Views
5 years ago
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Udhëzues mbi përdorimin e standardeve profesionale gjatë ... - AKK
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
Të Drejtat e Romëve dhe të Komuniteteve ... - Council of Europe
INFORMACIONE PËR AZILKËRKUES TË MITUR PA SHOQËRUES
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
PËRRALLËZA PËR FËMIJËT MENÇUR - xhamia-aarburg
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Vlerësimi i brendshëm i vlerësimit për kualifikimet profesionale
HIDROENERGJIA E QËNDRUESHME NË HARKUN ... - WWF
Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore ... - UNFPA
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
JENI DËSHMITAR APO VIKTIMË E KRIMIT? Njihni të drejtat dhe ...
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Projekt Operacional i Fondacionit të Kosovës pë Shoqëri të ... - KFOS
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Guide for further development of quality system for external ...
Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, burim për ...
Monitorimi dhe vlerësimi i qeverisjes së mirë në sektorin e ... - QKSS
komunitetin ndërkombëtar: për të ndihmuar në - IOM Publications
Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Koha e lirë e fëmijës tënd është e rëndësishme