 371:

  Na podnikové úrovni můţe nesyst

 • Page 372 and 373:

  znalost (v pravém slova smyslu) -

 • Page 374 and 375:

  Z uvedeného vyplývá, ţe zaveden

 • Page 376 and 377:

  Kontaktní údaje Ing. Marta Wilczk

 • Page 378 and 379:

  koncepční nástroje (strategie, p

 • Page 380 and 381:

  Tvorba a marketing turistických pr

 • Page 382:

  Kontaktní údaje Slavonická renes

Udržitelný rozvoj území - Envi A
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje ... - Veřejná správa
Evropa a místní udržitelný rozvoj • Aalborská charta • Aalborské ...
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Česká republika DOPORUČENÍ K EFEKTIVNÍMU A ...
Časopis NÁVŠTĚVNÍK 1 - Vysoká škola technická a ekonomická v ...
Vysvětlení a charakteristika pojmu Regionální rozvoj lze ...
Cestovní ruch v regionech České republiky - CzechTourism
národní strategie udržitelného rozvoje a regionální rozvoj
1. Doprava a regionální rozvoj – teoretická diskuse
Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch - edice
sborník konference - Čistá příroda
Sociální geografie a regionální rozvoj - Ostravská univerzita v Ostravě
Konference Labe Konference Labe - LABEL
Cestovný ruch v čase krízy (podpora a financovanie) - Enterprise ...
Akční plán B Rozvoj lidských zdrojů - Olomoucký kraj
A. Analytická část - Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava
VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY - CSVŠ
Cestovný ruch v čase krízy (podpora a financovanie) - Enterprise ...
EKONOMICKÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA
Regionální a územní rozvoj v ČR - Národohospodářská fakulta ...
konference rozvoj online technologií ve vzdělávání - Ajša - Asociace ...
Bývalý vojenský prostor Ralsko a jeho potenciál pro rozvoj ... - Calla
Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve ... - Granty VŠERS
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ...
Migrace a rozvoj - text B5.indd - IOM
socioekonomický rozvoj krajů a krajských měst čr v ... - Czech Top 100
Strategie rozvoje kraje 2006 - 2015 - Královéhradecký kraj
1. Opatření problémového okruhu Ekonomika a podnikání