Views
5 years ago

flutura dhe lulja - Save The Children : Albania

flutura dhe lulja - Save The Children : Albania

flutura dhe lulja - Save The Children :

 • Page 2 and 3: Një botë për t’u zbuluar Udhë
 • Page 4: Të dashur mësues, Libri që po me
 • Page 8 and 9: HYRJE Udhëzuesi që keni tashmë n
 • Page 10 and 11: PARIMET E UDHËZUESIT Praktikat e t
 • Page 12 and 13: dëgjuarit tuaj aktiv kur ata trego
 • Page 14 and 15: • Mësuesja nxit fëmijët të ja
 • Page 16 and 17: • Prindërit duhet të dëgjohen
 • Page 18 and 19: FUSHAT E TË MËSUARIT 1. FUSHA GJU
 • Page 20 and 21: ZHVILLIMI NËPËRMJET SIMBOLEVE Pre
 • Page 22 and 23: Strategjitë e mësuesit për të p
 • Page 24 and 25: NJOHURI RRETH SHKRONJAVE DHE LIBRAV
 • Page 26 and 27: Nuk i shqipton drejt disa bashkëti
 • Page 28 and 29: NUMRAT DHE VEPRIMET Përdorin numra
 • Page 30 and 31: Zgjidhin problema të thjeshta duke
 • Page 32 and 33: GJEOMETRIA DHE HAPËSIRA Vëzhgojn
 • Page 34 and 35: • Të sigurojë një hapësirë p
 • Page 36 and 37: Përdorin modelet në një mjedis A
 • Page 38 and 39: atyre të hamendësojnë se çfarë
 • Page 40 and 41: Duhet pasur kujdes që demonstrimi
 • Page 42 and 43: SHKENCA FIZIKE Eksplorojnë vetitë
 • Page 44 and 45: • Të modelojë gjuhën e krahasi
 • Page 46 and 47: Flet rreth botës fizike • Përsh
 • Page 48 and 49: Hetojnë karakteristikat e gjallesa
 • Page 50 and 51: Prezantojnë vëzhgimin rreth gjall
 • Page 52 and 53:

  Hetojnë karakteristikat e tokës d

 • Page 54 and 55:

  Prezantojnë vëzhgimin rreth tokë

 • Page 56 and 57:

  Këto janë forma e mënyra shumë

 • Page 58 and 59:

  NJOHJA E VETES Zhvillojnë vet- nd

 • Page 60 and 61:

  Zhvillojnë përgjegjësinë person

 • Page 62 and 63:

  Strategjitë e mësuesit për të m

 • Page 64 and 65:

  Strategjitë e mësuesit për të n

 • Page 66 and 67:

  Strategjitë e mësuesit për të n

 • Page 68 and 69:

  Strategjitë e mësuesit për të n

 • Page 70 and 71:

  utinave, si zgjidhen konfliktet dhe

 • Page 72 and 73:

  ZHVILLIMI FIZIK DHE KOORDINIMI Për

 • Page 74 and 75:

  me forma të ndryshme dhe të shkal

 • Page 76 and 77:

  SHËNDETI • T’u sigurojë fëmi

 • Page 78 and 79:

  SIGURIA DHE KUJDESI Praktikojnë sj

 • Page 80 and 81:

  nuk duhen angazhuar të gjithë fë

 • Page 82 and 83:

  Sociale Gjuha dhe komunikimi Zhvill

 • Page 84 and 85:

  Për fëmijët me nevoja të veçan

 • Page 86 and 87:

  Për fëmijët me nevoja të veçan

 • Page 88 and 89:

  Sociale Shkencë dhe vëzhgim Gjuha

 • Page 90 and 91:

  Sociale Gjuha dhe komunikimi Zhvill

 • Page 92 and 93:

  Sociale Gjuha dhe komunikimi Zhvill

 • Page 94 and 95:

  Sociale Gjuha dhe komunikimi Zhvill

 • Page 96 and 97:

  10. TRENI Sociale Shkencë dhe vëz

 • Page 98 and 99:

  11. NGJYRAT Shkencë dhe vëzhgim G

 • Page 100 and 101:

  13. NË DYQAN Gjuha dhe komunikimi

 • Page 102 and 103:

  Fushat Gjuha dhe komunikimi Udhëzi

 • Page 104 and 105:

  Matematikë Konceptet Numër Masë

 • Page 106 and 107:

  DJALI ME TOP Vendos emrin e shokut

 • Page 108 and 109:

  SHOKËT Emri im është i veçantë

 • Page 110 and 111:

  Ngjyros fëmijën me syze. Emri im

 • Page 112 and 113:

  Fushat Udhëzime Por unë falënder

 • Page 114 and 115:

  Fushat Zhvillimi fizik dhe shëndet

 • Page 116 and 117:

  Arte Fushat Konceptet Kolazh ngjyro

 • Page 118 and 119:

  Fushat Udhëzime Tregojini atyre se

 • Page 120:

  Kush nga prindërit ju ndihmon për

 • Page 141 and 142:

  140 Veprimtari tematike Pesë shqis

 • Page 152 and 153:

  PJESA III Stinët 151

 • Page 155 and 156:

  154 Veprimtari tematike Stinët BAL

 • Page 157 and 158:

  156 Veprimtari tematike Stinët PLA

 • Page 179 and 180:

  178 Veprimtari tematike I madh dhe

 • Page 190 and 191:

  Loja me domino Të njohim numrat du

 • Page 192:

  Përdorni lojën me domino për të

 • Page 245 and 246:

  Fletore vlerësimi 244

 • Page 247 and 248:

  Fletore vlerësimi 246

 • Page 249 and 250:

  Fletore vlerësimi 248 Zhvillimi so

 • Page 251 and 252:

  Fletore vlerësimi 250 Zhvillimi so

 • Page 253 and 254:

  Fletore vlerësimi 252 Zhvillimi so

 • Page 255 and 256:

  Fletore vlerësimi 254 GJUHA DHE KO

 • Page 257 and 258:

  Fletore vlerësimi 256 Gjuha dhe ko

 • Page 259 and 260:

  Fletore vlerësimi 258 Gjuha dhe ko

 • Page 261 and 262:

  Fletore vlerësimi 260 Gjuha dhe ko

 • Page 263 and 264:

  Fletore vlerësimi 262 Gjuha dhe ko

 • Page 265 and 266:

  Fletore vlerësimi 264 Gjuha dhe ko

 • Page 267 and 268:

  Fletore vlerësimi 266 Gjuha dhe ko

 • Page 269 and 270:

  Fletore vlerësimi 268 Gjuha dhe ko

 • Page 271 and 272:

  Fletore vlerësimi 270 MATEMATIKË

 • Page 273 and 274:

  Fletore vlerësimi 272 Matematikë

 • Page 275 and 276:

  Fletore vlerësimi 274 SHKENCË Nr.

 • Page 277 and 278:

  Fletore vlerësimi 276 Shkencë KAF

 • Page 279 and 280:

  Fletore vlerësimi 278 EDUKIMI FIZI

 • Page 281 and 282:

  Fletore vlerësimi 280 Edukimi fizi

 • Page 283 and 284:

  Fletore vlerësimi 282 Edukimi fizi

 • Page 285 and 286:

  Fletore vlerësimi 284 ARTET Nr. 1

 • Page 287 and 288:

  Fletore vlerësimi 286 Artet Ngjyro

 • Page 289 and 290:

  Fletore vlerësimi 288 Artet RRETHI

 • Page 291 and 292:

  Fletore vlerësimi 290 Artet

 • Page 293 and 294:

  Fletore vlerësimi 292 Artet Emërt

 • Page 295:

  Ky botim vjen në kuadër të proje

01gjithperfsh kop1.pmd - Save The Children : Albania
???????? ????? ????? - Save the Children Sweden's
Ai Është Ringjallja dhe Jeta, f. 4, 12 - The Church of Jesus Christ of ...
SAVE THE CHILDREN: MODA ZDRAVLJE
???????? ???????? ?????? ??????? - Save the Children Sweden's
parandalimi i dhunës dhe keqtrajtimeve dhe legjislacioni ... - Arct
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Kreshmet kohë pendese, kthimi dhe faljeje - kishadhejeta.com
Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, burim për ...
Mësuesi - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Shkarko Revistën - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Kohë fushate….mësimore - Ministria e Arsimit dhe Shkencës
KTHEHUNI DHE BESONI UNGJILLIN - Kisha dhe Jeta
DIASPORA DHE POLITIKAT E MIGRACIONIT - Riinvest Institute
Fjalime në Konferencën e Përgjithshme - The Church of Jesus ...
LIGJI dhe JETA - Komiteti i Pajtimit Mbarekombetar
psikologjia e traumes dhe tortures - Arct
Shendeti Mendor dhe te Drejtat e Njeriut - Arct
Për shumë mot, gëzuar krishtlindjen - Kisha dhe Jeta
RRënjët e KultuRës së vdeKjes dhe Rivendosja ... - kishadhejeta.com
2 - The Regional Environmental Center for Central and Eastern ...
Tetor - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Fjalime në Konferencën e Përgjithshme - The Church of Jesus ...
Fëmijët dhe të rinjtë flasin - Save The Children : Albania
Një sh ollë për ë gji hë - Save The Children : Albania