Views
5 years ago

tefsir sure - Al-Anfal - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj

tefsir sure - Al-Anfal - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj

tefsir sure - Al-Anfal - pogledati - Islamska zajednica u

8 El - Enfal / Plijen 525 8 EL - ENFAL /PLIJEN OBJAVLJENA U MEDINI * , IMA 75 AJETA ** U ime Allaha,Svemilosnog, Milostivog! ″Pitaju te o plijenu. Reci: ′Plijen pripada Allahu i Poslaniku . ′ Zato se bojte Allaha i izgladite me|usobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku , ako ste pravi vjernici.″/1/ El-Buhari prenosi od Ibn-Abbasa: Rije~ ″el-enfal″ zna~i: plijen. A od Se'ida ibn D`ubejra prenosi se: Upitao sam Ibn-Abbasa, r.a., povodom ~ega je objavljena sura El-Enfal, pa mi je on odgovorio: ″Ona je objavljena povodom Bitke na Bedru.″ [to se ti~e ovog predanja od Ibn-Abbasa, njeg prenosi i Alijj ibn Ebi-Talha, tako|err od Ibn-Abbasa: Rije~ zna~i: plijen koji je pripadao samo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i nikome vi{e. Pored toga, vjerodostojnim senedom prenosi se od Ibn-Abbasa da je on rije~ protuma~io kao dio ratnog plijena koji vladar muslimana da nekim osobama, nakon podjele glavnine plijena. Tu su rije~ mnogi islamski pravnici odmah tako razumjeli. A Allah opet najbolje zna. Ibn-Mes'ud i Mesruk ka`u: ″Plijen koji se dobije borbom nije ′nefl′ jednina od rije~i, nego je ′nefl′ ono {to se dobije bez borbe.″ Abdullah ibn el- Mubarek i jo{ neki navode da je Ata' ibn Ebi-Rebbah ajet: ″Pitaju te o plijenu ″ , protuma~io: Pitaju te o onome {to je muslimanima pripalo od mnogobo`aca bez borbe, kao {to je `ivotinja, rob, ropkinja ili neka roba. To je plijen koji pripada Vjerovjesniku, s.a.v.s., i kojim on raspola`e kako god on ho}e. Prema ovome, on je rije~ protuma~io kao ″fej'″, tj. plijen koji se od neprijatelja uzme bez borbe. Ibn-D`erir ka`e: ″A drugi ka`u da je to plijen koji vladar vjernika posebno dodijeli nekim grupama, povrh onoga {to dobiju kao i ostala vojska.″ Ibn-D`erir izabire ovaj stav, a tome u prilog ide hadis koji govori o povodu objave ovog ajeta. Naime, imam Ahmed navodi od Sa'da ibn Malika: /354/ ″Ja sam rekao: ′Allahov Poslani~e, Allah * Objavljena nakon sure El-Bekare. ** Osim 30 - 36. ajeta, koji su objavljeni u Meki. me je danas spasio od mu{rika, pa mi pokloni ovu sablju!′ On mi je odgovorio: ′Ta sablja nije ni tvoja ni moja, ostavi je!′ Ja sam je ostavio i vratio se, govore}i sam sebi: ′Mo`da }e on onu sablju dati nekome kome ona ne zna~i toliko koliko meni!′ Kad, za~uh ~ovjeka iza sebe kako me doziva, pa upitah: ′Je li to Allah ne{to radi mene objavio?′ A on mi re~e: ′Tra`io si od mene sablju koja nije bila moja. Sada mi je poklonjena, pa evo ti je!′″ Tada je Allah objavio ovaj ajet: ″Pitaju te o plijenu. Reci: ′Plijen pripada Allahu i Poslaniku . ′" Ovaj hadis prenose i Ebu- Davud, Et- Tirmizi i En-Nesai sa vi{e seneda od Ebu-Bekra ibn Ajja{a, a zatim istim ovim senedom. Et-Tirmizi ga ocjenjuje kao hasen sahih hadis. DRUGI POVOD OBJAVI OVOG AJETA Ahmed navodi od Ebu-Umame: /355/ Upitao sam Ubadu ibn Es-Samita o ratnom plijenu, pa mi je rekao: ″Ajet o tome objavljen je zbog nas koji smo u~estvovali u Bici na Bedru. Mi smo se razi{li o pitanju ratnog plijena i lo{e smo se ponijeli, pa ga je Allah uzeo iz na{ih ruku i dao ga Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Zatim ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., podijelio muslimanima.″ Ebu-Davud, Nesai, Ibn-D`erir, Ibn-Mirdevejh - ~iji je ovo citat - Ibn-Hibban i El-Hakim putem nekoliko seneda prenose od Davuda ibn Ebi- Hinda, a on od Ikrime, da je Ibn-Abbas rekao:/356/ ″Onoga dana u kojem se desila Bitka na Bedru, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ′Ko uradi to i to, dobit }e to i to!′ Mla|i su se ljudi utrkivali zbog toga, a stariji su ostali uz bajrake. Pa kada je ostvaren ratni plijen, oni mla|i su do{li tra`iti ono {to im pripada, a stariji im reko{e: ′Nemojte uzeti na{ dio, jer i mi smo vama pomagali! Da ste bili osuje}eni i pora`eni, vi biste se nama vratili!′ Tako su se oni posva|ali, pa je Allah Uzvi{eni objavio: ′Pitaju te o plijenu′ - pa sve do Njegovih rije~i: ′i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici.′″ Ebu-Ubejdullah el-Kasim ibn Selam u svom djelu ″Kitabul-emvali{-{er′ijjeti" ka`e: ″...A {to se ti~e izraza on ozna~ava ratni plijen, odnosno sve {to muslimani zarobe od svojih neprijatelja.″ Prvi ratni plijen pripao je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., sukladno rije~ima Allaha Uzvi{enog: ″Pitaju te o plijenu. Reci: ′ Plijen pripada Allahu i Posla-niku.′″ Tako je Poslanik, s.a.v.s., taj plijen podijelio na dan Bitke na Bedru onako kako mu je Allah preporu~io, bez izdvajanja petine - prema hadisu koji smo ve} naveli, a prenosi ga Sa'd. Nakon toga je objavljen ajet o izdvajanju petine iz ratnog plijena, ~ime je derogiran propis prethodnog ajeta.

behar br. 105-106 - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure Al-Ahqaf - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj
društvene obavijesti - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
društvene obavijesti - Hrvatska Kulturna Zajednica u Švicarskoj.
zajednica u blacama prva zadruga na svijetu? - Hrvatski savez ...
vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji - Ivan Muzic
AUtoCEStE U rEpUbliCi HrVAtSKoJ - HAC
Općine, gradovi i županije u Hrvatskoj - UNDP Croatia
Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj
Proljetnice u Hrvatskoj brošura - Državni zavod za zaštitu prirode
Najbolji su u Americi, Njemačkoj i Hrvatskoj - CroExpress
Moderna umjetnost u Hrvatskoj - Institut za povijest umjetnosti
tefsir sure Al-Qalem - pogledati - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure Nuh - Islamska zajednica u Hrvatskoj
tefsir sure Ta ha - Islamska zajednica u Hrvatskoj
HUTBA: MI I MUHAMMED A.S. - Islamska zajednica u Hrvatskoj
opširnije - Islamska zajednica u Hrvatskoj
foto reportaža - Islamska zajednica u Hrvatskoj
ALBERT EINSTEIN - Islamska zajednica u Hrvatskoj
reagiranja na tajni pokop kazzafija - Islamska zajednica u Hrvatskoj
TKO SU GADAFIJEVI VOJNICI? - Islamska zajednica u Hrvatskoj
islam i muslimani u argentini - Islamska zajednica u Hrvatskoj
pozivnica medjimorec_tudjman.pub - Hrvatska Kulturna Zajednica u ...
groteskno i crnohumorno u suvremenoj hrvatskoj drami
Informacijsko društvo u Europi i Hrvatskoj
Intermodalni prometni sustav u Republici Hrvatskoj - Klaster ...