02.06.2013 Views

Wydanie Nr 4/38 (kwiecień/maj 2006) - Mosina, Urząd Miasta

Wydanie Nr 4/38 (kwiecień/maj 2006) - Mosina, Urząd Miasta

Wydanie Nr 4/38 (kwiecień/maj 2006) - Mosina, Urząd Miasta

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P I S M O I N F O R M A C Y J N E G M I N Y M O S I N A<br />

MERKURIUSZ<br />

MOSIŃSKI<br />

nr 4/<strong>38</strong><br />

<strong>kwiecień</strong> / <strong>maj</strong><br />

<strong>2006</strong><br />

www.mosina.pl<br />

ISSN 1730-668x


Danuta Białas<br />

Ryszad Małecki<br />

Czesław Jencz<br />

Nadanie Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej<br />

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej<br />

LUDWIKOWO, 6 MAJA <strong>2006</strong> r.<br />

Powołana w 1998 r. Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej<br />

w składzie: Barbara Miczko-Malcher, Zygmunt Pniewski, Józef Stelmach,<br />

Janusz Szymonowicz i Jacek Szeszuła już od kilku lat nadaje najwyższe<br />

wyróżnienie w postaci Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej osobom,<br />

które w sposób szczególny utożsamiają się z Ziemią Mosińską, umiłowały<br />

ją i rozsławiają. To wyjątkowe odznaczenie stanowi uhonorowanie<br />

zasług dla naszej Małej Ojczyzny, które przez lata wnosili i wnoszą jej<br />

oddani mieszkańcy.<br />

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się osoby, które przez całe<br />

swoje życie czyniły wiele dobrego dla innych, zauważały drugiego człowieka,<br />

których poświęcenie, zaangażowanie w pracę oraz niebywały<br />

optymizm zadecydowały o tym, że to właśnie Danuta Białas, śp. Ryszard<br />

Małecki oraz śp. Czesław Jencz zostali laureatami Medali Rzeczypospolitej<br />

Mosińskiej, które przyznano 6 <strong>maj</strong>a br. podczas Uroczystej Sesji Rady<br />

Miejskiej w Ludwikowie.<br />

Podniosły charakter tego wyjątkowego spotkania zapewniła m.in.<br />

oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru pw. Św. Cecylii oraz Orkiestry<br />

ZHP. Po uroczystościach w Ludwikowie, zgromadzeni goście udali się na<br />

cmentarze w Mosinie i Iłówcu, aby złożyć wiązanki kwiatów na grobach<br />

śp. Ryszarda Małeckiego i śp. Czesława Jencza.<br />

K.A.


BEZPŁATNE PISMO INFORMACYJNE<br />

GMINY MOSINA<br />

ISSN 1730-668x<br />

W Y D A W C A<br />

Burmistrz Gminy <strong>Mosina</strong><br />

ADRES REDAKCJI<br />

<strong>Urząd</strong> Miejski<br />

Plac 20 Października 1<br />

62-050 <strong>Mosina</strong><br />

REDAGUJE ZESPÓŁ:<br />

Ewa Madziar<br />

redaktor naczelna<br />

WSPÓŁPRACOWNICY:<br />

Karolina Adamczyk GCI<br />

Agata Jarecka GCI<br />

Katarzyna Leszczyńska GCI<br />

Waldemar Demuth OSiR<br />

Marek Dudek MOK<br />

Małgorzata Kasprzyk UM<br />

Bartłomiej Kmieć UM<br />

REKLAMA<br />

Alicja Adamska<br />

telefon 0-61 813 29 09 w. 36<br />

FOTOGRAFIA<br />

Barbara Kramek-Matuszak<br />

Jacek Matuszak<br />

Redakcja zastrzega sobie prawo<br />

do skracania i redagowania<br />

otrzymanych tekstów.<br />

Nie ponosi odpowiedzialności<br />

za treść reklam i ogłoszeń.<br />

SKŁAD I DRUK<br />

MERITUM Bożena Wasińska<br />

85-361 Bydgoszcz<br />

ul. Bluszczowa 19<br />

tel./fax 0-52 379 80 94<br />

e-mail: meritum@by.home.pl<br />

DYŻUR REDAKCYJNY:<br />

w piątki<br />

od godziny 11 do 15<br />

w pokoju nr 110<br />

Urzędu Miejskiego<br />

telefon 0-61 813 23 55<br />

AKTUALNOŚCI<br />

MAMY OBLIGACJE!<br />

W dniu 28 kwietnia <strong>2006</strong> r. PKO Bank Polski Spółka Akcyjna pod-<br />

pisał umowę z Gminą <strong>Mosina</strong> na emisję obligacji komunalnych. <strong>Mosina</strong><br />

wyemituje 10.000 obligacji komunalnych na okaziciela o wartości<br />

nominalnej 1.000 zł każdą na łączną kwotę 10.000.000 zł.<br />

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków związanych<br />

z infrastrukturą drogową i okołodrogową, inwestycjami<br />

oświatowymi i sportowymi.<br />

Oferta PKO Banku Polskiego została wybrana przez Władze<br />

Gminy <strong>Mosina</strong> jako najkorzystniejsza w prowadzonych<br />

postępowaniach przetargowych.<br />

Obligacje zostaną wyemitowane w <strong>2006</strong> r. w 4 seriach z terminem<br />

wykupu 3 do 6 lat. Będą one wyemitowane w trybie oferty<br />

niepublicznej tj. poprzez propozycję nabycia do indywidualnych<br />

adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Obligacje nie będą<br />

zabezpieczone. Oprocentowanie będzie wypłacane w okresach<br />

rocznych z dołu, a jego wysokość będzie oparta na zmiennej<br />

stopie procentowej będącej sumą średniej arytmetycznej z opublikowanych<br />

średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych<br />

bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających<br />

rozpoczęcie kolejnego rocznego okresu odsetkowego,<br />

powiększonej o marżę dla inwestorów.<br />

Powyższa emisja obligacji komunalnych będzie:<br />

- 191 emisją organizowaną przez PKO BP,<br />

- 8 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP<br />

w <strong>2006</strong> r.,<br />

- 32 emisją obligacji komunalnych organizowaną przez PKO BP<br />

w Województwie Wielkopolskim.<br />

- 128 emisją obligacji komunalnych zorganizowaną przez PKO BP<br />

dla jednostki samorządu terytorialnego.<br />

EWA MADZIAR<br />

Rzecznik Prasowy Gminy <strong>Mosina</strong>


2<br />

WAŻNE TELEFONY<br />

ALARMOWE<br />

z telefonów alarmowych korzystamy<br />

w sytuacjach szczególnych, takich jak: nagłe<br />

zagrożenie życia, pożary, kradzieże i rozboje<br />

POGOTOWIE RATUNKOWE 999<br />

STRAŻ POŻARNA 998<br />

POLICJA 997<br />

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991<br />

POGOTOWIE GAZOWE 992<br />

POGOTOWIE WODNE<br />

AQUANET SA<br />

0-61 813 21 71<br />

POGOTOWIE<br />

WETERYNARYJNE<br />

983<br />

BIURO NAPRAW TELEFONÓW 9393<br />

INNE WAŻNE TELEFONY<br />

Komisariat Policji w Mosinie 0-61 813 24 44<br />

Straż Miejska<br />

0-61 819 78 55<br />

0-501 467 312<br />

Szpital w Puszczykowie 0-61 898 40 00<br />

Jednostka Ratowniczo-<br />

-Gaśnicza PSP w Mosinie<br />

0-61 813 23 33<br />

Posterunek Energetyczny<br />

w Mosinie<br />

0-61 813 27 42<br />

Zakład Usług Komunalnych<br />

w Mosinie<br />

Straż Leśna<br />

0-61 813 23 21<br />

Nadleśnictwo Babki<br />

0-61 878 80 43<br />

0-604 952 002<br />

Nadleśnictwo<br />

Konstantynowo<br />

Straż Leśna<br />

0-61 813 77 91<br />

0-601 7<strong>38</strong> 818<br />

0-694 482 624<br />

<strong>Urząd</strong> Miejski w Mosinie<br />

Plac 20 Października 1<br />

62-050 <strong>Mosina</strong><br />

telefon 0-61 813 22 51<br />

fax 0-61 813 29 52<br />

e-mail: burmistrz@mosina.wokiss.pl<br />

www.mosina.pl<br />

URZĄD PRZYJMUJE INTERESANTÓW:<br />

w poniedziałki w godz. 9-17<br />

od wtorku do piątku w godz. 7-15<br />

Burmistrz Gminy<br />

przyjmuje mieszkańców Gminy<br />

w poniedziałki w godz. 10-16<br />

W SOBOTY URZĄD MIEJSKI JEST NIECZYNNY<br />

AKTUALNOŚCI<br />

„Tylko życie poświęcone innym arte jest przeżycia”<br />

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Koleżanki,<br />

Człowieka Życzliwego i Kochanego,<br />

długoletniej sekretarki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie<br />

Ś.p.<br />

Zofii Matusiak<br />

Zosiu, żegnamy Cię z wielkim smutkiem,<br />

z nadzieją na spotkanie w Domu Pana<br />

Mężowi Tadeuszowi, Agnieszce, Andrzejowi i Filipowi<br />

składamy szczere wyrazy współczucia<br />

Nie zostawiłaś Nam testamentu,<br />

ale przesłaniem może być całe Twoje życie…<br />

Za dar modlitwy, Mszy i Komunii Świętej oraz uczestnictwo w ostatniej<br />

ziemskiej wędrówce mojej kochanej Żony, Mamusi i babuni – Zosi Matusiak<br />

Księżom: Proboszczowi Edwardowi Majce i Sławkowi Ruksowi<br />

Pani Burmistrz Zofii Springer<br />

Przewodniczącemu Rady Miejskiej Przemysławowi Pniewskiemu<br />

Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1<br />

Dyrekcji i Pracownikom Przedszkola nr 2<br />

Dyrekcji Domu Kultury<br />

Orkiestrze Harcerskiej<br />

Komendzie Ośrodka ZHP w Mosinie<br />

oraz wszystkim przyjaciołom i znajomym<br />

Składamy serdeczne podziękowania<br />

Tadeusz Matusiak z Córką i Rodziną<br />

Radzie Nadzorczej, Zarządowi a także współpracownikom<br />

Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, Policji Mosińskiej,<br />

Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu – Koło <strong>Mosina</strong>,<br />

przyjaciołom, sąsiadom i znajomym,<br />

za udział we mszy św. oraz w ostatniej drodze na miejsce spoczynku<br />

Ś.p.<br />

Lecha Niewolińskiego<br />

Burmistrz Gminy <strong>Mosina</strong><br />

ze współpracownikami<br />

serdeczne podziękowania<br />

składa<br />

żona z synem


Absolutorium dla Burmistrza<br />

AKTUALNOŚCI<br />

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MOSINA<br />

ZA ROK 2005<br />

Zgodnie z wymogami przepisu art. 199 ust. 2 ustawy z dnia<br />

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. <strong>Nr</strong> 249, poz.<br />

2104) z dnia 20 marca <strong>2006</strong> r. przedłożono Organowi stanowiącemu<br />

– tj. Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej<br />

w Poznaniu sprawozdanie o przebiegu wykonania<br />

budżetu za rok 2005 wraz z wymaganymi załącznikami. Regionalna<br />

Izba Obrachunkowa oceniając wykonanie budżetu za<br />

rok 2005 dnia 21 kwietnia <strong>2006</strong> r. uchwałą <strong>Nr</strong> 40/17/0954/<strong>2006</strong>,<br />

wydała opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza<br />

sprawozdaniu.<br />

Materiały te były szeroko omawiane na spotkaniach Komisji<br />

Rady Miejskiej w Mosinie, a w szczególności na spotkaniu Komisji<br />

Rewizyjnej.<br />

O budżecie naszej Gminy<br />

Budżet Gminy <strong>Mosina</strong> uchwalony został w dniu 29 grudnia<br />

2004 r. w wysokości <strong>38</strong>.185.631,00 zł – po stronie dochodów<br />

i 34.945.631,00 zł – po stronie wydatków. W obu tych<br />

kwotach znajdują się przekazane dotacje celowe w wysokości<br />

– 4.276.492,00 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona została na<br />

spłatę pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł, umniejszona o środki<br />

unijne 843.000,00 zł i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych<br />

767.651,00 zł.<br />

Budżet w ciągu roku zmieniany był 10 krotnie – uchwałami<br />

z dnia 24.02.2005 r., 31.03.2005 r. 15.04.2005 r., 30.06.2005 r.<br />

29.09.2005 r. 30.11.2005 r., 29.12.2005 r. oraz zarządzeniami Burmistrza<br />

z dnia 28.10.2005 r., 29.11.2005 i 30.12.2005 r.<br />

Na dzień 31 grudnia 2005 r. budżet po stronie dochodów<br />

zamknął się kwotą 40.963.937,00 zł, a po stronie wydatków<br />

36.733.951,00 zł. Dotacje celowe po stronie dochodów wyniosły<br />

5.639.055,00 zł a po stronie wydatków – 5.209.320,00 zł.<br />

Wykonanie dochodów w stosunku do<br />

założonego planu wyniosło 101 %<br />

Największe pozycje w dochodach ogółem stanowiły dochody<br />

od osób prawnych i fizycznych (dział 756) – 20.8<strong>38</strong>.529,00 zł,<br />

które zostały wykonane w 102 % oraz różne rozliczenia (dział<br />

758) – 10.028.131,00 zł, zostały wykonane w 100 %.<br />

Najniższe wykonanie dochodów: karta podatkowa 68 %<br />

– jest to dochód gminy, ale pobierany przez urzędy skarbowe<br />

i opłata eksploatacyjna 57 %. Ogólnie realizacja dochodów<br />

podatkowych wyniosła 100%. Mimo wysokiego wskaźnika<br />

wykonania dochodów, ogółem zaległości na koniec roku budżetowego<br />

stanowiły 2.832.963,00 zł.<br />

W wyniku nie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Mosinie<br />

dotyczących stawek podatku od nieruchomości na rok <strong>2006</strong><br />

i obniżeniu ceny skupu 1q żyta stanowiącą podstawę liczenia<br />

podatku rolnego, oraz obniżeniu stawek podatku od środków<br />

transportowych – Gmina utraciła dochody w roku 2005 łącz-<br />

nie 2.861.085,00 zł. Decyzjami Burmistrza Gminy udzielono ulg<br />

w postaci umorzeń i odroczeń na łączna kwotę 180.595,00 zł.<br />

Wykonanie wydatków w stosunku do<br />

założonego planu wyniosło 94 %<br />

Największą pozycję w wydatkach stanowiły działy: 801 i 854<br />

– oświata i wychowanie 16.321.666,00 zł tj. 44 % wydatków ogółem.<br />

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej (dział 852)<br />

wyniosły 6.054.508,00 i stanowiły 16,5 % wydatków ogółem.<br />

Ponadto wydatki budżetu realizowane były między innymi<br />

w następujących działach klasyfikacji budżetowej:<br />

1. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br />

z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,<br />

Straży Miejskiej i Obronę Cywilną;<br />

2. kultura fizyczna i sport;<br />

3. administracja publiczna, gdzie zawierają się koszty utrzymania<br />

rady gminy, urzędu, wydatki na komisję poborową,<br />

promocję gminy, wydatki samorządów;<br />

4. gospodarka mieszkaniowa – są tu dokonywane wydatki<br />

związane z wykupem gruntów, podziały geodezyjne, koszty<br />

aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe;<br />

5. gospodarka komunalna, gdzie największą pozycję stanowią<br />

koszty energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia<br />

ulicznego,<br />

Dotacje i spłata długu publicznego<br />

Z budżetu gminy udzielone były dotacje w wysokości<br />

4.261.003,00 zł, z przeznaczeniem na: dowozy szkolne, komunikację<br />

gminną, utrzymanie zasobów komunalnych, utrzymanie<br />

dróg, oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni, na utrzymanie<br />

filii Wydziału Komunikacji, zadania z zakresu pożytku publicznego,<br />

dotacja dla Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz dla Niepublicznej<br />

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.<br />

W roku 2005 na obsługę długu publicznego (spłatę odsetek<br />

od zaciągniętych kredytów) przeznaczono kwotę 512.066,00<br />

zł. Ponadto spłacono 3 raty pożyczki z NFOZ i GW w Warszawie<br />

w kwocie łącznej 3.000.000,00 zł.<br />

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.655.976,00 zł,<br />

co d a j e ł ą c z n i e ze s p ł a t ą p oż yc z k i i o d s e tek k wo tę<br />

5.168.042,00 zł.<br />

Należy podkreślić, że w 2005 roku Gmina <strong>Mosina</strong> nie korzystała<br />

z żadnych pożyczek i kredytów.<br />

Oceniając całokształt realizacji budżetu za rok 2005, stwierdzić<br />

należy, że wykonanie realizowane było prawidłowo, zgodnie<br />

z ustawą o finansach publicznych, co potwierdza ocena Regionalnej<br />

Izby Obrachunkowej w Poznaniu.<br />

EWA MADZIAR<br />

Rzecznik Prasowy Gminy <strong>Mosina</strong><br />

3


O harcerstwie można pomyśleć: ognisko, gitara, piosenka,<br />

las, jezioro, namiot, obóz, ale byłoby to zbyt dużym<br />

uproszczeniem, bo przecież jest przede wszystkim: Ojczyzna,<br />

Nauka, Cnota. I jeszcze służba, braterstwo i praca nad<br />

sobą. To daje dopiero obraz harcerstwa, które trwa nieprzerwanie<br />

od niemal 100 lat w Polsce, podobnie jak skauting<br />

na całym świecie. I u nas, w Mosinie historia organizacji<br />

harcerskiej sięga daleko, aż do 1921 roku. Stąd tegoroczny<br />

JUBILEUSZ HARCERSTWA W MOSINIE. Działamy od 85 lat.<br />

W dniach 22, 23 kwietnia odbyły się główne uroczystości<br />

jubileuszowego roku: uroczysty apel, spotkanie z piosenką<br />

i gawędą Komendantki, finał konkursu historycznego, koncert<br />

Orkiestry Dętej, występy artystyczne, rajd harcerski, złożenie<br />

wiązanek kwiatów na grobach zmarłych druhów, Msza Św.,<br />

a nade wszystko SPOTKANIE POKOLEŃ HARCERSKICH.<br />

4<br />

JUBILEUSZ U HARCERZY<br />

Ze wzruszeniem wspominam chwile spotkania pokoleń,<br />

które było wyrazem ciągłości ZHP w Mosinie. Wyrazem<br />

jest też, oprócz tej niewidzialnej nici braterstwa, sztandar.<br />

Ten najstarszy, bo aż z 1922 roku. Ten, który zabrali Niemcy<br />

w czasie II wojny światowej. Ten, który uratowano przed<br />

oddaniem w momencie rozwiązania ZHP w całej Polsce.<br />

W wymiarze materialnym pokazuje kontynuację idei harcerstwa<br />

w Mosinie. Jest dowodem bohaterstwa i przywiązania<br />

do tradycji, i jest wzruszający. Zwłaszcza wtedy, gdy<br />

jak na jubileuszowych uroczystościach, prowadzą ci, którzy<br />

liczą dziś 14, 15 lat i robią to z należytym honorem. Taka<br />

sprawa zasługuje na huczny jubileusz. I tak właśnie uświetniła<br />

go Harcerska Orkiestra Dęta, która również obchodzi<br />

50 rocznicę powstania.<br />

Na urodzinach pojawiają się prezenty. Nie zabrakło ich<br />

też na jubileuszu. Każdy uczestnik spotkań otrzymał fantastyczną<br />

książkę autorstwa jednej z instruktorek – phm.<br />

Eweliny Szydłowskiej: Dzieje harcerstwa mosińskiego 1921-<br />

-2005. Zachęcamy mieszkańców Mosiny do „zdobycia” tej<br />

publikacji i odszukania tam nazwiska swojego lub bliskich.<br />

Okazją ku temu jest KONKURS HISTORYCZNY, który ogłaszamy<br />

w niniejszym numerze Merkuriusza Mosińskiego.<br />

CZUWAJ !<br />

PHM. MAGDALENA WYZUJ HR<br />

AKTUALNOŚCI<br />

KONKURS HISTORYCZNY<br />

HARCERSTWO W MOSINIE<br />

Wypełnij kupon – przewidziane atrakcyjne nagrody w tym<br />

książka „Dzieje harcerstwa Mosińskiego 1921-2005” autorstwa<br />

phm. Eweliny Szydłowskiej.<br />

Kupony z odpowiedziami prosimy składać w Biurze Obsługi<br />

Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie do końca <strong>maj</strong>a.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

1. W którym roku powstała pierwsza drużyna harcerska w Mosinie i jaką przyjęła<br />

nazwę?<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. W którym roku pierwsza mosińska drużyna harcerska otrzymała sztandar?<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. W jaki sposób udało się ocalić sztandar, kiedy po rozwiązaniu ZHP i wcieleniu do<br />

ZMP, mosińscy harcerze otrzymali nakaz jego oddania?<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. W którym roku powstała harcerska orkiestra?<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

IMIĘ, NAZWISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

ADRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

TEL. KONTAKTOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu<br />

DATA, PODPIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Uroczyste Obchody Dnia Strażaka<br />

oraz ich patrona – Św. Floriana odbyły<br />

się w sobotnie popołudnie 29 kwietnia<br />

br. w remizie OSP w Mosinie. Wśród zaproszonych<br />

gości, znalazły się osoby, które<br />

większość swojego życia poświęciły<br />

społecznej pracy na rzecz pożarnictwa<br />

i w tym wyjątkowym dla każdego strażaka<br />

dniu, zostały honorowo odznaczone.<br />

Odznakę Honorową „Zasłużony dla<br />

OSP <strong>Mosina</strong>” otrzymali Zbigniew Włodkowski<br />

oraz Druh Zenon Zych. „Za zasługi<br />

dla pożarnictwa” srebrny medal został<br />

przyznany druhowi Pawłowi Maślakowi,<br />

natomiast do grona odznaczonych Wzorowych<br />

Strażaków dołączyli: Wiesława<br />

Nowacka, Bartosz Witkowski, Adrian Jacewicz<br />

i Dawid Tylczyński.<br />

Za wieloletnią pracę w OSP odznakę<br />

„Wysługa Lat” otrzymali: Władysław Fojt<br />

– 60 lat w OSP, Tadeusz Trzciński – 40,<br />

Marian Strenk – 30, Katarzyna Dakowska<br />

– 15, Monika Nowak – 5, Marek Grześkowiak<br />

– 5, Marcin Vogt – 5, Hubert Chudzicki<br />

– 5.<br />

Zarząd Powiatu Poznańskiego zatwierdził<br />

zadania na drogach powiatowych<br />

w gminie <strong>Mosina</strong> do realizacji w<br />

<strong>2006</strong> roku. Najważniejszym zadaniem,<br />

przeprowadzonym na terenie gminy<br />

<strong>Mosina</strong>, będzie remont mostu przez kanał<br />

Olszynka w miejscowości Drużyna.<br />

Koszt remontu obiektu został oszacowany<br />

w wysokości 650.000 zł. W ubiegłych<br />

dwukrotnie unieważniano przetarg na<br />

AKTUALNOŚCI<br />

Święto Strażaków OSP <strong>Mosina</strong><br />

Wyróżniono także kronikarza OSP<br />

– Marlenę Piechocką oraz skarbnika<br />

– Kazimierza Maślaka, którzy od ponad<br />

15 lat pełnią powyższe obowiązki. Odznaczenia<br />

wręczali przedstawiciele Zarządu<br />

Oddziału Powiatowego i Gminnego<br />

ZOSP RP.<br />

O dużym zainteresowaniu OSP i podejmowanymi<br />

przez nią działaniami<br />

świadczy też fakt, iż do grona strażaków<br />

dołączają coraz to młodsi adepci<br />

PLAN BUDŻETU NA NAPRAWĘ<br />

DRÓG POWIATOWYCH W GMINIE MOSINA<br />

wybór wykonawcy. Powodem unieważnienia<br />

były oferty firm złożone powyżej<br />

kwoty zarezerwowanej budżetem powiatu.<br />

W związku z powyższymi okolicznościami<br />

sprawy Rada Miejska w Mosinie<br />

postanowiła udzielić pomocy finansowej<br />

w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem<br />

na remont obiektu w <strong>2006</strong> roku.<br />

Pozostałe zadania to: remont chodnika<br />

w miejscowości Babki, remont na-<br />

pożarnictwa, którzy należą do Młodzieżowej<br />

Drużyny Pożarniczej (MDP). Złotą<br />

odznakę MDP Komendant druh Robert<br />

Grześkowiak oraz druh Michał Kołodziejczak<br />

wręczyli Justynie Kowalskiej,<br />

Aleksandrze Dakowskiej, Andrzejowi<br />

Kowalskiemu i Mikołajowi Maślakowi.<br />

Srebrne odznaczenie otrzymali: Magdalena<br />

Bentka, Bartosz Witkowski i Jarosław<br />

Szynklewski, a brązowe: Magdalena<br />

Garczyńska, Roksana Śliwińska<br />

i Sławomir Garczyński.<br />

Podczas obchodów Dnia Strażaka<br />

przyznano również nieco inne wyróżnienia,<br />

bo o charakterze sportowym.<br />

Puchary za zajęcie miejsc na podium<br />

w I lidze Tenisa Stołowego OSP <strong>Mosina</strong><br />

otrzymali druhowie: Dariusz Piechocki,<br />

Włodzimierz Dakowski i Bartłomiej<br />

Bazan, natomiast w II lidze, medale<br />

wręczono Maciejowi Grześkowiakowi,<br />

Robertowi Grześkowiakowi oraz Bartoszowi<br />

Witkowskiemu (odpowiednio 1, 2<br />

i 3 miejsce).<br />

K.A.<br />

wierzchni jezdni na drodze Czapury<br />

– Wiórek, remont chodnika w miejscowości<br />

Krosno, który będzie współfinansowany<br />

przez mieszkańców wsi Krosno oraz<br />

Gminę <strong>Mosina</strong>.<br />

W ramach przygotowania inwestycji<br />

na lata przyszłe Zarząd Dróg Powiatowych<br />

w Poznaniu zleci wykonanie opracowania<br />

projektów:<br />

- budowa chodnika w Czapurach<br />

– ul. Gromadzka,<br />

- budowa sygnalizacji świetlnej dla<br />

przejścia dla pieszych w miejscowości<br />

Żabinko.<br />

5


1978 rok:<br />

- wystawa numizmatyczna<br />

- kiermasz książek<br />

- spotkanie autorskie z Łucją<br />

Danielewską<br />

1979 rok:<br />

- wystawa „Skarby mamy w domu”<br />

- wystawa „Dwory i dworki wielkopolski<br />

XVII-XVIII w.”<br />

- wystawa reprodukcji grafik Artura<br />

Grottgera<br />

- wystawa porcelany<br />

- wystawa przyrodnicza – plakaty<br />

ogrodów zoologicznych, motyli<br />

i minerałów<br />

- wystawa orłów polskich w drewnie<br />

- wystawa orderów, odznaczeń, broni<br />

- biesiada literacka<br />

1980 rok:<br />

- wystawa poświęcona sylwetce<br />

ks. Józefa Poniatowskiego<br />

- wystawa minerałów<br />

- wystawa exlibrisów<br />

1981 rok:<br />

- wystawa „Osiągnięcia sportowe Jana<br />

Pustego”<br />

- wystawa „Książka pięknie wydana dla<br />

najmłodszych”<br />

1982 rok:<br />

- wystawa „Tadeusz Kościuszko<br />

w książkach, malarstwie i pamiątkach”<br />

1983 rok:<br />

- wystawa „Wiosna Ludów w grafice<br />

i dokumentach”<br />

- Spotkanie autorskie z Marianem<br />

Orłoniem<br />

6<br />

AKTUALNOŚCI<br />

HISTORIA DNI MOSINY 1992 rok:<br />

Historia imprez regionalnych rozpoczęła się we wrześniu<br />

1978 r. pod hasłem „Dni Mosiny”.<br />

We wrzesniu 1981 r. Dni Mosiny przemianowano na „Mosińskie<br />

rozmaitości kulturalne”. W <strong>maj</strong>u 1983 r. zmieniono nazwę<br />

i termin na „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej”. W <strong>maj</strong>u 1993 r.<br />

wraca nazwa „Dni Mosiny”. W <strong>maj</strong>u 1995 roku powrót do nazwy<br />

„Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej”. Na przestrzeni tych lat Mosińska<br />

Biblioteka Publiczna uczestniczyła w tych wydarzeniach organizując<br />

różnego rodzaju działania.<br />

1984 rok:<br />

- wystawa „Serie wydawnicze 40-lecia<br />

PRL”<br />

- kiermasz książki<br />

- podsumowanie konkursów literackich<br />

„Moje wspomnienia w 40-lecie<br />

Mosiny”, „Jan Chryzostom Pasek<br />

w Mosinie”, „Studnia Napoleona”<br />

1985 rok:<br />

- wystawa „Książka ma wiele lat”<br />

1986 rok:<br />

- wystawa „Wystawa dziecięca<br />

w książkach Naszej Księgarni”<br />

- filmy z cyklu o sztuce „Władysław<br />

Hasior” i film „Ceramika”<br />

1987 rok:<br />

- spotkanie z redaktorem Polskiego<br />

Radia Stanisławem Kamińskim<br />

- wystawa „Skutki eksploatacji węgla<br />

brunatnego metodą odkrywkową<br />

(rów poznański)<br />

1988 rok:<br />

- wystawa „Wiosna Ludów w Mosinie<br />

w dokumentach i fotografiach”<br />

1989 rok:<br />

- Z Głuszyny i Rogalina w Świat<br />

– wystawa pt. „Edmund Strzelecki,<br />

Krzysztof Arciszewski”<br />

1990 rok:<br />

- wystawa „Wydawnictwo niezależne”<br />

- spotkanie z poetą, prozaikiem<br />

Lechem Dymarskim<br />

1991 rok:<br />

- wystawa „Konstytucja 3 <strong>maj</strong>a”<br />

- wystawa „35-lecie Wielkopolskiego<br />

Parku Narodowego”<br />

- podsumowanie konkursu „Wiedzy o<br />

regionie”<br />

- promocja tomiku poezji Wincentego<br />

Różańskiego „Będziemy piękniejsi”<br />

1993 rok:<br />

- wystawa „145 Rocznica<br />

Rzeczypospolitej Mosińskiej”<br />

1994 rok:<br />

- Finał regionalnego konkursu<br />

literackiego „Mój region w wierszu”<br />

1995 rok:<br />

- Wystawa „Produkty pszczele to<br />

zdrowie człowieka”<br />

1996 rok:<br />

- Spotkanie autorskie z Aliną Zwolską<br />

„Kawalerem Orderu Uśmiechu”<br />

1997 rok:<br />

- 50 lat Biblioteki Publicznej w Mosinie<br />

- <strong>Wydanie</strong> exlibrisu biblioteki<br />

- Impreza dla czytelników<br />

- Konkurs dla młodzieży na exlibris<br />

biblioteki<br />

1998 rok:<br />

- 150 Rocznica Wiosny Ludów<br />

- Konkurs literacki dla młodzieży<br />

- Wieczór autorski Wincentego<br />

Różańskiego<br />

1999 rok:<br />

- Spotkanie z Romanem Kuszem,<br />

dublerem Pana Wołodyjowskiego<br />

w filmie „Ogniem i mieczem”<br />

2001 rok:<br />

- 55-lecie Biblioteki<br />

- wydanie okolicznościowej plakietki<br />

- podsumowanie konkursu literackiego<br />

pt. „Jeden dzień z życia mosinanina”<br />

2003 rok:<br />

- konkurs „ Wiedzy o Unii Europejskiej”<br />

2004 rok:<br />

- konkurs plastyczny dla młodzieży<br />

„Mosińskie pocztówki”<br />

2005 rok:<br />

- wystawa prac plastycznych „Origami”<br />

- wystawa „ <strong>Mosina</strong> i okolice w rysunku”


Jedną z form wymiany poglądów, spostrzeżeń<br />

czy składania zapytań dotyczących<br />

spraw ważnych dla gminy są zebrania,<br />

zarówno te sołeckie – z mieszkańcami<br />

danej wsi, jak i otwarte – z wszystkimi<br />

mieszkańcami gminy <strong>Mosina</strong>. Te ostatnie<br />

odbywają się cyklicznie, w każdy ostatni<br />

poniedziałek miesiąca.<br />

Kwietniowe spotkanie Pani Burmistrz<br />

zostało zdominowane przez zapytania<br />

dotyczące gł. strefy aktywizacji gospodarczej<br />

i wynikających z niej konsekwencji.<br />

Zgłaszano uwagi dotyczące wzmożonego<br />

hałasu z wentylatorów w tym<br />

rejonie, pytano o dalsze plany rozwoju<br />

tej strefy. W trakcie spotkania omawiano<br />

także kwestie dotyczące wyjazdu z ul. Kościelnej<br />

w stronę Rynku oraz poinformowano<br />

o planowanym przebiegu ścieżek<br />

AKTUALNOŚCI<br />

Z mieszkańcami o sprawach gminy…<br />

Nieco inne zagadnienia zostały natomiast<br />

poruszone na zebraniu wiejskim<br />

w Krajkowie. Spotkanie zostało zdominowane<br />

przez następująca kwestię:<br />

określenie potrzeb społeczności lokalnej<br />

w stosunku do dalszych losów dwóch<br />

obiektów: budynku po dawnej szkole<br />

(w planach gminy jest remont dachu<br />

szkoły, na który została zarezerwowana<br />

z budżetu gminy kwota 70 tys. zł; fot. 1)<br />

oraz sali w budynku OSP (fot. 2). Podjęto<br />

decyzję, że podczas najbliższych wyborów<br />

sołeckich, mieszkańcy Krajkowa wypowiedzą<br />

się w tej kwestii.<br />

Ponadto na zebraniu poinformowano<br />

o projektach i możliwościach dofinansowania<br />

inwestycji w gminie z funduszy<br />

unijnych, a przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej<br />

przedstawił ofertę tzw. ubezpieczeń<br />

dotowanych dla rolników.<br />

K.A.<br />

rowerowych w gminie. fot. 1 fot. 2<br />

Czy wiesz kto kradnie samochody?<br />

Gdzie s¹ przechowywane samochody z kradzie¿y?<br />

Gdzie dokonuje siê rozbiórki kradzionych samochodów?<br />

ZRÓB PSIKUSA Z£ODZIEJOWI!<br />

Z A D Z W O Ñ !<br />

997 ca³¹ dobê<br />

0-61 813 24 44<br />

0-609 802 166<br />

7


L I S T D O R E D A K C J I<br />

8<br />

Szanowna Redakcjo,<br />

Zwróciłem się z zapytaniem do Burmistrza Stanisława<br />

Dębca w sprawie zniżek na autobus 101. Burmistrz<br />

obiecał, że odpowiedź otrzymam na łamach<br />

Merkuriusza. <strong>Mosina</strong> jest gminą, gdzie dla emerytów,<br />

kombatantów i rencistów zostały wyznaczone<br />

godziny, w których te zniżki obowiązują. Kto i dlaczego<br />

podjął taką decyzję? Doskonale wiadomo, że<br />

dojazd i powrót do przychodni lub szpitala odbywa<br />

się w różnych godzinach. W ostatnich dniach często<br />

korzystam z autobusu i nie zauważyłem zbyt dużego<br />

tłoku.<br />

Tadeusz Stachowiak<br />

W nawiązaniu do listu, który nadesłał Pan do redakcji<br />

„Merkuriusza Mosińskiego” uprzejmie informuję,<br />

że za organizację transportu w Gminie <strong>Mosina</strong> odpowiada<br />

bezpośrednio Burmistrz Jerzy Wroński, który<br />

przyjmuje interesantów w poniedziałki, między<br />

godz. 10-16 w pok. 111 Urzędu Miejskiego w Mosinie<br />

i chętnie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania<br />

i sugestie mieszkańców.<br />

Po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą, pragnę<br />

poinformować Pana, że zgodnie z Uchwałą<br />

nr XLVII/370/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia<br />

29 września 2005 r. paragraf 1 ust 3. „uprawnienia<br />

do ulgowych przejazdów gminnym transportem<br />

zbiorowym (50 %) – poza uprawnieniami ustawowymi<br />

– przysługują:<br />

pkt. 5 – emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom,<br />

na których otrzymują zasiłki rodzinne – na<br />

podstawie legitymacji emeryta – rencisty albo<br />

aktualnego odcinka emerytury lub renty, wraz<br />

z dowodem tożsamości – na podstawie decyzji<br />

o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydanej przez<br />

ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe,<br />

wraz z dowodem tożsamości;<br />

pkt. 7 – kombatantom – na podstawie legitymacji wydanej<br />

przez <strong>Urząd</strong> ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;<br />

Wspomniane zniżki, obowiązują w godzinach od<br />

9.00-14.00 i od 16.00. O takim przedziale czasowym,<br />

w jakim emeryci mogą korzystać z ulg – wiele lat temu<br />

zdecydował <strong>Urząd</strong> Miejski w Puszczykowie, <strong>maj</strong>ąc na<br />

uwadze młodzież, która w godzinach rannych udaje<br />

się na zajęcia lekcyjne. Z informacji udzielonej mi<br />

przez pracownika Urzędu wynika, że emeryci i renciści<br />

z Puszczykowa nie zgłaszają w tej kwestii żadnych<br />

pretensji i propozycji zmian.<br />

Jeśli chodzi o opłaty, które Gmina <strong>Mosina</strong> ponosi<br />

z tytułu udostępnienia mieszkańcom linii autobusowej<br />

nr 101 – koszty te wynoszą 4.930 PLN miesięcznie<br />

i obejmują wspominane wyżej zniżki dla wyszczególnionych<br />

w Uchwale grup społecznych.<br />

Z wyrazami szacunku<br />

EWA MADZIAR<br />

Rzecznik Prasowy Gminy <strong>Mosina</strong><br />

AKTUALNOŚCI<br />

„Lasów tutaj nie brakuje, a zieleń wszystkich fascynuje” – to fragment<br />

wiersza o naszej okolicy, który w klasie trzeciej napisała moja uczennica<br />

Patrycja Tomczak.<br />

Dnia 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. W Zespole Szkół – Szkoła<br />

Podstawowa <strong>Nr</strong> 2 w Mosinie święto to poprzedziliśmy otwarciem wystawy<br />

fotografii p. Jarosława Wyczyńskiego pt.„Zaprasza nas zielony las”<br />

ukazującej piękno przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego. Autor<br />

zdjęć w czasie spotkania opowiedział dzieciom o najciekawszych miejscach<br />

WPN, które uwiecznił na fotografii. Uczniowie oglądając wystawę,<br />

rozpoznawali miejsca, z którymi spotkali się na szlakach rajdów i wycieczek<br />

po parku.<br />

Wystawę przygotowała pani Dorota Strzelecka opiekun artystyczny<br />

Małej Galerii Szkolnej.<br />

Zaprasza nas<br />

zielony las<br />

W czasie tej uroczystości rozstrzygnięto także konkursy: wiedzy o lesie<br />

i konkurs plastyczny (plakat dotyczący ochrony lasów), które odbyły<br />

się 21.04. <strong>2006</strong> r. Jury konkursu w składzie: p. Jerzy Falbierski – strażnik<br />

leśny Nadleśnictwa Konstantynowo i p. Dariusz Węclewski – leśniczy z<br />

Osowej Góry byli zaskoczeni dużą wiedzą dotyczącą znajomości lasu,<br />

jaką wykazali się uczniowie naszej szkoły.<br />

Jurorzy wręczyli laureatom i wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody<br />

ufundowane przez WPN. Dzieci z kółka taneczno-teatralnego<br />

przedstawiły scenkę pokazującą niewłaściwe postawy ekologiczne spacerowiczów<br />

i wskazały jak powinien zachowywać się w lesie prawdziwy<br />

przyjaciel przyrody. Udział w imprezie, jej temat, zachęca nas do kontaktów<br />

z otoczeniem. Mam nadzieję, że przekazane treści ekologiczne<br />

uświadomiły dzieciom znaczenie ochrony środowiska.<br />

ALINA LIPIAK


W poprzednim artykule zwróciłam uwagę na trudności<br />

związane z rozpoznawaniem i nazywaniem uczuć własnych<br />

i dzieci. Dlaczego tak trudno zmienić sposób komunikowania<br />

się ze swoim dzieckiem? Dlaczego nie pozwalamy swoim dzieciom<br />

czuć tego, co czują? Dlaczego zaprzeczamy uczuciom?<br />

Życie rodzinne jest pierwszą szkołą, w której uczymy się, co<br />

czuć do samych siebie i jak inni mogą reagować na nasze uczucia,<br />

co myśleć o tych uczuciach i jaki mamy wybór możliwych<br />

reakcji. A także jak odczytywać i wyrażać nadzieje i obawy.<br />

Oddziaływanie wychowania na umiejętności emocjonalne zaczyna<br />

się kształtować w kilku pierwszych latach życia. Rodzice<br />

pomagają dziecku kształtować samoocenę, pomagają wytworzyć<br />

ciekawość świata, umiejętność znajdowania przyjemności<br />

w nauce, kształtują świadomość ograniczeń. Wszystkie drobne<br />

interakcje między rodzicami i dzieckiem tworzą przez całe lata<br />

podstawowy zrąb emocjonalnego światopoglądu i emocjonalnych<br />

umiejętności dziecka. Sukcesy dziecka w szkole i umiejętności<br />

współżycia w grupie zależą<br />

w dużym stopniu od cech<br />

emocjonalnych ukształtowanych<br />

w okresie przedszkolnym.<br />

Sposoby okazywania uczuć, ra-<br />

dzenia sobie z nimi i wzajemne<br />

okazywanie sobie uczuć przez<br />

rodziców, są dla dziecka wzorami,<br />

uczą dziecko jak radzić sobie<br />

z uczuciami rodzącymi się<br />

w związkach z innymi osobami.<br />

Matka 14-letniej córki zwierzyła<br />

się na zajęciach grupowych<br />

dla rodziców:<br />

„Myślałam o sobie, że jestem<br />

dobrą matką, a problemy<br />

z dziećmi <strong>maj</strong>ą wszyscy i takie jest życie. Czasami miałam pretensje<br />

do męża, teściowej, szkoły. Nikt nas nie nauczył wychowywać<br />

mądrze dzieci. Wynieśliśmy wypaczone wzory z domu,<br />

gdzie też nie liczono się z naszymi uczuciami. Nawet jeśli czułam,<br />

że źle robię, to nie wiedziałam jak to zmienić. Jestem zdumiona<br />

odkryciem, że agresja dzieci była odpowiedzią na moja agresję.<br />

Podzieliwszy uczucia na dobre i złe, przyznawałam dzieciom prawo<br />

do przeżywania tylko tych dobrych. Nie pozwalałam swoim<br />

dzieciom czuć tego, co czują i przeżywać tego, co przeżywają,<br />

krzycząc : „Przestań beczeć, to nie boli! …Przestań się złościć bez<br />

powodu!” Z typowym dla wszechmocnych rodziców poczuciem<br />

bezkarności mówiłam: „Co za dziecko bez serca! Jesteś tchórz!<br />

Nie mogę już z tobą wytrzymać!” Teraz zrozumiałam, że nieposłuszeństwo,<br />

złość, irracjonalny upór, kłamstwa mojego dziecka<br />

były odpowiedzią na mój krzyk, obelgi, groźby. Mówię to teraz<br />

z wielkim zażenowaniem, wstydziłam się szukać pomocy.”<br />

Tym, co powoduje rodzicielskie frustracje, jest codzienne<br />

zmaganie się z dziećmi, aby skłonić je do zachowań akceptowanych<br />

przez nas i społeczeństwo. Część tego problemu leży<br />

w niezgodności potrzeb. Dorośli potrzebują zewnętrznej czystości,<br />

porządku, ustalonych form zachowania i zasad.<br />

Ojciec 11-letniego syna mówi o swoich odczuciach w sytuacji<br />

dość często zdarzającej się w domu. „Mój syn żąda pomocy<br />

w lekcjach i przerywa mi oglądanie wiadomości TV. Czuje złość,<br />

chcę jednak być we własnych oczach dobrym ojcem, więc udaję,<br />

że złości nie czuję. Ale ona we mnie jest i poprzez moje kąśliwe<br />

uwagi doprowadzam do tego, że syn ucieka ode mnie i rzuca<br />

książki w kąt. Boli mnie, że syn tak bardzo się mnie boi, ale<br />

w takim momencie nie potrafię dostrzec jego lęku, ani dobrej<br />

woli. Widzę tylko, że jest tępy jak but, że ja w jego wieku… Aż<br />

dziw, że nie przyszło mi do głowy takie proste zdanie: „Dobrze<br />

synu, poczekaj, jak obejrzę wiadomości.” Odkryłem, że nie potrafię<br />

nazwać uczuć dziecka, kiedy nie nazywam swoich uczuć.<br />

Nie potrafię zaakceptować uczuć dziecka, gdy nie akceptuję<br />

AKTUALNOŚCI<br />

WYCHOWANIE<br />

BEZ PORAŻEK<br />

Akceptacja i zaprzeczanie uczuciom<br />

swoich. Zaprzeczam uczuciom dziecka, gdy nie chcę przyznać<br />

się do własnych.”<br />

Jak rodzice mogą rozmawiać ze swoimi dziećmi lub dokonywać<br />

z nimi konfrontacji, aby zmienić te ich sposoby zachowania,<br />

które są nie do przyjęcia dla rodziców?<br />

„Wypowiedzi «ty»” i „wypowiedzi «ja»”<br />

Wypowiedzi «ty»: „Jak ty się zachowujesz? Powinieneś to lepiej<br />

zrobić. Jesteś nieznośny! Niczego nie zrobisz porządnie!” Wypowiedzi<br />

te obwiniają, obrażają dziecko. Prowokują do oporu i buntu.<br />

„Wypowiedzi «ja»” mówią o tym, jak się czujemy, kiedy dziecko<br />

jest niegrzeczne, kiedy nie dotrzymało umowy – nie obwiniają,<br />

nie wywołują kłótni. Ponieważ „wypowiedzi «ja»” są szczere,<br />

skłaniają do tego, by dziecko pod ich wpływem przekazywało<br />

podobnie szczere wypowiedzi zawsze, kiedy ma jakieś odczucia.<br />

„Wypowiedzi «ty»” są przyczyną tego, że w pogarszających<br />

się stosunkach, konflikty często przeradzają się we wzajemne<br />

obwinianie. Trzeba pewnej<br />

odwagi, aby stosować „wypowiedzi<br />

«ja»” oraz wewnętrznej<br />

pewności, aby w jakimś kontekście<br />

odkrywać swoje uczu-<br />

cia. Ujawnienie, co się odczuwa<br />

oznacza dla człowieka otwarcie<br />

się, przyznanie się do zranienia,<br />

zakłopotania, gniewu, zniechęcenia.<br />

Dla wielu z nas znacznie<br />

łatwiej ukrywać swoje uczucia<br />

za „wypowiedzią «ty»”, która<br />

przypisuje winę dziecku, niż<br />

odkryć swoje własne słabości,<br />

błędy. Kiedy rodzice i dzieci<br />

uczą się być otwartymi i szczerymi<br />

ze sobą – otwierają drogę do zrozumienia i serdeczności.<br />

Co mogą sprawić „wypowiedzi «ja»”?<br />

„Wypowiedzi «ja»” mogą przynieść zadziwiające rezultaty.<br />

Często rodzice mówią, że dzieci są zaskoczone, gdy słyszą, co i<br />

jak ich rodzice faktycznie odczuwają.<br />

Mówią do rodziców:<br />

„Nie wiedziałem, że cię tak bardzo rozgniewałem”. „Nie wiedziałam,<br />

że tak ci było przykro”. Dlaczego wcześniej nie powiedziałaś,<br />

że tak bardzo się martwiłaś?”.<br />

Dzieci często nie wiedzą, jak ich zachowanie działa na innych.<br />

Dążąc do własnych celów często są zupełnie nieświadome<br />

wrażenia, jakie może robić ich zachowanie. Bezmyślność<br />

nierzadko zmienia się w uwagę, kiedy dziecko raz zrozumie oddziaływanie<br />

jego zachowania na innych.<br />

Stosowanie „wypowiedzi «ja»” może stwarzać problemy.<br />

Dzieci często reagują na „wypowiedzi «ja»” ignorując je, szczególnie<br />

wtedy, gdy rodzice dopiero zaczynają posługiwać się nimi.<br />

Nikt nie dowiaduje się chętnie, że jego zachowanie przeszkadza<br />

zaspokajaniu potrzeb kogoś drugiego. To samo dotyczy dzieci.<br />

Często wolą „nie słyszeć”, jak przez swoje zachowanie powodują,<br />

że rodzice coś odczuwają. Niektóre dzieci odwracają się od jednej<br />

„wypowiedzi «ja»”, wzruszając ramionami. Druga „wypowiedź<br />

«ja»”, tym razem dobitniejsza, może zadziała. Albo może będzie<br />

konieczne, żeby ktoś z rodziców powiedział, np. „Mówię ci, co odczuwam.<br />

To jest dla mnie ważne. Nie lubię być ignorowany”.<br />

Problemem, który napotykają wszyscy rodzice wprowadzając<br />

„wypowiedzi «ja»”, jest to, że dziecko czasem wzbrania się<br />

przed zmianą swojego zachowania, nawet kiedy zrozumiało,<br />

jak to zachowanie oddziałuje na rodziców. Zamiast natychmiast<br />

zmienić zachowanie, chce, aby usłyszano, co samo odczuwa.<br />

Pozwólmy dziecku wyrazić swoje obawy, lęki, wątpliwości. Posłuchajmy<br />

z uwagą dziecka.<br />

ELŻBIETA WIECZORKIEWICZ<br />

9


Wszystko o Wielkopolskim Parku Narodowym<br />

wiedzieli uczestnicy Gminnego<br />

Konkursu Wiedzy o WPN. Konkurs ten odbył<br />

się 21 kwietnia br. z okazji Światowego<br />

Dnia Ziemi i w związku z nadchodzą<br />

50 rocznicą utworzenia tego parku. Organizatorem<br />

była Szkoła Podstawowa <strong>Nr</strong> 1<br />

w Mosinie (nauczyciele odpowiedzialni<br />

za organizację: Ewa Szcześniak-Młody<br />

– koordynator, Halina Szlachta – współorganizator,<br />

Anna Szczepkowska – współorganizator.<br />

Na konkurs przyjechało <strong>38</strong> przedstawicieli<br />

szkół podstawowych z Czapur,<br />

Krosna, Krosinka, Lubonia i Rogalika. Brali<br />

też udział gospodarze konkursu – ucznio-<br />

10<br />

AKTUALNOŚCI<br />

części pierwszej. Część ustana miała charakter<br />

widowiskowy, gdyż odbywała się<br />

na scenie w obecności gości i wszystkich<br />

uczestników konkursu. Etap drugi oceniała<br />

komisja w składzie: przewodnicząca<br />

– p. Małgorzata Bręczewska (przedstawiciel<br />

WPN); sekretarz – Jerzy Falbierski;<br />

członek komisji – Ewa Szcześniak-Młody<br />

(nauczycielka SP <strong>Nr</strong> 1).<br />

Laureatami konkursu zostali:<br />

miejsce I – Magdalena Woś<br />

(SP <strong>Nr</strong> 1 w Mosinie)<br />

miejsce II – Katarzyna Szamańska<br />

(SP <strong>Nr</strong> 1 w Mosinie)<br />

miejsce III – Kamil Trąbka<br />

(SP w Czapurach)<br />

WSZYSTKO O WIELKOPOLSKIM<br />

PARKU NARODOWYM…<br />

wie ze Szkoły Podstawowej <strong>Nr</strong> 1 z Mosiny.<br />

Imprezę swoją obecnością zaszczycili:<br />

przedstawiciel Urzędu Miejskiego wiceprzewodniczący<br />

Rady Miejskiej – Jerzy<br />

Falbierski oraz przedstawiciel WPN, pani<br />

Małgorzata Bręczewska.<br />

Konkurs odbył się w dwóch etapach.<br />

W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali<br />

test jednokrotnego wyboru składający<br />

się z 30 pytań. W skład komisji<br />

sprawdzającej testy weszły następujące<br />

nauczycielki: sala pierwsza p. Halina<br />

Szlachta (SP <strong>Nr</strong> 1 <strong>Mosina</strong>) oraz p. Grażyna<br />

Szczepaniak (SP Krosinko); sala druga<br />

p. Anna Szczepkowska (SP <strong>Nr</strong> 1 <strong>Mosina</strong>)<br />

oraz p. Manuela Kolendowicz (SP Krosno);<br />

sala trzecia p. Małgorzata Matuszewska<br />

(SP <strong>Nr</strong> 1 <strong>Mosina</strong>) oraz p. Bożena Hipś (SP<br />

Rogalinek). Drugim etapem były odpowiedzi<br />

ustne na pytania, które losowali<br />

uczniowie wytypowani przez komisję<br />

Wyróżnienia w konkursie zdobyli:<br />

Jędrzej Proch (SP <strong>Nr</strong> 1 w Mosinie),<br />

Klaudia Pawłowska (SP <strong>Nr</strong> 1 w Mosinie),<br />

Ada Matuszak (SP <strong>Nr</strong> 1 w Mosine),<br />

Marek Rydlewski (SP <strong>Nr</strong> 1 w Mosinie),<br />

Adam Kubiczak (SP w Krośnie), Michał<br />

Marciniak (SP <strong>Nr</strong> 1 w Mosinie), Paulina<br />

Jóżwiak (SP w Rogaliku), Natalia<br />

Wiśniewska (SP w Krosinku), Anita<br />

Glinkowska (SP w Krosinku), Jan Piotrowski<br />

(SP w Krośnie), Jan Raczyński<br />

(SP w Krośnie), Angelika Więziołek<br />

(SP w Krosinku), Maria Radziszewska<br />

(SP w Luboniu). Zdobywcy pierwszych<br />

miejsc zostali uhonorowani statuetkami<br />

zaprojektowanymi specjalnie na tę<br />

okazję. Konkurs uatrakcyjniała część<br />

artystyczna, na którą składały się: recytacje<br />

wierszy o Wielkopolskim Parku<br />

Narodowym, piosenki o tematyce przyrodniczej,<br />

oraz inscenizacja ekologiczna.<br />

Ciekawy ekologiczny program tańca<br />

i aerobiku zaprezentował zespół pani<br />

Justyny Siewierskiej. Dużym zainteresowaniem<br />

gości wszystkich uczestników<br />

konkursu cieszyła się wystawa o Wielkopolskim<br />

Parku Narodowym. Znajdowały<br />

się na niej plakaty prezentujące rezer-


waty WPN, świat zwierząt WPN oraz regulaminy<br />

poruszania się turysty po Wielkopolskim<br />

Parku Narodowym. Wszystkie<br />

prace zostały wykonane przez uczniów<br />

SP <strong>Nr</strong> 1 w Mosinie.<br />

To ekologiczne spotkanie służyło integracji<br />

różnych środowisk dziecięcych.<br />

Było formą zdrowej rywalizacji najlepszych<br />

w zdobywaniu wiedzy o najbliższym<br />

środowisku przyrody chronionej<br />

jakim jest Wielkopolski park Narodowy.<br />

Na szczególne podkreślenie zasługuje<br />

fakt, że organizację imprezy wsparł:<br />

Mosińska <strong>Urząd</strong> <strong>Miasta</strong> (500,00 zł),<br />

Wielkopolski Park Narodowy (nagrody<br />

książkowe oraz inne upominki związane<br />

z WPN), Cukiernia J. Prządki (słodycze),<br />

Zakład Produkcji Artykułów<br />

Spożywczych „Limaro” w Mosinie (słodycze),<br />

oraz Rada Rodziców przy Szkole<br />

Podstawowej <strong>Nr</strong> 1 w Mosinie (300,00 zł).<br />

Pomoc sponsorów pozwoliła nadać imprezie<br />

odpowiednią rangę i ufundować<br />

atrakcyjne nagrody wszystkim uczestnikom<br />

konkursu. W trakcie przerw konkursowych<br />

goście i uczestnicy wzięli<br />

udział w poczęstunku przygotowanym<br />

na tę okazję.<br />

EWA SZCZEŚNIAK-MŁODY<br />

Opiekun Koła Przyrodniczego<br />

AKTUALNOŚCI<br />

STRONA EKOLOGICZNA<br />

Podajemy wyniki konkursu pt. „Wielkopolski Park Narodowy w Poezji”. Konkurs<br />

ten odbył się w pierwszym półroczu.<br />

I MIEJSCE ZAJĘŁA MAGDALENA AUGUSTYNIAK Z KLASY IV A<br />

II MIEJSCE ZAJĘŁA MAGDALENA WAJROCH Z KLASY VI E<br />

III MIEJSCE ZAJĘŁA KLAUDIA PAWŁOWSKA Z KLASY VI F<br />

POZA TYM ZOSTAŁY PRZYZNANE WYRÓŻNIENIA DLA:<br />

MAGDALENY POTOCKIEJ Z KLASY V D<br />

KLAUDII PAWLIKOWSKIEJ Z KLASY V C<br />

LILIANY NOWAK Z KLASY V A<br />

MARTYNY BAJER Z KLASY IV E<br />

ALDONY BARTKOWIAK Z KLASY IV E<br />

Zostały przeprowadzone eliminacje do Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkopolskim<br />

Parku Narodowym. Finał tego konkursu odbędzie się 21.04.<strong>2006</strong> r. w naszej<br />

szkole. Do dalszego etapu zakwalifikowali się:<br />

MAGDALENA WOŚ Z KLASY VI F<br />

JĘDRZEJ PROCH Z KLASY VI D<br />

MICHAŁ MARCINIAK Z KLASY VI D<br />

KLAUDIA PAWŁOWSKA Z KLASY VI F<br />

KATARZYNA SZAMAŃSKA Z KLASY V C<br />

MAREK RYDLEWSKI Z KLASY V F<br />

ADA MATUSZAK Z KLASY V C<br />

Klasa IV A wzięła udział w międzynarodowym konkursie pt. „Z rysunkiem dookoła<br />

świata”. Konkurs ten ma na celu uwrażliwienie dzieci na ochronę środowiska.<br />

Przekonanie, iż każdy z nas ma wpływ na najbliższe otoczenie i na zdrowie. Celem<br />

konkursu było wyszukanie inicjatywy, która w oczach dzieci odpowiada postępowi<br />

w dziedzinie środowiska, zdrowia oraz jakości życia. Jedna inicjatywa miała być<br />

taka, która została z powodzeniem wprowadzona w naszym mieście – wybraliśmy<br />

segregację odpadami. Drugi projekt, to inicjatywa którą dzieci chciałyby, aby została<br />

zrealizowana. Wybraliśmy zagospodarowanie „Glinianek”. Obie inicjatywy przedstawiliśmy<br />

w postaci plakatu na jednym arkuszu. Spośród kilku propozycji wybraliśmy<br />

dwie najlepsze. Miejsce pierwsze zajął Jan Szyszko, drugie miejsce zajęły Marta<br />

Holewińska i Zosia Dera. Oba projekty zostały wysłane do Warszawy.<br />

Z ciekawostek ekologiczno-kulinarnych.<br />

Nasi pradziadowie z epoki kamiennej grillowali nie tylko ssaki, ale też pędraki,<br />

larwy motyli i szarańczaki. Owadami zajadano się także na początku naszej<br />

ery. Jan Chrzciciel przez dłuższy czas żywił szarańczą, gąsienicami i miodem<br />

dzikich pszczół.<br />

Ludzie jedli i jedzą 120 gatunków owadów, przyrządzając je na różne sposoby.<br />

Oto kilka przykładów: Australijscy aborygeni wiosną udają się w góry i łowią<br />

ćmy, które pieką w gorącym popiele. Pieczeń ma słodkawy smak i miły zapach.<br />

W Afryce równikowej jadane są poczwarki pewnych motyli. Na Malajach przyrządza<br />

się potrawy z pewnych karaczanów. W Meksyku niezwykle cenione są<br />

pluskwy jedzone na surowo. Indianie Ameryki Środkowej przepadają za mrówkami<br />

parasolowymi, które jedzą na surowo lub smażone. W Japonii jada się<br />

koniki polne, larwy owadów wodnych i poczwarki jedwabnika. W Kambodży<br />

i Wenezueli przysmakiem są smażone tarantule.<br />

Owady, robaki i insekty jada się nie tylko w egzotycznych krajach. W Londynie<br />

lub w Nowym Jorku można posmakować lizaka z gąsienicą, mrówek przyprawionych<br />

kakao lub lodów z dodatkiem świerszczy. Moda na etnomofagię,<br />

czyli spożywanie różnego rodzaju robactwa, powoli opanowuje świat.<br />

Ludzie jedzą owady nie tylko z braku innego pożywienia. Jedzą, bo niektóre<br />

są smaczne i pożywne.<br />

EWA SZCZEŚNIAK-MŁODY<br />

Opiekun Koła Młodych Przyrodników<br />

11


Młody człowiek kończący naukę<br />

w Gimnazjum dokonuje podsumowania<br />

swoich wiadomości i umiejętności pisząc<br />

egzamin gimnazjalny. Tą ciężką próbę<br />

przeszli uczniowie Gimnazjów całej Polski<br />

w dniach 26 i 27 kwietnia br. Przyszedł<br />

czas na zadanie sobie pytań:<br />

- jakie korzyści odniosłem w trakcie<br />

nauki?<br />

- jakim stałem się człowiekiem?<br />

- czy spełniłem oczekiwania rodziców<br />

i nauczycieli?<br />

Dla młodego człowieka ważnym jest<br />

także czy spełnił swoje oczekiwania, czy<br />

został przygotowany do rozwijania swoich<br />

uzdolnień i zainteresowań, czy sprosta<br />

wymaganiom, jakie postawi przed<br />

nim szkoła, którą sam sobie wybierze.<br />

Egzaminy gimnazjalne dla większości<br />

uczniów są prawdziwym wyzwaniem. Na<br />

ich wyniki ciężko pracują przez całą szkołę<br />

podstawową i gimnazjum. Znacznej<br />

części młodzieży zależy na uzyskaniu jak<br />

najlepszego wyniku, aby dostać się do<br />

„dobrych szkół”. Część absolwentów nie<br />

uczestniczy w wyścigu po punkty, ponieważ,<br />

jak twierdzą – nie potrzebne jest im<br />

to, aby dostać się do szkoły średniej, którą<br />

sobie wybrali. Po napisaniu egzaminu<br />

pozostaje okres oczekiwania na wyniki<br />

– a później chwile radości lub przygnębienia.<br />

Z chwilą otrzymania wyników<br />

egzaminu rozpoczyna się dla gimnazjów<br />

ciężki okres. Pojawiające się w prasie rankingi<br />

szkół są bardzo trudną próbą dla<br />

wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.<br />

Najwięcej jednak odczują to uczniowie,<br />

którzy uzyskują słabe wyniki w nauce,<br />

ponieważ powszechnie mówi się, że<br />

to właśnie oni przyczyniają się do miejsca<br />

szkoły w tym szalonym wyścigu. Ranking<br />

obejmuje, także szkoły niepubliczne oraz<br />

te gimnazja, które zostały utworzone<br />

przy szkołach średnich – do których, aby<br />

się dostać trzeba legitymować się odpowiednią<br />

średnią. A przecież nie o to chodzi.<br />

Porównywanie średnich uzyskanych<br />

na egzaminach ma podstawową wadę,<br />

nie uwzględnia tzw. czynnika środowi-<br />

12<br />

AKTUALNOŚCI<br />

Egzamin gimnazjalny<br />

– czas próby nie tylko dla uczniów.<br />

skowego. Istotny wpływ na rezultaty jakie<br />

osiągają uczniowie na egzaminach<br />

wywierają takie czynniki, które dotyczą<br />

bezpośrednio ich samych m.in.:<br />

- patologie społeczne,<br />

- wykształcenie rodziców,<br />

- stan <strong>maj</strong>ątkowy rodziców<br />

(może mieć wpływ, nie musi),<br />

- dostęp do dóbr kultury,<br />

- możliwość rozwijania swoich<br />

zainteresowań,<br />

- motywowanie do nauki przez<br />

rodziców,<br />

- współpraca rodziców ze szkołą,<br />

- organizacja tzw. „życia szkoły”,<br />

- grupa rówieśnicza,<br />

- jakość współpracy z instytucjami<br />

działającymi w danym środowisku,<br />

- baza szkoły.<br />

Porównując wyniki uczniów można<br />

stosunkowo łatwo i szybko stworzyć<br />

ranking szkół. Na ile jest on obiektywny<br />

mogą powiedzieć nie tylko nauczyciele,<br />

ale także rodzice i uczniowie.<br />

Moim zdaniem najlepsze wnioski<br />

z egzaminów wyciągnie konkretna szkoła<br />

w stosunku do swoich uczniów. Nikt<br />

przecież lepiej niż nauczyciele uczący<br />

w tej szkole, współpracujący z konkretnymi<br />

rodzicami nie zna lepiej swoich wychowanków.<br />

Punktem odniesienia do tego rodzaju<br />

działań powinna być sylwetka absolwenta,<br />

jaką chcemy ukształtować. To w odniesieniu<br />

do niej układa się plany rozwoju<br />

szkoły, plany wychowawcze, mierzenia<br />

jakości pracy szkoły. Można powiedzieć,<br />

że cała praca szkoły podporządkowana<br />

jest kształtowaniu tej sylwetki – na miarę<br />

współczesnych czasów. Aby dostrzec<br />

wkład pracy w jej kształtowanie (zarówno<br />

w szkole, jak i w domu) należy dostrzec<br />

zmiany, postępy, które zaistniały w konkretnym<br />

uczniu (zarówno chodzi o jego<br />

umiejętności edukacyjne jak i poziom<br />

wychowawczy). Należy, zatem dokonać<br />

zestawień i porównań osiągnięć, które<br />

uczeń reprezentował rozpoczynając<br />

edukację w szkole – z tymi, które posiada<br />

kończąc naukę na danym etapie. Aby<br />

otrzymać bardzo obiektywny wynik pracy<br />

należy prowadzić badania umiejętności<br />

uczniów „na wejściu i na wyjściu” z danej<br />

placówki. Tylko tak otrzymane wyniki, ich


wnikliwe analizowanie, interpretowanie<br />

daje obraz pracy szkoły oraz są bodźcem<br />

do dalszego jej rozwoju. Wprawdzie już<br />

po egzaminach, ale dla uczniów, nauczycieli,<br />

rodziców dopiero zacznie się ciężka<br />

praca. Wyciągając z wyników egzaminów<br />

sensowne wnioski możemy określić<br />

mocne i słabe strony naszych szkół, oraz<br />

podjąć działania naprawcze. Zadania te<br />

spadają zarówno na nauczycieli, jak i na<br />

uczniów i ich rodziców.<br />

Tylko tak zorganizowana praca może<br />

dać upragniony efekt – wysoką średnią<br />

egzaminów.<br />

Ocenianie pracy szkoły, tylko na pod-<br />

stawie rankingu jest bardzo krzywdzące i<br />

– dla niezorientowanych – interpretowane<br />

w sposób jednoznaczny: słaba praca<br />

szkoły.<br />

Aby uniknąć tego rodzaju błędnych<br />

ocen pozwólmy dyrektorom, nauczycielom,<br />

rodzicom i uczniom konkretnych<br />

szkół na dokonanie własnych analiz, wyciągnięcie<br />

właściwych wniosków i podjęcie<br />

konkretnych działań.<br />

Na pewno będą pozytywne efekty, a<br />

naszym absolwentom życzymy samych<br />

sukcesów na kolejnych szczeblach edukacyjnych.<br />

LIDIA SZYREJ<br />

dyr. Gimnazjum w Pecnej<br />

FOT. JAKUB SZESZUŁA<br />

AKTUALNOŚCI<br />

Uroczyste posadzenie Dębu Papieskiego<br />

oraz otwarcie ścieżki edukacyjnej<br />

w Nadleśnictwie Konstantynowo<br />

Długowieczność i okazały wygląd dębów od wieków sprawiały na ludziach<br />

duże wrażenie. Stare okazy były czczone jako przybytek bóstwa przez większość<br />

pierwotnych ludów Europy. Starożytni Rzymianie wierzyli, że dąb jest siedzibą ich<br />

najwyższych bóstw. Motyw żołędzi i gałązek dębu występuje w herbach królewskich<br />

i rycerskich od średniowiecza, gdyż dąb jest symbolem siły, szlachetności<br />

i sławy. Nie bez przyczyny więc sadzonkę tego właśnie drzewa wybrano, aby uczcić<br />

pierwszą rocznicę przejścia Sługi Bożego Jana Pawła II do Domu Ojca.<br />

Uroczyste posadzenie dębu, wyhodowanego z żołędzi poświęconych przez<br />

Ojca Świętego w 2004 r. podczas pielgrzymki Leśników do Watykanu, miało miejsce<br />

25 kwietnia br. w Nadleśnictwie Konstantynowo.<br />

Zgromadzeni Goście, po krótkiej prezentacji dotyczącej historii i podejmowanych<br />

przez Nadleśnictwo działań, po kolei uczestniczyli w sadzeniu dębu. Wydarzeniu<br />

temu towarzyszyły recytacje fragmentów twórczości Jana Pawła II w wykonaniu<br />

młodzieży gimnazjalnej.<br />

W związku z wieloletnią współpracą Nadleśnictwa ze szkołami, tego samego<br />

dnia miało również otwarcie ścieżki edukacyjnej, którą jako pierwsi mieli okazję<br />

zobaczyć przybyli goście. Edukacja leśna cieszy się dużym zainteresowaniem ze<br />

strony dzieci i młodzieży szkolnej, o czym świadczy ok. 2500 odwiedzin rocznie.<br />

Poza wyprawami do lasu, atrakcyjność oferty podnoszą także zajęcia w sali edukacyjnej,<br />

oglądanie filmów przyrodniczych, udział<br />

w różnego rodzaju programach, konkursach i akcjach na rzecz ochrony lasu<br />

i przyrody. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.<br />

poznan.lasy.gov.pl/konstantynowo.<br />

KAROLINA ADAMCZYK<br />

Koźlarze w Mieczewie…<br />

Już od wielu lat, w drugie święto<br />

wielkanocne, czyli w Lany Poniedziałek,<br />

w Mieczewie można spotkać Koźlarzy,<br />

czyli przebierańców, którzy odwiedzają<br />

po kolei wszystkie domostwa we<br />

wsi, niosąc radosną nowinę oraz przynosząc<br />

w dom powodzenie, szczęście<br />

i dostatek. Tradycja ta przekazywana<br />

jest z pokolenia na pokolenie i zakorzeniła<br />

się w Mieczewie bardzo mocno.<br />

Najstarsi mieszkańcy wsi wspominają<br />

jak przed laty Koźlarze zaglądali do ich<br />

gospodarstw i witali ich przyśpiewkami<br />

i tańcem. Obecnie, coraz to młodsze pokolenia<br />

przejmują rolę Koźlarzy i w po-<br />

niedziałkowe popołudnie na wieś wychodzą:<br />

Baba z Dziadem, niedźwiedź,<br />

wtórujący im grajek oraz kilku kominiarzy.<br />

W każdym domu są oni wyczekiwanymi<br />

gośćmi i jak tradycja nakazuje,<br />

w tym roku również ich nie zabrakło.<br />

K.A.<br />

13


Promocja oferty turystycznej gminy <strong>Mosina</strong><br />

w Centrum Handlowym King Cross w Poznaniu<br />

W ramach współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją<br />

Turystyczną (PLOT) 22 kwietnia br. gmina <strong>Mosina</strong> przedstawiła<br />

swoją ofertę turystyczną w Centrum Handlowym King Cross.<br />

Była to pierwsza z zaplanowanych na ten rok prezentacji gmin<br />

Powiatu Poznańskiego w centrach handlowych Poznania.<br />

Spośród odwiedzających stoisko osób, wiele było żywo<br />

zainteresowanych ofertą agroturystyczną gminy, szczególnie<br />

w perspektywie zbliżającego się długiego <strong>maj</strong>owego weekendu.<br />

Do dyspozycji gości były przygotowane materiały promocyjne,<br />

ulotki, mapy, teczki, a szczególną uwagę przykuwała figurka<br />

Eleganta z Mosiny.<br />

Przypominamy, że uroczyste odsłonięcie pomnika Eleganta<br />

z Mosiny będzie miało miejsce podczas Dni Mosiny – 20 <strong>maj</strong>a<br />

br. Zapraszamy!<br />

K.A.<br />

Niedziela Palmowa<br />

Rozpoczyna ona najważniejszy dla okres w roku liturgicznym<br />

– Wielki Tydzień i Święta Wielkiej Nocy. 9 kwietnia br. na<br />

mosińskim rynku podziwiać można było wystawę palm wielkanocnych.<br />

Przy przygrywkach kapeli ludowej Manugi można<br />

było wykonać własną pisankę oraz poznać sztukę wyplatania<br />

z wikliny. Ozdoby świąteczne, stroiki i dekoracje wprowadzały<br />

wszystkich w świąteczny nastrój. Wszyscy mieszkańcy mogli<br />

skosztować tradycyjnych potraw wielkanocnych. Wielką atrakcją<br />

dla najmłodszych mieszkańców były zwierzęta w specjalnie<br />

na tą okazję przygotowanej zagrodzie.<br />

14<br />

PRZYSŁOWIA:<br />

Pogody w kwietne niedziele<br />

wróżą wróżą urodzajów urodzajów wiele. wiele.<br />

Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci,<br />

będą będą pełne pełne stodoły, stodoły, beczki beczki i i sieci. sieci.<br />

Gdy mokro w Kwietną Niedzielę<br />

rok się sucho ściele.<br />

KULTURA<br />

KAZUE<br />

Indianie w Korzonkowie…<br />

Niecodzienną okazję spotkania z prawdziwymi Indianami<br />

mieli mieszkańcy gminy <strong>Mosina</strong> oraz wszyscy przybyli<br />

goście podczas uroczystego otwarcia wioski indiańskiej na<br />

terenach rekreacyjnych RDM „Korzonkowo”.<br />

W niedzielne, słoneczne południe 23 kwietnia br., na<br />

położonej wśród lasów polanie, już z daleka można było zauważyć<br />

wyłaniające się na horyzoncie białe indiańskie tipi,<br />

miasteczko Country oraz biegające w zagrodzie konie.<br />

Niezwykłą atmosferę tego miejsca podkreślały oryginalne<br />

indiańskie stroje, precyzyjnie wykonane tipi oraz tańce<br />

w wykonaniu zespołu HAU KOLA, który do rozbrzmiewających<br />

w tle pieśni indiańskich<br />

wykonał tańce plemienne.<br />

Miłośnicy kultury Indian,<br />

ich obyczajów oraz<br />

rytuałów plemiennych<br />

mieli okazję nie tylko porozmawiać<br />

z członkami<br />

zespołu HAU KOLA, ale<br />

również zajrzeć do tipi,<br />

zrobić sobie pamiątkowe<br />

zdjęcie, wziąć udział<br />

w konkursach sprawnościowych<br />

na indiańskim<br />

placu zabaw czy zdobyć<br />

Sprawność Indianina.<br />

Ogłoszono również<br />

konkurs na najlepszą<br />

stylizację stroju indiańskiego lub country. Sympatycy jazdy<br />

konnej mieli możliwość przejażdżki wierzchem lub bryczką.<br />

W przerwie pomiędzy poszczególnymi występami można<br />

było skosztować kiełbaski z grilla czy wypić coś zimnego.<br />

Spośród wielu atrakcji zapewnionych przez Organizatora,<br />

dużym zainteresowaniem cieszyło się także miasteczko<br />

Country, w którym na specjalnie przygotowanych stanowiskach<br />

można było sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu<br />

z łuku czy wiatrówki.<br />

Impreza, która zgromadziła całe rodziny, pozwoliła nie<br />

tylko na bliższe przyjrzenie się kulturze Indian, ale również<br />

na sympatyczne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.<br />

KAROLINA ADAMCZYK


Dzień Inwalidy<br />

w Oddziale Rejonowym PZERiJ w Mosinie<br />

Tradycyjnie w okresie wiosennym działając z upoważnienia Międzynarodowej<br />

Federacji Inwalidów Wojennych, Inwalidów Pracy i Cywilnych<br />

„FIMiTiC” Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów poczynając<br />

od 1959 r. organizuje corocznie obchody Światowego Dnia Inwalidy.<br />

W dniu 26 kwietnia br. Oddział Rejonowy PZERiJ w Mosinie zorganizował<br />

dla swoich członków spotkanie z okazji „Dnia Inwalidy”. Dzień ten w tym<br />

roku obchodzony był pod hasłem „Współdziałamy z osobami niepełnosprawnymi<br />

w realizacji ich potrzeb i celów”.<br />

Zebranych gości i członków Związku powitał Przewodniczący oddziału<br />

Jerzy Malinowski.<br />

Swoją obecnością w tym spotkaniu zaszczycili Burmistrz Zofia Springer,<br />

Proboszcz parafii św. Mikołaja Ks. Edward Majka, Dyrektor Gospodarczego<br />

Banku Spółdzielczego w Mosinie Przemysław Pilarski oraz Dyrektor<br />

Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek.<br />

Mile spędzony czas spotkania w blasku świec przy kawie, herbacie<br />

i cieście, umilały dzieci, swoimi tańcami pod kierownictwem Justyny Siwierskiej<br />

oraz pięknym śpiewem w wykonaniu Magdaleny Wojciechowskiej<br />

przy akompaniamencie jej małżonka. Uczestnicy spotkania wraz<br />

z zarządem serdecznie dziękują za zasponsorowane słodkości.<br />

B I B L I O T E K A P O L E C A<br />

Dnia 7 kwietnia b.r. w Domu<br />

Kultury w Mosinie odbyło<br />

się spotkanie wielkanocne<br />

zorganizowane przez<br />

nauczycieli i uczniów Specjalnego<br />

Ośrodka Szkolno-<br />

-Wychowawczego z Mosiny.<br />

W uroczystości uczestniczyli<br />

uczniowie niepełnosprawni<br />

intelektualnie w stopniu<br />

umiarkowanym i znacznym<br />

ich rodzice, nauczyciele, opiekunowie<br />

oraz zaproszeni goście:<br />

Burmistrz <strong>Miasta</strong> i Gminy<br />

<strong>Mosina</strong>, przedstawiciele<br />

Klubu Rotary, oraz sponsorzy<br />

i przyjaciele szkoły. W uroczystą<br />

atmosferę wprowadziło<br />

wszystkich przedstawienie<br />

pt. „Tajemnica Krzyża” wyreżyserowane<br />

przez panie: M.<br />

Szczerbal, M. Grześkowiak,<br />

w którym wystąpili uczniowie<br />

naszego Ośrodka. Przedstawiono<br />

w nim wartości,<br />

którymi powinien kierować<br />

się człowiek w swoim życiu<br />

ZARZĄD<br />

Szymon Majewski – „Spowiedź świra” – wyd. Studio Książki, 2005 r.<br />

To książka – wywiad ze znanym, lubianym radiowcem, dziennikarzem<br />

Szymonem Majewskim. Prosty, dowcipny język, szalone pomysły<br />

z czasów dzieciństwa i zawsze uśmiech na twarzy – to cały Szymon<br />

Majewski. W książce Szymon bardzo ciepło wspomina dziadka, który<br />

go wychował i z rozrzewnieniem swojego nauczyciela polonistę. „Tylko<br />

On wierzył, że ze mnie jednak «coś» wyrośnie” – pisze. Książka zawiera<br />

zdjęcia z dzieciństwa, z lat szkolnych i współczesne – z żoną i dziećmi. To<br />

świetna rozrywka dla tych co lubią się śmiać z szalonych pomysłów Szymona<br />

i cenią jego dowcip. Gwarantuję, że kilkakrotnie w czasie czytania<br />

wybuchniecie śmiechem.<br />

KULTURA<br />

„TAJEMNICA KRZYŻA”<br />

W INTERPRETACJI SPECJALNEGO OŚRODKA<br />

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W MOSINIE<br />

<strong>Mosina</strong> na II Wielkopolskiej<br />

Gali Produktów Regionalnych<br />

i Tradycyjnych<br />

W piątek 7 kwietnia, na terenie Międzynarodowych Targów<br />

Poznańskich odbyła się II Wielkopolska Gala Produktów Regionalnych<br />

i Tradycyjnych. Na imprezie promowała się Gmina<br />

<strong>Mosina</strong>, której oferta agroturystyczna cieszyła się dużą popularnością<br />

wśród licznie odwiedzających Targi mieszkańców Poznania.<br />

Można było zobaczyć niezwykłe wyroby Koła Pszczelarzy<br />

<strong>Mosina</strong> – Puszczykowo m.in. skosztować przepysznego miodu,<br />

czy chociażby przyjrzeć się wyrobom z wosku, jakie produkują<br />

pszczelarze np. specjalnie na tę okazje przygotowanemu odlewowi<br />

z wosku pszczelego przedstawiającego postać Eleganta<br />

z Mosiny. Swą szczególną jakość produktów prezentowała również<br />

piekarnia Limaro, promująca produkty żywnościowe.<br />

KATARZYNA LASKOWSKA<br />

takie jak: miłość, przyjaźń,<br />

przebaczenie. Po przedstawieniu<br />

głos zabrała Bożena<br />

Mazur – dyrektor SOSW, która<br />

mówiła o tradycji i znaczeniu<br />

Świąt Wielkanocnych.<br />

Wspomniała o obchodzonej<br />

rocznicy śmierci papieża Jana<br />

Pawła II oraz złożyła życzenia<br />

świąteczne. Na zakończenie<br />

podziękowała wszystkim gościom<br />

za przybycie i zaprosiła<br />

wszystkich do świątecznego<br />

stołu. Spotkanie przebiegło<br />

w bardzo miłej atmosferze<br />

i przepełnione było nastrojem<br />

związanym z nadchodzącymi<br />

świętami. Według<br />

tradycji ksiądz Sławomir Ruks<br />

poświęcił potrawy na wielkanocnym<br />

stole, które przygotowali<br />

rodzice oraz sponsorzy.<br />

Wszyscy złożyli sobie<br />

wzajemnie życzenia, podzielili<br />

się święconym jajkiem.<br />

RENATA PAWŁOWICZ<br />

KATARZYNA TWARDOWSKA<br />

15


OFFOWO W GALERII<br />

W poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 18 w mosińskiej<br />

Galerii Miejskiej odbyło się spotkanie z aktorami i zarazem<br />

twórcami najbardziej znanego poznańskiego teatru offowego<br />

Usta Usta.<br />

Marcin Liber i Wojciech Wiński przywieźli ze sobą nie tylko<br />

ciekawe informacje na temat teatru offowego, ale również nagrania<br />

autorskich spektakli. Twórcy takich dzieł jak „Cadillac”,<br />

„Ambroży” czy bardziej innowacyjnych inscenizacji – „Driver”,<br />

„Alicja”, opowiadali zebranym o historii grupy teatralnej Usta<br />

Usta, nurcie teatru niezależnego, a także o własnych doświadczeniach<br />

z teatrem współczesnym.<br />

Marcin i Wojtek współpracowali przez długi czas z różnymi<br />

grupami teatralnymi, m.in. były to Teatr Ósmego Dnia, Teatr<br />

Porywacze Ciał i Teatr Biuro Podróży, z którym aktorzy zjeździli<br />

prawie cały świat zdobywając liczne nagrody. Usta Usta jako<br />

pełnoprawny twór, zaistniał w marcu 2000 roku, realizując<br />

spektakl na podstawie „Trylogii Nowojorskiej” Paula Austera zatytułowany<br />

„A”. Od tej pory grupa realizuje autorskie projekty,<br />

często zaskakujące i nowatorskie. Twórcy realizują się zarówno<br />

w koncepcjach minimalistycznych jak i w rozbudowanych<br />

formalnie widowiskach. Inscenizacje grupy teatralnej Usta<br />

Usta można zobaczyć zarówno w Teatrze Narodowym jak i bardziej<br />

niekonwencjonalnych miejscach, takich jak: Stara Rzeźnia,<br />

piwnice budynków, place miejskie czy… tylne siedzenie<br />

samochodu. Właśnie czterokołowy pojazd posłużył aktorom<br />

jako miejsce odgrywania wystawianej na Festiwalu Teatralnym<br />

Malta, sztuki pt. „Driver”, przenoszącej widza w świat nocnego<br />

miasta i wspomnień bohatera.<br />

Wojciech Wiński zapytany o to, kim najczęściej są odbiorcy<br />

ich twórczości, odpowiedział: „Teatr offowy przede wszystkim<br />

kieruje się do ludzi młodych, którzy wierzą, że coś jeszcze można<br />

zmienić, odkryć”. Taki jest właśnie ich teatr – poszukuje czegoś,<br />

co jeszcze nie zostało dotknięte przez innych.<br />

Najbliższy występ Teatru Usta Usta będziemy mogli zobaczyć<br />

21 <strong>maj</strong>a w CK Zamek. Będzie to przedstawienie pt. „Ambasada”,<br />

w której twórcy tym razem wykorzystają przestrzeń<br />

poznańskiego Zamku.<br />

16<br />

jednym zdaniem…<br />

2.04 – Biały Marsz z okazji uczczenia<br />

I rocznicy śmierci Jana Pawła II<br />

– Pecna.<br />

3.04 – Zebranie wiejskie w Krajkowie.<br />

7.04 – Spotkanie Wielkanocne Ośrodka<br />

Szkolno-Wychowawczego<br />

– Mosiński Ośrodek Kultury.<br />

7.04 – II Wielkopolska Gala Produktów<br />

Regionalnych i Tradycyjnych.<br />

9.04 – Jarmark Wielkanocny na rynku.<br />

10.04 – Komisja Oświaty i Wychowania,<br />

Komisja Ochrony Środowiska<br />

– <strong>Urząd</strong> Miejski.<br />

11.04 – Komisja Zdrowia – <strong>Urząd</strong><br />

Miejski.<br />

12.04 – Komisja Rewizyjna w sprawie<br />

analizy budżetu za 2005 rok.<br />

13.04 – Śniadanie świąteczne – świetlica<br />

socjoterapeutyczna Rogalinek.<br />

13.04 – Komisja Promocji Gminy<br />

– <strong>Urząd</strong> Miejski.<br />

KATARZYNA LASKOWSKA<br />

KULTURA<br />

19.04 – Spotkanie z kupcami i handlowcami<br />

w sprawie przebudowy<br />

targowiska.<br />

20.04 – Komisja Budżetu, analiza wykonania<br />

budżetu – <strong>Urząd</strong> Miejski.<br />

20.04 – Spotkanie z inwestorami<br />

w sprawie budowy pasażu<br />

handlowego.<br />

21.04 – Konkurs dotyczący Wielkopolskiego<br />

Parku Narodowego<br />

– Szkoła nr 1 w Mosinie.<br />

21.04 – Spotkanie emerytów wsi Czapury<br />

i Wiórek, wystawa twórczości<br />

rękodzielniczej.<br />

22-23.04 – 85-lecie działalności Związku<br />

Harcerstwa Polskiego w Mosinie<br />

22.04 – Otwarcie wioski indiańskiej<br />

w Korzonkowie<br />

24.04 – Udział Burmistrza w zebraniu<br />

Komisji Promocji Powiatu Poznańskiego<br />

– Czmoniec<br />

24.04 – Rada Kultury – Mosiński Ośrodek<br />

Kultury<br />

Wojewódzki sukces Magdaleny Jareckiej<br />

ze Szkoły Podstawowej w Daszewicach<br />

Tegoroczny, XXV Turniej Białych Piór, w którym uczestniczyło<br />

490 uczniów, okazał się szczęśliwy dla Magdy Jareckiej, uczennicy<br />

klasy 5 Szkoły Podstawowej w Daszewicach. Jej dokonania zostały<br />

wysoko ocenione przez jurorów prestiżowego konkursu literackiego,<br />

organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury <strong>Nr</strong> 1 i Kuratorium<br />

Oświaty w Poznaniu. Magda została zdobywczynią I nagrody<br />

w kategorii „Poezja” – na poziomie szkół podstawowych. Na uroczystej<br />

gali – 25 marca – odebrała gratulacje z rąk organizatorów<br />

– pani Ewy Gajowieckiej i wizytatorów Aldony Korcz i Ryszarda Jankowskiego.<br />

Z racji jubileuszu spotkanie cechował niezwykle podniosły<br />

charakter, a nasza laureatka miała możliwość poznania wielu<br />

wspaniałych ludzi pióra – poetów: Annę Czarnecką, Teresę Tomsię,<br />

Andrzeja Sikorskiego, Jolantę i Stanisława Szwarców, a także aktorów:<br />

Małgorzatę Łodej i Waldemara Szczepaniaka. Swoje literackie<br />

pasje Madzia rozwija od dwóch lat na zajęciach Koła Literackiego<br />

i Koła Miłośników Książki. Ma już w swoim dorobku piękne opowiadanie<br />

o pochodzeniu powiedzenia „Elegant z Mosiny”. Potrafi także<br />

ciekawie recytować i ilustrować czytane utwory.<br />

Życzymy Jej wielu jeszcze sukcesów i oby Pegaz zawsze był<br />

gotów przenosić Ją na swych skrzydłach w najbardziej inspirujące<br />

literacko rejony kultury, w wyniku czego powstaną następne wiersze,<br />

równie ujmujące swoim ciepłym klimatem.<br />

Za wiele?<br />

Tak bym chciała choć raz,<br />

w jakiś najmniej<br />

prawdopodobny sposób,<br />

zamiast kanapki,<br />

znaleźć rano<br />

zawiniętą<br />

w śniadaniowy<br />

papier – Twoją… wiarę we mnie!<br />

Zachęcamy wszystkich do pisania i prezentowania swoich dokonań,<br />

szczególnie w <strong>2006</strong> – Roku Języka Polskiego.<br />

REGINA MAZURKIEWICZ<br />

24.04 – Otwarte Spotkanie z Burmistrzem<br />

- Mosiński Ośrodek Kultury<br />

24.04 – Spotkanie z twórcami Teatru<br />

Offowego Usta Usta – Galeria<br />

Miejska<br />

25.04 – Uroczyste sadzenie dębu<br />

i otwarcie ścieżki edukacyjnej<br />

– Nadleśnictwo Konstantynowo<br />

26.04 – Dzień Inwalidy – Mosiński<br />

Ośrodek Kultury<br />

26.04 – Zebranie wiejskie w Daszewicach<br />

27.04 – Zebranie przedstawicieli Spółdzielczej<br />

Grupy Bankowej – absolutorium<br />

członków zarządu<br />

28.04 – „Obycie umila życie” – Daszewice<br />

28.02 – Mini Playback Show – Szkoła<br />

Podstawowa w Krosinku<br />

29.04 – Obchody Dnia Strażaka oraz<br />

patrona św. Floriana<br />

29.04 – Koncert Ballad – Szkoła Podstawowa<br />

nr 1 w Mosinie


G M I N N E C E N T R U M I N F O R M A C J I W M O S I N I E<br />

W trzeciej części cyklu porad dotyczących sporządzania<br />

dokumentów aplikacyjnych, zostaną<br />

zaprezentowane główne składowe listu motywacyjnego,<br />

który jest niezbędny przy ubieganiu się<br />

o pracę. Stanowi on rozwinięcie pewnych kwestii<br />

z CV oraz daje możliwość wykazania się swoim<br />

entuzjazmem, inicjatywą czy innymi atrybutami.<br />

W liście należy podkreślić swoje mocne strony<br />

i nadać aplikacji osobisty charakter, czyniąc ją<br />

bardziej interesującą i oryginalną. Istotą listu motywacyjnego<br />

jest przede wszystkim wywołanie<br />

wrażenia, że na zatrudnieniu firma może zyskać<br />

pożądanego pracownika. List motywacyjny nie<br />

może być powieleniem CV, lecz powinien rozbudować<br />

te elementu życiorysu, które są dla pracodawcy<br />

najbardziej istotne. Przede wszystkim należy<br />

wiarygodnie uargumentować, dlaczego chce<br />

się pracować w danej firmie lub na danym stanowisku.<br />

Przykłady listów motywacyjnych, obrazujące<br />

poniższe wskazówki, znajdują się na stronie<br />

www.gci.mosina.pl w zakładce Kiosk z pracą.<br />

Zanim przystąpimy do pisania listu motywacyjnego,<br />

oto kilka zasad, o których warto pamiętać:<br />

List motywacyjny powinien być napisany w pierwszej<br />

osobie, w schludnej i czytelnej formie z uwzględnieniem<br />

akapitów, a całość powinna się zmieścić na<br />

stronie A4.<br />

Dokument ten, powinien również uwypuklać<br />

aspekty Twojej kariery, które mogą mieć znaczący<br />

wpływ na decyzję potencjalnego pracodawcy, zawierać<br />

opis osiągnięć zawodowych, podkreślający<br />

ich realizację (świadczy to o tym, że osiągamy dobre<br />

wyniki oraz jesteśmy osobą sukcesu). Może to być<br />

potwierdzone uzyskanymi dyplomami, nagrodami<br />

lub wyróżnieniami w formie pisemnej wzmianki.<br />

W liście należy przekazać przede wszystkim tylko te<br />

informacje o kwalifikacjach zawodowych, własnych<br />

umiejętnościach i predyspozycjach osobowościowych,<br />

które są zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy.<br />

Mało przekonującym jest przedstawienie siebie<br />

jako osoby o wybitnych zdolnościach przywódczych<br />

lub organizacyjnych, jeżeli nie ma to potwierdzenia<br />

w faktach.<br />

Zadbaj o poprawność stylistyczną, ortograficzną<br />

i interpunkcyjną oraz zakres użytego słownictwa.<br />

Utrzy<strong>maj</strong> list w ciepłym tonie i wykaż entuzjazm,<br />

ponieważ list motywacyjny jest czytany zwykle<br />

przed CV.<br />

Co powinien zawierać list motywacyjny?<br />

KULTURA<br />

LM – LIST MOTYWACYJNY<br />

Imię i nazwisko Miejscowość, data<br />

Adres<br />

Telefon<br />

e-mail<br />

Adresat – starajcie się adresować do konkretnej osoby<br />

Imię i nazwisko<br />

Stanowisko<br />

Firma<br />

Adres<br />

Rozpocznij formułą Szanowna Pani/Pan/Państwo<br />

Napisz skąd wiesz o naborze i o jakie stanowisko się ubiegasz (np.<br />

w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w . . . . . . przesyłam swoją<br />

aplikację na stanowisko . . . . . . ).<br />

Wyjaśnij, dlaczego list kierujesz właśnie do tej firmy/instytucji.<br />

Przekonaj pracodawcę, że jesteś osobą, którą powinien zatrudnić.<br />

Opisz swoje wykształcenie, doświadczenie, zalety – nie powtarzaj<br />

tych informacji, które opisane już zostały w CV. Skoncentruj się raczej<br />

na wpływie, jaki mogą one mieć na Twoją pracę. Jeśli nie spełniasz<br />

wszystkich wymogów, zadeklaruj wówczas chęć uczenia się<br />

i przedstaw swoje plany zawodowe związane z tą firmą. Wykaż się<br />

znajomością specyfiki firmy/instytucji – to bardzo ważne, aby nie<br />

odniesiono wrażenia, że jest to kopia listu przesłanego do wielu<br />

innych firm.<br />

Zasugeruj formę przyszłego kontaktu, a także zaznacz, że z chęcią<br />

zaprezentujesz się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.<br />

Zakończ formułą: „z poważaniem” i odręcznie się podpisz.<br />

PS. Uważanie czytaj treść ogłoszenia i uwypuklaj te cechy i umiejętności,<br />

które są najbardziej cenione przez pracodawcę.<br />

Najczęściej popełnianymi błędami w CV i listach motywacyjnych są:<br />

Niedostosowanie do specyfiki konkretnej firmy, stanowiska i innych<br />

wymagań zawartych w ofercie.<br />

Błędy w nazwach, błędy literowe, pomyłki w datach, itp.<br />

Mało przejrzysta forma graficzna.<br />

Brak klauzuli o ochronie danych osobowych.<br />

Zbytnia skromność w opisywaniu swojej kandydatury lub przesadzony<br />

opis zalet nie popartych faktami.<br />

Kopiowanie CV i listu motywacyjnego, brak inwencji i indywidualnego<br />

podejścia do pracodawcy.<br />

Pod właściwym tekstem listu motywacyjnego powinna znaleźć się<br />

klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych<br />

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji<br />

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych<br />

(Dz.U. nr 133 poz. 833)”. Jeżeli nie zamieścisz tej klauzuli Twoja aplikacja<br />

może nie być rozpatrzona. Uwaga, którą warto zapamiętać: List<br />

motywacyjny należy odręcznie podpisać!<br />

KAROLINA ADAMCZYK<br />

Materiał został przygotowany na podstawie poradnika<br />

„Kariera… krok po kroku”.<br />

17


Motywacja<br />

Głównym założeniem odchudzania<br />

jest : mniej jeść i więcej się ruszać. Wszyscy<br />

o tym wiemy, tak samo jak o tym, że<br />

jest to bardzo trudne. Niełatwo jest rozpocząć<br />

odchudzanie, ale jeszcze trudniej<br />

jest wytrwać w tym postanowieniu. Tu<br />

właśnie przyda się nam nasza silna motywacja.<br />

Mylnie sądzimy, że gdy znacznie<br />

ograniczymy ilość spożywanego<br />

jedzenia, to szybko schudniemy i osiągniemy<br />

idealną masę ciała. Takie podejście<br />

może być przyczyną niepowodzenia<br />

całej kuracji, dlatego lepiej utrzymać<br />

efekt nawet niewielkiego zmniejszania<br />

masy ciała, niż efekt doraźnie większy,<br />

ale krótkotrwały. Dobrze jest wyznaczyć<br />

sobie cele pośrednie i odchudzać się<br />

stopniowo, aby osiągnąć trwały efekt.<br />

W tym celu należy zmienić niekorzystny<br />

styl życia i odżywianie. Nie powinniśmy<br />

jednak robić tego drastycznie, gdyż<br />

znacznie korzystniej jest, znając swoje<br />

potrzeby i przyzwyczajenia, ustalić sobie<br />

swój własny sposób na utrzymanie<br />

efektu odchudzania. Należy także mieć<br />

na uwadze inne pozytywne aspekty wynikające<br />

z odchudzania. Są to: poprawa<br />

zdrowia i wydolności fizycznej, zgrabniejsza<br />

figura, samozadowolenie, możliwość<br />

atrakcyjniejszego ubierania się.<br />

Szybko znaczy zdrowo?<br />

Optymalnie powinniśmy tracić na<br />

wadze o 0,5-1 kg tygodniowo. Szybsze<br />

chudnięcie może stanowić zagrożenie<br />

dla utrzymania stałej wagi po zakończeniu<br />

kuracji (efekt „yo-yo”), a w skrajnych<br />

przypadkach zagrożenie dla zdrowia.<br />

Efekt „yo-yo”<br />

Efekt ten, to niekorzystne dla odchudzania<br />

i zdrowia wahania masy ciała, powodujące<br />

wielokrotne chudnięcie i tycie.<br />

Dzieje się tak, gdy po zakończeniu kuracji<br />

odchudzającej wracamy do poprzednich<br />

nawyków żywieniowych, zapominając,<br />

że skłonność do tycia pozostaje. Ważne<br />

18<br />

ZDROWIE<br />

Po długim okresie zimowym pozostało nam w organizmie trochę zapasów zbędnej tkanki tłuszczowej.<br />

Ponieważ dni robią się coraz cieplejsze, ubieramy się lżej i zapewne chcielibyśmy, aby nasze ciało<br />

prezentowało się przyzwoicie. Nadchodzi więc przedwakacyjny czas odchudzania. Jak bezpiecznie<br />

pozbyć się zbędnych kilogramów? Dlaczego prawidłowa waga jest ważna nie tylko na plaży? Na te<br />

i więcej pytań odpowie państwu ten artykuł.<br />

Odchudzaj się z głową…<br />

jest więc, aby unikać niekontrolowanego<br />

jedzenia i braku aktywności fizycznej.<br />

Aktywność fizyczna<br />

Większość osób z nadwagą w ogóle<br />

nie wykazuje zainteresowania aktywnością<br />

fizyczną. To duży błąd gdyż nawet<br />

minimalne ćwiczenia przyspieszają<br />

chudnięcie, ułatwiają zmniejszenie ilości<br />

tkanki tłuszczowej, zwiększają naszą wydolność<br />

oraz poprawiają samopoczucie.<br />

Jeżeli chodzi o inne aspekty aktywności<br />

fizycznej to poprawia ona przemianę<br />

węglowodanową, redukuje ilość cholesterolu<br />

we krwi, a także poprawia wydolność<br />

krążenia i obniża ciśnienie krwi.<br />

Aby ćwiczenia przyniosły pożądany efekt<br />

- powinny:<br />

odbywać się co najmniej 3 razy<br />

w tygodniu,<br />

trwać przynajmniej 30 minut w ciągu<br />

dnia (czasie wysiłku fizycznego na<br />

początku wykorzystywane są tylko<br />

węglowodany, dopiero dłuższy wysiłek<br />

powoduje spalanie tłuszczu),<br />

ćwiczenia statyczne należy wykonywać<br />

w seriach po 10, powtarzając je<br />

2 - 5 razy tygodniowo<br />

mieć intensywność dostosowaną do<br />

możliwości osoby ćwiczącej (przy<br />

mniejszej intensywności wskazane<br />

jest zwiększenie czasu aktywności<br />

fizycznej).<br />

Aby ćwiczenia nie szkodziły zdrowiu<br />

należy pamiętać o kilku minutowej rozgrzewce<br />

oraz o tym by nie ćwiczyć bezpośrednio<br />

po posiłku.<br />

Dieta<br />

Najważniejszą kwestią w procesie<br />

odchudzania jest zmiana nawyków żywieniowych,<br />

gdyż skłonność do tycia pozostaje.<br />

Dlatego powrót do starych przyzwyczajeń<br />

żywieniowych z pewnością<br />

zakończy się ponownym wzrostem wagi.<br />

Pamiętajmy jednak, że właściwa dieta nie<br />

może być głodówką. Powinniśmy jeść<br />

mniej, ale za to często i regularnie. Zdro-<br />

wa dieta powinna zaopatrywać organizm<br />

we wszystkie potrzebne mu składniki,<br />

przy czym należy zrezygnować z potraw<br />

tłustych i wysokoenergetycznych, a zastąpić<br />

je produktami zdrowymi i mniej<br />

kalorycznymi.<br />

Wiele tzw. „diet cud”, polecanych<br />

w prasie czy produktów eksponowanych<br />

na aptecznej półce jest nie spełnia swojego<br />

zadania. Diety tego typu z reguły zalecają<br />

spożywanie tylko wybranych produktów,<br />

które cechuje niedobór potrzebnych<br />

składników pokarmowych. Jeżeli jednak<br />

zdecydujemy się na taką dietę, musimy<br />

pamiętać o tym, by była ona stosowana<br />

przez stosunkowo krótki czas oraz uzupełniana<br />

preparatami suplementującymi niedobór<br />

wymaganych pierwiastków czy też<br />

witamin. Bezpieczne chudnięcie zawsze<br />

oznacza proces wolny i dłuższy.<br />

Przy liczeniu kalorii ważne jest<br />

uwzględnienie także tzw. ukrytych kalorii,<br />

które często są lekceważone, a których<br />

źródłem są na przykład sosy do mięsa,<br />

śmietanka do kawy, cukier do słodzenia.<br />

Najlepiej w ogóle wyeliminować te dodatki<br />

z diety. By schudnąć około 1,5 kg<br />

tygodniowo, należy jeść o 600-1000 kcal<br />

mniej od dziennego zapotrzebowania organizmu.<br />

Warto pamiętać, ze owo dzienne<br />

zapotrzebowanie zależy od płci, wieku,<br />

masy ciała oraz aktywności fizycznej.<br />

W przybliżeniu, własne zapotrzebowanie<br />

kaloryczne można obliczyć korzystając ze<br />

wzoru: masa ciała (kg) × 22 = dzienne zapotrzebowanie<br />

kaloryczne.


W trakcie diety należy całkowicie wyeliminować:<br />

tłuste mięso, wędliny, ryby;<br />

pełnotłuste mleko i jego przetwory (śmietana,<br />

tłuste sery, lody); cukier i wszelkiego<br />

rodzaju słodycze (czekolada, miód, ciasta)<br />

oraz przetwory słodzone (dżemy, słodkie<br />

kompoty); napoje słodzone, alkoholowe,<br />

również piwo.<br />

Produktami zalecanymi są: warzywa<br />

i owoce niskokaloryczne, chude: mleko,<br />

maślanka, twaróg, ryby, mięso, wędliny<br />

oraz białko z jaj. Zalecanym składnikiem<br />

diety jest błonnik, który znajduje<br />

się w warzywach, owocach, otrębach,<br />

chlebie razowym.<br />

Kilka ważnych uwag dotyczących naszego<br />

stylu żywienia:<br />

1. należy spożywać więcej warzyw,<br />

owoców, produktów zbożowych bogatobłonnikowych,<br />

zaś z produktów<br />

mięsnych i nabiałowych wybierać<br />

tylko te niskotłuszczowe,<br />

2. warzywa można jeść bez większych<br />

ograniczeń, najlepiej na surowo,<br />

3. należy jeść przede wszystkim ryby<br />

i drób unikając kiełbas, pasztetów<br />

i podrobów oraz ograniczyć ilość<br />

mięsa wieprzowego i wołowego<br />

w diecie,<br />

4. przed przyrządzeniem mięsa należy<br />

usuwać z niego tłuste kawałki<br />

5. mięso i ryby należy gotować lub<br />

piec w folii, całkowicie rezygnując ze<br />

smażenia,<br />

6. warto zrezygnować ze smarowania<br />

pieczywa masłem lub margaryną,<br />

7. wskazane jest picie 6-8 szklanek niesłodzonych<br />

płynów dziennie, w tym<br />

połowę powinna stanowić woda<br />

(dla osób bez nadciśnienia)<br />

Wspomaganie lekami<br />

Stosowanie leków<br />

– samo w sobie – nie<br />

wywoła efektu chudnięcia!<br />

Aby kuracja była skuteczna, do<br />

farmakoterapii należy włączyć także<br />

dietę i aktywność fizyczną, gdyż dopiero<br />

wówczas będziemy mieć 100 %<br />

gwarancję, że odchudzanie zakończy<br />

się sukcesem. Spośród licznych środków<br />

sprzyjających traceniu kilogramów<br />

najpopularniejsze są preparaty<br />

naturalne:<br />

Morszczyn Pęcherzykowaty, zawiera<br />

jod potrzebny tarczycy do produkcji<br />

hormonów przyspieszających przemianę<br />

materii, oraz polisacharydy przeciwdziałające<br />

zaparciom. Uwaga! Rośliny tej nie<br />

mogą przyjmować osoby z nadczynnością<br />

tarczycy.<br />

ZDROWIE<br />

Kruszyna, zawiera antrazwiązki, które<br />

pobudzają ruchy perystaltyczne jelita grubego,<br />

ułatwiając tym samym wypróżnianie.<br />

Na tej samej zasadzie działa Senes.<br />

Uwaga! Roślin tych nie należy przyjmować<br />

dłużej niż 2 tygodnie, ponieważ<br />

mogą powodować zahamowanie czynności<br />

perystaltycznej jelit.<br />

Mniszek, pobudza wydzielanie żółci<br />

odpowiadającej za rozkład tłuszczu<br />

pobudza więc trawienie, a także działa<br />

moczopędnie co sprzyja oczyszczaniu<br />

organizmu.<br />

Pokrzywa, działa moczopędnie, a więc<br />

usuwa szkodliwe substancje z organizmu,<br />

jednocześnie pobudza działanie<br />

przewodu pokarmowego,<br />

tym samym poprawia przemianę<br />

materii i trawienie<br />

Siemię lniane, jest źródłem<br />

błonnika, ma on dwie postaci:<br />

nierozpuszczalną, która<br />

wchłania wodę i pęcznieje,<br />

wypełniając<br />

żołądek, co<br />

h a m u j e<br />

uczucie głodu<br />

oraz rozpuszczalną<br />

przeciwdziałającą zaparciom i utrudniającą<br />

wchłanianie tłuszczów. Błonnik<br />

zawierają wszystkie warzywa i owoce,<br />

a także pełne ziarna zbóż i otręby. Także<br />

jabłka zawierają dużo tego cennego<br />

składnika a w aptece znajdziemy je<br />

w postaci octu jabłkowego zamkniętego<br />

w kapsułkach<br />

Babka płesznik lub jajowata, łupiny ich<br />

nasion zawierają także dużo błonnika.<br />

Ananas, stanowi bogate źródło błonnika<br />

nierozpuszczalnego oraz enzymu<br />

bromeliny, który ułatwia trawienie białek<br />

i tłuszczów.<br />

Zielona herbata, zawarta w niej kofeina<br />

przyspiesza przemianę materii,<br />

ale zawiera też przeciwutleniacze jak<br />

witaminę C, flawonoidy i katechiny,<br />

które wspomagają przemianę mate-<br />

rii oraz przyspieszają tempo spalania<br />

tłuszczu.<br />

Słonecznik bulwiasty, z bulw uzyskuje<br />

się inulinę pomocną w zaparciach, która<br />

także ułatwia usuwanie z organizmu<br />

szkodliwych związków oraz cholesterolu.<br />

Aloes, czysty lub sproszkowany sok<br />

z tej rośliny stanowi silny środek regulujący<br />

trawienie.<br />

Chrom, nasila działanie insuliny,<br />

a więc sprzyja obniżeniu poziomu cukru<br />

we krwi, prawdopodobnie obniża też poziom<br />

cholesterolu.<br />

Sprzężony kwas linolowy (CLA), powoduje<br />

przyspieszenie spalanie tkanki<br />

tłuszczowej, przyczynia się do zmniejszenia<br />

masy ciała i zaniku celulitu, a w połączeniu<br />

z wysiłkiem<br />

fizycznym sprzyja<br />

wzrostowi beztłuszczowej<br />

masy ciała.<br />

MGR FARMACJI GRAŻYNA SOBOŃ<br />

Apteka Natura<br />

19


20<br />

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRACY<br />

STAROSTWA POWIATOWEGO W POZANIU<br />

Certyfikat „Najwyższa Jakość”, przyznany Starostwu Powiatowemu<br />

w Poznaniu przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań<br />

nad Jakością, odebrał 31 marca, podczas uroczystej gali<br />

w Pałacu Działyńskich, Jan Grabkowski, Starosta Poznański.<br />

Ten zaszczytny tytuł Starostwo otrzymało za: „upowszechnianie<br />

idei jakości w zarządzaniu lokalnym”. Kapituła „Najwyższej<br />

Jakości” Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością,<br />

pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza i patronatem<br />

Ministerstwa Gospodarki, uzasadniła swoją decyzję<br />

osiągnięciami urzędu w zakresie organizacji pracy i zarządzania.<br />

fot. Marek Idzior<br />

Kapituła konkursu przyznała<br />

Staroście Poznańskiemu tytuł „Menedżera Najwyższej Jakości”<br />

Jednocześnie uchwałą Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia<br />

Badań nad Jakością oraz w porozumieniu z Kapitułą Konkursu<br />

„Najwyższa Jakość” i redakcją Magazynu Jakości „Biznes<br />

Wielkopolska”, Jan Grabkowski, Starosta Poznański, otrzymał wyróżnienie<br />

indywidualne „Menedżer Najwyższej Jakości” za: „stworzenie<br />

w urzędzie warunków przyjaznych obywatelowi i twórcze<br />

zaangażowanie w prowadzenie programu „Przejrzysta Polska”.<br />

„Czuję się zaszczycony i mile zaskoczony przyznanymi certyfikatami”<br />

– powiedział Starosta, odbierając oba wyróżnienia<br />

– „zwłaszcza, że nigdy o nie nie zabiegałem. Bardzo się cieszę<br />

się i zapewniam, że traktuję je jako wyzwanie i mobilizację do<br />

jeszcze większego wysiłku na rzecz podnoszenia jakości pracy<br />

kierowanego przeze mnie urzędu. Dziękuję wszystkim pracownikom<br />

Starostwa Powiatowego w Poznaniu za wspólny trud”.<br />

Przyznany certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem najwyższej<br />

jakości pracy urzędu, ale także zapewnia, oprócz działań<br />

marketingowo-promocyjnych, dwuletni cykl seminariów i szkoleń,<br />

m.in. z zakresu: rachunkowości i finansów, zarządzania zasobami<br />

ludzkimi, zarządzania jakością, prawa pracy oraz public<br />

relations.<br />

KRÓTKO Z POWIATU<br />

MARIA LIPSKA<br />

Dyrektor Gabinetu Starosty<br />

Spotkanie Zarządu Powiatu Poznańskiego z gościem z Holandii<br />

POSZUKIWANIA NOWEGO PARTNERA<br />

W dniach 28-29 marca powiat gościł dwuosobową delegację<br />

holenderską. W jej skład wchodzili Jan Pommer, burmistrz<br />

gminy Sint-Michielsgestel z prowincji Brabancja Północna oraz<br />

pracownica tamtejszego urzędu, od lat zajmująca się kontaktami<br />

z Polską, Anna Hoevenaars-Gonstal. Sint-Michielsgestel prowadzi<br />

współpracę partnerską z gminą Buk już od 15 lat.<br />

Tym razem goście zaproszeni zostali przez Jana Grabkowskiego,<br />

Starostę Poznańskiego, do odwiedzenia powiatu, aby<br />

zapoznać się z jego specyfiką oraz potencjałem społeczno-<br />

-gospodarczym i omówić możliwości znalezienia odpowiedniego<br />

partnera dla powiatu wśród holenderskich samorządów.<br />

Podczas spotkań ustalano priorytety i dziedziny ewentualnej<br />

współpracy. Najważniejsze z nich to: rolnictwo, ochrona środowiska,<br />

promocja turystyki, wspieranie przedsiębiorczości oraz<br />

działań na rzecz bezpieczeństwa.<br />

Podczas pobytu burmistrz Pommer wygłosił również wykład<br />

dla komendantów policyjnych pionów prewencji województwa<br />

wielkopolskiego na targach Securex nt. roli samorządu<br />

holenderskiego w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Goście<br />

zwiedzili także wraz ze Starostą Poznańskim oraz Stanisławem<br />

Filipiakiem, burmistrzem Buku, targowe stoisko policji.<br />

MONIKA KAPTURKA<br />

Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury<br />

Bezpłatna pomoc w pisaniu projektów EFS<br />

W porozumieniu ze Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim<br />

i pod patronatem Konwentu Starostów Powiatów Województwa<br />

Wielkopolskiego Stowarzyszenie Centrum Promocji<br />

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w ramach projektu<br />

CRL ROSzEFS prowadzi bezpłatne szkolenia i indywidualne doradztwo<br />

na temat pozyskiwania funduszy z EFS. Z usług doradców<br />

ROSzEFSu może skorzystać nieodpłatnie każda instytucja<br />

działająca non profit – zatem jednostka samorządu czy organizacja<br />

pozarządowa. Projekt CRL ROSzEFS współfinansowany<br />

jest ze środków EFS oraz budżetu państwa.<br />

Usługi świadczone są w biurach Centrum PISOP w Poznaniu<br />

i w Lesznie, możliwe są także wyjazdowe wizyty doradców.<br />

Kontakt: Centrum PISOP<br />

ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań, tel. 0-61 851 91 34<br />

e-mail: pisop@pisop.org.pl<br />

strona www: www.pisop.org.pl


Powiat poznański, na podstawie nominacji<br />

przyznanych przez Targi Pomorskie,<br />

zgłosił do konkursu „Modernizacja<br />

Roku 2005” cztery inwestycje:<br />

Termomodernizację Budynku Zespołu<br />

Szkół w Bolechowie<br />

Termomodernizację Siedziby Starostwa<br />

Powiatowego w Poznaniu<br />

Termomodernizację Budynku Ośrodka<br />

Wspomagania Rodziny w Kobylnicy<br />

Termomodernizację Budynku Liceum<br />

Ogólnokształcącego w Puszczykowie<br />

Ogólnopolski Konkurs Otwarty<br />

„Modernizacja roku 2005” ma na celu<br />

wyłonienie i nagrodzenie realizacji<br />

przedsięwzięć budowlanych ukończonych<br />

w roku 2005, wyróżniających się<br />

szczególnymi walorami. Ideą Konkursu<br />

jest propagowanie i wspieranie działań<br />

dla ratowania obiektów dziedzictwa<br />

narodowego oraz promocja modernizacji,<br />

przebudowy, rozbudowy<br />

obiektów i urządzeń. Konkurs promuje<br />

nie tylko funkcjonalność modernizowanych<br />

i przebudowanych obiektów,<br />

nowoczesność technologii i rozwiązań<br />

projektowych, ale również wysoką ja-<br />

MODERNIZACJA ROKU 2005<br />

KRÓTKO Z POWIATU<br />

kość wykonanych robót budowlanych,<br />

konserwatorskich, stosowanie nowych<br />

materiałów, a w przypadku obiektów<br />

zabytkowych dbałość o architekturę<br />

i ochronę dziedzictwa kulturowego.<br />

Finał poprzedniej IX edycji Konkursu<br />

„Modernizacja Roku 2004” odbył się<br />

2 września 2005 r. w salach Zamku Królewskiego<br />

w Warszawie. Była to niezwykła<br />

okazja do promocji regionu oraz dla zaprezentowania<br />

nagrodzonych obiektów.<br />

URSZULA MIKIEWICZ<br />

Wydział Integracji Europejskiej,<br />

Promocji i Kultury<br />

Budynek Zespołu Szkół w Bolechowie po termomodernizacji<br />

Ruszyły szkolenia unijne dla rolników oraz osób posiadających status domownika<br />

Gminne Centrum Informacji we współpracy ze Szkołą Językową „Cieślak&Nowak” (C&N) Sp. z o.o. z Poznania, zorganizowało<br />

szkolenia w 100 % finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.<br />

Kursy, w których uczestniczy ok. 20 mieszkańców gminy <strong>Mosina</strong> obejmują 4 moduły:<br />

język angielski (podstawowy lub średniozaawansowany): 88 godzin lekcyjnych<br />

obsługa komputera: 44 godzin lekcyjnych<br />

skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy: 20 godzin lekcyjnych<br />

zajęcia z psychologiem (motywacja, skuteczność, asertywność): 10 godzin lekcyjnych.<br />

W celu ułatwienia uczestnikom korzystania z tej oferty, wszystkie zajęcia odbywają się w Mosinie, w Zespole Szkół <strong>Nr</strong> 2 przy<br />

ul. Sowinieckiej.<br />

Kursanci już od kilku tygodni uczęszczają na lekcje języka angielskiego, z którego wykłady prowadzą lektorzy ze szkoły<br />

C&N. Zarówno szkolenia, jak i materiały do nauki (podręczniki, kserokopie, itp.) są całkowicie bezpłatne.<br />

Mamy nadzieję, że zajęcia które zakończą się pod koniec lipca br., przyniosą oczekiwane efekty i dużą satysfakcję ich<br />

uczestnikom.<br />

21


W dniu 22 kwietnia br. w hali OSiR w Mosinie odbył się II Turniej<br />

Tenisa Stołowego OSP Gminy <strong>Mosina</strong> w kategorii „Juniorów”<br />

i „Seniorów”. W zawodach uczestniczyły 32 osoby reprezentujące<br />

pięć jednostek OSP gminy <strong>Mosina</strong>.<br />

22<br />

W kategorii „Juniorów” zwyciężyli:<br />

1 miejsce – druh Adrian Częścik . . . . . . . . . . . . OSP Nowinki<br />

2 miejsce – druh Mateusz Wojtkowiak . . . . . . . . OSP Pecna<br />

3 miejsce – druh Marcin Gierek . . . . . . . . . . . . . . . OSP Pecna<br />

W kategorii „Seniorów” zwycięzcami zostali:<br />

1 miejsce – druh Wojciech Poszytek . . . . . . . . OSP Nowinki<br />

2 miejsce – druh Adrian Częścik . . . . . . . . . . . . OSP Nowinki<br />

3 miejsce – druh Maciej Grzybek . . . . . . . . .OSP Radzewice<br />

Wyróżnieni zawodnicy otrzymali medale i dyplomy; ponadto<br />

organizatorzy zapewnili uczestnikom słodki poczęstunek<br />

i napoje. Sobotnie popołudnie upłynęło więc w bardzo sympatycznej<br />

atmosferze.<br />

Sędzią głównym zawodów był druh Michał Kołodziejczak<br />

– Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w asyście<br />

druhny Beaty Tomczak – Wiceprezesa OSP Radzewice, druhny<br />

Magdaleny Bentki – Członka Zarządu OSP <strong>Mosina</strong> oraz druha<br />

Jarosława Szynklewskiego – Wiceprzewodniczącego Gminnej<br />

Komisji MDP. Sędziami przy stołach zawodników byli przedstawiciele<br />

poszczególnych jednostek.<br />

Na Turnieju obecni byli także Ryszard Rybicki – przewodniczący<br />

Komisji porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady<br />

Miejskiej w Mosinie oraz Waldemar Demuth – Kierownik Ośrodka<br />

Sportu i Rekreacji w Mosinie.<br />

DH ROBERT GRZEŚKOWIAK<br />

DH DARIUSZ PIECHOCKI<br />

SPORT<br />

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSP<br />

GMINY MOSINA


SPORT<br />

„LATO POD ŻAGLAMI” <strong>2006</strong><br />

MOSIŃSKI KLUB ŻEGLARSKI<br />

już XV raz organizuje na przystani żeglarskiej<br />

w Dymaczewie Nowym, nad jez. Dymaczewskim<br />

5-dniowe turnusy żeglarskie<br />

dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.<br />

W programie:<br />

nauka i doskonalenie żeglowania,<br />

kajakowanie,<br />

kąpiele połączone z nauką pływania,<br />

gry sportowe i świetlicowe,<br />

ognisko, dyskoteki.<br />

Do dyspozycji uczestników:<br />

5 Omeg,<br />

4 Cadety, 2 Optymisty<br />

2 420-ki, 14 kajaków<br />

stoły ping-pongowe<br />

boisko do piłki siatkowej plażowej<br />

Koszt uczestnictwa wynosi 260 PLN za turnus od osoby.<br />

W ramach kosztów uczestnicy otrzymują:<br />

zakwaterowanie w nowych namiotach wojskowych,<br />

całodzienne wyżywienie,<br />

ubezpieczenie,<br />

dobrą zabawę<br />

opiekę doświadczonej kadry o wymaganych kwalifikacjach<br />

pedagogicznych i umiejętnościach żeglarskich<br />

Terminy turnusów<br />

1. 25.06 – 30.06<br />

2. 02.07 – 07.07<br />

3. 09 .07 – 14.07<br />

4. 16.07 – 21.07<br />

5. 23.07 – 28.07<br />

6. 30.07 – 04.08<br />

7. 06.08 – 11.08<br />

INFORMACJE:<br />

tel. 0-61 813 63 45 (wieczorem)<br />

ZGŁOSZENIA:<br />

Ośrodek Sportu i Rekreacji,<br />

62-050 <strong>Mosina</strong>, ul. Szkolna 1<br />

tel. 0-61 813 29 03 (do 14.00)<br />

kom. 0-888 785 442<br />

Dla młodzieży (przynajmniej gimnazjalnej)!<br />

10-dniowy rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich<br />

na trasie Pisz—Okartowo—Mikołajki—Ruciane—Nida—Pisz<br />

w terminie 23.07-01.08 w cenie 410 PLN<br />

Informacje i zgłoszenia: Biuro Zarządu MKŻ<br />

– MOK ul. Dworcowa 4 – każdy wtorek w godz. 18-20<br />

tel. 0-510 157 411, 0-663 588 634<br />

Projekty realizowane przy udziale finansowym gminy <strong>Mosina</strong>.<br />

23


Praca Rady Miejskiej w Mosinie na co dzień koncentruje się w komisjach,<br />

które zostały powołane do rozstrzygania spraw i problemów<br />

mieszkańców.<br />

Osiem komisji „problemowych”:<br />

- Komisja Budżetu i Finansów,<br />

- Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa,<br />

- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,<br />

- Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego,<br />

- Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,<br />

- Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej,<br />

- Komisja Rewizyjna,<br />

- Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,<br />

na roboczych spotkaniach odbywanych zgodnie z rocznym harmonogramem,<br />

ale i na pilne „wezwanie” do rozstrzygania problemów,<br />

dyskutuje, podejmuje działania, a następnie kieruje wnioski do władz<br />

i Urzędu Miejskiego.<br />

W kwietniu <strong>2006</strong> r. komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie pracowały<br />

nad oceną realizacji i wykonania budżetu Gminy <strong>Mosina</strong> w roku 2005.<br />

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy tego budżetu<br />

i na drugim swoim posiedzeniu w dniu 12 kwietnia br. wypracowała<br />

wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy <strong>Mosina</strong> za<br />

pozytywną, gospodarną i zgodną z przepisami działalność dotyczącą<br />

realizacji i wykonania budżetu Gminy <strong>Mosina</strong> za 2005 r., podkreślając<br />

w uwagach, między innymi:<br />

Wykonanie dochodów: podatki od osób prawnych i osób fizycznych<br />

– wykonanie 100 %, opłata eksploatacyjna – wykonanie 57 %, opłata skarbowa<br />

– wykonanie 107 %.<br />

Dochody w 2005 r. umniejszone zostały poprzez: obniżenie maksymalnych<br />

stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od<br />

środków transportowych – 2.861.085,00 zł oraz umorzenia, zwolnienia<br />

– 180.595,00 zł.<br />

Wpływy z <strong>maj</strong>ątku Gminy <strong>Mosina</strong>, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia,<br />

dochody z najmu i dzierżaw oraz dochody z dzierżaw, tzw. użytkowanie<br />

wieczyste – plan 3.025.470,00 zł, wykonanie 3.587.325,00 zł, tj. 118 %. Pozyskane<br />

zostały środki finansowe z „AQUANET-u” w wysokości 750.674,00<br />

zł. Niestety nieskuteczne okazały się działania <strong>maj</strong>ące na celu pozyskanie<br />

pomocowych środków unijnych na realizację zadań gminy.<br />

Stan zadłużenia Gminy <strong>Mosina</strong> na dzień 31 grudnia 2005 r.: pożyczka<br />

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie<br />

w wysokości 15.000.000,00 zł od 9.10.2000 r. do 20.12.2008 r. „Kanalizacja<br />

sanitarna” – stan zadłużenia 11.965.199,00 zł. W związku z tym stan<br />

zadłużenia Gminy <strong>Mosina</strong> na dzień 31.12.2005 r. wynosi 11.965.199,00 zł.<br />

Ponadto Gmina <strong>Mosina</strong> udzieliła poręczenia dla Mosińskiego Towarzystwa<br />

Budownictwa Społecznego w wysokości 1.360.000,00 zł.<br />

Oceny wykonania budżetu dokonały również pozostałe komisje stałe<br />

Rady Miejskiej w Mosinie, które po dyskusjach z udziałem burmistrzów,<br />

skarbnika gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, przyjęły<br />

następujące wnioski:<br />

Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego<br />

– opinia pozytywna w zakresie wykonania inwestycji,<br />

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,<br />

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa – opinia pozytywna<br />

w zakresie bezpieczeństwa,<br />

Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej – bez uwag,<br />

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna<br />

dla działu 851 „Ochrona zdrowia” oraz działu 852 „Pomoc społeczna”,<br />

24<br />

RADA MIEJSKA<br />

Z prac Rady Miejskiej w Mosinie<br />

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna w działach<br />

dotyczących oświaty,<br />

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa – nie wyraziła opinii.<br />

Komisja stałe Rady Miejskiej w Mosinie pracowały ponadto nad przyjętymi<br />

w planach pracy tematami.<br />

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa spotkała się z łowczymi kół<br />

Polskiego Związku Łowieckiego z terenu Gminy <strong>Mosina</strong> i dyskutowała na<br />

temat strat powodowanych przez zwierzynę leśną, wypracowując wnioski:<br />

Komisja wnioskuje, aby Okręgowa Rada Łowiecka skontrolowała sposób<br />

szacowania szkód łowieckich przez Koło Łowieckie „Sokół” z uwagi na skargi<br />

rolników z terenu Gminy <strong>Mosina</strong>. Komisja wnioskuje o zaprojektowanie<br />

systemu rejestracji psów na terenie Gminy <strong>Mosina</strong>, celem jego wdrożenia<br />

od stycznia 2007 r.<br />

Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej spotkała się<br />

z zarządem Chóru pod wezwaniem św. Cecylii i zapoznała się z programem<br />

koncertów chóru na rok <strong>2006</strong>. Prezes Chóru Bronisława Dawidziuk<br />

poinformowała o odbytych przez chór koncertach od początku <strong>2006</strong> roku.<br />

Powiadomiła przy tym o dalszych planach koncertowych do końca bieżącego<br />

roku. Następnie przedstawiła szczegóły dotyczące podjętych starań o<br />

rejestrację Chóru p.w. św. Cecylii jako stowarzyszenia. Poinformowała także<br />

o poszukiwaniu możliwości dofinansowania dyrygenta chóru. Następnie<br />

zaproponowała, aby zainicjować w Gminie <strong>Mosina</strong> obchody rocznic Powstania<br />

Wielkopolskiego.<br />

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa spotkała się w siedzibie<br />

Straży Miejskiej w Mosinie i zapoznała się z pracą tej formacji, a po<br />

dyskusji przyjęła wnioski:<br />

Komisja wnioskuje o dokonanie uzgodnień z PKP celem zorganizowania<br />

miejsc postojowych przy dworcu PKP w Mosinie dla przywożących<br />

i odbierających osoby korzystające z transportu kolejowego. Komisja zwraca<br />

się z prośbą, aby na najbliższe jej posiedzenie, został przedstawiony stan<br />

realizacji wniosku z dnia 15.02.<strong>2006</strong> r. o zmianę organizacji ruchu poprzez<br />

wskazanie ul. Wawrzyniaka i ul. Sowinieckiej jako głównych, a ul. Niezłomnych<br />

jako podporządkowanej.<br />

Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego<br />

wraz z Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa na wyjazdowym<br />

spotkaniu zapoznały się z możliwościami uregulowani spraw związanych<br />

z „dziką zabudową” w Dymaczewie Nowym nad Jeziorem Dymaczewskim.<br />

Zapoznano się z sytuacją poprzez wizję lokalną. Michał Śmigielski z Powiatowego<br />

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przedstawił działania podjęte<br />

do tej pory przez reprezentowaną przez niego instytucję, w celu realizacji<br />

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego<br />

przez Radę Miejską w Mosinie dla terenu „dzikiej” zabudowy nad Jeziorem<br />

Dymaczewskim. Zwrócił przy tym uwagę na procedurę, która wymaga,<br />

aby przedmiotowa sprawa „przeszła” przez szereg instytucji oraz na czasochłonność<br />

ustalenia aktualnych właścicieli działek, na których znajduje<br />

się „dzika” zabudowa. Poinformował też, iż nad Jeziorem Dymaczewskim<br />

znajduje się 245 działek z „dziką” zabudową oraz że Powiatowy Inspektorat<br />

Nadzoru Budowlanego przygotował 30 wezwań i po zakończeniu całej<br />

procedury wyda 30 decyzji. Następnie komisje wraz z gośćmi, wśród których<br />

było kilku właścicieli działek, na których znajduje się „dzika” zabudowa,<br />

przeprowadziły dyskusję, między innymi na temat: kontroli zasilania<br />

działek z „dziką” zabudową w media, sprawców bałaganu nad Jeziorem<br />

Dymaczewskim, terminu osiągnięcia przez PINB wymiernych efektów swojej<br />

działalności w przedmiotowej sprawie, ewentualności zalegalizowania<br />

„dzikiej” zabudowy nad Jeziorem Dymaczewskim, opłacania podatków<br />

przez właścicieli działek z „dziką” zabudową.


UCHWAŁA NR LVI/426/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie budżetu Gminy <strong>Mosina</strong> na rok <strong>2006</strong>.<br />

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.<br />

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. <strong>Nr</strong> 142, poz. 1591<br />

z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy<br />

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych<br />

(Dz.U. <strong>Nr</strong> 249 poz. 2104)<br />

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:<br />

§ 1.<br />

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia<br />

29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy <strong>Mosina</strong> na rok<br />

<strong>2006</strong>, zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego <strong>2006</strong> r.<br />

oraz uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca <strong>2006</strong> r., wprowadza<br />

się następujące zmiany:<br />

1. Dochody budżetu Gminy na <strong>2006</strong> rok<br />

- zmniejsza się o 843.231,00 zł do kwoty 42.488.854,00 zł<br />

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwaływ<br />

tym zadania zlecone 4.702.065,00 zł<br />

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.<br />

2. Wydatki budżetu Gminy na rok <strong>2006</strong><br />

- zwiększa się o 914.769,00 zł do kwoty 50.246.854,00 zł<br />

w tym: a) zadania zlecone 4.702.065,00 zł<br />

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,<br />

b) udzielone dotacje 4.118.568,00 zł<br />

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do<br />

uchwały,<br />

c) wydatki bieżące i <strong>maj</strong>ątkowe<br />

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.<br />

3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży<br />

obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami<br />

z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę<br />

pożyczki z NFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.<br />

4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu<br />

Gminy <strong>Mosina</strong> na rok <strong>2006</strong> – zgodnie z załącznikiem nr 6 do<br />

uchwały.<br />

5. Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem<br />

nr 10 do uchwały.<br />

§ 2.<br />

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.<br />

§ 3.<br />

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku<br />

budżetowego <strong>2006</strong>.<br />

U Z A S A D N I E N I E<br />

do uchwały z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

1. Dochody<br />

- dział 600 – zwiększa się o kwotę 108.800,00 zł, z tytułu otrzymanej<br />

dotacji na utrzymanie dróg powiatowych,<br />

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ<br />

- dział 756 – zwiększa się o kwotę 99.317,00 zł, udział w podatku<br />

dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem<br />

Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca <strong>2006</strong> r.<br />

- dział 758 – zwiększa się o kwotę 48.843,00 zł w związku ze<br />

zwiększeniem subwencji oświatowej,<br />

- dział 852 – zmniejsza się o kwotę 1.106.700,00 zł – z tytułu<br />

zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,<br />

zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego<br />

z dnia 20 marca <strong>2006</strong> r.<br />

- dział 854 – zwiększa się o 6.509,00 zł – są to środki pochodzące<br />

z dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialna<br />

dla uczniów o charakterze socjalnym,<br />

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 843.231,00 zł.<br />

2. Przychody<br />

- wprowadza się § 955 jako przychody z tytułu innych rozliczeń<br />

krajowych w kwocie 1.758.000,00 zł,<br />

3. Wydatki<br />

- dział 010 – zwiększa się o 73.000,00 z przeznaczeniem na<br />

wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6<br />

- dział 600 – zwiększa się o kwotę 491.800,00 zł w tym:<br />

5.000,00 zł środki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy,<br />

108.800,00 zł dotacja na utrzymanie dróg powiatowych,<br />

250.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,<br />

oraz 128.000,00 zł wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem<br />

nr 6,<br />

- dział 700 – zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł, w tym:<br />

80.000,00 wydatki bieżące, 350.000,00 – są to środki przeznaczone<br />

na remonty budynków komunalnych i badania<br />

techniczne, oraz 50.000,00 zł środki przeznaczone na wydatki<br />

inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,<br />

- dział 750 – zwiększa się o kwotę 25.317,00 zł z przeznaczeniem<br />

na bieżące wydatki,<br />

- dział 754 – zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, w tym:<br />

100.000,00 wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr<br />

6 do uchwały oraz 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania<br />

z zakresu obrony cywilnej,<br />

- dział 757 – zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem<br />

na obsługę emisji obligacji komunalnych,<br />

- dział 801 – zwiększa się o kwotę 357.843,00 zł, w tym: 48.703<br />

z tytułu subwencji oświatowej przeznaczone na wynagrodzenia,<br />

oraz 309.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – zgodnie<br />

z załącznikiem nr 6,<br />

- dział 852 – zmniejsza się o kwotę 1.106.700,00 zł z tytułu<br />

zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,<br />

- dział 854 – zwiększa się o kwotę 6.509,00 z tytułu otrzymanej<br />

dotacji przeznaczonej na pomoc materialna dla uczniów,<br />

- dział 900 – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem<br />

na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6,<br />

- dział 921 – zwiększa się o 100.000,00 zł – dotacja na zadania<br />

inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,<br />

- dział 926 – zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem<br />

na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem<br />

nr 6.<br />

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami<br />

i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.<br />

Łączne zwiększenie wydatków- wynosi 914.769,00 zł.<br />

25


26<br />

UCHWAŁA NR LVI/427/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.<br />

U Z A S A D N I E N I E<br />

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym,<br />

stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy<br />

<strong>Mosina</strong>, jak również podstawę do opracowania budżetu Gminy<br />

<strong>Mosina</strong>. Ze względu na wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej,<br />

istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.<br />

UCHWAŁA NR LVI/430/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.<br />

U Z A S A D N I E N I E<br />

Rady gmin: Granowo, Kamieniec i Rakoniewice podjęły<br />

uchwały o przystąpieniu do Związku oraz o przyjęciu jego Statutu.<br />

Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 14 lipca<br />

2005 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do Związku nowych uczestników.<br />

W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany<br />

zapisów § 3 Statutu Związku. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy<br />

o samorządzie gminnym, zmiana Statutu Związku następuje w<br />

trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. Wobec powyższego<br />

dla ważności zmian w Statucie Związku, koniecznym jest<br />

podjęcie przez rady gmin uczestników Związku uchwał o zmianie<br />

Statutu.<br />

UCHWAŁA NR LVI/431/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.<br />

U Z A S A D N I E N I E<br />

Dokonuje się zmian w Statucie Związku, określonych w załączniku<br />

do niniejszej uchwały, a których konieczność określiła<br />

dotychczasowa działalność Związku. Zakres zmian wynika z<br />

propozycji zgłaszanych w trakcie obrad Zgromadzenia na dotychczasowych<br />

posiedzeniach oraz propozycji gmin – uczestników<br />

Związku. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie<br />

gminnym, zmiana Statutu Związku następuje w trybie przewidzianym<br />

dla jego ustanowienia. Wobec powyższego dla ważności<br />

zmian w Statucie Związku, koniecznym jest podjęcie przez<br />

rady gmin uczestników Związku uchwał o zmianie Statutu.<br />

UCHWAŁA NR LVI/432/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Mosinie.<br />

U Z A S A D N I E N I E<br />

Do tej pory na terenie miasta <strong>Mosina</strong> istniało jedno gimnazjum<br />

w Zespole Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka 75. Gimnazjum<br />

nr 1 w Mosinie powstaje na wniosek Rady Rodziców przy Szkole<br />

Podstawowej nr 1 w Mosinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii<br />

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie.<br />

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ<br />

Zgodnie z uchwałą nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie<br />

z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy <strong>Mosina</strong><br />

– Rozdział V § 54 pkt 3, przewidywane koszty, związane z utworzeniem<br />

i pracą gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej<br />

nr 1 w Mosinie w roku budżetowym <strong>2006</strong> (od 1 września do<br />

31 grudnia <strong>2006</strong> r.), wyniosą:<br />

1) Wyposażenie klas:<br />

- stoły uczniowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 zł,<br />

- krzesła uczniowskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 800 zł,<br />

- szafy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 zł,<br />

- biurka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 zł,<br />

- krzesła nauczycielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 zł.<br />

2) Wyposażenie pracowni (fizyka, chemia, geografia, biologia,<br />

pracownia komputerowa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000 zł.<br />

3) Biblioteka szkolna (istnienie jednej biblioteki szkolnej wymaga<br />

podpisania porozumienia przez dyrektorów szkół na<br />

korzystanie ze zbiorów przez uczniów szkoły podstawowej i<br />

gimnazjum): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 zł.<br />

4) Pieczęcie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 zł.<br />

5) Etaty administracyjno-obsługowe:<br />

- 0,5 etatu księgowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 zł,<br />

- 0,5 etatu referent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 zł,<br />

- 2 etaty – obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 058 zł,<br />

(płace brutto, pochodne od wynagrodzeń – ZUS, fundusz<br />

socjalny), zatrudnienie pracowników obsługi (2 etaty) wiąże<br />

się z redukcją etatów w SP 1.<br />

6) Koszty osobowe – kadra pedagogiczna:<br />

- 6,0 etatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 484 zł<br />

(płace i pochodne od wynagrodzeń) – etaty przeznaczone<br />

dla nauczycieli przedmiotów, pedagoga, psychologa.<br />

7) Konkurs na dyrektora gimnazjum: . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 zł.<br />

8) Wyposażenie gabinetu dyrektora: . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 zł<br />

(meble, komputer z oprogramowaniem, telefon).<br />

9) Wyposażenie – sekretariat, księgowość: . . . . . . . . .12 000 zł<br />

(meble, komputer z oprogramowaniem, telefaks, niszczarka,<br />

ksero, kasa pancerna, materiały biurowe).<br />

10) Adaptacja pomieszczeń na gabinet dyrektora i sekretariat:<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 zł<br />

(malowanie, drobne remonty, ewentualne zabezpieczenia,<br />

alarm).<br />

Przewidywane koszty: 200 092 zł.<br />

UCHWAŁA NR LVI/433/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie skargi Teresy Dolaty<br />

na Burmistrza Gminy <strong>Mosina</strong>.<br />

§ 2.<br />

Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną skargę Teresy<br />

Dolaty z dnia 3 czerwca 2005 r. na Burmistrza Gminy <strong>Mosina</strong>.<br />

U Z A S A D N I E N I E<br />

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LIII/412/06 z dnia 26<br />

stycznia <strong>2006</strong> r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności<br />

skargi Teresy Dolaty z dnia 3 czerwca 2005 r. na Burmistrza<br />

Gminy <strong>Mosina</strong>. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się<br />

ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole<br />

pokontrolnym.<br />

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


UCHWAŁA NR LVI/434/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu<br />

zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji<br />

złoża piasków kwarcowych na części działki<br />

o nr ewid. 109, położonej w Sowińcu.<br />

U Z A S A D N I E N I E<br />

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo<br />

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. <strong>Nr</strong> 228, poz. 1947<br />

z późn. zm.): dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan<br />

zagospodarowania przestrzennego w trybie określonym przepisami<br />

odrębnymi. Jednocześnie zgodnie z art. 53 ust. 6 powołanej<br />

powyżej ustawy: jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na<br />

środowisko będą nieznaczne, rada gminy, może podjąć uchwałę<br />

o odstąpieniu od sporządzenia planu, o którym mowa w ust. 1.<br />

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania<br />

przestrzennego miasta i gminy <strong>Mosina</strong>, zatwierdzonym<br />

uchwałą <strong>Nr</strong> XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia<br />

9 czerwca 1998 r., obszar inwestycji przeznaczony jest pod udokumentowane<br />

miejsca występowania surowców – piaski (P) na<br />

ekosystemach leśnych bez prawa zabudowy.<br />

Planowana inwestycja polegać ma na eksploatacji złoża piasków<br />

kwarcowych na części działki o nr ewid. 109, położonej w<br />

Sowińcu. Obszar objęty przewidywanym terenem eksploatacji<br />

złoża, stanowi obecnie grunty leśne należące do Skarbu Państwa,<br />

pozostające w zarządzie Lasów Państwowych i wchodzące<br />

w skład pododdziałów 31 a, b, f Nadleśnictwa i obrębu leśnego<br />

Konstantynowo. Obszar inwestycji obejmuje powierzchnię<br />

15,75 ha i przedstawiony został na załącznikach do niniejszej<br />

uchwały. Należy podkreślić, iż grunty będą czasowo wyłączane<br />

z produkcji leśnej partiami o powierzchni około 3 ha, a średni<br />

czas wyłączenia poszczególnych działek wyniesie około 7 lat.<br />

Po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu rekultywacji, grunty<br />

poeksploatacyjne zostaną zalesione i przekazane w zarząd Nadleśnictwa<br />

Konstantynowo, reprezentującego Skarb Państwa.<br />

Projektowana eksploatacja złoża piasków kwarcowych wymagać<br />

będzie wyrębu drzewostanu. Są to bory mieszane, a wiek<br />

drzewostanu oceniany jest na około 50 lat w odniesieniu do terminu<br />

faktycznego wyłączenia. Wyłączenie gruntów z produkcji<br />

leśnej spowoduje czasowe przerwanie cyklu produkcji leśnej,<br />

szacowane na około 7 lat w stosunku do poszczególnych parceli.<br />

Prowadzona eksploatacja wpłynie ma morfologię terenu.<br />

W miejscu obecnego wyniesienia powstanie rozległe wyrobisko<br />

z płaskim dnem i skarpami końcowymi o średniej wysokości<br />

3 m. W konsekwencji, po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu<br />

rekultywacji nastąpi niewielkie pogorszenie warunków<br />

glebowych. W stosunku do warunków hydrogeologicznych nastąpi<br />

ich poprawa, ponieważ eksploatacja prowadzona będzie<br />

do 1,5 m powyżej zwierciadła wody gruntowej. Ze względu na<br />

niskie brzeżne wartości miąższości złoża i nakładu wynoszące<br />

średnio 3 m, złagodzenie i zagospodarowanie skarp końcowych<br />

również nie spowoduje degradacji szerokiego pasa leśnego.<br />

Rekultywacja terenu poeksploatacyjnego polegać będzie<br />

zasadniczo na selektywnym zdejmowaniu gleby, pozostałego<br />

nadkładu i przemieszczaniu w obrębie powstających wyrobisk<br />

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ<br />

poeksploatacyjnych. Z wierzchowiny złoża zdejmowana będzie<br />

warstwa o średniej grubości około 0,8 m, a pozyskane masy<br />

ziemne będą wykorzystywane bezpośrednio do odbudowy<br />

struktury gleby i podłoża podglebowego w obrębie wyrobisk<br />

poeksploatacyjnych – odtworzenie pierwotnego profilu gleby.<br />

Skarpy końcowe złagodzone zostaną w stopniu umożliwiającym<br />

ich prawidłowe zalesienie i zabezpieczenie przez procesami<br />

erozyjnymi. Po zakończeniu rekultywacji technicznej wykonane<br />

zostaną zabiegi agrotechniczne i zalesienie zrekultywowanych<br />

wyrobisk poeksploatacyjnych pod nadzorem Nadleśnictwa<br />

Konstantynowo. Zrekultywowane w ten sposób grunty przekazywane<br />

będą do celów związanych z prowadzeniem planowej<br />

gospodarki leśnej.<br />

Jak wynika z powyżej przedstawionej charakterystyki inwestycja<br />

polegać będzie na czasowym wyłączeniu z produkcji leśnej<br />

powierzchni 15,75 ha, tj. eksploatacji złoża piasków kwarcowych<br />

oraz rekultywacji i ponownego zalesienia terenów poeksploatacyjnych.<br />

Najniekorzystniejszymi efektami eksploatacji złoża będą<br />

zmiany morfologiczne terenu. Pozostałe wpływy na środowisko<br />

będą nieznaczne, stąd też spełniony jest warunek określony w<br />

art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.<br />

– Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. <strong>Nr</strong> 228, poz. 1947<br />

z późn. zm.). Jednocześnie należy zauważyć, iż planowana inwestycja<br />

nie koliduje z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków<br />

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy <strong>Mosina</strong>,<br />

zatwierdzonym uchwałą <strong>Nr</strong> XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie<br />

z dnia 9 czerwca 1998 r., które to studium, zgodnie z art. 9 ust.<br />

4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu<br />

przestrzennym (Dz.U. <strong>Nr</strong> 80, poz. 717 z późn. zm.), jest wiążące<br />

dla organów gminy przy sporządzaniu planu miejscowych<br />

i tym samym z polityką przestrzenną gminy.<br />

UCHWAŁA NR LVI/435/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie przyznania<br />

Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.<br />

§ 1.<br />

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej<br />

przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Danucie Białas,<br />

jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie,<br />

umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.<br />

UCHWAŁA NR LVI/436/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie przyznania<br />

Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.<br />

§ 1.<br />

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej<br />

przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Czesławowi<br />

Jenczowi, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie,<br />

umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.<br />

27


28<br />

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ / KOMUNIKAT<br />

UCHWAŁA NR LVI/437/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie przyznania<br />

Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.<br />

§ 1.<br />

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej<br />

przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Ryszardowi<br />

Małeckiemu, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie<br />

za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi<br />

Mosińskiej.<br />

UCHWAŁA NR LVI/4<strong>38</strong>/06<br />

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

z dnia 30 marca <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie skargi Stefanii Ciesielskiej<br />

na Burmistrza Gminy <strong>Mosina</strong>.<br />

§ 2.<br />

Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną skargę Stefanii<br />

Ciesielskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. na Burmistrza Gminy<br />

<strong>Mosina</strong>.<br />

U Z A S A D N I E N I E<br />

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LIII/413/06 z dnia<br />

26 stycznia <strong>2006</strong> r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności<br />

skargi Stefanii Ciesielskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. na<br />

Burmistrza Gminy <strong>Mosina</strong>. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała<br />

się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte<br />

w protokole pokontrolnym.<br />

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.<br />

TERMINARZ ZAPLANOWANYCH POSIEDZEŃ<br />

KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE<br />

W CZERWCU <strong>2006</strong> r.<br />

DATA GODZINA NAZWA KOMISJI TEMAT POSIEDZENIA<br />

12.06.<strong>2006</strong> r. 17.30<br />

13.06.<strong>2006</strong> r. 17.30<br />

13.06.<strong>2006</strong> r. 17.30<br />

Komisja Edukacji,<br />

Kultury i Sportu<br />

Komisja Ochrony Zdrowia<br />

i Pomocy Społecznej<br />

Komisja Promocji Gminy<br />

i Współpracy Samorządowej<br />

14.06.<strong>2006</strong> r. 17.30 Komisja Rewizyjna<br />

19.06.<strong>2006</strong> r. 17.30<br />

20.06.<strong>2006</strong> r. 17.30<br />

21.06.<strong>2006</strong> r. 17.30<br />

Komisja Ochrony Środowiska<br />

i Rolnictwa<br />

Komisja Inwestycji,<br />

Mienia Komunalnego<br />

i Ładu Przestrzennego<br />

Komisja Porządku Publicznego<br />

i Bezpieczeństwa<br />

22.06.<strong>2006</strong> r. 17.30 Komisja Budżetu i Finansów<br />

Budowa nowej szkoły w Mosinie – wizyta na placu budowy. Przygotowanie<br />

bazy Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w Mosinie do<br />

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (posiedzenie wyjazdowe).<br />

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie<br />

na temat wypoczynku letniego.<br />

Spotkanie z przedstawicielem WPN w celu omówienia programu<br />

dla rozwoju turystyczno-rekreacyjnego mikroregionu wokół parku.<br />

Spotkanie z przedstawicielem Rogalińskiego Parku Krajobrazowego<br />

w celu omówienia realizacji wniosków z roku ubiegłego<br />

i omówienia aktualnych problemów.<br />

Kontrola wykonania remontu budynku<br />

Urzędu Miejskiego w Mosinie.<br />

„Zielona Gmina” – omówienie organizacji konkursu.<br />

Podkomisje konkursowe – posiedzenie wyjazdowe.<br />

Stan realizacji inwestycji gminnych.<br />

Sport masowy, kolonie, obozy – warunki rozwoju<br />

i działania a bezpieczeństwo młodzieży.<br />

Współpraca Gminy <strong>Mosina</strong> z bankami.<br />

Zmiana do budżetu Gminy <strong>Mosina</strong> na rok <strong>2006</strong>.


Zarządzenie <strong>Nr</strong> 44/06<br />

Burmistrza Gminy <strong>Mosina</strong><br />

z dnia 26 kwietnia <strong>2006</strong> r.<br />

w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać<br />

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia<br />

na świadczenie niektórych usług komunalnych.<br />

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.<br />

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. <strong>Nr</strong> 236,<br />

poz. 2008) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia<br />

2005 r. w sprawie szczegółowego określania wymagań, jakie powinien<br />

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia<br />

(Dz.U. z <strong>2006</strong> r. <strong>Nr</strong> 5, poz. 33), zarządza się co następuje:<br />

§ 1<br />

Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców<br />

ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie<br />

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli<br />

nieruchomości:<br />

I. Posiadanie finansowego, kadrowego i technicznego potencjału<br />

umożliwiającego zorganizowanie i uruchomienie systemu selektywnej<br />

zbiórki odpadów, w terminie od dnia 13 października <strong>2006</strong> r.<br />

II. Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną<br />

w: miejsca postojowe, miejsce do mycia pojazdów i pojemników lub<br />

udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy<br />

to wymaganie, przez przedłożenie stosownej umowy, pomieszczenia<br />

magazynowe, stanowisko do belowania wyposażone w belownicę.<br />

III. Dysponowanie na terenie Gminy <strong>Mosina</strong> nieruchomością przeznaczoną<br />

na punkt do odbioru odpadów problemowych takich jak:<br />

odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady<br />

niebezpieczne (m.in. baterie, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach<br />

itp.) itp.<br />

Przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć wykazanie<br />

tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności,<br />

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego<br />

albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu<br />

bądź umowy.<br />

Punkt należy wyposażyć w specjalistyczne pojemniki oznaczone<br />

logo firmy.<br />

IV. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym, w liczbie<br />

i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu<br />

sanitarnego, następującego rodzaju:<br />

- pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych, o różnych<br />

pojemnościach<br />

- pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1,0<br />

– 2,5 m 3 w ujednoliconym kolorze: niebieskim na makulaturę, żółtym<br />

na plastik, zielonym na szkło kolorowe, białym na szkło białe,<br />

- workami foliowymi do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych<br />

rodzajów odpadów.<br />

V. Dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja<br />

uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów<br />

następującego rodzaju:<br />

1. pojazdy bezpylne,<br />

2. pojazdy bramkowe,<br />

3. pojazdy hakowe wyposażone w urządzenie typu HDS,<br />

4. pojazdy ciężarowe.<br />

Pojazdy przed rozpoczęciem działalności należy oznakować nazwą<br />

firmy.<br />

Posiadany sprzęt musi zapewniać właściwy standard sanitarny<br />

świadczonych usług.<br />

Przez właściwy standard sanitarny należy rozumieć możliwość<br />

techniczną i organizacyjną utrzymania stałej częstotliwości opróżniania<br />

pojemników i kontenerów na odpady, określonej w przepisach prawa<br />

miejscowego.<br />

VI. Posiadanie sprzętu komputerowego i informatycznego pozwalającego<br />

na:<br />

ZARZĄDZENIE<br />

1. gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego<br />

systemu komputerowego, celem przekazywania do Urzędu<br />

Miejskiego w Mosinie informacji wynikających z wydanego<br />

zezwolenia,<br />

2. prowadzenie ewidencji przekazanych przez usługobiorców selektywnie<br />

odpadów, celem obliczenia średniego poziomu selekcji<br />

i naliczania zniżki w opłatach.<br />

Dopuszcza się zlecenie zadań wymienionych w punkcie 1 i 2 specjalistycznej<br />

firmie, pod warunkiem udokumentowania tego poprzez<br />

przedłożenie stosownej umowy.<br />

VII. Posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów.<br />

§ 2<br />

Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców<br />

ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług<br />

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości<br />

ciekłych:<br />

1. Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego<br />

wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury<br />

z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów<br />

asenizacyjnych. (Dz.U. z 2002 r. <strong>Nr</strong> 193, poz. 1617).<br />

2. Dysponowanie miejscem dla garażowania pojazdu asenizacyjnego<br />

w pomieszczeniach zamkniętych lub na zorganizowanych parkingach<br />

samochodowych, wytyczonych zgodnie z miejscowym<br />

planem zagospodarowania przestrzennego.<br />

§ 3<br />

Określa się wymagania, które powinien spełniać przedsiębiorca<br />

ubiegający o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie<br />

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:<br />

1. Posiadanie krytego samochodu przystosowanego do bezpiecznego<br />

i humanitarnego transportu zwierząt.<br />

2. Posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych<br />

zwierząt:<br />

a) poskramiacz do łapania dużych zwierząt (pręt z linką i lassem),<br />

b) poskramiacz z siatki do łapania małych zwierząt,<br />

c) specjalne rękawice chroniące przed pogryzieniem.<br />

3. Posiadanie klatek małych, średnich i dużych (o szerokości odpowiednio<br />

– 30; 40 i 50 cm i długościach odpowiednio – 0,60; 0,80<br />

i 1,0 m), umożliwiające swobodne przyjęcie przez zwierzę pozycji<br />

stojącej lub leżącej. Klatki muszą posiadać podłogi zapewniające<br />

przyczepność kończyn oraz możliwość utrzymania higieny w czasie<br />

transportu.<br />

§ 4<br />

Określa się wymagania, które powinien spełniać przedsiębiorca<br />

ubiegający o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie<br />

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk<br />

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:<br />

1. Dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami<br />

technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,<br />

a w szczególności:<br />

- klatki dla psów,<br />

- klatki dla kotów,<br />

- pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny,<br />

- chłodnie do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,<br />

- urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.<br />

2. Posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.<br />

§ 5<br />

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony<br />

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.<br />

§ 6<br />

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega<br />

podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na<br />

stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Mosinie i w formie<br />

pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych oraz<br />

w „Merkuriuszu Mosińskim”.<br />

29


30<br />

KOMUNIKAT / REKLAMY<br />

Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej Krosno – Krosinko.<br />

Na moście przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Lipowej w miejscowości Krosinko wprowadzono<br />

ograniczenie skrajni drogowej, które pozwala przejeżdżać pojazdom o wymiarach<br />

maksymalnych: wysokości 2,5 m i szerokości 2,5 m.<br />

Ograniczenia skrajni dokonano za pomocą stalowej bramki.<br />

Na początku bieżącego roku, przygotowując się do ogłoszenia przetargu na opracowanie<br />

projektu modernizacji mostu, Gmina zleciła przegląd obiektu specjaliście ds.<br />

mostów Panu Andrzejowi Ziółkowskiemu. Stwierdził on, że na każdej belce ustroju nośnego<br />

istnieją rysy (pęknięcia). Ostatnia ocena stanu technicznego mostu została wykonana<br />

we wrześniu 2003 roku. Wówczas obiekt posiadał tylko jedną belkę z pęknięciem.<br />

Ta różnica w stanie technicznym obiektu w 2003 i <strong>2006</strong> roku świadczy o tym, że w ciągu<br />

dwóch lat miało miejsce nadmierne przeciążenie obiektu, pomimo istniejącego ograniczenia<br />

masy całkowitej pojazdów do 5 t. Zniszczenia dokonane przez pojazdy cięższe<br />

od 5 t skróciły żywotność mostu do ok. 5 lat bez remontu i ok. 15 lat po wykonaniu przez<br />

Gminę prac remontowych.<br />

Każdy kolejny miesiąc używania obiektu nie zabezpieczonego przed możliwością<br />

wjechania takich pojazdów skraca gwałtownie okres eksploatacji mostu, nawet z możliwością<br />

jego rozbiórki. Mieszkańcy Krosinka, Krosna i Mosiny straciliby kolejną przeprawę<br />

pieszą i samochodową przez Kanał Mosiński. W tym miejscu należy pamiętać,<br />

że stary most w ciągu ul. Wierzbowej w Krosinku musiał być rozebrany z uwagi na to,<br />

że zabezpieczenia mostu nie były dość skuteczne przed wjeżdżaniem pojazdow ciężarowych.<br />

Po tamtych doświadczeniach wiemy, że musimy postępować zdecydowanie w<br />

sprawie ochrony mostu na ul. Lipowej.<br />

Stąd decyzja Gminy o natychmiastowym wykonaniu fizycznego zabezpieczenia<br />

obiektu w postaci bramki, która skutecznie uniemożliwia przejechanie przez most samochodom<br />

ciężarowym. Jeszcze w bieżącym roku <strong>Urząd</strong> będzie dysponował gotowym projektem<br />

remontu mostu, który pozwoli przystąpić do wykonywania prac budowlanych.<br />

MAŁGORZATA PIOTROWSKA<br />

Oddam w najem pomieszczenia na<br />

działalność gospodarczą w centrum<br />

Mosiny. Tel. 0-602 454 432<br />

Emerytka 53-letnia z doświadczeniem<br />

– podejmie pracę. Opieka nad<br />

chorym itp. Tel. 0-61 813 63 75<br />

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem<br />

w zakładzie usługowym. Tel. 0-601 578 346<br />

Montaż – Napełnianie – Naprawa<br />

Naprawa instalacji elektrycznej, diagnostyka ABS, AIR BAG.<br />

Montaż alarmów, imobiliserów, blokady Niedźwiedź – Lock,<br />

zamki centralne, radia, telefony i GPS.<br />

AUTO-ELEKTRYKA<br />

Tadeusz i Paweł Marciniak<br />

62-050 <strong>Mosina</strong>, ul. Chodk iewicza 15<br />

Tel. 0-61 813 26 33, 0-509 533 393, 0-509 533 399<br />

FIZJOTERAPIA<br />

DOMINIK KACZMAREK<br />

mgr fizjoterapii<br />

<strong>Mosina</strong>, ul. Mostowa 1<br />

tel. 0-502 654 354<br />

remedial@interia.pl<br />

Terapeuta koncepcji PNF, metody McKenziego, metody Kinesio Taping®<br />

Usprawnianie w schorzeniach narządu ruchu, chorobach zwyrodnieniowych, po udarach<br />

Leczenie zespołów bólów kręgosłupa (metoda McKenziego)<br />

Terapia metodą Kinesio Taping® (polegająca na aplikacji taśmy Kinesio Tex®) w przypadku RZS,<br />

obrzęku, bólów mięśniowych; po urazach komunikacyjnych, sportowych<br />

S M A C Z N E I Z D R O W E !<br />

Usprawnianie dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi<br />

Doradztwo dotyczące uzyskania odszkodowania z OC osobom<br />

poszkodowanym w wypadkach samochodowych<br />

O G Ł O S Z E N I A D R O B N E<br />

SZPARAGI<br />

bezpośrednio od producenta<br />

z małej plantacji.<br />

W sprzedaży od połowy<br />

kwietnia do końca czerwca.<br />

tel. 889 93 44 43<br />

W SEZONIE<br />

RÓWNIEŻ<br />

TRUSKAWKI<br />

AU TO - K L I M AT Y Z AC J A<br />

DOJAZD<br />

DO KLIENTA


GARNITURY<br />

MARYNARKI<br />

SPODNIE<br />

KURTKI<br />

Sprzedaż hurtowa i detaliczna<br />

(szycie na miarę)<br />

Puszczykowo, ul. Klonowa 8<br />

(przy Urzędzie <strong>Miasta</strong> Puszczykowa)<br />

tel. 0-61 813 33 10<br />

KLIMATYZACJE<br />

S E R W I S A U T O R Y Z O WA N Y<br />

OFERUJE:<br />

SPRZEDAŻ<br />

MONTAŻ<br />

SERWISOWANIE SPRZĘTU<br />

3 LATA GWARANCJI<br />

TEL. 0-61 893 94 99<br />

KOM. 0-507 160 878, 0-668 491 693<br />

www.romo.pl<br />

BIURO RACHUNKOWE<br />

62-050 MOSINA, ul. Podgórna 8<br />

tel. 0-61 813 22 86; tel. kom. 0-504 832 878<br />

OFERUJE SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE:<br />

- prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów<br />

- prowadzenia ewidencji przychodów (ryczałt)<br />

- prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)<br />

- sporządzania bilansów<br />

- sprawy kadrowo-płacowe, pracownicze, ZUS<br />

- księgowość w zakładach pracy chronionej<br />

Biuro jest czynne<br />

od poniedziałku do piątku od 17 do 19<br />

BIURO POSIADA LICENCJĘ<br />

MINISTERSTWA FINANSÓW<br />

NR 6799/97<br />

REKLAMY<br />

ROLETY<br />

ROLETKI MATERIAŁOWE<br />

ŻALUZJE PIONOWE<br />

ŻALUZJE POZIOME<br />

MOSKITIERY<br />

PRODUKCJA • MONTAŻ • NAPRAWY<br />

KÓRNIK: 0-61 819 02 91, 0-604 457 724<br />

DOJAZD GRATIS<br />

C E N Y P R O D U C E N T A<br />

KURTKI<br />

GARNITURY<br />

SPODNIE<br />

KOSZULE<br />

UWAGA!<br />

<strong>Mosina</strong><br />

ul. Poniatowskiego 5<br />

tel. 0-61 819 14 05<br />

ZAKŁAD KRAWIECKI<br />

LIDA<br />

poleca szycie miarowe:<br />

• sukni wieczorowych<br />

• spodni<br />

• spódnic<br />

• bluzek<br />

• żakietów<br />

• drobne poprawki<br />

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25<br />

tel. 0-61 893 84 55, tel. kom. 0-608 865 372<br />

poniedziałek – piątek w godz. 16-19<br />

SPECJALISTA PSYCHIATRA<br />

lek. med. Antonina Zięba<br />

leczenie nerwic, depresji, psychoz,<br />

rozmowy terapeutyczne<br />

(przyjęcia uzgadniać telefonicznie)<br />

SPECJALISTA PEDIATRA<br />

lek. med. Albin Zięba<br />

przyjęcia w godz. 8–9 i 16–17<br />

wizyty domowe zgłaszać od 7 do 19<br />

Puszczykowo, ul. Słoneczna 7<br />

tel. 0-61 813 31 47<br />

BIURO RACHUNKOWE<br />

ŚW. KWALIF. MIN. FINAN. 12710/99<br />

mgr inż. Marzena Giera<br />

profesjonalna obsługa<br />

księgowa firm<br />

62-050 <strong>Mosina</strong>, ul. Norwida 6<br />

tel. 0-61 819 11 10, 0-600 82 44 68<br />

czynne od 17 do 20<br />

PROFESJONALNY<br />

ZAKŁAD<br />

MALARSKI<br />

Jacek Matuszczak<br />

tel. 0-61 819 20 59<br />

kom. 0-608 187 708<br />

Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie<br />

Montaż płyt gipsowo-kartonowych<br />

Sufity podwieszane<br />

Układanie wykładzin<br />

Płytki<br />

Sylwester Lange<br />

<strong>Mosina</strong>,<br />

ul. Słoneczna 17<br />

tel. 0-61 813 25 05<br />

NAPRAWA PRALEK<br />

• automatycznych<br />

• wirnikowych<br />

• wirówek do bielizny<br />

• chłodziarek domowych<br />

BIURO RACHUNKOWE<br />

62-022 Sasinowo, ul. Poznańska 13<br />

tel. 0-61 893 83 77, tel. kom. 0-602 649 793<br />

OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE:<br />

prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów<br />

prowadzenia ewidencji przychodów – ryczałt<br />

rozliczenia podatkowe PIT<br />

kadry i płace<br />

rozliczenia ZUS<br />

sporządzanie wniosków na kapitał początkowy<br />

B I U R O C Z Y N N E<br />

od poniedziałku do piątku w godz. 17-19<br />

Wcześniejsze godziny proszę uzgadniać telefonicznie<br />

BIURO POSIADA LICENCJĘ<br />

MINISTRA FINANSÓW NR 15229/99<br />

31


32<br />

NAPRAWA<br />

PRALEK i ZMYWAREK<br />

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH<br />

tel. 0-61 813 27 60, 0-601 893 331<br />

<strong>Mosina</strong>, 25 Stycznia 48<br />

ZATRUDNIMY<br />

KRAWCOWE<br />

ORAZ<br />

SZEFOWĄ<br />

PRODUKCJI<br />

ZAKŁAD KRAWIECKI W MOSINIE<br />

TEL. 0-61 813 28 62<br />

KOM. 0-602 198 517<br />

OKNA PCV<br />

okno typowe 1465×1435<br />

RATY 450 zł netto - 7 % VAT<br />

ROLETY ZEWNĘTRZNE<br />

ROLETKI MATERIAŁOWE<br />

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ!!!<br />

TEL. 505 623 755<br />

D.S.WINDOWS, ŻABINKO 50<br />

REKLAMY<br />

WIELKA<br />

WIOSENNA<br />

PROMOCJA<br />

CENOWA<br />

D R E W N O R O Z P A Ł K O W E G R A T I S !<br />

WĘGIEL<br />

miał • groszek • orzech • kostk a<br />

bezpośrednio z kopalni „Wujek ”<br />

Kontakt i zamówienia: 0-509 795 169<br />

DREWNO<br />

opałowe – kominkowe<br />

dąb • brzoza • grab • akacja • sosna i inne<br />

kontakt i zamówienia 0-509 795 169<br />

posiadamy drewno z własnego wyrębu<br />

Już w Mosinie<br />

OGÓLNOPOLSK A SIEĆ SKLEPÓW<br />

„Market obuwia”<br />

Modne wzorniwo<br />

w szokujących cenach!<br />

Zapraszamy – ul. Mostowa 3<br />

Godziny otwarcia: pn.-pt. 15-19, sob. 9-13


Budżet na inwestycje w pigułce:<br />

Ponad<br />

3 mln zł<br />

budowa ulic<br />

25 Stycznia<br />

oraz części<br />

ul. Targowej,<br />

wraz z<br />

kanalizacją<br />

deszczową<br />

Ponad<br />

1,5 mln zł<br />

wzmocnienie<br />

nawierzchni<br />

dróg<br />

gruntowych<br />

tłuczniem<br />

1,2 mln zł<br />

budowa<br />

nowej<br />

szkoły<br />

400 tys. zł<br />

uzbrojenie<br />

terenu<br />

inwestycyjnego<br />

przy<br />

ul. Śremskiej<br />

w Mosinie<br />

820 tys. zł<br />

budowa<br />

boisk<br />

sportowych<br />

w Gminie<br />

<strong>Mosina</strong><br />

900 tys. zł<br />

budowa<br />

sali<br />

gimnastycznej<br />

w Pecnej<br />

825 tys. zł<br />

modernizacja<br />

oświetlenia<br />

drogowego

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!