Meblarska Polska 2/2011 - FORUM FIRM

forumfirm.pl

Meblarska Polska 2/2011 - FORUM FIRM

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

uruchom już dziś bezpłatnie na zawsze własny sklep internetowy na:

sklep. forumfirm

szczegóły na str. 22

Klasycznie, ponadczasowo...

Jadalnia Rafael z kolekcji firmy Klose Fot: Klose

„SZYNAKA-MEBLE”

KONTYNUUJE

ZAPOCZĄTKOWANĄ

PRZED LATY

TRADYCJĘ

TARGÓW

WEWNĘTRZNYCH

4

str.

N i e z w y k l e

trwałe połączeniaelementówdrewnianych

– szybko,

łatwo i precyzyjnie

6

str.

NOWE

8

DETALE

FIRMY

GONDEK... str.

Konkursy

certyfikaty - ich

prawdziwe

oblicze?...

11

str.

pl

Współczesne aranżacje

wnętrz bywają piękne,

zaskakujące, awangardowe

i efektowne. Jednak harmonia,

umiar, powaga oraz

usystematyzowanie elementów

jest ceniona nadal przez

wielu z nas. To wszystko

cechy klasycyzmu, który pomimo

mijającego czasu oraz

trendów jest ponadczasowy.

To styl dla lubiących dostojną

prostotę wykonaną z najwyższej

jakości materiałów.

To styl niemalże idealny dla

tych wszystkich, którzy nie

potrafią odnaleźć się w nadmiarze

nowoczesności...

12

str.

Eklektyzm, meble

eklektyczne...

16

str.

Dlaczego firmy płacą tak

dużo za wykupienie

domen internetowych...

19

str.

1


2

meblarskapolska pl Technologie internetowe

gazeta branży meblarskiej

Od Redakcji

Dziękujemy Czytelnikom za

ciepłe przyjęcie pierwszego wydania

naszej gazety. Może jeszcze

nie do końca wiemy jakie tematy

na jej łamach należy poruszać,

co jest ważne, a co ciekawe dla

branżowców. Wiemy jednak jedno,

odbiorcy prasy branżowej w Polsce

potrzebują informacji o wydarzeniach

i nowościach technologicznych.

Dotarcie do tego typu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

użytkowników naszego portalu

branżowego wprowadziliśmy narzędzie

umożliwiające szybkie i proste,

a co najważniejsze bezpłatne zakładanie

własnego sklepu internetowego.

Wystarczy bezpłatne zalogowanie

się na platformie forumfirm.pl

i wystawienie pierwszego produktu,

a sklep natychmiast jest aktywny

i widoczny dla potencjalnych kupujących.

Główną zaletą naszej propozycji

jest to, że przedsiębiorca nie ponosi

absolutnie żadnych kosztów związanych

z założeniem sklepu jak i jego

użytkowaniem. Sklepy zakładane na

naszej platformie są całkowicie bezpłatne,

a co najważniejsze bezpłatne

informacji jest obecnie ograniczone,

a oczekiwania ogromne.

Po pierwszym wydaniu gazety

Meblarska Polska” wiemy na

pewno, że bezpłatna gazeta

dostarczana do firm z branży meblarskiej

to strzał w dziesiątkę.

Dzięki takiej formie dystrybucji

informacji dajemy gwarancję dotarcia

do szerokiego kręgu odbiorców

w branży. Reklamodawcy zaś

mają dzięki temu pewność dotarcia

ze swoją ofertą do tysięcy potencjalnych

klientów.

Dodatkowym atutem naszej gazety

jest jej dostępność do pobrania

w wersji elektronicznej (pdf)

na stronach największego portalu

branży meblarskiej www.forumfirm.pl

i stronie gazety www.meblarskapolska.pl.

Zapraszamy naszych Czytelników

do czynnego udziału w tworzeniu

kolejnych wydań.

Uwagi i propozycje dotyczące tematów,

które poruszymy w następnych

numerach prosimy przesyłać na

e-mail: gazeta@meblarskapolska.pl

Bezpłatny sklep internetowy

dla każdej firmy...

SSkklleepp iinntteerrnneettoowwyy ttoo oobbeeccnniiee ccoorraazz cczzęęśścciieejj uużżyywwaannee nnaarrzzęęddzziiee hhaannddlloowwee ssttoossoowwaannee

pprrzzeezz ffiirrmmyy.. RRoozzwwóójj iinntteerrnneettuu zzmmuusszzaa pprrzzeeddssiięębbiioorrccóóww ddoo zzmmiiaannyy ddoottyycchhcczzaassoowwyycchh

ssppoossoobbóóww sspprrzzeeddaażżyy sswwooiicchh pprroodduukkttóóww.. AAnnaalliizzyy sspprrzzeeddaażżyy iinntteerrnneettoowweejj wwyyrraaźźnniiee

wwsskkaazzuujjąą nnaa ppoottrrzzeebbęę rroozzwwoojjuu tteejj ddzziieeddzziinnyy ,, aa rraappoorrttyy mmóówwiiąąccee oo wwzzrroośścciiee ppoollsskkiieeggoo

rryynnkkuu eeccoommmmeerrccee mmoobbiilliizzuujjąą ffiirrmmyy ddoo ppooddeejjmmoowwaanniiaa ddzziiaałłaańń ww kkiieerruunnkkuu rroozzwwoojjuu

tteejj ddzziieeddzziinnyy.. DDyynnaammiikkaa wwzzrroossttuu jjaakk ppooddaajjąą rróóżżnnee źźrróóddłłaa ww oossttaattnniicchh llaattaacchh ssiięęggaa

7744%%.. TTaakkiiee zzaaiinntteerreessoowwaanniiee zzaakkuuppaammii iinntteerrnneettoowwyymmii ttoo ssyyggnnaałł ddllaa ffiirrmm

ddoo ppooddjjęęcciiaa nnaattyycchhmmiiaassttoowwyycchh kkrrookkóóww,, zzmmiieerrzzaajjąąccyycchh ddoo wwddrroożżeenniiaa ww rraammaacchh

sswwoojjeejj ddzziiaałłaallnnoośśccii hhaannddlloowweejj ssyysstteemmóóww sspprrzzeeddaażżyy iinntteerrnneettoowweejj..


na zawsze. Dzięki temu sklep internetowy

założony na naszej platformie

stale się natychmiast sklepem aktywnym

odwiedzanym przez miliony

użytkowników naszego portalu.

Taki sklep jednocześnie jest sklepem

firmowym, wystarczy umieścić przesłany

przez administratora portalu link

na swojej stronie i wtedy odwiedzający

ma dostęp do oferowanych przez

firmę produktów.

Przykładem sprawnie działających

sklepów na naszej platformie są już

założone sklepy np. drewit.krakow.pl,

agamet.pl, cordiaplus.pl i innych.

Wymienione firmy między innymi

skorzystały z naszej oferty i założyły

sklepy na naszej platformie, a po odwiedzeniu

ich stron można zobaczyć

jak funkcjonuje taki system z pozycji

strony firmowej.

Poniżej przedstawiamy spis czynności

jakie trzeba wykonać przy zakładaniu

własnego bezpłatnego sklepu

internetowego:

- proszę wpisać w przeglądarce

internetowej adres naszego portalu

forumfirm.pl, a następnie odszukać

swoją firmę w bazie firm wpisując

nazwę w wyszukiwarce,

a) jeżeli nie odnaleźliście swojej

firmy, należy kliknąć na ikonkę u góry

strony dodaj firmę i założyć bezpłatnie

konto,

b) po założeniu konta, należy się zalogować

podając dane wpisane przy

zakładaniu konta, a następnie dodać

firmę do bazy wypełniając formularz,

- w przypadku kiedy wasza firma

istnieje w bazie firm portalu i po

odnalezieniu swojej firmy w bazie

należy sprawdzić jaki e-mail widnieje

w danych publikowanych w bazie

firm, a następnie należy wpisać ten

e-mail w pole znajdujące się w module

logowanie po prawej stronie klikając

na czerwony link zapomniałem hasła.

Po wysłaniu przypomnienia na podany

e-mail, który jednocześnie jest loginem

zostanie wysłane hasło startowe,

które po zalogowaniu można zmienić

na własne łatwiejsze do zapamiętania,

- następnie należy się zalogować

i klikając na zakładkę produkty, należy

dodać pierwszy produkt wypełniając

formularz i wystawić produkt.

Po wykonaniu tych czynności sklep

jest już uruchomiony, a na Państwa

e-mail zostanie wysłany link do waszego

sklepu, który należy umieścić

na swojej stronie firmowej.

Zachęcamy Państwa do skorzystania

z naszej oferty bezpłatnego sklepu

internetowego i życzymy owocnych

kontaktów handlowych.

Sławomir Niedzielski

REKLAMA


Reklama

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

3


4

meblarskapolska pl Wydarzenia

gazeta branży meblarskiej

Iława 05 do 09-09-2011 r.

„SZYNAKA-MEBLE” KONTYNUUJE

ZAPOCZĄTKOWANĄ PRZED LATY

TRADYCJĘ TARGÓW

WEWNĘTRZNYCH

We wrześniu br. we własnym

Centrum Wystawienniczym

Szynaka w Iławie

odbyły się Targi Partnerskie,

które w takiej formie

odbyły się po raz pierwszy.

Idea targów wewnętrznych

była jednak swoistą kontynuacją

zapoczątkowaną przed laty

przez naszą firmę, do której postanowiliśmy

powrócić.

Od zawsze organizowane były

one z wielkim rozmachem, które

w tym przypadku oznaczają

energię, pasję, wyobraźnię i zaangażowanie

wielu ludzi, którzy

zadbali o każdy detal i artystyczny

akcent. Docenili to goście

i nasi Partnerzy Handlowi,

którzy uczestniczyli już w wielu

tego typu imprezach i mieli z czym

konfrontować swoje spostrzeżenia.

Zainteresowanie i zachwyt

przybyłych gości wzbudzały tradycyjne

oraz nowoczesne trendy

projektowe z naszej oferty. Tłem

dla naszych mebli (z drewna

litego, z płyt okleinowanych,

o wysokim połysku, z płyt laminowanych

o strukturze 3D, oraz

tych wykonanych w folii) była

nowocześnie zaaranżowana ekspozycja

targowa nawiązująca do

piękna krajobrazu Warmii i Mazur.

Mamy nadzieję, że niepowtarzalne

aranżacje stoisk ekspozycyjnych,

doskonała organizacja

i profesjonalizm pozostaną

w pamięci na długi czas.

JAKIE BYŁY POWODY PO-

WROTU DO IDEI TARGÓW

WEWNĘTRZNYCH?

Jan Bujnowski i Syn s.c.

80-434 Gdańsk ul. Wyspiańskiego 17

tel./fax 58 3412677

e-mail: meble@bujnowski.pl

www.bujnowski.pl

MEBLE TAPICEROWANE

REKLAMA

Ostatnie 2 lata były nieco inne.

Z naszymi klientami spotykaliśmy

się na Międzynarodowych Targach

Meblowych w Ostródzie, przez co

zaprzestaliśmy organizowania

własnych imprez targowych.

Bieżący rok okazał się przełomowy.

Decyzja o budowie No-

woczesnego Centrum Wystawienniczego

i tym samym organizacja

własnej imprezy targowej

zapoczątkowała powrót w wielkim

stylu do tradycji. Tak duża inwestycja

okazała się strzałem

w dziesiątkę. Dowodem tego jest

wysoka frekwencja przybyłych

gości zarówno z kraju jak

i z zagranicy. Pozytywne zaskoczenie

ogólnym zainteresowaniem

Targami jeszcze bardziej

umocniło nas w przekonaniu,

że „Szynaka-Meble” to wiodący

na rynku producent mebli, doceniany

przez obecnych klientów

i marka, którą zdecydowanie

biorą po uwagę ci potencjalni odbiorcy.

Targi wewnętrzne są również

doskonałą, a czasami jedyną

okazją do bezpośredniego kontaktu

i dłuższej rozmowy z naszymi

Partnerami Handlowymi.

To oni jako pierwsi mają okazję

obejrzeć i wyrazić swoją opinię

na temat naszych propozycji

meblowych. Ich uwagi dotyczące

konstrukcji, wybarwień, kształtów

oraz cen są dla nas cennym

źródłem informacji. Dzięki takim

spotkaniom możemy wspólnie

zmieniać i udoskonalać naszą

ofertę, wspólnie obierać właściwy

kierunek rozwoju.


Wydarzenia

CZY BYLIŚMY POWAŻNĄ

KONKURENCJĄ DLA INNYCH

IMPREZ TARGOWYCH ORGA-

NIZOWANYCH W TM SAMYM

CZASIE?

Nasze obawy podziału gości

na kilka imprez targowych organizowanych

w tym samym czasie

przez różne firmy, w różnych miejscach,

okazały się bezzasadne.

W dniach 05-09.09.2011 nasze

Centrum Wystawiennicze przechodziło

prawdziwe oblężenie

zwiedzających. Na ponad 700 m 2

ekspozycji swój debiut świętowało

około 40 nowości systemów

meblowych - było więc co oglądać!

Dzięki Targom Partnerskim

mieliśmy możliwość zaprezentowania

szerokich możliwości produktowych

7 nowoczesnych

zakładów wchodzących w skład

,,Grupy Szynaka”. Jako jeden

z niewielu producentów mebli

możemy pochwalić się tak bogatym

wachlarzem produktowym,

należącym do jednej grupy meblowej.

Duża powierzchnia wystawiennicza

własnego Centrum

pozwoliła nam poza nowościami

pokazać i poddać ocenie naszych

gości propozycje zmian,

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

udoskonaleń i rozbudowy systemów,

które już znalazły uznanie

w oczach klientów.

Przybyłym gościom w ciągu

pięciu gorących dni targowych

w godzinach 9 00 - 18 00 prezentowaliśmy

nasze najnowsze kolekcje.

Trzeciego dnia targów na

przybyłych Gości czekał uroczysty

bankiet oraz wiele niespodzianek,

m.in. malowniczy rejs

statkiem Ilavia po Iławskim

Jezioraku, pokazy barmańskie

z udziałem gości, żonglerka

artystyczna i wiele innych. Na

uroczystej gali poprzedzającej

bankiet uhonorowaliśmy

naszych najlepszych Partnerów

Handlowych pamiątkowymi

statuetkami i dyplomami.

Wrażenia i wnioski po wrześniowych

Targach Partnerskich

Szynaka zbieramy do następnej

edycji, którą na dzień dzisiejszy

planujemy w marcu przyszłego

roku.

Do zobaczenia.

5


6

meblarskapolska pl Narzędzia - Technologie

gazeta branży meblarskiej

Niezwykle trwałe połączenia elementów

drewnianych – szybko, łatwo i precyzyjnie

Nowa frezarka DOMINO XL DF 700 marki FESTOOL

Festool rozszerzył system

do połączeń DOMINO o nową

frezarkę DOMINO XL. Dzięki tej

maszynie stolarze mogą teraz

wykonywać niezwykle solidne

połączenia elementów z litego

drewna przy pomocy ręcznego

elektronarzędzia – szybko,

łatwo i precyzyjnie.

Nie musisz już martwić się o

transport materiału – frezarka

DOMINO XL pracuje na obrabianym

elemencie

Dotychczas łączenie elementów

litego drewna było wyłączną

domeną maszyn stacjonarnych,

tj. wiertarek poziomych. Teraz,

dzięki frezarce DOMINO XL,

możliwe jest wykonywanie solidnych

połączeń za pomocą ręcznego

elektronarzędzia oraz

charakterystycznych łączników

o wielkości do 14 x 140 mm.

Obrabiany element nie musi być

już transportowany i mocowany

na maszynie stacjonarnej, ponieważ

frezarka DOMINO XL może

pracować w miejscu, w którym

znajduje się obrabiany przedmiot.

Krótszy czas przezbrajania

maszyny oraz zdecydowanie

szybsza obróbka przekładają się

na dużą oszczędność czasu:

nawet do 50% w stosunku do tradycyjnych

metod wykonywania

połączeń, wykorzystywanych aktualnie

przez stolarzy. DOMINO

XL jest idealnym rozwiązaniem

przy produkcji elementów pod indywidualne

zamówienie klienta

lub przy produkcji niewielkich

serii.

Szybko, łatwo i precyzyjnie

DOMINO XL jest wygodna

i szybka w obsłudze dzięki

licznym opcjom ustawiania

poszczególnych parametrów.

Począwszy od głębokości frezowania

regulowanej w zakresie od

15 do 70 mm, poprzez szybkie

ustawianie wysokości frezowania

do grubości materiału, aż po bezstopniową

regulację kąta frezowania.

Inną zaletą DOMINO XL

jest innowacyjny system sześciu

ograniczników, które można

ustawiać dowolnie do obrabianego

elementu. Gwarantuje to

łatwe i precyzyjne pozycjonowanie

łączników DOMINO. Frezarka

do połączeń zapewnia nie

tylko precyzję pracy, ale również

stabilność. Jest niezastąpiona

w procesie tworzenia ram,

połączeń tunelowych, drzwi wejściowych

i wewnętrznych o konstrukcji

ramowej, przy wykonywaniu

balustrad balkonowych

i poręczy w meblarstwie, a nawet

lad i ekspozytorów wystawienniczych.

Innymi słowy wszędzie

tam gdzie wymagane są stabilne

połączenia elementów z litego

drewna.

Nie płaskie – nie okrągłe – po

prostu DOMINO

DOMINO łączy w sobie zalety

wszystkich istniejących systemów:

przede wszystkim stabilność,

którą zapewniają połą-

Fot. Festool

czenia typu gniazdo i czop,

elastyczność z jakiej słyną płaskie

łączniki wykorzystywane

w meblarstwie oraz precyzję,

którą gwarantują kołki okrągłe

używane najczęściej w połączeniach

konstrukcji ramowych.

Kluczem do systemu połączeń

DOMINO jest opatentowana zasada

frezowania wahadłowego.

Frez porusza się tutaj równocześnie

ruchem obrotowym i wahadłowym

wykonując podłużny

otwór o kształcie idealnie dopasowanym

do łącznika DOMINO.

Różne szerokości frezowania pozwalają

użytkownikowi z dużą

łatwością montować łączniki na


Narzędzia - Technologie

klej. Gniazda mogą być dokładnie

dopasowane szerokością do

łączników DOMINO, a w razie

potrzeby mogą być wykonane

gniazda poszerzone. Specyficzny

kształt łączników DOMINO

oraz duża powierzchnia klejenia

to kombinacja zalet łączników

okrągłych i płaskich, która zapewnia

niezwykle trwałe i odporne

na skręcanie połączenia

elementów z drewna. Już jeden

łącznik DOMINO wystarczy, aby

zagwarantować stabilność połączenia

i zapobiec skręcaniu konstrukcji.

DOMINO XL w systemie

W ramach systemu DOMINO

Festool oferuje szeroką gamę

wyposażenia, są to m.in.: prowadnica

do elementów drewnianych

o przekroju okrągłym, przykładnica

do listew, przykładnica

poprzeczna i przykładnica dodatkowa.

Wyposażenie systemowe

poszerza zakres zastosowań,

zwiększając dokładność obróbki

wąskich elementów, a także elementów

o przekroju okrągłym.

Oferowane akcesoria są kompatybilne

co oznacza, że można je

stosować zarówno z frezarką DF

500 jak i XL DF 700. Zapraszamy

na stronę www.festool.pl/dominoXL,

gdzie znajdą Państwo szczegółowe

informacje nt. tego systemu

oraz krótki film prezentujący

nową frezarkę DOMINO XL.

Dane techniczne

► Przenosisz frezarkę, a nie element obrabiany.

► Wykonywanie stołów z litego drewna.

Moc 720 W

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 21000 obr/min

Ogranicznik do ust. głębokości frezowania 15 - 70 mm

Ø freza DOMINO 8, 10, 12, 14 mm

Nastawianie głębokości frez. przy użyciu skali 10 - 50 mm

Frezowanie pod kątem 0 - 90°

Przyłącze do odsysania pyłu 27 mm

Ciężar 5.2 kg

Nowa frezarka DOMINO XL DF 700 będzie dostępna

u dystrybutorów Festool już jesienią 2011.

► Festool jest synonimem produkcji “Made in Germany”. Także frezarka do połączeń DOMINO XL produkowana jest

w Niemczech.

► Bezstopniowe ustawianie kąta frezowania.

► Możliwość ustawienia znaczników co 5 mm

pozwala frezować na głębokość od 15 do 70 mm.

► Innowacyjny system ograniczników umożliwia

szybkie i precyzyjne pozycjonowanie łączników

DOMINO obierając za początek krawędź materiału.

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

► DOMINO XL jest dwa razy szybsza niż maszyny

stacjonarne.

Wiertarka pozioma

Festool DOMINO XL

1. Zaznaczanie

2. Transport materiału

3. Przezbrajanie/Przygotowanie i sprzątanie miejsca

pracy

4. Wiercenie/Frezowanie

Oś X: Niezbędny czas w minutach na przykładzie

drzwi z litego drewna o konstrukcji ramowej z fryzem

środkowym.

► Doskonała przy wykonywaniu drzwi wejściowych

lub wewnętrznych o konstrukcji ramowej.

► Przykładnica do listew do frezowania

w szczególnie wąskich elementach.

► Dzięki szerokiej gamie wyposażenia dodatkowego,

system do połączeń DOMINO jest bezkonkurencyjny.

► Łatwe łączenie poręczy lub innych elementów o przekroju

okrągłym przy pomocy specjalnej prowadnicy.

► System do wykonywania połączeń DOMINO oferuje właściwy łącznik do każdego zastosowania. Dostępne rozmiary

łączników: od 4 do 14 mm grubości oraz od 20 do 140 mm długości. Dwa rodzaje drewna: do zastosowań wewnętrznych

i zewnętrznych. Istnieje także możliwość indywidualnego docinania łączników z długich listew. System przeznaczony jest

do różnych zastosowań: od wykonywania drzwi o konstrukcji ramowej po produkcję mebli z litego drewna.

7


8

meblarskapolska pl Produkty - Akcesoria meblowe

gazeta branży meblarskiej

NOWE DETALE

FIRMY GONDEK...

Domeną firmy Gondek Sp. z o.o. z Lanckorony w powiecie wadowickim jest produkcja

detali z tworzyw sztucznych, które przeznaczone są między innymi dla zakładów meblarskich.

Dla tej grupy odbiorców producent wytwarza: zaślepki, ślizgacze, łączniki montażowe płyt,

czyli tzw. „komandorki”, zawieszki meblowe, zaciski, stopki na rury, elementy do systemu

rurowokulowego i inne. W ostatnim czasie w ofercie pojawiło się kilka nowości.

Prostszy montaż zawieszki

uniwersalnej to podstawowa

zaleta zawieszki meblowej „L”

z regulacją.

Nowy produkt dostępny jest

w wykończeniach: białym, beżowym,

klonie, brązie, ciemnym orzechu,

buku, kalwadosie, olsze.

Tę grupę wyrobów wzbogaciła

także zawieszka meblowa „dzielona”,

jest ona dostępna w podstawowych

kolorach.

W ofercie pojawiły się dwa

nowe „komandorki”. Pierwszy

z nich to produkt o dużym rozmiarze,

montowany na 4 wkręty,

z osobną klapką maskującą,

z kolei drugi to model w wariancie

szeregowym, czyli ułożony

pionowo, także z osobnymi klapkami

maskującymi. Klienci mogą

wybierać spośród kilkunastu kolorów

wykończenia.

Do oferty wprowadzone zostały

także zaślepki okrągłe i owalne przeznaczone

do rur. Znajdują one

zastosowanie przy produkcji ste-

Fot. Gondek

Fot. Gondek

laży krzeseł i stołów. Można je

kupić w rozmiarze 15 x 30 mm

oraz średnicach 20 i 22 mm.

Wzbogaceniu uległa także linia

zaślepek samoprzylepnych o średnicy

14 mm.

Kolejnym nowym produktem

są bolce metalowe będące podpórkami

pod półki, mogą mieć

one średnicę 4 lub 5 mm. Dostępne

są do nich koszulki

ochronne z tworzywa, których

kolor można dobrać z palety kilkunastu

barw. Bolce i koszulki

można nabywać osobno, niekoniecznie

jako komplet.

Ze specjalnego miękkiego tworzywa

wykonany jest nowy narożnik

ochronny na rogi frontów

MDF, aluminiowych itp. o grubości

18-20 mm. Poza zaletami

funkcjonalnymi warto podkreślić

jego dużą odporność na wahania

temperatury.

Gondek Sp. z o.o. działa od

roku 1989. Dziś zatrudnia 30 pracowników,

przerabia rocznie

około 300 ton tworzy sztucznych

i swoim działaniem obejmuje ob-

szar Unii Europejskiej oraz

Europę Wschodnią. Od chwili

powstania aż do teraz jest firmą

rodzinną, co, jak mówi Kaja

Gondek, współwłaściciel, stanowi

o jej atutach i wpływa pozytywnie

na szereg aspektów jej

funkcjonowania. Wszystkie produkty

przedsiębiorstwa wytwarzane

są na bazie oryginalnych

Fot. Gondek

surowców, a nie z przemiałów, co

ma istotny wpływ na uzyskiwaną

jakość.

Dzięki realizowanym w przeciągu

kilku ostatnich lat modernizacjom

dziś zakład może

pochwalić się nowoczesnym parkiem

maszynowym. Opierając

się na dwóch głównych metodach

produkcji: wtrysku i rotomouldingu,

firma przetwarza następujące

rodzaje surowców: PE,

PP, PA, PS, PVC oraz LLDPE.

Fot. Gondek


Produkty - Akcesoria meblowe

„Z racji niedużej wielkości

nasza przedsiębiorstwo nie wytwarza

ogromnych kosztów stałych,

co pozwala na utrzymanie

niskich cen produkcji” – podkreśla

Kaja Gondek.

I dodaje: „Wychodząc naprzeciw

potrzebom klientów, wykonujemy

produkcję na zlecenie – od

projektu do gotowego produktu,

włącznie z wykonaniem form

w każdej technologii, w której

produkujemy, co obniża koszty,

eliminuje bowiem pośredników.

Fot. Gondek

Fot. Gondek

Fot. Gondek

Firma świadczy także usługi

produkcji na formach powierzonych”.

Poza meblarstwem Gondek

dostarcza wyroby także dla

innych obszarów: przemysłu

Fot. Gondek

narzędziowego, górnictwa, hydrauliki,

izolacji akustycznych, wyposażenia

ogrodów i placów

zabaw, budownictwa – między

innymi zaślepki do stolarki okiennej

i drzwi, motoryzacji, elementów

do opakowań.

Fot. Gondek

Na stałe współpracuje ze znanym

międzynarodową przedsiębiorstwem,

dla którego wytwarza

elementy z tworzyw sztucznych.

opr. Gondek Sp. z o.o.

MAZI

www.mazi.pl

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

Autoryzowany

Przedstawiciel

MATERIAŁY DO PRODUKCJI MEBLI

* PŁYTY WIÓROWE * LAMINOWANE * FORNIROWANE

* BLATY KUCHENNE * SKLEJKI * OBRZEŻA MEBLOWE

* AKCESORIA MEBLOWE

Mazi Sp. j.

02-495 Warszawa-Ursus,

ul. Posąg 7 Panien 10

tel. 22 478 26 91, fax 22 478 26 95

e-mail: ursus@mazi.pl

CIĘCIE PŁYT NA WYMIAR

OKLEJANIE KRAWĘDZI

USŁUGI CNC

oddział:

01-459 Warszawa,

ul. Górczewska 179a

tel. 22 836 91 69, fax 22 877 23 06

e-mail: gorczewska@mazi.pl

www.agamet.pl

IMPORTER OKUĆ MEBLOWYCH

ŁĄCZNIKI SZKŁA • UCHWYTY PÓŁEK

Prebena-Polska

62-064 Poznań-Plewiska, ul. Grunwaldzka 495

Tel. 61 8676728, Fax 61 8676805

ZSZYWKI * GWOŹDZIE * SZTYFTY

ZAMKI • ZAWIASY • ZATRZASKI

05-270 MARKI UL. LEŚNA 31

tel. +48 22 633 24 81

tel./faks +48 22 633 67 36

email: agamet@agamet.pl

e-mail:biuro@prebena.com.pl

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

Filia Ełk: 19-300 Ełk, ul. Okrężna 4a

Tel. 87 6200924, Fax 87 6200926

www.prebena.com.pl

REKLAMA

REKLAMA

OFERUJE W SIECI 30 HURTOWNI

KLEJE,

LAKIERY, BEJCE

NARZĘDZIA,

OBRZEŻA MEBLOWE

60-214 Poznań, ul. Bogusławskiego 11

tel. 61 6477100, fax 61 8664245

e-mail: zarzad@meblopol.pl

www.meblopol.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

9


meblarskapolska pl Reklama

gazeta branży meblarskiej

10

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Halina Błażejewicz

Katarzynki 1, 87-200 Wąbrzeźno

tel./fax +48 56 687 59 00;

+48 56 687 59 01; +48 56 688 67 03

e-mail: poczta@katarzynki.pl

www.katarzynki.pl

BUDUJEMY SOLIDNE PODSTAWY

Kompleksowo zaopatrujemy branżę meblarską od 1992 roku.

płyty meblowe i laminowane

płyty meblowe surowe

blaty robocze

płyty MDF i HDF

fronty meblowe

płyty pilśniowe

płyty budowlane OSB/MFP

obrzeża Standotron

obrzeża PCV

laminaty HPL

akcesoria meblowe od A do Z

sprzęt AGD do zabudowy

transport na terenie całego kraju

Nasze oddziały

w całej Polsce:

www.korner.pl

zakupy24.korner.pl

Centrala: 97-500 Radomsko, Strzałków ul. Kochanowskiego 2c, tel. 44 6 850 850, fax 44 6 853 507, korner@korner.pl

R

®


Kontrowersje

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

Konkursy certyfikaty - ich prawdziwe oblicze...?

Obecnie konkursy organizowane

są w wielu branżach. Przedsięwzięcia

te maja na celu szukanie nowych,

ciekawych pomysłów, całkowicie

innowacyjnych rozwiązań,

propagowanie idei ekologii. Przede

wszystkim dają one możliwość wypromowania

małych firm na rynku.

To bardzo istotny fakt, ponieważ na

ten moment ciężko małym przedsiębiorcom

wejść na zmonopolizowany

rynek. Jury przede wszystkim bierze

pod uwagę: jakość wykonanych

produktów, koszt produkcji, nowoczesność

oraz wysiłek który został

włożony przy tworzeniu pracy konkursowej.

Czy na pewno ? ...

Cele takich konkursów są podobne,

jasne i wydawać by się mogło,

że w pełni szlachetne, natomiast sama

organizacja żyje własnym życiem

i niestety pozostawia wiele do życzenia.

Po pierwsze zastanawiający jest

fakt, że aby wziąć udział w konkursie,

nie trzeba spełniać prawie żadnych

kryteriów, wystarczy mieścić się

w określonej kategorii. Czyli na

uczestnictwo może sobie pozwolić

praktycznie każdy. Jednak nie do

końca, bo za udział pobierana jest

opłata od każdego produktu. Ze

względu na to, uczestnikami mogą

zostać wyłącznie zasobni przedsiębiorcy.

Fakt ten jest bardzo dotkliwy

zwłaszcza dla utalentowanych przedstawicieli

małych firm, którym niewielki

budżet nie pozwala na udział

w wyścigu po wyróżnienia. I tak podstawowym

i tak naprawdę jedynym

kryterium są kwestie finansowe.

W tym momencie sama nazwa konkursu

traci sens, ponieważ konieczność

uiszczenia wpłaty świadczy

o tym, że uczestnicy sami fundują

sobie nagrody.

Ponadto zazwyczaj jest też tak,

że pula nagród równa się liczbie

uczestników. Więc przystępując do

konkursu wiadomo z góry, że każda

firma uzyska przynajmniej wyróżnienie.

Stąd liczba kategorii konkursowych

rośnie z roku na rok, w miarę

wzrostu liczby uczestników. Konkursom

towarzyszy wszędzie obecna komercja

- nagrody może mieć każdy,

pod warunkiem, że ma na to fundusze.

A więc po raz kolejny pojawia się

pytanie czy nazwa konkurs ma tutaj

jakiekolwiek znaczenie. Sedno organizacji

wyżej wymienionych przedsięwzięć

jest jedno: laureaci otrzymują

nagrody, które często nie mają odzwierciedlenia,

ani w jakości usług,

ani w wielkości sprzedaży. Skoro

każdy może mieć wyróżnienie, nie

może ono posiadać żadnej wartości.

Co gorsze niektóre firmy posunęły

się tak daleko, że świadczą usługi wydawania

certyfikatów za opłatą. Godła

te są pozbawionym wiarygodności zaświadczeniem

o danej firmie i jej produktach.

Taki dokument w żadnym

wypadku nie dowodzi o jakości producenta,

tudzież produktu, ponieważ

firma uzyskuje certyfikat od ręki, bez

spełniania jakichkolwiek wymagań

lub bardzo minimalnych. Dokumenty

te nie mają przełożenia na jakość

świadczonych usług i produktów. Ujmując

to inaczej przedsiębiorstwo zakupując

taki certyfikat może w ciągu roku

splajtować lub pogorszyć jakość nagrodzonego

produktu, a więc konsument

nie ma żadnej gwarancji jakości

ani produktu, ani firmy.

Opłaty z udział w konkursie oraz za

certyfikaty doprowadzają do marginalizacji

małych przedsiębiorstw, które

nie są w stanie pozwolić sobie na takie

wydatki. Niewielkie firmy są eliminowane

i bywa tak, że naprawdę ciekawe

produkty w ogóle nie trafiają na rynek.

Konsumenci są w ten sposób są oszukiwani,

ponieważ nie mają świadomości,

że wyróżnienia zdobyte tą drogą

nic nie znaczą. Klienci wybierają

prace z wyróżnieniami i pomijają

produkty mniejszych firm. Tym

samym znowu dystans między firmami

się powiększa, mianowicie bogaci

producenci są jeszcze bogatsi,

a mniej zasobni napotykają coraz więcej

problemów.

Sama organizacja takiego konkursu

to doskonały pomysł na zarabianie

pieniędzy przez ich oraganizatorów.

Stąd tak dużo przedsięwzięć tego

typu. Konkurs utrzymuje się sam,

bo uczestnicy płacą za udział, a dodatkowo

można zyskać naprawdę duże

pieniądze. Kolejnym źródłem dochodu

jest także wydawanie nierzetelnych

oświadczeń, które mają poświadczyć

jakość firmy i jej

produktów. To jest zwykłe wyłudzenie,

oszustwo. Organ wydający zaświadczenie

przyjmuje korzyści mate-

rialne, za wydanie fałszywego świadectwa

rzetelności spółki. Firmy posiadające

tego typu nagrody nie są

wiarygodne tak jak samo wyróżnienie.

Co ważne uczestników ocenia

bardzo często niekompetentne jury.

Wybór dokonywany jest na podstawie

gustu pozbawionych wiedzy na temat

produktu sędziów, a nie na podstawie

opinii realnych klientów, czy rzeczy-

wistej jakości produktu. Kompetencje

sędziów są bardzo wątpliwe, ponieważ

dobór takiego jury nie jest ustalany

ze względu na doświadczenie,

czy znajomość branży. O nagrodach

powinien decydować konsument lub

wykwalifikowane jury, bo tylko

wtedy opinia jest obiektywna i ma

wpływ na zwiekszenie wielkości

sprzedaży nagrodzonych i certyfikowanych

produktów i firm. Więc przy-

padkowy dobór oceniających to jest

kolejne okłamywanie klienta ponieważ

przypadkowe jury, w tym wypadku

również nie daje żadnej

gwarancji, że produkt jest wysokiej jakości.

Reasumując założenia konkursów

są jak najbardziej poprawne, jednak

wymagane opłaty eliminują wielu potencjalnych

uczestników. Mali produ-

cenci są spychani na margines w swojej

branży, a duże firmy przejmują

monopol na cały rynek. Jednak tutaj

pozostaje pytanie, czy tak naprawdę

warto brać udział w konkursach, gdzie

za o niczym nieświadczące nagrody

trzeba samemu zapłacić ?

Marianna Ulanicka

11


meblarskapolska pl Trendy - Meble klasyczne

gazeta branży meblarskiej

Z pewnością każdy z nas

zastanawiał się wielokrotnie,

co oznacza, czym się charakteryzuje,

jakie jest „coś”

określane mianem klasyczne.

Ubiór, wygląd, model rodziny…

Encyklopedyczna definicja

określa „klasycyzm” jako panujący

w owym czasie styl w literaturze,

sztuce, architekturze odnoszący

się przede wszystkim

do kultur starożytnych Rzymian

oraz Greków. W dzisiejszych

czasach również możemy znaleźć

inspiracje tą epoką w wielu

dziedzinach, między innymi

w meblarstwie. Klasycyzm w tej

dziedzinie kojarzony jest najczęściej

z „dobrym smakiem”. Prostota,

a przy tym funkcjonalność

12

Klasyczne, ponadczasowe...

czyli jakie?

Życie w ciągłym tempie ma wpływ na podążanie ludzi za nowoczesnością

oraz na ewoluującą technikę. Chcemy mieć przede wszystkim prostą i wygodną egzystencję.

mebli zrobionych w tym stylu zachwyca

liczne grono użytkowników.

Styl ten odwołuje się do minionych

epok i panujących w nich

tendencji w architekturze oraz

wnętrzach. W kulturze europej-

skiej rozwijał się od starożytności,

pojawiał się przez wieki niezależnie

od panujących w nich

trendów czerpiąc z nich inspiracje.

Harmonia, umiar, powaga

oraz usystematyzowanie elementów

rozmieszczonych w niezwykle

staranny sposób to charakterystyczne

cechy dla tego

nurtu. Przewodnimi zasadami

w tworzeniu klasycznego wnętrza

jest symetria i równowaga.

W opisie wystroju wnętrz, ale nie

tylko, jako synonim dla terminu

klasyczny używany jest: ponadczasowy.

Wielu z nas dąży, aby

mieć proste w wyglądzie i wygodne

w użytkowaniu mieszkanie.

Czujemy się dobrze w takich

pomieszczeniach, gdzie domi-

nują ciepłe barwy wyrażone

głównie w palecie brązów, beży,

bieli i szarości. W przypadku tkanin

gama barw poszerza się o kolor

niebieski, turkusowy, zielony.

Złoto i srebro stosuje się raczej

Jadalnia Rafael z kolekcji firmy Klose Fot: Klose

Jadalnia Windsor z kolekcji firmy Klose Fot: Klose


Trendy - Meble klasyczne

w małych dawkach, aby uniknąć

efektu jarmarczności. Z kamieni

najczęściej wykorzystywano marmur,

któremu łatwo nadać wysmakowaną

formę. Wykonywano

z niego obudowy kominków, posadzki

czy blaty. Naturalne materiały,

z których są wykonane dodają

wnętrzu przytulności.

Do wnętrz urządzonych w stylu

klasycznym wybiera się naturalne,

solidne i dobre jakościowo

materiały, takie jak szlachetne

gatunki drewna, kamień, perskie

dywany, skóra. W przeszłości

meble wykonywano z drewna satynowego,

orzecha czy mahoniu.

Istotną rolę w budowaniu klimatu

wnętrza odgrywają także tkaniny

i tapety, najczęściej w jasnych,

pastelowych kolorach i w drobne,

nienarzucające się wzory. Klasy-

Gabinet Leonardo z kolekcji firmy Klose Fot: Klose

Sypialnia Rafael z kolekcji firmy Klose Fot: Klose

Gabinet Leonardo z kolekcji

firmy Klose Fot: Klose

cyzujące meble cechuje proste

i eleganckie wzornictwo. Łączenie

elementów w rozmaitym klimacie

powinno być ograniczone w taki

sposób, aby wnętrze tworzyło

spójną całość. Nie oznacza to

oczywiście, że meble w pomieszczeniu

mają pochodzić z jednego

kompletu, wszystkie powinien

jednak spajać jakiś wspólny element,

np. kolor lub detale takie jak

okucia czy rzeźbienia. Ponadczasowe

piękno mebli można dostrzec

w meblach Klose. Stylowe

produkty tej uznanej marki zawdzięczają

swój byt dwóm rzeczom:

szlachetnym surowcom

i solidnej stolarce. Meble Klose

można znaleźć w najlepszych

salonach meblowych zarówno

w Polsce, jak i za granicą.

Styl klasyczny nie nudzi się

szybko, nie podlega chwilowym

modom. Jest również dobrą propozycją

dla osób, które nie czują

się pewnie przy urządzaniu

wnętrz lub po prostu cenią tradycję,

prostotę i minimalizm. Pragną

domu eleganckiego, który jednocześnie

będzie przyjazny mieszkańcom.

Współczesne aranżacje

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

Salon Rafael z kolekcji firmy Klose Fot: Klose

K 1 Jadalnia z kolekcji firmy Klose Fot: Klose

Sypialnia Rafael toaletka z kolekcji firmy Klose Fot: Klose

Livingroom z kolekcji firmy Klose

wnętrz bywają piękne, zaskakujące,

awangardowe i efektowne.

Sprawiają niepowtarzalne wrażenie,

ale nie są przeznaczone dla

każdego. W tak nowoczesnym

świecie nadal istnieją ludzie lubujący

się w klasyce, która nigdy nie

przeminie, nigdy się nie zestarzeje.

Wręcz przeciwnie zawsze

będzie prezentować się szykownie,

bez względu na zmieniające

się trendy w modzie.

autor: Oktawia Raczyńska

13


REKLAMA

meblarskapolska pl Akcesoria meblowe - Prezentacje firm

gazeta branży meblarskiej

14

AN-NOWAK PRZEDSIĘBIORSTWO OKUĆ MEBLOWYCH

I KONSTRUKCJI LEKKICH WSPARCIEM WIELU PRODUCENTÓW

AN-NOWAK

PRZEDSIĘBIORSTWO OKUĆ

MEBLOWYCH I KONSTRUKCJI

LEKKICH WSPARCIEM WIELU

PRODUCENTÓW

AN-Nowak – właścicielem firmy

z siedzibą w Kępnie powstałej

w 1989 r. jest Alojzy Nowak.

Początki przedsiębiorstwa kojarzą

się jej pierwszym klientom jedynie

z produkcją krat pomostowych.

Z czasem wraz z szybkim rozwojem

i dynamicznością, oferta została

poszerzona o produkcję okuć

meblowych i konstrukcji stalowych.

Firma oferuje pełny zakres

usług: cięcie laserem, wykrawanie,

walcowanie blach, cięcie

plazmowo-gazowe, dające dużą

gładkość powierzchni, gięcie blach

i rur, toczenie, frezowanie, spawanie

oraz malowanie.

Firma wyspecjalizowała się

w wyrobie okuć. Jednak nabyta

technologia pozwala na rozwinięcie

swoich usług o wytwarzanie

takich elementów jak metalowe

stelaże, stosowane w produkcji

łóżek, foteli, wersalek, podłokietników

czy też zagłówków. Ponadto

w ofercie klienci znajdą

trwałe sprężynowe systemy, części

ruchome mebli oraz różnego rodzaju

akcesoria, między innymi.

zawiasy, rozpieraki, uchwyty kątowe,

zaczepy. Różnorodność

w mechanizmach wielu rodzajów

mebli, pozwala na właściwy

dobór-zastosowanie tak, aby ich

użytkowanie było w pełni komfortowe

i ciche. Wyroby znajdujące

się w ofercie doskonale sprawdzą

się także przy tworzeniu zabudów

meblowych.

Szeroki asortyment produkowanych

detali pozwolił dokonać zróżnicowania

produkcji na takie

działy jak: tłoczenie blach, spawalnia,

obróbka i narzędziownia.

Firma dysponuje dwoma dużymi

sekcjami:

- obróbka rur,

- obróbka laserowa blach i rur.

Do powstania tych ekspozytur

przyczyniło się bezpośrednie położenie

firmy w okolicy dużych

zakładów meblowych. Dodatkowo

firma wyodrębnia samodzielny

dział konstrukcji stalowych znajdujący

się w oddzielnej lokalizacji

W związku z rozmiarem wytwórczości

oraz dbałością o ochronę

P.P.H.U. BEPEMA Fabryka Mebli

37-611 Cieszanów, ul. Sienkiewicza 6

tel./fax: 16 631 11 21, e-mail: bepema@bepema.pl

środowiska w firmie uruchomiono

malarnię proszkową. Oparta jest

ona na nowoczesnych urządzeniach

o bardzo dobrej wydajności,

które pozwalają osiągnąć dużą

jakość usług, a w szczególności

odporność na ścieranie.

Przedsiębiorstwo Okuć Meblowych

i Konstrukcji Lekkich AN-Nowak

zostało zatwierdzone przez Instytut

Spawalnictwa w Gliwicach do I

Grupy Zakładów Małych. Firma

uzyskała Certyfikat według normy

DIN EN ISO 3834-3 wydany przez

GSI SLV. Pozwoliło to na zapewnienie

zgodności oceny produktów

i usług zgodnie z obowiązującymi

aktami prawnymi, normami

oraz wymogami jakościowymi

światowej techniki.

Firma prowadzi na szeroką

skalę eksport swoich wyrobów do

wielu krajów zagranicznych.

W większości z nich zakłada

swoje placówki, co umożliwia rozpowszechnienie

autorskich produktów

wśród szerszej rzeczy odbiorców.

Klienci mają pewność, że

korzystają z usług wysokiej klasy

wyspecjalizowanej kadry pracowników,

a także ciągłego udoskonalania

parku maszynowego, co

wiąże się z zakupem najnowo-

Fot. AN-Nowak

cześniejszych maszyn, obrabiarek

CNC i innego potrzebnego

sprzętu do pracy.

Ku podołaniu oczekiwaniom

klientów AN-Nowak rozwija działy

techniczne zgodnie z zapotrzebowaniem

oraz przystosowuje innowacyjne

technologie w krajach

wysoko rozwiniętych. Działania

firmy są podporządkowane stale

zmieniającym się różnorodnym

wymaganiom nabywców i ukierunkowane

na pełne ich zaspokojenie.

Oktawia Raczyńska

Meble Grabinski Tomasz Grabinski

46-380 Dobrodzień, ul. Wojska Polskiego 68

tel. kom. 603 965369

tel. 34 3575597

info@meblegrabinski.pl

www.meblegrabinski.pl

REKLAMA


Reklama

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

15


meblarskapolska pl Trendy - Eklektyzm

gazeta branży meblarskiej

Współczesne aranżacje wnętrz bywają piękne, zaskakujące, awangardowe i efektowne. Ludzie coraz częściej

cenią sobie nowoczesny, lekki wystrój wnętrz, ale jednocześnie nie chcą się rozstawać z sentymentalnymi pamiątkami

z dawnych lat. W takich upodobaniach dekoratorzy upatrują się początku eklektyzmu - trendu w aranżacji

wnętrz polegającego na mieszaniu stylów, np.: klasycznego z nowoczesnym. Eklektyzm pozwala łączyć

odmienne trendy i zestawiać różne epoki. Do powstania tego nurtu w aranżacji wnętrz doprowadziło pragnienie

połączenia sentymentu do pamiątek z nowoczesnymi i funkcjonalnymi rozwiązaniami.

Obecnie ten styl cieszy się

dość dużym zainteresowaniem

wielu ludzi. Jednak to co inne

i szokujące nie zawsze kojarzy

się dobrze, ale w wielu przypadkach

jest już akceptowane,

a ostatnio często nawet podziwiane.

Nie zawsze tak było. Z historycznego

punktu widzenia, styl

eklektyczny przeważnie wzbudzał

negatywne wrażenie. Połączenia

antyków z nowoczesnym

umeblowaniem nie od raz

podbiły serca miłośników mebli.

Po pewnym czasie jednak zaczęły

zdobywać coraz liczniejszych

amatorów. Zauważyli oni,

że po odrestaurowaniu i odnowieniu

meble stają się efektownymi

ozdobami wielu wnętrz.

Niektórzy nawet decydowali się

na urządzenie w tym stylu całych

domów i mieszkań.

W rozwiązaniach eklektycznych

bardzo często wykorzystuje

się stare, już wysłużone,

klasyczne meble jakie zostały

po naszych babciach czy ciociach,

nierzadko przekazywane

z pokolenia na pokolenie. Aranżacja

wnętrz polega na odniesieniu

się do tradycji – wspomagając

się pewnymi zabiegami,

idealnie komponuje się z nowo-

16

www.sofex.com.pl

PRODUCENT MEBLI TAPICEROWANYCH

Sofex Sp. j.

62-200 Gniezno, Skiereszewo, ul. Kiszkowska 1

tel. 61 4284600, fax 61 4284604

e-mail: ........................................................ info@sofex.com.pl

Eklektyzm, meble eklektyczne...

REKLAMA

czesnością. Antyki przecież

można z powodzeniem łączyć

z nowoczesnymi dodatkami,

urządzając w ten sposób pokój,

mieszkanie lub dom. Styl eklektyczny

to bowiem połączenie

elementów różniących się od

siebie pod względem treścio-

wym i formalnym. Mówiąc prościej,

zestawia się formy i motywy

pochodzące z różnych

epok.

Aby stworzyć piękne wnętrze

będące połączeniem starego

z nowym wystarczy śmiałość

i odwaga w łączeniu epok

Przedstawiciel firmy:

MARFA

Marfa Biuro Handlowo-Consultingowe

61-657 Poznań ul. Sadowa 34

tel.61 8266852, fax 618268266

magazyn:

62-250 Czerniejewo ul. Szkolna 15

tel. 61 4273396, fax 61 4291225

marfa@marfa.pl

www.marfa.pl

REKLAMA

i odmiennego stylu. Zestawienie

antyków z meblami nowoczesnymi

wygląda ciekawie i nowocześnie,

choć trzeba taki styl

lubić. Nawet bowiem ogromna

komoda po dziadku w odpowiednim

zestawieniu wyda się

lekka, a wnętrze zyska na nie-

Fot. arch.MP

powtarzalności i nabierze dyskretnego

charakteru retro. Ciężki

fotel po pradziadkach zestawiony

z przedmiotem o smukłej,

nowoczesnej linii zyska na lekkości.

Ostateczny efekt może

okazać się nie tylko oryginalny,

ale także niezwykle interesujący.

REKLAMA

Warto jednak pamiętać o tym,

że style trzeba łączyć umiejętnie.

Z góry przemyślana aranżacja

wnętrza eklektycznego wymaga

sporo czasu i dobrego

smaku. Podczas łączenia starego

z nowym najistotniejsza

staje się decyzja, który styl będzie

dominował. Proporcje powinny

być odpowiednio zachowane.

Efekt końcowy będzie

interesujący i oryginalny wyłącznie

wówczas, gdy zachowamy

kompromis pomiędzy jednym

i drugim. Dlatego aranżacje

eklektyczne reprezentacyjnych

wnętrz najczęściej zleca się profesjonalnym

dekoratorom -

nawet dla nich stanowią wyzwanie.

We własnym domu

warto jednak pokusić się o samodzielną

aranżację, zwłaszcza,

że urządzanie wnętrza

eklektycznego może być

świetną zabawą, a meble eklektyczne

stanowią największą

grupę oferowanych na rynku

sprzętów. Na ich różnorodność

składają się kredensy, pensjonarki,

bufety, krzesła, stoły,

biurka, szafy, komody, kanapy

i stoliki. Są łatwe dostępne i osiągają

stosunkowo niskie ceny.

autor: Marianna Ulanicka

OBRZEŻA NATURALNE

ABS, PCV, AKRYL 3-D

LISTWY

LAMINATY

KLEJE

62-002 SUCHY LAS

ul. Sprzeczna 17

tel. 61 892 60 24

fax 61 811 74 04

www.supdrozbis.com.pl

e-mail: info@supdrozbis.com.pl

REKLAMA


Reklama

JUZ 15 LAT TWORZYMY BRANŻOWE SPISY ADRESOWE DLA MEBLARSTWA

branżowe bazy rm to ważne żródło informacji o potencjalnych klientach...

... KATALOG ZAWSZE BEZPŁATNY

...wspierany największym portalem baza rm ponad 20 000 adresów

forumfirm

meblarstwo

pl

informacja tworzona na potrzeby branży

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

17


meblarskapolska pl Technologie internetowe

gazeta branży meblarskiej

W powszechnym mniemaniu projektowanie

nazwy to proces prosty.

Każdy potrafi zestawić kilka liter.

Tylko dlaczego firmy płacą tak wysokie

sumy za domeny internetowe lub

prawa wyłączności do znaków towarowych?

Dlaczego w procesie projektowania

nie biorą pod uwagę konsekwencji

posiadania domeny różnej od

nazwy marketingowej?

Zakupy domen internetowych

a projektowanie nazwy.

Domenę „opony.pl” firma Oponeo.pl

kupiła za 960 tys. zł. Prawie milion

złotych za domenę, która nie jest

nazwą możliwą do zastrzeżenia jako

znak słowny towarowy. Nie jest to domena,

na którą firma może uzyskać

monopol patentowy. Co więcej jest to

domena „konkurencyjna” do domeny

„oponeo.pl”. Rodzi się pytanie,

czy lepiej mieć jedną, ale bardzo silną

nazwę z pełną ochroną prawną,

czy wiele domen i nazw, które zwiększają

dostępność oferty firmy, ale bez

problemu mogą stać się przedmiotem

nieuczciwej konkurencji?

Operator telefonii mobilnej Play

nabył domenę „play.pl”. Firma wcześniej

używała opisowej domeny „playmobile.pl”.

Czy firma świadomie wybrała

kiedyś nazwę „play” bez praw

do tożsamej z nazwą marketingową

domeny? Obecnie, po kilku latach

działania na rynku, za prawa do używania

domeny firma zapłaciła prawdopodobnie

kilka milionów złotych.

To jedna z największych transakcji na

rynku polskim. Operator komórkowy

domenę „play.pl” chciał przejąć jeszcze

przed wejściem na polski rynek

w 2007 roku. Nie uzgodniono jednak

ceny. Od 2002 roku pod tą domeną

działał sklep z grami komputerowymi.

Domena dla takiej firmy wręcz

idealna. Rodzi się jednak pytanie,

po co „Play” inwestuje w domenę,

skoro „playmobile.pl”, odwiedza mie-

18

Dlaczego firmy płacą tak dużo za

wykupienie domen internetowych...

Dlaczego firmy płacą tak dużo za wykupienie domen internetowych,

czyli czy warto zadbać o projektowanie nazwy?

sięcznie dwa miliony użytkowników?

Czy firma chce rozszerzyć zakres

swojej oferty o gry na urządzenia mobilne?

Taki koncept może dodatkowo

wzmocnić pozycję firmy jako operatora

komórkowego i uzasadnia inwestycje

w domenę.

Podobna historia miała miejsce

z domeną „orange.pl”. Operator komórkowy

działający pod marką Idea

zmienił nazwę na Orange. Orange

w ramach swojego projektu nazewniczego

nie nabyło praw do domeny

„orange.pl”. Widać projekt realizowany

w Wielkiej Brytanii nie zakładał

ekspansji na tę część Europy. W Polsce

domenę używała agencja reklamowa

Orange, należąca do Migut

Media. Czy zarobiła 150 tys. euro,

czy straciła, bo mogła ją sprzedać

drożej, nie jest teraz już ważne.

Przykład pokazuje, jak brak wizji rozszerzania

na nowe rynki, naraża firmę

na poważne dodatkowe wydatki.

Około ćwierć miliona za domenę

wyłożyła platforma satelitarna „N”.

Nazwa jest bardzo krótka i równie

abstrakcyjna. Czy dobra? Jest tak

banalnie prosta, że aż doskonała. Jest

wiele nazw, które mogły by być bardziej

nośne marketingowo, ale firma

zdecydowała się na rozwiązanie,

w której odkupienie domeny było

warunkiem koniecznym. Przy tym

przykładzie warto zauważyć, że wartość

transakcji odkupienia praw do

stosowania domeny zawsze rośnie

wraz z jej pożądaniem przez kupującego.

Dlatego wiele zdeterminowanych

firm próbuje odebrać domeny

firmom, które je wcześniej zarejestrowały.

Czy można odzyskać domenę

internetową?

Czas jakiś temu Sąd Polubowny do

spraw Domen Internetowych przy

Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

uznał, że słowo „rama” nie

kojarzy się wyłącznie lub wcale z margaryną

i oddalił powództwo koncernu

Unilever, który chciał odebrać prawa

do dysponowania domeną „rama.pl”.

Marka „Rama” produkowana jest od

1924 roku. Gdy pracownicy marketingu

zorientowali się, że domena

„rama.pl” już jest zajęta, pozwali dysponujących

domeną do sądu. Eksperci

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

uznali jednak, iż słowo „rama”

ma przynajmniej kilka innych znaczeń.

Rama do roweru, rama obrazu,

auta terenowe zbudowane są na ramie.

Sąd polubowny na tej podstawie

uznał, że intencje zgłaszającego

domenę były uczciwe, oraz nie zakładały

naruszania renomy margaryny.

Powództwo zostało oddalone. Tak

często bywa i bywać będzie z nazwami

znaczącymi (generycznymi).

Projektowanie nazw: nazwy

generyczne a neologizmy.

Przykłady można mnożyć. Nazwy

generyczne są łatwe do zapamiętania,

bo takie słowa już znamy. Wydaje nam

się, że takie projektowanie nazwy jest

łatwą i prostą drogą do zbudowania

wysokiej świadomości marki. Słabą

ich stroną jest fakt, że te ciekawe są

ciekawe bo mają kilka znaczeń.

A z tego wynikają wcześniej omówione

problemy i ograniczenia. Projektowanie

nazw jako poszukiwanie

słów istniejących, to coś więcej niż

burza mózgów lub ankieta wśród pracowników.

To analizy, czy słowo nie

niesie za sobą ograniczeń w stosowaniu.

Ideałem wydaje się sytuacja, gdy

firma ma jedną bardzo silną nazwę,

pełną jej ochronę jako słowny znak


Techologie internetowe

towarowy oraz gdy nazwa jest tożsama

z domeną internetową. Ale …

W Polsce mamy zarejestrowanych

ponad dwa miliony domen internetowych.

Rocznie jest zgłaszanych

do ochrony w Urzędzie patentowym

około 15 tysięcy znaków towarowych,

czyli w bazach urzędu jest ich już

kilkaset tysięcy. Odmiana języka,

którą posługują się w zasadzie

wszyscy Polacy, liczy od 6 tysięcy

do 10 tysięcy wyrazów. W wielu

wypadkach projektowanie nazwy,

jako poszukiwanie istniejącego słowa

wydaje się bezcelowe. Liczby mówią

same za siebie i wynika z nich, że znalezienie

takiego słowa graniczy

z cudem. W takiej sytuacji można poszukiwać

neologizmów.

Projektowanie nazw

jako neologizmy

Projektowanie nazwy jako neologizmu,

polega na wymyśleniu zupełnie

nowego słowa. Ochrona takiej

nazwy jest prostsza, bo łatwiej zarejestrować

ją jako słowny znak towarowy.

Ponadto, neologizmy stają się

silnym argumentem w sporach sądowych.

Skorzystał na tym Panasonic.

Lumix i Toughbook to zarejestrowane

znaki słowne na rzecz tej firmy.

Właściciel zarejestrowanych znaków

towarowych spóźnił się z rejestracją

domeny. Wykorzystał to sklep internetowy

z elektroniką i zarejestrował je

jako domeny w roku 2005. Od tego

czasu prowadził sprzedaż pod tymi

markami. Podczas rozprawy Prezes

Sądu Polubownego wyjaśnił, że kolejność

zgłaszania nie ma znaczenia,

bo domeny zarejestrowano w złej

woli. Eksperci podkreślili, że słowne

znaki towarowe były wcześniej zgłoszone

do Urzędu Patentowego na

rzecz Panasonic. Dostęp do bazy

Urzędu Patentowego jest otwarty.

Każdy może, wręcz powinien sprawdzić,

czy nie narusza praw innego

przedsiębiorcy. Ochrona nazwy jest

przywilejem a jej respektowanie obowiązkiem.

Projektowanie nazwy musi

ten aspekt koniecznie obejmować.

Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem.

Waga nazwy i jej cena rośnie wraz

ze skalą i obszarem działania biznesu.

Facebook zapłacił prawdopodobnie

8,5 mln dol. za domenę „fb.com”.

Koncern nabył prawa do domeny

„fb.com” od American Farm Bureau

Federation (AFBF), organizacji zrze-

szającej gospodarstwa rolne w Stanach

Zjednoczonych. Po co korporacji

Marka Zuckerberga taka domena,

skoro firma jest właściciel marki i domeny

„facebook.com”? Być może jest

to związane z planami wprowadzeniem

własnej usługi poczty elektronicznej.

Ciekawostką jest to, że internauci

uwielbiający skróty, zamiast

pisać „facebook” używają dwóch liter

„fb” i wszyscy wiedzą o co chodzi.

Stąd też może dodatkowe uzasadnienie

tak wysokiej wartości tej domeny

dla amerykańskiej korporacji.

Projektowanie nazw

a podejście firm

Projektowanie nazwy musi zawierać

rejestrację domeny. To prawda oczywista,

ale wiele firm jak widać pomija

lub zaniedbuje ten aspekt budowania

marki. I choć nikt nie ma domeny na

własność, jedynie jest jej użytkownikiem,

to w momencie audytu marki jakość

i siła domeny internetowej są elementem

wyceny. Praktyka pokazuje,

że wiele biznesów prowadzi działania

równolegle w internecie lub przenosi

całą działalność do sieci. Wtedy domena

internetowa staje podstawowym

elementem budowania świadomości

i siły marki. Jeżeli marka jest różna od

domeny, firma staje przed decyzją czy

zmieniać nazwę.

Koszty projektu nazwy w uznanych

na świecie agencjach namingowych

dla marki międzynarodowej zaczynają

się od 100 000 dolarów, a przy skomplikowanych

projektach dochodzą

nawet do sumy pół miliona dolarów.

W Polsce profesjonalnego projektowania

nazewniczego jeszcze się nie docenia,

choć coraz częściej firmy realizują

opracowania w sposób profesjonalny.

Projektowanie nazw dla marek:

ORLEN, COGNOR, AXTONE obejmowało

wszystkie konieczne do działania

rynkowego kompletny proces budowy

i analizy nazw. Dzięki temu

firmy te bez problemu mogą prowadzić

biznes na terenie całej Europy.

Warto wspomnieć, że projektowanie

nazw dla wielu polskich korporacji nie

skończyło się sukcesem. Menedżerowie

nieświadomi znaczenia nazwy dla

sukcesu rynkowego, nieświadomi niebezpieczeństw,

traktowali naming

jako banalną usługę agencji kreatywnej.

Płacenie za wykupienie praw do

domeny internetowej jest częste i zazwyczaj

droższe od pełnego projektu

projektowania nazwy. Porażki i wycofywanie

się firm z rynków europejskich

z powodów prawnych jest ukrywane

przez firmy, i tylko dlatego mało

o tym wiemy. W praktyce bardzo duży

odsetek firm nie ma podstawowej

ochrony prawnej swoich marek. Znaczy

to, że mogą stracić także i domeny

internetowe. Nie można efektywnie

budować marki bez dobrej nazwy.

Chyba, że firma ma monopol – wtedy

projektowanie nazw praktycznie nie

ma znaczenia.

autor: Jarosław Filipek

Wraz z rozwojem Internetu wzrosła

popularność dokonywania za jego pośrednictwem

transakcji handlowych.

Jak wskazują badania przeprowadzone

na wybranej grupie przedsiębiorców

prowadzącej aktywną sprzedaż w sieci,

dzięki możliwościom, jakie stwarza

Internet ich efektywność handlowa

wzrosła nawet do 50% w skali roku.

Doskonałą wizytówką własnego biznesu

oraz jego integralną częścią jest

własny sklep internetowy, który tworzy

alternatywę dla tradycyjnych sklepów,

galerii handlowych czy targowisk. Nieograniczoność

Internetu stwarza możliwości

dotarcia do odbiorców w skali

globalnej. Dokonując zakupów w sieci

klient w łatwy sposób może zaoszczędzić

czas, a co za tym idzie pieniądz.

Ceny produktów udostępnionych do

sprzedaży w sklepach internetowych są

dużo korzystniejsze. Związane jest to

bezpośrednio z niższymi niż w tradycyjnym

handlu kosztami sprzedaży.

Miejsce prowadzenia działalności jest

wirtualne, co pozwala na zmniejszenie

kosztów związanych z wynajęciem

powierzchni, jaka niezbędna jest do

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

W internecie

jest wszystko...

„W Internecie jest wszystko” – taki pogląd głosi

większość jego użytkowników. Sieć jest „kopalnią”

wiedzy i możliwości. Internauci poszukują w niej przydatnych

informacji, towarów, usług, potencjalnych

kontrahentów oraz podejmują decyzje zakupowe.

prowadzenia sklepu stacjonarnego.

Kolejną zaletą jest dostępność wszystkich

niezbędnych artykułów w jednym

miejscu. Nie musimy martwić się

także o swój kręgosłup albowiem niejednokrotnie

sklepy, aby zachęcić potencjalnych

nabywców wykonują

ukłon w ich stronę oferując dostawę

zakupionych towarów pod same

drzwi. Ponadto decydując się na

zakupy w Internecie nie musimy

przejmować się porą dnia, ponieważ

możemy dokonać tego przez 24h.

Sklep internetowy to także korzyści

dla przedsiębiorców. Najważniejszą

jest możliwość dotarcia do ponad

15 milionów polskich internautów,

z których około 60% dokonuje w niej

zakupów. Internet jest również idealnym

„miejscem” do zareklamowania

własnego biznesu. Za najpopularniejszy

zabieg marketingowy można

uznać zamieszczenie banera reklamowego

w portalu branżowym. W tym

celu możemy skorzystać z propozycji,

jakie stwarza serwis internetowy

forumfirm.pl. Witryna ma w swojej

ofercie platformę handlową oraz

sklepy internetowe, które to pozwalają

na kontakt z kontrahentami w krótkim

czasie, a co za tym idzie szybkiej

realizacji zamówienia. Portal jest

ściśle powiązany z wydawanym

w cyklu kwartalnym bezpłatnym czasopismem,

w którym możemy przeczytać

o nowościach meblarskich,

a niebawem może o własnej firmie?

autor: Piotr Szyperek

19


meblarskapolska pl Wydarzenia

gazeta branży meblarskiej

Ponad 6 tys. zwiedzających

i blisko 200 wystawców z Chin

uczestniczyło w pierwszej

edycji Targów China Expo

Poland 2011, które odbyły się

w dniach 8-10 września w Centrum

Targowo-Kongresowym

MT Polska przy ul. Marsa 56c

w Warszawie. Osoby przybyłe

na targi mogły poznać wszechstronną

ofertę prezentowaną

na stoiskach i nawiązać współpracę

z chińskimi partnerami,

a także wziąć udział w konferencjach

dotyczących współpracy

polsko-chińskiej, wśród

których największym zainteresowaniem

cieszył się temat

„Jak importować z Chin do

Polski?”. Trzem dniom targów

towarzyszyło wiele atrakcji

przybliżających zwiedzającym

kulturę i tradycję Chin.

- Z sukcesem zakończyliśmy

pierwszą edycję Targów China

Expo Poland 2011 o czym świadczy

chociażby wysoka frekwencja

zwiedzających i zadowolenie

chińskich wystawców, którzy już

pierwszego dnia targów podpisywali

kontrakty handlowe z polskimi

firmami. Mamy nadzieję,

że nawiązane kontakty biznesowe

przyczynią się do zacieśniania

współpracy pomiędzy

przedsiębiorcami obu krajów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły

się również konferencje dedykowane

Polakom dotyczące

zwłaszcza importu towarów

z Chin, które w tym roku zgromadziły

najwięcej słuchaczy -

mówi Bartosz Sosnowski, prezes

zarządu MT Polska. – Pomyślny

przebieg pierwszych Targów

China Expo Poland utwierdził

nas w przekonaniu, że tego rodzaju

impreza jest potrzebna

na naszym rynku i już planujemy

kolejną edycję w przyszłym roku

– dodaje Bartosz Sosnowski.

Chińscy producenci i dystrybutorzy

w Polsce

Na stoiskach Targów China

Expo Poland chińscy wystawcy

prezentowali propozycje wyposażenia

łazienek w tym armaturę,

sanitariaty, oferowali meble

i akcesoria wypoczynkowe, artykuły

dekoracyjne wśród których

20

Sukces pierwszych Targów China Expo Poland

znalazły się chociażby piękne

lampy, sztalugi, przedmioty z rattanu,

wikliny, drewna, rękodzieła

czy AGD. Nie zabrakło też

artykułów ogrodniczych, budowlanych,

osprzętu, narzędzi i akcesoriów

samochodowych. Zwiedzający

mogli również zapoznać

się z różnorodną ofertą odzieży,

butów, toreb, walizek jak również

tekstyliów, wszystkich rodzajów

tkanin od bawełny po jedwab.

Praktyczna wiedza o polskochińskiej

współpracy

Podczas China Expo Poland

przedsiębiorcy najliczniej wzięli

udział w konferencji „Jak importować

z Chin do Polski?”. Podczas

tej konferencji prowadzący

wskazali źródła informacji o eksporterach

chińskich, a także

omówili kwestie poszukiwania

partnera chińskiego, dostawcy

czy struktury popytu na towary

chińskie w Polsce. Polacy także

byli zainteresowani konferencjami

na temat eksportu towarów

do Chin oraz inwestycji w Państwie

Środka. Jedną z konferencji

„Nowoczesne Chiny” poprowadził

sam Ambasador Chińskiej

Republiki Ludowej w Polsce, Sun

Yuxi. Spotkanie zapoczątkował

pokaz filmu obrazujący współczesne

oblicze i osiągnięcia

Chin, po którym Ambasador odpowiadał

na różne pytania

uczestników. Chińczykom zaprezentowano

również możliwości

inwestycyjne w naszym kraju,

a także zachęcano gości do zwiedzania

Polski, poznania Warszawy

zwłaszcza Muzeum Chopina czy

Centrum Nauki Kopernik.

Konkursy i atrakcje na targach

Zwiedzający na Targach China

Expo Poland mogli zobaczyć

m.in. pokaz tańczącego lwa,

Kung-Fu, Wushu, Tai Chi, parzenia

herbaty, medycyny naturalnej.

Ponadto można było podziwiać

kucharzy gotujących na

żywo i spróbować orientalnych

potraw. Piękno Chin prezentowała

specjalna wystawa fotograficzna.

Podczas targów odbywały

się również konkursy kierowane

zarówno do zwiedzających jak

i wystawców. W konkursie sprawdzającym

wiedzę o Chinach przyznano

zwycięzcy główną nagrodę

w postaci dwuosobowej

wycieczki do Państwa Środka.

Wybrano również najlepsze

hasło promujące Chiny w Polsce

– „Wejście smoka nad Wisłą”.

Jego pomysłodawca otrzymał zaproszenie

na dwuosobową kolację

w chińskiej restauracji.

Honorowe patronaty

Honorowe patronaty nad pierwszą

edycją China Expo Poland

2011 objęli Waldemar Pawlak,

Wicepremier, Minister Gospodarki,

Cezary Grabarczyk, Minister

Infrastruktury oraz Katarzyna

Sobierajska, Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

a także Ambasada Chińskiej

Republiki Ludowej w Polsce

oraz Krajowa Izba Gospodarcza

i Polska Agencja Informacji

i Inwestycji Zagranicznych. Partnerem

targów była również

uznana chińska organizacja

biznesowa China International

Center for Economic and Technical

Exchanges (CICETE). Organizatorami

China Expo Poland

są Międzynarodowe Targi Polska

i China Town Travel.


Wydarzenia

Ostróda 05 do 09-09-2011 r. Katowice 30-09 do 2-10-2011 r.

JESIEŃ 2011

XXXVII EDYCJA

MIĘDZYNARODOWYCH

TARGÓW MEBLOWYCH

W OSTRÓDZIE.

Wrocław 15-10-2011 r., Białystok 5-10-2011 r.

W okresie jesiennym sieć sklepów

meblowych Abra zyskała dwie nowe

placówki handlowe – we Wrocławiu

i Białymstoku. W ramach sieci Abra

funkcjonuje obecnie 76 sklepów

w całej Polsce, w tym dwa sklepy

działające w systemie franczyzowym

– w Oświęcimiu i Nysie. W grudniu

tego roku zostanie również otwarty

sklep franczyzowy w Łowiczu,

w województwie łódzkim.

W województwie dolnośląskim

Abra jest obecna już od wielu lat.

Nowy wrocławski sklep Abry został

uruchomiony 15 października w Centrum

Handlowym DOMAR przy ulicy

Braniborskiej 14. Salon Abry mieści

się na drugim piętrze, a jego powierzchnia

wynosi 740 m².

Przeźmierowo 23-09-2011 r.

Zdaniem naszych klientów i wystawców

warto było poświęcić kilka

piątkowych godzin z 23 września br.

by spędzić je właśnie u nas i razem

z nami.

Wystawcami byli najwięksi producenci

w branży - Beko, Blum, Firma

Kruger, Furnika, Gamet, Hettich, Hafele,

Holz-Herr, Homag, Hranipex,

Kronospan, Nomet, PPH Szymsiak,

Rehau, Schwinn, Siro, TCO, Termoplast,

Union-Knopf, Wiech, Zobal.

Do ich dyspozycji oddana została

400-stu metrowa hala. Zaprezentowano

najnowsze rozwiązania, wszystko

to co upiększa i wpływa na komfort

użytkowników wnętrz.

Międzynarodowe Targi Meblowe

oznaczają dla wszystkich ludzi

z branży meblarskiej to samo - okazje

do zawarcia nowych biznesowych

znajomości i do podpisania licznych

umów gwarantujących sukcesy zawodowe.

Tak było i tym razem. W dniach

5-9 września 2011 roku w Ostródzie

gościli meblarze z Polski i zagranicy!

Jesienna edycja targów trwała 5 dni,

w czasie których wystawcy zawitali

do zmodernizowanej hali nr 2,

podzielonej na dwa sektory: A i B.

Do dyspozycji był też namiot cateringowy

serwujący gorące i zimne dania

oraz przekąski.


Centrum DOMAR skupia wiele

sklepów z branży wyposażenia wnętrz

DRUGA EDYCJA ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ

METALMEX TARGÓW BRANŻOWYCH „METALMEX

2011 TRENDY I INNOWACJE” TO JUŻ DO HISTORIA.

Targi te były nie tylko pokazem nowości

i prezentacją kompleksowej

oferty uczestniczących w nich firm,

to również imprezy towarzyszące.

Przez cały dzień można było oglądać

wystawę prac młodych, poznańskich

designerów, absolwentów Politechniki

Poznańskiej - Idee, wizje, rzeczywistość,

wystawę fotograficzną Marzeny

Olejniczak: Poznań - miasto z duszą,

oraz zapoznać się z propozycjami

rynku motoryzacyjnego. Honda wystawiła

najnowsze modele motocykli,

a Mercedes pokazał samochody.

Odbyły się też dwie ciekawe prelekcje,

wykład architekta, pani Hanny

Kulczak-Misiak, którego tytuł brzmiał:

Za nami piąta edycja Targów Maszyn

i Narzędzi do Obróbki Drewna

DREMASILESIA – MEBELTECH-

EXPO, które odbyły się w dniach

30 września – 2 października 2011

roku w Katowicach. Jakie rezultaty

przyniosła tegoroczna odsłona tej

imprezy?

W tym roku w targach DREMA-

SILESIA - MEBELTECHEXPO udział

wzięło blisko 60 firm, które zaprezen-

Abra uruchamia nowe sklepy we Wrocławiu i Białymstoku

i artykułów dla domu. Obok Abry

znajdują się tu również takie sklepy,

Mebel - magia koloru i pana Pawła

Baranowskiego: Kij w mrowisko -

dobre strony bezmyślności. Dla

uczestników przygotowano bogaty

program artystyczny, który poprowadziła

Marta Trybura, prezenterka radia

Fot. Metalmex

ESKA. Konkursy, pokaz walki medalistów

mistrzostw Europy w karate

oraz show mistrza świata w trialu

Marcina Bugajewskiego, który ustanowił

rekord Polski w skoku - pokonał

125 cm, a potem występ poznańskiego

zespołu Blue Wave Band - tak

upływały popołudniowe godziny.

Marzeniem naszym jest aby Targi

Trendy i Innowacje urosły do rangi

imprezy prestiżowej, takiej o której się

Fot. Abra

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

towały swoją ofertę na

niemal 3000 m 2 powierzchniwystawienniczej.

- Pod względem wielkości

targi te były największe

w swojej pięcioletniej historii

– mówi Hanna Ochnik-Pawłowska,

koordynator projektu ze strony Międzynarodowych

Targów Poznańskich.

W trakcie trzech dni ich trwania odwiedziło

je ponad 1800 osób związanych

zawodowo z obróbką drewna,

reprezentujących firmy jednoosobowe,

a także małe i średnie zakłady

obróbki drewna mieszczące się w regionie

Górnego Śląska.

czytaj więcej na: www.dsm.katowice.pl

jak Galeria Światła, Witek's, Farba,

Studio Kamienia, Studio Snu, Majster,

Arte, Flügger, Bizzarto, Jafra czy

Livingroom by Mebelplast. Dzięki

temu klienci mają naprawdę szeroki

wybór i dostęp do artykułów w różnych

przedziałach cenowych.

Nowy sklep w Centrum DOMAR

zastąpi dotychczasową placówkę Abry

we Wrocławiu – w Centrum Handlowym

Borek (przy Al. Gen. Hallera 52),

która przestanie działać 31 października

br.

Natomiast nowy sklep Abry w Białymstoku

to pierwszy sklep tej sieci

w województwie podlaskim. Otwarcie

zaplanowano na sobotę, 5 listopada

w Centrum Handlowym Fasty przy

ulicy Przędzalnianej 60. Jest to popularna

ulica handlowa, przy której znajduje

się wiele sklepów z branży budowlanej

i wyposażenia wnętrz. Lokal

będzie zajmować powierzchnię 723 m².

Abra

będzie mówiło, na której się będzie

chciało być.

Skąd nazwa - trendy i innowacje?

Jesteśmy firmą kreatywną, stawiającą

na innowacje, na nowe technologie,

ciekawe wzornictwo i ekologiczne

rozwiązania. Chcemy, aby

właśnie u nas można było zobaczyć

i kupić to co najnowsze, to co przedwczoraj

stworzyli projektanci, a wczoraj

zeszło z taśm produkcyjnych.

Wiemy, że aby tak mogło być trzeba

współpracować z najlepszymi w branży

- co też robimy. Chcemy jako pierwsi

informować naszych klientów o tym

co to rauwisio, servo-driver, topside.

Poznań ma Targi Meble Polska,

Furnikę, Dremę, Światowe Dni Innowacji,

Arenę Design’u, a na Woli

- Innowacje i Kreacje, my jako wielkopolska

firma też chcemy zmierzać

w tym samym kierunku mamy więc

Trendy i Innowacje. Metalmex ma

być miejscem zaanektowanym przez

design i to nie tylko w dniu targów,

ale cały rok. ■

21


meblarskapolska pl Ogłoszenia drobne

gazeta branży meblarskiej

► Sprzedam - piłę taśm. śr kół

80cm. sil. 1,1kW 380V. obr.

940/min. stół-72x76 przech. 45%.

rok. prod. 1957 odlew żel.c.

cena 1300zł.

Blizne Jasińskiego

tel. 506 148 009

e-mail: biuro@parysz.pl

► Oferujemy kompleksową obsługę

związaną z wykonaniem

mebli tj. pomiary, przygotowanie

projektu, wizualizacja, transport,

montaż, dobór sprzętu AGD.

Meble na zamówienie.

Brzozówka

tel. 502 233 615

e-mail: biuro@ meble-klecko.pl

► Meble na zamówienie różnego

typu. Renowacja mebli.

Radom

tel. 661 050 836

e-mail: danielkosior4@wp.pl

► Łóżko do sypialni z drewna litego

bukowego, rozmiar materaca

160x200 cm. Długość zewn. łóżka:

228 cm, szerokość zewn. 188 cm,

wysokość od podłogi do górnej

krawędzi ramy: 33 cm. Wysokość

od podłogi do szczytu zagłówka 79

cm. Przekrój nóg 14x14 cm.

22

Schelling Polska Sp. z o.o.

63-000 Środa Wilekopolska

ul. Brodowska 32

Sprzedaż maszyn, serwis, magazyn części zamiennych, projekty i doradztwo

❍ Sprzedam


Wydawca:

grupa 2F Polska Sp. z o.o.

Sprzedaż reklam:

Forum Reklamy Agencja Reklamowa

ul. Folwarczna 21, 61-064 Poznań

tel. 61 874 8781, fax 61 874 8791

e-mail: gazeta@meblarskapolska.pl

OBRABIARKI DO DREWNA

www.schelling.pl

Grabownica Starzeńska

tel. 603 800 681

e-mail: sklep@grabo.com.pl

► Stół bukowy Jowisz, wymiar

blatu 10x80 cm, wysokość 74 cm,

przekrój nogi 60x60 mm, grubość

blatu 20 mm. W sprzedaży inne

stoły.

Grabownica Starzeńska

tel. 603 800 681

e-mail: sklep@grabo.com.pl

► Wyważarka do frezów - producent

WACO (Szwecja), stan dobry,

cena brutto 492 zł

Stobiecko Szlacheckie 135

tel. 510 067 808

e-mail: jacekp@mebin.pl

► Szlifierka walcowa - walec ustawiony

pod kątem - walec pompowany

(śr. rzemieślnicza 150x300),

moc silnika 0,55 kW, wymiary stołu

700x250, stan dobry, cena brutto

3936 zł

Stobiecko Szlacheckie 135

tel. 510 067 808

e-mail: jacekp@mebin.pl

► Podwójne centrum obróbcze do

drzwi. 2 stanowiska w cenie jednego.

Rzeszów

tel. 509 904 902

e-mail: starting@rz.onet.pl

Autorzy tekstów:

Oktawia Raczyńska, Marianna Ulanicka,

Sławomir Niedzielski, Jarosław Filipek,

Piotr Szyperek

Opracowanie graczne:

Marek Pawlik, Sławomir Niedzielski

Kontakt:

graka@forumrm.pl

www.meblarskapolska.pl

► Linia do nadruku na płytach

drewnopochodnych - serigrafia.

Rzeszów

tel. 509 904 902

e-mail: starting@rz.onet.pl

► Frez trzpieniowy dwuśrednicowy

do płyty komórkowej, frezująco-wybierający

po obrzeże lub

listwę. Umożliwia nesting na płycie

komórkowej. Wieloletnia trwałość,

ostrza diamentowe. Dwie opcje w

jednym przejściu - zastępuje formatyzerko-czopiarkę

dla płyt komórkowych.

Rzeszów

tel. 509 904 902

e-mail: starting@rz.onet.pl

► Centrum automatycznej produkcji

futryn oraz centra do różnej

produkcji drzwi.

Rzeszów

tel. 509 904 902

e-mail: starting@rz.onet.pl

► Strugarka czterostronna Weinig

Profimat 22N

Izdebnik, Biertowice

tel. 501 519 088

e-mail: info@maszynydodrewna.com

► Okleiniarka Holz-Herr Sprint

1411

Izdebnik, Biertowice

tel. 501 519 088

e-mail: info@maszynydodrewna.com

Nie zamawianych materiałów redakcja

nie zwraca, a w przypadku publikacji

zastrzega sobie prawo do ich skracania.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności

za treść ogłoszeń i reklam oraz ma prawo

odmówić ich publikacji bez podania przyczyny.

© Copyright by grupa 2F Polska Sp. z o.o.

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim,

a ich przedruk i kopiowanie w jakiejkowiek

formie lub języku bez wcześniejszej zgody

wydawcy jest zabroniony.

Gazeta bezpłatna.

tel.: 61 2864721

faks: 61 2864723

e-mail: biuro@schelling.pl

► Okleiniarka Brandt KDN340

Izdebnik, Biertowice

tel. 501 519 088

e-mail: info@maszynydodrewna.com

► Prasy do fornirowania MANNI

i ORMA

Izdebnik, Biertowice

tel. 501 519 088

e-mail: info@maszynydodrewna.com

❍ Usługi


► Firma Wersalin oferuje kompleksowe

wyposażanie obiektów

oświatowych w meble oraz sprzęt i

akcesoria. Nasze wyroby oferujemy

także w sklepie www.wersalin.pl

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem

w zakresie dostaw i

wyposażeń do w/w placówek.

Dobroszownice 4,

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

tel/fax: 74-8178782

mobil: 502616530

e-mail: wersalin@wersalin.pl

► Wykonuję na zamówienie drzwi

gięte po dowolnym promieniu i kolorystyce.

Dębica

tel. 665 749 133

e-mail: admin@zsw.com.pl

❍ Współpraca


► Producent części metalowych

do mebli nawiąże współpracę jako

poddostawca: nóg do stołów, ram

do łóżek też szpitalnych, siedzisk

metalowych itp.

62-270 Kłecko

tel. 61 88 73 303, 61 62 70 782

e-mail: consi@consiglio.pl

REKLAMA


Wydarzenia

Poznań 30-09-2011 r.

AGATA MEBLE – OGROMNY WYBÓR I GWARANCJA NISKICH CEN

30 września o godzinie 10 00

otwarty został drugi co do wielkości

salon sieci salonów

AGATA MEBLE. Jednocześnie

jest to pierwszy salon sieci

w Poznaniu. Klienci znajdą

w nim nie tylko meble z każdego

zakątka świata, ale również

zastaną przemiłą atmosferę,

profesjonalną obsługę, która

z pewnością pomoże w urządzaniu

swojego wymarzonego

domu czy mieszkania. Oprócz

zakupów mebli, klienci będą

mieli możliwość zamówienia

również kuchni czy kupna artykułów

dekoracyjnych.

Do dyspozycji klientów zostało

oddanych 17 000 m 2 powierzchni.

Ponad 200 aranżacji meblowych z

pewnością może pomóc dokonać

wyboru i być źródłem inspiracji dla

klientów. Dużym atutem salonu

jest zapewnienie klientowi możliwości

porównania w jednym miejscu

mebli ze wszystkich grup

cenowych. Nie zawsze to co najdroższe

jest najbardziej atrakcyjne

dla klienta.

Specjalnie z okazji otwarcia salonu

dla klientów przygotowano

specjalną ofertę handlową, wszystkie

produkty posiadają gwarancję

niskich cen. Oznacza to, że jeśli

klient znajdzie w innym salonie

meblowym identyczny produkt

w cenie niższej niż zakupiony

w salonie AGATA MEBLE, salon

AGATA MEBLE zwróci klientowi

różnicę w cenie.

W czasie otwarciowego weekendu

tj. w dn. 30.09-02.10.2011 r.

na klientów oczekiwały rabaty na

5000 produktów oraz prawdziwe

raty 0%. Ponadto konkursy z nagrodami

i wiele innych atrakcji.

Różnorodna oferta

Salony AGATA MEBLE oferują

wyroby ponad 150 krajowych oraz

blisko 100 zagranicznych producentów.

Dostępne w salonach

meble produkowane są z najwyższej

jakości materiałów, będących

gwarancją długoletniego, satysfakcjonującego

użytkowania.

Oferta salonów AGATA MEBLE

to oferta w pełni kompleksowa,

która zadowoli gusta i potrzeby

najbardziej wymagających klientów.

Wśród szerokiej gamy produktów

klienci znajdą meble nowoczesne,

stylizowane, czy kolonialne. Szlachetne

gatunki drewna, nienaganna

precyzja obróbki stolarskiej

w połączeniu z najnowocześniejszymi

technikami wykonania pozwalają

osiągnąć unikalne, ponadczasowe

wzornictwo. Oferowane

meble tapicerowane zrobione są

z wysokiej klasy obić tapicerskich,

skór i materiałów wykończeniowych.

Komplety wypoczynkowe

gwarantują wygodę, pozwalają

odpocząć po całodziennym dniu

pracy i zachęcają do zatopienia się

w miękką skórę wypoczynku.

Elegancki styl i perfekcyjne wykończenie

powodują, że kolekcje

doskonale pasują zarówno do

wnętrz stylowych jak i nowoczesnych

aranżacji. Poznański salon

AGATA MEBLE jest doskonałym

przykładem, że w salonach sieci

każdy znajdzie coś dla siebie: szeroka

gama produktów pozwala

w pełni umeblować sypialnię,

salon, jadalnię, pokój dziecięcy,

czy biuro. Meble z Agaty to również

funkcjonalność umożliwiająca

optymalne wykorzystanie przestrzeni,

a różnorodna oferta cenowa

zapewni satysfakcjonujące

zakupy.

Gwarancja niskich cen na cały

asortyment

Agata Meble jest bezpośrednim

importerem mebli oraz artykułów

dekoracyjnych, dlatego może Państwu

zagwarantować ogromny

wybór oraz niskie ceny. Dzięki nieprzerwanemu

rozwojowi, a także

ekspansji na rynkach zagranicznych,

Agata zawsze jako pierwsza

pokazuje nowości z każdego zakątka

świata.

Najwyższa jakość

Żeby sprostać oczekiwaniom

klientów AGATA MEBLE przepro-

meblarskapolska pl

gazeta branży meblarskiej

wadza na bieżąco proces weryfikacji

dostawców oraz ciągłą kontrolę

jakości sprowadzanych produktów.

Meble oferowane przez

sieć salonów produkowane są

z materiałów najwyższej jakości,

posiadających wszystkie certyfikaty.

Testowane są wszystkie

meble zanim zostaną wprowadzone

do sprzedaży. Testy te pozwalają

wdrażać stosowne innowacje

i udoskonalenia. Wszystkie

salony należące do sieci AGATA

MEBLE charakteryzuje elastyczność

asortymentu, dopasowanego

do potrzeb klientów, oryginalność

oferty i wysoka jakość usług.

Swoim klientom AGATA oferuje nie

tylko możliwość dokonywania zakupów

na raty, bezpłatny transport

mebli wraz z wniesieniem, ale

także w trosce o czas i komfort

klientów AGATA oferuje profesjonalny

montaż.

Salony AGATA MEBLE

HERR-HOLZ Sp. z o.o., 44-184 Chudów, ul. Jesionowa 22

tel. 32 3022444, fax 32 3022449, tel. kom. 602 222998, e-mail: biuro@herr-holz.pl

www.herr-holz.pl

maszyny stolarskie

Salony AGATA MEBLE działają

obecnie w czternastu miastach

Polski (Katowice, Rybnik, Gliwice,

Bielsko-Biała, Wrocław, Łódź,

Gdańsk, Szczecin, Opole, Kalisz,

Płock, Słupsk, Poznań, Warszawa:

Dwa salony), zatrudniają ponad

1200 pracowników. Łączna powierzchnia

wszystkich salonów

AGATA MEBLE w Polsce to ponad

210 tys. m kw.

Nowy salon AGATA MEBLE mieści

się w Poznaniu - Komornikach

przy ul. Głogowskiej 422 (obok

Auchan). Będzie czynny od

poniedziałku do soboty w godz.

1000 – 2000 oraz w niedziele

w godz. 1100 – 1800 .

Agata Meble

OKLEINIARKI

WĄSKICH

PŁASZCZYZN FORMATYZERKI

PŁYT

SZLIFIERKI

-

WIERTARKI

CNC

-

CENTRUM

OBRÓBCZE

PILARKI

FORMATOWE

REKLAMA

23

More magazines by this user
Similar magazines