05.06.2013 Views

Meblarska Polska 2/2011 - FORUM FIRM

Meblarska Polska 2/2011 - FORUM FIRM

Meblarska Polska 2/2011 - FORUM FIRM

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

uruchom już dziś bezpłatnie na zawsze własny sklep internetowy na:<br />

sklep. forumfirm<br />

szczegóły na str. 22<br />

Klasycznie, ponadczasowo...<br />

Jadalnia Rafael z kolekcji firmy Klose Fot: Klose<br />

„SZYNAKA-MEBLE”<br />

KONTYNUUJE<br />

ZAPOCZĄTKOWANĄ<br />

PRZED LATY<br />

TRADYCJĘ<br />

TARGÓW<br />

WEWNĘTRZNYCH<br />

4<br />

str.<br />

N i e z w y k l e<br />

trwałe połączeniaelementówdrewnianych<br />

– szybko,<br />

łatwo i precyzyjnie<br />

6<br />

str.<br />

NOWE<br />

8<br />

DETALE<br />

<strong>FIRM</strong>Y<br />

GONDEK... str.<br />

Konkursy<br />

certyfikaty - ich<br />

prawdziwe<br />

oblicze?...<br />

11<br />

str.<br />

pl<br />

Współczesne aranżacje<br />

wnętrz bywają piękne,<br />

zaskakujące, awangardowe<br />

i efektowne. Jednak harmonia,<br />

umiar, powaga oraz<br />

usystematyzowanie elementów<br />

jest ceniona nadal przez<br />

wielu z nas. To wszystko<br />

cechy klasycyzmu, który pomimo<br />

mijającego czasu oraz<br />

trendów jest ponadczasowy.<br />

To styl dla lubiących dostojną<br />

prostotę wykonaną z najwyższej<br />

jakości materiałów.<br />

To styl niemalże idealny dla<br />

tych wszystkich, którzy nie<br />

potrafią odnaleźć się w nadmiarze<br />

nowoczesności...<br />

12<br />

str.<br />

Eklektyzm, meble<br />

eklektyczne...<br />

16<br />

str.<br />

Dlaczego firmy płacą tak<br />

dużo za wykupienie<br />

domen internetowych...<br />

19<br />

str.<br />

1


2<br />

meblarskapolska pl Technologie internetowe<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Od Redakcji<br />

Dziękujemy Czytelnikom za<br />

ciepłe przyjęcie pierwszego wydania<br />

naszej gazety. Może jeszcze<br />

nie do końca wiemy jakie tematy<br />

na jej łamach należy poruszać,<br />

co jest ważne, a co ciekawe dla<br />

branżowców. Wiemy jednak jedno,<br />

odbiorcy prasy branżowej w Polsce<br />

potrzebują informacji o wydarzeniach<br />

i nowościach technologicznych.<br />

Dotarcie do tego typu<br />

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom<br />

użytkowników naszego portalu<br />

branżowego wprowadziliśmy narzędzie<br />

umożliwiające szybkie i proste,<br />

a co najważniejsze bezpłatne zakładanie<br />

własnego sklepu internetowego.<br />

Wystarczy bezpłatne zalogowanie<br />

się na platformie forumfirm.pl<br />

i wystawienie pierwszego produktu,<br />

a sklep natychmiast jest aktywny<br />

i widoczny dla potencjalnych kupujących.<br />

Główną zaletą naszej propozycji<br />

jest to, że przedsiębiorca nie ponosi<br />

absolutnie żadnych kosztów związanych<br />

z założeniem sklepu jak i jego<br />

użytkowaniem. Sklepy zakładane na<br />

naszej platformie są całkowicie bezpłatne,<br />

a co najważniejsze bezpłatne<br />

informacji jest obecnie ograniczone,<br />

a oczekiwania ogromne.<br />

Po pierwszym wydaniu gazety<br />

„<strong>Meblarska</strong> <strong>Polska</strong>” wiemy na<br />

pewno, że bezpłatna gazeta<br />

dostarczana do firm z branży meblarskiej<br />

to strzał w dziesiątkę.<br />

Dzięki takiej formie dystrybucji<br />

informacji dajemy gwarancję dotarcia<br />

do szerokiego kręgu odbiorców<br />

w branży. Reklamodawcy zaś<br />

mają dzięki temu pewność dotarcia<br />

ze swoją ofertą do tysięcy potencjalnych<br />

klientów.<br />

Dodatkowym atutem naszej gazety<br />

jest jej dostępność do pobrania<br />

w wersji elektronicznej (pdf)<br />

na stronach największego portalu<br />

branży meblarskiej www.forumfirm.pl<br />

i stronie gazety www.meblarskapolska.pl.<br />

Zapraszamy naszych Czytelników<br />

do czynnego udziału w tworzeniu<br />

kolejnych wydań.<br />

Uwagi i propozycje dotyczące tematów,<br />

które poruszymy w następnych<br />

numerach prosimy przesyłać na<br />

e-mail: gazeta@meblarskapolska.pl<br />

Bezpłatny sklep internetowy<br />

dla każdej firmy...<br />

SSkklleepp iinntteerrnneettoowwyy ttoo oobbeeccnniiee ccoorraazz cczzęęśścciieejj uużżyywwaannee nnaarrzzęęddzziiee hhaannddlloowwee ssttoossoowwaannee<br />

pprrzzeezz ffiirrmmyy.. RRoozzwwóójj iinntteerrnneettuu zzmmuusszzaa pprrzzeeddssiięębbiioorrccóóww ddoo zzmmiiaannyy ddoottyycchhcczzaassoowwyycchh<br />

ssppoossoobbóóww sspprrzzeeddaażżyy sswwooiicchh pprroodduukkttóóww.. AAnnaalliizzyy sspprrzzeeddaażżyy iinntteerrnneettoowweejj wwyyrraaźźnniiee<br />

wwsskkaazzuujjąą nnaa ppoottrrzzeebbęę rroozzwwoojjuu tteejj ddzziieeddzziinnyy ,, aa rraappoorrttyy mmóówwiiąąccee oo wwzzrroośścciiee ppoollsskkiieeggoo<br />

rryynnkkuu eeccoommmmeerrccee mmoobbiilliizzuujjąą ffiirrmmyy ddoo ppooddeejjmmoowwaanniiaa ddzziiaałłaańń ww kkiieerruunnkkuu rroozzwwoojjuu<br />

tteejj ddzziieeddzziinnyy.. DDyynnaammiikkaa wwzzrroossttuu jjaakk ppooddaajjąą rróóżżnnee źźrróóddłłaa ww oossttaattnniicchh llaattaacchh ssiięęggaa<br />

7744%%.. TTaakkiiee zzaaiinntteerreessoowwaanniiee zzaakkuuppaammii iinntteerrnneettoowwyymmii ttoo ssyyggnnaałł ddllaa ffiirrmm<br />

ddoo ppooddjjęęcciiaa nnaattyycchhmmiiaassttoowwyycchh kkrrookkóóww,, zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh ddoo wwddrroożżeenniiaa ww rraammaacchh<br />

sswwoojjeejj ddzziiaałłaallnnoośśccii hhaannddlloowweejj ssyysstteemmóóww sspprrzzeeddaażżyy iinntteerrnneettoowweejj..<br />

■<br />

na zawsze. Dzięki temu sklep internetowy<br />

założony na naszej platformie<br />

stale się natychmiast sklepem aktywnym<br />

odwiedzanym przez miliony<br />

użytkowników naszego portalu.<br />

Taki sklep jednocześnie jest sklepem<br />

firmowym, wystarczy umieścić przesłany<br />

przez administratora portalu link<br />

na swojej stronie i wtedy odwiedzający<br />

ma dostęp do oferowanych przez<br />

firmę produktów.<br />

Przykładem sprawnie działających<br />

sklepów na naszej platformie są już<br />

założone sklepy np. drewit.krakow.pl,<br />

agamet.pl, cordiaplus.pl i innych.<br />

Wymienione firmy między innymi<br />

skorzystały z naszej oferty i założyły<br />

sklepy na naszej platformie, a po odwiedzeniu<br />

ich stron można zobaczyć<br />

jak funkcjonuje taki system z pozycji<br />

strony firmowej.<br />

Poniżej przedstawiamy spis czynności<br />

jakie trzeba wykonać przy zakładaniu<br />

własnego bezpłatnego sklepu<br />

internetowego:<br />

- proszę wpisać w przeglądarce<br />

internetowej adres naszego portalu<br />

forumfirm.pl, a następnie odszukać<br />

swoją firmę w bazie firm wpisując<br />

nazwę w wyszukiwarce,<br />

a) jeżeli nie odnaleźliście swojej<br />

firmy, należy kliknąć na ikonkę u góry<br />

strony dodaj firmę i założyć bezpłatnie<br />

konto,<br />

b) po założeniu konta, należy się zalogować<br />

podając dane wpisane przy<br />

zakładaniu konta, a następnie dodać<br />

firmę do bazy wypełniając formularz,<br />

- w przypadku kiedy wasza firma<br />

istnieje w bazie firm portalu i po<br />

odnalezieniu swojej firmy w bazie<br />

należy sprawdzić jaki e-mail widnieje<br />

w danych publikowanych w bazie<br />

firm, a następnie należy wpisać ten<br />

e-mail w pole znajdujące się w module<br />

logowanie po prawej stronie klikając<br />

na czerwony link zapomniałem hasła.<br />

Po wysłaniu przypomnienia na podany<br />

e-mail, który jednocześnie jest loginem<br />

zostanie wysłane hasło startowe,<br />

które po zalogowaniu można zmienić<br />

na własne łatwiejsze do zapamiętania,<br />

- następnie należy się zalogować<br />

i klikając na zakładkę produkty, należy<br />

dodać pierwszy produkt wypełniając<br />

formularz i wystawić produkt.<br />

Po wykonaniu tych czynności sklep<br />

jest już uruchomiony, a na Państwa<br />

e-mail zostanie wysłany link do waszego<br />

sklepu, który należy umieścić<br />

na swojej stronie firmowej.<br />

Zachęcamy Państwa do skorzystania<br />

z naszej oferty bezpłatnego sklepu<br />

internetowego i życzymy owocnych<br />

kontaktów handlowych.<br />

Sławomir Niedzielski<br />

REKLAMA


Reklama<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

3


4<br />

meblarskapolska pl Wydarzenia<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Iława 05 do 09-09-<strong>2011</strong> r.<br />

„SZYNAKA-MEBLE” KONTYNUUJE<br />

ZAPOCZĄTKOWANĄ PRZED LATY<br />

TRADYCJĘ TARGÓW<br />

WEWNĘTRZNYCH<br />

We wrześniu br. we własnym<br />

Centrum Wystawienniczym<br />

Szynaka w Iławie<br />

odbyły się Targi Partnerskie,<br />

które w takiej formie<br />

odbyły się po raz pierwszy.<br />

Idea targów wewnętrznych<br />

była jednak swoistą kontynuacją<br />

zapoczątkowaną przed laty<br />

przez naszą firmę, do której postanowiliśmy<br />

powrócić.<br />

Od zawsze organizowane były<br />

one z wielkim rozmachem, które<br />

w tym przypadku oznaczają<br />

energię, pasję, wyobraźnię i zaangażowanie<br />

wielu ludzi, którzy<br />

zadbali o każdy detal i artystyczny<br />

akcent. Docenili to goście<br />

i nasi Partnerzy Handlowi,<br />

którzy uczestniczyli już w wielu<br />

tego typu imprezach i mieli z czym<br />

konfrontować swoje spostrzeżenia.<br />

Zainteresowanie i zachwyt<br />

przybyłych gości wzbudzały tradycyjne<br />

oraz nowoczesne trendy<br />

projektowe z naszej oferty. Tłem<br />

dla naszych mebli (z drewna<br />

litego, z płyt okleinowanych,<br />

o wysokim połysku, z płyt laminowanych<br />

o strukturze 3D, oraz<br />

tych wykonanych w folii) była<br />

nowocześnie zaaranżowana ekspozycja<br />

targowa nawiązująca do<br />

piękna krajobrazu Warmii i Mazur.<br />

Mamy nadzieję, że niepowtarzalne<br />

aranżacje stoisk ekspozycyjnych,<br />

doskonała organizacja<br />

i profesjonalizm pozostaną<br />

w pamięci na długi czas.<br />

JAKIE BYŁY POWODY PO-<br />

WROTU DO IDEI TARGÓW<br />

WEWNĘTRZNYCH?<br />

Jan Bujnowski i Syn s.c.<br />

80-434 Gdańsk ul. Wyspiańskiego 17<br />

tel./fax 58 3412677<br />

e-mail: meble@bujnowski.pl<br />

www.bujnowski.pl<br />

MEBLE TAPICEROWANE<br />

REKLAMA<br />

Ostatnie 2 lata były nieco inne.<br />

Z naszymi klientami spotykaliśmy<br />

się na Międzynarodowych Targach<br />

Meblowych w Ostródzie, przez co<br />

zaprzestaliśmy organizowania<br />

własnych imprez targowych.<br />

Bieżący rok okazał się przełomowy.<br />

Decyzja o budowie No-<br />

woczesnego Centrum Wystawienniczego<br />

i tym samym organizacja<br />

własnej imprezy targowej<br />

zapoczątkowała powrót w wielkim<br />

stylu do tradycji. Tak duża inwestycja<br />

okazała się strzałem<br />

w dziesiątkę. Dowodem tego jest<br />

wysoka frekwencja przybyłych<br />

gości zarówno z kraju jak<br />

i z zagranicy. Pozytywne zaskoczenie<br />

ogólnym zainteresowaniem<br />

Targami jeszcze bardziej<br />

umocniło nas w przekonaniu,<br />

że „Szynaka-Meble” to wiodący<br />

na rynku producent mebli, doceniany<br />

przez obecnych klientów<br />

i marka, którą zdecydowanie<br />

biorą po uwagę ci potencjalni odbiorcy.<br />

Targi wewnętrzne są również<br />

doskonałą, a czasami jedyną<br />

okazją do bezpośredniego kontaktu<br />

i dłuższej rozmowy z naszymi<br />

Partnerami Handlowymi.<br />

To oni jako pierwsi mają okazję<br />

obejrzeć i wyrazić swoją opinię<br />

na temat naszych propozycji<br />

meblowych. Ich uwagi dotyczące<br />

konstrukcji, wybarwień, kształtów<br />

oraz cen są dla nas cennym<br />

źródłem informacji. Dzięki takim<br />

spotkaniom możemy wspólnie<br />

zmieniać i udoskonalać naszą<br />

ofertę, wspólnie obierać właściwy<br />

kierunek rozwoju.


Wydarzenia<br />

CZY BYLIŚMY POWAŻNĄ<br />

KONKURENCJĄ DLA INNYCH<br />

IMPREZ TARGOWYCH ORGA-<br />

NIZOWANYCH W TM SAMYM<br />

CZASIE?<br />

Nasze obawy podziału gości<br />

na kilka imprez targowych organizowanych<br />

w tym samym czasie<br />

przez różne firmy, w różnych miejscach,<br />

okazały się bezzasadne.<br />

W dniach 05-09.09.<strong>2011</strong> nasze<br />

Centrum Wystawiennicze przechodziło<br />

prawdziwe oblężenie<br />

zwiedzających. Na ponad 700 m 2<br />

ekspozycji swój debiut świętowało<br />

około 40 nowości systemów<br />

meblowych - było więc co oglądać!<br />

Dzięki Targom Partnerskim<br />

mieliśmy możliwość zaprezentowania<br />

szerokich możliwości produktowych<br />

7 nowoczesnych<br />

zakładów wchodzących w skład<br />

,,Grupy Szynaka”. Jako jeden<br />

z niewielu producentów mebli<br />

możemy pochwalić się tak bogatym<br />

wachlarzem produktowym,<br />

należącym do jednej grupy meblowej.<br />

Duża powierzchnia wystawiennicza<br />

własnego Centrum<br />

pozwoliła nam poza nowościami<br />

pokazać i poddać ocenie naszych<br />

gości propozycje zmian,<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

udoskonaleń i rozbudowy systemów,<br />

które już znalazły uznanie<br />

w oczach klientów.<br />

Przybyłym gościom w ciągu<br />

pięciu gorących dni targowych<br />

w godzinach 9 00 - 18 00 prezentowaliśmy<br />

nasze najnowsze kolekcje.<br />

Trzeciego dnia targów na<br />

przybyłych Gości czekał uroczysty<br />

bankiet oraz wiele niespodzianek,<br />

m.in. malowniczy rejs<br />

statkiem Ilavia po Iławskim<br />

Jezioraku, pokazy barmańskie<br />

z udziałem gości, żonglerka<br />

artystyczna i wiele innych. Na<br />

uroczystej gali poprzedzającej<br />

bankiet uhonorowaliśmy<br />

naszych najlepszych Partnerów<br />

Handlowych pamiątkowymi<br />

statuetkami i dyplomami.<br />

Wrażenia i wnioski po wrześniowych<br />

Targach Partnerskich<br />

Szynaka zbieramy do następnej<br />

edycji, którą na dzień dzisiejszy<br />

planujemy w marcu przyszłego<br />

roku.<br />

Do zobaczenia.<br />

5


6<br />

meblarskapolska pl Narzędzia - Technologie<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Niezwykle trwałe połączenia elementów<br />

drewnianych – szybko, łatwo i precyzyjnie<br />

Nowa frezarka DOMINO XL DF 700 marki FESTOOL<br />

Festool rozszerzył system<br />

do połączeń DOMINO o nową<br />

frezarkę DOMINO XL. Dzięki tej<br />

maszynie stolarze mogą teraz<br />

wykonywać niezwykle solidne<br />

połączenia elementów z litego<br />

drewna przy pomocy ręcznego<br />

elektronarzędzia – szybko,<br />

łatwo i precyzyjnie.<br />

Nie musisz już martwić się o<br />

transport materiału – frezarka<br />

DOMINO XL pracuje na obrabianym<br />

elemencie<br />

Dotychczas łączenie elementów<br />

litego drewna było wyłączną<br />

domeną maszyn stacjonarnych,<br />

tj. wiertarek poziomych. Teraz,<br />

dzięki frezarce DOMINO XL,<br />

możliwe jest wykonywanie solidnych<br />

połączeń za pomocą ręcznego<br />

elektronarzędzia oraz<br />

charakterystycznych łączników<br />

o wielkości do 14 x 140 mm.<br />

Obrabiany element nie musi być<br />

już transportowany i mocowany<br />

na maszynie stacjonarnej, ponieważ<br />

frezarka DOMINO XL może<br />

pracować w miejscu, w którym<br />

znajduje się obrabiany przedmiot.<br />

Krótszy czas przezbrajania<br />

maszyny oraz zdecydowanie<br />

szybsza obróbka przekładają się<br />

na dużą oszczędność czasu:<br />

nawet do 50% w stosunku do tradycyjnych<br />

metod wykonywania<br />

połączeń, wykorzystywanych aktualnie<br />

przez stolarzy. DOMINO<br />

XL jest idealnym rozwiązaniem<br />

przy produkcji elementów pod indywidualne<br />

zamówienie klienta<br />

lub przy produkcji niewielkich<br />

serii.<br />

Szybko, łatwo i precyzyjnie<br />

DOMINO XL jest wygodna<br />

i szybka w obsłudze dzięki<br />

licznym opcjom ustawiania<br />

poszczególnych parametrów.<br />

Począwszy od głębokości frezowania<br />

regulowanej w zakresie od<br />

15 do 70 mm, poprzez szybkie<br />

ustawianie wysokości frezowania<br />

do grubości materiału, aż po bezstopniową<br />

regulację kąta frezowania.<br />

Inną zaletą DOMINO XL<br />

jest innowacyjny system sześciu<br />

ograniczników, które można<br />

ustawiać dowolnie do obrabianego<br />

elementu. Gwarantuje to<br />

łatwe i precyzyjne pozycjonowanie<br />

łączników DOMINO. Frezarka<br />

do połączeń zapewnia nie<br />

tylko precyzję pracy, ale również<br />

stabilność. Jest niezastąpiona<br />

w procesie tworzenia ram,<br />

połączeń tunelowych, drzwi wejściowych<br />

i wewnętrznych o konstrukcji<br />

ramowej, przy wykonywaniu<br />

balustrad balkonowych<br />

i poręczy w meblarstwie, a nawet<br />

lad i ekspozytorów wystawienniczych.<br />

Innymi słowy wszędzie<br />

tam gdzie wymagane są stabilne<br />

połączenia elementów z litego<br />

drewna.<br />

Nie płaskie – nie okrągłe – po<br />

prostu DOMINO<br />

DOMINO łączy w sobie zalety<br />

wszystkich istniejących systemów:<br />

przede wszystkim stabilność,<br />

którą zapewniają połą-<br />

Fot. Festool<br />

czenia typu gniazdo i czop,<br />

elastyczność z jakiej słyną płaskie<br />

łączniki wykorzystywane<br />

w meblarstwie oraz precyzję,<br />

którą gwarantują kołki okrągłe<br />

używane najczęściej w połączeniach<br />

konstrukcji ramowych.<br />

Kluczem do systemu połączeń<br />

DOMINO jest opatentowana zasada<br />

frezowania wahadłowego.<br />

Frez porusza się tutaj równocześnie<br />

ruchem obrotowym i wahadłowym<br />

wykonując podłużny<br />

otwór o kształcie idealnie dopasowanym<br />

do łącznika DOMINO.<br />

Różne szerokości frezowania pozwalają<br />

użytkownikowi z dużą<br />

łatwością montować łączniki na


Narzędzia - Technologie<br />

klej. Gniazda mogą być dokładnie<br />

dopasowane szerokością do<br />

łączników DOMINO, a w razie<br />

potrzeby mogą być wykonane<br />

gniazda poszerzone. Specyficzny<br />

kształt łączników DOMINO<br />

oraz duża powierzchnia klejenia<br />

to kombinacja zalet łączników<br />

okrągłych i płaskich, która zapewnia<br />

niezwykle trwałe i odporne<br />

na skręcanie połączenia<br />

elementów z drewna. Już jeden<br />

łącznik DOMINO wystarczy, aby<br />

zagwarantować stabilność połączenia<br />

i zapobiec skręcaniu konstrukcji.<br />

DOMINO XL w systemie<br />

W ramach systemu DOMINO<br />

Festool oferuje szeroką gamę<br />

wyposażenia, są to m.in.: prowadnica<br />

do elementów drewnianych<br />

o przekroju okrągłym, przykładnica<br />

do listew, przykładnica<br />

poprzeczna i przykładnica dodatkowa.<br />

Wyposażenie systemowe<br />

poszerza zakres zastosowań,<br />

zwiększając dokładność obróbki<br />

wąskich elementów, a także elementów<br />

o przekroju okrągłym.<br />

Oferowane akcesoria są kompatybilne<br />

co oznacza, że można je<br />

stosować zarówno z frezarką DF<br />

500 jak i XL DF 700. Zapraszamy<br />

na stronę www.festool.pl/dominoXL,<br />

gdzie znajdą Państwo szczegółowe<br />

informacje nt. tego systemu<br />

oraz krótki film prezentujący<br />

nową frezarkę DOMINO XL.<br />

Dane techniczne<br />

► Przenosisz frezarkę, a nie element obrabiany.<br />

► Wykonywanie stołów z litego drewna.<br />

Moc 720 W<br />

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 21000 obr/min<br />

Ogranicznik do ust. głębokości frezowania 15 - 70 mm<br />

Ø freza DOMINO 8, 10, 12, 14 mm<br />

Nastawianie głębokości frez. przy użyciu skali 10 - 50 mm<br />

Frezowanie pod kątem 0 - 90°<br />

Przyłącze do odsysania pyłu 27 mm<br />

Ciężar 5.2 kg<br />

Nowa frezarka DOMINO XL DF 700 będzie dostępna<br />

u dystrybutorów Festool już jesienią <strong>2011</strong>.<br />

► Festool jest synonimem produkcji “Made in Germany”. Także frezarka do połączeń DOMINO XL produkowana jest<br />

w Niemczech.<br />

► Bezstopniowe ustawianie kąta frezowania.<br />

► Możliwość ustawienia znaczników co 5 mm<br />

pozwala frezować na głębokość od 15 do 70 mm.<br />

► Innowacyjny system ograniczników umożliwia<br />

szybkie i precyzyjne pozycjonowanie łączników<br />

DOMINO obierając za początek krawędź materiału.<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

► DOMINO XL jest dwa razy szybsza niż maszyny<br />

stacjonarne.<br />

Wiertarka pozioma<br />

Festool DOMINO XL<br />

1. Zaznaczanie<br />

2. Transport materiału<br />

3. Przezbrajanie/Przygotowanie i sprzątanie miejsca<br />

pracy<br />

4. Wiercenie/Frezowanie<br />

Oś X: Niezbędny czas w minutach na przykładzie<br />

drzwi z litego drewna o konstrukcji ramowej z fryzem<br />

środkowym.<br />

► Doskonała przy wykonywaniu drzwi wejściowych<br />

lub wewnętrznych o konstrukcji ramowej.<br />

► Przykładnica do listew do frezowania<br />

w szczególnie wąskich elementach.<br />

► Dzięki szerokiej gamie wyposażenia dodatkowego,<br />

system do połączeń DOMINO jest bezkonkurencyjny.<br />

► Łatwe łączenie poręczy lub innych elementów o przekroju<br />

okrągłym przy pomocy specjalnej prowadnicy.<br />

► System do wykonywania połączeń DOMINO oferuje właściwy łącznik do każdego zastosowania. Dostępne rozmiary<br />

łączników: od 4 do 14 mm grubości oraz od 20 do 140 mm długości. Dwa rodzaje drewna: do zastosowań wewnętrznych<br />

i zewnętrznych. Istnieje także możliwość indywidualnego docinania łączników z długich listew. System przeznaczony jest<br />

do różnych zastosowań: od wykonywania drzwi o konstrukcji ramowej po produkcję mebli z litego drewna.<br />

7


8<br />

meblarskapolska pl Produkty - Akcesoria meblowe<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

NOWE DETALE<br />

<strong>FIRM</strong>Y GONDEK...<br />

Domeną firmy Gondek Sp. z o.o. z Lanckorony w powiecie wadowickim jest produkcja<br />

detali z tworzyw sztucznych, które przeznaczone są między innymi dla zakładów meblarskich.<br />

Dla tej grupy odbiorców producent wytwarza: zaślepki, ślizgacze, łączniki montażowe płyt,<br />

czyli tzw. „komandorki”, zawieszki meblowe, zaciski, stopki na rury, elementy do systemu<br />

rurowokulowego i inne. W ostatnim czasie w ofercie pojawiło się kilka nowości.<br />

Prostszy montaż zawieszki<br />

uniwersalnej to podstawowa<br />

zaleta zawieszki meblowej „L”<br />

z regulacją.<br />

Nowy produkt dostępny jest<br />

w wykończeniach: białym, beżowym,<br />

klonie, brązie, ciemnym orzechu,<br />

buku, kalwadosie, olsze.<br />

Tę grupę wyrobów wzbogaciła<br />

także zawieszka meblowa „dzielona”,<br />

jest ona dostępna w podstawowych<br />

kolorach.<br />

W ofercie pojawiły się dwa<br />

nowe „komandorki”. Pierwszy<br />

z nich to produkt o dużym rozmiarze,<br />

montowany na 4 wkręty,<br />

z osobną klapką maskującą,<br />

z kolei drugi to model w wariancie<br />

szeregowym, czyli ułożony<br />

pionowo, także z osobnymi klapkami<br />

maskującymi. Klienci mogą<br />

wybierać spośród kilkunastu kolorów<br />

wykończenia.<br />

Do oferty wprowadzone zostały<br />

także zaślepki okrągłe i owalne przeznaczone<br />

do rur. Znajdują one<br />

zastosowanie przy produkcji ste-<br />

Fot. Gondek<br />

Fot. Gondek<br />

laży krzeseł i stołów. Można je<br />

kupić w rozmiarze 15 x 30 mm<br />

oraz średnicach 20 i 22 mm.<br />

Wzbogaceniu uległa także linia<br />

zaślepek samoprzylepnych o średnicy<br />

14 mm.<br />

Kolejnym nowym produktem<br />

są bolce metalowe będące podpórkami<br />

pod półki, mogą mieć<br />

one średnicę 4 lub 5 mm. Dostępne<br />

są do nich koszulki<br />

ochronne z tworzywa, których<br />

kolor można dobrać z palety kilkunastu<br />

barw. Bolce i koszulki<br />

można nabywać osobno, niekoniecznie<br />

jako komplet.<br />

Ze specjalnego miękkiego tworzywa<br />

wykonany jest nowy narożnik<br />

ochronny na rogi frontów<br />

MDF, aluminiowych itp. o grubości<br />

18-20 mm. Poza zaletami<br />

funkcjonalnymi warto podkreślić<br />

jego dużą odporność na wahania<br />

temperatury.<br />

Gondek Sp. z o.o. działa od<br />

roku 1989. Dziś zatrudnia 30 pracowników,<br />

przerabia rocznie<br />

około 300 ton tworzy sztucznych<br />

i swoim działaniem obejmuje ob-<br />

szar Unii Europejskiej oraz<br />

Europę Wschodnią. Od chwili<br />

powstania aż do teraz jest firmą<br />

rodzinną, co, jak mówi Kaja<br />

Gondek, współwłaściciel, stanowi<br />

o jej atutach i wpływa pozytywnie<br />

na szereg aspektów jej<br />

funkcjonowania. Wszystkie produkty<br />

przedsiębiorstwa wytwarzane<br />

są na bazie oryginalnych<br />

Fot. Gondek<br />

surowców, a nie z przemiałów, co<br />

ma istotny wpływ na uzyskiwaną<br />

jakość.<br />

Dzięki realizowanym w przeciągu<br />

kilku ostatnich lat modernizacjom<br />

dziś zakład może<br />

pochwalić się nowoczesnym parkiem<br />

maszynowym. Opierając<br />

się na dwóch głównych metodach<br />

produkcji: wtrysku i rotomouldingu,<br />

firma przetwarza następujące<br />

rodzaje surowców: PE,<br />

PP, PA, PS, PVC oraz LLDPE.<br />

Fot. Gondek


Produkty - Akcesoria meblowe<br />

„Z racji niedużej wielkości<br />

nasza przedsiębiorstwo nie wytwarza<br />

ogromnych kosztów stałych,<br />

co pozwala na utrzymanie<br />

niskich cen produkcji” – podkreśla<br />

Kaja Gondek.<br />

I dodaje: „Wychodząc naprzeciw<br />

potrzebom klientów, wykonujemy<br />

produkcję na zlecenie – od<br />

projektu do gotowego produktu,<br />

włącznie z wykonaniem form<br />

w każdej technologii, w której<br />

produkujemy, co obniża koszty,<br />

eliminuje bowiem pośredników.<br />

Fot. Gondek<br />

Fot. Gondek<br />

Fot. Gondek<br />

Firma świadczy także usługi<br />

produkcji na formach powierzonych”.<br />

Poza meblarstwem Gondek<br />

dostarcza wyroby także dla<br />

innych obszarów: przemysłu<br />

Fot. Gondek<br />

narzędziowego, górnictwa, hydrauliki,<br />

izolacji akustycznych, wyposażenia<br />

ogrodów i placów<br />

zabaw, budownictwa – między<br />

innymi zaślepki do stolarki okiennej<br />

i drzwi, motoryzacji, elementów<br />

do opakowań.<br />

Fot. Gondek<br />

Na stałe współpracuje ze znanym<br />

międzynarodową przedsiębiorstwem,<br />

dla którego wytwarza<br />

elementy z tworzyw sztucznych.<br />

opr. Gondek Sp. z o.o.<br />

MAZI<br />

www.mazi.pl<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Autoryzowany<br />

Przedstawiciel<br />

MATERIAŁY DO PRODUKCJI MEBLI<br />

* PŁYTY WIÓROWE * LAMINOWANE * FORNIROWANE<br />

* BLATY KUCHENNE * SKLEJKI * OBRZEŻA MEBLOWE<br />

* AKCESORIA MEBLOWE<br />

Mazi Sp. j.<br />

02-495 Warszawa-Ursus,<br />

ul. Posąg 7 Panien 10<br />

tel. 22 478 26 91, fax 22 478 26 95<br />

e-mail: ursus@mazi.pl<br />

CIĘCIE PŁYT NA WYMIAR<br />

OKLEJANIE KRAWĘDZI<br />

USŁUGI CNC<br />

oddział:<br />

01-459 Warszawa,<br />

ul. Górczewska 179a<br />

tel. 22 836 91 69, fax 22 877 23 06<br />

e-mail: gorczewska@mazi.pl<br />

www.agamet.pl<br />

IMPORTER OKUĆ MEBLOWYCH<br />

ŁĄCZNIKI SZKŁA • UCHWYTY PÓŁEK<br />

Prebena-<strong>Polska</strong><br />

62-064 Poznań-Plewiska, ul. Grunwaldzka 495<br />

Tel. 61 8676728, Fax 61 8676805<br />

ZSZYWKI * GWOŹDZIE * SZTYFTY<br />

ZAMKI • ZAWIASY • ZATRZASKI<br />

05-270 MARKI UL. LEŚNA 31<br />

tel. +48 22 633 24 81<br />

tel./faks +48 22 633 67 36<br />

email: agamet@agamet.pl<br />

e-mail:biuro@prebena.com.pl<br />

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE<br />

Filia Ełk: 19-300 Ełk, ul. Okrężna 4a<br />

Tel. 87 6200924, Fax 87 6200926<br />

www.prebena.com.pl<br />

REKLAMA<br />

REKLAMA<br />

OFERUJE W SIECI 30 HURTOWNI<br />

KLEJE,<br />

LAKIERY, BEJCE<br />

NARZĘDZIA,<br />

OBRZEŻA MEBLOWE<br />

60-214 Poznań, ul. Bogusławskiego 11<br />

tel. 61 6477100, fax 61 8664245<br />

e-mail: zarzad@meblopol.pl<br />

www.meblopol.pl<br />

REKLAMA<br />

REKLAMA<br />

REKLAMA<br />

9


meblarskapolska pl Reklama<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

10<br />

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych<br />

Halina Błażejewicz<br />

Katarzynki 1, 87-200 Wąbrzeźno<br />

tel./fax +48 56 687 59 00;<br />

+48 56 687 59 01; +48 56 688 67 03<br />

e-mail: poczta@katarzynki.pl<br />

www.katarzynki.pl<br />

BUDUJEMY SOLIDNE PODSTAWY<br />

Kompleksowo zaopatrujemy branżę meblarską od 1992 roku.<br />

płyty meblowe i laminowane<br />

płyty meblowe surowe<br />

blaty robocze<br />

płyty MDF i HDF<br />

fronty meblowe<br />

płyty pilśniowe<br />

płyty budowlane OSB/MFP<br />

obrzeża Standotron<br />

obrzeża PCV<br />

laminaty HPL<br />

akcesoria meblowe od A do Z<br />

sprzęt AGD do zabudowy<br />

transport na terenie całego kraju<br />

Nasze oddziały<br />

w całej Polsce:<br />

www.korner.pl<br />

zakupy24.korner.pl<br />

Centrala: 97-500 Radomsko, Strzałków ul. Kochanowskiego 2c, tel. 44 6 850 850, fax 44 6 853 507, korner@korner.pl<br />

R<br />

®


Kontrowersje<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Konkursy certyfikaty - ich prawdziwe oblicze...?<br />

Obecnie konkursy organizowane<br />

są w wielu branżach. Przedsięwzięcia<br />

te maja na celu szukanie nowych,<br />

ciekawych pomysłów, całkowicie<br />

innowacyjnych rozwiązań,<br />

propagowanie idei ekologii. Przede<br />

wszystkim dają one możliwość wypromowania<br />

małych firm na rynku.<br />

To bardzo istotny fakt, ponieważ na<br />

ten moment ciężko małym przedsiębiorcom<br />

wejść na zmonopolizowany<br />

rynek. Jury przede wszystkim bierze<br />

pod uwagę: jakość wykonanych<br />

produktów, koszt produkcji, nowoczesność<br />

oraz wysiłek który został<br />

włożony przy tworzeniu pracy konkursowej.<br />

Czy na pewno ? ...<br />

Cele takich konkursów są podobne,<br />

jasne i wydawać by się mogło,<br />

że w pełni szlachetne, natomiast sama<br />

organizacja żyje własnym życiem<br />

i niestety pozostawia wiele do życzenia.<br />

Po pierwsze zastanawiający jest<br />

fakt, że aby wziąć udział w konkursie,<br />

nie trzeba spełniać prawie żadnych<br />

kryteriów, wystarczy mieścić się<br />

w określonej kategorii. Czyli na<br />

uczestnictwo może sobie pozwolić<br />

praktycznie każdy. Jednak nie do<br />

końca, bo za udział pobierana jest<br />

opłata od każdego produktu. Ze<br />

względu na to, uczestnikami mogą<br />

zostać wyłącznie zasobni przedsiębiorcy.<br />

Fakt ten jest bardzo dotkliwy<br />

zwłaszcza dla utalentowanych przedstawicieli<br />

małych firm, którym niewielki<br />

budżet nie pozwala na udział<br />

w wyścigu po wyróżnienia. I tak podstawowym<br />

i tak naprawdę jedynym<br />

kryterium są kwestie finansowe.<br />

W tym momencie sama nazwa konkursu<br />

traci sens, ponieważ konieczność<br />

uiszczenia wpłaty świadczy<br />

o tym, że uczestnicy sami fundują<br />

sobie nagrody.<br />

Ponadto zazwyczaj jest też tak,<br />

że pula nagród równa się liczbie<br />

uczestników. Więc przystępując do<br />

konkursu wiadomo z góry, że każda<br />

firma uzyska przynajmniej wyróżnienie.<br />

Stąd liczba kategorii konkursowych<br />

rośnie z roku na rok, w miarę<br />

wzrostu liczby uczestników. Konkursom<br />

towarzyszy wszędzie obecna komercja<br />

- nagrody może mieć każdy,<br />

pod warunkiem, że ma na to fundusze.<br />

A więc po raz kolejny pojawia się<br />

pytanie czy nazwa konkurs ma tutaj<br />

jakiekolwiek znaczenie. Sedno organizacji<br />

wyżej wymienionych przedsięwzięć<br />

jest jedno: laureaci otrzymują<br />

nagrody, które często nie mają odzwierciedlenia,<br />

ani w jakości usług,<br />

ani w wielkości sprzedaży. Skoro<br />

każdy może mieć wyróżnienie, nie<br />

może ono posiadać żadnej wartości.<br />

Co gorsze niektóre firmy posunęły<br />

się tak daleko, że świadczą usługi wydawania<br />

certyfikatów za opłatą. Godła<br />

te są pozbawionym wiarygodności zaświadczeniem<br />

o danej firmie i jej produktach.<br />

Taki dokument w żadnym<br />

wypadku nie dowodzi o jakości producenta,<br />

tudzież produktu, ponieważ<br />

firma uzyskuje certyfikat od ręki, bez<br />

spełniania jakichkolwiek wymagań<br />

lub bardzo minimalnych. Dokumenty<br />

te nie mają przełożenia na jakość<br />

świadczonych usług i produktów. Ujmując<br />

to inaczej przedsiębiorstwo zakupując<br />

taki certyfikat może w ciągu roku<br />

splajtować lub pogorszyć jakość nagrodzonego<br />

produktu, a więc konsument<br />

nie ma żadnej gwarancji jakości<br />

ani produktu, ani firmy.<br />

Opłaty z udział w konkursie oraz za<br />

certyfikaty doprowadzają do marginalizacji<br />

małych przedsiębiorstw, które<br />

nie są w stanie pozwolić sobie na takie<br />

wydatki. Niewielkie firmy są eliminowane<br />

i bywa tak, że naprawdę ciekawe<br />

produkty w ogóle nie trafiają na rynek.<br />

Konsumenci są w ten sposób są oszukiwani,<br />

ponieważ nie mają świadomości,<br />

że wyróżnienia zdobyte tą drogą<br />

nic nie znaczą. Klienci wybierają<br />

prace z wyróżnieniami i pomijają<br />

produkty mniejszych firm. Tym<br />

samym znowu dystans między firmami<br />

się powiększa, mianowicie bogaci<br />

producenci są jeszcze bogatsi,<br />

a mniej zasobni napotykają coraz więcej<br />

problemów.<br />

Sama organizacja takiego konkursu<br />

to doskonały pomysł na zarabianie<br />

pieniędzy przez ich oraganizatorów.<br />

Stąd tak dużo przedsięwzięć tego<br />

typu. Konkurs utrzymuje się sam,<br />

bo uczestnicy płacą za udział, a dodatkowo<br />

można zyskać naprawdę duże<br />

pieniądze. Kolejnym źródłem dochodu<br />

jest także wydawanie nierzetelnych<br />

oświadczeń, które mają poświadczyć<br />

jakość firmy i jej<br />

produktów. To jest zwykłe wyłudzenie,<br />

oszustwo. Organ wydający zaświadczenie<br />

przyjmuje korzyści mate-<br />

rialne, za wydanie fałszywego świadectwa<br />

rzetelności spółki. Firmy posiadające<br />

tego typu nagrody nie są<br />

wiarygodne tak jak samo wyróżnienie.<br />

Co ważne uczestników ocenia<br />

bardzo często niekompetentne jury.<br />

Wybór dokonywany jest na podstawie<br />

gustu pozbawionych wiedzy na temat<br />

produktu sędziów, a nie na podstawie<br />

opinii realnych klientów, czy rzeczy-<br />

wistej jakości produktu. Kompetencje<br />

sędziów są bardzo wątpliwe, ponieważ<br />

dobór takiego jury nie jest ustalany<br />

ze względu na doświadczenie,<br />

czy znajomość branży. O nagrodach<br />

powinien decydować konsument lub<br />

wykwalifikowane jury, bo tylko<br />

wtedy opinia jest obiektywna i ma<br />

wpływ na zwiekszenie wielkości<br />

sprzedaży nagrodzonych i certyfikowanych<br />

produktów i firm. Więc przy-<br />

padkowy dobór oceniających to jest<br />

kolejne okłamywanie klienta ponieważ<br />

przypadkowe jury, w tym wypadku<br />

również nie daje żadnej<br />

gwarancji, że produkt jest wysokiej jakości.<br />

Reasumując założenia konkursów<br />

są jak najbardziej poprawne, jednak<br />

wymagane opłaty eliminują wielu potencjalnych<br />

uczestników. Mali produ-<br />

cenci są spychani na margines w swojej<br />

branży, a duże firmy przejmują<br />

monopol na cały rynek. Jednak tutaj<br />

pozostaje pytanie, czy tak naprawdę<br />

warto brać udział w konkursach, gdzie<br />

za o niczym nieświadczące nagrody<br />

trzeba samemu zapłacić ?<br />

Marianna Ulanicka<br />

11


meblarskapolska pl Trendy - Meble klasyczne<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Z pewnością każdy z nas<br />

zastanawiał się wielokrotnie,<br />

co oznacza, czym się charakteryzuje,<br />

jakie jest „coś”<br />

określane mianem klasyczne.<br />

Ubiór, wygląd, model rodziny…<br />

Encyklopedyczna definicja<br />

określa „klasycyzm” jako panujący<br />

w owym czasie styl w literaturze,<br />

sztuce, architekturze odnoszący<br />

się przede wszystkim<br />

do kultur starożytnych Rzymian<br />

oraz Greków. W dzisiejszych<br />

czasach również możemy znaleźć<br />

inspiracje tą epoką w wielu<br />

dziedzinach, między innymi<br />

w meblarstwie. Klasycyzm w tej<br />

dziedzinie kojarzony jest najczęściej<br />

z „dobrym smakiem”. Prostota,<br />

a przy tym funkcjonalność<br />

12<br />

Klasyczne, ponadczasowe...<br />

czyli jakie?<br />

Życie w ciągłym tempie ma wpływ na podążanie ludzi za nowoczesnością<br />

oraz na ewoluującą technikę. Chcemy mieć przede wszystkim prostą i wygodną egzystencję.<br />

mebli zrobionych w tym stylu zachwyca<br />

liczne grono użytkowników.<br />

Styl ten odwołuje się do minionych<br />

epok i panujących w nich<br />

tendencji w architekturze oraz<br />

wnętrzach. W kulturze europej-<br />

skiej rozwijał się od starożytności,<br />

pojawiał się przez wieki niezależnie<br />

od panujących w nich<br />

trendów czerpiąc z nich inspiracje.<br />

Harmonia, umiar, powaga<br />

oraz usystematyzowanie elementów<br />

rozmieszczonych w niezwykle<br />

staranny sposób to charakterystyczne<br />

cechy dla tego<br />

nurtu. Przewodnimi zasadami<br />

w tworzeniu klasycznego wnętrza<br />

jest symetria i równowaga.<br />

W opisie wystroju wnętrz, ale nie<br />

tylko, jako synonim dla terminu<br />

klasyczny używany jest: ponadczasowy.<br />

Wielu z nas dąży, aby<br />

mieć proste w wyglądzie i wygodne<br />

w użytkowaniu mieszkanie.<br />

Czujemy się dobrze w takich<br />

pomieszczeniach, gdzie domi-<br />

nują ciepłe barwy wyrażone<br />

głównie w palecie brązów, beży,<br />

bieli i szarości. W przypadku tkanin<br />

gama barw poszerza się o kolor<br />

niebieski, turkusowy, zielony.<br />

Złoto i srebro stosuje się raczej<br />

Jadalnia Rafael z kolekcji firmy Klose Fot: Klose<br />

Jadalnia Windsor z kolekcji firmy Klose Fot: Klose


Trendy - Meble klasyczne<br />

w małych dawkach, aby uniknąć<br />

efektu jarmarczności. Z kamieni<br />

najczęściej wykorzystywano marmur,<br />

któremu łatwo nadać wysmakowaną<br />

formę. Wykonywano<br />

z niego obudowy kominków, posadzki<br />

czy blaty. Naturalne materiały,<br />

z których są wykonane dodają<br />

wnętrzu przytulności.<br />

Do wnętrz urządzonych w stylu<br />

klasycznym wybiera się naturalne,<br />

solidne i dobre jakościowo<br />

materiały, takie jak szlachetne<br />

gatunki drewna, kamień, perskie<br />

dywany, skóra. W przeszłości<br />

meble wykonywano z drewna satynowego,<br />

orzecha czy mahoniu.<br />

Istotną rolę w budowaniu klimatu<br />

wnętrza odgrywają także tkaniny<br />

i tapety, najczęściej w jasnych,<br />

pastelowych kolorach i w drobne,<br />

nienarzucające się wzory. Klasy-<br />

Gabinet Leonardo z kolekcji firmy Klose Fot: Klose<br />

Sypialnia Rafael z kolekcji firmy Klose Fot: Klose<br />

Gabinet Leonardo z kolekcji<br />

firmy Klose Fot: Klose<br />

cyzujące meble cechuje proste<br />

i eleganckie wzornictwo. Łączenie<br />

elementów w rozmaitym klimacie<br />

powinno być ograniczone w taki<br />

sposób, aby wnętrze tworzyło<br />

spójną całość. Nie oznacza to<br />

oczywiście, że meble w pomieszczeniu<br />

mają pochodzić z jednego<br />

kompletu, wszystkie powinien<br />

jednak spajać jakiś wspólny element,<br />

np. kolor lub detale takie jak<br />

okucia czy rzeźbienia. Ponadczasowe<br />

piękno mebli można dostrzec<br />

w meblach Klose. Stylowe<br />

produkty tej uznanej marki zawdzięczają<br />

swój byt dwóm rzeczom:<br />

szlachetnym surowcom<br />

i solidnej stolarce. Meble Klose<br />

można znaleźć w najlepszych<br />

salonach meblowych zarówno<br />

w Polsce, jak i za granicą.<br />

Styl klasyczny nie nudzi się<br />

szybko, nie podlega chwilowym<br />

modom. Jest również dobrą propozycją<br />

dla osób, które nie czują<br />

się pewnie przy urządzaniu<br />

wnętrz lub po prostu cenią tradycję,<br />

prostotę i minimalizm. Pragną<br />

domu eleganckiego, który jednocześnie<br />

będzie przyjazny mieszkańcom.<br />

Współczesne aranżacje<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Salon Rafael z kolekcji firmy Klose Fot: Klose<br />

K 1 Jadalnia z kolekcji firmy Klose Fot: Klose<br />

Sypialnia Rafael toaletka z kolekcji firmy Klose Fot: Klose<br />

Livingroom z kolekcji firmy Klose<br />

wnętrz bywają piękne, zaskakujące,<br />

awangardowe i efektowne.<br />

Sprawiają niepowtarzalne wrażenie,<br />

ale nie są przeznaczone dla<br />

każdego. W tak nowoczesnym<br />

świecie nadal istnieją ludzie lubujący<br />

się w klasyce, która nigdy nie<br />

przeminie, nigdy się nie zestarzeje.<br />

Wręcz przeciwnie zawsze<br />

będzie prezentować się szykownie,<br />

bez względu na zmieniające<br />

się trendy w modzie.<br />

autor: Oktawia Raczyńska<br />

13


REKLAMA<br />

meblarskapolska pl Akcesoria meblowe - Prezentacje firm<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

14<br />

AN-NOWAK PRZEDSIĘBIORSTWO OKUĆ MEBLOWYCH<br />

I KONSTRUKCJI LEKKICH WSPARCIEM WIELU PRODUCENTÓW<br />

AN-NOWAK<br />

PRZEDSIĘBIORSTWO OKUĆ<br />

MEBLOWYCH I KONSTRUKCJI<br />

LEKKICH WSPARCIEM WIELU<br />

PRODUCENTÓW<br />

AN-Nowak – właścicielem firmy<br />

z siedzibą w Kępnie powstałej<br />

w 1989 r. jest Alojzy Nowak.<br />

Początki przedsiębiorstwa kojarzą<br />

się jej pierwszym klientom jedynie<br />

z produkcją krat pomostowych.<br />

Z czasem wraz z szybkim rozwojem<br />

i dynamicznością, oferta została<br />

poszerzona o produkcję okuć<br />

meblowych i konstrukcji stalowych.<br />

Firma oferuje pełny zakres<br />

usług: cięcie laserem, wykrawanie,<br />

walcowanie blach, cięcie<br />

plazmowo-gazowe, dające dużą<br />

gładkość powierzchni, gięcie blach<br />

i rur, toczenie, frezowanie, spawanie<br />

oraz malowanie.<br />

Firma wyspecjalizowała się<br />

w wyrobie okuć. Jednak nabyta<br />

technologia pozwala na rozwinięcie<br />

swoich usług o wytwarzanie<br />

takich elementów jak metalowe<br />

stelaże, stosowane w produkcji<br />

łóżek, foteli, wersalek, podłokietników<br />

czy też zagłówków. Ponadto<br />

w ofercie klienci znajdą<br />

trwałe sprężynowe systemy, części<br />

ruchome mebli oraz różnego rodzaju<br />

akcesoria, między innymi.<br />

zawiasy, rozpieraki, uchwyty kątowe,<br />

zaczepy. Różnorodność<br />

w mechanizmach wielu rodzajów<br />

mebli, pozwala na właściwy<br />

dobór-zastosowanie tak, aby ich<br />

użytkowanie było w pełni komfortowe<br />

i ciche. Wyroby znajdujące<br />

się w ofercie doskonale sprawdzą<br />

się także przy tworzeniu zabudów<br />

meblowych.<br />

Szeroki asortyment produkowanych<br />

detali pozwolił dokonać zróżnicowania<br />

produkcji na takie<br />

działy jak: tłoczenie blach, spawalnia,<br />

obróbka i narzędziownia.<br />

Firma dysponuje dwoma dużymi<br />

sekcjami:<br />

- obróbka rur,<br />

- obróbka laserowa blach i rur.<br />

Do powstania tych ekspozytur<br />

przyczyniło się bezpośrednie położenie<br />

firmy w okolicy dużych<br />

zakładów meblowych. Dodatkowo<br />

firma wyodrębnia samodzielny<br />

dział konstrukcji stalowych znajdujący<br />

się w oddzielnej lokalizacji<br />

W związku z rozmiarem wytwórczości<br />

oraz dbałością o ochronę<br />

P.P.H.U. BEPEMA Fabryka Mebli<br />

37-611 Cieszanów, ul. Sienkiewicza 6<br />

tel./fax: 16 631 11 21, e-mail: bepema@bepema.pl<br />

środowiska w firmie uruchomiono<br />

malarnię proszkową. Oparta jest<br />

ona na nowoczesnych urządzeniach<br />

o bardzo dobrej wydajności,<br />

które pozwalają osiągnąć dużą<br />

jakość usług, a w szczególności<br />

odporność na ścieranie.<br />

Przedsiębiorstwo Okuć Meblowych<br />

i Konstrukcji Lekkich AN-Nowak<br />

zostało zatwierdzone przez Instytut<br />

Spawalnictwa w Gliwicach do I<br />

Grupy Zakładów Małych. Firma<br />

uzyskała Certyfikat według normy<br />

DIN EN ISO 3834-3 wydany przez<br />

GSI SLV. Pozwoliło to na zapewnienie<br />

zgodności oceny produktów<br />

i usług zgodnie z obowiązującymi<br />

aktami prawnymi, normami<br />

oraz wymogami jakościowymi<br />

światowej techniki.<br />

Firma prowadzi na szeroką<br />

skalę eksport swoich wyrobów do<br />

wielu krajów zagranicznych.<br />

W większości z nich zakłada<br />

swoje placówki, co umożliwia rozpowszechnienie<br />

autorskich produktów<br />

wśród szerszej rzeczy odbiorców.<br />

Klienci mają pewność, że<br />

korzystają z usług wysokiej klasy<br />

wyspecjalizowanej kadry pracowników,<br />

a także ciągłego udoskonalania<br />

parku maszynowego, co<br />

wiąże się z zakupem najnowo-<br />

Fot. AN-Nowak<br />

cześniejszych maszyn, obrabiarek<br />

CNC i innego potrzebnego<br />

sprzętu do pracy.<br />

Ku podołaniu oczekiwaniom<br />

klientów AN-Nowak rozwija działy<br />

techniczne zgodnie z zapotrzebowaniem<br />

oraz przystosowuje innowacyjne<br />

technologie w krajach<br />

wysoko rozwiniętych. Działania<br />

firmy są podporządkowane stale<br />

zmieniającym się różnorodnym<br />

wymaganiom nabywców i ukierunkowane<br />

na pełne ich zaspokojenie.<br />

Oktawia Raczyńska<br />

Meble Grabinski Tomasz Grabinski<br />

46-380 Dobrodzień, ul. Wojska Polskiego 68<br />

tel. kom. 603 965369<br />

tel. 34 3575597<br />

info@meblegrabinski.pl<br />

www.meblegrabinski.pl<br />

REKLAMA


Reklama<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

15


meblarskapolska pl Trendy - Eklektyzm<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Współczesne aranżacje wnętrz bywają piękne, zaskakujące, awangardowe i efektowne. Ludzie coraz częściej<br />

cenią sobie nowoczesny, lekki wystrój wnętrz, ale jednocześnie nie chcą się rozstawać z sentymentalnymi pamiątkami<br />

z dawnych lat. W takich upodobaniach dekoratorzy upatrują się początku eklektyzmu - trendu w aranżacji<br />

wnętrz polegającego na mieszaniu stylów, np.: klasycznego z nowoczesnym. Eklektyzm pozwala łączyć<br />

odmienne trendy i zestawiać różne epoki. Do powstania tego nurtu w aranżacji wnętrz doprowadziło pragnienie<br />

połączenia sentymentu do pamiątek z nowoczesnymi i funkcjonalnymi rozwiązaniami.<br />

Obecnie ten styl cieszy się<br />

dość dużym zainteresowaniem<br />

wielu ludzi. Jednak to co inne<br />

i szokujące nie zawsze kojarzy<br />

się dobrze, ale w wielu przypadkach<br />

jest już akceptowane,<br />

a ostatnio często nawet podziwiane.<br />

Nie zawsze tak było. Z historycznego<br />

punktu widzenia, styl<br />

eklektyczny przeważnie wzbudzał<br />

negatywne wrażenie. Połączenia<br />

antyków z nowoczesnym<br />

umeblowaniem nie od raz<br />

podbiły serca miłośników mebli.<br />

Po pewnym czasie jednak zaczęły<br />

zdobywać coraz liczniejszych<br />

amatorów. Zauważyli oni,<br />

że po odrestaurowaniu i odnowieniu<br />

meble stają się efektownymi<br />

ozdobami wielu wnętrz.<br />

Niektórzy nawet decydowali się<br />

na urządzenie w tym stylu całych<br />

domów i mieszkań.<br />

W rozwiązaniach eklektycznych<br />

bardzo często wykorzystuje<br />

się stare, już wysłużone,<br />

klasyczne meble jakie zostały<br />

po naszych babciach czy ciociach,<br />

nierzadko przekazywane<br />

z pokolenia na pokolenie. Aranżacja<br />

wnętrz polega na odniesieniu<br />

się do tradycji – wspomagając<br />

się pewnymi zabiegami,<br />

idealnie komponuje się z nowo-<br />

16<br />

www.sofex.com.pl<br />

PRODUCENT MEBLI TAPICEROWANYCH<br />

Sofex Sp. j.<br />

62-200 Gniezno, Skiereszewo, ul. Kiszkowska 1<br />

tel. 61 4284600, fax 61 4284604<br />

e-mail: ........................................................ info@sofex.com.pl<br />

Eklektyzm, meble eklektyczne...<br />

REKLAMA<br />

czesnością. Antyki przecież<br />

można z powodzeniem łączyć<br />

z nowoczesnymi dodatkami,<br />

urządzając w ten sposób pokój,<br />

mieszkanie lub dom. Styl eklektyczny<br />

to bowiem połączenie<br />

elementów różniących się od<br />

siebie pod względem treścio-<br />

wym i formalnym. Mówiąc prościej,<br />

zestawia się formy i motywy<br />

pochodzące z różnych<br />

epok.<br />

Aby stworzyć piękne wnętrze<br />

będące połączeniem starego<br />

z nowym wystarczy śmiałość<br />

i odwaga w łączeniu epok<br />

Przedstawiciel firmy:<br />

MARFA<br />

Marfa Biuro Handlowo-Consultingowe<br />

61-657 Poznań ul. Sadowa 34<br />

tel.61 8266852, fax 618268266<br />

magazyn:<br />

62-250 Czerniejewo ul. Szkolna 15<br />

tel. 61 4273396, fax 61 4291225<br />

marfa@marfa.pl<br />

www.marfa.pl<br />

REKLAMA<br />

i odmiennego stylu. Zestawienie<br />

antyków z meblami nowoczesnymi<br />

wygląda ciekawie i nowocześnie,<br />

choć trzeba taki styl<br />

lubić. Nawet bowiem ogromna<br />

komoda po dziadku w odpowiednim<br />

zestawieniu wyda się<br />

lekka, a wnętrze zyska na nie-<br />

Fot. arch.MP<br />

powtarzalności i nabierze dyskretnego<br />

charakteru retro. Ciężki<br />

fotel po pradziadkach zestawiony<br />

z przedmiotem o smukłej,<br />

nowoczesnej linii zyska na lekkości.<br />

Ostateczny efekt może<br />

okazać się nie tylko oryginalny,<br />

ale także niezwykle interesujący.<br />

REKLAMA<br />

Warto jednak pamiętać o tym,<br />

że style trzeba łączyć umiejętnie.<br />

Z góry przemyślana aranżacja<br />

wnętrza eklektycznego wymaga<br />

sporo czasu i dobrego<br />

smaku. Podczas łączenia starego<br />

z nowym najistotniejsza<br />

staje się decyzja, który styl będzie<br />

dominował. Proporcje powinny<br />

być odpowiednio zachowane.<br />

Efekt końcowy będzie<br />

interesujący i oryginalny wyłącznie<br />

wówczas, gdy zachowamy<br />

kompromis pomiędzy jednym<br />

i drugim. Dlatego aranżacje<br />

eklektyczne reprezentacyjnych<br />

wnętrz najczęściej zleca się profesjonalnym<br />

dekoratorom -<br />

nawet dla nich stanowią wyzwanie.<br />

We własnym domu<br />

warto jednak pokusić się o samodzielną<br />

aranżację, zwłaszcza,<br />

że urządzanie wnętrza<br />

eklektycznego może być<br />

świetną zabawą, a meble eklektyczne<br />

stanowią największą<br />

grupę oferowanych na rynku<br />

sprzętów. Na ich różnorodność<br />

składają się kredensy, pensjonarki,<br />

bufety, krzesła, stoły,<br />

biurka, szafy, komody, kanapy<br />

i stoliki. Są łatwe dostępne i osiągają<br />

stosunkowo niskie ceny.<br />

autor: Marianna Ulanicka<br />

OBRZEŻA NATURALNE<br />

ABS, PCV, AKRYL 3-D<br />

LISTWY<br />

LAMINATY<br />

KLEJE<br />

62-002 SUCHY LAS<br />

ul. Sprzeczna 17<br />

tel. 61 892 60 24<br />

fax 61 811 74 04<br />

www.supdrozbis.com.pl<br />

e-mail: info@supdrozbis.com.pl<br />

REKLAMA


Reklama<br />

JUZ 15 LAT TWORZYMY BRANŻOWE SPISY ADRESOWE DLA MEBLARSTWA<br />

branżowe bazy rm to ważne żródło informacji o potencjalnych klientach...<br />

... KATALOG ZAWSZE BEZPŁATNY<br />

...wspierany największym portalem baza rm ponad 20 000 adresów<br />

forumfirm<br />

meblarstwo<br />

pl<br />

informacja tworzona na potrzeby branży<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

17


meblarskapolska pl Technologie internetowe<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

W powszechnym mniemaniu projektowanie<br />

nazwy to proces prosty.<br />

Każdy potrafi zestawić kilka liter.<br />

Tylko dlaczego firmy płacą tak wysokie<br />

sumy za domeny internetowe lub<br />

prawa wyłączności do znaków towarowych?<br />

Dlaczego w procesie projektowania<br />

nie biorą pod uwagę konsekwencji<br />

posiadania domeny różnej od<br />

nazwy marketingowej?<br />

Zakupy domen internetowych<br />

a projektowanie nazwy.<br />

Domenę „opony.pl” firma Oponeo.pl<br />

kupiła za 960 tys. zł. Prawie milion<br />

złotych za domenę, która nie jest<br />

nazwą możliwą do zastrzeżenia jako<br />

znak słowny towarowy. Nie jest to domena,<br />

na którą firma może uzyskać<br />

monopol patentowy. Co więcej jest to<br />

domena „konkurencyjna” do domeny<br />

„oponeo.pl”. Rodzi się pytanie,<br />

czy lepiej mieć jedną, ale bardzo silną<br />

nazwę z pełną ochroną prawną,<br />

czy wiele domen i nazw, które zwiększają<br />

dostępność oferty firmy, ale bez<br />

problemu mogą stać się przedmiotem<br />

nieuczciwej konkurencji?<br />

Operator telefonii mobilnej Play<br />

nabył domenę „play.pl”. Firma wcześniej<br />

używała opisowej domeny „playmobile.pl”.<br />

Czy firma świadomie wybrała<br />

kiedyś nazwę „play” bez praw<br />

do tożsamej z nazwą marketingową<br />

domeny? Obecnie, po kilku latach<br />

działania na rynku, za prawa do używania<br />

domeny firma zapłaciła prawdopodobnie<br />

kilka milionów złotych.<br />

To jedna z największych transakcji na<br />

rynku polskim. Operator komórkowy<br />

domenę „play.pl” chciał przejąć jeszcze<br />

przed wejściem na polski rynek<br />

w 2007 roku. Nie uzgodniono jednak<br />

ceny. Od 2002 roku pod tą domeną<br />

działał sklep z grami komputerowymi.<br />

Domena dla takiej firmy wręcz<br />

idealna. Rodzi się jednak pytanie,<br />

po co „Play” inwestuje w domenę,<br />

skoro „playmobile.pl”, odwiedza mie-<br />

18<br />

Dlaczego firmy płacą tak dużo za<br />

wykupienie domen internetowych...<br />

Dlaczego firmy płacą tak dużo za wykupienie domen internetowych,<br />

czyli czy warto zadbać o projektowanie nazwy?<br />

sięcznie dwa miliony użytkowników?<br />

Czy firma chce rozszerzyć zakres<br />

swojej oferty o gry na urządzenia mobilne?<br />

Taki koncept może dodatkowo<br />

wzmocnić pozycję firmy jako operatora<br />

komórkowego i uzasadnia inwestycje<br />

w domenę.<br />

Podobna historia miała miejsce<br />

z domeną „orange.pl”. Operator komórkowy<br />

działający pod marką Idea<br />

zmienił nazwę na Orange. Orange<br />

w ramach swojego projektu nazewniczego<br />

nie nabyło praw do domeny<br />

„orange.pl”. Widać projekt realizowany<br />

w Wielkiej Brytanii nie zakładał<br />

ekspansji na tę część Europy. W Polsce<br />

domenę używała agencja reklamowa<br />

Orange, należąca do Migut<br />

Media. Czy zarobiła 150 tys. euro,<br />

czy straciła, bo mogła ją sprzedać<br />

drożej, nie jest teraz już ważne.<br />

Przykład pokazuje, jak brak wizji rozszerzania<br />

na nowe rynki, naraża firmę<br />

na poważne dodatkowe wydatki.<br />

Około ćwierć miliona za domenę<br />

wyłożyła platforma satelitarna „N”.<br />

Nazwa jest bardzo krótka i równie<br />

abstrakcyjna. Czy dobra? Jest tak<br />

banalnie prosta, że aż doskonała. Jest<br />

wiele nazw, które mogły by być bardziej<br />

nośne marketingowo, ale firma<br />

zdecydowała się na rozwiązanie,<br />

w której odkupienie domeny było<br />

warunkiem koniecznym. Przy tym<br />

przykładzie warto zauważyć, że wartość<br />

transakcji odkupienia praw do<br />

stosowania domeny zawsze rośnie<br />

wraz z jej pożądaniem przez kupującego.<br />

Dlatego wiele zdeterminowanych<br />

firm próbuje odebrać domeny<br />

firmom, które je wcześniej zarejestrowały.<br />

Czy można odzyskać domenę<br />

internetową?<br />

Czas jakiś temu Sąd Polubowny do<br />

spraw Domen Internetowych przy<br />

Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji<br />

uznał, że słowo „rama” nie<br />

kojarzy się wyłącznie lub wcale z margaryną<br />

i oddalił powództwo koncernu<br />

Unilever, który chciał odebrać prawa<br />

do dysponowania domeną „rama.pl”.<br />

Marka „Rama” produkowana jest od<br />

1924 roku. Gdy pracownicy marketingu<br />

zorientowali się, że domena<br />

„rama.pl” już jest zajęta, pozwali dysponujących<br />

domeną do sądu. Eksperci<br />

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji<br />

uznali jednak, iż słowo „rama”<br />

ma przynajmniej kilka innych znaczeń.<br />

Rama do roweru, rama obrazu,<br />

auta terenowe zbudowane są na ramie.<br />

Sąd polubowny na tej podstawie<br />

uznał, że intencje zgłaszającego<br />

domenę były uczciwe, oraz nie zakładały<br />

naruszania renomy margaryny.<br />

Powództwo zostało oddalone. Tak<br />

często bywa i bywać będzie z nazwami<br />

znaczącymi (generycznymi).<br />

Projektowanie nazw: nazwy<br />

generyczne a neologizmy.<br />

Przykłady można mnożyć. Nazwy<br />

generyczne są łatwe do zapamiętania,<br />

bo takie słowa już znamy. Wydaje nam<br />

się, że takie projektowanie nazwy jest<br />

łatwą i prostą drogą do zbudowania<br />

wysokiej świadomości marki. Słabą<br />

ich stroną jest fakt, że te ciekawe są<br />

ciekawe bo mają kilka znaczeń.<br />

A z tego wynikają wcześniej omówione<br />

problemy i ograniczenia. Projektowanie<br />

nazw jako poszukiwanie<br />

słów istniejących, to coś więcej niż<br />

burza mózgów lub ankieta wśród pracowników.<br />

To analizy, czy słowo nie<br />

niesie za sobą ograniczeń w stosowaniu.<br />

Ideałem wydaje się sytuacja, gdy<br />

firma ma jedną bardzo silną nazwę,<br />

pełną jej ochronę jako słowny znak


Techologie internetowe<br />

towarowy oraz gdy nazwa jest tożsama<br />

z domeną internetową. Ale …<br />

W Polsce mamy zarejestrowanych<br />

ponad dwa miliony domen internetowych.<br />

Rocznie jest zgłaszanych<br />

do ochrony w Urzędzie patentowym<br />

około 15 tysięcy znaków towarowych,<br />

czyli w bazach urzędu jest ich już<br />

kilkaset tysięcy. Odmiana języka,<br />

którą posługują się w zasadzie<br />

wszyscy Polacy, liczy od 6 tysięcy<br />

do 10 tysięcy wyrazów. W wielu<br />

wypadkach projektowanie nazwy,<br />

jako poszukiwanie istniejącego słowa<br />

wydaje się bezcelowe. Liczby mówią<br />

same za siebie i wynika z nich, że znalezienie<br />

takiego słowa graniczy<br />

z cudem. W takiej sytuacji można poszukiwać<br />

neologizmów.<br />

Projektowanie nazw<br />

jako neologizmy<br />

Projektowanie nazwy jako neologizmu,<br />

polega na wymyśleniu zupełnie<br />

nowego słowa. Ochrona takiej<br />

nazwy jest prostsza, bo łatwiej zarejestrować<br />

ją jako słowny znak towarowy.<br />

Ponadto, neologizmy stają się<br />

silnym argumentem w sporach sądowych.<br />

Skorzystał na tym Panasonic.<br />

Lumix i Toughbook to zarejestrowane<br />

znaki słowne na rzecz tej firmy.<br />

Właściciel zarejestrowanych znaków<br />

towarowych spóźnił się z rejestracją<br />

domeny. Wykorzystał to sklep internetowy<br />

z elektroniką i zarejestrował je<br />

jako domeny w roku 2005. Od tego<br />

czasu prowadził sprzedaż pod tymi<br />

markami. Podczas rozprawy Prezes<br />

Sądu Polubownego wyjaśnił, że kolejność<br />

zgłaszania nie ma znaczenia,<br />

bo domeny zarejestrowano w złej<br />

woli. Eksperci podkreślili, że słowne<br />

znaki towarowe były wcześniej zgłoszone<br />

do Urzędu Patentowego na<br />

rzecz Panasonic. Dostęp do bazy<br />

Urzędu Patentowego jest otwarty.<br />

Każdy może, wręcz powinien sprawdzić,<br />

czy nie narusza praw innego<br />

przedsiębiorcy. Ochrona nazwy jest<br />

przywilejem a jej respektowanie obowiązkiem.<br />

Projektowanie nazwy musi<br />

ten aspekt koniecznie obejmować.<br />

Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem.<br />

Waga nazwy i jej cena rośnie wraz<br />

ze skalą i obszarem działania biznesu.<br />

Facebook zapłacił prawdopodobnie<br />

8,5 mln dol. za domenę „fb.com”.<br />

Koncern nabył prawa do domeny<br />

„fb.com” od American Farm Bureau<br />

Federation (AFBF), organizacji zrze-<br />

szającej gospodarstwa rolne w Stanach<br />

Zjednoczonych. Po co korporacji<br />

Marka Zuckerberga taka domena,<br />

skoro firma jest właściciel marki i domeny<br />

„facebook.com”? Być może jest<br />

to związane z planami wprowadzeniem<br />

własnej usługi poczty elektronicznej.<br />

Ciekawostką jest to, że internauci<br />

uwielbiający skróty, zamiast<br />

pisać „facebook” używają dwóch liter<br />

„fb” i wszyscy wiedzą o co chodzi.<br />

Stąd też może dodatkowe uzasadnienie<br />

tak wysokiej wartości tej domeny<br />

dla amerykańskiej korporacji.<br />

Projektowanie nazw<br />

a podejście firm<br />

Projektowanie nazwy musi zawierać<br />

rejestrację domeny. To prawda oczywista,<br />

ale wiele firm jak widać pomija<br />

lub zaniedbuje ten aspekt budowania<br />

marki. I choć nikt nie ma domeny na<br />

własność, jedynie jest jej użytkownikiem,<br />

to w momencie audytu marki jakość<br />

i siła domeny internetowej są elementem<br />

wyceny. Praktyka pokazuje,<br />

że wiele biznesów prowadzi działania<br />

równolegle w internecie lub przenosi<br />

całą działalność do sieci. Wtedy domena<br />

internetowa staje podstawowym<br />

elementem budowania świadomości<br />

i siły marki. Jeżeli marka jest różna od<br />

domeny, firma staje przed decyzją czy<br />

zmieniać nazwę.<br />

Koszty projektu nazwy w uznanych<br />

na świecie agencjach namingowych<br />

dla marki międzynarodowej zaczynają<br />

się od 100 000 dolarów, a przy skomplikowanych<br />

projektach dochodzą<br />

nawet do sumy pół miliona dolarów.<br />

W Polsce profesjonalnego projektowania<br />

nazewniczego jeszcze się nie docenia,<br />

choć coraz częściej firmy realizują<br />

opracowania w sposób profesjonalny.<br />

Projektowanie nazw dla marek:<br />

ORLEN, COGNOR, AXTONE obejmowało<br />

wszystkie konieczne do działania<br />

rynkowego kompletny proces budowy<br />

i analizy nazw. Dzięki temu<br />

firmy te bez problemu mogą prowadzić<br />

biznes na terenie całej Europy.<br />

Warto wspomnieć, że projektowanie<br />

nazw dla wielu polskich korporacji nie<br />

skończyło się sukcesem. Menedżerowie<br />

nieświadomi znaczenia nazwy dla<br />

sukcesu rynkowego, nieświadomi niebezpieczeństw,<br />

traktowali naming<br />

jako banalną usługę agencji kreatywnej.<br />

Płacenie za wykupienie praw do<br />

domeny internetowej jest częste i zazwyczaj<br />

droższe od pełnego projektu<br />

projektowania nazwy. Porażki i wycofywanie<br />

się firm z rynków europejskich<br />

z powodów prawnych jest ukrywane<br />

przez firmy, i tylko dlatego mało<br />

o tym wiemy. W praktyce bardzo duży<br />

odsetek firm nie ma podstawowej<br />

ochrony prawnej swoich marek. Znaczy<br />

to, że mogą stracić także i domeny<br />

internetowe. Nie można efektywnie<br />

budować marki bez dobrej nazwy.<br />

Chyba, że firma ma monopol – wtedy<br />

projektowanie nazw praktycznie nie<br />

ma znaczenia.<br />

autor: Jarosław Filipek<br />

Wraz z rozwojem Internetu wzrosła<br />

popularność dokonywania za jego pośrednictwem<br />

transakcji handlowych.<br />

Jak wskazują badania przeprowadzone<br />

na wybranej grupie przedsiębiorców<br />

prowadzącej aktywną sprzedaż w sieci,<br />

dzięki możliwościom, jakie stwarza<br />

Internet ich efektywność handlowa<br />

wzrosła nawet do 50% w skali roku.<br />

Doskonałą wizytówką własnego biznesu<br />

oraz jego integralną częścią jest<br />

własny sklep internetowy, który tworzy<br />

alternatywę dla tradycyjnych sklepów,<br />

galerii handlowych czy targowisk. Nieograniczoność<br />

Internetu stwarza możliwości<br />

dotarcia do odbiorców w skali<br />

globalnej. Dokonując zakupów w sieci<br />

klient w łatwy sposób może zaoszczędzić<br />

czas, a co za tym idzie pieniądz.<br />

Ceny produktów udostępnionych do<br />

sprzedaży w sklepach internetowych są<br />

dużo korzystniejsze. Związane jest to<br />

bezpośrednio z niższymi niż w tradycyjnym<br />

handlu kosztami sprzedaży.<br />

Miejsce prowadzenia działalności jest<br />

wirtualne, co pozwala na zmniejszenie<br />

kosztów związanych z wynajęciem<br />

powierzchni, jaka niezbędna jest do<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

W internecie<br />

jest wszystko...<br />

„W Internecie jest wszystko” – taki pogląd głosi<br />

większość jego użytkowników. Sieć jest „kopalnią”<br />

wiedzy i możliwości. Internauci poszukują w niej przydatnych<br />

informacji, towarów, usług, potencjalnych<br />

kontrahentów oraz podejmują decyzje zakupowe.<br />

prowadzenia sklepu stacjonarnego.<br />

Kolejną zaletą jest dostępność wszystkich<br />

niezbędnych artykułów w jednym<br />

miejscu. Nie musimy martwić się<br />

także o swój kręgosłup albowiem niejednokrotnie<br />

sklepy, aby zachęcić potencjalnych<br />

nabywców wykonują<br />

ukłon w ich stronę oferując dostawę<br />

zakupionych towarów pod same<br />

drzwi. Ponadto decydując się na<br />

zakupy w Internecie nie musimy<br />

przejmować się porą dnia, ponieważ<br />

możemy dokonać tego przez 24h.<br />

Sklep internetowy to także korzyści<br />

dla przedsiębiorców. Najważniejszą<br />

jest możliwość dotarcia do ponad<br />

15 milionów polskich internautów,<br />

z których około 60% dokonuje w niej<br />

zakupów. Internet jest również idealnym<br />

„miejscem” do zareklamowania<br />

własnego biznesu. Za najpopularniejszy<br />

zabieg marketingowy można<br />

uznać zamieszczenie banera reklamowego<br />

w portalu branżowym. W tym<br />

celu możemy skorzystać z propozycji,<br />

jakie stwarza serwis internetowy<br />

forumfirm.pl. Witryna ma w swojej<br />

ofercie platformę handlową oraz<br />

sklepy internetowe, które to pozwalają<br />

na kontakt z kontrahentami w krótkim<br />

czasie, a co za tym idzie szybkiej<br />

realizacji zamówienia. Portal jest<br />

ściśle powiązany z wydawanym<br />

w cyklu kwartalnym bezpłatnym czasopismem,<br />

w którym możemy przeczytać<br />

o nowościach meblarskich,<br />

a niebawem może o własnej firmie?<br />

autor: Piotr Szyperek<br />

19


meblarskapolska pl Wydarzenia<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

Ponad 6 tys. zwiedzających<br />

i blisko 200 wystawców z Chin<br />

uczestniczyło w pierwszej<br />

edycji Targów China Expo<br />

Poland <strong>2011</strong>, które odbyły się<br />

w dniach 8-10 września w Centrum<br />

Targowo-Kongresowym<br />

MT <strong>Polska</strong> przy ul. Marsa 56c<br />

w Warszawie. Osoby przybyłe<br />

na targi mogły poznać wszechstronną<br />

ofertę prezentowaną<br />

na stoiskach i nawiązać współpracę<br />

z chińskimi partnerami,<br />

a także wziąć udział w konferencjach<br />

dotyczących współpracy<br />

polsko-chińskiej, wśród<br />

których największym zainteresowaniem<br />

cieszył się temat<br />

„Jak importować z Chin do<br />

Polski?”. Trzem dniom targów<br />

towarzyszyło wiele atrakcji<br />

przybliżających zwiedzającym<br />

kulturę i tradycję Chin.<br />

- Z sukcesem zakończyliśmy<br />

pierwszą edycję Targów China<br />

Expo Poland <strong>2011</strong> o czym świadczy<br />

chociażby wysoka frekwencja<br />

zwiedzających i zadowolenie<br />

chińskich wystawców, którzy już<br />

pierwszego dnia targów podpisywali<br />

kontrakty handlowe z polskimi<br />

firmami. Mamy nadzieję,<br />

że nawiązane kontakty biznesowe<br />

przyczynią się do zacieśniania<br />

współpracy pomiędzy<br />

przedsiębiorcami obu krajów.<br />

Dużym zainteresowaniem cieszyły<br />

się również konferencje dedykowane<br />

Polakom dotyczące<br />

zwłaszcza importu towarów<br />

z Chin, które w tym roku zgromadziły<br />

najwięcej słuchaczy -<br />

mówi Bartosz Sosnowski, prezes<br />

zarządu MT <strong>Polska</strong>. – Pomyślny<br />

przebieg pierwszych Targów<br />

China Expo Poland utwierdził<br />

nas w przekonaniu, że tego rodzaju<br />

impreza jest potrzebna<br />

na naszym rynku i już planujemy<br />

kolejną edycję w przyszłym roku<br />

– dodaje Bartosz Sosnowski.<br />

Chińscy producenci i dystrybutorzy<br />

w Polsce<br />

Na stoiskach Targów China<br />

Expo Poland chińscy wystawcy<br />

prezentowali propozycje wyposażenia<br />

łazienek w tym armaturę,<br />

sanitariaty, oferowali meble<br />

i akcesoria wypoczynkowe, artykuły<br />

dekoracyjne wśród których<br />

20<br />

Sukces pierwszych Targów China Expo Poland<br />

znalazły się chociażby piękne<br />

lampy, sztalugi, przedmioty z rattanu,<br />

wikliny, drewna, rękodzieła<br />

czy AGD. Nie zabrakło też<br />

artykułów ogrodniczych, budowlanych,<br />

osprzętu, narzędzi i akcesoriów<br />

samochodowych. Zwiedzający<br />

mogli również zapoznać<br />

się z różnorodną ofertą odzieży,<br />

butów, toreb, walizek jak również<br />

tekstyliów, wszystkich rodzajów<br />

tkanin od bawełny po jedwab.<br />

Praktyczna wiedza o polskochińskiej<br />

współpracy<br />

Podczas China Expo Poland<br />

przedsiębiorcy najliczniej wzięli<br />

udział w konferencji „Jak importować<br />

z Chin do Polski?”. Podczas<br />

tej konferencji prowadzący<br />

wskazali źródła informacji o eksporterach<br />

chińskich, a także<br />

omówili kwestie poszukiwania<br />

partnera chińskiego, dostawcy<br />

czy struktury popytu na towary<br />

chińskie w Polsce. Polacy także<br />

byli zainteresowani konferencjami<br />

na temat eksportu towarów<br />

do Chin oraz inwestycji w Państwie<br />

Środka. Jedną z konferencji<br />

„Nowoczesne Chiny” poprowadził<br />

sam Ambasador Chińskiej<br />

Republiki Ludowej w Polsce, Sun<br />

Yuxi. Spotkanie zapoczątkował<br />

pokaz filmu obrazujący współczesne<br />

oblicze i osiągnięcia<br />

Chin, po którym Ambasador odpowiadał<br />

na różne pytania<br />

uczestników. Chińczykom zaprezentowano<br />

również możliwości<br />

inwestycyjne w naszym kraju,<br />

a także zachęcano gości do zwiedzania<br />

Polski, poznania Warszawy<br />

zwłaszcza Muzeum Chopina czy<br />

Centrum Nauki Kopernik.<br />

Konkursy i atrakcje na targach<br />

Zwiedzający na Targach China<br />

Expo Poland mogli zobaczyć<br />

m.in. pokaz tańczącego lwa,<br />

Kung-Fu, Wushu, Tai Chi, parzenia<br />

herbaty, medycyny naturalnej.<br />

Ponadto można było podziwiać<br />

kucharzy gotujących na<br />

żywo i spróbować orientalnych<br />

potraw. Piękno Chin prezentowała<br />

specjalna wystawa fotograficzna.<br />

Podczas targów odbywały<br />

się również konkursy kierowane<br />

zarówno do zwiedzających jak<br />

i wystawców. W konkursie sprawdzającym<br />

wiedzę o Chinach przyznano<br />

zwycięzcy główną nagrodę<br />

w postaci dwuosobowej<br />

wycieczki do Państwa Środka.<br />

Wybrano również najlepsze<br />

hasło promujące Chiny w Polsce<br />

– „Wejście smoka nad Wisłą”.<br />

Jego pomysłodawca otrzymał zaproszenie<br />

na dwuosobową kolację<br />

w chińskiej restauracji.<br />

Honorowe patronaty<br />

Honorowe patronaty nad pierwszą<br />

edycją China Expo Poland<br />

<strong>2011</strong> objęli Waldemar Pawlak,<br />

Wicepremier, Minister Gospodarki,<br />

Cezary Grabarczyk, Minister<br />

Infrastruktury oraz Katarzyna<br />

Sobierajska, Podsekretarz Stanu<br />

w Ministerstwie Sportu i Turystyki,<br />

a także Ambasada Chińskiej<br />

Republiki Ludowej w Polsce<br />

oraz Krajowa Izba Gospodarcza<br />

i <strong>Polska</strong> Agencja Informacji<br />

i Inwestycji Zagranicznych. Partnerem<br />

targów była również<br />

uznana chińska organizacja<br />

biznesowa China International<br />

Center for Economic and Technical<br />

Exchanges (CICETE). Organizatorami<br />

China Expo Poland<br />

są Międzynarodowe Targi <strong>Polska</strong><br />

i China Town Travel.<br />


Wydarzenia<br />

Ostróda 05 do 09-09-<strong>2011</strong> r. Katowice 30-09 do 2-10-<strong>2011</strong> r.<br />

JESIEŃ <strong>2011</strong><br />

XXXVII EDYCJA<br />

MIĘDZYNARODOWYCH<br />

TARGÓW MEBLOWYCH<br />

W OSTRÓDZIE.<br />

Wrocław 15-10-<strong>2011</strong> r., Białystok 5-10-<strong>2011</strong> r.<br />

W okresie jesiennym sieć sklepów<br />

meblowych Abra zyskała dwie nowe<br />

placówki handlowe – we Wrocławiu<br />

i Białymstoku. W ramach sieci Abra<br />

funkcjonuje obecnie 76 sklepów<br />

w całej Polsce, w tym dwa sklepy<br />

działające w systemie franczyzowym<br />

– w Oświęcimiu i Nysie. W grudniu<br />

tego roku zostanie również otwarty<br />

sklep franczyzowy w Łowiczu,<br />

w województwie łódzkim.<br />

W województwie dolnośląskim<br />

Abra jest obecna już od wielu lat.<br />

Nowy wrocławski sklep Abry został<br />

uruchomiony 15 października w Centrum<br />

Handlowym DOMAR przy ulicy<br />

Braniborskiej 14. Salon Abry mieści<br />

się na drugim piętrze, a jego powierzchnia<br />

wynosi 740 m².<br />

Przeźmierowo 23-09-<strong>2011</strong> r.<br />

Zdaniem naszych klientów i wystawców<br />

warto było poświęcić kilka<br />

piątkowych godzin z 23 września br.<br />

by spędzić je właśnie u nas i razem<br />

z nami.<br />

Wystawcami byli najwięksi producenci<br />

w branży - Beko, Blum, Firma<br />

Kruger, Furnika, Gamet, Hettich, Hafele,<br />

Holz-Herr, Homag, Hranipex,<br />

Kronospan, Nomet, PPH Szymsiak,<br />

Rehau, Schwinn, Siro, TCO, Termoplast,<br />

Union-Knopf, Wiech, Zobal.<br />

Do ich dyspozycji oddana została<br />

400-stu metrowa hala. Zaprezentowano<br />

najnowsze rozwiązania, wszystko<br />

to co upiększa i wpływa na komfort<br />

użytkowników wnętrz.<br />

Międzynarodowe Targi Meblowe<br />

oznaczają dla wszystkich ludzi<br />

z branży meblarskiej to samo - okazje<br />

do zawarcia nowych biznesowych<br />

znajomości i do podpisania licznych<br />

umów gwarantujących sukcesy zawodowe.<br />

Tak było i tym razem. W dniach<br />

5-9 września <strong>2011</strong> roku w Ostródzie<br />

gościli meblarze z Polski i zagranicy!<br />

Jesienna edycja targów trwała 5 dni,<br />

w czasie których wystawcy zawitali<br />

do zmodernizowanej hali nr 2,<br />

podzielonej na dwa sektory: A i B.<br />

Do dyspozycji był też namiot cateringowy<br />

serwujący gorące i zimne dania<br />

oraz przekąski.<br />

■<br />

Centrum DOMAR skupia wiele<br />

sklepów z branży wyposażenia wnętrz<br />

DRUGA EDYCJA ORGANIZOWANYCH PRZEZ <strong>FIRM</strong>Ę<br />

METALMEX TARGÓW BRANŻOWYCH „METALMEX<br />

<strong>2011</strong> TRENDY I INNOWACJE” TO JUŻ DO HISTORIA.<br />

Targi te były nie tylko pokazem nowości<br />

i prezentacją kompleksowej<br />

oferty uczestniczących w nich firm,<br />

to również imprezy towarzyszące.<br />

Przez cały dzień można było oglądać<br />

wystawę prac młodych, poznańskich<br />

designerów, absolwentów Politechniki<br />

Poznańskiej - Idee, wizje, rzeczywistość,<br />

wystawę fotograficzną Marzeny<br />

Olejniczak: Poznań - miasto z duszą,<br />

oraz zapoznać się z propozycjami<br />

rynku motoryzacyjnego. Honda wystawiła<br />

najnowsze modele motocykli,<br />

a Mercedes pokazał samochody.<br />

Odbyły się też dwie ciekawe prelekcje,<br />

wykład architekta, pani Hanny<br />

Kulczak-Misiak, którego tytuł brzmiał:<br />

Za nami piąta edycja Targów Maszyn<br />

i Narzędzi do Obróbki Drewna<br />

DREMASILESIA – MEBELTECH-<br />

EXPO, które odbyły się w dniach<br />

30 września – 2 października <strong>2011</strong><br />

roku w Katowicach. Jakie rezultaty<br />

przyniosła tegoroczna odsłona tej<br />

imprezy?<br />

W tym roku w targach DREMA-<br />

SILESIA - MEBELTECHEXPO udział<br />

wzięło blisko 60 firm, które zaprezen-<br />

Abra uruchamia nowe sklepy we Wrocławiu i Białymstoku<br />

i artykułów dla domu. Obok Abry<br />

znajdują się tu również takie sklepy,<br />

Mebel - magia koloru i pana Pawła<br />

Baranowskiego: Kij w mrowisko -<br />

dobre strony bezmyślności. Dla<br />

uczestników przygotowano bogaty<br />

program artystyczny, który poprowadziła<br />

Marta Trybura, prezenterka radia<br />

Fot. Metalmex<br />

ESKA. Konkursy, pokaz walki medalistów<br />

mistrzostw Europy w karate<br />

oraz show mistrza świata w trialu<br />

Marcina Bugajewskiego, który ustanowił<br />

rekord Polski w skoku - pokonał<br />

125 cm, a potem występ poznańskiego<br />

zespołu Blue Wave Band - tak<br />

upływały popołudniowe godziny.<br />

Marzeniem naszym jest aby Targi<br />

Trendy i Innowacje urosły do rangi<br />

imprezy prestiżowej, takiej o której się<br />

Fot. Abra<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

towały swoją ofertę na<br />

niemal 3000 m 2 powierzchniwystawienniczej.<br />

- Pod względem wielkości<br />

targi te były największe<br />

w swojej pięcioletniej historii<br />

– mówi Hanna Ochnik-Pawłowska,<br />

koordynator projektu ze strony Międzynarodowych<br />

Targów Poznańskich.<br />

W trakcie trzech dni ich trwania odwiedziło<br />

je ponad 1800 osób związanych<br />

zawodowo z obróbką drewna,<br />

reprezentujących firmy jednoosobowe,<br />

a także małe i średnie zakłady<br />

obróbki drewna mieszczące się w regionie<br />

Górnego Śląska.<br />

czytaj więcej na: www.dsm.katowice.pl<br />

jak Galeria Światła, Witek's, Farba,<br />

Studio Kamienia, Studio Snu, Majster,<br />

Arte, Flügger, Bizzarto, Jafra czy<br />

Livingroom by Mebelplast. Dzięki<br />

temu klienci mają naprawdę szeroki<br />

wybór i dostęp do artykułów w różnych<br />

przedziałach cenowych.<br />

Nowy sklep w Centrum DOMAR<br />

zastąpi dotychczasową placówkę Abry<br />

we Wrocławiu – w Centrum Handlowym<br />

Borek (przy Al. Gen. Hallera 52),<br />

która przestanie działać 31 października<br />

br.<br />

Natomiast nowy sklep Abry w Białymstoku<br />

to pierwszy sklep tej sieci<br />

w województwie podlaskim. Otwarcie<br />

zaplanowano na sobotę, 5 listopada<br />

w Centrum Handlowym Fasty przy<br />

ulicy Przędzalnianej 60. Jest to popularna<br />

ulica handlowa, przy której znajduje<br />

się wiele sklepów z branży budowlanej<br />

i wyposażenia wnętrz. Lokal<br />

będzie zajmować powierzchnię 723 m².<br />

Abra<br />

będzie mówiło, na której się będzie<br />

chciało być.<br />

Skąd nazwa - trendy i innowacje?<br />

Jesteśmy firmą kreatywną, stawiającą<br />

na innowacje, na nowe technologie,<br />

ciekawe wzornictwo i ekologiczne<br />

rozwiązania. Chcemy, aby<br />

właśnie u nas można było zobaczyć<br />

i kupić to co najnowsze, to co przedwczoraj<br />

stworzyli projektanci, a wczoraj<br />

zeszło z taśm produkcyjnych.<br />

Wiemy, że aby tak mogło być trzeba<br />

współpracować z najlepszymi w branży<br />

- co też robimy. Chcemy jako pierwsi<br />

informować naszych klientów o tym<br />

co to rauwisio, servo-driver, topside.<br />

Poznań ma Targi Meble <strong>Polska</strong>,<br />

Furnikę, Dremę, Światowe Dni Innowacji,<br />

Arenę Design’u, a na Woli<br />

- Innowacje i Kreacje, my jako wielkopolska<br />

firma też chcemy zmierzać<br />

w tym samym kierunku mamy więc<br />

Trendy i Innowacje. Metalmex ma<br />

być miejscem zaanektowanym przez<br />

design i to nie tylko w dniu targów,<br />

ale cały rok. ■<br />

21


meblarskapolska pl Ogłoszenia drobne<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

► Sprzedam - piłę taśm. śr kół<br />

80cm. sil. 1,1kW 380V. obr.<br />

940/min. stół-72x76 przech. 45%.<br />

rok. prod. 1957 odlew żel.c.<br />

cena 1300zł.<br />

Blizne Jasińskiego<br />

tel. 506 148 009<br />

e-mail: biuro@parysz.pl<br />

► Oferujemy kompleksową obsługę<br />

związaną z wykonaniem<br />

mebli tj. pomiary, przygotowanie<br />

projektu, wizualizacja, transport,<br />

montaż, dobór sprzętu AGD.<br />

Meble na zamówienie.<br />

Brzozówka<br />

tel. 502 233 615<br />

e-mail: biuro@ meble-klecko.pl<br />

► Meble na zamówienie różnego<br />

typu. Renowacja mebli.<br />

Radom<br />

tel. 661 050 836<br />

e-mail: danielkosior4@wp.pl<br />

► Łóżko do sypialni z drewna litego<br />

bukowego, rozmiar materaca<br />

160x200 cm. Długość zewn. łóżka:<br />

228 cm, szerokość zewn. 188 cm,<br />

wysokość od podłogi do górnej<br />

krawędzi ramy: 33 cm. Wysokość<br />

od podłogi do szczytu zagłówka 79<br />

cm. Przekrój nóg 14x14 cm.<br />

22<br />

Schelling <strong>Polska</strong> Sp. z o.o.<br />

63-000 Środa Wilekopolska<br />

ul. Brodowska 32<br />

Sprzedaż maszyn, serwis, magazyn części zamiennych, projekty i doradztwo<br />

❍ Sprzedam<br />

✓<br />

Wydawca:<br />

grupa 2F <strong>Polska</strong> Sp. z o.o.<br />

Sprzedaż reklam:<br />

Forum Reklamy Agencja Reklamowa<br />

ul. Folwarczna 21, 61-064 Poznań<br />

tel. 61 874 8781, fax 61 874 8791<br />

e-mail: gazeta@meblarskapolska.pl<br />

OBRABIARKI DO DREWNA<br />

www.schelling.pl<br />

Grabownica Starzeńska<br />

tel. 603 800 681<br />

e-mail: sklep@grabo.com.pl<br />

► Stół bukowy Jowisz, wymiar<br />

blatu 10x80 cm, wysokość 74 cm,<br />

przekrój nogi 60x60 mm, grubość<br />

blatu 20 mm. W sprzedaży inne<br />

stoły.<br />

Grabownica Starzeńska<br />

tel. 603 800 681<br />

e-mail: sklep@grabo.com.pl<br />

► Wyważarka do frezów - producent<br />

WACO (Szwecja), stan dobry,<br />

cena brutto 492 zł<br />

Stobiecko Szlacheckie 135<br />

tel. 510 067 808<br />

e-mail: jacekp@mebin.pl<br />

► Szlifierka walcowa - walec ustawiony<br />

pod kątem - walec pompowany<br />

(śr. rzemieślnicza 150x300),<br />

moc silnika 0,55 kW, wymiary stołu<br />

700x250, stan dobry, cena brutto<br />

3936 zł<br />

Stobiecko Szlacheckie 135<br />

tel. 510 067 808<br />

e-mail: jacekp@mebin.pl<br />

► Podwójne centrum obróbcze do<br />

drzwi. 2 stanowiska w cenie jednego.<br />

Rzeszów<br />

tel. 509 904 902<br />

e-mail: starting@rz.onet.pl<br />

Autorzy tekstów:<br />

Oktawia Raczyńska, Marianna Ulanicka,<br />

Sławomir Niedzielski, Jarosław Filipek,<br />

Piotr Szyperek<br />

Opracowanie graczne:<br />

Marek Pawlik, Sławomir Niedzielski<br />

Kontakt:<br />

graka@forumrm.pl<br />

www.meblarskapolska.pl<br />

► Linia do nadruku na płytach<br />

drewnopochodnych - serigrafia.<br />

Rzeszów<br />

tel. 509 904 902<br />

e-mail: starting@rz.onet.pl<br />

► Frez trzpieniowy dwuśrednicowy<br />

do płyty komórkowej, frezująco-wybierający<br />

po obrzeże lub<br />

listwę. Umożliwia nesting na płycie<br />

komórkowej. Wieloletnia trwałość,<br />

ostrza diamentowe. Dwie opcje w<br />

jednym przejściu - zastępuje formatyzerko-czopiarkę<br />

dla płyt komórkowych.<br />

Rzeszów<br />

tel. 509 904 902<br />

e-mail: starting@rz.onet.pl<br />

► Centrum automatycznej produkcji<br />

futryn oraz centra do różnej<br />

produkcji drzwi.<br />

Rzeszów<br />

tel. 509 904 902<br />

e-mail: starting@rz.onet.pl<br />

► Strugarka czterostronna Weinig<br />

Profimat 22N<br />

Izdebnik, Biertowice<br />

tel. 501 519 088<br />

e-mail: info@maszynydodrewna.com<br />

► Okleiniarka Holz-Herr Sprint<br />

1411<br />

Izdebnik, Biertowice<br />

tel. 501 519 088<br />

e-mail: info@maszynydodrewna.com<br />

Nie zamawianych materiałów redakcja<br />

nie zwraca, a w przypadku publikacji<br />

zastrzega sobie prawo do ich skracania.<br />

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności<br />

za treść ogłoszeń i reklam oraz ma prawo<br />

odmówić ich publikacji bez podania przyczyny.<br />

© Copyright by grupa 2F <strong>Polska</strong> Sp. z o.o.<br />

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim,<br />

a ich przedruk i kopiowanie w jakiejkowiek<br />

formie lub języku bez wcześniejszej zgody<br />

wydawcy jest zabroniony.<br />

Gazeta bezpłatna.<br />

tel.: 61 2864721<br />

faks: 61 2864723<br />

e-mail: biuro@schelling.pl<br />

► Okleiniarka Brandt KDN340<br />

Izdebnik, Biertowice<br />

tel. 501 519 088<br />

e-mail: info@maszynydodrewna.com<br />

► Prasy do fornirowania MANNI<br />

i ORMA<br />

Izdebnik, Biertowice<br />

tel. 501 519 088<br />

e-mail: info@maszynydodrewna.com<br />

❍ Usługi<br />

✓<br />

► Firma Wersalin oferuje kompleksowe<br />

wyposażanie obiektów<br />

oświatowych w meble oraz sprzęt i<br />

akcesoria. Nasze wyroby oferujemy<br />

także w sklepie www.wersalin.pl<br />

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem<br />

w zakresie dostaw i<br />

wyposażeń do w/w placówek.<br />

Dobroszownice 4,<br />

57-230 Kamieniec Ząbkowicki<br />

tel/fax: 74-8178782<br />

mobil: 502616530<br />

e-mail: wersalin@wersalin.pl<br />

► Wykonuję na zamówienie drzwi<br />

gięte po dowolnym promieniu i kolorystyce.<br />

Dębica<br />

tel. 665 749 133<br />

e-mail: admin@zsw.com.pl<br />

❍ Współpraca<br />

✓<br />

► Producent części metalowych<br />

do mebli nawiąże współpracę jako<br />

poddostawca: nóg do stołów, ram<br />

do łóżek też szpitalnych, siedzisk<br />

metalowych itp.<br />

62-270 Kłecko<br />

tel. 61 88 73 303, 61 62 70 782<br />

e-mail: consi@consiglio.pl<br />

REKLAMA


Wydarzenia<br />

Poznań 30-09-<strong>2011</strong> r.<br />

AGATA MEBLE – OGROMNY WYBÓR I GWARANCJA NISKICH CEN<br />

30 września o godzinie 10 00<br />

otwarty został drugi co do wielkości<br />

salon sieci salonów<br />

AGATA MEBLE. Jednocześnie<br />

jest to pierwszy salon sieci<br />

w Poznaniu. Klienci znajdą<br />

w nim nie tylko meble z każdego<br />

zakątka świata, ale również<br />

zastaną przemiłą atmosferę,<br />

profesjonalną obsługę, która<br />

z pewnością pomoże w urządzaniu<br />

swojego wymarzonego<br />

domu czy mieszkania. Oprócz<br />

zakupów mebli, klienci będą<br />

mieli możliwość zamówienia<br />

również kuchni czy kupna artykułów<br />

dekoracyjnych.<br />

Do dyspozycji klientów zostało<br />

oddanych 17 000 m 2 powierzchni.<br />

Ponad 200 aranżacji meblowych z<br />

pewnością może pomóc dokonać<br />

wyboru i być źródłem inspiracji dla<br />

klientów. Dużym atutem salonu<br />

jest zapewnienie klientowi możliwości<br />

porównania w jednym miejscu<br />

mebli ze wszystkich grup<br />

cenowych. Nie zawsze to co najdroższe<br />

jest najbardziej atrakcyjne<br />

dla klienta.<br />

Specjalnie z okazji otwarcia salonu<br />

dla klientów przygotowano<br />

specjalną ofertę handlową, wszystkie<br />

produkty posiadają gwarancję<br />

niskich cen. Oznacza to, że jeśli<br />

klient znajdzie w innym salonie<br />

meblowym identyczny produkt<br />

w cenie niższej niż zakupiony<br />

w salonie AGATA MEBLE, salon<br />

AGATA MEBLE zwróci klientowi<br />

różnicę w cenie.<br />

W czasie otwarciowego weekendu<br />

tj. w dn. 30.09-02.10.<strong>2011</strong> r.<br />

na klientów oczekiwały rabaty na<br />

5000 produktów oraz prawdziwe<br />

raty 0%. Ponadto konkursy z nagrodami<br />

i wiele innych atrakcji.<br />

Różnorodna oferta<br />

Salony AGATA MEBLE oferują<br />

wyroby ponad 150 krajowych oraz<br />

blisko 100 zagranicznych producentów.<br />

Dostępne w salonach<br />

meble produkowane są z najwyższej<br />

jakości materiałów, będących<br />

gwarancją długoletniego, satysfakcjonującego<br />

użytkowania.<br />

Oferta salonów AGATA MEBLE<br />

to oferta w pełni kompleksowa,<br />

która zadowoli gusta i potrzeby<br />

najbardziej wymagających klientów.<br />

Wśród szerokiej gamy produktów<br />

klienci znajdą meble nowoczesne,<br />

stylizowane, czy kolonialne. Szlachetne<br />

gatunki drewna, nienaganna<br />

precyzja obróbki stolarskiej<br />

w połączeniu z najnowocześniejszymi<br />

technikami wykonania pozwalają<br />

osiągnąć unikalne, ponadczasowe<br />

wzornictwo. Oferowane<br />

meble tapicerowane zrobione są<br />

z wysokiej klasy obić tapicerskich,<br />

skór i materiałów wykończeniowych.<br />

Komplety wypoczynkowe<br />

gwarantują wygodę, pozwalają<br />

odpocząć po całodziennym dniu<br />

pracy i zachęcają do zatopienia się<br />

w miękką skórę wypoczynku.<br />

Elegancki styl i perfekcyjne wykończenie<br />

powodują, że kolekcje<br />

doskonale pasują zarówno do<br />

wnętrz stylowych jak i nowoczesnych<br />

aranżacji. Poznański salon<br />

AGATA MEBLE jest doskonałym<br />

przykładem, że w salonach sieci<br />

każdy znajdzie coś dla siebie: szeroka<br />

gama produktów pozwala<br />

w pełni umeblować sypialnię,<br />

salon, jadalnię, pokój dziecięcy,<br />

czy biuro. Meble z Agaty to również<br />

funkcjonalność umożliwiająca<br />

optymalne wykorzystanie przestrzeni,<br />

a różnorodna oferta cenowa<br />

zapewni satysfakcjonujące<br />

zakupy.<br />

Gwarancja niskich cen na cały<br />

asortyment<br />

Agata Meble jest bezpośrednim<br />

importerem mebli oraz artykułów<br />

dekoracyjnych, dlatego może Państwu<br />

zagwarantować ogromny<br />

wybór oraz niskie ceny. Dzięki nieprzerwanemu<br />

rozwojowi, a także<br />

ekspansji na rynkach zagranicznych,<br />

Agata zawsze jako pierwsza<br />

pokazuje nowości z każdego zakątka<br />

świata.<br />

Najwyższa jakość<br />

Żeby sprostać oczekiwaniom<br />

klientów AGATA MEBLE przepro-<br />

meblarskapolska pl<br />

gazeta branży meblarskiej<br />

wadza na bieżąco proces weryfikacji<br />

dostawców oraz ciągłą kontrolę<br />

jakości sprowadzanych produktów.<br />

Meble oferowane przez<br />

sieć salonów produkowane są<br />

z materiałów najwyższej jakości,<br />

posiadających wszystkie certyfikaty.<br />

Testowane są wszystkie<br />

meble zanim zostaną wprowadzone<br />

do sprzedaży. Testy te pozwalają<br />

wdrażać stosowne innowacje<br />

i udoskonalenia. Wszystkie<br />

salony należące do sieci AGATA<br />

MEBLE charakteryzuje elastyczność<br />

asortymentu, dopasowanego<br />

do potrzeb klientów, oryginalność<br />

oferty i wysoka jakość usług.<br />

Swoim klientom AGATA oferuje nie<br />

tylko możliwość dokonywania zakupów<br />

na raty, bezpłatny transport<br />

mebli wraz z wniesieniem, ale<br />

także w trosce o czas i komfort<br />

klientów AGATA oferuje profesjonalny<br />

montaż.<br />

Salony AGATA MEBLE<br />

HERR-HOLZ Sp. z o.o., 44-184 Chudów, ul. Jesionowa 22<br />

tel. 32 3022444, fax 32 3022449, tel. kom. 602 222998, e-mail: biuro@herr-holz.pl<br />

www.herr-holz.pl<br />

maszyny stolarskie<br />

Salony AGATA MEBLE działają<br />

obecnie w czternastu miastach<br />

Polski (Katowice, Rybnik, Gliwice,<br />

Bielsko-Biała, Wrocław, Łódź,<br />

Gdańsk, Szczecin, Opole, Kalisz,<br />

Płock, Słupsk, Poznań, Warszawa:<br />

Dwa salony), zatrudniają ponad<br />

1200 pracowników. Łączna powierzchnia<br />

wszystkich salonów<br />

AGATA MEBLE w Polsce to ponad<br />

210 tys. m kw.<br />

Nowy salon AGATA MEBLE mieści<br />

się w Poznaniu - Komornikach<br />

przy ul. Głogowskiej 422 (obok<br />

Auchan). Będzie czynny od<br />

poniedziałku do soboty w godz.<br />

1000 – 2000 oraz w niedziele<br />

w godz. 1100 – 1800 .<br />

Agata Meble<br />

OKLEINIARKI<br />

WĄSKICH<br />

PŁASZCZYZN FORMATYZERKI<br />

PŁYT<br />

SZLIFIERKI<br />

-<br />

WIERTARKI<br />

CNC<br />

-<br />

CENTRUM<br />

OBRÓBCZE<br />

PILARKI<br />

FORMATOWE<br />

REKLAMA<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!