nowoœ ci

euedocs.emersonprocess.co.uk

nowoœ ci

NOWOŒCI

1

NOWOŚCI

Bezprzewodowy przetwornik ciœnienia Rosemount 3051S

Zbudowany w oparciu o platformê SuperModule

Zintegrowany pomiar ciœnienia, poziomu i przep³ywu

Osiem ustawianych alarmów

Du¿y lokalny wyœwietlacz

Wydajne baterie SmartPower

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648

Zintegrowane rozwi¹zanie

Do wszystkich typów czujników

• Termopary, RTD, rezystancyjne, mV

• RTD sensor matching

Pozdwójna obudowa

Osiem ustawianych alarmów

Du¿y wyœwietacz lokalny

Wydajne baterie SmartPower

Bramka bezprzewodowa 1420

Zarz¹dzanie sieci¹

• £atwo zapewniæ bezpieczeñstwo danych i rozbudowaæ sieæ

• Optymalizacja sieci

Zarz¹dzanie informacjami

• Niezawodnoœæ na poziomie powy¿ej 99%

• Lokalna archiwizacja danych

• Integracja z systemem sterowania, alarmy u¿ytkownika

Zarz¹dzanie urz¹dzeniem

• £atwa konfiguracja i diagnostyka

Bezprzewodowy przetwornik wejϾ dyskretnych Rosemount 702

Wspó³praca z wieloma rodzajami urz¹dzeñ sygnalizuj¹cych

przekroczenie wartoœci procesowych, które na wyjœciu posiadaj¹

pojedyncze lub podwójne styki beznapiêciowe

Wydajne baterie SmartPower

Diagnostyka przy u¿yciu protoko³u HART

Bezprzewodowy przetwornik pH/ORP 6081-P

Wysoka dok³adnoœæ i niezawodnoœæ aplikacjach monitorowania

Cyfrowa komunikacja HART 7.0

Diagnostka dzia³ania i stanu technicznego czujnika

Czytelny wyœwietlacz z prostym menu

Kompatybilny z wiêkszoœci¹ czujników pH/ORP Rosemount Analytical

Bezprzewodowy czujnik wibracji CSI 9420

Pomiar wibracji ca³kowitych oraz pomiar Peak Vue

Zestaw czujników mo¿liwych do pod³¹czenia

• 1 czujnik przyspieszenia, 1 czujnik przyspieszenia

wraz z wbudowanym czujnikiem temperatury

• 2 czujniki przyspieszenia

¯ywotnoœæ baterii >3lat

Dopuszczenia dla 900MHz oraz 2,4GHz Wireless HART


NOWOŒÆ - URZ¥DZENIA

BEZPRZEWODOWE SMART WIRELESS

Urz¹dzenia bezprzewodowe Smart Wireless firmy Emerson stanowi¹ rozszerzenie

architektury PlatWeb ® . Inteligentne i niezawodne przetworniki Smart Wireless s¹

po³¹czone w innowacyjn¹, samoorganizuj¹c¹ siê, bezprzewodow¹ sieæ

komunikacyjn¹ typu mesh. Ma ona zdolnoœæ automatycznego przy³¹czania

lub od³¹czania urz¹dzeñ i przesy³ania informacji inn¹ œcie¿k¹ w przypadku

wyst¹pienia przeszkody na drodze sygna³u. Przesy³anie informacji w sieci odbywa

siê wed³ug protoko³u TSMP synchronizuj¹cego pracê urz¹dzeñ w czasie.

Technologia ta zosta³a dog³êbnie przetestowana w warunkach przemys³owych.

Urz¹dzenia bezprzewodowe dostarczaj¹ tyle samo informacji i danych

diagnostycznych co tradycyjne urz¹dzenia HART. Bezprzewodowe przetworniki

Rosemount instaluje siê tak samo jak przetworniki tradycyjne, a ich obs³uga

nie wymaga dodatkowych szkoleñ.

Pakiet startowy SmartPack dostêpny jest z 5, 15 lub 25 licencjami

oprogramowania AMS do zbierania informacji diagnostycznych,

bezprzewodowymi przetwornikami Rosemount i bramk¹.

Urz¹dzenia s¹ prekonfigurowane i gotowe do monta¿u natychmiast

po rozpakowaniu.

2


EMERSON

3

ANALITYKA

Emerson jest globalnym dostawc¹ nowoczesnych urz¹dzeñ i us³ug dla przemys³u.

Firma posiada ponad 60 oddzia³ów specjalizuj¹cych siê w rozwi¹zaniach dla ró¿nych

segmentów rynku. Do g³ównych obszarów dzia³alnoœci firmy Emerson nale¿¹

sterowanie procesami przemys³owymi, automatyka przemys³owa, rozwi¹zania

dla klimatyzacji, ch³odnictwa, procesów grzewczych i przemys³u energetycznego,

urz¹dzenia AGD, narzêdzia, silniki jak równie¿ rozwi¹zania magazynowe.

Wiele firm i marek nale¿¹cych do Emersona (m.in. Copeland Compliant Scroll ® ,

PlantWeb ® , U.S. Motors ® & Emerson Motors, Liebert ® , Astec, ASCO,

White-Rodgers ® , RIDGID ® , In-Sink-Erator TM oraz ClosetMaid TM )

jest rozpoznawane na ca³ym œwiecie.

Emerson w skrócie

Data powstania firmy: 1890

Sidziba g³ówna: St. Louis, Missouri

Obroty w 2008: 24,8 mld USD

Firmy: Emerson Process Management

Emerson Network Power

Emerson Industrial Automation

Emerson Motor Technologies

Emerson Climate Technologies

Emerson Appliance Solutions

Emerson Storage Solutions

Emerson Professional Tools

140 tysiêcy zatrudnionych

Ponad 60 oddzia³ów, przedstawicielstwa w ponad 150 krajach

265 zak³adów produkcyjnych na ca³ym œwiecie


ANALITYKA

EMERSON PROCESS MANAGEMENT

Emerson Process Management nale¿y do wiod¹cych dostawców rozwi¹zañ

z dziedziny automatyki przemys³owej, którzy pomagaj¹ automatyzowaæ, sterowaæ

i zarz¹dzaæ z³o¿onymi procesami przemys³owymi w przemyœle chemicznym,

papierniczym, energetycznym, spo¿ywczym, rafineryjnym, olejowym i gazowym,

farmaceutycznym i innych. Firma oferuje doskona³e produkty i technologie

oraz us³ugi z dziedziny prac in¿ynierskich i doradztwa, prowadzenia projektów

i utrzymania ruchu. Nasze zintegrowane i nowoczesne rozwi¹zania pomagaj¹

zmniejszyæ nak³ady kapita³owe, zintegrowaæ informacje dla usprawnienia procesu

podejmowania decyzji, zarz¹dzaæ procesami przemys³owymi i utrzymaæ urz¹dzenia

w dobrym stanie aby wydajnoœæ i dostêpnoœæ instalacji by³y na jak najwy¿szym

poziomie. Do Emerson Process Management nale¿¹ nastêpuj¹ce marki: PlantWeb ® ,

Fisher ® , Micro Motion ® , Rosemount ® , DeltaV, Ovation ® , AMS i Mobrey ® .

Emerson Process Management

Emerson Process Management powsta³ w drodze zmiany nazwy z firmy Fisher-

Rosemount, która utworzona zosta³a w roku 1993 w wyniku po³¹czenia dwóch

czo³owych dostawców urz¹dzeñ do automatyzacji procesów przemys³owych –

firm Fisher Controls i Rosemount. Nazwa Emerson Process Management zosta³a

wprowadzona w kwietniu 2001 roku i odzwierciedla d¹¿enie firmy Emerson

Electric do zintegrowania rozwi¹zañ i us³ug œwiadczonych przez wszystkie firmy,

które do niej nale¿¹. Siedziba g³ówna firmy znajduje siê w St.Louis,

Missuri, USA. Obroty w 2008 roku wynios³y 6,7 mld USD.

Rozwi¹zania i us³ugi z dziedziny optymalizacji zasobów

Oprogramowanie AMS do serwisowania predykcyjnego

Monitorowanie stanu technicznego urz¹dzeñ

RBM - Reliability Based Maintenance - program dla urz¹dzeñ mechanicznych,

elektrycznych i procesowych

Rozwi¹zania i us³ugi w dziedzinie sterowania procesami

Us³ugi in¿ynieryjne i doradztwo

Zarz¹dzanie projektami

Utrzymanie ruchu i testowanie

Szkolenia

Ga³êzie przemys³u

Chemiczny

Rafineryjny

Przesy³ i dystrybucja gazu

Wydobywczy i metalurgiczny

Produkcja ropy i gazu

Farmaceutyczny

Energetyczny

Papierniczy

Spo¿ywczy

Pó³przewodnikowy

Tekstylny

Gospodarka wodno-œciekowa

4


PLANTWEB

Nowatorska platforma systemów sterowania

Nowe inwestycje i modernizacje istniej¹cych

systemów sterowania s¹ dziœ niezwykle

kosztowne. Bardzo czêsto najwiêkszym

problemem w realizacji takiego projektu

jest zmieszczenie siê w przewidywanym

bud¿ecie. Wymusza to niekiedy rezygnacjê

z najlepszych technicznie rozwi¹zañ

na rzecz przeciêtnych, lecz przez to

znacznie tañszych. Czêsto na etapie analizy

kosztów inwestycji nie uwzglêdnia siê

przysz³ych kosztów eksploatacji, które

z czasem okazuj¹ siê nadspodziewanie

wysokie.

Firma Emerson Process Management

stworzy³a PlantWeb - nowatorsk¹ platformê

systemu sterowania, która umo¿liwia

pogodzenie dwóch, wydawa³oby siê

przeciwstawnych, celów: najwy¿szej jakoœci

i funkcjonalnoœci urz¹dzeñ oraz niskich

kosztów realizacji inwestycji i eksploatacji

instalacji. PlantWeb to cyfrowa platforma

sterowania i zarz¹dzania eksploatacj¹

obiektu wykorzystuj¹ca inteligencjê

urz¹dzeñ obiektowych do poprawy

wydajnoœci instalacji, oparta

na inteligentnych urz¹dzeniach obiektowych

typu SMART, komunikacji cyfrowej

w standardzie Foundation Fieldbus

lub HART oraz na systemie sterowania

DeltaV.

Inteligencja predykcyjna PlantWeb zwiêksza

wydajnoœæ prac utrzymania ruchu dziêki

wykrywaniu i diagnozowaniu potencjalnych

problemów z urz¹dzeniami zanim problemy

te wyst¹pi¹ i doprowadz¹ do przestoju

instalacji. Dziêki temu zmniejsza siê

czêstotliwoœæ, zakres i koszt dokonywanych

napraw oraz mo¿na unikn¹æ niepotrzebnych

i bezproduktywnych dzia³añ, co pozwala

poprawiæ wyniki instalacji.

Integracja informacji, ³atwoœæ sterowania

i optymalizacji zwiêkszaj¹ wydajnoœæ

pozwalaj¹c operatorom rozszerzyæ zakres

kontroli procesu i jednoczeœnie prowadziæ

proces w najlepszym punkcie pracy.

5

PLANT WEB

Dobra regulacja wymaga dobrych danych

- Wszystkie urz¹dzenia PlantWeb ®

maj¹ indeks zmiennoœci

- Wszystkie urz¹dzenia zaprojektowane s¹

tak, aby mo¿na by³o weryfikowaæ dane

jako dobre, z³e lub niepewne

* Sygna³ oznaczony jako "z³y" mo¿e

wskazywaæ na uszkodzenie urz¹dzenia

* Sygna³ oznaczony jako "niepewny"

oznacza, ¿e jakoœæ danych jest nieznana

- Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹

zaawansowane mo¿liwoœci

samodiagnostyki

PlantWeb nie tylko obni¿a koszty

kapita³owe i koszty prac in¿ynieryjnych

w porównaniu z tradycyjnymi

scentralizowanymi systemami typu DCS,

ale równie¿ zapewnia korzyœci operacyjne

poprzez poprawê wydajnoœci i czasu pracy

instalacji, poprawê jakoœci produktu,

zmniejszenie kosztów modernizacji

i utrzymanie lepszych parametrów dzia³ania

instalacji. 2% to typowy wynik poprawy

efektywnoœci instalacji po wprowadzeniu

PlantWeba. PlantWeb nie jest jedynie

produktem czy szczególnego rodzaju

systemem sterowania. Jest to wypróbowana

strategia tworzenia cyfrowej platformy

do budowania rozwi¹zañ, które

zoptymalizuj¹ dzia³anie instalacji.

- Wykorzystanie mo¿liwoœci cyfrowej

inteligencji

Dzisiejsza inteligencja urz¹dzeñ

obiektowych oferuje nowe bogactwo

informacji, ³¹cznie z diagnostyk¹,

która pozwala przewidzieæ problemy

z urz¹dzeniami i zapobiec im,

zanim zaburz¹ proces.

- Zapewnienie ³¹cznoœci

Urz¹dzenia, systemy i aplikacje

wykorzystuj¹ce otwarte standardy

komunikacji pod³¹czone s¹ do sieci

komunikacyjnej zak³adu, zapewniaj¹c

dostêp do informacji o procesie

i urz¹dzeniach na terenie ca³ego zak³adu.

- Sterowanie procesem

Im wiêcej mamy informacji o procesie

i urz¹dzeniach procesowych, tym ³atwiej

jest wprowadzaæ poprawki i zapewniæ

p³ynnoœæ pracy instalacji.


PLANTWEB

Optymalizacja zasobów

Nowe technologie i us³ugi wykorzystuj¹

wszystkie dostêpne informacje by zwiêkszyæ

czas pracy instalacji, zoptymalizowaæ jej

dzia³anie i zmniejszyæ koszty utrzymania

ruchu. Umo¿liwia to, oprócz sterowania

procesem, optymalizacjê posiadanych

zasobów oraz prost¹ integracjê z innymi

systemami w zak³adzie.

Dziêki kompleksowemu wykorzystaniu

inteligencji urz¹dzeñ obiektowych mo¿liwe

s¹ miêdzy innymi:

- zdalna konfiguracja urz¹dzeñ

- zdalna diagnostyka urz¹dzeñ

- œledzenie stanu technicznego urz¹dzeñ

- automatyczne sprawdzanie obwodów itp.

Dziêki temu mo¿na ograniczyæ koszty

rozruchu i znacznie go skróciæ. Czasami

uruchomienie produkcji o kilka dni

wczeœniej mo¿e zwróciæ znaczn¹ czêœæ

zainwestowanych nak³adów, co warto

uwzglêdniæ przy analizie kosztów inwestycji.

Zdalna diagnostyka urz¹dzeñ obiektowych,

a w szczególnoœci zaworów regulacyjnych,

umo¿liwia precyzyjn¹ ocenê ich stanu

technicznego bez potrzeby demontowania

z instalacji. Zdalnie przeprowadzone testy

zaworu umo¿liwiaj¹ zebranie kilku

specyficznych charakterystyk pracy zaworu

na podstawie których mo¿na okreœliæ jego

potrzeby remontowe. Emerson Process

Management posiada bogate doœwiadczenie

na rynku polskim, potwierdzone

przez u¿ytkowników, którzy dziêki

tak prowadzonej diagnostyce zaworów

regulacyjnych znacznie ograniczyli nak³ady

na prace serwisowe.

Technika komunikacji cyfrowej

z urz¹dzeniami obiektowymi umo¿liwia

³¹czenie wielu urz¹dzeñ przy pomocy jednej

pary przewodów, co pozwala na znaczne

oszczêdnoœci w okablowaniu. Redukuje to

iloœæ okablowania, materia³ów

monta¿owych, szaf krosowych, ogranicza

liczbê kart we/wy do systemu, liczbê szaf

systemowych, i dziêki temu ogranicza

zapotrzebowanie na powierzchniê zaplecza

sterowni.

Komunikacja cyfrowa umo¿liwia

wykorzystanie bardzo zaawansowanych

technik diagnostycznych. Przetworniki

klasy 3051 daj¹ mo¿liwoœæ precyzyjnej

diagnostyki zapychania siê rurek

impulsowych, co stanowi 60% wszystkich

problemów serwisowych zwi¹zanych

z przetwornikami ciœnienia.

Realizacja systemu sterowania w technologii

Foundation Fieldbus umo¿liwia równie¿

tworzenie lokalnych pêtli regulacyjnych

na obiekcie. Np. regulator PID jest

programowo zainstalowany w zaworze,

a przetwornik komunikuje siê z nim

bezpoœrednio za pomoc¹ lokalnej sieci.

Jedynie wartoœæ zadana dla takiej pêtli

wypracowywana jest w systemie sterowania.

W przypadku awarii karty we/wy, pêtla

regulacyjna pracuje niezale¿nie

z okreœlonymi z góry parametrami.

Rozwi¹zanie to mo¿e zapewniæ dodatkow¹

redundancjê. W komunikacji Foundation

Fieldbus mo¿na realizowaæ równie¿ obiekty

pracuj¹ce w obszarach zagro¿onych

wybuchem, gdy¿ dostêpne s¹ urz¹dzenia

z atestami iskrobezpieczeñstwa.

Technika komunikacji Foundation Fieldbus

zosta³a bardzo dobrze przyjêta

w œrodowisku producentów i u¿ytkowników

automatyki przemys³owej. Do fundacji

zarz¹dzaj¹cej tym standardem nale¿y

ponad 100 najwiêkszych firm oferuj¹cych

urz¹dzenia AKPiA oraz najwiêksi

u¿ytkownicy automatyki z bran¿y

chemicznej, petrochemicznej,

farmaceutycznej i innych.

6

Platforma PlantWeb oferowana przez firmê

Emerson Process Management staje siê

coraz popularniejsza na ca³ym œwiecie,

gdy¿ jej u¿ytkownicy otrzymuj¹ rozwi¹zania

umo¿liwiaj¹ce realizacjê celów

wyznaczonych przez wspó³czesny rynek:

- ograniczenie kosztów realizacji inwestycji

- ograniczenie kosztów eksploatacji

urz¹dzeñ produkcyjnych

- zwiêkszenie czasu pracy instalacji

- poprawê jakoœci uk³adów regulacyjnych

Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy

inwestorów pragn¹cych zapewniæ

konkurencyjnoϾ swoich instalacji.

Co odró¿nia PlantWeb od innych struktur

automatyki?

- zaprojektowany aby sprawnie gromadziæ

i zarz¹dzaæ nowymi informacjami -

w³¹czaj¹c w to stan techniczny

oraz diagnostykê - nie tylko od urz¹dzeñ

HART i Foundation Fieldbus

ale te¿ od szerokej gamy innych urz¹dzeñ

procesowych

- umo¿liwia nie tylko sterowanie procesem,

ale tak¿e jego optymalizacjê,

kompleksowe zarz¹dzanie urz¹dzeniami

procesowymi i integracjê z innymi

systemami sterowania i zarz¹dzania

- aby zapewniæ wiêksz¹ niezawodnoœæ

i skalowalnoϾ jest rozproszony,

nie scentralizowany

- na ka¿dym poziomie pos³uguje siê

standardami - w³¹czaj¹c pe³ne

wykorzystanie Foundation Fieldbus

- inteligencja predyktywna pozwala

przewidzieæ nadchodz¹ce problemy

i zapobiec awarii

- jest jedynym systemem cyfrowym,

który udowodni³ swoj¹ skutecznoœæ

w tysi¹cach projektów

Dziêki zdalnej diagnostyce unikniemy

,,niepotrzebnych’’ wycieczek na obiekt


PlantWeb ® - cyfrowa platforma automatyki

wyd³u¿a czas pracy instalacji dziêki

wykorzystaniu inteligencji predykcyjnej

pozwalaj¹cej wykryæ zagro¿enie awari¹

i unikn¹æ uszkodzeñ aparatury, a co

za tym idzie zapobiec nieplanowanym

zatrzymaniom instalacji. PlatWeb ® pomaga

tak¿e poprawiæ sterowanie i obs³ugê

serwisow¹ - dziêki temu przestoje s¹ krótsze

i rzadsze, a uruchomienie po przestoju

szybsze.

Dziêki predykcyjnej inteligencji i pe³nej

integracji urz¹dzeñ z systemem, PlantWeb

umo¿liwia zwiêkszenie wydajnoœci nie tylko

przez zmniejszenie czasu przestojów,

ale te¿ przez poprawê jakoœci podstawowego

i zaawansowanego sterowania co pozwala

ustawiæ wartoœci zadane bli¿ej poziomów

optymalnych.

Wykorzystuj¹c mo¿liwoœci techniki cyfrowej

- wbudowane mikroprocesory, wbudowane

oprogramowanie i komunikacjê

wykorzystuj¹c¹ otwarte standardy

komunikacji - urz¹dzenia obiektowe

mog¹ …

- dostarczyæ precyzyjne wyniki pomiarów

i sterowania - informacje, które wczeœniej

nie by³y dostêpne dla operatorów

i pracowników utrzymania ruchu

- operowaæ na wielu zmiennych aby

zmniejszyæ liczbê potrzebnych urz¹dzeñ

- wykonywaæ diagnostykê aby œledziæ stan

techniczny urz¹dzeñ i z wyprzedzeniem

przewidywaæ problemy

- zapewniæ lokalne sterowanie,

tam gdzie to niezbêdne.

PlantWeb dostarcza informacje, na których

mo¿na polegaæ

Czy jest sens wyrzucaæ pieni¹dze na system

zarz¹dzania jeœli dane, na których siê

opieramy sa niewiarygodne? Jest to bardzo

istotne, gdy¿ ka¿da decyzja i ka¿de

dzia³anie s¹ tylko tak dobre jak informacja,

na której s¹ oparte, pocz¹wszy

od podstawowej warstwy sterowania

do sterowania zaawansowanego

i optymalizacji, od ustalania planu dzia³añ

serwisowych do planowania poziomu

produkcji na najwy¿szym szczeblu

w przedsiêbiorstwie. Z PlantWebem,

wszystkie decyzje i dzia³ania oparte s¹

na sprawdzonych danych, które pochodz¹

z serca instalacji - zaworów, przetworników,

pomp, motorów i innych urz¹dzeñ -

i s¹ zintegrowane i przetworzone przez

system i oprogramowanie, tak by by³y

jak najbardziej u¿yteczne do wsparcia

podejmowanych decyzji i dzia³añ.

Standardy, na których mo¿na polegaæ

Otwarte, sprawdzone w przemyœle standardy

komunikacyjne pozwalaj¹ wybraæ

urz¹dzenia najlepiej spe³niaj¹ce wymagania

procesu, ³atwo integruj¹ce siê z innymi

systemami w zak³adzie i umo¿liwiaj¹ce

prost¹ rozbudowê w przysz³oœci.

Oprócz utrzymania popularnych protoko³ów

komunikacyjnych pocz¹wszy od 4-20 mA

i High-Speed Ethernet do AS-i, DeviceNet,

Profibus DP i Modbus’a, PlantWeb jest

jedyn¹ platform¹ dostarczaj¹c¹ jedno

zintegrowane œrodowisko wykorzystuj¹ce

pe³niê mo¿liwoœci standardów HART,

Foundation Fieldbus i OPC.

Cyfrowa platforma PlantWeb zapewnia

efektywn¹ kontrolê potrzebn¹ dla lepszego

dzia³ania procesu - plus nowe poziomy

elastycznoœci i skalowalnoœci przez

niezale¿ne od lokalizacji sterowanie.

Potêga predyktywnej inteligencji

Informacje o procesie i urz¹dzeniach

otrzymane od inteligentnych urz¹dzeñ

obiektowych nie tylko pozwalaj¹

przewidywaæ i zapobiegaæ problemom,

które w przeciwnym wypadku spowoduj¹

niespodziewany przestój instalacji.

Pomagaj¹ tak¿e zmniejszyæ zmiennoœæ

procesow¹ poprzez utrzymanie tych

urz¹dzeñ w stanie, który zapewnia

maksymaln¹ efektywnoœæ ich dzia³ania -

w efekcie umo¿liwia to ograniczenie

kosztów, poprawê jakoœci i zwiêkszenie

wydajnoœci instalacji przez prowadzenie

procesu bli¿ej optymalnych mo¿liwoœci.

Nie nale¿y sterowaæ przy pomocy

z³ych danych

W œwiecie sygna³ów analogowych, ka¿dy

sygna³, który mieœci siê w przedziale

4 - 20 mA jest uznawany za dobry, podczas

gdy w rzeczywistoœci mo¿e istnieæ wiele

problemów, o których po prostu nie mamy

informacji. PlantWeb wykrywa b³êdy

w sterowaniu i inne nieprawid³owoœci

w procesie, wiêc niemo¿liwe jest sterowanie

przy u¿yciu b³êdnych danych.

7

PLANTWEB

Pêtle sterowania s¹ nieustannie

automatycznie sprawdzane i jakiekolwiek

pogorszenie dzia³ania pêtli, zmiennoœæ

lub wyst¹pienie nienormalnych warunków

w urz¹dzeniach pomiarowych, si³ownikach

czy bloku steruj¹cym jest automatycznie

oznaczane - bez potrzeby dodatkowej

konfiguracji.

Dlatego mo¿na mieæ pe³ne zaufanie,

¿e sygna³y wejœciowe dla sterowania

zaawansowanego i aplikacji

optymalizacyjnych oparte s¹

na wiarygodnych informacjach

o procesie i urz¹dzeniach procesowych.

Sterowanie tam, gdzie jest sens

Dziêki temu, ¿e PlantWeb wykorzystuje

mo¿liwoœci FOUNDATION fieldbus, mo¿na

w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci sterowania

rozproszonego. A blok funkcjonalny

regulatora PID mo¿e dzia³aæ wszêdzie,

gdzie ma to sens - w systemie sterowania,

przetworniku, zaworze lub innym

urz¹dzeniu. A poniewa¿ wszystkie

fieldbusowskie urz¹dzenia Emerson Process

Management wykorzystuj¹ wspólny zestaw

bloków funkcyjnych, strategia sterowania

dzia³a w taki sam sposób, niezale¿nie

od tego, gdzie umieœcimy funkcje steruj¹ce.

W rezultacie otrzymujemy niezwyk³¹

elastycznoœæ i ³atwoœæ rozbudowy systemu,

du¿o wiêksz¹ ni¿ w tradycyjnych strukturach

sterowania scentralizowanych wokó³ DCS-u.

Budowanie systemu mo¿na rozpocz¹æ

od jednej lub dwóch pêtli - w rozs¹dnej

cenie, a póŸniej sukcesywnie rozbudowywaæ

do dowolnych rozmiarów w zale¿noœci

od potrzeb lub mo¿liwoœci finansowych.

A dodawanie kolejnych pêtli lub

rozszerzenie funkcjonalnoœci systemu jest

niezwykle proste.


PRZEPŁYWOMIERZE

System sterowania DELTA V

Rozproszony system sterowania DeltaV

stanowi element centralny platformy

PlantWeb. Jest to system otwarty

i skalowalny, z powodzeniem stosowany

zarówno dla niewielkich wêz³ów

produkcyjnych jak i ca³ych instalacji

oraz zak³adów przemys³owych.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

Wszystkie wêz³y systemu komunikuj¹ siê

poprzez redundowan¹ magistralê Ethernet

z protoko³em TCP/IP. Stacje robocze

(komputerowe) pracuj¹ce pod kontrol¹

systemu operacyjnego Windows XP b¹dŸ

Windows Vista, do³¹czone s¹ bezpoœrednio

do magistrali systemowej, poprzez któr¹

odwo³uj¹ siê do stacji procesowych

(kontrolerów). Stacjami roboczymi systemu

DeltaV s¹:

g³ówna stacja in¿ynierska (Professional

Plus) przechowuj¹ca globaln¹ bazê

danych i wyposa¿ona w komplet

narzêdzi in¿ynierskich. Stacja ta,

zw³aszcza w niewielkich systemach,

mo¿e pe³niæ tak¿e funkcje operatorskie

8

dodatkowe stacje in¿ynierskie

(opcjonalne) odwo³uj¹ce siê do bazy

danych g³ównej stacji in¿ynierskiej.

Stacje te mog¹ pe³niæ równie¿ funkcje

operatorskie

stacje operatorskie dla prowadzenia

procesu wyposa¿one w oprogramowanie:

- wizualizacyjne,

- archiwizacji danych

(do 250 zmiennych),

- obs³ugi alarmów i zdarzeñ,

- tworzenia raportów,

- diagnostyczne

stacje aplikacyjne mog¹ realizowaæ

funkcje d³ugoterminowej historyzacji

du¿ej liczby parametrów, wymiany

informacji z innymi systemami

sterowania, jak równie¿ stanowiæ

platformê dla specjalistycznych pakietów

programowych.

Stacje robocze mog¹ byæ wyposa¿one

w jeden, dwa lub cztery monitory. Dowolny

ekran operatora mo¿e byæ wyœwietlony

na dowolnym monitorze. W zale¿noœci

od potrzeb dostarczone mog¹ byæ stacje

w obudowie typu tower lub przystosowanej

do monta¿u w szafach IT.

Stacje procesowe realizuj¹ funkcje zbierania

danych oraz sterowania:

analogowego

binarnego

sekwencyjnego

procesami wsadowymi

zaawansowanego i optymalnego


Ka¿da ze stacji procesowych obs³uguje

dowoln¹ konfiguracjê spoœród wymienionych

kart:

Dwustanowe 24Vdc, 230 Vac, Ex(i),

SOE (Sequence of Events)

Analogowe 4-20 mA/HART, 1-5 Vdc,

Ex(i), RTD, TC

Wejœcia impulsowe (licznikowe)

Foundation Fieldbus

RS-485, Modbus

Profibus DP

AS-Interface

DeviceNet

Zastosowanie modu³ów iskrobezpiecznych

eliminuje potrzebê instalowania separatorów

iskrobezpiecznych i obni¿a koszty realizacji

projektu. Kontrolery stacji procesowych,

ich zasilacze oraz karty we/wy mog¹ byæ

redundowane.

Rozbudowê systemu DeltaV dokonuje siê

poprzez dok³adanie modu³ów sprzêtowych

i software’owych przy pracuj¹cej instalacji.

Do³¹czanie dodatkowych elementów systemu

zarówno nowych wêz³ów, jak i pojedynczych

kart wejœæ/wyjœæ mo¿e odbywaæ siê pod

napiêciem, bez przerywania pracy systemu.

Przy zastosowaniu redundacji procesorów

(co jest oferowane) mo¿liwa jest nawet

aktualizacja oprogramowania systemowego

(upgrade) „na ruchu”, bez zak³ócania

sterowania procesem.

STEROWANIE ZAAWANSOWANE

Funkcje sterowania zaawansowanego

i optymalnego realizowane s¹ bezpoœrednio

w kontrolerach stacji procesowych

za pomoc¹ poni¿szych pakietów

systemu DeltaV:

DeltaV Insight (zawieraj¹cy modu³

strojenia regulatorów i diagnostyki

obwodów pomiarów i regulacji)

DeltaV Predict

(modu³ regulatora predykcyjnego)

DeltaV Fuzzy

(modu³ regulatora rozmytego)

DeltaV Neural (modu³ sieci neuronowej)

Powy¿sze narzêdzia u³atwiaj¹ szybk¹

i efektywn¹ implementacjê algorytmów

sterowania zaawansowanego. Dok³adniejsze

sterowanie oznacza

Ustabilizowanie procesu

Wy¿sz¹ jakoœæ produktu

PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA

Zmniejszenie iloœci odpadów

Zwiêkszenie wydajnoœci

Zmniejszenie zu¿ycia energii

Zwiêkszenie czasu pracy instalacji

STEROWANIE PROCESAMI

WSADOWYMI

Oprogramowanie zarz¹dzaj¹ce

technologicznym procesem wsadowym

instalowane jest na stacji aplikacyjnej.

Oprogramowanie to umo¿liwia:

Koordyncjê realizacji receptur,

Prowadzenie arbitra¿u pomiêdzy

urz¹dzeniami

Synchronizacjê przejœæ pomiêdzy fazami

Prze³¹czenie w rêczny tryb

sterowania procesem

Rejestracjê i archiwizacjê zdarzeñ

Prezentacjê stanu procesu wsadowego

i zarz¹dzanie min z poziomu stacji

operatorskiej

Dziêki zgodnoœci ze standardem ISA S88.01

system DeltaV Batch umo¿liwia szybkie

wdro¿enie, sprawn¹ komunikacjê

z projektantem technologii oraz

automatyczne dokumentowanie przebiegu

procesów wsadowych

INTEGRACJA Z ZAK£ADOW¥ SIECI¥

INFORMATYCZN¥

Pe³n¹ integracjê systemu z informatyczn¹

sieci¹ zak³adow¹ realizuje siê

z wykorzystaniem standardowych

protoko³ów komunikacyjnych obs³ugiwanych

przez DeltaV:

OPC Server

OPC Alarms & Events Server

OPC HAD Server

Serwer OPC wspó³pracuje z szerok¹ gam¹

programów w systemach archiwizacji

danych, zarz¹dzania przedsiêbiorstwem,

laboratorium itp. i w ³atwy sposób

udostêpnia informacje w formatach

wykorzystanych przez inne systemy.

SERWER INTERNETOWY - WEB

SERVER

Serwer sieciowy systemu DeltaV umo¿liwia

dostêp do grafik operatorskich z ka¿dego

miejsca poprzez dowoln¹ przegl¹darkê

internetow¹. Umo¿liwia on równie¿ dostêp

do danych i trendów bie¿¹cych

i historycznych oraz kroniki alarmów

i zdarzeñ.

NARZÊDZIA IN¯YNIERSKIE

Pakiet narzêdzi in¿ynierskich systemu

DeltaV pozwala na pe³n¹ konfiguracjê

systemu. Mo¿liwe jest jednoczesne

konfigurowanie i wspólny dostêp

do globalnej bazy danych przez wielu

u¿ytkowników zarówno lokalnych

jak i oddalonych. W celu u³atwienia

i ujednolicenia prac projektowych, pakiet

zawiera bibliotekê z szablonami modu³ów

9

i fragmentami strategii sterowania.

Wszystkie zmiany w konfiguracji, modyfikacje

oprogramowania itp. mog¹ odbywaæ siê

bez koniecznoœci zatrzymywania instalacji

technologicznych (w zestawach z redundancj¹

procesorów steruj¹cych). Narzêdzia

in¿ynierskie s³u¿¹ do:

Konfiguracji strategii sterowania

i jej przegl¹du on-line

Wykonywania strategi wraz z podgl¹dem

wartoœci poœrednich w realizowanym

algorytmie (Control Studio)

Budowy schematów synoptycznych

(Graphic Studio)

Diagnostyki systemu (DeltaV Diagnostic)

Gospodarowania zasobami

systemu (DeltaV Explorer)

Rejestracji i przegl¹du zdarzeñ

(Event Chronicle)

Archiwizacji wybranych zmiennych

procesowych (DeltaV Historian)

SYSTEM BEZPIECZEÑSTWA DELTAV SIS

System bezpieczeñstwa DeltaV SIS

jest funkcjonalnym rozszerzeniem systemu

sterowania. Zabudowany na panelach

podstawowego systemu DeltaV jest

wyodrêbniony mechanicznie i elektrycznie

dla spe³nienia wymagañ normy IEC 61508.

W celu realizacji funkcji bezpieczeñstwa

w DeltaV SIS jest u¿ywany tzw. modu³ SLS

(Safety Logic Solver). W systemie DeltaV SIS

kontroler wraz z modu³ami I/O jest

wykorzystywany do bezpoœredniego

sterowania procesem, a modu³y SLS

do realizacji funkcji bezpieczeñstwa. Modu³y

SLS pracuj¹ w pe³ni niezale¿nie

od kontrolerów, wykorzystuj¹c je jedynie

do komunikacji w celu wizualizacji

oraz zmian konfiguracji (oprogramowania).

Podstawowe cechy DeltaV SIS to:

Zastosowanie jednostek logicznych

z 16 dowolnie programowalnymi kana³ami

we/wy (tzw. Logic Solver)

umo¿liwiaj¹cymi modu³owe konstruowanie

zadañ blokadowych

Redundowana autonomiczna magistrala

dla wymiany danych pomiêdzy

Logic Solverami


DELTA V

Konfiguracja z pomoc¹ narzêdzi

podstawowego systemu sterowania

DeltaV (Control Studio) z u¿yciem

dedykowanych, certyfikowanych bloków

funkcjonalnych

£atwa wymiana informacji

z podstawowym systemem sterowania

DeltaV, w której kontrolery pe³ni¹ rolê

procesorów komunikacyjnych

Zsynchronizowany wspólny czas

obu systemów

Wspólna kronika alarmów i zdarzeñ,

Pe³na zgodnoœæ z normami

IEC61508/61511

Dopuszczenie do zastosowañ w uk³adach

SIL3 (Safety Integrity Level), zgodnie

z certyfikatem TÜV

Mo¿liwoœæ diagnozowania urz¹dzeñ

obiektowych poprzez protokó³ HART

ZARZ¥DZANIE APARATUR¥

OBIEKTOW¥

System DeltaV mo¿e byæ wyposa¿ony

w program zarz¹dzania aparatur¹

obiektow¹ AMS.

Ekrany dotykowe.

Dziêki temu wykonywanie procedur

konfiguracji i zdalnej diagnostyki urz¹dzeñ

polowych realizowane jest bezpoœrednio

ze stacji roboczych systemu sterowania.

Dziêki integracji z sieciami pomiarów

bezprzewodowych aparaty zainstalowane

w tych sieciach obs³ugiwane s¹ przez AMS

tak jak typowe urz¹dzenie w³¹czone

do klasycznego wejœcia analogowego.

PROGRAM SURE SERVICE

Szeroki zakres us³ug opieki posprzeda¿nej

SureService obejmuje:

Przekazywanie informacji o aktualizacji

systemu operacyjnego Microsoft

daj¹cych automatyczny dostêp

do nowych wersji oprogramowania

poprawiaj¹cego bezpieczeñstwo systemu

Automatyczne informowanie o notach

technicznych dotycz¹cych posiadanego

sprzêtu i oprogramowania, które mog¹

byæ istotne dla utrzymania ruchu

instalacji

Regularne informowanie o cyklu ¿ycia

posiadanych elementów systemu

i propozycjach migracji

Samoczynna aktualizacja bazy danych

na temat zainstalowanego

oprogramowania i sprzêtu.

NOWOŒCI W SYSTEMIE DeltaV

Charakterystyczne cechy najnowszej wersji

systemu DeltaV v10.3:

Samoczynna

integracja

z sieciami

pomiarów

bezprzewodowych

poprzez bramkê

komunikacyjn¹

1420 Gateway

Nowy kontroler

MX, o wiekszej

pamiêci programu

i mocy

obliczeniowej,

obs³uguj¹cy

do 1500 punktów

(DST)

Redundantny

procesor

komunikacyjny

Profibus DP

Redundancja

serwerów OPC

i klientów OPC

10

Obs³uga monitorów panoramicznych

o rozdzielczoœci 1680 x 1050

Nowa linia inteligentnych prze³¹czników

Ethernet spe³niaj¹ca wymogi

bezpieczeñstwa informatycznego

Podwojenie szerokoœci pasma

komunikacyjnego dla wymiany danych

pomiêdzy kontrolerami DeltaV SIS

(Logic Solvers) w rozleg³ych systemach

bezpieczeñstwa

Rozszerzenie funkcjonalnoœci DeltaV

Simulate o kontrolery Logic Solver.


DOBÓR PRZETWORNIKÓW

Przetworniki ciœnienia i ró¿nicy ciœnieñ

stanowi¹ najwiêksz¹ grupê pomiarowych

urz¹dzeñ obiektowych. Ich w³aœciwy dobór

jest czêsto warunkiem optymalnego

prowadzenia procesu.

Jak wiemy przy pomiarach przep³ywu

newralgicznym obszarem dok³adnoœci

jest zakres 0-20% przep³ywu. B³¹d w tym

obszarze gwa³townie wzrasta. Specjalna

kalibracja uwzglêdniaj¹ca zwiêkszenie

iloœci punktów charakteryzacji czujnika

dla zakresu 0-20% przep³ywu rozwi¹zaniem

technicznym chronionym patentem

wprowadzonym przez firmê Rosemount.

Rozwi¹zanie to powoduje znaczn¹ poprawê

dok³adnoœci pomiaru dla ma³ych wartoœci

ró¿nic ciœnieñ. Nowe wykonanie

przetwornika "ultra for flow"

to 0,5% b³êdu odczytu dla zakresowoœci

200:1 DP* (URL/200)

DP - ró¿nica ciœnieñ

URL - Upper Range Limit - górny zakres

pomiarowy przetwornika

Do niedawna przetworniki ciœnienia i

ró¿nicy ciœnieñ dobierane by³y na podstawie

analizy klasy dok³adnoœci, która zwykle

definiowana jest dla warunków

laboratoryjnych. Przetworniki w warunkach

obiektowych (pod wysokim ciœnieniem

statycznym i w zmieniaj¹cych siê warunkach

temperatury otoczenia) wykazuj¹ jednak

znacznie gorsze parametry pomiarowe ni¿

wynika to z ich klasy dok³adnoœci. Równie¿

typowe zjawisko dryftu powoduje

pogorszenie siê pomiarów w czasie.

Coraz popularniejszym parametrem

okreœlaj¹cym w³asnoœci metrologiczne

przetworników staje siê b³¹d ca³kowity

pomiaru, który obliczony wed³ug podanego

wzoru uwzglêdnia wp³yw warunków

obiektowych.

11

PLANT WEB

B³ad pomiaru %

B³¹d B³¹d

referencyjny ca³kowity

W warunkach

laboratoryjnych

TPE = Re 2 +To 2 + Ps 2

W warunkach

obiektowych

Dr

Ps

To

Re

TPE - Ca³kowity b³¹d pomiaru

(w warunkach obiektowych)

Re - B³¹d referencyjny

To - B³¹d od wp³ywu temperatury

Ps - B³¹d od wp³ywu ciœnienia statycznego

Obliczony w ten sposób b³¹d pomiaru,

po dodaniu b³êdu Dr dryftu w czasie,

okreœla rzeczywist¹ dok³adnoœæ pomiaru

w warunkach obiektowych.

Dane do takich obliczeñ powinny byæ

dostêpne w kartach katalogowych

przetworników. Warto zrobiæ tak¹

kalkulacjê przy podejmowaniu decyzji

o zakupie nowego sprzêtu, aby w czasie

eksploatacji urz¹dzeñ nie naraziæ siê

na rozczarowanie rzeczywist¹ dok³adnoœci¹

pomiaru.

Wyznacznikiem jakoœci urz¹dzeñ

pomiarowych, który staje siê obecnie

nawet wa¿niejszy ni¿ dok³adnoœæ pomiaru,

jest stabilnoϾ pomiaru w czasie. Wysoka

stabilnoϾ pomiaru pozwala bowiem

na zminimalizowanie kosztów obs³ugi

technicznej i gwarantuje sta³¹ jakoœæ

pomiaru.

Przetworniki pomiarowe 3051 posiadaj¹

5-cio letni¹ stabilnoœæ pomiaru, a najnowsze

przetworniki ciœnienia 3051S nawet

stabilnoœæ 10-cio letni¹!

Umo¿liwia to ograniczenie czêstoœci

kalibracji tych urz¹dzeñ, zmniejszaj¹c

znacznie koszty ich eksploatacji.


Asset Opimization AMS

ASSET OPTIMIZATION

Przewiduj i optymalizuj

Technologia Asset Optimization firmy

Emerson to zaawansowane œrodowisko

diagnostyczne monitoruj¹ce zasoby

produkcyjne przedsiêbiorstwa i prognozuj¹ce

ich aktualny stan. AMS Suite jest rodzin¹

aplikacji umo¿liwiaj¹cych wykrycie

problemu tkwi¹cego w urz¹dzeniach zanim

bêdzie on groŸny dla ruchu zak³adu

produkcyjnego. AMS Suite razem

z inteligentnymi urz¹dzeniami obiektowymi

stanowi kluczowy element otwartej

architektury PlantWeb, która prognozuje

stan techniczny zasobów produkcyjnych.

Pocz¹wszy od urz¹dzeñ pomiarowych

i steruj¹cych, poprzez urz¹dzenia

mechaniczne i instalacje procesowe,

AMS Suite dostarcza informacje w czasie

rzeczywistym, wspomagaj¹c podejmowanie

decyzji wa¿nych dla poprawy rezultatów

biznesowych. Czy monitorujesz urz¹dzenia

mechaniczne lub aparaturê, czy te¿

prowadzisz proces lub utrzymujesz ruch

zak³adu, AMS Suite przekazuje ci w³aœciwe

informacje w odpowiednim czasie.

W oparciu o cyfrow¹ architekturê

PlantWeb, prognoza stanu urz¹dzeñ jest

bezzw³ocznie przekazywana poprzez systemy

sterowania DeltaV, Ovation lub przez AMS

Device Manager’a na poziom ca³ego

przedsiêbiorstwa. PlantWeb informuje

pracowników zak³adu o stanie zasobów

produkcyjnych i ich wydajnoœci,

umo¿liwiaj¹c podejmowanie w³aœciwych

i optymalnych decyzji.

12

AMS Suite

AMS Suite - rodzina zintegrowanych

aplikacji, produktów i us³ug dla celów

prognozowania stanu urz¹dzeñ i instalacji.

Aplikacje:

AMS Suite: Asset Portal

AMS Suite: Machinery Health Manager

AMS Suite: Equipment Performance

Monitor / Advisor

AMS Suite: Intelligent Device Manager

Produkty:

Komunikator polowy 375

Ci¹g³e monitory stanu

maszyn mechanicznych:

- CSI 4500 - diagnostyka predykcyjna

- CSI 6000 - zabezpieczenia

- CSI 6500 - zabezpieczenia

i diagnostyka

Przetworniki do pomiaru wibracji/stanu

maszyn mechanicznych:

- CSI 9210 - przetwornik stanu

zestawu silnik - pompa

- CSI 9330 - przetwornik wibracji

- CSI 9420 - bezprzewodowy

przetwornik wibracji

Przenoœne analizatory stanu maszyn

mechanicznych:

- CSI 2130 - przenoœny analizator

wibracji i parametrów elektrycznych

silników

- CSI 5200 - przenoœne laboratorium

analizy oleju

- CSI 7100 - tester ultradŸwiêkowy

- CSI 8225 - zestaw g³owic laserowych

do osiowania maszyn

- CSI 9830 - kamera termowizyjna

Us³ugi:

Plant Web Services - strukturyzowane

procedury wdra¿ania rozwi¹zañ

z zakresu Asset Optimization


APLIKACJE

AMS Suite: Asset Portal

Aplikacja wspomagaj¹ca podejmowanie

decyzji, raportowanie, analizê stanu

oraz wydajnoœci/parametrów pracy zasobów

produkcyjnych na poziomie ca³ego

przedsiêbiorstwa. AMS Asset Portal

dostarcza skonsolidowanych informacji

o stanie i wydajnoœci urz¹dzeñ i instalacji,

opartych o dane pozyskiwane z ró¿nych

specjalizowanych aplikacji diagnostycznych

ni¿szego rzêdu oraz innych systemów

procesowych i aplikacji informatycznych.

Cechy aplikacji AMS Suite: Asset Portal:

FunkcjonalnoϾ

- Gromadzenie i prezentacja rezultatów

diagnostyki predykcyjnej w przekroju

zasobów przedsiêbiorstwa

- Wzrost dynamiki czynnoœci

remontowych poprzez automatyzacjê

zleceñ remontowych

- Wzbogacenie aplikacji ERP (np. SAP,

MAXIMO, DataStream, etc.) poprzez

precyzyjne i sprawne dostarczanie

danych i informacji

G³ówni u¿ytkownicy Asset Portal

- Manager ds niezawodnoœci urz¹dzeñ

(Reliability Manager)

- Manager ds remontów i utrzymania

ruchu (Maintenance Manager)

- Manager ds zarz¹dzania zasobami

(Asset Manager)

Zastosowanie

- Analiza i diagnostyka predykcyjna,

trendowanie zmian stanu, historia

prowadzenia prac

Informacje

- Alerty powi¹zane ze stanem zasobów

- Archiwum d³ugoterminowe

- Informacje szczegó³owe

o posiadanych œrodkach produkcji

AMS Suite: Machinery Health Manager

AMS Suite Machinery Health Manager jest

jedn¹ z aplikacji rodziny AMS Suite, która

umo¿liwia zaawansowan¹ diagnostykê stanu

maszyn mechanicznych i wiruj¹cych

w oparciu o dane otrzymywane z wielu

ró¿norodnych aplikacji diagnostycznych.

13

AMS Machinery Health Manager gromadzi

i integruje dane z 7 aplikacji

diagnostycznych oraz przetwarza je

w spójn¹ i kompletn¹ informacjê o stanie

poszczególnych zasobów produkcyjnych.

Techologie diagnostyczne, z których czerpie

AMS MHM, to aplikacje (urz¹dzenia

z przynale¿nym im oprogramowaniem)

dedykowane wykrywaniu ró¿nych

i ró¿norodnych potencjalnych uszkodzeñ

mechanicznych i elektrycznych:

Analiza wibracyjna ci¹g³a i periodyczna

Analiza oleju

Analiza parametrów elektrycznych

silników AC

Analiza termograficzna

Analiza ultradŸwiêkowa

Osiowanie laserowe

Precyzyjne wywa¿anie

Wszystkie dane gromadzone s¹ we wspólnej

bazie danych, co umo¿liwia analizowanie

z jednego miejsca (jednej aplikacji)

dowolnego urz¹dzenia pod k¹tem ró¿nych

potencjalnych uszkodzeñ. Równoczeœnie,

za poœrednictwem aplikacji AMS Asset

Portal, dane mog¹ byæ przekazywawne

na poziom przedsiêbiorstwa i do aplikacji

zarz¹dczych klasy ERP (np. SAP, MAXIMO,

DataStream).


AMS

Cechy AMS Machinery Health Manager:

Generowanie alertów PlantWeb

o stanie maszyn

£atwa konfiguracja i eksploatacja

Zaawansowane narzêdzie analityczne

Zautomatyzowana diagnostyka

System raportowy

Wspó³praca z systemami monitoringu

wibracyjnego on-line oraz portable

Jednolita, wspólna baza gromadz¹ca

dane z systemów monitoringu

wibracyjnego, analizatora oleju, testera

ultradŸwiekowego, kamery

termowizyjnej

Informacje przekazywane do AMS Asset

Portal oraz CMMS

AMS Suite: Equipment Performance

Monitor / Advisor

Wydajnoœæ i stan urz¹dzeñ mechanicznych

pogarszaj¹ siê z up³ywem czasu. Bardzo

wa¿ne jest wczesne wykrywanie takich

sytuacji. Warto zadbaæ, by stopniowe

zu¿ywanie siê maszyn nie pogorszy³o

wydajnoœci i nie doprowadzi³o do powstania

nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych.

Dysponowanie wiedz¹ o stanie i wydajnoœci

urz¹dzeñ mechanicznych umo¿liwia

planowanie z wyprzedzeniem koniecznych

prac konserwacyjnych, zamiast reagowania

po fakcie na nieprzewidziane zdarzenia.

W chwili, gdy personel utrzymania ruchu

otrzyma powiadomienie o pogarszaj¹cym siê

stanie maszyny, mo¿liwe jest podjêcie

w³aœciwych decyzji, pozwalaj¹cych zapobiec

przestojom i stratom produkcyjnym.

Monitorowanie wydajnoœci

Pakiet AMS Equipment Performance

Monitor / Advisor umo¿liwia diagnostykê

wydajnoœci maszyny w oparciu o jej model

termodynamiczny. Pozwala to na

zwiêkszenie wydajnoœci istotnych dla

procesu maszyn: turbin, sprê¿arek, kot³ów

i innych zasobów produkcyjnych. Analizuj¹c

wydajnoœæ maszyn, u¿ytkownik mo¿e

realizowaæ proces efektywniej, œledziæ

rzeczywiste wyniki w porównaniu

z zaplanowanymi, planowaæ utrzymanie

ruchu i remonty oraz wykrywaæ g³ówne

przyczyny niezadowalaj¹cej pracy urz¹dzeñ.

Dysponuj¹c informacjami o stanie

i wydajnoœci maszyn, u¿ytkownik mo¿e

przejϾ od reaktywnych/prewencyjnych

procedur utrzymania ruchu do procedur

predykcyjnych/proaktywnych. Pakiet AMS

Equipment Performace Monitor/Advisor

skupia siê na tych zasobach produkcyjnych,

które wp³ywaj¹ na zysk. Pomaga zwiêkszyæ

ich wydajnoœæ i wyeliminowaæ

nieprzewidziane sytuacje awaryjne.

Korzyœci z wdro¿enia pakietu AMS

Equipment Performance Monitor / Advisor:

Przejœcie do systemu planowanych

konserwacji

Ustalenie priorytetów i zaplanowanie

dzia³añ konserwacyjnych

Osi¹gniêcie i utrzymanie optymalnej

wydajnoœci wyposa¿enia

Zmierzenie strat cieplnych

Oszacowanie wp³ywu dzia³añ

konserwacyjnych na produkcjê

i stan wyposa¿enia

Obserwacja kluczowych wskaŸników

efektywnoœci w porównaniu z planem

Ustalenie g³ównych przyczyn

niezadowalaj¹cej wydajnoœci produkcji

14

AMS Performance Monitor dostarcza

informacji potrzebnych do osi¹gniêcia

najwy¿szych wskaŸników produkcyjnych

oraz prawid³owych wskaŸników

utrzymania ruchu.

Wdro¿enie AMS performance

Monitor/Advisor jest niezbêdne aby:

Osi¹gnaæ najwy¿sze parametry pracy

krytycznych zasobów produkcyjnych

zak³adu

Zaplanowaæ prawid³owo przegl¹d

urz¹dzeñ i oceniæ jego efekty. Takie

postêpowanie pomo¿e szybciej osi¹gn¹æ

zak³adane cele remontów i przegl¹dów,

oraz przejϾ od rutyny do procedur

predykcyjnych i proaktywnych

Zwiêkszyæ sprawnoœæ procesu i œledziæ

osi¹gane parametry w powi¹zaniu

ze zdefiniowanymi wskaŸnikami KPIs

Zdefiniowaæ miejsce powstawania

strat produkcyjnych

Osi¹gn¹æ zak³adane cele produkcyjne,

utrzymania ruchu oraz cele biznesowe

AMS Suite: Inteligent Device Manager

AMS Suite: Intelligent Device Manager -

umo¿liwia predykcyjn¹ i proaktywn¹

diagnostykê inteligentnych urz¹dzeñ

kontrolno-pomiarowych i zaworów.

Predykcyjna strategia utrzymania ruchu

pomaga unikn¹æ nieplanowanych przestojów

i nieefektywnych dzia³añ. Badania

efektywnoœci prac serwisowych wykazuj¹,

¿e 65% „napraw” okazuje siê niepotrzebne

- problem tkwi w innym urz¹dzeniu

lub w samym procesie, a 75% zaworów jest

niepotrzebnie demontowanych z instalacji

do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Ponadto oko³o 50% czasu pracowników

utrzymania ruchu poch³ania sporz¹dzanie

raportów. AMS Device Manager pozwala

ograniczyæ koszty dostarczaj¹c zestaw

narzêdzi do kompleksowego

i zaawansowanego zarz¹dzania aparatur¹

kontrolno-pomiarow¹ i zaworami

na obiekcie.

FunkcjonalnoϾ aplikacji AMS Device

Manager:

Zarz¹dzanie aparatur¹ i zaworami

w oparciu o komunikacjê HART,

Foundation Fielbus (FF)

oraz komunikacjê bezprzewodow¹

w standardzie WirelessHART w zakresie:

- Zdalnej konfiguracji urz¹dzeñ

- Diagnostyki predykcyjnej

- Zarz¹dzania kalibarcj¹ aparatury

i urz¹dzeñ

- Kontroli pêtli

pomiarowych/weryfikacji blokad

- Dokumentowania zdarzeñ

(Audit Trail)/dokumentowania

stanu urz¹dzeñ


Zaawansowana diagnostyka w oparciu

o opcjonalne aplikacje SNAP-ON

Otwarte standardy komunikacyjne

i diagnostyczne (HART, FF,

WirelessHART, Profibus DP)

Integracja z systemami nadrzêdnymi

AMS Asset Portal oraz systemami klasy

ERP (SAP, Maximo itp.)

Modu³y SNAP-ON, zaprojektowane

do wykonywania okreœlonych zadañ,

wspó³pracuj¹ z podstawow¹ aplikacj¹ AMS

Device Manager jako opcjonalne sk³adniki

rozszerzaj¹ce jej mo¿liwoœci i zakres

stosowania.

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce aplikacje

SNAP-ON:

AlertTrack

Calibration Assistant - "asystent

kalibracji".

AMS Wireless - program

do projektowania i zarz¹dzania sieci¹

bezprzewodow¹

MV Engineering Assistant - program

do konfiguracji przetworników 3095MV

Plugged Line Diagnostics - diagnostyka

zatkanych rurek impulsowych

QuickCheck - program do symulacji

warunków przebiegu procesów

Root Cause Diagnostics - program

do sprawdzania stanu pêtli sterowania

procesem

AMS ValveLink - program

do diagnostyki zaworów firmy Emerson

Process Management

Meter Verification - diagnostyka

przep³ywomierzy masowych Coriolisa

Micro Motion

AlertTrack SNAP-ON umo¿liwia wgl¹d

w aktualny stan techniczny urz¹dzeñ oraz

dokumentuje zmianê ich parametrów pracy.

Aplikacja pozwala na grupowanie urz¹dzeñ

i monitorowanie parametrów tak utworzonej

grupy, dokumentowanie zmian, analizowanie

trendów oraz zdaln¹ diagnostykê stanu

technicznego tych urz¹dzeñ. AlertTrack

wspomaga tak¿e identyfikacjê przyczyn

wadliwego dzia³ania urz¹dzeñ i wspiera

podejmowanie dzia³añ korekcyjnych zanim

problem stanie siê niebezpieczny

dla urz¹dzenia b¹dŸ instalacji.

Calibration Assistant rozszerza podstawowe

funkcje kalibracji w programie AMS

poprzez wprowadzenie nowych narzêdzi

do zarz¹dzania urz¹dzeniami:

Po³¹czenie pozwalaj¹ce na zapisywanie

informacji o kalibracji oraz

automatyczn¹ ich wymianê pomiêdzy

urz¹dzeniem kalibrowanym

(wzorcowanym) a systemem AMS

Funkcja Calibration Routes, pozwala

na zaprogramowanie kolejnoœci urz¹dzeñ

do kalibracji

Funkcja Tag Search umo¿liwia szybkie

znalezienie urz¹dzenia, które wymaga

kalibracji i dodanie go do Calibration

Routes

Potwierdzenie kalibracji - generuje

gotowy do druku protokó³

potwierdzaj¹cy kalibracjê urz¹dzenia

Historia kalibracji - dokument

zawieraj¹cy informacje o wszystkich

przeprowadzonych kalibracjach danego

urz¹dzenia

Aplikacja AMS Wireless SNAP-ON to

narzêdzie do zarz¹dzania obiektow¹ sieci¹

bezprzewodow¹. Mo¿liwe jest projektowanie

sieci oraz jej walidacja zgodnie

z tzw. najlepsz¹ praktyk¹ (best practice).

Ju¿ w momencie podjêcia pracy przez

zaprojektowan¹ i uruchomion¹ sieæ

bezprzewodow¹, aplikacja prezentuje

w sposób graficzny otwarte kana³y

komunikacyjne oraz wskazuje potencjalne

miejsca, w których mog¹ wyst¹piæ problemy.

MV Engineering Assistance umo¿liwia

przeprowadzenie rozszerzonej konfiguracji,

diagnostykê i testy obliczeniowe w

przetworniku przep³ywu ROSEMOUNT

3095MV. Aplikacja ta jest niezbêdna

do przes³ania konfiguracji przep³ywu

do przetwornika 3095MV.

Plugged Line Diagnostics (PLD) - aplikacja

wykorzystuje po³¹czenia OPC (technologiê

przesy³ania i dzielenia informacji miêdzy

aplikacjami w pêtli sterowania) oraz pomiar

ró¿nicy ciœnieñ lub ciœnienia statycznego

do wykrywania niedro¿nych rurek

impulsowych w obs³ugiwanych

przetwornikach ciœnienia i ró¿nicy ciœnieñ.

PLD sprawdza linie w dwuminutowych

odstêpach czasu, wiêc alarm zostanie

wygenerowany maksymalnie po dwóch

minutach od chwili zatkania siê linii

impulsowej. Wszystkie zg³oszone zdarzenia

alarmowe zostan¹ zapisane w dzienniku

zdarzeñ AMS Device Manager (Audit Trail).

QuickCheck usprawnia przekazywanie

do eksploatacji przetworników

przy uruchamianiu instalacji. Pozwala na

grupowanie i monitorowanie urz¹dzeñ oraz

ustawianie (zmianê) wyjœæ z przetworników

15

AMS

HART w sterowni z ekranu monitora.

Niezale¿nie jak bardzo skomplikowana jest

sieæ ³¹cz¹ca urz¹dzenia, Quick Check

pozwala na symulowanie ró¿nych warunków

procesu poprzez prze³¹czenie urz¹dzeñ

w tryb rêczny (out of service) oraz

odpowiednie ustawienie wyjϾ. Przy pomocy

tej aplikacji dokonywane jest równie¿

sprawdzenie pod³¹czeñ, gdy¿ QC

do przeprowadzanych symulacji u¿ywa

istniej¹cego okablowania ³¹cz¹cego system

AMS z urz¹dzeniami obiektowymi.

Root Cause Diagnostics (RCD) umo¿liwia

okreœlenie stanu pêtli sterowania procesem.

RCD monitoruje parametry przetworników

i zaworów u¿ytych w pêtli sterowania.

Kontrola odbywa siê poprzez wielokrotne

sprawdzanie parametrów po³¹czenia,

aplikacja tworzy wtedy pewien wzór

zachowania siê pêtli sterowania

i gdy wykryje jakieœ nieprawid³owoœci

w³¹cza alarm w g³ównym oknie oraz

zapisuje go w dzienniku zdarzeñ Audit Trail.

RCD sk³ada siê z dwóch czêœci:

Configuration (konfiguracja) - do tworzenia

nowych pêtli kontrolnych w systemach

sterowania i modyfikowania ju¿ istniej¹cych

Monitor (obserwacja) - do obserwacji stanu

pêtli kontrolnej.

Dziêki aplikacji RCD u¿ytkownik nie jest ju¿

ograniczony tylko do standardowych

alarmów z urz¹dzeñ, lecz ma mo¿liwoœæ

kontroli ca³ych po³¹czeñ.

AMS ValveLink umo¿liwia przeprowadzanie

zaawansowanych testów diagnostycznych

zaworów przy pomocy sterowanych cyfrowo

pozycjonerów Fisher FIELDVUE ® (DVC),

w szczególnoœci DVC 5000 lub DVC 6000.

Testy diagnostyczne zaworów mog¹ byæ

wykonywane w trybie "off line", gdy zawór

nie uczestniczy w regulacji procesem,

a dla pozycjonera DVC 6000 tak¿e w trybie

"on line”, czyli podczas pracy zaworu.

Meter Verification SNAP-ON umo¿liwia

zdaln¹ weryfikacjê i dokumentowanie

parametrów pracy oraz stanu technicznego

przep³ywomierzy masowych Coriolisa firmy

Micro Motion ® bezpoœrednio z nastawni

operatorskiej.


AMS

OtwartoϾ systemu AMS Device Manager

AMS Device Manager jest aplikacj¹

otwart¹. Jego mo¿liwoœci komunikacyjne

z systemami firmy Emerson oraz

z systemami firm zewnêtrznych przedstawia

poni¿szy schemat:

SMART Machinery Health Management

Pogarszanie siê stanu i wydajnoœci urz¹dzeñ

wynika zazwyczaj z nieprawid³owego ich

wyosiowania, niewywa¿enia, korozji,

zu¿ycia, zanieczyszczenia, narastania

osadów lub nieodpowiedniego smarowania

czêœci. Wczesne wykrycie tych problemów

pozwala rozwi¹zaæ je, zanim zaburz¹

proces. Po³¹czenie najlepszych technologii

i us³ug firmy Emerson poprawia wydajnoœæ,

efektywnoœæ i niezawodnoœæ zasobów

produkcyjnych dziêki nowoczesnej polityce

utrzymania ruchu opartej o znajomoϾ

bie¿¹cego stanu urz¹dzeñ i instalacji.

Rozwi¹zanie Smart Machinery Health

Management (inteligentne zarz¹dzanie

stanem maszyn) udostêpnia kompleksow¹

wiedzê o ka¿dej maszynie i pozwala

diagnozowaæ problemy na wczesnym etapie

ich powstawania.

Zalety rozwi¹zañ z obszaru Smart

Machinery Healt Management:

Wzrost wydajnoœci, dyspozycyjnoœci

i niezawodnoœci urz¹dzeñ

Lepsza charakterystyka eksploatacji

Ni¿sze wydatki remontowe

i na utrzymanie ruchu

Zapobieganie nieplanowanym przestojom

Ni¿sze koszty energii

D³u¿szy okres eksploatacji urz¹dzeñ

16

Emerson oferuje skuteczne œrodki

utrzymania optymalnego stanu i wydajnoœci

eksploatowanych zasobów produkcyjnych

przedsiêbiorstwa.

Okazuje siê, i¿:

Ponad 40% zdarzeñ powodowane jest

uszkodzeniami mechanicznymi

ród³em najwiêkszych strat

produkcyjnych s¹ koszty nieplanowanych

odstawieñ

Operatorzy czêsto nie maj¹ ¿adnego

sygna³u zwrotnego z instalacji

o niew³aœciwej pracy/eksploatacji

maszyn mechanicznych i nie reaguj¹

w sposób w³aœciwy

Zwiêksza siê nacisk na redukcjê zakresu

prac remontowych i skrócenie ich czasu

Powiêksza siê deficyt przeszkolonych

pracowników i rosn¹ koszty ich pracy


URZ¥DZENIA DO POMIARÓW CI¥G£YCH (ON-LINE)

CSI 6000 Protection

Ci¹g³y system zabezpieczeñ maszyn

wiruj¹cych

Obowi¹zuj¹ce przepisy budowy oraz

eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ wymagaj¹,

aby niespodziewana awaria urz¹dzenia nie

powodowala powstania stanu zagro¿enia

dla pracowników i œrodowiska naturalnego,

i jednoczeœnie aby nie stwarza³a zagro¿enia

dla instalacji technologicznej, w ramach

której dane urz¹dzenie pracuje. Dodatkowo,

wymagane jest, aby skutki awarii

ogranicza³y siê do samego urz¹dzenia

i nie powodowa³y trwa³ego jego

uszkodzenia. Wy¿ej wymienione wymagania

spe³niaj¹ specjalizowane systemy

zabezpieczeñ technologicznych, w tym

systemy zabezpieczeñ maszyn wiruj¹cych.

Monitor stanu maszyn CSI 6000 jest

systemem zabezpieczeñ maszyn wiruj¹cych

spe³niaj¹cym wymagania normy API 670

obowi¹zuj¹cej w wielu przemys³ach. CSI

6000 zapewnia pe³n¹ ochronê maszyny

przed powa¿nym stanem awaryjnym

mog¹cym doprowadziæ do jej zniszczenia,

a w ramach architektury PlantWeb

dodatkowo zapewnia pe³n¹ integracjê

z uk³adami sterowania procesem.

Kompaktowa i modu³owa budowa monitora

CSI 6000 umo¿liwia instalowanie go

równie¿ w starszych systemach, jako

rozszerzenie i uzupe³nienie uk³adów

istniej¹cych. Tam, gdzie przede wszystkim

liczy siê bezpieczeñstwo, firma Emerson

oferuje dwa dodatkowe systemy wykonane

na platformie CSI 6000:

system ochrony przed nadmiernym

wzrostem prêdkoœci obrotowej

zgodny z SIL3,

system ochrony przed nadmiernym

przesuwem osiowym równie¿

zgodny z SIL3.

G³ówne cechy monitora CSI 6000:

Ci¹g³e monitorowanie maszyn

wiruj¹cych w trybie zabezpieczeñ

Zgodnoœæ z norm¹ API 670

Integracja z uk³adami sterowania

procesem

CSI 4500 Diagnostics

Diagnostyka predykcyjna maszyn wiruj¹cych

Za istotn¹ wadê istniej¹cych rozwi¹zañ

do ochrony maszyn uwa¿a siê brak

widocznych informacji na temat stanu

maszyny przed aktywowaniem systemu

zabezpieczeñ. Osoby odpowiedzialne

za eksploatacjê i utrzymanie ruchu,

i dokonuj¹ce przegl¹dów wymagaj¹

od nowych systemów zabezpieczeñ czegoœ

wiêcej ni¿ sama ochrona. Potrzebny jest

kompleksowy system zabezpieczeñ (ochrony)

uzupe³niony funkcjami prognozowania

i monitorowania wydajnoœci, a tak¿e

posiadaj¹cy naturalne interfejsy

do systemów sterowania procesem.

Monitor stanu maszyn CSI 4500 udostêpnia

funkcje prognozowania stanu maszyny

(diagnostyczne) przy jednoczesnej

mo¿liwoœci realizacji funkcji wdro¿onych

w monitorze CSI 6000. Dla istniej¹cych

uk³adów zabezpieczeñ technologicznych

innych producentów, mo¿e byæ on równie¿

doskona³ym uzupe³nieniem i prowadziæ

kompleksow¹ diagnostykê predykcyjn¹

monitorowanej maszyny. Jeœli dostêpne s¹

wiarygodne prognozy, maszynê mo¿na

eksploatowaæ tak d³ugo, jak d³ugo

parametry jej pracy mieszcz¹ siê

w dopuszczalnych granicach a napraw

dokonywaæ wtedy, gdy jest to dogodne

oraz ekonomicznie uzasadnione z punktu

widzenia procesu produkcyjnego.

G³ówne cechy monitora CSI 4500:

Zautomatyzowane i ci¹g³e

prognozowanie stanu maszyn

Zaimplementowana opatentowana

technologia wykrywania wczesnej

degradacji ³o¿ysk tocznych i przek³adni

mechanicznych o nazwie PeakVue ®

Mo¿liwoœæ ci¹g³ej równoleg³ej rejestracji

parametrów pracy maszyny,

ich jednoczesnej prezentacji w czasie

rzeczywistym oraz póŸniejszego

odtwarzania zapisanych informacji

o stanach nieustalonych maszyny

od chwili jej uruchomienia do wy³¹czenia

17

AMS

CSI 6500

Protection/Prediction

Zabezpieczenia i diagnostyka predykcyjna

maszyn wiruj¹cych

W ka¿dym zak³adzie produkcyjnym pracuj¹

urz¹dzenia (maszyny) o znaczeniu

krytycznym dla procesu, których

niespodziewane uszkodzenie mo¿e prowadziæ

do znacznego ograniczenia lub zatrzymania

produkcji. Krytyczny charakter tych

urz¹dzeñ i maszyn nak³ada na u¿ytkownika

obowi¹zek ich zabezpieczenia, by skutki

ich awarii nie mia³y trwa³ego charakteru

dla samego urz¹dzenia i ¿eby wp³yw

uszkodzenia na proces produkcyjny by³

minimalny. Po³¹czenie funkcji zabezpieczeñ

technologicznych z mo¿liwoœciami

prognozowania stanu urz¹dzeñ (diagnostyki

predykcyjnej) gwarantuje utrzymanie

dopuszczalnych parametrów ich pracy,

co eliminuje mo¿liwe straty produkcyjnych

(finansowych). Jednym z najnowszych

osi¹gniêæ firmy Emerson w dziedzinie

zabezpieczeñ i diagnostyki maszyn

wiruj¹cych jest monitor spe³niaj¹cy obie

funkcje (zabezpieczeniow¹ i diagnostyczn¹)

CSI 6500.

G³ówne cechy monitora CSI 6500:

Ca³kowita zgodnoœæ z norm¹ API 670

Funkcjonalnoœæ zgodna z za³o¿eniami

budowy systemów nadzoru

turbozespo³ów TSI (Turbine Supervisory

Instrumentation)

Diagnostyka predykcyjna realizowana

w CPU na obiekcie (w czasie

rzeczywistym)

Technologia PeakView dla wczesnej

diagnostyki ³o¿ysk tocznych i przek³adni

Analiza typu „Transient”

dla turbozespo³ów

Mo¿liwoœæ równoleg³ego nagrywania

na wszystkich kana³ach wartoœci

mierzonych (ponad 100 godzin)

wraz z mo¿liwoœci¹ odtwarzania

Wizualizacja typu „Live”


AMS

CSI 9210 Machine

Helth Transmitter

Przetwornik stanu maszyn typu:

silnik - pompa

Przetwornik CSI 9210 gromadzi dane

z ró¿nych wejœæ (czujników wibracji,

temperatury, prêdkoœci, pola

elektromagnetycznego) i ocenia stan zespo³u

maszyn typu: silnik AC - pompa

odœrodkowa. Ocena ta oparta jest

na mechanizmie analizy specjalnie

zaimplementowanym w urz¹dzeniu,

a przewidzianym dla danego zespo³u

maszyn. CSI 9210 umo¿liwia personelowi

eksploatacji i utrzymania ruchu zrozumienie

interakcji pomiêdzy zmiennymi

procesowymi, takimi jak temperatura,

ciœnienie, poziom i przep³yw i ich

bezpoœredniego wp³ywu na zasoby

produkcyjne. Problemy takie jak kawitacja

pompy, przegrzewanie siê lub przeci¹¿enie

silnika, niewywa¿enie, utrata wyosiowania

wa³u, czy zu¿ycie ³o¿yska wykryæ mo¿na ju¿

na wczesnym etapie, zanim dojdzie

do awarii maszyny. Skutkuje to

zmniejszeniem liczby czynników

skutkuj¹cych nieplanowanymi przestojami

oraz przyczynia siê do wzrostu

dyspozycyjnoœci i wydajnoœci instalacji.

G³ówne cechy przetwornika CSI 9210:

Wykrywanie problemów w zespo³ach

maszyn typu silnik indukcyjny pr¹du

przemiennego - pompa odœrodkowa

Analiza drgañ, temperatury, strumienia

pola elektromagnetycznego silnika

i prêdkoœci obrotowej

Procedury alarmowe pozwalaj¹ce

maksymalnie wyd³u¿yæ czas pracy

maszyn

CSI 9330 Vibration

Transmitter

Przetwornik wibracji (przewodowy)

G³ówne cechy przetwornika CSI 9330:

CSI 9330 maj¹ zastosowanie

dla monitorowania stanu dowolnej

maszyny w ka¿dym zak³adzie

CSI 9330VT - pomiar wibracji

i temperatury

CSI 9330VP - pomiar wibracji

oraz PeakVue

CSI 9330 - mo¿liwoœæ pod³¹czenia

do ka¿dego systemu w standardzie

4-20mA

CSI 9330 - mo¿liwoœæ pod³¹czenia

do analizatora przenoœnego CSI 2130

w celu przeprowadzenia szczególowej

analizy

18

CSI 9420 Vibration

Transmitter

Bezprzewodowy przetwornik wibracji

G³ówne cechy przetwornika CSI 9420:

Pomiar wibracji ca³kowitych

oraz pomiar PeakVue

Zestaw czujników mo¿liwych

do pod³¹czenia

1 czujnik przyœpieszenia 1 czujnik

przyœpieszenia wraz z wbudowanym

czujnikiem temperatury

2 czujniki przyœpieszenia

- ¯ywotnoœæ baterii >3 lat

- Dopuszczenie dla 900 MHz

oraz 2.4 GHz WirelessHART

Wyjœcia (wielkoœci skalarne)

1. Wibracje ogólne:

Jednostki: prêdkoœæ (cale/s lub mm/s)

Zakres: 2 Hz - 1000 Hz

(zgodnie z ISO 10816).

Komentarz: identyfikacja takich

problemów jak luzy mechaniczne

lub brak wywa¿enia

2. PeakVue:

Jednostki: G’s Peak

Zakres: 1000 Hz - 20000 Hz

Komentarz: wczesne wykrywanie wielkoœci

uszkodzenia ³o¿ysk tocznych

lub przek³adni

3. Temperatura

Zakres: -34 do +120 o C

Komentarz: dla czujników z wbudowanym

czujnikiem temperatury


URZ¥DZENIA PRZENOŒNE

Analiza drgañ

Gdy bierne oczekiwanie na nastêpn¹ awariê

jest zbyt kosztowne, wa¿ne jest szybkie

i precyzyjne wykrywanie narastaj¹cych

problemów by ustaliæ g³ówn¹ przyczynê

wadliwego funkcjonowania maszyny.

W takiej sytuacji analiza drgañ dostarcza

najwiêcej informacji o stanie maszyn

wiruj¹cych.

Zaawansowany analizator stanu maszyn CSI

2130 bardzo upraszcza analizê. Naciœniêcie

jednego przycisku wystarczy by

przeprowadziæ podstawow¹ i zaawansowan¹

analizê diagnostyczn¹ i natychmiast

otrzymaæ ocenê stanu maszyny.

Najwy¿sza prêdkoœæ rejestracji danych

Wydajne alarmy i analiza lokalna

(ju¿ na obiekcie)

Technologia PeakVue ® zapewnia wczesne

wykrywanie wad ³o¿ysk tocznych

i przek³adni

Osiowanie i wywa¿anie

Precyzyjne osiowanie i wywa¿anie maszyny

wiruj¹cej mo¿e znacznie wyd³u¿yæ okres jej

eksploatacji. Analizator CSI 2130

stosowany jest do precyzyjnego wywa¿ania

lub laserowego osiowania zespo³ów maszyn

przed ich ponownym uruchomieniem.

Wywa¿a on maszyny w maksymalnie

4 p³aszczyznach, przy ró¿nych prêdkoœciach

i mo¿e automatycznie wykryæ oraz zg³osiæ

wtórne usterki konstrukcyjne, które mog³yby

utrudniaæ wywa¿enie. Unikalne g³owice

laserowe wyposa¿one s¹ w podwójne,

szybkie czujniki k¹towe precyzyjnie

mierz¹ce po³o¿enie k¹towe g³owic

laserowych, skracaj¹ce czas omiatania

i zapewniaj¹ce dok³adne wyosiowanie.

Przyjazny interfejs przyspieszaj¹cy

wywa¿anie i osiowanie

Równowa¿enie czterech p³aszczyzn

i wielu prêdkoœci

Osiowanie w trakcie jednej

czwartej obrotu wa³u

19

AMS

CSI 2130 Vibration Analyser CSI 8225 Alignment CSI 2130 Motor Analyser

Diagnostyka silników elektrycznych

Najczêstsz¹ przyczyn¹ problemów

z silnikami elektrycznymi poza

uszkodzeniem ³o¿ysk jest usterka

elektryczna. Wysoka temperatura

i zmêczenie wynikaj¹ce ze zbyt czêstych

rozruchów lub przeci¹¿enia silnika

doprowadziæ mog¹ do pêkniêcia prêtów

wirnika. Monitor CSI 2130 mierzy

nieinwazyjnie pr¹d, strumieñ pola

elektromagnetycznego i temperaturê

podczas pracy silnika. Ta technika analizy

stanu silnika umo¿liwia zdiagnozowanie

problemów elektrycznych zwi¹zanych

z wirnikiem (np. pêkniête prêty, po³¹czenia

o wysokiej rezystancji czy pêkniêcia wirnika

i pierœcieni).

Wczesne wykrywanie usterek

wirnika i stojana

Rejestracja i analiza danych podczas

pracy silnika

Ustalanie trendu zmiany stanu silnika

umo¿liwiaj¹ce zaplanowanie i okreœlenie

priorytetu konserwacji


AMS

CSI XP32 Health Expert CSI 5200 Oil Analyzer CSI 7100 Ultrasonic Analyzer

Ci¹g³a analiza danych z 32 kana³ów

W przypadku niektórych istotnych

dla procesu maszyn wymagane jest

rejestrowanie wiêkszej iloœci danych ni¿ jest

to prowadzone w normalnych warunkach ich

pracy. Maszyny wirnikowe i inne z³o¿one

urz¹dzenia wymagaæ mog¹ czasowego

ci¹g³ego monitorowania ich stanu

jednoczeœnie w wielu punktach.

CSI XP32 Machinery Health Expert jest

w³aœnie takim systemem do tymczasowego

ci¹g³ego monitorowania i analizowania

danych. System ten rejestruje dane przez

okres trwaj¹cy okreœlon¹ liczbê godzin

lub tygodni (do 100 godzin ci¹g³ej

rejestracji na wszystkich 32 kana³ach),

dokonuj¹c pomiarów drgañ ³o¿ysk

i przek³adni, stosuj¹c równie¿

zaawansowan¹ technikê PeakVue.

Przebiegi nieustalone mo¿na wyœwietlaæ

w czasie rzeczywistym i odtwarzaæ

ponownie dla potrzeb dalszej analizy

na animowanych widokach maszyny

i konstrukcji. Umo¿liwia to

przeprowadzanie zaawansowanej

diagnostyki najtrudniejszych,

powtarzaj¹cych siê problemów z maszyn¹.

Monitorowanie maszyny wirnikowej

podczas rozruchu, pracy ja³owej

i produkcji oraz rozwi¹zywanie

problemów

Jednoczesna rejestracja ci¹g³ego sygna³u

z 32 kana³ów przez ponad 100 godzin

Funkcja „oscyloskop sygna³u

rzeczywistego i analizator FFT”

Przenoœne laboratorium olejowe

Analiza smarowania to powszechnie

przyjêta technika okreœlania stanu maszyny.

Analizator oleju CSI 5200 bada olej pod

k¹tem zu¿ycia maszyny, zanieczyszczenia

uk³adu smarowania i zmian chemicznych

oleju wskazuj¹cych na zu¿ycie maszyny.

Wyniki informuj¹ o niedostrzegalnej korozji,

zanieczyszczeniach, nieprawid³owym

smarowaniu czy zu¿yciu maszyny i mog¹ byæ

pomocne w eliminowaniu g³ównej przyczyny

awarii.

Zastosowanie:

Dok³adna analiza parametrów

fizykotechnicznych oleju

Wczesne wykrywanie zu¿ycia

i zmêczenia maszyny

Weryfikacja prawid³owoœci smarowania

poprzez analizê dolewek

Cechy analizatora CSI 5200:

Kompleksowoœæ: Iloœæ cz¹stek obcych

z podzia³em na ich wielkoœæ, gêstoœæ cz¹stek

ferromagnetyków, sk³ad chemiczny oleju,

zawartoϾ wody w oleju, lepkoϾ oraz

dok³adna analiza zu¿ycia elementów

mechanicznych maszyny (wear debris

analysis) - analiza bardziej kompleksowa ni¿

analiza wykonywana przez wiekszoϾ

laboratoriów zewnêtrznych.

Szybkoœæ: Tylko kilka minut na jedn¹

próbkê - wiêkszoœæ zak³adów przemys³owych

mo¿e testowaæ 100 próbek w ciagu dwóch

dni.

Prostota: Kolejne kroki procedury (1-2-3-4)

s¹ prowadzone i sprawdzane przez

oprogramowanie.

Dok³adnoœæ: Wielokrotny pomiar cz¹stek

wiêkszych ni¿ 5 mikronów praktycznie

eliminuje b³êdne rozpoznanie i czêsto

pozwala na wczesne wykrycie problemu

przeoczonego przez zewnêtrzne laboratoria.

20

Analizator ultradŸwiêkowy

Badania ultradŸwiêkowe wykrywaj¹ ró¿ne

usterki poprzez analizê rozchodzenia siê

dŸwiêku o okreœlonej d³ugoœci fali z zakresu

akustycznego i ultradŸwiêkowego. Oprócz

prostego zlokalizowania usterek widocznych

w tych zakresach, skaner CSI 7100 posiada

unikatow¹ funkcjê informowania o skali

problemu dziêki mo¿liwej kalibracji poziomu

sygna³u odczytywanego.

Zastosowanie:

Skanowanie ³o¿ysk pod k¹tem usterek

Wykrywanie wycieków powietrza,

pary i gazów

Wykrywanie niebezpiecznych wy³adowañ

³ukowych o wysokim napiêciu

Diagnostyka prawid³owej pracy zaworów

i oddzielaczy skroplin


CSI 9830

Thermography camera

Termografia w podczerwieni

Narastaniu problemu towarzyszy czêsto

zwiêkszone wydzielanie lub utrata ciep³a.

Kamera termowizyjna CSI 9830 jest

urz¹dzeniem o najwy¿szych parametrach

technicznych dostêpnych obecnie na rynku,

jest stosowana w rutynowych obchodach

i rejestracji stanów urz¹dzeñ w œwietle

widzialnym i w podczerwieni. Dane z

kamery s¹ przesy³ane dalej do pakietu AMS

Machinery Health Manager do dalszej

analizy i raportowania.

Zastosowanie:

Diagnozowanie anomalii w uk³adach

elektrycznych

Skanowanie urz¹dzeñ mechanicznych

pod k¹tem problemów z ciep³em

Wykrywanie punktów o podwy¿szonej

temperaturze

Parametry techniczne:

RozdzielczoϾ IR 640 x 480

Czu³oœæ 50 mK

Podwójny celownik laserowy typu X

Wyjœcie wideo

Zewnêtrzna karta pamiêci

Wysoka rozdzielczoœæ zdjêæ

„widzialnych” 1280 x 1024

(1,3 Mega Pixel’a)

Jasny flesz

Nak³adanie obrazów IR

i widzialnych (Fusion)

Tryb pracy „Route” - programowanie

trasy pomiarów na obiekcie

Ostroœæ ustawiana rêcznie

Zestrajanie obrazów widzialnych i IR

Dwukierunkowa komunikacja

z AMS Machinery Health Manager’em

w technologii Drag & Drop

PLANTWEB SERVICES

Us³ugi „PlantWeb Services for Asset

Optimization” to metodologia wdra¿ania

technologii PlantWeb w obszarze Asset

Optimization.

Us³ugi zwi¹zane z wprowadzan¹ technologi¹

Asset Optimization zosta³y spakietowane

w taki sposób, aby wdro¿enie by³o pe³ne

i przynosi³o maksymalne korzyœci

u¿ytkownikowi. Wdro¿enie nastêpuje

ma³ymi krokami przy pe³nym udziale

u¿ytkownika, co pozwala na usuniêcie

istniej¹cych ograniczeñ w obowi¹zuj¹cych

procedurach utrzymania ruchu

i prowadzenia remontów oraz barier

mentalnych - od polityki biernego

reagowania na powstaj¹ce sytuacje awaryjne

do stanu, w którym osi¹gana jest wysoka

wydajnoœæ, uzyskiwana zak³adana

niezawodnoœæ i dyspozycyjnoœæ urz¹dzeñ

oraz minimalizowane s¹ koszty produkcji.

Doœwiadczenie firmy Emerson pomaga

uporz¹dkowaæ i zoptymalizowaæ istniej¹ce

procedury remontowe, wdro¿yæ procedury

oparte na zasadach „Condition Based

Maintenance” (remonty i przegl¹dy oparte

o prognozowany aktualny stan maszyn

i urz¹dzeñ), zoptymalizowaæ planowanie

i prowadzenie dzia³alnoœci.

21

AMS

W zale¿noœci od rodzaju projektu, rodzaju

wdra¿anej technologii Asset Optimization

oraz etapu, na którym projekt aktualnie siê

znajduje, proponujemy adekwatnie

do sytuacji ró¿norodne pakiety us³ug

PlantWeb Services.

Etapy wdra¿ania technologii Asset

Optimization dla „Nowych projektów /

nowych wdro¿eñ”:

Opportunity Assessment - identyfikacja /

projektowanie procedur zarz¹dzania

zasobami produkcyjnymi

Asset Prioritization - wyznaczenie

priorytetu (stopnia wa¿noœci)

dla poszczególnych zasobów

produkcyjnych

Optymalizacja procedur utrzymania

ruchu i remontów

Opracowanie kluczowego dokumentu

dla obszaru utrzymania ruchu „Asset

Maintenance Strategy Blueprint”

Optymalizacja procedur prowadzenia

prac remontowych

Opracowanie mierników typu KPIs

(Key Performance Indicators)

Implementacja procedur utrzymania

ruchu i ich integracja z systemem

komputerowym wspomagaj¹cym

zarz¹dzanie (CMMS)


AMS

22


Aplikacje istniej¹ce / modernizowane:

INSTALL - prawid³owa

instalacja/konfiguracja aplikacji

z zakresu Asset Optimization, szkolenie

u¿ytkowników

IMPLEMENT - wdro¿enie prawid³owych

procedur powiadamiania (alarmowania)

oraz pisemnych procedur u¿ytkowania

aplikacji, powi¹zania z systemami

ERP/CMMS, zarz¹dzania alarmami

INCORPORATE - opracowanie

i wdro¿enie planów pracy oraz

wyliczenie rezultatów finansowych

Przyk³adowy pakiet PlantWeb Services

dla pe³nego wdro¿enia aplikacji AMS Device

Manager w poszczególnych obszarach

(INSTALL, IMPLEMENT, INCORPORATE)

jest nastepuj¹cy:

Wykorzystanie pe³nego potencja³u zak³adu

Us³ugi PlantWebServices maj¹ na celu

wdro¿enie technologii Asset Optimization

w sposób optymalny i zapewniaj¹cy

odniesienie maksymalnych korzyœci

z ich wdro¿enia zarówno w sferze

technicznej jak i finansowej. Nawi¹zanie

partnerskiej wspó³pracy z firm¹ Emerson

umo¿liwia doprowadzenie urz¹dzeñ

do optymalnego stanu i maksymalnej

wydajnoœci dziêki pe³nemu wykorzystaniu

technologii prognozowania stanu urz¹dzeñ

i instalacji. Proponowane procedury

przyczyniaj¹ siê do:

Zapobiegania powa¿nym awariom

i nieplanowanym wy³¹czeniom

Wykonywania planów produkcyjnych

Ustalania g³ównych przyczyn

spadku wydajnoœci

Ni¿szych kosztów utrzymania ruchu

i remontów

Redukcji zbêdnego wyposa¿enia

i nadgodzin

Wdro¿enia procedur utrzymania ruchu

opartych o prognozê stanu urz¹dzeñ

(tzw. Condition Based Maintenance)

Emerson oferuje kompleksowy pakiet

technologii s³u¿¹cych podwy¿szeniu

niezawodnoœci i dyspozycyjnoœci zasobów

produkcyjnych przedsiêbiorstawa.

Firma Emerson pozostaje liderem rozwoju

zaawansowanych technologii analizy drgañ

od roku 1986, w którym wprowadzi³a

na rynek pierwszy przenoœny analizator

drgañ. Inwestuj¹c corocznie w badania

stanu maszyn i rozwój wiêcej ni¿ wynosz¹

zyski ze sprzeda¿y wyrobów wielu

dostawców analogicznych rozwi¹zañ, firma

Emerson wci¹¿ przoduje w swojej bran¿y

pod wzglêdem iloœci nowych produktów

do monitorowania stanu i wydajnoœci

wyposa¿enia mechanicznego.

23

Notatki

AMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


POMIARY RÓ¯NICY CIŒNIEÑ

3051S CD

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ:

Ultra: 0,025% zakresu pomiarowego

Ultra for flow: 0,04% zakresu pomiarowego

Classic: 0,055% zakresu pomiarowego

StabilnoϾ: 10 lat

ZakresowoϾ: 200:1

Zakres ciœn. ró¿n.: 25 Pa -13800 kPa

Liczba podzakresów: 6

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -40°C do +121°C

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF (*)

Maks. ciœnienie procesowe:

25 MPa (opcja 42 MPa)

Certyfikaty: EEx, SIS, Atex

UWAGI

- czujnik i ca³a elektronika zamkniête

w jednej hermetycznej obudowie

- budowa modu³owa umo¿liwiaj¹ca bogat¹

gamê konfiguracji

- opcjonalne zblocze wielozaworowe

- opcjonalny wyœwietlacz LCD, tak¿e zdalny

- opcjonalne oddzielacze kapilarne

- wspó³praca z szerok¹ gam¹ elementów

spiêtrzaj¹cych

- wzbogacona diagnostyka

- odciêcie ma³ego przep³ywu

- dostêpny rozszerzony interfejs EDDL

APLIKACJE

- kluczowe pomiary we wszystkich

ga³êziach przemys³u

- uk³ady rozliczeniowe

- uk³ady zabezpieczeñ

(*) - Foundation Fieldbus

24

3051 CD/HD

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,065% zakresu pomiarowego

opcja 0,04%

StabilnoϾ: 0,125% URL**/5lat

(górny zakres pomiarowy) / 5 lat

ZakresowoϾ: 100:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Zakres pomiaru:

CD: 25 Pa - 13,8 MPa

HD: 0,62 kPa - 13,8 MPa

Liczba podzakresów: 6

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Dynamika: opóŸnienie 100 ms

Temp. medium: -40°C do +121°C

(HD: 191°C)

Maks. ciœnienie procesowe:

25 MPa (31 MPa)

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³y membran: 316L, Hastelloy C,

Monel, Tantal, z³ocony Monel

UWAGI

- wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru

- znakomita dynamika

- wysoka dok³adnoœæ ca³kowita

- czujnik pojemnoœciowy

- integralne, opcjonalne zblocze

wielozaworowe

- opcjonalne oddzielacze kapilarne

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

- diagnostyka

- mo¿liwoœæ pomiaru podciœnienia

APLIKACJE

- dok³adne zwê¿kowe pomiary przep³ywu

- pomiary rozliczeniowe

- uk³ady blokad i sygnalizacji

- wa¿ne pomiary w przemys³ach:

farmaceutycznym, chemicznym, olejowym,

gazowniczym i energetyce

(**) - górny zakres pomiarowy przetwornika


3051 CD rew. 5

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,065% zakresu pomiarowego

(opcja: 0,04%)

StabilnoϾ: 0,125% URL / 5 lat

ZakresowoϾ: 100:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Zakres pomiaru: 25 Pa - 13,8 MPa

Liczba podzakresów: 6

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Dynamika: opóŸnienie 100 ms

Temp. medium: -40°C do +121°C

Maks. ciœnienie procesowe: 420 bar

Certyfikaty: Eex, Atex, SIS

UWAGI

- czujnik i elektronika zamkniête w obudowie

- du¿a dynamika

- wysoka dok³adnoœæ

- wysokie maksymalne ciœnienie procesowe

420 bar

- opcjonalne zblocza, oddzielacze

- rozszerzona diagnostyka

- opcjonalne przyciski zera i zakresu

- odciêcie ma³ego przep³ywu

- konfigurowalne jednostki in¿ynierskie

- interfejs EDDL

- kody zamówieniowe jak poprzedniej wersji

3051 z dodatkiem kodu TR

APLIKACJE

- uk³ady zabezpieczeñ

- wa¿niejsze pomiary w g³ównych ga³êziach

przemys³u

1151 DP/HP

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,075% zakresu pomiarowego

StabilnoϾ: 0,1% URL

(górny zakres pomiarowy) / 2 lata

ZakresowoϾ: 50:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Zakres pomiaru:

DP: 0,15 kPa - 6,9 MPa

HP: 0,15 kPa - 2,068 MPa

Liczba podzakresów: 6

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -40°C do +104°C

Maks. ciœnienie procesowe: 13,8 MPa

(HP: 31 MPa)

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³ membran: 316L, Hastelloy C,

Tantal

UWAGI

- czujnik pojemnoœciowy

- opcjonalne oddzielacze kapilarne

- opcjonalny wyœwietlacz LCD lub analogowy

- odpornoœæ na wysokie ciœnienie

statyczne (HP)

- najbardziej rozpowszechniony przetwornik

ró¿nicy ciœnieñ na œwiecie

APLIKACJE

- standardowe pomiary ró¿nicy ciœnieñ

i przep³ywu

25

2051

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: do 0,075%

Stabilnoœæ: ±0,125% URL na 5 lat

ZakresowoϾ: 100:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Zakres pomiaru: 6,2 Pa do 13,79 MPa

Liczba podzakresów: 5

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Czêstotliwoœæ uaktualniania: 22 razy /s

Maksymalne ciœnienie procesowe:

250 bar (opcjonalnie 310 bar)

Certyfikaty: EEx, Atex, NACE

UWAGI

- opcjonalnie przyciski zera, zakresu

- dla pomiarów poziomu membrany

2-4 cale, ko³nierze ASME Class 150

lub 300, DIN PN 40

- materia³ membrany 316L lub C276

- media mierzone: ciecze, gazy, pary

- zgodnoϾ z 3 Sigma


POMIARY CIŒNIENIA

3051S CG/CA/TG/TA

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ:

Ultra: 0,025% zakresu pomiarowego

Classic: 0,055% zakresu pomiarowego

StabilnoϾ: 10 lat

ZakresowoϾ: 200:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Zakres pomiaru:

CG: 0,124 kPa - 13,8 MPa

CA: 1,2 kPa - 27,6 MPa

TG/TA: 2 kPa - 68,9 MPa

Liczba podzakresów: 5

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -40°C do +121°C

Certyfikaty: EEx, Atex, SIS

UWAGI

- pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego

- czujnik i ca³a elektronika zamkniête

w jednej hermetycznej obudowie

- budowa modu³owa umo¿liwiaj¹ca bogat¹

gamê konfiguracji

- opcjonalne zblocze wielozaworowe

- opcjonalny wyœwietlacz LCD, tak¿e zdalny

- opcjonalne oddzielacze kapilarne

- wspó³praca z szerok¹ gam¹ elementów

spiêtrzaj¹cych

- wzbogacona diagnostyka

- mo¿liwoœæ pomiaru podciœnienia

- dostêpny rozszerzony interfejs EDDL

APLIKACJE

- kluczowe pomiary we wszystkich

ga³êziach przemys³u

- uk³ady rozliczeniowe

- uk³ady zabezpieczeñ

26

3051 CG/CA/HG

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,065% zakresu pomiarowego

(opcja: 0,04% zakresu pomiarowego)

StabilnoϾ: 0,125% URL

(górny zakres pomiarowy) / 5 lat

ZakresowoϾ: 100:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Zakres pomiaru:

CG: 0,12 kPa - 13,8 MPa

CA: 2 kPa - 27,6 MPa

HG: 0,62 kPa - 13,8 MPa

Liczba podzakresów: 5

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Dynamika: opóŸnienie 100 ms

Temp. medium: -40°C do +121°C

(HG: 191°C)

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³ membran: 316L, Hastelloy C,

Monel, Tantal, z³ocony Monel

UWAGI

- pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego

- wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru

- znakomita dynamika

- wysoka dok³adnoœæ ca³kowita

- czujnik pojemnoœciowy

- zintegrowane, opcjonalne zblocze

wielozaworowe

- opcjonalne oddzielacze kapilarne

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

- diagnostyka

- mo¿liwoœæ pomiaru podciœnienia

- opcjonalny blok przeciwprzepiêciowy

APLIKACJE

- dok³adne pomiary ciœnienia

- pomiary ciœnienia do kompensacji

przep³ywu

- uk³ady blokad i sygnalizacji

- kluczowe pomiary w przemys³ach:

farmaceutycznym, chemicznym, olejowym,

gazowniczym i energetyce


3051 T

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,065% zakresu pomiarowego

(opcja: 0,04% zakresu pomiarowego)

StabilnoϾ: 0,125% URL

(górny zakres pomiarowy) / 5 lat

ZakresowoϾ: 100:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Zakres pomiaru: 2,1 kPa - 69 MPa

Liczba podzakresów: 5

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Dynamika: opóŸnienie 100 ms

Temp. medium: -40°C do +121°C

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³ membran: 316L, Hastelloy C

UWAGI

- pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego

- wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru

- znakomita dynamika

- wysoka dok³adnoœæ ca³kowita

- czujnik piezorezystancyjny

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

- diagnostyka

- mo¿liwoœæ pomiaru podciœnienia

- opcjonalny blok przeciwprzepiêciowy

APLIKACJE

- dok³adne pomiary ciœnienia

- dok³adne pomiary wysokich ciœnieñ

- pomiary ciœnienia do kompensacji

przep³ywu

- uk³ady blokad i sygnalizacji

- kluczowe pomiary w przemys³ach:

farmaceutycznym, chemicznym, olejowym,

gazowniczym i energetyce

1151 GP/AP

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,075% zakresu pomiarowego

StabilnoϾ: 0,1% URL

(górny zakres pomiarowy) / 2 lata

ZakresowoϾ: 50:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Zakres pomiaru:

GP: 0,15 kPa - 41,4 MPa

AP: 0,75 kPa - 6,9 MPa

Liczba podzakresów: GP - 8, AP - 5

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -40°C do +104°C

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³ membran: 316L, Hastelloy C,

Tantal

UWAGI

- pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego

- czujnik pojemnoœciowy

- opcjonalne oddzielacze kapilarne

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

- opcjonalny blok przeciwprzepiêciowy

APLIKACJE

- standardowe pomiary ró¿nicy ciœnieñ

i przep³ywu

27

2088

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,1% zakresu pomiarowego

StabilnoϾ: 0,1% URL

(górny zakres pomiarowy) / rok

ZakresowoϾ: 20:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Zakres pomiaru: 10 kPa - 27,6 MPa

Liczba podzakresów: 4

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -40°C do +121°C

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³ membran: 316L, Hastelloy C

UWAGI

- pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego

- mo¿liwoœæ podwy¿szenia dok³adnoœci

pomiaru do 0,075% zakresu pomiarowego

- czujnik krzemowy, rezystancyjny

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

- mo¿liwoœæ pomiaru podciœnienia

- opcjonalne zintegrowane zblocze

- opcjonalne oddzielacze kapilarne

- opcjonalny blok przeciwprzepiêciowy

APLIKACJE

- standardowe pomiary ciœnienia i ciœnienia

absolutnego


4600

POMIARY CIŚNIENIA

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,25% zakresu pomiarowego

ZakresowoϾ: od 7,5:1 do 40:1

StabilnoϾ: 0,5% zakresu /3 lata

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Zakres pomiaru: 138 kPa - 137,9 MPa

Liczba podzakresów: 4

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -40°C do +93°C

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³ membran: 316L SST, Hastelloy C

UWAGI

- pomiar ciœnienia gazów i olejów

- idealny do monta¿u panelowego

- ca³kowicie spawana, lekka budowa

- czujnik pojemnoœciowy z wewnêtrznym

pomiarem temperatury do kompensacji

- minimalny wp³yw warunków

œrodowiskowych dziêki hermetycznej

obudowie

APLIKACJE

- monitoring ciœnienia olejów i gazów,

idealny dla pomiarów panelowych

4500

SPECYFIKACJA:

Dok³adnoœæ: 0,15% zakresu pomiarowego

ZakresowoϾ: od 15:1 do 50:1

StabilnoϾ: 0,1% URL/3 lata

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Zakres pomiaru: 0,138 bar - 10,34 bar

Liczba podzakresów: 2

Temp. otoczenia: 0°C do +60°C

Temp. medium: 0°C do +204°C

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³ membran: 316L SST, Hastelloy C

UWAGI

- wykonanie higieniczne zgodne

ze standardami 3-A i EHEDG

- niezawodna, wytrzyma³a konstrukcja

- wyj¹tkowa stabilnoœæ zmniejsza czêstoœæ

kalibracji

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

- opcjonalne wykonanie specjalnie

polerowane o g³adkoœci 0,25 µm

APLIKACJE

- pomiary ciœnieñ wymagaj¹ce wykonañ

higienicznych

28

Przemys³owy przetwornik

ciœnienia 9000

SPECYFIKACJA:

Rodzaj pracy: ciœnienie, cisnienie absolutne

cieczy, gazów oraz par

Zakres pomiarowy: 0...300 bar

ZakresowoϾ: 10:1

Dok³adnoœæ:

±0,1% kalibrowanego zakresu

Stabilnoœæ: ±0,2% przez 12 miesiêcy

Efekt temperaturowy:

±(0,18% x maks. zakres

pomiarowy + 0,18% x zakres) w 20°C

Stopieñ ochrony: IP67

Temperatura pracy: -40°C do +100°C

Temperatura otoczenia: -20°C do +90°C

Zasilanie: 10 do 30V DC z pêtli pr¹dowej

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

Materia³ czêœci mokrych: ceramika,

st. k.o. 316, alluminium, br¹z, tytan

Przy³¹cza gwintowe, ko³nierzowe,

higieniczne.

Dopuszczenie:

higieniczne 3A, morskie,

ATEX II 1 G

ATEX II 1 D EEx ia IIB T4


POMIARY POZIOMU

3051S L

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,065% zakresu pomiarowego

StabilnoϾ: 0,125% URL

(górny zakres pomiarowy) / 5 lat

ZakresowoϾ: 100:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Zakres pomiaru: 0,12 kPa - 13,8 MPa

Liczba podzakresów: 5

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -73°C do +205°C

Certyfikaty: EEx, ATEX, SIS

Materia³ membran: 316L, Hastelloy C,

Tantal

Œrednica membran pomiarowych:

2, 3 lub 4 cale

UWAGI

- wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru

w jednej hermetycznej obudowie

- bardzo wysoka dok³adnoœæ

- budowa modu³owa umo¿liwiaj¹ca bogat¹

gamê konfiguracji

- ko³nierze wg norm ANSI Class 150,

300, 600 oraz DN 50, 80, 100 PN10-40

- opcjonalny wyœwietlacz LCD, tak¿e zdalny

- wzbogacona diagnostyka

- dobór przyrz¹dów w oparciu

o specjalizowane oprogramowanie

komputerowe

- dostêpny rozszerzony interfejs EDDL

APLIKACJE

- kluczowe pomiary we wszystkich

ga³êziach przemys³u

- uk³ady zabezpieczeñ

29

3051 L

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,075% zakresu pomiarowego

StabilnoϾ: 0,125% URL

(górny zakres pomiarowy) / 5 lat

ZakresowoϾ: 100:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Zakres pomiaru: 0,62 kPa - 2070 kPa

Liczba podzakresów: 3

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -40°C do +205°C

Certyfikaty: EEx, ATEX

Materia³ membran: 316L,

Hastelloy C, Tantal

Œrednica membran pomiarowych:

2, 3 lub 4 cale

UWAGI

- wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru

- znakomita dynamika

- wysoka dok³adnoœæ ca³kowita

- czujnik pojemnoœciowy

- ko³nierze wg norm ANSI Class 150,

300, 600 oraz DN 50, 80, 100 PN10-40

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

- diagnostyka

- dobór przyrz¹dów w oparciu

o specjalizowane oprogramowanie

komputerowe

APLIKACJE

- dok³adne hydrostatyczne pomiary poziomu

- opomiarowanie zbiorników

w przemys³ach:

farmaceutycznym, chemicznym,

olejowym, energetycznym


1151 LT

POMIARY POZIOMU

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,25% zakresu pomiarowego

StabilnoϾ: 0,25% URL

(górny zakres pomiarowy) / 2 lata

ZakresowoϾ: 50:1

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Zakres pomiaru: 0,75 kPa - 690 kPa

Liczba podzakresów: 3

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Temp. medium: -40°C do +205°C

Certyfikaty: EEx, Atex

Materia³ membran: 316L, Hastelloy C,

Tantal

Œrednica membran izoluj¹cych:

2, 3 lub 4 cale

UWAGI

- czujnik pojemnoœciowy

- ko³nierze wg norm ANSI Class 150,

300, 600 oraz DN 50, 80, 100 PN10-40

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

lub analogowy

- dobór przyrz¹dów w oparciu

o specjalizowane oprogramowanie

komputerowe

APLIKACJE

- hydrostatyczne pomiary poziomu

- opomiarowanie zbiorników

w przemys³ach: farmaceutycznym,

chemicznym, olejowym, energetycznym

Radarowy miernik poziomu

Typy 3301, 3302

SPECYFIKACJA

Zasada dzia³ania: pomiar czasu odbicia

(od granicy faz) impulsu

elektromagnetycznego poruszaj¹cego siê

wzd³u¿ falowodu

Przeznaczenie: 3301 - pomiar poziomu

cieczy, a 3302 - pomiar poziomu i punktu

podzia³u faz

Typy sond/maks. d³ugoœæ:

koncentryczna/6 m; prêtowa sztywna/3 m

lub elastyczna/20 m; podwójna sztywna/3 m

lub elastyczna/20 m

Materia³y: SST, Hastelloy, teflon

Dok³adnoœæ: ±5 mm dla sond


5401, 5402

SPECYFIKACJA

Radarowy miernik poziomu

Czêstotliwoœæ sygna³u:

5401: 6 GHz

5402: 26 GHz

Technologia pomiaru: impulsowa

Polaryzacja fali: ko³owa

Dok³adnoœæ pomiaru:

5401: ±10 mm

5402: ±3 mm

RozdzielczoϾ: 1 mm

Czêstotliwoœæ odœwie¿ania: 1 sek

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Zakres pomiaru: 30 m

Temp. otoczenia: -40°C do +70°C

(z wyœwietlaczem LCD -20°C do +70°C)

Maks. temp. medium: 150°C

Maks. ciœnienie w zbiorniku: 10 bar

Certyfikaty: EExiad, ATEX

WielkoϾ anteny (ANSI lub DIN):

5401: 3, 4, 6 lub 8 cali, prêtowe

5402: 2, 3 lub 4 cale, z izolacja procesow¹

Zasilanie: z pêtli pr¹dowej 4-20 mA

UWAGI

- technologia Dual Port

- dziêki specjalnej konstrukcji anteny

zwiêkszona odpornoœæ na zabrudzenie

- dziêki polaryzacji ko³owej eliminuje siê

czêœæ odbiæ od przeszkód i œcian zbiornika

- automatyczna optymalizacja wzmocnienia

APLIKACJE

- pomiary poziomu cieczy czystych

i zanieczyszczonych

- do zbiorników otwartych i zamkniêtych

- do zbiorników z mieszad³ami

i wymiennikami ciep³a

Kompaktowe prze³¹czniki

poziomu cieczy

Rosemount 2110 i 2120

SPECYFIKACJA

Zasada pomiaru: drgaj¹ce wide³ki

Temp. procesowa: -40°C do +150°C

Ciœnienie: 0 do 150 bar (mo¿liwa wiêksza)

Gêstoœæ cieczy: >600 kg/m 3

Dopuszczalna lepkoϾ: 0,2 do 10 000 cP

Materia³ konstrukcyjny: SST, Hastelloy,

pokrycia Hallar/PFA

Wyjœcia:

- bezpoœrednie obci¹¿enie (2 przewody)

20 do 264 Vac 50/60Hz, 20 do 60 Vdc

- PNP/PLC przekaŸnik niskonapiêciowy

(3 przewody) 20 do 60 Vdc

- stycznik (SPDT/SPCO)

- iskrobezpieczne NAMUR

OpóŸnienie prze³¹czania: 0,3; 1; 3; 10; 30 s

- wybierane przez u¿ytkownika

Certyfikaty do strefy zagro¿onej wybuchem

dla 2120: Exi, Exd

Przy³¹cza procesowe: gwintowe, ko³nierzowe

(ANSI, DIN), higieniczne

D³ugoœæ czêœci wibruj¹cej: wg potrzeb;

standardowo 44 mm dla 2110

UWAGI

- odpornoœæ na zak³ócenia wywo³ane

przez przep³yw, turbulencje, pêcherzyki,

pianê, drgania, cz¹steczki sta³e,

pokrywanie wide³ek, w³asnoœci cieczy

procesowej i ich zmiany

- ³atwa instalacja

- ³atwy dostêp do zacisków

- zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹

i zwarciem

- praca bezobs³ugowa, gdy¿ brak ruchomych

czêœci

- uk³ady elektroniczne monitoruj¹ce

dzia³anie - dioda LED okreœla stan

i warunki pracy

- regulowane opóŸnienie prze³¹czania

w aplikacjach z zalewaniem i przep³ywem

turbulentnym

- ³atwoœæ testowania dziêki magnetycznemu

punktowi testowemu

- niewielka masa i wymiary

- specjalna konstrukcja wide³kowa

gwarantuj¹ca krótki czas odpowiedzi,

szczególnie dla mediów lepkich

APLIKACJE

- zabezpieczenie przed przepe³nieniem

- alarm niskiego i wysokiego poziomu cieczy

- wy³¹czniki krañcowe przy mieszad³ach

- zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem

- aplikacje higieniczne

31

POMIARY POZIOMU

5600

SPECYFIKACJA

Radarowy miernik poziomu

Czêstotliwoœæ sygna³u: 10G Hz

Technologia pomiaru: FMCW

Dok³adnoœæ pomiaru: ±5 mm

RozdzielczoϾ: 1 mm

Czêstotliwoœæ próbkowania: 10 Hz

Wyjœcie 1: 4-20 mA + HART

iskrobezpieczne albo FOUNDATION fieldbus

Wyjœcie 2: 4-20 mA aktywny/pasywny

Zakres pomiaru: 0-50 m

Temp. otoczenia: -40°C do +70°C

Maks. temp. medium: 400°C

Maks. ciœnienie w zbiorniku: 55 bar

Dodatkowo: pomiar temperatury

do 6 punktów, zdalny/lokalny wyœwietlacz

LCD z klawiatur¹

Certyfikaty: EEx, CENELEC/ATEX

Anteny: prêtowe, sto¿kowe, 3" - 8",

sto¿kowe przed³u¿one, z izolacj¹ procesow¹,

z przemywaniem, paraboliczne

Przy³¹cza procesowe: ko³nierzowe/miêdzy

ko³nierzowe

Zasilanie uniwersalne: 24-240 V

UWAGI

- szeroki zakres zastosowañ ze wzglêdu

na wyj¹tkowo du¿¹ czu³oœæ, cyfrow¹

odróbkê sygna³u

- szeroki wybór typów anten i przy³¹czy

procesowych oraz materia³ów

- w cenie wyrobu do³¹czone jest

oprogramowanie s³u¿¹ce do konfiguracji

i wizualizacji pomiarów

APLIKACJE

- pomiary poziomu cieczy czystych

i zanieczyszczonych

- dla cieczy korozyjnych opcjonalne okno

teflonowe lub ceramiczne

(przegroda izolacyjna)

- dla zbiorników z mieszad³ami

i wymiennikami ciep³a

- do procesów, gdzie wymagane jest

automatyczne przep³ukiwanie anteny


POMIARY POZIOMU

UltradŸwiêkowy przetwornik

poziomu 3101

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, odleg³oœæ

Zakres pomiarowy: 0,3 do 8,0 m

Ciœnienie pracy: -0,25 do +3,0 bar

Dok³adnoœæ:

poziom 1 m: ±0,5%

mierzonego zakresu

RozdzielczoϾ:


Uniwersalna jednostka

steruj¹ca 3490

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, objêtoœæ, przep³yw,

ró¿nica i suma tych wartoœci

Stopieñ ochrony:

- wersja naœcienna: IP65

- wersja panelowa: IP42

Zakres temperatury: -40°C do +55°C

Zasilanie: 24V DC lub 230V AC

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

PrzekaŸniki: 5x SPST 5A @ 240V AC

Komunikacja cyfrowa: HART

Materia³: poliwêglan

KompatybilnoϾ elektomagnetyczna:

EN61326 Klasa B

Jednostka dopuszczona do zasilania

przetwornika iskrobezpiecznego

znajduj¹cego siê w strefie zagro¿onej

wybuchem.

UltradŸwiêkowy przetwornik

poziomu MSP422

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, odleg³oœæ

Zakres pomiarowy: 0,3 do 8,0 m

Ciœnienie pracy: -0,25 do +3,0 bar

Dok³adnoœæ:

poziom 1 m: ±0,5%

mierzonego zakresu

RozdzielczoϾ:


POMIARY POZIOMU

UltradŸwiêkowy przetwornik

poziomu MSP900SH

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, odleg³oœæ, objêtoœæ,

przep³yw

Zakres pomiarowy: 0,3 do 12,0 m

Ciœnienie pracy: 0 do +3,0 bar

Dok³adnoœæ:

poziom 1m: ±0,25% mierzonego zakresu

RozdzielczoϾ:


System pomiarowy

MSP/MCU900

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, odleg³oœæ,

zawartoœæ, przep³yw, objêtoœæ

Jednostka MCU900 wspó³pracuje

z dowolnym przetwornikiem

z sygna³em 4...20 mA lub HART

Zakres pomiarowy: do 12 m

Stopieñ ochrony:

- wersja naœcienna: IP65

- wersja panelowa: IP42

Zakres temperatury: -40°C do +55°C

Zasilanie: 24V DC lub 230V DC

Sygna³ wyjœciowy: 4-20 mA

Komunikacja cyfrowa: HART

Pe³en wybór predefiniowanych algorytmów

pomiaru poziomu, objêtoœci i przep³ywu

Dopuszczenia: ATEX II 1/2 G (EExia)

Hydrostatyczny przetwornik

poziomu 9700

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, ciœnienie

Zakres pomiarowy: 0,2 do 100 m H2O

Dok³adnoœæ: ±0,1%

Stabilnoœæ: ±0,1% przez 6 miesiêcy

Stopieñ ochrony: IP68

Zakres temperatury: -20°C do +90°C

(80°C dla EEx ia)

Zasilanie: 10 do 30V DC z pêtli pr¹dowej

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

Komunikacja cyfrowa: nie posiada

Zakres wilgotnoœci: 0 do 100%

Materia³ czujnika: stal k.o. 316L, ceramika

ZakresowoϾ: 10:1

Dopuszczenia:

ATEX II 1 G and ATEX II 1 D

EEx ia IIB T4

POMIARY POZIOMU

35

Nurnikowe g³owice

pomiarowe

SPECYFIKACJA - NURNIK

Sygna³ wejœciowy:

Zakres 0-100% d³ugoœci nurnika

Typowo: 14-32 cali

Klasy ciœnieniowe:

PN 10 - PN 250

ANSI 150 - ANSI 2500

Przy³¹cza:

- ko³nierzowe

- skrêcane

- spawane

Materia³y: ¿eliwo, stal, stopy stali

lub stal nierdzewna

(zgodnie z DIN, ASME, lub ASTM)

Temp. medium: maks. +427°C

SPECYFIKACJA PRZETWORNIKA

Sygna³ wejœciowy: poziom lub rozdzia³ faz

Sygna³ wyjœciowy: 4-20 mA

Komunikacja: HART, Fieldbus Foundation

Dok³adnoœæ:


POMIARY POZIOMU

Nurnikowy przetwornik

poziomu MLT100

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, objêtoœæ, granica

rozdzia³u faz

Zakres pomiarowy: 300 do 3000 mm

Dok³adnoœæ:


Pionowe sygnalizatory

p³ywakowe BC*** lub XC***

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom

Mo¿liwoœæ sygnalizacji do 4 progów

alarmowych

Prze³¹czniki typu SPST,

Unikatowy mechanizm prze³¹czników,

Monta¿ bezpoœredni lub w komorze

Maksymalne ciœnienie: do 102 bar

Wykonania wysoko ciœnieniowe,

Wykonania dla niskich gêstoœci medium

Stopieñ ochrony: IP66 / NEMA 4

Maksymalna temperatura pracy: 400°C

Ró¿ne wykonania materia³owe

Ró¿ne przy³¹cza procesowe

Dopuszczenia: ATEX II 1/2 G

EExd IIC T6 (-50°C < Ta < +60°C)

UDT, Lloyds Register Quality, CSA, UL

Wibracyjny sygnalizator

poziomu Squing 2

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom

Stopieñ ochrony: IP66/67

Zakres ciê¿aru w³aœciwego cieczy: 0,6 do 2

Zakres lepkoœci: 0,2 do 10000 cP

Zakres temp. pracy: -40°C do +150°C

Zakres temp. otoczenia: -40°C do +80°C

Zakres ciœnienia: -0,25 bar do 100 bar

Opcja wyd³u¿enia czujnika do 3 m

Uslawialny czas opóŸnienia wyjœcia:

0,3; 1; 3; 10; 30 s

Napiêcie zasilania: 24...264V DC 50/60Hz

lub 24...60V DC

Materia³ czujnika: stal k.o. 316L,

opcja pokrycia ECTFE (HALAR),

opcja polerowania czujnika

Przy³¹cza gwintowe, ko³nierzowe,

higieniczne

KompatybilnoϾ elektromagnetyczna:

EN61326 klasa B

Dopuszczenia:

ATEX II 1 G D, EExia IIC T5

ATEX II 1 G D, EExd IIC T6

CSA; UDT

POMIARY POZIOMU

37

Wibracyjny sygnalizator

poziomu Mini-Squing

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, kontrola wycieków,

zabezpieczenie przd suchobiegiem pomp

Stopieñ ochrony: IP66/67 to EN60529

Temperatura pracy: -40°C do +150°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +80°C

Zakres ciœnienia: -0,25 bar do 100 bar

Zakres gêstoœci cieczy: 600...2000 kg/m 3

Zakres lepkoœci: 0,2 to 10,000 cP

Czas reakcji: 1 s

Zasilanie: 21...264V AC/DC

Sygna³ wyjœciowy: tranzystorowe PNP

oraz do bezpoœredniego w³¹czenia

w obci¹¿enie

Materia³ czujnika: stal k.o. 316L

KompatybilnoϾ elektomagnetyczna:

EN50081-1

Przy³acza procesowe: gwintowe, higieniczne

Dopuszczenia: stosowany w strefach

niezagro¿onych wybuchem


POMIARY POZIOMU

UltradŸwiêkowy sygnalizator

poziomu 003

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, kontrola wycieków

Stopieñ ochrony: IP68

Temperatura pracy: -20°C do +70°C

Temperatura otoczenia: -20°C do +70°C

Maksymalne ciœnienie: 20 bar

Minimalny ciê¿ar w³aœciwy: 0,5

Maksymalna lepkoœæ: 5000 cSt w 20°C

Czas reakcji: 50 ms podczas zanurzania,

0,5s podczas wynurzania dla wody

Powtarzalnoœæ: ±2 mm

Sygna³ wyjœciowy: przekaŸniki

SPCO (1A@30V DC)

Zasilanie: 18...30V DC

Materia³ czujnika: PPS

Przy³¹cza procesowe: R 3/4”(1”), 1” NPT

D³ugoœæ kabla: 3 m

KompatybilnoϾ elektomagnetyczna:

EN50081-1

Dopuszczenia: stosowany w strefach

niezagro¿onych wybuchem

UltradŸwiêkowy sygnalizator

poziomu Squitch 2

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom

Stopieñ ochrony: IP66/IP67

Temperatura pracy: -40°C do +125°C

Temperatura otoczenia: -20°C do +50°C

Maksymalne ciœnienie: 70 bar

Minimalny ciê¿ar w³aœciwy: 0,5

Maksymalna lepkoœæ: 5000 cSt w 25°C

Czas reakcji: 150 ms podczas zanurzania,

1s podczas wynurzania dla wody

Histereza: ±1 mm

Przeznaczony do bezpoœredniego w³¹czenia

w obwód obci¹¿enia

Zasilanie: 24...240V AC/DC

Materia³ czujnika: stal k.o. 316

Przy³¹cza procesowe: gwintowe,

ko³nierzowe, higieniczne

Opcja wyd³u¿enia czujnika do 3 m

Dopuszczenia: stosowany w strefach

niezagro¿onych wybuchem

38

£opatkowy sygnalizator

poziomu PLS

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom

Maksymalne ciœnienie: 2 bar

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -40°C do +150°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +95°C

Wykonania wysokotemperaturowe do 400°C

Zasilanie:

115V AC ±15% 50/60Hz

230V AC ±15% 50/60Hz

24V DC ±15%

Wyjœcie: 2 przekaŸniki SPDT

15A@250V AC

Materia³ czêœci mokrych: stal k.o. 304

Szeroka gama ³opatek wiruj¹cych

dostosowanych do py³ów, materia³ów

granulowanych, kruszyw.

Mo¿liwoœæ wyd³u¿enia do 3,6 m

Przy³¹cza procesowe: 11/2” BSPT,

11/4” NPT

Dopuszczenia: ATEX II 1/2 D

UL and CSA CLI Div 1 & 2, Gr. C; D

CLII Div 1 & 2; Gr. E; F; G


Pojemnoœciowy sygnalizator

poziomu CLS

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom

Maksymalne ciœnienie: 7 bar

Stopieñ ochrony: IP65

Temperatura pracy: -25°C do +100°C

Temperatura otoczenia: -15°C do +50°C

Wykonania wysokotemperaturowe.

Zasilanie:

104V AC do 245V AC 50/60Hz

21,6V DC do 25,2V DC

Wyjœcie: przekaŸnik SPDT 2,5A@250V AC

Ustawialny czas odpowiedzi: 1...128 s

Materia³ czêœci mokrych:

stal k.o. 303,

stal k.o. 316, czêœciowo

pokryta Teflonem (PTFE)

Mo¿liwoœæ wyd³u¿enia do 10m

Przy³¹cza procesowe: 1” BSPP

Opcja z rozdzieln¹ elektronik¹

Dopuszczenia: ATEX II 1/2 D

Wibracyjny sygnalizator

poziomu VLS

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom

Maksymalne ciœnienie: 10 bar

Stopieñ ochrony: IP67

Temperatura pracy: -20°C do +110°C

Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

Wykonania wysokotemperaturowe: do 160°C

Zasilanie:

85V AC do 265V AC 50/60Hz

19V DC do 55V DC

Wyjœcie: przekaŸnik SPDT 8A@250V AC

Ustawialny czas odpowiedzi: 2 lub 5 s

Materia³ czêœci mokrych: stal k.o. 316

Mo¿liwoœæ wyd³u¿enia do 3 m

Przy³¹cza procesowe:

11/2” BSPT

11/2” NPT

Opcja z rozdzieln¹ elektronik¹

Dopuszczenia: ATEX II 1/2 D

POMIARY POZIOMU

39

UltradŸwiêkowy przetwornik

poziomu ULT

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, odleg³oœæ.

Zakres pomiarowy: do 60 m

Maksymalne ciœnienie: 1,1 bar

Dok³adnoœæ: ±0,2% mierzonej

odleg³oœci + 0,1% zakresu pomiarowego.

Rozdzielczoœæ: ±10 mm

Stopieñ ochrony: IP67

Temperatura pracy: -30°C do +75°C

Temperatura otoczenia: -25°C do +60°C

Zasilanie:

85V AC do 255V AC 50/60Hz

10,5 do 40V DC

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

Komunikacja cyfrowa:

HART, RS485, MODBUS

Model 4-przewodowy

PrzekaŸnik: 1 x SPDT 3A@250V AC

Materia³ czujnika: PP, poliuretan,

alluminium.

Dopuszczenia: ATEX II 1/2 D


POMIARY POZIOMU

UtradŸwiêkowe systemy

detekcji

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom

Stopieñ ochrony: IP65/IP66/IP68

Temperatura pracy: -210°C do +250°C

Temperatura otoczenia: - 40°C to + 60°C

Maksymalne ciœnienie: 280 bar

Zasilanie: 24V DC lub 230V AC

Sygna³ wyjœciowy: przekaŸniki SPCO

Materia³ czujnika: stal k.o., PPS, PTFE

Czas reakcji: 50 ms podczas zanurzania,

0,5 s podczas wynurzania

Przy³¹cza procesowe: gwintowe

Konstrukcyjna czujników dostosowane

do ró¿nych zastosowañ

Dopuszczenia:

ATEX II 1 G EExia IIC T4

(-40°C < Ta < +85°C)

lub T5 (-40°C < Ta < +40°C)

Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

40

Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


AKCESORIA

Zblocze 304/305/306

ZBLOCZE 305/306

SPECYFIKACJA

1-, 2-, 3-, 5-zaworowe zblocza

do bezpoœredniego monta¿u na przetworniku

Przy³¹cza procesowe:

1/2 - 14 NPT, 1/4 - 18 NPT

Bezpoœredni monta¿ bez ko³nierzy

Wytrzyma³oœæ ciœnieniowa do 690 bar

Dostêpne wersje z doprowadzeniem rurek

impulsowych od do³u lub z boku

Materia³y: 316SS jako standard,

inne wykonanie w uzgodnieniu

z producentem

Uszczelnienia: Teflon, grafoil

Opcje specjalne dla zastosowañ tlenowych

UWAGI

- fabryczne uszczelnienie i testowanie

ciœnieniowe

- dla pomiarów gazu ziemnego dostêpne

opcje z podwójnym zaworem

wyrównawczym

- zastosowanie zintegrowanych zbloczy

znacznie skraca czas rozruchu i poprawia

bezpieczeñstwo instalacji

- wiêksze bezpieczeñstwo pracy przez

zminimalizowanie iloœci uszczelnieñ

APLIKACJE

- odpowiedzialne punkty pomiarowe

- energetyka, przemys³ chemiczny,

gazownictwo

ZBLOCZE 304

SPECYFIKACJA

2-, 3-, 5-zaworowe do ko³nierzy

tradycyjnych

Przy³¹cza procesowe:

1/2 - 14 NPT, ko³nierz

Do przetworników 1151 i 3051

z ko³nierzami tradycyjnymi

Dla rozstawu przy³¹czy 54 mm

Materia³y: stal wêglowa, 316 SS

Uszczelnienia: Teflon, grafit

UWAGI

- fabryczny monta¿ do przetwornika

- fabryczne uszczelnienie i sprawdzenie

szczelnoœci

- zastosowanie zintegrowanych zbloczy

znacznie skraca czas rozruchu

- zminimalizowanie iloœci potencjalnych

punktów wycieku

41

1199 Oddzielacze kapilarne

SPECYFIKACJA

Œrednice kapilar: 1 i 2 mm

Temperatura pracy: -45°C do 350°C

Standardy przy³¹czy: DIN 2512, 2513,

2526, 2696, ANSI B16.5, RTJ

Standardy przemys³owe: TriClamp,

DIN 11851, RDJ, IDF, SMS

UWAGI

- do wspó³pracy z przetwornikami typu

3051, 3051S, 1151, 2088

- oleje robocze: silikonowy, chemicznie

obojêtny, sanitarny, roœlinny

- wykonania pró¿niowe na zamówienie

- wype³nienia odpowiednie do aplikacji

tlenowych, spo¿ywczych

- niektóre materia³y membran: 316SS,

316Ti, Hastelloy, Incoloy, Inconel ,Monel,

Nikiel, Platyna, Tantal, Tytan, Cyrkon

- pokrycia membran: z³oto, srebro, PTFE,

FEP, ECTE

- dobór oddzielaczy w oparciu

o specjalizowane oprogramowanie

komputerowe

APLIKACJE

- pomiary poziomu, przep³ywu i ciœnienia

gdy zachodzi koniecznoϾ odseparowania

przetwornika od medium pomiarowego

- wyeliminowanie zamarzania rurek

impulsowych


AKCESORIA

Komunikator 375

SPECYFIKACJA

Temp. pracy: 10°C do 50°C

Zasilanie: akumulatorowe

4 programowalne przyciski szybkiego

dostêpu do najczêœciej u¿ywanych procedur

Ekran dotykowy*

Masa: 0,9 kg wraz z akumulatorami

Certyfikaty: ATEX, EMC, FISCO

UWAGI

- narzêdzie do konfiguracji urz¹dzeñ

obiektowych

- mo¿liwoœæ pod³¹czenia w dowolnym

punkcie instalacji

- prosta obs³uga

- opcje pamiêci 128MB dla wiêkszoœci

urz¹dzeñ HART/HART i FF dostêpnych

na rynku (ró¿nych producentów)

- mo¿liwoœæ przechowania w pamiêci

do 500 ró¿nych konfiguracji przyrz¹dów

(zastosowanie modu³u Data Pack)

- program symulacyjny umo¿liwiaj¹cy

samodzielne szkolenie

APLIKACJE

- mo¿liwoœæ komunikowania siê z ka¿dym

urz¹dzeniem wykorzystuj¹cym protokó³

komunikacji HART i FF

- zdalna obs³uga techniczna przyrz¹dów

HART i FF

- opcja uaktualniania bibliotek DD

z internetu

- port komunikacyjny na podczerwieñ

(*) Wersja: HART lub HART i FF

3311 Przetwornik I/P

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ przetwarzania: 0,3% zakresu

Sygna³ wejœciowy:

4-20 mA, 4-12 mA, 12-20 mA

Sygna³ wyjœciowy: 0,2-1 bar (standard)

Mo¿liwoœæ odwrócenia wyjœcia: (1-0,2 bar)

Mo¿liwoœæ szerokiej zmiany sygna³u

wyjœciowego

Pobór powietrza: 0,3 Nm 3 /h

Zakres temperatur pracy: -40°C do 85°C

Zasilanie: 124-165 kPa

Wydatek objêtoœciowy: 6,7 Nm 3 /h

dla zasilania 140 kPa

Certyfikaty: ATEX

UWAGI

- przyrz¹d do zabudowy na obiekcie

- wyposa¿enie dodatkowe:

filtr, manometry kontrolne

- diagnostyka dzia³ania

- odporny na zanieczyszczone powietrze

zasilaj¹ce

- zdalny odczyt ciœnienia przy pomocy

komunikatora HART jako opcja

- zapewnia wysok¹ dynamikê sygna³u

APLIKACJE

- przetwornik miêdzysystemowy dedykowany

g³ównie do sterowania si³ownikami

pneumatycznymi zaworów sygna³em

pr¹dowym 4-20 mA

42

Interfejs komunikacyjny

Rosemount 3420 FIM

SPECYFIKACJA

- Pozwala wykorzystaæ zaawansowane

mo¿liwoœci produktów Fieldbus w DCS,

PLC i innych systemach sterowania

- £¹czy do czterech segmentów H1

Foundation Fieldbus - obs³uguje

do 64 urz¹dzeñ Foundation Fieldbus

- Umo¿liwia wykorzystanie i dostosowanie

bloków funkcyjnych Foundation Fieldbus

do ka¿dego systemu sterowania

- Obs³uguje interfejs szeregowy RS485

Modbus RTU w uk³adzie multidrop i port

Ethernetowy TCP/IP dla transmisji

zmiennych procesowych i danych

diagnostycznych

- Posiada ³¹cze Ethernet z wbudowanym

Web Serverem do konfiguracji 3420

i wszystkich urz¹dzeñ polowych

oraz dostêpu do diagnostyki

- Tañsza instalacja - mniej okablowania

i prostsze wykonanie dziêki mo¿liwoœci

monta¿u na obiekcie

- Zapewnia ³atwy dostêp przez sieæ

LAN/WAN do danych diagnostycznych

urz¹dzeñ i danych serwisowych

- Wykorzystuje ogólnodostêpny, otwarty

standard, co zapewnia d³ugoterminowe

wsparcie techniczne i rozwój produktu

- Wspó³pracuje z przetwornikiem

temperatury Rosemount 848T - jeden

interfejs 3420 FIM mo¿e po po³¹czeniu

z 848T monitorowaæ ponad 400 punktów

pomiaru temperatury

APLIKACJE

- parki zbiorników

- kolumny destylacyjne i reaktory

- bulk I/O & skidy pomiarowe


POMIARY TEMPERATURY

3144P

POMIARY TEMPERATURY

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ (3 ): cyfrowa: 0,1% dla Pt100

analogowa: 0,12% dla Pt100

StabilnoϾ: 0,25% wm (*) / 5 lat (Pt 100)

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Czujniki pomiarowe:

(2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200,

Pt500, Pt1000, Ni120, Cu10, termopary,

mV, Ohm, specjalne

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Certyfikaty: ATEX, EEx, SIL 2/3

Galwaniczna izolacja we/wy

UWAGI

- przetwornik konfigurowalny za pomoc¹

odpowiednio HART/FF

- przetwornik do uk³adów zabezpieczeñ

- mo¿e pracowaæ jako przetwornik

temperatury z zapasowym czujnikiem

lub jako przetwornik ró¿nicy temperatur

- korekcja temperatury otoczenia

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

- opcjonalne zabezpieczenie

przeciwprzepiêciowe

- mo¿liwoœæ wpisania rzeczywistej

charakterystyki czujnika do przetwornika

- sygnalizacja przekroczenia dryftu sygna³u

wyjœciowego

- sygnalizacja awarii

- diagnostyka

APLIKACJE

- najbardziej odpowiedzialne pomiary

temperatury

- pomiary temperatury dla celów

rozliczeniowych

- pomiary ró¿nicy temp. dla rozliczeñ ciep³a

- certyfikowane uk³ady blokad

i zabezpieczeñ

(*) wm - wartoœci mierzonej

43

644

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ (3 ): 0,15% dla Pt100

analogowa: 0,18% dla Pt100

Stabilnoœæ: 0,1% wm (*) lub 0,1°C/ 1 rok

(dla Pt100 i termopar)

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Czujniki pomiarowe:

(2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200,

Pt500, Ni120, termopary IEC/NIST/DIN

Types B, E, J, K, N, R, S, T, DIN Types L,

U, A, Type W5Re26, mV, ohm

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Certyfikaty: ATEX, EEx

Galwaniczna izolacja we/wy

UWAGI

- przetwornik konfigurowalny

za pomoc¹ komunikatora HART/FF

- do monta¿u w g³ówce przetwornika

lub na szynie DIN

- korekcja temperatury otoczenia

- wyj¹tkowa odpornoœæ na zak³ócenia

elektromagnetyczne

- opcjonalne zabezpieczenie

przeciwprzepiêciowe

- jedno lub dwupunktowa korekcja

charakterystyki czujnika

- sygnalizacja awarii

- autotestowanie

- opcjonalny wyœwietlacz LCD

APLIKACJE

- wa¿ne pomiary temperatury

- unifikacja aparatury pomiarowej

- zminimalizowanie liczby czêœci

zamiennych, gdy potrzeba czêstych zmian

zakresu pomiarowego (np. zima/lato)


248

POMIARY TEMPERATURY

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ (3 ):

±0,20°C + 0,1% dla Pt100

Stabilnoœæ: 0,1% wm lub 0,1°C/ 1 rok

dla Pt100

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Czujniki pomiarowe:

(2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200,

Pt500, Pt1000, Cu10, Ni120, termopary,

mV, Ohm

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Certyfikaty: ATEX, EEx

Galwaniczna izolacja we/wy

UWAGI

- przetwornik mo¿e byæ zamówiony

ze zintegrowanym czujnikiem przy pomocy

jednego kodu zamówieniowego

- przetwornik konfigurowalny

za pomoc¹ komunikatora HART

- korekcja od temperatury otoczenia

- wyj¹tkowa odpornoœæ na zak³ócenia

elektromagnetyczne

- opcjonalne zabezpieczenie

przeciwprzepiêciowe

- sygnalizacja awarii

- autotestowanie

- rekomendacja NAMUR

APLIKACJE

- wa¿ne pomiary temperatury

- unifikacja aparatury pomiarowej

- zintegrowane

- zminimalizowanie liczby czêœci

zamiennych, gdy potrzeba czêstych zmian

zakresu pomiarowego (np. zima/lato)

wyjœciowego

- sygnalizacja awarii

- diagnostyka

44

144 Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ (3 ): 0,3°C lub 0,1% zakresu

dla Pt100 i Ni100

Wyjœcie: 4-20 mA

Czujniki pomiarowe:

3-przewodowe Pt100, Ni100, Ohm

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Certyfikaty: ATEX, EEx

UWAGI

- przetwornik konfigurowalny z PC

- do monta¿u w g³ówce przetwornika

lub na szynie DIN

APLIKACJE

- drugorzêdne pomiary temperatury

- zminimalizowanie liczby czêœci zamiennych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


SPECYFIKACJA

Czujniki standardowe: Pt100

(2, 3 i 4 przewodowe)

(pojedyncze i podwójne)

Zakres pomiarowy: do Pt100 do Pt1000

Klasy dok³adnoœci: A, B, 1/10B

Termopary standardowe: E, J, K, N,T, R, S

Izolowany lub uziemiony koniec

Klasy tolerancji: 1, 2

Œrednice czujników: 6 mm

D³ugoœci czujników: do 10 m

Os³ony: spawane, gwintowe, ko³nierzowe

Standardowy materia³ os³on:

316L (1.4404), 316Ti (1.4571)

Certyfikaty: EEx, ATEX

Certyfikaty materia³owe

UWAGI

- g³ówki termometryczne do IP68

- opcjonalna kalibracja czujnika

wraz z przetwornikiem

- oferta kompletnego rozwi¹zania:

czujnik+przetwornik+os³ona

APLIKACJE

- pomiary temperatur g³ównie w przemyœle

chemicznym, petrochemicznym,

energetyce, gazownictwie

POMIARY TEMPERATURY

Wieloczujnikowy przetwornik Czujniki Pt100

temperatury 848T termopary, akcesoria

Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ (3 ): ±0,30°C dla Pt100

Stabilnoœæ: 0,1% wm lub 0,1°C/ 2 lata

dla Pt100

Czujniki pomiarowe: OSIEM czujników

(2, 3 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500,

Pt1000, Cu10, Ni120, termopary,

mV, Ohm, albo sygna³y 4-20 mA

Galwaniczna izolacja we/wy

Wyjœcie: Foundation Fieldbus

Bloki funkcjonalne: Analog Input, Input

Selector, Multiple Analog Input Block,

wbudowana funkcja Link Active Scheduler

Temp. otoczenia: -40°C do +85°C

Certyfikaty: EEx ia IIC T4/ATEX

UWAGI

- czas odczytu wszystkich 8 czujników

ok. 1,5 s

- korekcja od temperatury otoczenia

- autotestowanie, autokalibracja

- sygnalizacja awarii

- mo¿e byæ montowany bezpoœrednio

na szynie DIN

- opcjonalne zabezpieczenie

przeciwprzepiêciowe

- dostêpny jest przetwornik 848L

z wyjœciami logicznymi

APLIKACJE

- czujniki wielopunktowe

- pomiary wielopunktowe w sieci

- wprowadzenie sygna³ów analogowych

do sieci Foundation Fieldbus

- gdy chodzi o zwiêkszenie efektywnoœci

systemu pomiarowego, zmniejszenie

kosztów i pracoch³onnoœci kablowania

45

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PRZEP£YWOMIERZE

Przep³ywomierze Vortex

Model 8800C

SPECYFIKACJA

Media mierzone: ciecz, gaz i para wodna

Media musz¹ byæ jednorodne i jednofazowe

Rozmiary do DN 300

Dok³adnoœæ pomiaru przep³ywu cieczy:

Wyjœcie cyfrowe i impulsowe: ±0,65% wartoœci

mierzonej

Wyjœcie analogowe: taka sama jak dla wyjœcia

impulsowego plus 0,025% zakresu

Dok³adnoœæ pomiaru dla gazu i pary:

Wyjœcie cyfrowe i impulsowe: ±1,35% wartoœci

mierzonej

Wyjœcie analogowe:

±1,35% wartoœci mierzonej +0,025% zakresu

Powtarzalnoœæ: ±0.1% aktualnego natê¿enia przep³ywu

Stabilnoœæ: ±0,1% wielkoœci mierzonej w ci¹gu 1 roku

Sygna³y wyjœciowe: 4-20mA + HART oraz FF

Komunikacja: 4-20 mA + HART oraz FF

Certyfikaty Ex: ATEX

UWAGI:

- konstrukcje bezko³nierzowe, ko³nierzowe

i dwuczujnikowe

- spawany w ca³oœci, niezapychaj¹cy siê czujnik

przep³ywu eliminuj¹cy rurki impulsowe,

dodatkowe przy³¹cza i uszczelki

- wywa¿enie uk³adu czujnika i opatentowane cyfrowe

przetwarzanie sygna³u (ADSP) gwarantuje odpornoœæ

na drgania mechaniczne

- oddzielenie czujnika od medium procesowego

umo¿liwia jego wymianê bez koniecznoœci roz³¹czania

przy³¹czy procesowych

- przep³ywomierze o ró¿nych wielkoœciach wykorzystuj¹

ten sam czujnik

- mo¿liwa weryfikacja dzia³ania czujnika i uk³adów

elektronicznych w warunkach polowych,

bez przerywania procesu

NOWOή!

MODEL 8800CR Vortex z integralnie

zredukowan¹ œrednic¹:

- wyeliminowanie redukcji ruroci¹gu dla dopasowania

do przep³ywomierza zmniejsza koszty instalacji

przep³ywomierza o 50%

- dwukrotne rozszerzenie zakresu pomiarowego

dla ma³ych natê¿eñ przep³ywu

- Model 8800CR z integralnie zredukowan¹ œrednicc

mo¿e zostaæ zainstalowany bez koniecznoœci

przeróbek instalacji technologicznej

wm (*) - wartoœci mierzonej

46

Elektromagnetyczne

z serii 8700

SPECYFIKACJA

Media mierzone: ciecz

Dok³adnoœæ pomiaru przep³ywu: ±0,5% wm (*)

dla prêdkoœci przep³ywu od 0,3 do 10 m/s

Sygna³y wyjœciowe: 4-20 mA + HART

oraz czêstotliwoœciowe lub FF

Skalowane wyjœcie czêstotliwoœciowe:

0 do 1000Hz

Cyfrowe przetwarzanie sygna³u: umo¿liwia redukcjê

zak³óceñ pomiarów

Testowanie: procedury autotestowania, specjalne

procedury testuj¹ce, wykrywanie ,,niepe³nej rury’’

Certyfikaty Ex: ATEX

UWAGI

- wersja ko³nierzowa i waflowa

- ca³kowicie spawana obudowa ze stali

- wymienne elektrody

- bez koniecznoœci rêcznej kalibracji i zerowania

- mo¿liwoœæ zdalnego wykonania wielu czynnoœci

obs³ugowych

- jako opcja: lokalna klawiatura operatorska

APLIKACJE

- szeroki zakres zastosowañ, tam gdzie przewodnoœæ

medium jest wystarczaj¹ca (min. 5 µs/m)

- czujniki typu 8721 posiadaj¹ certyfikaty sanitarne

3A i s¹ szeroko stosowane w przemyœle

spo¿ywczym i farmaceutycznym

Mo¿liwoœæ po³¹czenia sensorów z przetwornikami:

- 8732 do monta¿u integralnego z czujnikiem

lub zdalnego na rurze 2", wyjœcie 4-20 mA

oraz skalowane wyjœcie czêstotliwoœciowe

- 8742C do monta¿u integralnego z czujnikiem

lub zdalnego na rurze 2" z wyjœciem FF, z blokiem

wejϾ analogowych, integratorem i Backup LAS.

Funkcje diagnostyczne umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie

stabilnoœci procesowej, skrócenie czasu przestojów

i zmniejszenie kosztów obs³ugi. Diagnostyka

uziemienia okablowania i elektrod. Uk³ady

diagnostyki monitoruj¹ wartoœæ stosunku sygna³u

do szumu i zalecaj¹ dzia³ania

maj¹ce na celu poprawê jakoœci pomiarów.

- 8712 C/D/H - przetwornik do zabudowy na œcianie

lub rurze 2", do zdalnego po³¹czenia z sensorem.

Mo¿liwoœæ wspó³pracy z czujnikami innych

dostawców; wyjœcie 4-20 mA oraz skalowane

wyjœcie czêstotliwoœciowe 0 do 1000 Hz

w przypadku przetwornika 8712C/H oraz

0-10000 Hz w przypadku przetwornika 8712D.

8712D posiada rozszerzon¹ diagnostykê -

sprawdzenie po³¹czeñ elektrycznych i uziemienia,

wykrywa przerwê lub zwarcie cewek, informuje

o b³êdzie przetwornika lub o pustej rurze

(niewype³nionym ruroci¹gu), eliminuje wysoki

poziom szumów oraz weryfikuje dzia³anie

przetwornika.


Rotametry

SPECYFIKACJA

Ze szklan¹ i metalow¹ tub¹

Szeroki zakres wykonañ materia³owych

Zakresy pomiarów:

do 100 000 l/godz. dla wody

do 1404 Nm 3 /godz. dla powietrza

ZakresowoϾ: 1:10

Ró¿ne dok³adnoœci i d³ugoœci skali

w zale¿noœci od potrzeb:

±10%, 5%, 3%, 2% pe³nej skali

Zakres temperatur: -29°C do 40°C

Mo¿liwoœæ wykonañ dla wy¿szych

temperatur

Ró¿ne typy przy³¹czy, równie¿ ko³nierzowe

Regulacja przep³ywu jako opcja

W rotametrach z metalow¹ rur¹

mo¿liwoœæ wyjœcia: 4-20 mA z HART

Jedno wyjœcie impulsowe: 1 do 1000 Hz

Certyfikat: CE

Wykonanie iskrobezpieczne i ognioszczelne,

certyfikat PTB

APLIKACJE

- mniej odpowiedzialne, popularne

pomiary przep³ywu

- pomiar przep³ywu ze wskazaniem

lokalnym

Przep³ywomierz

ultradŸwiêkowy

SPECYFIKACJA

Rozmiar:

SeniorSonic: 6" do 36"

JuniorSonic: 4" do 24" UltraTap: 8"…42"

Zakresy ciœnieniowe:

SeniorSonic: ANSI class 2500

JuniorSonic: ANSI class 2500

Dok³adnoœæ: 0,5% dla SeniorSonic

bez kalibracji, z kalibracj¹ 0,1%

Certyfikaty: Exid, ATEX

UWAGI

- nie powoduj¹ dodatkowych oporów

przep³ywu

- maj¹ ognioszczeln¹ obudowê,

iskrobezpieczne przy³¹cza do sond

- odporne na nag³e uderzenia przep³ywu

(w odró¿nieniu od turbin)

- wyjœcia analogowe, RS232/485,

czêstotliwoœciowe sygna³y alarmowe

- wejœcia analogowe temperatury, ciœnienia

- wysoka stabilnoϾ pomiaru

APLIKACJE

- pomiary przep³ywu gazu

- pomiary rozliczeniowe

(certyfikaty NMi, PTB)

- nie powoduj¹ dodatkowych oporów

przep³ywu

- odpornoœæ na przeci¹¿enia

47

Kryzy pomiarowe

firmy DANIEL

SPECYFIKACJA

Rozmiar:

Senior: 2"...24"

Junior: 10"...24"

Simplex: 2"…8"

FlangeUnion 1"…12

Zakresy ciœnieniowe: do ANSI class 2500

Dostêpne z pomiarowymi odcinkami rur

UWAGI

- klasyczna metoda pomiaru

- Senior umo¿liwia ³atw¹ wymianê p³ytki

zwê¿ki pod ciœnieniem

- Junior, Simplex - umo¿liwia wymianê

po zdjêciu ciœnienia, ale bez demontowania

ca³oœci urz¹dzenia

- dostêpne w wykonaniu z przy³¹czem

ko³nierzowym (przylga g³adka lub RJ)

lub do wspawania

APLIKACJE

- klasyczne pomiary rozliczeniowe zgodne

z norm¹ AGA lub ISO dla gazów i cieczy

- kluczowe pomiary dla gazu ziemnego

i ropy naftowej

- w uk³adach, w których wymagana

jest okresowa inspekcja p³ytki zwê¿ki


PRZEPŁYWOMIERZE

ANNUBARY zalety stosowania

Od 1996 roku w sk³ad koncernu Emerson

Process Management wchodzi firma

Dietrich Standard-najwiêkszy na œwiecie

producent przep³ywomierzy opartych

na rurkach Pittota. Obecnie oferowana

jest kontrukcja typu T. Kszta³t czujnika

zapewnia niezmiennoϾ punktu odrywania

siê strugi przep³ywu niezale¿nie od jego

wielkoœci, w przeciwieñstwie do czujników

o kszta³cie np. okr¹g³ym, gdzie punkt

odrywania strugi zmienia siê znacznie

wraz ze zmian¹ przep³ywu. Takie

rozwi¹zanie znacznie ogranicza b³êdy

pomiaru i poprawia jego powtarzalnoϾ.

Konstrukcja ta, z d³ugimi szczelinami

otworów pomiarowych znacznie redukuje

niebezpieczeñstwo zapychania tych otwotów,

co pozwala unikn¹æ g³ównego Ÿród³a

problemów eksploatacyjnych. Gwarantuje

uœrednienie pomiaru.

Na bazie tych czujników oferowane s¹ dwa

kompleksowe rozwi¹zania przep³ywomierzy:

Probar - z zabudowanym integralnie

przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ 3051S

(pozwala na precyzyjne pomiary

objêtoœciowe przep³ywu) oraz

Mass probar - z zabudowanym integralnie

przetwornikiem wielofunkcyjnym 3095

(umo¿liwia realizacjê pomiaru przep³ywu

masowego z kompensacj¹ zmian ciœnienia

statycznego i temperatury).

Zastosowanie tej metody pomiaru staje siê

ostatnio dobr¹ alternatyw¹ dla ci¹gle

jeszcze bardzo popularnych zwê¿ek

pomiarowych.

£atwoœæ i szybkoœæ zabudowy annubary,

jej dobre parametry metrologiczne,

oraz znacznie mniejsza strata ciœnienia s¹

dostatecznymi argumentami

przemawi¹j¹cymi za rosn¹c¹ popularnoœci¹

annubar.

Brak rurek impulsowych, stanowi¹cych

Ÿród³o wiêkszoœci problemów

eksploatacyjnych zwê¿ek pomiarowych jest

jednym z najwa¿niejszych kryteriów wyboru

tej metody pomiarowej.

Emerson Process Management oferuje

w ramach oferty Complete Point Solution

kompletne zestawy monta¿owe

przep³ywomierzy opartych na czujnikach

annubar.

U¿ytkownik otrzymuje wstêpnie

zmontowany, kompletny zestaw elementów

pomiarowych i instalacyjnych, co pozwala

na znaczne obni¿enie kosztów monta¿u

i jego znaczne przyspieszenie.

Posiadamy równie¿ rozwi¹zania pozwalaj¹ce

na monta¿ i demonta¿ przep³ywomierza

na ruroci¹gu pod ciœnieniem, bez potrzeby

zatrzymania procesu technologicznego.

48

Annubar 285

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ wspó³czynnika wyp³ywu:

1% zakresu przep³ywu dla cieczy

2% zakresu przep³ywu dla gazu i pary

Œrednica rur: 50 - 1800 mm

Maksymalne ciœnienie statyczne: PN16

Maksymalna temperatura: 149°C

Wykonanie materia³owe: 316 SS

Uszczelnienie: teflon

UWAGI

- ma³a strata ciœnienia

- niskie koszty monta¿u

- ³atwa instalacja

- otwory uœredniaj¹ce

- monta¿ z przy³¹czem pak-lok

- uszczelnienie: Teflon

APLIKACJE

- pomiar przep³ywu objêtoœciowego

i masowego

- pomiar pary, cieczy, gazów we wszystkich

ga³êziach przemys³u, z wyj¹tkiem mediów

o wysokiej lepkoœci i zawieraj¹cych cz¹stki

w³ókniste


Annubar 485

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ wspó³czynnika wyp³ywu:

±0,75% zakresu przep³ywu

Powtarzalnoœæ: ±0,1%

ZakresowoϾ: 10:1

Œrednica rur: 50-1800 mm;

wiêksza na ¿yczenie

Maksymalne ciœnienie statyczne:

413 bar (tj. do ANSI class 2500)

Maksymalna temp.: 677°C

Wykonanie materia³owe: 316 SST,

Hastelloy C

UWAGI

- szczeliny uœredniaj¹ce

- ma³a strata ciœnienia

- niskie koszty monta¿u

- ³atwa instalacja

- mniejsza wra¿liwoœæ na starannoœæ

monta¿u

- opatentowany kszta³t zapewniaj¹cy sta³y

punkt oderwania strugi

- brak ruchomych czêœci

- mo¿liwoœæ monta¿u czujnika temperatury

wewn¹trz czujnika przep³ywu dla ka¿dej

œrednicy

- specjalne wykonanie dla przep³ywów

o ma³ych liczbach Reynoldsa dla gazów

i pary zapewnia du¿¹ powtarzalnoœæ

pomiarów

- ró¿ne uszczelnienia i przy³¹cza procesowe

APLIKACJE

- pomiary przep³ywu objêtoœciowego

i masowego

- pomiary pary, gazów, cieczy we wszystkich

ga³êziach przemys³u, z wyj¹tkiem cieczy

o wysokiej lepkoœci i mediów

zawieraj¹cych cz¹stki w³ókniste

Zwê¿ki kompaktowe 405

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ wspó³czynnika wyp³ywu:

±0,5% zakresu przep³ywu

Maksymalne ciœnienie statyczne:

ANSI class 600 lub DIN PN 100

Maksymalna temperatura: 454°C

Œrednica rur: 15 - 200 mm

Wspó³czynnik : 0,4 lub 0,5

Wykonanie materia³owe: 316 SST

UWAGI

- zwê¿ka kompaktowa tradycyjna

lub kondycjonuj¹ca (4 otwory)

- monta¿ pomiêdzy ko³nierzami

- wykonanie ze spawanym zbloczem

trójzaworowym lub ze specjaln¹ g³ówk¹

do monta¿u zdalnego

- o-ringi centruj¹ce u³atwiaj¹ce monta¿

APLIKACJE

- pomiary przep³ywu objêtoœciowego

i masowego

- pomiary pary, gazów, cieczy

we wszystkich ga³êziach przemys³u

z wyj¹tkiem mediów o wysokiej lepkoœci

- mo¿liwoœæ monta¿u zwê¿ki

kondycjonuj¹cej w aplikacjach o krótkich

odcinkach prostoliniowych

- wyj¹tkowo ma³e wymaganie odcinków

prostoliniowych dla zwê¿ki kondycjonuj¹cej

2 œrednice przed i 2 œrednice za zwê¿k¹

PRZEPŁYWOMIERZE

49

1195 Przep³ywomierze

PROPLATE, MASSPROPLATE

SPECYFIKACJA

Œrednice nominalne: 1/2, 1, 3/2 cala

Kryzy z pomiarem przytarczowym

Ciœnienie ró¿nicowe: 1,25-62,2 kPa

Maks. temp. medium: 454°C

Maks. ciœnienie robocze:

zgodnie z ANSI class 600 i DIN PN100

B³¹d wspó³czynnika przep³ywu dla zwê¿ki

z integralnymi odcinkami pomiarowymi

i dla 0,2<


3095 MV

PRZEPŁYWOMIERZE

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 1% przep³ywu masowego

Zakres ciœnienia ró¿nicowego:

0,125-248 kPa

Zakres ciœnienia statycznego:

3,5-25000 kPa

Zakres temp.: -40°C do +121°C

Wyjœcie: 4-20 mA + HART

Certyfikaty: ATEX

UWAGI

- jednoczesny pomiar ró¿nicy ciœnieñ,

ciœnienia statycznego i temperatury

- wyliczany w pe³ni skompensowany

przep³yw masowy dla temperatur

medium od -200°C do +815°C

(przy zdalnym monta¿u przetwornika)

- opcjonalne zblocze zaworowe

- opcjonalny wyœwietlacz LCD z sumatorem

- wspó³praca z szerok¹ gam¹ elementów

spiêtrzaj¹cych

- ³atwoœæ konfiguracji przy pomocy pakietu

oprogramowania

APLIKACJE

- dok³adne skompensowane pomiary

przep³ywu masowego pary, gazów, cieczy

- kluczowe pomiary w energetyce

i przemyœle chemicznym

3095 MFC (ze zwê¿k¹ 405)

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: ±0,7% przep³ywu masowego

Powtarzalnoœæ: ±0,1%

Œrednica rur: 15-200 mm

Zakres temperatur: do 454°C

Maksymalne ciœnienie:

ANSI class 600 lub DIN PN 100

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Certyfikaty: ATEX

UWAGI

- jednoczesny pomiar ró¿nicy ciœnieñ

ciœnienia statycznego i temperatury

i wyliczany w pe³ni skompensowany pomiar

przep³ywu masowego

- dostêp do pozosta³ych zmiennych

pomiarowych w protokole HART

- pomiar zdalny lub bezpoœredni

- zdalny pomiar temperatury

- proste instalacje pomiêdzy ko³nierzami

APLIKACJE

- pomiary przep³ywu masowego,

tak¿e w aplikacjach z krótkimi

odcinkami prostoliniowymi

50

3051SMV

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ:

Ultra for flow:

0,065% przep³ywu masowego

Classic:

0,07% przep³ywu masowego

StabilnoϾ: 10 lat

Zakresowoœæ pomiaru ró¿nicy ciœnieñ:

200:1

Zakresowoœæ pomiaru przep³ywu:

14:1

Zakres ciœnienia ró¿nicowego:

25 Pa - 13800 kPa

Zakres ciœnienia statycznego:

3,5 - 25000 kPa

Temperatura medium przy przetworniku:

-40°C do 121°C

Wyjœcie: 4- 20 mA +HART

Certyfikaty: HART

UWAGI

- jednoczesny pomiar ró¿nicy ciœnieñ

ciœnienia statycznego i temperatury

i wyliczany w pe³ni skompensowany pomiar

przep³ywu masowego

- dostêp do pozosta³ych zmiennych

pomiarowych w protokole HART

- pomiar zdalny lub bezpoœredni

- zdalny pomiar temperatury

- proste instalacje pomiêdzy ko³nierzami

APLIKACJE

- pomiary przep³ywu masowego,

tak¿e w aplikacjach z krótkimi

odcinkami prostoliniowymi


3051 SFC (ze zwê¿k¹ 405)

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ:

±0,75% przep³ywu objêtoœciowego

Powtarzalnoœæ: ±0,1%

Œrednica rur: 15-200 mm

Zakres temperatur: do 454°C

Maksymalne ciœnienie:

ANSI class 600 lub DIN PN 100

Wyjœcie: 4-20 mA + HART lub FF

Certyfikaty: ATEX

UWAGI

- pomiar przep³ywu objêtoœciowego

przez pomiar ró¿nicy ciœnieñ na zwê¿ce

kompaktowej 405 standardowej

lub kondycjonuj¹cej

- pomiar bezpoœredni lub zdalny

- opcjonalne zblocze zaworowe bezpoœrednio

spawane do zwê¿ki

- prosty monta¿ miêdzy ko³nierzami

- ma³e wymaganie odcinków prostoliniowych

przy zastosowaniu zwê¿ki kondycjonuj¹cej

APLIKACJE

- pomiary przep³ywu objêtoœciowego

- pomiary pary, gazów, cieczy we wszystkich

ga³êziach przemys³u z wyj¹tkiem mediów

o wysokiej lepkoœci

- mo¿liwoœæ monta¿u dla krótkich odcinków

prostoliniowych

3051 SFA Probar

(z Annubarem)

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ:

0,9% przep³ywu objêtoœciowego dla cieczy

1,4% przep³ywu objêtoœciowego

dla gazów i pary

Powtarzalnoœæ: ±0,1%

ZakresowoϾ: 8:1

Œrednica rur: 50-1800 mm

Maksymalne ciœnienie statyczne:

413 bar (tj. do ANSI class 2500)

Zakres temperatur: -40°C do +454°C

Wyjœcie: 4-20 mA + HART, lub FF

Certyfikaty: ATEX

UWAGI

- pomiar przep³ywu objêtoœciowego przez

pomiar ró¿nicy ciœnieñ na annubarze 485

- monta¿ bezpoœredni lub zdalny

- opcjonalne zblocze zaworowe

- prosty monta¿

- ma³e straty ciœnienia

- prosta eksploatacja

- mo¿liwoœæ wyboru modelu

umo¿liwiaj¹cego monta¿ podczas ruchu

instalacji

- specjalne wykonanie dla przep³ywów

o ma³ych liczbach Reynoldsa dla gazów

i pary zapewnia du¿¹ powtarzalnoœæ

pomiarów

APLIKACJE

- pomiary przep³ywu objêtoœciowego

- pomiary pary, gazów, cieczy we wszystkich

ga³êziach przemys³u, z wyj¹tkiem cieczy

o wysokiej lepkoœci i mediów

zawieraj¹cych cz¹stki w³ókniste

PRZEPŁYWOMIERZE

51

3095 MFA Massprobar

(z Annubarem)

SPECYFIKACJA

Dok³adnoœæ: 0,9% przep³ywu masowego

PowtarzalnoϾ: 0,1%

ZakresowoϾ: 8:1

Œrednica rur: 50-1800 mm

Maksymalne ciœnienie statyczne:

413 bar (tj. do ANSI class 2500)

Zakres temperatur: -40°C do +454°C

Wyjœcie: 4-20 mA +HART

Certyfikaty: ATEX

UWAGI

- jednoczesny pomiar ró¿nicy ciœnieñ,

ciœnienia statycznego i temperatury

i wyliczany w pe³ni skompensowany pomiar

przep³ywu masowego

- dostêp do pozosta³ych zmiennych

pomiarowych zgodnie z protoko³em HART

- monta¿ bezpoœredni lub zdalny

- opcjonalne zblocze zaworowe

- prosty monta¿

- mo¿liwoœæ wyboru modelu do monta¿u

podczas pracy instalacji

- ma³e straty ciœnienia

- prosta eksploatacja

- specjalne wykonanie dla przep³ywów

o ma³ych liczbach Reynoldsa dla gazów

i pary zapewnia du¿¹ powtarzalnoœæ

pomiarów

- monta¿ czujnika temperatury wewn¹trz

annubary

APLIKACJE

- pomiary przep³ywu masowego

- pomiary pary, gazów, cieczy we wszystkich

ga³êziach przemys³u, z wyj¹tkiem cieczy

o wysokiej lepkoœci i mediów

zawieraj¹cych cz¹stki w³ókniste


PRZEPŁYWOMIERZE

Czujniki do bezinwazyjnych

przep³ywomierzy serii

S****,Q****,M****,K**** (1)

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy:

- S****: DN5 do DN70

- Q****: DN10 do DN400

- M****: DN100 do DN2500

- K****: DN200 do DN6500

Czêstotliwoœæ pracy:

- S****: 8 MHz;

- Q****: 4 MHz

- M****: 1M Hz;

- K****: 500 kHz

Czujniki dostêpne s¹ w wersji Ex

dla stref zagro¿onych wybuchem.

Temperatura pracy: -20°C do +130°C

Wykonania wysoko temp.: do +200°C

System „Waveinjector” umo¿liwia pomiar

dla temperatury do +400°C.

Materia³ czujników: stal k.o., PEEK

Materia³ pochwy ochronnej kabli czujników:

st. nierdzewna

Stopieñ ochrony: IP65 zgodnie z EN60529

Przep³ywomierz bezinwazyjny

F601 - przenoœny (1)

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: przep³yw cieczy i gazów

Zakres pomiarowy: 0,01 do 25 m/s

Zakres œrednic: DN5 do DN6500

Dok³adnoœæ pom. prêdkoœci liniowej:

±0,5% mierzonej wartoœci;

pomiaru objêtoœciowego:

±1...3% wartoœci mierzonej

RozdzielczoϾ: 0,025 cm/s

Powtarzalnoœæ: 0,15% mierzonej wartoœci

Stopieñ ochrony: IP54

Temperatura otoczenia: -30°C do +60°C

Zasilanie: akumulatorowe (14h pracy)

Pomiar przep³ywu, prêdkoœci przep³ywu,

przep³ywu masowego, przep³ywu ciep³a

Pamiêæ podrêczna: 100000 próbek

Pomiar gruboœci œcianki ruroci¹gu w opcji

Sygna³ wyjœciowy: pr¹dowy, napiêciowy,

czêstotliwoœciowy, binarny

Sygna³ wejœciowy: temperaturowy,

pr¹dowy, napiêciowy

Komunikacja cyfrowa: RS232, MODBUS

52

Przep³ywomierz

ultradŸwiêkowy ADM7407 (1)

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: przep³yw cieczy i gazów

Zakres pomiarowy: 0,01 do 25 m/s

Zakres œrednic: DN5 do DN6500

Dok³adnoœæ pom. prêdkoœci liniowej:

±0,5% mierzonej wartoœci;

pomiaru objêtoœciowego:

±1...3% wartoœci mierzonej

RozdzielczoϾ: 0,025 cm/s

Powtarzalnoœæ: 0,15% mierzonej wartoœci

Stopieñ ochrony:

IP65 (zgodnie z EN60529)

Temperatura otoczenia: -10°C do +60°C

Zasilanie: 100...240V AC; 18...36V DC

Pomiar przep³ywu, prêdkoœci przep³ywu,

przep³ywu masowego, przep³ywu ciep³a

Pamiêæ: 100000 próbek

Sygna³ wyjœciowy: pr¹dowy, napiêciowy,

czêstotliwoœciowy, binarny

Sygna³ wejœciowy: temperaturowy,

pr¹dowy, napiêciowy

Komunikacja cyfrowa:

RS232, RS485 (opcja)

Wersja naœcienna.

(1) - firma FLEXIM GmbH


Przep³ywomierz

ultradŸwiêkowy ADM7907 (1)

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: przep³yw cieczy i gazów

Zakres pomiarowy: 0,01 do 25 m/s

Zakres œrednic: DN5 do DN6500

Dok³adnoœæ pom. prêdkoœci liniowej:

±0,5% mierzonej wartoœci;

pomiaru objêtoœciowego:

±1...3% wartoœci mierzonej

RozdzielczoϾ: 0,025 cm/s

Powtarzalnoœæ: 0,15% mierzonej wartoœci

Stopieñ ochrony: IP20

Temperatura otoczenia: -30°C do +60°C

Zasilanie: 100...240V AC; 18...36V DC

Pomiar przep³ywu, prêdkoœci przep³ywu,

przep³ywu masowego, przep³ywu ciep³a

Pamiêæ podrêczna: 100000 próbek

Sygna³ wyjœciowy: pr¹dowy, napiêciowy,

czêstotliwoœciowy, binarny

Sygna³ wejœciowy: temperaturowy,

pr¹dowy, napiêciowy

Komunikacja cyfrowa: RS232, MODBUS

Wersja panelowa

Przep³ywomierz

ultradŸwiêkowy ADM8027 (1)

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: przep³yw cieczy i gazów

Zakres pomiarowy: 0,01 do 25 m/s

Zakres œrednic: DN5 do DN6500

Dok³adnoœæ pom. prêdkoœci liniowej:

±0,5% mierzonej wartoœci;

pomiaru objêtoœciowego:

±1...3% wartoœci mierzonej

RozdzielczoϾ: 0,025 cm/s

Powtarzalnoœæ: 0,15% mierzonej wartoœci

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura otoczenia: -30°C do +50°C

Zasilanie: 100...240V AC; 18...36V DC

Pomiar przep³ywu, prêdkoœci przep³ywu,

przep³ywu masowego.

Pamiêæ podrêczna: 100000 próbek

Sygna³ wyjœciowy: pr¹dowy, binarny

Komunikacja cyfrowa: RS485

Przetwornik dostêpny w obudowie

wykonanej ze stali k.o. 1.4571 (316)

Dopuszczenie: EEx de IIC T6

PRZEPŁYWOMIERZE

53

Przep³ywomierz

ultradŸwiêkowy

ADM5107, ADM5207 (1)

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: przep³yw cieczy

Zakres pomiarowy: 0,01 do 25 m/s

Zakres œrednic: DN10 do DN2500

Dok³adnoœæ pom. prêdkoœci liniowej:

±0,5% mierzonej wartoœci;

pomiaru objêtoœciowego:

±2...3% wartoœci mierzonej

RozdzielczoϾ: 0,025 cm/s

Powtarzalnoœæ: 0,25% mierzonej wartoœci

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura otoczenia: -30°C do +60°C

Zasilanie: 100...240V AC; 18...36V DC

Pomiar przep³ywu, prêdkoœci przep³ywu,

przep³ywu masowego

Pamiêæ podrêczna: 100000 próbek

Sygna³ wyjœciowy: pr¹dowy, binarny

Komunikacja cyfrowa: RS485 (opcja)

Wersja naœcienna przeznaczona

dla gospodarki wodno-œciekowej

(1) - firma FLEXIM GmbH


PRZEP£YWOMIERZE CORIOLISA

CMF

SPECYFIKACJA

Maksymalne natê¿enie przep³ywu:

do 545,5 t/godz.

7 rozmiarów przep³ywomierzy

wykonania wysokotemperaturowe

i wysokociœnieniowe

Pomiar natê¿enia przep³ywu masowego:

dok³adnoœæ: do ±0,05% dla cieczy,

±0,35% dla gazu

powtarzalnoœæ: do ±0,05% dla cieczy,

±0,2% dla gazu

Pomiar gêstoœci cieczy:

dok³adnoœæ: do ±0,5 kg/m 3

powtarzalnoœæ: do ±0,2 kg/m 3

zakres pomiarowy: 0 do 5000 kg/m 3

Pomiar temperatury:

dok³adnoœæ: ±1°C ±0,5% odczytu w °C

powtarzalnoœæ: ±0,2°C

zakres: do 350°C

Certyfikaty: ATEX, CE, PED

UWAGI

- najdok³adniejsze pomiary przep³ywu

przy wyj¹tkowo ma³ej stracie ciœnienia

- specjalne materia³y czujników

- bezpoœrednie pomiary natê¿enia

przep³ywu masowego i objêtoœciowego,

gêstoœci i temperatury dla cieczy, gazów

i zawiesin

- wyjœcia pr¹dowe i czêstotliwoœciowoimpulsowe,

funkcje steruj¹ce procesem,

tablice API

APLIKACJE

- gdzie medium jest kosztowne

i wymagana jest du¿a dok³adnoœæ pomiaru

- zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych

przep³ywów: posiadaj¹ zatwierdzenia

G³ównego Urzêdu Miar, mo¿liwoœæ

rozliczeñ równie¿ w odniesieniu do 15°C

- gêstoœci: pomiar gêstoœci medium on-line

z dok³adnoœci¹ ± 0,0005 g/cm 3

- protoko³y komunikacyjne HART, Modbus,

FUNDATION fieldbus, Profibus PA i inne

- wszystkie przetworniki mog¹ stanowiæ

element architektury PlantWeb,

pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci

inteligentnych urz¹dzeñ polowych

dla optymalnego sterowania procesem

technologicznym

54

SERIA T

SPECYFIKACJA

Maksymalne natê¿enie

przep³ywu: do 87000 kg/godz.

5 rozmiarów przep³ywomierzy

Pomiar natê¿enia przep³ywu:

dok³adnoœæ: ±0,15%

powtarzalnoœæ: ±0,05%

Pomiar gêstoœci:

dok³adnoœæ: ±2 kg/m 3

powtarzalnoœæ: ±0,5 kg/m 3

Pomiar temperatury:

dok³adnoœæ: ±1°C ±0,5% odczytu w °C

powtarzalnoœæ: ±0,2°C

zakres: do 150°C

Certyfikat: ATEX, CE, PED

UWAGI

- przep³ywomierze Micro Motion

z prost¹ rur¹

- stosowane, gdy istnieje koniecznoϾ

czyszczenia rur pomiarowych

lub przepychania medium

oraz do aplikacji sanitarnych

i farmaceutycznych

- konstrukcja czujnika z jedn¹ prost¹ rur¹

spe³nia wymagania narzucane przez normy

ASME dla urz¹dzeñ stosowanych

w bioprocesach (higieniczna konstrukcja)

- czujnik z opcjonalnym przy³¹czem

sanitarnym spe³nia wymagania wg. normy

3 A dla przemys³u mleczarskiego

oraz posiada atest EHEDG

na samoopró¿nianie (samoczyszczenie)

rury, co umo¿liwia czyszczenie

lub sterylizacjê w instalacji procesowej

bez demonta¿u

APLIKACJE

- bardzo dok³adne pomiary przep³ywu

masowego

- pomiary w przemyœle

farmaceutycznym, chemicznym,

spo¿ywczym i olejowym


SERIA D

SPECYFIKACJA

Maksymalne natê¿enie przep³ywu:

do 1636 kg/godz.

Wykonania wysokotemperaturowe

i wysokociœnieniowe

Pomiar natê¿enia przep³ywu masowego:

dok³adnoœæ: do ±0,15% dla cieczy,

±0,65% dla gazu

powtarzalnoϾ:

do ±0,05% dla cieczy ±0,3% dla gazu

Pomiar gêstoœci cieczy:

dok³adnoœæ: do ±0,5 kg/m 3

powtarzalnoœæ: do ±0,2 kg/m 3

zakres pomiarowy: 0 do 5000 kg/m 3

Pomiar temperatury:

dok³adnoœæ: ±1°C ±0,5% odczytu w °C

powtarzalnoœæ: ±0,2°C

zakres: do 426°C

Certyfikaty: ATEX, CE, PED

UWAGI

- specjalne materia³y czujnika

- bezpoœrednie pomiary natê¿enia przep³ywu

masowego i objêtoœciowego, gêstoœci

i temperatury dla cieczy, gazów i zawiesin

- wyjœcia pr¹dowe i czêstotliwoœciowoimpulsowe,

funkcje steruj¹ce procesem,

tablice API

- proste w instalacji i bezobs³ugowe

APLIKACJE

- dla zmiennych warunków procesowych

- wykonania wysokotemperaturowe

do 426°C

- protoko³y komunikacyjne HART, Modbus,

FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA

i inne

SERIA F

SPECYFIKACJA

Maksymalne natê¿enie przep³ywu:

do 272000 kg/godz.

4 rozmiary przep³ywomierzy

Pomiar natê¿enia przep³ywu masowego:

dok³adnoœæ: do ±0,1% dla cieczy,

±0,5% dla gazu

powtarzalnoœæ: do ±0,05% dla cieczy,

±0,25% dla gazu

Pomiar gêstoœci cieczy:

dok³adnoœæ: do ±1 kg/m 3

powtarzalnoœæ: do ±0,5 kg/m 3

zakres pomiarowy: 0 do 5000 kg/m 3

Pomiar temperatury:

dok³adnoœæ: ±1°C ±0,5% odczytu w °C

powtarzalnoœæ: ±0,2°C

zakres: do 350°C

Certyfikaty: ATEX, CE, PED

UWAGI

- wykonanie ze stali SST 316L

- bezpoœrednie pomiary natê¿enia przep³ywu

masowego i objêtoœciowego, gêstoœci

i temperatury dla cieczy, gazów

i zawiesin*

- wyjœcia pr¹dowe i czêstotliwoœciowoimpulsowe,

funkcje steruj¹ce procesem,

tablice API

- proste w instalacji i bezobs³ugowe

APLIKACJE

- dla zmiennych warunków procesowych

- proste w instalacji, bezobs³ugowe

- protoko³y komunikacyjne HART, Modbus,

FOUNDATION Fieldbus, Profibus PA

i inne

* wykonania wysokotemperaturowe

i wysokociœnieniowe

55

SERIA R

SPECYFIKACJA

Maksymalne natê¿enie przep³ywu:

do 87100 kg/godz.

4 rozmiary przep³ywomierzy

Pomiar natê¿enia przep³ywu masowego:

dok³adnoœæ: ±0,5% dla cieczy,

±0,75% dla gazu (z wyj¹tkiem R200)

powtarzalnoœæ: ±0,25%

Certyfikaty: ATEX, CE, PED

UWAGI

- wykonanie ze stali SST 316L

- bezpoœrednie pomiary natê¿enia przep³ywu

masowego

- najtañsza wersja przep³ywomierzy

Coriolisa

APLIKACJE

- dla zmiennych warunków procesowych

- proste w instalacji bezobs³ugowe


IFT 9701

PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA

SPECYFIKACJA

Sygna³y wyjœciowe:

Analogowy:

sygna³ 4-20 mA mo¿e reprezentowaæ

zmienn¹ natê¿enia przep³ywu masowego

lub objêtoœciowego

Impulsowy: skalowany do 7200 Hz

reprezentuje tê sam¹ zmienn¹ co na wyjœciu

pr¹dowym

Cyfrowy: sygna³ Bell 202 jest na³o¿ony

na sygna³ analogowy 4-20 mA, dostêpny

wg. protoko³u HART

Odciêcie ma³ego przep³ywu, poni¿ej którego

przep³yw bêdzie uwa¿any za zerowy.

Sygnalizacja przep³ywu korkowego:

przep³yw zostanie uznany za zerowy,

gdy gêstoœæ spadnie poni¿ej ustawionego

zakresu

T³umienie: programowane sta³e czasowe

filtrów

WskaŸnik lokalny (opcja):

natê¿enie przep³ywu, sygnalizacja

przep³ywu korkowego i trwania procesu

zerowania oraz uszkodzenia uk³adów

elektronicznych

Konfiguracja poprzez: oprogramowanie

ProLink, AMS lub komunikator rêczny

Rosemount Model 275

UWAGI

- do po³¹czenia z czujnikami typu F, D,

z wyj¹tkiem D600, CMF

APLIKACJE

- tam gdzie pomiar jednej zmiennej

jest wystarczaj¹cy

RFT9739

SPECYFIKACJA

Sygna³y wyjœciowe: dwa 4-20 mA

niezale¿nie konfigurowane reprezentuj¹

natê¿enie przep³ywu masowego

lub objêtoœciowego, gêstoœæ, temperaturê,

zdarzenie 1 lub zdarzenie 2

Pomiar gêstoœci: w zakresie 0-5000 kg/m3 Min. szer. zakresu: 0,1 g/cm3 100 kg/m3 Temperatura: do 450°C

Min. szer. zakresu pomiarowego: 20°C

Czêstotliwoœciowo-impulsowe: natê¿enie

przep³ywu masowego i objêtoœciowego,

przep³ywu zsumowanego masowego

lub objêtoœciowego, mo¿e byæ skalowany

do 10000 Hz. Mo¿liwoœæ przekroczenia

zakresu do 15000 Hz

Wyjœcie masy w³aœciwej (gêstoœci)

wed³ug API

Masa w³aœciwa API odniesiona

do temperatury 15°C (API 2540

dla produktów ropopochodnych)

Min. szer. zakresu pomiarowego:

10°API dla 4-20 mA

Sygnalizacja przep³ywu korkowego

przep³yw zostanie uznany za zerowy,

gdy gêstoœæ spadnie poni¿ej ustawionego

zakresu

T³umienie: szeroki zakres sta³ych czasowych

programowanych filtrów

Komunikacja cyfrowa Bell202 lub RS-485

dla protoko³ów HART lub Modbus

Konfiguracja przy u¿yciu oprogramowania

ProLink, AMS lub komunikatora rêcznego

model 275 HART

Wyœwietlacz: do odczytu zmiennych

procesowych, zerowania liczników

przep³ywu oraz odczytu komunikatów

diagnostycznych

Zatwierdzenia typu GUM

Certyfikaty: WUG do pracy w obszarach

zagro¿onych wybuchem

UWAGI

- bardzo precyzyjne pomiary parametrów

przep³ywaj¹cego medium w szerokiej

gamie aplikacji

APLIKACJE

- rozliczeniowe pomiary przep³ywu

56

SERIA 3000 Programowalne

przetworniki/sterowniki z serii 3000

SPECYFIKACJA

Nowoczesny interfejs u¿ytkownika

Ka¿de z urz¹dzeñ z serii 3000 mo¿e

jednoczeœnie byæ wyposa¿one w trzy ró¿ne

aplikacje. Oprogramowanie steruj¹ce

umo¿liwia zmianê aplikacji przy zmianie

wymagañ u¿ytkownika. Mo¿liwoœæ

uaktualniania oprogramowania

dla dodatkowych lub przysz³ych aplikacji

oraz wymiany kart elektronicznych.

Monitorowanie: natê¿enia przep³ywu

masowego i objêtoœciowego, temperatury

oraz gêstoœci

Sterowanie dyskretne procesami dozowania

Funkcja AOC: automatyczne wprowadzenie

poprawki uwzglêdniaj¹cej bezw³adnoœæ

uk³adu

Zaawansowane pomiary gêstoœci w szerokiej

gamie aplikacji obejmuj¹cej: %HFCS, °Brix,

°Plato, °Balling; °Baumé dla SG60/60,

koncentracja na podstawie gêstoœci

wzglêdnej

ZawartoϾ wody lub oleju w ropie

Sygna³y wejœciowe:

Jeden czêstotliwoœciowo/impulsowy

Dwa dyskretne

Jeden iskrobezpieczny, 4 ¿y³owe

do pod³¹czenia czujnika Coriolisa

Sygna³y wyjœciowe:

Jeden czêstotliwoœciowy/impulsowy

Dwa aktywne 4-20 mA

Trzy wyjœcia dyskretne

Port drukarki

UWAGI

- cztery modele przetworników/sterowników

z serii 3000

- charakteryzuj¹ siê ró¿nymi

poziomami funkcjonalnoœci

APLIKACJE

- zaawansowana analiza gêstoœci

- pomiary zawartoœci wody

w ropie naftowej

- zabezpieczenia dla przep³ywów

rozliczeniowych oraz wiele innych funkcji

- procesy dozowania


TECHNOLOGIA MVD

Nastêpna generacja z procesorem 800

PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA

TECHNOLOGIA MVD TO:

Ca³kowicie cyfrowe przetwarzanie

sygna³u znacznie zmniejszaj¹ce poziom

szumów i skracaj¹ce czas odpowiedzi

w porównaniu do urz¹dzeñ analogowych.

Umo¿liwia to jednoczesne pomiary wielu

zmiennych oraz poszerza mo¿liwoœci

diagnostyczne.

TECHNOLOGIA MVD umo¿liwia:

- pomiary wielu zmiennych procesowych,

- u¿ycie standardowego, dostêpnego

na polskim rynku, kabla 4-¿y³owego

do po³¹czenia czujnika z przetwornikiem

pomiarowym,

- identyfikacjê i rozwi¹zywanie

problemów przy wykorzystaniu

wbudowanych, inteligentnych

funkcji diagnostycznych,

- dobór przetwornika do potrzeb aplikacji,

- uaktualnienie mo¿liwoœci przetwornika,

- zmniejszenie kosztów instalacji dziêki

jednoczesnym pomiarom wielu

zmiennych,

- zwiêkszenie niezawodnoœci urz¹dzeñ.

PODSTAWOWE CECHY

PRZETWORNIKÓW MVD

- zwarta, zintegrowana konstrukcja,

- monta¿ na czujniku, z mo¿liwoœci¹

obrotu o 360°,

- zastosowanie kabla 4-¿y³owego

zmniejsza koszty i upraszcza po³¹czenia,

- ³atwe uruchomienie bez koniecznoœci

znajomoœci programowania,

- komunikacja cyfrowa,

- ³atwy dostêp do funkcji diagnostycznych:

stan urz¹dzenia, informacje o procesie, itd.

- posiadaj¹ lokalny interfejs operatora

(równie¿ w strefie Ex), który umo¿liwia

przegl¹d zmiennych procesowych,

sprawdzenie stanu urz¹dzenia, alarmów

(równie¿ potwierdzenie) oraz umo¿liwia

uruchamianie, zatrzymywanie i kasowanie

sumatorów, zerowanie przep³ywomierza,

przeprowadzanie testów i symulacji

sygna³ów wyjœciowych, zmiany jednostek

fizycznych, zmiany przypisania zmiennych

procesowych do wyjϾ, skalowanie

sygna³ów wyjœciowych, zmianê nastaw

komunikacji RS-485.

57

Przetworniki jednej

zmiennej serii 1000

Stosowane tam, gdzie pomiar tylko jednej

zmiennej jest wystarczaj¹cy. Posiadaj¹

wyjœcie pr¹dowe i czêstotliwoœciowo/

impulsowe, mo¿liwa komunikacja

za pomoc¹ protoko³u HART ® lub Modbus ® .

Mog¹ generowaæ na wyjœciu jedn¹

z nastepuj¹cych zmiennych:

- natê¿enie przep³ywu masowego,

- natê¿enie przep³ywu objêtoœciowego,

- przep³yw zsumowany.

Przetworniki

wielofunkcyjne serii 2000

Stosowane tam, gdzie wymagane

jest jednoczesne monitorowanie wielu

zmiennych. Posiadaj¹ wyjœcie pr¹dowe

i czêstotliwoœciowo/impulsowe, mo¿liwa

komunikacja za pomoc¹ protoko³u HART ®

lub Modbus ® , FOUNDATION Fieldbus

i Profibus PA.

Mog¹ generowaæ na niezale¿nych wyjœciach

jednoczeœnie nastêpuj¹ce zmienne:

- natê¿enie przep³ywu masowego,

- natê¿enie przep³ywu objêtoœciowego,

- przep³yw zsumowany,

- gêstoœæ,

- temperatura,

- pr¹d cewek pobudzaj¹cych.


PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA

ZASADA DZIA£ANIA

PRZEP£YW

Ka¿dy czujnik sk³ada siê z jednej lub dwóch

rurek pomiarowych umieszczonych

w specjalnej obudowie. Wewn¹trz obudowy

czujnika rurki pomiarowe drgaj¹

z czêstotliwoœci¹ w³asn¹.

Drgania te s¹ wymuszone przez pole

elektromagnetyczne wytwarzane przez

cewkê umieszczon¹ w geometrycznym

œrodku krzywizny zagiêcia rurek. Drgania,

podobne do drgañ kamertonu, maj¹

amplitudê mniejsz¹ od 1 mm i czêstotliwoœæ

oko³o 80 Hz. Ciecz wp³ywaj¹c do rurki

pomiarowej jest zmuszana do zmiany

kierunku przep³ywu oraz poddawana jest

sile w kierunku pionowym - wynikaj¹cej

z momentu pochodz¹cego od si³y drgaj¹cej

rurki. W czasie ruchu rurki do góry,

w pierwszej po³owie cyklu drgañ ciecz

wp³ywaj¹ca do czujnika stawia opór

i powoduje powstanie si³y skierowanej

do do³u. W trakcie tej pierwszej po³owy

cyklu drgañ ciecz przep³ywa przez zagiêcie

rurek i po przeciwnej stronie wywo³uje

reakcjê tym razem dzia³aj¹c¹ na rurkê

w kierunku do góry. Tak powsta³a para si³

pochodz¹ca od cieczy powoduje skrêcenie

rurki. W czasie drugiego pó³okresu drgañ,

gdy rurka porusza siê do do³u, nastêpuje jej

skrêcenie w przeciwnym kierunku. Zjawisko

to nosi nazwê efektu Coriolisa. Zgodnie

z drug¹ zasad¹ dynamiki Newtona, k¹t

skrêcenia rurki jest wprost proporcjonalny

do wielkoœci natê¿enia przep³ywu masy

przez rurkê.

58

Elektomagnetyczne detektory prêdkoœci,

umieszczone z ka¿dej strony rurki czujnika,

mierz¹ prêdkoœæ drgaj¹cej rurki. Przep³yw

masy jest okreœlany na podstawie pomiaru

przesuniêcia czasowego miêdzy sygna³ami

z detektorów prêdkoœci.

Przy braku przep³ywu nie nastêpuje

skrêcenie rurki, a w rezultacie nie ma

przesuniêcia czasowego sygna³ów

z detektorów prêdkoœci.

Podczas przep³ywu pojawia siê skrêcenie

rurki i przesuniêcie czasowe sygna³ów

z detektorów prêdkoœci, które jest wprost

proporcjonalne do natê¿enia przep³ywu

masy.

GÊSTOŒÆ

Rurka pomiarowa (lub rurki) jest

umocowana na sta³e w obudowie czujnika,

natomiast jako ca³oœæ ma mo¿liwoœæ

wykonywania drgañ swobodnych.

Uk³ad ten mo¿na przedstawiæ schematycznie

jako masê umocowan¹ na sprê¿ynie.

Masa wyprowadzona z po³o¿enia równowagi

bêdzie wykonywaæ drgania harmonicznie

o czêstotliwoœci w³asnej - rezonansowej.

Czêstotliwoœæ w³asna jest funkcj¹ masy

uk³adu. Rurka pomiarowa czujnika typu

Coriolis Micro Motion zostaje wprowadzona

w drgania o czêstotliwoœci rezonansowej

za pomoc¹ cewki i uk³adu sprzê¿enia

zwrotnego. Czêstotliwoœæ rezonansowa

jest funkcj¹ geometrii uk³adu, sprê¿ystoœci

materia³u i masy rurki. Na masê zespo³u

rurki sk³adaj¹ siê: masa rurki i masa cieczy

w rurce. Masa rurki jest sta³a dla danego

typu czujnika. Poniewa¿ masa cieczy

w rurce jest iloczynem gêstoœci cieczy

i objêtoœci rurki, a objêtoœæ jest sta³a

dla danego typu czujnika, to czêstotliwoœæ

drgañ zale¿y od gêstoœci cieczy. Tak wiêc,

dla danego typu czujnika o okreœlonej

geometrii, wykonanego z danego materia³u,

gêstoœæ cieczy mo¿na okreœliæ z pomiarów

czêstotliwoœci rezonansowej.


2-przewodowy miernik

Coriolisa do pomiarów

natê¿enia przep³ywu

i gêstoœci 2200S

SPECYFIKACJA

Dla cieczy

Maksymalne natê¿enie przep³ywu:

87100 kg/godz.

Dok³adnoœæ pomiarów natê¿enia przep³ywu

masowego i objêtoœciowego:

±0,10% natê¿enia przep³ywu

Powtarzalnoœæ pomiarów natê¿enia

przep³ywu masowego i objêtoœciowego:

±0,05% natê¿enia przep³ywu

StabilnoϾ zera:

0,027 - 2,18 kg/godz. w zale¿noœci

od czujnika

Dla gazów

Maksymalne natê¿enie przep³ywu:

4000 kg/godz.

Dok³adnoœæ pomiarów natê¿enia przep³ywu

masowego:±0,35% natê¿enia przep³ywu

Powtarzalnoœæ pomiarów natê¿enia

przep³ywu: ±0,20% natê¿enia przep³ywu

Dok³adnoœæ pomiarów gêstoœci:

Dok³adnoœæ ±0,5 kg/m3

Powtarzalnoœæ ±0,2 kg/m3

Zakres do 5000 kg/m3

Certyfikaty: CSA C-US, IECEx, ATEX

UWAGI

- zastêpuje istniej¹ce 2-przewodowe

urz¹dzenia do pomiaru przep³ywu

bez koniecznoœci dodatkowych kosztów

okablowania lub zasilania

- ma³y pobór mocy i zasilanie z pêtli

regulacyjnej umo¿liwia prost¹ integracjê

czujników Coriolisa z istniej¹cym

systemem pomiarowym, zwiêkszaj¹c

dok³adnoœæ pomiarów i zmniejszaj¹c

koszty nawet dla du¿ej liczby punktów

pomiarowych

PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA

- uproszczenie i zwiêkszenie jakoœci

dzia³ania instalacji procesowych dziêki

zastosowaniu wyjœcia pr¹dowego

zasilanego z pêtli regulacyjnej

i protoko³u HART

- kompaktowy, zintegrowany 2-przewodowy

przetwornik umo¿liwia stosowanie

w ma³ych i przenoœnych systemach

pomiarowych

- bezpoœrednie pomiary masy poprawiaj¹

sterowanie procesem przy jednoczesnym

zmniejszeniu liczby urz¹dzeñ pomiarowych

- dok³adne, powtarzalne pomiary

gwarantuj¹ wy¿sz¹ jakoœæ produkcji

i zwiêkszenie jej efektywnoœci

- standardowy interfejs u¿ytkownika

z wyœwietlaczem LCD

Seria H

Standardy higieniczne

Czujniki Micro Motion z serii H

charakteryzuj¹ siê g³adkoœci¹ powierzchni

wewnêtrznych 32 Ra (0,8 µm), co spe³nia

wymagania norm 3-A i EHEDG. Wszystkie

czujniki z serii H mog¹ byæ zainstalowane

w sposób gwarantuj¹cy samoodwadnianie.

Czujniki Micro Motion z serii H s¹ równie¿

dostêpne w wersji z podwy¿szon¹ g³adkoœci¹

powierzchni. Zastosowanie metody

elektropolerowania daje g³adkoœæ

powierzchni 15 Ra (0,4 µm)

3-A

Czujniki Micro Motion z serii H posiadaj¹

atesty 3-A dla urz¹dzeñ dla przemys³u

mleczarskiego.

59

EHEDG

Czujniki Micro Motion z serii H posiadaj¹

atesty European Hygienic Equipment

Design Group1.

Czujniki z serii H spe³niaj¹ wymagania

higieniczne Dyrektywy 98/37/EC,

dodatek 1 (dodatkowe wymagania higieny

i bezpieczeñstwa pracy dla okreœlonych

kategorii urz¹dzeñ), rozdzia³ 2.1

(urz¹dzenia do przetwórstwa ¿ywnoœci).

Wyniki testów wskazuj¹, ¿e czujniki

Micro Motion z serii H mog¹ byæ

czyszczone w miejscu monta¿u (CIP)

co najmniej tak dobrze, jak przewód rurowy

referencyjny.

ASME BPE

Czujniki Micro Motion z serii H zosta³y

zaprojektowane, aby dok³adnie wype³niaæ

normy ASME urz¹dzeñ biotechnologicznych

(BPE).

Podwójne uszczelnienie

Czujniki Micro Motion z serii H mog¹ byæ

dostarczone z podwójn¹ obudow¹

gwarantuj¹c¹ pe³n¹ szczelnoœæ. Wszystkie

czujniki poddawane s¹ ciœnieniowemu

testowi szczelnoœci, a u¿ytkownik wraz

z czujnikiem otrzymuje dokumentacjê

zawieraj¹c¹ opis weryfikacji bezpieczeñstwa

czujnika zgodny z norm¹ ASME B31.3.

APLIKACJE

Wysokiej dok³adnoœci pomiary natê¿enia

przep³ywu i gêstoœci dla prawie wszystkich

mediów przy zachowaniu czystoœci

na poziomie niespotykanym

w ¿adnych innych dwururkowych

przep³ywomierzach Coriolisa.

Ten sam przep³ywomierz mo¿e s³u¿yæ

do bezpoœrednich pomiarów natê¿enia

przep³ywu masowego i objêtoœciowego

dla cieczy, gazów i zawiesin,

bez koniecznoœci dodatkowych kalibracji.


MVD 2400S

PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA

Przetwornik nowej generacji technologii

MVD o zwiêkszonej szybkoœci przetwarzania

cyfrowego. Trudne aplikacje staj¹ siê

³atwiejsze ze wzglêdu na bardzo krótki

czas odpowiedzi i mo¿liwoœæ pomiarów

przy du¿ej zawartoœci gazu w medium

ciek³ym (nawet do 30%). Dalsze zwiêkszenie

czasu odpowiedzi pozwala elektronice

"powiadomiæ" o problemach zanim wp³yn¹

one negatywnie na proces. Przeznaczony

do zabudowy kompaktowej z sensorem typu

CMF.

Rozszerzona diagnostyka. Mo¿liwoœæ

sprawdzenia urz¹dzenia bez demontowania

go z instalacji. Jeszcze ³atwiejsza

konfiguracja i uruchomienie. Mo¿liwoœæ

bezprzewodowego po³¹czenia przez port

IrDa Modbus.

Sygna³y wejœcia/wyjœcia:

Kana³ A:

Jedno aktywne lub pasywne wyjœcie:

4-20 mA

- nieiskrobezpieczne

- izolowane do ±50 Vdc od pozosta³ych

wyjϾ z uziemieniem

- maks. obci¹¿enie 820 Ohmów

- zewnêtrzne (pasywne) zasilanie

12 do 30 Vdc, typowo 24 Vdc

- mo¿e byæ przypisane nastêpuj¹cym

zmiennym: przep³yw masowy, przep³yw

objêtoœciowy, gêstoœæ, temperatura

- wyjœcie liniowe z procesem od 3,8

do 20,5 mA zgodnie z NAMUR NE 43

Kana³ B:

Jedno aktywne lub pasywne wyjœcie

czêstotliwoœciowe/impulsowe

- nieiskrobezpieczne

- mo¿e byæ przypisane nastêpuj¹cym

zmiennym: przep³yw masowy, przep³yw

objêtoœciowy, które mog¹ byæ u¿yte

do wskazania natê¿enia przep³ywu

lub sumowania przep³ywu

- skalowane do 10 000 Hz

- zasilanie

a/ wewnêtrzne aktywne: +24 Vdc ±3 %

z rezystorem 2,2 kOhma

b/ zewnêtrzne (pasywne): +30 Vdc

maksymalnie, typowe +24 Vdc

- wyjœcie liniowe z natê¿eniem przep³ywu

do 12 500 Hz

Jedno aktywne lub pasywne wyjœcie

dyskretne

- nieiskrobezpieczne

- mo¿e reprezezentowaæ wydarzenia 1-5,

prze³¹cznik kierunku przep³ywu, przep³yw

w obie strony, informacja

o przeprowadzanej kalibracji lub o b³êdzie

- zasilanie

a/ wewnêtrzne aktywne: +24 Vdc ±3 %

z rezystorem 2,2 kOhma

b/ zewnêtrzne (pasywne): +30 Vdc

maksymalnie, typowe +24 Vdc

- maksymalne obci¹¿enie 500 mA

Jedno aktywne lub pasywne wejœcie

dyskretne

- nieiskrobezpieczne

- zasilanie

a/ wewnêtrzne aktywne: +, maksymalne

Ÿród³o pr¹dowe 10 mA

b/ zewnêtrzne (pasywne):

+3 do 30 Vdc maksymalnie

- mo¿e reprezentowaæ kasowanie wszystkich

sumatorów, kasowanie sumatora masy,

kasowanie sumatora objêtoœci lub start

zerowania

60

Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PRZETWORNIKI MVD 1500/2500

PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA

MVD 1500 MVD 2500

Jest to pierwszy jak na razie unikalny

przetwornik do monta¿u na szynê DIN35

w strefie bezpiecznej.

Umo¿liwia pomiar przep³ywu masowego,

objêtoœciowego oraz zliczanie przep³ywu

w licznikach. Stanowi podstawow¹ wersjê

przetwornika dla najbardziej typowych

zastosowañ.

Posiada jedno wyjœcie analogowe 4-20 mA

z HART oraz wyjœcie czêstotliwoœciowe FO.

Wyjœcie FO mo¿na tak zaprogramowaæ, by

impulsy by³y proporcjonalne do przep³ywu.

Przetworniki MVD 1500 posiadaj¹ wyjœcie

RS485/Modbus do zdalnej komunikacji

dzielone z portem serwisowym.

Przez 10 sekund od w³¹czenia zasilania

istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia urz¹dzenia

serwisowego i wtedy przetwornik prze³¹cza

wyjœcie w tryb serwisowy.

61

Jest to pierwszy jak na razie unikalny

przetwornik do monta¿u na szynê DIN35

w strefie bezpiecznej.

Umo¿liwia pomiar wszystkich zmiennych

dostêpnych z koprocesora, a nale¿¹ do nich:

przep³yw masowy, objêtoœciowy, gêstoœæ,

stê¿enie, Brix. Be°, temperatura i inne

oraz zliczanie przep³ywu w licznikach.

Wartoœci te mo¿na przenieœæ na wyjœcia

przetwornika.

Jest pe³n¹ wersj¹ przetwornika MVD

do wielu obszarów zastosowañ.

Posiada w zale¿noœci od wersji jedno

lub dwa wyjœcia analogowe 4-20 mA

z HART oraz wyjœcie FO/DO/DI.

Wyjœcie czêstotliwoœciowe FO mo¿na

zaprogramowaæ, tak aby impulsy by³y

proporcjonalne do przep³ywu. Je¿eli

prze³¹czymy wyjœcie w tryb DO/DI

(wyjœcie/wejœcie cyfrowe) to mo¿na

zaprogramowaæ na nim sygnalizowanie

stanu np. zmiany kierunku przep³ywu,

osi¹gniêcie zadanej wartoœci zliczania

(dozowanie), sygnalizowanie alarmów

lub wprowadzanie zerowania

przep³ywomierza, zerowania liczników itp.

Przetworniki MVD 2500 posiadaj¹ wyjœcie

RS485/Modbus do zdalnej komunikacji

wspó³dzielone z portem serwisowym.

Przez 10 sekund od w³¹czenia zasilania

istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia urz¹dzenia

serwisowego i wtedy przetwornik

prze³¹cza wyjœcie w tryb serwisowy.


ANALITYKA WODNA

Czujniki przewodnoœci

PRZEWODNOή

KONTAKTOWA SERIA 400

SPECYFIKACJA

Sta³a celki:

0,01/cm; 0,1/cm; 1,0/cm; 10,0/cm

Zakres temperatur: 0-105°C

Zakres ciœnienia:

do 1825 kPa, w zale¿noœci od modelu

Czêœci zwil¿ane przez medium:

Tytan, 316 SST, PEEK, EPDM, Grafit,

Kynar, epoksyd

APLIKACJE

- pomiar w wodzie ultraczystej

- pomiar wody obiegowej

- pomiar medium nie powoduj¹cego korozji

PRZEWODNOή

INDUKCYJNA SERIA 200

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy:

0...80 mS/cm do 0...1000 mS/cm

w zale¿noœci od czujnika i wspó³pracuj¹cego

z nim przetwornika/ analizatora.

Zakres ciœnienia: do 2035 kPa w zale¿noœci

od modelu i wykonania materia³owego

Zakres temperatury: do 200°C w zale¿noœci

od modelu i wykonania materia³owego

Materia³y konstrukcyjne: Teflon,

stal wêglowa, Polipropylen, PEEK, Tefzel

Dostêpne modele czujników: 225, 247, 245,

222, 242, 228, 226

APLIKACJE

- pomiar stê¿enia kwasów i ³ugów

- pomiar medium korozyjnego

- pomiar medium o wysokiej przewodnoœci

62

Czujnik EDS 880/1 (nowoϾ)

CZUJNIK DO POMIARU

PRZEWODNOŒCI KONDENSATU

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: do 6000 µS/cm

Temperatura maksymalna: 200°C

Maksymalne ciœnienie:

200 bar nasyconej pary

Sta³a celki: 0,3/cm

UWAGI:

Materia³ czujnika: os³ona 316 SST,

elektrody wykonane z tytanu,

izolator z cyrkonu

Czujnik temperatury: Pt1000

D³ugoœæ czujnika: od 400 do 700 mm

(raz ustalona nie mo¿e byæ zmieniona)

Przy³¹cze procesowe: M25 mêskie

z miedzian¹ obudow¹. Inne przy³¹cza

procesowe i d³ugoœci czujnika dostêpne

na ¿yczenie

Maksymalna d³ugoœæ kabla: 50 m,

kabel jest od³¹czalny (zamawiany osobno)

Adapter monta¿owy: 1'' MNPTx M25

¿eñskie. Materia³ 316 SST.

Czujnik pracuje ze wszystkimi

analizatorami i przetwornikami

naszej firmy.

APLIKACJE

- pomiar przewodnoœci kondensatu

w energetyce


Czujnik 3200 HP

(2 lata gwarancji)

Czujnik przep³ywowy do pomiaru wody

ultraczystej

SPECYFIKACJA

Temperatura pracy: 0-50°C

Ciœnienie: 35-70 kPag

Przep³yw: 30-90 l/min.

Przy³¹cze procesowe: 1/4"

UWAGI

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru wody

o niskiej przewodnoœci do 5 µS/cm

Stabilny potencja³ elektrody odniesienia

zapewnia stabilny pomiar

Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z:

- komory niskiego przep³ywu

- elektrody szklanej

- elektrody odniesienia

- zbiornika elektrolitu

- komory ma³ego przep³ywu

Ca³oœæ zamontowana jest na p³ycie

wykonanej z ABS, przystosowanej

do monta¿u na œcianie/panelu

APLIKACJE

- pomiar pH wody czystej

- pomiar pH kondensatu

Seria PERpH-X

Czujniki Model 3300HT/3400HT/3500

do zastosowañ wysokotemperaturowych

SPECYFIKACJA

Pomiar: pH

Zakres temperatur/ciœnieñ:

790 kPa (abs) @ 145°C

lub 1825 kPa (abs) @ 100°C

Czêœci zwil¿ane przez medium:

Tytan, Ryton TM

, Teflon ® , szk³o, EPDM

UWAGI

Dwie komory w elektrodzie referencyjnej

(zewnêtrzna utrzymuje lepkoœæ elektrolitu,

aby powstrzymaæ wypompowanie roztworu

pod wp³ywem temperatury i ciœnienia)

- mo¿liwoœæ uzupe³nienia poziomu

elektrolitu, wymiany ³¹cznika

elektrolitycznego

- specjalna porowata struktura ³¹cznika

elektrolitycznego wykonanego z Teflonu,

zapewnia stabilny sygna³ w brudnych

i zawieraj¹cych olej aplikacjach

Czujniki dostêpne s¹ równie¿ z przy³¹czem

kablowym VP6.0 (kabel zamawiany

jest osobno)

Monta¿:

Zanurzeniowy (wymaga adaptera

monta¿owego) lub wyci¹gany (wymaga

adaptera monta¿owego i zaworu kulowego)

Kompensacja temperaturowa: Pt 100

APLIKACJE

- przemys³ papierniczy

- przemys³ chemiczny

- inne aplikacje, w których wystêpuje

wysoka temperatura i ciœnienie

NOWOή

Funkcja SMART

Informacje na temat czujnika:

- numer seryjny

- kod zamówieniowy,

- model czujnika

Dane kalibracyjne:

- nachylenie krzywej kalibracji

- offset sta³ej temperaturowej

- impedancja elektrody szklanej

- impedancja elektrody referencyjnej

- czas pomiêdzy kalibracjami

- dane z ostatnich 5 kalibracji

63

Inne czujniki do pomiaru pH

W ofercie Rosemount Analytical Inc.

znajduj¹ siê równie¿ inne czujniki

do pomiaru pH/ORP, m.in.:

Seria czujników 396 z opatentowan¹

technologi¹ elektrody szklanej TupH.

Dziêki swojej budowie czujniki odporne s¹

na zabrudzenia i œcieranie. Zaawansowana

diagnostyka czujnika u³atwia obs³ugê uk³adu

pomiarowego. Czujniki dostêpne s¹ w wersji

do monta¿u zanurzeniowego, wkrêcanego,

wyci¹ganego poprzez zawór kulowy.

Czujnik 399 - prosta kompaktowa

konstrukcja czujnika pozwala

na zastosowanie w oczyszczalniach œcieków.

Czujnik ma opcjê pomiaru pH medium wody

wstêpnie zmiêkczonej o przewodnoœci

w zakresie 5-50 µS/cm, która obni¿a koszty

pomiaru, przy zachowaniu wysokiej jakoœci

uk³adu pomiarowego.

Seria czujników 398 przeznaczona jest

do pomiaru pH w aplikacjach gdzie

stosowany jest ClO 2 , np. w papiernictwie.

Czujnik ma wzmocnion¹ konstrukcjê

oraz potrójny ³¹cznik elektrolityczny.

Czujniki dostêpne s¹ w wersji do monta¿u

zanurzeniowego, wkrêcanego, wyci¹ganego

poprzez zawór kulowy.

Oraz wiele innych czujników: 381, 381+,

385, 385+, 389, 320HP. Informacje

o poszczególnych typach czujników

znajduj¹ siê w osobnych kartach

katalogowych.


Pomiar tlenu - 499ADO

SPECYFIKACJA

Zakres: od 0 do 20 ppm (mg/l) O 2

Do pomiarów w jednostkach ppb nale¿y

wybraæ czujnik model 499A TrDO

Materia³y zwil¿one: Noryl 1 , Viton, EPDM,

Teflon, silikon

Liniowoœæ: ±0,2 ppm w temp. 25°C

Powtarzalnoœæ: ± 0,05 ppm w temp. 25°C

Czas odpowiedzi: 25 sekund do 63%

koñcowego odczytu w temp. 25°C

Pomiar tlenu 499AtrDO

SPECYFIKACJA

Zakres: od 0 do 20 ppb (mg/l) O 2

Materia³y zwil¿one: Noryl 1 , Viton, Teflon,

silikon

Dok³adnoœæ: 20ppb ±5% odczytu

Czas odpowiedzi: 10 µS/cm

UWAGI

Czujnik 498 przeznaczony jest do pomiaru

wolnego chloru w wodzie bez koniecznoœci

u¿ycia odczynników chemicznych,

jak równie¿ dodatkowego czujnika pH

w celu korekcji wskazañ chloru

do zmian pH.

Konstrukcja czujnika: 3 elektrody pokryte

amperometryczn¹ membran¹.

Elektrolit: nasycony kwas bursztynowy

(jednoczeœnie pe³ni funckjê stabilizatora pH

wewn¹trz czujnika pH, dlatego czujnik nie

jest czu³y na zmiany pH w œrodowisku

zewnêtrznym)

64

DO - 03/04

Uk³ad do pomiaru tlenu w zbiornikach

napowietrzaj¹cych w oczyszczalniach

œcieków

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-20 ppm (mg/l) O 2

Dok³adnoœæ: ±0,2 ppm w temp. 25°C

Powtarzalnoœæ: ±0,05 ppm w temp. 25°C

Czas odpowiedzi: 25 s do 63% odczytu

w temp. 25°C

Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z:

- czujnika

- analizatora

- uk³adu czyszczenia czujnika

- kompresora powietrza

Uk³ad pozwala na zmniejszenie

czêstotliwoœci czyszczenia membrany

czujnika. Wbudowany w analizator czujnik

ciœnienia pozwala na wykonanie

automatycznej kalibracji czujnika.

Timer w analizatorze umo¿liwia ustalenie

czêstotliwoœci czyszczenia czujnika.


Pomiar wolnego

chloru FCL

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-10 ppm jako Cl 2

Dok³adnoœæ: zale¿y od dok³adnoœci testu

u¿ytego do kalibracji

Przewodnoœæ próbki:

>50 µs/cm w temp. 25°C

Zakres kompensacji pH: 6,0 - 9,5

Kompensacja rêczna i automatyczna

(z dodatkowym czujnikiem)

Wymagania próbki

Ciœnienie: 122-550 kPa abs

Temperatura: 0-50°C

Przep³ywy: 11-303 l/h

(zabezpieczenia zaworem bezpieczeñstwa

przed spadkiem ciœnienia)

Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z:

- czujnika do pomiaru chloru

- czujnika do pomiaru pH do kompensacji

(jako opcja)

- analizatora 1055 lub 54eA

- kabla z przy³¹czem VP 6.0 ³¹cz¹cego

czujnik z analizatorem

- komór przep³ywowych

- regulatora przep³ywu

Ca³oœæ zabudowana na p³ycie

APLIKACJE

- pomiar wolnego chloru w wodzie s³odkiej

- oczyszczalnie œcieków

- uzdatnianie wod

Pomiar ca³kowitego

chloru TCl

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-20 ppm (mg/l)

Wy¿sze zakresy dostêpne na ¿yczenie

Dok³adnoœæ: zale¿y od testu u¿ytego

do kalibracji.

Limit detekcji: (zgodnie z norm¹ ISO15839)

0,002 ppm (czysta woda @ temperatura

pokojowa)

Dryft: przy pomiarze 1,5 ppm w czystej

wodzie i sta³ej temperaturze typowy dryft

wynosi 0,05 ppm/2 tygodnie

Wymagania uk³adu pomiarowego

Temperatura otoczenia: 0-50°C

Zasilanie: 230 VAC 50/60 Hz

Uk³ad sk³ada siê z:

- uk³adu przygotowania próbki,

- analizatora chloru (do wyboru 1055 lub

54eA)

- czujnika.

Ca³oœæ zamontowana w szafce

do monta¿u na œcianie panelu na rurze.

Odczynniki u¿ywane w uk³adzie

przygotowania próbki:

- kwas octowy

- jodek potasu

APLIKACJE

- pomiar chloru w wodzie pitnej i morskiej

- pomiar bromków

ANALITYKA WODNA

65

Pomiar

monochloraminy MCL

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-6 ppm jako Cl 2

Dok³adnoœæ: zale¿y od dok³adnoœci testu

u¿ytego do kalibracji

Przewodnoœæ próbki:

>10 µs/cm w temp. 25°C

LiniowoϾ: 2%

Wymagania próbki

Ciœnienie: 122-550 kPa abs

Temperatura: 0-50°C

Przep³ywy: 11-303 l/h (zabezpieczenia

zaworem bezpieczeñstwa przed

spadkiem ciœnienia)

Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z:

- czujnika do pomiaru chloru

z przy³¹czem VP 6.0

- analizatora 1055

- kabla z przy³¹czem VP 6.0 ³¹cz¹cego

czujnik z analizatorem

- komory przep³ywowej

- zaworu bezpieczeñstwa

Ca³oœæ zamontowana na p³ycie.

APLIKACJE

- pomiar zwi¹zków chloru w wodzie s³odkiej

- oczyszczalnie œcieków

- uzdatnianie wody


ANALITYKA WODNA

Analizator 54e pH/ORP, A, C

SPECYFIKACJA (w temp. 25°C)

Zakresy pomiarowe:

pH: od 0 do 14

Przewodnoœæ: 0 ... 20'000/2'000'000 µS/cm

Dok³adnoœæ: ±0,01 pH

Przewodnoœæ kontaktowa: ±0,5% odczytu,

±0,005 µS/cm

Przewodnoœæ indukcyjna: ±1,0% odczytu,

200 µS/cm do 2 µS/cm, ±5 µS/cm

Powtarzalnoœæ: pH: ±0,25% odczytu

Stabilnoœæ: pH: ±0,01 pH miesiêcznie,

nie kumuluje siê

Przewodnoœæ: ±0,25% zakresu na wyjœciu

miesiêcznie, nie kumuluje siê

UWAGI

Kompensacja temperatury: Pt100

lub Pt1000, automatyczna lub manualna:

-15°C do +200°C (dla przewodnoœci)

Korekcja temperatury: zapamiêtane

algorytmy korekcji temperatury dla wody

o wysokiej czystoœci, przewodnoœci jonowej.

Krzywe stê¿enia procentowego

analizatora 54eC:

NaOH: od 0 do 12%

HCl: od 0 do 15%

H2SO4 : od 0 do 25% oraz od 96 do 100%

Wyjœcia: mo¿liwe 2 wyjœcia regulatora PID,

sygna³ analogowy 4-20 mA jako standard,

mo¿liwoœæ wyjœcia analogowego

z na³o¿onym sygna³em HART.

Pomiary: przewodnoϾ kontaktowa,

indukcyjna, pH i potencja³ red-ox,

tlen rozpuszczony, chlor i ozon.

Diagnostyka: elektrody szklanej

i referencyjnej, termoelementu, elektroniki

analizatora.

APLIKACJE

- pomiary na stacjach uzdatniania wody,

w ró¿nych ga³êziach przemys³u

- praca w strefie bezpiecznej

- punkty z dozowaniem odczynników

(przy u¿yciu opcji regulatorów PID)

Przetwornik

5081 P, C, T, A

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy:

pH: od-2 do 16 pH

ORP: od -1400 do +1400 mV

Przewodnoœæ: 0 ... 20'000/2'000'000 µS/cm

Pomiary amperometryczne: tlen

rozpuszczony w wodzie, iloϾ ppm, ppb,

wolny chlor, ca³kowity chlor, ozon

Dok³adnoœæ: pH ±1,0 mV w 25°C,

Przewodnoœæ: ±0,5% odczytu

Powtarzalnoœæ: pH ±1,0 mV/25°C,

Stabilnoœæ: 0,25% w temp. 25°C

Temperatura otoczenia: -20°C do +65°C

Kompensacja temperatury: automatyczna,

w zakresie -15°C do +130°C

UWAGI

Wejœcia: trzy wejœcia mV dla pH

(zakres od 0 do 14), mV dla ORP

(zakres od -1400 do +1400),

rezystancyjne (dla temperatury)

Wyjœcia: galwanicznie izolowane 4-20 mA

z sygna³em HART lub FF

Przedwzmacniacz: wbudowany

w przetwornik, czujnik lub puszkê

po³¹czeniow¹

Diagnostyka: kalibracji, wysokiej

temperatury, niskiej temperatury, linii, ROM,

zera, CPU, nachylenia charakterystyki

temperaturowej, elektrody szklanej i

referencyjnej

Krzywa stê¿enia procentowego dla 5081T:

NaOH: od 0 do 15%,

HCl: od 0 do 16%,

H2SO4 : od 0 do 30% i od 95 do 99,99%,

Certyfikaty: iskrobezpieczeñstwa

i przeciwwybuchowoœci, ATEX

Konfiguracja: przy u¿yciu pilota

na podczerwieñ, komunikatora HART 375,

system DCS

APLIKACJE

- pomiary pH, przewodnoœci w strefach

zagro¿onych wybuchem

- w pe³ni zdiagnozowane pomiary

w kluczowych punktach we wszystkich

ga³êziach przemys³u

66

Analizator 1056

(3 lata gwarancji)

Wielofunkcyjny analizator jedno-

lub dwukana³owy z nieograniczon¹

mo¿liwoœci¹ ³¹czenia pomiarów

pH/ORP/ISE, opornoœci/przewodnoœci,

stê¿enia %, chloru (ca³kowitego, wolnego,

monochoraminy, niezale¿nego od pH

wolnego chloru), tlenu, ozonu i temperatury.

SPECYFIKACJA

Komunikacja: 2 wyjœcia 4-20 mA,

Profibus DP, HART

Du¿y wyœwietlacz: umo¿liwia ³atwy odczyt

wartoœci mierzonych modu³owe p³yty

elektroniki, wyjmowane ³¹czniki, ³atwe

do pod³¹czenia zasilanie, czujniki i wyjœcia

analogowe - mo¿liwoœæ zmiany konfiguracji

analizatora

Elektrody jonoselektywne: analizator mo¿e

s³u¿yæ do pomiaru amoniaku i fluorków

przy zastosowaniu dostêpnych na rynku

elektrod jonoselektywnych. Analizatory

przeznaczone do pomiaru pH mog¹

po pod³¹czeniu elektrody jonoselektywnej

byæ przeprogramowane do odczytu pomiaru

odpowiedniego sk³adnika.

Wolny chlor bez kompensacji od zmian pH:

przy zastosowaniu czujnika Rosemount

Analytical Model 498Cl-01, analizator

mierzy wolny chlor z automatyczn¹ korekcj¹

od zmian pH, bez koniecznoœci stosowania

dodatkowego czujnika i pomiaru pH.

Wyliczone pH: analizator mo¿e wyliczyæ

pochodn¹ i wyœwietliæ wartoœæ pH wyliczon¹

(pHCalc) przy zastosowaniu dwóch

czujników przewodnoœci kontaktowej

oraz dwóch wbudowanych p³yt

elektronicznych pomiaru przewodnoœci

kontaktowej. Ta metoda polega na obliczeniu

pH kondensatu oraz wody kot³owej

na podstawie pomiaru przewodnoœci

i przewodnoœci kationowej. Obliczenia

zak³adaj¹, ¿e czynnikiem alkalicznym jest

amoniak lub wodorotlenek sodu, a zwi¹zkiem

zanieczyszczaj¹cym jest chlorek sodu.

Przewodnoœæ ró¿nicowa: konfiguracja

analizatora do wspó³pracy z dwoma

czujnikami przewodnoœci mo¿e mierzyæ

ró¿nicê przewodnoœci. Analizator mo¿e byæ

skonfigurowany do wyœwietlania podwójnej

przewodnoœci w postaci stosunku

procentowego, procentu rozrzutu

lub procentu przejœcia.


Analizator mêtnoœci T1056

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy: 0-200 NTU

(wykorzystuje lampê o promieniu œwiat³a

z zakresu podczerwieni 860 mm, LED)

Jednostki: NTU, FTU, FNU lub ca³kowite

cz¹stki zawieszane (mg/l, ppm lub brak)

Dok³adnoœæ:

po kalibracji na standardzie 20 NTU

0-1 NTU ±2% odczytu lub ±0,015 NTU

w zale¿noœci, która wartoœæ jest wiêksza

0-20 NTU ±2% odczytu

Czas ¿ycia lampy: 1 rok

Mo¿liwoœæ po³¹czenia 1 lub 2 czujników

Metoda pomiarowa zgodna z ISO 70727

Temperatura próbki: 0-60°C

Maksymalne ciœnienie: 240 kPa abs

Uk³ad pomiarowy sk³ada siê z:

- analizatora 1056

- jednego lub dwóch czujników

- komory lub dwóch komór (w zale¿noœci

od liczby czujników)

- kabli ³¹cz¹cych analizator

z czujnikami/czujnikiem

INNE

- analiza wody pitnej

- stacje przygotowania w elektrowniach

- komunikacja: 4-20mA, HART

- mo¿liwoœæ wspó³pracy z dwoma

czujnikami do pomiaru mêtnoœci

- mo¿liwoœæ ³¹czenia pomiaru mêtnoœci

z innymi pomiarami

Pomiary inne

Rosemount Analytical Inc. oferuje równie¿:

Refraktometr przemys³owy do zastosowañ

w przemyœle spo¿ywczym. Pomiar w zakresie

BRIX: 0-95, RI, 1,33-1,53.

Analizatory on-line do pomiaru: krzemionki,

fosforanów, hydrazyny, sodu, amoniaku,

chloru (Cr+6), ¿elaza, fluorków w wodzie.

Analizatory wykorzystuj¹ metody

spektrofotometryczne lub elektrody

jonoselektywne.

Mo¿liwoœæ analizy do 6 strumieni

dla ka¿dego typu analizatorów.

Licznik jednostek sta³ych Model PC-1 s³u¿y

do oznaczania iloœci i rozmiaru cz¹stek

w ró¿nych mediach procesowych.

Analiza sprawnoœci filtrów

w oczyszczalniach do pomiaru zawieszonych

cz¹stek korozji ¿elaza lub miedzi

w elektrodach.

Metoda pomiaru: wolumetryczna

ród³o œwiat³a: dioda laserowa

Detektor: fotodioda

ANALITYKA WODNA

67

Akcesoria do monta¿u

Oferujemy szeroki wachlarz akcesoriów

umo¿liwiaj¹cych monta¿:

umo¿liwiaj¹cy obs³ugê w czasie pracy

instalacji:

przep³ywowy

- komory wykonane z poliwêglanu

z przy³¹czami procesowymi 1/4" OD

- trójniki wykonane z PCV

- komory ma³ego przep³ywu

- zestawy z zaworami odcinaj¹cymi

mocowanymi wraz z sond¹ na ruroci¹gu

lub œcianie zbiornika

w otwartym zbiorniku:

- zestaw do monta¿u z uchwytem i koñcówk¹

do sondy

- p³ywak do sond z przy³¹czem 1" MNPT

s³u¿y do pomiarów medium na powierzchni

medium, umo¿liwia zmianê lustra medium

w zbiorniku.


ANALITYKA GAZOWA

Analizatory X-STREAM

(polskie menu)

SPECYFIKACJA OGÓLNA:

Realizowane pomiary:

oko³o 100 zwi¹zków wystêpuj¹cych

w gazach spalinowych i procesowych

Dostêpne detektory:

absorpcja promieniowania NDIR/UV/VIS;

przewodnoϾ cieplna TDC, detektory do

tlenu: paramagnetyczny i elektrochemiczny

PowtarzalnoϾ: 1% 1)

LiniowoϾ: 1 % 1)

Dryft punktu zero: 2%/ tydzieñ 1)

Czas odpowiedzi: do 20 s 2)

Temperatura otoczenia: -20°C do +50°C

Liczba kana³ów pomiarowych:

do 4 (mo¿liwoœæ ³¹czenia detektorów)

Obudowa: do monta¿u typu RACK (XGP);

ognioszczelna do monta¿u polowego (XFD);

IP66 do zastosowañ ogólnych, monta¿

polowy (XF).

Certyfikaty: ATEX EExd IIB + H 2, Zone 1

(tylko dla XFD)

Komunikacja: ModBus, Ethernet TCP/IP;

wyjœcia analogowe 4-20mA, wejœcia/wyjœcia

cyfrowe

APLIKACJE:

- analiza gazów spalinowych

- analiza iloœci CO 2 w gazie ziemnym

- biogaz

- pomiar wodoru wykorzystywanego

przy ch³odzeniu turbiny

- ró¿nego rodzaju gazy procesowe

1) w stosunku do pe³nej skali

2) w zale¿noœci od detektora

68

NGA

SPECYFIKACJA OGÓLNA:

Realizowane pomiary: oko³o 100 zwi¹zków

wystêpuj¹cych w gazach spalinowych

i procesowych

Granica wykrywalnoœci: 1% - 2%*

LiniowoϾ: 1%

Dryft punktu zero: 2% tygodniowo

Dryft rozpiêtoœci (czu³oœci): 0,5% - 1%

tygodniowo*

PowtarzalnoϾ: 1%

Czas odpowiedzi: 3 s do 7 s*

Wp³yw ciœnienia: 0,1%/hPa w sta³ej

temperaturze, 0,01%/hPa z kompensacj¹

ciœnienia

Dopuszczalna temperatura otoczenia:

+5°C do +40°C

UWAGI

- dostêpne detektory: przewodnoœci cieplnej,

paramagnetyczny, elektrochemiczny,

podczerwieni, ultrafioletu, œwiat³a

widzialnego, chemiluminescencyjny

i p³omieniowo-jonizacyjne

- certyfikaty: ATEX - wykonanie typu ,,p’’

- mo¿liwoœæ po³¹czenia wielu analizatorów

lub modu³ów analizatora w sieæ

- dostêp do analizatorów poprzez

oprogramowanie WINControl

- mo¿liwoœæ pomiaru do 5 sk³adników

w jednym analizatorze

- termostatowana obudowa do 55°C

lub 120°C (jako opcja)

- dostêpna wersja MLT termostatowana

do 180°C

APLIKACJE

- pomiary stê¿enia ró¿nych gazów

procesowych i kontrola jakoœci produkcji

- systemy ci¹g³ej emisji spalin


X-STREAM - przetwornik

tlenu in situ

SPECYFIKACJA:

System pomiarowy: AccuMax TM

Dok³adnoœæ: ± 0,75% odczytu

lub 0,05% tlenu

Stabilnoœæ sygna³u tlenu: ± 0,03%

Nieczu³oœæ na zmiany temperatury

procesowej: ± 0,02% w zakresie 100-700°C

Stabiloœæ kalibracji: lepsza ni¿ 0,02%

Komunikacja: HART jako standard

Temperatura: rozszerzony zakres temperatur

procesowych do 850°C, bez dodatkowych

akcesoriów

2-przewodowa, zasilana z pêtli pr¹dowej

elektronika

UWAGI

- mo¿liwoœæ przystosowania do wiêkszoœci

istniej¹cych przy³¹czy procesowych

- zaawansowana diagnostyka celki

cyrkonowej, informacja o zalecanej

kalibracji

- wymiana rdzenia czujnika Oxycore

w kilka minut

- opcja pomiaru tlenu stechiometrycznie

w warunkach niedoboru tlenu

- dwa lata gwarancji na celkê

cyrkonow¹ - standard

- zgodnoϾ z EDDL architektury

Plant Web/AMS

APLIKACJE:

Przetwornik tlenu in situ X-STREAM

przeznaczony jest do pomiaru resztkowego

tlenu pozostaj¹cego w gazach spalinowych

po procesie spalania w:

- kot³ach

- kot³ach sodowych

- piecach procesowych

- piecach wapiennych.

Analizator tlenu w spalinach

OXT 4A/OXT4C

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy O 2: 0 do 10% O 2,

0 do 25% O 2, 0 do 40% O 2

Dok³adnoœæ: ±0,75% odczytu lub 0,05% O 2,

w zale¿noœci która wartoœæ jest wiêksza

Limit detekcji: 0,05% O 2

Czas odpowiedzi: T90 w czasie poni¿ej 8 s

Temperatura medium mierzonego:

0°C do 704°C lub do 1300°C

z wyposa¿eniem dodatkowym

Temperatura otoczenia dla obudowy

elektroniki: -40°C do +85°C

Kalibracja: pó³automatyczna

lub automatyczna

Zalecana mieszanina gazów testowych:

0,4% O 2, N 2; 8% O 2, N 2

Natê¿enie przep³ywu gazu testowego:

2,5 l/min.

Wyjœcie: izolowane 4-20 mA + HART

UWAGI

- diagnostyka: impedancji celki cyrkonowej

(komunikat o zalecanej kalibracji,

wymianie celki cyrkonowej)

- certyfikaty: opcjonalnie sonda

wraz z przetwornikiem

do zabudowy w strefie

EExd IIB + H 2

- d³ugoœci sondy:

45 cm, 91 cm, 183 cm,

274 cm, 366 cm

- mo¿liwoœæ zdalnego monta¿u

elektroniki i sondy pomiarowej

- wyœwietlacz jako opcja

APLIKACJE

- pomiar tlenu w spalinach

- pomiar tlenu w gazach technologicznych

- pomiar tlenu w gazach spalinowych

lub procesowych, gdzie wystêpuje

podciœnienie przy zastosowaniu

uk³adu regulacji ciœnienia)

69

Analizator tlenu/czêœci palnych

w spalinach OCX88A/OCX88C

SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy O 2:

0-1% do 0-40% O 2

Czêœci palne: 1-1000 ppm do 0-5%

Dok³adnoœæ:

O 2: ±0,75% odczytu lub 0,05% O 2

Czêœci palne: ±2% pe³nej skali

Ograniczenia temperaturowe:

dla procesu: 0°C do 1427°C

dla obudowy czujników: -40°C do 200°C

dla obudowy elektroniki: -40°C do 85°C

Kalibracja: automatyczna

lub pó³automatyczna

Zalecana mieszanina gazów testowych:

0,4% O 2, N 2;

8% O 2, N 2;

1000 ppm CO, N 2

Natê¿enie przep³ywu gazu testowego:

2,5 l/min.

Wyjœcie: izolowane 4-20 mA +HART (O 2),

4-20 mA (czêœci palne)

UWAGI

- mo¿liwoœæ zdalnego monta¿u elektroniki

do 45 m

- diagnostyka: impedancji celki cyrkonowej

i czujnika do pomiaru CO

- certyfikaty: opcjonalnie analizator

do zabudowy w strefie EExd IIB +H 2

- zgodnoϾ z PED 97/23/EC

APLIKACJE

- kontrola spalania w piecach


CHROMATOGRAFY GAZOWE

Chromatograf gazowy

Model 500

SPECYFIKACJA:

Detektor: TCD

Gaz noœny: hel, azot, argon o czystoœci 5.0N

Czas analizy: 4 minuty, 2 minuty

(bez rozdzia³u wêglowodorów C 5)

Analiza wartoœci opa³owej, ciê¿aru

w³aœciwego i innych parametrów zgodnie

z norm¹ ISO 6976: 1995

IloϾ strumieni: do 12

(w tym do 4 jako strumienie kalibracyjne)

Komunikacja:

- 2 wyjœcia analogowe 4-20 mA

z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia do 10

- 4 porty szeregowe RS

(mo¿liwoœæ rozszerzenia do 8)

- modem

- 5 dyskretnych wyjϾ

- port do drukarki

Wejœcia:

- do 4 wejœæ 4-20 mA z zewnêtrznych Ÿróde³

- do 5 wejϾ dyskretnych

Dok³adnoœæ: 0,1% Wartoœci kalorycznej

Powtarzalnoœæ: ±0,05% w pe³nym zakresie

temperatur -20°C do +60°C

Zasilanie: 230 VAC, ±50Hz

Kolumny: pakowane, 5 lat gwarancji

Certyfikat: ATEX, EexD IICT4

Analiza standardowa:

4 min, od C1 do C6+, N 2, CO 2

skrócona: 2 min, od C1 do C6+, N 2, CO 2

rozszerzona: od C1 do C9+, N 2, CO 2

(wyliczanie weglowodorowego punktu rosy)

dodatkowo: analiza poszerzona o analizê

helu w gazie

Kontroler 2350A

Wykonanie do pracy w strefie bezpiecznej

19" lub z certyfikatem ATEX.

Oprogramowanie:

MON 2000 pracuj¹ce w œrodowisku MS

Windows umo¿liwia konfiguracjê

chromatografu, przeprowadzenie

diagnostyki, archiwizacjê danych,

porównywanie chromatogramów

Oprogramowanie dostarczone jest razem

z chromatografem

Archiwizacja:

Mo¿liwoœc przechowywania w pamiêci

kontrolera 900 wyników analiz

oraz 300 raportów z kalibracji

Raporty:

Dostêpne s¹ algorytmy wyliczania œrednich:

godzinowych, dziennych, tygodniowych,

miesiêcznych, ró¿ne. Razem z raportem

wydruk informacji o analizie, kalibracji,

konfiguracji itp.

APLIKACJE

- analiza gazu ziemnego do rozliczeñ

- mieszanie gazów o ró¿nych parametrach

70

Chromatograf gazowy

Model 700

SPECYFIKACJA:

Monta¿ polowy.

Detektory:

TCD detektor przewodnoœci cieplnej

z opcj¹ µTCD do pomiaru sk³adników

na poziomie ppm

FID (detektor p³omieniowo-jonizacyjny)

µFID

IloϾ strumieni:

do 8 (w³¹czaj¹c gazy kalibracyjne)

Zmniejszony pobór mocy: 35 W podczas

pracy, 75 W podczas uruchomienia

Zmniejszone zapotrzebowanie na gaz noœny.

Temperatura zewnêtrzna: -20°C do +50°C

Zasilanie: 24 VDC lub 230 VAC

Konfiguracja:

2 detektory TCD lub 1TCD + 1FID

Kolumny: mikropakowane, 5 lat gwarancji

Komunikacja:

- 2 porty szeregowe RS485

z mo¿liwoœci¹ roszerzenia do 6

- 4 analogowe wyjœcia 4-20 mA

z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia do 12

- port równoleg³y do drukarki

- 5 cyfrowych wyjϾ

- jako opcja Ethernet

- oprogramowanie MON pracuj¹ce

w œrodowisku MSWindows

Kalibracja: automatyczna lub rêczna

Obudowa o stopniu ochrony IP56/NEMA4X

Certyfikaty: ATEX Class 1, Zone 1,

Ex II 2G EEx d IIC T4

APLIKACJE

- pomiar kalorycznoœci gazu ziemnego

- pomiary w przemyœle chemicznym

i petrochemicznym


Modu³ FPD

do modeli 500 i 700 Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FPD - detektor

p³omieniowo-fotometryczny

przeznaczony jest do oznaczania

œladowych iloœci zwi¹zków siarki

w strumieniu procesowym.

Modu³ mo¿e byæ po³¹czony

z modelem 500 lub 700.

Analiza zwi¹zków siarki w gazie

ziemnym zgodnie z norm¹ ISO19739

Gaz noœny: azot 5.0N

Paliwo do detektora: wodór 5.0N

Powietrze do detektora: powietrze

syntetyczne

Certyfikat: ATEX EEx d IIC T3 CE

zgodnie z dyretyw¹ ATEX 94/9/EC

Zasilanie: 230 VAC

Temperatura pracy: 10-40°C

Automatyczny zap³on p³omienia

w detektorze. Nie wymaga przedmuchu

powietrzem instrumentalnym.

Analizowane sk³adniki

(zgodnie z norm¹ ISO 19739)

H2S min. 0,1 mg/m3 COS min. 0,1 mg/m3 THT min. 0,1 mg/m3 Mercaptany:

metylowy min. 0,1 mg/m3 etylowy min. 0,1 mg/m3 t-butylowy min. 0,1 mg/m3 dietylosiarczek min. 0,1 mg/m3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

71


APLIKACJE

Projekty pod klucz

CHROMATOGRAFY GAZOWE DO ANALIZY GAZU ZIEMNEGO

Chromatografy gazowe:

Zapewniamy kompleksow¹ realizacjê

zadania:

- projekt wstêpny,

- dostawy (chromatograf

wraz z niezbêdnym osprzêtem)

- monta¿,

- uruchomienie,

- dokumentacjê powykonawcz¹ w zakresie:

- pomiarów rozliczeniowych gazu

ziemnego,

- pomiarów na stacjach redukcyjnopomiarowych

w³¹czaj¹c równie¿

pod³¹czenie do systemów

komunikacyjnych, telemetrycznych,

- szkolenie,

- prace dodatkowe zwi¹zane z telemetri¹,

i pracami monta¿owymi.

72


CEMS

CEMS - ci¹g³y monitoring emisji spalin.

Dostarczamy uk³ad pomiarowy, aparaturê

niezbêdn¹ do pracy zgodnej

z obowi¹zuj¹cymi rozporz¹dzeniami,

zapewniamy kompleksowe rozwi¹zania

wraz z komputerem emisyjnym.

Analiza strumieni procesowych

- rafinerie

- przemys³ chemiczny

73

Wykonania niestandardowe

Wykonujemy zadania z niestandardowymi

zastosowaniami aparatury pomiarowej

np. samochód do analizy gazu ziemnego.

Podzia³ samochodu na dwie sekcje:

pomiarow¹ i biurow¹.

Sekcja pomiarowa zawiera:

- chromatograf gazowy

- butle z gazami

- UPS, agregat pr¹dotwórczy oraz inne

niezbêdne elementy do pracy chromografu.

Sekcja biurowa: zapewnia przechowywanie

innych narzêdzi oraz komunikacjê

z chromatografem poprzez komputer PC.


GOSPODARKA

WODNO-ŒCIEKOWA

Przetwornik mêtnoœci i

koncentracji MSM300

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: mêtnoœæ, koncentracja osadu

Obs³ugiwane czujniki: MSM300ST*,

MSM300LS(LA), MSM300IL(ILV)

Stopieñ ochrony: IP65 / NEMA 4

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Zasilanie: 85 do 264V AC, 9 do 36V DC

Pobór mocy: 15 W

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

PrzekaŸniki: 2x SPCO 5A@230V AC

lub 5A@30V DC

Programowanie za pomoc¹ klawiatury

membranowej, mo¿liwoœæ za³o¿enia has³a

Materia³ obudowy: poliwêglan

Wyœwietlacz LCD

Wejœcia kablowe: 5x M20, 3 d³awiki,

2 zaœlepki

KompatybilnoϾ elektomagnetyczna:

EN50082, EN50081

74

Czujniki z systemem

samoczyszcz¹cym

MSM300LA(LS)

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: mêtnoœæ, koncentracja osadu

Zakres pomiarowy:

od 0...50 mg/l do 0...20000 mg/l

Dok³adnoœæ: ±5%

Powtarzalnoœæ: ±1%

Czas reakcji: 0,5 s

Ciœnienie pracy: do +1 bar

Stopieñ ochrony: IP68 / NEMA 6P

Zakres temperatury: 0°C do +50°C

D³ugoœæ fali: 960 nm

Materia³: czarny acetal, stal k.o. 316,

pouliuretan, szk³o

D³ugoœæ kabla:

- standard 10 m

- maksymalna 100 m

Unikalny system samoczyszcz¹cy


Optyczne czujniki mêtnoœci

MSM300ST*

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: mêtnoœæ, koncentracja osadu

Max. zakres pomiarowy:

- MSM300ST1 (IR100): 0...200 mg/l

- MSM300ST2: 0...1500 mg/l

- MSM300ST3: 0...10000 mg/l

- MSM300ST4: 0...30000 mg/l

Zasada dzia³ania: absorpcja œwiat³a

Dok³adnoœæ: ±5%

Powtarzalnoœæ: ±1%

Czas reakcji: 0,5 s

Ciœnienie pracy: do +1 bar

Stopieñ ochrony: IP68 / NEMA 6P

Zakres temperatury: 0°C do +50°C

D³ugoœæ fali: 960 nm

Materia³: polimer acetalowy,

stal k.o. 316, szk³o

D³ugoœæ kabla:

- standardowa: 10 m

- maksymalna: 100 m

Zasilanie: 12V DC z przetwornika MSM300

Czujniki do zabudowy na

ruroci¹gu MSM300IL(ILV)

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: mêtnoœæ, koncentracja osadu

Max. zakres pomiarowy:

0...50000 mg/l (0...5% suchej masy)

Przeznaczony do monta¿u na ruroci¹gu.

Zasada dzia³ania: œwiat³o rozproszone

Dok³adnoœæ: ±5%

Powtarzalnoœæ: ±1%

Czas reakcji: 0,5 s

Ciœnienie pracy: maksymalnie do +5 bar

Stopieñ ochrony: IP68 / NEMA 6P

Zakres temperatury: 0°C do +60°C

D³ugoœæ fali: 960 nm

Materia³: stal k.o. 316, szk³o

Zasilanie: 12V DC z jednostki MSM300

D³ugoœæ kabla:

- standardowa: 10 m

- maksymalna: 100 m

Monta¿: gwintowy bezpoœrednio w ruroci¹gu

(MSM300IL) lub przez zawór kulowy

(MSM300ILV)

75

System pomiaru koncentracji

osadu MSM400

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: koncentracja osadu

Zakres pomiarowy: 0...50% masy suchej

Dok³adnoœæ: ±1% zakresu pomiarowego

Powtarzalnoœæ: ±0,1% zakresu

pomiarowego

Monta¿ w zbiorniku lub w ruroci¹gu

Stopieñ ochrony: IP65, IP68 (sonda)

Automatyczny wybór czêstotliwoœci pracy:

1 MHz lub 3,3 MHz

Temperatura pracy: -40°C do +150°C

Temperatura otoczenia: -30°C do +55°C

Ciœnienie pracy: do 10 bar

Ró¿ne rozstawy czujników

Zasilanie: 24V DC lub 230V AC

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

PrzekaŸniki: 5x SPCO 5A@230V AC

D³ugoœæ kabla: 7 m (standardowa)

Komunikacja cyfrowa: HART, Profibus DP

Dopuszczenia: ATEX EEx ia IIC T5


GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Przetwornik poziomu

Sygnalizator koncentracji

warstwy osadu MSL600 osadu MCU200

Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom warstwy osadu

Zakres pomiarowy: 0,3 do 7 m

Dok³adnoœæ: ±35 mm

RozdzielczoϾ: 25 mm

Wbudowane ³¹cze radiowe (bezkosztowe

pasmo 433 MHz)

Stopieñ ochrony: IP66, IP68 (sonda)

Zakres temperatury: -40°C do +65°C

Unikalny system samoczyszcz¹cy - sprê¿one

powietrze dostarczane przez zintegrowany

kompresor

Zasilanie: 110 do 240V AC 50/60Hz

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

PrzekaŸniki: 3x SPCO

Komunikacja cyfrowa: RS232,

Profibus DP Komunikacja radiowa

do 500 m, 16 kana³ów

System wyposa¿ony w specjalny wahliwy

uchwyt umo¿liwiaj¹cy monta¿ na

obrotowych pomostach osadników.

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: sygnalizator poziomu

warstwy osadu, sygnalizator stê¿enia osadu

Zakres pomiarowy: 0...20% suchej masy

Ciœnienie pracy: do 10 bar

Stopieñ ochrony: IP66, IP68 (sonda)

Temperatura pracy: -40°C do +70°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +55°C

Zasilanie: 24V DC lub 230V AC

PrzekaŸnik: DPCO 5A@230V AC

OpóŸnienie zmiany stanu przekaŸnika:

ustawialne - 0,5; 2; 8; 30 s

WskaŸnik diodowy LED stanu pracy

Czêstotliwoœæ pracy: ustawiana

- 1 MHz lub 3,7 MHz

Materia³: poliwêglan, stal k.o.

76

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


POMIARY LEPKOŒCI

Przetwornik lepkoœci

7829 Viscomaster

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: lepkoϾ dynamiczna

i kinematyczna, gêstoœæ, temperatura

Zakres pomiarowy: 0,5 do 100 cP

Ciœnienie pracy: do 207 bar

Dok³adnoœæ: ±1% zakresu pomiarowego

PowtarzalnoϾ:

±0,5% wartoœci mierzonej

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -50°C do +200°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +85°C

Zintegrowany czujnik temperatury: PT100

IEC 60751 Class B

Zasilanie: 20 do 28V DC

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

Komunikacja cyfrowa: RS485 (MODBUS)

Materia³ czujnika:

stal k.o. 316L pokryty PTFE

KompatybilnoϾ elektomagnetyczna:

EN61326

Dopuszczenia:

ATEX II 2G EEx d IIC T4,

dopuszczenia morskie

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass, ruroci¹g

- typ czujnika: wide³kowy, oscylacyjny

- zale¿noœæ lepkoœci od prêdkoœci

œcinania - sta³a

- dwa wyjœcia analogowe

APLIKACJE

- przemys³ morski i energetyczny

- ciê¿kie oleje opa³owe - HFO

77

Przetwornik lepkoœci

dynamicznej

7829 Viscomaster Dynamic

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: lepkoϾ dynamiczna

Zakres pomiarowy: 5 do 50 cP

Ciœnienie pracy: do 207 bar

Dok³adnoœæ: ±1% zakresu pomiarowego

PowtarzalnoϾ:

±0,5% wartoœci mierzonej

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -50°C do +200°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +85°C

Zintegrowany czujnik temperatury: PT100

IEC 60751 Class B

Zasilanie: 20 do 28V DC

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

Komunikacja cyfrowa: RS485 (MODBUS)

Materia³ czujnika:

stal k.o. 316L pokryty PTFE

KompatybilnoϾ elektomagnetyczna:

EN61326

Dopuszczenia:

ATEX II 2G EEx d IIC T4,

dopuszczenia morskie

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass, ruroci¹g

- typ czujnika: wide³kowy, oscylacyjny

- zale¿noœæ lepkoœci od prêdkoœci

œcinania - sta³a

- dwa wyjœcia analogowe

APLIKACJE

- przemys³ morski i energetyczny

- ciê¿kie oleje opa³owe - HFO


POMIARY LEPKOŚCI

Przetwornik lepkoœci

7829 Visconic Czujnik lepkoœci 7827

Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: lepkoœæ, gêstoœæ

Zakres pomiarowy: 0,5 do 100 cP,

10 do 1000 cP

Ciœnienie pracy: do 207 bar

Dok³adnoœæ: ±1% zakresu pomiarowego

PowtarzalnoϾ:

±0,5% wartoœci mierzonej

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -50°C do +200°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +85°C

Zintegrowany czujnik temperatury: PT100

IEC 60751 Class B

Zasilanie: 20 do 28V DC

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

Komunikacja cyfrowa: RS485 (MODBUS)

Materia³ czujnika: stal k.o. 316L, Hastelloy

C22, Monel, w opcji pokrycie PTFE

(Teflonem)

Przy³¹cza procesowe: gwintowe,

ko³nierzowe, higieniczne

Dopuszczenia:

ATEX II 2G EEx d IIC T4

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass,

zbiornik, ruroci¹g

- typ czujnika: wide³kowy, oscylacyjny

- zale¿noœæ lepkoœci od prêdkoœci

œcinania - sta³a

- dwa wyjœcia analogowe

APLIKACJE

- rodzaj cieczy: ropa naftowa,

produkty rafinacji

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: lepkoϾ (kinematyczna,

dynamiczna), gêstoœæ

Zakres pomiarowy: 1 do 20000 cP

Ciœnienie pracy: do 207 bar

Dok³adnoœæ: ±1% zakresu pomiarowego

Powtarzalnoœæ: ±0,5% wartoœci mierzonej

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -50°C do +200°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +85°C

Maksymalna prêdkoœæ przep³ywu: 0,5 m/s

Zintegrowany czujnik temperatury: PT100

Zasilanie: 24 do 27V DC

Sygna³ wyjœciowy: czêstotliwoœciowy,

temperaturowy PRT

Materia³ czujnika: stal k.o. 316L, Hastelloy,

Mo¿liwoœæ wyd³u¿enia czujnika do 4 m

Monel, w opcji pokrycie PTFE (Teflonem)

oraz polerowanie

Przy³¹cza procesowe: ko³nierzowe,

higieniczne

Dopuszczenia:

ATEX II 2G EEx d IIC T4

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass,

zbiornik, ruroci¹g

- typ czujnika: wide³kowy, oscylacyjny

- zale¿noœæ lepkoœci od prêdkoœci

œcinania - sta³a

APLIKACJE

- rodzaj cieczy: ropa naftowa,

produkty rafinacji

78

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


POMIARY GÊSTOŒCI

Przetwornik gêstoœci cieczy

7835/45/46/47

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: gêstoœæ

Zakres pomiarowy: 0...3 g/cm 3

Zakres kalibrowany: 0,3...1,1 g/cm 3

Maksymalne ciœnienie pracy:

7835: do 150 bar

7845: do 100 bar

7846: do 50 bar

7847: do 20 bar

Dok³adnoœæ:

7835:

0,00015 g/cm 3 (0,15 kg/m 3 )

7845/46/47:

0,00035 g/cm 3 (0,35 kg/m 3 )

PowtarzalnoϾ:

7835: 0,00002 g/cm 3

7845/46/47: 0,00005 g/cm 3

Temperatura pracy: -50°C do +110°C

Korekcja wp³ywu temperatury

Zasilanie: 18...24V DC

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

lub czêstotliwoœciowy, temperaturowy

Komunikacja cyfrowa:

HART, RS485 (MODBUS)

Materia³ czujnika: st. k.o. 316L,

Hastelloy C22, Ni-Span C (7835)

Dopuszczenia:

ATEX EEx ia IIB T4

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass, ruroci¹g

- dwa wyjœcia analogowe (standard),

dodatkowe (opcja)

- opcjonalnie: lokalny wyœwietlacz

APLIKACJE

- pomiary rozliczeniowe (7835)

- do zastosowañ przemys³owych (7845)

- dla cieczy agresywnych (7846)

- w przemyœle spo¿ywczym

i farmaceutycznym (7857)

79

Czujnik gêstoœci

cieczy 7826

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: gêstoœæ

Zakres pomiarowy: 0...3 g/cm 3

Zakres kalibrowany: 0,6...1,25 g/cm 3

Ciœnienie pracy: do 207 bar

Dok³adnoœæ: 0,001 g/cm 3 (1 kg/m 3 )

Powtarzalnoœæ: ±0,0001 g/cm 3

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -50°C do +200°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +85°C

Zintegrowany czujnik temperatury PT100

BS1904 Klasa B

Korekcja wp³ywu temperatury

Zasilanie: 23...25V DC

Sygna³ wyjœciowy: czêstotliwoœciowy,

temperaturowy PRT

Materia³ czujnika: stal k.o. 316L,

Monel 400, Tytan, Hastelloy, czujnik

pokryty PTFE (Teflonem) lub polerowany

Dopuszczenia:

ATEX II 2G EEx d IIC T4

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass,

zbiornik, ruroci¹g

- dwa wyjœcia analogowe

APLIKACJE

- w przemyœle dla cieczy agresywnych


Czujnik gêstoœci

cieczy 7826L

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: gêstoœæ

Zakres pomiarowy: 0...3 g/cm 3

Zakres kalibrowany: 0,6...1,25 g/cm 3

Ciœnienie pracy: do 207 bar

Dok³adnoœæ: 0,001 g/cm 3 (1 kg/m 3 )

Powtarzalnoœæ: ±0,0001 g/cm 3

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -50°C do +200°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +85°C

Zintegrowany czujnik temperatury PT100

BS1904 Klasa B

Korekcja wp³ywu temperatury

Zasilanie: 23...25V DC

Sygna³ wyjœciowy: czêstotliwoœciowy,

temperaturowy PRT

Materia³ czujnika: stal k.o. 316L,

Monel 400, Tytan, Hastelloy, czujnik

pokryty PTFE (Teflonem) lub polerowany

D³ugoœæ czujnika: do 4 m

Dopuszczenia:

ATEX II 2G EEx d IIC T4

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass, ruroci¹g

- dwa wyjœcia analogowe

- protokó³ MODBUS

APLIKACJE

- dla cieczy agresywnych

POMIARY GĘSTOŚCI

Przetwornik gêstoœci

cieczy 7828

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: gêstoœæ

Zakres pomiarowy: 0...3 g/cm 3

Zakres kalibrowany: 0,6...1,25 g/cm 3

Ciœnienie pracy: do 207 bar

Dok³adnoœæ: 0,001 g/cm 3 (1 kg/m 3 )

Powtarzalnoœæ: ±0,0001 g/cm 3

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -50°C do +200°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +85°C

Zintegrowany czujnik temperatury PT100

Korekcja wp³ywu temperatury

Zasilanie: 20...28V DC

Sygna³ wyjœciowy: 4...20 mA

Materia³ czujnika: stal k.o. 316, 304,

Monel, Tytan, Hastelloy C22, B4, czujnik

pokryty PTFE (Teflonem) lub polerowany

Przy³¹cza procesowe: ko³nierzowe,

higieniczne

Dopuszczenia:

ATEX II 2G EEx d IIC T4

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass, ruroci¹g

- dwa wyjœcia analogowe

- protokó³ MODBUS

APLIKACJE

- dla cieczy agresywnych

80

Przetwornik gêstoœci

cieczy 7828L

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: gêstoœæ

Zakres pomiarowy: 0...3 g/cm 3

Zakres kalibrowany: 0,6...1,25 g/cm 3

Ciœnienie pracy: do 207 bar

Dok³adnoœæ: 0,001 g/cm 3 (1 kg/m 3 )

Powtarzalnoœæ: ±0,0001 g/cm 3

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -50°C do +200°C

Temperatura otoczenia: -40°C do +85°C

Zintegrowany czujnik temperatury PT100

Korekcja wp³ywu temperatury

Zasilanie: 20...28V DC

Sygna³ wyjœciowy: 4...20 mA

Materia³ czujnika: stal k.o. 316, 304,

Monel, Tytan, Hastelloy C22, B4, czujnik

pokryty PTFE (Teflonem) lub polerowany

Przy³¹cza procesowe: ko³nierzowe,

higieniczne

D³ugoœæ czujnika: do 4 m

Dopuszczenia:

ATEX II 2G EEx d IIC T4

UWAGI

- rodzaj zabudowy: bypass, ruroci¹g

- dwa wyjœcia analogowe

- protokó³ MODBUS

APLIKACJE

- dla cieczy agresywnych


Przetwornik gêstoœci

gazów 7812

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: gêstoœæ gazów

Zakres pomiarowy: 1...400 kg/m 3

Dok³adnoœæ: ±0,1%

Wspó³czynnik temperaturowy:

0,001 kg/m 3 /°C

Ciœnienie pracy: do 250 bar

Stopieñ ochrony: IP66

Temperatura pracy: -20°C do +85°C

Zintegrowany czujnik temperatury PT100

Klasa A

Korekcja wp³ywu temperatury

Zasilanie: 15,5...33V DC

Sygna³ wyjœciowy: czêstotliwoœciowy

Materia³ cylindra: stal k.o. 316L,

Ni-Span C

Zintegrowany filtr

Przy³¹cza przewodów:

gwint ¿eñski 1/4” NPT

KompatybilnoϾ elektromagnetyczna:

EN61326 - 1997

Dopuszczenia:

ATEX II 1 G EEx ia IIC T5

dopuszczenie ciœnieniowe NACE

UWAGI

- gaz kalibracyjny: azot/argon

APLIKACJE

- pomiary rozliczeniowe

- przep³yw masowy

Przetwornik ciê¿aru

w³aœciwego gazów 3098

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: ciê¿ar w³aœciwy gazów

Zakres pomiarowy: 0,1...3

Dok³adnoœæ: ±0,1%

Powtarzalnoœæ: +0,02% wartoœci mierzonej

Zakres temperatury: -30°C do +50°C

Wspó³czynnik temperaturowy: 0,01%/°C

Ciœnienie odniesienia: 1,2...7 bar w 20°C

Ciœnienie pracy:

- minimalne ciœnienie odniesienia: +15%

- maksymalne ciœnienie odniesienia: +100%

Zakres przep³ywu gazu: 0,2...60 cm 3 /s

Zasilanie: 15,5...33V DC

Sygna³ wyjœciowy: czêstotliwoœciowy

Zintegrowany filtr

Dopuszczenia:

ATEX II 1 G EEx ia IIC T5

APLIKACJE

- pomiary jakoœciowe

- zestawienie mieszanki

- pomiary wartoœci opa³owej

i indeksu Wobba

POMIARY GĘSTOŚCI

81

Konwerter sygna³ów 795*

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: pomiary rozliczeniowe,

proste odczyty, przekszta³cenia

do warunków odniesienia, przeliczenia

wymagaj¹ce skomplikowanych algorytmów

Stopieñ ochrony: IP65 / NEMA4

Zakres temperatury: -10°C do +50°C

Zasilanie: 24V DC lub 230V AC

Sygna³y: analogowe 4-20 mA, analogowe

syg. temperaturowe, skali czasu,

dwustanowe, porty szeregowe, RS232,

RS485, HART, sygna³y impulsowe, sygna³y

czêstotliwoœciowe

UWAGI

- wspó³pracuj¹ z gêstoœciomierzami,

lepkoœciomierzami, przetwornikami

ciœnienia i temperatury

- monta¿ panelowy i naœcienny

- dostêpne ró¿ne wersje oprogramowania

dostosowane do ró¿nych aplikacji


PARA I KOT£Y

Sygnalizatory poziomu wody

kot³owej BX* / BD*

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: poziom, regulacja poziomu

Zakres pomiarowy: maksymalnie 250 mm

Ciœnienie pracy: do 102 bar

Zakres temperatury: do +400°C

PrzekaŸniki: SPST lub DPDT

Maksymalne obci¹¿enie: 10A@440V AC

Liczba przekaŸników: od 1 do 8

Stopieñ ochrony: IP66 / NEMA4

Monta¿ bezpoœredni lub w komorach.

Szeroki zakres przy³¹czy ko³nierzowych

oraz przy³¹czy gwintowych.

Materia³: stal k.o. 316, ¿eliwo, monel

Dopuszczenia: morskie

82

Pommiar poziomu wody

w walczaku HYDRASTEP

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: pomiar poziomu

w walczakach parowych metod¹

przewodnoœciow¹

Ciœnienie pracy: 300 bar

Zakres temperatury: do +560°C

Sygna³ wyjœciowy: 4-20mA

Liczba elektrod: od 8 do 32

w kolumnie pomiarowej

PrzekaŸniki: 8A@250V AC

Zasilanie: 94...130V AC lub 187...256V AC

lub 20...40V DC

Monta¿ naœcienny lub panelowy

Materia³ czujnika: stal k.o. 304,

ceramika, PTFE

Redundancja pomiaru

Elektrody montowane na kolumnie

pomiarowej

Dopuszczenia:

ATEX II3 G EEx nA IIC T4, UDT, PED


System wykrywania granicy

woda/para HYDRATECT Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPECYFIKACJA

Rodzaj pracy: detekcja para-woda,

zabezpieczenie wtargniêcia kondensatu

na turbinê

Ciœnienie pracy: 300 bar

Zakres temperatury pracy: do +560°C

Temperatura otoczenia: -20°C do 70°C

Liczba kana³ów: 2

PrzekaŸniki: 8A@250V AC

Zasilanie: 94...130V AC lub 187...256V AC

Stopieñ ochrony: IP65

Maksymalna d³ugoœæ kabla: 30 m

Wersja jednostki centralnej: naœcienna

Elektrody montowane w kolumnie

pomiarowej lub w ruroci¹gu

Materia³ czujnika:

stal k.o. 304, ceramika, PTFE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

83


ZAWORY REGULACYJNE

Zawory grzybkowe

GX i BAUMANN

SPECYFIKACJA

Zakres œrednic: 0,5 - 8 cali

Klasy ciœnieniowe:

PN 10 - PN 40

ANSI 150 - 300

Przy³¹cza:

- ko³nierzowe

- spawane

- skrêcane

- bezko³nierzowe (klapy reg.)

Temp. medium: maks. 535°C

Materia³y: ¿eliwo, stal, stopy

stali lub stal nierdzewna (zgodnie z DIN,

ASME, lub ASTM)

Klasy szczelnoœci: II - VI

UWAGI

- dok³adna regulacja przep³ywu medium,

dla ma³ych natê¿eñ przep³ywu

- uszczelnienie gniazda metalowe

lub z PTFE

- specjalne wykonania zaworów

dla farmacji i biotechnologii

- szeroki zakres wspó³czynników

przep³ywu Cv, Kv

- mo¿liwoœæ zabudowy zawierade³

antykawitacyjnych i antyha³asowych

- wykonania 3-drogowe

- konstrukcja si³ownika zintegrowna

z pozycjonerem DVC 2000

- unifikacja podzespo³ów pozwalaj¹ca

na zmniejszenie liczby czêœci zamiennych

- bezkontaktowy pomiar po³o¿enia zaworu

przez pozycjoner

- konstrukcje odci¹¿one zaworów

APLIKACJE

- regulacja przep³ywu, poziomu

i ciœnienia mediów

- wykonania specjalne zespo³u

gniazdo-zawierad³o

- specjalne wykonania dla przemys³u

farmaceutycznego - certyfikat 3A

- po³¹czenie funkcji regulacji i zaworu

odcinaj¹cego

- ciê¿kie warunki pracy: erozja,

kawitacja, ha³as

84

Zawory szklankowe

SPECYFIKACJA

Zakres œrednic: 0,5 - 24 cali

Klasy ciœnieniowe:

PN 10 - PN 420

ANSI 150 - 2500

Przy³¹cza:

- ko³nierzowe

- spawane

- skrêcane

Temp. medium: maks. 593°C

Materia³y: ¿eliwo, stal, stopy

stali lub stal nierdzewna

(zgodnie z DIN, ASME, lub ASTM)

Klasy szczelnoœci: II - VI

UWAGI

- dok³adna regulacja przep³ywu medium

- uszczelnienie gniazda: metalowe

lub z PTFE

- specjalne wykonania zaworów

dla energetyki

- szeroki zakres wspó³czynników

przep³ywu Cv, Kv

- mo¿liwoœæ zabudowy zawierade³

antykawitacyjnych i antyha³asowych

- wykonania 3-drogowe i k¹towe

APLIKACJE

- regulacja przep³ywu, poziomu

i ciœnienia mediów

- po³¹czenie funkcji regulacji

i zaworu odcinaj¹cego

- ciê¿kie warunki pracy: erozja,

kawitacja, ha³as

- specjalne wykonania dla przemys³u

farmaceutycznego


Zawory kulowe

SPECYFIKACJA

Zakres œrednic: 1-24 cali

Klasy ciœnieniowe:

PN 10 - PN 160

ANSI 150 - ANSI 900

Przy³¹cza:

- ko³nierzowe

- bezko³nierzowe

Temp medium: maks. 427°C

Materia³y: ¿eliwo, stal, stopy stali lub stal

nierdzewna (zgodnie z DIN, ASME

lub ASTM)

Klasy szczelnoœci: IV-VI

UWAGI

- dok³adna regulacja przep³ywu

medium

- uszczelnienie gniazda: metalowe

lub z PTFE

- szeroki zakres wspó³czynników

przep³ywu Cv, Kv

- mo¿liwoœæ zabudowy zawierade³

antykawitacyjnych i antyha³asowych

- wykonanie specjane z wymiennym

wy³o¿eniem wnêtrza zaworu

zapobiegaj¹cym szybkiemu zu¿yciu

korpusu zaworu oraz kuli

APLIKACJE

- regulacja przep³ywu, poziomu

i ciœnienia mediów

- ciê¿kie warunki pracy: erozja,

kawitacja, ha³as

- regulacja mediów krystalizuj¹cych

i osadzaj¹cych

- po³¹czenie funkcji regulacji

i zaworu odcinaj¹cego

- na media œcieralne np. mleko

wapienne - zawór z wy³o¿eniem V150S

Klapy regulacyjne

SPECYFIKACJA

Zakres œrednic: 2-72 cali

Klasy ciœnieniowe:

PN 10 - PN 100

ANSI 100 - ANSI 2500

Przy³¹cza:

- ko³nierzowe

- bezko³nierzowe

Temp medium: maks. 816°C

Materia³y: ¿eliwo, stal, stopy stali lub stal

nierdzewna (zgodnie z DIN, ASME

lub ASTM)

Klasy szczelnoœci: II-VI

UWAGI

- dok³adna regulacja przep³ywu

medium

- uszczelnienie gniazda metalowe

lub z PTFE

- szeroki zakres wspó³czynników

przep³ywu Cv, Kv

- nowoczesne si³owniki t³okowe FieldQ

typu Rack and Pinion ze zintegrowanym

pozycjonerem, nadajnikiem po³o¿enia

oraz krañcówkami zamkniêcia-otwarcia

- protoko³y komunikacyjne Asi TM ,

Fieldbus Foundation TM oraz Profibus TM

- mo¿liwoœæ zabudowy si³owników FieldQ

na istniej¹cych zaworach lub zaworach

innych producentów

APLIKACJE

- regulacja przep³ywu, poziomu

i ciœnienia mediów

- ciê¿kie warunki pracy: erozja,

kawitacja, ha³as

- po³¹czenie funkcji regulacji

i zaworu odcinaj¹cego

85

Stacje redukcyjno

-sch³adzaj¹ce i dysze wtryskowe

SPECYFIKACJA STACJI

REDUKCYJNYCH

Zakres œrednic:

wlot 8 - 24 cali

wylot 12 - 36 cali

Klasy ciœnieniowe:

PN 100 - PN 420

ANSI 600 - ANSI 2500

Przy³¹cza:

- ko³nierzowe

- spawane

Klasy szczelnoœci: IV lub V

SPECYFIKACJA DYSZ

WTRYSKOWYCH:

Zakres œrednic ruroci¹gów pary:

1 - 60 cali

Klasy ciœnieniowe:

PN25 - PN420

ANSI150 - 2500

Przy³¹cza:

- ko³nierzowe

- bezko³nierzowe (typ DVI)

- spawane

UWAGI

- dok³adna regulacja temperatury

i ciœnienia pary

- stelitowane powierzchnie zespo³u

gniazdo-zawierad³o

- odpornoœæ na drgania ruroci¹gów

- dysze wtryskowe o sta³ej geometrii

lub z mechanicznym rozpyleniem

- specjalna konstrukcja dyszy

(ze wspomaganiem parowym) do ma³ych

prêdkoœci przep³ywu pary

- wykonanie specjalne do aplikacji o du¿ej

czêstoœci zmian temperatury i ciœnienia

APLIKACJE

1. Stacje redukcyjno-sch³adzaj¹ce

- regulacja temperatury i ciœnienia pary

- stacje obejœciowe turbiny WP, NP

- stacje do regulacji parametrów

pary procesowej

2. Dysze wtryskowe

- regulacja temperatury pary œwie¿ej

oraz pary procesowej


ZAWORY REGULACYJNE

Cyfrowy przetwornik

poziomu DLC 3000

SPECYFIKACJA

Sygna³ wej.: poziom lub rozdzia³ faz

wskazane przez przyrz¹d nurnikowy

Sygna³ wyj.: 4-20 mA

Napiêcie zasilaj¹ce: 12-30 V

Dok³adnoœæ:


DIAGNOSTYKA ZAWORÓW

1. FlowScanner

FlowScanner jest przenoœnym urz¹dzeniem

s³u¿¹cym do diagnostyki zaworów

regulacyjnych z napêdem pneumatycznym,

bez koniecznoœci demonta¿u ich z instalacji.

Mo¿e tak¿e s³u¿yæ jako urz¹dzenie

wykorzystywane do sprawdzenia

poprawnoœci kalibracji zaworu, pozycjonera

oraz przetwornika I/P zanim zawór zostanie

przekazany do eksploatacji po remoncie.

Umo¿liwia to kompleksowe sprawdzenie

stanu technicznego oraz upewnienie siê,

¿e zawór pracuje poprawnie.

FlowScanner umo¿liwia analizê odpowiedzi

dynamicznych zaworu pozwalaj¹c

na optymalizacjê pracy zaworu tak, aby jak

najlepiej dopasowaæ jego dzia³anie

do warunków procesowych.

Mo¿liwe jest wczesne wytypowanie zaworów

pracuj¹cych na instalacji, które wymagaj¹

naprawy, a zastosowanie diagnostyki jako

narzêdzia do predykcji uszkodzeñ pozwala

na zaoszczêdzenie kosztów zwi¹zanych

z awaryjnymi przestojami instalacji.

Wynikiem przeprowadzonej diagnostyki jest

raport diagnostyczny przygotowany przez

specjalistê. Zawiera on podsumowanie,

w którym podany jest stan techniczny

i rekomendacje dotycz¹ce ca³ego zaworu

oraz urz¹dzeñ zewnêtrznych.

87

Rodzaje testów

Dynamic Scan Test

Test ten polega na przesterowaniu zaworu

w pe³nym zakresie przemieszczenia.

Dane zbierane s¹ podczas przemieszczenia

zaworu w górê i w dó³ i mog¹ byæ

wykorzystane do analizy odpowiedzi

dynamicznej zaworu.

Przy pomocy tego testu mo¿emy okreœliæ

nastêpuj¹ce krytyczne parametry:

- Histerezê i strefê martw¹ ca³ego zespo³u

jak równie¿ poszczególnych komponentów

takich jak pozycjoner czy przetwornik I/P.

Histereza i strefa martwa s¹ definiowane

jako pomiary statyczne. Poniewa¿ zawór

przemieszcza siê, uwzglêdniany jest równie¿

b³¹d dynamiczny. Daje to lepszy obraz

zachowania siê, zaworu w warunkach

procesowych.

- Liniowoœæ ca³ego zespo³u jak równie¿

pozycjonera i przetwornika I/P.

- Kalibracjê ca³ego zespo³u jak równie¿

pozycjonera i przetwornika I/P.

- Analizê nastêpuj¹cych parametrów

zaworu:

- zakres regulacji sprê¿yny

- si³a docisku grzyba do gniazda

- przemieszczenie zaworu

- tarcie

- sztywnoœæ spre¿yny


Step Study Test

DIAGNOSTYKA ZAWORÓW

Test ten s³u¿y do okreœlenia rozdzielczoœci

pracy zaworu. Polega na generowaniu

sygna³u steruj¹cego odpowiadaj¹cego

okreœlonej wartoœci przemieszczenia siê

zaworu, np. 0,5%, 1%, 2% itd. Test ten

pozwala szybko okreœliæ przybli¿on¹ strefê

martw¹ zaworu.

Urz¹dzenie diagnostyczne FlowScanner

posiada 8 wejœæ pneumatycznych, 3 wejœcia

mierz¹ce sygna³ elektryczny 0-10 VDC,

2 wejœcia mierz¹ce sygna³ elektryczny

-10 do 10 VDC, wejœcie do pomiaru sygna³u

pochodz¹cego z zewnêtrznego przetwornika

po³o¿enia oraz wyjœcie steruj¹ce 4-20 mA.

Pozwala to monitorowaæ i mierzyæ

nastêpuj¹ce sygna³y:

- ciœnienie zasilania

- ciœnienie wyjœciowe z przetwornika I/P

- ciœnienie wyjœciowe z pozycjonera

- ciœnienie w si³owniku

- sygna³ steruj¹cy do przetwornika I/P

- po³o¿enie zaworu.

Dodatkowo mo¿liwy jest pomiar sygna³ów

pochodz¹cych z urz¹dzeñ zewnêtrznych

takich jak przep³ywomierze, przetworniki

ciœnienia czy temperatury. Sygna³y te

przydatne s¹ szczególnie przy analizie

i strojeniu pêtli regulacyjnych. Rejestracja

tych sygna³ów w po³¹czeniu z obserwacj¹

pracy zaworu pozwala zidentyfikowaæ

najs³absze ogniwo pêtli regulacyjnej.

2. Oprogramowanie ValveLink

Pozycjoner FieldVue umo¿liwia diagnostykê

zaworów regulacyjnych "Off-Line" i "On-Line"

przy u¿yciu oprogramowania ValveLink.

Diagnostyka "Off-Line"

Wykorzystuj¹c oprogramowanie

diagnostyczne ValveLink, które jest czêœci¹

programu AMS, mamy mo¿liwoœæ zdalnego

monitorowania pracy zaworu

oraz wczesnego wykrywania uszkodzeñ.

Wykorzystuj¹c testy diagnostyczne:

- dynamic error band,

- drive signal,

- output signal,

- step response,

- valve signature,

mo¿emy ³atwo i precyzyjnie zidentyfikowaæ

pojawiaj¹ce siê problemy i okreœliæ

krytyczne parametry pracy zaworu, czyli

tarcie, si³ê docisku grzyba zaworu

do gniazda, kalibracjê pozycjonera,

histerezê zespo³u i strefê martw¹,

liniowoœæ, sztywnoœæ sprê¿yny itp.

88

Dziêki temu, ¿e przebiegi diagnostyczne

zbierane s¹ z rozdzielczoœci¹ do 8000

punktów mo¿liwa jest ³atwa ocena zu¿ycia

elementów, co umo¿liwia lepsze

zaplanowanie przerw i prac remontowych.

Przy pracy sieciowej pozycjonerów

po³¹czonych multiplekserem mo¿liwe jest

monitorowanie pracy zaworów

wykorzystuj¹c mo¿liwoœci trendów takich

parametrów jak:

- pr¹d wejœciowy

- ciœnienie w si³owniku

- przemieszczenie zaworu

- temperatura wewn¹trz pozycjonera

Zamieszczony powy¿ej ,,Travel Histogram’’

pokazuje w jakim zakresie otwarcia zawór

przebywa³ najd³u¿ej.


Diagnostyka "On-Line"

Najnowsza wersja pozycjonera FieldVue typ

DVC 6000, oraz oprogramowania ValveLink

umo¿liwia diagnostykê zaworów "On-Line"

podczas pracy zaworu w instalacji. Zawór

jest testowany w swoim punkcie pracy,

bez wprowadzania jakiegokolwiek

zak³ócenia w procesie technologicznym.

W ten sposób u¿ytkownik otrzymuje nie

tylko informacje diagnostyczne o samym

zaworze, ale równie¿ informacje jaki jest

wp³yw zaworu na jakoœæ regulacji procesu.

Testowanie zaworu w trybie "On-Line" polega

na uruchomieniu procedury kontroli zaworu

na czas okreœlony przez u¿ytkownika.

Poprzez pozycjoner program analizuje stan

zaworu w punkcie jego pracy. Analiza

jakoœci regulacji zaworu odbywa

siê w obszarze jego pracy i nie wymaga

przesterowania zaworu do wykonania

analizy diagnostycznej.

W wyniku przeprowadzonego testu

u¿ytkownik otrzymuje w rezultacie wartoœæ

si³y tarcia w zespole si³ownik zawór, oraz

wartoœæ strefy nieczu³oœci ca³ego zespo³u.

Si³a tarcia jest wskaŸnikiem informuj¹cym

o mo¿liwej histerezie zaworu, która ma

bezpoœredni wp³yw na jakoœæ regulacji.

Strefa nieczu³oœci jest wskaŸnikiem

informuj¹cym o najmniejszej odpowiedzi

zespo³u na zmiany sygna³u steruj¹cego 4-20

mA.

Program diagnostyczny posiada opcjê

przedstawiania na jednym wykresie

pomiarów si³y tarcia i strefy martwej

z zaznaczon¹ lini¹ ich trendów.

W ten sposób u¿ytkownik otrzymuje zebrane

na jednym wykresie wartoœci z ostatnich

badañ, które pomog¹ okreœliæ aktualny stan

techniczny zaworu regulacyjnego.

W obecnej wersji programu ValveLink

mo¿liwe jest tak¿e wykonanie pe³nej

procedury autodiagnostyki zaworu

i pozycjonera. Podczas takiego testu

sprawdzane s¹ nastêpuj¹ce elementy:

- prawid³owoœæ ciœnienia zasilaj¹cego

si³ownik,

- dok³adnoœæ regulacji pozycjonera,

- poprawnoϾ przetwornika I/P

i wzmacniacza pneumatycznego

- zu¿ycie powietrza.

Test koñczy siê raportem diagnostycznym

opisuj¹cym w sposób tekstowo-graficzny

stan techniczny zaworu

i pozycjonera.

Najnowsza wersja oprogramowania

pozycjonerów umo¿liwia zapamiêtywanie

przebiegów diagnostycznych w pamiêci

pozcyjonera. Zapisane w pamiêci dane

mog¹ byæ nastêpnie przepisane do

oprogramowania ValveLink i poddane

analizie diagnostycznej.

DIAGNOSTYKA ZAWORÓW

89

Notatki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


TERMINALE PALIWOWE

Pomiary rozliczeniowe spe³niaj¹ce wymagania dyrektywy europejskiej 2004/22/EC-MID

LICZNIKI I KOMPUTERY

PRZEP£YWU ZGODNE

Z EUROPEJSKIMI DYREKTYWAMI

METROLOGICZNYMI

2004/22/EC -MID

ALTUS (Seria 3000)

LINIE NALEWCZE DLA PALIW,

LPG, LNG ORAZ SYSTEMY

DOZOWANIA DODATKÓW

Przy roz³adunku/za³adunku: autocystern,

cystern kolejowych, statków, samolotów.

90

1700/2700

2500

3500/3700

LICZNIKI

Micro Motion mierz¹ce równie¿

gêstoœæ ,,in-line’’ (certyfikat UDT)

PRZELICZNIKI (dozowniki)

KOMPUTERY PRZEP£YWU

- tablice ASTM D1250-80

- pomiary objêtoœciowe w temp. 150C - pomiary masowe

a/ OMNI 3000/6000

b/ DANIEL FloBoss S600

ZAWORY REGULACYJNE

zatwierdzone przez UDT.

COMPACT PROVER

Urz¹dzenia do legalizacji linii

rozliczeniowych

Modele: 8" do 40"

Zakres: 0,057 do 4000 m 3/h

Model 12" w posiadaniu GUM

Najwa¿niejsze zrealizowane terminale:

- PKN Orlen,

- IKS /PKN Orlen/PERN,

- ORLEN Petrotank,

- Rafineria Trzebinia,

- Rafineria Jedlicze,

- RAL (Koziczyn),

- Atlas /Lafarge - Dolina Nidy,

- 2 bazy paliwowe prywatne,

- Porta Petrol,

- Porta ¯egluga.

Zatwierdzenia GUM

Tablice ASTM D1250-80

Orzeczenia KD BARBARA

Orzeczenia WUG


SZKOLENIA

W USA i Europie rozlokowanych

jest kilka centrów szkoleniowych firmy

Emerson Process Management, które

prowadz¹ sta³¹ dzia³alnoœæ

dydaktyczn¹. Polski oddzia³ Emerson

Process Management oferuje pe³en

zestaw kursów z zakresu specyfiki

pracy, monta¿u i obs³ugi technicznej

sprzêtu najbardziej popularnego na

polskim rynku.

Oferujemy nastêpuj¹ce szkolenia

standardowe:

- przetworniki ciœnienia i ró¿nicy

ciœnieñ 1151,

- przetworniki ciœnienia i ró¿nicy

ciœnieñ 3051 i 3051S,

- przetworniki wielofunkcyjne 3095,

- przep³ywomierze masowe

MassProbar,

- przetworniki temperatury

3144/3244,

- przep³ywomierze masowe

typu Micro Motion,

- analityka wodna,

- analityka gazowa,

- zawory regulacyjne,

- inteligentny pozycjoner FieldVue,

- system sterowania procesami DeltaV,

- system zarz¹dzania aparatur¹

obiektow¹ AMS.

Szkolenia odbywaj¹ siê w naszej

siedzibie w Warszawie.

91

Dysponujemy salami szkoleniowymi

wyposa¿onymi w pomoce dydaktyczne

zapewniaj¹ce ka¿demu uczestnikowi

komfortowe warunki zdobywania

wiedzy. Prowadzimy równie¿ szkolenia

wyjazdowe u Klientów.

Standardowe szkolenia realizowane s¹

wg ustalonych programów,

ale oferujemy równie¿ szkolenia

przygotowane na specjalne ¿yczenie

Klienta.


ZAWARTOή

Nowoœci ............................................................................................ 1

Emerson ............................................................................................ 3

Emerson Process Management ............................................................ 4

PlantWeb - platforma dla systemów sterowania .................................. 5

System sterowania DeltaV ................................................................. 8

Dobór przetworników ........................................................................ 11

Asset optimization AMS .................................................................... 12

Pomiary ró¿nicy ciœnieñ ..................................................................... 24

Pomiary ciœnienia .............................................................................. 26

Pomiary poziomu ............................................................................... 29

Akcesoria .......................................................................................... 41

Pomiary temperatury ........................................................................ 43

Przep³ywomierze ............................................................................... 46

Annubary .......................................................................................... 48

Przep³ywomierze Coriolisa ................................................................. 54

Technologia MVD .............................................................................. 57

Zasada dzia³ania przep³ywomierzy Coriolisa ...................................... 58

Przetworniki MVD 1500/2500 .......................................................... 61

Analityka wodna ................................................................................ 62

Analityka gazowa .............................................................................. 68

Chromatografy gazowe ...................................................................... 70

Analityka - aplikacje .......................................................................... 72

Gospodarka wodno-œciekowa .............................................................. 74

Pomiary lepkoœci ............................................................................... 77

Pomiary gêstoœci ............................................................................... 79

Para i kot³y ....................................................................................... 82

Zawory regulacyjne ............................................................................ 84

Diagnostyka zaworów ......................................................................... 87

Terminale paliwowe ............................................................................ 90

Szkolenia ........................................................................................... 91

92

More magazines by this user
Similar magazines