LESKA ZLATOLESKA - Pravljična vas Leše

pravljicna.vas.si

LESKA ZLATOLESKA - Pravljična vas Leše

LESKA ZLATOLESKA

Uglasbila: Tjaša Bizjak

Besedilo: Aleksandra Kocmut

Projekt »Pravljièna vas Leše« (II. NIP 2011)

je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje - sredstva LEADER!


NAVODILA za izvajanje skladbe

»LESKA ZLATOLESKA« za otroški zbor in klavir

Skladba je razdeljena na tri dele (A, B, C), ki se izvajajo v zaporedju:

A – B – C – C – C – B – A

Del A:

zbor se deli na dva dela (predlagana postavitev: 1. zbor stoji

spredaj na sredini, 2. zbor pa okoli prvega – zadaj in ob straneh)

1. del zbora z bolj ali manj naključnim tleskanjem z jezikom (K-

O, K-A, K-E, K-U, K-I) ponazarja kapljice

2. del zbora s polžvižgom ustvarja sliko »čarobnega gozda«

klavir igra v zadnji, najvišji oktavi naključne bližnje tone, ki naj

bodo čim krajši (celi in poltoni do največ kvinte, roki sta v

obsegu iste oktave in pol)

ko se del A na koncu ponovi, klavir zadnjega takta ne zaigra

Del B – REFREN:

v delu B je možno dodati preprosto koreografijo – predlagana

koreografija se nanaša na oznake v partituri – A1, A2, A3, A4

A1 – pevci pomolijo roke z dlanmi navzgor predse, tako zadržijo

do A2

A2 – roke prekrižajo na prsih, dlani stisnejo v pest, tako zadržijo

do A3

A3 – roke dajo ob glavo in razprejo dlani, tako zadržijo do A4

A4 – roke počasi spuščajo, v višini trebuha jih prekrižajo in se

primejo s sosedi za roke

Del C – KITICE:

kitice se izvajajo ena za drugo, brez vmesnega refrena


°

& #

¢ & #

&

{

15

°

#

?#

& #

¢ & #

{

°

& #

¢ & #

{

12

& #

?#

18

& #

?#

VR- NI NAM NA- ZAJ LE- SKO ZLA - TO LE- SKO, LE- ŠNI-

KOV MO- DROST,

DA SE STKE MED VSE - MI BI- TJI ZNO-VA MOST. 1.ŠKRA

2.TAM

3.V_SVE

SKRI-VNI

VHOD OD-PRE

- JO

ŠE O - BRT GO - JI - JO,

ČU - VA - JO PO - DO - BE,

A2 A3

œ j œ j œ j œ j œ Œ œ J œ j

œ œ ˙ œ œ

œ # œ ˙œ œ nœ

# œ œ# œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

A4

œ j œ J œ œ œ J œ j

œ j œ j œ j œ j œ œ œ J œ j œ j œ j œ Œ

œ

nœ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ j œ j

œ

œ j œ j œ œ œ j

œ œ œ

V_SVET KJER LE-ŠKI

O -

S_PE - GA - STI-MI

KO -

KI SO NAM SI - JA -

œ œ œ

˙

RLI

NJI

LE

C

mf

œ j

- TJE NAJ RU-DA

- RJI

LE - ŠKI - RJI STA - RO

- TU TEM ŽAL ŽE - NE

mf, legato

œ j œ j

œ Œ

œ j œ j œ j œ œ

œ œ ˙

˙ œ œ

œ j œ j œ j œ œ œ j œ j œ J œ J

œ œ œ

œ œ

˙

œ œ

SE V_VI ŠA-

VE PNE - JO

DE - LA - JO MAR-LJI

- VO.

V_ČA-

SU ZLA TE DO - BE.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ

˙

3


4

21

°

& #

¢ & #

&

{

23

°

#

?#

& #

¢ & #

{

& #

?#

mf

œ

J œ j

IN

TAM

VSA

AJ

KU

V_JE

-

-

-

-

NA

ČA

KO

DI

HA

DR

-

-

-

œ j

KRI

ROV

LE

VE

TI

CU

-

-

-

œ j

LIH

NI

TO

SVO

- CE

ZNO

- LI - KA

NA

NJE

-

-

PO

GO

œ œ œ j

-

-

-

-

-

JIH

V_PRI

VA

NI

JE,

VEM

-

œ j

œ

J

œ j

NO - SI - JO VI

HO - DNOST ZNA - JO

LE - ŠNIK ZLA - TI

œ

œ œ œ œ œ œ ˙

mf

œ œ œ œ

œ œ

œ œ # ˙

œ j

œ j

œ j

œ j

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ j

œ


œ

œ j

œ j

œ j

- LI - NKE,

ZRE - TI,

STRI - MO.

rit.

œ

SE - KA - JO SMRE-

ČIN

ZDRA - VI - TI, U - KLE

ZLAT NA - SVET DO - BI

œ

œ

rit.

œ œ

-

-

-

œ œ œ

œ

œ

œ

KE.

TI.

MO.

œ

œ

Similar magazines