02.06.2013 Views

LESKA ZLATOLESKA - Pravljična vas Leše

LESKA ZLATOLESKA - Pravljična vas Leše

LESKA ZLATOLESKA - Pravljična vas Leše

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LESKA ZLATOLESKA

Uglasbila: Tjaša Bizjak

Besedilo: Aleksandra Kocmut

Projekt »Pravljièna vas Leše« (II. NIP 2011)

je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje - sredstva LEADER!


NAVODILA za izvajanje skladbe

»LESKA ZLATOLESKA« za otroški zbor in klavir

Skladba je razdeljena na tri dele (A, B, C), ki se izvajajo v zaporedju:

A – B – C – C – C – B – A

Del A:

zbor se deli na dva dela (predlagana postavitev: 1. zbor stoji

spredaj na sredini, 2. zbor pa okoli prvega – zadaj in ob straneh)

1. del zbora z bolj ali manj naključnim tleskanjem z jezikom (K-

O, K-A, K-E, K-U, K-I) ponazarja kapljice

2. del zbora s polžvižgom ustvarja sliko »čarobnega gozda«

klavir igra v zadnji, najvišji oktavi naključne bližnje tone, ki naj

bodo čim krajši (celi in poltoni do največ kvinte, roki sta v

obsegu iste oktave in pol)

ko se del A na koncu ponovi, klavir zadnjega takta ne zaigra

Del B – REFREN:

v delu B je možno dodati preprosto koreografijo – predlagana

koreografija se nanaša na oznake v partituri – A1, A2, A3, A4

A1 – pevci pomolijo roke z dlanmi navzgor predse, tako zadržijo

do A2

A2 – roke prekrižajo na prsih, dlani stisnejo v pest, tako zadržijo

do A3

A3 – roke dajo ob glavo in razprejo dlani, tako zadržijo do A4

A4 – roke počasi spuščajo, v višini trebuha jih prekrižajo in se

primejo s sosedi za roke

Del C – KITICE:

kitice se izvajajo ena za drugo, brez vmesnega refrena


°

& #

¢ & #

&

{

15

°

#

?#

& #

¢ & #

{

°

& #

¢ & #

{

12

& #

?#

18

& #

?#

VR- NI NAM NA- ZAJ LE- SKO ZLA - TO LE- SKO, LE- ŠNI-

KOV MO- DROST,

DA SE STKE MED VSE - MI BI- TJI ZNO-VA MOST. 1.ŠKRA

2.TAM

3.V_SVE

SKRI-VNI

VHOD OD-PRE

- JO

ŠE O - BRT GO - JI - JO,

ČU - VA - JO PO - DO - BE,

A2 A3

œ j œ j œ j œ j œ Œ œ J œ j

œ œ ˙ œ œ

œ # œ ˙œ œ nœ

# œ œ# œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

A4

œ j œ J œ œ œ J œ j

œ j œ j œ j œ j œ œ œ J œ j œ j œ j œ Œ

œ

nœ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ j œ j

œ

œ j œ j œ œ œ j

œ œ œ

V_SVET KJER LE-ŠKI

O -

S_PE - GA - STI-MI

KO -

KI SO NAM SI - JA -

œ œ œ

˙

RLI

NJI

LE

C

mf

œ j

- TJE NAJ RU-DA

- RJI

LE - ŠKI - RJI STA - RO

- TU TEM ŽAL ŽE - NE

mf, legato

œ j œ j

œ Œ

œ j œ j œ j œ œ

œ œ ˙

˙ œ œ

œ j œ j œ j œ œ œ j œ j œ J œ J

œ œ œ

œ œ

˙

œ œ

SE V_VI ŠA-

VE PNE - JO

DE - LA - JO MAR-LJI

- VO.

V_ČA-

SU ZLA TE DO - BE.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ

˙

3


4

21

°

& #

¢ & #

&

{

23

°

#

?#

& #

¢ & #

{

& #

?#

mf

œ

J œ j

IN

TAM

VSA

AJ

KU

V_JE

-

-

-

-

NA

ČA

KO

DI

HA

DR

-

-

-

œ j

KRI

ROV

LE

VE

TI

CU

-

-

-

œ j

LIH

NI

TO

SVO

- CE

ZNO

- LI - KA

NA

NJE

-

-

PO

GO

œ œ œ j

-

-

-

-

-

JIH

V_PRI

VA

NI

JE,

VEM

-

œ j

œ

J

œ j

NO - SI - JO VI

HO - DNOST ZNA - JO

LE - ŠNIK ZLA - TI

œ

œ œ œ œ œ œ ˙

mf

œ œ œ œ

œ œ

œ œ # ˙

œ j

œ j

œ j

œ j

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ j

œ


œ

œ j

œ j

œ j

- LI - NKE,

ZRE - TI,

STRI - MO.

rit.

œ

SE - KA - JO SMRE-

ČIN

ZDRA - VI - TI, U - KLE

ZLAT NA - SVET DO - BI

œ

œ

rit.

œ œ

-

-

-

œ œ œ

œ

œ

œ

KE.

TI.

MO.

œ

œ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!