appunti per il corso di metodi matematici della fisica introduzione all ...

fisica.unisalento.it

appunti per il corso di metodi matematici della fisica introduzione all ...

ÈÈÍÆÌÁ ÈÊ ÁÄ ÇÊËÇ Á ÅÌÇÁ

ÅÌÅÌÁÁ ÄÄ ÁËÁ

ÁÆÌÊÇÍÁÇÆ ÄÄ ÆÄÁËÁ ÍÆÁÇÆÄ

ØÒÙØÓ Ð ÈÖÓ ÅÖ Ó ÓØ

ÚÖ×ÓÒ ÑÓ


ÁÒ

ËÔÞ ÅØÖ

ÁÒ×Ñ ÔÖØ ÁÒ×Ñ Ù× ÁÒØÓÖÒ

ÓÒÚÖÒÞ ËÙ ××ÓÒ Ù Ý ÓÑÔÐØÞÞ

ÓÑÔÐØÑÒØÓ ÙÒÓ ËÔÞÓ ÑØÖ Ó

ÈÖÓÐÑ

ËÔÞ ÆÓÖÑØ ËÔÞ Ò

ËÔÞÓ ÎØØÓÖÐ

ËÔÞÓ ÆÓÖÑØÓ ËÔÞÓ Ò

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ Ð ËÔÞ ÆÓÖÑØ

ËÔÞ ÆÓÖÑØ ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ËÓØØÓ×ÔÞ

ÓÑÔØØÞÞ ÑÒ×ÓÒ ÒØ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ

ËÔÞ ÄÒÖ ÇÔÖØÓÖ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÄÑØØ ÓÒØÒÙ

ÙÒÞÓÒÐ ÄÒÖ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ËÔÞ ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ËÔÞ ÆÓÖÑØ ÇÔÖØÓÖ ËÔÞÓ ÙÐ

ÈÖÓÐÑ

ËÔÞ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ ËÔÞ ÀÐÖØ

ÖÚ ÇÖÒØÑÒØÓ ×ÙÐ ÈÖÒ ÔÐ ÓÒØÒÙØÓ ÐÐ ÌÓÖ

ËÔÞ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ ËÔÞÓ ÀÐÖØ

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ Ð ËÔÞ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ

¬ÒÞÓÒ ÕÙÚÐÒØ ËÔÞÓ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ

ÓÑÔÐØÑÒØÓ ÙÒÓ ËÔÞÓ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ

ÓÑÔÐÑÒØÓ ÇÖØÓÓÒÐ ËÓÑÑ ÖØØ

ÁÒ×Ñ ËÙ ××ÓÒ ÇÖØÓÒÓÖÑÐ

ËÖ ÓÐÐØ ËÙ ××ÓÒ ÁÒ×Ñ ÇÖØÓÒÓÖÑÐ

× ÇÖØÓÒÓÖÑÐ

ÊÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ËÔÞ ÀÐÖØ

ÇÔÖØÓÖ ÙÒØ ÀÐÖØ

ÇÔÖØÓÖ ÙØÓÙÒØ ÍÒØÖ ÆÓÖÑÐ

ÈÖÓÐÑ


ÁÆÁ

ÌÓÖÑ ÔÖ Ð ËÔÞ ÆÓÖÑØ Ò

ÖÚ ÇÖÒØÑÒØÓ ×Ù ÓÒØÒÙØ ÈÖÒ ÔÐ

ÄÑÑ ÓÖÒ

Ð ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ Ð ÄÑÑ ÓÖÒ

ÌÓÖÑ ÀÒßÒ

×ØÒ×ÓÒ Ð ÌÓÖÑ ÀÒßÒ

ÇÔÖØÓÖ ÙÐ

ÊÐÞÓÒ Ö Ð ÇÔÖØÓÖ ÙÐ Ì Ð ÇÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ

Ì £

ËÔÞ Ê­××Ú

ÌÓÖÑ ÐÐ ØÓÖ ÐÐ ÍÒÓÖÑ ÄÑØØÞÞ

ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÓÐ

×ÑÔ

ÓÒÚÖÒÞ ËÙ ××ÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÙÒÞÓÒÐ

ÌÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ Ù× ÌÓÖÑ Ð Ö¬ Ó Ù×Ó

ÈÖÓÐÑ

ÌÓÖ ËÔØØÖÐ Ð ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ

ÌÓÖ ËÔØØÖÐ Ò ËÔÞ ÆÓÖÑØ ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÓÒ ØØ ×ÐÖ

ÈÖÓÔÖØ ËÔØØÖÐ Ð ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÄÑØØ

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ Ð Ê×ÓÐÚÒØ ÐÐÓ ËÔØØÖÓ

Í×Ó ÐÐ ÒÐ× ÓÑÔÐ×× ÒÐÐ ÌÓÖ ËÔØØÖÐ

ÈÖÓÐÑ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÓÑÔØØ

ÖÚ ÓÖÒØÑÒØÓ ×ÙÐ ÔÖÒ ÔÐ ÓÒØÒÙØÓ Ð ÔØÓÐÓ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÓÑÔØØ ×Ù ËÔÞ ÆÓÖÑØ

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ Ð ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÓÑÔØØ

ÈÖÓÔÖØ ËÔØØÖÐ Ð ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÓÑÔØØ

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ ËÔØØÖÐ

ÕÙÞÓÒ ÇÔÖØÓÖÐ

ÍÐØÖÓÖ ÌÓÖÑ ÌÔÓ ÖÓÐÑ

ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ


ÔØÓÐÓ

ËÔÞ ÅØÖ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÙÒ Ò×Ñ ÓØØÓ ÙÒ ÑØÖ Ä ÑØÖ ××Ó ÓÒ ÓÔÔ

ÐÑÒØ ÔÙÒØ ÙÒ ×ØÒÞ Ä ÑØÖ ¬ÒØ ××ÓÑØ ÑÒØ Ð ××ÓÑ

××ÒÓ ×ÙÖØ Ð ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ×ÑÔÐ ÐÐ ×ØÒÞ Ó× ÓÑ ÑÐÖÑÒØ ¬

ÒØ Ö ÔÙÒØ ÐÐ ÖØØ ÖÐ Ê Ó Ð ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó Ë ØÖØØ ÓÑ ÑÓ×ØÖÒÓ Ð ÙÒ

×ÑÔ ×ÐÖ ÙÒ ÓÒ ØØÓ ÑÓÐØÓ ÒÖÐ ÍÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØ ÙÒØÚ ÙÒÓ

×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÔÙÓ ÔÓ××Ö Ð ÓÑÔÐØÞÞ ÍÒ ÐØÖÓ ÓÒ ØØÓ ÒØÖ×× ØÓÖ Ó ÔÖ

Ø Ó Ð×ÔÖÐØ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ð ×ÔÞ ÑØÖ ×ÔÖÐ ×ÓÒÓ ÔÙ ×ÑÔÐ

ÕÙÐÐ ÒÓÒ ×ÔÖÐ

ÒÞÓÒ ËÔÞÓ ÅØÖ Ó ÅØÖ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÙÒ ÓÔÔ ÓÚ ÙÒ Ò×Ñ ÙÒ ÑØÖ ×Ù Ó

×ØÒÞ ×Ù Ó ÙÒ ÙÒÞÓÒ ¬ÒØ ×Ù ¢ ØÐ ÔÖ ÓÒ Ü Ý Þ ×

Å ÚÐÓÖ ÖÐ ¬ÒØÓ ÒÓÒ ÒØÚÓ

Å Ü Ý × ×ÓÐÓ × Ü Ý

Å Ü Ý Ý Ü ËÑÑØÖ

Å Ü Ý Ü Þ ÞÝ ×ÙÙÐÒÞ ÌÖÒÓÐÖ

Ð ÙÒ ØÖÑÒ Ù×Ó ÓÖÖÒØ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ ÒÓÖÑÐÑÒØ ÑØÓ Ð Ò×Ñ

×ÓØØÓ×ØÒØ Á ×ÙÓ ÐÑÒØ ×ÓÒÓ ÑØ ÔÙÒØ ÈÖ Ü Ý ¬××Ø Ð ÒÙÑÖÓ ÒÓÒ

ÒØÚÓ Ü Ý × Ñ ×ØÒÞ Ö Ü Ý Ä ÔÖÓÔÖØ Å Å ×ÓÒÓ Ð ××Ó

Ñ ÐÐ ÑØÖ ÁÐ ÒÓÑ ×ÙÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ ÔÖ×Ó ÔÖ×ØØÓ ÐÐ ÓÑØÖ

ÐÑÒØÖ

ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ × ÓØØÒ ÔÖÒÒÓ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ

Ö×ØÖÒÒÓ ¢ ÐÐÓÖ Ð ÑØÖ ×Ù Ø ÐÐ Ö×ØÖÞÓÒ

× Ñ Ð ÑØÖ ÒÓØØ ×Ù

¢


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÅÌÊÁÁ

ÁÒ×Ñ ÔÖØ ÁÒ×Ñ Ù× ÁÒØÓÖÒ

Î ÙÒ ÓÒ×ÖÚÓÐ ÒÙÑÖÓ ÓÒ ØØ Ù×ÐÖ Ó ÒÓ ÙÒ ÖÙÓÐÓ Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ

Ð ×ÔÞ ÑØÖ ÉÙÐÐ Ù ÚÖÑÓ ×ÓÒÓ ×ÓÒÓ Ò ÐÙ× Ò ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ ÈÖ Ó ÕÙ×Ø

×ÞÓÒ ÓÒØÒ ÑÓÐØ ÓÒ ØØ Ñ Ð ÐØØÓÖ ÒÓØÖ ÑÓÐØ ÐÓÖÓ ÚÒÓÒÓ ÑÐÖ

ÕÙÒÓ ÚÒÓÒÓ ÔÔÐ Ø Ð ×ÔÞ Ù Ð

ÓÒ×ÖÑÓ ÔÔÖÑ Ð ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÙÒ ØÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó


ÒÞÓÒ ÈÐÐ ËÖ

ØÓ ÙÒ ÔÙÒØÓ Ü ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÖÐ Ö ¬ÒÑÓ ØÖ ØÔ Ò×Ñ

Ü Ö Ü Ü Ü Ö ÈÐÐ ÔÖØ

Ü Ö Ü Ü Ü Ö ÈÐÐ Ù×

Ë Ü Ö Ü Ü Ü Ö ËÖ

ÁÒ ØÙØØ ØÖ × Ü ÑØÓ Ð ÒØÖÓ Ö Ð ÖÓ

ØØÒÞÓÒ ÄÚÓÖÒÓ ÓÒ Ð ×ÔÞ ÑØÖ ×× ÙØÐ ÙØÐÞÞÖ ÙÒ ØÖÑÒÓÐÓ

ÒÐÓ ÕÙÐÐ ÐÐ ÓÑØÖ Ù Ð ÌÙØØÚ ×ÓÒ ××Ö Ó× ÒØ ÕÙÒØÓ ×

ÔÖ ÓÐÓ×Ó ××ÙÑÖ ÔÐÐ ×Ö Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÖØÖÖÓ ×Ó׬ÒÓ ÐÐ Ñ×Ñ

ÔÖÓÔÖØ ×Ó×ØØ ÔÐÐ ×Ö Ò Ê ×ÑÔÓ ÙÒ ÔÓ××Ð ÔÖÓÔÖØ ÒÙ×ÙÐ

ÙÒ ×Ö ÔÙÓ ××Ö ÚÙÓØ ÍÒ ÐØÖ ÔÓ××Ð ÔÖÓÔÖØ ÒÙ×ÙÐ ×Ö ØØ ÔÙ ÒÐ

ÒÞÓÒ ÁÒ×Ñ ÔÖØ ÁÒ×Ñ Ù×

ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ØØÓ ÔÖØÓ × ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ ÒØÖØ

Ò × ÙÒÓ ×ÙÓ ÔÙÒØ ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ã ØØÓ Ù×Ó × Ð ×ÙÓ ÓÑÔÐÑÒØÓ Ò

ÔÖØÓ Ó ×à à ÔÖØÓ

ÁÐ ÐØØÓÖ ÚÖ¬ Ö ÐÑÒØ ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ×Ù ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ ÙÒ

Ò×Ñ ÔÖØÓ ÙÒ ÔÐÐ Ù× ÙÒ Ò×Ñ Ù×Ó

ÍÒ ÔÐÐ ÔÖØ Ü ÖÓ ×Ô××Ó ÑØ ÙÒ ßÒØÓÖÒÓ Ü ÈÖ ÙÒ

ÒØÓÖÒÓ Ü × ÒØÒ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÓÒØÒ ÙÒ ßÒØÓÖÒÓ Ü

ÎÑÓ ÖØØÑÒØ ÐÐ ¬ÒÞÓÒ × ÙÒ ÒØÓÖÒÓ Ü ÓÒØÒ Ü Ò ÐØÖ

ÔÖÓÐ Ü ÙÒ ÔÙÒØÓ × ÙÒÓ ×ÙÓ ÒØÓÖÒ Ë Æ ÙÒÒØÓÖÒÓ Ü Æ Å ÐÐÓÖ

Ò Å ÙÒÒØÓÖÒÓ Ü

ÑÑÓ Ü ÙÒ ÔÙÒØÓ ÒØÖÒÓ ÙÒ Ò×Ñ Å × Å ÙÒ ÒØÓÖÒÓ Ü

Ä ÒØÖÒÓ Å Ð Ò×Ñ ØÙØØ ÔÙÒØ ÒØÖÒ Å ÔÙÓ ××Ö Ò ØÓ ÓÒ Å Ó ÓÒ

ÁÒØ Å ÁÒØ Å ÔÖØÓ Ð Ò×Ñ ÔÖØÓ ÔÙ ÖÒ ÓÒØÒÙØÓ Ò Å

ÆÓÒ Æ Ð ÑÓ×ØÖÖ Ð ÓÐÐÞÓÒ ØÙØØ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØ ÔÓ××ÑÓ

ÑÖ Ì Ð×ÙÒØ ÔÖÓÔÖØ

Ì Ì Ì

Ì Ä ÙÒÓÒ ÑÑÖ Ì ÙÒ ÑÑÖÓ Ì

Ì Ä ÒØÖ×ÞÓÒ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÑÑÖ Ì ÙÒ ÑÑÖÓ Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ì ×Ù ÐÐ Ó××ÖÚÞÓÒ ÒÓÒ ÐÑÒØ ÓÚÚÑÒØ ÔÖ

ØÓ ÈÖÓÚÑÓ Ì ÍÒ ÔÙÒØÓ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü ÐÐ ÙÒÓÒ Í Ð Ò×Ñ ÔÖØ ÔÔÖØÒ

ÐÑÒÓ ÙÒÓ ÕÙ×Ø Ò×Ñ × Å Å ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ Ü ÔÓ Å ÔÖØÓ


ÁÆËÁÅÁ ÈÊÌÁ ÁÆËÁÅÁ ÀÁÍËÁ ÁÆÌÇÊÆÁ

ÐÐÓÖ Í ÔÖ ¬ÒÞÓÒ ÙÒÓÒ Ó ÔÖÓÚ Ì ÁÒ¬Ò × Ý ÙÒÔÙÒØÓ ÕÙÐÙÒÕÙ

ÐÐ ÒØÖ×ÞÓÒ Ð Ò×Ñ ÔÖØ Å ¡¡¡ ÅÒ ÐÐÓÖ × ÙÒ Å ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ Ý

ÐÔÙ Ô ÓÐ ÕÙ×Ø ÔÐÐ ÓÒØÒÙØ ÒÐÐ ÒØÖ×ÞÓÒ Ó ÔÖÓÚ Ì

Ç××ÖÚÑÓ Ð ÔÖÓÔÖØ Ì Ì ×ÓÒÓ Ó× ÓÒÑÒØÐ ÚÒÓÒÓ ÒÓÖÑ

Ò×ÖØ Ò ÙÒ ÓÒØ×ØÓ ÔÙ ÒÖÐ ÈÖ ×ÑÒØ × ¬Ò× ÓÑ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ØÓÔÓÐÓ Ó

Ì ÙÒ Ò×Ñ ÙÒ ÓÐÐÞÓÒ Ì ×Ó× Ð ××ÓÑ Ì Ì Ä Ò×Ñ

Ì ÑØÓ ÙÒ ØÓÔÓÐÓ ÔÖ ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ×Ù

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ ÓÙÒÓ×ÔÞÓ ØÓÔÓÐÓ Ó

Ð Ò×Ñ ÔÖØ Ó ÒÓ Ò ÙÒ ÖÙÓÐÓ Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ

ÓÚ Ð ÓÒØÒÙØ ÙÒ ÒØÙÖÐ ÒÖÐÞÞÞÓÒ ÐÐ ÓÒØÒÙØ ÓÒÓ× ÙØ ÐÐ ÒÐ×

¬ÒØ ÓÑ ×Ù

ÒÞÓÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ

ËÒÓ Ù ×ÔÞ ÑØÖ ÍÒ ÔÔÐ ÞÓÒ Ì ØØ

ÓÒØÒÙ ÒÐ ÔÙÒØÓ Ü × ÔÖ ÓÒ Ú ÙÒÆ ØÐ

ÌÜÌÜ ÔÖ ÓÒ Ü ×Ó× Ü Ü Æ

Ì ØØ ÓÒØÒÙ × ÓÒØÒÙ Ò ÓÒ ÔÙÒØÓ

ÑÔÓÖØÒØ ÒØÖ××ÒØ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ ÔÓ××ÒÓ ××Ö ÖØØÖÞÞØ

Ò ØÖÑÒ Ò×Ñ ÔÖØ ÓÑ ×Ù

ÌÓÖÑ ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ

ÍÒ ÔÔÐ ÞÓÒ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÓÒØÒÙ × ×ÓÐÓ ×

Ð ÑÑÒ ÒÚÖ× ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØÓ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØÓ


ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙÔÔÓÒÑÓ Ì × ÓÒØÒÙ Ë Ë ÔÖØÓ Ë Ð ÑÑÒ

ÒÚÖ× Ë Ë Ë ÔÖØÓ Ë Ë ÈÖ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü Ë × Ý ÌÜ ÈÓ

Ë ÔÖØÓ ÓÒØÒ ÙÒ ßÒØÓÖÒÓ Æ Ý ÈÓ Ì ÓÒØÒÙ Ü ÙÒ ÆßÒØÓÖÒÓ Æ

ÔÔÐ ØÓ Ò Æ ÈÓ Æ Ë ÑÓ Æ Ë Ó× Ë ÔÖØÓ ÔÖ Ü Ë

Ö ÖØÖÖÓ

Î ÚÖ× ××ÙÑÑÓ Ð ÑÑÒ ÒÚÖ× ÓÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ Ò × ÙÒ

Ò×Ñ ÔÖØÓ Ò ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ Ü ÕÙÐÙÒÕÙ ßÒØÓÖÒÓ Æ ÌÜ Ð ÑÑÒ

ÒÚÖ× Æ Æ ÔÖØ ÔÓ Æ ÔÖØÓ Æ ÓÒØÒ Ü ÉÙÒ Ò Æ ÓÒØÒ

ÙÒ ÆßÒØÓÖÒÓ Ü ÔÔÐ ØÓ Ò Æ ÔÓ Æ ÔÔÐ ØÓ Ò Æ ÓÒ×ÙÒÞ ÔÖ

¬ÒÞÓÒ Ì ÓÒØÒÙ Ò Ü ÈÓ Ü Ö ÖØÖÖÓ Ò ×Ù Ì ÓÒØÒÙ

ÁÒØÖÓÙ ÑÓ ÓÖ Ù ÐØÖ ÓÒ ØØ ×ÓÒÓ ÓÐÐØ Ë Å ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÙÒÓ

×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÐÐÓÖ ÙÒ ÔÙÒØÓ Ü ÔÙÓ Ó ÔÙÓ ÒÓÒ ××Ö ÙÒ ÔÙÒØÓ Å

ÑØÓ ÙÒ ÔÙÒØÓ ÙÑÙÐÞÓÒ Å Ó ÔÙÒØÓ ÐÑØ Å ×ÓÒÒØÓÖÒÓ Ü

ÓÒØÒ ÐÑÒÓ ÙÒ ÔÙÒØÓ Ý Å ×ØÒØÓ Ü Ä Ò×Ñ Ó×ØØÙØÓ ÔÙÒØ Å

ÔÙÒØ ÙÑÙÐÞÓÒ Å ÑØÓ Ð Ù×ÙÖ Å ÒØÓ ÓÒ

Å

ÐÔÙ Ô ÓÐÓ Ò×Ñ Ù×Ó ÓÒØÒ Å

ÈÖÑ ÔÖÓ Ö ÑÒÞÓÒÑÓ ÙÒ ÐØÖ ÔÖÓÔÖØ ÒÙ×ÙÐ ÐÐ ÔÐÐ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÑØÖ Ó ÅÒØÖ Ò Ê Ð Ù×ÙÖ Ü Ö ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ Ü Ö ÐÔÐÐ Ù×

Ü Ö Ò ÙÒ ÒÖ Ó ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ó ÔÙÓ ÒÓÒ ××Ö ÚÐÓ

Í×ÒÓ Ð ÓÒ ØØÓ Ù×ÙÖ ÚÓÐÑÓ Ö ÙÒ ¬ÒÞÓÒ Ö×ÙÐØÖ ÔÖØ ÓÐÖ

ÑÔÓÖØÒÞ ÒÐ ×ÙØÓ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÅÌÊÁÁ

ÒÞÓÒ ÁÒ×Ñ Ò×Ó ËÔÞÓ ËÔÖÐ

ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ØØÓ Ò×Ó Ò ×

Å

ØØÓ ×ÔÖÐ × ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÙÑÖÐ Ò×Ó Ò

ÉÙÒ × Å Ò×Ó Ò ÓÒ ÔÐÐ Ò ÔÖ ÕÙÒØÓ Ô ÓÐ ÓÒØÖÖ ÔÙÒØ Å Ó

Ò ÐØÖ ÔÖÓÐ ÒÓÒ ÔÙÒØÓ Ü ÒÓÒ ÙÒ ÒØÓÖÒÓ ÒÓÒ ÓÒØÒ ÔÙÒØ Å

ÎÖÑÓ ÒÐ ×ÙØÓ Ð ×ÔÞ ÑØÖ ×ÔÖÐ ×ÓÒÓ ÐÕÙÒØÓ ÔÙ ×ÑÔÐ ÕÙÐÐ

ÒÓÒ ×ÔÖÐ

ÓÒÚÖÒÞ ËÙ ××ÓÒ Ù Ý ÓÑÔÐØÞÞ

ËÔÔÑÓ Ð ×Ù ××ÓÒ ÒÙÑÖ ÖÐ Ó ÒÓ ÙÒ ÖÙÓÐÓ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÒÐ× Ð

ÑØÖ Ê ÔÖÑØØ ¬ÒÖ Ð ÓÒ ØØÓ ×ÐÖ ÓÒÚÖÒÞ ÙÒ ØÐ ×Ù ×

×ÓÒ ÄÓ ×Ø××Ó ÚÐ ÔÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÒÙÑÖ ÓÑÔÐ×× Ò ÕÙ×ØÓ ×Ó ÓÑÓ Ù×Ö

Ð ÑØÖ Ð ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ÁÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÖØÖÖÓ Ð ×ØÙÞÓÒ

×× ×ÑÐ Ó ÔÓ××ÑÓ ÓÒ×ÖÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÐÑÒØ Ü Ü ¡¡¡

Ù×Ö Ð ÑØÖ ÔÖ ¬ÒÖ Ð ÓÒÚÖÒÞ Ò ÑÒÖ ÒÐÓ ÕÙÐÐ ÐÐ ÒÐ×

ÒÞÓÒ ÓÒÚÖÒÞ ÙÒ ËÙ ××ÓÒ ÄÑØ

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ØØ ÓÒÚÖÖ Ó ××Ö

ÓÒÚÖÒØ × Ú ÙÒÜ ØÐ

Ü ÑØÓ Ð ÐÑØ ÜÒ × × ÖÚ

Ó ×ÑÔÐ ÑÒØ

ÐÑ

Ò ÜÒÜ

ÐÑ

Ò ÜÒ Ü

ÜÒ Ü

ÑÓ ÜÒ ÓÒÚÖ Ü Ó ÑÑØØ Ð ÐÑØ Ü Ë ÜÒ ÒÓÒ ÓÒÚÖÒØ ×

ÚÖÒØ

ÓÑ ×ØØ Ù×Ø Ð ÑØÖ Ò ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ÓÖÒØÓ Ð ×Ù ××ÓÒ

ÒÙÑÖ ÖÐ Ò ÜÒÜ Ð Ù ÓÒÚÖÒÞ ¬Ò× ÕÙÐÐ ÜÒ ÉÙÒ × ÜÒ Ü

ØÓ ÙÒ ××Ø ÙÒ Æ Æ ØÐ ØÙØØ Ð ÜÒ ÓÒ ÒÆ ÓÒÓ Ò ÙÒ ßÒØÓÖÒÓ

Ü Ü

ÈÖ ÚØÖ Ò ÓÑÔÖÒ×ÓÒ Ó××ÖÚÑÓ Ð ÐÑØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ Ú

××Ö ÙÒ ÔÙÒØÓ ÐÐÓ ×ÔÞÓ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÓÖ Ù ÔÖÓÔÖØ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ ÙÒ Ø Ð ÐÑØ Ð

ÑØØÞÞ Ö×ÙÐØÒÓ ÑÐÖ ÐÐ ÒÐ× × ÑÒØÒÓÒÓ Ò ÕÙ×ØÓ ÓÒØ×ØÓ ÑÓÐØÓ ÔÙ

ÒÖÐ

ÑÑÓ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ Å ÙÒ Ò×Ñ ÐÑØØÓ × Ð ×ÙÓ ÑØÖÓ

Æ Å ×ÙÔ Ü Ý

ÜÝ Å

¬ÒØÓ ÑÑÓ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ × Ð Ò×Ñ

×ÙÓ ÔÙÒØ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÐÑØØÓ


ÇÆÎÊÆ ËÍËËÁÇÆÁ Á ÍÀ ÇÅÈÄÌ

ÇÚÚÑÒØ × Å ÐÑØØÓ ÐÐÓÖ Å Ü Ö ÓÚ Ü ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÔÙÒØÓ

Ö ÙÒÒÙÑÖÓ ÖÐ ×ÙÆ ÒØÑÒØ ÖÒ Ú ÚÖ×

Ä ÒÓ×ØÖ ××ÖÞÓÒ ÐÐÓÖ ÓÖÑÙÐØ ÓÑ ×Ù

ÄÑÑ ÄÑØØÞÞ ÄÑØ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÐÐÓÖ

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ Ò ÐÑØØ Ð ×ÙÓ ÐÑØ ÙÒÓ

Ë ÜÒ Ü ÝÒ Ý Ò ÐÐÓÖ ÜÒÝÒ Ü Ý

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙÔÔÓÒÑÓ ÜÒ Ü ÐÐÓÖ ÔÖÒÒÓ ÔÓ××ÑÓ ØÖÓÚÖ ÙÒ Æ

ØÐ ÜÒÜ ÔÖ ØÙØØ Ð ÒÆÉÙÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò ÑÓ ÜÒÜ

ÓÚ

ÑÜ Ü Ü ¡¡¡ ÜÆ Ü

Ó ÑÓ×ØÖ ÜÒ ÐÑØØ ××ÙÑÒÓ ÜÒ Ü ÜÒ Þ ÑÓ ÐÐ Å

Ü Þ Ü ÜÒ

Ð ÙÒ Ø Ü Þ Ð ÐÑØ ×Ù ÐÐ Å

ÐÐ Å ÑÓ

Ù ÓØØÒÑÓ

ÜÒÞ

ÜÒÝÒ ÜÒÜ Ü Ý Ý ÝÒ

ÜÒÝÒ Ü Ý ÜÒÜ ÝÒÝ

ÙÒ ×ÙÐÒÞ ×ÑÐ × ÑÒÓ ÜÒ ÓÒ Ü ÝÒ ÓÒ Ý ÑÓÐØÔÐ ÒÓ ÔÖ ××Ñ

ÓÖÒ× ÓÒÓ

ÜÒÝÒ Ü Ý ÜÒÜ ÝÒÝ

ÔÖ Ò

¬ÒÖÑÓ ÓÖ Ð ÓÒ ØØÓ ÓÑÔÐØÞÞ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ö×ÙÐØÖ ×ÐÖ

ÒÐ ×ÙØÓ Ä ÓÑÔÐØÞÞ ÒÓÒ ×Ù Ð ××ÓÑ Å ×ÒÓ Å ÔÓ Ú ×ÓÒÓ ×ÔÞ

ÑØÖ Ò ÓÑÔÐØ ÁÒ ÐØÖ ÔÖÓÐ Ð ÓÑÔÐØÞÞ ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ÞÓÒÐ Ð ×ÔÞ

ÑØÖ ÔÓ××ÓÒÓ ÚÖ Ó ÒÓÒ ÚÖ ×× ÚÖ ÓÒ×ÙÒÞ ÖÒÓÒÓ Ð ×ÔÞ ÑØÖ

ÓÑÔÐØ ÑÐÓÖ ÔÙ ×ÑÔÐ ÕÙÐÐ Ò ÓÑÔÐØ

Ê ÓÖÑÓ ÔÔÖÑ ÐÐ ÒÐ× ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÒÙÑÖ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ××

ÓÒÚÖ ×ÙÐÐ ÖØØ ÖÐ Ê Ó ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ××ÓÐÑÒØ × ×Ó× Ð ÖØÖÓ

ÓÒÚÖÒÞ Ù Ý Ó × ×ÓÐÓ × ÔÖ ÓÒ Ú ÙÒÆ Æ ØÐ

ÜÑ ÜÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ñ Ò Æ

ÉÙ ÜÑ ÜÒ Ð ×ØÒÞ ÜÑÜÒ ÜÑ ÜÒ ×ÙÐÐ ÖØØ ÖÐ Ê Ó ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó

ÉÙÒ ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ Ð ×ÙÐÒÞ Ð ÖØÖÓ Ù Ý ÒÐÐ ÓÖÑ

ÜÑÜÒ ÑÒÆ

Ë ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ×Ó× ÐÐ ÓÒÞÓÒ Ð ÖØÖÓ Ù Ý ÔÓØÖÑÓ ÑÖÐ

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÐÐÓÖ Ð ÖØÖÓ Ù Ý ×ÑÔÐ ÑÒØ ÙÒ ×Ù ×

×ÓÒ ÒÙÑÖ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ×× ÓÒÚÖ Ò Ê Ó × ×ÓÐÑÒØ × ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

Ù Ý ËÓÖØÙÒØÑÒØ Ò ×ÔÞ ÔÙ ÒÖÐ Ð ×ØÙÞÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÔÙ ÓÑÔÐ Ø Ú

ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÒÓÒ ÓÒÚÖÓÒÓ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÅÌÊÁÁ

ÒÞÓÒ ËÙ ××ÓÒ Ù Ý ÓÑÔÐØÞÞ

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ØØ Ù Ý Ó ÓÒÑÒØÐ

× ÔÖ ÓÒ Ú ÙÒÆ Æ ØÐ

ÜÑÜÒ ÔÖ ÓÒ Ñ Ò Æ

ÄÓ ×ÔÞÓ ØØÓ ÓÑÔÐØÓ × ÓÒ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ò ÓÒÚÖ Ó ×ÙÒ

ÐÑØ ÙÒ ÐÑÒØÓ

ÔÖ× ÒÖ ÐÐ ÓÑÔÐØÞÞ Ó ÑÒÓ Ð ÓÒÞÓÒ Ò ××Ö ÔÖ Ð

ÓÒÚÖÒÞ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÁÒØØ × ÓØØÒ ÐÑÒØ Ð Ö×ÙÐØØÓ ×ÙÒØ

ÌÓÖÑ ËÙ ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ

ÇÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÜÒ Ü ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ Ú ÙÒÆ Æ ØÐ

ÜÒÜ

ÔÖ ØÙØØ Ð ÒÆ

ÉÙÒ ÐÐ ×ÙÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ ÓØØÒÑÓ ÔÖ Ñ Ò Æ

ÜÑÜÒ ÜÑÜ Ü ÜÒ

Ó ÑÓ×ØÖ ÜÒ Ù Ý

Ë ÐÓ ×ÔÞÓ ÓÑÔÐØÓ Ð ÓÒÞÓÒ Ù Ý ÚÒØ Ò ××Ö ×ÙÆ ÒØ

ÔÖ Ð ÓÒÚÖÒÞ × ÔÖÐ ÖØÖÓ Ù Ý ÔÖ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÁÐ ØÓÖÑ «ÖÑ

Ð ÚÐØ Ð ÖØÖÓ Ù Ý ÒÊ Ò ÔÙÓ ××Ö Ö×ÔÖ××Ó Ò ØÖÑÒ ÓÑÔÐØÞÞ

ÓÑ ×Ù

ÌÓÖÑ ÊØØ ÊÐ ÈÒÓ ÓÑÔÐ××Ó

Ä ÖØØ ÖÐ Ð ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÑØÖ ÓÑÔÐØ

ÓÑÔÐØÑÓ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ ÓÒ ØÖ ØÓÖÑ ×ÓÒÓ ÐØ ÐÐ ÓÒÚÖÒÞ ÐÐ

ÓÑÔÐØÞÞ ×ÖÒÒÓ Ò ××Ö ÒÐ ×ÙØÓ

ÌÓÖÑ Ù×ÙÖ ÁÒ×Ñ Ù×Ó

Ë Å ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Å Ð ×Ù Ù×ÙÖ Ó×

ÓÑ ¬ÒØ ÒÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÐÐÓÖ

Ü Å × ×ÓÐÓ × ××Ø ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò Å ØÐ ÜÒ Ü

Å Ù×Ó × ×ÓÐÓ × ÓÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ ÜÒ ÔÙÒØ Å ÓÒÚÖ ÙÒ

ÔÙÒØÓ Å Ó××××ÓÐÓ×ÔÖ ÓÒ ×Ù ××ÓÒ ÔÙÒØ ÜÒ Å ØÐ ÜÒ Ü

Ü Å

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ü Å Ë Ü Å ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÕÙ×ØÓ ØÔÓ Ü Ü ¡¡¡ Ë

Ü Å ÙÒ ÔÙÒØÓ ÙÑÙÐÞÓÒ Å ÉÙÒ ÔÖ ÓÒ Ò ¡¡¡ Ð ÔÐÐ Ü Ò

ÓÒØÒ ÙÒ ÜÒ Å ÜÒ Ü ÔÖ Ò ÔÖÒ

Î ÚÖ× × ÜÒ ÒÅ ÜÒ Ü ÐÐÓÖ × Ü Å ÒÓÒ Ú ÒÙÐÐ ÑÓ×ØÖÖ Ë

Ü Å ÓÒ ÒØÓÖÒÓ Ü ÓÒØÒ ÔÙÒØ ÜÒ Ü Ó× Ü Å ÔÖ ¬ÒÞÓÒ Ù×ÙÖ

Å Ù×Ó × ×ÓÐÓ × Å Å Ó× ×Ù ÐÑÒØ

ÌÓÖÑ ËÓØØÓ×ÔÞÓ ÓÑÔÐØÓ

ÍÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Å ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÓÑÔÐØÓ ××Ó ×Ø××Ó ÓÑÔÐØÓ × ×ÓÐÓ ×

Ð Ò×Ñ Å Ù×Ó Ò


ÇÆÎÊÆ ËÍËËÁÇÆÁ Á ÍÀ ÇÅÈÄÌ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Å ÓÑÔÐØÓ ÖÞ ÔÖ ÓÒ Ü Å Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ

Ò Å ÓÒÚÖ Ò Å Ð ÐÑØ ××ÒÓ ÙÒ Ó ÔÖ Ð ÉÙÒ Ü Å ÉÙ×ØÓ ÔÖÓÚ

Å Ù×Ó ÔÖ Ü Å Ö ÖØÖÖÓ

Î ÚÖ× × Å Ù×Ó ÜÒ Ù ÝÒÅ ÐÐÓÖ ÜÒ Ü Ó ÑÔÐ Ü Å

ÔÖ Ð Ü Å ÔÓ Å Å ÔÖ ××ÙÒÞÓÒ ÉÙÒ Ð ×Ù ××ÓÒ ÖØÖÖ

Ù Ý ÜÒ ÓÒÚÖ Ò Å Ó ÔÖÓÚ Ð ÓÑÔÐØÞÞ Å

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÑÓÐØÓ ÙØÐ Ò ÚÖÑÓ ÑÓÐØÓ ×Ô××Ó ×ÓÒÓ ÒÐ ×ÙØÓ

Ä ÙÐØÑÓ ØÖ ØÓÖÑ ÒÒÙÒ Ø ÑÓ×ØÖ Ð ÑÔÓÖØÒÞ ÐÐ ÓÒÚÖÒÞ ÐÐ ×Ù ×

×ÓÒ Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÓÒØÒÙØ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

ÌÓÖÑ ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ

ÍÒ ÔÔÐ ÞÓÒ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó

ÓÒØÒÙ Ò ÙÒ ÔÙÒØÓ Ü × ×ÓÐÓ ×

ÜÒ Ü ÑÔÐ ÌÜÒ ÌÜ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ××ÙÑ Ì × ÓÒØÒÙ Ò Ü ÐÐÓÖ ÔÖ ÙÒ ØÓ Ú ÙÒÆ

ØÐ

Ü Ü Æ ÑÔÐ ÌÜÌÜ

Ë ÜÒ Ü ÐÐÓÖ Ú ÙÒÆ ØÐ ÔÖ ÓÒ ÒÆ ×

ÉÙÒ ÔÖ ÓÒ ÒÆ

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ Ó ×Ò¬ ÌÜÒ ÌÜ

Î ÚÖ× ××ÙÑÑÓ

ÜÒÜ Æ

ÌÜÒÌÜ

ÜÒ Ü ÑÔÐ ÌÜÒ ÌÜ

ÔÖÓÚÑÓ ÐÐÓÖ Ì ÓÒØÒÙ Ò Ü ËÙÔÔÓÒÑÓ Ó × Ð×Ó ÐÐÓÖ Ú ÙÒ

ØÐ ÔÖ ÓÒ Æ Ú ÙÒÜ Ü ×Ó×

Ü Ü Æ Ñ ØÐ ÌÜÌÜ

ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ ÔÖ Æ Ò Ú ÙÒÜÒ ×Ó×

ÜÒÜ Ò Ñ ØÐ ÌÜÒÌÜ

ÖÑÒØ ÜÒ Ü Ñ ÌÜÒ ÒÓÒ ÓÒÚÖ ÌÜ Ó ÓÒØÖ ÌÜÒ ÌÜ ÔÖÓÚ Ð

ØÓÖÑ

ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ Ð ÄÑÑ Ð ÔÙÒØÓ ×Ù Ð ×ÙÒØ ÔÖÓÔÓ

×ÞÓÒ

ÈÖÓÔÓ×ÞÓÒ ÓÒØÒÙØ ÐÐ ×ØÒÞ

Ä ×ØÒÞ Ü Ý Ò ÓÒØÒÙ Ò Ü Ò Ò Ý


ÓÑÔÐØÑÒØÓ ÙÒÓ ËÔÞÓ ÑØÖ Ó

ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÅÌÊÁÁ

ËÔÔÑÓ Ð ÖØØ ÖÞÓÒÐ É ÒÓÒ ÓÑÔÐØ Ñ ÔÙÓ ××Ö ÐÐÖØ ÐÐ ÖØØ ÖÐ

Ê ÓÑÔÐØ ÉÙ×ØÓ ÓÑÔÐØÑÒØÓ Ê É ØÐ É Ò×Ó Ò Ê ÑÓÐØÓ

ÑÔÓÖØÒØ ÙÒ ÖØÖÖÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ò ÓÑÔÐØÓ ÔÓ×× ××Ö ÓÑÔÐØØÓ Ò ÙÒ

ÑÒÖ ×ÑÐ ÈÖ ÙÒ ÓÖÑÙÐÞÓÒ ÔÖ × ÓÒÚÒÒØ Ù×ÖÑÓ Ù ÓÒ ØØ ×ÙÒØ

ÓÐÐØ Ö ÐÓÖÓ ÒÒÓ Ò ÚÖ× ÐØÖ ÔÔÐ ÞÓÒ

ÒÞÓÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ×ÓÑØÖ ËÔÞ Á×ÓÑØÖ

ËÒÓ ×ÔÞ ÑØÖ ÐÐÓÖ

ÍÒ ÔÔÐ ÞÓÒ Ì Ò ØØ ×ÓÑØÖ Ó ÙÒ ×ÓÑØÖ × Ì ÓÒ×ÖÚ Ð

×ØÒÞ Ó × ÔÖ ÓÒ Ü Ý

ÌÜÌÝ Ü Ý

ÓÚ ÌÜ ÌÝ ×ÓÒÓ Ð ÑÑÒ Ü Ý Ö×ÔØØÚÑÒØ

ÄÓ ×ÔÞÓ ØØÓ×ÓÑØÖ Ó ÐÐÓ ×ÔÞÓ × ××Ø ÙÒ ×ÓÑØÖ ØØÚ ×Ù

Ð ×ÔÞ ×ÓÒÓ ÐÐÓÖ ÑØ ×ÔÞ ×ÓÑØÖ

Ë ÒÓØ ÙÒ ×ÓÑØÖ ×ÑÔÖ ÒØØÚ

Ù ×ÔÞ ×ÓÑØÖ ÔÓ××ÓÒÓ «ÖÖ Ð ÔÙ ÔÖ Ð ÒØÙÖ ÐÓÖÓ ÔÙÒØ Ñ ×ÓÒÓ Ò

×ØÒÙÐ Ð ÔÙÒØÓ Ú×Ø ÐÐ ÑØÖ ÁÒ ÙÒÓ ×ØÙÓ Ò Ù Ð ÒØÙÖ ÔÙÒØ ÒÓÒ

ÑÔÓÖØÒÞ Ù ×ÔÞ × ÔÓ××ÓÒÓ ÓÒ×ÖÖ ÒØ ÓÚÚÖÓ ÓÑ Ù ÓÔ Ð

Ñ×ÑÓ ×ÔÞÓ ×ØÖØØÓ

ÈÓ××ÑÓ ÓÖ ÓÖÑÙÐÖ ÔÖÓÚÖ Ð ØÓÖÑ ××Ö× ÓÒ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÔÙÓ

××Ö ÓÑÔÐØØÓ ÄÓ ×ÔÞÓ ÔÔÖ Ò ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÑØÓ ÓÑÔÐØÑÒØÓ

ÐÐÓ ×ÔÞÓ ØÓ

ÌÓÖÑ ÓÑÔÐØÑÒØÓ

ÈÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ××Ø ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÓÑÔÐØÓ

ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ï ×ÓÑØÖ Ó Ò×Ó Ò ÉÙ×ØÓ ×ÔÞÓ ÙÒÓÑÒÓ

×ÓÑØÖ Ó × ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÓÑÔÐØÓ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ò×Ó

Ï ×ÓÑØÖ Ó ÐÐÓÖ ×ÓÒÓ ×ÓÑØÖ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÔÙØØÓ×ØÓ ÐÙÒ Ñ ÖØØ Ä ×ÙÚÑÓ Ò ÕÙØØÖÓ

Ô×× Ó×ØÖÙÑÓ

ÈÓ ÔÖÓÚÑÓ


ÙÒ ×ÓÑØÖ Ì ×Ù Ï ÓÚ Ï

Ð ÓÑÔÐØÞÞ

Ð ÙÒ Ø ÑÒÓ ×ÓÑØÖ

ÈÖÐÒÓ ÖÓÞÞÑÒØ ÔÓ××ÑÓ Ö Ð ÒÓ×ØÖÓ ÓÑÔØÓ ÕÙÐÐÓ ××ÒÖ ÐÑØ

ÓÒÚÒÒØ ÕÙÐÐ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ò ÒÓÒ ÓÒÚÖÓÒÓ ÌÙØØÚ ÒÓÒ Ó

ÑÓ ÒØÖÓÙÖÖ ØÖÓÔÔ ÐÑØ Ñ ÓÑÓ ØÒÖ ÓÒØÓ ÖØ ×Ù ××ÓÒ ÐÐ ¬Ò

ÚÒÓÒÓ ÖØÖÖÑÒØ Ú Ò Ð ÙÒ ÐÐ ÐØÖ ÉÙ×Ø ÒØÙØÚ ÔÙÓ ××Ö ×ÔÖ××

ÑØÑØ ÑÒØ Ò ØÖÑÒ ÙÒ ÓÒÚÒÒØ ÖÐÞÓÒ ÕÙÚÐÒÞ Ú ÕÙ

×ÙØÓ℄


ÇÅÈÄÌÅÆÌÇ Á ÍÆÇ ËÈÁÇ ÅÌÊÁÇ

Ó×ØÖÙÞÓÒ ËÒÓ ÜÒ Ü Ò ×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ò ¬ÒÑÓ

ÜÒ ÕÙÚÐÒØ Ü Ò × ÖÚÑÓ ÜÒ Ü Ò ×

ÐÑ

Ò ÜÒÜ Ò

Ë Ð Ò×Ñ ÐÐ Ð×× ÕÙÚÐÒÞ Ü Ý ¡¡¡ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ó× ÓØØÒÙØ

Ë ÖÚÑÓ ÜÒ Ü ÔÖ Ò Ö ÜÒ ÙÒ ÑÑÖÓ Ü ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØØ ÐÐ Ð××

Ü ÈÓÒÑÓ ÓÖ

Ü Ý ÐÑ

Ò

ÜÒÝÒ

ÓÚ ÜÒ Ü ÝÒ Ý ÅÓ×ØÖÑÓ ÕÙ×ØÓ ÐÑØ ××Ø ÑÓ

ÕÙÒ ÓØØÒÑÓ

ÜÒÝÒ ÜÒÜÑ ÜÑÝÑ ÝÑÝÒ

ÜÒÝÒ ÜÑÝÑ ÜÒÜÑ ÝÑÝÒ

ÙÒ ×ÙÙÐÒÞ ×ÑÐ ÓÒ Ñ Ò × ÑØ ÒØÖÑ

ÜÒÝÒ ÜÑÝÑ ÜÒÜÑ ÝÑÝÒ

ÈÓ ÜÒ ÝÒ ×ÓÒÓ Ù Ý ÔÓ××ÑÓ ÖÒÖ Ð ÑÑÖÓ ×ØÖ Ô ÓÐÓ Ô Ö

Ó ÑÔÐ Ð ÐÑØ Ò ××Ø ÔÖ Ê ÓÑÔÐØÓ

ÓÑÓ Ò ÑÓ×ØÖÖ Ð ÐÑØ Ò ÒÔÒÒØ ÐÐ ÔÖØ ÓÐÖ × ÐØ

Ð ÖÔÔÖ×ÒØÒØ ÁÒØØ × ÜÒ Ü Ò ÝÒ Ý Ò ÐÐÓÖ ÔÖ Ð

ÔÖ Ò ÑÔÐ Ð ××ÖÞÓÒ

ÜÒÝÒ Ü Ò Ý Ò ÜÒÜ Ò ÝÒÝ Ò

ÐÑ

Ò ÜÒÝÒ ÐÑ

Ò ÜÒÝÒ

ÈÖÓÚÑÓ Ò ÙÒ ÑØÖ Ò ÇÚÚÑÒØ ×Ó× Å Ó× ÓÑ

Ü Ü Å ÁÒÓÐØÖ

ÓÖÒ× Å Å ÔÖ ×Ù

Ü Ý ÜÒ ÝÒ Ü Ý

ÜÒÝÒ ÜÒÞÒ ÞÒÝÒ

ÔÖ Ò

Ó×ØÖÙÞÓÒ ÙÒ ×ÓÑØÖ Ì Ï × ÙÒ ××Ó ÑÓ Ð Ð××

ÓÒØÒ Ð ×Ù ××ÓÒ Ó×ØÒØ Ù Ý ¡¡¡ Ó ¬Ò× ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

Ì Ï ×ÙÐ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ï Ì Ä ÔÔÐ ÞÓÒ Ì Ø Ì ÓÚ

¡¡¡ ÎÑÓ Ì ÙÒ ×ÓÑØÖ ÔÖ ÚÒ ×ÑÔÐ ÑÒØ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÅÌÊÁÁ

ÕÙ Ð Ð×× ÝÒ ÓÚ ÝÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò ÍÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÓÑØÖ ÒØØÚ

Ì Ï ×ÙÖØØÚ ÔÖ Ì Ï ÉÙÒ Ï ×ÓÒÓ ×ÓÑØÖ

ÅÓ×ØÖÑÓ Ï Ò×Ó Ò ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü Ë ÜÒ Ü ÈÖ

ÓÒ Ú ÙÒÆ ØÐ

ÜÒÜÆ

Ë ÜÆ ÜÆ ¡¡¡ ÜÆ ÐÐÓÖ ÜÆ Ï ÈÖ Ð

ÒÆ

Ü ÜÆ ÐÑ

Ò ÜÒÜÆ

Ó ÑÓ×ØÖ ÓÒ ßÒØÓÖÒÓ ÐÐ ÖØÖÖÓ Ü ÓÒØÒ ÙÒ ÐÑÒØÓ Ï ÉÙÒ Ï

Ò×Ó Ò

ÓÑÔÐØÞÞ Ë ÜÒ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ò ÈÓ Ï

Ò×Ó Ò ÔÖ ÓÒ ÜÒ Ú ÙÒÞÒ Ï ØÐ

ÉÙÒ ÔÖ Ð ×ÙÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ

ÜÒ ÞÒ Ò

ÞÑ ÞÒ ÞÑ ÜÑ ÜÑ ÜÒ ÜÒ ÞÒ

Ñ ÜÑ ÜÒ

Ó ÑÒÓÖ ÓÒ ØÓ ÔÖÑ Ò ×ÙÆ ÒØÑÒØ ÖÒ ÔÖ ÜÑ Ù Ý

ÉÙÒ ÞÑ ÙÝ ÈÓ Ì Ï ×ÓÑØÖ ÞÑ Ï Ð ×Ù ××ÓÒ ÞÑ

ÓÚ ÞÑ Ì ÞÑ ÙÝ Ò Ë Ü Ð Ð×× Ù ÞÑ ÔÔÖØÒ ÅÓ×ØÖÑÓ

Ü ÐÐÑØ ÜÒ ÈÖ Ð

ÜÒ Ü ÜÒ ÞÒ ÞÒ Ü

Ò

Ò

ÞÒ Ü

ÈÓ ÞÒ Ü ÞÒ Ï Ó× ÞÒÞÒ ¡¡¡ ÞÒ ÖÞ ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ×ØÒÞ Ò

Ø ÒÐÐ Ð ×ÙÙÐÒÞ ÚÒ

ÜÒ Ü Ò

ÐÑ

Ñ

ÞÒÞÑ

Ð ÑÑÖÓ ×ØÖ ÚÒ ÔÙ Ô ÓÐÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ØÓ ÔÖÒ ×ÙÆ ÒØÑÒØ

ÖÒ ÉÙÒ Ð ×Ù ××ÓÒ ÖØÖÖ Ù Ý ÜÒ Ò Ð ÐÑØ Ü

ÓÑÔÐØÓ

ÍÒ Ø ÑÒÓ ×ÓÑØÖ Ë ÙÒ ÐØÖÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÓÑÔÐØÓ ÓÒ ÙÒ

×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ï Ò×Ó Ò ×ÓÑØÖ Ó ÖÞ ÐÐ ÔÖÓÔÖØ ØÖÒ×ØÚ ÐÐ ×ÓÑØÖ

Ï Ï ×ÓÒÓ ×ÓÑØÖ × ÔÙÓ ÙØÐÞÞÖ ÕÙ×Ø ×ÓÑØÖ ÔÖ ¬ÒÖ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

ØØÚ Ì Ò ÈÖ ×ÑÒØ ÔÖ ÓÒ Ü ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò

Ï ØÐ ÜÒ Ü Ë ÜÒ Ð ×Ù ××ÓÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÒÐÐ ×ÓÑØÖ Ò Ï Ú ×Ö ÙÒ

Ü ØÐ ÜÒ Ü ÔÓÒÑÓ ÐÐÓÖ ÌÜ Ü

ÓÒ×ÖÑÓ ÓÖ ÙÒ ÓÔÔ Ü Ý Ð ÓÔÔ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ü Ý ÒÐÐ ÔÔÐ

ÞÓÒ Ì ÑÓ

Ü Ý ÐÑ

Ò

ÜÒ ÝÒ


ÈÊÇÄÅÁ

Ü Ý ÐÑ

Ò

ÜÒ ÝÒ

ÓÚ Ð ×Ù ××ÓÒ ÔÔÖØÒÓÒÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ Ï Ï ×ÓÒÓ ¬ÒØ ÓÑ Ò ØÓ

×ÓÔÖ ÈÓ Ï Ï ×ÓÒÓ ×ÓÑØÖ ÜÒ ÝÒ ÜÒ ÝÒ Ð ×ØÒÞ Ò ×ÓÒÓ Ð

Ñ×Ñ ÉÙÒ ×ÓÒÓ ×ÓÑØÖ

ÈÖÓÐÑ

¡

Ë ÐÓ ×ÔÞÓ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ Ü ÐÑØØ ÒÙÑÖ ÓÑÔÐ×× Ó×× ØÐ

Æ


¬ ¬

¬ ¬ Ü

ÔÖ ÓÒ Ü ÅÓ×ØÖÖ

¡

ÓÚ Ý Ü Ý ×ÙÔ

¬Ò× ÙÒ ÑØÖ ×Ù

¬

¬ Æ

Ë ℄ Ð Ò×Ñ ØÙØØ Ð ÙÒÞÓÒ ÚÐÓÖ ÖÐ Ü Ø Ý Ø ¬ÒØ ÓÒØÒÙ

ÒÐÐ ÚÖÐ Ø ×ÙÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ Ù×Ó Â ℄ ÅÓ×ØÖÖ

¬Ò× ÙÒ ÑØÖ ×Ù ℄

¬

Ü Ý ÑÜ Ü Ø Ý Ø

Ø Â

Ë Ô Ô ÐÓ ×ÔÞÓ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ Ü

ÅÓ×ØÖÖ

¬


¬

Ü Ý

¬ ¬

Ô


¬

¬

¡ Æ ØÐ

¬ Ô ¡

ÓÚ Ý Ô ¬Ò× ÙÒ ÑØÖ ×Ù Ô ËÙÖÑÒØÓ ÍØÐÞÞÖ Ð ×ÙÐÒÞ ÅÒÓÛ×

¬


¬

¬ Ô Ô¬

¬

¬ Ô Ô

Ô

¬


¬

¬ Ô Ë Ð ×ØÒÞ Ö Ù ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÓÒ ÚÙÓØ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó

¬ÒØ ××Ö

ÒÅÓ×ØÖÖ ÒÓÒ ¬Ò× ÙÒ ÑØÖ ×ÙÐÐ Ò×Ñ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÓÒ ÚÙÓØ


Ô


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÅÌÊÁÁ

ÅÓ×ØÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÓÒ ×ÔÖÐ

ËÓÐÙÞÓÒ Ë Ý ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÐÐÓÖ Ý Ù ×Ù

××ÓÒ «ÖÒØ ÕÙ×ØÓ ØÔÓ ×ØÒÓ ×× ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö Ñ×× Ò ÓÖÖ×ÔÓÒÞ

ÙÒÚÓ Ó ÖÐ ÒÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ ℄ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÖÐ ÒÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ ℄

ÖÔÔÖ×ÒØÐ Ò ÓÖÑ ÒÖ ÓÑ


¡¡¡

ÉÙÒ ÒÓÒ ×ÓÒÓ ÒÙÑÖÐ ÓÒ×ÖÑÓ ÓÖ Ð ÔÐÐ ÖÓ ÒØÖØ Ò ÕÙ×Ø

ÔÖØ ÓÐÖ ×Ù ××ÓÒ ×× ×ÓÒÓ ÒÓÒ ÑÙÒÖÐ ÒÒÓ ÙÙÒØÖ×ÞÓÒ

ÒÙÐÐ ÉÙÒ × ××Ø×× ÙÒ Ò×Ñ Å ÒÙÑÖÐ Ò×Ó Ò Ð

ÅÓ×ØÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ Ô Ô ×ÔÖÐ

ËÓÐÙÞÓÒ Ë Å Ð Ò×Ñ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ Ô ÐÐ ÓÖÑ

Ò

Ò


Ý Ò

ÓÒ Ò ÒØÖÓ ÔÓ×ØÚÓ Ð ÖÞÓÒÐ Å ÒÙÑÖÐ Ë ØÖØØ ÑÓ×ØÖÖ

¡

ÔÖØÖÖÓ ÈÖ ÓÒ ××Ø ÙÒ Ò ØÐ

Ò×Ó Ò Ô Ë ØÓ ÙÒ Ü

Ë ÐÑÓ ÙÒ Ý Å ØÐ

ÉÙÒ

ÅÓ×ØÖÖ ÓÑÔÐØÓ


Ò

Ò ¬


¬

¬

¬ ¬

Ô Ô

¬ ¬

Ô Ô


Ñ Ñ

ËÙÖÑÒØÓ Ë ÜÑ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÓÚÜÑ


Ñ

ÅÓ×ØÖÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÒÙÑÖ ÔÖ ÓÒ ¬××ØÓ ×ÓÒÓ Ù Ý

ÕÙÒ ÓÒÚÖÒØ Ó×× ÐÑÑ Ñ

Ü

ÅÓ×ØÖÖ Ò¬Ò ÜÑ Ü ÓÚ

ÅÓ×ØÖÖ Ô ÓÑÔÐØÓ

ËÙÙÖÑÒØÓ ËÙÖ Ð Ñ×Ñ Ú ×ÙØ ÒÐ ×Ó ÔÖ ÒØ

ÅÓ×ØÖÖ ℄ ÓÑÔÐØÓ

ÅÓ×ØÖÖ Ð Ò×Ñ ÔÓÐÒÓÑ ÓÒ×ÖØ ÓÑ ÙÒÞÓÒ Ø ×ÙÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ ℄

ÓÒ ÑØÖ ¬ÒØ ÓÑ ×Ù ℄ ÒÓÒ ÓÑÔÐØÓ

Ë ÜÒ ÜÒ Ò ×Ó×ÒÓ ÜÒÜÒ ÜÒ ÑÑØØ ÐÑØ ÑÓ×ØÖÖ

Ò ÜÒ ÓÒÚÖ Ð Ñ×ÑÓ ÐÑØ

Ë ÜÒ Ü Ò Ò ÑÑØØÓÒÓ Ð Ñ×ÑÓ ÐÑØ ÑÓ×ØÖÖ ÜÒÜ Ò

¬


ÔØÓÐÓ

ËÔÞ ÆÓÖÑØ ËÔÞ Ò

Ë ÓØØÒÓÒÓ Ð ×ÔÞ ÑØÖ ÔÖØ ÓÐÖÑÒØ ÙØÐ ÑÔÓÖØÒØ × × ÓÒ×Ö ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ × ¬Ò× Ò ××Ó ÙÒ ÑØÖ ÑÞÞÓ ÙÒ ÒÓÖÑ ÄÓ ×ÔÞÓ Ö×ÙÐØÒØ

ÑØÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÒÓÖÑØÓ ÓÑÔÐØÓ ÚÒ ÑØÓ

×ÔÞÓ Ò Ä ØÓÖ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ò ÔÖØ ÓÐÖ Ð ×ÔÞ Ò Ð

ØÓÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ¬ÒØ ×Ù ×× Ó×ØØÙ× ÓÒÓ Ð ÔÖØ ÑÓÖÑÒØ ×ÚÐÙÔÔØ

ÐÐ ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ

ËÔÞÓ ÎØØÓÖÐ

ÒÞÓÒ ËÔÞÓ ÎØØÓÖÐ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ó ×ÔÞÓ ÐÒÖ ×Ù ÙÒ ÑÔÓ Ã ÙÒ Ò×Ñ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ ÐÑÒØ

Ü Ý ¡¡¡ ÑØ ÚØØÓÖ ÓØØÓ Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ÉÙ×Ø ÓÔÖÞÓÒ ×ÓÒÓ

ÑØ ×ÓÑÑ ÚØØÓÖÐ ÑÓÐØÔÐ ÞÓÒ ÚØØÓÖ ÔÖ × ÐÖ Ó ÔÖ ÐÑÒØ Ã

Ä ×ÓÑÑ ÚØØÓÖÐ ××Ó ÓÒ ÓÔÔ ÓÖÒØ Ü Ý ÚØØÓÖ ÙÒ ÚØØÓÖ Ü Ý

ÑØÓ Ð ×ÓÑÑ Ü Ý Ò ØÐ ÑÓÓ ×ÒÓ ×Ó×ØØ Ð ×ÙÒØ ÔÖÓÔÖØ Ä

×ÓÑÑ ÚØØÓÖÐ ÓÑÑÙØØÚ ××Ó ØÚ Ó ÔÖ ØÙØØ ÚØØÓÖ ×

Ü Ý Ý Ü

Ü Ý Þ Ü Ý Þ

ÒÓÐØÖ ××Ø ÙÒ ÚØØÓÖ ÑØÓ ÚØØÓÖ ÒÙÐÐÓ ÔÖ ÓÒ ÚØØÓÖ Ü ÙÒ ÚØØÓÖ Ü ØÐ

ÔÖ ØÙØØ ÚØØÓÖ ×

Ü Ü

Ü Ü

Ó Ö×ÔØØÓ ÐÐ ×ÓÑÑ ÚØØÓÖÐ ÙÒ ÖÙÔÔÓ ØÚÓ ÐÒÓ

Ä ÑÓÐØÔÐ ÞÓÒ ÔÖ × ÐÖ ××Ó ÓÒ ÚØØÓÖ Ü × ÐÖ « ÙÒ ÚØØÓÖ «Ü

× ÖØØÓ Ò Ü« ÑØÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ « Ü Ò ØÐ ÑÓÓ ÔÖ ØÙØØ ÚØØÓÖ Ü Ý

× ÐÖ « ¬ ×

« ¬Ü «¬ Ü

Ü Ü


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

Ð Ð ×ØÖÙØÚ

« Ü Ý «Ü ¬Ý

« ¬ Ü «Ü ¬Ü

ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ÚÑÓ Ð ×ÓÑÑ ÚØØÓÖÐ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ¢ ÑÒØÖ

Ð ÑÓÐØÔÐ ÞÓÒ ÔÖ × ÐÖ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ Ã ¢

à ÑØÓ Ð ÑÔÓ × ÐÖ Ó ÑÔÓ ÓÆ ÒØ ÐÐÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÑØÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÖÐ × Ã Ê Ð ÑÔÓ ÒÙÑÖ ÖÐ ÙÒÓ

×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÓÑÔÐ××Ó × Ã Ð ÑÔÓ ÒÙÑÖ ÓÑÔÐ××

Ä Ù×Ó ÐÐÓ × ÔÖ ÐÓ × ÐÖ ÔÖ Ð ÚØØÓÖ ÒÙÐÐÓ ÒÓÒ ÓÚÖ Ò ÒÖÐ ÖÖ

ÓÒÙ×ÓÒ Ë Ó×× ×ÖÐ ÔÖ ÖÓÒ ÖÞÞ × ÔÙÓ Ò Ö Ð ÚØØÓÖ ÒÙÐÐÓ ÓÒ


ÁÐ ÐØØÓÖ ÔÙÓ ÔÖÓÚÖ ÔÖ ØÙØØ ÚØØÓÖ Ð × ÐÖ


Ü

«

Ü Ü

ÍÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ ØÐ

ÔÖ ÓÒ Ý Ý ØÙØØ Ð × ÐÖ « ¬ × «Ý ¬Ý ÉÙÒ ×Ø××Ó ÙÒÓ

×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ð Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ××ÒÓ ÕÙÐÐ ÒÓØØ

ÍÒ ×Ô Ð ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ð×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÑÔÖÓÔÖÓ ÇÒ ÐØÖÓ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ

ÑØÓ ÔÖÓÔÖÓ

ÍÒ ÐØÖÓ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ×Ô Ð ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÍÒ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ ÚØØÓÖ Ü ¡¡¡ ÜÑ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÙÒ

×ÔÖ××ÓÒ ÐÐ ÓÖÑ

« Ü « Ü ¡¡¡ «ÑÜÑ

ÓÚ ÓÆ ÒØ « ¡¡¡ «Ñ ×ÓÒÓ × ÐÖ ÕÙÐÙÒÕÙ

ÈÖ ÓÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ Å Ð Ò×Ñ ØÙØØ Ð ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ

ÚØØÓÖ Å ÑØÓ Ð ÒÚÐÙÔÔÓ Ó ÐÓ ×ÔÒ Å × × ÖÚ

×ÔÒ Å

ÇÚÚÑÒØ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Å ÑÓ ÒÖØÓ Å

ÁÒØÖÓÙ ÑÓ ÓÖ Ù ÓÒ ØØ Ö ÐÓÖÓ ÓÐÐØ ÚÖÖÒÒÓ Ù×Ø ÑÓÐØÓ ×Ô××Ó ÒÐ

×ÙØÓ

ÒÞÓÒ ÁÒÔÒÒÞ ÄÒÖ ÔÒÒÞ ÄÒÖ

Ä ÒÔÒÒÞ Ð ÔÒÒÞ ÐÒÖ ÙÒ ØÓ Ò×Ñ Å ÚØØÓÖ Ü ¡¡¡ ÜÖ Ö

Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ×ÓÒÓ ¬ÒØ ÑÞÞÓ ÐÐ ÕÙÞÓÒ

« Ü « Ü ¡¡¡ «ÖÜÖ

ÓÚ Ð« ¡¡¡ «Ö ×ÓÒÓ × ÐÖ ÖÑÒØ Ð ÕÙÞÓÒ ÚÐ ÔÖ « « ¡¡¡

«Ö Ë ÕÙ×Ø Ð ×ÓÐ ÖßÔÐ × ÐÖ ÔÖ Ù Ð ÚÐ Ð Ò×Ñ Å Ø

ØÓ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ Å ØØÓ ÐÒÖÑÒØ ÔÒÒØ × Å ÒÓÒ ÐÒÖÑÒØ

ÒÔÒÒØ Ó × Ò ÚÐ ÔÖ ÙÒ ÖßÔÐ × ÐÖ ÒÓÒ ØÙØØ ÞÖÓ

ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÖØÖÖÓ Å ØØÓ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ × ÓÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ

¬ÒØÓ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ Å ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ Å ØØÓ ÐÒÖÑÒØ ÔÒÒØ × ÒÓÒ

ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ


ËÈÁÇ ÆÇÊÅÌÇ ËÈÁÇ Á ÆÀ

ÍÒ ÑÓØÚÞÓÒ ÔÖ ÕÙ×Ø ØÖÑÒÓÐÓ ÔÖÓÚÒ Ð ØØÓ × Å Ü ¡¡¡ ÜÖ

ÐÒÖÑÒØ ÔÒÒØ ÐÑÒÓ ÙÒ ÚØØÓÖ Å ÔÙÓ ××Ö × ÖØØÓ ÓÑ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ

Ð ÐØÖ ÔÖ ×ÑÔÓ × ÚÐ ÓÒ ÙÒ «Ö ÐÐÓÖ Å ÐÒÖÑÒØ ÔÒÒØ

ÔÓ××ÑÓ Ö×ÓÐÚÖ Ö×ÔØØÓ ÜÖ ÓØØÒÖ

ÜÖ ¬ Ü ¡¡¡ ¬ Ö ÜÖ ¬ ««Ö

ÈÓ××ÑÓ Ù×Ö ÓÒ ØØ ÔÒÒÞ ÒÔÒÒÞ ÐÒÖ ÔÖ ¬ÒÖ Ð ÑÒ×ÓÒ

ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÒÞÓÒ × ÀÑÐ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÕÙÐÙÒÕÙ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

ÒÖ ÐÐÓÖ ÑØÓ ÙÒ × Ó × ÀÑÐ ÔÖ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ØØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ × ÑÑØØ ÙÒ × Ò ÚØØÓÖ

ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÁÒ ÕÙ×ØÓ ×Ó Ð ÑÓ×ØÖÖ ÓÒ ÐØÖ × ÓÒØÒ Ò

ÚØØÓÖ ÒÔÒÒØ Ò ÔÖ ÓÙÒÒÙÑÖÓ ÖØØÖ×Ø Ó ÑØÓ Ð ÑÒ×ÓÒ

× × ÖÚ Ò Ñ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ñ

Ë Ñ Ò ÙÒ ÒßÔÐ ÕÙÐÙÒÕÙ ÚØØÓÖ ¡¡¡ Ò ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

Ó×ØØÙ× ÙÒ × ÔÖ Ó ÙÒ × Ò ÓÒÜ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒ

ÓÑ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ ÕÙ×Ø ÚØØÓÖ Ó××

Ü « ¡¡¡«ÒÒ

Ë ÒÓÒ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ × Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

Ò ÒÐ ×Ó Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÓÒ Ü ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒ

ÓÑ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ Ò ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÐÑÒØ ÓÒ ÓÆ ÒØ × ÐÖ ÒÓÒ

ØÙØØ ÒÙÐÐ

ÇÒ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÙÒ ×

ÈÖ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÖØÖÖ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ð ÔÖÓÚ Ö Ð Ù×Ó Ð ÐÑÑ

ÓÖÒ ÖÒÚØ ÓÔÓ ÚÖÑÓ ÒØÖÓÓØØÓ ÕÙ×ØÓ ÐÑÑ ÔÖ ÐØÖ ÔÖÓÔÓ×Ø

ÅÒÞÓÒÑÓ Ð ØØÓ Ò Ð × ÙÒ ØÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×Ó

ÒÐ ÒÒÓ ÐÓ ×Ø××Ó ÒÙÑÖÓ ÖÒÐ ÍÒ ÔÖÓÚ ÖÖ Ð ÙÒ ×ØÖÙÑÒØ ÔÙØØÓ×ØÓ

ÚÒÞØ ÐÐ ØÓÖ Ð Ò×Ñ Ò ÒÐ ×Ó Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÕÙ×ØÓ ÒÙÑÖÓ

ÑØÓ Ð ÑÒ×ÓÒ

ÈÙ ÒÐÚÖÑÓ ×ÓÒÓ Ð ×ÙÒØ ×ÑÔÐ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ÑÒ×ÓÒ ÙÒ ËÓØØÓ×ÔÞÓ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÒßÑÒ×ÓÒÐ ÐÐÓÖ ÓÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ

ÑÒ×ÓÒ ÑÒÓÖ Ò

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ò ÐÐÓÖ ÒÓÒ ×ÓØØÓ×ÔÞ ÔÖÓÔÖ Ë Ñ ÐÐÓÖ

ÑÔÐ Ñ ÖÑÒØ Ñ Ñ Ò Ë Ñ

Ó×× Ò ÐÐÓÖ ÚÖ ÙÒ × Ò ÐÑÒØ ×Ö Ò ÙÒ × ÔÖ ÔÖ

Ñ Ò Ó× Ó ÑÓ×ØÖ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ò×Ñ ÚØØÓÖ ÐÒÖÑÒØ

ÒÔÒÒØ Ò Ú ÚÖ ÑÒÓ Ò ÐÑÒØ ÕÙÒ Ñ Ò

ËÔÞÓ ÆÓÖÑØÓ ËÔÞÓ Ò

ÁÒ ÑÓÐØ × ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÔÙÓ ××Ö Ð Ñ×ÑÓ ØÑÔÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó

ÔÖ ÙÒ ÑØÖ ¬ÒØ ×Ù ÌÙØØÚ × ÒÓÒ Ú ÖÐÞÓÒ Ö Ð ×ØÖÙØØÙÖ ÐÖ

Ð ÑØÖ ÒÓÒ ÔÓ××ÑÓ ×ÔØØÖ ÙÒ ØÓÖ ÙØÐ ÔÔÐ Ð ÓÑÒ ÒØÖÑ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÓÒ ØØ ÈÖ ÖÒØÖ ÙÒ ØÐ ÖÐÞÓÒ Ö Ð ×ÔØØ ÐÖ ÓÑØÖ

¬ÒÑÓ ×Ù ÙÒ ÑØÖ Ò ÙÒ ÑÓÓ ×Ô Ð ÈÖÑ ÒØÖÓÙ ÑÓ ÙÒ ÓÒ ØØÓ

Ù×ÐÖÓ ÕÙÐÐÓ ÒÓÖÑ Ù× Ð ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ÐÐÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÈÓ

ÙØÐÞÞÑÓ Ð ÒÓÖÑ ÔÖ ÓØØÒÖ ÙÒ ÑØÖ Ð ØÔÓ ×ÖØÓ ÉÙ×Ø ÓÒÙ Ð

ÓÒ ØØÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

ÒÞÓÒ ËÔÞÓ ÆÓÖÑØÓ ËÔÞÓ Ò

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÓØØÓ ÙÒ ÒÓÖÑ ÍÒÓ ×ÔÞÓ Ò

ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÑÔÐØÓ ÓÑÔÐØÓ ÒÐÐ ÑØÖ ¬ÒØ ÐÐ ÒÓÖÑ Ä ÒÓÖÑ

×Ù ÙÒ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ××Ó ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÚÐÓÖ ÖÐ ×Ù Ð Ù ÚÐÓÖ

ÓÒ Ü Ò ØÓ ÓÒ

Ð ÔÖÓÔÖØ

Æ Ü

Æ Ü Ü

Æ «Ü «Ü

Ü × Ð ÒÓÖÑ Ü

Æ Ü ÝÜ Ý ×ÙÙÐÒÞ ÌÖÒÓÐÖ

ÓÚ Ü Ý ×ÓÒÓ ÚØØÓÖ ÖØÖÖ Ò « ÙÒÓ × ÐÖ ÕÙÐÙÒÕÙ

ÍÒ ÒÓÖÑ ×Ù ¬Ò× ÙÒ ÑØÖ ×Ù Ø

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

ÑØ Ð ÑØÖ ÒÓØØ ÐÐ ÒÓÖÑ ÄÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÔÔÒ ¬ÒØÓ × Ò

ÓÒ ¡ Ó ×ÑÔÐ ÑÒØ ÓÒ

ÄÑÑ ÁÒÚÖÒÞ ÔÖ ÌÖ×ÐÞÓÒ

ÍÒ ÑØÖ ÒÓØØ ÙÒ ÒÓÖÑ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ×Ó×

ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý ÓÒ × ÐÖ «

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÑÓ


Ü Ý Ü Ý

«Ü «Ý « Ü Ý

Ü Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ý

«Ü «Ý «Ü «Ý «Ü Ý « Ü Ý

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ Ð ËÔÞ ÆÓÖÑØ

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÓÒ×ÖØÓ

ÓÑ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÓÒ ÙÒ ÒÓÖÑ ÓØØÒÙØ Ö×ØÖÒÒÓ Ð ÒÓÖÑ ×Ù ÉÙ×Ø

ÒÓÖÑ ×Ù ØØ ÒÓØØ ÐÐ ÒÓÖÑ ×Ù Ë Ù×Ó Ò ÐÐÓÖ ÑØÓ ÙÒ

×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ù×Ó


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ

ÓÒ×ÖØÓ ÓÑ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÉÙÒ ÒÓÒ Ö ÑÓ × ÓÑÔÐØÓ

ÕÙ×ØÓ ÖÙÖÓ ÙØÐ Ð ÌÓÖÑ ÔÖ ÓÖÒ× ÑÑØÑÒØ Ð ×ÙÒØ

ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ËÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ËÔÞÓ Ò

ÍÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐØÓ × ×ÓÐÓ × Ð Ò×Ñ Ù×Ó

Ò

ÓÒÚÖÒÞ ×Ù ××ÓÒ ÓÒ ØØ ÓÐÐØ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ×ÙÓÒÓ Ð

ÑÒØ ÐÐ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ¬ÒÞÓÒ ÔÖ Ð ×ÔÞ ÑØÖ Ð ØØÓ ÓÖ

Ü Ý Ü Ý

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÒÚÖÒØ × ÓÒØÒ ÙÒ Ü ØÐ


ÐÑ

Ò ÜÒ Ü

ÐÐÓÖ × ÖÚÑÓ Ü ÜÒ ÑÑÓ Ü Ð ÐÑØ ÜÒ

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ù Ý × ÔÖ ÓÒ ××ØÙÒÆ

ØÐ

ÜÑ ÜÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ñ Ò Æ

Ä ×Ù ××ÓÒ ÖÒÓ ×ÔÓÒÐ Ò Ò ÙÒ ÒÖ Ó ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÁÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÒÓÖÑØÓ ÔÓ××ÑÓ Ö ÙÒ Ô××Ó ÚÒØ Ù×Ö Ð ×Ö

Ä ×Ö Ò¬ÒØ ÔÓ××ÓÒÓ ÓÖ ××Ö ¬ÒØ Ò ÙÒ ÑÓÓ ÒÐÓÓ ÕÙÐÐÓ ÐÐ ÒÐ×

ÁÒØØ × Ü ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÔÓ××ÑÓ ××Ó Ö Ü Ð

×Ù ××ÓÒ ×Ò ×ÓÑÑ ÔÖÞÐ

ÓÚ Ò ¡¡¡ Ë ×Ò ÓÒÚÖÒØ

×Ò Ü Ü ¡¡¡ ÜÒ

×Ò × Ó ×Ò ×

ÐÐÓÖ Ð ×Ö Ò¬ÒØ Ó ÔÖ ÖÚØ Ð ×ÖÜ Ü Ü ¡¡¡

ØØ ÓÒÚÖÖ Ó ××Ö ÓÒÚÖÒØ × ÑØ Ð ×ÓÑÑ ÐÐ ×Ö × × ÖÚ

×

Ü Ü Ü ¡¡¡


Ë Ü Ü ¡¡¡ ÓÒÚÖ Ð ×Ö ØØ ××ÓÐÙØÑÒØ ÓÒÚÖÒØ ÌÙØØÚ Ò

ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ð ××ÓÐÙØ ÓÒÚÖÒÞ ÑÔÐ Ð ÓÒÚÖÒÞ × ×ÓÐÓ × ÓÑÔÐØÓ

ÁÐ ÓÒ ØØÓ ÓÒÚÖÒÞ ÙÒ ×Ö ÔÙÓ ××Ö Ù×ØÓ ÔÖ ¬ÒÖ ÙÒ × Ë ÙÒÓ

×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ò ÓÒ Ð ÔÖÓÔÖØ ÔÖ ÓÒ Ü Ú

ÙÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ × ÐÖ «Ò ØÐ

Ü « ¡¡¡ «ÒÒ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÐÐÓÖ Ò ÑØ ÙÒ × Ë ÙÖ Ó × ÔÖ Ä ×Ö«

Ð ×ÓÑÑ Ü ÐÐÓÖ ÑØ Ð ×ÔÒ×ÓÒ Ü Ö×ÔØØÓ Ò × × ÖÚ

Ü

«


Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÙÒ×ËÙÖ ÐÐÓÖ ×ÔÖÐ Ä ÑÓ×ØÖÞÓÒ

×ÑÔÐ ÚÒ Ð× Ø Ð ÐØØÓÖ ËÓÖÔÖÒÒØÑÒØ Ð ÒÚÖ×Ó ÒÓÒ ÚÖÓ Ó ÙÒÓ ×ÔÞÓ

Ò ×ÔÖÐ ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ ÙÒ × Ë ÙÖ

ÓÒ×ÖÑÓ ÓÖ Ð ÔÖÓÐÑ ÓÑÔÐØÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

ÌÓÖÑ ÓÑÔÐØÑÒØÓ

Ë ¡ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ ××Ø ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÙÒ

×ÓÑØÖ ×Ù ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ï Ò×Ó Ò ÄÓ ×ÔÞÓ ÙÒÓÑÒÓ

×ÓÑØÖ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÁÐ ØÓÖÑ ÑÔÐ Ð ××ØÒÞ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÓÑÔÐØÓ

ÙÒ ×ÓÑØÖ Ï ÓÚ Ï Ò×Ó Ò ÙÒ Ó ÑÒÓ

×ÓÑØÖ ÓÒ×ÙÒØÑÒØ ÔÖ ÔÖÓÚÖ Ð ØÓÖÑ ÓÑÓ Ö ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ ÒØÖÓÙÖÖ Ò ××Ó ÙÒ ÒÓÖÑ ÓÒÚÒÒØ

ÈÖ ¬ÒÖ ×Ù Ð Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÓÒ×ÖÑÓ Ù

ÕÙÐÙÒÕÙ Ü Ý Ù ÐÓÖÓ ÖÔÔÖ×ÒØÒØ ÕÙÐÙÒÕÙ ÜÒ Ü ÝÒ Ý Ë Ö ÓÖ

Ü Ý ×ÓÒÓ Ð×× ÕÙÚÐÒÞ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ò ÈÓÒÑÓ ÞÒ ÜÒ ÝÒ ÐÐÓÖ

ÞÒ Ù Ý Ò ÔÖ

ÞÒ ÞÑ ÜÒ ÝÒ ÜÑ ÝÑ ÜÒ ÜÑ ÝÒ ÝÑ

¬ÒÑÓ Ð ×ÓÑÑ Þ Ü Ý Ü Ý ÓÑ Ð Ð×× ÕÙÚÐÒÞ Ù ÞÒ Ð

ÖÔÔÖ×ÒØÒØ Ó× ÞÒ Þ ÉÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ÒÔÒÒØ ÐÐ ÔÖØ ÓÐÖ × ÐØ

ÐÐ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÔÔÖØÒÒØ Ü Ý ÁÒØØ Ð ¬ÒÞÓÒ ÕÙÚÐÒÞ Ö

×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÒØÖÓÓØØ ÒÐÐ ×ÞÓÒ ÑÓ×ØÖ × ÜÒ Ü Ò ÝÒ Ý Ò

ÐÐÓÖ ÜÒ ÝÒ Ü Ò Ý Ò ÔÖ

ÜÒ ÝÒ Ü Ò Ý Ò ÜÒ Ü Ò ÝÒ Ý Ò

ÒÐÓÑÒØ ¬ÒÑÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ «Ü ÙÒÓ × ÐÖ « ÙÒÐÑÒØÓ Ü ÓÑ Ð

Ð×× ÕÙÚÐÒÞ Ù «ÜÒ ÙÒÖÔÔÖ×ÒØÒØ ÆÙÓÚÑÒØ Ð ¬ÒÞÓÒ Ò

ÔÒÒØ ÐÐ ÔÖØ ÓÐÖ × ÐØ Ð ÖÔÔÖ×ÒØÒØ Ü Ä ÐÑÒØÓ ÞÖÓ Ð Ð××

ÕÙÚÐÒÞ ØÙØØ Ð ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÓÒÚÖÓÒÓ ÞÖÓ ÆÓÒ Æ Ð ÚÖ¬ Ö

ÕÙ×Ø Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ÒÒÓ ØÙØØ Ð ÔÖÓÔÖØ Ö ×Ø ÐÐ ¬ÒÞÓÒ Ó×

ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ×Ù ×Ù Ï Ð ÓÔÖÞÓÒ ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ ÒÓØØ ÓÒ ÓÒÓ ÓÒ ÕÙÐÐ ÒÓØØ ÑÞÞÓ

¬ÒÑÓ ×Ù Ð ÒÓÖÑ ÔÓÒÒÓ Ü Ü ÔÖ ÓÒ Ü ÓÚÚÓ ¡

×Ó× Æ Æ Ð ÐØÖ Ù ××ÓÑ Æ Æ ×ÙÓÒÓ ÕÙÐÐ ÔÖ ¡ ÓÒ

ÙÒ ÔÖÓ ××Ó ÐÑØ ÁÒØØ ÔÖ ÚÖ¬ Ö Æ ×ÙÆ ÒØ ÒÓØÖ × ÜÒ ÙÒ

ÖÔÔÖ×ÒØÒØ ÐÐ Ð×× ÕÙÚÐÒÞ ¬Ò× Ü × ÜÒ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÜÒ

ÒÐÐ ×ÓÑØÖ ×Ù Ï ÑÓ

ÜÒ Ü «ÜÒ «Ü


ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ÁÆÁÌÇ ÁÅÆËÁÇÆÄÁ ËÇÌÌÇËÈÁ

ÕÙÒ ÔÖ Ð ÓÒØÒÙØ ÐÐ ×ØÒÞ

Ü ÐÑ

Ò

ÜÒ «Ü ÐÑ

Ò

«ÜÒ

ÖÞ ÐÐ ×ÓÑØÖ ×Ù Ï Ð ØØÓ Æ ×Ó×ØØÓ Ò × ÓØØÒ

«Ü ÐÑ

Ò

«ÜÒ ÐÑ

Ò «ÜÒ « ÐÑ

Ò ÜÒ « ÐÑ

Ò

Ó «Ü «Ü ÒÐÓ ÑÓ×ØÖÞÓÒ × ÔÙÓ ÖÔÖÚÖ¬ Ö Æ

ÜÒ

ËÔÞ ÆÓÖÑØ ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ËÓØØÓ×ÔÞ

ÊÓÞÞÑÒØ ÔÖÐÒÓ Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ ×ØÐ× ÒÐ ×Ó ÚØØÓÖ ÐÒÖÑÒØ Ò

ÔÒÒØ ÒÓÒ ÔÓ××ÐØÖÓÚÖ ÙÒ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ ÓÒÚÓÐ ÖÒ × ÐÖ Ð

Ñ×ÑÓ ØÑÔÓ ÖÔÔÖ×ÒØ ÙÒ Ô ÓÐÓ ÚØØÓÖ

ÄÑÑ ÓÑÒÞÓÒ ÄÒÖ

Ë Ü ¡¡¡ ÜÒ ÙÒ Ò×Ñ ÚØØÓÖ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

ÑÒ×ÓÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÐÐÓÖ ××Ø ÙÒ ÒÙÑÖÓ ØÐ ÔÖ ÓÒ × ÐØ Ð

× ÐÖ « ¡¡¡ «Ò ÑÓ

« Ü ¡¡¡«ÒÜÒ « ¡¡¡ «Ò

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÖÚÑÓ × « ¡¡¡ «Ò Ë × ØÙØØ Ð « ×ÓÒÓ ÞÖÓ ÐÐÓÖ Ð

×Ó×ØØ ÔÖ ÓÒ Ë × ÐÐÓÖ Ð ÕÙÚÐÒØ ÐÐ ×ÙÙÐÒÞ

× ÓØØÒ ÐÐ ÚÒÓ ÔÖ × × ÖÚÒÓ ¬ «× Ó

¬ Ü ¡¡¡¬ Ò ÜÒ

Ò


¬

ÕÙÒ ×ÙÆ ÒØ ÔÖÓÚÖ Ð ××ØÒÞ ÙÒ ØÐ Ð ÚÐ ÔÖ ÓÒ ÒßÔÐ

× ÐÖ ¬ ¡¡¡ ¬ Ò ÓÒ ÈÒ ¬

ËÙÔÔÓÒÑÓ Ó × Ð×Ó Ç×× ×ÙÔÔÓÒÑÓ ÔÖ ÓÒ ××Ø ÙÒ ÒßÔÐ

× ÐÖ ¬ ¡¡¡ ¬ Ò ÓÒ ÈÒ ¬ ØÐ ¬ Ü ¡¡¡¬ ÒÜÒ ÁÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÒÞ ÐÐ

×Ù ××ÓÒ Ñ ××Ø ÐÐÓÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÝÑ ÚØØÓÖ

ØÐ

ÕÙÒ ØÐ

ÝÑ ¬ Ñ Ü ¡¡¡¬ Ñ

Ò ÜÒ

ÝÑ Ñ

Ò ¬


ÝÑ ÓÑ Ñ

¬¬ Ñ


¬


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÇÖ ÖÓÒÑÓ ÓÑ ×Ù ÈÓ È Ò


ÓÒ ¬××Ó Ð ×Ù ××ÓÒ

¬ Ñ¬

¬¬ Ñ


¬ ÑÓ


¬ ¬ ¡¡¡

¬

¬¬ Ñ


¬ ÉÙÒ ÔÖ

ÐÑØØ ÓÒ×ÙÒÞ ÔÖ Ð ØÓÖÑ ÓÐÞÒÓßÏÖ×ØÖ×× ¬ Ñ ÑÑØØ ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ Ë ¬ Ð ÐÑØ ÕÙ×Ø ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ × Ý Ñ

Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÝÑ ÈÖ Ð Ñ×ÑÓ ÖÓÑÒØÓ Ý Ñ ÑÑØØ

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ Ý Ñ ÔÖ Ù Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ × ÐÖ ¬ Ñ

ÓÒÚÖ × ¬ Ð ÐÑØ ÓÒØÒÙÒÓ Ò ÕÙ×ØÓ ÑÓÓ ÓÔÓ Ò Ô×× × ÓØØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

×ØÖØØ ÝÒÑ ÝÒ ÝÒ ¡¡¡ ÝÑ Ù ØÖÑÒ ×ÓÒÓ ÐÐ ÓÖÑ

ÓÒ × ÐÖ ­ Ñ


¬

ÝÒÑ

Ò


­ Ñ

Ü

Ò ¬


¬­ Ñ


¬

×Ó×ÒÓ Ð ÐÑØ ­ Ñ

¬ ÔÖ Ñ ÉÙÒ ÔÖ Ñ

ÝÒÑ Ý

ÓÚ È¬

¬¬¬

Ó× ÒÓÒ ØÙØØ ¬ ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ÞÖÓ ÈÓ Ü ¡¡¡ ÜÒ ÙÒ Ò×Ñ

ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÑÓ Ý ÐØÖÓ ÐØÓ ÝÒÑ Ý ÑÔÐ ÝÒÑ Ý

ÔÖ Ð ÓÒØÒÙØ ÐÐ ÒÓÖÑ ÈÓ ÝÑ ÔÖ ××ÙÒÞÓÒ ÝÒÑ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

×ØÖØØ ÝÑ ÓÑÓ ÚÖ ÝÒÑ ÉÙÒ Ý Ó× Ý ÔÖ Æ Ó

ÓÒØÖ Ý Ð ÐÑÑ ÔÖÓÚØÓ

ÓÑ ÔÖÑ ÔÔÐ ÞÓÒ Ð ÐÑÑ ÔÖÓÚÑÓ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ ×ÐÖ

ÌÓÖÑ ÓÑÔÐØÞÞ

ÇÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÑÔÐØÓ ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ

ÓÒ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÓÑÔÐØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÖØÖÖ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÝÑ Ò Ð Ù ÐÑØ

×Ö Ò ØÓ ÓÒ Ý Ë Ñ Ò ¡¡¡ Ò ÙÒ × ÕÙÐÙÒÕÙ ÐÐÓÖ × ÙÒ

ÝÑ ÙÒ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÐÐ ÓÖÑ

Ò


¬ Ü

ÝÑ « Ñ ¡¡¡ « Ñ

Ò Ò

ÈÓ ÝÑ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÔÖ ÓÒ Ú ÙÒÆ ØÐ ÝÑ ÝÖ

ÕÙÒÓ Ñ Ö Æ Ó Ð ÄÑÑ ÑÓ ÔÖ ÕÙÐ

ÝÑ ÝÖ

­ Ò

­


ÓÚ Ñ Ö Æ ÚÒÓ ÔÖ × ÓØØÒ

¬

¬« Ñ

« Ö


¬

Ò ¬Ñ

« « Ö


¬« Ñ

« Ö¬

­

­

Ò ¬


¬« Ñ

« Ö


Ñ Ö Æ

¬


ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ÁÆÁÌÇ ÁÅÆËÁÇÆÄÁ ËÇÌÌÇËÈÁ

Ó ÑÓ×ØÖ × ÙÒ ÐÐ Ò ×Ù ××ÓÒ

« Ñ

« « ¡¡¡ ¡¡¡ Ò

Ù Ý Ò Ê Ó Ò ÉÙÒ ÓÒÚÖ × « Ð ÐÑØ Í×ÒÓ ÐÐÓÖ Ð Ò ÐÑØ

« ¡¡¡ «Ò ¬ÒÑÓ

ÖÑÒØ Ý ÁÒÓÐØÖ

ÝÑ Ý

­ Ò

­


Ý « ¡¡¡«ÒÒ


Ñ

« «

­

­

Ò ¬


¬« Ñ

«

¬

¬

×ØÖ « Ñ

« ÉÙÒ ÝÑ Ý Ó ÝÑ Ý Ó ÑÓ×ØÖ ÝÑ ÓÒÚÖÒØ

Ò ÈÓ ÝÑ Ö ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ò Ó ÔÖÓÚ ÓÑÔÐØÓ

ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ Ð ÌÓÖÑ × ÖÚ Ð×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ Ù×ÙÖ

ÇÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ù×Ó Ò

ÚÖÑÓ ×ÓÒÓ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ Ò ÒÙÑÖÓ× Ó ×ÓÒ ÒÐ ×ÙØÓ

ÍÒ ÐØÖ ÔÖÓÔÖØ ÒØÖ××ÒØ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ØÙØØ

Ð ÒÓÖÑ ×Ù ÔÓÖØÒÓ ÐÐ Ñ×Ñ ØÓÔÓÐÓ ÔÖ Ó Ð Ò×Ñ ÔÖØ ×ÓÒÓ Ð ×Ø××

ÔÖ× ÒÖ ÐÐ ÔÖØ ÓÐÖ × ÐØ ÐÐ ÒÓÖÑ Ò Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

ÒÞÓÒ ÆÓÖÑ ÕÙÚÐÒØ

ÍÒ ÒÓÖÑ ¡ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ØØ ÕÙÚÐÒØ ÐÐ ÒÓÖÑ ¡ ×Ù ×

××ØÓÒÓ ÒÙÑÖ ÔÓ×ØÚ ØÐ ÔÖ ÓÒ Ü ×

Ü Ü Ü

ÉÙ×ØÓ ÓÒ ØØÓ ÑÓØÚØÓ Ð ×ÙÒØ ØØÓ

ÆÓÖÑ ÕÙÚÐÒØ ×Ù ¬Ò× ÓÒÓ Ð Ñ×Ñ ØÓÔÓÐÓ ÔÖ

ÁÒØØ Ó ×Ù ÐÐ Ð ØØÓ ÓÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ ÙÒÙÒÓÒ

ÔÐÐ ÔÖØ Ä× ÑÓ ØØÐ ÙÒ ÔÖÓÚ ÓÖÑÐ Ð ÐØØÓÖ ÔÙÓ Ò ÑÓ×ØÖÖ

Ð ×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ò ¡ ¡ ×ÓÒÓ Ð ×Ø××

Í×ÒÓ Ð ÄÑÑ ÔÓ××ÑÓ ÓÖ ÔÖÓÚÖ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ ÒÓÒ ÚÐ ÔÖ Ð

×ÔÞ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÌÓÖÑ ÆÓÖÑ ÕÙÚÐÒØ

ËÙ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÓÒ ÒÓÖÑ ¡ ÕÙÚÐÒØ ÕÙÐ××

ÐØÖ ÒÓÖÑ ¡

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ñ Ò ¡¡¡ Ò ÙÒ × ÕÙÐÙÒÕÙ ÐÐÓÖ ÓÒ Ü

ÙÒ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ü « ¡¡¡«ÒÒ

ÈÖ Ð ÄÑÑ ××Ø ÙÒ Ó×ØÒØ ÔÓ×ØÚ ØÐ

Ü « ¡¡¡«Ò


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÐØÖ ÔÖØ Ð ×ÙÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ

Ü

Ò


«

Ò


« ÑÜ××Ñ ÒÒÓ Ü Ü ÓÚ Ä ÐØÖ ×ÙÙÐÒÞ Ò × ÓØØÒ

× ÑÒÓ Ð ÖÙÓÐÓ ¡ ¡ ÒÐÐ ÓÒ×ÖÞÓÒ ÔÖ ÒØ

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÙÒ ÒÓØÚÓÐ ÑÔÓÖØÒÞ ÔÖØ ×ÑÔÓ ÑÔÐ Ð ÓÒÚÖ

ÒÞ Ó Ð ÚÖÒÞ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÒÓÒ

ÔÒ ÐÐ ÔÖØ ÓÐÖ × ÐØ ÐÐ ÒÓÖÑ ×Ù ÕÙ×ØÓ ×ÔÞÓ

ÓÑÔØØÞÞ ÑÒ×ÓÒ ÒØ

Ð ÙÒ ÐØÖ ÔÖÓÔÖØ ×ÐÖ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÐÓÖÓ ×ÓØØÓ×ÔÞ

×ÓÒÓ ÐØ Ð ÓÒ ØØÓ ÓÑÔØØÞÞ ÉÙ×Ø ÙÐØÑ × ¬Ò× ÓÑ ×Ù

ÒÞÓÒ ÓÑÔØØÞÞ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ØØÓ ÓÑÔØØÓ × ÓÒ ×Ù ××ÓÒ Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ

ÓÒÚÖÒØ ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ØØÓ ÓÑÔØØÓ × Å ÓÑÔØØÓ ÓÒ×ÖØÓ ÓÑ

×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ó × ÓÒ ×Ù ××ÓÒ Ò Å ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ

ÙÒ ÐÑØ ÙÒ ÐÑÒØÓ Å

ÍÒ ÔÖÓÔÖØ ÒÖÐ Ð Ò×Ñ ÓÑÔØØ ×ÔÖ×× ÒÐ ×ÙÒØ ÄÑÑ

ÄÑÑ ÓÑÔØØÞÞ

ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÓÑÔØØÓ Å ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ù×Ó ÐÑØØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ÓÒ Ü Å Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÒÅ ØÐ ÜÒ Ü

ÈÓ Å ÓÑÔØØÓ Ü Å ÉÙÒ Å Ù×Ó ÔÖ Ü Å Ö ÖØÖÖÓ ÈÖÓÚÑÓ

Å ÐÑØØÓ Ë ÒÓØ × ×ÙÔ ÜÝ Å Ü Ý Ò ×ÙÔ ÜÝ Å Ü ÔÖ

ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ¬××Ó ÔÔÖØÒÒØ ÁÒØØ × Ó× ÒÓÒ Ó×× ÚÖÑÑÓ ×ÙÔ Ü Ý

×ÙÔ Ü ×ÙÔ Ý ÒÓÒ ÔÓ××Ð ÉÙÒ × Å Ó×× ÒÓÒ ÐÑØØÓ ÓÒØÖ

Ö ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÝÒ ØÐ ÝÒ Ò ÕÙÒ ØÐ ÐÑÒ ÝÒ

ÉÙ×Ø ×Ù ××ÓÒ ÒÓÒ ÔÓØÖ ÚÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÔÖ ÐÐÓÖ

ÝÒ ÑÑØØÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ Ó ÑÔÓ××Ð ÔÖ

ÚÖÒØ

Ä ÒÚÖ×Ó ÕÙ×ØÓ ÐÑÑ ÒÒÖÐ Ð×Ó

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ÔÖÓÚÖ ÕÙ×ØÓ ÑÔÓÖØÒØ ØØÓ ÓÒ×ÖÑÓ Ð ×Ù ××ÓÒ Ò ÒÐ

ÓÚ Ò ÆÒ ÐÒßÑÓ ØÖÑÒ ØÙØØ Ð ÐØÖ ØÖÑÒ ÉÙ×Ø ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ

ÔÖ Ò ÈÓ Ò Ñ Ô ÔÖ ÓÒ Ò Ñ Ð ×Ù ××ÓÒ ÒÓÒ ÔÙÒØ

ÙÑÙÐÞÓÒ ÉÙÒ ×ÙÓ ØÖÑÒ Ó×ØØÙ× ÓÒÓ ÙÒ Ò×Ñ ÔÙÒØ Ù×Ó ÔÖ

ÒÓÒ ÔÙÒØ ÙÑÙÐÞÓÒ ÈÖ Ð Ñ×Ñ ÖÓÒ ÕÙ×ØÓ Ò×Ñ ÒÓÒ ÓÑÔØØÓ

ÌÙØØÚ ÔÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÑÓ Ð ×ÙÒØ ÌÓÖÑ

ÌÓÖÑ ÓÑÔØØÞÞ

ÁÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÙÒ ÕÙÐ×× ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ÓÑÔØØÓ

× ×ÓÐÓ × Å Ù×Ó ÐÑØØÓ

ÈÙ ÔÖ ×ÑÒØ ×ÕÙÒÞÐÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÕÙ×ØÓ ÐØÔÓÔÙ ÑÔÓÖØÒØ ÓÑÔØØÞÞ Ò ÒÐ×

ÅÒÞÓÒÑÓ ×ÓÒÓ Ù ÐØÖ ØÔ ÓÑÔØØÞÞ Ñ ÔÖ Ð ×ÔÞ ÑØÖ ØÖ ÓÒ ØØ ÚÒÓÒÓ

ÒØ


ÇÅÈÌÌ ÁÅÆËÁÇÆÁ ÁÆÁÌ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÓÑÔØØÞÞ ÑÔÐ Ð Ù×ÙÖ Ð ÐÑØØÞÞ ÔÖ Ð ÄÑÑ

ÈÖÓÚÑÓ Ð ÒÚÖ×Ó Ë Å Ù×Ó ÐÑØØÓ Ë Ñ Ò ¡¡¡ Ò ÙÒ × ÔÖ

ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ××ÓÒ ÜÑ ÒÅ ×ÙÒ ÜÑ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

ÜÑ Ñ ¡¡¡ Ñ

Ò Ò

ÈÓ Å ÐÑØØÓ ÐÓ Ò ÜÑ Ó ÜÑ ÔÖ ØÙØØ Ð Ñ ÈÖ Ð ÄÑÑ

ÜÑ

­ Ò

­


Ñ


ÓÚ ÉÙÒ Ð ×Ù ××ÓÒ ÒÙÑÖ Ñ

¬××Ó ÐÑØØ ÔÖ Ð ØÓÖÑ

ÓÐÞÒÓßÏÖ×ØÖ×× ÙÒ ÔÙÒØÓ ÙÑÙÐÞÓÒ ÕÙ Ò ÓÑ ÒÐÐ

ÔÖÓÚ Ð ÄÑÑ ÓÒ ÐÙÑÓ ÜÑ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÞÑ ÓÒÚÖ

Þ È ÈÓ Å Ù×Ó Þ Å Ó ÑÓ×ØÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÖØÖÖ ÜÑ Ò

Å ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖ Ò Å ÉÙÒ Å ÓÑÔØØÓ

Ä ÒÓ×ØÖ × Ù××ÓÒ ÑÓ×ØÖ Ð ×ÙÒØ ÁÒ Ê Ò Ó Ò ÓÒ ÐØÖÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ

ÑÒ×ÓÒÐ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÓÑÔØØ ×ÓÒÓ ÔÖ ×ÑÒØ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ù× ÐÑØØ Ó×

ÕÙ×Ø ÔÖÓÔÖØ Ù×ÙÖ ÐÑØØÞÞ ÔÙÓ ××Ö Ù×Ø ÔÖ ¬ÒÖ Ð ÓÑÔØØÞÞ

ÌÙØØÚ ÕÙ×ØÓ ÒÓÒ ÔÙÓ ÔÙ ××Ö ØØÓ ÒÐ ×Ó Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÍÒ ×ÓÖÒØ ÐØÖ Ö×ÙÐØØ ÒØÖ××ÒØ Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ Ê×Þ

ÄÑÑ Ê×Þ

ËÒÓ ×ÓØØÓ×ÔÞ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÙÒ ÑÒ×ÓÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÙÔÔÓ

ÒÑÓ × Ù×Ó × ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ ÒÙÑÖÓ ÖÐ

ÒÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ Ú ÙÒÞ ØÐ

­

­

Ò ¬


¬ Ñ

Þ Þ Ý ÔÖ ÓÒ Ý

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐ×× Ú Ò ÑÓ Ð ×Ù ×ØÒÞ

ÓÒ Ó


Ò Ú Ý

Ý

ÖÑÒØ ÔÖ Ù×Ó ÈÖÒÑÓ ÓÖ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÈÖ Ð

¬ÒÞÓÒ ×ØÖÑÓ ÒÖÓÖ Ú ÙÒÝ ØÐ

× ÒÓØ ÔÖ Ë

Ú Ý


Þ Ú Ý ÓÚ Ú Ý

ÐÐÓÖ Þ ÑÓ×ØÖÑÓ Þ Ý ÔÖ ÓÒ Ý ÑÓ

Þ Ý Ú Ý Ý

Ú Ý

Ú Ý

Ý

¬


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÓÚ

Ý Ý

Ä ÓÖÑ Ý ÑÓ×ØÖ Ý ÉÙÒ Ú Ý ÔÖ ¬ÒÞÓÒ Í×ÒÓ

ÓØØÒÑÓ

Þ Ý Ú Ý

ÈÓ Ý Ö ÖØÖÖÓ Ó ÓÑÔÐØ Ð ÔÖÓÚ

ÝÚ Ý

ÌÓÖÑ ÑÒ×ÓÒ ÒØ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ð ÔÖÓÔÖØ ÐÔÐÐ Ù× ÙÒØÖ Å Ü Ü

ÓÑÔØØ ÐÐÓÖ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ××ÙÑÑÓ Å × ÓÑÔØØÓ Ñ Ñ ÑÓ×ØÖÑÓ Ó

ÔÓÖØ ÙÒ ÓÒØÖÞÓÒ Ë ÐÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü ÒÓÖÑ ÉÙ×ØÓ Ü ÒÖ ÙÒÓ

×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÑÒ×ÓÒÐ Ù×Ó ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ

ÔÖ Ñ ÈÖ Ð ÐÑÑ Ê×Þ Ú ÙÒÜ ÒÓÖÑ ØÐ

Ü Ü

Ð ÐÑÒØ Ü Ü ÒÖÒÓ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÔÖÓÔÖÓ Ù×Ó ÈÖ Ð

ÐÑÑ Ê×Þ Ú ÙÒÜ ÒÓÖÑ ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÑÓ

ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ

Ü Ü

Ü Ü

Ü Ü

ÈÖÓ ÒÓ ÔÖ ÒÙÞÓÒ ÓØØÒÑÓ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÐÑÒØ ÜÒ Å ØÐ

ÜÑ ÜÒ Ñ Ò

ÇÚÚÑÒØ ÜÒ ÒÓÒ ÔÙÓ ÚÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ Ó ÓÒØÖ Ð

ÓÑÔØØÞÞ Å ÉÙÒ Ð ÒÓ×ØÖ ××ÙÒÞÓÒ Ñ Ð× Ñ

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÚÖ ÔÔÐ ÞÓÒ ÄÓ ÙØÐÞÞÖÑÓ ÓÑ ÙÒÓ ×ØÖÙÑÒØÓ ×ÐÖ Ò

ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ó×ØØ ÓÔÖØÓÖ ÓÑÔØØ

Ð Ò×Ñ ÓÑÔØØ ×ÓÒÓ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖ ÒÒÓ ÙÒ ÙÓÒ ÓÑÔÓÖØÑÒØÓ ××

ÑÑØØÓÒÓ ÒÙÑÖÓ× ÔÖÓÔÖØ ×ÐÖ ×ÑÐ ÕÙÐÐ Ð Ò×Ñ ¬ÒØ ÒÓÒ ×ÓÒÓ

×Ó×ØØ Ð Ò×Ñ ÒÓÒ ÓÑÔØØ ÁÒ ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ ÙÒ

ÔÖÓÔÖØ ÓÒÑÒØÐ Ð Ò×Ñ ÓÑÔØØ ÒÒÓ ÑÑÒ ÓÑÔØØ

ÌÓÖÑ ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ

ËÒÓ ×ÔÞ ÑØÖ Ì ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ ÐÐÓÖ Ð ÑÑÒ ÙÒ

×ÓØØÓÒ×Ñ ÓÑÔØØÓ Å ×ÓØØÓ Ì ÓÑÔØØÓ


ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ Ð ¬ÒÞÓÒ ÓÑÔØØÞÞ ×ÙÆ ÒØ ÑÓ×ØÖÖ ÓÒ ×Ù ××ÓÒ

ÝÒ ÒÐÐ ÑÑÒ Ì Å ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖ Ò Ì Å

ÈÓ ÝÒ Ì Å ÑÓ ÝÒ ÌÜÒ ÔÖ ÕÙÐ ÜÒ Å ÈÓ Å ÓÑÔØØÓ

ÜÒ ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÜÒ ÓÒÚÖ Ò Å Ä ÑÑÒ ÜÒ ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÝÒ ÓÒÚÖ Ò Ì Å ÔÖ Ð ÔÖ Ì ÓÒØÒÙ ÉÙÒ

Ì Å ÓÑÔØØÓ

ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÓÒ ÐÙÑÓ Ð ×ÙÒØ ÔÖÓÔÖØ Ò ÒÓØ ÐÐ ÒÐ× ÔÖ Ð

ÙÒÞÓÒ ÓÒØÒÙ × ×ØÒ Ð ×ÔÞ ÑØÖ

ÓÖÓÐÐÖÓ Å××ÑÓ ÅÒÑÓ

ÍÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÓÒØÒÙ Ì ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ÓÑÔØØÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ò Ê

××ÙÑ ÙÒ Ñ××ÑÓ ÙÒ ÑÒÑÓ Ò ÕÙÐ ÔÙÒØÓ Å

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ì Å Ê ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ Ù×Ó ÐÑØØÓ ÔÖ Ð ÄÑÑ

ÔÔÐ ØÓ Ì Å ℄ Ó× Ò Ì Å Ì Å ×ÙÔ Ì Å Ì Å Ð ÑÑÒ

ÒÚÖ× ÕÙ×Ø Ù ÔÙÒØ ÓÒ××ØÓÒÓ ÔÙÒØ Å Ò Ù ÌÜ Ö×ÔØØÚÑÒØ ÑÒÑÓ

Ñ××ÑÓ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ

ÆÐ ×Ó Ð ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ Ò ÔÖØ ÓÐÖ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÑØ

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

×Ô Ð ÒØÖ×× ×ÓÒÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÓÒ×ÖÚÒÓ Ð Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ

Ð ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÒÐ ×Ò×Ó ÐÐ ×ÙÒØ ¬ÒÞÓÒ

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ØÐ

Ð ÓÑÒÓ Ì Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ð ÑÑÒ Ê Ì Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ ×ÙÐ Ñ×ÑÓ ÑÔÓ

ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý Ì × ÐÖ «

Ì Ü Ý ÌÜ ÌÝ

Ì «Ü «Ì Ü

Ë Ó××ÖÚ Ð ÒÓØÞÓÒ × ÖÚÑÓ ÌÜ ÒÚ Ì Ü ÕÙ×Ø ×ÑÔЬ ÞÓÒ ×ØÒÖ

Ò ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ ÁÒÓÐØÖ ÔÖ ØÙØØÓ Ð ×ÙØÓ Ù×ÖÑÓ Ð ×ÙÒØ ÒÓØÞÓÒ

Ì Ò Ð ÓÑÒÓ Ì

Ê Ì Ò Ð ÑÑÒ Ì

Æ Ì Ò ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ Ì

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ Ì Ð Ò×Ñ ØÙØØ Ð Ü Ì ØÐ ÌÜ

ÍÒ ÐØÖ ÔÖÓÐ ÔÖ ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ ÖÒÐ ÆÓÒ ÓØØÖÑÓ ÕÙ×ØÓ ØÖÑÒ ÔÖ

ÓÑÓ Ö×ÖÚÖÐÓ ÙÒ ÐØÖÓ × ÓÔÓ ÒÐÐ ØÓÖ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ

ÓÑÓ Ò Ö ÕÙÐ Ó× ×ÙÐÐ Ù×Ó ÐÐ Ö Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ Ë

Ì Ê Ì ÓÚ ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÒØÖÑ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ×× ÐÐÓÖ

Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ó ÔÔÐ ÞÓÒ Ì ×Ù Ê Ì × ÖÚÑÓ

Ì Ì ÊÌ


Ó Ì Ò × ÖÚÑÓ

ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

Ì Ì

Ë Ì ØÙØØÓ ÐÓ ×ÔÞÓ ÐÐÓÖ ß ×ÓÐÓ ÐÐÓÖ ß × ÖÚÑÓ

ÖÑÒØ ÕÙÚÐÒØ

Ì

Ì «Ü ¬Ý «Ì Ü ¬ÌÝ

ÈÖÒÒÓ « Ò ÓØØÒÑÓ Ð ×ÙÒØ ÓÖÑÙÐ Ù ÚÖÑÓ ×ÓÒÓ ÑÓÐØ

ÚÓÐØ ÒÐ ×ÙØÓ

Ì

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÁÒØØ

Ä ÓÔÖØÓÖ ÒØØ Á ¬ÒØÓ ÁÜ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ë ÖÚÑÓ Ò

×ÑÔÐ ÑÒØ Á ÔÖ Á Ó× ÁÜ Ü

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÖÓ

Ä ÓÔÖØÓÖ ÞÖÓ ¬ÒØÓ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÌÓÖÑ ÁÑÑÒ ËÔÞÓ ÆÙÐÐÓ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÐÓÖ

Ä ÑÑÒ Ê Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

Ë Ñ Ì Ò ÐÐÓÖ Ñ Ê Ì Ò

ÄÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ Æ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖÒÑÓ Ù ÕÙÐÙÒÕÙ Ý Ý ÊÌ ÑÓ×ØÖÑÓ «Ý ¬Ý

Ê Ì ÔÖ Ù × ÐÖ ÕÙÐÙÒÕÙ « ¬ ÈÓ Ý Ý Ê Ì ÑÓ Ý ÌÜ

Ý ÌÜ ÔÖ ÕÙÐ Ü Ü Ì Ò «Ü ¬Ü Ì ÔÖ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ Ä ÐÒÖØ Ì

Ì «Ü ¬Ü «Ì Ü ¬ÌÜ «Ý ¬Ý

ÉÙÒ «Ý ¬Ý ÊÌ ÈÓ Ý Ý ÊÌ ÖÒÓ ÖØÖÖ Ó× ÐÓ ÖÒÓ Ð × ÐÖ Ó

ÔÖÓÚ Ê Ì ÙÒÓ×ÔÞÓÚØØÓÖÐ

Ë ÐÑÓ Ò ÐÑÒØ Ý ¡¡¡ ÝÒ Ê Ì Ò ÙÒ ÑÒÖ ÖØÖÖ ÐÐÓÖ

ÑÓ Ý ÌÜ ¡¡¡ ÝÒ ÌÜÒ ÔÖ ÕÙÐ Ü ¡¡¡ ÜÒ Ò Ì ÈÓ Ñ Ì

Ò ÕÙ×ØÓ Ò×Ñ Ü ¡¡¡ ÜÒ Ú ××Ö ÐÒÖÑÒØ ÔÒÒØ ÉÙÒ

« Ü ¡¡¡«Ò ÜÒ

ÔÖ Ð × ÐÖ ÒÓÒ ØÙØØ ÒÙÐÐ ÈÓ Ì ÐÒÖ Ì ÔÔÐ ÒÓ Ì ÒØÖÑ

ÑÑÖ × ÓØØÒ

Ì « Ü ¡¡¡«Ò ÜÒ « Ý ¡¡¡«Ò ÝÒ

Ó ÑÓ×ØÖ Ð Ò×Ñ Ý ¡¡¡ ÝÒ ÐÒÖÑÒØ ÔÒÒØ ÔÖ Ð« ÒÓÒ ×ÓÒÓ

ØÙØØ ÒÙÐÐ Ê ÓÖÒÓ ÕÙ×ØÓ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ê Ì Ö ×ØØÓ × ÐØÓ Ò ÙÒ ÑÒÖ


ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÖØÖÖ Ò ÓÒ ÐÙÑÓ Ê Ì ÒÓÒ ÑÑØØ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

Ò ÓÔÙ ÐÑÒØ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ Ó ×Ò¬ Ñ Ê Ì Ò

ÈÖÒÑÓ Ù ÕÙÐÙÒÕÙ Ü Ü Æ Ì ÐÐÓÖ ÌÜ ÌÜ ÈÓ Ì ÐÒÖ

ÔÖ × ÐÖ ÕÙÐÙÒÕÙ « ¬ ÑÓ

Ì « Ü ¬ Ü

Ó ÑÓ×ØÖ « Ü ¬ Ü Æ Ì ÉÙÒ Æ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

Ä ×ÙÒØ ÓÒ×ÙÒÞ ÑÑØ ÐÐ ÔÖØ ÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ò ÒÓØ

Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÒ×ÖÚÒÓ Ð ÔÒÒÞ ÐÒÖ

Ç ÙÔÑÓ ÓÖ ÐÐ ÒÚÖ×Ó ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ê ÓÖÑÓ ÔÔÖÑ ÙÒ Ô

ÔÐ ÞÓÒ Ì Ì ØØ ÒØØÚ Ó ÙÒÚÓ × ÔÙÒØ «ÖÒØ ÒÐ ÓÑÒÓ

ÒÒÓ ÑÑÒ «ÖÒØ Ó ×ÔÖÓÒÜ Ü Ì

Ó Ò ÑÒÖ ÕÙÚÐÒØ ×

ÁÒ ÕÙ×ØÓ ×Ó ××Ø Ð ÔÔÐ ÞÓÒ

Ü Ü ÌÜ ÌÜ

ÌÜ ÌÜ Ü Ü

Ì Ê Ì Ì

Ý Ü Ý ÌÜ

ÔÔÐ ÓÒ Ý Ê Ì ×Ù ÕÙÐ Ü Ì ÔÖ Ù ÌÜ Ý Ä ÔÔÐ ÞÓÒ Ì

ÑØ Ð ÒÚÖ× Ì

ÐÐ ÑÓ ÖÑÒØ

Ì ÌÜ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ì

ÌÌ Ü Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÊÌ

ÁÒ ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ×ÙÐ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ Ð ×ØÙÞÓÒ Ð ×ÙÒØ

Ä ÒÚÖ×Ó ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ××Ø × ×ÓÐÓ × ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ ÓÒ××Ø ×ÓÐ

ÑÒØ Ð ÚØØÓÖ ÒÙÐÐÓ ÈÙ ÔÖ ×ÑÒØ ÑÓ Ð ×ÙÒØ ÙØÐ ÖØÖÓ ÙØÐÞÞÖÑÓ

ÑÓÐØÓ ÖÕÙÒØÑÒØ

ÌÓÖÑ ÇÔÖØÓÖ ÁÒÚÖ×Ó

ËÒÓ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÒØÖÑ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ×× Ë Ì Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÓÒ ÓÑÒÓ Ì ÑÑÒ Ê Ì ÐÐÓÖ

Ä ÒÚÖ×Ó Ì Ê Ì Ì ××Ø × ×ÓÐÓ ×

Ë Ì ××Ø ÙÒÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÌÜ Ü

Ë Ñ Ì Ò Ì ××Ø ÐÐÓÖ Ñ Ê Ì Ñ Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙÔÔÓÒÑÓ ÌÜ ÑÔÐ Ü Ë ÌÜ ÌÜ ÈÓ Ì

ÐÒÖ

Ì Ü Ü ÌÜ ÌÜ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

Ó× Ü Ü ÔÖ ÔÓØ× ÉÙÒ ÌÜ ÌÜ ÑÔÐ Ü Ü Ì ××Ø ÔÖ Ð

Î ÚÖ× × Ì ××Ø ÐÐÓÖ Ð ÚÐ ÐÐ ÓÒ Ü ÐÐ

ÓØØÒÑÓ

ÌÜ Ì Ü

Ó ÓÑÔÐØ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ

××ÙÑÑÓ Ì ××Ø ÑÓ×ØÖÑÓ Ì ÐÒÖ ÁÐ ÓÑÒÓ Ì

Ê Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÓÒ×ÖÑÓ Ð Ü Ü Ì

ÕÙÐÙÒÕÙ Ð ÐÓÖÓ ÑÑÒ

ÐÐÓÖ

Ý ÌÜ Ý ÌÜ

Ü Ì Ý Ü Ì Ý

Ì ÐÒÖ Ó× ÔÖ Ð × ÐÖ ÕÙÐÙÒÕÙ « ¬ ÑÓ

ÈÓ Ü Ì Ý Ó ÑÔÐ

«Ý ¬Ý «Ì Ü ¬ÌÜ Ì «Ü ¬Ü

Ì «Ý ¬Ý «Ü ¬Ü «Ì Ý ¬Ì Ý

ÔÖÓÚ Ì ÐÒÖ

ÑÓ Ñ Ê Ì Ñ Ì ÔÖ Ð ÌÓÖÑ Ñ Ì Ñ Ê Ì

ÔÖ Ð Ñ×ÑÓ ØÓÖÑ ÔÔÐ ØÓ Ì

ÅÒÞÓÒÑÓ Ò¬Ò ÙÒ ÓÖÑÙÐ ÙØÐ ÔÖ Ð ÒÚÖ×Ó ÐÐ ÓÑÔÓ×ÞÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÄÑÑ ÁÒÚÖ×Ó Ð ÈÖÓÓØØÓ

ËÒÓ Ì Ë ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ØØÚ ÓÚ ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ

ÐÐÓÖ Ð ÒÚÖ×Ó ËÌ Ð ÔÖÓÓØØÓ ÓÑÔÓ×ÞÓÒ ËÌ ××Ø

ËÌ Ì Ë

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð× Ø Ð ÐØØÓÖ

ËÔÞ ÄÒÖ ÇÔÖØÓÖ

ÓÒ×ÖÑÓ Ù ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÕÙÐÙÒÕÙ ÒØÖÑ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ×× Ð Ò×Ñ

Ä

Ó×ØØÙØÓ ØÙØØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ò Ó × ÙÒÓ ØÐ ÓÔÖØÓÖ ¬ÒØÓ

×Ù ØÙØØÓ Ð ×Ù ÑÑÒ Ò ÎÓÐÑÓ ÑÓ×ØÖÖ Ä ×Ø××Ó ÔÙÓ ××Ö

ÓØØÓ ÐÐ ×ØÖÙØØÙÖ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÁÐ ØÙØØÓ ÑÓÐØÓ ×ÑÔÐ Ä ÚÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ × Ò ÑÒÖ Ð ØÙØØÓ

ÒØÙÖÐ ¬ÒÑÓ Ð ×ÓÑÑ Ì Ì Ù ÓÔÖØÓÖ Ì Ì Ä ÓÑ

Ì Ì Ü Ì Ü Ì Ü

Ð ÔÖÓÓØØÓ «Ì Ì Ä ÔÖ ÙÒÓ × ÐÖ « ÓÑ

«Ì Ü «Ì Ü


ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÄÁÅÁÌÌÁ ÇÆÌÁÆÍÁ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÄÑØØ ÓÒØÒÙ

ËÑÓ ÓÖ ÒØÖ××Ø ¬ÒÖ ÙÒ Ð×× ÔÖØ ÓÐÖ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÑÑØØÓÒÓ

ÒÓÖÑ Ó×ØØÙ× ÓÒÓ ÕÙÒ ×× ×Ø×× ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÄÑØØ

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ì Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÚ Ì

Ä ÓÔÖØÓÖ Ì ØØÓ ÐÑØØÓ × ××Ø ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÖÐ ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ì

ÌÜ Ü

ÁÒ Ð ÒÓÖÑ ×Ò×ØÖ ÕÙÐÐ Ð ÒÓÖÑ ×ØÖ ÕÙÐÐ ÈÖ ×ÑÔÐ Ø

ÑÓ Ò ØÓ ÓÐ Ñ×ÑÓ ×ÑÓÐÓ ¡ ÒØÖÑ Ð ÒÓÖÑ ×ÒÞ ÔÖ ÓÐÓ ÓÒÙ×ÓÒ

Ä ÓÖÑÙÐ ÑÓ×ØÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ ÔÔÐ Ò×Ñ ÐÑØØ Ò Ì Ò Ò×Ñ

ÐÑØØ Ò Ó ÑÓØÚ Ð ØÖÑÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ

ØØÒÞÓÒ Ë ÒÓØ Ð ÔÖ×ÒØ Ù×Ó ÐÐ ÔÖÓÐ ÐÑØØÓ «ÖÒØ ÕÙÐÐÓ Ò

ÒÐ× ÓÚ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÐÑØØ ÙÒ ÙÒÞÓÒ Ð Ù ÑÑÒ ÙÒ Ò×Ñ ÐÑØØÓ

ÉÙÐ ÐÔÙ Ô ÓÐÓ ØÐ Ð ÒÓÖÚÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ì ÒÓÒ

×ÒÓ ÒÙÐÐ ÈÓ××ÑÓ × ÐÙÖ Ü ÔÖ ÌÜ ÔÖÜ ℄ ÚÒÓ × ÓØØÒ

ÌÜ

Ü

Ü

Ó ÑÓ×ØÖ Ú ××Ö ÐÑÒÓ ÐØÖØØÒØÓ ÖÒ Ð ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ÐÐ ×ÔÖ×

×ÓÒ ×Ò×ØÖ ÓÒ×ÖØ ×Ù Ì ÉÙÒ Ð ÑÒÑÓ ÔÓ××Ð ÒÐÐ ÕÙ×ØÓ

×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ÉÙ×Ø ÕÙÒØØ Ò Ø ÓÒ Ì Ó×

Ì ×ÙÔ

Ü Ì

Ü

ÌÜ


Ü

Ì ÑØÓ Ð ÒÓÖÑ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ Ì Ë Ì ¬ÒÑÓ Ì Ò ÕÙ×ØÓ

×Ó ÖÐØÚÑÒØ ÒÒØÖ××ÒØ Ì ÔÖ Ì

Ë ÒÓØ Ð ÓÒ Ì ÚÒØ

ÌÜ Ì Ü

ÔÔÐ ÖÑÓ ÕÙ×Ø ÓÖÑÙÐ ÔÙØØÓ×ØÓ ÖÕÙÒØÑÒØ

ÆØÙÖÐÑÒØ ÓÚÖÑÑÓ Ù×ج Ö Ð Ù×Ó Ð ØÖÑÒ ÒÓÖÑ ÒÐ ÔÖ×ÒØ ÓÒØ×ØÓ

ÉÙ×ØÓ ÚÒ ØØÓ ÒÐ ×ÙÒØ ÐÑÑ

ÄÑÑ ÆÓÖÑ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÐÐÓÖ

ÍÒ ÓÖÑÙÐ ÐØÖÒØÚ ÔÖ Ð ÒÓÖÑ Ì

Ì ×ÙÔ

Ü Ì

Ü

Ä ÒÓÖÑ ¬ÒØ ÐÐ ×Ó× Æ ×ÒÓ Æ

ÌÜ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÍØÐÞÞÒÓ Ð ÔÖÓÔÖØ Æ ÐÐ ÒÓÖÑ Ò Ð ÐÒÖØ Ì

ÓØØÒÑÓ ÐÐ

Ì ×ÙÔ

Ü Ì

Ü

ÌÜ ×ÙÔ

Ü Ü Ì

Ü

­

­ Ì


Ü Ü

­

­­­

×ÙÔ

Ý Ì

Ý

ÌÝ

Ë ÖÚÒÓ Ü ÒÚ Ý ×ØÖ ÑÓ Ð

Æ ÓÚÚÓ Ó× Ì ÑÓ ÌÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ì

Ó× Ì ÉÙÒ Æ ÚÐ ÁÒÓÐØÖ Æ ÓØØÒÙØÓ

×ÙÔ

Ü

«Ì ×ÙÔ

Ü

ÓÚ Ü Ì ÁÒ¬Ò Æ ×Ù

×ÙÔ

Ü

Ì Ì Ü ×ÙÔ

Ü

«ÌÜ « ×ÙÔ

Ü

Ì Ü Ì Ü ×ÙÔ

Ü

ÌÜ

Ì Ü ×ÙÔ

Ü

Ì Ü

ÕÙ Ü Ì

Ë ÒÓØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÒØØ Á Ð ÓÔÖØÓÖ ÞÖÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÒÓÖÑØÓ ×ÓÒÓ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØ ÒÒÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ ÒÓÖÑ Á

Ç××ÖÚÞÓÒ ÆÐ ×Ó Ò Ù Ì × ÙÒ ÑØÖ Ò ¢ Ò ÐÑÒØ Ð ÒÓÖÑ

ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ È ÚØØÓÖÐ ¬ÒÞÓÒ × ÕÙÐÐ Ù Ð Ð ×Ù ÒÓÖÑ Ö×ÙÐØ ××Ö Ì

Ò

ÑÜ Ë Ò Ð× ÔÖ ×Ö ÞÓ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð ÐØØÓÖ

Ð ÔÙÒØÓ Ð ÄÑÑ ÓØØÒÑÓ ÑÑØÑÒØ Ð Ö×ÙÐØØÓ Ö ØÓ

ÌÓÖÑ ËÔÞÓ

ÄÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ØÙØØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØ ÐÒÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ××Ó ×Ø××Ó ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÒ ÒÓÖÑ ¬ÒØ

ÌÜ

Ì ×ÙÔ ×ÙÔ

Ü Ü Ü

Ü

Ü

ÌÜ

×ÑÒÑÓ ÓÖ Ð ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ×Ô ¬ ÑÔÓÖØÒØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ

ÌÓÖÑ ÑÒ×ÓÒ ÒØ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÐÐÓÖ ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ×Ù ÐÑØØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ñ Ò ¡¡¡ Ò ÙÒ × ÔÖ ÈÖÒÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ

Ü È ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì ×Ù ÈÓ Ì ÐÒÖ

­

­

ÌÜ ­ Ì­ Ì ÑÜ Ì ×ÓÑÑ Ò ÐÐ ÙÐØÑ ×ÓÑÑ ÔÔÐ ÑÓ Ð ÄÑÑ ÓÒ « Ü

ÐÐÓÖ ÓØØÒÑÓ

­

­ ­

­ ­

Ü

××Ñ ÒÒÓ

ÌÜ ­Ü ÓÚ ­ ÑÜ Ì


Ó ÐÐ ÚÑÓ Ì ÐÑØØÓ


ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÄÁÅÁÌÌÁ ÇÆÌÁÆÍÁ

ÓÒ×ÖÑÓ ÓÖ Ð ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ

Ð ÓÔÖØÓÖ ×ÓÒÓ ÔÔÐ ÞÓÒ Ó× ×× × ÔÔÐ Ð ¬ÒÞÓÒ ÓÒØÒÙØ

ÙÒ ØØÓ ÓÒÑÒØÐ ÔÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÒØÒÙØ ÐÑØØÞÞ ÚÒÓÒÓ

ÓÒ ØØ ÕÙÚÐÒØ Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

Ë Ì Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÕÙÐÙÒÕÙ ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ ÐÒÖ ÓÚ Ì

×ÓÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÈÖ Ð ¬ÒÞÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ Ì ÓÒØÒÙÓ Ò ÙÒ Ü Ì

× ÔÖ ÓÒ Ú ÙÒÆ ØÐ

ÌÜ ÌÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ì ÔÖ Ù Ü Ü Æ

Ì ÓÒØÒÙÓ × Ì ÓÒØÒÙÓ Ò ÓÒ Ü Ì

ÇÖ × Ì ÐÒÖ ÑÓ Ð ÖÑÖ ÚÓÐ ØÓÖÑ ×ÙÒØ

ÌÓÖÑ ÓÒØÒÙØ ÐÑØØÞÞ

Ë Ì Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÚ Ì ×ÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ

ÐÐÓÖ

Ì ÓÒØÒÙÓ × ×ÓÐÑÒØ × Ì ÐÑØØÓ

Ë Ì ÓÒØÒÙÓ Ò ÙÒ ×ÒÓÐÓ ÔÙÒØÓ ÐÐÓÖ ÓÒØÒÙÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ××ÙÑÑÓ Ì × ÐÑØØÓ ÈÖ Ì Ð «ÖÑÞÓÒ ÒÐ Ë

Ì ÐÐÓÖ Ì ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü Ì Ë ØÓ ÙÒ ÖØÖÖÓ

ÐÐÓÖ ÔÓ Ì ÐÒÖ ÔÖ ÓÒ Ü Ì ØÐ

ÓØØÒÑÓ

Ü Ü Æ ÓÚ Æ

Ì

ÌÜ ÌÜ Ì Ü Ü Ì Ü Ü Ì Æ

ÈÓ Ü Ì Ö ÖØÖÖÓ Ó ÑÓ×ØÖ Ì ÓÒØÒÙÓ

Î ÚÖ× ××ÙÑÑÓ Ì × ÓÒØÒÙÓ Ò ÙÒ ÖØÖÖÓ Ü Ì ÐÐÓÖ ØÓ ÙÒ

ÖØÖÖÓ Ú ÙÒÆ ØÐ

ÌÜ ÌÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ì ÔÖ Ù Ü Ü Æ

ÈÖÒÑÓ ÓÖ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ý Ò Ì ÔÓÒÑÓ

Ü Ü

Æ

Æ

Ý ÐÐÓÖ Ü Ü

Ý Ý Ý

ÉÙÒ Ü Ü Æ Ó× ÔÓ××ÑÓ Ù×Ö Ð ÈÓ Ì ÐÒÖ ÑÓ

­

ÌÜ ÌÜ Ì Ü Ü ­

­Ì

Æ

Ý Ý

­

­­­

Æ

Ý ÌÝ

ÑÔÐ

Æ


ÌÝ Ó× ÌÝ

Ý Æ Ý

Ó ÔÙÓ ××Ö × ÖØØÓ ÌÝ Ý ÓÚ Æ ÉÙÒ ÔÓ ÔÒ Ü ÒÓÒ

Ý Ò ×Ù Ì ÐÑØØÓ

Ä ÓÒØÒÙØ Ì Ò ÙÒ ÔÙÒØÓ ÑÔÐ Ð ÐÑØØÞÞ Ì ÔÖ Ð × ÓÒ ÔÖØ ÐÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ×Ù ÚÓÐØ ÑÔÐ Ð ÓÒØÒÙØ Ì ÔÖ Ð


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÓÖÓÐÐÖÓ ÓÒØÒÙØ ËÔÞÓ ÆÙÐÐÓ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÐÐÓÖ

ÜÒ Ü ÓÚ ÜÒÜ Ì ÑÔÐ ÌÜÒ ÌÜ

ÄÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ Æ Ì Ù×Ó

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ×Ù Ð ÌÓÖÑ Ó ÖØØÑÒØ ÐÐ ÔÖ ÔÖ

Ò

ÌÜÒ ÌÜ Ì ÜÒ Ü Ì ÜÒ Ü

ÈÖ ÓÒ Ü Æ Ì Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÒÆ Ì ØÐ ÜÒ Ü

ÉÙÒ ÌÜÒ ÌÜ ÔÖÐÔÖØ ÕÙ×ØÓ ÓÖÓÐÐÖÓ Ò ÌÜ ÔÓ ÌÜÒ Ó×

Ü Æ Ì ÈÓ Ü Æ Ì Ö ÖØÖÖÓ Æ Ì Ù×Ó

Ð× Ø Ð ÐØØÓÖ Ð ×ÑÔÐ ÔÖÓÚ ÙÒ ÐØÖ ÙØÐ ÓÖÑÙÐ

Ì Ì Ì Ì Ì Ò Ì Ò

Ò Æ

ÚÐ ÔÖ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ Ì Ì Ì ÓÚ

×ÓÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ

Ù ÓÔÖØÓÖ Ì Ì ×ÓÒÓ ¬ÒØ ÙÙÐ × ÖÚÒÓ

Ì Ì

× ÒÒÓ Ñ×ÑÓ ÓÑÒÓ Ì Ì ×Ì Ü Ì Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ì Ì

Ä Ö×ØÖÞÓÒ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ì Ì ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ì Ò ØÓ

ÓÒ

Ð ÓÔÖØÓÖ ¬ÒØÓ

Ì

Ì Ì Ü ÌÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÍÒ ×ØÒ×ÓÒ Ì ÙÒ Ò×Ñ Å Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

Ì Å ØÐ Ì Ì Ì

Ë Ì ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖÓÔÖÓ Å ÐÐÓÖ ÙÒ ØÓ Ì ÑÓÐØ ×ØÒ×ÓÒ Ò

ØÖ×× ÔÖØ Ó ×ÓÒÓ ÕÙÐÐ ×ØÒ×ÓÒ ÓÒ×ÖÚÒÓ Ð ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ×ÐÖ ÔÖ ×ÑÔÓ

Ð ÐÒÖØ × Ì ÐÒÖ Ó Ð ÐÑØØÞÞ × Ì Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ì

ÐÑØØÓ ÁÐ ×ÙÒØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓÖÑ ØÔ Ó ÕÙ×ØÓ ÖÙÖÓ ÓÒ ÖÒ Ð ×ØÒ×ÓÒ

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ÐÐ Ù×ÙÖ Ì Ð ÓÑÒÓ ØÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ×Ø×Ó

× ÒÙÓÚÑÒØ ÐÑØØÓ ÐÒÖ Ò Ð ×Ø×× ÒÓÖÑ Ó Ò ÐÙ Ð ×Ó ÐÐ

×ØÒ×ÓÒ ÙÒ Ò×Ñ Ò×Ó Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ØÙØØÓ ÁÒ ÐÙ Ò Ð ×Ó

ÐÐ ×ØÒ×ÓÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ð ×ÙÓ ÓÑÔÐØÑÒØÓ

ÌÓÖÑ ×ØÒ×ÓÒ ÄÑØØ ÄÒÖ

Ë

Ì Ì


ÍÆÁÇÆÄÁ ÄÁÆÊÁ

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ ÐÒÖ ÓÚ Ì Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÙÒÓ×ÔÞÓ

Ò ÐÐÓÖ Ì ÙÒ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÓÒØÒÙ ÐÐ Ù×ÙÖ Ì

Ì Ì

ÁÒÓÐØÖ Ð ×ØÒ×ÓÒ Ì ÙÒÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ ÐÒÖ ÒÓÖÑ

Ì Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü Ì ÈÖ Ð ÌÓÖÑ Ú ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò Ì ØÐ ÜÒ Ü ÈÓ Ì ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÑÓ

ÌÜÒ ÌÜÑ Ì ÜÒ ÜÑ Ì ÜÒ ÜÑ

Ó ÑÓ×ØÖ ÌÜÒ Ù Ý ÔÖ ÜÒ ÓÒÚÖ ÈÖ ÔÓØ× ÓÑÔÐØÓ Ó×

ÌÜÒ ÓÒÚÖ Ó××

ÉÙÒ × Ð ×ØÒ×ÓÒ Ì ××Ø Ú ××Ö

ÌÜÒ Ý

ÌÜ Ý

ÅÓ×ØÖÑÓ ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ÒÓÒ ÑÙ Ó ÒÔÒÒØ ÐÐ ÔÖØ ÓÐÖ ×Ù ×

×ÓÒ × ÐØ Ò Ì ÓÒÚÖÒØ Ü ËÙÔÔÓÒÑÓ ÜÒ Ü ÞÒ Ü ÐÐÓÖ ÜÒ ÞÒ

ÈÓ Ì ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÑÓ

ÌÜÒ ÌÞÒ Ì ÜÒ ÞÒ Ì ÜÒ ÞÒ

Ð Ù ×Ù ××ÓÒ ÌÜÒ ÌÞÒ ÒÒÓ Ð Ñ×ÑÓ ÐÑØ ÓÔÖÓÚ Ì ÙÒÚÓ ÑÒØ

¬ÒØÓ ÔÖ ÓÒ Ü Ì

ÖÑÒØ Ì ÐÒÖ ÌÜ ÌÜ ÔÖ ÓÒ Ü Ì Ó× Ì ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ Ì

ÇÖ Ù×ÑÓ

ÌÜÒ Ì ÜÒ

Ð× ÑÓ Ò ÐÐÓÖ ÌÜÒ Ý ÌÜ ÈÓ Ü Ü ¬Ò× ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

ÓÒØÒÙ ÓØØÒÑÓ

ÌÜ Ì Ü

ÉÙÒ Ì ÐÑØØÓ Ì Ì ÆØÙÖÐÑÒØ Ì Ì ÔÖ Ð ÒÓÖÑ ××ÒÓ

¬ÒØ ÑÒØ ÙÒ ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ÒÓÒ ÔÙÓ Ö× Ö Ò ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ××Ñ ÒÒÓ

Ì Ì

ÙÒÞÓÒÐ ÄÒÖ

ÍÒ ÙÒÞÓÒÐ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ð Ù ÑÑÒ ×ÙÐÐ ÐÒ ÖÐ Ê Ó ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó

ÁÒÞÐÑÒØ Ð ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ Ö Ð ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ ÉÙ×Ø ÙÐØÑ ÔÔÓÒÓ Ó×

ÖÕÙÒØÑÒØ ÚÒ Ù×Ø ÙÒ ÒÓØÞÓÒ ×Ô ¬ ÁÒ ÑÓ ÙÒÞÓÒÐ ÓÒ Ð ÐØØÖ

ÑÒÙ× ÓÐ ¡¡¡ Ð ÓÑÒÓ ÓÒ Ð ÑÑÒ ÓÒ Ê ÐÚÐÓÖ Ò Ü

ÓÒ Ü ÓÒ Ð ÔÖÒØ×

Á ÙÒÞÓÒÐ ×ÓÒÓ ÓÔÖØÓÖ Ó× × ÔÔÐ ÒÓ Ð ¬ÒÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÚÖÑÓ Ò

ÔÖØ ÓÐÖ ×ÓÒÓ ÐÐ ×ÙÒØ Ù ¬ÒÞÓÒ ÔÖ Ð ÑÓÖÒÞ ÙÒÞÓÒÐ

ÓÒ×ÖÖÑÓ ×ÖÒÒÓ ÐÒÖ ÐÑØØ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÒÞÓÒ ÙÒÞÓÒÐ ÄÒÖ

ÍÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÒ ÓÑÒÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÑÑÒ ÒÐ ÑÔÓ × ÐÖ Ã Ó×

Ã

ÓÚ Ã Ê × ÖÐ Ã × ÓÑÔÐ××Ó

ÒÞÓÒ ÙÒÞÓÒÐ ÄÑØØ ÄÒÖ

ÍÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÑØØÓ ÐÒÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ ÐÒÖ ÓÒ ÑÑÒ

ÒÐ ÑÔÓ × ÐÖ ÐÐÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ò Ù Ð ÓÑÒÓ ÈÖ Ó ××Ø ÙÒ

ÒÙÑÖÓ ÖÐ ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

Ü Ü

ÁÒÓÐØÖ Ð ÒÓÖÑ ÒÐÐ ËÞ

Ó

×ÙÔ

Ü

Ü

×ÙÔ

Ü

Ü

Ä ÓÖÑÙÐ ÒÐÐ ËÞ ÓÖ ÑÔÐ

Ü

Ü

Ü

Ð ÌÓÖÑ ÚÒ ÖÓÖÑÙÐØÓ ÒÐ ÑÓÓ ×ÙÒØ

Ü Ü

ÌÓÖÑ ÓÒØÒÙØ ÄÑØØÞÞ

ÍÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÓÒ ÓÑÒÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÒØÒÙÓ × ×ÓÐÓ ×

ÐÑØØÓ

ÁÐ ÐÑÑ ×ÙÒØ ÚÐÓ × ÒÐ ×Ó ¬ÒØÓ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ØÖÓÚ ÙØÐ ÔÔÐ

ÞÓÒ ÒÐ ×ÙØÓ ÍÒ ÐÑÑ ×ÑÐ ÔÖ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÖØÖÖ ×Ö ØÓÔÙÒÐ ÒÐÐ

×ÞÓÒ

ÄÑÑ ÎØØÓÖ ÆÙÐÐÓ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ë Ü Ð ÔÖÓÔÖØ Ü ÔÖ ØÙØØ ÙÒÞÓÒÐ

ÐÒÖ ×Ù ÐÐÓÖ Ü

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙÔÔÓÒÑÓ ÔÖ ××ÙÖÓ Ü ÐÐÓÖ × ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ü

× ÔÙÓ ×ÔÖÑÖ ÓÑ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ ÚØØÓÖ × Ó×× Ü ÈÒ ÓÚ

Ð × ÐÖ ÒÓÒ ×ÓÒÓ ØÙØØ ÒÙÐÐ Ë ×ÑÔÓ Ë Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

Ò ××ÖÓ ÑÑØØÖ ××Ó × ÓØØÓ ÙÒ × ÀÑÐ Ó ÑÓ×ØÖÖÑÓ

×ÓÐÑÒØ ÒÐ ×ÙØÓ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÄÑÑ ÓÖÒ ÓÒÓ ××ØÖ ÕÙÒ ÚØØÓÖ Ò

ÔÒÒØ Ò ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÑÖÑÓ Ò ÓÖ ÔÔÖØÒÒØ ÒÖÒÓ Ü

ÔÓ××ÑÓ ÖÔØÖ Ð ÖÓÑÒØÞÓÒ ÔÖ ÒØ

×Ù ÚØØÓÖ ÐÐ × ××ÙÑ ÚÐÓÖ

ÓÒ×ÖÑÓ ÓÖ Ð ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ


ÔÖ ÓÒ


ÍÆÁÇÆÄÁ ÄÁÆÊÁ

××Ó ÚÒ ×Ø×Ó ØÙØØ ÚØØÓÖ Ü ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÐÒÖØ Ð ØØÓ ÓÒ Ü ÔÙÓ

××Ö ×ÔÖ××Ó ÓÑ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÚØØÓÖ ÐÐ × ÓÖ

Ü

Ñ Ó ÓÒØÖ Ð ÔÓØ× ÕÙÒ ÐÐ ××ÙÖÓ ×Ù Ü

×ÐÖ ÑÔÓÖØÒÞ Ð Ò×Ñ ØÙØØ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ¬ÒØ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ ÔÓ×× ××Ó ×Ø××Ó ××Ö ØØÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÉÙ×ØÓ ×ÔÞÓ ÒÓØØÓ ÓÒ £

ÑØÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ÐÖ Ó Ä ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

×ÓÒÓ ¬ÒØ Ò ÑÒÖ ÒØÙÖÐ ÒÐ ÑÓÓ ×ÙÒØ Ä ×ÓÑÑ Ù ÙÒÞÓÒÐ

Ð ÙÒÞÓÒÐ × Ð Ù ÚÐÓÖ ÓÒ Ü

× Ü Ü Ü Ü

Ð ÔÖÓÓØØÓ « ÙÒÓ × ÐÖ « ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ Ð ÙÒÞÓÒÐ Ô Ð Ù ÚÐÓÖ Ò Ü

Ô Ü « Ü « Ü

Ë ÒÓØ Ó ÓÒ ÓÖ ÓÒ Ð ÑÓÓ Ù×ÙÐ ×ÓÑÑÖ ÙÒÞÓÒ ÑÓÐØÔÐ ÖÐ ÔÖ

Ó×ØÒØ

ÈÓ××ÑÓ Ö Ò ÓÖ ÙÒ Ô××Ó ÒÒÒÞ ÓÒ×ÖÖ Ð ÙÐ ÐÖ Ó £ £ £ Ù

ÐÑÒØ ×ÓÒÓ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ¬ÒØ ×Ù £ ÁÒ ÑÓ £ £ ÓÒ ££ ÐÓ ÑÑÓ

ÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ÐÖ Ó

ÈÖ ÓÒ×ÖÑÓ ££ ÁÐ ÔÙÒØÓ ÔÓ××ÑÓ ÓØØÒÖ ÙÒ ÖÐÞÓÒ ÒØÖ××ÒØ

ÑÔÓÖØÒØ Ö ££ Ë ÐÑÓ Ð ÒÓØÞÓÒ

ËÔÞÓ ÒÖ Ó ÐÑÒØÓ ÎÐÓÖÒÙÒÔÙÒØÓ

Ü

£ Ü

££

ÈÓ××ÑÓ ÓØØÒÖ ÙÒ ££ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ¬ÒØÓ ×Ù £ × ÐÒÓ ÙÒ

Ü ¬××Ó ÔÓÒÒÓ

Ü Ü Ü ¬××Ó £ ÚÖÐ

Ä Ò Ü ×ÖÚ Ö ÓÖÖ ÑÓ ÓØØÒÙØÓ ÓÐÐ Ù×Ó ÙÒ ÖØÓ Ü ÁÐ ÐØØÓÖ

Ú ØÒÖ Ò ÔÖ×ÒØ ÕÙ ÐÚÖÐ ÑÒØÖ Ü ¬××Ó ÌÒÒÓ Ó ÒÑÒØ ÒÓÒ

ÓÚÖ ÚÖ Æ ÓÐØ ÔÖ Ð ÒÓ×ØÖ ÔÖ×ÒØ ÓÒ×ÖÞÓÒ

Ü ÓÑ ¬ÒØÓ ÐÐ ÐÒÖ Ó ÔÙÓ ××Ö Ú×ØÓ ÐÐ

Ü « ¬ « ¬ Ü « Ü ¬ Ü «Ü ¬Ü

ÉÙÒ Ü ÙÒ ÐÑÒØÓ ££ ÔÖ ¬ÒÞÓÒ ££

× ÙÒ Ü ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ Ü ££ Ó ¬Ò× ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

££

Ü Ü

ÑØ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ Ò ££

Ë ÒÓØ ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ÒÓÒ ÒÚÓÐÚ ÙÒ ÒÓÖÑ ÁÐ Ó×ØØÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ÓÒ××ØÒØ ØÙØØ

ÙÒÞÓÒÐ ÐÑØØ ÐÒÖ ×Ù ×Ö ÓÒ×ÖØÓ ÒÐÐ ËÞ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ÐÒÖ ÔÖ Ð ×ÙÓ ÓÑÒÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÑÓ

«Ü ¬Ý «Ü ¬Ý

«Ü ¬Ý

« Ü ¬ Ý

«Ü ¬Ý

« Ü ¬ Ý

Ò ÒØØÚ ÁÒØØ × Ü ÑÓ ÔÖ ØÙØØ Ð £

Ü Ü Ü

Ó ÑÔÐ Ü ÔÖ Ð ÄÑÑ ÔÖ ÒØ ÕÙÒ Ð ÌÓÖÑ ×Ù Ð ÒØØÚØ

ÐÐ

ÑØÓ Ð ÑÑÖ×ÓÒ ÑÒ ÒÓÒ Ò ££ ÈÖ ÓÑÔÖÒÖ ÑÓ

ØÚÖ ÕÙ×ØÓ ØÖÑÒ ×ÔÑÓ ÔÔÖÑ Ð ÓÒ ØØÓ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ÒØÖ××

ÒÖÐ

ÆÐ ÒÓ×ØÖÓ ÐÚÓÖÓ Ó ÙÔÑÓ ÚÖ× ×ÔÞ ÓÑÙÒ ØÙØØ ÐÓÖÓ Ð ØØÓ ××

ÓÒ××ØÓÒÓ ÙÒ Ò×Ñ ÑÑÓÐÓ ÙÒ ×ØÖÙØØÙÖ ¬ÒØ ×Ù ÈÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÑØÖ Ó ÕÙ×Ø ÙÒ ÑØÖ ÈÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ð Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ÓÖÑÒÓ

Ð ×ØÖÙØØÙÖ ÈÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ð ×ØÖÙØØÙÖ ÓÒ××Ø ÕÙ×Ø Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ

ÐÐ ÒÓÖÑ

Ø Ù ×ÔÞ ÐÐÓ ×Ø××Ó ØÔÓ ×ÑÔÓ ÔÔÙÒØÓ Ù ×ÔÞ ÑØÖ Ó ÚØØÓÖÐ

Ó ÒÓÖÑØ ÒØÖ×× ×ÔÖ ÕÙÒÓ ×× ÔÓ××ÒÓ ××Ö ÓÒ×ÖØ ××ÒÞÐÑÒØ

ÒØ Ó ÕÙÒÓ ×× × ÔÓ××ÒÓ ÓÒ×ÖÖ ÓÒ ÒØ ÔÖ ÕÙÒØÓ ÖÙÖ Ð ÐÓÖÓ

×ØÖÙØØÙÖ «ÖÒØ Ð ÔÙ ÔÖ Ð ÒØÙÖ ÐÓÖÓ ÔÙÒØ Ó×× ÕÙÒÓ ×× ÔÓ××ÒÓ ××Ö

ÓÒ×ÖØ Ù ÖÐÞÞÞÓÒ Ð Ñ×ÑÓ ÓØØÓ ×ØÖØØÓ

ÍÒ Ö×ÔÓ×Ø ÑØÑØ ÑÒØ ÔÖ × Ø ÐÐ ÒØÖÓÙÞÓÒ Ð ÓÒ ØØÓ ×ÓÑÓÖ

¬×ÑÓ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ × ØÖØØ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ØØÚ ×Ù ÓÒ×ÖÚ Ð

×ØÖÙØØÙÖ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØÑÒØ ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÑØÖ Ó ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ØØÚ ÓÒ×ÖÚ Ð ×ØÒÞ Ó ÔÖØÙØØ Ð

Ü Ý

ÌÜÌÝ Ü Ý

ÐÐÓÖ ØØÓ ×ÓÑÓÖÓ Ó ÒÓÒ ÒÙÓÚÓ Ñ × ØÖØØ ×ÑÔÐ ÑÒØ ÙÒ ÐØÖÓ

ÒÓÑ ÔÖ Ð ×ÓÑØÖ ÒØÖÓÓØØ ÒÐÐ ÆÙÓÚÓ Ð ×ÙØÓ

ÍÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ×ÙÐ Ñ×ÑÓ

ÑÔÓ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ØØÚ ÓÒ×ÖÚ Ð Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ÐÐÓ ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ Ó× ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý × ÐÖ «

Ì Ü Ý ÌÜ ÌÝ Ì «Ü «Ì Ü

Ó Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ØØÚÓ ÐÒÖ ÐÐÓÖ ØØÓ ×ÓÑÓÖÓ

×ÓÒÓ ØØ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ×ÓÑÓÖ¬

Á×ÓÑÓÖ¬×Ñ Ö ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ×ÓÒÓ ×ÓÑÓÖ¬×Ñ Ö ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÓÒ×ÖÚÒÓ Ò

Ð ÒÓÖÑ

Ð ÑÓÑÒØÓ ÔÓ××ÑÓ ÙØÐÞÞÖ Ð ÓÒ ØØÓ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ Ö ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÓÑ ×Ù

ÈÓ ÐÒÖ ÒØØÚ ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ×ÙÐÐ ÑÑÒ Ê ££


ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÍÆÁÇÆÄÁ ËÍ ËÈÁ ÁÆÁÌÇ ÁÅÆËÁÇÆÄÁ

Ë ×ÓÑÓÖÓ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÑÓ ÑÑÖ

Ð ÑÐ Ò ÉÙÒ ÑÑÖÐ Ò ££ Ò ÑØÓ Ð ÑÑÖ×ÓÒ

ÑÒ ÒÓÒ Ò ££

Ë ×ÙÖØØÚ Ó× Ê ££ ÐÐÓÖ ØØÓ ÐÖ ÑÒØ Ö­××ÚÓ

ÈÖÓÚÖÑÓ ÒÐÐ ÔÖÓ××Ñ ×ÞÓÒ × ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÐÐÓÖ ÐÖ ÑÒØ

Ö­××ÚÓ

ÍÒ × Ù××ÓÒ ×ÑÐ ÒÚÓÐÚ Ð ÒÓÖÑ ÓÒÙ Ð ÓÒ ØØÓ Ö­××ÚØ ÙÒÓ

×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ×Ö ÔÖ×ÒØØÓ ÒÐÐ ËÞ ÓÔÓ ÚÖ ×ÚÐÙÔÔØÓ Ð ×ØÖÙÑÒØ Ò ××Ö

Ò ÔÖØ ÓÐÖ Ð ÑÓ×Ó ØÓÖÑ ÀÒßÒ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ËÔÞ ÒØÓ

ÑÒ×ÓÒÐ

ËÒÓ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ×ÙÐ Ñ×ÑÓ ÑÔÓ Ì ÙÒ

ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ë ÐÑÓ ÙÒ × ¡¡¡ Ò ÔÖ ÙÒ × ¡¡¡ Ö

ÔÖ ÓÒÚØØÓÖ ÐÒ Ø × ÓÒÓ ÙÒ ÓÖÒ ¬ÒØÓ ÑÒØÒÑÓ ¬××Ó ÐÐÓÖ ÓÒ

Ü ÙÒ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

ÈÓ Ì ÐÒÖ Ü Ð ÑÑÒ

Ý ÌÜ Ì

Ü ¡¡¡ Ò Ò

Ò

Ò


Ì

ÈÓ Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒ ÓØØÒÑÓ Ð ÒÓ×ØÖÓ ÔÖÑÓ Ö×ÙÐØØÓ

Ì ÙÒ ÑÒØ ØÖÑÒØÓ × Ð ÑÑÒ Ý Ì Ð Ò ÚØØÓÖ × ×ÓÒÓ

××ÒØ

ÈÓ Ý Ý Ì ×ÓÒÓ Ò ×× ÒÒÓ ÙÒ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÐÐ ÓÖÑ

ËÓ×ØØÙÒÓ Ò × ÓØØÒ

Ý

ÖÒ


Ì

Ý

Ì

Ò


Ö


Ö

ÖÖ

Ò
ÈÓ Ð ÓÖÑÒÓ ÙÒ Ò×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÓÆ ÒØ × ÙÒ ×ØÖ

×Ò×ØÖ ÚÓÒÓ ××Ö Ð ×Ø×× Ó


Ò


¡¡¡ Ö

Ó ÓÖÒ× Ð ÒÓ×ØÖÓ Ö×ÙÐØØÓ ×Ù ××ÚÓ

Ä ÑÑÒ Ý ÌÜ È Ü È ÔÙÓ ××Ö ÓØØÒÙØÓ ÐÐ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

Ë ÒÓØ Ð ÔÓ×ÞÓÒ ÒÙ×ÙÐ ÐÐ Ò ×ÓÑÑ Ò Ò ××Ö ÔÖ

ÖÖÚÖ ÐÐ ÔÓ×ÞÓÒ Ù×ÙÐ ÐÐ Ò ×ÓÑÑ ÒÐÐ

Á ÓÆ ÒØ ÒÐÐ ÓÖÑÒÓ ÙÒ ÑØÖ

Ì

ÓÒ Ö Ö Ò ÓÐÓÒÒ Ë ×ÓÒÓ ××ÒØ ÙÒ × ÙÒ × ÓÒ

Ð ÐÑÒØ Ø × ÓÒÓ ÙÒ ÓÖÒ ¬ÒØÓ ÖØÖÖÓ Ñ ¬××Ó ÐÐÓÖ Ð ÑØÖ

Ì ÙÒÚÓ ÑÒØ ØÖÑÒØ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì ÑÓ Ð ÑØÖ Ì

ÖÔÔÖ×ÒØ Ð ÓÔÖØÓÖ Ì Ö×ÔØØÓ ÕÙ×Ø ×

ÁÒØÖÓÙ ÒÓ ÚØØÓÖ ÓÐÓÒÒ Ü Ý ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ Ð Ò ÒÓØÞÓÒ

ÑØÖ Ð

Ý ÌÜ

ÒÐÓÑÒØ Ò ÔÙÓ ××Ö × ÖØØ Ò ÓÖÑ ÑØÖ Ð

Ì Ì

ÓÚ Ì ÐÚØØÓÖ ÓÐÓÒÒ ÓÒ ÓÑÔÓÒÒØ Ì ¡¡¡ ÌÒ ×ÓÒÓ ×× ×Ø×× ÚØØÓÖ

Ð ÚØØÓÖ ÓÐÓÒÒ ÓÑÔÓÒÒØ ¡¡¡ Ö ÓÚÓÑÓ Ù×Ö Ð ØÖ×ÔÓ×ØÓ Ì Ì

ÔÖ ÒÐÐ ×ÓÑÑÑÓ ×Ù Ð ÔÖÑÓ Ò

Ä ÒÓ×ØÖ ÓÒ×ÖÞÓÒ ÑÓ×ØÖÒÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì ØÖÑÒ ÙÒ ÙÒ ÑØÖ

ÖÔÔÖ×ÒØÒØ Ì Ö×ÔØØÓ ÙÒ Ø × ÔÖ ÙÒ Ø × ÔÖ ÓÚ ÚØØÓÖ

× ÙÒ ÐÐ Ù × ×ÓÒÓ ××ÙÒØ ××Ö Ø × ÓÒÓ ÙÒ ÓÖÒ ¬××Ó Î ÚÖ× ÓÒ

ÑØÖ ÓÒ Ö Ö Ò ÓÐÓÒÒ ØÖÑÒ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ×× ÖÔÔÖ×ÒØ Ö×ÔØØÓ

× Ø ÔÖ

ÊØÓÖÒÑÓ ÓÖ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×Ù ÓÚ ÑÒ ¡¡¡ Ò ÙÒ ×

ÔÖ ÓÑ ÔÖÑ ÉÙ×Ø ÙÒÞÓÒÐ Ó×ØØÙ× ÓÒÓ ÐÓ ×ÔÞÓ ÐÖ Ó ÙÐ £ ÓÑ

×ÔÔÑÓ ÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÈÖ ÓÒ ØÐ ÙÒÞÓÒÐ ÔÖ ÓÒ Ü È

ÑÓ

ÓÚ

Ü

ÒÒÒ


«

« ¡¡¡ Ò

ÙÒ ÑÒØ ØÖÑÒØ ×ÙÓ ÚÐÓÖ « ×ÙÐ Ò ÚØØÓÖ ×

Î ÚÖ× ÓÒ ÒßÔÐ × ÐÖ « ¡¡¡ «Ò ØÖÑÒ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×Ù ÔÖ Ð

ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ ÔÖÒÑÓ Ð ÒßÔÐ

¡¡¡

¡¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡¡¡

ÈÖ Ð Ó ÓÖÒ× Ò ÙÒÞÓÒÐ ÒÓØÑÓ ¡¡¡ Ò ÒÒÓ ÚÐÓÖ

Æ


×

×

Ó Ð ÚÐÓÖ Ð ßÑÓ ÚØØÓÖ × Ð ÚÐÓÖ Ð ÐØÖ Ò ÚØØÓÖ ×

Æ ÑØÓ Ð ÐØ ÃÖÓÒÖ ¡¡¡ Ò ÑØÓ Ð × ÙÐ ÐÐ ×

¡¡¡ Ò ÔÖ Ó Ù×ج ØÓ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ


ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÍÆÁÇÆÄÁ ËÍ ËÈÁ ÁÆÁÌÇ ÁÅÆËÁÇÆÄÁ

ÌÓÖÑ ÑÒ×ÓÒ £

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÒßÑÒ×ÓÒÐ ¡¡¡ Ò ÙÒ × ÔÖ ÐÐÓÖ

¡¡¡ Ò Ø ÐÐ ÙÒ × ÔÖ Ð ÐÖ Ó ÙÐ £ Ñ £

Ñ Ò

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÙÒ Ò×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÔÖ

ÔÖ Ü

Ò


Ò


¬ Ü Ü

¬

Ò


¬ Æ ¬

Ó× ØÙØØ Ð ¬ Ò ×ÓÒÓ ÞÖÓ ÅÓ×ØÖÑÓ ÓÒ £ ÔÙÓ ××Ö ÖÔÔÖ×ÒØØ

ÓÑ ÙÒ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ Ð ÐÑÒØ Ò ÙÒ ÑÒÖ ÙÒ Ë ÖÚÑÓ ÓÑ

Ò « ÈÖ Ð

Ü

Ò


«

ÔÖ ÓÒ Ü ÐØÖ ÔÖØ ÔÖ Ð ÓØØÒÑÓ

Ð ÓÒÖÓÒØÓ

Ü ¡¡¡ ÒÒ

Ü

Ò


« Ü

ÉÙÒ Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒ ÙÒ ÖØÖÖÓ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×Ù Ò ØÖÑÒ

ÙÒÞÓÒÐ ¡¡¡ Ò

« ¡¡¡«ÒÒ

Í×ÒÓ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ Ð ÐÑÑ ÔÓ××ÑÓ ÓØØÒÖ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ Ê­××ÚØ ÐÖ

ÇÒ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÐÖ ÑÒØ Ö­××ÚÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ ££ ÓÒ×ÖØ ÒÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ

ÐÒÖ ÒØØÚ ÉÙÒ Ð ÌÓÖÑ ×Ù Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÙÒ ÒÚÖ×Ó

ÐÒÖ Ê ÓÚ Ê Ð ÑÑÒ ÑÓ Ò ÔÖ Ð Ñ×ÑÓ

ØÓÖÑ Ñ Ê Ñ ÇÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

Ñ ££ Ñ £ Ñ

ÓÒÖÓÒØÒÓ Ñ Ê Ñ ££ ÉÙÒ Ê ££ ÔÖ × Ê Ó×× ÙÒ ×ÓØØÓ

×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ ££ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÚÖ ÑÒ×ÓÒ ÑÒÓÖ ££ ÑÔÓ××Ð

Ó ÔÖÓÚ Ð Ö­××ÚØ ÐÖ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

ËÔÞ ÆÓÖÑØ ÇÔÖØÓÖ ËÔÞÓ ÙÐ

ÁÒ ×Ó ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÐÒÖ ÐÑØØ Ò ÙÒÓ

×ÔÞÓ Ò ÉÙ×Ø ÙÒ ÓÑÒ ÒØÖÐ Ù × Ö×ÔÓÒ ÒÐ ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÖÑÖ ÚÓÐ Ð ÔÓØ× Ð ØÓÖÑ ÒÓÒ ÒÚÓÐÚÒÓ Ó×× ÔÙÓ ××Ö Ó ÒÓÒ ××Ö

ÓÑÔÐØÓ

ÌÓÖÑ ÓÑÔÐØÞÞ

Ë ÙÒÓ×ÔÞÓ Ò ÐÐÓÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÖØÖÖ Ù Ý ÌÒ Ò ÑÓ

×ØÖÑÓ ÌÒ ÓÒÚÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ì ÈÓ ÌÒ ÙÝ ÔÖ ÓÒ

Ú ÙÒÆ ØÐ

ÌÒ ÌÑ Ò Ñ Æ

ÈÖ ØÙØØ Ð Ü Ò Ñ Æ ÓØØÒÑÓ Ó× ÒÐÐ ËÞ ℄

ÌÒÜ ÌÑÜ ÌÒ ÌÑ Ü ÌÒ ÌÑ Ü Ü

ÇÖ ÔÖ ÓÒ Ü ¬××Ó ÔÖ ÙÒ ØÓ ÔÓ××ÑÓ × ÐÖ ÙÒ Ü ØÐ ÜÜ ÐÐÓÖ

ÐÐ ÑÓ ÌÒÜ ÌÑÜ ÚÑÓ ÌÒÜ Ù Ý Ò ÈÓ

ÓÑÔÐØÓ ÌÒÜ ÓÒÚÖ Ó×× ÌÒÜ Ý ÖÑÒØ Ð ÐÑØ Ý ÔÒ ÐÐ × ÐØ

Ü Ó ¬Ò× ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ì ÓÚ Ý ÌÜ Ä ÓÔÖØÓÖ Ì ÐÒÖ

ÔÖ

ÐÑ ÌÒ «Ü ¬Þ ÐÑ«ÌÒÜ ¬ÌÒÞ « ÐÑ ÌÒÜ ¬ ÐÑ ÌÒÞ

ÈÖÓÚÑÓ Ì ÐÑØØÓ ÌÒ Ì Ó×× ÌÒ Ì

ÈÓ Ð ÚÐ ÔÖ ÓÒ ÑÆ ÌÑÜ ÌÜ ÔÓ××ÑÓ Ö Ñ Í×ÒÓ Ð

ÓÒØÒÙØ ÐÐ ÒÓÖÑ ÐÐÓÖ ÓØØÒÑÓ ÐÐ ÔÖ ÓÒ ÒÆ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÌÒÜ ÌÜ ÌÒÜ ÐÑ

Ñ ÌÑÜ ÐÑ

Ñ ÌÒÜ ÌÑÜ Ü

Ó ÑÓ×ØÖ ÌÒ Ì ÓÒ Ò Æ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ ÈÓ ÌÒ ÐÑØØÓ Ì

ÌÒ ÌÒ Ì ÐÑØØÓ Ó×× Ì ÁÒÓÐØÖ × Ò ÔÖÒÑÓ Ð ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ

ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÒÓÖÑ ÓØØÒÑÓ

ÌÒ Ì ÒÆ

ÉÙÒ ÌÒ Ì

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÑÔÓÖØÒØ ÓÒ×ÙÒÞ Ö×ÔØØÓ ÐÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ

¬ÒØÓ ÓÑ ×Ù

ÒÞÓÒ ËÔÞÓ ÙÐ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ Ð Ò×Ñ ØÙØØ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØ ×Ù

Ó×ØØÙ× ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÒ ÒÓÖÑ ¬ÒØ

Ü

×ÙÔ ×ÙÔ

Ü Ü Ü

Ü

Ü

Ü

ÒÐÐ ËÞ ℄ ÑØÓ Ð ×ÔÞÓ ÙÐ Ò ØÓ ÓÒ

ÐØÖ ØÖÑÒ ×ÓÒÓ ÙÐ ×ÔÞÓ ÙÒØÓ ×ÔÞÓ ÓÒÙØÓ Ë Ö ÓÖ ÐÐ ËÞ ÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ

ÐÖ Ó £ ÐÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ØÙØØ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×Ù


ÈÊÇÄÅÁ

ÈÓ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×Ù ÔÔÐ Ò Ê Ó ÑÔ × ÐÖ ÔÓ Ê

ÔÖ× ÓÐÐ ÑØÖ Ù×ÙÐ ×ÓÒÓ ÓÑÔÐØ ÚÑÓ ÓÒ ÐÓ ×ÔÞÓ ÓÑÔÐØÓ

Ê Ó ÉÙÒ Ð ÌÓÖÑ ÔÔÐ Ð ÑÔÐ Ð ×ÐÖ ØÓÖÑ ×ÙÒØ

ÌÓÖÑ ËÔÞÓ ÙÐ

ÄÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÙÒÓ×ÔÞÓ Ò ÐÓ × Ó ÒÓ

Ó×ØØÙ× ÙÒ ÔÖÒ ÔÓ ÓÒÑÒØÐ ÐÐ ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ ÐÓ ×ØÙÓ Ð ×ÔÞ ×

×Ô××Ó ÓÑÒØÓ ÓÒ ÕÙÐÐÓ ÐÓÖÓ ÙÐ

ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ Ö ÓÖÒÓ Ð × Ù××ÓÒ ×ÙÐÐÓ ×ÔÞÓ ÐÖ Ó ÙÐ ££ ÒÐÐ ËÞ

ÔÓ××ÑÓ Ö × × ÙØÐ ÓÒ×ÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ Ä

Ö×ÔÓ×Ø ÔÓ×ØÚ Ñ ÓÑÓ ÔÓ×ÔÓÖÖ ÕÙ×Ø × Ù××ÓÒ ÐÐ ËÞ ÓÚ ×ÚÐÙÔÔÑÓ

Ð ×ØÖÙÑÒØ Ò ××Ö ÔÖ ÓØØÒÖ Ö×ÙÐØØ ×Ó×ØÒÞÓ× Ò ÕÙ×Ø ÖÞÓÒ

ÈÖÓÐÑ

ÅÓ×ØÖÖ ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ ÐÐ Ò ÔÐ Ü Ò ÖÐ Ó ÓÑÔÐ×× ÔÓ××Ð

ÒÓÖÑ ×ÓÒÓ

Ü Ô Ô

Ô

Ô Ô

Ò Ü ÑÜ Ò

¬

¬

Ô

ÅÓ×ØÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ Ô Ô ÐÐÒÔÐ Ò¬ÒØ Ü Ò ÔÖ Ð ÕÙÐ È ¬

¬

Ô ÑÑØØ ÒÓÖÑ

Ü


¬

¬

¬ Ô ËÙÖÑÒØÓ ÓÒÚÒ ÓÒ×ÖÖ Ð ×Ó Ô ÔÖØ ÔÖ Ô ÒØÖÓÙÖÖ Õ

Ð ×ÔÓÒÒØ ÓÒÙØÓ Ô ¬ÒØÓ


Ô Õ

ÈÖ ÑÓ×ØÖÖ Ð ×ÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ ÓÒÚÒ ÔÔÖÑ ÑÓ×ØÖÖ Ð ×Ù

ÐÒÞ Ù×ÐÖ

«¬ «Ô

Ô

ÚÐ ÔÖ « ¬ ÕÙÐÙÒÕÙ ÙØÐÞÞÖÐ ÔÖ ÑÓ×ØÖÖ Ð ×ÙÐÒÞ

ÀÓÐÖ

¬


¬

¬

¬¬

¬ Õ

Õ

Ô

¬ Ô Ô

Õ

ËÙ ××ÚÑÒØ × ÑÓ×ØÖ Ð ×ÙÐÒÞ ÅÒÓÛ×

¬


¬

¬

¬

Ô ¬

¬ ÕÙÒ Ð ×ÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ


¬ Ô Ô
Õ

Ô


Ô


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ

¬

¬

ÅÓ×ØÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ ÐÐ Ò ÔÐ Ò¬ÒØ Ü Ò ÔÖ Ð ÕÙÐ

Ü ×ÙÔ ¬ Æ ¬

ÑÑØØ ÒÓÖÑ

¬

Ü ×ÙÔ¬

¬

¬


ÅÓ×ØÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ ℄ ÐÐ ÙÒÞÓÒ Ù Ø ÓÒØÒÙ ÒÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ ℄ ÑÑØØ

ÒÓÖÑ

Æ

Ù ÑÜ Ù Ø

Ø ℄

ÅÓ×ØÖÖ Ð ×ÔÞ Ô ×ÓÒÓ ×ÔÞ Ò

ËÙÖÑÒØÓ ÅÓ×ØÖÖ Ð ÓÑÔÓÒÒØ ×Ñ Ò

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý

Ü Ò Ó×ØØÙ× ÓÒÓ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÓÒÚÖ ÐÐ ÓÑÔÓÒÒØ ×Ñ Ð

ÐÑØ Ö ØÓ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ Ü Ò

ÅÓ×ØÖÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

ÅÓ×ØÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÓÒ ×ÔÖÐ

ËÙÖÑÒØÓ Ë ÓÒ×Ö Ð ×ÓØØÓÒ×Ñ Å Ó×ØØÙØÓ Ð ÐÑÒØ Ý

Ò ¡ ÓÒ Ó Ë Ó××ÖÚ Ð ×ØÒÞ Ö Ù ÕÙÐÙÒÕÙ

ÐÑÒØ Ð ×ÓØØÓÒ×Ñ ÑÒØ Ð ÓÖÑÙÐ


Ý

× ×ØÐ× ÙÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÒÞ ×ÙÖØØÚ Ö Å ÒÙÑÖ ÖÐ Ý ÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ

℄ ÈÓ ÕÙÒ Ð Ò×Ñ Å ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ

ÅÓ×ØÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ Ô ×ÔÖÐ

ËÙÖÑÒØÓ ÅÓ×ØÖÖ ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÑÖÐ Å Ô Ó×ØØÙØÓ Ð ÐÑÒØ

Ý Ò ¡ ÓÒ Ò ÕÙÐÙÒÕÙ ÖÞÓÒÐ Ó ÓÑÔÐ××Ó ÖÞÓÒÐ

Ò×Ó Ò Ô

ÅÓ×ØÖÖ Ð Ù×ÙÖ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

Ò ÓÖ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

Ë Ñ ÒÐ ÄÑÑ Ê×Þ ÑÓ×ØÖÖ × ÔÙÓ Ò × ÐÖ

Ë ÐÓ ×ÔÞÓ ÔÓÐÒÓÑ Ü Ø ÒÂ ℄ ÓÒ ÒÓÖÑ

¡¡¡

Ò

Ò

Ü ÑÜÜ

Ø

Ø Â

× Ì Ð ÓÔÖØÓÖ «ÖÒÞÞÓÒ ÌÜ Ø Ü Ø ÅÓ×ØÖÖ Ì ÐÒÖ

ÒÓÒ ÐÑØØÓ

ËÙÖÑÒØÓ ÓÒ×ÖÖ Ð ÞÓÒ Ì ×Ù ÔÓÐÒÓÑ ÜÒ Ø Ø Ò

Ë ÓÒ×Ö Ð ÓÔÖØÓÖ ÒØÖÐ Ì Ü Ø ℄ Ý Ø ℄ ¬ÒØÓ


Ý Ø Ø Ü

ÓÒ Ø ÓÒØÒÙ ÒÐ ÕÙÖØÓ Â ¢  ÅÓ×ØÖÖ Ì ÐÒÖ ÐÑØØÓ

Ì Ü ÓÒ ÑÜ Ø Â¢Â Ø


ÈÊÇÄÅÁ

Ë ℄ ÅÓ×ØÖÖ

ÜÜ Ø Ø

ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ

Ë ℄ ÅÓ×ØÖÖ

Ü Ü Ø

ÓÚ Ø ÙÒÔÙÒØÓ ¬××Ó ℄ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ËÈÁ Á ÆÀ


ÔØÓÐÓ

ËÔÞ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ

ËÔÞ ÀÐÖØ

Ð ×ÔÞ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×ÓÒÓ ÓÑ ÚÖÑÓ Ð ×Ô Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ËØÓÖ ÑÒ

Ø ×ÓÒÓ ÔÙ Ú Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÒÖÐ Ä ÐÓÖÓ ØÓÖ ÔÙ Ö ÓÒ×ÖÚ ÑÓÐØ

Ð ×ÔØØ ÐÐÓ ×ÔÞÓ Ù ÐÓ ÙÒ ÓÒ ØØÓ ÒØÖÐ ××ÒÓ Ð ÓÖØÓÓÒÐØ ÁÒ «ØØ Ð

×ÔÞ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×ÓÒÓ Ð ÒÖÐÞÞÞÓÒ ÔÙ ÒØÙÖÐ ÐÐÓ ×ÔÞÓ Ù ÐÓ

ÉÙ×Ø ×ÔÞ ×ÓÒÓ ×ØØ ×ÒÓ ÓÖ Ð ×ÔÞ ÔÙ ÙØÐ ÒÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ ÐÐ ÒÐ×

ÙÒÞÓÒÐ

ÖÚ ÇÖÒØÑÒØÓ ×ÙÐ ÈÖÒ ÔÐ ÓÒØÒÙØÓ ÐÐ

ÌÓÖ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÓØØÓ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ü Ý

ÉÙ×Ø ÙÐØÑÓ ÒÖÐÞÞ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÚØØÓÖ ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ ØÖÑÒ×ÓÒÐ Ù×ØÓ

ÔÖ ¬ÒÖ

Á ÙÒ ÒÓÖÑ ¡ ÓÒ Ü Ü Ü

ÁÁ Ð ÓÖØÓÓÒÐØ ÓÒ Ü Ý

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÓÑÔÐØÓ

Ä ØÓÖ Ð ×ÔÞ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ð ×ÔÞ ÀÐÖØ ÔÙ Ö ÕÙÐÐ

Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÒÖÐ Ð ×ÔÞ Ò Ó ÙÔÖÑÓ

ÐÐ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ À ÓÑ ×ÓÑÑ ÖØØ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ù×Ó Ð ×ÙÓ

ÓÑÔÐÑÒØÓ ÓÖØÓÓÒÐ

Ð Ò×Ñ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ð ÐÑÒØ

À

ÐÐ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ ÙÒÞÓÒÐ ÐÑØØ ÐÒÖ ÑÒØ Ð ÔÖÓÓØØÓ

× ÐÖ

Ú ÐÐ ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ ÐÒÖ

ÎÖÑÓ Ð Ò×Ñ Ð ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ ×ÓÒÓ ÚÖÑÒØ ÒØÖ××ÒØ ×ÓÐÓ ×

×ÓÒÓ ØÓØÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØ ÀÐÖØ ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö Ù×Ø ÔÖ ¬ÒÖ Ð××

ÓÔÖØÓÖ ÙØÓÙÒØ ÙÒØÖ ÒÓÖÑÐ ×ÓÒÓ ÖÒ ÑÔÓÖØÒÞ ÒÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ËÔÞ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ ËÔÞÓ ÀÐÖØ

ÒÞÓÒ ËÔÞ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ó ÔÖ ÐÖØÒÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÓØØÓ

ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÍÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×Ù ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ××Ó ÓÒ ÓÔÔ

ÚØØÓÖ Ü Ý ÙÒÓ × ÐÖ ÚÒ × ÖØØÓ Ü Ý ÑØÓ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ó ÔÖÓÓØØÓ

ÒØÖÒÓ Ü Ý ØÐ ÔÖ ØÙØØ ÚØØÓÖ Ü Ý Þ × ÐÖ « ×

ÁÈ Ü Ý Þ Ü Þ Ý Þ

ÁÈ «Ü Ý «Ü Ý

ÁÈ Ü Ý Ý Ü

ÁÈ

Ü Ü

Ü Ü Ü

ÁÒ ÁÈ Ð ÖÖ Ò Ð ÓÑÔÐ××Ó ÓÒÙØÓ ÓÒ×ÙÒÞ × ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ ÖÐ ÑÓ ×ÑÔÐ ÑÒØ

Ü Ý Ý Ü ËÑÑØÖ

ÍÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×Ù ¬Ò× ÙÒ ÒÓÖÑ ×Ù Ø

ÕÙÒ ÙÒ ÑØÖ ×Ù Ø

Ü Ô Ü Ü

Ü Ý Ü Ý Ô Ü Ý Ü Ý

Ä ÔÖÓÚ ×Ó× Ð ××ÓÑ Æ Æ ÙÒ ÒÓÖÑ ×Ö Ø ÐÐ ÒÞÓ

ÐÐ ÔÖÓ××Ñ ×ÞÓÒ

ÉÙÒ Ð ×ÔÞ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×ÓÒÓ×ÔÞ ÒÓÖÑØ

ÒÞÓÒ ËÔÞÓ ÀÐÖØ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ × ÓÑÔÐØÓ ÓÑÔÐØÓ ÒÐÐ ÑØÖ ¬ÒØ Ð

ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ × ×ÔÞÓ ÀÐÖØ

ÁÈ ÁÈ ÓØØÒÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ

«Ü ¬ÝÞ «Ü Þ ¬Ý Þ

Ü «Ý «Ü Ý

Ü «Ý ¬Þ «Ü Ý ¬Ü Þ

Ù×ÖÑÓ ÑÓÐØÓ ×Ô××Ó ÑÓ×ØÖ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÐÒÖ ÒÐ ÔÖÑÓ ØØÓÖ

ÈÓ Ò ÑÓ ×ØÖ ÒÙÑÖ ÓÑÔÐ×× ÓÒÙØ « ¬ ÑÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ

× ÐÖ ÓÒÙØÓ ÐÒÖ ÒÐ × ÓÒÓ ØØÓÖ ÊÖÒÓ× ÒØÖÑ Ð ÔÖÓÔÖØ ÑÓ

Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ××ÕÙÐÒÖ Ó ×Ò¬ ÚÓÐØ ÐÒÖ ÑÓØÚØÓ Ð

ØØÓ ÓÒÙØÓ ÐÒÖ Ò ÒÓØÓ ÓÑ ×ÑÐÒÖ ÙÒ ØÖÑÒ ÑÒÓ ×Ù×ØÚÓ

ÒÓÒ Ù×ÖÑÓ

ÁÐ ÐØØÓÖ ÔÙÓ ÑÓ×ØÖÖ ÓÒ ÙÒ ×ÑÔÐ Ð ÓÐÓ ÖØØÓ Ð ÒÓÖÑ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ

ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×Ó× Ð ÑÔÓÖØÒØ ÙÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ

Ü Ý Ü Ý Ü Ý


ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁÇ Á ÀÁÄÊÌ

Ý


Ü Ý Ü Ý

Ü

Ê

ÙÖ ÍÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ

ÉÙ×ØÓ ÒÓÑ ×ÙÖØÓ ÐÐ ÓÑØÖ ÐÑÒØÖ ÓÑ × Ú ÐÐ ¬ÙÖ × Ö

ÓÖÑÓ Ð ÒÓÖÑ ÒÖÐÞÞ Ð ÓÒ ØØÓ ÐÑÒØÖ ÐÙÒÞÞ ÙÒ ÚØØÓÖ

Ð ØÙØØÓ ÖÑÖ ÚÓÐ ÙÒ ØÐ ÕÙÞÓÒ ÓÒØÒÙ ÚÐÖ ÒÐ ÒÓ×ØÖÓ ×Ó ÑÓÐØÓ ÔÙ

ÒÖÐ

ÓÒ ÐÙÑÓ × ÙÒ ÒÓÖÑ ÒÓÒ ×Ó× Ð ×× ÒÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÓØØÒÙØ

ÙÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÓÒ Ð Ù×Ó ÐÐ ÉÙ×Ø ÒÓÖÑ «ØØÚÑÒØ ××ØÓÒÓ ÈÓ××ÑÓ

ÔÖ Ó Ö ÒÓÒ ØÙØØ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÓØØ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ

¬ÒÑÓ ÓÖ Ð ÓÒ ØØÓ ÓÖØÓÓÒÐØ ×ÐÖ Ò ØÙØØ Ð ØÓÖ ËÔÔÑÓ

× Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ù ÚØØÓÖ ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ ØÖÑÒ×ÓÒÐ ÞÖÓ ÐÐÓÖ ÚØØÓÖ ×ÓÒÓ

ÓÖØÓÓÒÐ Ó ×ÓÒÓ ÔÖÔÒ ÓÐÖ Ó ÐÑÒÓ ÙÒÓ ×× ÐÚØØÓÖ ÒÙÐÐÓ Ó ×ÙÖ×

ÑÓØÚ Ð ×ÙÒØ ¬ÒÞÓÒ

ÒÞÓÒ ÇÖØÓÓÒÐØ

ÍÒ ÐÑÒØÓ Ü ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ØØÓ ÓÖØÓÓÒÐ ÙÒ ÐÑÒØÓ

Ý ×

Ü Ý

ÑÓ Ò Ü Ý ×ÓÒÓ ÓÖØÓÓÒÐ × ÖÚÑÓ Ü Ý ÒÐÓÑÒØ ÔÖ ×ÓØØÓÒ×Ñ

× ÖÚÑÓ Ü × Ü ÔÖ ØÙØØ Ð × ÔÖ ØÙØØ Ð

ÔÖ ØÙØØ

ÈÖ Ù ÐÑÒØ ÓÖØÓÓÒÐ Ü Ý Ð ÓØØÒÖ Ð ÖÐÞÓÒ ÈØÓÖ

Ü Ý Ü Ý

ÈÙ Ò ÒÖÐ × Ü ¡¡¡ ÜÒ ÙÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÓÒÐ ÐÐÓÖ

Ü ¡¡¡ ÜÒ Ü ¡¡¡ ÜÒ

ÁÒØØ ÜÜ × ÓÒ×ÙÒÞ

­

­

­

­ Ü

Ü

ÜÜ

ÜÜ

Ü

­


Ü

­

Ð ×ÓÑÑ Ú Ò

ÁÒ¬Ò ÑÒÞÓÒÑÓ Ð ×ÙÒØ ØØÓ ÒØÖ××ÒØ ÁÐ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÔÙÓ ××Ö ×ÔÖ××Ó

×ÔÐ ØÑÒØ Ò ÙÒÞÓÒ ÐÐ ÒÓÖÑ Ø ÐÐ ÁÒØØ Ð ÐØØÓÖ ÔÙÓ ÚÖ¬ Ö ÓÒ

ÙÒ Ð ÓÐÓ ÖØØÓ ÔÖ ÙÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÖÐ ÑÓ


Ü Ý Ü Ý Ü Ý


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÔÖ ÙÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÓÑÔÐ××Ó

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

ÓÚ Ü Ý Ü Ý Ò ÒÓ Ð ÔÖØ ÖÐ ÑÑÒÖ Ä ÓÖÑÙÐ ØÐÚÓÐØ

ÑØ ÒØØ ÔÓÐÖÞÞÞÓÒ

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ Ð ËÔÞ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ

ÈÖÑ ØÙØØÓ ÓÚÖÑÑÓ ÚÖ¬ Ö Ð ÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ ¬Ò× ÙÒ ÒÓÖÑ

Æ Æ ×ÙÓÒÓ ÐÐ ÁÈ ÁÒÓÐØÖ Æ ÓØØÒÙØÓ ÓÐÐ Ù×Ó ÁÈ ÁÈ ÒØØ

ÁÒ¬Ò Æ Ò ÐÙ×Ó ÒÐ ×ÙÒØ ÄÑÑ

«Ü «Ü «Ü ««Ü Ü « Ü

ÄÑÑ ×ÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ ×ÙÐÒÞ ÌÖÒÓÐÖ

ÍÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÒÓÖÑ ×Ó×ÒÓ Ð ×ÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ Ð

×ÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ ×ÓÒÓ ÕÙÒØÓ ×Ù

ÑÓ

Ü Ý Ü Ý ×ÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ

ÓÚ Ð ×ÒÓ ÙÙÐ ÚÐ × ×ÓÐÓ × Ü Ý ÙÒ Ò×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÔÒÒØ

ÉÙ×Ø ÒÓÖÑ ×Ó× Ò

Ü Ý Ü Ý ×ÙÙÐÒÞ ÌÖÒÓÐÖ

ÓÚ Ð ×ÒÓ ÙÐ ÚÐ × ×ÓÐÓ × Ý Ó Ü Ý ÖÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ý ÐÐÓÖ Ð ÚÐ ÔÖ Ü Ë Ý ÈÖ ÓÒ × ÐÖ

« ÑÓ

Ü «Ý Ü «Ý Ü «Ý

Ü Ü «Ü Ý «Ý Ü «Ý Ý℄

ÎÑÓ Ð ×ÔÖ××ÓÒ ÒÐÐ ÔÖÒØ× ¡¡¡℄ ÞÖÓ × × ÐÑÓ « Ý ÜÝ Ý Ä

×ÙÙÐÒÞ Ö×ÙÐØÒØ

Ü Ü

Ý Ü

Ü Ý Ü

Ý Ý

Ü Ý

Ý

ÓÚ ÑÓ Ù×ØÓ Ý Ü Ü Ý ÅÓÐØÔÐ ÒÓ ÔÖ Ý ØÖ×ÖÒÓ Ð ÙÐØÑÓ ØÖÑÒ

×Ò×ØÖ ÔÖÒÒÓ Ð Ö × ÓØØÒ Ð

Ä ÙÙÐÒÞ ÚÐ Ò ÕÙ×Ø ÖÚÞÓÒ × ×ÓÐÓ × Ý Ó Ü «Ý ÕÙÒ

Ü «Ý Ó× Ü «Ý ÑÓ×ØÖ Ð ÔÒÒÞ ÐÒÖ

Ë ÒÓØ ÕÙ×Ø ÓÒÞÓÒ ÔÖ Ð ÙÐÒÞ ÔÖØØÑÒØ ×ÑÑØÖ Ò Ü Ý ÔÖ Ü

Ò ÐÙ×Ó Ò Ü Ý ÔÖ ÔÙÖÝ Ü ÔÖ


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ ÄÁ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ

ÈÖÓÚÑÓ Ð ÑÓ

Ü Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ü Ý Ý Ü Ý Ü ÊÜ Ý Ý

ÈÓ ÊÜ Ý Ü Ý ×Ù ÔÖ Ð ×ÙÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ

ÓØØÒÑÓ

Ü Ý Ü Ý

Ü Ý Ü Ü Ý Ý

Ü Ü Ý Ý

Ü Ý

ÈÖÒÒÓ Ð Ö ÒØÖÑ ÑÑÖ ÑÓ Ð

Ä ÙÐÒÞ Ò ÕÙ×Ø ÖÚÞÓÒ ÚÐ × ×ÓÐÓ ×

Ó ÐÐ

ÊÜ Ý Ü Ý

ÊÜ Ý Ü Ý Ü Ý

ÈÓ Ð ÔÖØ ÖÐ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÓÑÔÐ××Ó ÒÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÑÓÖ Ð ×ÙÓ ÑÓÙÐÓ

ÓÑÓ ÚÖ Ð ÙÙÐÒÞ Ð ÑÔÐ Ð ÔÒÒÞ ÐÒÖ ÔÖ Ð ÔÖØ Ó

Ý Ó Ü Ý ÅÓ×ØÖÑÓ ÖÐ ÐÐ ÓÐ ×ÒÓ ÙÙÐ ÑÓ

Ü Ý Ü Ý Å × Ð ÔÖØ ÖÐ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÓÑÔÐ××Ó ÙÙÐÐ×ÙÓÑÓÙÐÓÐ

ÔÖØ ÑÑÒÖ Ú ××Ö ÞÖÓ ÉÙÒ Ü Ý Ü Ý ÔÖ Ð ×Ù


Ü Ý Ý Ý Ý

Ä ×ÙÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ ÑÓÐØÓ ÑÔÓÖØÒØ ×Ö ÙØÐÞÞØ ÒÐÐ ÑÓ×ØÖ

ÞÓÒ ÔÙ ÔÙÚÓÐØ ÍÒ ÐØÖ ÔÖÓÔÖØ ÖÕÙÒØÑÒØ Ù×Ø Ð ÓÒØÒÙØ Ð ÔÖÓÓØØÓ

× ÐÖ

ÄÑÑ ÓÒØÒÙØ Ð ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ

Ë Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÜÒ Ü ÝÒ Ý ÐÐÓÖ ÜÒÝÒ Ü Ý ÕÙÒ ÔÖ

Ð ÌÓÖÑ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ü Ý ÓÒØÒÙÓ Ò Ü ÒÝ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÓØØÖÒÓ ÙÒÒÓ ÙÒ ØÖÑÒ Ù×ÒÓ Ð ×ÙÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ

Ò¬Ò Ð ×ÙÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ ÓØØÒÑÓ

ÜÒÝÒ Ü Ý ÜÒÝÒ ÜÒÝ ÜÒÝ Ü Ý

ÔÓ ÝÒ Ý ÜÒ Ü ÔÖÒ

ÜÒÝÒ Ý ÜÒ Ü Ý

ÜÒ ÝÒ Ý ÜÒ Ü Ý


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

¬ÒÞÓÒ ÕÙÚÐÒØ ËÔÞÓ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë

ÐÖ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÔÖ ÀÐÖØÒÓ Ó ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÔÙÓ ××Ö ¬ÒØÓ Ò ÑÒÖ ÕÙÚ

ÐÒØ ÓÑ ×Ù

ÒÞÓÒ ËÔÞÓ ÔÖ ÀÐÖØÒÓ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ××Ó ÑØÓ ×ÔÞÓ ÔÖ ÐÖØÒÓ × Ð ×Ù ÒÓÖÑ

×Ó× ÐÐ ÙÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

Ä ÕÙÚÐÒÞ ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ÓÒ Ð ¬ÒÞÓÒ ÔÖÓÚØ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

×ÙÓ ÓÖÓÐÐÖÓ

ÌÓÖÑ ËÔÞÓ ÔÖ ÀÐÖØÒÓ ÊÐ

¬ÒÑÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÖÐ ×Ó× ÐÐ ÙÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

ÐÐÓÖ Ü Ý ×Ó× ØÙØØ Ð ÔÖÓÔÖØ Ö ×Ø Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÁÈ ÁÈ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÁÈ ÁÈ ×ÓÒÓ ÚÒØ ÈÖ ÓØØÒÖ Ð ÁÈ Ó××ÖÚÑÓ ÔÔÖÑ

ÐÐ ×Ù

Ë ÓÖ ÒÓØÑÓ

Ü Þ Ý Þ Ü Þ Ü Þ Ý Þ Ý Þ

Ü ¦ Þ

Ý ¦ Þ


Ü Ý Ü Ý

¦ Þ


Ü Ý Ü Ý

¦ Þ

ÓØØÒÑÓ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÙÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ

Ò¬Ò ÔÖ Ð

Ü Þ Ý Þ

­ ­­­ Ü Ý

Ü Þ Ý Þ

Þ

­

­

­ Ü Ý Þ

­

­


Ü Ý

Þ

Ë ÔÖÒÑÓ Ý ÓØØÒÑÓ Ü Þ ª Ü Þ « ÔÖ Þ ÔÖÐ ÉÙÒ ÐÐ

ÓØØÒÑÓ ÁÈ ÐÐ ÁÈ ×Ù ÔÖ Ñ ÒØÖÓ ÔÓ×ØÚÓ ÕÙÐÙÒÕÙ

ÑÜ Þ ÑÜ Þ

ÕÙÒ Ð ÁÈ ÚÐ ÔÖ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÖÞÓÒÐ ÔÓ×ØÚÓ ÕÙÐÙÒÕÙ « Ñ

Ò ÔÖ

Ü Ò Ü

Þ

Ò Ò Ò Þ Ü Þ

Ò


ÇÅÈÄÌÅÆÌÇ Á ÍÆÇ ËÈÁÇ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ

ÈÓ ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ×Ù Ü Þ Ü Þ Ð ÁÈ ÚÐ Ò ÔÖ ÙÒ ÒÙÑÖÓ

ÖÞÓÒÐ ÒØÚÓ ÕÙÐÙÒÕÙ

ÁÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ «Ü Ý «Ü Ý ×ÓÒÓ ÓÒØÒÙ Ò « ÕÙÒ ÔÖ Ð Ò

«Ü Ý ÓÒØÒÙÓ Ò « ÈÓ ÓÒÖЫ × ÔÙÓ ÓØØÒÖ ÓÑ ÐÑØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

ÒÙÑÖ ÖÞÓÒÐ Ò ÁÈ ÔÖÓÚØ

ÓÖÓÐÐÖÓ ËÔÞÓ ÔÖ ÀÐÖØÒÓ ÓÑÔÐ××Ó

¬ÒÑÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÑÔÐ××Ó ×Ó× ÐÐ ÙÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓ

ÖÑÑ

ÓÚ

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

ÐÐÓÖ Ü Ý ×Ó× ØÙØØ Ð ÔÖÓÔÖØ Ö ×Ø Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÁÈ ÁÈ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÔÖ ÐÖØÒÓ ÖÐ Ü Ý Ü Ý ÕÙÒ

Ü Ý ×Ó×ÒÓ ÁÈ ÁÈ ÔÖ « ÖÐ ÈÖ Ð ÑÓ Ý Ü Ü Ý

Ü Ý Ü Ý ÕÙÒ Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ü Ý ÈÖ Ó

ÚÐ ÁÈ ÒÐÓÑÒØ ÑÓ

Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ü Ý Ü Ý Ü Ý

Ü Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ý

ÕÙÒ ÑÓ ÔÖÓÚØÓ Ð ÁÈ ÔÖ « ÓÑÔÐ××Ó ÁÒ¬Ò ÚÐ Ð ÁÈ ÔÖ

Ü Ü Ü Ü Ü Ü

ÓÑÔÐØÑÒØÓ ÙÒÓ ËÔÞÓ ÓÒ ÈÖÓÓØØÓ Ë ÐÖ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÓÒ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÔÙÓ ××Ö ÓÑÔÐØØÓ ÁÐ ÓÑÔÐØÑÒØÓ

ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÙÒ Ó ÑÒÓ ×ÓÑÓÖ¬×Ñ Ä ¬ÒÞÓÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ÕÙ

Ð ×ÙÒØ ÓÑ ×ÙÖØÓ ÐÐ ÒÓ×ØÖ × Ù××ÓÒ ÒÐÐ ËÞ

ÍÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ

× ÐÖ ×ÙÐÐÓ ×Ø××Ó ÑÔÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ØØÚÓ Ì ÓÒ×ÖÚ Ð

ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ó ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý

ÌÜÌÝ Ü Ý

ÓÚ ÔÖ ×ÑÔÐ Ø ÒÑÓ ÓÒ ÐÓ ×Ø××Ó ×ÑÓÐÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×Ù ×Ù

ÐÐÓÖ ØØÓ ×ÓÑÓÖÓ ×ÓÒÓ ØØ ×ÔÞ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×ÓÑÓÖ¬ Ë

Ó××ÖÚ Ð ØØÚØ Ð ÐÒÖØ ÖÒØ× ÓÒÓ Ì ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ Ö ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ

×Ù Ó× Ì ÓÒ×ÖÚ Ð ÒØÖ ×ØÖÙØØÙÖ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ì Ò

ÙÒ ×ÓÑØÖ ×Ù ÔÖ Ð ×ØÒÞ Ò ×ÓÒÓ ØÖÑÒØ ÐÐ ÒÓÖÑ ¬ÒØ

ÑÞÞÓ ÔÖÓÓØØ × ÐÖ Ò

ÁÐ ØÓÖÑ ×ÙÐ ÓÑÔÐØÑÒØÓ ×ÔÞ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÔÙÓ ÓÖ ××Ö ÓÖÑÙÐØÓ ÓÑ

×Ù


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÌÓÖÑ ÓÑÔÐØÑÒØÓ

ÈÖ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ××Ø ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÙÒ ×ÓÑÓÖ

¬×ÑÓ ×Ù ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ò×Ó Ï ÄÓ ×ÔÞÓ À ÙÒÓ ÑÒÓ ×ÓÑÓÖ¬×Ñ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ Ð ÌÓÖÑ ××Ø ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò À ÙÒ ×ÓÑØÖ

×Ù ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ï À Ò×Ó Ò À ××ÒÓ Ï ×ÓÑØÖ Ò Ï ×Ó×

ÐÐ ÙÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ ÈÓ ÓÒ ÐÑÒØÓ À × ÔÙÓ ×ÔÖÑÖ ÓÑ ÐÑØ

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÐÑÒØ Ï ÖÞ ÐÐ ÓÒØÒÙØ ÐÐ ÒÓÖÑ Ò Ù ÑÓ

ÔÙÖ À ×Ó× ÐÐ ÙÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ ÕÙÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÔÖ ÐÖØÒÓ

ÓÒ ÐÙÑÓ À ××ÒÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ

ÁÐ ÌÓÖÑ ÖÒØ× Ò À ÙÒ Ó ÑÒÓ ×ÓÑØÖ Ó Ù ÓÑÔÐØ

ÑÒØ À À ×ÓÒÓ ÓÐÐØ ÙÒ ×ÓÑØÖ Ì À À ÊÓÒÒÓ ÓÑ ÒÐ ×Ó

ÓÒ ÐÙÑÓ Ì Ú ××Ö ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ÐÐÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ×ÙÐÐÓ ×ÔÞÓ

ÀÐÖØ À

ÍÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ¬ÒØÓ ÓÑ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ ÔÖ×Ó ÓÒ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×Ù Ö×ØÖØØÓ ¢

ÒÐÓÑÒØ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ¬ÒØÓ ÓÑ ÙÒ ×ÓØØÓ

×ÔÞÓ À ÓÒ×ÖØÓ ÓÑ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ë ÒÓØ ÒÓÒ Ò ×

×ÖÑÒØ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÔÖ ÔÙÓ ÒÓÒ ××Ö ÓÑÔÐØÓ ÁÒØØ ÌÓÖÑ

Ö ÚÑÓ ÑÑØÑÒØ Ð «ÖÑÞÓÒ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ËÓØØÓ×ÔÞÓ

Ë ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À Æ ×Ù

ÓÑÔÐØÓ × ×ÓÐÓ × Ù×ÓÒÀ

Ë ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÐÐÓÖ ÓÑÔÐØÓ

Ë À ×ÔÖÐ ÐÓ Ò ÈÙ ÒÖÐÑÒØ ÓÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ

ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×ÔÖÐ ×ÔÖÐ

Ä ×ÑÔÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð× Ø Ð ÐØØÓÖ

ÓÑÔÐÑÒØÓ ÇÖØÓÓÒÐ ËÓÑÑ ÖØØ

ÁÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó Ð ×ØÒÞ Æ ÙÒ ÐÑÒØÓ Ü ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ

Å ¬ÒØ ××Ö

ÁÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ó ÚÒØ

Æ Ò Ü Ý Å

Ý Å

ÎÖÑÓ ÑÔÓÖØÒØ ×ÔÖ × Ú ÙÒÝ Å ØÐ

Æ Ò Ü Ý

Ý Å

Æ Ü Ý

Ó×× ÔÖÐÒÓ ÒØÙØÚÑÒØ × Ú ÙÒÔÙÒØÓ Ý Å × Ð ÔÙ Ú ÒÓ ÙÒ ØÓ Ü

× ××ØÒÓ ÕÙ×ØÓ ÔÙÒØÓ ××Ó × ÙÒ Ó ÉÙ×ØÓ ÙÒÔÖÓÐÑ ××ØÒÞ ÙÒ Ø


ÇÅÈÄÅÆÌÇ ÇÊÌÇÇÆÄ ËÇÅÅ ÁÊÌÌ

Ü

Æ

Å

ÆÓÒ Ú Ý

Å

Ü

Ý

Æ

ÍÒ ×ÓÐÓ Ý

ÙÖ ÎØØÓÖ ÑÒÑÞÞÒØ

Ý

Ü

Æ Æ

Å

ÁÒ¬ÒØ Ý

××Ó ÓÒÑÒØÐ ÑÔÓÖØÒÞ × ØÓÖ ÔÔÐ ØÚ ×ÑÔÓ Ò ÓÒÒ××ÓÒ

ÓÒ Ð ÔÔÖÓ××ÑÞÓÒ ÐÐ ÙÒÞÓÒ

Ä ¬ÙÖ ÐÐÙ×ØÖ Ð ØØÓ Ò Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑÓÐØÓ ×ÑÔÐ ÓÑ ÐÓ ×ÔÞÓ

Ù ÐÓ Ê Ú ÔÙÓ ÒÓÒ ××Ö Ð ÙÒ Ý ×Ó× Ð Ó Ò ÙÒÓ ×ÓÐÓ Ó ÔÙ

ÙÒÓ ÈÓ××ÑÓ ×ÔØØÖ Ò ÐØÖ ×ÔÞ Ò ÔÖØ ÓÐÖ ÒÐ ×ÔÞ ÑÙÐØÑÒ×ÓÒÐ Ú

ÔÓ××ÒÓ ××Ö ÕÙ×ØÓ ÖÙÖÓ ×ØÙÞÓÒ Ò ÔÙ ÓÑÔÐ Ø ÈÖ ÙÒ ÒÖ Ó ×ÔÞÓ

ÒÓÖÑØÓ ÕÙ×ØÓ Ð ×Ó ÓÑ × ÔÙÓÚÖ Ñ ÔÖ Ð ×ÔÞ ÀÐÖØ Ð ×ØÙÞÓÒ ÖÑÒ

ÖÐØÚÑÒØ ×ÑÔÐ ÉÙ×ØÓ ØØÓ ×ÓÖÔÖÒÒØ ÚÖ× ÓÒ×ÙÒÞ ØÓÖ

ÔÖØ ÙÒ ÐÐ ÖÓÒ ÔÖ Ù Ð ØÓÖ Ð ×ÔÞ ÀÐÖØ ÔÙ ×ÑÔÐ

ÕÙÐÐ ÒÖ ×ÔÞ Ò

ÈÖ ÓÒ×ÖÖ Ð ÔÖÓÐÑ ××ØÒÞ ÙÒ Ø ÔÖ Ð ×ÔÞ ÀÐÖØ ÔÖ ÓÖÑÙÐÖ

Ð ØÓÖÑ Ú ÕÙ ×ÙØÓ ÑÓ ×ÓÒÓ Ù ÓÒ ØØ ÓÐÐØ ×ÓÒÓ

ÒØÖ×× ÒÖÐ

ÁÐ ×ÑÒØÓ ÓÒÙÒ Ù Ø ÐÑÒØ Ü Ý ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ¬ÒØÓ

ÓÑ Ð Ò×Ñ ØÙØØ Ð Þ ÐÐ ÓÖÑ

Þ « Ü «Ý « Ê «

ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ØØÓ ÓÒÚ××Ó × ÔÖ ÓÒ Ü Ý Å Ð ×ÑÒØÓ ÓÒÙÒ

Ü Ý ÓÒØÒÙØÓ Ò Å

ÈÖ ×ÑÔÓ ÓÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÓÒÚ××Ó Ð ÒØÖ×ÞÓÒ ×ÔÞ ÓÒÚ××

ÓÒÚ××Ó

ÈÓ××ÑÓ ÓÖ ÓÖÒÖ Ð ÔÖÒ ÔÐ ×ØÖÙÑÒØÓ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ

ÌÓÖÑ ÎØØÓÖ ÅÒÑÞÞÒØ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Å ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÓÒÚ××Ó ÓÑÔÐØÓ ÒÐÐ

ÑØÖ ÒÓØØ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ ØÓ Ü ××Ø ÙÒ ÙÒ Ó Ý Å

ØÐ

Æ Ò Ü Ý Ü Ý

Ý Å

Ý


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ××ØÒÞ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ×ØÖÑÓ ÒÖÓÖ Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÝÒ

Ò Å ØÐ

ÆÒ Æ ÓÚ ÆÒ Ü ÝÒ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÝÒ ÙÝ ÈÓÒÒÓ ÝÒ Ü ÚÒ ÑÓ ÚÒ ÆÒ

ÚÒ ÚÑ ÝÒ ÝÑ Ü

¬

¬

¬

¬ ÝÒ ÝÑ Ü

ÔÖ Å ÓÒÚ××Ó Ó× ÝÒ ÝÑ Å ÁÒÓÐØÖ ÑÓ ÝÒ ÝÑ ÚÒ ÚÑ ÉÙÒ

ÔÖ Ð ÙÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ

¬

¬

¬ Æ

ÝÒ ÝÑ ÚÒ ÚÑ ÚÒ ÚÑ ÚÒ ÚÑ

Æ Æ Ò Æ Ñ

ÑÔÐ ÝÒ Ù Ý ÈÓ Å ÓÑÔÐØÓ ÝÒ ÓÒÚÖ Ó×× ÝÒ Ý Å

ÈÓ Ý Å ÑÓ Ü Ý Æ Å ÔÖ Ð

Ü ÝÜ ÝÒ ÝÒ Ý ÆÒ ÝÒ Ý Æ

Ó ÑÓ×ØÖ Ü Ý Æ

ÍÒ Ø ××ÙÑÑÓ ÒØÖÑ Ý Å Ý Å ×Ó׬ÒÓ

Ü Ý Æ Ü Ý Æ

ÑÓ×ØÖÑÓ ÐÐÓÖ Ý Ý ÈÖ Ð ÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ

Ý Ý Ý Ü Ý Ü

Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ý Ü

Æ Æ

×ØÖ Ý Ý Å Ó×

­

­

­

­ Ý Ý Ü­


­

­ Ý Ý Ü­

Æ

Ó ÑÔÐ Ð ÑÑÖÓ ×ØÖ ÑÒÓÖ Ó ÙÙÐ Æ Æ Æ ÉÙÒ ÑÓ

Ð ×ÙÐÒÞ Ý Ý Ó×× Ý Ý

È××ÒÓ Ð ×ÔÞ ÓÒÚ×× ÖØÖÖ ×ÓØØÓ×ÔÞ ÓØØÒÑÓ Ð ÐÑÑ ÒÖÐÞÞ

Ð ÑÐÖ ÐÐ ÓÑØÖ ÐÑÒØÖ Ð ÙÒ Ó ÔÙÒØÓ Ý Ò ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ØÓ ÔÙ

Ú ÒÓ ÙÒ ØÓ Ü ÚÒ ØÖÓÚØÓ ØÖ ÒÓ ÙÒ ÔÖÔÒ ÓÐÖ Ü

ÄÑÑ ÇÖØÓÓÒÐØ

ÆÐ ØÓÖÑ × Å ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÓÑÔÐØÓ ×Ü ¬××ØÓ ÐÐÓÖ Þ Ü Ý

ÓÖØÓÓÒÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Þ Ó×× Ð×Ó Ú ×Ö ÙÒ Ý ØÐ

ÞÝ ¬


ÇÅÈÄÅÆÌÇ ÇÊÌÇÇÆÄ ËÇÅÅ ÁÊÌÌ

ÖÑÒØ Ý ÔÖ ÐØÖÑÒØ ÞÝ ÁÒÓÐØÖ ÔÖ ÓÒ × ÐÖ «

Þ «Ý Þ «Ý Þ «Ý

Ä ×ÔÖ××ÓÒ Ò ÔÖÒØ× ÞÖÓ × × ÐÑÓ

ÞÞ «ÞÝ «Ý Þ «Ý Ý ℄

ÞÞ «¬ «¬ «Ý Ý ℄

«

¬

Ý Ý

ÐÐ ÑÓ Þ Ü Ý Æ Ó× Ð ÒÓ×ØÖ ÕÙÞÓÒ ÓÖ

Þ «Ý Þ

Å ÕÙ×ØÓ ÑÔÓ××Ð ÔÖ ÑÓ

¬

Æ

Ý Ý

Þ «Ý Ü Ý ÓÚ Ý Ý «Ý

Ó× Þ «Ý Æ ÔÖ ¬ÒÞÓÒ Æ ÉÙÒ ÒÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÚÐ Ð ÐÑÑ

ÑÓ×ØÖØÓ

×ÓÚÒØ ÙØÐ ÖÔÔÖ×ÒØÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÓÑ ×ÓÑÑ ÖØØ Ù ×ÓØØÓ

×ÔÞ ÉÙ×Ø ÓÑÔÓ×ÞÓÒ Ö×ÙÐØ ××Ö ÔÖØ ÓÐÖÑÒØ ×ÑÔÐ ÓÒÚÒÒØ × ÚÒ

ÖÐÞÞØ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÓÖØÓÓÒÐØ ÈÖ ÓÑÔÖÒÖ Ð ×ØÙÞÓÒ Ð ÔÖÓÐÑ ÒØÖÓ

Ù ÑÓ ÔÔÖÑ Ð ÓÒ ØØÓ ×ÓÑÑ ÖØØ ÉÙ×ØÓ ÓÒ ØØÓ ×Ò×Ó ÔÖ ÕÙÐÙÒÕÙ

×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ¬ÒØÓ ÓÑ ×Ù

ÒÞÓÒ ËÓÑÑ ÖØØ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ØØÓ ×ÓÑÑ ÖØØ Ù ×ÓØØÓ×ÔÞ ××ÖÚ

¨

× × ÙÒ Ü ÙÒ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ü Ý Þ Ý Þ

ÐÐÓÖ ÑØÓ ÙÒ ÓÑÔÐÑÒØÓ ÐÖ Ó Ò Ú ÚÖ× ÑØÓ ÙÒ

ÓÔÔ ÓÑÔÐÑÒØÖ ×ÓØØÓ×ÔÞ Ò

×ÑÔÓ Ê ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ð ÔÒÓ Ù ÐÓ Ê ÖÑÒØ Ò¬ÒØ

ÚÖ× ÓÑÔÐÑÒØ ÐÖ Ò Ê × ÙÒÓ ÕÙÐ ÙÒ ÖØØ ÖÐ Å Ð ÔÙ ÓÒÚÒÒØ

ÙÒ ÓÑÔÐÑÒØÓ ÔÖÔÒ ÓÐÖ

ÒÐÓÑÒØ ÒÐ ×Ó ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÖÐ ÀÐÖØ À Ð ÒØÖ×× ÔÖÒ ÔÐ Ö

ÙÖ Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ À ÓÑ ×ÓÑÑ ÖØØ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ù×Ó Ð ×ÙÓ

ÓÑÔÐÑÒØÓ ÓÖØÓÓÒÐ

Þ À Þ

Ð Ò×Ñ ØÙØØ ÚØØÓÖ ÓÖØÓÓÒÐ ÉÙ×ØÓ Ð ÑÓÖ Ö×ÙÐØØÓ Ò ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ

ÕÙÐ ÚÓÐØ ÑØÓ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÔÖÓÞÓÒ ÔÖ ÖÓÒ ×ÔÖÑÓ ÓÔÓ

Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÌÓÖÑ ËÓÑÑ ÖØØ

Ë ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÐÐÓÖ

À ¨

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÓ À ÓÑÔÐØÓ Ù×Ó ÓÑÔÐØÓÔÖÐÌÓÖÑ ÈÓ

ÓÒÚ××Ó Ð ÌÓÖÑ Ð ÄÑÑ ÑÔÐ ÒÓ ÔÖ ÓÒ Ü À Ú ÙÒÝ

ØÐ

Ü Ý Þ Þ

ÆÓØÑÓ ÓÖ ÔÖ ×Ú ÔÖ Ð ÓÒØÒÙØ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ò

Ú

ÊÑÒ ÕÙÒ ÔÖÓÚÖ Ð ÙÒ Ø ÐÐ ÓÑÔÓ×ÞÓÒ ××ÙÑÑÓ ×

Ü Ý Þ Ý Þ

ÓÚ Ý Ý ÞÞ ÐÐÓÖ Ý Ý Þ Þ ÈÓ Ý Ý ÑÒØÖ Þ Þ

ÚÑÓ Ý Ý Ó ÑÔÐ Ý Ý ÉÙÒ Ò Þ Þ

ÁÒ ÒÖ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ × ÙØÐÞÞ ÒÐ ×Ó Ò Ù Ù×Ó ÐÐÓÖ

Ð ÓÑÔÓ×ÞÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ Ü × × ÖÚ

À ¨

Ü Ý Þ Ý Þ

Ý Ò ÑØÓ ÓÒ ØÖÑÒÓÐÓ ÔÖ× ÔÖ×ØØÓ ÐÐ ÓÑØÖ ÐÑÒØÖ Ð

ÔÖÓÞÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ Ü ×Ù Ó ÖÚÑÒØ Ð ÔÖÓÞÓÒ Ü ×Ù

Ä ÕÙÞÓÒ ¬Ò× ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

È À

Ü Ý ÈÜ

È ÑØÓ Ð ÔÖÓÞÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ Ó ÓÔÖØÓÖ ÔÖÓÞÓÒ À ×Ù

Ä ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ È ÐÑØØÓ ÓÒ ÒÓÖÑ È ÁÒØØ ÔÓ Ý Þ ×ÓÒÓ ÓÖØÓÓÒÐ

ÑÓ

ÈÜ Ý Ô Ý Þ Ü ÔÖ ÓÒ Ü À

Ó È ÐÑØØÓ ÓÒ ÒÓÖÑ È ÈÖ Ü Ý ÈÝ Ý ÕÙÒ È

Ë ÒÓØ Ð Ö×ØÖÞÓÒ È Ð ÓÔÖØÓÖ ÒØØ ×Ù ××ÒÓ

È ÑÔÓØÒØ Ó××

××ÒÓ

ÈÝ Ý ÔÖ ÓÒ Ý

È È

È Ü È ÈÜ ÈÝ Ý ÈÜ ÔÖ ÓÒ Ü À


ÇÅÈÄÅÆÌÇ ÇÊÌÇÇÆÄ ËÇÅÅ ÁÊÌÌ

ÁÒÓÐØÖ

ÈÞ ÔÖ ÓÒ Þ

ÍÒ × ÓÖ×Ó ÔÖØØÑÒØ ÒÐÓÓ × ÔÙÓ ÖÔØÖ ÔÖ Ð ÓÔÖØÓÖ Á È Ð ÔÖÓØØÓÖ

ÓÖØÓÓÒÐ ×Ù

ÊÔÓÖØÑÓ ÓÖ Ð ÙÒ Ó××ÖÚÞÓÒ ×Ù ÓÑÔÐÑÒØ ÓÖØÓÓÒÐ ×ÖÒÒÓ ÙØÐ ÒÐ

×ÙØÓ Ë Å ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ

ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ × Å Ð ×ÙÓ ÓÑÔÐÑÒØÓ ÓÖØÓÓÒÐ Ó×× Ð Ò×Ñ

Å Ü Ü Ú Ú Å

Ë ÒÓØ Å ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÔÓ Ü Ý Å ÑÔÐ ÔÖ ØÙØØ Ú Å ÔÖ

ØÙØØ Ð × ÐÖ « ¬

«Ü ¬ÝÚ «Ü Ú ¬Ý Ú

ÕÙÒ «Ü ¬Ý Å

Å ÒÓÐØÖ Ù×Ó ÓÑ Ð ÐØØÓÖ ÔÙÓ ÔÖÓÚÖ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÓÒØÒÙØ Ð ÔÖÓÓØØÓ

× ÐÖ

Ë ÖÚÑÓ Å ÔÖ Ò Ö Å ÁÒ ÒÖÐ ÑÓ

ÁÒØØ ×

Å Å

Ü Å Ü Å

Ü Å

Ó Å Å ÁÒÓÐØÖ × Ü Å ÐÐÓÖ ××Ø ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Å ØÐ ÜÒ Ü

ÈÖ Ð ÓÒØÒÙØ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÔÓ ÜÒ Å Ò Ü Å ÕÙÒ Ü Å

ÆÐ ×Ó Ò Ù Å × ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÓ××ÑÓ ÓÖÑÙÐÖ Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ

ÄÑÑ ÓÔÔÓ ÓÑÔÐÑÒØÓ ÇÖØÓÓÒÐ

Ë ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÐÐÓÖ


ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÔÖ Ð ÅÓ×ØÖÑÓ Ë Ü ÐÐÓÖ ÔÖ

Ð ØÓÖÑ ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ ÔÖ Ü Ð ÓÑÔÓ×ÞÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ Ü Ý Þ ÓÚ Ý

Þ Å Ü ÔÖ ××ÙÒÞÓÒ Ý ÔÖ ÔÖ Ð ÕÙÒ

ÔÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ò Þ Ü Ý ×××ÒÓ Þ ÑÓ

Þ Þ ÕÙÒ Þ Ó× Ü Ý Ó×× Ü ÈÓ Ü Ö ÖØÖÖÓ Ó ÔÖÓÚ


ÁÐ ÌÓÖÑ Ð ÄÑÑ ÓÒ×ÙÒØ ÑÔÐ ÒÓ ÐÑÒØ ÙÒ ÖØØÖÞÞÞÓÒ

Ð Ò×Ñ ÒÐ ×ÔÞ ÀÐÖØ Ð Ù ×ÔÒ Ò×Ó Ð×ÙÒØ

ÄÑÑ ÁÒ×Ñ Ò×Ó

ÈÖ ÓÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÐÓ ×ÔÒ Î Å Ò×Ó Ò À ×

×ÓÐÓ × Å


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ü Å ××ÙÑÑÓ Î ×ÔÒ Å × Ò×Ó Ò À ÐÐÓÖ

Ü Î À ÈÖ Ð ØÓÖÑ Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÒÎ ØÐ ÜÒ Ü ÈÓ

Ü Å Å Î ÑÓ ÜÒÜ Ä ÓÒØÒÙØ ÐÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÄÑÑ

ÑÔÐ ÜÒÜ Ü Ü ÁÒ ÓÒ ÐÙ×ÓÒ Ü Ü Ü Ó×× Ü ÈÓ

Ü Å Ö ÖØÖÖÓ Ó ÑÓ×ØÖ Å

Î ÚÖ× ×ÙÔÔÓÒÑÓ Å Ë Ü Î ÐÐÓÖ Ü Å Ó× Ü Å

Ü ÉÙÒ Î ÈÖ Ð ÌÓÖÑ ÑÓ À Î ¨ Î Å ××ÒÓ

Î ÓØØÒÑÓ À Î Ó Î Ò×Ó Ò À

ÁÒ×Ñ ËÙ ××ÓÒ ÇÖØÓÒÓÖÑÐ

ÒÞÓÒ ÁÒ×Ñ ËÙ ××ÓÒ ÇÖØÓÓÒÐ

ÍÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÓÒÐ Å Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å

Ù ÐÑÒØ ×ÓÒÓ Ù Ù ÓÖØÓÓÒÐ ÍÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Å ÙÒ Ò×Ñ

ÓÖØÓÓÒÐ Ò Ù ÐÑÒØ ÒÒÓ ÒÓÖÑ Ó×× ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý Å

Ü Ý


Ü Ý

Ü Ý

Ë ÙÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÓÒÐ Ó ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Å ÒÙÑÖÐ ÔÓ××ÑÓ ÓÖÒÖÐÓ Ò ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÑÖÐÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ Ó ÓÖØÓÒÓÖÑÐ

ÈÙ Ò ÒÖÐ ÙÒ Ò×Ñ ÓÒ Ò Ó ÑÐ Ü« « Á ÑØ ÓÖØÓÓÒÐ ×

Ü« ܬ ÔÖ ØÙØØ Ð « ¬ Á « ¬ Ä ÑÐ ÑØ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ × ÓÖØÓÓÒÐ

ØÙØØ Ð Ü« ÒÒÓ ÒÓÖÑ Ó× ÔÖ ØÙØØ Ð « ¬ Á ÑÓ

ܫܬ Æ«¬


« ¬


« ¬

ÓÚ Æ«¬ Ð ÐØ ÃÖÓÒ Ö

ÓÒ×ÖÑÓ ÓÖ Ð ÙÒ ×ÑÔÐ ÔÖÓÔÖØ Ð Ò×Ñ ÓÖØÓÓÒÐ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ

ÄÑÑ ÁÒÔÒÒÞ ÄÒÖ

ÍÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ¡¡¡ Ò ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÓÒ×ÖÑÓ Ð ÕÙÞÓÒ

ÅÓÐØÔÐ ÒÓ ÔÖ ÙÒ ¬××Ó × ÓØØÒ« ¡¡¡ «ÒÒ

«

« « «


Ó ÔÖÓÚ Ð ÒÔÒÒÞ ÐÒÖ ÔÖ ÓÒ Ò×Ñ ¬ÒØÓ Ó Ò¬ÒØÓ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ

ÍÒ ÖÒ ÚÒØÓ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ö×ÔØØÓ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ ÖØÖÖ

ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ Ð ×ÙÒØ Ë ×ÔÔÑÓ ÙÒ ØÓ Ü ÔÙÓ ××Ö ÖÔÔÖ

×ÒØØÓ ÓÑ ÙÒ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ Ð ÙÒ ÐÑÒØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ

ÐÐÓÖ Ð ÓÖØÓÒÓÖÑÐØ ÖÒ Ð «ØØÚ ØÖÑÒÞÓÒ ÓÆ ÒØ ÑÓÐØÓ Ð ÁÒØØ

× ¡¡¡ Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ×

ÑÓ Ü ×ÔÒ ¡¡¡ Ò ÓÚ Ò ¬××Ó ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ¬ÒÞÓÒ ×ÔÒ

Ü

Ò


«


ÁÆËÁÅÁ ËÍËËÁÇÆÁ ÇÊÌÇÆÇÊÅÄÁ

× Ð ÓÐÑÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÔÖ ÙÒ ¬××Ó ÓØØÒÑÓ

Ü

Ò


ÓÒ ÕÙ×Ø ÓÆ ÒØ Ð ÚÒØ

«

Ü

Ò


Ò


Ü

« «

Ä ÙØÐÞÞÓ ÙÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ö×ÙÐØ ÚÒØÓ×Ó Ò ÕÙÒÓ ÙÒ ÐÑÒØÓ Ü

×ÔÒ ¡¡¡ Ò × ÓÒÓ× Ð ÔÖÓÞÓÒ Ü ×ÙÐ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ×ÔÒ ¡¡¡ Ò ×ÔÖ××

× ÓÒÓ ÐÐÓÖ

Ü Ü «Ò Ò

ÓÒ «Ò Ü Ò ÕÙÒ ÔÖ ×ÔÖÑÖ Ü ÓÑ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ Ð ÖÑÒ

Ð ÓÐÖ ×ÓÐÑÒØ ÕÙ×ØÓ ÓÆ ÒØ ÑÒØÖ Ð ÐØÖ ÖÑÒÓÒÓ ÒÚÖØ

ÌÓÖÑ ×ÙÐÒÞ ××Ð

Ë ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ

Ü Ð ÚØØÓÖ Ý Ò ×ÔÒ ¡¡¡ Ò

Ò

×ØÒÞ ÑÒÑ Ü

ÚÐÝ


Ü

Ü Ü ×ÙÐÒÞ ××Ð

ÁÔÖÓÓØØ × ÐÖ Ü ÒÐÐ ×ÓÒÓ ÑØ ÓÆ ÒØ ÓÙÖÖ Ü Ö×ÔØØÓ

ÐÐ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ÙÒ ÒÖ Ó Ý Ò

Ý

ÑÓ ÖÞ ÐÐ ÓÖØÓÒÓÖÑÐØ Ð

Ü Ý Ü

Ü

Ü

Ò


Ò


«Ü

Ò

Ò«Ü

Ü

«

Ò


«

Ò

Ò«Ü

Ò


Ü «

ÉÙÒ Ð ÚØØÓÖ Ò ×ØÒÞ ÑÒÑ Ü ÕÙÐÐÓ ¬ÒØÓ Ò

«


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÈÓ Ü Ý ÑÓ ÔÖ ÓÒ Ò ¡¡¡

Ò


Ü Ü

ÉÙ×Ø ×ÓÑÑ ØÖÑÒ ÒÓÒ ÒØÚ ÔÖ Ó ÓÖÑ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÑÓÒÓØÓÒ ÒÓÒ

Ö× ÒØ ÉÙ×Ø ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖ ÔÖ ÐÑØØ Ü ÉÙÒ Ð ÑÔÐ

Ð ×ÙÐÒÞ ××Ð

Ë ÒÓØ × ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÐÐÓÖ ÓÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò ××ÒÓ

ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÔÖ Ð ÄÑÑ Ú ××Ö ¬ÒØÓ ÉÙÒ Ò ÕÙ×ØÓ ×Ó Ò

ÑÓ ÙÒ ×ÓÑÑ ¬ÒØ

Ç××ÖÚÑÓ Ò¬Ò ÖÞ Ð ÄÑÑ Þ Ü ÝÝ Ó ×ÔÙÓÒ ÑÓ×ØÖÖ

ÖØØÑÒØ ÆÓØÑÓ ÔÔÖÑ ÔÖ Ð ÓÖØÓÒÓÖÑÐØ

Ý

Ò


Ü

ÉÙÒ Ù×ÒÓ ÕÙ×Ø ÓÖÑÙÐ ÓØØÒÑÓ

Ò


Ü ÑÑ

ÞÝ Ü Ý Ý Ü Ý Ý Ý

ÜÒ


Ò


Ü Ý

Ü Ü

Ò


Ò


Ü

Ü

Ó×× Þ Ý

ÑÓ Ú×ØÓ Ð ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ×ÓÒÓ ÑÓÐØÓ ÓÒÚÒÒØ ÙØÐÞÞÖ ÊÑ

Ò Ð ÔÖÓÐÑ ÔÖØ Ó ÓÑ ÓØØÒÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ × Ø ÙÒ ÖØÖÖ

×Ù ××ÓÒ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ Ó × ÓØØÒ ÑÒØ ÙÒ ÔÖÓ ÑÒØÓ Ó×ØÖÙØØÚÓ

Ð ÔÖÓ ××Ó ÖÑ Ë ÑØ ÔÖ ÓÖØÓÒÓÖÑÐÞÞÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒ

ÒØ Ü Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ä ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ö×ÙÐØÒØ Ò

Ð ÔÖÓÔÖØ ÔÖ ÓÒ Ò

ÁÐ ÔÖÓ ××Ó Ð ×ÙÒØ

ÈÖÑÓ Ô××Ó ÁÐ ÔÖÑÓ ÐÑÒØÓ Ò

ÐÐÓÖ

Ë ÓÒÓ Ô××Ó Ü ÔÙÓ ××Ö × ÖØØÓ

×ÔÒ ¡¡¡ Ò ×ÔÒÜ ¡¡¡ ÜÒ

Ü Ü

Ü Ü Ú

Ú Ü Ü


ËÊÁ ÇÄÄÌ ËÍËËÁÇÆÁ ÁÆËÁÅÁ ÇÊÌÇÆÇÊÅÄÁ

ÒÓÒ ÐÚØØÓÖ ÒÙÐÐÓ ÔÖ Ü ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÒÓÐØÖ Ú ÔÖ Ú

Ó× ÔÓ××ÑÓ ÔÖÒÖ

È××Ó Ò ÑÓ ÁÐ ÚØØÓÖ

ÚÒ ÜÒ

Ú Ú

Ò


ÜÒ

ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ ÓÖØÓÓÒÐ ¡¡¡ Ò ÉÙÒ ÓØØÒÑÓ

Ò ÚÒ ÚÒ

Ë ÒÓØ Ð ×ÓÑÑ ÚÒ ×ÓØØÖØØ ÒÐ ÑÑÖÓ ×ØÖ ÐÐ Ð ÔÖÓÞÓÒ

Ü ×ÙÐÐÓ ×ÔÒ ¡¡¡ Ò ÁÒ ÐØÖ ÔÖÓÐ ÓÒ Ô××Ó ×ÓØØÖÑÓ ÜÒ Ð ×Ù ÓÑÔÓÒÒØ

ÒÐÐ ÖÞÓÒ ÚØØÓÖ ÔÖ ÒØÑÒØ ÓÖØÓÒÓÖÑÐÞÞØ Ó ÚÒ ÔÓ ÑÓÐØÔÐ ØÓ

ÔÖ ÚÒ Ò ÑÓÓ ÓØØÒÖ ÙÒ ÚØØÓÖ ÒÓÖÑ ÙÒÓ ÚÒ ÔÖ Ò ÕÙÐÙÒÕÙ ÒÓÒ ÔÙÓ

××Ö ÙÒ ÚØØÓÖ ÒÙÐÐÓ ÁÒØØ × Ò Ó×× Ð ÔÙ Ô ÓÐÓ Ò ÔÖ Ù ÚÒ ÐÐÓÖ Ð

ÑÓ×ØÖÖ ÜÒ ×Ö ÙÒ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ Ð ¡¡¡ Ò ÕÙÒ

ÙÒ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ Ð Ü ¡¡¡ ÜÒ ÓÒØÖ ÒÓ Ð ××ÙÒÞÓÒ Ü ¡¡¡ ÜÒ

ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

ËÖ ÓÐÐØ ËÙ ××ÓÒ ÁÒ×Ñ ÇÖØÓÒÓÖÑÐ

ÁÒ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÔÔÖÑ Ð ×Ö ÓÐÐØ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ

ÔÓ ×ØÒÑÓ Ö×ÙÐØØ ÓØØÒÙØ Ð Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ

Ø ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÔÓ××ÑÓ ÓÒ×ÖÖ

Ð ×Ö ÐÐ ÓÖÑ«

ÓÚ Ð« « ¡¡¡ ×ÓÒÓ × ÐÖ ÕÙÐÙÒÕÙ ÁÒ ÓÖÓ ÓÒ Ð ¬ÒÞÓÒ Ø ÒÐÐ ËÞ

ÙÒ ØÐ ×Ö ÓÒÚÖ Ð ×ÓÑÑ × × ××Ø ÙÒ × À ØÐ Ð ×Ù ××ÓÒ ×Ò

ÐÐ ×ÓÑÑ ÔÖÞÐ

ÓÒÚÖ × Ó×× × ×Ò ÔÖÒ

×Ò « ¡¡¡ «ÒÒ

ÌÓÖÑ ÓÒÚÖÒÞ

Ë Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÐÐÓÖ

Ä ×Ö ÓÒÚÖ××ÓÐÓ×Ð×ÙÒØ ×Ö

ÓÒÚÖ«


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

Ë Ð ÓÒÚÖ × Ò ÓÒ Ü Ð ×Ù ×ÓÑÑ ÐÐÓÖ ÓÆ ÒØ « ×ÓÒÓ

ÓÆ ÒØ ÓÙÖÖ Ü Ü × ÔÙÓ × ÖÚÖ

Ü

Ü

ÈÖ ÕÙÐ×× Ü À Ð ×Ö ÓÒ « Ü ÓÒÚÖ

ØÓ ÙÒ ÕÙÐ×× Ü À ÓÒÞÓÒ Ò ××Ö ×ÙÆ ÒØ ÔÖ ×

×

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÒÓ


Ü

Ü


Ü

Ü

×Ò « ¡¡¡ «ÒÒ Ò « ¡¡¡«Ò

ÐÐÓÖ Ù× ÐÐ ÓÖØÓÒÓÖÑÐØ ÔÖ ÕÙÐ×× Ñ ÒÑ


×Ò ×Ñ «Ñ Ñ ¡¡¡ «ÒÒ

«Ñ ¡¡¡«Ò Ò Ñ

ÉÙÒ ×Ò Ù Ý ÒÀ × ×ÓÐÓ × Ò Ù ÝÒÊ ÈÓ À Ê ×ÓÒÓ ÓÑÔÐØ

Ò ×Ù Ð ÔÖÑ «ÖÑÞÓÒ Ð ØÓÖÑ

Ë « ÙÒ ÒÖ Ó Ñ ¬××Ó ÓÆ ÒØ ÐÐ ×Ö ÈÖÒÒÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ

ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ò ÓÒ Ò Ù×ÒÓ Ð ÓÖØÓÒÓÖÑÐØ ÑÓ

×Ò «

ÔÖ ÓÒ Ò

ÈÖ ÔÓØ× ×Ò Ü ÈÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÓÒØÒÙÓ

« ×Ò Ü

ÓÑ × ÚÓÐÚ ÑÓ×ØÖÖ

ÐÐ ×ÙÐÒÞ ××Ð ÒÐ ÌÓÖÑ ×Ù Ð ÓÒÚÖÒÞ ÐÐ ×ÖÜ

Ó ÓÒ ÐÙÑÓ Ú ××Ö ÚÐÓ

Ë Ü È Ü ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ÒÓÖÑ Ü ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ

Ü Ü

Ü


ËÊÁ ÇÄÄÌ ËÍËËÁÇÆÁ ÁÆËÁÅÁ ÇÊÌÇÆÇÊÅÄÁ

Ù ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÓÒØÒÙØ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÓØØÒÑÓ Ð Ë Ú ÚÖ×

Ü È Ü ÓÒ×ÖÑÓ

­

­Ü


Ü

­ Ü


Ü Ü

Ü

ÍØÐÞÞÒÓ Ð

ÒÑÓ

ÓÒØÒÙØ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ Ð ÓÖØÓÒÓÖÑÐØ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ Ò ÓØØ

­

­Ü


­

Ü ­

Ü
Ü

ÕÙÒ Ü È Ü ÓÑ ÚÓÐÚ× ÑÓ×ØÖÖ

Ë ÙÒ ÑÐ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Á Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÒÓÒ

ÒÙÑÖÐ ÔÖ Ð Ò×Ñ Ò Á ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ ÔÓ××ÑÓ Ò ÓÖ ÓÖÑÖ

ÓÆ ÒØ ÓÙÖÖ Ü ÙÒ Ü ÁÒ ÕÙ×ØÓ ×Ó ÔÓ××ÑÓ ÔÖÓÚÖ Ð ÖÑÖ ÚÓÐ

ÌÓÖÑ ×ÙÒØ

ÌÓÖÑ ÓÆ ÒØ ÓÙÖÖ

ÍÒ ÕÙÐ×× Ü Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÔÙÓ ÚÖ Ö×ÔØØÓ ÙÒ ÑÐ

ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Á Ò Ð ÔÙ ÙÒ ÕÙÒØØ ÒÙÑÖÐ ÓÆ ÒØ ÓÙÖÖ

Ü ÚÖ× ÞÖÓ

Ë ÔÖ ÙÒ ÕÙÐ×× Ü ÓÒ×ÖØÓ ¬××Ó × ÓÖÒÒÓ Ð ÓÒ Ü Ò

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ¡¡¡ × ÔÓ××ÓÒÓ ÓÒ×ÖÖ Ð ÕÙÒØØ ÓÒ×ÖØ Ò

ÔÖÖ¬ ÔÖ ÒØ ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ ÚÐ Ð ×ÙÐÒÞ ××Ð


Á

× ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ Ð ×Ö

Ü Ü


Á

Ü

ÓÒÚÖ ÁÒÓÐØÖ Ð ×Ù ×ÓÑÑ ÒÓÒ ÔÒ ÐÐ ÓÖÒ × ÓÒÓ Ù Ð ÓÒ ÓÆ ÒØ

ÓÙÖÖ ÚÖ×Ó ÞÖÓ ×ÓÒÓ Ò×ÖØ ÒÐÐ ×Ù ××ÓÒ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ × ÙÒ ¬××ØÓ Ñ ¡¡¡ Ð ÒÙÑÖÓ ÓÆ ÒØ ÓÙÖÖ ØÐ

Ü Ñ Ú ××Ö ¬ÒØÓ ÔÖ ÕÙÐÓÖ Ó ÒÓÒ Ó×× Ú ×Ö ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÔÖ Ð ÕÙÐ Ð ×Ö È Á Ü ×Ö ÚÖÒØ Ò ÓÒØÖÞÓÒ

ÓÐÐ ×ÙÙÐÒÞ ××Ð Ð ÌÓÖÑ Ä ÓÒÚÖÒÞ ÐÐ ×Ö

×Ù Ð ÌÓÖÑ Ë ÓÖ ÛÒ ÙÒ ÖÓÖÒÑÒØÓ Ò ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ÕÙ×ØÓ

×Ò¬ Ú ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ØØÚ Ò Ñ Ò Æ Ò × ×Ø××Ó ØÐ ØÖÑÒ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÐÐ Ù ×Ù ××ÓÒ ×ÓÒÓ ÙÙÐ Ó Û Ñ Ò Ò ÈÓÒÑÓ


«Ò Ü Ò ¬ Ñ Ü ÛÑ

Ü

«ÒÒ Ü

¬ ÑÛÑ

Ò

Ñ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

ÈÓ Ò Û Ñ Ò ÓØØÒÑÓ

«Ò Ü Ò Ü Ò ¬ Ñ Ü ÛÑ Ü ÛÑ

Ü Ü Ò Ü Ò Ü Û Ñ Ò

ÒÐÓÑÒØ Ü Ü ÛÑ Ó ÑÔÐ

Ü Ü Ü Ü

Ü Ò Ü Û Ñ Ò

Ò

«ÒÒ

Ñ

¬ ÑÛÑ


«ÒÜ Ü Ò

¬ ÑÜ Ü ÛÑ

Ò

ÓÒ×ÙÒÞ Ü Ü ÈÓ Ð ÖÓÖÒÓ ÛÑ Ò Ö ÖØÖÖÓ Ó ÓÑÔÐØ Ð

ÑÓ×ØÖÞÓÒ

× ÇÖØÓÒÓÖÑÐ

Ð Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÚÖÑÒØ ÒØÖ××ÒØ ÒÐ ×ÔÞ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÒÐ ×ÔÞ

ÀÐÖØ ×ÓÒÓ ÕÙÐÐ ÓÒ××ØÓÒÓ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ×ÙÆ ÒØÑÒØ ÖÒ ÐÑÒ

Ø ÔÖ ÓÒ ÐÑÒØÓ ÐÐÓ ×ÔÞÓ ÔÓ×× ××Ö ÖÔÔÖ×ÒØØÓ Ó ÔÔÖÓ××ÑØÓ ÓÒ ×ÙÆ

ÒØ ÙÖØÞÞ ÙØÐÞÞÒÓ ÕÙ×Ø Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÈÖ Ð ×ÔÞ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÒßÑÒ×ÓÒÐ Ð ×ØÙÞÓÒ ×ÑÔÐ ØÙØØÓ Ó Ù ÑÓ ×ÓÒÓ ÙÒ Ò×Ñ ÓÖ

ØÓÒÓÖÑÐ Ò ÐÑÒØ ÁÐ ÔÖÓÐÑ ÕÙÐÐÓ ×ØÐÖ ÓÑ × ØÒÖ ÓÒØÓ Ð

×ÔÞ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Á ÓÒ ØØ ÔÖÒ ÔÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

ÒÞÓÒ × ÇÖØÓÒÓÖÑÐ

Ë × ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÙÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Å ×Ù ×

×ÓÒ Ó ÑÐ Ð Ù ×ÔÒ Ò×Ó Ò Ó×× ØÐ

×ÔÒ Å

ÑÔÓÖØÒØ ÒÓØÖ ÑÒÓ ÒÓÒ × ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ð × ÕÙ ¬ÒØ

ÒÓÒ ÙÒ × ÒÐ ×Ò×Ó ÐÐ ÐÖ Ó× ÓÑ ¬ÒØ Ò ÓÚ ÓÒ×ÖØÓ

× ÐÙ×ÚÑÒØ ÓÑ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÇÒ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÑÑØØ ÙÒ × ÓÖØÓÒÓÖÑÐ

ÈÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ À Ó ÖÓ ÈÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ À Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

×ÔÖÐ Ó ×Ù Ð ÔÖÓ ÑÒØÓ ÖÑßË ÑØ ÔÖ ÒÙÞÓÒ ÓÖÒÖ

ÈÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ À ÒÓÒ ×ÔÖÐ ÙÒ ÔÖÓÚ ÒÓÒ Ó×ØÖÙØØÚ ×Ù Ð ÐÑÑ ÓÖÒ ÓÑ

ÚÖÑÓ ÒÐÐ ËÞ ÓÚ ÒØÖÓÙ ÑÓ ×ÔÑÓ Ð ÐÑÑ ÔÖ ÐØÖ ¬Ò

ÌÙØØ Ð × ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò ÙÒ ØÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÒÒÓ Ð Ñ×Ñ

ÖÒÐØ ÉÙ×Ø ÙÐØÑ ÑØ Ð ÑÒ×ÓÒ ÀÐÖØ Ó Ð ÑÒ×ÓÒ ÓÖØÓÓÒÐ

À Ë À ÕÙ×Ø ÑÒ×ÓÒ ¬ÒØ ÓÑ

ÈÖ ÙÒ À ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ð «ÖÑÞÓÒ ÚÒØ ÔÖ ÐÐÓÖ Ð ÑÒ×ÓÒ

ÀÐÖØ Ð ÑÒ×ÓÒ ÒÐ ×Ò×Ó ÐÐ ÐÖ ÈÖ ÙÒ À Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ×ÔÖÐ

Ð «ÖÑÞÓÒ ×ÙÖ ÐÑÒØ Ð ÌÓÖÑ ÕÙ ×ÙØÓ ÑÒØÖ ÔÖ ÙÒ ÒÖ Ó

À Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ö Ð ×ØÖÙÑÒØ ÔÙ ÚÒÞØ ÐÐ ØÓÖ Ð Ò×Ñ

ÁÐ ×ÙÒØ ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖ ÙÒ × ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÒÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÙÑÒØØ

Ó×ØØÙÖ ÙÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÔÙ ×Ø×Ó ÙÒÒÓ ÒÙÓÚ ÐÑÒØ

Ñ


ËÁ ÇÊÌÇÆÇÊÅÄÁ

ÌÓÖÑ ÖØÖÓ Ð ÓÑÔÐÑÒØÓ ÓÖØÓÓÒÐ

Ë Å ÙÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÐÐÓÖ Å ÙÒ× × ×ÓÐÓ

× Å

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙ ÑÑØÑÒØ Ð ÄÑÑ

ÍÒ ÐØÖÓ ÑÔÓÖØÒØ ÖØÖÓ ÔÖ ÙÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Å × ÙÒ × × ×ÙÑ

Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ÖØÖÓ ÈÖ×ÚÐ

ÍÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Å Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÙÒ ×××ÓÐÓ× ÔÖ ØÙØØ Ð

Ü À ÚÐ Ð ÖÐÞÓÒ ÈÖ×ÚÐÜ Ü ÖÐÞÓÒ ÈÖ×ÚÐ

ÓÚ ÒÐ ×Ó Å × ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ Ð ×ÓÑÑ × ÒØÒ ×Ø× ×Ù ØÙØØ ÓÆ ÒØ

ÓÙÖÖ ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ü Ö×ÔØØÓ Å

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Å ÒÓÒ ÙÒ × ÔÖ Ð ÌÓÖÑ Ú ÙÒÜ Å Ò ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ

ÈÓ Ü Å Ò ÑÓ Ü ÔÖ ØÙØØ Ó× Ð ÑÑÖÓ ×Ò×ØÖ Ò

ÒÙÐÐÓ ÑÒØÖ Ü Ó ÑÓ×ØÖ Ð ÒÓÒ ÚÐ ÉÙÒ × Ð ÚÐ

ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Å ÐÐÓÖ Å Ú ××Ö ÙÒ × Ò À

Î ÚÖ× × ××ÙÑ Å × ÙÒ × Ò À Ë ÓÒ×Ö ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü À

×ÙÓ ÓÆ ÒØ ÓÙÖÖ ÒÓÒ ÒÙÐÐ ÓÖÒØ Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ü Ü ¡¡¡ Ó × ÖØØ

Ò ÙÒ ¬ÒØÓ ÓÖÒ × ×ÓÒÓ Ò ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ¬ÒÑÓ ÓÖ Ý ÑÒØ

Ý

ÜÒÓØÒÓ ÒÐ ×Ó ÙÒ ×Ö Ò¬ÒØ Ð ÓÒÚÖÒÞ ×Ù Ð ÌÓÖÑ ÅÓ×ØÖÑÓ

Ü Ý Å ÈÖ ÓÒ ÔÔÖ Ò ÑÓ Ù×ÒÓ Ð ÓÖØÓÒÓÖÑÐØ

Ü Ý Ü

Ü Ü Ü

ÁÒÓÐØÖ ÔÖ ÓÒ Ú Å ÒÓÒ ÓÒØÒÙØÓ Ò ÑÓ Ü Ú Ó×

Ü Ý Ú Ü Ú

Ü ÚÉÙÒ Ü Ý Å Ó Ü Ý Å ÈÓ Å ÙÒ × Ò À ÑÓ

Å ÓÒ×ÙÒÞ Ü Ý Ó Ü Ý ÉÙÒ ÔÖ Ð ÔÙÒØÓ Ð ÌÓÖÑ

ÑÓ

Ü

Ü


Ó ÓÑÔÐØ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ

È××ÑÓ ÓÖ ÓÒ×ÖÖ Ð ×ÔÞ ÀÐÖØ ×ÓÒÓ ×ÔÖÐ ÈÖ Ð ÙÒ

ØÐ ×ÔÞÓ ÓÒØÒ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÒÙÑÖÐ Ò×Ó ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ Ð ×ÔÞ ÀÐÖØ

×ÔÖÐ ×ÓÒÓ ÔÙ ×ÑÔÐ ÕÙÐÐ ÒÓÒ ×ÔÖÐ ÔÖ ÒÓÒÔÓ××ÓÒÓ ÓÒØÒÖ Ò×Ñ

ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ × ÓÒÓ ÕÙÒØÓ Ò ØÓ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ËÔÞ ÀÐÖØ ËÔÖÐ

Ë À ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ Æ ×Ù


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

× À ×ÔÖÐ ÓÒ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò À ÒÙÑÖÐ

× À ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÙÒ× Ò À ÐÐÓÖ À ×ÔÖÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë À ×ÔÖÐ × ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ò×Ñ ÒÙÑÖÐ Ò×Ó Ò À

Å ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÐÐÓÖ Ù ÕÙÐÙÒÕÙ ÐÑÒØ ×ØÒØ Ü Ý

Å ÒÒÓ ×ØÒÞ Ô ÔÖ

Ü Ý Ü Ý Ü Ý Ü Ü Ý Ý

ÉÙÒ Ð ÒØÓÖÒ ×Ö ÆÜ Ü ÆÝ Ý ÖÓ Ô ×ÓÒÓ ×ÙÒØ Ì ÈÓ Ò×Ó

Ò À Ú ÙÒÜ Ò ÆÜ ÙÒ Ý Ò ÆÝ Ü Ý ÔÖ ÆÜ ÆÝ ÉÙÒ ×

Å Ó×× ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ ÚÖÑÑÓ ÙÒ Ò×Ñ ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ ÒØÓÖÒ ×Ö Ù Ù

×ÙÒØ ÔÖ × ÙÒ Ü Å ÙÒÓ ×× Ó× ×Ö ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ ÓÒØÖ ÒÓ

Ð ×ÔÖÐØ À Ó ÓÒ ÐÙÑÓ Å Ú ××Ö ÒÙÑÖÐ

Ë ÙÒ × ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò À Ð Ò×Ñ ØÙØØ Ð ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ

­ Ò ¡¡¡ ­ Ò

Ò Ò Ò ¡¡¡

ÓÚ ­ Ò Ò

Ò

Ò

Ò

×ÓÒÓ ÖÞÓÒÐ Ò

×À ÖÐ ÖÑÒØ

ÒÙÑÖÐ ÈÖÓÚÑÓ Ò×Ó Ò À ÑÓ×ØÖÒÓ ÔÖ ÓÒ Ü À Ú

ÙÒ Ú ØÐ Ü Ú

ÈÓ Ð ×Ù ××ÓÒ ÙÒ × Ò À Ú ÙÒ Ò ØÐ Ò ×ÔÒ ¡¡¡ Ò

ÓÒØÒ ÙÒ ÔÙÒØÓ

Ý

Ò


«

Ð Ù ×ØÒÞ Ü ÑÒÓÖ ÉÙÒ ÑÓ

­

­ Ü

Ò


«

­

­

ÈÓ ÖÞÓÒÐ ×ÓÒÓ Ò× ×Ù Ê ÔÖ ×ÙÒ « Ú ÙÒ­ Ò


ÒÖ ÖÞÓÒÐ ØÐ

ÑÓ ÐÐÓÖ

ÉÙÒ Ú ¬ÒØÓ

­ Ò

­

¬

¬« ­ Ò


« ­


Ò


Ú

­

­

Ò


¬

Ò

Ò ¬


­ Ò


¬

¬« ­ Ò


¬

ÓÒ ÔÖØ ÖÐ ÑÑ


ËÁ ÇÊÌÇÆÇÊÅÄÁ

×Ó×

Ü Ú Ü ­ Ò


Ü Ü Ü ­ ÒÓ ÔÖÓÚ Ò×Ó Ò À ÕÙÒ ÔÓ ÒÙÑÖÐ À ×ÔÖÐ

ÈÖ ÓÒ ÐÙÖ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ ÚÓÐÑÓ ×ÓØØÓÐÒÖ Ð ÒÓ×ØÖ ÔÖ×ÒØ × Ù××ÓÒ

Ð ÙÒ ÓÒ×ÙÒÞ ÑÔÓÖØÒÞ ×ÐÖ ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ÓÖÑÙÐØ Ò ØÖÑÒ

×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ×ÔÞ ÀÐÖØ

ÁÐ ØØÓ ÔÙ ×ØÖÓÖÒÖÓ Ò ÕÙ×Ø × Ù××ÓÒ Ù ×ÔÞ ×ØÖØØ ÀÐÖØ ×ÙÐ

Ñ×ÑÓ ÑÔÓ ×ÓÒÓ ×ØÒÙÐ ×ÓÐÓ ÔÖ Ð ÐÓÖÓ ÑÒ×ÓÒ ÀÐÖØ ÙÒ ×ØÙÞÓÒ

ÒÖÐÞÞ ÕÙÐÐ Ð ×ÔÞ Ù Ð ÉÙ×ØÓ Ð ×Ò¬ ØÓ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ Á×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ÑÒ×ÓÒ ÀÐÖØ

Ù ×ÔÞ ÀÐÖØ À À ÒØÖÑ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ×× ×ÓÒÓ ×ÓÑÓÖ¬ × ×ÓÐÓ × ÒÒÓ

Ð Ñ×Ñ ÑÒ×ÓÒ ÀÐÖØ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë À ×ÓÑÓÖÓ À Ì À À ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ÕÙÒ

ÌÜÌÝ Ü Ý

ÐÐÓÖ Ð ÐÑÒØ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò À ÒÒÓ ÑÑÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ×ÓØØÓ Ì Ë ÕÙÒ Å ÙÒ

× ÓÖØÓÒÓÖÑÐ À ÑÓ×ØÖÑÓ Ð Ò×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÑÑÒ Å Ì Å ÙÒ

× Ò À ÐÐ Ñ×Ñ ÖÒÐØ Ë Î ×ÔÒÅ ÈÓ Ì ÐÒÖ Ì Î ×ÔÒÅ

ÔÓ Ì ÐÑØØÓ ÕÙÒ ÓÒØÒÙÓ Ì Î ¡ Ì Î Ò¬Ò ××ÒÓ Î À ÔÖ Å

ÙÒ × ÔÓ Ì ØØÚÓ ÓÒ ÐÙÑÓ Ì Î Ì À À Ó Ì ÔÔÐ Ò ÑÓÓ

ØØÚÓ ÓÒ × ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò À Ò ÙÒ × ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò À ÉÙÒ À À ÒÒÓ

Ð Ñ×Ñ ÑÒ×ÓÒ ÀÐÖØ

Î ÚÖ× ×ÙÔÔÓÒÑÓ À À ÒÓ Ð Ñ×Ñ ÑÒ×ÓÒ ÀÐÖØ ÁÐ ×Ó

À À ÒÐ Ë À ÐÐÓÖ À Ù × ÕÙÐÙÒÕÙ ÓÖØÓÒÓÖ

ÑÐ Å Ò À Å Ò À ÒÒÓ Ð Ñ×Ñ ÖÒÐØ Ó× ÔÓ××ÑÓ Ò ÞÞÖÐ ÓÐ

Ñ×ÑÓ Ò×Ñ Ò × ÖÚÖ Å Å

ÈÖ ÑÓ×ØÖÖ À À ×ÓÒÓ ×ÓÑÓÖ¬ Ó×ØÖÙÑÓ ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ À ×Ù À ÈÖ ÓÒ

Ü À ÑÓ

Ü

Ü


ÓÚ Ð ÑÑÖÓ ×ØÖ ÙÒ ×ÓÑÑ ¬ÒØ Ó ÙÒ ×Ö Ò¬ÒØ È Ü

ÔÖ Ð ×ÙÐÒÞ ××Ð ÁÒØÖÓÙ ÑÓ Ð ×Ö

Ü ÌÜ

Ü

×× ÓÒÚÖÒØ ÔÖ Ð ÕÙÒ ¬Ò× ÙÒ Ü À Ä ÓÔÖØÓÖ Ì ÐÒÖ ÔÖ Ð

ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÐÒÖ Ö×ÔØØÓ Ð ÔÖÑÓ ØØÓÖ Ì ×ÓÑØÖ Ó ÔÖ Ù×ÒÓ ÔÔÖÑ

ÔÓ ÓØØÒÑÓ

Ü ÌÜ

Ü Ü


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

Ó ÒÐÐ ËÞ ÚÑÓ Ì ÓÒ×ÖÚ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÁÒÓÐØÖ

Ð ×ÓÑØÖ ÑÔÐ Ð ÒØØÚØ ÁÒØØ × ÌÜ ÌÝ ÐÐÓÖ

Ü Ý Ì Ü Ý ÌÜ ÌÝ

Ó× Ü Ý Ì ÒØØÚÓ ÔÖ Ð

ÅÓ×ØÖÑÓ Ò¬Ò Ì ×ÙÖØØÚÓ ØÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ

Ü


«

Ò À È

ÑÓ « ÔÖ Ð ×ÙÐÒÞ ××Ð ÉÙÒ«

ÙÒ ×ÓÑÑ ¬ÒØ Ó ÙÒ ×Ö ÓÒÚÖ ÙÒ Ü À ÔÖ Ð « Ü ÔÖ Ð

Ñ×ÑÓ ØÓÖÑ ÑÓ ÔÖ Ó Ü ÌÜ ÔÖ Ð ÈÓ Ü À Ö ÖØÖÖÓ Ó

ÑÓ×ØÖ Ì ×ÙÖØØÚÓ

ÊÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ËÔÞ ÀÐÖØ

ÑÔÓÖØÒÞ ÔÖØ ÓÒÓ× Ö Ð ÓÖÑ ÒÖÐ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØ ×Ù ÚÖ

×ÔÞ Ó ×ØØÓ Ñ××Ó Ò ÖÐÚÓ ×ÔØÓ ÒÐÐ ËÞ ÈÖ ×ÔÞ Ò ÒÖ

ÕÙ×Ø ÓÖÑÙÐ Ð ÐÓÖÓ ÖÚÞÓÒ ÔÓ××ÓÒÓ ÚÓÐØ ××Ö ÓÑÔÐ Ø ÌÙØØÚ ÔÖ ÙÒÓ

×ÔÞÓ ÀÐÖØ Ð ×ØÙÞÓÒ ×ÓÖÔÖÒÒØÑÒØ ×ÑÔÐ

ÌÓÖÑ Ê×Þ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ËÔÞ ÀÐÖØ

ÇÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÔÙÓ ××Ö ÖÔÔÖ×ÒØØÓ Ò

ØÖÑÒ ÙÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÔÖ ×ÑÒØ ÓÑ ×Ù

Ü Ü Þ

ÓÚ Þ ÔÒ ÙÒÚÓ ÑÒØ ØÖÑÒØÓ ÒÓÖÑ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖÓÚÑÓ

ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Þ Ò ÙÒ Ó

ÚÐ Ð ÓÖÑÙÐ

Þ

Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

Ë ÐÐÓÖ ×ÓÒÓ ÚÐ × ÔÖÒÑÓ Þ Ë ÈÖ ÑÓØÚÖ

Ð ÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÑÓ ÔÖÓÔÖØ Ú ÚÖ Þ × Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

××Ø ÈÖÑ ØÙØØÓ Þ ÔÖ ÐØÖÑÒØ ÁÒÓÐØÖ Ü Þ ÔÖ ØÙØØ Ð

Ü ÔÖ Ù Ü Ó ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ Æ ÉÙÒ Þ Æ Ó

×ÙÖ× ÓÒ×ÖÖ Æ Ð ×ÙÓ ÓÑÔÐÑÒØÓ ÓÖØÓÓÒÐ Æ


ÊÈÈÊËÆÌÁÇÆ Á ÍÆÁÇÆÄÁ ËÍ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

Æ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÔÖ Ð Ù×Ó ÔÖ Ð ÁÒÓÐØÖ ÑÔÐ

Æ À Ó× Æ ÔÖ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÔÖÓÞÓÒ ÉÙÒ Æ

ÓÒØÒ ÙÒ Þ ÈÓÒÑÓ

Ú Ü Þ Þ Ü

ÓÚ Ü À ÖØÖÖÓ ÔÔÐ ÒÓ ÓØØÒÑÓ

Ú Ü Þ Þ Ü

Ó ÑÓ×ØÖ Ú Æ ÈÓ Þ Æ ÑÓ

Ú Þ Ü Þ Þ Ü Þ

Ü Þ Þ Þ Ü Þ

ÆÓØÒÓ Þ Þ Þ ÔÓ××ÑÓ Ö×ÓÐÚÖ Ö×ÔØØÓ Ü ÁÐ Ö×ÙÐØØÓ

Ü

Þ

Ü Þ

Þ Þ

ÉÙ×ØÓ ÔÙÓ ××Ö Ö× ÖØØÓ ÒÐÐ ÓÖÑ ÓÚ

Þ

Þ

Þ

Þ Þ

ÈÓ Ü À Ö ÖØÖÖÓ Ð ÔÖÓÚØ

ÈÖÓÚÑÓ Þ ÒÐÐ ÙÒ Ó ËÙÔÔÓÒÑÓ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü À

Ü Ü Þ Ü Þ

ÐÐÓÖ Ü Þ Þ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ë ÐÒÓ Ò ÔÖØ ÓÐÖ Ü Þ Þ ÑÓ

Ü Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ

ÉÙÒ Þ Þ Ó×× Ð ÙÒ Ø

ÁÒ¬Ò ÔÖÓÚÑÓ Ð Ë ÐÐÓÖ Þ Ð ÚÐ Ë

ÐÐÓÖ Þ ÐÐ ÓÒ Ü Þ ÐÐ ÒÐÐ ËÞ ÓØØÒÑÓ

Þ ÞÞ Þ Þ

ÚÒÓ ÔÖ Þ ×ÓØØÒ Þ ÊÑÒ ÑÓ×ØÖÖ Þ ÐÐ

ÐÐ ×ÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ ÚÑÓ

Ó ÑÔÐ

Ü Ü Þ Ü Þ

×ÙÔ

Ü

Ü Þ Þ

Ë ÒÓØ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒÞ Þ Ö À Ð ×ÙÓ ÙÐ À ÙÒÚÓ ÓÒ×ÖÚ Ð

ÒÓÖÑ Ñ ÓÒÙØ ÐÒÖ

Ä ÙØÐÞÞØ ÒÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÐÐ ÙÒ Ø ÒÐÐ ÔÖØ ÑÖØ ××Ö ÓÖÑÙÐØ

ÒÐÐ ÓÖÑ ÙÒ ÐÑÑ ÑØØ Ò ÚÒÞ ÓÑ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ × Ò ÖÓ

× ÖÑÒÖ Ö Ù ÚØØÓÖ ÚÖ×


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÄÑÑ ÙÐÒÞ

Ë Ú Û Ú Û ÔÖ ØÙØØ Û Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÐÐÓÖ Ú Ú ÁÒ

ÔÖØ ÓÐÖ Ú Û ÔÖ ØÙØØ Û ÑÔÐ Ú

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ÔÓØ× ÔÖ ØÙØØ Û

Ú Ú Û Ú Û Ú Û

ÈÖ Û Ú Ú Ó Ú Ú ÉÙÒ Ú Ú ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ Ú Û ÓÒ

Û Ú Ú Ó× Ú

Ä ÑÔÓÖØÒÞ ÔÖØ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØ ×ÙÐ ×ÔÞ ÀÐÖØ Ö×ÙÐØ Ò ÐÖ

Ñ×ÙÖ ÐÐ ×ÑÔÐ Ø ÐÐ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ

ÁÒÓÐØÖ ÑÓÐØÓ ÑÔÓÖØÒØ ÒÐÐ ØÓÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ×ÙÐ ×ÔÞ ÀÐÖØ ÁÒ

ÔÖØ ÓÐÖ ÔÖ ÕÙÒØÓ ÖÙÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÐÑØØÓ Ì ¬ÒÖÑÓ ÒÐÐ ÔÖÓ××Ñ ×ÞÓÒ ÕÙ×ØÓ × ÓÔÓ ÑÓ ×ÓÒÓ ÙÒ

ÔÖÔÖÞÓÒ Ò ÒØÖ×× ÒÖÐ ÓÑÒ ÑÓ ÓÒ Ð ×ÙÒØ ¬ÒÞÓÒ

ÒÞÓÒ ÓÖÑ Ë×ÕÙÐÒÖ

ËÒÓ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ×ÙÐ Ñ×ÑÓ ÑÔÓ Ã Ê Ó ÐÐÓÖ ÙÒ ÓÖÑ ××ÕÙÐÒÖ

Ó ÙÒÞÓÒÐ ××ÕÙÐÒÖ ×Ù ¢ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

¢ Ã

ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ü Ü Ý Ý Ý ØÙØØ Ð × ÐÖ « ¬

Ü Ü Ý Ü Ý Ü Ý

Ü Ý Ý Ü Ý Ü Ý

«Ü Ý « Ü Ý

Ü ¬Ý ¬ Ü Ý

ÉÙÒ ÐÒÖ ÒÐ ÔÖÑÓ ÖÓÑÒØÓ ÓÒÙØÓ ÐÒÖ ÒÐ × ÓÒÓ ÖÓÑÒØÓ Ë

×ÓÒÓ ÖÐ Ã Ê ÐÐÓÖ ÚÒ ×ÑÔÐ ÑÒØ

Ü ¬Ý ¬ Ü Ý

ÑØ ÐÒÖ ÔÖ ÐÒÖ Ò ÒØÖÑ Ð ÖÓÑÒØ

Ë ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ × ××Ø ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÖÐ ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý

ÐÐÓÖ ØØ ÐÑØØ Ð ÒÙÑÖÓ

Ü Ý Ü Ý

Ü Ý

×ÙÔ

Ü Ü Ý

Ý

×ÙÔ

Ü

Ý

ÑØÓ Ð ÒÓÖÑ

×ÑÔÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ××ÕÙÐÒÖ ÐÑØØÓ

Ë ÒÓØ ÐÐ ÐÐ ÑÓ

Ü Ý

Ü Ý Ü Ý

ÒØÖÑ ØÖÑÒ ÓÖÑ ÙÒÞÓÒÐ ×ÓÒÓ ÓÑÙÒ ÓÖ× ÔÖÖÐ Ù×Ö Ð

ØÖÑÒ ÓÖÑ Ò ÕÙ×ØÓ ×Ó Ù ÚÖÐ Ö×ÖÚÖ Ð ØÖÑÒ ÙÒÞÓÒÐ Ð ×Ó

ÙÒ ÚÖÐ Ó ÒÓ ÖÑÓ ÒÐ ×ÙØÓ

ÑÓÐØÓ ÒØÖ××ÒØ Ð ÌÓÖÑ × ÔÓ×× ÓØØÒÖ ÙÒ ÒÖÐ ÖÔÔÖ×ÒØ

ÞÓÒ ÐÐ ÓÖÑ ××ÕÙÐÒÖ ×Ù ×ÔÞ ÀÐÖØ ÓÑ ×Ù


ÊÈÈÊËÆÌÁÇÆ Á ÍÆÁÇÆÄÁ ËÍ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÌÓÖÑ ÊÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ

ËÒÓ À À ×ÔÞ ÀÐÖØ

À ¢ À Ã

ÙÒ ÓÖÑ ××ÕÙÐÒÖ ÐÑØØ ÐÐÓÖ Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ü Ý ËÜÝ

ÓÚ Ë À À ÙÒÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ë ÙÒÑÒØ ØÖÑÒØÓ

ÒÓÖÑ

Ë

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ Ü Ý ÐÒÖ Ò Ý Ù× ÐÐ ÖÖ ÈÖ ÔÓØÖ ÔÔÐ Ö

Ð ÌÓÖÑ ÑÒØÒÑÓ Ü ¬××Ó ÐÐÓÖ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ò

Ù Ý ÐÚÖÐ Ó××

ÉÙÒ

Ü Ý Ý Þ

Ü Ý ÞÝ

ÉÙ Þ À ÙÒ Ó Ñ ÔÒ ÒØÙÖÐÑÒØ Ð ÒÓ×ØÖÓ Ü À ¬××Ó Æ ×Ù Ð

ÓÒ Ð ÚÖÐ Ü ¬Ò× ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

Ë À À ØÓ Þ ËÜ

ËÓ×ØØÙÒÓ Þ ËÜ ÒÐÐ ÑÓ Ð

Ë ÐÒÖ ÁÒØØ Ð ×ÙÓ ÓÑÒÓ ÐÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ À ÐÐ ÐÐ

××ÕÙÐÒÖØ ÓØØÒÑÓ

Ë «Ü ¬Ü Ý «Ü ¬Ü Ý

ÔÖ ØÙØØ Ð Ý Ò À Ó× ÔÖ Ð ÄÑÑ

« Ü Ý ¬ Ü Ý

«ËÜ Ý ¬ËÜ Ý

«ËÜ ¬ËÜ Ý

Ë «Ü ¬Ü «ËÜ ¬ËÜ

Ë ÐÑØØÓ ÁÒØØ Ð× ÒÓ ÔÖØ Ð ×Ó ÒÐ Ë ÑÓ ÐÐ ÐÐ


×ÙÔ

Ü

Ý

ËÜÝ

×ÙÔ

Ü Ý Ü

ËÜ

Ó ÔÖÓÚ Ð ÐÑØØÞÞ ÁÒÓÐØÖ Ë

ËÜËÜ

Ü ËÜ ×ÙÔ

ËÜ

Ë

Ü Ü


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÇØØÒÑÓ ÓÖ Ð ÒÓØÒÓ Ë ×Ù ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÐÐ ×Ù

ÐÒÞ Ë ÛÖÞ

×ÙÔ

Ü

Ý

ËÜÝ ËÜ Ý

×ÙÔ Ë

Ü Ý Ü Ü Ý

Ë ÙÒ Ó ÁÒØØ × ××ÙÑÑÓ ××Ø ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì À À ØÐ ÔÖ

ØÙØØ Ð Ü À Ð Ý À ×

Ü Ý ËÜÝ ÌÜÝ

ÚÑÓ ÔÖ Ð ÄÑÑ ËÜ ÌÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü À ÉÙÒ Ë Ì ÔÖ ¬ÒÞÓÒ

ÇÔÖØÓÖ ÙÒØ ÀÐÖØ

Á Ö×ÙÐØØ ÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÔÖÑØØÓÒÓ ÓÖ ÒØÖÓÙÖÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ

ÀÐÖØ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÉÙ×ØÓ ÓÔÖØÓÖ

×ØØÓ ×ÙÖØÓ ÔÖÓÐÑ ×ÙÐÐ ÑØÖ ×ÙÐÐ ÕÙÞÓÒ «ÖÒÞÐ ÒØÖÐ ÎÖÑÓ

××Ó ÙØ Ò ¬ÒÖ ØÖ ÑÔÓÖØÒØ Ð×× ÓÔÖØÓÖ ÑØ ÓÔÖØÓÖ ÙØÓ

ÙÒØ ÙÒØÖ ÒÓÖÑÐ ×ÓÒÓ ×ØØ ÑÔÑÒØ ×ØÙØ ÔÖ Ó ÒÓ ÙÒ ÖÙÓÐÓ

Ú ÒÚÖ ÔÔÐ ÞÓÒ

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £

Ë Ì À À ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÓÚ À À ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÀÐÖØ ÐÐÓÖ

Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ Ì Ð ÓÔÖØÓÖ

ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü À ÐÝ À

Ì £ À À

ÌÜÝ Ü Ì £ Ý

ÆØÙÖÐÑÒØ ÓÑÓ ÔÖÑ ÑÓ×ØÖÖ ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ×Ò×Ó ÓÑÓ Ó

ÔÖÓÚÖ ÔÖ ÙÒ ØÓ Ì ÙÒ ØÐ Ì £ ××Ø

ÌÓÖÑ ××ØÒÞ

Ä ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ Ì ××Ø ÙÒ ÓÙÒÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÓÒ

ÒÓÖÑ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÓÖÑÙÐ

Ì £ Ì

Ý Ü Ý ÌÜ

ÈÓ××ÑÓ Ò Ö ÔÖÓÓØØ × ÐÖ ×Ù À À ÓÐ Ñ×ÑÓ ×ÑÓÐÓ ÔÖ ØØÓÖ ÑÓ×ØÖÒÓ ÕÙÐ

×ÔÞÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ × ÖÖ×


ÇÈÊÌÇÊÁ ÁÍÆÌÁ Á ÀÁÄÊÌ

¬Ò× ÙÒ ÓÖÑ ××ÕÙÐÒÖ ×Ù À ¢ À ÔÖ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ××ÕÙÐÒÖ Ì

ÐÒÖ Ä ÐÒÖØ ÓÒÙØ ÐÐ ÓÖÑ × ÚÖ¬ ÖØØÑÒØ ÓÑ ×Ù

Ý «Ü ¬Ü Ý Ì «Ü ¬Ü

Ý «ÌÜ ¬ÌÜ

ÐÑØØÓ ÁÒØØ ÔÖ Ð ×ÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ

«Ý ÌÜ ¬Ý ÌÜ

« Ý Ü ¬ Ý Ü

Ý Ü Ý ÌÜ Ý ÌÜ Ý Ì Ü

Ó ÑÔÐ Ò Ì ÁÒÓÐØÖ ÑÓ Ì

Ð ÓÒÖÓÒØÓ

×ÙÔ

Ü

Ý

Ý ÌÜ

Ý Ü

×ÙÔ

Ü

ÌÜ

ÌÜÌÜ

Ì

ÌÜ Ü

Ì

ÁÐ ÌÓÖÑ ÓÖÒ× ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ ÔÖ × ÖÚÒÓ Ì £ ÔÖ Ë ÑÓ

Ý Ü Ì £ Ý Ü

×ÔÔÑÓ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ Ì £ À À ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÙÒ ÑÒØ

ØÖÑÒØÓ ÓÒ ÒÓÖÑ ℄

Ì £ Ì

ÓÔÖÓÚ Ð ÁÒÓÐØÖ Ý ÌÜ Ì £ Ý Ü ÓÒÖÓÒØÒÓ Ó× ÑÓ

Ð ÔÖÒÒÓ ÓÒÙØ ÓÒ ÐÙÑÓ Ì £ «ØØÚÑÒØ Ð ÓÔÖØÓÖ ×ØÚÑÓ

Ö ÒÓ

ÆÐ ÒÓ×ØÖÓ ×ØÙÓ ÐÐ ÔÖÓÔÖØ ÐÓÔÖØÓÖ ÙÒØ ÀÐÖØ ×Ö ÙØÐ Ö Ù×Ó

Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ

ÄÑÑ ÇÔÖØÓÖ ÆÙÐÐÓ

ËÒÓ ×ÔÞ ÓÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ É ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Æ ×Ù

É × ×ÓÐÓ × ÉÜ Ý ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý

Ë É ÓÚ ÓÑÔÐ××Ó ÉÜ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÐÐÓÖ É

ÑÓ×ØÖÞÓÒ É ×Ò¬ ÉÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÑÔÐ

ÉÜ Ý Ý

Î ÚÖ× ÉÜ Ý ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý ÑÔÐ ÉÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÔÖ Ð Ó×

É ÔÖ ¬ÒÞÓÒ

ÈÖ ÔÓØ× ÉÚ Ú ÔÖ ÓÒ Ú «Ü Ý Ó××

É «Ü Ý «Ü Ý

« ÉÜ Ü ÉÝ Ý «ÉÜ Ý «ÉÝ Ü


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

Á ÔÖÑ Ù ØÖÑÒ ×ØÖ ×ÓÒÓ ÞÖÓ ÔÖ ÔÓØ× «

«

ÉÜ Ý ÉÝ Ü

ÉÜ Ý ÉÝ Ü

ËÓÑÑÒÓ ÉÜ Ý É ×Ù ÐÐ

ÆÐÐ ÔÖØ ÕÙ×ØÓ ÐÑÑ ××ÒÞÐ × ÓÑÔÐ××Ó ÁÒØØ Ð ÓÒ ÐÙ×ÓÒ

ÔÙÓ ÒÓÒ ××Ö ÚÐ × ÖÐ ÍÒ ÓÒØÖÓ×ÑÔÓ Ð ÖÓØÞÓÒ É Ð ÔÒÓ Ê ÙÒ

ÒÓÐÓ ÖØØÓ É ÐÒÖ ÉÜ Ü ÕÙÒ ÉÜ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ê Ñ É

ÈÓ××ÑÓ ÐÒ Ö ÔÖÓÚÖ Ð ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ÒÖÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØ ÀÐÖØ

× Ù×ÒÓ ÖÕÙÒØÑÒØ ÒÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÕÙ×Ø ÓÔÖØÓÖ

ÌÓÖÑ ÈÖÓÔÖØ Ð ÇÔÖØÓÖ ÙÒØ ÀÐÖØ

ËÒÓ À À ×ÔÞ ÀÐÖØ Ë À À Ì À À ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ «

ÙÒÓ × ÐÖ ÕÙÐÙÒÕÙ ÐÐÓÖ ÑÓ

××ÙÑÒÓ Ë À À Ì À À

Ì £ Ý Ü Ý ÌÜ Ü À Ý À

Ë Ì £ Ë £

Ì £


ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÐÐ ÑÓ Ð

ÈÖ Ð ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý

«Ì £ «Ì £

Ì £ £ Ì

Ì £ Ì ÌÌ £ Ì

Ì £ Ì Ì

ÌË £ Ë £ Ì £

Ì £ Ý Ü Ü Ì £ Ý ÌÜÝ Ý ÌÜ

Ü Ë Ì £ Ý Ë Ì Ü Ý

ËÜÝ ÌÜÝ

Ü Ë £ Ý Ü Ì £ Ý

Ü Ë £

Ì £ Ý

ÉÙÒ Ë Ì £ Ý Ë £ Ì £ Ý ÔÖ ØÙØØ Ð Ý ÔÖ Ð Ð ÔÖ ¬ÒÞÓÒ

Ä ÓÖÑÙÐ ÒÓÒ Ú ××Ö ÓÒÙ× ÓÐÐ ÓÖÑÙÐ Ì £ «Ü «Ì £ Ü ÓØØÒÙØ

Ð ×ÙÒØ Ð ÓÐÓ ÐÐ ×Ù ××Ú ÔÔÐ ÞÓÒ Ð ÄÑÑ É «Ì £ «Ì £

«Ì £ Ý Ü Ý «Ì Ü

Ý « Ì Ü

«Ý ÌÜ

«Ì £ Ý Ü

«Ì £ Ý Ü


ÇÈÊÌÇÊÁ ÍÌÇÁÍÆÌÁ ÍÆÁÌÊÁ ÆÇÊÅÄÁ

Ì £ £ × ÖØØÓ Ì ££ ÙÙÐ Ì ÔÖ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü À Ý À ÑÓ

ÐÐ

Ì £ £ Ü Ý Ü Ì £ Ý ÌÜÝ

Ð ×Ù Ð ÄÑÑ ÔÖ É Ì £ £ Ì

ÆÓØÑÓ Ì £ Ì À À Ñ ÌÌ £ À À ÈÖ Ð ×ÙÐÒÞ Ë ÛÖÞ

ÌÜ ÌÜÌÜ Ì £ ÌÜÜÌ £ ÌÜ Ü Ì £ Ì Ü

ÈÖÒÒÓ Ð ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÒÓÖÑ ÓØØÒÑÓ Ì Ì £ Ì ÔÔÐ

ÒÓ Ð ËÞ Ð ÑÓ Ó×

Ì Ì £ Ì Ì £ Ì Ì

ÉÙÒ Ì £ Ì Ì ËÓ×ØØÙÒÓ Ì ÓÒ Ì £ Ù×ÒÓ ÒÙÓÚÓ Ð ÑÓ Ò

Ì ££ Ì £ Ì £ Ì

ÇÖ Ì ££ Ì ÔÖ Ð Ó× Ð ÔÖÓÚØ

ÐÐ ÓØØÒÑÓ ÑÑØÑÒØ Ð

ÍÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÖÔØÙØ ÐÐ

Ü ËÌ £ Ý ËÌ Ü Ý ÌÜË £ Ý Ü Ì £ Ë £ Ý

ÉÙÒ ËÌ £ Ý Ì £ Ë £ Ý ÔÖ Ð Ð ÔÖ ¬ÒÞÓÒ

ÇÔÖØÓÖ ÙØÓÙÒØ ÍÒØÖ ÆÓÖÑÐ

Ð×× ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ ÖÒ ÑÔÓÖØÒÞ ÔÖØ ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ¬ÒØ

ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÙØÓÙÒØ ÍÒØÖ ÆÓÖÑÐ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì À À ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ØØÓ

ÙØÓÙÒØÓ Ó ÖÑØÒÓ × Ì £ Ì

ÒØ ÖÑØÒÓ × Ì £ Ì

ÙÒØÖÓ × Ì ØØÚÓ Ì £ Ì

ÒÓÖÑÐ × ÌÌ £ Ì £ Ì

Ä ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ Ì ¬ÒØÓ ÐÐ ËÞ Ó××

ÌÜÝ Ü Ì £ Ý

Ë Ì ÙØÓÙÒØÓ ÚÑÓ Ð ÓÖÑÙÐ ÚÒ

ÌÜÝ Ü Ì Ý

Ë Ì ÙØÓÙÒØÓ ÒØ ÖÑØÒÓ Ó ÙÒØÖÓ Ì ÒÓÖÑÐ

Ó ÔÙÓ ××Ö ÑÑØÑÒØ Ú×ØÓ ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ÆØÙÖÐÑÒØ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÒÓÖÑÐ ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ ÙØÓÙÒØÓ Ó ÙÒØÖÓ

Á ØÖÑÒ Ù×Ø ÒÐÐ ×ÓÒÓ Ò Ù×Ø Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÑØÖ ÎÓÐÑÓ

×ÔÖ Ð ÖÓÒ Ó ÑÒÞÓÒÖ Ð ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ÖÐÞÓÒ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

×ÑÔÓ ÅØÖ ÓÒ×ÖÑÓ Ò ÓÐ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ¬ÒØÓ

Ü Ý Ü Ý

ÓÚ Ü Ý ×ÓÒÓ × ÖØØ ÓÑ ÚØØÓÖ ÓÐÓÒÒ ×Ò¬ ØÖ×ÔÓ×ØÓ ÐÐÓÖ Ü ¡¡¡ Ò

Ù×ÑÓ Ð ÓÖÒÖ ÑÓÐØÔÐ ÞÓÒ Ö ÑØÖ

Ë Ì Ò Ò ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ××ÒÓ Ø

ÙÒ × ÔÖ Ò ÔÓ××ÑÓ ÖÔÔÖ×ÒØÖ Ì Ð ×ÙÓ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ ÓÒ Ù ÑØÖ

ÕÙÖØ Ò Ö ×ÒÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ

Í×ÒÓ Ð Ð ÖÓÐ ÑÐÖ Ü Ü ÔÖ Ð ØÖ×ÔÓ×ØÓ ÙÒ ÔÖÓÓØØÓ

ÓØØÒÑÓ


ÌÜÝ Ü Ý Ü Ý

Ü Ì £ Ý Ü Ý

ÈÖ Ð ËÞ ÑÑÖ ×Ò×ØÖ ×ÓÒÓ ÙÙÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý Ò ÉÙÒ

ÓÑÓ ÚÖ ÓÒ×ÙÒÞ


ÁÐ Ö×ÙÐØØÓ Ð ×ÙÒØ

Ë Ø ÙÒ × ÔÖ Ò ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ×Ù Ò ÖÔÔÖ×ÒØØÓ ÙÒ ÖØ

ÑØÖ ÐÐÓÖ Ð ×ÙÓ ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ ÖÔÔÖ×ÒØØÓ Ð ØÖ×ÔÓ×ØÓ ÓÑÔÐ××Ó

ÓÒÙØÓ ÕÙ×Ø ÑØÖ

ÈÖØÒØÓ ÙÒ ÑØÖ ÕÙÖØ « ØØ

ÖÑØÒ × ÕÙÒ « «

ÒØ ÖÑØÒ × ÕÙÒ « «

ÙÒØÖ ×

ÒÓÖÑÐ ×

ÁÒÚ ÙÒ ÑØÖ ÕÙÖØ ÖÐ « ØØ

ÖÐ ×ÑÑØÖ × ÕÙÒ « «

ÖÐ ÒØ ×ÑÑØÖ × ÕÙÒ « «

ÓÖØÓÓÒÐ ×

ÉÙÒ ÙÒ ÑØÖ ÖÐ ÖÑØÒ ÙÒ ÑØÖ ÖÐ ×ÑÑØÖ ÍÒ ÑØÖ ÖÐ

ÒØßÖÑØÒ ÙÒ ÑØÖ ÖÐ ÒØß×ÑÑØÖ ÍÒ ÑØÖ ÖÐ ÙÒØÖ ÙÒ

ÑØÖ ÓÖØÓÓÒÐ

ÊØÓÖÒÑÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ×Ù ÙÒ ÖØÖÖÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÒÙÒ ÑÓ ÙÒ

ÑÔÓÖØÒØ ÔÙØØÓ×ØÓ ×ÑÔÐ ÖØÖÓ ÔÖ Ð ÔÖÓÔÖØ ÙØÓÙÒØÓ

ÌÓÖÑ ÙØÓÙÒØÓ

Ë Ì À À ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À Æ ×Ù

Ë Ì ÙØÓÙÒØÓ ÌÜÜ ÖÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü À

Ë À ÓÑÔÐ××Ó ÌÜÜ ÖÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü À Ð ÓÔÖØÓÖ Ì ÙØÓÙÒØÓ


ÇÈÊÌÇÊÁ ÍÌÇÁÍÆÌÁ ÍÆÁÌÊÁ ÆÇÊÅÄÁ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ì ÙØÓÙÒØÓ ÐÐÓÖ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÌÜÜ Ü Ì Ü ÌÜÜ

ÉÙÒ ÌÜÜ ÙÙÐ Ð ×ÙÓ ÓÑÔÐ××Ó ÓÒÙØÓ Ó ÖÐ

Ë ÌÜÜ ÖÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÐÐÓÖ

ÌÜÜ ÌÜÜ Ü Ì £ Ü Ì £ Ü Ü

Ì Ì £ ÔÖ Ð ÄÑÑ ÔÓ À ÓÑÔÐ××Ó

ÆÐÐ ÔÖØ Ð ØÓÖÑ ××ÒÞÐ À × ÓÑÔÐ××Ó Ó Ö×ÙÐØ ÖÓ Ð

ØØÓ ÔÖ ÙÒ À ÖÐ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÚÐÓÖ ÖÐ Ó ÖÒ ÌÜÜ ÖÐ ×ÒÞ

×ÓÒÓ Ð ÙÒ ÙÐØÖÓÖ ××ÙÒÞÓÒ ×ÙÐÐ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì

ÈÖÓÓØØ ÓÑÔÓ×ÞÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÙØÓÙÒØ ÔÔÓÒÓ ×Ô××Ó ÒÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ Ó×

Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ Ö×ÙÐØÖ ××Ö ÙØÐ

ÌÓÖÑ ÙØÓÙÒØÓ ÙÒ ÈÖÓÓØØÓ

ÁÐ ÔÖÓÓØØÓ Ù ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ ÙØÓÙÒØ Ë Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À

ÙØÓÙÒØÓ × ×ÓÐÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÓÑÑÙØÒÓ

ËÌ ÌË

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ Ð ÒÐÐ ËÞ ÔÖ Ð ÔÓØ×

ÉÙÒ

ËÌ £ Ì £ Ë £ ÌË

ËÌ ËÌ £

ËÌ ÌË

Ó ÓÑÔÐØ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ

ËÙ ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÙØÓÙÒØ ÔØÒÓ Ò ÚÖ× ÔÖÓÐÑ ÔÖ ×× ÑÓ Ð

×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ËÙ ××ÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÙØÓÙÒØ

Ë ÌÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ ÙØÓÙÒØ ÌÒ À À ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÀÐÖØ À ËÙÔÔÓÒÑÓ ÌÒ ÓÒÚÖ Ó××

ÌÒ Ì Ó ÌÒ Ì

ÓÚ ¡ Ð ÒÓÖÑ ×ÙÐÐÓ ×ÔÞÓ À À ËÞ ÐÐÓÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÑØ Ì ÙÒ

ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÙØÓÙÒØÓ ×Ù À

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÑÓ ÑÓ×ØÖÖ Ì £ Ì Ó×× Ì Ì £ ÓÒ ÕÙÚ

ÐÒØÑÒØ ÔÖ Ð ÓÒØÒÙØ ÐÐ ÒÓÖÑ ÐÑÒ ÌÒ Ì £ ÈÖ ÔÖÓÚÖÐÓ ×Ø

Ó××ÖÚÖ ××ÒÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÌÒ ÙØÓÙÒØ ÔÖ Ð Ð ÑÓ

ÌÒ Ì £ Ì £ Ò Ì £ ÌÒ Ì £ ÌÒ Ì

ÉÙÒ ÔÓ ÐÑÒ ÌÒ Ì Ì Ì £ Ì £ Ì

ÉÙ×Ø ØÓÖÑ ÒÒÓ ÙÒ ÐÐ ÔÖÓÔÖØ ×ÐÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÙØÓÙÒ

Ø ×× ×ÖÒÒÓ Ò ÙØÐ ÒÐ ÒÓ×ØÖÓ ÐÚÓÖÓ ×Ù ××ÚÓ Ò ÔÖØ ÓÐÖ ÒÐÐ ØÓÖ ×ÔØØÖÐ

ÕÙ×Ø ÓÔÖØÓÖ ÓÚ × ÙØÖÑÓ ÙÐØÖÓÖ ÔÖÓÔÖØ

ÊØÓÖÒÑÓ ÓÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÖ ÓÒ×ÖÑÓ Ð ÙÒ ÐÐ ÐÓÖÓ ÔÖÓÔÖØ ×ÐÖ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ

ÌÓÖÑ ÇÔÖØÓÖ ÍÒØÖ

ËÒÓ Ð ÓÔÖØÓÖ Í À À Î À À ÙÒØÖ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÐÐÓÖ

Í ×ÓÑØÖ Ó ÕÙÒ ÍÜ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü À

Í ÔÙÖ À

Í Í £ ÙÒØÖÓ

ÍÎ ÙÒØÖÓ

Í ÒÓÖÑÐ

ÁÒÓÐØÖ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÓÑÔÐ××Ó À ÙÒØÖÓ ×

×ÓÐÓ × Ì ×ÓÑØÖ Ó ×ÙÖØØÚÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÔÙÓ ××Ö Ú×ØÓ

ÍÜ ÍÜÍÜ Ü Í £ ÍÜ Ü ÁÜ Ü

×Ù ÑÑØÑÒØ

ÈÓ Í ØØÚÓ ÐÓ Ò Í ÔÖ Ð

ÍÎ ØØÚ ÒÒÓ

Í £ Í ££ Í Í

ÍÎ £ Î £ Í £ Î Í ÍÎ

×Ù Í Í £ ÍÍ Í Í Á

ËÙÔÔÓÒÑÓ Ì × ×ÓÑØÖ Ó ×ÙÖØØÚÓ Ä ×ÓÑØÖ ÑÔÐ Ð ÒØØÚØ Ó×

Ì ØØÚÓ ÅÓ×ØÖÑÓ Ì £ Ì ÈÖ Ð ×ÓÑØÖ

ÉÙÒ

Ì £ ÌÜÜ ÌÜÌÜ Ü Ü ÁÜÜ

Ì £ Ì Á Ü Ü

Ì £ Ì Á ÔÖ Ð ÄÑÑ Ó× Ì £ Ì Á Ó

ÌÌ £ ÌÌ £ ÌÌ Ì Ì £ Ì Ì ÌÁÌ Á

ÁÒ ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÌÌ £ Ì £ Ì Á ÉÙÒ Ì £ Ì Ì ÙÒØÖÓ Ä ÒÚÖ×Ó ÑÑØÓ

ÔÖ Ì ×ÓÑØÖ Ó ÔÖ ×ÙÖØØÚÓ ÔÖ ¬ÒÞÓÒ

Ë ÒÓØ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ×ÓÑØÖ Ó ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ ÙÒØÖÓ ÔÖ ÔÓØÖ ÒÓÒ

××Ö ×ÙÖØØÚÓ ÍÒ ×ÑÔÓ ÐÓÔÖØÓÖ ØÖ×ÐÞÓÒ ×ØÖ Ì Ð Ð ØÓ

ÓÚ Ü

Ð

¡¡¡ ¡¡¡


ÈÊÇÄÅÁ

ÈÖÓÐÑ

ÅÓ×ØÖÖ ÑÑØØ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ

ÜÝ


ÓØØÓ ØÐ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ

ÅÓ×ØÖÖ Ô ÓÒ Ô ÒÓÒ ÑÑØØ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ

ËÙÖÑÒØÓ Ë ÓÒ×ÖÒÓ Ù ÐÑÒØ Ô Ü Ý

× ÑÓ×ØÖ ×× ÒÓÒ ×Ó×ÒÓ ÐÐ ÙÐÒÞ Ð ÔÖÐÐÐÓÖÑÑ

ÅÓ×ØÖÖ ℄ ÒÓÒ ÑÑØØ ÙÒ ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ


ÈÁÌÇÄÇ ËÈÁ ÇÆ ÈÊÇÇÌÌÇ ËÄÊ ËÈÁ Á ÀÁÄÊÌ


ÔØÓÐÓ

ÌÓÖÑ ÓÒÑÒØÐ ÔÖ Ð

ËÔÞ ÆÓÖÑØ Ò

ÉÙ×ØÓ ÔØÓÐÓ ÓÒØÒ × ÔÙÓ Ö Ð × ÙÒ ØÓÖ ÔÙ ÚÒÞØ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ

Ò ×ÒÞ Ð ÕÙÐ Ð ÙØÐØ ÕÙ×Ø ×ÔÞ Ð ÐÓÖÓ ÔÔÐ ÞÓÒ ×ÖÖÓ ÔÙØØÓ×ØÓ

ÐÑØØ Á ÕÙØØÖÓ ØÓÖÑ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÕÙ×ØÓ ÔØÓÐÓ ×ÓÒÓ Ð ØÓÖÑ ÀÒßÒ

Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ Ð ØÓÖÑ Ð

Ö¬ Ó Ù×Ó

ÖÚ ÇÖÒØÑÒØÓ ×Ù ÓÒØÒÙØ ÈÖÒ ÔÐ

ÌÓÖÑ ÀÒßÒ ÚÖÒØ ÉÙ×ØÓ ÙÒ ØÓÖÑ ×ØÒ×ÓÒ

ÔÖ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×ÙÐ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÖÒØ× ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ×ÙÆ Ò

ØÑÒØ ÓØØÓ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÔÖ × ÓØØÒ ÙÒ ØÓÖ ÙØ Ð ×ÔÞ ÙÐ

Ó× ÓÑ ÙÒ ØÓÖ ×Ó× ÒØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØ ËÞ

ÌÓÖÑ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ Ò ËØÒÙ× ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÓÖÒ×

Ð ÓÒÞÓÒ ×ÙÆ ÒØ ÔÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÒ × ÐÑØØ ××ÒÓ ÌÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÐÑØØ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ À ÚÖ× ÔÔÐ ÞÓÒ

×ÑÔÐ ÔÙ ÔÖÓÓÒ Ò ÒÐ× ×ÑÔÓ Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ×Ö ÓÙÖÖ Ð

ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ Ð ×ÓÑÑÐØ ×Ù ××ÓÒ Ð ÒØÖÞÓÒ ÒÙÑÖ Ø

ÌÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ×ØÐ× ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ×Ù ÙÒ ÐØÖÓ ×ÔÞÓ Ò ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

ÔÖØ Ó ÔÔÐ Ò×Ñ ÔÖØ ×Ù Ò×Ñ ÔÖØ ÉÙÒ × Ì ØØÚÓ Ì

ÓÒØÒÙÓ ØÓÖÑ ÐÐ ÒÚÖ×Ó ÐÑØØÓ

ÌÓÖÑ Ð Ö¬ Ó Ù×Ó ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ Ð ÓÒÞÓÒ ×ÓØØÓ Ð ÕÙÐ ÙÒ

ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ù×Ó ÐÑØØÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ù× ×ÓÒÓ ÑÔÓÖØÒØ Ò

¬× Ò ÐØÖ ÔÔÐ ÞÓÒ

ÄÑÑ ÓÖÒ

ÚÖÑÓ ×ÓÒÓ Ð ÐÑÑ ÓÖÒ ÒÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð ØÓÖÑ ÓÒÑÒØÐ ÀÒß

Ò ÁÐ ÐÑÑ Ö ÓÒ Ð Ò×Ñ ÔÖÞÐÑÒØ ÓÖÒØ

ÒÞÓÒ ÁÒ×Ñ ÈÖÞÐÑÒØ ÇÖÒØÓ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÍÒ Ò×Ñ ÔÖÞÐÑÒØ ÓÖÒØÓ ÙÒ Ò×Ñ Å ×Ù Ù ¬ÒØÓ ÙÒ ÓÖÒ ÔÖÞÐ Ó

ÙÒ ÖÐÞÓÒ ÒÖ × × ÖÚ ×Ó× Ð ÓÒÞÓÒ

ÈÇ ÔÖ ÓÒ Å Ê­××ÚØ

ÈÇ Ë ÐÐÓÖ ÒØ×ÑÑØÖ

ÈÇ Ë ÐÐÓÖ ÌÖÒ×ØÚØ

Ä ÔÖÓÐ ÔÖÞÐÑÒØ ÑØØ Ò ÖÐÚÓ ÐØØÓ Å ÔÙÓ ÓÒØÒÖ ÐÑÒØ

ÔÖ Ù ÒÓÒ ÚÐ Ò Ò ÐÐÓÖ ×ÓÒÓ ÑØ ÐÑÒØ Ò ÓÒÖÓÒØÐ Ð

ÓÒØÖÖÓ Ù ÐÑÒØ ×ÓÒÓ ÑØ ÐÑÒØ ÓÒÖÓÒØÐ × ×Ó×ÒÓ Ó

Ó ÒØÖÑ

Ä ÖÐÞÓÒ ÓÖÒ ×ÓÔÖ ÒØÖÓÓØØ Ò ØØ ÖÐÞÓÒ ÓÖÒ ÓÐ ÑÒØÖ

× × ×Ô ¬ Ð ÖÐÞÓÒ ÓÖÒ Ö ÓÖØ × × ÖÚ

ÒÞÓÒ ØÒ

ÍÒ Ò×Ñ ØÓØÐÑÒØ ÓÖÒØÓ Ó ØÒ ÙÒÒ×Ñ ÔÖÞÐÑÒØ ÓÖÒØÓ ØÐ Ù

ÐÑÒØ ÕÙÐÙÒÕÙ ÐÐ Ò×Ñ ×ÓÒÓ ÓÒÖÓÒØÐ ÁÒ ÐØÖ ÔÖÓÐ ÙÒ ØÒ ÙÒ Ò×Ñ

ÔÖÞÐÑÒØ ÓÖÒØÓ ÒÓÒ ÐÑÒØ Ò ÓÒÖÓÒØÐ

ÒÞÓÒ ÄÑØ ×ÙÔÖÓÖ

ÍÒ ÐÑØ ×ÙÔÖÓÖ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ï ÙÒ Ò×Ñ ÔÖÞÐÑÒØ ÓÖÒØÓ Å ÙÒ

ÐÑÒØÓ Ù Å ØÐ

Ü Ù ÔÖ ÓÒ Ü Ï

× ÓÒ Ð Ò×Ñ Å Ï × ÓÒ×ÖÒÓ ÙÒ ØÐ Ù ÔÙÓ ××ØÖ Ó ÒÓÒ ××ØÖ

ÒÞÓÒ ÐÑÒØÓ Ñ××ÑÐ

ÍÒ ÐÑÒØÓ Ñ Å ØØÓ ÐÑÒØÓ Ñ××ÑÐ ×

ÒÓÒ ××Ø Ü Å ØÐ ÑÜ

ÒÙÓÚÓ Å ÔÙÓ ÚÖ Ó ÒÓÒ ÚÖ ÐÑÒØ Ñ××ÑÐ Ë ÒÓØ ÒÓÐØÖ ÙÒ ÐÑÒØÓ

Ñ××ÑÐ ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ ÙÒ ÐÑØ ×ÙÔÖÓÖ ÔÖ ×Ö Ñ Ü ×ÓÐÑÒØ ÔÖ Ð

ÐÑÒØ Ü Å ÓÒÖÓÒØÐ ÓÒ Ñ ÒÓÒ ×ÓÒÓ Ò ××ÖÑÒØ ØÙØØ Ð ÐÑÒØ Å

ÈÓ××ÑÓ ÓÖ ÓÖÑÙÐÖ Ð ÐÑÑ ÓÖÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÓÑ ÙÒ ××ÓÑ

ÄÑÑ ÓÖÒ

Ë Å ÙÒ Ò×Ñ ÔÖÞÐÑÒØ ÓÖÒØÓ ËÙÔÔÓÒÑÓ ÓÒ ØÒ Å

ÙÒ ÐÑØ ×ÙÔÖÓÖ ÐÐÓÖ Å ÐÑÒÓ ÙÒ ÐÑÒØÓ Ñ××ÑÐ

ÆÑÑÒÓ ÔÖ ÙÒ ÒÐ×Ø Ò×ÔÒ×Ð ÓÒÓ× Ö Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð ÐÑÑ ÓÖÒ

× ÔÙÓ Ö ÔÖØÖ ÐÐ ××ÓÑ ÐÐ × ÐØ ÒÚ ××ÒÞÐ ÓÑÔÖÒÖÒ Ò

Ð ÒÙÒ ØÓ ×ÔÖÐÓ ÙØÐÞÞÖ ÁÐ ÐÑÑ ÓÖÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÙÑÖÓ× ÑÓÐØÓ ÑÔÓÖ

ØÒØ Ò ÒÐ× Ò ÔÖØ ÓÐÖ ÙÒÓ ×ØÖÙÑÒØÓ Ò×ÔÒ×Ð ÔÖ ×ØÐÖ Ð ÙÒ ØÓÖÑ

××ØÒÞ ÈÙÓ ××Ö ÓÒ×ÖØÓ ÙÒ ÔÖÒ ÔÓ ÒÙÞÓÒ ØÖÒ׬ÒØ ×ØÒ Ó Ð

ÔÖÒ ÔÓ ÒÙÞÓÒ Ò×Ñ ÒÓÒ ÒÙÑÖÐ

ÁÐ ÒÓÑ ÐÑÑ ÔÖ ÖÓÒ ×ØÓÖ ÁÐ ÐÑÑ ÓÖÒ ÔÙÓ ××Ö ÖÚØÓ ÐÐ ××ÓÑ ÐÐ × ÐØ

×ØÐ× ÔÖ ÓÒ ØÓ Ò×Ñ ××Ø ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÙÒÞÓÒ × ÐØ ÐÐ Ò×Ñ ÔÓØÒÞ

È Ò ØÐ × ÐÐÓÖ Î ÚÖ× ÕÙ×ØÓ ××ÓÑ ×Ù Ð ÐÑÑ ÓÖÒ

Ó× Ð ÐÑÑ ÓÖÒ Ð ××ÓÑ ÐÐ × ÐØ ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ÓÒ×ÖØ ÓÑ ××ÓÑ ÕÙÚÐÒØ


ÄÍÆ ÈÈÄÁÁÇÆÁ Ä ÄÅÅ Á ÇÊÆ

Ð ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ Ð ÄÑÑ ÓÖÒ

ÌÓÖÑ × ÀÑÐ

ÇÒ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÙÒ × ÀÑÐ ËÞ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Å Ð Ò×Ñ ØÙØØ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÈÓ

Ú ÙÒ ÐÑÒØÓ Ü Ü Å Ó× Å Ä Ò ÐÙ×ÓÒ Ö Ò×Ñ ¬Ò×

ÙÒ ÓÖÒ ÔÖÞÐ ×Ù Å

ÓÑÒ ÑÓ ÓÐ ÑÓ×ØÖÖ Ð ÙÒÓÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ó×ØØÙÒØ ÙÒ ØÒ ÖÞ

ÐÐ ÖÐÞÓÒ ÓÖÒ ØÓØÐ ××ØÒØ Ò ÙÒ ØÒ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒ

ÒØ ÓÑÓ ÑÓ×ØÖÖ ÓÒ ×ÙÓ ×ÓØØÓÒ×Ñ ¬ÒØÓ Ú Ú ÚÒ ÐÒÖÑÒØ

ÒÔÒÒØ Î ×ÓÒÓ Ð ÐÑÒØ ÐÐ ØÒ Ò ØÐ Ú ÔÖ ÓÒ

Ò ÔÓ ÙÒ ØÒ Ó ÔÖ × ÙÒ ÓÔÔ ÐÑÒØ

ÔÓ ×ÓÒÓ Ò ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÙÒÓ ×× Ú ÓÒØÒÖ ØÙØØ Ð ÐØÖ ÕÙÒ ØÙØØ

Ú ×ÓÒÓ ÔÖ Ó ÒÔÒÒØ

ÉÙÒ ÓÒ ØÒ Å ÙÒ ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ÔÖ ×ÑÒØ Ð ÙÒÓÒ ØÙØØ

×ÓØØÓÒ×Ñ ×ÓÒÓ ÐÑÒØ ÈÖ Ð ÐÑÑ ÓÖÒ Å ÙÒ ÐÑÒØÓ Ñ××ÑÐ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÙÒ × ÀÑÐ ÔÖ Ë ×ÔÒ ÐÐÓÖ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ

ÔÖ ÐØÖÑÒØ Ë Þ Þ Þ ×Ö ÙÒ Ò×Ñ ÐÒÖÑÒØ

ÒÔÒÒØ ÓÒØÒÒØ ÓÑ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖÓÔÖÓ Ò ÓÒØÖ×ØÓ ÓÒ Ð Ñ××ÑÐØ


ÌÓÖÑ × ÇÖØÓÒÓÖÑÐ

ÇÒ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÑÑØØ ÙÒ × ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ËÞ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Å Ð Ò×Ñ ØÙØØ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ À ÈÓ À

Ú ÙÒ ÐÑÒØÓ Ü ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ À Ý ÓÚ Ý Ü Ü ÉÙÒ

Å Ä Ò ÐÙ×ÓÒ Ö Ò×Ñ ¬Ò× ÙÒ ÓÖÒ ÔÖÞÐ ×Ù Å ÈÓ××ÑÓ ÙØÐÞÞÖ Ð

ÖÐÞÓÒ ÓÖÒ ØÓØÐ ××ØÒØ Ò ÙÒ ØÒ ÔÖ ÙÖÖ Ò ÑÒÖ ÒÐÓ ÕÙÒØÓ

ØØÓ ÒÐ ØÓÖÑ Ð ÙÒÓÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ó×ØØÙÒØ ÙÒ ØÒ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ

ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÉÙÒ ÓÒ ØÒ Å ÙÒ ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ÔÖ ×ÑÒØ Ð ÙÒÓÒ

ØÙØØ ×ÓØØÓÒ×Ñ À ×ÓÒÓ ÐÑÒØ ÈÖ Ð ÐÑÑ ÓÖÒ Å ÙÒ ÐÑÒØÓ

Ñ××ÑÐ ÈÖÓÚÑÓ ÙÒ × Ò À ËÙÔÔÓÒÑÓ Ó × Ð×Ó ÐÐÓÖ ÔÖ Ð

ÌÓÖÑ ××Ø ÙÒ Þ À ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ ØÐ Þ ÉÙÒ Ë ÓÚ Þ Þ

ÓÖØÓÒÓÖÑÐ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖÓÔÖÓ Ó ÓÒØÖ Ð Ñ××ÑÐØ

ÌÓÖÑ ÀÒßÒ

ÁÐ ØÓÖÑ ÀÒßÒ ÙÒ ØÓÖÑ ×ØÒ×ÓÒ ÔÖ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÎÖÑÓ

ÒÐÐ ÔÖÓ××Ñ ×ÞÓÒ Ð ØÓÖÑ ÖÒØ× ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ö ÑÒØ ÓÖÒØÓ

ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØ Ó ÖÒ ÔÓ××Ð ÙÒ ÙØ ØÓÖ Ð ×ÔÞ ÙÐ

ÙÒ ÔÖØ ××ÒÞÐ ÐÐ ØÓÖ ÒÖÐ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÁÒ ÕÙ×ØÓ ÑÓÓ Ð ØÓÖÑ

ÀÒßÒ ÚÒØ ÙÒÓ ØÓÖÑ ÔÙ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÐÑØØ

ÒÖÐÑÒØ ÔÖÐÒÓ Ò ÙÒ ÔÖÓÐÑ ×ØÒ×ÓÒ × ÓÒ×Ö ÙÒ ÓØØÓ ÑØÑØ Ó

ÔÖ ×ÑÔÓ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ¬ÒØÓ ×Ù ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÙÒ ØÓ Ò×Ñ ×ÚÙÓÐ

×ØÒÖ Ð ÓØØÓ ÐÐ ÒØÖÓ Ò×Ñ Ò ÑÓÓ ØÐ Ð ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ×ÐÖ

ÐÐ ÓØØÓ ÓÒØÒÙÒÓ ÚÐÖ ÔÖ Ð ÓØØÓ ×Ø×Ó

ÆÐ ØÓÖÑ ÀÒßÒ Ð ÓØØÓ ×ØÒÖ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ

¬ÒØÓ ×Ù ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÖÐ ÙÒ ÖØ ÔÖÓÔÖØ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÐÑØØÞÞ ÓÖÑÙÐØ Ò ØÖÑÒ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ×ÙÐÒÖ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ××Ó

ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ Ô ÚÐÓÖ ÖÐ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ×ÙØÚÓ Ó×× ØÐ

ÔÓ×ØÚÓßÓÑÓÒÓ Ó×× ØÐ

Ô Ü Ý Ô Ü Ô Ý ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý

Ô «Ü «Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð « ÒÊ Ü

Ë ÒÓØ Ð ÒÓÖÑ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÕÙ×ØÓ ØÔÓ

××ÙÑÖÑÓ Ð ÙÒÞÓÒÐ Ú ××Ö ×Ø×Ó × ÑÓÖØÓ ÙÒ ØÐ ÙÒÞÓ

ÒÐ Ô ¬ÒØÓ ×Ù ×ØÒÖÑÓ ×ÒÞ ÔÖÖ Ð ÐÒÖØ Ð ÑÓÖÞÓÒ

Ó× Ð ÙÒÞÓÒÐ ×Ø×Ó ×Ù Ò ÓÖ ÐÒÖ Ò ÓÖ ÑÓÖØÓ Ô ÉÙ×ØÓ Ð

ÔÙÒØÓ ÒØÖÐ Ð ØÓÖÑ ÍÒ ÒÖÐÞÞÞÓÒ Ð ØÓÖÑ Ð ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÓÑÔÐ××

ÒÓÖÑØ ÖÔÓÖØØ ÒÐÐ ×ÞÓÒ ×Ù ××Ú

ÌÓÖÑ ÀÒßÒ ×ØÒ×ÓÒ ÙÒÞÓÒÐ ÄÒÖ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÖÐ Ô ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ×ÙÐÒÖ ×Ù ÁÒÓÐØÖ × ÙÒ

ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ¬ÒØÓ ×Ù ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ØÐ

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÐÐÓÖ ÑÑØØ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ ØÐ

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖÓ ÒÓ Ô××Ó Ô××Ó ÔÖÓÚÖÑÓ

Ä Ò×Ñ ØÙØØ Ð ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ Ð ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ð ×ÓØØÓ×ÔÞÓ

×Ó×ÒÓ Ü Ô Ü ÔÖÓÒÜ ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ÔÖÞÐÑÒØ ÓÖÒØ

Ð ÐÑÑ ÓÖÒ ÖÒØ× Ð ××ØÒÞ ÙÒ ÐÑÒØÓ Ñ××ÑÐ

¬ÒØÓ ×ÙÐÐ ÒØÖÓ ×ÔÞÓ

ÍÒ ÖÐÞÓÒ Ù×ÐÖ ×ØØ Ù×Ø Ò

ÓÑÒ ÑÓ ÓÒ Ð ÔÖØ

Ë Ð Ò×Ñ ØÙØØ Ð ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ ×Ó×ÒÓ Ð ÓÒÞÓÒ

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÖÑÒØ ÔÖ ËÙ ÔÓ××ÑÓ ¬ÒÖ ÙÒ ÓÖÒ ÔÖÞÐ ÓÒ

×Ò¬ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ

Ó ÔÖ ¬ÒÞÓÒ Ü Ü ÔÖ ÓÒ Ü

ÈÖ ÕÙÐ×× ØÒ ¬ÒÑÓ ÓÖ ÓÒ

ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÓÒ ÓÑÒÓ

Ü Ü × Ü
ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÔÖ ÙÒ ØÒ Ä ¬ÒÞÓÒ ÒÓÒ ÑÙ ÁÒØØ

ÔÖ ÙÒ Ü Ì ÓÒ ÑÓ Ü Ü ÔÖ ÙÒ ØÒ


ÌÇÊÅ Á ÀÀÆßÆÀ

Ó× Ó ÖÑÒØ ÔÖ ØÙØØ Ð ÉÙÒ ÙÒ ×ØÖÑÓ

×ÙÔÖÓÖ ÈÓ Ö ÖØÖÖÓ Ð ÐÑÑ ÓÖÒ ÑÔÐ ÙÒ ÐÑÒØÓ

Ñ××ÑÐ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ÕÙ×ØÓ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ ×Ó×

Ü Ô Ü Ü

ÅÓ×ØÖÑÓ ÓÖ ØÙØØÓ ËÙÔÔÓÒÑÓ Ó × Ð×Ó ÐÐÓÖ ÔÓ××ÑÓ

× ÐÖ ÙÒ Ý ÓÒ×ÖÖ Ð ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÒÖØÓ Ý Ë

ÒÓØ Ý ÔÖ ÉÙÐ×× Ü ÔÙÓ ××Ö × ÖØØÓ

Ü Ý «Ý Ý

ÉÙ×Ø ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒ ÁÒØØ Ý «Ý Ý ¬Ý ÓÒ Ý ÑÔÐ Ý Ý

¬ « Ý ÓÚ Ý Ý ÑÒØÖ Ý Ó× Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ Ý Ý

¬ « Ó ×Ò¬ Ð ÙÒ Ø

ÍÒ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ¬ÒØÓ

Ý «Ý Ý «

ÓÚ ÙÒ ÕÙÐ×× Ó×ØÒØ ÖÐ ÆÓÒ Æ Ð ÚÖ ÐÒÖ ÁÒÓÐØÖ ÔÖ

« ÑÓ Ý Ý ÉÙÒ ÙÒ×ØÒ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ ÔÖ ÙÒ

×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖÓÔÖÓ ÓÒ×ÙÒØÑÒØ × ÔÓ××ÑÓ ÔÖÓÚÖ ÔÖ ÙÒ ÓÔÔÓÖØÙÒÓ

Ð ×ØÒ×ÓÒ ØÐ

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

Ó ÓÒØÖÖ Ð Ñ××ÑÐØ Ó× Ð×Ó ÚÖÓ

ÈÖ « ÑÓ Ü ÕÙÒ Ü Ü Ð ÙØÓÑØ ÑÒØ

×Ó×ØØ ÈÖ « Ð ÓÒÞÓÒ ÕÙÚÐÒØ ÐÐ Ù ×ÙÒØ ÓÒÞÓÒÝ Ý

Ô Ý ÔÖ «

«

«


Ý Ý

Ô

«

« Ý


ÔÖ «

ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ý Þ Ò ÐÐ ÓØØÒÑÓ

Ý

Þ Ý Þ Ô Ý Þ

Ô Ý Ý Ý Þ

Ô Ý Ý Ô Ý Þ

ÔÓÖØÒÓ Ð ÙÐØÑÓ ØÖÑÒ ×Ò×ØÖ Ð ØÖÑÒ ×ØÖ ÑÓ

Ô Ý Þ Þ Ô Ý Ý Ý

ÓÚ Ý ¬××Ó ÈÓ Ý ÒÓÒ ÔÔÖ ×Ò×ØÖ Þ ÒÓÒ ÔÔÖ ×ØÖ Ð ÒÙÐÒÞ

ÓÒØÒÙÚÐÖ × ÔÖÒÑÓ Ð ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ×ÙÐ Þ ×Ò×ØÖ ÑÑÓÐÓ

Ñ Ð ×ØÖÑÓ ÒÖÓÖ ×ÙÐ Ý ×ØÖ ÑÑÓÐÓ Ñ ÐÐÓÖ Ñ Ñ ÔÖ

ÙÒ ØÐ Ñ Ñ ÑÓ ÐÐ

Ô Ý Þ Þ ÔÖ ØÙØØ Ð Þ

Ô Ý Ý Ý ÔÖ ØÙØØ Ð Ý

ËÓ×ÓØØÙÒÓ Ò Þ ÓÒ Ý« Ò Ý ÓÒ Ý« ÓØØÒÑÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ Ð

Ð ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖØÓ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÈÓ××ÑÓ Ö ÑÒÓ Ð ÐÑÑ ÓÖÒ ÉÙ×Ø ÓÑÒ ÒØÖ×× Ò ÔÖØ ÓÐÖ

ÔÖ Ð ÐÑÑ ÒÓÒ ÙÒ ÑØÓÓ Ó×ØÖÙÞÓÒ Ë ÒÐÐ ÔÖÒÑÓ ÒÚ

ÓØØÒÑÓ ÔÖ × ÙÒ ÖÐ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ Ð ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÒÖØÓ

Ë Ý ÔÓ××ÑÓ × ÐÖ Ò ÑÓÓ ØÐ Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÓÑ × ÔÙÓ ÚÖ ÐÐ ÔÖØ ÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ ×Ó×ØØÙØÓ ÓÒ Ë

ÑÓ ÓÒ ÐÙ×Ó Ë ÔÓ××ÑÓ ÔÖÒÖ ÙÒ Ý ÖÔØÖ Ð ÔÖÓ ××Ó

ÔÖ ×ØÒÖ ÒÖØÓ Ý Ø Ó ÓÖÒ× ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ÓØØÓ×ÔÞ

× ÙÒÓ ÓÒØÒÒØ Ð ÔÖ ÒØ ØÐ ÔÙÓ ××Ö ×Ø×Ó × ÙÒÓ Ð ×Ù ××ÚÓ

Ð ×ØÒ×ÓÒ ×Ó× Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ë

ÑÓ ÓÒ ÐÙ×Ó ÓÔÓ Ò Ô×× ×


Ò
ÔÓ××ÑÓ Ù×Ö Ð ÓÖÒÖ ÒÙÞÓÒ ÌÙØØÚ × ÒÓÒ ÙÒ ØÐ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

ÑÓ ×ÓÒÓ Ð ÐÑÑ ÓÖÒ ÕÙ ÔÖ×ÒØØÓ

ÆØÙÖÐÑÒØ ÔÖ ×ÔÞ ×Ô Ð Ð ÒØÖ ×ØÙÞÓÒ ÔÙÓ ÚÒØÖ ÔÙ ×ÑÔÐ Ð ×ÔÞ

ÀÐÖØ ×ÓÒÓ ÕÙ×ØÓ ØÔÓ ÖÞ ÐÐ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ × ÙØÖÑÓ ÕÙ×ØÓ

ØØÓ ÒÐÐ ÔÖÓ××Ñ ×ÞÓÒ

×ØÒ×ÓÒ Ð ÌÓÖÑ ÀÒßÒ Ð ËÔÞ

ÎØØÓÖÐ ÓÑÔÐ×× Ð ËÔÞ ÆÓÖÑØ

ÁÐ ØÓÖÑ ÀÒßÒ ÓÒ ÖÒ Ð ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÖÐ ÁÐ ×ÙÒØ ØÓÖÑ ÙÒ

ÒÖÐÞÞÞÓÒ Ò ÐÙ Ð ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÓÑÔÐ××

ÌÓÖÑ ÀÒßÒ ÒÖÐÞÞØÓ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÖÐ Ó ÓÑÔÐ××Ó Ô ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÚÐÓÖ ÖÐ ×Ù ×

×ÙØÚÓ Ó ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ý ×Ó׬

ÓÑ ÒÐ ÌÓÖÑ ÔÖ ÓÒ × ÐÖ «Ô Ü Ý Ô Ü Ô Ý

Ô «Ü «Ô Ü

ÁÒÓÐØÖ × ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ¬ÒØÓ ×Ù ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ØÐ×Ó×Ö

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÐÐÓÖ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ ×Ó×

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü


ËÌÆËÁÇÆÁ Ä ÌÇÊÅ Á ÀÀÆßÆÀ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ç××ÖÚÑÓ ÔÖÐÑÒÖÑÒØ Ð ÓÒÞÓÒ Ð ÓÐØ ÔÖ Ý

ÔÖ Ý Ü ÓÖÒ× Ö×ÔØØÚÑÒØ


Ô

Ô Ô Ü Ô Ü

ÉÙÒ Ù×ÒÓ Ð ÔÖ « ÓØØÒÑÓ ÔÖ ÓÒ Ü Ô Ü

ÓÒ×ÖÑÓ ÓÖ ×ÔÖØÑÒØ Ù × ÕÙÐÐÓ Ò Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÖÐ

ÕÙÐÐÓ ÓÑÔÐ××Ó

ËÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÖÐ Ë ÖÐ Ð ×ØÙÞÓÒ ×ÑÔÐ ÐÐÓÖ ××ÒÓ

Ô Ü ÑÔÐ Ü Ô Ü ÔÖØÙØØÐÜ ÉÙÒ ÔÖ Ð ØÓÖÑ ÀÒßÒ

Ú ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ ØÐ

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÕÙ×Ø ÐÐ ÓØØÒÑÓ

Ü Ü Ô Ü Ô Ü Ô Ü

Ó×× Ü Ô Ü ××Ñ ÐÐ Ó ÔÖÓÚ Ð

ËÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÓÑÔÐ××Ó Ë ÓÑÔÐ××Ó ÐÐÓÖ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÓÑÔÐ××Ó ÉÙÒ ÚÐÓÖ ÓÑÔÐ×× ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ

Ü Ü Ü Ü

ÓÚ ×ÓÒÓ ÚÐÓÖ ÖÐ ÈÖ Ð ÑÓÑÒØÓ ÓÒ×ÖÑÓ ÓÑ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÖÐ

Ð Ò ÑÓ ÓÒ Ö Ö Ö×ÔØØÚÑÒØ Ó ×Ò¬ ×ÑÔÐ ÑÒØ Ö×ØÖÒÑÓ

Ð ÑÓÐØÔÐ ÞÓÒ ÔÖ × ÐÖ ÒÙÑÖ ÖÐ ÒÚ ÒÙÑÖ ÓÑÔÐ×× ÈÓ

ÐÒÖ ×Ù ×ÓÒÓ ÚÐÓÖ ÖÐ ×ÓÒÓ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×Ù Ö ÁÒÓÐØÖ

Ü Ü ÔÖ Ð ÔÖØ ÖÐ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÓÑÔÐ××Ó ÒÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÑÓÖ Ð

×ÙÓ ÑÓÙÐÓ ÉÙÒ ÔÖ Ð

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÈÖ Ð ÔÙÒØÓ Ú ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ Ö Ö ØÐ

Ü Ô Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

Ó ÔÖ ÕÙÒØÓ ÖÙÖ Ç ÙÔÑÓ ÓÖ ÊØÓÖÒÒÓ Ù×ÒÓ

ÑÓ ÔÖ ÓÒ Ü

Ü Ü ℄ Ü Ü Ü Ü

Ä ÔÖØ ÖÐ Ù ÑÑÖ ÚÓÒÓ ××Ö ÙÙÐ

ÉÙÒ × ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÔÓÒÑÓ

Ü Ü Ü

Ü Ü Ü Ü

ÚÑÓ ÐÐ Ü Ü ×Ù Ó ÑÓ×ØÖ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ

ÖÑÒ ÑÓ×ØÖÖ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×ÙÐÐÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÓÑÔÐ××Ó

×Ó× Ð ×Ù

Ð × ÚÐ ÔÙÓ ××Ö Ú×ØÓ Ð ×ÙÒØ Ð ÓÐÓ Ù× Ð Ð ÐÒÖØ

ÐÐ ×ÙÐÐÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÖÐ Ö ÓÚ ÓÒ ÖÐ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ × ÐÖ

ÓÑÔÐ××Ó

Ü Ü Ü Ü Ü

Ü Ü Ü Ü ℄

Ü Ü ℄

Ü

ÈÖÓÚÑÓ Ð ÈÖ ÙÒ ÕÙÐ×× Ü ØÐ Ü Ó ÚÐ ÔÖ Ô Ü Ë Ü

ØÐ Ü ÐÐÓÖ ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ Ù×ÒÓ Ð ÓÖÑ ÔÓÐÖ ÐÐ ÕÙÒØØ ÓÑÔÐ××

Ü Ü

Ó× Ü Ü Ü

ÈÓ Ü ÖÐ Ð ÙÐØÑ ×ÔÖ××ÓÒ ÖÐ ÕÙÒ ÙÙÐ ÐÐ ×Ù ÔÖØ ÖÐ ÉÙÒ

ÔÖ Ð

Ü Ü Ü Ô Ü Ô Ü Ô Ü

Ó ÓÑÔÐØ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ

ËÒ Ð ØÓÖÑ ÀÒßÒ ÖØØÑÒØ ÒÓÒ ÒÙÐÐ ×ÙÐÐ ÓÒØÒÙØ ÙÒ Ô

ÔÐ ÞÓÒ Ð ØÓÖÑ Ö Ð ÔÖÒ ÔÐ Ö ÓÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØ Ó

ÖÔÓÖØ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ó×ØØÙ× ÓÒÓ Ð ÒÓ×ØÖÓ ÒØÖ×× ÔÖÒ ÔÐ ÁÒØØ Ð ÌÓÖÑ

ÑÔÐ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ ×ÐÖ

ÌÓÖÑ ÀÒßÒ ËÔÞ ÆÓÖÑØ

Ë ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ

××Ø ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ Ð ×Ø××

ÒÓÖÑ

ÓÚ

×ÙÔ

Ü

Ü

ÒÐ ×Ó ÒÐ


Ü ×ÙÔ

Ü

Ü

Ü

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÐÐÓÖ Ð ×ØÒ×ÓÒ Ë ÎÓÐÑÓ Ù×Ö

Ð ÌÓÖÑ ÉÙÒ ÓÑÓ ÔÖÑ × ÓÔÖÖ ÙÒ Ô ÓÒÚÒÒØ ÈÖ ØÙØØ Ð Ü

ÑÓ

ÉÙ×Ø ÕÙÞÓÒ ÐÐ ÓÖÑ ÓÚ

Ü Ü

Ô Ü Ü


ËÌÆËÁÇÆÁ Ä ÌÇÊÅ Á ÀÀÆßÆÀ

ÎÑÓ Ô ¬ÒØÓ ×Ù ØÙØØÓ ÁÒÓÐØÖ Ô ×Ó× Ð ×Ù ÔÓ ÔÖ Ð

×ÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ

Ô Ü Ý Ü Ý Ü Ý Ô Ü Ô Ý

Ô ÒÓÐØÖ ×Ó× Ð ×Ù ÔÖ

Ô «Ü «Ü « Ü «Ô Ü

ÉÙÒ ÔÓ××ÑÓ ÓÖ ÔÔÐ Ö Ð ÌÓÖÑ ÓÒ ÐÙÖ ××Ø ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ

×Ù ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ×Ó×

Ü Ô Ü Ü Ü

ÈÖÒÒÓ Ð ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ×Ù ØÙØØ Ð Ü ÒÓÖÑ ÓØØÒÑÓ Ð ×ÙÐÒÞ

×ÙÔ

Ü

Ü

Ü

ÈÓ ×ÓØØÓ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ Ð ÒÓÖÑ ÒÓÒ ÔÙÓ Ö× Ö ÑÓ Ò

ÓÒÖÓÒØÒÓ ÓØØÒÑÓ Ð Ð ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖØÓ

ÁÒ × ×Ô Ð Ð ×ØÙÞÓÒ ÔÙÓ ÚÒØÖ ÑÓÐØÓ ×ÑÔÐ Ð ×ÔÞ ÀÐÖØ ×ÓÒÓ

ÕÙ×ØÓ ØÔÓ ÁÒØØ × ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ù×Ó ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À ÐÐÓÖ

ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ Ó××

Ü Ü Þ Þ

ÓÚ Þ ÆØÙÖÐÑÒØ ÔÓ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ¬ÒØÓ ×Ù ØÙØØÓ À Ó ÓÖÒ×

ÑÑØÑÒØ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ À Ð ×Ø×× ÒÓÖÑ ÔÖ

Þ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÉÙÒ Ò ÕÙ×ØÓ ×Ó Ð ×ØÒ×ÓÒ ÑÑØ

Ð ÌÓÖÑ ÖÚÖÑÓ ÓÖ ÙÒ ÐØÖÓ ÙØÐ Ö×ÙÐØØÓ Ò ÔÖÓÐ ÔÓÚÖ ÑÓ×ØÖ

ÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÒ××Ø ÙÒ ÒÙÑÖÓ ×ÙÆ ÒØ ÙÒÞÓÒÐ

ÐÒÖ ÐÑØØ ÔÓØÖ ×ØÒÙÖ Ö ÔÙÒØ Ó ÚÒØÖ ××ÒÞÐ Ò ÓÒÒ××ÓÒ

ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØ Ð Ó×ØØ ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ

ÌÓÖÑ ÙÒÞÓÒÐ ÄÒÖ ÄÑØØ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ × Ü ÙÒ ÐÑÒØÓ ÕÙÐÙÒÕÙ ÐÐÓÖ ××Ø ÙÒ

ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ØÐ

Ü Ü

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ Ð ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÓÒ××ØÒØ ØÙØØ Ð ÐÑÒØ Ü «Ü

ÓÚ « ÙÒÓ × ÐÖ ËÙ ¬ÒÑÓ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÓÒ

ÐÑØØÓ ÒÓÖÑ ÔÖ

Ü «Ü «Ü

Ü «Ü «Ü Ü

ÁÐ ÌÓÖÑ ÑÔÐ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ ÒÓÖÑ

ÐÐ ÚÑÓ Ü Ü Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÕÙ×ØÓ ÌÓÖÑ ×Ù Ð ×ÙÒØ ÓÖÓÐÐÖÓ ÚÒÞ ÓÑ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ

ÐÑØØ ×ÒÓ Ò ÖÓ × ÖÑÒÖ Ö Ù ÔÙÒØ ÚÖ×

ÓÖÓÐÐÖÓ ÆÓÖÑ ÎØØÓÖ ÆÙÐÐÓ

ÈÖ ÓÒ Ü Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÑÓ

Ü ×ÙÔÉÙÒ × Ü ØÐ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð ÐÐÓÖ Ü

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð ÌÓÖÑ ÑÓ × ÖÚÒÓ Ü ÔÖ Ü

×ÙÔÜ Ü ÓØØÒÑÓ

Ð ÓÒÖÓÒØÓ ×Ù Ð

ÇÔÖØÓÖ ÙÐ

ÜÜ

Ü

Ü Ü

×ÙÔÜ

Ü

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÔÓ××ÑÓ ××Ó Ö

Ð Ó×ØØÓ ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ó ÓÒÙØÓ Ì Ì ÍÒ ÑÓØÚÞÓÒ ÔÖ Ì ÚÒ ÐÐ ×Ù

ÙØÐØ ÒÐÐ Ö×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÒÚÓÐÚÓÒÓ ÓÔÖØÓÖ ØÐ ÕÙÞÓÒ ÒØÖÚÒÓÒÓ

ÔÖ ×ÑÔÓ Ò ¬× Ò ÐØÖ ÔÔÐ ÞÓÒ ÆÐÐ ÔÖ×ÒØ ×ÞÓÒ ¬ÒÑÓ Ð ÓÔÖØÓÖ

ÙÐ Ì ÓÒ×ÖÑÓ Ð ÙÒ ÐÐ ×Ù ÔÖÓÔÖØ Ò ÐÙ× Ð ×Ù ÖÐÞÓÒ ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ

ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ ¬ÒØÓ ÒÐÐ ËÞ

ÑÔÓÖØÒØ ÒÓØÖ Ð ÒÓ×ØÖ ÔÖ×ÒØ

× Ù××ÓÒ ÔÒ Ð ÌÓÖÑ ÀÒßÒ ØØÖÚÖ×Ó Ð ÌÓÖÑ ×ÒÞ

××Ó ÒÓÒ ÒÖÑÑÓ ÑÓÐØÓ ÐÓÒØÒÓ

ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ÓÚ ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ

ÚÓÐÑÓ ¬ÒÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì Ì ÕÙ×ØÓ × ÓÔÓ ÔÖØÑÓ ÙÒ ÕÙÐ××

ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÖÑÒØ ¬ÒØÓ ÔÖ ÓÒ Ý ÈÓÒÒÓ Ý ÌÜ

ÓØØÒÑÓ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ÑÑÓ

Ü ÌÜ Ü

ÕÙÐÐÓ Ò ÒÐ× × Ñ Ð ÙÒÞÓÒÐ ÔÙÐÐ Ó Ð ÙÒÞÓÒÐ ×

ÓØØÒ Ö×Ó×ÔÒÒÓ ÐÐ ÒØÖÓ ×Ù ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ Ì Ú ¬ÙÖ

ÐÒÖ Ð ÑÓÑÒØÓ Ì ×ÓÒÓ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÔÖ

Ü ÌÜ ÌÜ Ì Ü

ÈÖÒÒÓ Ð ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ×Ù ØÙØØ Ð Ü ÒÓÖÑ ÙÒÓ ÓØØÒÑÓ Ð ×ÙÐÒÞ

Ì


ÇÈÊÌÇÊ ÍÄ


Ì


ÙÖ ÈÙÐÐ ØÖÑØ Ì

Ó ÑÓ×ØÖ ÓÚ ÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ¬ÒØÓ Ò ÈÖ ÔÓØ×

ÓÒ×ÙÒØÑÒØ ÔÖ ÚÖÐ Ð ÓÖÑÙÐ ¬Ò× ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ò

ÑØÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì Ò ØÓ ÓÒ Ì ÑÓ Ó×


Ì


Ì

Ë ÔÓÖØ ÔÖØ ÓÐÖ ØØÒÞÓÒ Ð ØØÓ Ì ¬ÒØÓ ×Ù ÑÒØÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ØÓ Ì

¬ÒØÓ ×Ù ÈÓ××ÑÓ Ö××ÙÑÖ ÒÙÒ ÒÓ Ð ×ÙÒØ ¬ÒÞÓÒ

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÙÐ Ì

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÓÚ ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÐÐÓÖ

Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ó ÓÒÙØÓ Ì Ì ¬ÒØÓ


Ã


Ü Ì Ü ÌÜ

ÓÚ ×ÓÒÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ Ð ×ÔÞ ÙÐ

ÁÐ ÒÓ×ØÖÓ ÔÖÑÓ ÓØØÚÓÔÖÓÚÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ð Ñ×Ñ ÒÓÖÑ ÐÐ Ó

ÔÖØÓÖ ×Ø××Ó ÉÙ×Ø ÔÖÓÔÖØ ×ÐÖ ÓÑ ÚÖÑÓ ÔÙ ÒÒÒÞ ÈÖ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ

ÚÖÑÓ ×ÓÒÓ Ð ÌÓÖÑ ×ØØÓ ÖÚØÓ Ð ØÓÖÑ ÀÒßÒ ÁÐ ØÓ

ÖÑ ÀÒßÒ ÔÖ Ó ÚØÐ ÔÖ Ó×ØÖÙÖ ÙÒ ØÓÖ ×Ó× ÒØ Ð ÓÔÖØÓÖ

ÙÐ ÐÓÖÓ ÚÓÐØ ×ÓÒÓ ÙÒ ÔÖØ ××ÒÞÐ ÐÐ ØÓÖ ÒÖÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÌÓÖÑ ÆÓÖÑ ÐÐ ÇÔÖØÓÖ ÙÐ

Ä ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì ÒÐÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ

Ì Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÓÔÖØÓÖ Ì ÐÒÖ ÔÖ Ð ×ÙÓ ÓÑÒÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÓØØÒÑÓ ÐÑÒØ

Ì « ¬ Ü « ¬ ÌÜ

« ÌÜ ¬ ÌÜ

« Ì Ü ¬ Ì Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÈÖÓÚÑÓ Ð ÐÐ ÑÓ Ì ÔÖ Ð Ò ×Ù

Ì Ì

ÈÖÒÒÓ Ð ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ×Ù ØÙØØ Ð ÒÓÖÑ ÙÒÓ ÓØØÒÑÓ Ð ×ÙÐÒÞ

Ì Ì

ÉÙÒ ÔÖ ÓØØÒÖ Ð ÓÑÓ ÓÖ ÔÖÓÚÖ Ì Ì ÁÐ ÌÓÖÑ ÑÔÐ

ÔÖ ÓÒ Ü ØÐ ÌÜ Ú ÙÒ ØÐ

ÈÓ××ÑÓ ÕÙÒ × ÖÚÖ ÔÖ Ü

ÌÜ ÌÜ

Ì ×ÙÔÜ

Ü

Ì


ÌÜ

Ü

Ì


Ü

Ü

ÌÜ

Ü

ÓÚ Ì ×ÓÒÓ ×ØØ ÙØÐÞÞØ Ð ÔÖÓÔÖØ Ò ÈÓ Ü ÒÖ Ó ÔÖÒÒÓ

Ð ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ÒØÖÑ ÑÑÖ ÔÖ ÓÒ Ü ÓØØÒÑÓ

Ì Ì

ÕÙÒ Ì Ì

ÁÐÐÙ×ØÖÑÓ Ð ÔÖ×ÒØ × Ù××ÓÒ ÓÒ Ð ÑØÖ ÓÒ×ÖØ ÓÑ ÖÔÔÖ×ÒØÒØ

ÓÔÖØÓÖ

×ÑÔÓ ÅØÖ ÑÓ ÑÓ×ØÖØÓ ÒÐÐ ËÞ × ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÒßÑÒ×ÓÒÐ ÙÒ ÚÓÐØ × ÐØ ÙÒ × ¡¡¡ Ò ÔÖ ÔÙÒØ Ü ÔÓ××ÓÒÓ

××Ö ÖÔÔÖ×ÒØØ ÚØØÓÖ ÓÐÓÒÒ Ü ¡¡¡ Ò Ø Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì

ÑØÖ Ì Ò ÑÓÓ ØÐ × Ý ÌÜ ÖÔÔÖ×ÒØØÓ Ð ÚØØÓÖ ÓÐÓÒÒ

Ý ¡¡¡ Ò Ø × Ð ÑØÖ ×ÓÒÓ ÑÓÐØÔÐ Ø Ö ÔÖ ÓÐÓÒÒ ÐÐÓÖ

Ý ÌÜ Ó Ò ÓÑÔÓÒÒØ

ÒÓÚ ¡¡¡ Ò Ë ¡¡¡ Ò Ð × ÙÐ ËÞ Ó×× ØÐ

Æ

ÉÙ×Ø ÙÒ × ÔÖ Ò ××Ó ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒßÑÒ×ÓÒÐ Ë ÓÖ Ì

ÒÓ Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

« ¡¡¡ «ÒÒ

¬ ¡¡¡ ¬ Ò Ò

Ê ÓÖÒÓ Ð ÓÑÔÓÒÒØ ÔÖ ÚÐÓÒÓ Æ Ò ÑÓ ÐÐ


Ì

Ò


ÇÈÊÌÇÊ ÍÄ

ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÙÐ ÓØØÒÑÓ

Ì

ÒÐÐ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ò ÑÓ ÙØÐÞÞÒÓ Ð

ÕÙÒ

«

¬

¬

Ò


«

ÈÓ××ÑÓ ÓÖ ÒØÖÔÖØÖ ÕÙ×Ø ÕÙÞÓÒ ÓÑ Ð ×ÔÖ××ÓÒ Ò ÓÑÔÓÒÒØ Ì

Ç××ÖÚÒÓ ÒÐ ÑÑÖÓ ×ØÖ × ×ÓÑÑ Ö×ÔØØÓ Ð ÔÖÑÓ Ò Ó× × ×ÓÑÑ

×Ù ØÙØØ Ð ÐÑÒØ ÙÒ ÓÐÓÒÒ Ì ÑÓ Ð ×ÙÒØ Ö×ÙÐØØÓ

Ë Ì ÖÔÔÖ×ÒØØÓ ÙÒ ÑØÖ Ì ÐÐÓÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì ÖÔÔÖ×ÒØØÓ Ð

ØÖ×ÔÓ×ØÓ Ì

ÄÚÓÖÒÓ ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØ ×ÓÒÓ ÙØÐ Ð ÓÖÑÙÐ ×ÙÒØ ÐÐ ÐÐ

Ä ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÔÖÓÚ Ð× Ø Ð ÐØØÓÖ ËÒÓ Ë Ì ËÞ ÐÐÓÖ

Ë Ì Ë Ì

«Ì «Ì

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ì Ë ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ

Ð ÔÖÓÓØØÓ ËÌ ÑÓ

ËÌ Ì Ë

Ë Ì Ì ××Ø Ì ÐÐÓÖ Ò Ì ××Ø Ì


Ì Ì


ÊÐÞÓÒ Ö Ð ÇÔÖØÓÖ ÙÐ Ì Ð ÇÔÖØÓÖ ÙÒØÓ

ÀÐÖØ Ì £

ÅÓ×ØÖÑÓ ÙÒ ØÐ ÖÐÞÓÒ ××Ø ÒÐ ×Ó ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì

× ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÀÐÖØ Ó À À ÁÒ ÕÙ×Ø ×Ó ÑÓ

À Ì

À

À Ì À

ÓÚ ÓÑ ÔÖÑ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì ÐÐ ÓÔÖØÓÖ ØÓ Ì ¬ÒØÓ

Ì


Ü ÌÜ À À


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

Ä ÒÓÚØ ÔÓ ×ÓÒÓ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ×ÔÞ ÀÐÖØ ÒÒÓ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ê×Þ Ó××

Ü Ü Ü Ü À

Ý Ý Ý Ý À

ÐÌÓÖÑ ×ÔÔÑÓ Ò Ü Ý ×ÓÒÓ ØÖÑÒØ ÙÒÚÓ ÑÒØ Ö×ÔØØÚ

ÑÒØ Ó ¬Ò× Ð ÓÔÖØÓÖ

À À ÓÒ Ü

À À ÓÒ Ý

Ð ØÓÖÑ ÚÑÓ ×ÓÒÓ ØØÚ ×ÓÑØÖ ÔÖ Ü

ÒÐÓÑÒØ ÔÖ ÁÒÓÐØÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ×ÓÒÓ ÓÒÙØ ÐÒÖ ËÞ ÁÒØØ

× × ÖÚÑÓ Ü Ü Ü Ü Ü Ü ÑÓ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü × ÐÖ « ¬

« ¬ Ü « Ü ¬ Ü

«Ü Ü ¬Ü Ü

Ü «Ü ¬Ü

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ Ó ÑÓ×ØÖ ÓÒÙØÓ ÐÒÖ

ÈÖ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ ×ÑÐ

Ä ÓÑÔÓ×ÞÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ

Ì £ Ì

« ¬ « ¬

À À ¬ÒØÓ Ì £ Ý Ü

Ì £ ÐÒÖ ÔÖ ÓÒÚÓÐ Ù ÔÔÐ ÞÓÒ ÐÒÖ ÓÒÙØ Ò ÙÒØ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ Ì ÈÖÓÚÑÓ Ì £ ÔÖÓÔÖÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì Ó ×ÑÔÐ

ÔÖ ÐÐ ÑÓ

ÐÐ

ÌÜÝ ÌÜ Ü Ü Ü

Ü Ì £ Ý Ü Ì Ý Ü Ì Ü Ü Ü

ÉÙÒ × ÓØØÒ Ð ÐÐ ËÞ ÑÒÓ ÐÐ ÒÓØÞÓÒ ÁÐ ÒÓ×ØÖÓ Ö×ÙÐØØÓ Ð

×ÙÒØ

Ä ÓÖÑÙÐ ÖÔÔÖ×ÒØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ Ò ØÖÑÒ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì Ì

Ë ÒÓØ ÒÓÐØÖ Ì £ Ì ÌÓÖÑ ×Ù ÓÖ ÑÑØÑÒØ ÐÐ

ÐÐ ×ÓÑØÖ

ÈÖ ÓÑÔÐØÖ ÕÙ×Ø × Ù××ÓÒ ÓÚÖÑÑÓ Ò ÐÒ Ö Ð ÙÒ ÐÐ ÔÖÒ ÔÐ «

ÖÒÞ Ö Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì Ì Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÒØÓ ÀÐÖØ Ì £ À À

ÓÚ ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ À À ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÀÐÖØ

Ì ¬ÒØÓ ×ÙÐ ÙÐ ÐÐÓ ×ÔÞÓ ÓÒØÒ Ð ÑÑÒ Ì ÑÒØÖ Ì £ ¬ÒØÓ

ÖØØÑÒØ ×ÙÐÐÓ ×ÔÞÓ ÓÒØÒ Ð ÑÑÒ Ì ÉÙ×Ø ÔÖÓÔÖØ Ì £ ÔÖÑØØ

¬ÒÖ ÑÔÓÖØÒØ Ð×× ÓÔÖØÓÖ ÑÒØ Ð Ù×Ó ÐÓÖÓ ÓÔÖØÓÖ ÙÒØ ÀÐÖØ


ËÈÁ ÊÁÄËËÁÎÁ

ÈÖ Ì ÑÓ ÔÖ Ð

Ñ ÔÖ Ì £ ÑÓ ÔÖ Ð

«Ì «Ì

«Ì £ «Ì £

ÆÐ ×Ó ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ì ÖÔÔÖ×ÒØØÓ ÐÐ ØÖ×ÔÓ×Ø ÐÐ ÑØÖ ÖÔÔÖ

×ÒØ Ì ÑÒØÖ Ì £ ÖÔÔÖ×ÒØØÓ ÐÐ ÓÑÔÐ××Ó ÓÒÙØÓ ØÖ×ÔÓ×Ø ÕÙ×Ø ÑØÖ

ËÔÞ Ê­××Ú

Ä Ö­××ÚØ ÐÖ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ×ØØ × Ù×× ÒÐÐ ËÞ Ä Ö­××ÚØ

×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ð ÖÓÑÒØÓ ÐÐ ÔÖ×ÒØ ×ÞÓÒ

ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ð ×ÙÓ ×ÔÞÓ ÙÐ Ó× ÓÑ ¬ÒØÓ Ò

ÒÓÐØÖ ÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ÉÙ×ØÓ ×ÔÞÓ Ò ØÓ ÓÒ ÑØÓ ÐÓ

×ÔÞÓ ÙÐ

¬ÒÑÓ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ Ü ×Ù × ÐÒÓ ÙÒ Ü ¬××Ó ÔÓÒÒÓ

Ü Ü ÚÖÐ

ÉÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ×ÑÖ Ð ×Ø×× ÕÙÐÐ Ø ÔÖ Ð Ö­××ÚØ ÐÖ Ñ × ÒÓØ

ÓÖ ÐÑØØÓ Ò Ü Ö×ÙÐØ ××Ö ÐÑØØÓ ÔÓ ÑÓ Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ

×ÐÖ

ÄÑÑ ÆÓÖÑ Ü

ÈÖ ÓÒ Ü ¬××Ó Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ð ÙÒÞÓÒÐ Ü ¬ÒØÓ ÐÐ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ

ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù Ó× Ü ÒÓÖÑ

Ü Ü

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÐÒÖØ Ü ÒÓØ ÐÐ ËÞ Ð ×Ù ÐÐ Ð

ÓÖÓÐÐÖÓ

Ü ×ÙÔÜ

×ÙÔÜ


Ü

ÓÒ Ü ÓÖÖ×ÔÓÒ ÙÒ ÙÒ Ó ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ü ØÓ ÐÐ

Ó ¬Ò× ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ


Ü Ü

ÑØÓ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ Ò ÅÓ×ØÖÑÓ ÐÒÖ ÒØØÚ

ÓÒ×ÖÚ Ð ÒÓÖÑ Ó ÔÙÓ ××Ö ×ÔÖ××Ó Ò ØÖÑÒ ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ

ÓÑ ¬ÒØÓ ÒÐÐ ËÞ

ÄÑÑ ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ

Ä ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ Ø ÐÐ ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ÐÐÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ×ÙÐÐÓ

×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ê Ð ÑÑÒ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÐÒÖØ ÔÙÓ ××Ö ÚÖ¬ Ø ÓÑ ÒÐÐ ËÞ ÔÖ

«Ü ¬Ý «Ü ¬Ý « Ý ¬ Ý «Ü ¬Ý

ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ Ü Ý Ü Ý ÉÙÒ ÔÖ Ð ÓØØÒÑÓ

Ü Ý Ü Ý Ü Ý

Ó ÑÓ×ØÖ ×ÓÑØÖ Ó ××Ó ÓÒ×ÖÚ Ð ÒÓÖÑ Ä ×ÓÑØÖ ÑÔÐ Ð ÒØØÚØ

ÈÓ××ÑÓ Ò ÚÖÐÓ ÖØØÑÒØ ÐÐ ÒÓ×ØÖ ÓÖÑÙÐ ÁÒØØ × Ü Ý ÐÐÓÖ Ü Ý

ÔÖ Ð ××ÓÑ Æ ÒÐÐ ËÞ ÉÙÒ ØØÚ × ÓÒ×ÖØ ÓÑ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

×ÙÐÐ ×Ù ÑÑÒ

ØØÓ ÑÑÖÐ ÑÐ ÒÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ × ×ÓÑÓÖÓ

ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ó ×ÑÐ ÐÐ ËÞ Ñ × ÒÓØ ÕÙ ÑÓ Ö ÓÒ

ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ó ÓÒ ÙÒ ×ÓÑÓÖ¬×ÑÓ ×ÔÞ ÚØØÓÖÐ ÓÒ×ÖÚ Ð

ÒÓÖÑ ËÞ ÁÐ ÄÑÑ ÑÓ×ØÖ ÑÑÖÐ Ò ÑØÓ

Ð ÑÑÖ×ÓÒ ÒÓÒ ÑÒ ÒÓÒ Ó Ò

ÁÒ ÒÖÐ ÒÓÒ ×Ö ×ÙÖØØÚÓ Ó× Ð ÑÑÒ Ê ×Ö ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ

ÁÐ ×Ó ×ÙÖØØÚÓ ÕÙÒÓ Ê ØÙØØÓ ×ÙÆ ÒØÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÖÐ

ÙÒ ÒÓÑ

ÒÞÓÒ ÊÐ××ÚØ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ØØÓ Ö­××ÚÓ ×

Ê

ÓÚ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ Ø ÐÐ ÐÐ

Ë Ö­××ÚÓ ×ÓÑÓÖÓ ÕÙÒ ×ÓÑØÖ Ó ÔÖ Ð ÄÑÑ ÒØÖ××ÒØ

Ð ØØÓ Ð ÒÚÖ×Ó Ò ÒÖÐ ÒÓÒ ÚÐ

ÁÒÓÐØÖ Ð ÓÑÔÐØÞÞ ÒÓÒ ÑÔÐ Ð Ö­××ÚØ Ñ Ú ÚÖ× ÑÓ Ð ×ÙÒØ ØÓ

ÖÑ

ÌÓÖÑ ÓÑÔÐØÞÞ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ö­××ÚÓ ÐÐÓÖ ÓÑÔÐØÓ ÕÙÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÓ Ð ×ÔÞÓ ÙÐ ××Ó ÓÑÔÐØÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ Ä

Ö­××ÚØ ×Ò¬ Ê Ä ÓÑÔÐØÞÞ ÓÖ ×Ù ÕÙÐÐ

ÔÖ Ð ÄÑÑ

ÇÒ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ö­××ÚÓ ÁÒØØ × Ñ ÐÐÓÖ ÓÒ

ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×Ù ÐÑØØÓ Ó× £ Ð Ö­××ÚØ ÐÖ

ÑÔÐ ÐÐÓÖ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ÑÒ×ÓÒ ÒØ

ÇÒ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ö­××ÚÓ

Ò Ð ×ÔÞ ÀÐÖØ Ö×ÙÐØÒÓ ××Ö ×ÑÔÖ Ö­××Ú

ÌÓÖÑ ËÔÞÓ ÀÐÖØ

ÇÒ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ Ö­××ÚÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖÓÚÑÓ Ð ×ÙÖØØÚØ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ À À ÑÓ×ØÖÒÓ

ÔÖ ÓÒ À Ú ÙÒÜ À ØÐ Ü ÓÑ ÔÖÔÖÞÓÒ ¬ÒÑÓ À À

ÓÒ Þ ÓÚ Þ ØÓ ÐÐ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ Ü Ü Þ Ò Ð ÌÓÖÑ

×ÔÔÑÓ ØØÚÓ ×ÓÑØÖ Ó ÓÒÙØÓ ÐÒÖ ÓÑ × Ú Ö ÓÖÒÓ


ËÈÁ ÊÁÄËËÁÎÁ

Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ÓÒÙØÓ ÐÒÖ ×ØÖ ÇÖ À ÓÑÔÐØÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

ÚÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÕÙÒÓ × ÒÖÓÙ Ð ÔÖÓÓØØÓ × ÐÖ ¬ÒØÓ


Ë ÒÓØ Ð ÚÖ×Ó ÓÖÒ Ò Ù ÑÑÖ ÁÈ ×ÒÓ ÁÈ ÒÐÐ ËÞ ×ÓÒÓ

ÐÑÒØ ÚÖ¬ Ø ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ ÁÈ ×Ù ÐÐ ÐÒÖØ ÓÒÙØ

« « « «

Ë À ÖØÖÖÓ Ë Ð ×Ù ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ


Ê ÓÖÑÓ ÓÖ Ü Ü Þ ÓÚ Þ Ë ÖÚÒÓ Ü ÑÓ Ó×

Ü Þ Ü

ÓÒÖÓÒØÒÓ Ü Ó×× Ü ÔÖ Ð ¬ÒÞÓÒ ÈÓ À Ö ÖØÖÖÓ

×ÙÖØØÚÓ ÕÙÒÀ Ö­××ÚÓ

ÚÓÐØ ×ÔÖÐØ ÒÓÒ ×ÔÖÐØ ÔÓ××ÓÒÓ Ó Ö ÙÒ ÖÙÓÐÓ ÒÐÐ ÔÖÓÚ ÖØ

×ÔÞ ÒÓÒ ×ÓÒÓ Ö­××Ú ÈÖ ÕÙ×ØÓ ×ØÙÓ ÙØÐ Ð ×ÙÒØ ÄÑÑ

ÄÑÑ ××ØÒÞ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ

Ë ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ Ù×Ó ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ë Ü ÖØÖÖÓ

Ð ×ØÒÞ Ü ÐÐÓÖ ××Ø ÙÒ ØÐ

Æ Ò Ý Ü

Ý

Ý ÔÖ ØÙØØ Ð Ý Ü Æ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ÑÓ×ØÖÖ Ð ÄÑÑ × ÓÒ×Ö Ð ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÒÖØÓ

Ü × ¬Ò× ×Ù ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÓÒ

Þ Ý «Ü «Æ Ý

× ÑÓ×ØÖ ×Ó× ÐÐ Ò¬Ò × ×ØÒ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÌÓÖÑ

Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

ÇÒ Þ ×ÔÒ Ë Ü ÙÒ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Þ Ý «Ü Ý

Ó Ù×ØÓ ÒÐÐ Ä ÐÒÖØ × Ú ÐÑÒØ ÁÒÓÐØÖ ÔÓ Ù×Ó Æ

Ó× ÇÖ « Ý ÔÖ ØÙØØ Ð Ý ÈÖ « Ý ÑÓ

Ü Æ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÐÑØØÓ « Þ Ë « Í×ÒÓ Ð ÒÓØÒÓ

« Ý ÓØØÒÑÓ

Þ «Æ « Ò Ý Ü

Ý

« « Ý Ü

Ý «Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

Ó Þ Þ ÉÙÒ ÐÑØØÓ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ×ØÖÑÓ ÒÖÓÖ ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

ÝÒ ØÐ ÝÒ Ü Æ Ë ÞÒ ÝÒ Ü ÐÐÓÖ ÑÓ ÞÒ Æ ÔÖÐ ÓÒ

« ÁÒÓÐØÖ

Þ

×ÙÔ

Þ Þ

Þ

ÞÒ Æ


ÞÒ ÞÒ

Æ

Æ

ÔÖ Ò ÉÙÒ Ó× ÈÖ Ð ØÓÖÑ ÀÒßÒ ÔÖ Ð

×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÔÓ××ÑÓ ×ØÒÖ ×ÒÞ ÙÑÒØÖÒ Ð ÒÓÖÑ

Í×ÒÓ ÕÙ×ØÓ ÐÑÑ ÔÓ××ÑÓ ÓØØÒÖ Ð ØÓÖÑ ×ÖØÓ

ÌÓÖÑ ËÔÖÐØ

Ë ÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ×ÔÖÐ ÐÐÓÖ ×Ø××Ó ×ÔÖÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ××ÙÑÑÓ × ×ÔÖÐ ÐÐÓÖ Ò Ð ×Ö ÙÒØÖ Í

ÓÒØÒ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ò×Ó ÒÙÑÖÐ Ë××Ó Ò ÈÓ Ò Í

ÑÓ

Ò ×ÙÔ

Ü

Ò Ü

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ×ØÖÑÓ ×ÙÔÖÓÖ ÔÓ××ÑÓ ØÖÓÚÖ ÔÙÒØ ÜÒ ÒÓÖÑ ØÐ

Ò ÜÒ

Ë Ð Ù×ÙÖ ×ÔÒ ÜÒ ÐÐÓÖ ×ÔÖÐ ÔÖ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ò×Ó

ÒÙÑÖÐ Ó Ð Ò×Ñ ØÙØØ Ð ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ ÜÒ ÓÒ ÓÆ ÒØ Ð Ù ÔÖØ

ÖÐ ÑÑÒÖ ×ÓÒÓ ÖÞÓÒÐ

ÅÓ×ØÖÑÓ ËÙÔÔÓÒÑÓ ÐÐÓÖ ÔÓ Ù×Ó ÔÖ Ð ÄÑÑ

××Ø ÙÒ ÓÒ Ý ÔÖ ØÙØØ Ð Ý ÈÓ ÜÒ ÑÓ

ÜÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò

Ò ÜÒ Ò ÜÒ ÜÒ

Ò ÜÒ

Ò ÜÒ

ÓÚ ÜÒ ÉÙÒ Ò Ñ Ó ÓÒØÖ Ð ÔÓØ× Ò × Ò×Ó Ò Í

ÔÖ ××Ó ×Ø××Ó Ò Í ××ÒÓ

ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ ×Ù ÑÑØÑÒØ Ð ×ÙÒØ ÔÖÓÔÓ×ÞÓÒ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ×ÔÖÐ Ö­××ÚÓ ÐÐÓÖ Ò Ð ×ÙÓ ÙÐ ×ÔÖ

Ð

ÁÒØØ × ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ö­××ÚÓ ×ÓÑÓÖÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ Ó×

Ð ×ÔÖÐØ ÑÔÐ Ð ×ÔÖÐØ ÕÙÒ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ Ò Ð

×ÔÖÐØ

ÌÓÖÑ ÐÐ ØÓÖ ÐÐ ÍÒÓÖÑ ÄÑØ

ØÞÞ

ÁÐ ØÓÖÑ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ Ó ÔÖÒ ÔÓ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ ×Ô××Ó ÓÒ×ÖØÓ

ÓÑ ÙÒ ÐÐ ÔØÖ ÒÓÐÓ ÐÐ ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ ÒÐ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ð ÐØÖ ××ÒÓ


ÌÇÊÅ ÄÄ ÌÇÊÁ ÄÄ ÍÆÁÇÊÅ ÄÁÅÁÌÌ

Ð ØÓÖÑ ÀÒßÒ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ Ð ØÓÖÑ Ð Ö¬ Ó

Ù×Ó Ð ÓÒØÖÖÓ Ð ØÓÖÑ ÀÒßÒ Ð ÐØÖ ØÖ ÕÙ×Ø ÕÙØØÖÓ ØÓÖÑ

Ö ÓÒÓ Ð ÓÑÔÐØÞÞ ÁÒØØ ×× ÖØØÖÞÞÒÓ Ð ÙÒ ÐÐ ÔÙ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØ

Ð ×ÔÞ Ò Ò ÒÖÐ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÔÓ××ÓÒÓ ÒÓÒ ÚÖ

ÑÓÐØÓ ÒØÖ××ÒØ ÒÓØÖ ÓØØÖÖÑÓ ØÙØØ ØÖ ØÓÖÑ ÙÒ ×ÓÖÒØ ÓÑÙÒ

ÈÙ ÔÖ ×ÑÒØ ÔÖÓÚÖÑÓ Ð Ó×ØØÓ ØÓÖÑ ÐÐ ØÓÖ Ö ÖÚÖÑÓ

××Ó × Ð ØÓÖÑ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ Ò ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ

ÞÓÒ ÔÖØ ÒÐÐ ËÞ ÉÙ×Ø ÙÐØÑÓ ÓÖÒÖ ÐÐÓÖ ÐÑÒØ Ð ØÓÖÑ Ð Ö¬ Ó

Ù×Ó ÒÐÐ ËÞ

ÌÓÖÑ ØÓÖ Ö ËÔÞ ÅØÖ ÓÑÔÐØ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÓÑÔÐØÓ


ÓÒ ØÙØØ Ð Ù×


ÐÐÓÖ ÐÑÒÓ ÙÒ ÓÒØÒ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØÓ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙÔÔÓÒÑÓ ÔÖ ××ÙÖÓ ÐÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÓÑÔÐØÓ × ØÐ
ÓÒ × ÙÒ Å Ù×Ó ÒÓÒ ÓÒØÒÒØ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØÓ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ Ó×ØÖÙÖÑÓ ÙÒ

×Ù ××ÓÒ Ù Ý Ô Ð Ù ÐÑØ Ô ××Ø ÔÖ Ð ÓÑÔÐØÞÞ ÒÓÒ Ò Ð ÙÒ Å

ÓÒØÖ ÒÓ ÔÖ Ó ÐÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

ÈÖ ÔÓØ× Å ÒÓÒ ÓÒØÒ ÙÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ Å × ×ÑÔÓ

×Ø××Ó ÉÙ×ØÓ ÑÔÐ Å ÉÙÒ Ð ÓÑÔÐÑÒØÓ Å Å Å ÒÓÒ

ÚÙÓØÓ ÔÖØÓ ÈÓ××ÑÓ Ó× × ÐÖ ÙÒ ÔÙÒØÓ Ô Ò Å ÙÒ ÔÐÐ Ù× Ù

ÒØÖÓ ØÐ

Ô Ö Å

Å

Ö

ÈÖ ÔÓØ× Ò Å ÒÓÒ ÓÒØÒ ÙÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ ÉÙÒ ÒÓÒ ÓÒØÒ Ð

ÔÐÐ ÔÖØ Æ

Ó ÑÔÐ Å Ì Æ

ÒÓÒ ÚÙÓØÓ ÔÖØÓ Ó× ÔÓ××ÑÓ × ÐÖ

ÙÒ ÔÐÐ Ù× Ò ÕÙ×ØÓ Ò×Ñ ØÐ

Æ


Ô Ö Å Ö

ÈÖ ÒÙÞÓÒ ÓØØÒÑÓ Ó× ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÔÐÐ Ù×

Ì

ØÐ Å

Ô Ö Ö

¡¡¡

ÈÓ Ö Ð ×Ù ××ÓÒ Ô ÒØÖ ÙÝ ÓÒÚÖ Ó×× Ô Ô

ÔÖ ÓÑÔÐØÓ ÔÖ ÔÓØ× ÁÒÓÐØÖ ÔÖ ÓÒ Ñ Ò Ñ ÑÓ Ò ÔÒ ÖÒ

ÔÑ ÖÑ Ó×

ÔÑÔ ÔÑÔÒ ÔÒÔ

ÖÑ ÔÒÔ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÔÖÒ

ÔÑÔ ÖÑ

Ç×× Ô Ñ ÔÖ ÓÒ Ñ ÈÓ Ñ Å Ñ ÚÑÓ ÓÖ ÔÅÑ ÔÖ ÓÒ Ñ Ó×

Ô Ó ÓÒØÖ Ô ÁÐ ØÓÖÑ Ö ÑÓ×ØÖØÓ

ÆÓØÑÓ Ð ÒÚÖ×Ó Ð ØÓÖÑ Ö Ò ÒÖÐ ÒÓÒ ÚÖÓ

Ð ØÓÖÑ Ö ÓØØÖÖÑÓ ÓÖ ÐÑÒØ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ×ØÐ× × ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ

ÌÒ ÐÑØØ Ò ÓÒ ÔÙÒØÓ Ü ÐÐÓÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÙÒÓÖÑÑÒØ ÐÑØØ

ÁÒ ÐØÖ ÔÖÓÐ Ð ÐÑØØÞÞ ÔÙÒØÓÖÑ ÑÔÐ Ð ÐÑØØÞÞ Ò ÙÒ ×Ò×Ó ÔÙ ÓÖØ Ó×× Ð

ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ ÁÐ ÒÙÑÖÓ ÖÐ Ü ÒÐÐ ÕÙ ×ÙØÓ ÚÖ Ò ÒÖÐ ÓÒ

Ü ÙÒ ØØÓ Ò ÑÓ ÓÐÐ Ò Ü ÐÔÙÒØÓ ××ÒÞÐ Ü ÒÓÒ ÔÒ Ò

ÌÓÖÑ ÍÒÓÖÑ ÄÑØØÞÞ

Ë ÌÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ ÌÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ØÐ ÌÒÜ × ÐÑØØ ÔÖ ÓÒ Ü Ó

ÌÒÜ Ü Ò ¡¡¡

ÓÚ Ü ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÖÐ ÐÐÓÖ Ð×Ù ××ÓÒ ÒÓÖÑ ÌÒ ÐÑØØ Ó×× Ú ÙÒ

ØÐ

ÌÒ Ò ¡¡¡

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ÓÒ Æ × Ð Ò×Ñ ØÙØØ Ð Ü ØÐ

ÌÒÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò

Ù×Ó ÁÒØØ ÔÖ ÓÒ Ü Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ü Ò ÓÒÚÖ Ü ÉÙ×ØÓ

×Ò¬ ÔÖ ÓÒ Ò ¬××Ó ÑÓ ÌÒÜ ÓØØÒÑÓ ÌÒÜ ÔÖ ÌÒ

ÓÒØÒÙÓ Ó× Ð ÒÓÖÑ Ò ËÞ ÉÙÒ Ü Ù×Ó

ÈÖ Ð × ÙÒ Ü ÔÔÖØÒ ÕÙÐ ÉÙÒ
ÈÓ ÓÑÔÐØÓ Ð ØÓÖÑ Ö ÑÔÐ ÕÙÐ ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ

×

Ë Ü ÖØÖÖÓ ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ ÈÓÒÑÓ

Ü Ö


Þ Ü ­Ü ­ Ö


Ü

ÐÐÓÖ Þ Ü Ö Ó× Þ ÈÖ Ð ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ÑÓ ÕÙÒ

ÌÒÞ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò ÁÒÓÐØÖ ÌÒÜ ÔÖ Ü ÐÐ ÓØØÒÑÓ

Ü ­ Þ Ü


ÇÆÎÊÆ ÇÊÌ ÇÄ

Ó ÓÖÒ× ÔÖ ØÙØØ Ð Ò

ÉÙÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò

ÌÒÜ ÌÒ Þ Ü ÌÒÞ ÌÒÜ

­ ­

Ü

Ö

ÌÒ ×ÙÔ

Ü

ÐÐ ÓÖÑ ÓÒ Ö

ÌÒÜ


Ö

ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÓÐ

ËÔÔÑÓ Ò ÒÐ× × ¬Ò× ÓÒÓ ÚÖ× ØÔ ÓÒÚÖÒÞ ÓÖÒÖ ÓÒÞÓÒÐ

××ÓÐÙØ ÙÒÓÖÑ Ó ÓÖÒ× ÑÓÖ ­××ÐØ ÒÐÐ ØÓÖ ÒÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÐÐ

×Ù ××ÓÒ ÐÐ ×Ö ÆÐÐ ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ Ð ×ØÙÞÓÒ ×ÑÐ Ú ×ÓÒÓ ÙÒ Ò ÓÖ

ÑÓÖ ÚÖØ ÔÓ××ÐØ Ö×ÙÐØÒÓ ÒØÖ×× ÔÖØ Ó ÆÐÐ ÔÖ×ÒØ ×ÞÓÒ

Ó ÙÔÑÓ ÔÖÒ ÔÐÑÒØ ÐÐ ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÉÙ×ØÓ ÙÒ ÓÒ ØØÓ ×ÐÖ ÄÓ

ÔÖ×ÒØÑÓ ÓÖ ÔÖ Ð ØÓÖ ÐÐ ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÙÒ Ù×Ó ××ÒÞÐ Ð ØÓÖÑ

ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ × Ù××Ó ÒÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÁÒØØ ÕÙ×Ø ÙÒ ÐÐ ÑÓÖ

ÔÔÐ ÞÓÒ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ

Ä ÓÒÚÖÒÞ ×Ù ××ÓÒ ÐÑÒØ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ×ØØ ¬ÒØ ÒÐÐ

ËÞ ÓÖ ÒÒÒÞ ×Ö ÑØ ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÔÖ ×ØÒÙÖÐ ÐÐ ÓÒÚÖÒÞ

ÓÐ

¬ÒÑÓ ÕÙÒ ÔÔÖÑ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ

ÒÞÓÒ ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ØØ ÓÒÚÖÒØ ÓÖØÑÒØ Ó ÓÒÚÖÒØ

Ò ÒÓÖÑ ×Ú ÙÒÜ ØÐ

Ë × ÖÚ

Ó ×ÑÔÐ ÑÒØ

ÐÑ

Ò ÜÒ Ü

ÐÑ

Ò ÜÒ Ü

ÜÒ Ü

Ü ÑØÓ Ð ÐÑØ ÓÖØ ÜÒ ÑÓ ÜÒ ÓÒÚÖ ÓÖØÑÒØ Ü

Ä ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ¬ÒØ Ò ØÖÑÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØ ×Ù ÓÑ ×Ù

ÒÞÓÒ ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ØØ ÓÐÑÒØ ÓÒÚÖÒØ × Ú ÙÒÜ

ØÐ ÔÖ ÓÒ

Ë × ÖÚ

ÐÑ

Ò ÜÒ Ü

ÜÒ Û Ü

Ó ÜÒ Ü Ä ÐÑÒØÓ Ü ÑØÓ Ð ÐÑØ ÓÐ ÜÒ ÑÓ ÜÒ ÓÒÚÖ

ÓÐÑÒØ Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

Ë ÒÓØ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ×Ò¬ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÔÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÒÙÑÖ

Ò ÜÒ ÔÖ ÓÒ

ÁÐ ÓÒ ØØÓ ÐÐÙ×ØÖ ÙÒ ÔÖÒ ÔÓ ×ÐÖ ÐÐ ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ ÔÖ ×ÑÒØ Ð ØØÓ

Ð ×ØÙÓ Ð ×ÔÞ ×Ô××Ó ÓÐÐØÓ ÕÙÐÐÓ ÐÓÖÓ ×ÔÞ ÙÐ

ÈÖ ÔÔÐ Ö Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÑÓ ×ÓÒÓ ÓÒÓ× Ö Ð ÙÒ ÔÖÓÔÖØ

×ÐÖ ÒÙÒ ÑÓ ÒÐ ÔÖÓ××ÑÓ ÐÑÑ ÁÐ ÐØØÓÖ ÒÓØÖ ÒÐÐ ÔÖÓÚ ÙØÐÞÞÑÓ Ð

ØÓÖÑ ÀÒßÒ × Ð ØÓÖÑ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ Ó

ÑÓ×ØÖ Ð ÑÔÓÖØÒÞ ÕÙ×Ø ØÓÖÑ Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ

ÄÑÑ ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ

Ë ÜÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

Û

ÓÒÚÖÒØ ÓÐÑÒØ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ó×× ÜÒ Ü

ÐÐÓÖ

ÁÐ ÐÑØ ÓÐ Ü ÜÒ ÙÒ Ó

ÇÒ ×ÓØØÓ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÓÒÚÖ ÓÐÑÒØ Ü

Ä ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÐÑØØ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙÔÔÓÒÑÓ ÜÒ Û Ü Ð ÔÖ ÜÒ Û Ý ÐÐÓÖ ÜÒ Ü

Ð ÔÖ ÜÒ Ý ÈÓ ÜÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÒÙÑÖ Ð ×ÙÓ ÐÑØ ÙÒ Ó

ÉÙÒ Ü Ý Ó ÔÖ ÓÒ ÑÓ

Ü Ý Ü Ý

Ó ÑÔÐ Ü Ý ÔÖ Ð ÓÖÓÐÐÖÓ ÑÓ×ØÖ Ð ÐÑØ ÓÐ ÙÒ Ó

×Ù Ð ØØÓ ÜÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ ÒÙÑÖ Ó× ÓÒ

×ÓØØÓ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÓÒÚÖ Ð Ñ×ÑÓ ÐÑØ

ÈÓ ÜÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ ÒÙÑÖ ×× ÐÑØØ Ó ÜÒ

ÔÖ ØÙØØ Ð Ò ÓÚ ÙÒ Ó×ØÒØ ÔÒ Ñ ÒÓÒ Ò Í×ÒÓ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ

ÒÓÒ ËÞ ÔÓ××ÑÓ ¬ÒÖ Ò ÓÒ

Ò ÜÒ

Ë ÖÚÑÓ Ò ÒÚ ÜÒ ÔÖ ÚØÖ Ò Ò ÐÐÓÖ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò

Ò ÜÒ

Ó Ð×Ù ××ÓÒ Ò ÐÑØØ ÔÖ ÓÒ ÈÓ ÓÑÔÐØÓ ÔÖ Ð

ÔÔÐ Ð Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ Ó ÑÔÐ Ò ÐÑØØ

ÇÖ Ò ÜÒ ÔÖ Ð ÕÙÒ ÔÖÓÚØÓ

ÁÐ ÐØØÓÖ ÔÙÓ ÓÖ× ÑÖÚÐÖ× Ð ØØÓ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÒÓÒ Ó ÙÒ ÖÙÓÐÓ

Ò ÒÐ× Ä ×ÑÔÐ ÖÓÒ ÒÐ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ð ×ØÒÞÓÒ Ö

ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÓÖØ × ÓÑÔÖ ÓÑÔÐØÑÒØ ÈÖÓÚÑÓ ÕÙ×ØÓ ØØÓ Ù×ج ÑÓ

Ò ØÖÑÒ ÓÖØ ÓÐ

ÌÓÖÑ ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÓÐ

Ë ÜÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Æ ×Ù

Ä ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÑÔÐ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÓÐ Ñ×ÑÓ ÐÑØ

Ä ÒÚÖ×Ó ÒÓÒ Ò ÒÖÐ ÚÖÓ

Ë Ñ ÐÐÓÖ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÑÔÐ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ


ÇÆÎÊÆ ÇÊÌ ÇÄ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ÜÒ Ü ×Ò¬ ÜÒ Ü ÑÔÐ ÔÖ ÓÒ


ÜÒ Ü ÜÒ Ü ÜÒ Ü

Û

Ó ÑÓ×ØÖ ÜÒ Ü

ÔÙÓ ××Ö Ú×ØÓ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÓÒÓÖÑÐ Ò Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ À

ÁÒØØ ÓÒ À ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ Ü Ü Þ ÉÙÒ Ò ÒÞ

ÇÖ Ð ×ÙÐÒÞ ××Ð


Ò

ÒÞ Þ

ÉÙÒ Ð ×Ö ×Ò×ØÖ ÓÒÚÖ Ó× ×ÙÓ ØÖÑÒ ÚÓÒÓ ØÒÖ ÞÖÓ ÔÖ Ò

Ó ÑÔÐ

Ò ÒÞ

ÈÓ À Ö ÖØÖÖÓ ÚÑÓ Ò Û ÌÙØØÚ Ò ÒÓÒ ÓÒÚÖ ÓÖØÑÒØ

ÔÖ


Ñ Ò Ñ ÒÑ Ò Ñ Ò

ËÙÔÔÓÒÑÓ ÜÒ Û Ü Ñ Ë ¡¡¡ ÙÒ × ÔÖ ×

ÜÒ « Ò ¡¡¡« Ò


Ü « ¡¡¡«

ÈÖ ÔÓØ× ÜÒ Ü ÔÖ ÓÒ ÈÖÒÑÓ Ò ÔÖØ ÓÐÖ ¡¡¡ ¬ÒØ

Ñ Ñ

Ê ÓÖÑÓ ÕÙ×Ø Ð × ÙÐ ¡¡¡ Ò ÐÐÓÖ

ÜÒ « Ò

Ü «

ÉÙÒ ÜÒ Ü ÑÔÐ « Ò

« Ó ÓØØÒÑÓ ÐÑÒØ

ÜÒ Ü


­

­
« Ò

«

­

« Ò

«

ÔÖ Ò Ó ÑÓ×ØÖ ÜÒ ÓÒÚÖ ÓÖØÑÒØ Ü

ÒØÖ××ÒØ ÒÓØÖ ××ØÓÒÓ Ò ×ÔÞ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ØÐ ÓÒ ØØ

ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÓÐ ×ÓÒÓ ÕÙÚÐÒØ ÍÒ ×ÑÔÓ Ð


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÌÓÖÑ ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ

Ë Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

Ð ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÐÑØØ

ÔÖ ÓÒ ÐÑÒØÓ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ÔÖ Ù ×ÔÒ Å × ÜÒ

Ü

ÐÐÓÖ ÜÒ Û Ü

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÑÓ×ØÖÑÓ ÜÒ Ü

×Ò¬ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÔÖ ¬ÒÞÓÒ

ÈÖ ÑÓ ÜÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò Ü ÔÖ ÙÒ ×ÙÆ ÒØÑÒØ ÐÖÓ

ÈÓ ÔÖ Ð ÔÓØ× ×ÔÒ Å ÔÖÓÒ Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ò×ÔÒÅ

ØÐ ÉÙÒ ÔÖ ÓÒ ØÓ ÔÓ××ÑÓ ØÖÓÚÖ ÙÒ ØÐ


ÁÒÓÐØÖ ÔÓ ×ÔÒ Å ÔÖ Ð ÔÓØ× Ú ÙÒÆ ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ð ÒÆ

ÜÒ Ü

Í×ÒÓ ÕÙ×Ø Ù ×ÙÐÒÞ ÔÔÐ ÒÓ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ×ÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ

ÓØØÒÑÓ ÔÖ ÒÆ

ÜÒ Ü ÜÒ ÜÒ ÜÒ Ü Ü Ü


ÜÒ Ü


ÈÓ Ö ÖØÖÖÓ Ó ÑÓ×ØÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÓÒÚÖ ÓÐÑÒØ Ü

ÁÒ ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ Ò Ù ×ÔÞ ÔÖØ ÓÐÖÑÒØ ÑÔÓÖ

ØÒØ

×ÑÔ

ÌÓÖÑ ËÔÞÓ ÀÐÖØ

ÁÒ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÜÒ Û Ü × ×ÓÐÓ × ÜÒÞÜ Þ ÔÖ ØÙØØ Ð Þ ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÚÒØ ÔÖ Ð

ÌÓÖÑ ËÔÞÓ Ð Ô

ÆÐÐÓ ×ÔÞÓ Ð Ô ÓÚ Ô ÑÓ ÜÒ

Ä ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÐÑØØ

Û

Ü × ×ÓÐÓ ×

ÈÖ ÓÒ ¬××Ó ÑÓ Ò

ÔÖ Ò ÓÚ ÜÒ Ò


Ü

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÄÓ ×ÔÞÓ ÙÐ Ð Ô Ð Õ ÓÚ Ô Õ ÍÒ×ËÙÖ Ð Õ

Ò ÓÚ Ò ÆÒ ÐÔÓ×ØÓÒßÑÓ ÞÖÓ ÐØÖÓÚ ×ÔÒ Ò Ò×Ó Ò Ð Õ Ó ÙÒ

× Ó× Ð ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ×Ù Ð ØÓÖÑ


ÇÆÎÊÆ Á ËÍËËÁÇÆÁ Á ÇÈÊÌÇÊÁ Á ÍÆÁÇÆÄÁ

ÓÒÚÖÒÞ ËÙ ××ÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÙÒ

ÞÓÒÐ

ÈÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÌÒ ØÖ ØÔ ÓÒÚÖÒÞ Ö×ÙÐØÒÓ ××Ö ÖÐÚÓ

× ØÓÖ Ó ÔÖØ Ó ×× ×ÓÒÓ

ÓÒÚÖÒÞ Ò ÒÓÖÑ ×Ù

ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÌÒÜ Ò

ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÌÒÜ Ò

Ä ¬ÒÞÓÒ Ð ØÖÑÒÓÐÓ ×ÓÒÓ Ð ×ÙÒØ

ÒÞÓÒ ÓÒÚÖÒÞ ËÙ ××ÓÒ ÇÔÖØÓÖ

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÌÒ ÓÔÖØÓÖ ÌÒ

ØØ

ÓÒÚÖÒØ ÙÒÓÖÑÑÒØ × ÌÒ ÓÒÚÖ Ò ÒÓÖÑ ×Ù

ÓÒÚÖÒØ ÓÖØÑÒØ × ÌÒÜ ÓÒÚÖ ÓÖØÑÒØ Ò ÔÖ ÓÒ Ü

ÓÒÚÖÒØ ÓÐÑÒØ × ÌÒÜ ÓÒÚÖ ÓÐÑÒØ Ò ÔÖ ÓÒ Ü

ÁÒ ÓÖÑÙÐ ÕÙ×ØÓ ×Ò¬ Ú ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ì ØÐ Ö×ÔØØÚÑÒØ

ÌÒ Ì

ÌÒÜ ÌÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÌÒÜ ÌÜ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÔÖ ØÙØØ Ð

Ì ÑØÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÑØ ÙÒÓÖÑ ÓÖØ ÓÐ

ÑÓ ÖÐÚØÓ ÒÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ò ÒÐ× Ò ÙÒ ×ØÙÞÓÒ ÑÓÐØÓ

ÔÙ ×ÑÔÐ Ð Ù×Ó ÚÖ× ÓÒ ØØ ÓÒÚÖÒÞ ÙÒ ÑÓÖ ­××ÐØ Ó ÒÓÒÓ

×ØÒØ Ð ÐØØÓÖ ÔÙÓ ××Ö Ò ÓÖ × ÓÒ ÖØØÓ ÑÓÐØ ÓÒ ØØ ÓÒÚÖÒÞ ÑÓ

ÔÔÒ ÒØÖÓÓØØÓ Ë ÔÙÓ Ö × ÔÖÓÔÖÓ Ò ××ÖÓ ÚÖ ØÖ ÓÒ ØØ ÓÒÚÖÒÞ

ÔÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ Ä Ö×ÔÓ×Ø ÑÓÐØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÔÔÓÒÓ Ò

ÔÖÓÐÑ ÔÖØ ×ÓÒÓ Ø ÓÑ ÙÒ ×ÓÖØ ÐÑØ ÓÔÖØÓÖ ÔÙ ×ÑÔÐ ÑÔÓÖØÒØ

×ÔÖ Ó× × ÒØÒ ÔÖ ÙÒ ×ÓÖØ ×ÔÖ ÕÙÐ ÔÖÓÔÖØ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØ

×ÓÒÓ ÑÔÐ Ø ÐÐ ÔÖÓÔÖØ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ ÁÒÓÐØÖ ÐÐ ÒÞÓ ÙÒ Ö Ö ÒÓÒ ×ÑÔÖ

ÙÒÓ × Ò ×Ò×Ó Ð ÐÑØ ××Ø ÕÙÒ ÙØÐ ÚÖ ÙÒ ÑÓÐØÔÐ Ø ÔÓ××ÐØ

ÚÓÐØ Ò ÙÒ ÔÖÓÐÑ ×Ô ¬ Ó × ÔÔÖÑ Ô ×ØÐÖ Ð ÓÒÚÖÒÞ Ò ÙÒ ×Ò×Ó

ÑÓÐØÓ ÓÐ Ó× ÙÒÓ ÐÑÒÓ ÕÙÐ Ó× Ù ÔÖØÖ ×ÓÐÓ ×Ù ××ÚÑÒØ Ò

ÖÓ ×ÚÐÙÔÔÖ Ð ×ØÖÙÑÒØ ÔÖ ÔÖÓÚÖ Ð ÓÒÚÖÒÞ Ò ÙÒ ×Ò×Ó ÔÙ ÓÖØ Ó

ÖÒØ× ÑÐÓÖ ÔÖÓÔÖØ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØ ÉÙ×Ø ÙÒ ×ØÙÞÓÒ ØÔ ÒÐÐ

ÕÙÞÓÒ ÐÐ ÖÚØ ÔÖÞÐ

ÆÓÒ Æ Ð ÑÓ×ØÖÖ


Ð ÐÑØ ××ÒÓ ÐÓ ×Ø××Ó Ñ Ð ÒÚÖ×Ó Ò ÒÖÐ ÒÓÒ ÚÖÓ ÓÑ × ÔÙÓ ÚÖ Ð ÙÒ

×ÑÔ

Á ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ×ÓÒÓ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÒ ÑÑÒ Ò ÑÔ × ÐÖ Ê Ó

Ó× × ÔÔÐ ÒÓ ÑÑØÑÒØ ÌÙØØÚ ÓÖ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÚÒØÒÓ ÕÙÚÐÒØ ÔÖ Ð ×ÙÒØ ÖÓÒ ÑÓ ÌÒÜ Ñ ÓÖ ÑÓ Ò Ü Ê

Ó ÉÙÒ Ð ÓÒÚÖÒÞ Ò ÓÖ ÐÙÓÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÙÒÑÒ×ÓÒÐ Ê Ó Ð ÕÙÚÐÒÞ ×Ù Ð ÌÓÖÑ ÁÙ

ÓÒ ØØ ÖÑÒÒØ ×ÓÒÓ ÑØ ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÓÐ £ × Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ

×ØÖ

ÒÞÓÒ ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÓÐ £ ÙÒ ËÙ ××ÓÒ ÙÒÞÓÒÐ

Ë Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ

Ä ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ Ò ×Ò¬ Ú ÙÒ ØÐ Ò Ë × ÖÚ

Ò

Ä ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ £ Ò ×Ò¬ Ú ÙÒ ØÐ Ò Ü Ü

ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ë × ÖÚ

Ò Û£


Ò ÑØÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ Ð ÐÑØ ÓÖØ ÓÐ £ Ò

ÊØÓÖÒÒÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÌÒ ÑÓ Ó× × ÔÓ×× Ö ×ÙÐÐ ÓÔÖØÓÖ

ÐÑØ Ì Ò

Ë Ð ÓÒÚÖÒÞ ÙÒÓÖÑ Ì ÐØÖÑÒØ ÌÒ Ì ÒÓÒ ÚÖ ×Ò×Ó Ë

Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ Ó ÓÐ Ì Ò ÓÖ ÐÒÖ Ñ ÔÙÓ ÒÓÒ ××Ö ÐÑØØÓ × ÒÓÒ

ÓÑÔÐØÓ

ÌÙØØÚ × ÓÑÔÐØÓ ÑÓ Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ ×ÐÖ

ÄÑÑ ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÇÔÖØÓÖ

Ë ÌÒ ÓÚ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ë ÌÒ

ÓÒÚÖ ÓÖØÑÒØ ÓÒ ÐÑØ Ì ÐÐÓÖ Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÐÒÖØ Ì ×Ù ÐÑÒØ ÐÐ ÐÒÖØ ÌÒ ÈÓ ÌÒÜ ÌÜ

ÔÖ ÓÒ Ü Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÒÜ ÐÑØØ ÔÖ ÓÒ Ü ÈÓ ÓÑÔÐØÓ

ÌÒ ÐÑØØÓ ÔÖ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ Ó×× ÌÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò

Ó ×Ù ÌÒÜ ÌÒ Ü Ü Ó ÑÔÐ ÌÜ Ü

ÍÒ ÙØÐ ÖØÖÓ ÔÖ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÓÔÖØÓÖ Ð ×ÙÒØ

ÌÓÖÑ ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÇÔÖØÓÖ

Ë Ø ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÌÒ ÓÔÖØÓÖ ÌÒ ÓÚ ÒÓÖÑØÓ ÙÒÓ

×ÔÞÓ Ò ÐÐÓÖ ×

Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÒ ÐÑØØ

Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÒÜ ÓÒÚÖ Ò ÔÖ ÓÒ Ü Ò ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ØÐ ×ÔÒ Å

Ò×Ó Ò

Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÒ ÓÖØÑÒØ ÓÒÚÖÒØ

ÉÙ×ØÓ ÓÒ ØØÓ ÐÕÙÒØÓ ÔÙ ÑÔÓÖØÒØ ÕÙÐÐÓ ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ Ò ÔÖ Ð

×Ò¬ Ò ÔÖ ØÙØØ Ä ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ ÑÔÐ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ £ ÓÑ ×

ÔÙÓ ÚÖ Ù×ÒÓ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ ¬ÒØ ÒÐÐ ËÞ


ÌÇÊÅ ÄÄ ÈÈÄÁÁÇÆ ÈÊÌ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ØÐ ÌÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ò ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü

ÑÓ×ØÖÑÓ ÌÒÜ ÓÒÚÖ ÓÖØÑÒØ Ò Ë ØÓ ÈÓ ×ÔÒ Å Ò×Ó Ò

Ú ÙÒÝ ×ÔÒ Å ØÐ

Ü Ý

ÈÓ Ý ×ÔÒ Å Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÒÝ ÙÝ ÔÖ ÉÙÒ Ú ÙÒÆ ØÐ

ÌÒÝ ÌÑÝ

ÑÒÆ

Í×ÒÓ ÕÙ×Ø Ù ×ÙÐÒÞ ÔÔÐ ÒÓ Ð ×ÙÙÐÒÞ ØÖÒÓÐÖ ÚÑÓ

ÐÑÒØ ÌÒÜ ÙÝ Ò ÔÖ ÔÖÑ Ò Æ ÓØØÒÑÓ

ÌÒÜ ÌÑÜÌÒÜ ÌÒÝ ÌÒÝ ÌÑÝ ÌÑÝ ÌÑÜ


ÌÒ Ü Ý ÌÑ Ü Ý


ÈÓ ÓÑÔÐØÓ ÌÒÜ ÓÒÚÖ Ò ÈÓ Ü Ö ÖØÖÖÓ Ó ÔÖÓÚ Ð ÓÒÚÖ

ÒÞ ÓÖØ ÌÒ

ÓÖÓÐÐÖÓ ÙÒÞÓÒÐ

Ë Ø ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ò ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ë

Ð ×Ù ××ÓÒ Ò ÐÑØØ

Ð ×Ù ××ÓÒ Ò Ü Ù Ý ÔÖ ÓÒ Ü Ò ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ØÐ

×ÔÒ Å

ÐÐÓÖ Ò ÓÒÚÖÒØ ÓÐÑÒØ £ Ð ÐÑØ ××ÒÓ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ

×Ù

ÌÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ

Î ×ÓÒÓ ÔÔÐ ÞÓÒ ØÐ Ð ÑÑÒ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ò×Ñ ÔÖØÓ ÙÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ

Ê ÓÖÒÓ Ð ÒÓ×ØÖ × Ù××ÓÒ ×ÙÐÐ ÑÔÓÖØÒÞ Ð Ò×Ñ ÔÖØ ÒÐÐ ËÞ ÓÑÔÖÒ

ÑÓ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ ×ÓÒÓ ÒØÖ×× ÒÖÐ ÈÙ ×Ô ¬ ÑÒØ Ð ØÓÖÑ

ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ ×ØÐ× Ð ÓÒÞÓÒ ÔÖ Ð ÕÙÐ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ

ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ ÓÑ ÒÐ ØÓÖÑ ÙÒÓÖÑ ÐÑØØÞÞ ÑÓ ÒÙÓÚÑÒØ

×ÓÒÓ ÐÐ ÓÑÔÐØÞÞ Ð ÔÖ×ÒØ ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖ ÙÒ ÐØÖ ÖÓÒ ÔÖ Ù Ð ×ÔÞ

Ò ×ÓÒÓÔÙ ×Ó× ÒØ Ð ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ò ÓÑÔÐØ ÁÐ ØÓÖÑ ÓÖÒ× Ò Ð

ÓÒÞÓÒ ÔÖ Ð ÕÙÐ Ð ÒÚÖ×Ó ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÐÑØØÓ Ä ÑÓ×ØÖÞÓÒ

Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ × ×Ö ×ÙÐ ØÓÖÑ Ö ÒÙÒ ØÓ ×ÔØÓ ÒÐÐ

ËÞ

ÁÒ ÓÑÒ ÑÓ ÓÐÐ ÒØÖÓÙÖÖ Ð ÓÒ ØØÓ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ

ÒÞÓÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ

ËÒÓ ×ÔÞ ÑØÖ ÐÐÓÖ Ì Ì ÓÒ ÓÑÒÓ Ì ÑØÓ

ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ × ÔÖ ÓÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ Ò Ì Ð ÑÑÒ ÙÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ

Ò


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

Ë ÒÓØ × Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÓÒ ×ÙÖØØÚ ×ÓÒ Ö ØØÒÞÓÒ ×ØÒÙÖ Ö Ð

××ÖÞÓÒ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ ÓÑ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ Ð ×ÙÓ ÓÑÒÓ

Ò

×ÙÐÐ ×Ù ÑÑÒ

ÔÙ ÓÐ ÈÖ ×ÑÔÓ × Ð ÔÔÐ ÞÓÒ Ü Ü Ò ÔÖØ

× ×ÓÐÓ × ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØÓ ÑÒØÖ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ Ü Ü ×ÙÐÐ ×Ù

ÑÑÒ ÔÖØ Ò ÓÒ ×Ó

ÁÒÓÐØÖ ÔÖ ÚØÖ ÓÒÙ×ÓÒ ÓÚÖÑÑÓ Ö ÓÖÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÙÒ ÔÔÐ

ÞÓÒ ÓÒØÒÙ Ì Ð ÔÖÓÔÖØ ÖØØÖ×Ø ÔÖ ÓÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ Ò

Ð ÑÑÒ ÒÚÖ× ÙÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ Ò Ó ÒÓÒ ÑÔÐ Ì ÔÔÐ Ò×Ñ ÔÖØ

Ò ×Ù Ò×Ñ ÔÖØ Ò ÈÖ ×ÑÔÓ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ Ê Ê Ø Ø ×Ò Ø ÓÒØÒÙ

Ñ ÔÔÐ ×Ù ℄

ÈÖ ÑÓ×ØÖÖ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ Ò ××ÖÓ ÔÔÖÑ ÔÖÓÚÖ Ð

×ÙÒØ ÐÑÑ

ÄÑÑ ÈÐÐ ÍÒØÖ ÔÖØ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

Ó×× ØÐ Ì Ì ÐÔÖÓÔÖØ Ð ÑÑÒ Ì ÐÐ ÔÐÐ

ÙÒØÖ ÔÖØ ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ ÒØÖÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖÓ ÒÓ Ô××Ó Ô××Ó ÔÖÓÚÑÓ

Ä Ù×ÙÖ ÐÐ ÑÑÒ ÐÐ ÔÐÐ ÔÖØ Ó×× Ì ÓÒØÒ ÙÒ

ÔÐÐ ÔÖØ £ ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ ÒØÖØ Ò

Ì ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ ¯ ÒØÖÓ

Ì ÓÒØÒ Ð ÔÐÐ ÔÖØ ¯ ÒØÖÓ

Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

ÁÒ ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ × ÖÚÖÑÓ « « ÙÒÓ × ÐÖ Û

Û ÔÖ Ò Ö

« Ü Ü «

Û Ü Ü Û

ÒÐÓÑÒØ ÔÖ ×ÓØØÓÒ×Ñ

ÓÒ×ÖÑÓ Ð ÔÐÐ ÔÖØ ÍÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü ¬××Ó Ò

ÔÖ ÖÐ ×ÙÆ ÒØÑÒØ ÖÒ Ü ÉÙÒÈÓ Ì ÐÒÖ ×ÙÖØØÚÓ

Ì ÌÌ

Ì

Ë ÒÓØ ÔÖÒÒÓ Ð Ù×ÙÖ ÒÓÒ ÙÒÑÓ Ð ÙÒ ÐØÖÓ ÔÙÒØÓ ÐÐ ÙÒÓÒ ÔÖ

Ð ÙÒÓÒ Ö Ð ÒØÖÓ ×ÔÞÓ ÈÓ ÓÑÔÐØÓ ÒÓÒ ÑÖÓ Ò × ×Ø××Ó ÔÖ Ð ØÓÖÑ


ÌÇÊÅ ÄÄ ÈÈÄÁÁÇÆ ÈÊÌ

Ö ÉÙÒ ÒÓØÒÓ ×ÑÐ Ð ÌÓÖÑ ÓÒ ÐÙÑÓ

ÐÑÒÓ ÙÒ Ì Ú ÓÒØÒÖ ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ Ó ÑÔÐ Ò Ì ÓÒØÒ

ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ × £ Ý Ì Æ ×Ù

£ Ý Ì Ý

ÈÖÓÚÑÓ £ Ý Ì ÓÚ Ð ÔÐÐ ÙÒØÖ ÔÖØ ÉÙ×ØÓ Ö×ÙÐØØÓ

× ÓØØÒ ÑÓ×ØÖÒÓ ℄

Ì Ý Ì

Ë Ý Ì Ý ÐÐÓÖ Ý Ý Ì Ö ÓÖÑÓ Ò Ý Ì ÈÖ Ð

ØÓÖÑ Ú ×ÓÒÓ Ù ×Ù ××ÓÒ ÙÒ ÚÒ Ò Ì ØÐ

ÙÒ Ý Ý ÚÒ Ý

ÉÙ×Ø Ù ×Ù ××ÓÒ ×ÓÒÓ ÑÑÒ ÔÖ Ð ÓÔÖØÓÖ Ì Ù ×Ù ××ÓÒ ÛÒ ÞÒ Ò

Ó××

ÈÓ ÖÓ Ò ×Ù

Ó× ÛÒ ÞÒ

ÙÒ ÌÛÒ ÚÒ ÌÞÒ

ÛÒ ÞÒÛÒ ÞÒ

Ì ÛÒ ÞÒ ÌÛÒ ÌÞÒ ÙÒ ÚÒ Ý

ÚÑÓ Ý Ì ÈÓ Ý Ì Ý Ö ÖØÖÖÓ Ó ÔÖÓÚ Ð ÐÐ

ÑÓ Ó×

ÁÒ¬Ò ÔÖÓÚÑÓ

ÁÒØÖÓÙ ÑÓ Ð ×ÙÒØ ÔÐÐ ÔÖØ

£ Ý Ì

Î Ì

Ò Ò

ÎÒ Ò

ÈÓ Ì ÐÒÖ Ì Ò Ò Ì ÐÐ ÓØØÒÑÓ Ó×

ÎÒ Ò Ì Ò

Ë ÓÖ Ý Î Ó×ØÖÙÑÓ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÞÒ ÓÒÚÖ ÙÒ ÔÙÒØÓ Ü ØÐ

Ý ÌÜ ÐÐ ÓÒ Ò ÑÓ Î Ì ÉÙÒ Ý Ì ÈÖ Ð Ú

Ú ××Ö ÙÒ Ú Ì Ú ÒÓ Ý Ó×× Ý Ú ÇÖ Ú Ì ÑÔÐ Ú ÌÜ

ÔÖ ÕÙÐ Ü ÉÙÒ

Ý ÌÜ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

Ó ÐÐ ÔÖ Ò ÚÑÓ Ý ÌÜ Î Ì ÓÑ ÔÖÑ ÓÒ ÐÙÑÓ

Ú ÙÒÜ ØÐ

Ý ÌÜ ÌÜ


ÉÙÒ Ý ÌÜ ÌÜ Î Ì Ó× Ú ÐÐ ÒßÑÓ Ô××Ó ÔÓ××ÑÓ × ÐÖ ÙÒ

ÜÒ Ò ØÐ

­

­ Ý

Ò


­

ÌÜ­


Ò Ò ¡¡¡

Ë ÞÒ Ü ¡¡¡ ÜÒ ÈÓ Ü ÑÓ Ü Ó ÓÖÒ× ÔÖ ÒÑ

ÞÒ ÞÑ

Ò

Ü


Ñ

ÔÖ Ñ ÉÙÒ ÞÒ Ù Ý ÞÒ ÓÒÚÖ Ó×× ÞÒ Ü ÔÖ ÓÑÔÐØÓ

Ò Ü ÔÖ ÖÓ

Ü

ÜÈÓ Ì ÓÒØÒÙÓ ÌÞÒ ÌÜ Ð ÑÓ×ØÖ ÌÜ Ý ÉÙÒ Ý Ì Ë ÒÓØ

Ò¬Ò Ò × Ó Ò××ÒÞÐ ÔÖ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð ×Ù ××ÓÒ ÞÒ

ÌÓÖÑ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ ÁÒÚÖ×Ó ÄÑØØÓ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖØ ÁÒÓÐØÖ ×Ì ØØÚÓ Ì ÓÒØÒÙÓ Ó×× ÐÑØØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖÓÚÑÓ ÔÖ ÓÒ Ò×Ñ ÔÖØÓ Ð ÑÑÒ Ì ÔÖØÒ

ÄÓ ÑÓ ÑÓ×ØÖÒÓ ÔÖ ÓÒ Ý ÌÜ Ì Ð Ò×Ñ Ì ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ

ÔÖØ ÒØÖÓ Ý ÌÜ

Ë Ý ÌÜ Ì ÈÓ ÔÖØÓ ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ ÒØÖÓ Ü ÉÙÒ

Ü ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ ÒØÖÓ × Ö Ð ÖÓ ÐÐ ÔÐÐ ÔÓÒÑÓ Ö

ÐÐÓÖ Ü ÓÒØÒ Ð ÔÐÐ ÙÒØÖ ÔÖØ ÁÐ ÄÑÑ ÓÖ ÑÔÐ

Ì Ü Ì ÌÜ℄ ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ ÒØÖÓ Ó× ÔÙÖ Ì ÌÜ

ÉÙÒ Ì ÓÒØÒ ÙÒ ÔÐÐ ÔÖØ ÒØÖÓ ÌÜ Ý ÈÓ Ý Ì Ö ÖØÖÖÓ

Ì ÔÖØÓ

ÁÒ¬Ò × Ì ××Ø ÓÒØÒÙÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÔÖ Ì ÔÖØÓ ÈÓ

Ì ÐÒÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ××Ó ÐÑØØÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ Ù× ÌÓÖÑ Ð Ö¬ Ó

Ù×Ó

ÆÓÒ ØÙØØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÑÔÓÖØÒÞ ÔÖØ ×ÓÒÓ ÐÑØØ ÁÒ Ñ Ò ÕÙÒØ

×Ø Ò ÐØÖ ÔÔÐ ÞÓÒ × ×ÓÒÓ ÑÓÐØÓ ÖÕÙÒØÑÒØ ÓÔÖØÓÖ ÒÓÒ ÐÑØØ

ÌÙØØÚ ÔÖØ ÑÒØ ØÙØØ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ð ÒÐ×Ø Ú Ù×Ö ×ÓÒÓ ÕÙ× ×ÑÔÖ

ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ó×ØØ Ù× ÁÒ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ ¬ÒÑÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ù×

×Ù ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÓÒ×ÖÑÓ Ð ÙÒ ÐÐ ÐÓÖÓ ÔÖÓÔÖØ Ò ÔÖØ ÓÐÖ Ò ÓÒÒ××ÓÒ

ÓÐÐ ÑÔÓÖØÒØ ØÓÖÑ Ð Ö¬ Ó Ù×Ó ×ØÐ× Ð ÓÒÞÓÒ ×ÙÆ ÒØ ÔÖ Ð ÕÙÐ

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ù×Ó ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÐÑØØÓ

ÁÒ ÓÑÒ ÑÓ ÓÐÐ ×ÙÒØ ¬ÒÞÓÒ


Ñ


ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÀÁÍËÁ ÌÇÊÅ Ä ÊÁÇ ÀÁÍËÇ

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ Ù×

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ì Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÒ ÓÑÒÓ Ì

ÐÐÓÖ Ì ÑØÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ù×Ó × Ð ×ÙÓ Ö¬ Ó

Ì Ü Ý Ü Ì Ý ÌÜ

Ù×Ó ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¢ ÓÚ Ð Ù ÓÔÖÞÓÒ ÐÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

×ÓÒÓ ¬ÒØ Ò ¢ ÒÐ ÑÓÓ Ù×ÙÐ Ó

Ü Ý Ü Ý Ü Ü Ý Ý

« Ü Ý «Ü «Ý

« ÙÒÓ × ÐÖ Ð ÒÓÖÑ ×Ù ¢ ¬ÒØ

Ü Ý Ü Ý

ÑÓ×ØÖÑÓ Ð ×ÙÒØ ÙØÐ ÖØÖÓ ×ÔÖÑ ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ×Ô××Ó ÔÖ× ÓÑ

¬ÒÞÓÒ Ù×ÙÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÌÓÖÑ ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ Ù×Ó

Ë Ì Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÚ Ì ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ

ÐÐÓÖ Ì Ù×Ó × ×ÓÐÓ × Ð ×ÙÒØ ÔÖÓÔÖØ Ë ÜÒ Ü ÓÚ ÜÒ Ì

ÌÜÒ Ý ÐÐÓÖ Ü Ì ÌÜ Ý

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ì Ù×Ó Ë ÜÒ Ü ÓÒ ÜÒ Ì ÌÜÒ Ý Ò ×Ù Ð

×Ù ××ÓÒ ÞÒ ÜÒÌÜÒ Ì ÓÒÚÖ Ò ¢ Þ Ü Ý Ì Å Ì

Ù×Ó ÕÙÒ Ü Ì ÌÜ Ý

Ë ÔÖ ÓÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖÒØ ÜÒ Ü ØÐ ÜÒ Ì ÌÜÒ Ý ÚÐ

Ü Ì ÌÜ Ý Ò ×Ù ÓÒ ×Ù ××ÓÒ ÞÒ ÜÒÌÜÒ Ì ÓÒÚÖÒØ Ò

¢ ÓÒÚÖ Ò ××ÖÑÒØ Þ Ü Ì Ü Ì ÕÙÒ Ì Ù×Ó ÕÙÒ Ì

Ù×Ó

Ë ÒÓØ Ò ÕÙ×Ø ÔÖÓÔÖØ «ÖÒØ ÐÐ ×ÙÒØ ÔÖÓÔÖØ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ë ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì ÐÑØØÓ ÕÙÒ ÓÒØÒÙÓ ÜÒ ÙÒ ×Ù

××ÓÒ Ò Ì ÓÒÚÖ Ò Ì ÐÐÓÖ Ò ÌÜÒ ÓÒÚÖ Ó ÒÓÒ

Ò ××ÖÑÒØ ÚÐÓ ÔÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ù×Ó Ó ÌÜÒ ÔÓØÖ ÒÓÒ ÓÒÚÖÖ

ÌÙØØÚ × Ì Ù×Ó Ù ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÜÒ ÒÐ ÓÑÒÓ Ì ÓÒÚÖÓÒÓ Ð Ñ

×ÑÓ ÐÑØ × Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ×Ù ××ÓÒ ÌÜÒ Ì ÜÒ ÓÒÚÖÓÒÓ ÒØÖÑ ÐÐÓÖ

ÕÙ×Ø ÙÐØÑ ÒÒÓ Ð Ñ×ÑÓ ÐÑØ

Ç××ÖÚÑÓ Ò¬Ò × ×ÓÒÓ ÓÑÔÐØ Ò ¢ ÓÒ ÒÓÖÑ ¬ÒØ

ÓÑÔÐØÓ Ë ÒØØ ÞÒ ÙÝ Ò ¢ ÓÚ ÞÒ ÜÒÝÒ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ

Ú ÙÒÆ ØÐ

ÞÒ ÞÑ ÜÑ ÜÒ ÝÑ ÝÒ Ñ Ò Æ

ÉÙÒ ÜÒ ÝÒ ×ÓÒÓ Ù Ý Ö×ÔØØÚÑÒØ Ò Ò ÓÒÚÖÓÒÓ Ó ÜÒ Ü

ÝÒ Ý ÔÖ ×ÓÒÓ ÓÑÔÐØ Ó ÑÔÐ ÞÒ Þ Ü Ý ÔÓ ÐÐ

ÔÖ Ñ ÑÓ ÞÒ Þ ÔÖ ÒÆÈÓ Ð ×Ù ××ÓÒ Ù Ý ÞÒ Ö

ÖØÖÖ ¢ ÓÑÔÐØÓ

ËÓØØÓ ÕÙÐ ÓÒÞÓÒ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ù×Ó ÐÑØØÓ ÍÒ Ö×ÔÓ×Ø Ø Ð

×ÙÒØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓÖÑ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ

ÌÓÖÑ Ö¬ Ó Ù×Ó

ËÒÓ ×ÔÞ Ò Ì Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ù×Ó ÓÒ ÓÑÒÓ

Ì ÐÐÓÖ × Ì Ù×ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ Ì ÐÑØØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ÔÓØ× Ì Ù×Ó Ò ¢ Ì Ù×Ó Ò ÉÙÒ Ì

Ì ×ÓÒÓ ÓÑÔÐØ ÔÖ Ð ÓÒ×ÖÑÓ ÓÖ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ

È ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÔÖ

È Ì Ì

Ü Ì Ü Ü

È ØØÚÓ ÒØØ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÒÚÖ×

È Ü Ì Ü Ü Ü ÌÜ Ü Ì Ü

È Ì Ì

Ü Ü Ì Ü

ÈÓ Ì Ì ×ÓÒÓ ÓÑÔÐØ ÔÓ××ÑÓ ÔÔÐ Ö Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÒÚÖ×Ó ÐÑØØÓ

ÚÖ È ÐÑØØÓ Ó×× Ü Ì Ü Ü ÔÖ ÕÙÐ ØÙØØ Ð Ü Ì

ÉÙÒ Ì ÐÑØØÓ ÔÖ

ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Ì

ÌÜÌÜ Ü Ü Ì Ü Ü

ÓÒ Ð ÓÔÔÓÖØÙÒ ×ÑÔ × ÔÙÓ ÚÖ¬ Ö Ð ×ÙÒØ «ÖÑÞÓÒ

Ä Ù×ÙÖ ÒÓÒ ÑÔÐ × Ì ÒÓÒ Ù×Ó Ð ÐÑØØÞÞ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

Î ÚÖ× Ð ÐÑØØÞÞ ÒÓÒ ÑÔÐ Ð Ù×ÙÖ

Ä ÒÓ×ØÖ ÔÖ×ÒØ × Ù××ÓÒ ×ÑÖ Ò Ö Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ ÒÓÒ

ÐÑØØ Ð ØÖÑÒÞÓÒ ÓÑÒ ÔÖÓÐÑ ×ØÒ×ÓÒ ÔÓ××ÓÒÓ Ó Ö ÙÒ ÖÙÓÐÓ

×ÐÖ Ä «ÖÑÞÓÒ ÑÓ ÔÔÒ ÒÙÒ ØÓ ÔÙØØÓ×ØÓ ÒØÙÖ ÒØÚ Ð

ÐØÓ ÔÓ×ØÚÓ ÑÓ ÒÚ Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ

ÄÑÑ ÇÔÖØÓÖ Ù×Ó

Ë Ì Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÓÒ ÓÑÒÓ Ì ÓÚ ×ÓÒÓ

×ÔÞ ÒÓÖÑØ Æ ×Ù

Ë Ì ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ù×Ó ÐÐÓÖ Ì Ù×Ó

Ë Ì Ù×Ó ÓÑÔÐØÓ ÐÐÓÖ Ì ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ù×Ó

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÜÒ Ò Ì ÓÒÚÖ Ó×× ÜÒ Ü ØÐ Ò ÌÜÒ

ÓÒÚÖ ÐÐÓÖ Ü Ì Ì ÔÖ Ì Ù×Ó ÌÜÒ ÌÜ ÔÖ Ì ÓÒØÒÙÓ

ÉÙÒ Ì Ù×Ó ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

ÈÖ Ü Ì Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò Ì ØÐ ÜÒ Ü ÈÓ

Ì ÐÑØØÓ Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÜÒ Ù Ý ÌÜÒ Ý ÔÖ ÓÑÔÐØÓ ÈÓ

Ì Ù×Ó Ü Ì ÔÖ Ð ÌÜ Ý ÉÙÒ Ì Ù×Ó ÔÖ Ü Ì Ö

ÖØÖÖÓ


ÈÊÇÄÅÁ

ÈÖÓÐÑ

ËÒÓ ÌÒ ¬ÒØ

ÌÒ

ÒÒ ¡

ßÞ ÒÒ Ò ÞÖ


ÅÓ×ØÖÖ ÌÒ ×ÓÒÓ ÐÒÖ ÐÑØØ ÓÒ ÒÓÖÑ ÌÒ ÅÓ×ØÖÖ Ð

×Ù ××ÓÒ ÌÒ ÓÒÚÖ ÓÖØÑÒØ Ñ ÒÓÒ ÙÒÓÖÑÑÒØ

ËÒÓ ÌÒ ¬ÒØ

ÌÒ

ßÞ Ò ÞÖ

ÅÓ×ØÖÖ ÌÒ ×ÓÒÓ ÐÒÖ ÐÑØØ ÅÓ×ØÖÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÒ ÓÒÚÖ

ÓÐÑÒØ Ñ ÒÓÒ ÓÖØÑÒØ

ËÙÖÑÒØÓ Ë ÙØÐÞÞ ÔÖ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù Ð

ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ê×Þ

ÐÐÓÖ

Ü ÜÞÌÒÜ

Ò


ÕÙÒ ÈÖ ÑÓ×ØÖÖ Ð ×Ù ××ÓÒ ÌÒ ÒÓÒ ÔÙÓ ÓÒÚÖÖ ÓÖØÑÒØ ×

ÓÒ×Ö ÌÑÜ ÌÒÜ ÔÖ Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÅÁ ÈÊ ÄÁ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ Á ÆÀ


ÔØÓÐÓ

ÌÓÖ ËÔØØÖÐ Ð ÇÔÖØÓÖ

ÄÒÖ Ò ËÔÞ ÆÓÖÑØ

ÖÚ ÓÖÒØÑÒØÓ ×ÙÐ ÔÖÒ ÔÐ ÓÒØÒÙØÓ Ð ÔØÓÐÓ

ÓÑÒ ÑÓ ÓÒ Ð ×ÔÞ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ä ØÓÖ ×ÔØØÖÐ Ò ÕÙ×ØÓ ×Ó ××Ò

ÞÐÑÒØ Ð ØÓÖ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÐÐ ÑØÖ ËÞ ÑÓÐØÓ ÔÙ ×ÑÔÐ ÕÙÐÐ

Ð ÓÔÖØÓÖ ÒÐ ×ÔÞ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Á ÔÖÓÐÑ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÐÐ ÑØÖ

×ÙÖ× ÓÒÓ Ò ÔÖØ ÐÐ ÔÔÖÓ Ó ÒÖÐ Ð ÙÒ ÓÒ ØØ ÐÐ ØÓÖ ×ÔØØÖÐ

ÒÐ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÓÑ ¬ÒØ ÒÐÐ ËÞ ×Ò Ð ×Ó Ò¬ÒØÓ

ÑÒ×ÓÒÐ × ÑÓÐØÓ ÔÙ ÓÑÔÐ ØÓ ÕÙÐÐÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÁÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØ ÐÐÓ ×ÔØØÖÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ ×Ù ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ×ÔÞ

Ò ×ÓÒÓ × Ù×× ÒÐÐ ËÞ

××ÙÒÞÓÒ ÒÖÐ

× ÐÙÑÓ ÐÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÒÐ ××ÙÑÑÓ ØÙØØ Ð ×ÔÞ ×ÒÓ ÓÑ

ÔÐ×× ÑÒÓ ÒÓÒ × ÚÖ×ÑÒØ ×ØÐØÓ

ÌÓÖ ËÔØØÖÐ Ò ËÔÞ ÆÓÖÑØ ÒØÓ ÑÒ×Ó

ÒÐ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ä ØÓÖ

×ÔØØÖÐ ØÐ ÓÔÖØÓÖ ÔÙ ×ÑÔÐ ÕÙÐÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ¬ÒØ ×Ù ×ÔÞ Ò¬ÒØÓ

ÑÒ×ÓÒÐ ÁÒØØ ÐÐ ËÞ ×ÔÔÑÓ ÔÓ××ÑÓ ÖÔÔÖ×ÒØÖ Ì ÓÒ ÐÐ

ÑØÖ ÔÒÓÒÓ ÐÐ × ÐØ ÐÐ × ÔÖ ÑÓ×ØÖÖÑÓ Ð ØÓÖ ×ÔØØÖÐ

Ì ××ÒÞÐÑÒØ Ð ØÓÖ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÐÐ ÑØÖ ÈÖ Ó ÓÑÒ ÑÓ ÓÐÐ ÑØÖ

Ç××ÖÚÑÓ Ð ÔÖ×ÒØ ×ÞÓÒ ÐÖ Ñ ÖÑÓ Ò ÔÖ×ØÓ Ù×Ó ÐÐ ÒÓÖÑ

ÔÖØÖ ÐÐ ÔÖÓ××Ñ ×ÞÓÒ

ÈÖ ÙÒ ÑØÖ Ø ÖÐ Ó ÓÑÔÐ×× ÕÙÖØ ÒßÖ « ÓÒ ØØ

ÙØÓÚÐÓÖ ÙØÓÚØØÓÖ ×ÓÒÓ ¬ÒØ Ò ØÖÑÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ

ÓÑ ×Ù

Ü Ü

ÒÞÓÒ ËÔØØÖÓ ÁÒ×Ñ Ê×ÓÐÚÒØ ÙÒ ÅØÖ

ÍÒ ÙØÓÚÐÓÖ ÙÒ ÑØÖ ÕÙÖØ « ÙÒÒÙÑÖÓ ØÐ Ð ÙÒ

×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÉÙ×ØÓ Ü ÑØÓ ÙÒ ÙØÓÚØØÓÖ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÐÐ ÙØÓÚÐÓÖ Ð


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÙØÓÚØØÓÖ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÕÙ×ØÓ ÙØÓÚÐÓÖ Ð ÚØØÓÖ ÒÙÐÐÓ ÓÖÑÒÓ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ

ÚØØÓÖÐ ÑØÓ Ð ÙØÓ×ÔÞÓ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÕÙ×ØÓ ÙØÓÚÐÓÖ

Ä Ò×Ñ ØÙØØ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÑØÓ ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÁÐ ×ÙÓ ÓÑÔÐÑÒØÓ

ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ÑØÓ Ð Ò×Ñ Ö×ÓÐÚÒØ

Ó× ÔÓ××ÑÓ Ö ×ÙÐÐ ××ØÒÞ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÙÒ ÑØÖ Ò ÒÖÐ

ÈÖ Ö×ÔÓÒÖ ÕÙ×Ø ÓÑÒ Ó××ÖÚÑÓ ÔÔÖÑ Ð ÔÙÓ ××Ö Ö× ÖØØ

Á Ü

ÓÚ Á Ð ÑØÖ ÙÒØ ÒßÖ ÉÙ×ØÓ ÙÒ ××ØÑ ÓÑÓÒÓ Ò ÕÙÞÓÒ ÐÒÖ Ò Ò

Ò ÓÒØ ¡¡¡ Ò Ð ÓÑÔÓÒÒØ Ü ÁÐ ØÖÑÒÒØ ÓÆ ÒØ Ø Á Ú

××Ö ÞÖÓ ÆÒ Ð ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü Ó ÐÕÙÞÓÒ ÖØØÖ×Ø


Ø Á

¬

« « ¡¡¡ « Ò

« « ¡¡¡ « Ò

«Ò «Ò ¡¡¡ «ÒÒ

¬


Ø Á ÑØÓ Ð ØÖÑÒÒØ ÖØØÖ×Ø Ó ËÚÐÙÔÔÒÓÐÓ ÓØØÒÑÓ ÙÒ

ÔÓÐÒÓÑÓ Ò ÖÓ Ò Ð ÔÓÐÒÓÑÓ ÖØØÖ×Ø Ó Ä ÕÙÞÓÒ ÑØ

Ð ÕÙÞÓÒ ÖØØÖ×Ø

ÁÐ ÒÓ×ØÖÓ Ö×ÙÐØØÓ Ð ØÓÖÑ ×ÐÖ ×ÙÒØ

ÌÓÖÑ ÙØÓÚÐÓÖ ÙÒ ÅØÖ

Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÙÒ ÑØÖ ÕÙÖØ ÒßÖ « ×ÓÒÓ Ø ÐÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ

ÕÙÞÓÒ ÖØØÖ×Ø ÉÙÒ ÐÑÒÓ ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ ÐÔÙ Ò ÙØÓÚÐÓÖ

ÒÙÑÖ ÑÒØ «ÖÒØ

Ä × ÓÒ «ÖÑÞÓÒ ÚÐ ÔÖ ÔÖ Ð Ó×ØØÓ ØÓÖÑ ÓÒÑÒØÐ ÐÐ ÐÖ

Ð ØÓÖÑ ÐÐ ØØÓÖÞÞÞÓÒ ÙÒ ÔÓÐÒÓÑÓ ÖÓ Ò ÓÒ ÓÆ ÒØ Ò ÙÒ

Ö Ò Ð ÔÙ Ò Ö ÒÙÑÖ ÑÒØ «ÖÒØ Ë ÒÓØ Ð Ö ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö

ÓÑÔÐ×× Ò × ÖÐ

ÓÑ ÔÓ××ÑÓ ÔÔÐ Ö Ð ÒÓ×ØÖÓ Ö×ÙÐØØÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì ×Ù

ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÑÒ×ÓÒ Ò Ë ¡¡¡ Ò ÙÒ × ÕÙÐÙÒÕÙ ÔÖ

Ì « Ð ÑØÖ ÖÔÔÖ×ÒØ Ì Ö×ÔØØÓ ÕÙ×Ø × Ù ÐÑÒØ ×ÓÒÓ

Ø Ò ÙÒ ÓÖÒ ¬××ØÓ ÐÐÓÖ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÐÐ ÑØÖ Ì ×ÓÒÓ ÑØ ÙØÓÚÐÓÖ

ÐÐ ÓÔÖØÓÖ Ì ÒÐÓÑÒØ ÔÖ ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÔÖÐÒ×Ñ Ö×ÓÐÚÒØ Ó Ù×ج ØÓ

Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ÙØÓÚÐÓÖ ÙÒ ÇÔÖØÓÖ

ÌÙØØ Ð ÑØÖ ÖÔÔÖ×ÒØÒÓ ÙÒ ØÓ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ö×ÔØØÓ ÐÐ ÚÖ × ÔÖ ÒÒÓ Ñ×Ñ ÙØÓÚÐÓÖ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÑÓ ÚÖ Ó× ÔØ ÒÐ Ô××Ó ÙÒ × ÔÖ ÙÒ Ð

ØÖ ËÒÓ ¡¡¡ Ò ¡¡¡ Ò Ù × ÕÙÐÙÒÕÙ ÔÖ Ì × ÖØØ ÓÑ ÚØ

ØÓÖ Ö ÈÖ ¬ÒÞÓÒ × × ÙÒ ÙÒ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ Ð ÚÚÖ×

ÈÓ××ÑÓ × ÖÚÖ Ó

Ó


ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÁÆ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ ÁÆÁÌÇ ÁÅÆËÁÇÆÄÁ

ÓÚ ÙÒ ÑØÖ ÕÙÖØ ÒßÖ ÒÓÒ ×ÒÓÐÖ ÇÒ Ü ÙÒ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ö×ÔØØÓ × ÙÒ ÐÐ Ù × Ó××

Ü

ÓÚ ×ÓÒÓ ÚØØÓÖ ÓÐÓÒÒ ÕÙ×Ø ÐÐ ÑÓ

ÉÙÒ


ÒÐÓÑÒØ ÌÜ Ý ÓÚ ÑÓ


ÓÒ×ÙÒÞ × ÒÓØÒÓ Ð ÑØÖ ÖÔÔÖ×ÒØÒÓ Ì Ö×ÔØØÓ ÐÐÓÖ

Ó ÐÐÅÓÐØÔÐ ÒÓ ×Ò×ØÖ ÔÖ ÓØØÒÑÓ Ð Ð ØÖ×ÓÖÑÞÓÒ


ÓÒ ØÖÑÒØÓ ÐÐ × × ÓÒÓ Ð ÒÔÒÒØ Ì Í×ÒÓ Ð

Ø Ø ÔÓ××ÑÓ ÑÓ×ØÖÖ ÓÖ ØÖÑÒÒØ ÖØØÖ×Ø ×ÓÒÓ

ÙÙÐ

Ø Á Ø

Ø Á

Ø

Ø Á

Ø Á Ø

Á

Ä ÙÐÒÞ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ×Ù ÓÖ Ð ÌÓÖÑ

ÅÒÞÓÒÑÓ Ô××Ó ÔÓ××ÑÓ Ò ×ÔÖÑÖ ÒÓ×ØÖ Ö×ÙÐØØ Ò ØÖÑÒ Ð

×ÙÒØ ÓÒ ØØÓ ÒØÖ×× ÒÖÐ ÍÒ ÑØÖ Ò ¢ Ò ØØ ×ÑÐÖ

ÙÒ ÑØÖ Ò ¢ Ò × ××Ø ÙÒ ÑØÖ ÒÓÒ ×ÒÓÐÖ ØÐ ÚÐÐ

×ÓÒÓ ÐÐÓÖ ÑØ ÑØÖ ×ÑÐÖ ÁÒ ØÖÑÒ ÕÙ×ØÓ ÓÒ ØØÓ Ð ÒÓ×ØÖ ÑÓ×ØÖÞÓÒ

ÑÓ×ØÖ ÕÙÒØÓ ×Ù

Ù ÑØÖ ÖÔÔÖ×ÒØÒØ Ð Ñ×ÑÓ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ¬ÒØÓ

ÑÒ×ÓÒÐ ÖÐØÚ Ù × ÕÙÐÙÒÕÙ ÔÖ ×ÓÒÓ ×ÑÐÖ

ÅØÖ ×ÑÐÖ ÒÒÓ Ð ×Ø×× ÙØÓÚÐÓÖ

ÁÒÓÐØÖ ÌÓÖÑ ÑÔÐ ÒÓ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ××ØÒÞ Ð ÙØÓÚÐÓÖ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÑÔÐ××Ó ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÐÑÒÓ ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ

ÁÒ ÒÖÐ ÒÓÒ ÔÓ××ÑÓ Ö ÔÙ

ÁÒÓÐØÖ Ð ÓÒ Ø Ø ÉÙÒ Ð ÚÐÓÖ Ð ØÖÑÒÒØ ÖÔÔÖ×ÒØ

ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ÒØÖÒ× ÐÐ ÓÔÖØÓÖ Ì Ó× ÔÓ××ÑÓ ÔÖÐÖ ×ÒÞ ÑÙØ ÐÐ

ÕÙÒØØ Ø Ì


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÓÒ ØØ ×ÐÖ

ÆÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ Ð ×ÔÞ ÖÒÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÁÒ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ

×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÑÒ×ÓÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÚÖÑÓ ÒÐ ×ÔÞ Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ð

ØÓÖ ×ÔØØÖÐ ÚÒØ ÑÓÐØÓ ÔÙ ÓÑÔÐ Ø

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÑÔÐ××Ó Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ê Ì

Ð ×Ù ÑÑÒ Ì ××Ó ÑÓ Ð ÓÔÖØÓÖ

Ì Ì Á

ÓÚ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÓÑÔÐ××Ó Á Ð ÓÔÖØÓÖ ÒØØ ×Ù ÁÒ ÑÓ ÓÒ Ê Ì

Ð ÑÑÒ Ì Ë Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì Ê Ì ÑÑØØ ÒÚÖ×Ó ÐÓ Ò ÑÓ

ÓÒ Ê Ì Ó

Ê Ì Ì

Ì Á

ÐÓ ÑÑÓ Ð ÓÔÖØÓÖ Ö×ÓÐÚÒØ Ì Ó ×ÑÔÐ ÑÒØ Ð Ö×ÓÐÚÒØ Ì ÁÒÚ

Ê Ì × ÖÚÑÓ ×ÑÔÐ ÑÒØ Ê × ÖÓ ÕÙÐ ÓÔÖØÓÖ Ì × ÖÖ× ÒÐÐ

×Ô ¬ × Ù××ÓÒ

ÁÐ ÒÓÑ Ö×ÓÐÚÒØ ÔÔÖÓÔÖØÓ ÔÖ Ê Ì ÙØ Ö×ÓÐÚÖ Ð ÕÙÞÓÒ ÌÜ Ý

ÁÒØØ Ü Ì Ý Ê Ì Ý ÔÙÖ Ê Ì ××Ø

ÈÙ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÓÖ Ð ØØÓ ÐÓ ×ØÙÓ ÐÐ ÔÖÓÔÖØÊ Ö×ÙÐØ ×ÐÖ ÔÖ ÙÒ

ÓÑÔÖÒ×ÓÒ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ Ì ×Ø××Ó ÆØÙÖÐÑÒØ ÑÓÐØ ÔÖÓÔÖØ Ì Ê ÔÒÓÒÓ

Ä ØÓÖ ×ÔØØÖÐ Ö ÓÒ ÕÙ×Ø ÔÖÓÔÖØ ×ÑÔÓ ×ÖÑÓ ÒØÖ××Ø

ÐÐ Ò×Ñ ØÙØØ ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ØÐ Ê ××Ø Ä ÐÑØØÞÞ Ê ÙÒ ÐØÖ

ÔÖÓÔÖØ Ö×ÙÐØÖ ××ÒÞÐ ÖÑÓ Ò ÔÖ ÕÙÐ Ð ÓÑÒÓ Ê Ò×Ó

Ò Ó ×ÓÐÓ ÔÖ Ò Ö Ð ÙÒ ×ÔØØ

ÆÓØÑÓ ÒÓÐØÖ Ê Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

ÈÖ ÐÓ ×ØÙÓ Ì Ì Ê ÚÖÑÓ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ ÓÒ ØØ ×ÓÒÓ ×ÐÖ ÒÐÐ

ØÓÖ ×ÔØØÖÐ

ÒÞÓÒ ÎÐÓÖ ÊÓÐÖ ÁÒ×Ñ Ê×ÓÐÚÒØ ËÔØØÖÓ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÑÔÐ××Ó Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÍÒ ÚÐÓÖ

ÖÓÐÖ Ì ÙÒÒÙÑÖÓ ÓÑÔÐ××Ó ØÐ

Ê Ê Ì ××Ø

Ê Ê Ì ÐÑØØÓ

Ê Ê Ì Ó×× Ê Ì ¬ÒØÓ ×Ù ÙÒ Ò×Ñ Ò×Ó Ò

Ä Ò×Ñ Ö×ÓÐÚÒØ Ì Ì Ð Ò×Ñ ØÙØØ ÚÐÓÖ ÖÓÐÖ Ì ÁÐ ×ÙÓ ÓÑÔÐ

ÑÒØÓ Ì Ì ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ÑØÓ ÐÓ ×ÔØØÖÓ Ì ÙÒ Ì

ÑØÓ ÙÒ ÚÐÓÖ ×ÔØØÖÐ Ì ÁÒÓÐØÖ ÐÓ ×ÔØØÖÓ Ì ÔÖØÞÓÒØÓ Ò ØÖ Ò×Ñ

×ÙÒØ ÓÑ ×Ù

ÄÓ ×ÔØØÖÓ ÔÙÒØÙÐ Ó ×ÔØØÖÓ × ÖØÓ Ô Ì Ð Ò×Ñ ØÐ Ê Ì ÒÓÒ ××Ø ÍÒ

Ô Ì ÑØÓ ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ Ì

ÄÓ ×ÔØØÖÓ ÓÒØÒÙÓ Ì Ð Ò×Ñ ØÐ Ê Ì ××Ø ×Ó× Ê Ñ ÒÓÒ

Ê Ó Ê Ì ¬ÒØÓ Ò ÙÒ Ò×Ñ Ò×Ó Ò Ñ ÒÓÒ ÐÑØØÓ

ÄÓ ×ÔØØÖÓ Ö×ÙÐ Ö Ì Ð Ò×Ñ ØÐ Ê Ì ××Ø ÔÙÓ ××Ö ÐÑØØÓ Ó

ÒÓ Ñ ÒÓÒ ×Ó× Ê Ó Ð ÓÑÒÓ Ê Ì ÒÓÒ Ò×Ó Ò


ÇÆÌÌÁ ËÁÄÊÁ

ÈÖ ÚØÖ Ò ÓÑÔÖÒ×ÓÒ ÒÓØÑÓ Ð ÙÒ Ð Ò×Ñ Ò ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ÔÓ××ÓÒÓ

××Ö ÚÙÓØ Ë ØÖØØ ÙÒ ÔÖÓÐÑ ××ØÒÞ ÓÚÖÑÓ × ÙØÖ ÈÖ ×ÑÔÓ

Ì Ö Ì ÒÐ ×Ó ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÓÑ ×ÔÔÑÓ ÐÐ ËÞ

Ä ÓÒÞÓÒ ×ØÐØ ÒÐÐ ¬ÒÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö Ö××ÙÒØ ÒÐÐ ×ÙÒØ

ØÐÐ

ËÓ×ØØÓ ÆÓÒ ×Ó×ØØÓ ÔÔÖØÒ

Ê Ê Ê Ì

Ê Ô Ì

Ê Ê Ê Ì

Ê Ê Ö Ì

ÈÖ ÙØÖ Ð ÓÑÔÖÒ×ÓÒ ÕÙ×Ø ÓÒ ØØ ÓÑÒ ÑÓ ÓÒ Ð ÙÒ Ó××ÖÚÞÓÒ Ò

ÖÐ

ÆÓØÑÓ ÔÔÖÑ ÕÙØØÖÓ Ò×Ñ ÐÐ ØÐÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ Ð ÐÓÖÓ ÙÒÓÒ

ÐÒØÖÓ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó

Ì Ì

Ì Ô Ì Ì Ö Ì

ÁÒÓÐØÖ × Ð Ö×ÓÐÚÒØ Ê Ì ××Ø ÐÒÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÓÑ × ØØÓ ÔÖÑ

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖ Ò Ê Ì Ê Ì ××Ø × ×ÓÐÓ × ÌÜ ÑÔÐ

Ü Ó ×ÐÓ×ÔÞÓÒÙÐÐÓ Ì Ê Ì ÒÓØ Ð ÑÑÒ Ì

ÉÙÒ × ÌÜ Ì Á Ü ÔÖ ÕÙÐ Ü ÐÐÓÖ Ô Ì ÔÖ ¬ÒÞÓÒ Ó

ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ Ì ÐÐÓÖ Ü ÑØÓ ÙÒ ÙØÓÚØØÓÖ Ì Ó ÙØÓÙÒÞÓÒ Ì ×

ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÙÒÞÓÒÐ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÐÐ ÙØÓÚÐÓÖ ÁÐ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÓÒ××ØÒØ

ÐÐÓ ØÙØØ Ð ÙØÓÚØØÓÖ Ì ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ Ì ÑØÓ

Ð ÙØÓ×ÔÞÓ Ì ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÐÐ ÙØÓÚÐÓÖ

ÎÑÓ Ð ÒÓ×ØÖ ÔÖ×ÒØ ¬ÒÞÓÒ ÙØÓÚÐÓÖ ÒÖÑÓÒ ÓÒ ÕÙÐÐ Ø

ÐÐ ËÞ ÎÑÓ Ò ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ¬ÒØÓ

ÑÒ×ÓÒÐ ÙÒ ÔÙÖÓ ×ÔØØÖÓ ÔÙÒØÙÐ Ó × ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÓÒØÒÙÓ ÕÙÐÐÓ Ö×ÙÐ

×ÓÒÓ ÚÙÓØ ÓÑ × ØØÓ ÔÖÑ Ó× ÓÒ ÚÐÓÖ ×ÔØØÖÐ ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ

ÍÒ ÑÓØÚÞÓÒ ÔÖ Ð ÔÖØÞÓÒ Ì Ô Ì Ò Ì Ö Ì Ø Ð ØØÓ

Ö Ì ÔÖ Ð ÑÔÓÖØÒØ Ð×× Ð ÓÔÖØÓÖ ÙØÓÙÒØ ×ÙÐ ×ÔÞ ÀÐÖØ

ÆÐÐ ÔÖ×ÒØ × Ù××ÓÒ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÒÚÖ×Ó ÐÑØØÓ ÓÒØÖÙ× ÓÑ ×Ù

Ë Ì ÐÑØØÓ ÐÒÖ ÓÑÔÐØÓ × ÔÖ ÕÙÐ Ð Ö×ÓÐÚÒØ Ê Ì

××Ø ¬ÒØÓ ×Ù ØÙØØÓ ÐÓ ×ÔÞÓ ÐÐÓÖ ÔÖ ÕÙ×ØÓ Ð Ö×ÓÐÚÒØ ÐÑØØÓ

ÁÒÓÐØÖ ×ÙÒØ ØØ Ò ××Ö ÔÙ Ò Ð ÔÓ××ÓÒÓ Ò ××Ö ÙØÐ ÔÖ ÙÒ ÑÐÓÖ

ÓÑÔÖÒ×ÓÒ ÔÖ×ÒØ ÓÒ ØØ

ÄÑÑ ÓÑÒÓ Ð Ê×ÓÐÚÒØ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ì Ë

××ÙÑ Ì × Ù×Ó Ó Ì × ÐÑØØÓ ÐÐÓÖ Ê Ì ¬ÒØÓ ×Ù ØÙØØÓ ÐÓ

×ÔÞÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÓ Ì Ù×Ó ÐÓ Ò Ì ÔÖ Ð ÈÓ Ð Ö¬ Ó Ê ×

ÓØØÒ ÕÙÐÐÓ Ì × ÑÒÓ ÓÓÖÒØ ÓÒ × ×× Ò ¢ Ê Ù×Ó Ê

ÐÑØØÓ ÔÖ Ê ÉÙÒ Ð ×ÙÓ ÓÑÒÓ Ê Ù×Ó ÔÖ Ð ÔÔÐ ØÓ Ê Ó×

Ê ÑÔÐ Ê Ê

ÈÓ Ù×Ó Ì Ù×Ó ÔÖ Ð Ð ÒÙÒ ØÓ ×Ù ÐÐ ÔÖØ

ÕÙ×Ø ÑÓ×ØÖÞÓÒ

ÊÔÓÖØÑÓ Ò¬Ò ÙÒ ÔÖÓÔÖØ ×ÐÖ Ð ÙØÓÚØØÓÖ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÌÓÖÑ ÁÒÔÒÒÞ ÄÒÖ

Ð ÙØÓÚØØÓÖ Ü ¡¡¡ ÜÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙØÓÚÐÓÖ «ÖÒØ ¡¡¡ Ò ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ Ì Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ó×ØØÙ× ÓÒÓ ÙÒ Ò×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ××ÙÑÑÓ Ü ¡¡¡ ÜÒ × ÐÒÖÑÒØ ÔÒÒØ ÖÚÑÓ ÙÒ

ÓÒØÖÞÓÒ Ë ÜÑ Ð ÔÖÑÓ ÚØØÓÖ × ÙÒ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒÖ ÔÖ ÒØ

Ó××

ÜÑ « Ü ¡¡¡ «Ñ ÜÑ

ÐÐÓÖ Ü ¡¡¡ ÜÑ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÔÔÐ ÒÓ Ì ÑÁ ÒØÖÑ

ÑÑÖ ÐÐ ÓØØÒÑÓ

Ì ÑÁ ÜÑ


Ñ


Ñ


« Ì ÑÁ Ü

« Ñ Ü

ÈÓ ÜÑ ÙÒ ÙØÓÚØØÓÖ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ñ Ð ÑÑÖÓ ×Ò×ØÖ ÞÖÓ ÈÓ ÚØØÓÖ

×ØÖ ÓÖÑÒÓ ÙÒ Ò×Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÓÑÓ ÚÖ

« Ñ ÕÙÒ « ¡¡¡ Ñ

Ñ Å ÐÐÓÖ ÜÑ ÔÖ Ð Ó ÓÒØÖ Ð ØØÓ ÜÑ

ÔÖ ÜÑ ÙÒÙØÓÚØØÓÖ ÓÑÔÐØ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ

ÈÖÓÔÖØ ËÔØØÖÐ Ð ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÄÑØØ

Ä ÔÖÓÔÖØ ÐÐÓ ×ÔØØÖÓ ÔÒÓÒÓ Ð ØÔÓ ×ÔÞÓ ×Ù Ù Ð ÓÔÖØÓÖ ¬ÒØÓ Ð

ØÔÓ ÓÔÖØÓÖ × ÓÒ×Ö ÉÙ×Ø ×ØÙÞÓÒ ×ÙÖ× ×ØÙÖ ×ÔÖØÑÒØ

ÐÖ Ð×× ÓÔÖØÓÖ ÓÒ ÔÖÓÔÖØ ×ÔØØÖÐ ÓÑÙÒ Ò ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ Ò ÓÑÒ ÑÓ

ÓÒ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó Ó× Ì

ÓÚ ÓÑÔÐØÓ ËÞ

ÁÐ ÒÓ×ØÖÓ ÔÖÑÓ ØÓÖÑ ÙÒ ØÓÖÑ Ú ÒÚÖ ÔÖØ ÐÐ ØÓÖ ÓÑ ÚÖÑÓ

ÌÓÖÑ ÁÒÚÖ×Ó

Ë Ì ÓÚ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò Ë Ì ÐÐÓÖ Á Ì ××Ø

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ØÙØØÓ ÐÓ ×ÔÞÓ

Á Ì

Ì Á Ì Ì ¡¡¡

ÓÚ Ð ×Ö ×ØÖ ÓÒÚÖÒØ × ÓÒÓ Ð ÒÓÖÑ ×Ù ℄


ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÑÓ Ì Ì ÔÖ Ð ËÞ Ê ÓÖÑÓ Ð ×Ö

ÓÑØÖ È Ì ÓÒÚÖ ÔÖ Ì ÉÙÒ Ð ×Ö ÒÐÐ ××ÓÐÙØÑÒØ

ÓÒÚÖÒØ ÔÖ Ì ÈÓ ÓÑÔÐØÓ ÐÓ ÔÙÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

Ä ××ÓÐÙØ ÓÒÚÖÒÞ ÔÖ Ó ÑÔÐ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÑ ×ÔÔÑÓ ÐÐ ËÞ


ÈÊÇÈÊÁÌ ËÈÌÌÊÄÁ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÄÁÅÁÌÌÁ

ÁÒ ÑÓ Ð ×ÓÑÑ ÐÐ ×Ö ÒÐÐ ÓÒ Ë ÊÑÒ ÑÓ×ØÖÖ Ë Á

Ì ÕÙ×ØÓ × ÓÔÓ Ð ÓÐÑÓ

Á Ì Á Ì ¡¡¡ Ì Ñ

Á Ì ¡¡¡ Ì Ñ Á Ì

Á Ì Ñ

Ä× ÑÓ ÓÖ Ñ ÐÐÓÖ Ì Ñ ÔÖ Ì ÇØØÒÑÓ Ó×

Á Ì Ë Ë Á Ì Á

Ó ÑÓ×ØÖ Ë Á Ì

ÓÑ ÔÖÑ ÔÔÐ ÞÓÒ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÔÖÓÚÑÓ Ð ÑÔÓÖØÒØ ØØÓ ÐÓ ×ÔØØÖÓ

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÙÒ Ò×Ñ Ù×Ó ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ÑÓ×ØÖÖÑÓ

Ò

ÌÓÖÑ ËÔØØÖÓ Ù×Ó

Ä Ò×Ñ Ö×ÓÐÚÒØ Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑ

ÔÐ××Ó ÔÖØÓ ÕÙÒ ÐÓ ×ÔØØÖÓ Ì Ù×Ó

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ì ÔÖØÓ ÁÒ «ØØ Ì ÓÑ ÚÖÑÓ ÒÐ ÌÓÖÑ

Ë Ì ÈÖ ÙÒ Ì ¬××Ó ÙÒ ÕÙÐ×× ÑÓ

Ì Á Ì Á Á

Ì Á Á Ì Á

ÁÒ ÒÓ Ð ÓÔÖØÓÖ Ò ÔÖÒØ× ¡¡¡℄ ÓÒÎ ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖÐÓ ÒÐÐ ÓÖÑ

Ì Ì Î ÓÚ Î Á Ê

ÈÓ Ì Ì ÐÑØØÓ Ð ÄÑÑ ÑÔÐ Ê Ì ÁÒÓÐØÖ

Ð ÌÓÖÑ ÑÓ×ØÖ Î ÙÒ ÒÚÖ×Ó

Î

Ê ℄

Ò ÔÖ ØÙØØ ØÐ Ê Ó××
ÊÊ

ÈÓ Ì Ê ÚÑÓ Ó ÐÐ ÔÖ ÓÒ ×Ó× Ð

Ð ÓÔÖØÓÖ Ì ÙÒ ÒÚÖ×Ó

Ê Ì Ì Î Î Ê

ÉÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØ ÙÒ ÒØÓÖÒÓ ÓÒ××ØÒØ ÚÐÓÖ ÖÓÐÖ Ì ÈÓ

Ì Ö ÖØÖÖÓ Ì ÔÖØÓ Ó× Ð ÓÑÔÐÑÒØÓ Ì Ì Ù×Ó

ÖÒ ÑÔÓÖØÒÞ Ó××ÖÚÖ Ò ÕÙ×Ø ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÑÓ Ò ÓØØÒÙØÓ

ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ×ÐÖ Ð Ö×ÓÐÚÒØ ÓÒ ÙÒ ×Ö ÔÓØÒÞ ÁÒØØ ÐÐ

ÓØØÒÑÓ ÑÑØÑÒØ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÌÓÖÑ ÊÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ð Ê×ÓÐÚÒØ

ÈÖ Ì ÓÑ ÒÐ ÌÓÖÑ ÓÒ Ì Ð Ö×ÓÐÚÒØ Ê Ì Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ê


Ê


Ð ×Ö ××ÒÓ ××ÓÐÙØÑÒØ ÓÒÚÖÒØ ÔÖ ÓÒ ÒÐ × ÓÔÖØÓ ØÓ ℄

Ê

ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ÉÙ×ØÓ × Ó ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ì

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÔÖÑØØÖ ÔÔÐ Ö Ð ÒÐ× ÓÑÔÐ×× ÐÐ ØÓÖ ×ÔØØÖÐ ÓÑ

ÚÖÑÓ ÒÐÐ ËÞ

ÓÑ ÙÐØÖÓÖ ÓÒ×ÙÒÞ Ð ÌÓÖÑ ÔÖÓÚÑÓ Ð ÑÔÓÖØÒØ ØØÓ ÔÖ ÙÒ

ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÙÒ Ò×Ñ ÐÑØØÓ ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó

ÌÓÖÑ ËÔØØÖÓ

ÄÓ ×ÔØØÖÓ Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó

ÓÑÔØØÓ ÒÐ × ÓØÓ

Ì

ÉÙÒ Ð Ò×Ñ Ö×ÓÐÚÒØ Ì Ì ÒÓÒ ÚÙÓØÓ Ò ÑÓ×ØÖÖÑÓ Ì ℄

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ð ÌÓÖÑ ÓØØÒÑÓ Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ê Ì Á


ÁÌ
Ì

ÓÚ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ Ð ×Ö ÓÒÚÖ ÔÖ ØÙØØ ØÐ

­

­

­ Ì

­ ÌÓ Ì

ÁÐ Ñ×ÑÓ ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖ Ò ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ØÐ Ò Ì ÉÙÒ ÐÓ ×ÔØØÖÓ

Ì Ì Ú Ö ÒÐ × Ó Ó× Ì ÐÑØØÓ ÁÒÓÐØÖ Ì

Ù×Ó ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÉÙÒ Ì ÓÑÔØØÓ

ÈÓ Ð ØÓÖÑ ÔÔÒ ÑÓ×ØÖØÓ ×ÔÔÑÓ ÔÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì

×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÐÑØØÓ ×ÑÖ ÒØÙÖÐ Ö× ÕÙÐ Ð × Ó ÑÒÑÓ

ØØÓÖÒÓ ÐÐ ÓÖÒ ÓÒØÒ Ð ÒØÖÓ ×ÔØØÖÓ ÉÙ×Ø ÓÑÒ ×ÙÖ× Ð ×ÙÒØ

ÓÒ ØØÓ

ÒÞÓÒ ÊÓ ËÔØØÖÐ

ÁÐ ÖÓ ×ÔØØÖÐ Ö Ì ÙÒÓÔÖØÓÖÌ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó

Ð ÖÓ

Ö Ì ×ÙÔ

Ì

Ð ÔÙ Ô ÓÐÓ × Ó Ù×Ó ÒØÖØÓ ÒÐÐ ÓÖÒ Ð ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ÓÒØÒ Ì


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ Ä ÊÁËÇÄÎÆÌ ÄÄÇ ËÈÌÌÊÇ

ÐÐ ÓÚÚÓ ÔÖ Ð ÖÓ ×ÔØØÖÐ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒÓ

×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó ÑÓ

ÒÐÐ ËÞ ÔÖÓÚÖÑÓ

Ö Ì Ì

Ö Ì ÐÑ

Ò Ì Ò Ò

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ Ð Ê×ÓÐÚÒØ ÐÐÓ ËÔØØÖÓ

Ð ÙÒ ÙÐØÖÓÖ ÔÖÓÔÖØ Ð Ö×ÓÐÚÒØ ÒØÖ××ÒØ ×ÐÖ Ð Ñ×ÑÓ ØÑÔÓ ×ÓÒÓ

×ÔÖ×× ÒÐ ×ÙÒØ ÌÓÖÑ

ÌÓÖÑ ÕÙÞÓÒ Ð Ê×ÓÐÚÒØ ÓÑÑÙØØÚØ

ËÒÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó Ì Ì ℄ ÐÐÓÖ

ÁÐ Ö×ÓÐÚÒØ Ê Ì ×Ó× ÐÐ ÒØØ ÀÐÖØ Ó ÕÙÞÓÒ Ð Ö×ÓÐÚÒØ

Ê Ê ÊÊ Ì ℄

Ê ÓÑÑÙØ ÓÒ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ë ÓÑÑÙØ ÓÒ Ì

ÑÓ

ÊÊ ÊÊ Ì ℄

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ Ð Ð ÑÑÒ Ì ØÙØØÓ ÉÙÒ Á ÌÊ ÓÚ Á

Ð ÓÔÖØÓÖ ÒØØ ×Ù Ò Á ÊÌ ÓÒ×ÙÒÞ

Ê Ê Ê ÌÊ ÊÌ Ê

Ê Ì Ì Ê

ÊÌ Á Ì Á ℄Ê

ÊÊ

ÈÖ ÔÓØ× ËÌ ÌË ÉÙÒ ËÌ ÌË Í×ÒÓ Á ÌÊ ÊÌ ÓØØÒÑÓ Ó×

ÊË ÊËÌÊ ÊÌËÊ ËÊ

Ê ÓÑÑÙØ ÓÒ Ì ÔÖ ÉÙÒ Ê ÓÑÑÙØ ÓÒ Ê ÔÖ

ÁÐ ÒÓ×ØÖÓ ÔÖÓ××ÑÓ Ö×ÙÐØØÓ ×Ö Ð ÑÔÓÖØÒØ ØÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ×ÔØØÖÐ ÔÖ

ØÑÓ ÓÒ ÙÒ ÑÓØÚÞÓÒ ×ÙÖØ ÐÐ ØÓÖ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÐÐ ÑØÖ

Ë ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ ÙÒ ÑØÖ ÕÙÖØ ÐÐÓÖ Ü Ü ÔÖ ÕÙÐ Ü

ÔÔÐ ÒÓ × ÓØØÒ

Ü Ü Ü Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÓÒØÒÙÒÓ Ò ÕÙ×Ø ÑÒÖ ÑÓ ÔÖ ÓÒ ÒØÖÓ ÔÓ×ØÚÓ Ñ

Ñ Ü Ñ Ü

Ó×× × ÙÒÙØÓÚÐÓÖ ÐÐÓÖ Ñ ÙÒÙØÓÚÐÓÖ Ñ ÈÙ ÒÖÐÑÒØ ÐÐÓÖ

ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ ÐÐ ÑØÖ

Ô «Ò Ò

Ô «Ò Ò

«Ò Ò

«Ò Ò

¡¡¡ «

¡¡¡ « Á

Ë ÔÙÓ ÑÓ×ØÖÖ × ÓØØÒÓÒÓ Ó× ØÙØØ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÐÐ ÑØÖ Ô

×× ÒÓØÚÓÐ ÕÙ×Ø ÔÖÓÔÖØ × ×ØÒ Ð ×ÔÞ Ò ÓÑÔÐ×× ÑÒ

×ÓÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÓÑ ÑÓ×ØÖÖÑÓ ÆÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ù×ÖÑÓ Ð ØØÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÙÒÓ ×ÔØØÖÓ ÒÓÒ ÚÙÓØÓ ÉÙ×ØÓ ÐÓ ÑÓ×ØÖÖÑÓ ÔÙ Ò Ð ÓÒ ÑØÓ

ÐÐ ÒÐ× ÓÑÔÐ××

ÍÒ ÒÓØÞÓÒ ÓÒÚÒÒØ ÔÖ ÓÖÑÙÐÖ Ð ØÓÖÑ

Ô Ì Ô Ì

Ó Ô Ì Ð Ò×Ñ ØÙØØ ÒÙÑÖ ÓÑÔÐ×× ØÐ Ô ÔÖ ÕÙÐ Ì

Í×ÖÑÓ Ò Ô Ì ÓÒ ÙÒ ×Ò¬ ØÓ ×ÑÐ

ÌÓÖÑ ÔÔÐ ÞÓÒ ËÔØØÖÐ ÔÖ ÈÓÐÒÓÑ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó Ì

ÐÐÓÖ

Ô «Ò Ò

«Ò Ò

Ó×× ÐÓ ×ÔØØÖÓ Ô Ì ÐÐ ÓÔÖØÓÖ

¡¡¡ « «Ò

Ô Ì Ô Ì

Ô Ì «ÒÌ Ò «Ò Ì Ò

¡¡¡ « Á

ÓÒ××Ø ÔÖ ×ÑÒØ ØÙØØ ÕÙ ÚÐÓÖ Ð ÔÓÐÒÓÑÓ Ô ××ÙÑ ×ÙÐÐÓ ×ÔØØÖÓ Ì Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ××ÙÑÑÓ Ì Ó ×Ö ÑÓ×ØÖØÓ Ò ÁÐ ×Ó Ò

ÒÐ ÐÐÓÖ Ô Ì « Ô Ì Ë Ò ÆÐÐ ÔÖØ ÔÖÓÚÑÓ

ÒÐÐ ÔÖØ

Ô Ì Ô Ì

Ô Ì Ô Ì

Ó× ÓØØÒÑÓ Ð Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

Ë Ô Ì ×ÙÔÔÓÒÑÓ ÔÖ ××ÙÖÓ Ô Ì ÐÐÓÖ ÒÓÒ ××Ø Ð ÙÒ

Ì ÔÖ Ù × Ô

ÈÖ ×ÑÔÐ Ø × ÖÚÑÓ Ë Ô Ì

Ë Ô Ì Á


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ Ä ÊÁËÇÄÎÆÌ ÄÄÇ ËÈÌÌÊÇ

ÈÓ ÓÑÔÐ××Ó Ð ÔÓÐÒÓÑÓ ØÓ × Ô Ú ØØÓÖÞÞÖ ÓÑÔÐØÑÒØ

Ò ØÖÑÒ ÐÒÖ Ó××

× Ô «Ò ­ ­ ¡¡¡ ­ Ò

ÓÚ ­ ¡¡¡ ­ Ò ×ÓÒÓ Ð ÞÖ × ÔÒÓÒÓ ÒØÙÖÐÑÒØ Ó××

× ­ Ô ­

ÔÖ ÓÒ ­ ÈÖ Ð ÔÓØ× ××ÙÖ ØØ Ò××ÙÒ Ì ÔÙÓ ××Ö Ö × ÕÙÒ

× ÙÒ ­ Ò Ì × ÙÒ Ì ­ Á ÙÒ ÒÚÖ×Ó ÐÑØØÓ ÔÖ Ð ¬ÒØÓ ×Ù

ØÙØØÓ ÁÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÒÞ ÐÐ ÑÓ

Ë Ô Ì Á «Ò Ì ­ Á Ì ­ Á ¡¡¡ Ì ­ Ò Á

ÕÙÒ ÔÖ Ð ÒÐÐ ËÞ Ë ××Ø ÚÐ

Ë «Ò

Ì ­ ÒÁ

¡¡¡ Ì ­ Á

Ì ­ Á

ÉÙÒ Ò ÕÙ×ØÓ ×Ó Ô Ì Ò ÓÒØÖÞÓÒ ÓÒ Ð ÔÓØ× ××ÙÖ ØØ Ó

ÓÒ ÐÙÑÓ

ÑÓ×ØÖÑÓ ÓÖ Ð

ÄÓ ÑÓ ÑÓ×ØÖÒÓ

Ô Ì Ô Ì

Ô Ì Ô Ì

Ë Ô Ì ÈÖ ¬ÒÞÓÒ Ó ×Ò¬

×ÓÒÓ ÓÖ Ù ÔÓ××ÐØ

Ì ¬Á ÒÓÒ ÒÚÖ×Ó

Ì ¬Á ÒÚÖ×Ó

Ô Ì Ô Ì

Ô ¬ ÔÖ ÕÙÐ ¬ Ì

ÓÒ×ÖÑÓ ×ÔÖØÑÒØ ÕÙ×Ø Ù ×

Ô ¬ ÑÓ Ô ¬ ÉÙÒ ¬ ÙÒÓ ÞÖÓ Ð ÔÓÐÒÓÑÓ

Æ ×Ù ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ

× Ô

× Ô ¬

ÓÚ ÒÓØ Ð ÔÖÓÓØØÓ Ð ÐØÖ Ò ØØÓÖ ÐÒÖ «Ò ÁÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÒÞ

ÕÙ×Ø ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÑÓ

Ë Ì Ô Ì Á Ì ¬Á Ì


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

Ë ÓÑ ØØÓÖ Ì ÓÑÑÙØÒÓ ØÙØØ ÓÒ Ì ¬Á ÑÓ Ò

Ë Ì Ì ¬Á

ËÙÔÔÓÒÑÓ ÔÖ ××ÙÖÓ Ô Ì ÕÙÒ Ë ÙÒ ÒÚÖ×Ó ÐÐÓÖ Ð

Ð ÒÒÓ

Á Ì ¬Á Ì Ë Ë Ì Ì ¬Á

ÑÓ×ØÖ Ì ¬Á ÙÒÒÚÖ×Ó Ò ÓÒØÖÞÓÒ ÓÒ Ð ÒÓ×ØÖ ÔÓØ× ÐÐ ÓÒ

ØÖÞÓÒ ×Ù Ô Ì ÈÓ Ô Ì Ö ÖØÖÖÓ Ó ÔÖÓÚ Ð

×ÓØØÓ Ð ÔÓØ× Ì ¬Á ÒÓÒ ÙÒ ÒÚÖ×Ó

ËÙÔÔÓÒÑÓ ÓÑ ÔÖÑ × Ô ¬ ÔÖ ÕÙÐ ¬ Ì Ñ ÓÖ ××ÙÑÑÓ

Ð ÒÚÖ×Ó Ì ¬Á ××Ø ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ÑÑÒ Ì ¬Á ÓÑÓ ÚÖ

Ê Ì ¬Á

ÔÖ ÐØÖÑÒØ Ì ¬Á ×Ö ÐÑØØÓ ÔÖ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÒÚÖ×Ó ÐÑØØÓ Ô

ÔÐ ØÓ Ì ¬Á Ó× ¬ Ì ÓÒØÖÖ ¬ Ì ÐÐ ÐÐ

ÓØØÒÑÓ

Ê Ë

Ó ÑÓ×ØÖ Ô Ì ÔÖ Ô Ì ÑÔÐ Ö Ê Ë ÔÖ Ð ÄÑÑ

ÔÔÐ ØÓ Ô Ì Ó ÔÖÓÚ Ð ×ÓØØÓ Ð ÔÓØ× Ì ¬Á ÙÒ ÒÚÖ×Ó ÁÐ

ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖØÓ

Í×Ó ÐÐ ÒÐ× ÓÑÔÐ×× ÒÐÐ ÌÓÖ ËÔØØÖÐ

ÍÒÓ ×ØÖÙÑÒØÓ ÑÔÓÖØÒØ ÒÐÐ ØÓÖ ×ÔØØÖÐ Ð ÒÐ× ÓÑÔÐ×× ÓÒÒ××ÓÒ ØÖ Ð Ù

Ö ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ÓØØÒÙØ ÑÒØ Ð ÒØÖÐ ÓÑÔÐ×× ÙÖÚÐÒ Ð ×Ö ÔÓØÒÞ

ÆÓ Ù×ÖÑÓ ×ÓÐÑÒØ Ð ×Ö ÔÓØÒÞ ÁÒ ÕÙ×ØÓ ÑÓÓ ×ÖÑÓ Ô ÑÒØÒÖ Ð

× Ù××ÓÒ ÙÒ ÐÚÐÐÓ ÔÙ ÐÑÒØÖ ÚÖÑÓ ×ÓÒÓ ×ÓÐÑÒØ ÔÓ ÓÒ ØØ

ØØ ×ÐÖ ×ÙÓÒÓ

ÍÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ØØÓ ÓÒÒ××Ó × ÒÓÒ Ð ÙÒÓÒ Ù Ò×Ñ ÔÖØ ÒÓÒ ÚÙÓØ

×ÙÒØ ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ØØÓ ÓÒÒ××Ó × ÓÒÒ××Ó ÕÙÒÓ

ÖÙÖØÓ ÓÑ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ

ÈÖ ÙÒ ÓÑÒÓ ÒÐ ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ÒØÒÑÓ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØÓ ÓÒÒ××Ó


Ë ÔÙÓ ÑÓ×ØÖÖ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØÓ ÓÒÒ××Ó × ×ÓÐÓ × × ÙÒ

ÓÔÔ ÔÙÒØ ÔÙÓ ××Ö ÓÒÙÒØ ÙÒ ÐÒ ×ÔÞÞØ ÓÒ××ØÒØ ÙÒ ÒÙÑÖÓ

¬ÒØÓ ×ÑÒØ ÖØØ ÓÒ ØÙØØ ÐÓÖÓ ÔÙÒØ ÔÔÖØÒÒØ ÁÒ ÑÓÐØ ÐÖ ×ÙÐÐ ÒÐ×

ÓÑÔÐ×× Ó Ù×ØÓ ÓÑ ¬ÒÞÓÒ ÓÒÒ××ÓÒ

ÁÐ Ö×ÓÐÚÒØ Ê ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÔÒ Ð ÔÖÑØÖÓ ÓÑÔÐ××Ó Ó ×ÙÖ×

ÒØÖÓÙÖÖ Ð ÒÓ×ØÖÓ ÔÖ×ÒØ ÔÔÖÓ Ó ÒÐ ÑÓÓ ×ÙÒØ

ÈÖ ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÚÐÓÖ ÚØØÓÖÐ Ó ÙÒÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÒ ÚÖÐ ÓÑÔÐ××

ÒØÒÑÓ ÙÒ ÔÔÐ ÞÓÒ

Ë £

Ë

ÓÚ £ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÕÙÐÙÒÕÙ Ð ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó Ë ÖÚÑÓ Ë ÒÚ

Ë ÔÖ ÚÖ ÙÒ ÒÓØÞÓÒ ×ÑÐ Ê ÔÖ ÒÐ ×ÙØÓ ÓÒ×ÖÖÑÓ Ë Ê

£ Ì


ÍËÇ ÄÄ ÆÄÁËÁ ÇÅÈÄËË ÆÄÄ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ

ÒÞÓÒ ÇÐÓÑÓÖ×ÑÓ ÄÓ Ð ÇÐÓÑÓÖ×ÑÓ

Ë £ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÔÖØÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó ÐÐÓÖ Ë ÒÐÐ

ØØÓ ××Ö ÐÓ ÐÑÒØ ÓÐÓÑÓÖÓ ×Ù £ × ÔÖ ÓÒ £ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ò ×Ö ÔÓØÒÞ

Ë

Ë


ÓÒ Ë ÖÓ ÓÒÚÖÒÞ ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ Ë ØØÓ ÓÐÓÑÓÖÓ ×Ù £ × Ë

ÐÓ ÐÑÒØ ÓÐÓÑÓÖ ×Ù ££ ÙÒ ÓÑÒÓ Ë ØØÓ ÓÐÓÑÓÖÓ ÒÐ ÔÙÒØÓ × Ë

ÓÐÓÑÓÖÓ Ò ÙÒ ßÒØÓÖÒÓ

ÉÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ØÒ ÓÒØÓ ÐÐ ×ÙÒØ ×ØÙÞÓÒ Ä Ò×Ñ Ö×ÓÐÚÒØ Ì ÙÒ

ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ÔÖØÓ ÔÖ Ð Ñ ÒÓÒ ×ÑÔÖ ÔÙÓ ××Ö ÙÒ ÓÑÒÓ Ó×

Ò ÒÖÐ Ð ÙÒÓÒ ÓÑÒ ×ÙÒØ Ò×Ñ ÔÖØ ÓÒÒ×× ×ÙÒØ ÎÖÑÓ

Ð Ö×ÓÐÚÒØ ÓÐÓÑÓÖÓ Ò ÓÒ ÔÙÒØÓ Ì ÉÙÒ Ò ÕÙÐ×× ×Ó ÐÓ ÐÑÒØ

ÓÐÓÑÓÖÓ ×Ù Ì ¬ÒÒÓ Ó× ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÓÐÓÑÓÖ ×Ù × ÙÒÓ ÕÙ×Ø

ÓÑÒ ÓÐÓÑÓÖÓ ×Ù Ì × ×ÓÐÓ × Ì ÓÒÒ××Ó Ó× Ì ÙÒ ×ÒÓÐÓ

ÓÑÒÓ

ÓÑ ÔÖÒÒÙÒ ØÓ ÐÓ ×ØÖÙÑÒØÓ Ú ÔÖ Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÐÐ ÒÐ× ÓÑÔÐ×× ÐÐ

ØÓÖ ×ÔØØÖÐ ×Ö ÐÌÓÖÑ ÁÒ ÔÖØ ÓÐÖ ××Ó ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ×ÓÔÖ

Ø ÔÓ××ÑÓ ÖÚÖ ÑÑØÑÒØ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ÇÐÓÑÓÖ¬ Ð Ê×ÓÐÚÒØ

ÁÐ Ö×ÓÐÚÒØ Ê Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

ÓÑÔÐ××Ó ÓÐÓÑÓÖÓ Ò ÓÒ ÔÙÒØÓ ÐÐ Ò×Ñ Ö×ÓÐÚÒØ Ì Ì ÉÙÒ ÐÓÐÑÒØ

ÓÐÓÑÓÖÓ ×Ù Ì

ÁÒÓÐØÖ Ì Ð Ò×Ñ ÔÙ ÖÒ ×Ù Ù Ð Ö×ÓÐÚÒØ Ì ÐÓ ÐÑÒØ ÓÐÓÑÓÖÓ ÁÒØØ

Ð Ö×ÓÐÚÒØ ÒÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÓÒØÒÙØÓ ÒÐØ ÑÒØ Ò ÔÙÒØ ÐÐÓ ×ÔØØÖÓ Ó × ÔÙÓ

ÚÖ ÐÐ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ Ê×ÓÐÚÒØ

Ë Ì ÓÚ ÙÒÓ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó Ì ÐÐÓÖ

Ê Ì Æ

Ð ×ØÒÞ ÐÐÓ ×ÔØØÖÓ Ì ÉÙÒ

ÓÚ Æ Ò

× Ì

×

Ê Ì ÓÑ Æ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð ÌÓÖÑ ÑÓ ÔÖ ÓÒ Ì Ð × Ó ÙÒ

×ÓØØÓÒ×Ñ Ì ÉÙÒ Ð ÖÓ Ö Ð Ñ××ÑÓ × Ó ÔÖØÓ ÒØÖØÓ Ò ÓÒØÒÙØÓ

Ò Ì Ú ××Ö

Ö Ê

Ä ×ØÒÞ ÐÐ ×ÔØØÖÓ Ú ××Ö ×Ù ÚÓÐØ

ÕÙÒ Ò ×Ù Ð ÓÑ ÒÙÒ ØÓ

Æ Ö


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÖÒ ÑÔÓÖØÒÞ ØÓÖ ÔÖØ ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ

Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó ÒÓÒ ÔÓ×× Ñ ××Ö ÙÒ Ò×Ñ ÚÙÓØÓ

ÌÓÖÑ ËÔØØÖÓ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó Ì ÐÐÓÖ Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖ ÔÓØ× Ë Ì ÐÐÓÖ Ì Ë Ì ÐÐÓÖ

Ì Ä ×Ö ËÞ


Ê

Ì

Ì


ÈÓ ÕÙ×Ø ×Ö ÓÒÚÖ ÔÖ Ì ×× ÓÒÚÖ ××ÓÐÙØÑÒØ ÔÖ

Ì Ó×× ÔÖ Ì ÈÖ ÕÙ×Ø ÔÖ Ð ÓÖÑÙÐ ÐÐ ×ÓÑÑ ÙÒ ×Ö

ÓÑØÖ

Ê

¬

¬

¬

¬

¬

¬


¬ Ì

¬

¬

¬

¬

¬

¬


Ì Ì

Ì

ÅÓ×ØÖÑÓ Ð ××ÙÒÞÓÒ Ì ÔÓÖØ ÙÒ ÓÒØÖÞÓÒ Ì ÑÔÐ

Ì ÉÙÒ Ê ÓÐÓÑÓÖÓ ÔÖ ØÙØØ ÔÖ Ð ÓÒ×ÙÒÞ ÔÖ ÙÒ Ü

¬××Ó ÙÒ ¬××Ó Ð ÙÒÞÓÒ ¬ÒØ

ÊÜ

×ÚÐÙÔÔÐ Ò ×Ö ÔÓØÒÞ ÒÐÐ ÒØÓÖÒÓ ÓÒ ÕÙÒ ÓÐÓÑÓÖ ×Ù Ó××

ÙÒ ÙÒÞÓÒ ÒØÖ ÈÓ Ð ÓÐÓÑÓÖ¬ ÑÔÐ Ð ÓÒØÒÙØ ÓÒØÒÙ Ó× ÐÑØØ ×ÙÐ

× Ó ÓÑÔØØÓ Ì Å Ò ÐÑØØ ÔÖ Ì ÔÖ Ê Ì

ÔÖ Ð

ÊÜ ÊÜ Ê Ü

ÜÌ

ÉÙÒ ÐÑØØ ×Ù ÔÖ Ó Ó×ØÒØ ÔÖ Ð ØÓÖÑ ÄÓÙÚÐÐ ×ØÐ× ÙÒ

ÙÒÞÓÒ ÒØÖ ÐÑØØ ×Ù ØÙØØÓ Ð ÔÒÓ ÓÑÔÐ××Ó ÙÒ Ó×ØÒØ ÈÓ Ü


Ê

Ò ÖÒÓ ÖØÖÖ Ó×Ø ÑÔÐ Ê ÒÔÒÒØ ÕÙÒ Ò

Ì Á Å Ó ÑÔÓ××Ð Ð ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖØÓ

ÈÓ××ÑÓ Ò¬Ò ÔÖÓÚÖ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ÊÓ ËÔØØÖÐ

Ë Ì ÙÒÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ÖÓ

×ÔØØÖÐ Ö Ì Ì ÑÓ

Ö Ì ÐÑ

Ò Ì Ò Ò Ò

Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ö Ò Ì ÚÒØÑÒØ ÔÖ ÓÒ Ò

Ö Ì Ò Ò


ÍËÇ ÄÄ ÆÄÁËÁ ÇÅÈÄËË ÆÄÄ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ

ØÓ ÙÒ ¯ ÕÙÐÙÒÕÙ ÔÖ ¬ÒÞÓÒ Ò ××Ø ÙÒ Ñ ØÐ Ì Ñ Ñ Ö ¯

ÈÖ ÙÒ Ò ÖØÖÖÓ × ÖÚÑÓ Ò ÔÑ Õ ÓÚ Õ Ñ ÐÐÓÖ ÔÓ

ÓØØÒÑÓ

Ì Ò Ò Ì Ñ ÔÒ Ì ÕÒ Ö ¯ ÑÔÒ Ì ÕÒ

Ñ ¬××Ó ÔÖ Ò ÕÒ ÕÙÒ ÑÔÒ ÈÖ Ó ÑÓ Ð ÐÑØÞÓÒ

×ÙÔÖÓÖ Ì Ò Ò ØÒ Ö ¯ ÔÖ Ò ÕÙÒ ××Ø ÙÒ Æ ØÐ ÔÖ ÒÆ ×

Ì Ò Ò Ö ¯

ÕÙ×Ø ×ÙÐÒÞ ÐÐ ×Ù ÐÑÒ Ì Ò Ò ××Ø ÙÙÐ Ö

ÅÓ×ØÖÑÓ ÓÖ

Ö Ì ÐÑ

Ò Ì Ò Ò

ÑÓ Ì Ò Ì ℄ Ò ÔÖ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ×ÔØØÖÐ Ó×

Ö Ì Ò Ö Ì ℄ Ò

ÐÐ ÒÐÐ ËÞ ÔÔÐ Ø Ì Ò ÒÚ Ì ÚÑÓ

Ð ÓÒÖÓÒØÓ

ÔÖ ÓÒ Ò ÉÙÒ ×Ù Ð

ÅÓ×ØÖÑÓ Ò¬Ò

ÓÒ×ÖÑÓ Ð ×Ö

Ö Ì Ò Ì Ò

Ö Ì Ö Ì Ò Ò Ì Ò Ò

Ö Ì ÐÑ

Ò Ì Ò Ò

ÊÌ


Ë ÔÙÓ ÑÓ×ØÖÖ Ò ÑÒÖ Ð ØÙØØÓ ÒÐÓ ÕÙÐÐ ÙØÐÞÞØ ÔÖ Ð ×Ö ÔÓØÒ

Þ ÚÖÐ ÖÐ ×× ÓÒÚÖ ÐÐ ×ØÖÒÓ Ð × Ó ÒØÖØÓ ÒÐÐ ÓÖÒ ÖÓ

ÑÜ ÐÑÒ Ì Ò Ò ÉÙÒ ÔÓ ÐÑÒ Ì Ò Ò ××Ø ÑÓ ÑÜ ÐÑÒ Ì Ò Ò

ÐÑÒ Ì Ò Ò Ö Ð×Ö ÓÒÚÖ ÔÖ Ö Ë ÓÖ ËÒ Ð Ò ×Ñ ×ÓÑÑ ÔÖÞÐ

ÐÐ ×Ö Ó××ÖÚÑÓ

ÌËÒ ËÒÌ Á

Ò Ì


ÈÓ Ð ×Ö ÓÒÚÖÒØ ÔÖ ÖÚ ××Ö ÐÑÒ Ò Ì Ò ÔÖ Ö

ÕÙÒ Ð ×ÓÑÑ ÐÐ ×Ö ÔÖÓÔÖÓ Ð ÓÔÖØÓÖ Ö×ÓÐÚÒØ Ó ÔÖÓÚ Ð

ÐÐÓÖ Ð Ð ÑÔÐ ÒÓ Ð


ÈÁÌÇÄÇ ÌÇÊÁ ËÈÌÌÊÄ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ

ÈÖÓÐÑ

Ë ℄ × Ì ¬ÒØÓ

ÌÜ Ø Ú Ø Ü Ø

ÓÒ Ú Ø ÅÓ×ØÖÖ Ì ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×ØÙÖÒ ÐÓ ×ÔØØÖÓ

ËÙÖÑÒØÓ Ì Ú Ì Ú Ø ÑÑØØ ÒÚÖ×Ó ÐÑØØÓ Ê Ú Ø

ÔÖ ØÙØØ ÒÓÒ ÔÔÖØÒÓÒÓ ÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ Ù×Ó Ê Ú ÕÙÒ Ì Ô Ì

Ê Ú

Ë « Æ ÙÒ Ò×Ñ ÒÙÑÖÐ ÖÐ Ò×Ó ÒÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ ℄ Ë ÓÒ×Ö

¡ ¡

Ð ÓÔÖØÓÖ Ì ¬ÒØÓ Ý ÌÜ ÓÚ × Ü Ö×ÙÐØ Ý «

ÅÓ×ØÖÖ Ì ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×ØÙÖÒ ÐÓ ×ÔØØÖÓ

ËÙÖÑÒØÓ ÈÓ È¬ ¬

¬« ¬ Ȭ ¬

¬ ¬ ÑÓ Ì ××ÒÓ

Ð ÒÚÖ×Ó × ××Ø


Ì Á Ü «

Ì Á Ü « «

«Ë ℄ Ð ÒÚÖ×Ó Ê ××Ø ¬ÒØÓ ×Ù ØÙØØÓ ÁÒØØ × Æ ÑÒ × ℄ ×

Ð ×ØÒÞ ÐÐ ÒØÖÚÐÐÓ ÑÓ

¬ ¬

¬

« Æ

¬ ¬

¬¬


Ë ℄ ÐÐÓÖ Ê× ÙÖÑÒØ ÒÓÒ ××Ø ÔÖ « ÉÙÒ ÔÓ Ì Ù×Ó

×Ù Ì ℄ Ë « ÐÐÓÖ Ê ÖØÑÒØ ××Ø ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÐÐ ÓÖÑ Ò Ó×ØØÙ× ÓÒÓ ÙÒ Ò×Ñ Ò×Ó Ò ÉÙÒ

Ô Ì « Æ Ì Ì Ô Ì

Ë ÓÒ×Ö Ð ÓÔÖØÓÖ Ì Ô Ô ¡

¬ÒØÓ Ý ÌÜ ÓÚ × Ü Ö×ÙÐØ

¡

Ý ÅÓ×ØÖÖ Ì ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×ØÙÖÒ ÐÓ ×ÔØØÖÓ

ËÙÖÑÒØÓ Ì ÕÙÒ × ×Ù Ì Ë Ð

ÙØÓÚÐÓÖ Ì Ó×× ØÐ ÌÜ ×ÓÒÓ

Ü « « « ¡

ÓÒ « ÈÖ ×× ÔÔÖØÒÓÒÓ Ô ÕÙÒ Ì ÈÖ

ÒÚ Ü Ô ÕÙÒ Ð ÒÚÖ×Ó Ê ××Ø ÈÓ Ê Ì Ð ÓÔÖØÓÖ Ê

ÔÖ ÒÓÒÔÙÓ ××Ö ÐÑØØÓ ÕÙÒ Ô Ì Ð × Ó ÔÖØÓ ÒØÖØÓ ÒÐÐ ÓÖ¬Ò

ÖÓ Ì Ð Ö ÓÒÖÒÞ ÒØÖØ ÒÐÐ ÓÖÒ ÖÓ


ÔØÓÐÓ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÓÑÔØØ ×Ù

ËÔÞ ÆÓÖÑØ ÐÓÖÓ ËÔØØÖÓ

Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ×ÓÒÓ ÑÓÐØÓ ÑÔÓÖØÒØ ÒÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ×ÑÔÓ ××

Ó ÒÓ ÙÒ ÖÙÓÐÓ ÒØÖÐ ÒÐÐ ØÓÖ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ Ò ÚÖ ÔÖÓÐÑ ¬×

ÑØÑØ

Ä ÐÓÖÓ ØÓÖ ×ÖÚØ ÓÑ ÙÒ ÑÓÐÐÓ Ò ÔÖÑ ÐÚÓÖ ÒÐ× ÙÒÞÓÒÐ Ä ÐÓÖÓ

ÔÖÓÔÖØ ××ÓÑÐÒÓ Ú ÒÓ ÕÙÐÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ÒÐ ×ÔÞ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ä

ØÓÖ ×ÔØØÖÐ ÔÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÓÑÔØØ ÔÙÓ ××Ö ØÖØØØ Ò ÑÒÖ ÕÙ× ×Ù×ØÚ

ÒÐ ×Ò×Ó Ð ÑÓ× ØÓÖ ÖÓÐÑ ×ÙÐÐ ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ ÐÒÖ ÔÙÓ ××Ö ×Ø×

ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÐÒÖ ÙÒÞÓÒÐ ÌÜ Ü Ý ÓÒ ÙÒ ÔÖÑØÖÓ ÓÑÔÐ××Ó ÉÙ×Ø ØÓÖ

ÒÖÐÞÞØ ÑØ ØÓÖ Ê×Þ Ë ÙÖ

ÖÚ ÓÖÒØÑÒØÓ ×ÙÐ ÔÖÒ ÔÐ ÓÒØÒÙØÓ Ð

ÔØÓÐÓ

Ä ÒÓÞÓÒ ÓÑÔØØÞÞ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ×ØØ ×ÙÖØ ÐÐ ÕÙÞÓÒ

ÒØÖÐ ×ØØ Ð ÔÖÓÔÖØ Ö×ÙÐØØ ××ÒÞÐ ÒÐÐ ØÓÖ ÖÓÐÑ × ÙØÖÑÓ Ð

ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØ ÒÖÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ÒÐÐ ËÞÓÒ Ð ÐÓÖÓ

ÔÖÓÔÖØ ×ÔØØÖÐ ÒÐÐ ËÞÓÒ Ä ØÓÖ Ê×Þ Ë ÙÖ × × ×ÙÐÐ ËÞÓÒ

Ö×ÙÐØØ ÓØØÒÙØ ÔÖ Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ×ÓÒÓ ÔÖ×ÒØØ ÒÐÐ ËÞÓÒ

ÐÐ ÐÐ ËÓÒÓ Ò ÐÙ× Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ ÒÐÐ ËÞÓÒ

ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÓÑÔØØ ×Ù ËÔÞ ÆÓÖÑØ

ÑÓ ¬ÒØÓ Ó× × ÒØÒ ÔÖ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÓÑÔØØÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

ÓÒÚÒ ÓÖ ÒØÖÓÙÖÖ Ð ÓÒ ØØÓ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ

ÒÞÓÒ ÊÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÍÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å × ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ × Ð

×Ù Ù×ÙÖ Å ÓÑÔØØ

ÙØÐ ÒÐ ×ÙØÓ Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ

ÄÑÑ ÖØÖÓ ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ë ÔÖ ÓÒ ×Ù ××ÓÒ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Å ××Ø ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖ Ò ÐÐÓÖ Å ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÓÒØÒÙØ Ò Å ÑÓ×ØÖÑÓ

ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖ Ò Å ÈÖ ¬ÒÞÓÒ Ù×ÙÖ ××Ø

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÞÒ Å ØÐ ÜÒÞÒ Ò ÈÖ Ð ÔÓØ× ØØ Ð ×Ù ××ÓÒ ÞÒ

ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÞÒ ÓÒÚÖ ÙÒ ÖØÓ Þ Ò ÕÙÒ Ò Å ÇÖ

ÜÒ Þ ÜÒÞÒ

ÞÒ Þ

ÔÖ ÓØØÒÑÓ ÜÒ Þ ÕÙÒ Ð ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÜÒ ÓÒÚÖ Ò Å

ÈÓ××ÑÓ ÓÖ ÒØÖÓÙÖÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ

ÒÞÓÒ ÇÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÍÒ ÓÔÖØÓÖ Ì ÑØÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÓÑÔØØÓ Ó ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔÐØÑÒØ ÓÒØÒÙÓ × Ì ÐÒÖ × ÔÖ ÓÒ

×ÓØØÓÒ×Ñ ÐÑØØÓ Å Ð ÑÑÒ Ì Å ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØ

ÅÓÐØ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ò ÒÐ× ×ÓÒÓ ÓÑÔØØ ÍÒ ØÓÖ ××ØÑØ Ð ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÓÑÔØØ ÑÖ× ÐÐÓ ×ØÙÓ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ ÐÐ ÓÖÑ

Ì Á Ü × Ý × ÓÚ ÌÜ ×× Ø Ü Ø Ø

ÓÚ ÙÒ ÔÖÑØÖÓ Ý Ð ÖÒÐ ×ÓÒÓ ÙÒÞÓÒ Ø ×ÓØØ ÖØ ÓÒÞÓ

Ò Ü Ð ÙÒÞÓÒ Ò ÓÒØ ÉÙ×Ø ÕÙÞÓÒ Ó ÒÓ ÙÒ ÖÙÓÐÓ Ò ÒÐÐ ØÓÖ ÐÐ

ÕÙÞÓÒ «ÖÒÞÐ ÓÖÒÖ ÐÐ ÖÚØ ÔÖÞÐ ÀÐÖØ × ÓÔÖ× Ð ØØÓ

×ÓÖÔÖÒÒØ Ö×ÙÐØØ ××ÒÞÐ ÖÐØÚ ÐÐ Ö×ÓÐÙÐØ ØÓÖ ÖÓÐÑ

ÒÓÒ ÔÒ ÐÐ ××ØÒÞ ÐÐ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÒØÖÐ Ì Ò Ñ ×ÓÐÑÒØ Ð

Ð ××ÙÒÞÓÒ Ì × ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ê×Þ ÒÐ ×ÙÓ ÑÓ×Ó ÖØ ÓÐÓ

Ð ÔÓ× Ð ØÓÖ ÖÓÐÑ Ò ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖØØ ××ÓÑØ

ÁÐ ØÖÑÒ ÓÑÔØØÓ ×ÙÖØÓ ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ÁÐ ØÖÑÒ ÔÙÒØ Ó ÓÑÔÐØÑÒØ

ÓÒØÒÙÓ ÔÙÓ ××Ö ÑÓØÚØÓ Ð ×ÙÒØ ÐÑÑ ÑÓ×ØÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÓÑÔØØÓ ÓÒØÒÙÓ ÑÒØÖ Ð ÒÚÖ×Ó Ò ÒÖÐ ÒÓÒ ÚÖÓ

ÄÑÑ ÓÒØÒÙØ

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ÐÐÓÖ

ÇÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì ÐÑØØÓ ÕÙÒ ÓÒØÒÙÓ

Ë Ñ Ð ÓÔÖØÓÖ ÒØØ Á ÓÒØÒÙÓ ÒÓÒ ÓÑÔØØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ×Ö ÙÒØÖ Í Ü Ü ÐÑØØ ÈÓ Ì ÓÑ

ÔØØÓ Ì Í ÓÑÔØØÓ ÐÑØØÓ ÔÖ Ð Ó×

×ÙÔ

Ü

ÌÜ

ÉÙÒ Ì ÐÑØØÓ ÑÓ×ØÖ ÓÒØÒÙÓ

ÆØÙÖÐÑÒØ Ð ÔÐÐ ÙÒØÖ Ù× Å Ü Ü ÐÑØØ Ë Ñ

ÐÐÓÖ ÑÔÐ Å ÒÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÓÑÔØØÓ ÕÙÒ Á Å Å Å ÒÓÒ

ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ

××ÙÑÑÓ ÐÐÓÖ ØØ × ÓÒÓ ØÔÓ ÓÒ ØØ ÔÖÑÓ ØÔÓ Ä Ù

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ØÓÖ ×ÓÒÓ ÑÓÐØÓ «ÖÒØ ÔÖ ÖÓÒ ÒÓÒ ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ×ÔØ Ò ÔÓ ÔÖÓÐ


ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ ËÍ ËÈÁ ÆÇÊÅÌÁ

ÐÐ ¬ÒÞÓÒ ÓÑÔØØÞÞ ÙÒ Ò×Ñ ÓØØÒÑÓ ÐÑÒØ ÙÒ ÙØÐ

ÖØÖÓ ÔÖ Ð ÓÔÖØÓÖ

ÌÓÖÑ ÖØÖÓ ÓÑÔØØÞÞ

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÐÓÖ Ì ÓÑÔØØÓ ×

×ÓÐÓ × ÔÔÐ ÓÒ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ ÜÒ Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÌÜÒ

ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ì ÓÑÔØØÓ ÜÒ ÐÑØØ ÐÐÓÖ Ð Ù×ÙÖ ÌÜÒ Ò ÓÑ

ÔØØ Ð ¬ÒÞÓÒ ÑÓ×ØÖ ÌÜÒ ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ

Î ÚÖ× × ××ÙÑ ÓÒ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ ÜÒ ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ

ÜÒ ØÐ ÌÜÒ ÓÒÚÖ Ò Ë ÓÒ×Ö ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÐÑØØÓ

× ÝÒ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ××ÓÒ Ò Ì ÐÐÓÖ ÝÒ ÌÜÒ ÔÖ ÕÙÐ ÜÒ

ÜÒ ÐÑØØ ÔÓ ÐÑØØÓ ÈÖ ÔÓØ× ÌÜÒ ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ

ÓÒÚÖÒØ ÉÙÒ Ì ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÐÑÑ ÔÖ ÝÒ ÒÌ Ö ÖØÖÖ

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ Ó ÑÓ×ØÖ Ì ÓÑÔØØÓ

ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ ×Ù Ò ÑÒÖ ÔÖ××Ó ÓÚÚ Ð ×ÓÑÑ Ì Ì Ù ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÓÑÔØØ Ì ÓÑÔØØ ÒÐÓÑÒØ «Ì ÓÒ« ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ × ÐÖ

ÓÑÔØØÓ ÉÙÒ ÑÓ Ð ×ÙÒØ Ö×ÙÐØØÓ

Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ Ò ÓÖÑÒÓ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ

ÁÒÓÐØÖ Ð ÌÓÖÑ ÑÔÐ ÒÐ ×Ó ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ × ÚÖ¬ ÒÓ Ð ÙÒ ×Ñ

ÔЬ ÞÓÒ

ÌÓÖÑ ÓÑÒÓ Ó ÑÑÒ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÐÓÖ

Ë Ì ÐÑØØÓ Ñ Ì Ð ÓÔÖØÓÖ Ì ÓÑÔØØÓ

Ë Ñ Ð ÓÔÖØÓÖ Ì ÓÑÔØØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÜÒ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ Ò ÐÐÓÖ Ð ×Ù

ÐÒÞ ÌÜÒ Ì ÜÒ ÑÓ×ØÖ Ð Ò×Ñ ÌÜÒ ÐÑØØÓ ÉÙÒ ÌÜÒ Ù×Ó

ÐÑØØÓ ××ÒÓ Ñ Ì Ò Ù ÑÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÌÜÒ ÓÑÔØØÓ

ÕÙÒ ÌÜÒ ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÈÓ ÜÒ Ö ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ ÖØÖÖ

Ò Ð ÓÔÖØÓÖ Ì ÓÑÔØØÓ ÖÞ

×Ù ÐÐ ÔÖ Ð Ó××ÖÚÞÓÒ Ñ ÑÔÐ Ð ÐÑØØÞÞ Ì ÔÖ Ð

Ñ Ì Ñ ÔÖ Ð

ÅÒÞÓÒÑÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ì ÓÒ Ñ Ì ×Ô××Ó

ÑØÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÖÒÓ ¬ÒØÓ

ÁÐ ×ÙÒØ ØÓÖÑ ×ØÐ× Ð ÓÒÞÓÒ ×ÓØØÓ Ð ÕÙÐ Ð ÐÑØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ÓÑÔØØÓ ÁÐ ØÓÖÑ Ó×ØØÙ× Ò ÙÒ ÑÔÓÖØÒØ ×ØÖÙÑÒØÓ

ÔÖÑØØ ÑÓ×ØÖÖ Ð ÓÑÔØØÞÞ ÙÒ ØÓ ÓÔÖØÓÖ ÑÓ×ØÖÒÓ ××Ó Ð ÐÑØ

ÙÒÓÖÑ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ

ÌÓÖÑ ËÙ ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ

Ë ÌÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ò ÙÒÓ

×ÔÞÓ Ò Ë ÌÒ ÓÒÚÖ ÙÒÓÖÑÑÒØ ÒÐ ×Ò×Ó Ð ÓÔÖØÓÖ Ó ×

ÌÒ Ì ËÞ ÐÐÓÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÑØ Ì ÓÑÔØØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Í×ÒÓ Ð ÑØÓÓ ÐÐ ÓÒÐÞÞÞÓÒ ÑÓ×ØÖÑÓ ÔÖ ÓÒ ×Ù ×

×ÓÒ ÐÑØØ ÜÑ Ò Ð ÑÑÒ ÌÜÑ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ

ÔÓ ÔÔÐ ÑÓ Ð ÌÓÖÑ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÈÓ Ì ÓÑÔØØÓ ÜÑ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ Ü Ñ ØÐ Ì Ü Ñ

Ù Ý ÒÐÓÑÒØ Ü Ñ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ Ü Ñ ØÐ Ì Ü Ñ

Ù Ý ÓÒØÒÙÒÓ Ò ÕÙ×Ø ÑÒÖ ÚÑÓ Ð ×Ù ××ÓÒ ÓÒÐ ÝÑ

ÜÑÑ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÜÑ ØÐ ÔÖ ÓÒ ÒØÖÓ ÔÓ×ØÚÓ ¬××ØÓ Ò Ð

×Ù ××ÓÒ ÌÒÝÑ Ñ Æ Ù Ý ÜÑ ÐÑØØ Ó×× ÜÑ ÔÖ ØÙØØ Ð Ñ

ÉÙÒ ÝÑ ÔÖ ØÙØØ Ð Ñ Ë ÈÓ ÌÑ Ì ÙÒ Ò Ô ØÐ

Ì ÌÔ ÈÓ ÌÔÝÑ Ñ Æ Ù Ý Ú ÙÒÆ ØÐ

ÕÙ ÓØØÒÑÓ ÔÖ Æ

ÌÔÝ ÌÔÝ

Æ

ÌÝ ÌÝÌÝ ÌÔÝ ÌÔÝ ÌÔÝ ÌÔÝ ÌÝ


Ì ÌÔ Ý ÌÔ Ì Ý


Ó ÑÓ×ØÖ ÌÝÑ Ù Ý ÓÒÚÖ ÔÓ ÓÑÔÐØÓ Ê ÓÖÒÓ ÝÑ

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ ÖØÖÖ ÜÑ ÚÑÓ Ð ÌÓÖÑ

ÑÔÐ Ð ÓÑÔØØÞÞ ÐÐ ÓÔÖØÓÖ Ì

Ë ÒÓØ Ð ÌÓÖÑ ÚÒ Ð×Ó × × ×Ó×ØØÙ× Ð ÓÒÚÖÒÞ ÙÒÓÖÑ ÓÔÖØÓÖ

ÓÒ Ð ÓÒÚÖÒÞ ÓÖØ ÓÔÖØÓÖ ÌÒÜ ÌÜ Ó ÔÙÓ××Ö Ú×ØÓ ÓÒ×ÖÒÓ Ð

×Ù ××ÓÒ ÌÒ ¬ÒØ ÌÒÜ Ò ÓÚ Ü

¡

ÈÓ

ÌÒ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÌÒ ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÖÑÒØ ÌÒÜ Ü ÁÜ ÑÁ ÒÓÒ

ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ñ

ÍÒ ÐØÖ ÔÖÓÔÖØ ÒØÖ××ÒØ ×ÐÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ××

ØÖ×ÓÖÑÒÓ ×Ù ××ÓÒ ÓÐÑÒØ ÓÒÚÖÒØ Ò ×Ù ××ÓÒ ÓÖØÑÒØ ÓÒÚÖÒØ

ÌÓÖÑ ÓÒÚÖÒÞ ÓÐ

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ËÙÔÔÓÒÑÓ

Û

ÜÒ Ò ÓÒÚÖ ÓÐÑÒØ ÔÖ ×ÑÒØ × ÜÒ Ü ÐÐÓÖ ÌÜÒ ÓÒÚÖ ÓÖØÑÒØ

Ò ÐÑØ Ý ÌÜ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÖÚÑÓ ÝÒ ÌÜÒ Ý ÌÜ ÅÓ×ØÖÑÓ ÔÔÖÑ

ÔÓ

ÝÒ

Û

Ý

ÝÒ Ý

Ë ÙÒ ÕÙÐ×× ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ¬ÒÑÓ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù ÔÓÒÒÓ

Þ ÌÞ Þ

ÐÒÖ ÐÑØØ ÔÖ Ì ÓÑÔØØÓ ÕÙÒ ÐÑØØÓ

Þ ÌÞ ÌÞ Ì Þ

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ÜÒ Û Ü ÑÔÐ ÜÒ Ü ÕÙÒ ÔÖ ¬ÒÞÓÒ ÌÜÒ ÌÜ Ó

ÝÒ Ý ÈÓ Ö ÖØÖÖ Ó ÔÖÓÚ


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÈÖÓÚÑÓ ××ÙÑÑÓ ÔÖ ××ÙÖÓ ÒÓÒ ÚÐ ÐÐÓÖ ÝÒ ÑÑØØ ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÝÒ ØÐ

ÝÒ

Ý

ÔÖ ÕÙÐ ÈÓ ÜÒ ÓÒÚÖ ÓÐÑÒØ ÜÒ ÐÑØØ ÔÖ Ð

ÑÓÖ ÖÓÒ ÜÒ Ä ÓÑÔØØÞÞ Ì ÓÖ ÑÔÐ ÔÖ Ð ÌÜÒ ÑÑØØ ÙÒ

Û

×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÑÓ Ý Ë Ý Ý ÓÖØÓÖ Ý Ý ÉÙÒ Ý Ý

ÔÖ Ð ÓÒ×ÙÒÞ

Å

Ý Ý

Ý Ý

ÔÖ Ð ÐÐ ××ÙÖÓ ×Ù Ð ÚÐØ ÐÐ

ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ Ð ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÓÑÔØ

Ø

ÁÒ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ ÔÖÓÚÑÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

ÙÒ ÑÑÒ ×ÔÖÐ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÙÐ ÓÑÔØØÓ ÉÙ×Ø ÔÖÓÔÖØ ×ÖÒÒÓ Ò ×

×Ö ÒÐÐÓ ×ØÙÓ ÐÐÓ ×ÔØØÖÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ÒÞ ÒÐÐ ÔÖÓ××Ñ

×ÞÓÒ

ÆÓ ÓÒÑÓ Ð ÒÓ×ØÖ ÓÒ×ÖÞÓÒ ×Ù Ù ÓÒ ØØ ÓÐÐØ ×ÓÒÓ ÒØÖ××

ÒÖÐ Ò ÓÒÒ××ÓÒ ÓÒ Ð ÓÑÔØØÞÞ Ð Ò×Ñ

ÒÞÓÒ ßÖØ ÐÑØØÞÞ ØÓØÐ

Ë ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó × ØÓ ÍÒ Ò×Ñ Å

ØØÓ ÙÒ ßÖØ ÔÖ × ÔÖ ÓÒ ÔÙÒØÓ Þ Ú ÙÒÔÙÒØÓ Å ÙÒ ×ØÒÞ

Þ ÑÒÓÖ Ä Ò×Ñ ØØÓ ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ × ÔÖ ÓÒ ××Ø ÙÒ ßÖØ

¬ÒØ Å ÔÖ ÓÚ ÔÖ ¬ÒØ × ÒØÒ Å ÙÒ Ò×Ñ ¬ÒØÓ Ó×× ÓÒ××Ø

ÙÒ ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÔÙÒØ

ÓÒ×ÙÒÞ Ð ØÓØÐ ÐÑØØÞÞ ×Ò¬ ÔÖ ÓÒ ØÓ Ð Ò×Ñ

ÓÒØÒÙØÓ ÒÐÐ ÙÒÓÒ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÔÐÐ ÔÖØ ÖÓ

ÈÓ××ÑÓ ÓÑÔÖÒÖ Ð ×Ò¬ ØÓ Ð ÑÔÓÖØÒÞ ÓÒ ØØ ÔÔÒ ¬ÒØ Ð ×

ÙÒØ ÐÑÑ Ó ÒÓÐØÖ ÙÒ ÖÙÓÐÓ Ú ÒÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ

ÄÑÑ ÄÑØØÞÞ ØÓØÐ

Ë ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÑØÖ Ó ÐÐÓÖ

Ë ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ

Ë ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ ÓÑÔÐØÓ ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ

Ë ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ ÔÖ ÓÒ ÑÑØØ ÙÒ ßÖØ ¬ÒØ Å

Ë ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ ×ÔÖÐ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ××ÙÑÑÓ × ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÑÓ×ØÖÑÓ ÔÖ ÓÒ

××ÒØÓ ××Ø ÙÒ ßÖØ ¬ÒØ ÔÖ Ë ÐÐÓÖ ÙÒ ßÖØ ÔÖ

Ë ÔÖÒÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü Ë Ü Þ ÔÖ ØÙØØ Ð Þ ÐÐÓÖ Ü

ÙÒ ßÖØ ÔÖ ÐØÖÑÒØ × Ü ØÐ Ü Ü Ë ÔÖ ØÙØØ Ð Þ

ÜÞ Ó

ÐÐÓÖ Ü Ü ÙÒ ßÖØ ÔÖ ÐØÖÑÒØ ÓÒØÒÙÑÓ ×ÐÞÓÒÒÓ ÙÒ Ü Ó×

Ú ××ÖÑÓ ××Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÔÓ×ØÚÓ Ò ØÐ Ð Ò×Ñ Ü Ü ÜÒ ÓØØÒÙØÓ

ÓÔÓ Ò Ô×× ØÐ ØØ ÙÒ ßÖØ ÔÖ ÁÒØØ × ÒÓÒ Ó×× ÙÒ ØÐ Ò Ð ÒÓ×ØÖ

Ó×ØÖÙÞÓÒ ÓÖÒÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ü ×Ó× ÐÐ ×ÙÐÒÞ

ÜÜ ÔÖ

ÆØÙÖÐÑÒØ Ü ÒÓÒ ÔÓØÖ ÚÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ × Ù Ý ÉÙÒ

Ü ÒÓÒ ÔÓØÖ ÑÑØØÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖ Ò Å Ó ÓÒØÖ

Ð ÖÐØÚ ÓÑÔØØÞÞ ÔÖ Ü Ò ÔÖ Ó×ØÖÙÞÓÒ ÉÙÒ Ú ××ØÖ

ÙÒ ßÖØ ¬ÒØ ÔÖ ÈÓ Ö ÖØÖÖÓ ÓÒ ÐÙÑÓ ØÓØÐÑÒØ

ÐÑØØÓ

Ë ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ ÓÑÔÐØÓ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ××ÓÒ

ÜÒ Ò ÑÓ×ØÖÑÓ ×× ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖ Ò Ó×

ÔÖ Ð ÄÑÑ Ö×ÙÐØÖ ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÈÖ ÔÓØ× ÑÑØØ ÙÒ ßÖØ

¬ÒØ ÔÖ ÉÙÒ ÓÒØÒÙØ ÒÐÐ ÙÒÓÒ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÔÐÐ ÖÓ

Ö ÕÙ×Ø ÔÐÐ ÔÓ××ÑÓ × ÐÖÒ ÙÒ ÓÒØÒ ÙÒ ÒÙÑÖÓ Ò¬ÒØÓ ØÖÑÒ

ÜÒ ÓÒØÒÓ Ð ÖÔØÞÓÒ Ë Ü Ò Ð ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÜÒ Ò

ÒÐÓÑÒØ ÔÖ ÔÓØ× Ò ÓÒØÒÙØ ÒÐÐ ÙÒÓÒ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ÔÐÐ

ÖÓ Ö ÕÙ×Ø ÔÐÐ × ÐÑÓ ÙÒ ÔÐÐ ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

×ØÖØØ Ü Ò ÐÐ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ Ü Ò ÓÒØÒÙÑÓ ÒÙØØÚÑÒØ × ÐÒÓ

ÔÓÒÒÓ ÝÒ ÜÒÒ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ ØÓ Ú ÙÒÆ ÔÒ

ØÐ ØÙØØ Ð ÝÒ ÓÒ ÒÆ ÓÒÓ Ò ÙÒ ÔÐÐ ÖÓ ÉÙÒ ÝÒ

Ù Ý ÓÒÚÖ Ò Ó×× ÝÒ Ý ÔÖ ÓÑÔÐØÓ

ÁÐ ×Ó ÓÚÚÓ Ë ÈÖ ÔÓØ× ØÓ ÙÒ ××Ø ÙÒ ßÖØ

¬ÒØ Å ÔÖ ÓÚ ÉÙÒ ÓÒØÒÙØÓ ÒÐÐ ÙÒÓÒ ÙÒ ÒÙÑÖÓ

¬ÒØÓ ÔÐÐ ÖÓ ÓÒ ÐÑÒØ Å ÓÑ ÒØÖ ËÒÓ Ò Ð ÔÐÐ

ÒØÖ× ÒÓ ×ÒÓ Ü ÜÒ ÐÓÖÓ ÒØÖ ËÐÞÓÒÑÓ ÙÒ ÔÙÒØÓ Þ Î

ÙÖ ÐÐÓÖ Å Þ ÞÒ ÙÒßÖØ ÔÖ ÔÖ ÔÖÓÒÞ ÙÒ

ÓÒØÒÒØ Þ

ÞÞ ÞÜ ÜÞ

ËÙÔÔÓÒÑÓ × ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ ÐÐÓÖ ÔÖ Ð Ò×Ñ ÔÖ ÓÒ

Ò Ò Ò ÓÒØÒ ÙÒ ÒßÖØ ¬ÒØ ÅÒ ÔÖ × ×Ø××Ó Ä ÙÒÓÒ Å ØÙØ

ÕÙ×Ø ÖØ ÒÙÑÖÐ Å Ò×Ó Ò ÁÒØØ ÔÖ ÓÒ ØÓ ÙÒÒ ØÐ

Ò ÕÙÒ ÔÖ ÓÒ Þ ÙÒ Å Ò Å ØÐ Þ Ó ÑÓ×ØÖ

×ÔÖÐ

Ä ÐÑØØÞÞ ØÓØÐ ÑÔÐ Ð ÐÑØØÞÞ Ä ÒÚÖ×Ó Ò ÒÖÐ ÒÓÒ ÚÖÓ

Ä ÔÖÑ «ÖÑÞÓÒ ÔÖ××Ó ÓÚÚ Ä × ÓÒ ×Ù ÐÐ Ó××ÖÚÞÓÒ Ð ÔÐÐ

ÙÒØÖ Ù× Í Ü Ü ÐÑØØ Ñ ÒÓÒ ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØ ÔÖ

Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÓÑÔÐØÓ Ó× Í ÒÓÒ ÓÑÔØØÓ ÕÙÒ ÒÓÒ

ØÓØÐÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð

Í×ÒÓ ÕÙ×ØÓ ÄÑÑ ÔÓ××ÑÓ ÓÖ ÔÖÓÚÖ ÐÑÒØ Ð ×ÙÒØ ÌÓÖÑ


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ


Ü

Þ

Þ

ÙÖ ÆÓØÞÓÒ ÙØÐÞÞØ Ò

ÌÓÖÑ ËÔÖÐØ ÐÐ ÑÑÒ

ËÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ Ä ÑÑÒ Ê Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì

×ÔÖÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ Ð ÔÐÐ Ò Ò ÈÓ Ì ÓÑÔØØÓ Ð ÑÑÒ

Ò Ì Ò ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØ Ò ×ÔÖÐ ÔÖ Ð ÄÑÑ Ä ÒÓÖÑ ÙÒ

ÕÙÐÙÒÕÙ Ü ¬ÒØ Ó× Ü Ò ÕÙÒ Ü Ò ÔÖ Ò ×ÙÆ ÒØÑÒØ ÖÒ

ÓÒ×ÙÒØÑÒØ


Ò Ì

Ì Ò

Ò

Ò

ÈÓ Ò ×ÔÖÐ ××Ó ÑÑØØ ÙÒ ×ÓØØÓÒ×Ñ Ò ÒÙÑÖÐ Ò×Ó Ð ÙÒÓÒ


ÒÙÑÖÐ ÑÓ×ØÖ Ò×Ó ÒÐÐ ÑÑÒ Ê Ì Ì

ÆÐ ÔÖÓ××ÑÓ ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖÑÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖ

ÑØÓ ÔÙÓ ××Ö ×Ø×Ó Ð ÓÑÔÐØÑÒØÓ ÖÑÒÒÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ

ÌÓÖÑ ×ØÒ×ÓÒ ÓÑÔØØ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

ÑÑØØ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ ÓÑÔØØ Ì ÓÚ Ð ÓÑÔÐØÑÒØÓ


Ò

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÓ××ÑÓ ÓÒ×ÖÖ ÓÑ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÌÓÖÑ ÈÓ

Ì ÐÑØØÓ ××Ó ÑÑØØ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ ÐÒÖ ÐÑØØ Ì

Ò


Ò

Ò

ÌÜÒ

ÅÓ×ØÖÑÓ Ð ÓÑÔØØÞÞ Ì ÑÔÐ Ò Ì ÓÑÔØØÓ ÕÙ×ØÓ × ÓÔÓ

ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÖØÖÖ ÐÑØØ ÜÒ Ò ÑÓ×ØÖÑÓ ÑÑØØ

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ

ÈÓ Ò×ÓÒ Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ØÐ ÜÒ ÜÒ Ö

ÑÒØ Ò ÜÒ ÐÑØØ ÈÓ Ì ÓÑÔØØÓ ÌÜÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ

ÓÒÚÖÒØ ÌÜÒ ×

ÌÜÒ Ý


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÇÖ ÜÒ ÜÒ ÑÔÐ ÜÒ ÜÒ ÈÓ Ì ÐÒÖ ÐÑØØÓ ××Ó ÓÒØÒÙÓ

ÇØØÒÑÓ ÔÖ Ó

ÌÜÒ ÌÜÒ Ì ÜÒ ÜÒ Ì

ÌÜÒ

ÈÖ Ð Ó ÑÔÐ ÌÜÒ Ý ÑÓ Ó× ÔÖÓÚØÓ Ð ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ

ÖØÖÖ ÜÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÜÒ ØÐ ÓÒÚÖ Ó ÔÖ

Ð ÔÖÓÚ Ð ÓÑÔØØÞÞ Ì

ÅÓ×ØÖÖÑÓ ÔÙ ÚÒØ Ò ÕÙ×ØÓ ÔØÓÐÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ÔÔÓÒÓ

Ò ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÖÒ ÑÔÓÖØÒÞ ÔÖØ ØÓÖ ÍÒ ØÓÖ ÒÖÐ ×ÙÐÐ

Ö×ÓÐÙÐØ ÕÙ×Ø ÕÙÞÓÒ Ú ÒØØ Ö ÙÒ Ù×Ó ××ÒÞÐ ÕÙ×Ø ÓÔÖØÓÖ ÁÒ

ÕÙ×ØÓ ÓÒØ×ØÓ ÔÖØ ÓÐÖÑÒØ ÖÙ Ð Ð ØØÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ××Ó ×Ø××Ó ÓÑÔØØÓ ÈÖÓÚÑÓ ÕÙÒ Ó ÒÐÐ ÔÖÓ××Ñ ×ÞÓÒ

ÒÞÖÑÓ Ð × Ù××ÓÒ ×ÙÐÐÓ ×ÔØØÖÓ ÕÙ×Ø ÓÔÖØÓÖ

ÌÓÖÑ ÇÔÖØÓÖ ÙÐ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ë Ì ÓÑÔØØÓ ÐÓ Ò Ð ×ÙÓ ÓÔÖØÓÖ ÙÐ

Ì ÉÙ ×ÓÒÓ ×ÔÞ ÒÓÖÑØ ×ÓÒÓ Ð ×ÔÞ ÙÐ

ËÞ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÓØØÓÒ×Ñ × ÐÑØØÓ Ó××

ÔÖ ÓÒ

ÑÓ×ØÖÑÓ Ð ÑÑÒ Ì ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØ Ó× Ì ÖÐØÚ

ÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÔÖ ÓÑÔÐØÓ

ÓÑÓ ÕÙÒ ÔÖÓÚÖ ÔÖ ÓÒ Ð ÑÑÒ ÑÑØØ ÙÒ ßÖØ ¬ÒØ

ÈÓ Ì ÓÑÔØØÓ Ð ÑÑÒ Ì Ë ÐÐ ×Ö ÙÒØÖ

Ë Ü Ü

ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØ ÉÙÒ Ì Ë ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØ ÔÖ Ð Ð

×Ù ××Ø ÙÒ ßÖØ ¬ÒØ Å Ì Ë ÔÖÌ Ë ÓÒ Ó ×Ò¬ Ë

ÓÒØÒ ÔÙÒØ Ü ÜÒ ØÐ ÔÖ ÓÒ Ü Ë ÚÐ

ÌÜ ÌÜ


¬ÒÑÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ Ò Ó Ê Ò ÓÒ

ÑÓ

ÔÖ ÕÙÐ

ÌÜ ÌÜ ÌÜÒ


Ò


ÌÜ

ÓÚ ¯ Ð ÒÓÖÑ Ò Ê Ò ÈÓ ÐÑØØÓ ÔÖ ÔÓØ× Ì ÐÑØØÓ ÔÖ Ð

ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ

Ì

Ò


Ü Ì Ò


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

Ì


Ì Ì

ÙÖ ÆÓØÞÓÒ ÙØÐÞÞØ Ò
Ò Ó Ê Ò

Ó ÐÑØØÓ ÓÒ×ÙÒÞ ××ÒÓ Ê Ò ÑÒ×ÓÒ ¬ÒØ ÔÖ Ð ÓÑÔØØÓ

ÈÓ ÐÑØØÓ ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÉÙÒ ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ

ÔÖ Ð ÈÖ Ð ××Ó ÓÒØÒ ÙÒ ßÖØ ¬ÒØ Ñ ÔÖ × ×Ø××Ó

ÓÚ Ó ×Ò¬ ÓÒ ×Ó×ÔÖ ÕÙÐ

Ë ÑÓ×ØÖÑÓ Ì Ì Ñ Ð ×ÖØ ßÖØ ÔÖ Ì Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð

ØÓÖÑ Ö×ÙÐØ ÓÑÔÐØØ

ÐÐ

ØÐ

ÚÑÓ ÑÑØÑÒØ ÔÖ ÓÒ ÔÖ ÓÒ Ú ÙÒ

ÌÜ ÌÜ

Ò


ÌÜ ÌÜ

Ë Ü Ë ÖØÖÖÓ ÐÐÓÖ Ú ÙÒ ÔÖ Ù ÚÐ Ë ÖØÖÖÓ ÐÐÓÖ Ú ÙÒ

ÔÖ Ù ÚÐ ÚÐ ÔÖ ÕÙ×ØÓ ÓÒ ÇØØÒÑÓ Ó×

ÌÜ ÌÜ ÌÜ ÌÜ ÌÜ ÌÜ

ÌÜ ÌÜ


ÌÜ ÌÜ
ÌÜ ÌÜÈÓ ÓÚÐ ÔÖ ÓÒ Ü ÔÓ ÔÖ ¬ÒÞÓÒ ÌÜ Ì Ü ÑÓ Ò¬Ò

Ì Ì ×ÙÔ

Ü

Ì Ì Ü ×ÙÔ

Ü

ÌÜ ÌÜ

Ó ÑÓ×ØÖ Ì Ì Ñ ÙÒ ßÖØ ÔÖ Ì ÈÓ Ö ÖØÖÖÓ Ì

ØÓØÐÑÒØ ÐÑØØÓ ÕÙÒ ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÈÓ Ö ÙÒ

×ÓØØÓÒ×Ñ ÐÑØØÓ ÕÙÐÙÒÕÙ ÓÔÖÓÚ Ð ÓÑÔØØÞÞ Ì × ÓÒÓ Ð ¬ÒÞÓÒ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÈÖÓÔÖØ ËÔØØÖÐ Ð ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ ÓÑÔØ

Ø ×Ù ËÔÞ ÆÓÖÑØ

ÁÒ ÕÙ×Ø ×ÞÓÒ ÒÐÐ ÔÖÓ××Ñ ÓÒ×ÖÖÑÓ Ð ÔÖÓÔÖØ ×ÔØØÖÐ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÓÑÔØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÕÙ×ØÓ × ÓÔÓ Ù×ÖÑÓ ÒÙÓÚÑÒØ

Ð ÓÔÖØÓÖ

Ì Ì Á

ÓÒ ØØ ×ÐÖ ÐÐ ØÓÖ ×ÔØØÖÐ ÒØÖÓÓØØ ÒÐÐ ×ÞÓÒ

Ä ØÓÖ ×ÔØØÖÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ÙÒ ÒÖÐÞÞÞÓÒ ÖÐØÚÑÒØ

×ÑÔÐ ÐÐ ØÓÖ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÐÐ ÑØÖ ¬ÒØ ËÞ ××ÓÑÐ ×ÓØØÓ ÑÓÐØ

×ÔØØ ÕÙ×ØÓ ×Ó ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ó × ÔÙÓ ÚÖ Ð ×ÙÒØ ×ÓÑÑÖÓ ÐÐ

×ÞÓÒ Ò ÐÙÑÓ Ð ¬Ò ÙØÖ Ð ÐØØÓÖ ÓÖÒØÖ× ÒÐÐ ØÖØØÞÓÒ

×ÙÒØ ÆÐ ×ÓÑÑÖÓ ×ÓÒÓ Ò Ò Ø ÒÙÑÖ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ØÓÖÑ

ËÓÑÑÖÓ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÑÑØØ Ð ×ÙÒØ

ÔÖÓÔÖØ

Ä Ò×Ñ Ð ÙØÓÚÐÓÖ Ì ÒÙÑÖÐ ÚÒØÙÐÑÒØ ¬ÒØÓ Ó Ò ÚÙÓØÓ


Ð ×ÓÐÓ ÔÓ××Ð ÔÙÒØÓ ÙÑÙÐÞÓÒ ÕÙ×ØÓ Ò×Ñ

ÇÒ ÚÐÓÖ ×ÔØØÖÐ ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ Ë Ò¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÐÐÓÖ Ì

ÈÖ Ð ÑÒ×ÓÒ ÓÒ ÙØÓ×ÔÞÓ Ì ¬ÒØÓ

ÈÖ Ð ×ÔÞ ÒÙÐÐ ÌÌ Ì ×ÓÒÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ Ð

ÑÑÒ ÕÙ×Ø ÓÔÖØÓÖ ×ÓÒÓ Ù×

ÙÒ ÒÙÑÖÓ Ö ÔÒ ÓÚ ØÐ

ÒÓÐØÖ ÐÓ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ ×Ó×

Ð ÑÑÒ ×Ó×


Æ Ì Ö ¨ Ì Ö

Æ Ì Ö Æ Ì Ö


Ì Ö

Ì Ö


¡ Æ Ì Ö


Ì Ö


× Ö ×ÓÒÓ ×Ó×ØØ Ð Ò ÐÙ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ

Æ Ì

¡


¡ Æ Ì ¡¡¡ Æ Ì Ö

Ì Ì ¡¡¡ Ì Ö

ÁÐ ÒÓ×ØÖÓ ÔÖÑÓ ØÓÖÑ ÖÙÖ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÔÙÒØÙÐ ÙÒ

ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ÒÓÒ ÓÑÔÐ ØÓ ÁÐ ØÓÖÑ Ö×ÙÐØ Ò ÔÙ ÔÓØÒØ ÕÙÒØÓ

ÒÓÒ Ö×ÙÐØ ÔÖÑ Ú×Ø ÁÒØØ ÒÐÐ ÔÖÓ××Ñ ×ÞÓÒ ÑÓ×ØÖÖÑÓ ÓÒ ÚÐÓÖ ×ÔØØÖÐ

ÑÑØØ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ò ××ÖÑÒØ ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ Ó

ÑÓ×ØÖ Ò ÐÖ Ñ×ÙÖ ÐÓ ×ÔØØÖÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ××ÓÑÐ ÐÐÓ ×ÔØØÖÓ

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ Ò ÙÒÓ ×ÔÞÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ


ÈÊÇÈÊÁÌ ËÈÌÌÊÄÁ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÌÓÖÑ ÙØÓÚÐÓÖ

Ä Ò×Ñ Ð ÙØÓÚÐÓÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÒÓÖÑØÓ ÒÙÑÖÐ ÚÒØÙÐÑÒØ ¬ÒØÓ Ó Ò ÚÙÓØÓ Ð×ÓÐÓÔÓ××Ð ÔÙÒØÓ

ÙÑÙÐÞÓÒ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÇÚÚÑÒØ ×ÙÆ ÒØ ÑÓ×ØÖÖ ÔÖ ÓÒ ÖÐ Ð Ò×Ñ ØÙØØ

Ô Ì ØÐ ¬ÒØÓ

ËÙÔÔÓÒÑÓ Ð ÓÒØÖÖÓ ÔÖ ÕÙÐ ÐÐÓÖ Ú ÙÒ ×Ù ××ÓÒ Ò Ò¬ÒØ

ÙØÓÚÐÓÖ ×ØÒØ ØÐ Ò ÔÖ Ù ××Ø ÙÒ ÜÒ ØÐ ÌÜÒ ÒÜÒ Ä Ò×

Ñ ØÙØØ Ð ÜÒ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ Ë ÅÒ ×ÔÒ Ü ÜÒ

ÐÐÓÖ ÓÒ Ü ÅÒ ÑÑØØ ÙÒ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ü « Ü ¡¡¡ «ÒÜÒ

ÔÔÐ ÑÓ Ì ÒÁ Ü Ù×ÑÓ ÌÜ Ü

Ì ÒÁ Ü « Ò Ü ¡¡¡ «Ò Ò Ò ÜÒ

ÎÑÓ ÜÒ ÒÓÒ ÓÑÔÖ ÒÐ ÑÑÖÓ ×ØÖ ÉÙÒ

Ì ÒÁ Ü ÅÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÅÒ

Ð ÅÒ ÔÓ ×ÓÒÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ×ÓÒÓ Ù× ÖÞ ÐÐ ÒÔÒÒÞ

ÐÒÖ Ð Ü ÅÒ Ò ÐÙ×Ó ÔÖÓÔÖÑÒØ Ò ÅÒ ÈÖ Ð ÐÑÑ Ê×Þ Ú ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ÝÒ ØÐ

ÅÓ×ØÖÑÓ

ÝÒ ÅÒ ÝÒ ÝÒ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ÅÒ

ÌÝÒ ÌÝÑ

Ó× ÌÝÒ ÒÓÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÔÖ Ó

ÓÒØÖ Ð ÓÑÔØØÞÞ Ì ÔÖ ÝÒ ÐÑØØ

Ë ×ÑÔÓ ÑÒ ÁÒØÖÓÙ ÑÓ

Ü ÒÝÒ ÌÝÒ ÌÝÑ

ÅÓ×ØÖÑÓ Ü ÅÒ ÈÓ Ñ Ò ÝÑ ÅÑ ÅÒ ×ÔÒÜ ÜÒ

ÉÙÒ ÌÝÑ ÅÒ ÔÖ ÌÜ Ü ÈÖ Ð

ÒÝÒ ÌÝÒ Ì ÒÁ ÝÒ ÅÒ

ÕÙÒ Ü ÅÒ Ó× Ò Ü Ò Ü ÅÒ ÓÒ×ÙÒÞ

ÒÝÒ Ü Ò ÝÒ Ü Ò

ÔÖ Ò Ó ÐÐ ÑÓ Ð ÉÙÒ Ð ÔÓØ× ××Ø ÙÒ

ÒÙÑÖÓ Ò¬ÒØÓ ÙØÓÚÐÓÖ ×Ó×ÒÓ Ò ÔÖ ÕÙÐ ÓÒÙ ÙÒ

ÓÒØÖÞÓÒ Ð ØÓÖÑ ÔÖÓÚØÓ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖ × ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

Ò¬ÒØ ÙØÓÚÐÓÖ ×× ÔÓ××ÓÒÓ ××Ö ÓÖÒØ Ò ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÓÒÚÖ ÞÖÓ

Ä ÓÑÔÓ×ÞÓÒ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ÓÒ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ

ÓÖÒ× ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ÉÙ×ØÓ ØØÓ ÔÖÓÚØÓ ÒÐ ×ÙÒØ ÐÑÑ

ÒÙÑÖÓ× ÒØÖ××ÒØ ÔÔÐ ÞÓÒ Ò ÔÖØ ÓÐÖ ÚÖÖ ÙØÐÞÞØÓ ÔÖ ÔÖÓÚÖ ÙÒ ÔÖÓÔÖØ

×ÐÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÓÑÔØØ ÕÙ ×ÙØÓ

ÄÑÑ ÓÑÔØØÞÞ Ð ÔÖÓÓØØÓ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ë ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ

×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ ÌË ËÌ ×ÓÒÓ ÓÑÔØØ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ò×Ñ ÐÑØØÓ ÈÓ Ë ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ

Ë ÙÒ Ò×Ñ ÐÑØØÓ Ð Ò×Ñ Ì Ë ÌË ÖÐØÚÑÒØ ÓÑÔØØÓ ÔÖ

Ì ÓÑÔØØÓ ÉÙÒ ÌË ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ

ÈÖÓÚÑÓ Ò ËÌ ÓÑÔØØÓ Ë ÜÒ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ Ò

ÐÐÓÖ ÌÜÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÌÜÒ ÔÖ Ð ËÌÜÒ

ÓÒÚÖ ÔÖ Ð ÉÙÒ ËÌ ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð

ÁÒ ÓÖÓ ÓÒ Ð «ÖÑÞÓÒ ØØ ÐÐ ÒÞÓ ÕÙ×ØÓ ÔØÓÐÓ Ð ØÓÖ ×ÔØØÖÐ

Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ ÒÓÒ × × Ó×Ø ÑÓÐØÓ ÕÙÐÐ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ×ÙÐ

×ÔÞ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÑÓ×ØÖÑÓ Ð ÙØÓ×ÔÞÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ÙØÓÚÐÓÖ ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ

ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÌÓÖÑ ËÔÞÓ ÒÙÐÐÓ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ

ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ Æ Ì Ì Ì Á ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÅÓ×ØÖÑÓ Ð ÔÐÐ Ù× ÙÒØÖ Å Ò Æ Ì ÓÑÔØØ ÕÙÒ

ÔÔÐ ÑÓ Ð ÌÓÖÑ

Ë ÜÒ ÒÅ ÐÐÓÖ ÜÒ ÐÑØØ ÜÒ ÌÜÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ

ÌÜÒ ÓÒÚÖÒØ ÔÖ Ð ÇÖ ÜÒ Å Æ Ì ÑÔÐ ÌÜÒ ÌÜÒ ÜÒ

Ó× ÜÒ ÌÜÒ ÔÖ ÓÒ×ÙÒÞ Ò ÜÒ ÌÜÒ

¡ ÓÒÚÖ

ÁÐ ÐÑØ ÒÅ ÔÖ Å Ù×Ó ÉÙÒ Å ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ¬ÒÞÓÒ Ð

×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÒÅ Ö ÖØÖÖ Ó ÔÖÓÚ ÔÖ Ð Ñ Æ Ì

ÓÖÓÐÐÖÓ ËÔÞ ÒÙÐÐ

ÆÐÐ ÔÓØ× Ð ÌÓÖÑ


Ñ Æ Ì Ò Ò

¡ ¡

Æ Ì Æ Ì Æ Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÓ Ì ÐÒÖ ××Ó ÔÔÐ Ò ÉÙÒ Ì Ò

×Ù Ð

ÈÖÓÚÑÓ Ð ÈÖ Ð ØÓÖÑ ÒÓÑÐ

Ì Ò Ì Á Ò Ò

Ò
Ò Ò

Ò

Á Ì ÌÌ Ò

Ò

Ü ÑÔÐ Ì Ò


Ü


ÈÊÇÈÊÁÌ ËÈÌÌÊÄÁ ÄÁ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

Ó ÔÙÓ ××Ö × ÖØØÓ

Ì Ò Ï Á Ò

ÓÚ Ï ÌË ËÌ Ë Ò Ð ×ÓÑÑ Ð ÑÑÖÓ ×ØÖ Ì ÓÑÔØØÓ Ë

ÐÑØØÓ ÔÖ Ì ÐÑØØÓ ÔÖ Ð ÉÙÒ Ï ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÄÑÑ Ó×

ÓØØÒÑÓ Ð ÔÔÐ ÒÓ Ð ÌÓÖÑ Ï Á

ÓÒ×ÖÖÑÓ ÓÖ Ð ÑÑÒ ÌÌ ÔÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì

ÕÙÐÙÒÕÙ ÕÙ×ØÓ ÖÙÖÓ ÓÚÖÑÑÓ ÔÖÑ Ö ÓÖÖ ÔÖ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÐÑØØÓ ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ ×ÑÔÖ Ù×Ó Ñ Ð ÑÑÒ ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ Ù×

ÌÙØØÚ × Ì ÓÑÔØØÓ ÐÐÓÖ Ì ÔÖ ÓÒ ÙÒ ÑÑÒ Ù×

ÐÓ ×Ø××Ó ÚÐ ÔÖ ÌÌ ÈÖÓÚÑÓÐÓ ÔÔÖÑ ÔÖ Ì Ä ×ØÒ×ÓÒ Ð Ö×ÙÐØØÓ Ì Ò

ÔÖ ÓÒ Ò Æ ×Ö ÑÑØ

ÌÓÖÑ ÁÑÑÒ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ

Ð ÑÑÒ Ì Ì Á Ù×

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÒÖØØ ××ÙÑÑÓ Ð ÑÑÒ Ì ÒÓÒ ×

Ù× Ù ÑÓÒ ÙÒ ÓÒØÖÞÓÒ ÔÖÓ ÒÓ ÓÑ ×Ù

ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ Ý ÔÔÖØÒÒØ ÐÐ Ù×ÙÖ Ì Ñ ÒÓÒ Ì Ó×ØÖÙÑÓ

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÌÜÒ ÓÒÜÒ Æ Ì ÓÒÚÖ Ý Ó×ØÖÙÑÓ ÙÒ ×Ù ×

×ÓÒ ÞÒ ÓÒØÒÙØ Ò Æ Ì ØÐ ÜÒ ÞÒ ÆÒ ÓÚ ÆÒ Ð ×ØÒÞ

ÜÒ Æ Ì

ÅÓ×ØÖÑÓ Ò ÓÚ Ò ÜÒ ÞÒ

ÇØØÒÑÓ ÙÒ ÓÒØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÒÓ Ð ×Ù ××ÓÒ ÛÒ ÓÚ ÛÒ Ò ÜÒ ÞÒ

Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

ÈÖ Ð ÔÓØ× ××ÙÖ Ì ÒÓÒ × Ù×Ó Ú ÙÒÝ Ì Ý Ì ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ØÐ

ÝÒ ÌÜÒ Ý

ÈÓ Ì ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ Ì Å Ý Ì ÕÙÒ Ý Ó

ÑÔÐ ÔÖ Ò ×ÙÆ ÒØÑÒØ ÖÒ ÝÒ Ó×× ÝÒ Æ Ì ËÒÞ ÔÖØ

ÒÖÐØ ÔÓ××ÑÓ ×ÙÔÔÓÖÖ Ó ÚÐ ÔÖ ÓÒ Ò ÈÓ Æ Ì Ù×Ó Ð

×ØÒÞ ÆÒ ÜÒ Æ Ì ÔÓ×ØÚ Ó

ÆÒ Ò

Þ Æ Ì

ÜÒ Þ

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ×ØÖÑÓ ÒÖÓÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÞÒ ÒÆ Ì ØÐ

ÅÓ×ØÖÑÓ

Ò ÜÒ ÞÒ ÆÒ

Ò ÜÒ ÞÒ Ò

ËÙÔÔÓÒÑÓ Ð ÒÓÒ × ÚÖ ÐÐÓÖ ÜÒ ÞÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ

×ØÖØØ ÐÑØØ ÈÓ Ì ÓÑÔØØÓ ×Ù Ð Ì ÜÒ ÞÒ ÑÑØØ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÇÖ Ì Ì Á ÑÓ ÔÖ

Á

Ì Ì Í×ÒÓ ÌÞÒ × Ö ÓÖ ÞÒ Æ Ì × ÓØØÒ

ÜÒ ÞÒ Ì Ì ÜÒ ÞÒ

Ì ÜÒ ÞÒ ÌÜÒ℄

Ì ÜÒ ÞÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÌÜÒ ÓÒÚÖ ÔÖ Ð

ÕÙÒ ÜÒ ÞÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù

ÈÓ Ì ÓÑÔØØÓ Ì ÓÒØÒÙÓ

××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ × ÜÒ

ÞÒ Ú

Ó× Ì ÉÙÒ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

Ì ÜÒ

ÞÒ ÌÚ

ÇÖ ÌÞÒ ÔÖ ÞÒ Æ Ì Ó× ÔÖ Ð ÑÓ Ò

Ì ÜÒ ÞÒ ÌÜÒ

Ý

ÁÒ ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÌÚ Ý Ó×× Ý Ì Ò ÓÒØÖÞÓÒ ÓÒ Ð ÔÓØ× Ý Ì

ØØ ÐÐ ÒÞÓ Ð ÔÙÒØÓ ÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÓ ÕÙ×Ø ÓÒØÖÞÓÒ ×

Ù ÐÐ ÔÓØ× ØØ ÐÐ ÒÞÓ ÕÙ×ØÓ ÔÙÒØÓ Ð ÒÓÒ ÚÐ×× ÑÓ

ÑÓ×ØÖØÓ Ð

Í×ÒÓ Ò ÓÖ Ò Ó× ÓÑ ¬ÒØÓ ÒÐÐ ÔÓÒÒÓ

ÛÒ Ò

ÜÒ ÞÒ

ÑÓ ÛÒ ÈÓ Ò ÑÒØÖ ÌÞÒ ÌÜÒ ÓÒÚÖ Ò ×Ù

Í×ÒÓ ÒÙÓÚÑÒØ Á

ÌÛÒ ÌÜÒ

Ò

Ì Ì ÓØØÒÑÓ

ÛÒ ÌÛÒ ÌÛÒ

ÈÓ Ì ÓÑÔØØÓ ÛÒ ÐÑØØ ÌÛÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒ

ÚÖÒØ ÁÒÓÐØÖ ÌÛÒ ÓÒÚÖ ÔÖ Ð ÕÙÒ Ð ÑÓ×ØÖ ÛÒ

ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ Ó××

ÛÒ

Û

ÓÒÖÓÒØÒÓ ÓÒ Ð Ò Ù ÑÓ ÌÛ ÕÙÒ Û Æ Ì ÈÓ

ÞÒ Æ Ì Ò

ÙÒ ÞÒ ÒÛ Æ Ì

ÉÙÒ ÔÖ Ð ×ØÒÞ Ö ÜÒ ÙÒ Ú ÚÐÖ Ð ×ÙÐÒÞ

ÜÒ ÙÒ ÆÒ


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ ËÈÌÌÊÄÁ

×ÔÐ ØÒÓ ÙÒ ÙØÐÞÞÒÓ ÓØØÒÑÓ Ó×

ÆÒ ÜÒ ÞÒ ÒÛ

ÒÛÒ ÒÛ

Ò ÛÒ Û

ÆÒ ÛÒ Û

ÚÒÓ ÔÖ ÆÒ ÑÓ ÛÒ Û Ó ÓÒØÖ Ð ÕÙÒ Ð

ØÓÖÑ ÑÓ×ØÖØÓ

ÓÖÓÐÐÖÓ ÁÑÑÒ

ÆÐÐ ÔÓØ× Ð ÌÓÖÑ Ð ÑÑÒ Ì Ò

Ì Ì Ì

Ù× ÔÖ ÓÒ Ò ÁÒÓÐØÖ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÔÖÑ «ÖÑÞÓÒ ×Ù Ð ÌÓÖÑ ÒÓØÒÓ Ï ÒÐÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ð

ÑÓ Ì Á

ÓÑÔØØÓ Ä × ÓÒ «ÖÑÞÓÒ ×Ù ÔÖ ÒÙÞÓÒ ÁÒØØ

Ì ÔÔÐ ÒÓ Ì Ì Ò

Ì Ò

ÓØØÒÑÓ

Ì Ò

Ì Ò


ÍÐØÖÓÖ ÈÖÓÔÖØ ËÔØØÖÐ Ð ÇÔÖØÓÖ ÄÒÖ

ÓÑÔØØ

ÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ ×ÔÔÑÓ ØÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÒÓÖÑØÓ ÔÖ ÓÒ Ð ×ÔÞ ÒÙÐÐ Æ Ì Ò Ò ×ÓÒÓ ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ

×Ó×ÒÓ ÐÐ ÖÐÞÓÒ Ò ÐÙ×ÓÒ Æ Ì Ò Æ Ì Ò ¡ Ò

Ð ÑÑÒ Ì ×ÓÒÓÙ× ×Ó×ÒÓ Ì Ò Ò

Ì

ÈÓ××ÑÓ Ö ÔÙ ÈÖ ×ÑÒØ ÔÖØÖ ÙÒ Ñ×ÑÓ Ò Ö ÕÙ×Ø ×ÔÞ ÒÙÐÐ

ÕÙ×Ø ÑÑÒ ×ÓÒÓ ÙÙÐ

ÄÑÑ ËÔÞ ÒÙÐÐ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ

¬××ØÓ ××Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÑÒÑÓ Ö ØÐ ÔÖ Ò Ö Ð ×ÔÞ ÒÙÐÐ Æ Ì Ò ×ÓÒÓ ØÙØØ

ÙÙÐ ÁÒÓÐØÖ ×Ö ÚÐÓÒÓ Ð ÖÐÞÓÒ Ò ÐÙ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ

Æ Ì

¡ Æ Ì ¡¡¡ Æ Ì Ö


¡ Æ Ì Ö

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÖÚÑÓ ÔÖ ×ÑÔÐ Ø ÆÒ Æ Ì Ò Ä ÑÓ×ØÖÞÓÒ × ×ÚÓÐ Ò Ù

Ô×× ×Ù ××Ú

××ÙÑÑÓ ÒÓÒ ××Ø Ñ ÔÖ Ù ÆÑ ÆÑ Ù ÑÓÒ ÙÒ ÓÒØÖÞÓÒ

ÓÑ ×ØÖÙÑÒØÓ ××ÒÞÐ Ù×ÖÑÓ Ð ÄÑÑ Ê×Þ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÆÑ ÆÑ ÑÔÐ ÆÒ ÆÒ ÔÖ ÓÒ ÒÑ

Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

ËÔÔÑÓ ÆÑ ÆÑ ÔÖ Ð ÓÖÓÐÐÖÓ ××ÙÑÑÓ ÔÖ ÔÓØ× ××ÙÖ

ÒÓÒ ××Ø Ñ ÔÖ Ù ÆÑ ÆÑ ÐÐÓÖ ÆÒ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ ÆÒ ÔÖ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÓÒ Ò ÈÓ ÕÙ×Ø ×ÔÞ ÒÙÐÐ ×ÓÒÓ Ù× Ð ÄÑÑ Ê×Þ ÖÒØ×

Ð ××ØÒÞ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÝÒ ØÐ

ÝÒ ÆÒ ÝÒ ÝÒ Ü ÔÖ ÓÒ Ü ÆÒ

×ÙÆ ÒØ ÑÓ×ØÖÖ ØÓ ÙÒ Ñ ÔÖ ÓÒ ÒÑ

ÌÝÒ ÌÝÑ

ÔÖ ÖÖÚÖ ÙÒ ÓÒØÖÞÓÒ ÁÒØØ Ò ÕÙ×ØÓ ×Ó ÌÝÒ ÒÓÒ ÔÙÓ ÑÑØØÖ

ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÔÖ Ó ÝÒ ÐÑØØ Ò

ÓÒØÖÞÓÒ ÓÒ Ð ÓÑÔØØÞÞ Ì

ÈÓ××ÑÓ × ÖÚÖ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÒØØ ÒÐ Ì Ì Á

ÌÝÒ ÌÝÑ ÝÒ Ü ÓÒ Ü ÌÝÑ ÝÑ ÌÝÒ

Ë ÑÒ ÅÓ×ØÖÑÓ Ü ÆÒ ÈÓ Ñ Ò ÑÓ ÑÒ×ØÑÒØ

ÝÑ ÆÑ ÆÒ ÁÒÓÐØÖ ÝÑ ÆÑ ÑÔÐ

Ì Ñ ÝÑ Ì Ñ

ÌÝÑ

Ó ÌÝÑ ÆÑ ÆÒ ÒÐÓÑÒØ ÝÒ ÆÒ ÑÔÐ ÌÝÒ ÆÒ ÍØÐÞÞÒ

Ó ÒØÖÑ Ö×ÙÐØØ Ò Ù ÑÓ Ü ÆÒ Ò Ü Ü ÆÒ Ó×

ÔÖ Ð

ÝÒ Ü ÝÒ Ü

ÕÙ×Ø ÐÐ ÑÓ Ð ÉÙÒ Ð ÒÓ×ØÖ ××ÙÒÞÓÒ ÒÓÒ ××Ø

Ñ ÔÖ Ù ÆÑ ÆÑ Ð× Ú ××ØÖ ÙÒ Ñ ÔÖ Ù ÆÑ ÆÑ

ÈÖÓÚÑÓ ÆÑ ÆÑ ÑÔÐ ÆÒ ÆÒ ÔÖ ØÙØØ Ð ÒÑ ËÙÔÔÓÒÑÓ

Ó ÒÓÒ × ÚÖÓ ÐÐÓÖ ÆÒ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ ÆÒ ÔÖÙÒÕÙÐ ÒÑ

ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ Ü ÆÒ ÆÒ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ

Ì Ò

Ü Ñ Ì Ò Ü

ÈÓ ÒÑÑÓ Ò Ñ ÈÓÒÑÓ Þ Ì

Ì Ñ


Ò Ñ


Ü ÐÐÓÖ

Þ Ì Ò

Ü Ñ Ì Ñ Þ Ì Ò Ü

ÉÙÒ Þ ÆÑ Þ ÆÑ Ò ÓÒØÖÞÓÒ ÓÒ ÆÑ ÆÑ ÕÙÒ Ð ØÓÖÑ

ÑÓ×ØÖØÓ Ö Ö×ÙÐØ ××Ö Ð ÑÒÑÓ Ö Ð Ñ ÔÖ Ù ÆÑ ÆÑ

ÄÑÑ ÁÑÑÒ

ÆÐÐ ÔÓØ× Ð ÄÑÑ ÔÖ ÓÒ ¬××ØÓ ××Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÑÒÑÓ Õ ØÐ

ÔÖ Ò Õ Ð ÑÑÒ Ì Ò

Ò ÐÙ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ

×ÓÒÓ ØÙØØ ÙÙÐ ÁÒÓÐØÖ × Õ ÚÐÓÒÓ Ð ÖÐÞÓÒ

Ì Ì ¡¡¡ Ì Õ

Ì Õ


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ ËÈÌÌÊÄÁ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ä ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÒÙÓÚÑÒØ ÒÖØØ ÔÖÓ ÐÙÒÓ ÐÒ ÒÐÓ ÐÐ

××ÙÑÑÓ ÔÖ ÔÓØ× ××ÙÖ ÒÓÒ

ÔÖ ÒØ Ë ÖÚÑÓ ÔÖ ×ÑÔÐ Ø ÊÒ Ì Ò

××Ø × ÔÖ Ù Ê× Ê× ÐÐÓÖ ÊÒ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ ÊÒ ÔÖ ÓÒ Ò ÈÓ

ÕÙ×Ø ÑÑÒ ×ÓÒÓ Ù× ÔÖ Ð ÓÖÓÐÐÖÓ Ð ÄÑÑ Ê×Þ ÖÒØ×

Ð ××ØÒÞ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÝÒ ØÐ ÝÒ ÊÒ ÝÒ ÝÒ Ü ÔÖ ÓÒ Ü ÊÒ

Ë ÒÑ ÈÓ××ÑÓ × ÖÚÖ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÒØØ ÒÐ Ì Ì Á

ÌÝÑ ÌÝÒ ÝÑ ÌÝÑ ÌÝÒ

×ØÖ ÝÑ ÊÑ ÝÑ ÊÑ Ó× ÌÝÑ ÊÑ ÔÓ ÒÑÒ ÌÝÒ ÊÒ

ÊÑ ÉÙÒ ÐÐ ÓÖÑ

ÌÝÑ ÌÝÒ ÝÑ Ü Ü ÊÑ

ÓÒ×ÙÒÞ ÔÖ Ð ØÓ Ñ ÔÖ ÓÒ ÒÑ

ÌÝÑ ÌÝÒ ÝÑ Ü

ÈÓ ÝÒ ÐÑØØ Ì ÓÑÔØØÓ ÌÝÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ

Ó ÓÒØÖ Ð ÔÖÓÚ Ê× Ê× ÔÖ ÕÙÐ × ÁÒÓÐØÖ ÔÓ Ê× Ê×

×Ò¬ Ì ÔÔÐ Ê× Ò × ×Ø××Ó ÖÔØÙØ ÔÔÐ ÞÓÒ Ì ÒÒÓ ÊÒ ÊÒ ÔÖ

ÓÒ Ò× ÉÙÒ Ð ÔÖÑ ÔÖØ Ð ÐÑÑ Ö×ÙÐØ ÑÓ×ØÖØ Õ Ð ÑÒÑÓ Ö Ð × ÔÖ

Ù Ê× Ê× Ë Õ Ð ÖÐÞÓÒ Ò ÐÙ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ ×Ù Ð ÓÖÓÐÐÖÓ

ÁÒÓÐØÖ × ÑÓ×ØÖ Ù ÒÙÑÖ ÒØÖ Õ Ö ÒØÖÓÓØØ Ò Ù ÄÑÑ ÔÖ ÒØ

ÓÒ ÓÒÓ ÓØØÒÒÓ Ð ÑÔÓÖØÒØ ÌÓÖÑ ×Ù

ÌÓÖÑ ËÔÞ ÒÙÐÐ ÑÑÒ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ

¬××ØÓ ××Ø ÙÒ ÒØÖÓ ÑÒÑÓ Ö ØÐ


Æ Ì Ö Æ Ì Ö


Ì Ö Ì Ö


¡ Æ Ì Ö


ÁÒÓÐØÖ × Ö ÚÐÓÒÓ Ð ÖÐÞÓÒ Ò ÐÙ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ


Æ Ì

¡ Æ Ì ¡¡¡ Æ Ì Ö


¡

Ì Ö


¡ Æ Ì Ö

Ì Ì ¡¡¡ Ì Ö

Ì Ö

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÁÐ ÄÑÑ ÁÐ ÄÑÑ ÓÒ Õ

ÒÚ Ö ÓÑÓ ÑÓ×ØÖÖ ×ÓÐÑÒØ Õ Ö ÈÖÓÚÑÓ ÒÐÐ ÔÖØ Õ Ö

ÒÐÐ ÔÖØ Õ Ö ÓÑ ×ÓÔÖ × ÖÚÑÓ ÔÖ ×ÑÔÐ Ø ÆÒ Æ Ì Ò ÊÒ Ì Ò


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÑÓ ÊÕ ÊÕ ÔÖ Ð ÄÑÑ Ó ×Ò¬ Ì ÊÕ ÊÕ ÉÙÒ

ÅÓ×ØÖÑÓ

Ý ÊÕ Ý ÌÜ ÔÖ ÕÙÐ Ü ÊÕ

ÌÜ Ü ÊÕ Ü

ËÙÔÔÓÒÑÓ Ð ÒÓÒ ÚÐ ÐÐÓÖ ÌÜ ÔÖ ÕÙÐ ÐÑÒØÓ ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ

Ü ÊÕ ÇÖ Ð ÓÒ Ý Ü Ü ÌÜ ÔÖ ÕÙÐ Ü ÊÕ ÒÐÓÑÒØ

Ü ÌÜ ÔÖ ÕÙÐ Ü ÊÕ Ó× Ú ÇØØÒÑÓ ÔÖ Ó ÔÖÓÒ Ò ØØÖÚÖ×Ó

×Ù ××Ú ×Ù ××ÓÒ

Ü ÌÜ ¡¡¡ Ì Ò

ÜÒ ÑÒØÖ ÌÜ Ì Ò ÜÒ

ÉÙÒ ÜÒ ÆÒ ÑÒØÖ ÜÒ ÆÒ ÈÖ Ð ÑÓ ÆÒ ÆÒ Ð ÔÖ×ÒØ

Ö×ÙÐØØÓ ÑÓ×ØÖ ÕÙ×Ø Ò ÐÙ×ÓÒ ÔÖÓÔÖ ÔÖ ÓÒ Ò Ø Ð ÖØÖÖØ Ò

Ó ÓÒØÖ ÔÖÓÚ

Ê ÓÖÑÓ ÊÕ ÊÕ ÔÖ Ð ÔÖÓÚÑÓ ÆÕ ÆÕ ÑÓ×ØÖÒÓ Ó×

ÔÖ Ð Õ Ö Ö ÐÔÙ Ô ÓÐÓ ÒØÖÓ ÔÖ Ù ÚÐ Ð ÙÙÐ

ÑÓ ÔÖ Ð ÆÕ ÆÕ ÈÖÓÚÑÓ ÆÕ ÆÕ Ó ÔÖÓÚÑÓ

Ü ËÙÔÔÓÒÑÓ Ó × Ð×Ó ÐÐÓÖ ÔÖ ÕÙÐ Ü

Ì Õ


Ü ÑÔÐ Ì Õ


Ý Ì Õ

Ü ÑÒØÖ ÌÝ Ì Õ


Ü

ÉÙÒ Ý ÊÕ Ý ÌÝ Å Ó ÓÒØÖ ÓÒ Ü Ý ÔÖÓÚ

ÆÕ ÆÕ ÉÙÒ ÆÕ ÆÕ Õ Ö

ÈÖÓÚÑÓ ÓÖ Õ Ö Ë Õ Ó ÚÖÓ Ë Õ ÈÖÓÚÑÓ Õ Ö ÑÓ×ØÖÒÓ

ÆÕ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ ÆÕ Ó ÑÔÐ Õ Ö ÔÖ Ö ÖÞ

Ð ÔÙ Ô ÓÐÓ ÒØÖÓ Ò ØÐ ÆÒ ÆÒ

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ Õ Ò Ð Ò ÐÙ×ÓÒ ÊÕ ÊÕ ÔÖÓÔÖ Ë Ý ÊÕ ÊÕ

ÈÓ Ý ÊÕ Ú ÙÒÜ ØÐ Ý Ì Õ

Ü ÁÒÓÐØÖ ÌÝ ÊÕ ÊÕ ÑÔÐ

ÌÝ Ì Õ

Þ ÔÖ ÕÙÐ Þ ÈÓ Ì Õ

Þ ÊÕ ÑÒØÖ Ý ÊÕ ÑÓ

Ì Õ

Ü ÌÞ Ý Ì Õ


ÉÙÒ Ü ÌÞ ÆÕ Å Ü ÌÞ ÆÕ ÔÖ

Þ

Ì Õ

Ü ÌÞ ÌÝ ÌÝ

Ó ÔÖÓÚ ÆÕ ÆÕ Ó× ÆÕ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ ÆÕ ÉÙÒ Õ Ö

Õ Ö ÒÐÐ ÔÖØ ÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÚÚÑÓ ÑÓ×ØÖØÓ Õ Ö

Ä ÑÔÓÖØÒØ ÔÖÓÔÖØ ÖØØÖÞÞÞÓÒ ÐÐÓ ×ÔØØÖÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØ

ØÓ ×ÔÓ×Ø ÒÐ ØÓÖÑ ×ÙÒØ × Ù ÓÒ ÐØ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÕÙÒÓ × ÐÑØ

ÓÒ×ÖÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÁÐ ×Ó ÒÖÐ ÓÒ×ÖØÓ Ò

ÌÓÖÑ ÙØÓÚÐÓÖ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÐÐÓÖ ÓÒ

ÚÐÓÖ ×ÔØØÖÐ Ì × ××Ø ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ Ì

Ë ÔÙÓ ÑÓ×ØÖÖ Ì ÔÙÓ ÒÓÒ ÚÖ ÙØÓÚÐÓÖ Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ÙØÓ ÙÒØÓ

×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÓÑÔÐ××Ó À ÐÐÓÖ ÑÑØØ ×ÑÔÖ ÐÑÒÓ ÙÒ ÙØÓÚÐÓÖ


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÈÊÇÈÊÁÌ ËÈÌÌÊÄÁ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Æ Ì ÐÐÓÖ ÙÒÙØÓÚÐÓÖ Ì ËÙÔÔÓÒÑÓ Æ Ì

ÓÒ ÐÐÓÖ ÌÜ ÑÔÐ Ü Ì Ì ××Ø ÔÖ Ð ÈÓ

¡

Æ Á Æ Ì Æ Ì

ÑÓ Ö ÔÖ Ð ÉÙÒ Ì Ì ×ÑÔÖ ÔÖ Ð Æ ×Ù

Ì ØØÚ Ì ÐÑØØ ÔÖ Ð ØÓÖÑ ÐÐ ÒÚÖ×Ó ÐÑØØÓ ÓÑÔÐØÓ

Ì ÔÖ ¬ÒÞÓÒ

Ä ÚÐØ ÕÙ×ØÓÌÓÖÑ ÔÙÓ ××Ö ×Ø× Ð ×Ó Ò Ù ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÒÓÒ

× Ò ××ÖÑÒØ Ò ÓÑ ÚÖÑÓ Ð ÌÓÖÑ

ÁÐ ÚÐÓÖ ×ØØÓ × ÐÙ×Ó Ò ÑÓÐØ ØÓÖÑ ÕÙ×ØÓ ÔØÓÐÓ ÕÙÒ ÒØÙÖÐ

ÓÖ Ö× Ó× × ÔÓ×× Ö ÒÐ ×Ó ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ

Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÓÑÔÐ××Ó Ë ¬ÒØÓ ÑÒ×ÓÒÐ ÐÐÓÖ Ì

ÑÑØØ ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÑÒØ ÑØÖ ÖÓ ÔÙÓ ÔÔÖØÒÖ Ó ÒÓ

Ì Ô Ì Ó × Ñ ÔÓ××ÑÓ ÚÖ Ì ÕÙÒ Ì ÌÙØØÚ

× Ñ ÔÓ××ÑÓ ÚÖ Ì ØÙØØ ØÖ ×

Ô Ì Ì Ö Ì

×ÓÒÓ ÔÓ××Ð ÓÑ × ÔÙÓ Ö ÚÖ ÔÓÖØÒÓ Ð ×ÑÔ ×ÔÐ Ø

ÍÒ ÐØÖ ÒØÖ××ÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÔÔÐ ÞÓÒ Ð ÌÓÖÑ ÔÖÑØØ ÖÔ

ÔÖ×ÒØÖ ÓÑ Ð ×ÓÑÑ ÖØØ Ù ×ÓØØÓ×ÔÞ Ù× ÔÖ ×ÑÒØ ÐÓ ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ

Ð ÑÑÒ Ì Ö

ÌÓÖÑ ËÓÑÑ ÖØØ

ËÒÓ Ì Ö ÓÑ ÒÐ ÌÓÖÑ ÐÐÓÖ ÔÙÓ ××Ö ÖÔÔÖ×ÒØØÓ ÒÐÐ ÓÖÑ

Æ Ì Ö ¨ Ì Ö

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ü ÓÑÓ ÑÓ×ØÖÖ Ü ÙÒ

ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒ ÐÐ ÓÖÑ

Ü Ü Ü Ü Ü Ü ÆÖÜ ÊÖ

ÓÚ ÆÒ ÆÒ Ì Ò ÊÒ Ì Ò ÓÑ ÔÖÑ Ë ÒÓØ Ì Ö Ü ÊÖ ÇÖ ÊÖ Ê Ö

ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÕÙÒ ÔÖ ÕÙÐ Ü Ú ××Ö Ì Ö Ö

Ü Ì Ü Ë Ü Ì ÖÜ ÐÐÓÖ Ü ÊÖ

Ì Ö Ö

Ü Ì Ü Ì Ö Ü Ó ÑÓ×ØÖ Ì Ö Ü Ü ÉÙÒ Ü Ü ÆÖ Ò ×Ù Ð ÓÑÔÓ×ÞÓÒ

Ó ÔÖÓÚ Ð ÔÙÖ Ð × ÙÒ

ÅÓ×ØÖÑÓ Ð ÙÒ Ø ÁÒ ÙÒØ ÐÐ ×

Ü Ü Ü Ü Ü Ü ÆÖ Ü ÊÖ

Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ××Ø ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ØÐ

¨ Ð ×ÞÓÒ Ë ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ò ÔÖØ ÓÐÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò

ÙÒÓ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ù×Ó ÐÐÓÖ ÔÙÓ ÒÓÒ ××ØÖ ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ù×Ó ØÐ ¨ Ë

ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÀÐÖØ ÐÐÓÖ ÔÖ ÓÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ Ù×Ó × ¨ ÓÚ Ù×Ó

Ë ÒÓØ Ð ×ÓØØÓ×ÔÞ Ò ×ÓÒÓ Ù×


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

Ë Ú Ü Ü ÐÐÓÖ Ú ÊÖ ÊÖ ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÚØØÓÖÐ ÉÙÒ Ú Ì Ö Ú ÔÖ

ÕÙÐ Ú ÁÒÓÐØÖ

ÕÙÒ Ú ÆÖ Ì Ö Ú ÙÒÕÙ

Ú Æ Ö ÆÖ Ó ÑÔÐ

Ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü

Ì Ö

Ú Ì Ö Ú

Ú Ì Ö Ú

Ó Ú Ü Ü Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ ÙÒ Ð ×ÓÑÑ ÆÖ ÊÖ ÖØØ

ÕÙÞÓÒ ÇÔÖØÓÖÐ ÓÒÚÓÐÓÒÓ ÇÔÖØÓÖ

ÄÒÖ ÓÑÔØØ

Á ÖÓÐÑ ×ØÙØÓ Ð ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ ÐÒÖ Ò ÙÒ ×ÙÓ ÑÓ×Ó ÐÚÓÖÓ

×ÙÖ ÙÒ ØÓÖ ×ÙÐÐ Ö×ÓÐÙÐØ ÙÒ ØÔÓ ÕÙÞÓÒ ÓÒÚÓÐÓÒÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ÆÓ ÒØÖÓÙÖÖÑÓ ÐÓ ×ØÙÒØ ÕÙ×Ø ØÓÖ Ù ×Ù ××ÚÑÒØ

×ÚÐÙÔÔØ ÔÖÒ ÔÐÑÒØ Ê×Þ ÓÒ ÙÒ ÓÒØÖÙØÓ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØ Â

Ë ÙÖ

ÓÒ×ÖÖÑÓ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ð

×ÙÓ ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì Ó× ÓÑ ¬ÒØÓ Ò Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ

Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÓÑÓÒ ××Ó Ø

ÌÜ Ü Ý Ý ØÓ

ÌÜ Ü

Ù ÕÙÞÓÒ ×ÑÐ ÓÒÚÓÐÓÒÓ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ ÔÖ ×ÑÒØ Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓ

ÖÐ ÙÐ

Ì ØÓ

Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÓÑÓÒ ××Ó Ø

Ì

ÁÐ ÔÖÑØÖÓ ÖØÖÖÓ ÒÓÒ ÞÖÓ ÓÒ×ÖØÓ ¬××Ó ËØÙÖÑÓ Ð ××ØÒÞ

Ö×ÔØØÚÑÒØ ÐÐ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü

ÁÐ ×ÙÒØ Ö××ÙÒØÓ Ö×ÙÐØØ ÓØØÖÖÑÓ ÒÐ ×ÙØÓ ÑÓ×ØÖ ÓÑ ÕÙ×Ø ÕÙØØÖÓ

ÕÙÞÓÒ ×ÒÓ ×ØÖØØÑÒØ ÒØÖ ÓÒÒ×× Ö ÐÓÖÓ ÕÙÒÓ × Ò ×ØÙ Ð Ö×ÓÐÙÐØ

ËÓÑÑÖÓ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ Ì

Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ Ì Ë ÐÐÓÖ

¯ Ä ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÒÓÖÑÐÑÒØ Ö×ÓÐÙÐ Ó ÙÒ

×ÓÐÙÞÓÒ Ü × ×ÓÐÓ × Ý ÔÖ ØÙØØ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ

ÙÐ ÓÑÓÒ ××ÓØ ÉÙÒ × Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐÓÖ

Ð ÕÙÞÓÒ Ö×ÓÐÙÐ ÔÖ ÓÒ Ý


ÉÍÁÇÆÁ ÇÈÊÌÇÊÁÄÁ

¯ Ä ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ × ×ÓÐÓ ×

Ü ÔÖ ØÙØØ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÓÑÓÒ ××Ó Ø

ÉÙÒ × Ü Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐÓÖ ÐÕÙÞÓÒ Ö×ÓÐÙÐ ÔÖ

ÓÒ

¯ Ä ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÔÖ ÓÒ Ý ×

×ÓÐÓ × Ü Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÓÑÓÒ ××ÓØ


¯ Ä ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÔÖ ÓÒ

× ×ÓÐÓ × Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÓÑÓÒ

××Ó Ø

¯ Ä ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÓÑÓÒ Ð ×Ù ÙÐ ÒÒÓ Ð Ñ×ÑÓ

ÒÙÑÖÓ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

¯ Ì ×Ó× ÐÐ ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ

ÁÐ ÒÓ×ØÖÓ ÔÖÑÓ ØÓÖÑ ÓÖÒ× ÙÒ ÓÒÞÓÒ Ò ××Ö ×ÙÆ ÒØ ÔÖ Ð Ö×ÓÐÙÐØ

ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ

ÌÓÖÑ ËÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ × ÐÐÓÖ

Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü × ×ÓÐÓ × Ý ØÐ

Ý

ÔÖ ÓÒ ×Ó× ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÓÑÓÒ ××ÓØ

ÉÙÒ × ÑÑØØ Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÐ ÐÐÓÖ Ð ÕÙÞÓÒ

Ö×ÓÐÙÐ ÔÖ ÓÒ ØÓ Ý

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙÔÔÓÒÑÓ Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÑÑØØ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ

Ü Ü Ó ×

Ý ÌÜ Ü ÌÜ

Ë ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÙÐ ÓÑÓÒ ××Ó Ø ÐÐÓÖ

ÑÓ

Ý ÌÜ Ü ÌÜ Ü

ÇÖ ÌÜ Ì Ü ÔÖ ¬ÒÞÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÙÐ ÉÙÒ ÔÖ

Ý Ì Ü Ü

Î ÚÖ× ××ÙÑÑÓ Ý Ò ×Ó׬ ÔÖ ÓÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙ

ÞÓÒ ÙÐ ÓÑÓÒ ××Ó Ø ÑÓ×ØÖÑÓ ÐÐÓÖ Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ

ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ

ËÙÔÔÓÒÑÓ ÔÖ ××ÙÖÓ ÒÓÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐÓÖ ÒÓÒ ××Ø Ü ÔÖ Ù

Ý ÌÜ ÉÙÒ Ý Ì ÈÓ Ì Ù×Ó ÔÖ Ð ×ØÒÞ Æ Ý Ì

ÔÓ×ØÚ ÈÖ Ð ÄÑÑ ××Ø ÙÒ ØÐ Ý Æ Þ ÔÖ ÓÒ Þ Ì

ÑÓ ÔÖ Ü ÕÙÐÙÒÕÙ

ÌÜ ÌÜ Ü Ì Ü Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÉÙÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÙÐ ÓÑÓÒ ××Ó Ø ÈÖ ××ÙÒÞÓÒ

×× ×Ó× Ó Ý Å Ó ÓÒØÖ Ý Æ ÓÒ×ÙÒØÑÒØ

Ú ÚÖ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ó ÔÖÓÚ Ð ÔÖÑ ××ÖÞÓÒ Ð ØÓÖÑ ÑÔÐ

ÑÑØÑÒØ Ð × ÓÒ

ÉÙ×ØÓ ØÓÖÑ ×ÙÖ× ÒØÖÓÙÖÖ Ð ×ÙÒØ ÓÒ ØØÓ Ë

Ü Ý Ý ØÓ

ÓÚ ÙÒÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ËÙÔÔÓÒÑÓ

ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü × ×ÓÐÓ × Ý ×Ó× Ý ÔÖ ÓÒ ×ÓÐÙÞÓÒ

ÐÐ ÕÙÞÓÒ


ÓÚ Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ ÐÐÓÖ Ð ÕÙÞÓÒ ØØÒÓÖÑÐÑÒØ Ö×ÓÐÙÐ

ÁÐ ÌÓÖÑ ÑÓ×ØÖ Ð ÕÙÞÓÒ ÓÒ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ Ì

ÒÓÖÑÐÑÒØ Ö×ÓÐÙÐ

ÈÖ Ð ÕÙÞÓÒ Ú ÙÒ ÒÐÓÓ Ð ÌÓÖÑ ÓØØÖÖÑÓ ÓÑ ÓÒ×ÙÒÞ

Ð ÄÑÑ ×Ù ÁÐ ÒÙÑÖÓ ÖÐ ÔÓ×ØÚÓ ÒØÖÓÓØØÓ ÒÐ ÄÑÑ ÔÙÓ ÔÒÖ

ÓÒ×ÖØÓ ØÓ Ë ÒÓØ Ð Ð ÄÑÑ ÚÐ ÔÖ ÕÙÐ ×ÓÐÙÞÓÒ

ß ÑØ ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ ß Ñ ÒÓÒ Ò ××ÖÑÒØ ÔÖ ØÙØØ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ

ÉÙÒ Ð ÄÑÑ ÒÓÒ ÑÔÐ Ð ××ØÒÞ Ê Ì

ÄÑÑ ËÓÐÙÞÓÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ × ØÓ

ÐÐÓÖ ×ÔÖ ÙÒ ØÓ Ý Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ Ö×ÓÐÙÐ Ö ØÙØØ

Ð ×ÓÐÙÞÓÒ Ú Ò ÙÒ Ü ÒÓÖÑ ÑÒÑ ÁÒÓÐØÖ ××Ø ÙÒ ÒÙÑÖÓ ÖÐ

ÒÔÒÒØ Ý ØÐ ÔÖ ÓÒ Ý ÔÖ Ù Ð ÕÙÞÓÒ Ö×ÓÐÙÐ

Ü Ý Ý

ÓÚ ÑÓ × ÖØØÓ Ü Ý ÔÖ Ò Ö ×ÔÐ ØÑÒØ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ Ü

ÔÒ Ð ÔÖØ ÓÐÖ Ý ÓÒ×ÖØÓ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ËÙÚÑÓ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ò Ù ÔÖØ

ÅÓ×ØÖÑÓ × ÑÑØØ ÐÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐÓÖ Ð Ò×Ñ ÕÙ×Ø ×ÓÐÙÞÓÒ

ÓÒØÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ ÑÑÓ Ü

ÅÓ×ØÖÑÓ ××Ø ÙÒ ×Ó× ÐÐ ÔÖ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÒÓÖÑ

ÑÒÑ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ý ÌÜ ÔÖ Ù ÑÑØØ ×ÓÐÙÞÓÒ

Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ

Ë Ü ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ë Ü ÙÒÕÙÐÙÒÕÙ ÐØÖ ×ÓÐÙÞÓÒ Ð

«ÖÒÞ Þ Ü Ü ×Ó× ÉÙÒ ÓÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÔÙÓ ××Ö × ÖØØ

ÓÑ

Ü Ü Þ ÓÚ Þ Æ Ì

ÚÚÖ× ÔÖ ÓÒ Þ Æ Ì Ð ×ÓÑÑ Ü Þ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÈÖ ÙÒ Ü ¬××ØÓ

Ð ÒÓÖÑ Ü ÔÒ Þ Ë ÖÚÑÓ

Ô Þ Ü Þ Ò

Þ Æ Ì

Ô Þ


ÉÍÁÇÆÁ ÇÈÊÌÇÊÁÄÁ

ÈÖ ¬ÒÞÓÒ ×ØÖÑÓ ÒÖÓÖ Æ Ì ÓÒØÒ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ØÐ

Ô ÞÒ Ü ÞÒ Ò

ÈÓ Ì ÓÑÔØØÓ ÌÞÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ Å ÞÒ Æ Ì

×Ò¬ ÌÞÒ Ó×× ÌÞÒ ÞÒ ÓÚ ÉÙÒ ÞÒ ÑÑØØ ÙÒ

×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÑÓ

ÞÒ Þ

ÓÚ Þ Æ Ì Æ Ì Ù×Ó ÔÖ Ð Ò

¡

Ô Þ

Ô ÞÒ

Ô ÓÒØÒÙÓ ÇØØÒÑÓ Ó× ÐÐ

Ô Þ Ü Þ

Ó ÑÓ×ØÖ × Ð ÕÙÞÓÒ ÑÑØØ ×ÓÐÙÞÓÒ Ð Ò×Ñ ÕÙ×Ø ×ÓÐÙÞÓÒ ÓÒØÒ

ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü Ü Þ ÒÓÖÑ ÑÒÑ

ÈÖÓÚÑÓ ××Ø ÙÒ ÒÔÒÒØ Ý ØÐ Ð ÚÐ ÔÖ ÙÒ

×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÒÓÖÑ ÑÒÑ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙÒ ÕÙÐ×× Ý ÌÜ ÔÖ Ù Ð ÕÙÞÓÒ

Ö×ÓÐÙÐ

ËÙÔÔÓÒÑÓ Ó ÒÓÒÚÐ Ó××

ÐÐÓÖ ××Ø ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÝÒ ØÐ

Ü

×ÙÔ

Ý ÌÜ Ý

ÜÒ

Ò

ÝÒ

ÓÚ ÜÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ ×Ó× ÌÜÒ ÝÒ ÅÓÐØÔÐ ÒÓ ÔÖ « × Ú

«ÝÒ ÓÖÖ×ÔÓÒ «ÜÒ ÓÑ ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ ÈÓ××ÑÓ ÕÙÒ ×ÑÔÖ ÖÙÖ

ÓÒ×ÖÖ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ ÔÖ Ù × ÜÒ ÐÐÓÖ ÑÔÐ ÝÒ ÈÓ

Ì ÓÑÔØØÓ ÜÒ ÐÑØØ ÌÜÒ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÓÒÚÖÒØ ÑÓ

ÌÜÒ Ú ÓÚÚÖÓ × × ÖÚÑÓ ÔÖ ÓÒÚÒÒÞ Ú Ü

ÇÖ Ö ÓÖÒÓ ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ

ÔÓ ÝÒ ÌÜÒ

ÌÜÒ Ü

ÜÒ ÌÜÒ ÌÜÒ

ÜÒ ÌÜÒ ÝÒ

ÉÙÒ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ÝÒ ÓØØÒÑÓ

ÜÒ

ÌÜÒ ÝÒ

¡ Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÕÙ ÔÓ Ì ÓÒØÒÙÓ ÑÓ

ÌÜÒ ÌÜ

ÕÙÒ ÌÜ Ü ÔÖ Ð ÌÜÒ ÝÒ ÚÑÓ ÜÒ ÜÒ Ü ×Ó×

ÌÜÒ ÝÒ ÈÓ ÜÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ

¬ ¬ ¬

¬ÜÒ¬

¬ ¬ ¬ ¬ÜÒ Ü ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

¬ÜÒ¬

¬

Å Ó ÓÒØÖ Ð ÓÒÚÖÒÞ Ò ÉÙÒ ÒÓÒ ÔÙÓ ××Ö ÚÐ Ð

×Ù ××ÓÒ ÕÙÓÞÒØ Ò Ú ××Ö ÐÑØØ Ó×× ÓÑÓ ÚÖ

Ü

×ÙÔ

Ý ÌÜ Ý

ÓÚ Ü Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ ÔÖ Ð Ý ÓÒ×ÖØÓ Ó ÑÔÐ Ð

Í×ÒÓ ÕÙ×ØÓ ÄÑÑ ÔÓ××ÑÓ ÓÖ ÓÖÒÖ ÙÒ ÖØÖÓ ÔÖ Ð Ö×ÓÐÙÐØ ÐÐ ÕÙÞÓÒ

Ó× ÓÑ × ØØÓ ÔÖ Ð ÕÙÞÓÒ ÒÐ ÌÓÖÑ

ÌÓÖÑ ËÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ × ÐÐÓÖ

Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ××ÓÐÓ× ØÐ


Ü

ÔÖ ØÙØØ Ð Ü ×Ó×ÒÓ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÓÑÓÒ

ÉÙÒ × ÑÑØØ ×ÓÐÑÒØ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÐ Ü ÐÐÓÖ Ð ÓÒ ÙÒ

ÕÙÐÙÒÕÙ ÓÒ×ÖØ ××ÒØ Ö×ÓÐÙÐ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë ÑÑØØ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü ×Ó× ÐÐÓÖ Ð

ÚÐ ÔÖ

Ü Ì Ü Ü ÌÜ Ü

Î ÚÖ× ××ÙÑÑÓ ×Ó׬ ÐÐ ÔÖ ÓÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÐÐ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÐÐÓÖ Ð ÑÑØØ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÓÒ×ÖÑÓ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ Ý

Ì × Ü ØÐ Ý ÌÜ ÈÓ××ÑÓ ¬ÒÖ ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ×Ù Ì ÓÑ

×Ù

Ý ÌÜ Ü

ÉÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ÒÓÒ ÑÙ ÔÖ ×ÌÜ ÌÜ ÐÐÓÖ Ì Ü Ü Ó×

Ü Ü ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÉÙÒ Ü Ü ÔÖ ××ÙÒÞÓÒ Ó×× Ü

Ü

ÐÒÖ ÔÖ Ì ×ÓÒÓ ÐÒÖ ÅÓ×ØÖÑÓ ÐÑØØ ÁÐ ÄÑÑ

ÑÔÐ ÔÖ ÓÒ Ý Ì ÐÑÒÓ ÙÒÓ ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ü ÔÖ ×ÑÒØ ÕÙÐÐÓ

ÒÓÖÑ ÑÒÑ ×Ó×

Ü Ý Ý ÌÜ

ÓÚ ÒÓÒ ÔÒ Ý Ä ÐÑØØÞÞ ÔÙÓ ÓÖ ××Ö Ú×Ø

Ý Ü Ü Ý Ý


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÌÇÊÅÁ Á ÌÁÈÇ ÊÀÇÄÅ

ÓÚ ÈÖ Ð ØÓÖÑ ÀÒ Ò Ð ÙÒÞÓÒÐ ÑÑØØ ÙÒ ×ØÒ×ÓÒ

×Ù ÙÒ ÙÒÞÓÒÐ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ¬ÒØÓ ×Ù ØÙØØÓ ÈÖ ¬ÒÞÓÒ

ÌÜ Ü ÌÜ ÌÜ Ü

×Ò×ØÖ ÔÖ ¬ÒÞÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÙÐ ÑÓ ÔÖ ØÙØØ Ð Ü

ÌÜ Ü ÌÜ Ü Ì Ü Ü

ÍÒØÑÒØ ÐÐ ÓÖÑÙÐ ÔÖ ÒØ Ó ÑÓ×ØÖ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ

ÔÖÓÚ Ð ÔÖÑ ××ÖÞÓÒ Ð ØÓÖÑ Ä × ÓÒ «ÖÑÞÓÒ × Ò ÐÑÒØ ÐÐ

ÔÖÑ

ÍÐØÖÓÖ ÌÓÖÑ ÌÔÓ ÖÓÐÑ

Á ÔÖÒ ÔÐ Ö×ÙÐØØ ÐÐ ×ÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÖÙÖÒÓ ÖØÖ Ö×ÓÐÙÐØ ÐÐ ÕÙÞÓÒ

ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ Ò ØÖÑÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÓÑÓÒ

××Ó Ø ÌÓÖÑ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ Ò

ØÖÑÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÓÑÓÒ ××Ó Ø ÌÓÖÑ ÒØÙÖÐ

Ö Ö Ö ÖÐÞÓÒ ×ÑÐ Ö Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ Ð ×Ù ÓÑÓÒ ××Ó Ø

Ö Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ Ð ×Ù ××Ó Ø

ÌÓÖÑ ËÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ × ÐÐÓÖ

Ä ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÔÖ ÓÒ Ý ×

×ÓÐÓ × Ð ÕÙÞÓÒ ÓÑÓÒ ××ÓØ ÑÑØØ Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÐ Ü

ÁÒ ÕÙ×ØÓ ×Ó Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÙÒÌ ÙÒ ÒÚÖ×Ó ÐÑØØÓ

Ä ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÙÐ ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÔÖ ÓÒ

× ×ÓÐÓ × Ð ÕÙÞÓÒ ÙÐ ÓÑÓÒ ××Ó Ø ÑÑØØ Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ

ÒÐ ÁÒ ÕÙ×ØÓ ×Ó Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÙÒ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÖÓÚÑÓ × ÔÖ ÓÒ Ý Ð ÕÙÞÓÒ Ö×ÓÐÙÐ ÐÐÓÖ

Ü Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ

Ë Ó ÒÓÒ Ó×× ÚÖ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÈÓ ÓÒ ÙÒ Ý ÕÙÐÙÒÕÙ

Ö×ÓÐÙÐ ÌÜ Ü ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü Ü Ó ÌÜ Ü ÈÖ Ð Ñ×Ñ ÖÓÒ

Ú ÙÒÜ ØÐ ÌÜ Ü Ó× Ú ÑÓ ÕÙÒ ÔÖ ÓÒ


Ü ÌÜ Ì Ü ¡¡¡ Ì


ÌÜ Ì Ü

ÉÙÒ Ü Æ Ì ¡ Ñ Ü Æ Ì ¡ ¡

Ó ×Ò¬ Ð ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÒÙÐÐÓ Æ Ì

ÙÒ ×ÓØØÓ×ÔÞÓ ÔÖÓÔÖÓ Æ Ì ¡ ÔÖ ØÙØØ Å Ó ÓÒØÖ Ð ÌÓÖÑ ÉÙÒ

Ü Ú××Ö Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ

Î ÚÖ× ×ÙÔÔÓÒÑÓ Ü × Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

Ö×ÓÐÙÐ ÓÒ ÙÒ ÖØÖÖ ÇÖ Ì ÓÑÔØØÓ Ó× ÔÓ××ÑÓ

ÔÔÐ Ö Ð ÔÖÑ ÔÖØ ÕÙ×Ø ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ì ÓÒ ÐÙÖ Ú ××Ö

Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ Ä Ö×ÓÐÙÐØ ÓÒ Ý ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ÓÖ Ð ÌÓÖÑ


Ä ÙÒ Ø ×Ù Ð ØØÓ Ð «ÖÒÞ Ù ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÐ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ

ÐÐ ÖÑÒØ ØÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÙÒ Ü Ì Ý Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÓÖÑ ÑÒÑ

Ð ÐÑØØÞÞ Ì ×Ù Ð ÄÑÑ

Ü ¬ ¬ ¬ ¬ Ì Ý ¬ ¬ ¬ ¬ Ý

Ë ÒÓØ Ò ÕÙ×ØÓ ×Ó ÔÖ ÑÓ×ØÖÖ Ð ÐÑØØÞÞ Ì

Ò ÓÑ ÒÚ × Ö Ú ÒÐÌÓÖÑ

ÒÓÒ Ò ××ÖÓ ×

ÙÒ ÓÒ×ÙÒÞ Ð ØØÓ Ì ÓÑÔØØÓ

ÁÐ ÌÓÖÑ ÔÙÓ Ò ××Ö Ù×ØÓ ÔÖ ÑÓ×ØÖÖ Ð ÚÐØ Ð ÌÓÖÑ

ÔÖ ÒØÑÒØ ÑÓ×ØÖØÓ

×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ

ÔÙÓ ××Ö ×Ø×Ó Ð ×ÔÞ Ò ÙÒ ÒÖ Ó

ÌÓÖÑ ÙØÓÚÐÓÖ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ × Ì

ÚÐÓÖ ×ÔØØÖÐ ÚÖ× ÞÖÓ ×× ÓÒÓ ××Ö ØÙØØ ÙØÓÚÐÓÖ Ì

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ë Ð Ö×ÓÐÚÒØ Ê Ì ÒÓÒ ××Ø Ô Ì ÔÖ ¬ÒÞÓÒ Ë

××ÙÑÑÓ Ê Ì ××Ø ÐÐÓÖ ÌÜ ÑÔÐ Ü ÔÖ Ð Ó ×Ò¬

Ð ÕÙÞÓÒ ÑÑØØ ×ÓÐÑÒØ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÐ ÇÖ Ð ÌÓÖÑ ÑÓ×ØÖ

Ð Ö×ÓÐÙÐ ÔÖ ÓÒ Ý Ó Ê ¬ÒØÓ ×Ù ØÙØØÓ ÐÑØØÓ ÉÙÒ

Ì

Ä ÕÙÞÓÒ ÓÑÓÒ ×ÓÒÓ Ò ÓÐÐØ Ö ÐÓÖÓ ÅÓ×ØÖÖÑÓ ××

ÒÒÓ ÐÓ ×Ø××Ó ÒÙÑÖÓ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÈÖ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÕÙ×ØÓ

ØØÓ Ò ××ÖÓ ÙØÐÞÞÖ Ð ××ØÒÞ ÖØ Ò×Ñ ÓÖÖÐØ Ó×ØØÙ× ÓÒÓ

ÙÒ ××ØÑ ÑØÓ ××ØÑ ÓÖØÓÓÒÐ

ÄÑÑ Ë×ØÑ ÓÖØÓÓÒÐ

ØÓ ÙÒ Ò×Ñ Ñ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ ÒÐÐÓ ×ÔÞÓ ÙÐ ÙÒÓ ×ÔÞÓ

ÒÓÖÑØÓ Ú ×ÓÒÓ Ò ÐÑÒØ Þ ÞÑ ØÐ

Þ Æ
Ñ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÈÓ Ð ÓÖÒ ÐÐ ÒÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ×ÙÆ ÒØ ÔÖÓÚÖ ××Ø ÙÒ

ÞÑ ØÐ

Ñ ÞÑ ÞÑ Ñ

ÈÖ Ñ Ó ÚÖÓ ÔÖ ÔÖ Ð ÒÔÒÒÞ ÐÒÖ Ó× Ü ÔÖ

ÕÙÐ Ü Þ «Ü ÓÒ « Ü Þ

Ë ÓÖ Ñ ÑÓ Ð ÔÓØ× ÒÙØØÚ Ð ÐÑÑ ÚÐ ÔÖ Ñ Ó××

×ÙÔÔÓÒÑÓ ÓÒØÒ Ð ÐÑÒØ Þ ÞÑ ØÐ

ÓÒ×ÖÑÓ Ð Ò×Ñ

Þ Ò Þ Ò Ò Ñ

Å Ü Ü Ñ Ü


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÌÇÊÅÁ Á ÌÁÈÇ ÊÀÇÄÅ

ÑÓ×ØÖÑÓ Å ÓÒØÒ ÙÒ ÞÑ ØÐ Ñ ÞÑ ¬ ÑÓÓ Ð

×Ó×ØØ ÔÖ ÞÑ ¬ ÞÑ

Ë Ó× ÒÓÒ Ó×× ×Ö Ñ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Å ÈÖÒÑÓ ÓÖ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ

Ü ÔÓÒÑÓ

ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ÔÖ Ñ

Ü Ü

Ü Ü

Ñ


Ñ


Ü Þ

Ü Þ Ü Ü

Ó ÑÓ×ØÖ Ü Å ÔÖ Ð ÔÓØ× ××ÙÖ ØØ Ñ Ü ÑÓ ÕÙÒ

Ñ Ü Ñ Ü

Ñ Ü


Ñ


Ñ


Ñ


Ü Þ

Ü Ñ Þ

« Ü « Ñ Þ

Ø Ð ÖØÖÖØ Ü ÕÙ×Ø ÙÒ ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ Ñ ÓÑ ÓÑÒÞÓÒ ÐÒ

Ö Ñ Ò ÓÒØÖÞÓÒ ÓÒ Ð ÒÔÒÒÞ ÐÒÖ Ñ ÉÙÒ

Ñ Ü ÔÖ ØÙØØ Ð Ü Å ÑÔÓ××Ð Å Ú ÓÒØÒÖ ÙÒ ÞÑ ØÐ Ð

ÚÐ Ð ÐÑÑ ÑÓ×ØÖØÓ

Í×ÒÓ ÕÙ×ØÓ ÐÑÑ ÔÓ××ÑÓ ÓÖ ÑÓ×ØÖÖ Ñ Æ Ì ÑÆ Ì ÓÚ Ì

Ì Á Ì Á Ó Ò ØÖÑÒ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ×ØÑÓ ÓÒ×ÖÒÓ

ÔÙÓ ××Ö ÓÖÑÙÐØÓ ×ÓØØÓ ÓÖÑ Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ

ÌÓÖÑ ËÔÞ ÒÙÐÐ Ì Ì

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ × ÐÐÓÖ

Ð ÕÙÞÓÒ ÓÔÖØÓÖÐ ÓÑÓÒ Ð ×Ù ÙÐ ÒÒÓ Ð Ñ×ÑÓ ÒÙÑÖÓ

×ÓÐÙÞÓÒ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ì Ì ×ÓÒÓ ÓÑÔØØ Ó× Æ Ì Æ Ì ×ÓÒÓ ¬ÒØÓ

ÑÒ×ÓÒÐ ÔÖ Ð ÔÓ××ÑÓ × ÖÚÖ

Ñ Æ Ì Ò Ñ Æ Ì Ñ

ËÙÚÑÓ Ð ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ò ØÖ ÔÖØ Ø

Ð ×Ó Ñ Ò ÐÐ ÔÖÔÖÞÓÒ Ð ×Ó Ñ Ò

ÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÒÑ ÑÔÓ××Ð

ÐÐ ÑÓ×ØÖÞÓÒ ÑÒ ÑÔÓ××Ð

Á ØØÐ ×ÓÒÓ ×ÙÒØ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

Ë Ò Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü ÐÐÓÖ Ö×ÓÐÙÐ ÔÖ ÓÒ

××ÒØÓ ÈÖ Ð ÔÖØ Ð ÌÓÖÑ Ó ÑÔÐ Ð ×ÓÐ

×ÓÐÙÞÓÒ ÉÙÒ Ñ ÒÐÓÑÒØ Ñ ×Ù Ò

ËÙÔÔÓÒÑÓ ÓÖ Ñ Ò Ë Ü ÜÒ ÙÒ × Æ Ì ÖÑÒØ

Ü ×ÔÒÜ ÜÒ ÈÖ Ð ÄÑÑ Ú ÙÒ ÞÖÓÓÚÙÒÕÙ

×Ù ÔÖ Ù Ü Æ ÓÚ Æ Ð ×ØÒÞ Ü ÉÙÒ Æ

×Ó× Ü Ü ÜÒ ÒÐÓÑÒØ Ú ÙÒ ØÐ

Ü Ü ÔÖ Ó× Ú ÉÙÒ ÓÒØÒ Ò ØÐ

Ü Æ
Ò

ÒÐÓÑÒØ × Ñ ÙÒ × Æ Ì ÐÐÓÖ ÔÖ Ð ÄÑÑ Ú ×ÓÒÓ

ÐÑÒØ Þ ÞÑ ØÐ

Þ Æ Ñ

ÅÓ×ØÖÑÓ ÒÑ ÑÔÓ××Ð Ë ÒÑ ¬ÒÑÓ Ë ÓÑ ×Ù

ËÜ ÌÜ

Ò


Ü Þ

Ë ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ Ü Þ ÚÒÓ ÑÑÒ ÙÒÑÒ×ÓÒÐ

ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÙÒ ×ÓÑÑ ÓÔÖØÓÖ ÓÑÔØØ ÙÒ ÓÔÖØÓÖ

ÓÑÔØØÓ ÈÖÓÚÑÓ

ËÜ ËÜ Ü Ü

Ë ËÜ ÑÓ ËÜ ÉÙÒ ÔÖ Ð ÓØØÒÑÓ

ÔÖ Ò

ËÜ ÌÜ

ÌÜ

Ò


Ò


Ü Þ

Ì Ü Ü

ÈÓ Æ Ì ÑÓ Ì ÉÙÒ Ð ÓÖÒ×

Ü Þ

Ü Ò

Ó ÑÔÐ ËÜ ÌÜ ÔÖ Ð ÕÙÒ ËÜ ÌÜ ÑÓ ×ÙÔÔÓ×ØÓ

ËÜ ÌÜ Ó×× Ü Æ Ì ÈÓ Ü ÜÒ ÙÒ × ÔÖ Æ Ì

Ú ××Ö

Ü

Ò


«Ü


ÍÄÌÊÁÇÊÁ ÌÇÊÅÁ Á ÌÁÈÇ ÊÀÇÄÅ

ÓÚ Ð « ×ÓÒÓ Ð ÓÔÔÓÖØÙÒ × ÐÖ ÔÔÐ ÒÓ ÙØÐÞÞÒÓ

ÑÓ

Ü

Ò


« Ü « Ò

ÉÙÒ Ü Ó ÔÖÓÚ Ð ÑÔÐ ÞÓÒ ÁÐ ÌÓÖÑ ÓÖ ÑÔÐ

ËÜ Ý Ö×ÓÐÙÐ ÔÖ Ý ÕÙÐÙÒÕÙ Ë ÐÑÓ Ý ÞÒ Ë Ü Ú Ð ×ÓÐÙÞÓÒ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ó × ËÚ ÞÒ ÓÑ Ò ÑÓ Ð ×ÙÒØ Ð ÓÐÓ

ÙØÐÞÞÒÓ

Ò ÞÒ Ò ËÚ

Ò

Ì Ò

Ì Ò

ÌÚ

Ú

Ú

Ò


Ú Þ

Ò


Ú Ò Þ

ÈÓ ÑÓ ××ÙÒØÓ Ò Ñ ÑÓ Ò Ñ Ò Æ Ì ÉÙÒ

Ì Ò Ó Ò ÓÒØÖÞÓÒ ÓÒ Ð ÕÙÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÑÓ×ØÖ ÒÑ

ÑÔÓ××Ð

ÅÓ×ØÖÑÓ Ò ÒÑ ÑÔÓ××Ð ÁÐ ÖÓÒÑÒØÓ ×ÑÐ ÕÙÐÐÓ ØØÓ ÒÐÐ

ÔÖØ Ë ÒÑ ¬ÒÑÓ Ë ÓÑ ×Ù

Ë Ì

Ñ


Þ

Ì ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð Ë ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÑØØÓ Þ ÚÒ

Ó ÑÑÒ ÙÒÑÒ×ÓÒÐ ÓÑÔØØÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÈÖÓÚÑÓ ÓÖ Ò

ÒÐÓ ÓÒ Ð

Ë Ë

Ë Ë ÔÓÒÒÓ ÒÐÐ ÙØÐÞÞÒÓ Ð ¬ÒÞÓÒ ÓÔÖØÓÖ

ÙÐ ¬ÒÐÑÒØ Ð ÓØØÒÑÓ ÔÖ × ÙÒ Ñ


Ë Ü Ì Ü

Ñ


Þ Ü

ÌÜ Þ

Ä ÒÓ×ØÖ ××ÙÒÞÓÒ ÑÒÑÔÐ Ü Æ Ì ÔÖ Ñ × Ö ÓÖ

Ü ÜÒ ÙÒ × ÔÖ Æ Ì ÉÙÒ ÌÜ Ó× Ð

ÓÖÒ×

Þ Ñ


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ÓÒ×ÙÒØÑÒØ Ë Ì ÔÖ Ð Ó Ë ×Ù Ì

Ë ÉÙÒ Æ Ì ÈÓ Ñ ÙÒ × ÔÖ Æ Ì


Ñ


¬

ÓÚ Ð ¬ ×ÓÒÓ Ð ÓÔÔÓÖØÙÒ × ÐÖ ÍØÐÞÞÒÓ ÓØØÒÑÓ ÔÖ

× ÙÒ Ñ

Þ

Ñ


¬ Þ ¬

ÉÙÒ Ð ÑÔÐ ÞÓÒ ÔÖÓÚØ ÁÐ ÌÓÖÑ ÑÔÐ ÓÖ

Ë Ö×ÓÐÙÐ ÔÖ ÕÙÐÙÒÕÙ Ë ÐÑÓ Ñ Ë Ð ×ÓÐÙÞÓÒ

ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ Ó × Ë Ñ ÍØÐÞÞÒÓ ÒÙÓÚÑÒØ

ÓØØÒÑÓ

Ñ ÜÑ


Ë ÜÑ

Ì ÜÑ

Ì ÜÑ

ÌÜÑ


Ñ


Þ ÞÑ

Ä ÒÓ×ØÖ ××ÙÒÞÓÒ Ñ Ò ÑÔÐ Ñ Ò ÕÙÒ ÜÑ Æ Ì ÉÙÒ

ÌÜÑ Ó ÓÒØÖ Ð ÕÙÞÓÒ ÔÖ ÒØ ÑÓ×ØÖ ÑÒ

ÑÔÓ××Ð ÁÒ ÓÒ ÐÙ×ÓÒ ÔÖ Ð ÔÖØ Ò ÒÑ ÑÔÓ××Ð Ú

××Ö Ò Ñ

ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ

Á Ö×ÙÐØØ ÓØØÒÙØ ÒÐÐ Ù ÔÖ ÒØ ×ÞÓÒ ×ÙÖ× ÓÒÓ ÒØÖÓÙÖÖ Ð ×ÙÒØ ¬Ò

ÞÓÒ

ÒÞÓÒ ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ

ÍÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÐÑØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ØØÓ ×Ó×Ö

Ð ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ × ØÐ Ó Á Ó ÁÁ ×Ó×ØØÓ

Á Ä ÕÙÞÓÒ ÒÓÒ ÓÑÓÒ

Ü Ý

Ð ÓÔÖØÓÖ ÙÐ ÑÑØØÓÒÓ ×ÓÐÙÞÓÒ Ü Ö×ÔØØÚÑÒØ

ÔÖ ÓÒ ØÓ Ý ØÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ×ÓÒÓ ÙÒ Ä ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÕÙÞÓÒ

ÓÑÓÒ

Ü

ÑÑØØÓÒÓ ×ÓÐÑÒØ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÐ Ü Ö×ÔØØÚÑÒØ


ÄÌÊÆÌÁÎ Á ÊÀÇÄÅ

ÁÁ Ä ÕÙÞÓÒ ÓÑÓÒ

Ü

ÒÒÓ Ð Ñ×ÑÓ ÒÙÑÖÓ ×ÓÐÙÞÓÒ ÐÒÖÑÒØ ÒÔÒÒØ

Ü ÜÒ Ò Ò

Ö×ÔØØÚÑÒØ Ä ÕÙÞÓÒ ÒÓÒ ÓÑÓÒ

Ü Ý

ÒÓÒ ×ÓÒÓ Ö×ÓÐÙÐ ÔÖ ØÙØØ Ð Ý ×× ÑÑØØÓÒÓ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ × ×ÓÐÓ × Ý

×ÓÒÓ Ö×ÔØØÚÑÒØ ØÐ

Ý Ü Ò

ÉÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ ÔÙÓ ××Ö Ù×Ø ÔÖ ×ÔÖÑÖ Ò ÑÒÖ ÓÑÔØØ Ö×ÙÐØØ ÐÐ

Ù ÙÐØÑ ×ÞÓÒ

ÌÓÖÑ ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ

Ë Ì ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ ×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ × ÐÐÓÖ

Ì Ì Á ×Ó× ÐÐ ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ

ÉÙ×Ø ÓÖÑÙÐÞÓÒ Ò ØÖÑÒ ÐØÖÒØÚ × ÐÙ×Ú ÔÖØ ÓÐÖÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖ

Ð ÔÔÐ ÞÓÒ ÔÖ ×Ô××Ó ÒÚ ÑÓ×ØÖÖ ÖØØÑÒØ Ð ××ØÒÞ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ

ÔÙ Ð ÑÓ×ØÖÖ Ð ÕÙÞÓÒ ÓÑÓÒ ÑÑØØ ×ÓÐÑÒØ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÐ

ÑÓ ÑÒÞÓÒØÓ ÒÐÐ ×ÞÓÒ Ð ØÓÖ Ê×Þ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ

ÓÑÔØØ ÒØ ÓÑ ÒØÙÖÐ ×ÚÐÙÔÔÓ ÐÐ ØÓÖ ÖÓÐÑ ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ

× ÓÒÓ ØÔÓ


Ü ×


× Ø Ü Ø Ø Ý ×

ÖÑÓ ÙÒ ÖÚÒØÖÓÙÞÓÒ ÐÐ ÔÔÐ ÞÓÒ ÐÐ ØÓÖ Ð ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØ

ÐÐ ÕÙÞÓÒ ÐÐ ÓÖÑ

ÈÓÒÒÓ Ý × Ý × ÓÒ ÑÓ

ÓÚ Ì ¬ÒØÓ

ÌÜ Ü Ý

ÌÜ ×


ÈÓ××ÑÓ ÕÙÒ ÒÙÒ Ö Ð ×ÙÒØ ØÓÖÑ


× Ø Ü Ø Ø

ÌÓÖÑ ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ ÔÖ Ð ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ

Ë Ò ØÐ Ì Ò ÙÒ ÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ ×Ù ÙÒÓ

×ÔÞÓ ÒÓÖÑØÓ ÐÐÓÖ Ð ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ ÚÐ ÔÖ Ì Ó×× Ó Ð ÕÙÞÓÒ ÒØÖÐ

ÒÓÒ ÓÑÓÒ ÑÑØØ ÙÒ ×ÓÐÙÞÓÒ ÙÒ ÔÖ ØÙØØ Ð Ý Ó Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ

ÕÙÞÓÒ ÓÑÓÒ ÑÑØØ ÙÒ ÒÙÑÖÓ ¬ÒØÓ ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÔÒÒØ ÒÓÒ ÒÐ Ó

×ÓÐÙÞÓÒ Ü


ÈÁÌÇÄÇ ÇÈÊÌÇÊÁ ÄÁÆÊÁ ÇÅÈÌÌÁ

ËÙÔÔÓÒÑÓ Ì Ò × ÓÑÔØØÓ ÖÑÓ ÒÐ ×ÙØÓ Ð ÙÒ ÓÒÞÓÒ

Ò ÖÒØ× ÓÒÓ Ð ÓÑÔØØÞÞ ÐÐÓÖ × ÔÔÖØÒ ÐÐ Ò×Ñ Ö×ÓÐÚÒØ Ì Ì

Ð Ö×ÓÐÚÒØ Ê Ì Ì Á ××Ø ¬ÒØÓ ×Ù ØÙØØÓ ÐÑØØÓ

ÓÖÒ× Ð ×ÓÐÙÞÓÒ ÙÒ

Ü Ê Ì Ý

ÔÖ ÓÒ Ý ÈÓ Ê Ì ÐÒÖÊ Ì Ó ÑÔÐ Ð ÕÙÞÓÒ

ÓÑÓÒ ÌÜ Ü ÑÑØØ Ð ×ÓÐ ×ÓÐÙÞÓÒ ÒÐ Ü ÉÙÒ Ì ÓÖÖ×ÔÓÒ

Ð ×Ó Á ÐÐ ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ

Ë Ì ××ÙÑÒÓ × ÙÒÓ ×ÔÞÓ Ò ÓÑÔÐ××Ó Ò Ù ÑÓ

Ì ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ÁÒÓÐØÖ ÒÐÐ ×ÞÓÒ ÓÖÒ×

Ê Ì Á Ì Ì ¡

ÓÒ×ÙÒØÑÒØ ÔÖ Ð ×ÓÐÙÞÓÒ Ü Ê Ì Ý ÑÓ Ð ÖÔÔÖ×ÒØÞÓÒ

Ü Ý ÌÝ Ì Ý ¡

ÑØ Ð ×Ö ÆÙÑÒÒ

ÁÐ ×Ó ÁÁ ÐÐ ÐØÖÒØÚ ÖÓÐÑ × ÓØØÒ × × ÓÒ×Ö ×ÑÔÖ ××Ø ÙÒ

Ì ÒÓÒ ÒÙÐÐÓ ÓÚ Ì ÐÓ ×ÔØØÖÓ Ì ÁÐ ÌÓÖÑ ÑÔÐ × ÙÒ

ÙØÓÚÐÓÖ Ä ÑÒ×ÓÒ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙØÓ×ÔÞÓ ÔÖ Ð ÌÓÖÑ ¬ÒØ

ÙÙÐ ÐÐ ÑÒ×ÓÒ Ð ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÙØÓ×ÔÞÓ Ì ÔÖ Ð ÌÓÖÑ

ÁÒ ÓÒÒ××ÓÒ ÓÐ ÌÓÖÑ Ù ×ÔÞ ÔÖØ ÓÐÖ ÒØÖ×× ×ÓÒÓ

Ä ℄ ℄

ÈÖ ÔÔÐ Ö Ð ØÓÖÑ Ò ××ÖÓ ÓÖÒÖ ÐÐ ÓÒÞÓÒ ÔÖ Ð ÖÒÐ ÒÐÐ

×ÒÓ ×ÙÆ ÒØ ÔÖ ÖÒØÖ Ì × ÓÑÔØØÓ

Ë Ä ℄ ÙÒ ØÐ ÓÒÞÓÒ × Ò Ä Â ¢ Â℄ ÓÚ Â ℄ Ä

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ö Ð Ù×Ó ÐÐ ØÓÖ ÐÐ Ñ×ÙÖ ×ÙÐ ÐÐÓ × ÓÔÓ ÕÙ×Ø ÒÓØ

ÆÐ ×Ó ℄ Ð ÓÒØÒÙØ ÑÔÐ Ð ÓÑÔØØÞÞ Ì

ÇØØÖÑÓ ÕÙ×ØÓ Ö×ÙÐØØÓ ÙØÐÞÞÒÓ Ð Ð×× Ó ÌÓÖÑ ×Ù

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÜÒ Ò ℄ ØØ ÕÙ ÓÒØÒÙ × ÔÖ ÓÒ ××Ø ÙÒ Æ

ÔÒ ×ÓÐÓ ØÐ ÔÖ ÓÒ ÜÒ ÓÒ ÓÔÔ × × ℄ ×Ó×

× × ÆÚÐ

ÜÒ × ÜÒ ×

ÎÑÓ ÕÙ×Ø ¬ÒÞÓÒ × ÙÒ ÜÒ ÙÒÓÖÑÑÒØ ÓÒØÒÙÓ ×Ù ℄ Æ ÒÓÒ

ÔÒ Ò

ÌÓÖÑ × ÓÐ ËÙ ××ÓÒ ÕÙ ÓÒØÒÙ

ÍÒ ×Ù ××ÓÒ ÕÙ ÓÒØÒÙ ÐÑØØ ÜÒ Ò ℄ ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ

ÓÒÚÖ ÒÐÐ ÒÓÖÑ ℄

ÍØÐÞÞÒÓ ÕÙ×ØÓ ØÓÖÑ ÒÓÒ ÑÓ×ØÖÖÑÓ ÔÓ××ÑÓ ÑÓ×ØÖÖ Ð ×ÙÒØ

ØÓÖÑ ÓÖÒ× Ð Ö×ÙÐØØÓ ×ÖØÓ ÒÐ ×Ó ℄

ÌÓÖÑ ÇÔÖØÓÖ ÒØÖÐ ÓÑÔØØ

Ë Â ℄ ×ÙÔÔÓÒÑÓ × ÓÒØÒÙÓ ×Ù Â ¢ Â ÐÐÓÖ Ð ÓÔÖØÓÖ Ì

¬ÒØÓ ÐÐ ÓÚ ℄ ÙÒÓÔÖØÓÖ ÐÒÖ ÓÑÔØØÓ


ÄÌÊÆÌÁÎ Á ÊÀÇÄÅ

ÑÓ×ØÖÞÓÒ Ì ÐÒÖ Ä ÐÑØØÞÞ Ì ×Ù

ÌÜ ÑÜ

× Â

¬ ¬


¬

×Ø Ü Ø Ø

¬ Ü ÑÜ

× Â×Ø Ø

ÐÐ ÓÖÑ ÌÜ Ü Ë ÜÒ ÙÒ ÕÙÐÙÒÕÙ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ Ò ÑÓ

× ÜÒ ÔÖ ÓÒ Ò Ë ÌÜÒ ÝÒ ÐÐÓÖ ÝÒ Ì ÜÒ ÉÙÒ ÝÒ Ò

ÐÑØØ ÅÓ×ØÖÑÓ ÝÒ ÕÙ ÓÒØÒÙ ÈÓ ÐÖÒÐ ÓÒØÒÙÓ ×Ù Â ¢  ÔÖ

ÔÓØ× Â ¢  ÓÑÔØØÓ ÙÒÓÖÑÑÒØ ÓÒØÒÙÓ ×Ù Â ¢  ÉÙÒ ØÓ ÙÒ

××Ø ÙÒ Æ ØÐ ÔÖ ØÙØØ Ø Â ØÙØØ Ð × × Â ×Ó×ÒÓ × × Æ

ÑÓ

× Ø × ØÓÒ×ÙÒØÑÒØ ÔÖ × × ÓÑ ×ÓÔÖ ÔÖ Ò ÖØÖÖÓ ÓØØÒÑÓ

ÝÒ × ÝÒ ×

¬ ¬× Ø × Ø ℄ ÜÒ Ø ØÓ ÔÖÓÚ Ð ÕÙ ÓÒØÒÙØ ÐÐ ×Ù ××ÓÒ ÝÒ ÁÐ ÌÓÖÑ × ÓÐ ÑÔÐ ÝÒ

ÑÑØØ ÙÒ ×Ù ××ÓÒ ×ØÖØØ ÈÓ ÜÒ Ö ÙÒ ÖØÖÖ ×Ù ××ÓÒ ÐÑØØ ÝÒ

ÌÜÒ Ð ÓÑÔØØÞÞ Ì ×Ù Ð ÌÓÖÑ¬

More magazines by this user
Similar magazines