Views
4 years ago
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
Udhëzues mbi përdorimin e standardeve profesionale gjatë ... - AKK
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
Të Drejtat e Romëve dhe të Komuniteteve ... - Council of Europe
Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria
INFORMACIONE PËR AZILKËRKUES TË MITUR PA SHOQËRUES
Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Vlerësimi i brendshëm i vlerësimit për kualifikimet profesionale
Ja paga që do të merrni tash e tutje Hyri në fuqi ... - Tribuna News
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Guide for further development of quality system for external ...
mbyllja e viti jubilar të shën palit - kishadhejeta.com
A duhet të njoh gjuhë tjetër? A duhet vetë ta organizoj vendosjen ...
PËRRALLËZA PËR FËMIJËT MENÇUR - xhamia-aarburg
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, burim për ...
komunitetin ndërkombëtar: për të ndihmuar në - IOM Publications
HIDROENERGJIA E QËNDRUESHME NË HARKUN ... - WWF
Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore ... - UNFPA
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
JENI DËSHMITAR APO VIKTIMË E KRIMIT? Njihni të drejtat dhe ...
14.09.2013Raporti i VlerËsimit për fëmijë - Republika e Kosovës ...