BC NAKLO zgibanka A4 ZA VAS_2012.pdf - KGZ Kranj

kgz.kranj.si

BC NAKLO zgibanka A4 ZA VAS_2012.pdf - KGZ Kranj

ObËina TržiË zavzema 155,4 km2 ali

0,8 % ozemlja Republike Slovenije.

Na severu meji z Republiko Avstrijo,

in sicer po gorskem grebenu osrednjih

Karavank, na zahodu meji na obËini

Žirovnica in Radovljica, na vzhodu na

Jezersko in Preddvor ter na jugu na obËini

Kranj in Naklo. Ozemlje skoraj v celoti

pripada poreËju Tržiške Bistrice, le manjši del

pripada poreËju Kokre.

Severni del obËine zavzemajo osrednje

Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje

v hribovje, najjužnejši del obËine pa

predstavljajo uravnave, ki pripadajo

severnemu delu ljubljanske kotline in jih

imenujemo Dobrave.

Gorati del obËine prekinjajo veËje in manjše

doline. Glavne tri so:

dolina Tržiške Bistrice,

dolina Mošenika,

dolina LomšËice.

Ostro alpsko podnebje, ki prevladuje

v obËini, je posledica opisane gorske

pokrajine in se kaže v dokaj nizkih

temperaturah in nadpovpreËni koliËini

padavin.

70 % obËine prekriva gozd, med drevesnimi

vrstami pa izrazito prevladuje smreka.

TržiË leži ob glavni ljubeljski cesti, ki pelje iz

Ljubljane in Kranja Ëez Ljubelj v Avstrijo. Od

glavnega mesta je oddaljen samo 45 km,

od mednarodnega letališËa Brnik 20 km,

avstrijske meje le 12 km.

Za veË informacij se lahko obrnete na:

ObËina TržiË

Trg svobode 18

4290 TržiË

T:+386( 0)4 59 71 510,

e-naslov: obcina.trzic@trzic.si

www.trzic.si

Koordinator projektov:

Vid MegliË, vid.meglic@trzic.si

T: +386 (0)4 597 15 32

Projekt sofinancira EU, Ministrstvo

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

(preko programa razvoja podeželja

2007 - 2013, os LEADER) LAS

Gorenjska košarica ter obËine na

obmoËju LAS Gorenjska košarica.

ObmoËje, kjer se

je izvajal model

izvedbe novega

naËina praktiËnega

usposabljanja.

Lokalna akcijska skupina

za razvoj podeželja

flGORENJSKA KOŠARICA«

BC Naklo

ObËina TržiË

Zahvala vsem sodelujoËim - lastnikom delovišË, dijakom/študentom, koordinatorjem, svetovalni službi

KGZ Kranj (izpostava Križe) in svetovalcu g. Matjažu MegliËu, inæ. kmet.

KONTAKTI za ORGANIZACIJO PRAKTI»NEGA POUKA v Biotehniškem centru Naklo:

Za dijake:

Veronika Gorjanc

veronika.gorjanc@guest.arnes.si

Tel.: +386 4 277 21 28

Za študente:

Nina KaliËanin

nina.kalicanin@guest.arnes.si

Tel.: +386 4 277 21 25

Projektna partnerja:

Biotehniški center Naklo (vodilni partner)

ObËina TržiË

Izdajatelj: Biotehniški center Naklo, ObËina TržiË

Idejna zasnova: Rok PiletiË, Majda Kolenc ArtiËek

Foto: Arhiv BC Naklo

Oblikovanje in tisk: Tiskarna Oman, Kranj.

Naklada: 6000 izvodov

Za vsebino publikacije sta odgovorna: Biotehniški center Naklo, ObËina TržiË

Evropski kmetijski sklad

za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

SREDNJA ŠOLA

Vzajemno Aktivno

Sodelovanje

Projekt sofinancira EU, Ministrstvo

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

(preko programa razvoja podeželja

2007 - 2013, os LEADER) LAS

Gorenjska košarica ter obËine na

obmoËju LAS Gorenjska košarica.

Lokalna akcijska skupina

za razvoj podeželja

flGORENJSKA KOŠARICA«

Evropski kmetijski sklad

za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje

PraktiËno

usposabljanje

dijakov/študentov

malo drugaËe:

“Medgeneracijsko

sodelovanje”

• PraktiËno usposabljanje na manjših

kmetijah in vrtovih gospodinjstev.

• Mentorstvo študentom in dijakom

izvajajo zaposleni BC Naklo ali

druge osebe primerne izobrazbe,

ki delujejo v okviru ustreznih služb

ali kmetij.

SREDNJA ŠOLA

Biotehniški center Naklo, šola

z veË kot 100-letno tradicijo s

podroËja SREDNJA mlekarstva ŠOLA se je razvila v

sodobno opremljen šolski center s široko paleto

izobraževalnih programov (naravovarstvo,

hortikultura, cvetliËarstvo, kmetijstvo in

podjetništvo, živilstvo, slašËiËarstvo, pekarstvo).

Znani smo kot kakovostna izobraževalna,

raziskovalna in razvojna VIŠJA ustanova, ŠOLA ki daje

poudarek skrbi za okolje, proizvodnji zdrave hrane

ter urejanju in naËrtovanju okolice.

Na BC Naklo se odvija veliko aktivnosti, namenjenih

tako dijakom, študentom, odraslim udeležencem

izobraževalnih programov ali teËajev kot tudi

širšemu lokalnemu okolju. IZOBRAŽEVANJE V skladu ZA ODRASLE z vizijo center

postaja stiËišËe vseh, ki išËejo znanje, skrbijo za

osebno rast, si izmenjujejo ideje, pridobivajo

koristne vešËine, cenijo izdelke našega šolskega

posestva, mlekarske in živilske delavnice, ali pa so

zgolj obiskovalci, ki se v tem prijetnem okolju družijo

in uživajo v opazovanju ustvarjalnega vrveža in

enkratne naravne kulise.

Naše posestvo je izredno pomemben del

izobraževalnega procesa. Obsega 23 hektarjev

kmetijskih površin. Leta 2004 smo se odloËili za

ekološko kmetovanje. Posestvo predstavlja

dragocen vir izobrazbe in omogoËa praktiËno delo

dijakom in študentom.

Izdelke iz našega ekološkega posestva in šolskih

delavnic lahko kupite v naši trgovini, predstavljamo

pa jih tudi na sejmih, ekoloških tržnicah in lokalnih

prireditvah.

Že veË let aktivno sodelujemo pri številnih

nacionalnih in mednarodnih projektih. Projektna

pisarna v sodelovanju z ostalimi enotami na centru

pripravlja in koordinira veËino projektov, ki se

izvajajo v Biotehniškem centru Naklo. Sodelujemo

v projektih programa Vseživljenjsko uËenje, Leader,

Cilj 3, Evropskega socialnega sklada …

Center nudi odliËne priložnosti za uresniËevanje

raznolikih idej. Pridružite se nam in ustvarjate z nami,

saj pri nas IDEJE DOBIJO POMEN.

Za veË informacij so vam na razpolago:

Vodja projektne pisarne:

Nuša Žibert, nusa.zibert@guest.arnes.si

T: +386 (0)4 277 21 02, M: +386 (0)41 426 801

www.bc-naklo.si

Koordinatorji projektov:

Martina KramariË, martina.kramaric@guest.arnes.si

Špela Langus, spela.langus@guest.arnes.si

Rok PiletiË, rok.piletic@guest.arnes.si

Marija Gregori, marija.gregori@guest.arnes.si

T: +386 (0)4 27 7 21 21, M: +386 (0)51 455 946


Izjave dijakov/študentov Izjave lastnikov delovišË

Povzetek

Potek izvedbe projekta

Namen projekta ZA VAS je bil vpeljati inovativen naËin opravljanja praktiËnega izobraževanja, kjer bi dijaki/študenti

BC Naklo opravljali prakso na podroËjih, za katera se izobražujejo (kmetijstvo/hortikultura) pri socialno ogroženih, za

delo nezmožnih (ostarelih, invalidnih, ovdovelih) kmetih oz. posameznikih (gospodinjstva z vrtom). Z zagotavljanjem pomoËi

potrebnim smo želeli istoËasno spodbuditi socialni Ëut pri uËencih in vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje. S projektom

smo razvili transparenten sistem identifikacije pomoËi potrebnih ter inovativen model opravljanja in vrednotenja prakse

dijakov/študentov. Naš namen je zagotavljanje trajnosti - da so rezultati projekta prenesljivi tudi na druge študijske programe

in druge obËine. Na podroËju kmetijstva in hortikulture ni obstojeËega organiziranega prostovoljnega dela, tako da projekt

ni posegal v pristojnosti nobene organizacije, kar kaže na inovativnost tega projekta.

Cilji

KratkoroËni cilji projekta:

Razviti inovativen model praktiËnega izobraževanja.

Razviti transparenten sistem identifikacije pomoËi potrebnim (ostareli, invalidi, vdove, dedišËina, naravne nesreËe …).

Razviti sistem vrednotenja praktiËnega pouka.

Testirati model v praksi na obravnavanem obmoËju.

DolgoroËni cilji projekta:

Krepiti medgeneracijske odnose in odnose do posebnih socialnih skupin (npr. invalidi, ostareli) ter prepoznati pomen

kakovostnih socialnih stikov na podeželju za osebni razvoj in nadaljnji razvoj podeželja.

Razumeti in spremljati socialne spremembe na podeželju in v celotni družbi.

Prepoznati nove priložnosti podeželja.

Razširitev modela na druga obmoËja in izobraževalne programe.

Rezultati

Razvit model sistema identifikacije primernih delovišË v obËini.

Razvit inovativni model praktiËnega izobraževanja in vrednotenja ter priznavanja prakse.

Opravljenih 1200 ur prakse dijakov/študentov na delovišËih.

VkljuËenih 16 dijakov in 5 študentov BC Naklo.

VkljuËenih 7 delovišË v obËini TržiË (ostareli, invalidi …).

Narejena zloženka.

Izdelana dva letaka.

Predstavitev projekta na spletni strani BC Naklo in ObËine TržiË.

Oddaje na radiu (Radio Gorenc).

Prispevki v Ëasopisih (TržiËan, Tržiški glas, Glas obËine Naklo, KmeËki glas).

Izvedena tiskovna konferenca.

Izpolnjen je bi tudi cilj projekta: vzpostaviti boljše medgeneracijske odnose med mlajšo generacijo in ostarelimi. S tem smo

prebudili socialni Ëut mladine. Rezultati projekta so bili zasnovani tako, da jih je mogoËe razširi tudi na preostale obËine, kjer

bi želeli izvajati takšen naËin praktiËnega pouka.

ObËina TržiË bo po zakljuËku projekta zagotavljala sredstva v proraËunu in s tem krila osnovne stroške študentov ter

mentorjev, ki bodo prakso opravljali na socialno ogroženih delovišËih.

Projekt je bil sestavljen iz dveh faz, ki sta bili porazdeljeni na razliËne podfaze.

Prva faza: RAZVOJ, PROMOCIJA

Razvoj sistema identifikacije primernih delovišË se je nanašal na obseg del, definiranih v okviru uËnih in študijskih programov

Biotehniškega centra Naklo (kmetije, gospodinjstva z vrtovi ipd.). Za razvoj te faze sta bila odgovorna oba partnerja, ki sta skupaj

razvila transparenten sistem prepoznavanja primernih delovišË. VeËjo vlogo je pri tem imela ObËina TržiË, ki se je pri razvoju sistema

povezala tudi z drugimi ustreznimi službami, kot npr. svetovalci na Kmetijsko-gozdarskem zavodu.

Razvoj inovativnega modela praktiËnega izobraževanja ter vrednotenja in priznavanja prakse je nastal v okviru BC Naklo.

ObstojeËi sistem praktiËnega izobraževanja temelji na kmetijah, ki zagotavljajo ustreznega mentorja. Ta nadzoruje in usmerja

dijake/študente ter vrednoti njihovo delo. V tem projektu smo se osredotoËali na socialno ogrožene, za delo nezmožne kmete ali

posameznike, ki študentom/dijakom ne morejo biti mentorji. V okviru obstojeËih predpisov, zakonov, katalogov znanj, uËnih naËrtov

smo vzpostavili “varen” model praktiËnega izobraževanja. Pri tem smo morali trajno rešiti vprašanje mentorstva dijakom/študentom

ter sistema vrednotenja in priznavanja prakse. Prav tako smo izdelali kriterije izbora ustreznih dijakov/študentov za opravljanje

tovrstne prakse. Pri tem je bil eden glavnih kriterijev izbora predvsem zmožnost samostojnega dela.

“ PrviË sva kosili s koso, okoli kmetije smo poËistili


grmovje, oskrbujemo krave pasme cika.

mladi bili zelo pridni …

” ”

Eva, Barbara (πtudentki)

Promocija modela: Za promocijo in oglaševanje modela v obËini, med dijaki in študenti sta skrbela oba partnerja. ObËina TržiË je

skupaj z BC Naklo poskrbela za promocijo ideje v svoji obËini, BC Naklo pa je promoviralo opravljanje prakse med študenti in dijaki.

Pripravili in natisnili smo dva letaka. Prvega v velikosti A5, ki smo ga razposlali v vsa gospodinjstva v obËini TržiË, in drugega v velikosti

A3. ki smo ga razobesili na za to namenjenih mestih. Projekt smo promovirali na radiu in v Ëasopisih. Projekt, njegove aktivnosti in

rezultate smo podrobno predstavljali na spletnih straneh BC Naklo in ObËine TržiË.

Druga faza: IZVEDBA, EVALVACIJA, PROMOCIJA

Testiranje modela v praksi: Za prenos modela na konkretno obmoËje (torej obËino TržiË) so bili odgovorni v veËji meri Biotehniški

center Naklo v sodelovanju z ObËino TržiË. BC Naklo je na podlagi razvitega sistema izbral ustrezne zainteresirane dijake in študente

za opravljanje prakse na izbranih delovišËih (ostareli, invalidi …) v obËini TržiË in jim zagotovil mentorstvo. ObËina TržiË je soËasno

preverjala stanje na terenu in po kriterijih, doloËenih v razvitem modelu za izbor ustreznih delovišË, izbrala ustrezna delovišËa.

Opravili smo 1200 ur prakse s šestnajstimi dijaki in petimi študenti na sedmih delovišËih.

“ Veliko razpravljamo o tem, kdaj in

kako naj kaj naredimo … ” 3.» (dijaki)

Evalvacija: ObËina TržiË in Biotehniški center Naklo sta ob koncu projekta ovrednotila kakovost vzpostavljenega modela za

identifikacijo ustreznih delovišË, predložila popravke in odpravila morebitne nepravilnosti. Prav tako je BC Naklo vrednotil sistema za

priznavanja prakse ter predlagal izboljšave.

Promocija: Rezultate projekta in potek testiranja modela v praksi smo predstavili na radiu Gorenc . Prav tako smo projekt

promovirali v Ëasopisih (TržiËan idr.), na spletnih straneh BC Naklo, ObËine TržiË, KGZ Kranj. Ob zakljuËku projekta se je pripravila

tiskovna konferenca in zloženka.

Za pozdravit, zelo zadovoljni, dobrodošlo še “ nadaljnje izvajanje. ” g. Alojz Rozman (Šija)

Razvit inovativni model praktiËnega izobraževanja ob upoštevanju obstojeËih predpisov, zakonov, katalogov znanj, uËnih naËrtov …

Razvijanje modela vrednotenja praktiËnega izobraževanja in priznavanja prakse.

DoloËitev kriterijev izbora primernih dijakov/študentov.

DoloËitev in opredelitev mentorstva dijakom/študentom.

Vodenje in koordinacija projekta: Vodilno vlogo je imel BC Naklo. Oba partnerja sta izvajala aktivnosti vodenja

in koordinacije projekta, kamor spadajo projektni sestanki, priprava poroËil projekta, usklajevanje, koordinacija

aktivnosti …

“ … kakšno ceno teliËka naj postavimo. Tako se poËutiva


bolj uporabni, cenjeno je tudi najino znanje in izkušnje.

Eva, Barbara (πtudentki) ” Razvoj inovativnega modela praktiËnega izobraževanja in vrednotenja ter priznavanja prakse Razvoj sistema identifikacije primernih delovišË

Razvit sistem identifikacije primernih delovišË.

DoloËitev kriterijev izbora primernih delovišË.

* * *

Povezovanje z drugimi ustreznimi institucijami, zavodi, svetovalci ...

“ ... projekt motivira mlade za delo na planinah, s tem


se ohranja kulturna in naravna dediπËina ter prenos

obiËajev na mlajπe generacije ... ”

Jure Grmek 4. » (dijak)

Zadovoljni, podpiram tako obliko pomoËi,

ga. Helena Gabrc

Podpiram take oblike sodelovanja, dijakov/študentov …ga. Darja Peharc

Zelo podpiram, dijaki/študentje res lahko pokažejo svojo znanje

in iznajdljivost, saj morajo v veËji meri delovati samostojno, ker

mentor ali lastnik delovišËa nista vseskozi ob njih.

g. Uroš Strniša, uni. dipl. inæ. agr. (mentor BC Naklo)

More magazines by this user
Similar magazines