14.06.2013 Views

II FƏSĠL Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi

II FƏSĠL Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi

II FƏSĠL Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II FƏSĠL

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi

MÜNDƏRĠCAT

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi ..................................................................................................... 5

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi ........................................................................................................ 6

Ġlham Əliyev Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yeni prezidenti seçilmiĢdir .................................. 7

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsi üzvlərinin siyahısı ............... 8

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi üzvlərinin siyahısı .............................................. 9

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının onillik yubileyi haqqında AZƏRBAYCAN

RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI ..................................................................................... 14

Milli Olimpiya Komitəsi - 10 il ................................................................................................................ 16

MOK yeni iqamətgaha köçdü ................................................................................................................... 27

Milli Olimpiya Komitəsinin yeni inzibati binasının istifadəyə verilmə mərasimində Azərbaycan

Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi ............................................................................................................. 28

Milli Olimpiya Komitəsinin iclasları..................................................................................................... 34

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BaĢ Məclisinin Hesabat - seçki yığıncağı .................................... 34

Milli Olimpiya Komitəsində iclas ............................................................................................................ 39

MOK Ġcraiyyə Komitəsinin geniĢləndirilmiĢ iclası .................................................................................. 40

Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası .............................................................................. 42

Milli Olimpiya Komitəsinin IV BaĢ Məclisi keçirilmiĢdir ....................................................................... 45

MOK-un iclasında Pekin Olimpiadasına hazırlığın gediĢi müzakirə olunmuĢdur .................................. 47

Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti MOKA-nın baĢ məclisində iĢtirak edəcəkdir .................... 48

Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının BaĢ Assambleyası ərəfəsində ............................................. 49

MOK Ġcraiyyə Komitəsinin iclası............................................................................................................. 50

Milli Olimpiya Komitəsinin VI hesabat-seçki baĢ məclisi keçirilmiĢdir ................................................. 51

Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası oldu ...................................................................... 54

Milli Olimpiya Komitəsində qəbullar ................................................................................................... 55

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Avropa Cüdo Federasiyasının prezidentini qəbul

etmiĢdir ..................................................................................................................................................... 55

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev bu yaxınlarda stend atıcılığı üzrə Qahirədə

keçirilən dünya çempionatının qalibi Zemfira Mehtəhəddinovanı qəbul etmiĢdir ................................... 56

Milli Olimpiya Komitəsində qəbul ........................................................................................................... 57

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Olimpiya və Avropa çempionu Namiq

Abdullayevi qəbul etmiĢdir ...................................................................................................................... 58

Milli Olimpiya Komitəsində qəbul ........................................................................................................... 59

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢlər ................................................................................................... 60

Yeni il bayramı ərəfəsində: Milli Olimpiya Komitəsində görüĢlər .......................................................... 60

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev Azərbaycan həndbolçuları

ilə görüĢmüĢdür ........................................................................................................................................ 62

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ (31 iyul 2002-ci il)............................................................................ 64

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ (17 avqust 2002-ci il) ....................................................................... 65

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ (6 sentyabr 2002-ci il) ...................................................................... 66

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ (11 oktyabr 2002-ci il) ...................................................................... 68

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ (7 noyabr 2002-ci il) ......................................................................... 69

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ (9 iyul 2003-cü il) ............................................................................. 71

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ (28 iyul 2003-cü il) ........................................................................... 74

MOK-da görüĢ .......................................................................................................................................... 77

Milli Olimpiya Komitəsində Gənclər və idman naziri ilə görüĢ .............................................................. 78

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ (20 noyabr 2010-cu il) ...................................................................... 79

Beynəlxalq səviyyəli tədbirlər və görüĢlər ............................................................................................ 81

1995-ci ildə Bəz Ģəhərində Olimpiya günləri ........................................................................................... 81

1997-ci ildə Lissabon Ģəhərində Avropa Olimpiya günləri ...................................................................... 82

Lozanna Ģəhərində görüĢ .......................................................................................................................... 83

1


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOKA-nın XI BaĢ Assambleyası ............................................................................................................ 84

IV Ümumdünya Olimpiya Yarmarkası .................................................................................................... 85

Esbyorq və Mursiyada Olimpiya günləri.................................................................................................. 86

AR MOK-si Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının üzvüdür ................................................................... 88

Mursiyada Yeniyetmələrin Olimpiya Festivalı ........................................................................................ 89

MOKA-nin XII BaĢ Məclisi ..................................................................................................................... 91

AOK-nin prezidenti Jak Roq və BaĢ katib Mario Peskante ilə görüĢ ....................................................... 92

AOK-nin XXIX BaĢ Assambleyası .......................................................................................................... 93

AOK Texniki Komissiyasının iclası ......................................................................................................... 94

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyev Avropa Olimpiya Komitəsinin

rəhbərlərini qəbul etmiĢdir ....................................................................................................................... 96

Ġlham Əliyev Moskvada Milli Olimpiya Komitələri rəhbərlərinin iclasında iĢtirak etmiĢdir .................. 97

Azərbaycan MOK prezidenti Ġlham Əliyev Malayziyada keçiriləcək Milli Olimpiya Komitələri

Assosiasiyasının BaĢ Assambleyasında iĢtirak edəcəkdir ....................................................................... 98

MOKA-nın 13-cü BaĢ Assambleyası ....................................................................................................... 99

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Millət vəkili Ġlham Əliyevin Malayziyada iĢgüzar

görüĢləri .................................................................................................................................................. 101

Azərbaycan MOK-un prezidenti Ġlham Əliyevin iĢtirak etdiyi milli Olimpiya Komitələri

Assosiasiyasının BaĢ Assambleyası öz iĢini baĢa çatdırmıĢdır .............................................................. 102

Müsəlman Ölkələri Qadınlarının Ġnzibati Ġdman Həmrəyliyi ġurasının Bakıdakı 9-cu iclası ............... 104

Müasir Olimpiya idmanı və idman hamı üçün ....................................................................................... 105

BOK-un Olimpiya Həmrəyliyi və MOK-larla əlaqələr idarəsinin rəhbəri Pere Miro iyunun 7-də

ölkəmizdə olmuĢdur ............................................................................................................................... 107

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqqun müraciəti .................................................... 108

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin XVII Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ

Günü iĢtirakçılarına təbriki ..................................................................................................................... 109

Azərbaycanın BaĢ naziri Ġlham Əliyev Avropa Paraolimpiya Komitəsinin prezidentini

qəbul etmiĢdir ......................................................................................................................................... 110

Azərbaycanın BaĢ naziri Ġlham Əliyev Dünya Taekvondo Federasiyasının prezidentini

qəbul etmiĢdir ......................................................................................................................................... 111

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Ġlham Əliyevə ..................... 112

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Sərbəst GüləĢ üzrə Dünya Kuboku yarıĢlarının qonaqları ilə

görüĢmüĢdür ........................................................................................................................................... 113

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidentini qəbul

etmiĢdir ................................................................................................................................................... 114

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Dünya Taekvondo Federasiyasının prezidentini

qəbul etmiĢdir ......................................................................................................................................... 115

21 iyun Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ Günüdür ....................................................................................... 116

Milli Olimpiya Komitəsinin himayəsi altında Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü keçirilmiĢdir ........... 117

Azərbaycanın və Rusiyanın Olimpiya Komitələri arasında qarĢılıqlı əməkdaĢlıq haqqında müqavilə

imzalanmıĢdır ......................................................................................................................................... 118

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Rusiya nümayəndə heyətini qəbul etmiĢdir ...... 119

Prezident Ġlham Əliyev Ġslam Ölkələrinin Birinci Həmrəylik Olimpiadasında medal qazanmıĢ

idmançıları və onların məĢqçilərini qəbul etmiĢdir ............................................................................... 120

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Respublika GüləĢ və Cüdo Federasiyalarının rəhbərliyi, Avropa

çempionatlarında medal qazanmıĢ idmançılar və onların məĢqçiləri ilə görüĢmüĢdür ......................... 122

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Respublika Taekvondo Federasiyasının rəhbərliyi, Avropa

çempionatlarında medal qazanmıĢ idmançılar və onların məĢqçiləri ilə görüĢmüĢdür ......................... 124

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev “Total” Ģirkətinin həvəskar futbol komandasının üzvlərini qəbul

etmiĢdir ................................................................................................................................................... 126

Bakıda sərbəst güləĢ və yunan-roma güləĢi üzrə “Qızıl Qran-pri” Beynəlxalq turnirinin final

mərhələsinin açılıĢ mərasimində Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir ..... 127

Milli Olimpiya Komitəsində Bolqarıstan nümayəndə heyəti ilə görüĢ .................................................. 128

Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə komitəsinin iclası keçirildi ............................................................... 129

Milli Olimpiya Komitəsi 2006-cı ilə yekun vurmuĢ, idmançılara, məĢqçilərə və idman mütəxəssislərinə

mükafatlar təqdim olunmuĢdur. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir ....... 130

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 15 yaĢı tamam oldu ............................................................... 134

2


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Bakıya gəlib ......................................................................... 139

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikeyin Azərbaycana səfəri ...................................... 140

Milli Paraolimpiya Komitəsində görüĢ................................................................................................... 142

MOK-un həyata keçirdiyi səmərəli fəaliyyət qitə və dünya miqyasında Azərbaycanın idman imicinin

sürətlə artmasına səbəb olmuĢdur ........................................................................................................... 143

Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Ġlham Əliyev güləĢ və taekvondo üzrə

milli komandaların üzvləri və məĢqçiləri ilə görüĢmüĢdür .................................................................... 148

Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Ġlham Əliyev yeniyetmələrin

IX Avropa Olimpiya festivalının qalibləri və onların məĢqçiləri ilə görüĢmüĢdür ................................ 149

Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi 15 il” adlı kitab iĢıq üzü görüb ..................... 151

Milli Olimpiya Komitəsinin informasiya, nəĢriyyat və mədəniyyət sahəsindəki uğurları .................... 152

Milli Olimpiya Komitəsi 2007-ci ilə yekun vurmuĢ, idmançılara, məĢqçilərə və idman mütəxəssislərinə

mükafatlar təqdim olunmuĢdur. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir ....... 155

"Bakı-2016" sifariĢ kitabı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə göndərilib .............................................. 159

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Bakını 2016-cı ilin Olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün iddiaçı

Ģəhərlərdən biri kimi təsdiq etmiĢdir ...................................................................................................... 160

Ölkəmiz Olimpiya oyunlarını keçirmək əzmindədir .............................................................................. 161

Olimpiada sülh və qardaĢlıq rəmzidir ..................................................................................................... 162

BOK-un prezidenti Jak Roqq: “Azərbaycanda Olimpiya hərəkatının inkiĢafı üçün çox iĢlər

görülmüĢdür” .......................................................................................................................................... 165

Aslambəy Aslaxanov: "Azərbaycanın 2016-cı ilin olimpiadasını qəbul etmək Ģansı vardır" ................ 166

Azərbaycan Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək imkanındadır ...................................................... 167

Olimpiya Ģəhərciyi Bakını dünyanın ekoloji cəhətdən abad və təmiz Ģəhərlərdən birinə çevirəcəkdir . 169

Ağır atletika üzrə yığma komandamızın üzvləri Pekin Olimpiadasına hazırlaĢırlar .............................. 170

Azərbaycan idmançıları Pekin Yay Olimpiya oyunlarında ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər ......... 171

Pekin-2008 Olimpiada: starta hər Ģey hazırdır ....................................................................................... 172

Azərbaycan idmançıları Pekin Olimpiadasında dövlətimizi layiqincə təmsil edəcəklər ........................ 174

Milli Paralimpiya Komitəsinin üçüncü hesabat-seçki konfransı keçirilmiĢdir ....................................... 177

“Bakının Olimpiada-2020-ə namizədliyi bizim niyyətimizdi” ............................................................... 178

Milli Olimpiya Komitəsi yerli federasiyaları yeniyetmələrin Birinci Olimpiya oyunlarına ciddi

hazırlaĢmağa çağırır................................................................................................................................ 180

Bok Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiĢdir ........................ 181

Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Ġslam Dövlətləri Ġdman Həmrəylik

TəĢkilatının 6-cı BaĢ Assambleyasında iĢtirak edir ................................................................................ 182

Milli Olimpiya Komitəsində Dünya Pauerliftinq Konqresinin prezidenti ilə görüĢ keçirilmiĢdir ........ 183

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Prezidenti cənab Jak Roqqeyə ........................................................ 184

Çingiz Hüseynzadə: "Olimpiya Oyunlarını keçirmək imkanını qazanmaq çox çətin və

məsuliyyətlidir ........................................................................................................................................ 185

Milli Olimpiya Komitəsi 2009-cu ilə yekun vurmuĢ, idmançılara, məĢqçilərə və idman

mütəxəssislərinə mükafatlar təqdim olunmuĢdur. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak

etmiĢdir ................................................................................................................................................... 190

Çingiz Hüseynzadə: "Azərbaycan komandasının tərkibində çıxıĢ etmək istəyən əcnəbi idmançıların

sayı artıb" ................................................................................................................................................ 193

Çingiz Hüseynzadə: "Yeniyetmələrin I Yay Olimpiya Oyunlarında çıxıĢ edəcək idmançılarımızdan

qələbə gözləyirik" ................................................................................................................................... 195

Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının XVII BaĢ Assambleyası iĢə baĢlamıĢdır .......................... 196

Azərbaycan nümayəndə heyəti Meksikada keçirilən Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının

XVII Assambleyasında iĢtirak etmiĢdir .................................................................................................. 197

Milli Olimpiya Komitəsində 2010-cu ilə yekun vurulmuĢ, idmançılara və məĢqçilərə mükafatlar təqdim

olunmuĢdur Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir ...................................... 198

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadəyə ........... 201

Prezident Ġlham Əliyev Bakı Ģəhərinin 2020-ci ilin Yay Olimpiya Oyunlarını keçirmək üçün

namizədliyinin irəli sürülməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə TəĢkilat Komitəsinin

yaradılması barədə Sərəncam imzalamıĢdır ........................................................................................... 202

Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 20 illik yubileyi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN SƏRƏNCAMI ......................................................... 203

3


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Çingiz Hüseynzadə: "Olimpiya oyunlarını keçirmək hüququnu əldə edənədək mübarizəmizi davam

etdirəcəyik" ............................................................................................................................................. 204

Olimpiya Komitəsi və «Procter&Gamble» Ģirkəti arasında «Məğrur tərəfdaĢlıq» SaziĢi

imzalanmıĢdır ......................................................................................................................................... 207

Azərbaycan dünya Olimpiya hərəkatının ən fəal üzvlərindən biridir ..................................................... 208

15 il öncə Azərbaycan Olimpiya Hərəkatında Ġlham Əliyev missiyası baĢladı ..................................... 210

Bakıda Beynəlxalq Olimpiya elmi konfransı start götürüb .................................................................... 217

Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 20 illik yubileyində iĢtirak etmək üçün

ölkəmizə gəlmiĢ xarici dövlətlərin nümayəndələrini qəbul etmiĢdir ...................................................... 218

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 20 illik yubileyinə həsr olunmuĢ təntənəli mərasim

keçirilmiĢdir. Prezident Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir ......................................................... 219

Milli Olimpiya Komitəsində mətbuat konfransı keçirildi ...................................................................... 224

Milli Olimpiya Komitəsində 2012-ci ilə yekun vurulmuĢ, idmançılara və məĢqçilərə mükafatlar təqdim

olunmuĢdur Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir ...................................... 226

4


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II FƏSĠL

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi

1992-ci ildə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi yaradıldı. Azərbaycan həmin il Barselonada keçirilmiĢ

XXV Yay Olimpiya Oyunlarında da müstəqil dövlət kimi təmsil oluna bilmədi. Çünki komitə yaranıb

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən tanınanadək lisenziya yarıĢları artıq baĢa çatmıĢdı. Bu dəfə ölkənin

beĢ idmançısı Müstəqil Dövlətlər Birliyinin birləĢmiĢ komandası tərkibində Olimpiya oyunlarında iĢtirak etməli

oldular. Bununla belə, Barselona Oyunları olimpiya tariximizin yeni bir səhifəsi oldu. Bu oyunlarda Azərbaycan

bayrağı qaldırıldı, Azərbaycan himni səsləndi. Barselona oyunlarından sonra Olimpiya Komitəsi öz fəaliyyətini

geniĢləndirməli, beynəlxalq Olimpiya Hərəkatına fəal qoĢulmalı idi. Məlumdur ki, Olimpiya Hərəkatı yalnız

Olimpiya oyunlarında iĢtirakla məhdudlaĢmır. Ölkədə Olimpiya Hərəkatı ilə bağlı müxtəlif tədbirlərin həyata

keçirilməsi tələb olunurdu.

1994-cü ildə Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının təbliğinin vəziyyəti, Milli Olimpiya Komitəsinin

fəaliyyəti ilə tanıĢ olmaq üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samaranç, Milli

Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario Vaskes Rana, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti

Cak Roq Bakıya gəldilər. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev onları qəbul etdi. Qəbulda Azərbaycan

Olimpiya Hərəkatının real vəziyyəti, onun inkiĢaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Ümumiyyətlə, 1992-1997-ci illər arasında Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətində qeyd

olunmalı iĢlər Avropa Yeniyetmələrinin Olimpiya günlərində iĢtirak Bakıda Beynəlxalq QaçıĢ günlərinin

keçirilməsini əhatə edir. Bu dövr üçün qeyd olunmalı ən mühüm hadisə isə 1996-cı ildə Azərbaycanın müstəqil

dövlət kimi ilk dəfə Olimpiya oyunlarına qatılmasıdır. Bu tarixi hadisənin reallaĢdırılmasında Azərbaycan

prezidenti Heydər Əliyevin böyük əməyi oldu. Atlanta oyunlarına hazırlıq haqqında sərəncam, hazırlığın daim

dövlət nəzarəti altında saxlanması, idmançılara dövlət tərəfindən diqqət və qayğının gücləndirilməsi öz

bəhrəsini verdi. Azərbaycan Atlantada 23 idmançı ilə təmsil olundu, bir gümüĢ medal qazanıldı.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətinin birinci beĢilliyində görülmüĢ

iĢlər, ümumiyyətlə, lazımi səviyyədə qurulmamıĢdı və qənaətbəxĢ sayıla bilməzdi. ĠĢdə əsaslı dönüĢ yaratmaq

tələb olunurdu. Milli Olimpiya Komitəsinin 1997-ci ilin 31 iyulunda keçirilmiĢ növbəti BaĢ Məclisi komitənin

yeni idarə heyətini müəyyənləĢdirdi. Ġlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildi. Komitənin

fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləĢdirildi.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin ötən onillik fəaliyyətini nəzərdən keçirdikdə onu zamanca bərabər,

lakin görülmüĢ iĢin həcmi və sanbalına görə bir-birindən kəskin fərqlənən iki beĢilliyə bölmək mümkündür.

GörülmüĢ iĢlərin xronologiyası da bunu əyani sübut edir. Birinci dövrdə Olimpiya Hərəkatı öyrənilməmiĢ, onun

beynəlxalq miqyasdakı rolu dəyərləndirilməmiĢ, heç bir təĢəbbüskarlıq göstərilməmiĢdi. Fəaliyyət yalnız

Beynəlxalq və qitə Olimpiya Komitələrinin bəzi tədbirlərində iĢtirakla məhdudlaĢdırılmıĢdı. Nəinki ölkədən

kənarda, hətta respublikada Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin varlığı hiss olunmurdu.

5


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi (AzMOK) Olimpiya Xartiyası, Azərbaycan

Respublikasının müəssisələr və ictimai birliklər haqqında qanunları əsasında yaradılmıĢ, Azərbaycan

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmıĢ və Nizamnaməsi Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsində qəbul olunmuĢ hüquqi Ģəxs statuslu müstəqil qeyri-dövlət təĢkilatıdır.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin məqsəd və vəzifələri:

AzMOK-un missiyası Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatına rəhbərlik etməkdir. AzMOK-un əsas məqsədi

Olimpiya Xartiyasına müvafiq qaydada öz ölkəsində Olimpiya Hərəkatını inkiĢaf və müdafiə etməkdir.

AzMOK-un vəzifələri aĢağıdakılardır:

- Olimpiya Xartiyasında ifadə olunmuĢ Olimpiya ideyalarını və prinsiplərini hər vasitə ilə geniĢ yaymaq,

Olimpiya Hərəkatı birliyinin möhkəmlənməsinə çalıĢmaq, Azərbaycanın bu birlikdəki mövqeyini gücləndirmək,

Respublika Olimpiya Hərəkatının və idmanının nüfuzunu beynəlxalq aləmdə yüksəltmək;

- Olimpiya oyunlarına, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin hamiliyi altında keçirilən regional, qitə və

kompleks ümumdünya idman yarıĢlarına öz nümayəndə heyətini göndərmək və bu heyətə rəhbərlik etmək;

nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil edilərək idmançıların seçilməsi zamanı yalnız idman nailiyyətləri deyil, bu

idmançıların öz ölkələrinin gənclərinə nümunə ola biləcəyini, onlar barədə müvafiq milli federasiyaların

təqdimatları, həmçinin Olimpiya Xartiyasının müddəaları nəzərə alınmalıdır;

- öz ölkəsinin idman heyətinin yol, yataq və digər təchizat məsələlərini həll etmək; nümayəndə heyəti

üzvlərini bədbəxt hadisələrdən (ölüm, Ģikəstlik, xəstəlik, tibb və dərman xərcləri) sığorta etmək və bu barədə

üçüncü Ģəxslə müqavilə bağlamaq; nümayəndə heyəti üzvlərinin davranıĢına görə məsuliyyət daĢımaq;

- idman vasitəsilə olimpizmin əsas prinsiplərinin milli səviyyədə təbliğində, onun orta məktəb, eləcə də ali

təhsil müəssisələrində fiziki tərbiyə proqramlarına salınmasına və tədrisinə nail olmaq, Olimpiya təhsili

institutlarının yaradılmasına çalıĢmaq;

- Olimpiya Akademiyalarının, Olimpiya muzeylərinin yaradılmasını təmin etmək və onların fəaliyyətinə

yardım göstərmək, Olimpiya Hərəkatı ilə əlaqədar mədəni tədbirlər həyata keçirmək;

- öz ölkəsində Olimpiya Xartiyasına riayət olunmasını təmin etmək;

- yüksək idmanın nailiyyətlərini, habelə kütləvi idmanın inkiĢafını rəğbətləndirmək və həvəsləndirmək;

- Olimpizmin əsas prinsiplərinin təbliğinə yardım edəcək xüsusi kurslar təĢkil etməklə idman kadrlarının

hazırlanmasına kömək göstərmək;

- idmanda ayrı-seçkiliyin və zorakılığın hər hansı formasının, o cümlədən irqi, dini, siyasi, cinsi və digər

ayrı-seçkiliyin tətbiqinə, habelə BOK, yaxud BĠF tərəfindən qadağan olunmuĢ preparatlardan və

proseduralardan istifadə olunmasına qarĢı mübarizə aparmaq;

- öz müstəqilliyini qorumaq və Olimpiya Xartiyasının qaydalarına riayət etməyə mane olan hər hansı təzyiq

növünə, o cümlədən siyasi, dini, yaxud iqtisadi xarakterli təzyiqlərə qarĢı mübarizə aparmaq, BOK-un

mənafeyinə xələl gətirməmək Ģərtilə müvafiq dövlət orqanları, eləcə də qeyri-dövlət təĢkilatları ilə ahəngdar

əlaqələr saxlamaq və məhsuldar əməkdaĢlıq etmək;

- Respublika əhalisini bədən tərbiyəsi və idmana cəlb etmək, kütləvi idmanı, xalq oyunlarını, sağlam həyat

tərzini təbliğ etmək;

- "Ġdman hamı üçün" hərəkatına qoĢulmaq, əlillər və əqli cəhətdən inkiĢaf etməmiĢ Ģəxslər üçün kütləvi

bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri keçirilməsinə yardım göstərmək;

- idmançıların xalqlar arasında dostluq prinsipləri ruhunda tərbiyə olunmasına səy göstərmək, sülhün

qorunması iĢində Olimpiya Hərəkatının və idmanın rolunun artmasına çalıĢmaq;

- BOK və onun struktur vahidləri, Olimpiya Hərəkatının digər beynəlxalq təĢkilatları ilə sıx əlaqə yaratmaq,

digər ölkələrin MOK-ları ilə olimpiya, idman, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaĢlıq etmək;

- idmançıların, məĢqçilərin, idman hakimlərinin, bədən tərbiyəsi və idman veteranlarının mənafelərini

müdafiə etmək, mərhəmət tədbirləri keçirmək, ekoloji təhlükəsizlik hərəkatında iĢtirak etmək;

- Olimpiya Hərəkatı ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərdə, olimpiya tematikasına uyğun elmi-praktik seminar və

konfranslarda, olimpiya balları və baĢqa mədəni proqramlarda fəal iĢtirak etmək və bu cür tədbirlər keçirmək;

- idmançıların yüksək səviyyədə müntəzəm tibbi müayinədən keçməsinə Ģərait yaratmaq.

6


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ġlham Əliyev Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin

yeni prezidenti seçilmiĢdir

1997-ci il iyulun 31-də Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi Ġnstitutunun iclas salonunda Azərbaycan

Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) hesabat-seçki konfransı keçirilmiĢdir. Konfransda

olimpiya oyunları proqramına daxil olan 24 idman növü federasiyasından 22-nin və 10 qeyri olimpiya

növü federasiyasından 9-nun prezidentləri, idman cəmiyyətləri və klublarının sədrləri və dövlət idman

təĢkilatlarının rəhbərləri səlahiyyətli nümayəndələr kimi iĢtirak edirdilər. Dəvət olunmuĢ 128

nümayəndədən konfransda 119-u iĢtirak edirdi.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndi.

Konfrans iĢtirakçıları vətənimizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuĢ idmançıların

xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər.

Katiblik, hesablama, mandat və təftiĢ komissiyaları seçildi.

Vitse-prezidentin və təftiĢ komissiyası sədrinin hesabatları dinlənildi.

Hesabat-seçki konfransında çıxıĢ edən MOK Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri, Azərbaycan idman

federasiyalarının prezidentləri, ictimaiyyətin nümayəndələri Azərbaycanda idman hərəkatına daimi qayğı və

yardımına görə dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyevə dərin təĢəkkürlərini və minnətdarlıqlarını bildirdilər.

Natiqlər dedilər ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıtmasından sonra respublikada idman

hərəkatı keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxmıĢdır. Son dörd ildə Azərbaycan idmançıları idmanın müxtəlif növləri

üzrə dünya və Avropa çempionatlarında, digər beynəlxalq yarıĢlarda 160 medal qazanmıĢlar. Təkcə son yarım

ildə idmançılarımız 20 qızıl medal əldə etmiĢlər.

Sonra, gündəliyə uyqun olaraq, Azərbaycan Respublikası MOK-un yeni prezidentinin seçkisi baĢlandı.

ARDNġ-n birinci vitse-prezidenti Ġlham Əliyevin namizədliyi irəli sürüldü. Konfrans iĢtirakçılarına bildirildi ki,

MOK Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri, idmanın olimpiya növləri üzrə federasiyalarının prezidentləri və

respublikanın idman təĢkilatlarının rəhbərləri Ġlham Əliyevə müraciət edərək Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti seçilməsinə razılıq verməsini ondan xahiĢ etmiĢlər. Bildirildi ki, belə razılıq alınmıĢdır.

Sonra tanınmıĢ idmançılar, idman cəmiyyətləri və klublarının rəhbərləri çıxıĢ edərək dedilər ki, Ġlham

Əliyevin ölkəmizdə və xaricdə böyük nüfuzu vardır. O, uzun müddətdir ki, Azərbaycanda idmanın inkiĢafı,

gənclərin sağlamlığı iĢinə yorulmadan və təmənnasız xidmət edir.

Səsvermənin nəticələrinə əsasən ARDNġ-in birinci vitse-prezidenti Ġlham Əliyev yekdilliklə Azərbaycan

Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildi.

Konfransda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Xuan Antonio Samarança, habelə konfrans

iĢtirakçılarının yekdil qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarına müraciətlər

qəbul olundu.

Hesabat-seçki konfransında BOK-un milli olimpiya komitələri ilə əlaqələr departamentinin rəisi cənab Pere

Miro Sellares iĢtirak edirdi. O, BOK-un prezidenti X. A. Samarançın xüsusi tapĢırığı ilə Bakıya gəlmiĢdir.

Xalq qəzeti, 1 avqust 1997-ci il.

7


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Ġlham Əliyev – prezident

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

Ġcraiyyə Komitəsi üzvlərinin siyahısı

2. Əbülfəs Qarayev - I vitse-prezident

3. Çingiz Hüseynzadə - vitse-prezident

4. Xəzər Ġsayev - vitse-prezident

5. Ağacan Abiyev - baĢ katib

6. Abdin Fərzəliyev – üzv

7. Asif Əsgərov – üzv

8. Vaqif Əliyev – üzv

9. Vaqif Əliyev – üzv

10. Zemfira Meftahəddinova – üzv

11. Zərifə Salahova – üzv

12. Ələkbər Məmmədov – üzv

13. Namiq Abdullayev – üzv

14. Nazim Hüseynov – üzv

15. Rəfiqə ġabanova – üzv

16. Rauf Əliyev – üzv

17. Sucaxan Novruzov – üzv

8


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Abbasov Abbas

2. Abdullazadə Fatma

3. Abdullayev Kamal

4. Abdullayev Namiq

5. Abdullayev Həsən

6. Abiyev Ağacan INFO

7. Abutalıbov Hacıbala

8. Atayev Ağazəki

9 Axundzadə Ağayar

10 Axundov Vaqif

11. Acalov Eldar

12 Ağayev Elxan

13 Babayev Heydər

14. Babanlı Tofiq

15. Bünyatəliyev Rauf

16 BəĢirov Aydın

17. Cəfərov Hafis

18 DadaĢov Muxtar

19. Eyyubov Fazil

20 Eldar Ġsmayılov

21. Eminbəyli Yavus

22 Əliyev Ġlham (Prezident)

23 Əliyev Vaqif

24 Əliyev Vaqif

25 Əliyev Natiq

26 Əliyev Rasim

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

üzvlərinin siyahısı

9


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

27 Əliyev Rauf

28. Əliyev Sədiyar

29 Əliyev Fərhad

30 Əliyev Hüseynağa

31 Əliyev Cabir

32. Əliyev Əbülfəs

33 Əliyev Ələddin

34 Əliyev Əhəd

35 Ələkbərov Vüqar

36 Ələkbərov Füzuli

37 Ələsgərov Ziba

38. Əsgərov Asif

39. Əsgərov Cahangir

40 Əfəndiyev Elçin

41 Firudin Qurbanov

42. Fərzəliyev Abdin

43. Gözəlova GülüĢ

44. Hadıbəyov Fazil

45. Hacıyev Rafiq

46 Heydərov Kamaləddin

47 Heydərov Cəfər

48 Hüseynzadə Çingiz (vitse-prezident)

49 Hüseynov Nazim

50 Hüseynov Namiq

51. Hüseynov Oktay

52 Hüseynov RövĢən

53. Hüseynov Firat

54 Hüseynov Hüseyn

55. Hüseynov Əliağa

10


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

56 Hüseynova Zülfiyyə

57 Həsənov Musa

58 Həsənov Əli

59 Ġbrahimov Məmməd

60 Ġbrahimov Nazim

61 Ġbrahimov CavanĢir

62 Ġbrahimov Cahangir

63 Ġsayev Xəzər (vitse-prezident)

64 Ġsmayılov Eldar

65 Ġsmayılov ElĢən

66 Ġsmayılov Ġsmayıl

67 Ġsmayılov Çingiz

68 Ġsgəndərov Kamil

69. Qarayev Faiq

70. Qarayev Əbülfəs (I vitse-prezident)

71. Qladçenko Anna

72. Quliyev Dilqəm

73 Quliyev Ramiz

74 Quliyev Çingiz

75. Quliyeva Lüdmila

76 Qurbanov Xanlar

77 Qurbanov CavanĢir

78. Meftahəddinova Zemfira

79 Mehbalıyev Səttar

80 Mehdiyev Aydın

81. Mehtiyev Oktay

82. Mirməmmədov Arif

83. Moiseyeva Lyudmila

11


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

84. Mursaqulov Saridan

85 Musayev Fizuli

86 Musayev Fuad

87 Mustafayev Vaqif

88 Muxtarov Ramiz

89 Mədətov Ġlham

90. Məlikyeqanov Rafiq

91. Məlikəliyev Xanmirzə

92 Məmmədov Aydın

93. Məmmədov Vahid

94. Məmmədov Zair

95. Məmmədov Ziya

96. Məmmədov Yaqub

97. Məmmədov YaĢar

98. Məmmədov Süleyman

99. Məmmədov Fazil

100. Məmmədov Ceyhun

101. Məmmədov Ələkbər

102. Mərdanov Misir

103. Novruzov Sucaxan

104. Nərimanov Bəhrəm

105. Nərimanov ElĢad

106. Nəsibov Vaqif

107. Nəsibov Nadir

108. Nəcəfov Ġsa

109. Pavlidi Algiviat

110. PaĢayev Telman

111. Ponomaryov Ġqor

112. Rzayev Rafiq

12


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

113. Rəhimov Ġlqar

114. Rəhimov Mirkamil

115. Rəhimov Cuməli

116. Rəhmanov Camaləddin

117. Sadıqov Əbdülağa

118. Salahova Zərifə

119. Sexovski Olqert

120. Sidirova Larisa

121. Sofiyeva Aynur

122. Süleymanov Afiq

123. ġabanov Ələddin

124. ġabanova Rəfiqə

125. ġamilov Çingiz

126. ġubina Lüdmila

127. ġərifova Ġlhamə

128. Useynov Məmməd

129. Vahabov Çingiz

130. YaĢar BəĢirov

131. Yusifov Ramiz

132. Yusifov Fərzulla

133. Zeynalov Fikrət

13


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının

onillik yubileyi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN

SƏRƏNCAMI

2002-ci ildə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının onilliyi tamam olur. 2002-ci il həm də

Azərbaycan idmançılarının Olimpiya oyunlarında iĢtirakının 50 illik yubileyidir. Ġdmançılarımız 1952-ci ildən

etibarən Olimpiya oyunlarında iĢtirak etməyə baĢlayaraq SSRĠ yığma komandasının tərkibində çıxıĢ etməli

olmuĢlar. Azərbaycan Olimpiya hərəkatı tarixini ümumiyyətlə Ģərti olaraq üç dövrə bölmək olar: Azərbaycan

idmançılarının SSRĠ yığma komandası tərkibində Olimpiya oyunlarında iĢtirak etdiyi 1952-1988-ci illəri əhatə

edən dövr, 1988-1992-ci illərdə oyunlara hazırlıq mərhələsini baĢa vuraraq, orada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin

yığma komandası tərkibində iĢtirak etdiyi dövr və Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi Beynəlxalq Olimpiya

Hərəkatına qoĢulduğu 1992-ci ildən sonrakı dövr.

Azərbaycan idmançıları SSRĠ yığma komandasının tərkibində Olimpiya oyunlarının doqquzunda 46

idmançı ilə çıxıĢ edərək 10 qızıl, 11 gümüĢ və 7 bürünc medal qazanmıĢlar. Sərbəst üsulla güləĢçi RəĢid

Məmmədbəyovun 1952-ci il Helsinki Olimpiadasında qazandığı gümüĢ medal Azərbaycan idmançılarının

Olimpiya oyunlarında ilk uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. Sonrakı olimpiadalarda sprinter məsafələrinə qaçan

Yuri Konovalovun, müasir beĢnövlü Viktor Mineyevin, voleybolçu Ġnna Rıskalın, həndbolçular Rəfiqə

ġabanovanın və Lüdmila ġubinanın, qılıncoynadan Ġlqar Məmmədovun, futbolçu Ġqor Ponomaryovun və

baĢqalarının uğurlu çıxıĢları Azərbaycan idmanının nüfuzunu artırdı.

1992-ci il Barselona olimpiadasında Azərbaycan idmanı Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yığma komandasında

cəmi 5 nəfərlə təmsil olunsa da, idmançılarımızdan ikisi - cüdoçu Nazim Hüseynov və gimnast Valeri Belinki

qızıl medal alaraq Olimpiya çempionu adına layiq görüldülər.

1992-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılması və onun Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən

tanınması ilə ölkəmizin Olimpiya Hərəkatında yeni bir dövr baĢlayır. Artıq Azərbaycan Beynəlxalq Olimpiya

Hərəkatına müstəqil bir dövlət kimi qoĢularaq öz idman potensialını tam nümayiĢ etdirmək imkanı əldə etdi.

Azərbaycan ilk dəfə olaraq 1996-cı il Atlanta Olimpiadasında 23 nəfərdən ibarət öz milli olimpiya komandası

ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının üçrəngli bayrağı altında çıxıĢ etdi. 197 ölkənin iĢtirak etdiyi bu

oyunlarda gənc Azərbaycan Respublikasının 61-ci yer tutması idmanımızın uğuru sayıla bilər. Sərbəst üsulla

güləĢçi Namiq Abdullayevin həmin yarıĢlarda qazandığı gümüĢ medal isə müstəqil Azərbaycan Respublikası

idmanının ilk yüksək nəticəsi kimi qiymətlidir.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 1997-ci il iyulun 31-də keçirilmiĢ BaĢ məclisində təĢkilat

məsələlərinə baxılaraq onun yeni heyətinin seçilməsi Komitənin fəaliyyətində müsbət istiqamətdə əsaslı dönüĢ

yarada bilmiĢ, ölkəmizdə Olimpiya Hərəkatının sürətli inkiĢafına təkan vermiĢ və onun Beynəlxalq Olimpiya

Hərəkatına fəal qoĢulmasını təmin etmiĢdir. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi ölkəmizdə Olimpiya

Hərəkatının və idmanın inkiĢafı ilə bağlı məqsədyönlü, ardıcıl fəaliyyət göstərərək qısa müddət ərzində uğurlu

göstəricilər əldə etmiĢdir. Ġdmançılarımızı Sidney Ģəhərində keçiriləcək XXVII Yay Olimpiya Oyunlarına

yüksək səviyyədə hazırlamaq və hazırlıq mərhələsində onların rəsmi beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirakını təmin

etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 1998-ci il tarixli Sərəncamı Milli Olimpiya

Komitəsinin daha məqsədyönlü iĢ aparması üçün geniĢ imkanlar açdı. Oyunlara hazırlıq iĢlərinin vaxtında və

dövlət səviyyəsində aparılması öz müsbət nəticələrini verdi. Həyata keçirilmiĢ tədbirlər nəticəsində Azərbaycan

idmançılarından 31 nəfər 10 idman növü üzrə 2000-ci il XXVII Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandı və

Azərbaycan ikinci dəfə müstəqil dövlət kimi Olimpiadada iĢtirak etdi.

2000-ci il sentyabrın 15-də Sidney Ģəhərində baĢlanmıĢ bu yarıĢlarda Azərbaycan idmançıları yüksək idman

nəticələri göstərdilər. Stend atıcısı Zemfira Meftahətdinova və güləĢçi Namiq Abdullayev qızıl, 19 yaĢlı gənc

boksçu Vüqar Ələkbərov bürünc medal qazandılar. 199 ölkənin iĢtirak etdiyi Sidney Olimpiadasında

Azərbaycanın 34-cü yeri, Avropa ölkələri arasında isə 23-cü yeri tutması idmanımızın böyük qələbəsi idi. Bu,

Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi altında aparılmıĢ gərgin, planlı, məqsədyönlü iĢin parlaq nəticəsi kimi

qiymətləndirilməlidir.

Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının daha da geniĢlənməsi, onun maddi-texniki

bazasının möhkəmləndirilməsi, idmançılarımızın hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün onların beynəlxalq

yarıĢlarda iĢtirakının təmin olunması yolunda səmərəli fəaliyyət göstərir. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Milli

Olimpiya Komitəsi bu mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün ölkənin müxtəlif dövlət və ictimai qurumları

ilə, habelə dünyanın ayrı-ayrı olimpiya və idman təĢkilatları ilə sıx əməkdaĢlıq əlaqələri yarada bilmiĢdir. Milli

14


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Olimpiya Komitəsinin bu təqdirəlayiq fəaliyyəti ümid verir ki, Azərbaycan xalqı idmançılarımızdan 2004-cü il

Afina Olimpiadasında daha böyük qələbələr gözləsin, müstəqil Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağı, himnimizin

sədaları qədim yunan torpağında daha tez-tez göylərə qalxsın.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək və onun onillik yubileyinin

ölkəmizin ictimai-mədəni həyatı üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının daha da

möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının onillik yubileyi ölkəmizdə geniĢ qeyd olunsun.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:

Milli Olimpiya Komitəsi ilə birlikdə yubiley tədbirləri planı hazırlayıb həyata keçirsin;

bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

Bakı Ģəhəri, 12 dekabr 2001-ci il

№ 835

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

HEYDƏR ƏLĠYEV

15


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsi - 10 il

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin təsis edilməsinin 10 ili tamam olur. Ölkə idmanının inkiĢafında,

Olimpiya Hərəkatının geniĢlənməsində müstəsna xidmətləri olan MOK-un 10 illik yubileyinin təntənəli qeyd

olunması ilə bağlı 12 dekabr 2001-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev müvafiq

sərəncam imzalamıĢdır.

MOK-un ötən illər ərzində ölkə idmanının inkiĢafında, Olimpiya Hərəkatının geniĢləndirilməsində

göstərdiyi xidmətlər yetərincədir.

Bu gün Azərbaycan sözün əsl mənasında dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdir Milli

Olimpiya Komitəsi 10 il bundan əvvəl yaransa da, ölkə idmanının intibah dövrü son beĢ ilin payına düĢür.

Milli Olimpiya Komitəsinin 10 illik yubileyi günündə bu möhtəĢəm fəaliyyətin bəzi məqamlarının

xronologiyasına diqqət yetirək.

14 yanvar 1992

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi təsis olunmuĢdur. Yuri Məmmədov Komitənin

prezidenti seçilmiĢdir.

10 mart 1992

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçərək

hüquqi status almıĢdır.

25 iyul-9 avqust 1992

Azərbaycanın beĢ idmançısı Müstəqil Dövlətlər Birliyi Komandasının tərkibində Barselonada keçirilən

XXV Yay Olimpiya Oyunlarında iĢtirak etmiĢ, onlardan cüdoçu Nazim Hüseynov və gimnast Valeri Belenki

Olimpiya çempionu adını qazanmıĢdır.

11 sentyabr 1992

Milli Olimpiya Komitəsinin növbədənkənar sessiyasında Məhyəddin Allahverdiyev MOK-un prezidenti

seçilmiĢdir.

2 noyabr 1992

Avropa Olimpiya Komitəsinin Akapulkoda keçirilmiĢ BaĢ Assambleyasında Azərbaycan Respublikasının

Milli Olimpiya Komitəsi bu komitəyə üzv qəbul olunmuĢdur.

3-8 iyul 1993

Azərbaycanın yeniyetmə idmançıları Hollandiyanın Valkensvad Ģəhərində keçirilmiĢ Avropa

Yeniyetmələrinin Olimpiya günlərində iĢtirak etmiĢlər. Valkensvadda idmanın beĢ növü üzrə yarıĢlar

keçirilmiĢdir. Azərbaycan idmançısı Elvira Cabbarova 100 metr məsafəyə qaçıĢda 12,05 san. nəticə ilə ikinci

yeri tutaraq, gümüĢ, cüdoçularımızdan Turan Cəfərov (60 kq.) qızıl, Ġlham Məmmədov (46 kq.) gümüĢ, Taleh

Sultanov (65 kq.) bürünc medal qazanmıĢlar.

23 sentyabr 1993

Monakoda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin növbəti 101-ci sessiyası keçirilmiĢdir. Toplantıda müstəqillik

qazanmıĢ 18 ölkənin Milli Olimpiya Komitələrinin BOK tərəfindən tanınması məsələsinə də baxılmıĢdır.

Sessiyanın qərarına əsasən, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 18 ölkənin Milli Olimpiya Komitələrini, o

cümlədən, Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsini rəsmən tanımıĢdır.

Noyabr 1993

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri Qitə Olimpiya TəĢkilatının tədbirində

ilk dəfə iĢtirak etmiĢlər. Avropa Olimpiya Komitəsinin BaĢ Assambleyasında Azərbaycan Milli Olimpiya

Komitəsi də təmsil olunmuĢdur.

26 dekabr 1993

Markiz Xuan Antonio Samarançın rəhbərliyi ilə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi nümayəndə heyəti Bakıda

olmuĢdur.

16


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

20 aprel 1994

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio

Samarançı, Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario Vaskes Rananı və Avropa Olimpiya

Komitəsinin prezidenti Jak Roqqu qəbul etmiĢdir.

23 iyun 1994

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin hamiliyi və "Koka-kola" firmasının

sponsorluğu ilə keçirilən Beynəlxalq QaçıĢ günü tədbirinə qoĢulmuĢdur. Bu tədbir çərçivəsində Bakıda

Olimpiya QaçıĢ günü keçirilmiĢdir. QaçıĢ günündə 500-dən çox qaçıĢ həvəskarı müxtəlif məsafələrə yarıĢlarda

iĢtirak etmiĢlər.

26 fevral 1995

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev "1996-cı ildə Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Atlanta Ģəhərində

keçiriləcək XXVI Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq haqqında" sərəncam vermiĢdir.

5 mart 1995

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə yüksək idman nailiyyətləri qazanmıĢ bir qrup idmançı

və onların məĢqçiləri dövlət orden və medalları ilə təltif olunmuĢlar. Barselonada keçirilmiĢ XXV Yay

Olimpiya Oyunlarında Olimpiya çempionu adını qazanmıĢ cüdoçu Nazim Hüseynov Prezidentin fərmanı ilə

"ġöhrət" ordeninə layiq görülmüĢdür.

Mart-dekabr 1995

Azərbaycan idmançıları Atlantada keçiriləcək XXVI Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya yarıĢlarında iĢtirak

etmiĢlər.

25 iyun 1995

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin hamiliyi ilə "Koka-kola"

firmasının sponsorluğu ilə keçirilən Beynəlxalq QaçıĢ günü tədbirinə ikinci dəfə qoĢulmuĢdur. Bu tədbir

çərçivəsində Bakıda Olimpiya QaçıĢ günü keçirilmiĢdir. Burada 500-dən çox qaçıĢ həvəskarı müxtəlif

məsafələrə yarıĢlarda iĢtirak etmiĢdir.

9-14 iyul 1995

Azərbaycanın yeniyetmə idmançıları Böyük Britaniyanın Bəz Ģəhərində keçirilmiĢ Avropa

Yeniyetmələrinin Olimpiya günlərində iĢtirak etmiĢlər. Bəzzdə yeniyetmələr arasında idmanın 6 növü üzrə

yarıĢlar keçirilmiĢdir. Böyük Britaniyada 65 kq çəki dərəcəsində cüdoçuların yarıĢında Azərbaycan idmançısı

Ġlham Məmmədov gümüĢ medal qazanmıĢdır.

30 dekabr 1995

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 1995-ci ildə beynəlxalq yarıĢlarda yüksək nailiyyətlər göstərmiĢ

idmançıları və məĢqçilərini qəbul etmiĢdir.

23 iyul 1996

Bakıda Beynəlxalq QaçıĢ Günü keçirilmiĢdir.

19 iyul –4 avqust 1996

Azərbaycan idmançıları ABġ-ın Atlanta Ģəhərində keçirilən XXVI Yay Olimpiya Oyunlarında iĢtirak

etmiĢlər. Azərbaycan idmançısı Namiq Abdullayev sərbəst güləĢ üzrə yarıĢda Olimpiadanın gümüĢ medalını

qazanmıĢdır.

14 avqust 1996

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev XXVI Yay Olimpiya Oyunlarında iĢtirak etmiĢ milli Olimpiya

komandasının üzvlərini qəbul etmiĢdir.

May-sentyabr 1997

Azərbaycanın uĢaq rəssamları Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin təĢkil etdiyi "Olimpiya oyunları uĢaqların

gözü ilə" beynəlxalq müsabiqəsində iĢtirak etmiĢlər. Bakı məktəblisi Çinarə Məmmədova müsabiqənin qalibi

olmuĢdur.

17


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

23 iyun 1997

Bakıda Beynəlxalq QaçıĢ günü keçirilmiĢdir.

Ġyun 1997

Azərbaycanın yeniyetmə futbolçuları Portuqaliyanın Lissabon Ģəhərində keçirilmiĢ Avropa

Yeniyetmələrinin Olimpiya günlərində iĢtirak etmiĢlər.

Ġyun 1997

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Milli Olimpiya Komitəsi Assosiasiyasının Ġslandiyanın paytaxtı

Reykyavik Ģəhərində keçirilən sessiyasında Olimpiya Hərəkatında böyük xidmətləri olan görkəmli Ģəxsiyyətlər

üçün təsis edilmiĢ "Olimpiya ləyaqəti" mükafatına layiq görülmüĢdür.

31 iyul 1997

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin növbəti sessiyası keçirilmiĢdir. Sessiyada Azərbaycan Dövlət Neft

ġirkətinin birinci vitse-prezidenti Ġlham Əliyev MOK-un prezidenti seçilmiĢdir.

29 avqust 1997

MOK Ġcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası keçirilmiĢdir. Ġclasda komitənin birinci vitse-prezidenti, vitseprezidentləri

və baĢ katibi seçilmiĢdir.

Oktyabr-noyabr 1997

Milli Olimpiya Komitəsi ilə respublikanın Olimpiya idman növləri üzrə federasiyalarının birgə iclasları

keçirilmiĢdir. Ġclaslarda federasiyaların vəziyyəti müzakirə edilmiĢ, onların iĢini yaxĢılaĢdırmaq üçün tədbirlər

proqramı hazırlanmıĢdır.

28 dekabr 1997

Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilmiĢdir. Ġclasda Sidney Oyunlarına hazırlıq

konsepsiyası təsdiq olunmuĢ, komitənin komissiyaları yaradılmıĢdır.

28 dekabr 1997

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclasında respublikanın

perspektivli idmançıları və onların məĢqçiləri, eləcə də ölkənin idman Ģərəfini ləyaqətlə qorumuĢ tanınmıĢ

idmançılar üçün MOK təqaüdləri haqqında əsasnamə qəbul edilmiĢdir.

Yanvar-may 1998

Yeniyetmələrin I Respublika Oyunları keçirilmiĢdir.

7-22 fevral 1998

Azərbaycan idmançıları Yaponiyanın Naqano Ģəhərində keçirilmiĢ XVIII QıĢ Olimpiya Oyunlarında iĢtirak

etmiĢlər.

14 aprel 1998

Azərbaycan Milli Olimpiya Akademiyası yaradılmıĢdır.

12-22 may 1998

Bakıda Yeniyetmələrin I Respublika oyunlarının final mərhələsinin yarıĢları keçirilmiĢ, Azərbaycan

Prezidenti Heydər Əliyev final mərhələsinin təntənəli açılıĢ mərasimində iĢtirak etmiĢdir.

iyun 1998

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin "Olimpiya" jurnalının birinci sayı çapdan çıxmıĢdır.

28 iyun 1998

Bakıda Beynəlxalq QaçıĢ Günü keçirilmiĢdir.

1 iyul 1998

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin "Olimpiya" jurnalının təqdimat mərasimi olmuĢdur.

18


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11-20 iyul 1998

Azərbaycanın yeniyetmə idmançıları Moskvada keçirilmiĢ Ümumdünya Yeniyetmələr oyunlarında iĢtirak

etmiĢlər.

17 oktyabr 1998

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının ĠnkiĢaf Proqramının Azərbaycandakı

nümayəndəliyi ilə birlikdə Bakıda "Yoxsulluğa qarĢı yürüĢ həftəsi" çərçivəsində peĢəkar atletlər və həvəskarlar

arasında yüngül atletika üzrə yarıĢ keçirmiĢdir.

13-14 noyabr 1998

Avropa Olimpiya Komitəsinin Rusiyanın Sankt-Peterburq Ģəhərində keçirilmiĢ XXVI BaĢ Məclisində

Azərbaycan MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, baĢ katibi Ağacan Abiyev müvafiq olaraq AOK-un

Olimpiya oyunlarına hazırlıq və texniki əməkdaĢlıq komissiyalarına üzv seçilmiĢlər.

25-28 dekabr 1998

Azərbaycan Milli Olimpiya Akademiyası - "Olimpizmin tarixi və fəlsəfəsi" problemlərinə həsr olunmuĢ I

Ümumrespublika Beynəlxalq Konfransı keçirmiĢdir.

26 dekabr 1998

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi və MOK-un BaĢ Məclisi keçirilmiĢdir.

31 yanvar 1999

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin aylıq bülletenlərin ilk sayı çapdan çıxmıĢdır.

Aprel-may 1999

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin təĢəbbüsü və yardımı ilə Azərbaycan alpinisti beynəlxalq alpinist

komandasının tərkibində Everest zirvəsinin fəthində iĢtirak etmiĢdir.

14 may 1999

Everestin fəthində iĢtirak edən beynəlxalq alpinist komandasının üzvləri zirvəyə çıxmıĢlar. Azərbaycan

bayrağı Everest zirvəsinə sancılmıĢdır.

May 1999

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi MOK inzibati binasının, Bakı, Naxçıvan və Gəncə

Ģəhərlərində Olimpiya idman komplekslərinin tikintisi haqqında qərar qəbul etmiĢdir.

May-noyabr 1999

"Olimpiya, incəsənət, idman - 2000" beynəlxalq müsabiqəsinin milli mərhələsi keçirilmiĢdir.

25 iyun 1999

Azərbaycan idmançıları Danimarkanın Esbyorq Ģəhərində keçirilmiĢ Avropa Yeniyetmələrinin Olimpiya

Günlərində iĢtirak etmiĢlər.

1-9 avqust 1999

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin dəstəyi və yardımı ilə Bakıda yeniyetmələr arasında boks üzrə

Avropa çempionatı keçirilmiĢdir.

17-24 noyabr 1999

Bakıda Ġçəri Ģəhərdəki "Sərgi salonu"nda "Olimpiya, incəsənət, idman - 2000" beynəlxalq müsabiqəsinin

milli mərhələsinə təqdim olunmuĢ əsərlərin sərgisi açılmıĢdır.

28 dekabr 1999

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi icraiyyə Komitəsinin iclası və MOK-un BaĢ Məclisi

açılmıĢdır.

Yanvar-may 2000

19


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Yeniyetmələrin II Respublika oyunlarının mərhələ yarıĢları keçirilmiĢdir.

2 fevral 2000

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin

nümayəndələrini və ölkənin tanınmıĢ idmançıların bir qrupunu qəbul etmiĢdir. Qəbulda Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsindən Respublika Prezidentinə göndərilmiĢ hədiyyə, italyan heykəltəraĢı Naq Arnoldinin "2000-ci ilin

Olimpiya qapıları" əsəri təqdim olunmuĢdur.

10-23 may 2000

Bakıda Yeniyetmələrin II Respublika oyunlarının final mərhələsinin yarıĢları keçirilmiĢ, Azərbaycan

Prezidenti Heydər Əliyev final mərhələsinin təntənəli açılıĢ mərasimində iĢtirak etmiĢdir.

23-30 iyun 2000

Bakıda və Gəncədə Beynəlxalq QaçıĢ günü qeyd edilmiĢdir.

25 avqust 2000

Azərbaycan idmançılarının XXVII Yay Olimpiya Oyunlarına yola salınması mərasimi keçirilmiĢdir.

Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev iĢtirak etmiĢdir.

28 avqust 2000

MOK XXVII Yay Olimpiya Oyunlarında iĢtirak edəcək Azərbaycan idmançılarının Ģərəfinə Olimpiya balı

keçirmiĢdir.

2 sentyabr 2000

XXVII Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı təmsil edəcək idmançılar Avstraliyanın Sidney Ģəhərinə

yola düĢmüĢlər.

18 sentyabr 2000

XXVII Yay Olimpiya Oyunları günlərində Avstraliyanın Sidney Ģəhərindəki "Recent" otelində Azərbaycan

günü keçirilmiĢdir.

21 sentyabr 2000

Sidneydə Azərbaycan idmançısı Zemfira Meftahətdinova qadınlar arasında stend atıcılığı yarıĢlarında

Olimpiya çempionu adını qazanmıĢdır.

30 sentyabr 2000

Sidneydə Azərbaycan idmançısı Namiq Abdullayev sərbəst güləĢ üzrə yarıĢlarda Olimpiya çempionu adını

qazanmıĢdır.

4 oktyabr 2000

Avstraliyanın Sidney Ģəhərində keçirilmiĢ XXVII Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanı təmsil etmiĢ

idmançılar Bakıya qayıtmıĢlar.

18 oktyabr 2000

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Avstraliyanın Sidney Ģəhərində keçirilmiĢ XXVII

Yay Olimpiya Oyunlarının iĢtirakçısı olmuĢ Azərbaycan idmançılarını qəbul etmiĢdir.

18-29 oktyabr 2000

Azərbaycan paraolimpiyaçıları Sidneydə XI Parolimpiya Oyunlarında iĢtirak etmiĢlər. Bu oyunlarda

Azərbaycan idmançılarından Gündüz Ġsmayılov pouerliftinq yarıĢlarında qızıl, Yelena Taranova atıcılıq

turnirində gümüĢ medal qazanmıĢlar.

20 oktyabr 2000

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roq və komitənin baĢ katibi Mario Peskante Bakıya gəlmiĢlər.

21 oktyabr 2000

20


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Avropa Olimpiya Komitəsinni prezidenti Jak Roqqu

və baĢ katibi Mario Peskanteni qəbul etmiĢdir.

21 oktyabr 2000

Bakıda Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin tikdirdiyi yeni Olimpiya Ġdman Kompleksinin təntənəli

açılıĢ mərasimi olmuĢdur. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev, Avropa Olimpiya

Komitəsinin prezidenti Jak Roqq və baĢ katibi Mario Peskante iĢtirak etmiĢlər.

21 oktyabr 2000

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roq və komitənin baĢ katibi Mario Peskante Azərbaycan

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyasının müəllim və tələbələri, eləcə də respublika idman

ictimaiyyəti nümayəndələri ilə görüĢmüĢlər. Jak Roq Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman

Akademiyasının fəxri doktoru seçilmiĢdir.

29 oktyabr 2000

Bakı Əyləncə Mərkəzində XXVII Yay Olimpiya Oyunlarının yekunlarına həsr olunmuĢ "Olimpiya ziyafəti"

keçirilmiĢdir.

21 fevral 2001

Bakıda Avropa Olimpiya Komitəsinin texniki əməkdaĢlıq komissiyasının iclası keçirilmiĢdir.

24 mart 2001

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası və MOK-un BaĢ Məclisi

keçirilmiĢdir. BaĢ Məclisdə Ġlham Əliyev 8 il müddətinə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti

seçilmiĢdir.

27 mart 2001

Bakıda Milli Olimpiya Komitəsinin yeni inzibati binasının açılıĢ mərasimi olmuĢdur. Mərasimdə

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev iĢtirak etmiĢdir.

5 aprel 2001

Bakıda Avropa Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilmiĢdir. Ġclasda Jak Roqqun

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidentliyinə namizəd göstərilməsi haqqında qərar qəbul edilmiĢdir.

7 aprel 2001

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyasının 70 illiyinə həsr olunmuĢ yubiley tədbiri

keçirilmiĢdir. Tədbirdə Avropa Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Patrik Hikey və AOK Ġcraiyyə

Komitəsinin digər üzvləri iĢtirak etmiĢlər.

28 aprel 2001

Azərbaycan alpinistləri Böyük Qafqaz sıra dağlarındakı adsız zirvəni fəth etmiĢlər.

5-6 may 2001

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin dəstəyi və yardımı ilə Bakıda bodibildinq üzrə Avropa çempionatı

keçirilmiĢdir.

15-17 may 2001

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin təĢəbbüsü və yardımı ilə Bakıda sərbəst güləĢ üzrə beynəlxalq

turnir keçirilmiĢdir.

May 2001

Avropa Olimpiya Komitəsinin nəĢri olan "Sport Evrope" jurnalında Azərbaycan Olimpiya Hərəkatı

haqqında altı səhifəlik məqalə dərc edilmiĢdir.

23-30 iyun 2001

Bakıda və Gəncədə Beynəlxalq QaçıĢ günü keçirilmiĢdir.

21


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

17 iyul 2001

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 124 saylı qərarı ilə respublika alpinistlərinin aprelin 28-də

fəth etdiyi adsız zirvəyə "Olimpiya zirvəsi" adı verilmiĢdir.

22-27 iyul 2001

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin dəstəyi və yardımı ilə Bakıda yeniyetmələr arasında boks üzrə

dünya çempionatı keçirilmiĢdir.

27 noyabr 2001

Milli Olimpiya Komitəsinin həftəlik 8 səhifə həcmində "Olimpiya dünyası" adlı qəzetinin birinci sayı

çapdan çıxmıĢdır.

10-11 dekabr 2001

Milli Olimpiya Akademiyası "Müstəqil Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının inkiĢaf yolları" mövzusunda

beynəlxalq elmi konfrans keçirilmiĢdir.

29 dekabr 2001

MaĢtağa qəsəbəsində yeni Olimpiya Mərkəzinin təntənəli açılıĢ mərasimi olmuĢdur. Mərasimdə Azərbaycan

Prezidenti Heydər Əliyev iĢtirak etmiĢdir.

8 fevral 2002

ABġ-ın Yuta Ģtatının Solt Leyk Siti Ģəhərində XIX QıĢ Olimpiya Oyunlarının təntənəli açılıĢı olmuĢdur.

Olimpiyada 80 ölkənin 4000-ə yaxın idmançısı 15 növ üzrə 78 dəst medal uğrunda mübarizə aparmıĢdır.

QıĢ Olimpiya oyunlarında xizəkçimiz Elbrus Ġsakov, fiqurlu konki dueti Ġqor Lukanın və Kristin Freyzer, fərdi

fiqurlu konkisürən Sergey Rılov iĢtirak etmiĢlər.

2 mart 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev MOK-un inzibati binasında

Dünya Taekvondo Federasiyasının baĢ katibi Kim Çheolonu qəbul etmiĢdir.

6 mart 2002

Bakıda - "Ə. Çoudri-2002" beynəlxalq boks turnirinin startı verilmiĢdir. Turnirin təntənəli açılıĢında Milli

Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev və AlBA-nın prezidenti professor Ənvər

Çoudri çıxıĢ etmiĢlər. 4 gün davam edən 19 ölkənin 124 idmançısının iĢtirak etdiyi bu turnirdə 6 qızıl, 3 gümüĢ

və 10 bürünc medal qazanan ölkəmizin komandası birinci yeri tutmuĢdur.

10 mart 2002

Qadınlardan ibarət "Azərreyl" voleybol komandası Avropa "Top-komanda" kubokunun Bakıda keçirilən

final oyunlarında parlaq qələbələr qazanaraq, kuboka sahib çıxmıĢdır. Həmin gün Avropa Voleybol

Konfederasiyasının vitse-prezidenti Yan-Xronik Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevə

qazanılan uğura və idmanın inkiĢafında göstərdikləri xidmətlərə görə CEV-in xüsusi mükafatını - fəxri medalını

təqdim etmiĢdir.

14 mart 2002

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev "Top-komanda" kuboku uğrunda yarıĢların qalibi

"Azərreyl" qadın voleybol klubunun üzvləri ilə görüĢmüĢdür.

22 mart 2002

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev və respublika

Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev Moskvada MDB və Baltikyanı ölkələri, Rusiya regionalı

yeniyetmələrinin iyun ayında keçiriləcək beynəlxalq oyunlarının təĢkilat komitəsinin iclasında iĢtirak etmiĢlər.

25 mart 2002

Azərbaycan taekvondoçuları Fransada keçirilən Antoni adına beynəlxalq turnirdə 35 ölkənin 500 idmançısı

arasında 9 qızıl və 1 gümüĢ medal qazanaraq komanda hesabında birinci olmuĢlar.

14 aprel 2002

22


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Cüdoçularımız Minskdə keçirilən A kateqoriyalı beynəlxalq turnirdə 1 qızıl, 1 gümüĢ, 5 bürünc medal

qazanmıĢlar.

19 aprel 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev MOK-un inzibati binasında

Beynəlxalq Otüstü Hokkey Federasiyasının prezidenti xanım Els Van Breda Vriyesmanın baĢçılıq etdiyi

nümayəndə heyətini qəbul etmiĢdir.

19 aprel 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev MOK-un inzibati binasında

idman veteranları - futbolçular Asif Əliyev, YaĢar Vahabzadə və həndbolçu Esmira Vahabzadə ilə görüĢmüĢdür.

1 may 2002

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 2-də Bakının Konsert və Ġdman

Kompleksində startı veriləcək sərbəst güləĢ üzrə 45-ci Avropa çempionatının iĢtirakçılarına təbrik məktubu

göndərmiĢdir.

2 may 2002

Mayın 2-də paytaxtımızın Konsert və Ġdman Kompleksində sərbəst güləĢ üzrə 45-ci Avropa çempionatının

startı verilib. YarıĢların təntənəli açılıĢ mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev iĢtirak etmiĢdir.

2 may 2002

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak

Roqqu 60 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan xalqı adından təbrik etmiĢdir.

3 may 2002

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Prezident Sarayında sərbəst güləĢ üzrə 45-ci Avropa çempionatının

fəxri qonaqlarını qəbul etmiĢdir.

4 may 2002

Sərbəst güləĢ üzrə 45-ci Avropa çempionatı baĢa çatmıĢdır. Çempionatda pəhləvanlarımızdan Nazim

Əlicanov qızıl, Elman Əsgərov gümüĢ, Arif Abdullayev bürünc medal qazanmıĢlar. Ölkəmizin yığma

komandası çempionatı ikinci yerdə baĢa vurmuĢdur.

7 may 2002

Bakıda Əl Oyunları sarayında Avropanın "ÇağırıĢ kuboku" uğrunda həndbolçu qadınların turniri

keçirilmiĢdir. Mayın 12-də baĢa çatmıĢ turnir Azərbaycan yığma komandasının inamlı qələbəsi ilə yadda

qalmıĢdır. Həndbolçularımız ölkəmizə Avropa kubokunu qazandırmıĢlar.

7 may 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev sərbəst güləĢ üzrə 45-ci

Avropa çempionatında yüksək nəticələr göstərmiĢ idmançılar, onların məĢqçiləri və Azərbaycan GüləĢ

Federasiyasının rəhbərləri ilə görüĢmüĢdür.

12 may 2002

BudapeĢtdə yeniyetmə boksçuların dünya birinciliyinə yekun vurulmuĢdur. Boksçularımızdan Elnur

Qədirov bütün görüĢlərdə qalib gələrək dünya çempionu olmuĢdur. Eiçin Əlizadə və Zaur Teymurov III yeri

tutmuĢlar.

21 may 2002

Malayziyanın Kuala-Lumpur Ģəhərində Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının XII BaĢ Məclisi öz

iĢinə baĢlamıĢdır. 4 gün davam edən məclisdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev

və vitse-prezident Çingiz Hüseynzadə iĢtirak etmiĢlər.

23 may 2002

MOKA-nın XIII BaĢ Məclisində iĢtirak edən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqqun iqamətgahında onunla görüĢmüĢdür.

23


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

24 may 2002

Yeniyetmələrin III Respublika oyunlarına yekun vurulmuĢdur. Oyunların final mərhələsində 66 komandada

birləĢən 5 mindən artıq yeniyetmə iĢtirak etmiĢdir.

12 iyun 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev MOK-un inzibati binasında

qadınlardan ibarət həndbol yığma komandasının üzvləri, onların məĢqçiləri və Azərbaycan Həndbol

Federasiyasının rəhbərləri ilə görüĢmüĢdür.

14 iyul 2002

Moskvada MDB və Baltikyanı ölkələri, Rusiya regionları yeniyetmələri beynəlxalq oyunlarının startı

verilmiĢdir. YarıĢlarda ölkəmizdən 121 idmançı - 74 oğlan və 47 qız iĢtirak etmiĢdir.

14 iyul 2002

Bakıda "Nə? Harada? Nə vaxt?" intellektual oyunları və "Breynrinq" üzrə ilk dünya çempionatı

keçirilmiĢdir. Çempionatın bağlanıĢ mərasimində Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev çıxıĢ

etmiĢdir.

15 iyun 2002

Naxçıvanda Olimpiya Ġdman Kompleksinin təntənəli açılıĢ mərasimi olmuĢdur. Mərasimdə Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev iĢtirak etmiĢ və geniĢ nitq söyləmiĢdir. Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev kompleksin açılıĢ mərasimində çıxıĢ etmiĢdir.

23 iyun 2002

Bakıda Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü keçirilmiĢdir.

24 iyun 2002

Moskvada MDB və Baltikyanı ölkələri, Rusiya regionalı yeni-yetmələrinin beynəlxalq oyunlarına yekun

vurulmuĢdur. Oyunlarda 2 qızıl, 1 gümüĢ və 4 bürünc medal qazanan Azərbaycan idmançıları 15 ölkə arasında

7-ci yeri tutmuĢlar.

30 iyun 2002

Taekvando üzrə yığma komandamız Ġspaniyada keçirilən Avropa kuboku yarıĢlarında ikinci yeri tutmuĢdur.

11 iyul 2002

Ġdmançımız Ġradə HaĢımova Finlandiyada keçirilən güllə atıcılığı üzrə dünya çempionatında kiçikçaplı

tapançadan 25 metr məsafəyə atəĢ açmaqla ikinci nəticə göstərərək gümüĢ medala layiq görülmüĢdür. O, Afina

Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanmıĢdır.

14 iyul 2002

Bakıda 20 yaĢına qədər Ģahmatçıların Avropa çempionatının startı verilmiĢdir. Çempionatın açılıĢ

mərasimində Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev iĢtirak etmiĢdir.

19 iyul 2002

Yaponiyada keçirilən Dünya kuboku uğrunda yarıĢlarda ölkəmizin təmsilçiləri 2 bürünc medal qazanmıĢlar.

Azərbaycan komandası dünyanın 10 ən güclü komandası sırasına daxil olmuĢdur.

24 iyul 2002

20 yaĢına qədər Ģahmatçıların Avropa çempionatı baĢa çatmıĢdır. Azərbaycan ġahmat Məktəbinin

yetirmələri çempionatda 2 qızıl, 1 gümüĢ, 1 bürünc medal əldə etmiĢlər.

31 iyul 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev MOK-un inzibati binasında gənc Ģahmatçıların Bakıda

keçirilən Avropa çempionatında uğurla çıxıĢ etmiĢ ölkə Ģahmatçıları, onların valideynləri və Azərbaycan

ġahmat Federasiyasının rəhbərləri ilə görüĢmüĢdür.

24


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4 avqust 2002

Vilnüsdə keçirilən yeniyetmələrin sərbəst güləĢ üzrə Avropa birinciliyində ölkəmizin gənc pəhləvanları 2

gümüĢ və 1 bürünc medala layiq görülmüĢlər.

11 avqust 2002

Lvovda keçirilən yeniyetmə boksçuların Avropa birinciliyində ölkəmizin idmançıları 2 qızıl, 1 gümüĢ, 3

bürünc medal qazanmıĢlar. Komanda hesabında yığmamız II yeri tutmuĢdur.

16 avqust 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev güllə atıcılığı üzrə dünya çempionatında kiçikçaplı

tapançadan 25 metr məsafəyə atəĢ açmaqda ikinci yeri tutmuĢ Ġradə HəĢimova və onun məĢqçisini MOK-un

inzibati binasında qəbul etmiĢdir

16 avqust 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev MOK-un inzibati binasında tanınmıĢ basketbolçu

Rimas Kurtinaytislə görüĢmüĢdür.

24 avqust 2002

Lissabonda qılıncoynatma üzrə dünya çempionatında Azərbaycanın sablyaçı qadınlardan ibarət komandası

üçüncü yeri tutaraq bürünc medala layiq görülmüĢdür. Sablayaçı qadınların fərdi yarıĢlarında isə idmançımız,

Dünya kubokunun sahibi Yelena Yemayeva dünya çempionatının gümüĢ medalını qazanmıĢdır.

25 avqust 2002

Münhendə güllə atıcılığı üzrə Dünya kuboku yarıĢlarının final mərhələsində idmançımız Ġradə HəĢimova

kiçikçaplı tapançadan 25 metr məsafəyə atəĢ açmaqla III nəticə göstərərək bürünc medala layiq görülmüĢdür.

6 sentyabr 2002

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev MOK-un inzibati binasında

Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının rəhbərliyi və sablya üzrə qadınlardan ibarət yığma komandasının

üzvləri ilə görüĢmüĢdür.

7 sentyabr 2002

Ġranda keçirilən sərbəst güləĢ üzrə dünya çempionatında Sidney Olimpiya oyunlarının qalibi Namiq

Abdullayev ikinci yeri tutmuĢdur.

8 sentyabr 2002

Dünya yığma komandasının tərkibində Rusiya komandası ilə qarĢılaĢan dünyanın ən gənc qrossmeysteri,

Bakı Ģahmat məktəbinin yetirməsi Teymur Rəcəbov ovqat dünya çempionu Anatoli Karpovu məğlubiyyətə

uğratmıĢdır.

12 sentyabr 2002

Gəncədə Olimpiya Ġdman Kompleksinin təntənəli açılıĢ mərasimi olmuĢdur. Mərasimdə Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev iĢtirak etmiĢ və geniĢ nitq söyləmiĢdir. Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Ġlham Əliyev kompleksin açılıĢında çıxıĢ etmiĢdir.

22 sentyabr 2002

Moskvada keçirilən yunan-Roma güləĢi üzrə 47-ci dünya çempionatında ölkəmizi təmsil edən Fərid

Mansurov gümüĢ medal qazanmıĢdır.

28-29 sentyabr 2002

Bakı Ġdman Sarayında iki dəfə Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun xatirəsinə həsr olunmuĢ 26-cı

beynəlxalq cüdo turniri keçirilmiĢdir. 9 ölkədən 200-dən çox idmançının iĢtirak etdiyi turnirdə komandamız 8

qızıl, 10 gümüĢ və 13 bürünc medal qazanaraq birinci yeri tutmuĢdur. Turnirin açılıĢında iĢtirak edən Avropa

Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizir ölkə idmanının inkiĢafında və onun dünya miqyasında tanınması

istiqamətində göstərdiyi əvəzsiz xidmətlərinə görə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevə

Avropa Cüdo Federasiyasının fəxri qızıl medalını təqdim etmiĢdir.

29 sentyabr 2002

25


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Yuqoslaviyada keçirilən kikboksinq üzrə dünya çempionatında ölkəmizin idmançıları 1 gümüĢ, 1 bürünc

medal əldə etmiĢlər.

26


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOK yeni iqamətgaha köçdü

Azərbaycanda idmanın inkiĢafı üçün müasir qurğuların, maddi-texniki bazanın zəruriliyini nəzərə alan Milli

Olimpiya Komitəsi 1999-cu ildə Olimpiya idman obyektlərinin tikintisinə baĢladı. Bakıda hər biri 500 tamaĢaçı

tutan iki universal zaldan ibarət Olimpiya idman kompleksinin tikintisi 2000-ci ilin oktyabr ayında baĢa

çatdırıldı. Həmin ayın 20-də Olimpiya Kompleksinin təntənəli açılıĢ mərasimi oldu. Mərasimdə Azərbaycan

Prezidenti Heydər Əliyev, respublikamıza qonaq gəlmiĢ Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roq,

AOK-un baĢ katibi Mario Peskante və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak etdilər.

Beləliklə, yeni Olimpiya Kompleksi idmançıların ixtiyarına verildi. Ġndi kompleksin zallarında idmançılar

məĢq edir, burada tez-tez müxtəlif yarıĢlar keçirilir. Olimpiya Kompleksinin istifadəyə verilməsindən cəmi dörd

ay sonra Milli Olimpiya Komitəsi üçün inzibati binanın tikintisi də baĢa çatdırıldı.

2001-ci il martın 27-də Bakıda Milli Olimpiya Komitəsinin yeni inzibati binasının açılıĢ mərasimi oldu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə iĢtirak etdi, MOK-un yeni ofisinin açılıĢını

bildirən qırmızı lenti kəsdi.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev ölkə rəhbərinə binanın MOK-un öz vəsaiti

hesabına tikilməsi, müasir tələblərə cavab verən binanın layihəsinin azərbaycanlı memar tərəfindən

hazırlanması, onun inĢaat və mühəndis iĢlərini respublika inĢaatçılarının yerinə yetirməsi haqqında məlumat

verdi. Bir il ərzində tikilib istifadəyə verilmiĢ ofis dörd mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə olimpiya

muzeyi, qonaq və digər xidmət otaqları yerləĢir.

Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuĢ, iĢıqlı və gözəl iĢ otaqları, geniĢ və yaraĢıqlı dəhlizlər, foyelər,

konfrans və iclas salonları göz oxĢayır. Bina informasiya və kompüter xidməti avadanlıqları ilə təchiz

olunmuĢdur. Buruda MOK icra aparatının səmərəli fəaliyyəti, böyük tədbirlərin, konfrans və iclasların

keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdır.

AçılıĢ mərasimində iĢtirak edən Prezident Heydər Əliyev MOK-un yeni binasının mərtəbələrini gəzdi,

qonaq otağına, olimpiya muzeyindəki hədiyyələrə, idman jurnallarına, idmançılarımızın beynəlxalq yarıĢlarda

qazandıqları mükafatlara, iĢ otaqlarına quraĢdırılmıĢ müasir avadanlıqlara baxdı, binanın pəncərəsindən Ģəhəri

və ətrafdakı idman sağlamlıq komplekslərini, idman meydançasını seyr etdi.

"Olimpiya dünyası" , 20 oktyabr 2000-ci il.

27


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin yeni inzibati binasının

istifadəyə verilmə mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin

nitqi

- Əziz idmançılar, olimpiyaçılar!

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Bu günlərdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BaĢ Məclisinin hesabat-seçki yığıncağı keçirildi və siz

ötən dörd il ərzində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin keçdiyi yol, əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında geniĢ

müzakirə elədiniz. Milli Olimpiya Komitəsinin yeni icraiyyə komitəsi seçilibdir. Demək, Azərbaycan Milli

Olimpiya Komitəsinin iĢinin ikinci mərhələsi baĢlayıbdır. Mən ikinci mərhələni ona görə deyirəm ki, üç-dörd il

bundan öncəki vaxtı xatırlasaq, onda Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsinin varlığını, yoxluğunu çox az

adam bilirdi.

Bu sahəyə lazımi diqqət göstərilməməsinin səbəbi olmuĢdur, nəticəsi olmuĢdur. Bəlkə də bunu qüsur hesab

etməmək olar. Ancaq son illərdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi geniĢ fəaliyyət göstərir. Həm ölkənin

daxilində, həm də dünya miqyasında Azərbaycan idmançılarının, olimpiyaçılarının müxtəlif yarıĢlarda iĢtirak

etməsi və yaxĢı nəticələr əldə etməsi - bunlar Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsinin varlığını nümayiĢ

etdirdi. Nəinki varlığını, eyni zamanda bu sahənin bizim müstəqil Azərbaycan üçün nə qədər böyük əhəmiyyətə

malik olduğunu göstərdi.

Biz böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda, müstəqil dövlətdə özünün Milli Olimpiya

Komitəsi var. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində, Avropa Olimpiya

Komitəsində və baĢqa beynəlxalq idman təĢkilatlarında təmsil olunubdur, öz yerini tutubdur. Hətta cəsarətlə

demək olar ki, gözlənildiyindən də çox nailiyyətlər əldə edibdir.

Mən sizi bu münasibətlə təbrik edirəm. Sizə, xüsusilə Milli Olimpiya Komitəsinin yeni seçilmiĢ rəhbər

orqanlarına yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Biz son illər, xüsusən Sidney Yay Olimpiadasına hazırlıq dövründə

və Olimpiadanın keçirildiyi zaman Azərbaycan idmançılarının orada fəal iĢtirakı və Vətənə gözəl qələbələrlə

qayıtmaları ilə əlaqədar müstəqil dövlətimizdə böyük hadisələrin baĢ verdiyinin Ģahidi olduq. Ġndi idman, bədən

tərbiyəsi və xüsusən olimpiya hərəkatının dünyada, hər bir ölkədə nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğu

haqqında geniĢ danıĢmağa ehtiyac yoxdur. Biz bu barədə keçmiĢ görüĢlərimizdə, müzakirələrimizdə öz

fikirlərimizi bildirmiĢik.

Mən fürsətdən istifadə edərək, bir də onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti, hökuməti ölkəmizdə

idmanın, bədən tərbiyəsinin kütləviliyinin təmin olunmasını və birinci növbədə, Azərbaycanda gənclərin, təkcə

gənclərin yox, yuxarı yaĢlı insanların da həm bədən tərbiyəsi ilə, həm də idmanla məĢğul olmasını əsas

məsələlərdən biri hesab edir.

Bizim dövlətimizi təĢkil edən bizim xalqımızdır, bizim millətimizdir. Ġnsanlar, xalq, millət fiziki cəhətdən

nə qədər sağlam olsa, bizim ölkəmiz bir o qədər sağlam olacaq, inkiĢaf edəcək və gələcəyə böyük-böyük

uğurlarla gedəcəkdir. Ġdmanın, bədən tərbiyəsinin xüsusən gənclər üçün nə qədər əhəmiyyətli olması da yaxĢı

məlumdur.

Amma mən bunu bir daha və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, son onilliklərdə dünyada, demək olar ki,

bütün ölkələrdə, təəssüflər olsun, müxtəlif mənfi vərdiĢlərin, insanların sağlamlığına, təkcə fiziki yox, əqli

sağlamlığına böyük zərbələr vuran vərdiĢlərin və adətə çevrilmiĢ halların geniĢ yayıldığı bir vaxtda, gərək hər

ölkə, hər dövlət, hər xalq öz insanlarının bütün bu mənfi yollara düĢməsinin qarĢısını alsın. Bu, birincisi,

dünyada narkomaniyanın yeni yayılmasıdır. Ġnsanlar arasında, xüsusən gənclər arasında müxtəlif narkotik

maddələrə meyl göstərilməsi, spirtli içkilərin istifadəsinin geniĢ yayılması, müxtəlif əxlaq pozğunluqlarının

yayılması - bunlar hamısı hər bir insana, hər bir cəmiyyətə, hər bir millətə böyük zərbə vuran amillərdir. Ona

görə də məhz indiki zamanda, - yəni XXI əsrin əvvəlində, təəssüflə bir də deyirəm ki, bu mənfi meyllərin getgedə

geniĢləndiyi və dünya ictimaiyyətinin, dünya təĢkilatının bundan böyük narahatçılıq keçirdiyi, bunların

qarĢısını al-maq üçün tədbirlər gördüyü, ancaq əfsuslar olsun ki, təsirli tədbirlər görülə bilmir, - belə bir vaxtda

biz gərək öz xalqımızın, öz millətimizin insanlarının sağlamlığı haqqında daim düĢünək.

Bizim xalqımız, millətimiz öz tarixi adət-ənənələrinə görə, öz mentalitetinə görə, baĢqa xalqlara nisbətən,

belə mənfi hallara o qədər meylli olmayıbdır. Ancaq indi dünya getdikcə bir-birinə yaxınlaĢdığı bir zamanda,

qloballaĢma istiqamətinin meydana çıxdığı bir zamanda və bəzi ölkələrdə mövcud olan əxlaq pozğunluqlarına,

narkomaniyaya və baĢqa bu cür hallara azadlıq verildiyi, hətta bəzi hallarda onların qanuniləĢdirildiyi bir vaxtda

biz nə qədər diqqətli olmalıyıq, nə qədər sayıq olmalıyıq. Millətimizi keçmiĢdən indiyə qədər olduğundan da

çox qorumalıyıq və bu istiqamətdə bədən tərbiyəsinin, idmanın çox böyük rolu vardır.

28


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Birincisi, biz idmanı, bədən tərbiyəsini kütləvi etməliyik. Gənclərin tam əksəriyyətini buna cəlb etməliyik,

bu, Azərbaycan vətəndaĢının hərtərəfli gələcəyi üçün təməldir. Buna nail olmaq üçün təbiidir ki, lazımi

imkanlar da yaratmalıyıq, lazımi Ģərait də yaratmalıyıq. Bu barədə dövlət, hökumət öz imkanları çərçivəsində

lazımi iĢlər görür. Ancaq sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı dövründə, özəlləĢdirmə prosesi dövründə, -

onun gələcəyini nəzərə alsaq, - dövlətin imkanları məhdudlaĢır. Amma sərbəst fəaliyyət göstərən həm

kommersiya təĢkilatlarının, həm ictimai təĢkilatların, həm də müxtəlif baĢqa təĢkilatların imkanları geniĢlənir.

Ona görə də biz bu Ģəraitə uyğunlaĢmalıyıq və uyğunlaĢaraq hər bir sahədə təĢəbbüskarlıq nümayiĢ etdirməliyik.

Ġndi Azərbaycanda idmanı, bədən tərbiyəsini kütləvi etmək üçün və ən yüksək istedada malik olan

idmançılarımızın olimpiya oyunlarında, yaxud da müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirakını təmin etmək üçün

imkanlarımız daha da çoxdur. Ona görə də mən bu fürsətdən istifadə edərək, bütün təĢkilatları - həm dövlət,

həm də qeyri-dövlət təĢkilatlarını, biznes aləmini, hamını Azərbaycanın gələcəyi üçün vacib olan bu böyük iĢə

dəvət edirəm, çağırıram. Güman edirəm ki, mənim bu səsim eĢidiləcək və biz gələcək illərdə bunların nəticəsini

görəcəyik. Artıq nümunə vardır. Nümunə ondan ibarətdir ki, Milli Olimpiya Komitəsi son illərdə olimpiya

hərəkatının inkiĢaf etdirilməsi üçün müxtəlif təĢkilati tədbirlər, təbliğatı tədbirlər həyata keçirib Azərbaycanın

Milli Olimpiya Komitəsini lazımi səviyyəyə qaldırıbdır. Ancaq bu, məsələnin bir hissəsidir. Eyni zamanda Milli

Olimpiya Komitəsi qısa bir müddətdə öz daxili imkanlarından istifadə edərək, idman, bədən tərbiyəsi iĢinin

maddi-texniki bazasını yaratmaqla da məĢğul olubdur. Bu, çox sevindirici haldır.

Biz bir müddət əvvəl Milli Olimpiya Komitəsinin burada qısa müddətdə inĢa etdiyi və gənclərin,

idmançıların istifadəsinə verdiyi gözəl müasir olimpiya idman kompleksinin açılıĢında iĢtirak etdik. Mən sonra

maraqlanıram. Deyirlər ki, gənclər o qədər həvəslə gəlib oradan istifadə edirlər ki, indi o, azlıq edir. Milli

Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev bəyan edibdir ki, Gəncədə də, Naxçıvanda da belə olimpiya

kompleksləri tikilir. Amma güman edirəm ki, bu da son hədd deyildir. Bir halda ki, bu iĢi baĢlamısınız, bunu

geniĢləndirmək lazımdır. Bir, iki, üçlə iĢ qurtara bilməz. Ya gərək baĢlamayaydınız, ya da baĢlayıb insanları

həvəsləndirmisinizsə, gərək onların hamısı üçün Ģərait yaradasınız, yəni olmasın ki, təkcə Bakının, Gəncənin,

yaxud Naxçıvanın gəncləri bu cür imkanlardan istifadə edə bilsin, amma baĢqaları yox. Təbiidir ki, hər yerdə

eyni həcmdə ola bilməz. Ancaq hər yerin öz xüsusiyyətinə uyğun olan belə komplekslər yaratmaq lazımdır.

Mən bu iĢlərdə Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı bir təĢkilat olmasını nəzərə alıram. Ancaq eyni zamanda

bütün bu iĢləri yalnız Milli Olimpiya Komitəsinin üzərinə qoymaq fikrində deyiləm. Görürəm, burada bir çox

nazirlər, baĢqa sanballı adamlar oturublar. Azərbaycanca bir söz var: imkanlı adamlardır. Ona görə hərə öz

təĢkilatının imkanlarından istifadə etməlidir. Ġndi bazar iqtisadiyyatı dövründə bəzi insanlar Ģəxsən çox

zənginləĢirlər. Onun bir hissəsini bu Ģeylərə ayırsınlar. Bu, daha da böyük xeyirxahlıq olar. Hər bir yerə vəsait

qoymaq yaxĢı nəticə verər. Amma gənclərimizin sağlam böyüməsi üçün, onların sağlam gələcəyi üçün qoyulan

vəsait hər bir Ģeydən qiymətlidir.

Ona görə də mən sizi dəvət edirəm ki, Milli Olimpiya Komitəsinin bu təĢəbbüsünə qoĢulasınız. Təbiidir ki,

təkcə burada oturanlar yox, - bizim televiziya mənim bu çıxıĢımı, respublikaya çatdıracaqdır, - hamını dəvət

edirəm, hamını çağırıram.

Milli Olimpiya Komitəsi də artıq bu sahədə - həm iĢi təĢkil etmək, həm də onların müasir tələblərə cavab

verən bu cür obyektləri qısa zamanda yaratmaq sahəsində yaxĢı təcrübə əldə edibdir. Məsələn, biz Milli

Olimpiya Komitəsinin idman mərkəzini açarkən, mən baxdım, çox gözəldir və dünya standartlarına uyğundur.

Orada bizim gənclərimizin idmanla məĢğul olması üçün bütün imkanlar var və bunlardan səmərəli istifadə

edilir.

Biz bu gün buraya Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasının açılıĢına gəlmiĢik. Əgər düzünü desək,

mən heç təsəvvür edə bilməzdim ki, belə gözəl, müasir tipli və Milli Olimpiya Komitəsinin iĢinin daha da

səmərəli aparılması üçün lazımi imkanlara malik olan belə binanı Milli Olimpiya Komitəsi öz daxili vəsaitindən

istifadə edərək, bir il müddətində tikib, yaradıbdır. Bu, çox təqdirəlayiq hadisədir. Mən bu münasibətlə Milli

Olimpiya Komitəsini, bütün Azərbaycanın idmançılarını ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, belə bir inzibati

binanın yaranması Milli Olimpiya Komitəsinin gələcəkdə görəcəyi təĢkilati iĢlərin daha da yüksək səviyyəyə

qalxmasına kömək edəcəkdir.

Mən burada nə görürəm? Birincisi, Milli Olimpiya Komitəsinin çox gözəl təĢəbbüsünü. Ġkincisi, burada

görülən iĢlərin - həm memarlıq iĢlərinin, həm layihə iĢlərinin, həm də inĢaat iĢlərinin yüksək keyfiyyətini.

Üçüncüsü, bu da çox əsasdır. Azərbaycanda müəyyən məqsədlərə xidmət edəcək yeni bir gözəl bina yaranıbdır.

Heç kəs dünyada əbədi deyildir. Ancaq bu dünyaya gəlib, həyatını sürüb gedən insan əgər iz qoyursa,

demək, o, daha da qiymətlidir. Bu, bəzilərinə nəsib olmur. Bəziləri bunu edə bilərlər, amma onların dərrakəsi

çatmır. Amma kim ki, edə bilir və bunu qiymətləndirir, özünün Ģəxsi imici naminə yox, sadəcə, Ģəhərimizin,

ölkəmizin, xalqımızın inkiĢafı naminə edirsə, bu, təbiidir ki, əsl vətəndaĢlıqdır, əsl yüksək insani keyfiyyətdir.

Mən baxdım, artıq burada böyük, geniĢ idman kompleksi yaranıbdır. Gənclər və Ġdman Nazirliyinin binası,

yeni açdığımız olimpiya kompleksi, futbol stadionu, bütün olimpiya iĢlərinin təĢkili ilə məĢğul olmaq üçün, bu

29


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

iĢə cəlb olunmuĢ insanlara yaxĢı iĢ Ģəraiti yaratmaq üçün tikilmiĢ bu inzibati bina. Bir də ki, bu, gözəl memarlıq

abidəsidir, Ģəhərimizi gözəlləĢdirir. Hər yaranan Ģey xalqa qalır, millətə qalır. Ġnsanlara qalmır. Heç kəs

yaratdığını özü ilə o dünyaya aparmır. Ona görə də mən bu gün çox sevinirəm.

Eyni zamanda hesab edirəm ki, bayaq dediyim kimi, Milli Olimpiya Komitəsi baĢladığı bu xeyirxah iĢi

davam etdirəcəkdir. Həm ölkəmizin paytaxtı Bakıda, həm də Azərbaycanın baĢqa Ģəhərlərində Azərbaycanın

müvafiq təĢkilatları Milli Olimpiya Komitəsinə yardımlar edəcəkdir.

Artıq qeyd etdim ki, Milli Olimpiya Komitəsi həm Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində, həm Avropa

Olimpiya Komitəsində, həm də müxtəlif beynəlxalq idman təĢkilatlarında tanınıb, sayılır. Təsadüfi deyil ki,

Azərbaycanda indiyə qədər heç vaxt olmamıĢ bir necə beynəlxalq, dünya yarıĢları keçirilir və bundan sonra da

keçiriləcəkdir. Bu, iĢin baĢlanğıcıdır və onu göstərir ki, Azərbaycanın bu sahədə böyük potensialı var. Sadəcə,

bu potensialı indiyə qədər hərəkətə gətirənlər olmamıĢdır. Bu gün məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, Olimpiya

Komitəsinin yeni rəhbərliyi və onun rəhbər orqanları Azərbaycanın bu güclü potensialını inkiĢaf etdirmək üçün

artıq düz yoldadır. Ümid edirəm ki, düz yolda da olacaqdır.

Gənclər və Ġdman Nazirliyinin qarĢısında, Milli Olimpiya Komitəsinin qarĢısında böyük vəzifələr durur.

Dediyim kimi, birincisi, bütün bu imkanlardan istifadə edib gənclərimizi idmana, bədən tərbiyəsinə daha da çox

cəlb etməkdir. Ġkincisi də, görülən iĢlərin ən son nəticəsi beynəlxalq yarıĢlarda öz əksini tapmasıdır. Ola bilər,

sənin burada çox gözəl idmançın olsun. Beynəlxalq yarıĢlarda birinci yeri qazanan, qızıl medal alan idmançıdan

daha yüksək qabiliyyətə malik olsun. Ancaq əgər sən onu üzə çıxarmasan, hazırlamasan, ona imkan yaratmasan,

o, təbiidir ki, elə öz qabının içində, Azərbaycanda bir söz var, öz çölməyinin içində qalacaqdır. Ona görə də

indiki vəziyyət Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinə imkanlar verir ki, iĢini bundan sonra da gücləndirsin.

QarĢıda Afina olimpiya oyunları var. Artıq ona ciddi hazırlıq iĢləri aparmaq lazımdır və mənə Ġlham

Əliyevin verdiyi məlumata görə, bu iĢlər aparılır. Amma bir o deyildir. Gərək Azərbaycan nümayəndələri bütün

baĢqa beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirak etsinlər. Ola bilər, bir dəfə qalib olsun, bir dəfə məğlub olsunlar. Bu, narahat

etməməlidir. Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan nümayəndələri beynəlxalq yarıĢlarda nə qədər çox iĢtirak etsələr,

o qədər çox təcrübə toplayacaqlar. Onlar o yarıĢların bütün incəliklərini öyrənəcəklər. O qədər həvəslənəcəklər

ki, bu yarıĢlarda yenidən iĢtirak edib, yeni nailiyyətlər qazanmağa çalıĢacaqlar ki, nəhayət, istədikləri zirvəyə

qalxa bilsinlər. Bu, bizim Milli Olimpiya Komitəsinin qarĢısında duran vəzifədir. Gənclər və Ġdman Nazirliyinin

qarĢısında duran vəzifədir. Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Milli Olimpiya Komitəsi və nazirlik

bu vəzifələri uğurla yerinə yetirəcəklər.

Mən bu gün sizinlə, idmançılarla yenidən görüĢümdən çox məmnunam. Bilirsiniz ki, mən keçmiĢ

zamanlarda həm Azərbaycanda, həm də Moskvada çox rəhbər iĢlərdə olmuĢam. Ancaq mənim idmançılarla son

zamanlardakı belə tez-tez görüĢüm keçmiĢ zamanlarda olmayıbdır. Bu nəyi göstərir? Mənim buna həvəsim

həmiĢə olubdur. Ancaq bunun üçün Ģərait lazımdır. Ġndi siz, idmançılar bu Ģəraiti yaradırsınız, müxtəlif belə

tədbirlər keçirirsiniz. Bizim xalqımızı, vətəndaĢlarımızı öz nailiyyətlərinizlə sevindirirsiniz. Bu, məni də

sevindirir. Ona görə də mən daha da tez-tez sizinlə görüĢür, sizə öz sözlərimi deyir, tövsiyələrimi verirəm.

Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, Azərbaycan idmanına, olimpiya hərəkatına,

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.

Azərbaycan”, 28 mart 2001-ci il

30


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 15-ci ildönümünə həsr olunmuĢ

təntənəli gecə. Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin çıxıĢı

(26 oktyabr 2007-ci il)

Oktyabrın 26-da “Gülüstan” sarayında Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) yaranmasının 15ci

ildönümü münasibətilə təntənəli gecə keçirilmiĢdir.

Azərbaycan Prezidenti, MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir.

Salona toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevi və xanımı Mehriban Əliyevanı hərarətli alqıĢlarla

qarĢıladılar.

Prezident Ġlham Əliyev gecədə çıxıĢ etdi.

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin

çıxıĢı

- Hörmətli xanımlar və cənablar!

Əziz qonaqlar!

Əziz idmançılar!

Mən sizin hamınızı salamlayır və Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 15 illik yubileyi münasibətilə

ürəkdən təbrik edirəm.

Bu illər ərzində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi çox Ģərəfli bir yol keçmiĢdir. Biz qarĢımıza

qoyduğumuz bütün vəzifələri həll etmiĢik. Azərbaycanda idmanın inkiĢafı çox sürətlə gedir və idmançılarımızın

çıxıĢlarında və Azərbaycanda idman infrastrukturunun gücləndirilməsində biz bunu görürük. Ġdmançılarımız

bizi sevindirir, müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda doğma vətənimizi çox ləyaqətlə təmsil edir, hər il yüzlərlə

medallar vətənə gətirirlər. Təkcə bu il idmançılarımız beynəlxalq yarıĢlarda 300-dən çox medal qazanmıĢlar və

bunların 127-si qızıl medaldır. 127-si olimpiya idman növlərində qazanılmıĢ medallardır.

Azərbaycanda idmanın həm olimpiya, həm də qeyri-olimpiya idman növləri inkiĢaf edir. Biz bu idman

növləri arasında heç vaxt fərq qoymamıĢıq. Çünki Azərbaycanda idmanın hər bir növü bizim üçün lazımdır,

bizim üçün vacibdir və bütün idman növlərində iĢtirak edən idmançılar bizim fəxrimizdir. Azərbaycanda idmana

bundan sonra da böyük diqqət göstəriləcəkdir. Bu diqqət və qayğı nəticəsində idman infrastrukturu yeniləĢir,

müasirləĢir. Bu məsələyə çox böyük diqqət göstərilir.

Bilirsiniz ki, Milli Olimpiya Komitəsinin təĢəbbüsü ilə 2000-ci ildən baĢlayaraq bu günə qədər

Azərbaycanda, xüsusilə bölgələrdə idman kompleksləri tikilir və ən yüksək səviyyəyə cavab verən komplekslər

idmançıların sərəncamına verilmiĢdir.

Bu günə qədər 13 Olimpiya idman kompleksi tikilmiĢdir və 18 kompleksin tikintisi gedir. Gələcəkdə

Azərbaycanın bütün rayonlarında idmanla məĢğul olmaq üçün müasir infrastruktur yaradılacaqdır. Bu

komplekslərdə həm yerli idmançılar öz peĢəkarlığını artıracaqlar, həm də o rayonlarda yaĢayan insanlar

komplekslərdən səmərəli istifadə edəcəklər və edirlər. Eyni zamanda, onlarda müxtəlif beynəlxalq yarıĢlar da

keçirilə bilər. Azərbaycanda artıq belə bir təcrübə var. Bölgələrdə yerləĢən Olimpiya komplekslərində dünya

səviyyəli beynəlxalq yarıĢlar da keçirilir. Bütövlükdə, biz bu sahəyə də böyük diqqət göstəririk.

Azərbaycanda son illər ərzində bir neçə mötəbər beynəlxalq yarıĢ - bədii gimnastika və güləĢ üzrə Avropa və

dünya çempionatları keçirilmiĢdir. GüləĢ üzrə dünya çempionatında iĢtirak etmiĢ ölkələrin sayı 103-ə çatmıĢdır

və bu, Beynəlxalq GüləĢ Federasiyası tərəfindən keçirilmiĢ tədbirlər arasında rekord göstəricidir. Bütün

dünyada güləĢlə məĢğul olan ən güclü idmançılar Azərbaycana toplaĢmıĢdılar və bu çempionat ən yüksək

səviyyədə keçmiĢdir. Yəni, mötəbər beynəlxalq yarıĢların keçirilməsində bizim çox gözəl təcrübəmiz var.

Biz beynəlxalq əlaqələri geniĢləndirir və möhkəmləndiririk. Azərbaycan dünya olimpiya hərəkatında özünəlayiq

yerini tuta bilmiĢdir. Avropa Olimpiya Komitəsi çərçivəsində çox fəal iĢləyir. Müxtəlif ölkələrlə bizim çox

səmərəli əməkdaĢlığımız var. Müxtəlif beynəlxalq federasiyaların rəhbərləri, prezidentləri Azərbaycana

dəfələrlə gəlmiĢ, vəziyyətlə tanıĢ olmuĢlar və bu da bizim beynəlxalq mövqelərimizi daha da möhkəmləndirir.

Mən xatırlayıram ki, bir neçə il bundan əvvəl Avropa Olimpiya Komitəsinin o vaxtkı prezidenti cənab Roqq

çıxıĢlarının birində - Avropa Olimpiya Komitəsinin yığıncağında demiĢdir ki, Azərbaycan Milli Olimpiya

Komitəsinin fəaliyyəti bütün baĢqa olimpiya komitələri üçün nümunə ola bilər. Bu, bizim iĢimizə verilən böyük

qiymətdir və bildiyiniz kimi, Azərbaycan dünyada artıq özünü idman ölkəsi kimi tanıda bilibdir. Bizim

fəaliyyətimiz, idmana göstərilən diqqət və əlbəttə, idmançılarımızın uğurlu çıxıĢları belə bir nəticəyə gətirib

çıxarıbdır.

31


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Əlbəttə ki, idman infrastrukturunun yaradılması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq idmançıların

çıxıĢları, onların uğurlu fəaliyyəti bizim xalqımızı sevindirən ən böyük amillərdir. Ölkəmizin bayrağı

beynəlxalq yarıĢlarda hər dəfə qaldırılanda, dövlət himnimiz səslənəndə hər bir Azərbaycan vətəndaĢının ürəyi

qürur hissi ilə dolur. Bu, Azərbaycanın Ģöhrətidir, Azərbaycanın qələbəsidir və mən istəyirəm ki, belə

qələbələrin sayı çox olsun və ildən-ilə artsın. Biz müstəqil ölkə kimi Olimpiya oyunlarında da çox uğurla iĢtirak

etmiĢik, çıxıĢ etmiĢik. Sidney və Afina Olimpiya oyunlarında idmançılarımız 8 medal qazanmıĢlar. Onlardan 3ü

qızıl medal olmuĢdur. Bu, dünya ölkələrinin reytinqi çərçivəsində çox yüksək göstəricidir.

Ġndi Pekin yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq prosesi gedir. Artıq 15 lisenziya qazanılmıĢdır. Əminəm ki, növbəti

mərhələdə bu lisenziyaların sayı kəskin Ģəkildə artacaqdır. Ümid edirəm ki, bizim idmançılarımız Pekində də öz

imkanlarını, peĢəkarlığını göstərərək, doğma Vətənə medallar gətirəcəklər.

Azərbaycanda indi idmana göstərilən diqqət çox yüksək səviyyədədir. Ġdmançıların məiĢət problemləri öz

həllini tapır. Hər ilin yekunlarına görə, 20-dən çox idmançıya mənzillər verilir, idmançılara, idman

mütəxəssislərinə, məĢqçilərə digər yardımlar göstərilir. Yəni bu, bizim idmana olan münasibətimizin

göstəricisidir. Çox sevindirici hal ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda idmana rəhbərlik edən qurumlar bir

kollektiv Ģəklində fəaliyyət göstərirlər. Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və Ġdman Nazirliyi, federasiyalar,

idman cəmiyyətləri, klublar – bütün qurumların iĢində böyük dərəcədə əlaqələndirmə var və bu da çox müsbət

bir haldır. Olimpiya hərəkatında müəyyən təcrübə toplamıĢ insan kimi deyə bilərəm ki, bəzi ölkələrdə əsas

gərginlik məhz nazirliklə Olimpiya komitəsi arasında müĢahidə olunur. Belə olan halda, əlbəttə ki, idmana o

qədər də böyük diqqət göstərilmir. Azərbaycanda son 10 il ərzində idmana cavabdehlik daĢıyan bütün qurumlar

vahid komanda kimi iĢləyirlər və bizim uğurlarımızın böyük hissəsi bu amillə bağlıdır. Biz gələcəyə baxırıq.

Ġdmana bundan sonra da diqqət göstərəcəyik. Ġdman məqsədlərinə nəzərdə tutulan büdcə xərcləri ildən-ilə artır.

Bu bizə imkan verəcək ki, Azərbaycanda ən müasir idman infrastrukturu yaradılsın. Mən artıq qeyd etdim ki, 13

olimpiya kompleksi tikilib, 18-i tikilməkdədir, ondan sonra da tikiləcəkdir. Amma bununla bərabər, bəzi

federasiyalar özləri yeni olimpiya komplekslərinin tikilməsi ilə məĢğuldur. Artıq belə komplekslər var və indi

Azərbaycanda idmanla məĢğul olmaq üçün bütün Ģərait var.

Amma, yenə də deyirəm ki, biz gələcəyə baxmalıyıq. Həm idman infrastrukturunun möhkəmlənməsinə,

həm idmançıların təlim-məĢq toplanıĢlarının yüksək səviyyədə keçirilməsinə, peĢəkarlıq, hazırlıq səviyyəsinin

qaldırılmasına, həm də idman mütəxəssislərinin yetiĢdirilməsinə, uĢaq idmanına, yeniyetmə idmanına daha da

böyük diqqət göstərməliyik. Mən çox Ģadam ki, Azərbaycanda idmançıların çox güclü gənc nəsli yetiĢir.

Azərbaycanda idmançı olmaq indi çox Ģərəfli bir iĢdir. Bu, məhz ona görədir ki, cəmiyyətdə idmançılara böyük

rəğbət, böyük hörmət var. Ġndi müxtəlif bölgələrdə, rayonlarda tikilən olimpiya idman komplekslərinə güclü

axın var. UĢaqlar, yeniyetmələr idmanla məĢğul olurlar. Ġdmanla məĢğul olan insanlar həm fiziki, həm də

mənəvi cəhətdən sağlam olurlar, pis vərdiĢlərdən uzaq olurlar. Fiziki cəhətdən güclü insan özünü daha arxayın

hiss edir. Əsl idmançı ondan zəif olan adama heç vaxt əl qaldırmaz, əksinə, əgər kiməsə yardım etmək lazım

olacaqsa, idmançılar, əlbəttə, ən zəif adamın köməyinə yetiĢəcəklər.

Biz indi böyük planlar qururuq. Ən önəmlisi isə, Azərbaycan artıq özünü o qədər arxayın, o qədər inamlı

hiss edir ki, bildiyimiz kimi, 2016-cı ildə Olimpiya oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi haqqında rəsmi müraciət

göndərmiĢik. Azərbaycanın paytaxtı yeddi ən inkiĢaf etmiĢ Ģəhərlərin arasındadır və biz bununla, bir tərəfdən,

onu göstəririk ki, ölkəmizdə idmana çox böyük diqqət göstərilir və idmanın inkiĢafına çalıĢacağıq. Digər

tərəfdən, bu, onu göstərir ki, gənc müstəqil dövlət, cəmi 16 il müstəqil dövlət kimi yaĢayan Azərbaycan artıq

özünü o qədər güclü hesab edir ki, Olimpiya oyunları kimi dünya miqyaslı beynəlxalq yarıĢların keçirilməsinə

də cəhd edir. Bu, ölkəmizin gücünü, artan imkanlarımızı göstərir. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndə həm

iqtisadi, həm siyasi cəhətdən, həm də sosial məsələlərin kəskinləĢməsi baxımından ən ağır vəziyyətdə olan ölkə

idi. Tənəzzül, böhran və xaosun hökm sürdüyü o günləri hamımız yaxĢı xatırlayırıq. Ancaq ötən illər ərzində

Azərbaycan nəinki o ağır, çətin günlərin acı nəticələrini arxada qoyub, həm də inkiĢaf edir. Bu gün bizim

inkiĢafımız o dərəcəyə çatıb ki, Olimpiya oyunları da keçirməyə hazırıq. Biz bunu nəinki 2016-cı ildə, hətta

2012-ci ildə də keçirməyə hazırıq. Amma 2012-ci ildə artıq baĢqa yerdə keçiriləcəkdir. Ola bilsin ki, 2016-cı

ildə Azərbaycan bu məqsədə çatmayacaq, çünki, Olimpiya oyunlarının tarixi onu göstərir ki, ilk dəfə müraciət

edən Ģəhər heç vaxt mükafatlandırılmır. Ancaq Ģübhə etmirəm ki, 2016-cı ildə olmasa da, 2020-ci ildə biz ən

layiqli namizədlərdən biri olacağıq. Biz bu siyasəti bundan sonra da davam etdirəcəyik.

Mən bu gün bütün idmançıları, məĢqçiləri, idman mütəxəssislərini təbrik etmək istəyirəm. Çox böyük

qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, mənim də həyatımın 10 ili idmanla bağlıdır. 1997-ci ildə Milli Olimpiya

Komitəsinin prezidenti vəzifəsinə seçilərkən idmançılara və bütün idman ictimaiyyətinə söz vermiĢdim ki, mən

əlimdən gələni edəcəyəm ki, Azərbaycanda idman sürətlə inkiĢaf etsin, idmançıların problemləri həll olunsun,

Azərbaycan güclü idman dövlətinə çevrilsin. Mən çox Ģadam ki, qarĢıya qoyduğumuz bütün vəzifələr öz həllini

tapıbdır. Elə bir məqam yoxdur ki, biz indi deyək ki, buna nail ola bilməmiĢik. Ġdmançılar yaxĢı bilirlər ki,

dünya, Avropa çempionatlarında, müxtəlif yarıĢlarda, əlbəttə, qələbə də olur, məğlubiyyət də olur. Bundan heç

32


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

kim sığortalanmamıĢdır. Amma əsas odur ki, Azərbaycanda idman sürətlə inkiĢaf edir. Ġdmançılar öz

peĢəkarlığını artırırlar, Azərbaycan sözün əsl mənasında idman dövlətinə çevrilibdir.

Mən bütün idmançıları, bütün dostlarımı, bütün əməkdaĢları, yəni həmkarlarımı bu gözəl bayram

münasibətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Bütün qonaqları bir daha salamlamaq istəyirəm. Mən bu gün

bayramda iĢtirak etmək üçün Azərbaycana gəlmiĢ bütün qonaqları qəbul etdim, onlar çox gözəl ürək sözlərini

dedilər.

Bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibətilə təbrik edirəm və idmançılara gələcək qələbələr

arzulayıram. Sağ olun.

AzərTAc

26 oktyabr 2007-ci il

33


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin iclasları

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BaĢ Məclisinin

Hesabat - seçki yığıncağı

Martın 24-də Bakıda “Hyyat-Recensi” otelində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) BaĢ

Məclisinin hesabat-seçki yığıncağı keçirilmiĢdir.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Azərbaycan Dövlət Neft ġirkətinin birinci vitse-prezidenti, Milli

Məclisin deputatı Ġlham Əliyev yığıncağı giriĢ sözü ilə açaraq, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Milli

Olimpiya Komitələri ilə Əlaqələr Departamentinin rəisi Pyere Mironu və digər qonaqları səmimiyyətlə

salamladı, MOK-a göstərdiyi qayğıya görə cənab Miroya təĢəkkürünü bildirdi. Yığıncağın gündəliyi təsdiq

olunduqdan sonra MOK prezidenti Ġlham Əliyev Olimpiya Komitəsinin 1997-2000-ci illərdəki fəaliyyəti

haqqında Ġcraiyyə Komitəsinin hesabat məruzəsi ilə çıxıĢ etdi.

Hörmətli məclis iĢtirakçıları!

Xanımlar və cənablar!

Bu gün biz buraya Milli Olimpiya Komitəsinin son dörd il ərzindəki fəaliyyətinə yekun vurmaq və növbəti

dörd il müddətinə MOK-un yeni tərkibini müəyyənləĢdirib, rəhbər orqanları seçmək üçün toplaĢmıĢıq. Ötən illər

ərzində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin istər ölkə daxilində, istərsə də beynəlxalq miqyasda nüfuzu

artmıĢdır. Ġndi Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin adı böyük hörmətlə çəkilir. Bu, bir tərəfdən MOK-un

ardıcıl, məqsədyönlü iĢindən irəli gəlirsə, digər tərəfdən dövlətimizin Olimpiya hərəkatına, idmana diqqət və

qayğısının, idmançılarımızın beynəlxalq miqyasda uğurlarının nəticəsidir. Ġndi Azərbaycan idmanı özünün yeni

dirçəliĢ dövrünü yaĢayır, onda həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət dəyiĢiklikləri baĢ verir, perspektivli gənc

idmançılarımızın sayı günbəgün artır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsi 1992-ci il

yanvarın 14-də keçirilmiĢ Ümumrespublika konfransında təsis edilmiĢdir. Gələn il onun 10 yaĢı tamam olur və

biz komitənin yubileyini təntənəli surətdə qeyd edəcəyik. Təəssüf ki, Olimpiya Komitəmiz fəaliyyətə baĢladığı

ilk dövrdə iĢini tələb olunan səviyyədə qura bilmiĢdi. Bu sahədə köklü dəyiĢikliklər edilməsi zərurəti

yaranmıĢdı. 1997-ci ildə MOK-un yeni üzvləri, Ġcraiyyə Komitəsi və prezidenti, bir sözlə, bu gün öz iĢi

haqqında hesabat verən yeni heyət seçildi.

Biz fəaliyyətimizin ilk günlərində Azərbaycan Olimpiya Hərəkatının real vəziyyətini öyrəndik, mövcud

problemləri aĢkara çıxartdıq, iĢə əngəl törədən amilləri müəyyənləĢdirdik və onları aradan qaldırmaq üçün

təxirəsalınmaz tədbirlər gördük. Bütün bunlar nə qədər çətin olsa da, öhdəsindən gələ bildik. Hesab edirəm ki,

1997-ci ildə seçilmiĢ yeni heyət komitənin fəaliyyətində müsbət istiqamətdə əsaslı dönüĢ yarada bilmiĢdir.

Respublikada Olimpiya Hərəkatının sürətlə inkiĢafına zəmin yaratmıĢ, ölkənin beynəlxalq Olimpiya Hərəkatına

fəal qoĢulmasını təmin etmiĢdir. Komitənin qazandığı uğurlar çoxdur və onlar göz qabağındadır. Ən böyük

uğurumuz Sidney Olimpiya oyunlarında əldə olunmuĢdur. Əvvəlki olimpiadalarla müqayisədə, XXVII Yay

Olimpiya oyunlarına Azərbaycanda diqqət daha böyük idi. Bu da təsadüfi deyildi. Respublikada olimpiya

Hərəkatının təbliği və yayılması, habelə idmanın inkiĢafı istiqamətində qısa müddətdə xeyli tədbirlər həyata

keçirilmiĢdir. Sidney Olimpiadasına hazırlıq dövründə idmançılarımızın müxtəlif səviyyəli beynəlxalq

yarıĢlarda uğurlu çıxıĢları hər bir Azərbaycan vətəndaĢında haqlı qürur hissi doğururdu. Belə uğurlu çıxıĢların

nəticəsi idi ki, Atlanta Olimpiadası ilə müqayisədə daha çox lisenziya qazanıldı.

Sidneydə respublikamız 31 idmançı ilə təmsil olundu. Ġdmançılarımız Avstraliyada 3 medal - 2 qızıl, 1

bürünc medal qazana bildilər. Zemfira Mehtəhəddinova stend atıcılığı, Namiq Abdullayev isə sərbəst güləĢ üzrə

yarıĢlarda gərgin idman mübarizəsi Ģəraitində qızıl medal qazanıb Olimpiya çempionu oldular. Gənc

idmançımız Vüqar Ələkbərov isə boks yarıĢlarında bürünc medal əldə etdi. Bundan əlavə, daha 9 idmançımız

fəxri diplomlarla təltif olundu. Rəsul Səlimov, Ruslan Xairov 5-ci, Ġslam Duquçiyev 6-cı, Elçin Ġsmayılov,

Zülfiyyə Hüseynova, Natiq Eyvazov, ġamil Əfəndiyev 7-ci, Elxan Süleymanov 8-ci yerləri tutaraq,

Azərbaycanın həqiqətən də güclü idman ölkəsi olduğunu bir daha bütün dünyaya sübut etdilər. Müstəqil

Azərbaycanın idmançılarının Sidney Olimpiya oyunlarında qazandıqları yüksək nəticələr bizim qəlbimizi böyük

qürur hissi ilə döyündürür. Dörd il əvvəl olimpiadada müstəqil dövlət kimi ilk dəfə iĢtirakımız tarixə bir gümüĢ

medal ilə yazılmıĢdısa, Sidney Olimpiya oyunlarında ikinci dəfə təmsil olunmağımız iki qızıl və bir bürünc

medal ilə nəticələndi. Ötən dəfə 198 ölkə içərisində 61-ci olan Azərbaycan komandası bu dəfə 199 ölkə arasında

34-cü yeri tutdu. Olimpiyaçılarımız Avropa ölkələri arasında 23-cü oldular. Bu, çox yüksək nəticədir. Təsadüf

deyil ki, Sidney oyunlarının bağlanıĢ mərasimində dünyanın ən böyük Olimpiya stadionunda Azərbaycanın

qazandığı nailiyyət ayrıca vurğulandı. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samaranç

idmançılarımızın bu qələbəsi münasibətilə respublikamızın prezidentinə təbrik teleqramı göndərdi.

34


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Bunun yüksək nailiyyət olmasını biz Bakıda Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqun dilindən

də eĢitdik. Hər bir olimpiya komitəsinin əsas vəzifəsi öz ölkəsinin Olimpiya oyunlarında təmsil olunmasını

təmin etməkdir. Ona görə də Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətini qiymətləndirməyin əsas meyarı, Ģübhəsiz

ki, Olimpiya oyunlarında iĢtirak etmək və bu oyunlarda göstərilən nəticələrdir. Hesabat dövrü ərzində

Azərbaycan Olimpiya oyunlarında iki dəfə 1998-ci ildə Naqanoda qıĢ, 2000-ci ildə Sidneydə Yay Olimpiya

oyunlarında iĢtirak etmiĢdir. 1998-ci ilin fevralında Yaponiyanın Naqano Ģəhərində keçirilən XVIII QıĢ

Olimpiya oyunlarında ilk dəfə respublikamız 5 idmançı ilə təmsil olundu. Milli Olimpiya Komitəsi belə hesab

edir ki, QıĢ Olimpiya oyunlarında iĢtirakımız davam etməlidir. Azərbaycanın adı bütün böyük idman

yarıĢlarında, o cümlədən QıĢ Olimpiya oyunları kimi mötəbər tədbirdə səslənməlidir. ġübhə yoxdur ki, bütün

ölkələrdən olan idmançıları bir araya gətirmək, böyükdən kiçiyə kimi hamının diqqət mərkəzində olmaq

baxımından Yay Olimpiya oyunları xüsusilə seçilir. Ona görə də Olimpiya Komitəsi Sidney oyunlarında iĢtiraka

çox böyük məsuliyyətlə yanaĢmıĢdır. Ümumiyyətlə, Sidney oyunları ilə bağlı komitənin fəaliyyətini üç

mərhələyə bölmək olar. Birinci mərhələ Sidney oyunlarına hazırlığı, ikincisi Sidney oyunlarındakı iĢtirakı,

üçüncü mərhələ isə Sidneydən sonrakı tədbirləri əhatə etmiĢdir.

Ġcraiyyə Komitəsinin yeni tərkibi 1997-ci ildə elə ilk iclasında ümumi fəaliyyətimizin birinci mərhələsini

təĢkil edən Sidney oyunlarına hazırlıq tədbirlərini müzakirə etdi. Ġcraiyyə Komitəsi Sidney oyunlarına hazırlıq

konsepsiyasını təsdiq etdi və buna uyğun olaraq hazırlıq iĢləri aparılmağa baĢlandı. Respublika prezidentinin

XXVII Yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq haqqında 1998-ci il 20 fevral tarixli sərəncamı bu prosesə dövlət

səviyyəsində yardımı təmin etdi. Sidney oyunlarına hazırlıq prosesi idmançıların müxtəlif beynəlxalq səviyyəli

yarıĢlarda iĢtirakı, təlim-məĢq toplanıĢlarının təĢkili və keçirilməsi, lisenziyaların qazanılması və bilavasitə

Avstraliyaya səfərlə bağlı inzibati-təĢkilati iĢləri əhatə etmiĢdir. Bütün bu məsələlər məclis iĢtirakçılarına

paylanmıĢ hesabat materialının müvafiq bölmələrində geniĢ əksini tapmıĢdır. Eyni zamanda, hər ilin sonunda

keçirdiyimiz məclislərdəki çıxıĢlarımda bu iĢlərin gediĢi barədə məlumat vermiĢəm. Hesab edirəm ki, bu

məsələlər üzərində geniĢ dayanmağa ehtiyac yoxdur, 2000-ci ilin avqust ayında XXVII Yay Olimpiya oyunları

ilə bağlı fəaliyyətimizin ikinci mərhələsi baĢlandı.

Avqustun 25-də respublika prezidenti Sidney oyunlarında iĢtirak edəcək Azərbaycan idmançılarının

yolasalma mərasimində iĢtirak etdi, idmançılara öz xeyir-duasını və tövsiyələrini verdi. Sidney oyunlarına yola

düĢmək ərəfəsində Milli Olimpiya Komitəsi «Koka-kola» Ģirkəti ilə birgə olimpiyaçılar üçün olimpiya gecəsi

təĢkil etdi. Sentyabrın 20-də nümayəndə heyətimiz Sidneyə yola düĢdü. Ġdmançılarımıza Sidneydə hər cür Ģərait

yaratmağa nail olduq. Əldə olunmuĢ nəticələrə görə, Azərbaycan Olimpiya hərəkatının tarixinə yeni səhifələr

yazıldı: iki qızıl, bir bürünc medal, iki olimpiya, bir dünya rekordu, doqquz fəxri yer. Bu, əsl qələbə oldu!

Azərbaycan idmançılarının Sidneydəki qələbələri hər birimizin qəlbində böyük sevinc və iftixar hissi oyatdı.

Vətən öz olimpiyaçılarını böyük məhəbbətlə qarĢıladı. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev olimpiyaçıları

qəbul etdi və idmançılarımızın Sidneydəki çıxıĢlarını yüksək qiymətləndirdi. Olimpiya çempionlarımızı Zemfira

Mehtəhəddinova, Namiq Abdullayev, onların məĢqçiləri Hafız Cəfərov, Vahid Məmmədov, sərbəst güləĢ üzrə

yığma komandanın məĢqçisi Yaqub Məmmədov «ġöhrət» ordeni, olimpiya oyunlarının bürünc mükafatçısı

Vüqar Ələkbərov, onun məĢqçisi RəĢid Məmmədov, boks üzrə yığma komandanın məĢqçisi Rauf Cabbarov

«Tərəqqi» medalı ilə təltif olundular. Bütün idmançılarımız pul mükafatları aldılar. Ölkəmizin baĢçısının bu

tədbirdə Milli Olimpiya Komitəsinin ünvanına söylədiyi xoĢ sözlər iĢimizə verilən böyük qiymətdir. Bu sözlər

bizim məsuliyyətimizi birə on artırır. Olimpiya oyunlarında idmançılarımızın parlaq qələbələri, bu qələbələrin

dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi, idmançıların və məĢqçilərin böyük pul mükafatı ilə təltif olunması

ölkəmizdə uĢaqların, gənclərin idmana marağını da son dərəcə artırmıĢdır. Olimpiadadan sonra bütün ölkədə

idman bölmələrinə sanki bir axın baĢlamıĢdır. Fərəhli haldır ki, valideynlərdə də idmana böyük həvəs

oyanmıĢdır. Biz buna çox sevinirik.

Ötən il oktyabrın sonunda biz Sidney oyunlarının yekununa həsr olunmuĢ böyük tədbir keçirdik. Sizin

çoxunuz orada iĢtirak etmisiniz. Bu, həqiqətən, əsl Olimpiya bayramı idi. Olimpiyaçılarımız bu dəfə

Komitəmizin mükafatlarını aldılar. Onlara qiymətli hədiyyələr paylandı. Olimpiya oyunları dövründə hər bir

nümayəndə heyəti öz ölkəsini tanıtmaq, mədəniyyətini, incəsənətini nümayiĢ etdirmək imkanı qazanır. Biz belə

bir imkandan istifadə etdik. Sidney oyunları zamanı Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi bir sıra tədbirlərin

təĢkilatçısı və iĢtirakçısı oldu. Sentyabrın 18-də Sidneydə «Recent» otelində Azərbaycan günü keçirildi, həmin

gün qonaqlarımızı ölkəmizlə daha yaxından tanıĢ edə bildik. Onlar Azərbaycan xalçalarından, respublika

rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgiyə böyük heyranlıqla tamaĢa etdilər, milli mətbəximizin yeməklərini

daddılar. Azərbaycan günündə beynəlxalq və Avropa Olimpiya Komitələrinin rəhbərləri, beynəlxalq

federasiyaların, milli olimpiya komitələrinin prezidentləri, ayrı-ayrı dövlətlərin idman nazirləri, görkəmli

idmançılar iĢtirak edirdilər. Güman edirəm ki, bu tədbirdə iĢtirak etmiĢ hörmətli qonaqlarımızda Azərbaycan

haqqında düzgün təsəvvür yarada bildik. Onlar Azərbaycana sevgi və məhəbbət hissi ilə bizdən ayrıldılar.

Hesabat dövründə komitənin fəaliyyəti yalnız Olimpiya oyunlarında iĢtirakla məhdudlaĢmamıĢdır. Azərbaycan

35


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsi Olimpiya Hərəkatının və idmanın inkiĢafı ilə bağlı çoxĢaxəli, ardıcıl fəaliyyət

göstərmiĢdir. Son illər Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində beynəlxalq əlaqələrə xüsusi diqqət verilmiĢdir.

1997-2000-ci illərdə komitənin rəhbərliyi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, Milli Olimpiya Komitələri

Assosiasiyasının, Avropa Olimpiya Komitəsinin baĢ məclislərində, digər tədbir və görüĢlərdə, seminarlarda fəal

iĢtirak etmiĢdir.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi mənim Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab

Xuan Antonio Samarançla, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Jak Roqla keçirdiyim çoxsaylı

görüĢlərdə Azərbaycan Respublikasında Olimpiya Hərəkatının, idmanın vəziyyəti və inkiĢaf perspektivləri

müzakirə olunmuĢ, beynəlxalq əlaqələrin geniĢləndirilməsi, əməkdaĢlığın gücləndirilməsi məsələlərinə xüsusi

diqqət yetirilmiĢdir. Olimpiya təĢkilatlarının komissiya və iĢçi qruplarına Azərbaycandan üzvlərin daxil

edilməsi də komitəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasından xəbər verir. Avropa Olimpiya Komitəsinin XXVII

BaĢ Assambleyasında Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə AOK-un

Olimpiya oyunlarına hazırlıq üzrə, MOK-un baĢ katibi Ağacan Əbiyev isə texniki əməkdaĢlıq komissiyalarının

üzvləri seçilmiĢlər. Onlar artıq üçüncü ildir ki, müvafiq komissiyaların keçirdikləri toplantılarda fəal iĢtirak

edirlər. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində ədalətli oyunlar hərəkatı istiqamətində də ardıcıl iĢ gedir.

MOK-un vitse-prezidenti, Ədalətli Oyunlar Komissiyasının sədri Xəzər Ġsayev Avropa Ədalətli Oyunlar

TəĢkilatının keçirdiyi tədbirlərdə müntəzəm iĢtirak edir. Ümumiyyətlə, hesabat dövründə MOK-un rəhbərliyi,

Ġcraiyyə Komitəsinin və MOK-un digər üzvləri 70 dəfə xarici ölkələrdə xidməti ezamiyyətlərdə olmuĢlar.

Həmin səfərlərin hər biri ümumi iĢimiz üçün bu və ya digər mənada əhəmiyyətli olmuĢ, bilavasitə komitənin

beynəlxalq əlaqələrinə müsbət təsir göstərmiĢdir.

2000-ci il noyabrın 16-dan 19-na kimi PolĢanın paytaxtı VarĢava Ģəhərində Avropa Olimpiya Komitəsinin

XXIX BaĢ Assambleyası keçirildi. Assambleyada komitənizin dörd nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti iĢtirak

edirdi. Fərəhli haldır ki, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roq çıxıĢında Olimpiya Hərəkatında fəal

mövqe tutan ölkələr sırasında Azərbaycanın da adını çəkdi. O, Azərbaycan idmançılarının Sidney oyunlarında

qazandıqları böyük nailiyyətlərin respublikada Olimpiya Hərəkatına və idmana hərtərəfli qayğının nəticəsi

olduğunu qeyd etdi. Doktor Jak Roq yeni Olimpiya komplekslərinin tikintisi, idmançıların sosial problemlərinin

həllinə qayğı və kütləvi idman sahəsindəki fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirdi. BaĢ Assambleya bizim

təklifimizi qəbul edərək, Avropa Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin 2001-ci ildəki ilk iclasının Bakıda

keçirilməsi haqqında qərara yekdilliklə səs vermiĢdir. VarĢava toplantısı zamanı mən Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samarançla, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqla, bir sıra

milli olimpiya komitələrinin prezidentləri ilə iĢgüzar görüĢlər keçirə bildim. VarĢavada Avropa Olimpiya

Komitəsinin komissiyaları və iĢçi qrupları da öz iclaslarını keçirdi. Texniki ƏməkdaĢlıq Komissiyasının növbəti

toplantısını Bakıda keçirmək haqqında qərar qəbul olundu. Respublikada idmanın inkiĢafını və təbliğini,

idmançıların sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılmasının zəruriliyini əsas götürərək, Azərbaycan Milli Olimpiya

Komitəsinin yeni tərkibi fəaliyyətinin ilk dövründən öz vəsaiti hesabına təqaüdlər təsis etmiĢdir. MOK Ġcraiyyə

Komitəsinin təsdiq etdiyi əsasnaməyə uyğun olaraq, 1998-1999-cu illərdə üç kateqoriya üzrə aylıq təqaüdlər

verilmiĢdir. 2000-ci ildə təqaüd kateqoriyalarının sayı dördə çatdırılmıĢdır.

Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycan idmanının inkiĢafında müstəsna xidmətləri ilə seçilən veteran

idmançılar üçün də xüsusi təqaüd təyin etmiĢ və 1998-ci ildən bu təqaüdlər ödənilir. 1998-2000-ci illərdə

idmançılara və onların məĢqçilərinə 2 milyard 220 milyon 350 min manat məbləğində təqaüd verilmiĢdir. Bu

təqaüdlər 1998-ci ildə 309 milyon 600 min manat olmuĢdusa, sonrakı illərdə onun miqdarı 3 dəfəyə yaxın

artmıĢdır. Aydındır ki, bu, az deyildir. Bizi sevindirən cəhət odur ki, olimpiya təqaüdləri idmançıları daha çox

məĢq etməyə, ustalıqlarını artırmağa, qələbə uğrunda mübarizəyə həvəsləndirdi. Nəticədə 1998-2000-ci illərdə

Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarıĢlarda qazandığı nailiyyətlər sürətlə artmağa baĢladı. 1997-ci ildə

idmançılarımız vətənə 136 (54 qızıl, 45 gümüĢ, 37 bürünc) medal gətirmiĢdilərsə, 1998-ci ildə medalların sayı

168 (60 qızıl, 45 gümüĢ, 63 bürünc), 1999-cu ildə 166 (70 qızıl, 45 gümüĢ, 51 bürünc), 2000-ci ildə isə 160 (53

qızıl, 38 gümüĢ, 69 bürünc) olmuĢdur. 1997-ci ildə olimpiya növləri üzrə medalların sayı 32 (3 qızıl, 12 gümüĢ,

17 bürünc) olduğu halda, 1998-ci ildə bu rəqəm 47-yə (16 qızıl, 14 gümüĢ, 17 bürünc), 1999-cu ildə isə 49-a (15

qızıl, 14 gümüĢ, 20 bürünc) çatmıĢdır. Milli Olimpiya Komitəsi respublikada idmanın kütləviliyini artıraraq,

yeniyetmə və gənclərin idmana cəlb olunmasını gücləndirmək məqsədilə 1998-ci ildə Gənclər və Ġdman

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Həmkarlar Ġttifaqları Konfederasiyası ilə birlikdə ilk dəfə olaraq Yeniyetmələrin

Respublika oyunlarını keçirmiĢdir. Oyunların gediĢi göstərdi ki, bu tədbirin ənənə Ģəklinə salınması

məqsədəuyğundur. MOK-un təĢəbbüsü ilə 2000-ci ildə yeniyetmələrin II Respublika oyunları təĢkil olundu.

Respublikanın prezidenti Heydər Əliyev 1998-ci ildə olduğu kimi, bu dəfə də təntənəli açılıĢ mərasimində

iĢtirak etdi. Son üç ildə MOK Olimpiya Hərəkatı ilə bağlı iki mötəbər tədbirdə yeniyetmələrin iĢtirakını təmin

etmiĢdir. 1998-ci ildə Moskvada Yeniyetmələrin Ümumdünya oyunlarında Azərbaycan proqrama daxil olan 14

36


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

növün 12-də 102 idmançı ilə təmsil olunmuĢdur. Respublikamızın idmançıları Moskva oyunlarında uğurla çıxıĢ

edərək cüdo və güləĢ növlərində medallar qazanmıĢlar.

1999-cu ildə Danimarkanın Eysborq Ģəhərində yeniyetmələrin Avropa Olimpiya günlərində Azərbaycan 33

idmançı ilə təmsil olundu. Ġdmançılarımız yarıĢlardan vətənə 4 bürünc medal gətirə bildilər. Olimpiya

Hərəkatının təbliğinə və idmanın kütləviliyinə xidmət edən tədbirlərdən biri də hər il MOK-un himayəsi altında

keçirilən Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günüdür.

Olimpiya QaçıĢ günü respublikamızda artıq beĢinci dəfədir ki, keçirilir. 2000-ci ildə Olimpiya QaçıĢ günü

Azərbaycanın paytaxtı Bakıda və respublikanın ən iri Ģəhərlərindən biri olan Gəncədə təĢkil olunmuĢdu. Bu

tədbirlərdə 3000-dən artıq qaçıĢ həvəskarı iĢtirak etmiĢdir. Olimpiya Komitəsində elmi-metodiki sahədə də

böyük iĢ aparılır. Bu missiyanı həyata keçirmək məqsədi ilə Olimpiya Xartiyasının tələb və prinsiplərinə

müvafiq olaraq, 1998-ci ilin aprelində respublika Milli Olimpiya Akademiyası yaradılmıĢdır. Elə həmin ildə

Olimpiya Akademiyası olimpizmin tarixi və fəlsəfəsi problemlərinə həsr olunmuĢ beynəlxalq konfrans

keçirmiĢdir. Olimpiya Komitəsinin qarĢısında duran mühüm məsələlərdən biri də komitənin fəaliyyətini

iĢıqlandıran və əhali arasında olimpizmin təbliğinə xidmət edən mətbuat orqanını nəĢr etdirmək olmuĢdur.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin «Olimpiya» jurnalının ilk nömrəsi 1998-ci ilin may ayında nəĢr

edilmiĢdir. Artıq üçüncü ildir ki, bu jurnal iki dildə - Azərbaycan və ingilis dillərində çap olunur, beynəlxalq,

qitə və milli olimpiya komitələrinə, beynəlxalq federasiyalara və idman təĢkilatlarına göndərilir. 1999-cu ildən

baĢlayaraq Milli Olimpiya Komitəsinin aylıq bülleteni də nəĢr edilir.

2000-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsi «Azərbaycan XXVII Olimpiya oyunlarında» kitabını çap etdirmiĢdir.

Sidney oyunları ərəfəsində buraxılmıĢ bu kitabda Azərbaycanın, Bakının, respublika olimpiya hərəkatının tarixi

haqqında yığcam material verilməklə yanaĢı, Avstraliyaya yola düĢən idmançılar və nümayəndə heyəti barədə

geniĢ məlumat öz əksini tapmıĢdır. Ġki dildə nəĢr edilmiĢ bu kitab Sidneydə müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinə,

jurnalistlərə, idmançılara, olimpiya mütəxəssislərinə təqdim olunmuĢdur. Bu kitab və jurnalımızın son nömrələri

bu gün sizə də paylanmıĢdır. YaxĢı iĢləmək üçün yaxĢı da Ģərait yaradılmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki,

Azərbaycanda Olimpiya Komitəsinin özünün binası yox idi. Bu, bir tərəfdən, normal iĢləməyə imkan vermir,

digər tərəfdən, komitənin həm respublikada, həm də beynəlxalq aləmdə imicinə xələl gətirirdi. Hesabat

dövründə biz bu sahədəki çatıĢmazlıqları aradan qaldırmaq istiqamətində real iĢlər görə bildik. Artıq Bakıda

MOK üçün inzibati bina və universal zaldan ibarət olimpiya kompleksi tikilmiĢdir. Kompleks ən müasir idman

avadanlığı, rabitə vasitələri ilə təchiz edilmiĢ, burada tamaĢaçılara xidmət göstərmək üçün hər cür Ģərait

yaradılmıĢdır. OxĢar Olimpiya kompleksləri Azərbaycanın daha iki Ģəhərində - Naxçıvanda və Gəncədə də

tikilməkdədir. Həmin obyektlər ilin sonunadək istifadəyə veriləcəkdir. Onu da deməliyəm ki, ötən ilin

oktyabrında Gəncədə olarkən Ģəhərdə tikiləcək Olimpiya kompleksinin təməl daĢını mən özüm qoymuĢam.

2000-ci il oktyabrın 20-də Bakıda yeni Olimpiya kompleksinin təntənəli açılıĢ mərasimi keçirildi.

Mərasimdə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev, respublikamıza qonaq gəlmiĢ Avropa Milli Olimpiya

Komitəsinin prezidenti Jak Roq, AOK-un baĢ katibi Mario Peskante iĢtirak edirdilər. Biz istəyirik ki,

Azərbaycanın hər bir gənci, hər bir uĢağı idmanla məĢğul olsun, öz fiziki hazırlığını yüksək səviyyəyə qaldıra

bilsin. Bizə sağlam gənclər, sağlam millət, sağlam xalq lazımdır. Ġdmana vəsait qoyulması millətin gələcəyinə

sərmayə qoyulması deməkdir. Mən əminəm ki, bizim qurub-yaratdığımız idman komplekslərində məĢq edəcək

uĢaqlarımızın, gənclərimizin arasında gələcəyin dünya və Olimpiya çempionları yetiĢəcəkdir. Milli Olimpiya

Komitəsi bu sahədəki iĢini qeyd olunan komplekslərin və inzibati binanın tikintisi ilə bitmiĢ hesab etmir. Bizim

arzumuz budur ki, Azərbaycanın hər bir guĢəsində idmanla məĢğul olmaq üçün lazımi, yeni, müasir Ģərait

yaradılsın. Beləliklə, yeni olimpiya kompleksi idmançıların ixtiyarına verilmiĢdir. Ġndi onlar kompleksin

zallarında məĢq edirlər. Burada tez-tez müxtəlif yarıĢlar keçirilir. Respublikanın qadınlardan ibarət voleybol

komandası Avropa seçmə turnirinə məhz bizim Olimpiya kompleksində hazırlaĢdı və Ġsrailin yığma komandası

üzərində inamlı qələbə qazanaraq, növbəti dövrədə iĢtirak etmək hüququ əldə etdi. Yeni kompleksin ayağı

sayalı oldu. Bu, bizim iĢimizin real, əməli nəticəsidir. Bu, bir-biri ilə zəncir kimi bağlı olan fəaliyyətin

qanunauyğun nəticəsidir. Güman edirəm ki, belə iĢlər, belə nəticələr hamını sevindirməlidir.

Yaxın gələcəkdə biz MOK-un ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuĢ inzibati binasının da açılıĢ mərasiminə

toplaĢacağıq. Bu ofis binasında əməkdaĢların, idman mütəxəssislərinin səmərəli fəaliyyəti üçün günün

tələblərinə cavab verən Ģərait yaradılmıĢdır. Beləliklə, iki il ərzində biz Azərbaycanda olimpiya hərəkatının

inzibati-idman mərkəzini yarada bilmiĢik. Mən bu məruzəmdə MOK-un maliyyə məsələləri üzərində xüsusi

dayanmaq istəmirəm. Çünki siz TəftiĢ Komissiyasının hesabatını dinləyəcəksiniz və bu hesabatda maliyyə

məsələləri öz əksini tapmıĢdır. Lakin mən bəzi rəqəmləri sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki bu

rəqəmlər MOK-un bütün sahələrdə fəaliyyətinin dinamikasını özündə əks etdirir. Əgər 1997-ci ildə MOK 217

milyon 350 min manat sərf etmiĢdisə, 1998-ci ildə xərclənən vəsaitin miqdarı 1 milyard 557 milyon 300 min

manat, 3999-cu ildə 4 milyard 294 milyon 520 min manat, 2000-ci ildə 14 milyard 829 milyon 520 min manat

olmuĢdur. Məncə, bu rəqəmlər MOK-un fəaliyyətinin geniĢliyi və səmərəliliyi haqqında çox Ģey deyir. Milli

37


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Olimpiya Komitəsi ölkədə idmanın inkiĢafı üçün bir sıra baĢqa tədbirlər də keçirmiĢdir. 1999-cuildə kadetlər

arasında boks üzrə Avropa çempionatının Bakıya salınmasında, bu çempionatın yüksək səviyyədə təĢkili və

keçirilməsində komitənin böyük rolu olmuĢdur. Bir sıra mötəbər, beynəlxalq yarıĢların Bakıda keçirilməsi,

həmçinin Beynəlxalq Olimpiya TəĢkilatlarının müxtəlif toplantılarının respublikamızda təĢkil olunması

istiqamətində MOK-un əməli fəaliyyəti böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəzərə alsaq ki, bu cür tədbirlərin

keçirilməsinə razılıq alınması üçün 4-5 il qabaqcadan iĢ görülməlidir, onda son iki ildə əldə edilmiĢ uğurların

həqiqi qiymətini aydın hiss etmək olar. Bu il yeniyetmələr arasında boks üzrə dünya çempionatı, gələn il isə

sərbəst güləĢ üzrə yaĢlılar arasında dünya çempionatı Bakıda keçiriləcəkdir. Bütün bunlar mühüm nailiyyət

olub, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaxĢı iĢinə, çoxĢaxəli fəaliyyətinə yüksək qiymətin, komitəyə

böyük beynəlxalq inamın təzahürüdür.

Yaxın günlərdə, dəqiq desək, aprelin 6-da Bakıda Avropa Olimpiya Komitəsinin iclası keçiriləcəkdir.

Deməli, dünya Olimpiya Hərəkatının ən qabaqcıl və nüfuzlu nümayəndələri Azərbaycana gələcəklər. Bu hadisə

bir tərəfdən, komitəmizin beynəlxalq Olimpiya ailəsində layiqli yer tutduğunu sübut edirsə, digər tərəfdən,

ölkəmizin bundan sonra dünya miqyasında daha yaxĢı tanınmasına zəmin yaradır. Daha bir olimpiada dövrü

baĢa çatdı. QarĢıda bizi Afina Yay Olimpiya oyunları gözləyir. Milli Olimpiya Komitəsinin 1997-2000-ci

illərdəki fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan Olimpiya Hərəkatının ön sıralarına çıxa bildi, Olimpiya oyunlarında

yüksək nəticələri ilə fərqləndi, beynəlxalq olimpiya ailəsində yüksək, özünəlayiq yerini tuta bildi. Sidney

oyunlarından əvvəl biz söz vermiĢdik ki, vətənə medallarla qayıdacağıq. Biz bunu etdik! Biz xalqımıza söz

vermiĢdik ki, Sidneydə Azərbaycanın dövlət himni səslənəcək və milli bayrağımız qaldırılacaqdır. Belə də oldu.

Himnimiz iki dəfə səsləndi, bayrağımız üç dəfə qaldırıldı. Biz hamımız, bütün vətənpərvər insanlar istəyirdik ki,

olimpiya oyunlarının yekun cədvəlində Azərbaycan Ermənistanı qabaqlasın. Biz bu qələbə sevincini də doğma

xalqımıza bəxĢ elədik. Cəmi bir bürünc medal qazana bilən Ermənistan, iki qızıl və bir bürünc medal qazanan

Azərbaycan qarĢısında çox zəif və aciz görünürdü və bizdən çox-çox geridə qalmıĢdır.

Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, gənc, müstəqil Azərbaycan dövləti nəyə qadirdir. Mən əminəm ki, doğma

Azərbaycanın vətənpərvər övladları bütün sahələrdə, bütün iĢlərdə daim qələbə çalacaqlar.

Qələbə həmiĢə bizimlə olacaqdır!

Yığıncaq iĢtirakçıları Milli Olimpiya Komitəsinin hesabat dövründəki iĢini qənaətbəxĢ hesab etdilər. Sonra

seçkilər baĢlandı. Ġlham Əliyev yekdilliklə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildi.

“DirçəliĢ” jurnalı, 28 mart 2001-ci il

38


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində iclas

Xəbər verildiyi kimi, MOK prezidenti Ġlham Əliyev təyin olunduqdan sonra bir neçə il ərzində Azərbaycan

idmanının inkiĢafında xeyli dəyiĢikliklər baĢ verdi. Ġdmançılarımız beynəlxalq məkanda böyük uğurlar əldə

etdilər və bunlar dövlətimizin nüfuzunun dünyada artmasına səbəb olur. Ġlham Əliyev bir neçə dəfə bəyan

etmiĢdi ki, Milli Olimpiya Komitəsinin məqsədi idman hərəkatının kütləvi xarakter daĢıması və daha çox

gənclərin idmana cəlb edilməsidir. MOK prezidenti federasiya baĢçıları qabağına həmin məqsədi qoyur ki,

idmançıların hazırlanması vaxtında elmi nöqteyi-nəzərdən ən yüksək beynəlxalq təcrübə istifadə olunsun.

Bu cür suallara, xüsusilə ağır atletika ilə bağlı problemlərə Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyası tərəfindən

təĢkil olunmuĢ seminar həsr olunmuĢdu. Həmin seminar avqustun 21-də Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati

binasında öz iĢinə baĢladı.

Seminarda çıxıĢ edən Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının nümayəndələri, məĢqçilər, idmançılar qeyd

etdilər ki, ağır atletika hazırda ən populyar idman növlərindən biri sayılır. Beynəlxalq Ağır Atletika

Federasiyasına 167 dövlət daxildir və bu göstəriciyə görə BAAF ancaq dörd idman növündən geridə qalır.

Təsadüfi deyil ki, 20-ci əsrin 25 ən yaxĢı idmançılarının adları bəyan olunduqda, həmin siyahıya tanınmıĢ

Türkiyəli Ģtanqa qaldıran idmançı, Olimpiya çempionu Naim Süleymanoğlunun adı da daxil olunmuĢdu.

BudapeĢt universitetindən professor Andreas Sabonun seminarda çıxıĢ etdiyi mövzu ağır atletika

idmançılarının qidalanması məsələsi idi. Onun sözlərinə görə, idmançıların hazırlaĢması zamanı bu məsələyə

yanaĢma ən əsas məsələlərdən biridir, çünki ağır atletika idmançıları məĢqlər və yarıĢlar zamanı çox enerji

itirirlər və onların tezliklə bərpa olunması üçün xüsusi qidalanma lazımdır.

22. 08. 2002

AzərTAc

39


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOK Ġcraiyyə Komitəsinin geniĢləndirilmiĢ

iclası

Dekabrın 27-də MOK inzibati binasında Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin geniĢləndirilmiĢ iclası

keçirildi. Gündəlikdə idmançı və məĢqçilərin ilin yekunlarına görə mükafatlandırılması, Milli Olimpiya

Komitəsinin 10 illik yubeliyinə həsr olunmuĢ "Olimpiya, idman, incəsənət - 2002" müsabiqəsinin qaliblərinin

mükafatlandırılması, MOK 2002-ci ildə fəaliyyəti, 2004-cü ildə Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunlarına

hazırlaĢma prosesinə dair məsələlər müzakirə olundu.

Ġclası açaraq, MOK Prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyev baĢçılıq etdiyi qurumun fəaliyyətinə daimi

dayaq verən olimpiya növ idmanları üzrə federasiyaların baĢçılarının dəvətləri, o cümlədən ilin yekununa dair

müzakirələrin aparılması haqqında söhbət açdı. O, qeyd etdi ki, bütün il ərzində əldə olunmuĢ nailiyyətlər

haqqında daimi müzakirələr aparılmıĢ, problemlər həll edilmiĢdir. Lakin bu gün daha geniĢ müzakirə

keçirilməlidir.

MOK Prezidenti Ġlham Əliyev sərbəst "güləĢçi", Atlantada keçirilmiĢ Olimpiadanın gümüĢ mükafatçısı və

Sidney Oyunlarının çempionu, dünya çempionatının gümüĢ mükafatçısı Namiq Abdullayev, güllə atıcılığı üzrə

dünya çempionunun gümüĢ mükafatçısı, Dünya kuboku finalının bürünc mükafatçısı, Afinada keçiriləcək Yay

Olimpiya oyunlarına lisenziya almıĢ Ġradə HəĢimova, sərbəst güləĢ üzrə Avropa çempionatının gümüĢ

mükafatçısı, Atlanta və Sidney Olimpiadalarının iĢtirakçısı Arif Abdullayev, sərbəst güləĢ üzrə Avropa

çempionatının qalibi Nazim Əlicanov, görkəmli məĢqçi Əli Əliyev, sərbəst güləĢ üzrə Avropa çempionatın

gümüĢ mükafatçısı Elman Əsgərov, görkəmli məĢqçi Elman Əzimzadə, cüdo üzrə gənclər və yeniyetmələr

yığma komandasının məĢqçisi Hacıağa Hacıəhmədov, güləĢ üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim, Sidneydə

keçirilmiĢ Olimpiadanın hakimi Oqtay Hüseynov, MOK vitse-prezidenti, sərbəst güləĢ üzrə dünya və Avropa

çempionu Xəzər Ġsayev, cüdo üzrə Avropa çempionatın qalibi və mükafatçısı Elçin Ġsmayılov, voleybol üzrə

qadın yığma komandasının aparıcı məĢqçisi, görkəmli məĢqçi Faiq Qarayev, voleybol üzrə idman tədbirlərinin

respublikamızda keçirilməsi üzrə aparıcı məĢqçisi Ramiz Qafarov, sərbəst güləĢ üzrə yığma komandanın aparıcı

məĢqçisi, görkəmli məĢqçi Yaqub Məmmədov və ağır atletika üzrə Avropa və dünya çempionu Nizami

PaĢayevə mənzillərin orderlərini təqdim etdi.

Sonra dünya və Avropa turnirlərin, Olimpiya idman növlərin kubok müsabiqələrinin və Milli Olimpiya

Komitəsinin 10-illik yubileyinə həsr olunmuĢ "Olimpiya, idman, incəsənət-2002" müsabiqəsinin idmançıqalibləri

mükafatlandırıldı.

Ġclasın müzakirələrini yekunlaĢdıraraq, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti ĠLHAM ƏLĠYEV dedi:

bayram ərəfəsində idmançılar, veteranlar və məĢqçilər mükafatlandırıldı və həmin mükafatlar onların

xidmətlərinə layiqdir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda idman potensialı getdikcə möhkəmlənir, idman öz

layiqi qiymətini alır. Əgər qarĢılıqlı anlaĢma olmasaydı, yəqin ki, qələbələr haqqında danıĢmaq çox çətin olardı.

Ġdman elə bir sahədir ki, idmançının fəaliyyəti mütləq layiqcəsinə qiymətləndirilməlidir. Hesab edirəm ki,

idmançılarımızda olan vətənpərvərlik meyli, səyi, doğma xalqa məhəbbət onlara müsabiqələrdə daha çox igidlik

verir.

Bütün federasiyalarda idmançılara göstərilən diqqət və qayğı yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayan

Ġlham Əliyev qeyd etdi ki, Milli Olimpiya Komitəsinin həmin istiqamətdə olan siyasəti uğurla həyata keçirilir,

federasiyaların idmançılarının beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirakını təmin etməsində görülən iĢi, problemlərin həll

olunması sayəsində görülən tədbirlər haqqında danıĢdı, idman qurumlarının baĢçılarına öz töhfələrini və

tapĢırıqlarını verdi. MOK Prezidenti bəyan etdi ki, iclasda səslənmiĢ təkliflər müzakirə olunacaq, bir sıra idman

obyektlərinin məqsədsiz istifadəsi dayandırılacaqdır. Təsis olunmuĢ mükafatların bir hissəsinin məĢqçilərə

verildiyini qeyd edərək, o, dedi: onların əməyi çox ağırdır. Bir sıra hallarda onlar idmançılardan daha çox

iĢləyir, çalıĢırlar, həmiĢə axtarıĢlarda olurlar. Qələbə çalınanda isə adətən idmançıları təbrik edir,

mükafatlandırırlar. Məğlubiyyətdə isə məĢqçini tənqid edirlər. Buna görə də məĢqçinin iĢi, doğurdan da, çox

ağırdır.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən Azərbaycan idmanına verilmiĢ yüksək qiyməti xatırladaraq,

Ġlham Əliyev qeyd etdi ki, qadınların bəzi idman növləri üzrə çalıĢmağını qeyri-qəbuledici sayır və söylədi:

məsələn, bizdə Təranə Abbasova var idi ki, o, ağır atletika üzrə lisenziyanı aldı. Lakin, mən hesab edirəm ki, bu

idman növü qadına çox da yaraĢmır. Belə idman növləri heç də qadınlara yaraĢmır. Əlbəttə, idman atletdən hər

Ģeyi tələb edir. Bəzən idmançı travma alır, səhhətini itirir. Lakin, ümumilikdə, idman səhiyyə üçün çox yaxĢıdır.

Bizə lazımdır ki, qadınlar lazım idman növləri üzrə məĢğul olsunlar. Üzgüçülük, gimnastika, voleybol, həndbol,

basketbol, futbol, Ģahmat, otüstü xokkey və stolüstü idman növləri ilə qadınların məĢğul olması daha yaxĢıdır.

40


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Həmin idman növlərində bizim idmançılarımız var və onlar ölkəmizi beynəlxalq yarıĢlarda layiqincə təmsil

edirlər. Biz bunun üçün bütün Ģəraiti yaradırıq. Qadınlar idmanda daha böyük rol oynayırlar.

Mən bir daha qeyd edirəm ki, biz Azərbaycanda komanda növ idmanların inkiĢafını arzu edirik. Bizim

ayrı idman növlərində yüksək nailiyyətlərimiz var və Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunları bunu bir daha

sübut edəcək. Hesab edirəm ki, nəticələrimiz daha yüksək olacaq. Ümumiyyətlə, təkcə Olimpiya oyunlarında

deyil, dünya və Avropa çempionatlarında əldə olunmuĢ uğurlar elə belə gəlmir. Amma biz həmiĢə əldə

olunanları yüksək qiymətləndirməliyik. Komanda idman növləri auditoriyanı daha çox cəlb edir. Mən çox

istərdim ki, Azərbaycanın bu sahədə də yüksək nailiyyətləri olsun. Bizim voleybol komandamızın yüksək

nailiyyətləri var, o, Top-komanda Avropa kubokun qaliblisi oldu.

Bir sözlə, Azərbaycanda idman inkiĢaf edir, bizim çox gözəl nailiyyətlərimiz var. Mən Ġcra komitəsinin

fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Burada tanınmıĢ idman xadimləri, idmançılar, məĢqçilər, ziyalılar

təbəqəsinin nümayəndələri təmsil edilmiĢlər. Ġcra komitəsinin hər bir üzvü böyük iĢ yerinə yetirir, Azərbaycanı

layiqincə təmsil edir və yüksək Ģəxsi nüfuza malikdir. Mən onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Hesab edirəm ki,

gələcəkdə bu davam edəcəkdir.

Ġdmanı daha da qaldırmaq üçün, idmançılara tələb olunan Ģərait yaratmaq üçün biz federasiyanı

möhkəmləndirməliyik. Mən çox Ģadam ki, federasiya rəhbərliyinə seçilmiĢ insanlar idmanı sevirlər və onların

arasında sağlam rəqabət gedir. Bu çox yaxĢıdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, biz düzgün yoldayıq. Bizim

tərəfimizdən dəvət olunmuĢ mütəxəssislər böyük maraq və peĢəkarlıqla iĢləyirlər. Əgər biz həmin istiqamətdə

yolumuzu davam etdirəcəyiksə, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi, federasiyalar,

klublar, bütün idman ictimaiyyəti yeni qələbələr və uğurların Ģahidi olacaq. Sizə bir daha təĢəkkürümü

bildirirəm, Sizi dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü və qarĢıdan gələn Yeni il bayramı münasibətilə təbrik

edirəm. Sizə yeni ildə fəaliyyətinizdə uğurlar, xoĢbəxtlik və Ģəxsi həyatınızda firavanlıq arzu edirəm.

28. 12. 2002

AzərTAc

41


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası

BaĢ nazir, MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev

2003-cü il oktyabrın 13-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası olmuĢdur.

BaĢ nazir, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev iclasda iĢtirak etmiĢdir.

Azərbaycanın adlı-sanlı idmançılarının, məĢqçilərin, idman ictimaiyyəti nümayəndələrinin iĢtirakı ilə

keçirilən iclası Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə açdı.

Sonra Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev çıxıĢ etdi.

Azərbaycanın BaĢ naziri, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti

Ġlham Əliyevin çıxıĢı

- Əziz idmançılar!

Bu gün MOK-un Ġcraiyyə Komitəsinin növbəti toplantısıdır. Biz bu görüĢləri mütəmadi qaydada keçiririk,

vəziyyəti müzakirə edirik, idmançılarımızın uğurlarına sevinirik. Eyni zamanda, ilin yekunları haqqında da

məlumat veririk. Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarıĢlarda qazandıqları medalların sayı ildən-ilə artır.

1997-ci ildən bu günə qədər bütün beynəlxalq yarıĢlarda - dünya, Avropa çempionatlarında, Olimpiya

oyunlarında, rəsmi yarıĢlarda mindən çox medal qazanılmıĢdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan idmanı

inkiĢaf edir, respublikamız dünyanın aparıcı idman ölkəsinə çevrilir. Bunu nəinki biz deyirik, bütün beynəlxalq

idman qurumları nailiyyətlərimizi təsdiqləyirlər.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ilə çox iĢgüzar münasibətlərimiz var. Onların bir neçə tədbiri Azərbaycanda

keçirilibdir. Beynəlxalq federasiyalarla əməkdaĢlığımız uğurla davam edir.

Federasiyaların prezidentlərinin Azərbaycana gəlməsi də bunu təsdiqləyir. Biz bu əlaqələri önəmli hesab

edirik və istəyirik ki, dünya idman təĢkilatları ilə əməkdaĢlığımız daha da geniĢlənsin.

Azərbaycanda idmanın maddi-texniki bazası yaradılıb və bundan sonra da yaradılacaqdır. Çox sevindirici

haldır ki, müvafiq federasiyalar özləri də bu təĢəbbüsə qoĢulublar. Azərbaycanda son müddət ərzində bir neçə

federasiya idman kompleksi yaradıbdır. Görülən bütün bu iĢlər bir məqsədə qulluq edir. Bu da ondan ibarətdir

ki, Azərbaycanda idman inkiĢaf etsin və idmançılarımız xalqımızı sevindirsinlər, sağlam gənc nəsil yetiĢsin. Bu

sahədə qarĢımıza qoyduğumuz bütün məsələləri müvəffəqiyyətlə həyata keçiririk.

Son iki həftə ərzində Azərbaycanın bir neçə bölgəsində yeni Olimpiya kompleksləri açılıbdır. Bu müddət

ərzində mən Azərbaycanın, demək olar ki, bütün bölgələrində olmuĢam və bəzi görüĢlərdə də məndən xahiĢ

edilmiĢdir ki, bu komplekslərin sayı artsın, digər yerlərdə də tikilsin. Mən də söz verdim ki, biz bu siyasətimizi

davam etdirəcəyik.

Beləliklə, elə bir vəzifə yoxdur ki, Milli Olimpiya Komitəsi onu yerinə yetirməsin. Azərbaycanın idman

potensialı ildən-ilə güclənir, idman bölmələrinə axın artır və bunun nəticəsində idmançılarımız uğurlar

qazanırlar.

Sidney Olimpiadasında idmançılarımızın uğurla çıxıĢ etmələrini xatırlasaq, bu, hesab edirəm ki, o dövr üçün

Azərbaycan idmanında baĢ verən ən mühüm hadisə, idmanda əldə etdiyimiz zirvə idi. Amma o dövrdən sonra

atletlərimiz idmanın bir neçə növü üzrə dünya və Avropa çempionatlarından doğma vətənə qələbə ilə

qayıtmıĢlar. Bu da onu göstərir ki, olimpiya oyunlarından sonra bu iĢlər davam edir və mən əminəm ki, qarĢıdan

gələn Afina Olimpiadasında da idmançılarımız müxtəlif növlərdə medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar.

Olimpiya oyunlarında ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etmək üçün Azərbaycanda bütün tədbirlər görülür.

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda üç idman növü üzrə lisenziya turniri keçiriləcəkdir. Bu da beynəlxalq idman

qurumları ilə uğurlu münasibətlərimizin təzahürüdür. Əgər bu münasibətlər olmasaydı, əlbəttə ki, bizə bu diqqət

göstərilməzdi.

Hesab edirəm ki, bu turnirlərin Azərbaycanda keçirilməsi idmançılarımızın olimpiya oyunlarında çıxıĢ

etmək imkanlarını asanlaĢdıracaqdır. Olimpiya oyunlarına hazırlıq lisenziyaları, bir növ, olimpiya oyunları

keçirilməsi deməkdir. Eyni zamanda, Azərbaycanda gələcəkdə də belə mötəbər yarıĢların keçirilməsi imkanları

daha da geniĢlənəcəkdir. Gələcəkdə müxtəlif idman növlərində çempionatlar keçiriləcək, beləliklə,

Azərbaycanda idman daha geniĢ vüsət alacaqdır.

Biz idmançılarla tez-tez görüĢürük. Demək olar ki, son üç ay ərzində, müəyyən səbəblərə görə, mən

idmançılarla görüĢə bilməmiĢəm. Seçki kampaniyası ilə məĢğul olmuĢam. Əbülfəz müəllimlə söhbət əsnasında

maraqlandım ki, bu müddət ərzində idmançılarımızın çıxıĢları necə olubdur. Düzdür, mən bunu izləyirdim,

42


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

amma, eyni zamanda. dəqiqləĢdirmək istəyirdim. Çox məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, bu müddət ərzində

50-dən çox idmançımız rəsmi yarıĢlarda, yəni Avropa və dünya çempionatlarında medal qazanıbdır.

Bildiyiniz kimi, mən idmançılarla ola bilər ki, ayda iki dəfə, bəzən üç dəfə görüĢlər keçirirəm. Hər dəfə

müəyyən qrup idmançı ilə, yəni bir idman növü ilə məĢğul olan idmançılarla görüĢürəm. Amma bu uzun

fasiləyə görə, bu gün biz burada Azərbaycanın müxtəlif idman növləri ilə məĢğul olan idmançılarla görüĢürük.

Görün, qısa müddət ərzində, Azərbaycanın bayrağı neçə dəfə qaldırılıb, himni səslənibdir. Ġdmançılarımız neçə

dəfə ölkəmizi ləyaqətlə təmsil ediblər. Bu proses gedir və artıq dönməz xarakter alıbdır. Bunun qarĢısını heç

kim ala bilməz.

Mən əminəm ki, indi yeniyetmə yaĢında çıxıĢ edən idmançılarımız da bir müddətdən sonra bu estafeti

davam etdirəcəklər. Hazırda Azərbaycanı təmsil edən idmançılar çıxıĢlarını dayandırandan sonra onların yeri

boĢ qalmayacaqdır. Çox gözəl nəsil yetiĢir. Gənclər və yeniyetmələr arasında dünya, Avropa çempionatlarında

idmançılarımızın çıxıĢları da bunu təsdiqləyir. Bir sözlə, Azərbaycan artıq idman ölkəsidir. Bizimlə

hesablaĢırlar, bizdən çəkinirlər və Azərbaycanın adı gələndə bütün yarıĢlarda, mən əminəm ki, rəqiblərimiz də

idmançılarımıza böyük hörmətlə yanaĢırlar. Bu hörməti hamımız birlikdə qazanmıĢıq. Bizim birgə fəaliyyətimiz

bunu mümkün edibdir. Mən, ilk növbədə, idmançılarımızın, onların məĢqçilərinin, idman mütəxəssislərinin

fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Çünki bu yükün böyük hissəsi, ilk növbədə, onların üzərinə

düĢür.

Üzərimizə düĢən vəzifələri biz gözəl dərk edirik. Çox Ģadam ki, hər bir tərəf, yəni idmançılar da, federasiya

rəhbərləri də, nazirliyin əməkdaĢları da, Milli Olimpiya Komitəsi də öz üzərinə düĢən vəzifələri ləyaqətlə yerinə

yetirirlər. Məhz bu birgə fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan idmanda böyük uğurlar qazana bilibdir.

Burada nəticə göstərmiĢ, medal qazanmıĢ 50-dən çox idmançı artıq mükafatlandırılıbdır. Onlara pul

mükafatları verilibdir. Azərbaycanda bu praktika davam edir. Eyni zamanda, hökumət, dövlət tərəfindən də

mükafatlar verilir. Bəzi hallarda federasiyalar tərəfindən də mükafatlar verilir və verilməlidir. Çünki mən

dəfələrlə demiĢəm ki, idmançılar gərək heç nədən korluq çəkməsinlər. Onların həyat səviyyəsi də, məiĢət Ģəraiti

də yaxĢı olmalıdır. Azərbaycanı təmsil edən, ölkəmizin bayrağını qaldıran idmançı hər mənada gərək hörmətə

layiq olsun. Ona görə biz keçmiĢdə də bu məsələlərlə məĢğul olmuĢuq və deyə bilərəm ki, Azərbaycanda

onlarca idmançının, ilk növbədə, Azərbaycanı Olimpiya oyunlarında, dünya çempionatlarında təmsil edən,

qələbə qazanan idmançıların vəziyyəti yaxĢılaĢdırılıbdır. Bu proses bu gün də davam edir. Mən qeyd etdim ki,

50-dən çox idmançıya pul mükafatları verilibdir. Eyni zamanda, daxil olan ərizələrə də biz Bakı ġəhər Ġcra

Hakimiyyəti ilə birlikdə baxırıq, idmançılarımıza diqqət göstərir, kömək edirik.

Bu gün bizim 14 idmançımıza, məĢqçimizə, mütəxəssisimizə mənzillər verilir. Onların bir neçəsi burada

yoxdur, yarıĢlarda iĢtirak edirlər, vətənə döndükdən sonra onlar da mənzillərini alacaqlar, orderlərini verəcəyik.

Amma adlarını burada çəkərik. Burada olanlara isə mən istəyirəm bu orderləri təqdim edim, onlara xoĢbəxtlik

arzulayım və əmin olduğumu bildirim ki, bundan sonra da Azərbaycanın idman Ģərəfini onlar uca tutacaqlar.

Boks üzrə dünya çempionu Ağasi Məmmədov uzun müddət idi ki, yəni 15 yaĢından qardaĢ Türkiyənin milli

yığma komandasında fəaliyyət göstərirdi. Amma mən çox Ģadam ki, Ağasi vətənə döndü və ondan sonra dünya

çempionu oldu. Buna nail olmağa əziz Vətən sənə kömək etdi. Səni təbrik edirəm. Sağ ol.

BaĢ nazir, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev sonra yunan-Roma güləĢi üzrə yığma

komandamızın baĢ məĢqçisi Elçin Cəfərova, Azərbaycan Ġdman Veteranları Ġttifaqının sədri, əməkdar idman

xadimi, prezident təqaüdçüsü Əbdül Sadıqova yeni mənzillərin orderlərini təqdim etdi.

ƏBDÜL SADIQOV BaĢ nazirə müraciətlə dedi:

-Mən burada öz ürək sözlərimi demək istəyirəm. Belə bir deviz var: "Dünənə ehtiramla, sabaha inamla". Bu,

həqiqətən də belədir. Deyəcəyim bizim Veteranlar Ġttifaqı üzvlərinin sözləridir, onlar mənə tapĢırıblar ki, bu gün

Sizə deyim. Bir arzumuz var. Biz iki dəfə iclas keçirmiĢik. Oktyabrın 15-də biz idman veteranları öz

ailələrimizlə, tələbələrimizlə, söz yoxdur ki, yekdilliklə Sizə səs verəcəyik. Ümid edirik ki, oktyabrın 15-dən

sonra cənab Ġlham Heydər oğlu Əliyev bizim Prezidentimiz olacaqdır. Bir arzum da var, onu da deməliyəm. Bu,

mənim yaĢımla əlaqədardır. Biz həm də cənab Heydər Əlirza oğlu Əliyevi də Azərbaycanın fəxri Prezidenti

kimi görmək istəyirik.

Daha sonra BaĢ nazir Ġlham Əliyev yunan-Roma güləĢi üzrə yığma komandanın üzvü, beynəlxalq yarıĢların

qalibi Əsgərxan Novruzova, həmin növdə dünya çempionatının gümüĢ mükafatçısı Fərid Mansurova, məĢqçi

Gülbaba Quliyevə yeni mənzillərin orderlərini təqdim etdi.

Əbdül Sadiqov və Gülbaba Quliyev çıxıĢ edərək göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını

bildirdilər. Sonra BaĢ nazir Ġlham Əliyev ağırlıqqaldırma üzrə milli paraolimpiya yığma komandasının baĢ

məĢqçisi Vaqif Müsəddiqə, Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının prezidenti YaĢar BəĢirova yeni

mənzillərin orderlərini təqdim etdi.

YAġAR BƏġĠROV öz ürək sözlərini belə ifadə etdi:

43


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-Cənab BaĢ nazir, bizə belə qayğı göstərdiyinizə görə, mən də Sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.

Çox sağ olun. Biz bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik. Bu kitab dünyada karate üzrə yeganə 10-cu dan

qara kəmər sahibi, 72 yaĢlı Hirokazu Kanazavanın "Karate mənim həyatımdır" kitabıdır. Kitabın müəllifi öz

avtoqrafı ilə onu Sizə ünvanlamıĢdır. Mən sentyabrın 26-28-də Cənubi Afrika Respublikasının Durban

Ģəhərində dünya çempionatında iĢtirak edərkən Beynəlxalq ġotakan Karatedo Federasiyasının prezidenti

idmanın inkiĢafı sahəsində xidmətlərinizə və Ģəxsi ehtiramına görə bu kitabı Sizə çatdırmağı məndən xahiĢ

etmiĢdir. Mən onun xahiĢini məmnuniyyət hissi ilə yerinə yetirirəm.

BaĢ nazir ĠLHAM ƏLĠYEV Avropa çempionatlarının qalibi və mükafatçısı Turan Mirzəyevə, habelə hərbi

idmançılar Elbrus Məmmədova və Taleh Ġsrafilova da yeni mənzillərin açarlarını təqdim etdikdən sonra salona

toplaĢanlara müraciətlə dedi:

-Mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Bizim görüĢlərimiz bundan sonra da davam edəcəkdir. Əgər

oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərərsə, yenə də idmandan ayrılmayacağam. KeçmiĢdə

mənim bir neçə vəzifəm var idi - Milli Məclisin deputatı, Dövlət Neft ġirkətinin birinci vitse-prezidenti, Avropa

ġurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin baĢçısı və Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti... O biri vəzifələr

də mənim üçün əziz idi. Mən də həyatımın böyük hissəsini bu iĢlərə həsr etmiĢdim. Hesab edirəm ki, bu

vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirmiĢəm. Hər halda, heç kim irad tuta bilməz ki, mənə tapĢırılan hansısa bir iĢdə

qüsur olubdur. Ġndi nə qədər ağır olsa da, həmin vəzifələrdən mən imtina edəsi oldum. Amma hələlik Milli

Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsində qalıram. Hesab edirəm ki, əgər idmançılar tərəfindən razılıq

olarsa, mən bundan sonra da bu vəzifəmi saxlayacağam.

Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyasının prorektoru DĠLQƏM QULĠYEV "Azərbaycan

idmanının dünəni və bu günü" kitabını Ġlham Əliyevə təqdim edərək dedi:

- Cənab BaĢ nazir, Siz 1997-ci ildə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildikdən sonra

ölkəmizdə idman, həqiqətən, sürətlə inkiĢaf edir. Biz "Azərbaycan idmanının dünəni və bu günü" kitabını

yazmıĢıq. Kitabda cənab Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 34 il ərzində bədən tərbiyəsi və idmana

dövlət səviyyəsində göstərilən qayğı öz əksini tapmıĢdır. Ġcazə verin, bu kitabı Sizə təqdim edim.

14. 10. 2003

AzərTAc

44


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin IV BaĢ Məclisi keçirilmiĢdir

Dekabrın 28-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) IV BaĢ Məclisi keçirilmiĢdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev tədbirdə iĢtirak etmiĢdir.

Ġlham Əliyev əvvəlcə MOK-un inzibati binasında təĢkil edilmiĢ "Heydər Əliyev və Olimpiya hərəkatı"

sərgisi ilə tanıĢ oldu.

MOK-un IV BaĢ Məclisinin iĢtirakçıları Prezident Ġlham Əliyevi hərarətli alqıĢlarla qarĢıladılar.

Gənclər, idman və turizm naziri, MOK-un birinci vitse-prezidenti Əbülfəz Qarayev gündəlikdə duran

məsələlər barədə məlumat verdi, müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizdə

idmanın və Olimpiya hərəkatının inkiĢafında göstərdiyi əvəzsiz xidmətlərini xüsusi vurğuladı.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu.

Sonra gündəlikdəki məsələlər ətrafında müzakirələr aparıldı.

MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadənin Ġcraiyyə Komitəsinin son dörd ildəki fəaliyyəti haqqında

hesabat məruzəsi dinlənildi.

BaĢ Məclisdə TəftiĢ Komissiyasının (TK) sədri, Cüdo Federasiyasının prezidenti Füzuli Ələkbərov TKnın

hesabatı barədə çıxıĢ etdi.

Gənclər, idman və turizm nazirinin müavini Asif Əsgərov, Afina Olimpiya Oyunlarının çempionu Fərid

Mansurov, Boks Federasiyasının prezidenti Ağacan Abiyev, Atıcılıq Federasiyasının prezidenti Vaqif Axundov,

voleybol üzrə qadınlardan ibarət milli komandanın baĢ məĢqçisi Faiq Qarayev müzakirələrdə çıxıĢ edərək,

ölkəmizdə dövlət səviyyəsində idmana göstərilən qayğını yüksək qiymətləndirdilər. Paraolimpiya Komitəsinin

fəaliyyəti haqqında komitənin prezidenti Ġlqar Rəhimovun məruzəsi dinlənildi.

Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev BaĢ Məclisdə nitq söylədi.

Dövlətimizin baĢçısı son dörd ildə idman sahəsində qazanılan uğurları yüksək qiymətləndirdi, ölkəmizin iqtisadi

potensialının gücləndiyini, Azərbaycanın dünyada mövqeyinin möhkəmləndiyini, idman ölkəsi kimi tanındığını

və respublikamızda beynəlxalq yarıĢların - dünya və Avropa çempionatlarının, olimpiya lisenziya turnirlərinin

yüksək səviyyədə keçirildiyini bildirdi.

Ölkəmizdə olimpiya hərəkatının geniĢ vüsət aldığını vurğulayan Prezident Ġlham Əliyev bu iĢin

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) rəhbərliyi tərəfindən yüksək dəyərləndirildiyini söylədi, tanınmıĢ

idmançılara, məĢqçilərə BOK-un niĢanlarını təqdim etdi.

Ġlham Əliyev Afina Olimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanmıĢ güləĢçi Fərid Mansurova "Mersedes-

320S" markalı avtomobilin açarlarını təqdim etdi. MəĢhur idmançılara, məĢqçilərə və tanınmıĢ idman

xadimlərinə yeni mənzillərin orderləri verildi. Bildirildi ki, Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə bir neçə

idmançı Sumqayıt Ģəhərində mənzil almıĢdır.

Beynəlxalq Olimpiya Xartiyasına əsasən, MOK-un yeni Ġcraiyyə Komitəsi seçildi. Respublika Gimnastika

Federasiyasının prezidenti, Mədəni Olimpiya Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva, Müdafiə Nazirliyi Mərkəzi

Ordu Ġdman Klubunun rəisi Natiq Əliyev və voleybol üzrə qadınlardan ibarət yığma komandanın baĢ məĢqçisi

Faiq Qarayev MOK-un Ġcraiyyə Komitəsinə yeni üzv seçildilər.

Sonra MOK-un Ġcraiyyə Komitəsinin yığıncağı keçirildi. Gənclər, idman və turizm naziri Əbülfəz

Qarayev MOK-un birinci vitse-prezidenti, Çingiz Hüseynzadə, Xəzər Ġsayev vitse-prezidentlər, Ağacan Abiyev

isə baĢ katib seçildilər.

MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev Ġcraiyyə Komitəsinin üzvlərinə gələcək iĢlərində uğurlar arzuladı,

onlarla xatirə Ģəkli çəkdirdi.

X X X

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev respublika televiziyasının müxbirinə müsahibə verdi.

SUAL: Cənab Prezident, son dörd ildə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsi və dünya idman federasiyaları ilə sıx əməkdaĢlığını daha da möhkəmləndirmiĢdir. Milli Olimpiya

Komitəsinin prezidenti kimi Siz bu fəaliyyəti necə qiymətləndirirsiniz?

CAVAB: Yüksək qiymətləndirirəm. Milli Olimpiya Komitəsi doğrudan da Azərbaycanda çox böyük iĢlər

görür. Ġdmanın inkiĢafında, olimpiya hərəkatının inkiĢafında Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti çox yüksək

səviyyədədir. Bunu təkcə biz deyil, bütün beynəlxalq idman ictimaiyyəti də bilir və buna təqdirlə yanaĢır. Biz

çalıĢmalıyıq ki, bundan sonra da idmançılara, məĢqçilərə, idman veteranlarına gözəl Ģərait yaradaq ki,

Azərbaycan idmançıları həmiĢə olduğu kimi, ölkəmizi beynəlxalq yarıĢlarda ləyaqətlə təmsil etsinlər.

Bilirsiniz ki, idmanın maddi-texniki bazasının güclənməsi istiqamətində də böyük iĢlər görülübdür.

Müxtəlif yerlərdə müasir, gözəl idman qurğuları tikilib istifadəyə verilib və bu tikintilər davam edir.

Azərbaycanın hər bir bölgəsində yeni idman komplekslərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Baxmayaraq ki, idmanın

45


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

kütləviliyi bilavasitə olimpiya hərəkatının səlahiyyətində deyil, amma biz buna çox böyük diqqət yetiririk.

UĢaqlar, yeniyetmələr, gənclər idmanla məĢğul olsalar, həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən güclü

olacaqlar.

Son dörd il ərzində Azərbaycanda idman sahəsində inkiĢaf sürətlə gedib - həm medallar çoxdur, həm də

ümumiyyətlə, idmanda digər məsələlər də öz həllini tapır. Azərbaycanda keçirilmiĢ müxtəlif beynəlxalq

yarıĢlar, dünya, Avropa çempionatları bir daha göstərir ki, biz idman ölkəsi kimi dünyada artıq yüksək yerə

malikik.

SUAL: Cənab Prezident, Sizin bir neçə il əvvəl dediyiniz sözlər idman ictimaiyyətinin yaddaĢında dərin iz

buraxmıĢdır: növbəti Olimpiya oyunlarına cəmi üç il qalır...

CAVAB: Bəli, mən bunu bu gün də dedim - təxminən, cəmi dörd il qalır. Əlbəttə, bu, elə prosesdir ki,

dayanmaq olmaz, hansısa uğurları əldə edib onlarla kifayətlənmək olmaz. Daimi proses getməlidir. Əgər biz

istəyiriksə ki, Azərbaycan beynəlxalq yarıĢlarda daim yüksək yerləri tutsun, idmançılarımız qələbə qazansınlar,

onda, bu proses daim getməlidir. Federasiyalar, idman cəmiyyətləri, nazirlik, Milli Olimpiya Komitəsi,

idmançılar, idman mütəxəssisləri - hamımız birlikdə çalıĢmalıyıq. Ancaq bu təqdirdə uğurlar olacaqdır. Bu

birlik Azərbaycanda var. BaĢqa ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda idmanla məĢğul olan bütün qurumlar

vahid proqram çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Əminəm ki, bizim uğurumuzun əsas səbəbi də məhz bundadır.

Çində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlıq artıq baĢlayıbdır. Mən ümid edirəm ki, idmançılarımız ölkəmizi

Çində keçiriləcək Olimpiya oyunlarında da ləyaqətlə təmsil edəcəklər.

AzərTAc

28. 12. 2004

46


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOK-un iclasında Pekin Olimpiadasına hazırlığın gediĢi

müzakirə olunmuĢdur

Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) iclasında Azərbaycan idmançılarının 2008-ci ildə keçiriləcək Pekin

Olimpiadasına hazırlığının gediĢi müzakirə olunmuĢdur.

MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə çıxıĢında bildirmiĢdir ki, Azərbaycan müstəqillik

qazandıqdan sonra idmançılarımız üç Olimpiadada iĢtirak etmiĢlər. Əgər ölkəmizin ilk dəfə təmsil olunduğu

Atlanta Olimpiadasında azərbaycanlı idmançı bir medal qazanmıĢdısa, komandamız Afinada keçirilən sonuncu

Olimpiadadan beĢ medalla dönmüĢdür.

Çingiz Hüseynzadə xatırlatmıĢdır ki, Ġlham Əliyev 1997-ci ildə Azərbaycan MOK-un prezidenti

seçildikdən sonra ölkəmizdə idman hərəkatının geniĢmiqyaslı inkiĢafı baĢlanmıĢdır. Elə o vaxt qarĢıya Olimpiya

komplekslərinin tikintisi, idmançıların və onların məĢqçilərinin sosial məsələlərinin həlli kimi vəzifələr

qoyulmuĢdur. Hazırda bölgələrdə də belə komplekslər tikilmiĢdir və onlar tezliklə bütün rayonlarda da fəaliyyət

göstərəcəkdir. Hər yerdə idmançıların, idman veteranlarının problemləri həll olunur.

Lakin uğurlarımız idmançıları arxayınlaĢdırmamalıdır. Pekin Olimpiadası Azərbaycan idmançıları üçün

ciddi sınaq olacaqdır, çünki 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində keçiriləcək və idmançılar Prezident Ġlham

Əliyevin seçkilərdə qələbəsinə öz töhfələrini vermək üçün bu Olimpiadada layiqincə çıxıĢ etməlidirlər.

Sonra müxtəlif federasiyaların nümayəndələri çıxıĢ edərək bildirmiĢlər ki, problemlər bütün

federasiyalarda var. Bunlar beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirak etmək üçün vəsait çatıĢmazlığı, tanınmıĢ atletlərimizi

əvəz edəcək gənc idmançılardan ibarət yeni nəslin hazırlığının qənaətbəxĢ olmamasıdır.

MOK-un iclasında iĢtirak edən Gənclər və Ġdman Nazirliyinin nümayəndələri bildirmiĢlər ki, dövlət bu

məqsədlər üçün ayrılan vəsaiti ilbəil artırır, lakin həmin yarıĢlara nəticələr qazanacaq, ölkəmizi layiqincə təmsil

edəcək perspektivli idmançılar göndərilməlidir.

AzərTAc

“Respublika”, 28 mart 2006-cı il

47


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti MOKA-nın

baĢ məclisində iĢtirak edəcəkdir

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsindən AzərTAc-a bildirmiĢlər ki, martın 31-dən aprelin 8-dək Koreya

Respublikasının paytaxtı Seulda Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının (MOKA) XV BaĢ məclisi

keçiriləcəkdir.

Olimpiya hərəkatında Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən (BOK) sonra ən böyük və nüfuzlu təĢkilat olan

MOKA-nın iclasında iĢtirak etmək üçün Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz

Hüseynzadə martın 30-da Seula yola düĢmüĢdür. BaĢ məclis çərçivəsində qurumun Ġcraiyyə ġurasının iclası

keçiriləcək, qitə olimpiya komitələrinin hesabatları dinləniləcək, müzakirələr aparılacaqdır.

Ġclasda 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək XXIX Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya qaydaları BOK-un,

MOKA-nın və beynəlxalq idman federasiyaları nümayəndələrinin iĢtirakı ilə müzakirə olunacaqdır. Müxtəlif

idman növləri üzrə olimpiada lisenziyalarının qazanılması, lisenziya yarıĢlarının əsas cədvəlinin

müəyyənləĢdirilməsi, habelə xüsusi dəvətnamələrin verilməsi qaydaları da həllini tapacaqdır.

BaĢ Məclis çərçivəsində milli olimpiya komitələri, BOK-un Olimpiya Həmrəyliyi Ġdarəsinin rəhbərliyi və

komissiya üzvləri ilə görüĢlər keçiriləcək və Pekin Olimpiadasına lisenziya qazanmağa namizəd olan

idmançılara BOK-un təqaüdlərinin təyin olunması ilə bağlı qərar qəbul ediləcəkdir. Ç. Hüseynzadə

idmançılarımızın təqaüdçülər siyahısına daxil edilməsi üçün beynəlxalq federasiyaların nümayəndələri ilə

iĢgüzar görüĢlər keçirəcəkdir.

Vitse-prezident həmçinin Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Afina Olimpiadasından sonrakı

müddətdə gördüyü iĢlər barədə BOK-un, MOKA-nın və Avropa Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə məlumat

təqdim edəcəkdir.

“Xalq qəzeti”, 30 mart 2006-cı il

48


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının

BaĢ Assambleyası ərəfəsində

Cənubi Koreyanın paytaxtı Seul şəhərində martın 31-dən aprelin 8-dək Milli Olimpiya Komitələri

Assosiasiyasının (MOKA) XV Baş Assambleyası keçiriləcəkdir. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsindən

verilən məlumata görə, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə

assambleyanın işində iştirak etmək üçün dünən Seula yola düşmüşdür.

Məlum olduğu kimi, MOKA Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən sonra Olimpiya Hərəkatının ən böyük və

ən nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatıdır. Bu təĢkilatın XV BaĢ Assambleyasının birinci günündə - martın 31-də

təĢkilatın Ġcraiyyə ġurasının iclası keçiriləcəkdir. Aprelin birində baĢ məclis-de qitə olimpiya komitələrinin

hesabatları dinlənilib, müzakirə olunacaqdır. Növbəti günlərdə məclis Olimpiya Hərəkatı ilə bağlı bir çox

mühüm məsələlər ətrafında iĢini davam etdirəcəkdir.

Pekin-2008 Olimpiya Oyunlarına lisenziya qaydalarının müzakirəsi baĢ məclisin böyük maraq doğuran

məsələlərindən biri olacaqdır. Məlum olduğu kimi, Olimpiya oyunlarına lisenziya qaydaları üçtərəfli

komissiyanın - Beynəlxalq Olimpiya Komitə-si, Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyası və Beynəlxalq Ġdman

Federasiyalarının səlahiyyətli nümayəndələrinin iĢtirakı ilə MOKA-nın BaĢ Assambleyasında müzakirə olunur.

Müxtəlif idman növləri üzrə Pekin Oyunlarına lisenziyaların qazanılması, lisenziya yarıĢlarının əsas qrafikinin

müəyyənləĢdirilməsi, habelə wayt kartlarının verilməsi qaydaları bu müzakirə prosesində həllini tapacaqdır.

Müzakirələrdə Milli Olimpiya KomitələrĠnin nümayəndələrinin rəy və təklifləri də nəzərə alınır. Onu da qeyd

edək ki, MOKA-nin BaĢ Assambleyası ərəfəsində, martın 28-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində milli

idman federasiyaları ilə birgə müĢavirə keçirilmiĢdi. MüĢavirədə Pekin Oyunlarına lisenziya qaydaları.

proqnozlaĢdırılan lisenziya yarıĢları və lisenziyalarla bağlı fikir mübadiləsi aparılmıĢdı.

Çingiz Hüseynzadənin verdiyi məluma-ta görə, MOKA-nın BaĢ Assambleyası dövründə Beynəlxalq

Olimpiya Komitəsinin Olimpiya Həmrəyliyi Ġdarəsinin rəhbərliyi və komissiyalarının Milli Olimpiya

Komitələrinin nümayəndələri ilə görüĢləri olacaqdır. Bu görüĢlərdə Pekin Olimpiadasına lisenziya qazanmağa

namizəd idmançılar və onlar üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin təqaüdlərinin teyin olunması Ġlə bağlı

qərar qəbul olunacaqdır. MOK-un vitse-prezidenti BOK təqaüdlərinə namizəd idmançılarımızın təqaüdçülər

siyahısına daxil edilməsi üçün Beynəlxalq Ġdman Federasiyalarının nümayəndələri itə iĢgüzar görüĢlər

keçirilməsinin nəzərdə tutulduğunu söyləmiĢdir. Azərbaycanın Olimpiya Həmrəyliyi Ġdarəsinin baĢqa

proqramlara qoĢulması məsələsi də BaĢ Assambleya dövründə keçiriləcək görüĢlərin müzakirə obyekti

olacaqdır.

MOK-un vitse-prezidenti Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının və

Avropa Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Afina Olimpiadasından

keçən müddətdə gördüyü iĢlər barədə məlumat təqdim edəcək, bu beynəlxalq qurumlar, habelə Beynəlxalq

Ġdman Federasiyaları ilə əməkdaĢlığın daha da geniĢləndirilməsi üçün iĢgüzar görüĢlər keçirəcəkdir.

Olimpiya dünyası”, 1-3 aprel 2006-cı il

49


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOK Ġcraiyyə Komitəsinin iclası

Dünən Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) inzibati binasında Ġcraiyyə Komitəsinin (ĠK) iclası keçirilib.

“APA-Sport” agentliyinin məlumatına görə, toplantıya ĠK-nın 17 üzvündən 15-i qatılıb. Çingiz Hüseynzadə,

Azad Rəhimov, Xəzər Ġsayev, Ağacan Abıyev, Ġsmayıl Ġsmayılov, Natiq Əliyev, Sucəxan Novruzov, Zərifə

Salahova, Rauf Əliyev, Ələkbər Məmmədov, Vaqif Əliyev, Faiq Qarayev, Rəfiqə ġabanova, Namiq Abdullayev

və Zemfira Meftahəddinova gündəlikdə duran 7 məsələ ətrafında fikirlərini bölüĢüblər.

Belə ki, MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə qurumun 2007-ci ildə fəaliyyəti və 2008-ci il

Pekin Yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq haqda hesabat xarakterli çıxıĢ edib. Ġl ərzində Azərbaycan

idmançılarının beynəlxalq yarıĢlarda göstərdiyi nəticələr və ilin idman yekunları haqda isə MOK-un digər vitseprezidenti,

gənclər və idman naziri Azad Rəhimov məlumat verib. Bakı Ģəhərinin 2016-cı il Yay Olimpiya

Paralimpiya

Oyunlarına namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə yaradılan TəĢkilat

Komitəsinin məsul katibi, Gənclər və Ġdman Nazirliyinin beynəlxalq əlaqələr Ģöbəsinin müdiri Ġlham Mədətov

“Bakı-2016” SifariĢ kitabının hazırlanması haqqında çıxıĢ edib. MOK-un baĢ katibi Ağacan Abıyev qurumun

yeni təsis olunmuĢ ordeni ilə bağlı məlumat verib. Sonra Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin layiq gördüyü

“Olimpizmin və idmanın təbliği” mükafatı MOK-un informasiya, nəĢriyyat və əlaqələr idarəsinin rəhbəri,

filologiya elmləri namizədi Camaləddin Rəhmanova təqdim olunub. MOK-un digər vitse-prezidenti Xəzər

Ġsayev ĠK üzvləri qarĢısında sədri olduğu Ədalətli Oyunlar Komissiyasının hesabatını verib. O, 5 nominasiya

üzrə təsis etdikləri mükafatları laureatlara təqdim edib. Gündəlikdə duran 8-ci məsələ - Cari məsələlər haqda isə

ĠK üzvləri qapalı müzakirə aparmağa üstünlük veriblər.

AzərTAc

27.12.2007

50


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin VI hesabat-seçki baĢ məclisi keçirilmiĢdir

Aprelin 3-də Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) VI hesabat-seçki baĢ

məclisi keçirilmiĢdir.

Ġqtisadi inkiĢaf tempinə görə regionun lider dövlətinə, nüfuzlu söz sahibinə çevrilən Azərbaycan artıq sürətlə

qloballaĢan dünyada idman ölkəsi kimi də tanınır. Son illərdə ölkəmizdə idmanın inkiĢafına göstərilən diqqət və

qayğı, Bakının, eləcə də digər Ģəhər və rayonlarımızın çoxsaylı beynəlxalq turnirlərə ev sahibliyi etməsi,

yeniyetmə və gənclərimizin qazandıqları saysız-hesabsız medallar bunun bariz nümunəsidir. Bütün uğurları

beynəlxalq idman qurumları tərəfindən də yüksək qiymətləndirilən Azərbaycan dövləti bu nüfuza sahib çıxmaq

üçün qısa bir zaman kəsiyində sürətli və Ģərəfli inkiĢaf yolu keçmiĢdir.

1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti təyin olunan Ġlham Əliyev az

vaxt içərisində həmin sahədə yüksək təĢkilatçılıq istedadına malik olduğunu göstərmiĢdir. Onun yorulmaz və

gərgin əməyi sayəsində, qısa müddətdə Azərbaycan idmanı ayağa qaldırılmıĢ, dünya Ģöhrəti qazanmıĢdır.

Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq yarıĢlarda qazandığı parlaq uğurlar Ġlham Əliyevin baĢçılıq etdiyi idman

hərəkatının, hər Ģeydən əvvəl, böyük siyasi qələbəsidir.

Ġlham Əliyev uzaqgörən dövlət xadimi və siyasətçi kimi sağlam gənclik yetiĢdirmək, bununla da xalqımızın

sağlam gələcəyini təmin etmək üçün idmanı ümumxalq hərəkatına çevirmək xətti yeridir. Onun təĢəbbüsü ilə

təkcə Bakıda deyil, eyni zamanda regionlarda da olimpiya idman-sağlamlıq komplekslərinin istifadəyə

verilməsi, idmanın müxtəlif sahələrinin inkiĢafı üçün güclü maddi-texniki baza yaradılması xalqın sağlam

gələcəyinə yönəlmiĢ müdrik siyasətin parlaq təzahürləridir.

MOK-un inzibati binasında təĢkil olunmuĢ tədbirdə komitənin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə “Milli

Olimpiya Komitəsinin 2009-2012-ci illərdəki fəaliyyəti” haqqında məruzə ilə çıxıĢ etmiĢdir. BildirmiĢdir ki,

dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevin göstəriĢ və tövsiyələrini rəhbər tutan MOK iĢini Olimpiya Xartiyası və

nizamnaməsinin tələbləri əsasında qurmuĢ, fəaliyyətini ölkə Olimpiya hərəkatının və idmanın inkiĢafına xidmət

edən məqsədləri həyata keçirməyə yönəltmiĢdir. Bu gün Azərbaycanın dünyanın aparıcı idman ölkələrindən biri

kimi tanınmasında MOK-un məqsədyönlü fəaliyyətinin özünəməxsus yeri vardır.

Ç.Hüseynzadə vurğulamıĢdır ki, dördillik hesabat dövründə MOK-un gördüyü iĢlər miqyasına görə çox

əhatəli olmuĢ, əldə edilmiĢ uğur və nailiyyətlər isə ötən dövrdəki illə müqayisədə həm keyfiyyətinə, həm də

kəmiyyətinə görə qat-qat yüksək səviyyəyə qalxmıĢdır. Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının bütün

sahələrindəki tərəqqinin əsasında ölkəmizin baĢçısının uzaqgörən siyasəti durduğu kimi, Olimpiya hərəkatı və

idmandakı uğurlarımız da Ġlham Əliyevin adı ilə bağlıdır, onun idmana diqqət və qayğısının nəticəsidir.

MOK-un vitse-prezidenti qeyd etmiĢdir ki, hesabat dövründə ölkəmizin olimpiya və idman həyatında bir sıra

olduqca əlamətdar tarixi hadisələr baĢ vermiĢdir. Azərbaycan Londonda keçirilmiĢ Olimpiya Oyunlarında

qazanılmıĢ 10 - 2 qızıl, 2 gümüĢ, 6 bürünc medalla ümumi hesabda medalların keyfiyyətinə görə 30-cu, sayına

görə isə 24-cü yeri tutmuĢdur. Bu Avropa ölkələri arasında 15-ci, Ġslam dövlətləri arasında üçüncü, türkdilli

ölkələr arasında ikinci, keçmiĢ SSRĠ respublikaları arasında beĢinci nəticədir.

Qeyd edilmiĢdir ki, hesabat dövründə, 2010-cu ildə Sinqapurda yeniyetmələrin birinci Yay Olimpiya

Oyunları keçirilmiĢ və bu yarıĢda da ölkəmiz böyük uğur əldə etmiĢdir. Mötəbər yarıĢda 12 idmançımız 5 qızıl,

3 gümüĢ medalla dünya miqyasında 11-ci, Avropa ölkələri arasında isə 6-cı yeri tutmuĢdur. Bu da yeniyetmələr

arasında idmanımızın inkiĢafını, güclü idman potensialının yaranmasını təsdiq edən faktdır. Natiq ötən il

ölkəmizdə futbol üzrə 17 yaĢadək qızlar arasında keçirilmiĢ dünya çempionatını da yüksək qiymətləndirmiĢdir.

BildirmiĢdir ki, ötən ilin dekabrında Avropa Olimpiya Komitəsinin Ġtaliyadakı BaĢ Assambleyasında qitə

idman tarixində əsası qoyulan və 2015-ci ildə ilk dəfə keçiriləcək birinci Avropa Oyunlarının Bakıda təĢkil

edilməsi ilə bağlı böyük səs çoxluğu ilə qərar qəbul olunmuĢdur. Bu qərardan sonra ölkəmizin baĢçısı

Azərbaycan xalqını təbrik etmiĢ, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə birinci Avropa Oyunlarının TəĢkilat

Komitəsi yaradılmıĢdır. Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında TəĢkilat Komitəsi birinci Avropa

Oyunlarının yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün çoxĢaxəli fəaliyyətə baĢlamıĢdır.

Bakının 2017-ci il IV Ġslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsinə namizədliyinin irəli sürüldüyünü deyən

Ç.Hüseynzadə ötən il Ġslam Həmrəyliyi Ġdman Federasiyasının Ġcraiyyə Komitəsinin Ciddədə keçirilmiĢ

məclisində paytaxtımızın namizədliyi ilə bağlı təqdimatın təĢkil olunduğunu söyləmiĢdir. VurğulamıĢdır ki, bu

il SifariĢ kitabının hazırlanması ilə bağlı görülmüĢ iĢlər, Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı, xüsusən də Ġslam

dövlətləri arasındakı nüfuzu, beynəlxalq tədbirləri, mötəbər yarıĢları keçirməkdə qazanılmıĢ imic Bakının Ġslam

Oyunlarına da ev sahibliyi edəcəyinə əminliyimizi artırır.

51


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOK-un 20 illik yubileyinin 2012-ci ildə dövlət səviyyəsində qeyd olunduğunu bildirən Ç.Hüseynzadə bu

tədbirdə beynəlxalq idman qurumlarının və bir çox ölkələrin olimpiya komitələri rəhbərlərinin iĢtirak etdiyini

diqqətə çatdırmıĢdır. Yubiley mərasimində iĢtirak etmiĢ beynəlxalq idman qurumları rəhbərlərinin çıxıĢlarında,

onların müsahibələrində Azərbaycanda olimpiya hərəkatı və idman sahəsində qazanılmıĢ uğurları dönə-dönə

qeyd olunmuĢ, bizim təcrübəmizin bir örnək olduğu bildirilmiĢdir. Azərbaycanın beynəlxalq idman əlaqələri

çox geniĢdir, bütün beynəlxalq idman qurumları ilə sıx əməkdaĢlıq Ģəraitində iĢləyirik. Milli Olimpiya

Komitəsinin, Gənclər və Ġdman Nazirliyinin, milli idman federasiyalarımızın hesabat dövründə bu istiqamətdə

fəaliyyət yüksək səviyyədə qurulmuĢdur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda təĢkil olunan beynəlxalq idman

tədbirlərinin sayı ilbəil artır. MOK-un beynəlxalq əlaqələri sistemində baĢqa ölkələrin olimpiya komitələri ilə

əməkdaĢlıq haqqında müqavilələrin bağlanması xüsusi yer tutur. Hesabat dövründə Litva, PolĢa, Rumıniya,

Belarus Milli Olimpiya komitələri ilə qarĢılıqlı əməkdaĢlıq haqqında AnlaĢma Memorandumları imzalanmıĢdır.

Hesabat dövründə MOK MDB, Baltikyanı və bir sıra baĢqa ölkələrin olimpiya komitələri rəhbərlərinin birgə

forumu, Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının XV Konqresinin, Avropa Ġdman Jurnalistləri Assosiasiyasının

Ġcraiyyə Komitəsinin iclasının və bir sıra digər mötəbər beynəlxalq tədbirlərin Bakıda təĢkilatçısı olmuĢdur.

Ölkəmizdə tədbirini keçirmiĢ Avropa Ġdman Jurnalistləri Assosiasiyası 2014-cü ildəki BaĢ Assambleyasını

Bakıya salmaqla bağlı bizə müraciət etmiĢdir. Bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, MOK-un beynəlxalq

əlaqələri lazımlı səviyyədədir və bu əlaqələr yüksələn xətt üzrə inkiĢaf etməkdədir.

MOK-un fəaliyyətinin əsas göstəricisinin olimpiya oyunları olduğunu bildirən natiq diqqətə çatdırmıĢdır ki,

hesabat dövründə komitə əsas məqsədini - ölkəsinin olimpiya oyunlarında təmsil olunmasını təmin etmiĢdir.

BildirmiĢdir ki, Azərbaycanın üç - Vankuver qıĢ, Sinqapur yeniyetmələr və London Yay Olimpiya Oyunlarında

təmsil olunması təmin olunmuĢdur. Ġlk dəfə olaraq London Olimpiadasında idmançılarımızın sayı 53 olmuĢdur.

Bu olimpiya oyunlarında böyük komanda ilə iĢtirak etmək, dünyanın aparıcı idman dövlətləri ilə bir sırada

olmaq deməkdir. Qısa müddətdə belə bir nailiyyət qazanmaq çox az ölkəyə nəsib olmuĢdur. London

Olimpiadasında ölkəmiz idman gimnastikası, akademik avarçəkmə və kanoe, velosiped idmanı növlərində ilk

dəfə təmsil olunmuĢdu. Olimpiya komandamızda gəncləĢmə gedir. Azərbaycanın olimpiya oyunlarında əldə

etdiyi nəticələr elə bir səviyyəyə qalxmıĢdır ki, bu səviyyəni qoruyub saxlamaq və bir qədər də irəli getmək

gələcəkdə əsas məqsədimiz olmalıdır.

Ç.Hüseynzadə bildirmiĢdir ki, idmançılarımızın ustalığının artmasında, idman nəticələrimizin ildən-ilə

yaxĢılaĢmasında Azərbaycanda təĢkil olunan beynəlxalq yarıĢların əhəmiyyəti böyükdür. Hesabat dövründə

respublikamızda 300-dən çox müxtəlif səviyyəli beynəlxalq yarıĢ keçirilmiĢdir. Onlardan London Oyunlarına

lisenziya vermiĢ boks üzrə dünya çempionatını və futbol üzrə 17 yaĢadək qızlar arasında dünya çempionatını

xüsusi qeyd etmək olar.

VurğulamıĢdır ki, 2009-

2012-ci illərdə Azərbaycanda idmanın maddi-texniki bazasının yaradılması sahəsində də nəhəng iĢlər

görülmüĢdür. Ölkənin müxtəlif regionlarında olimpiya idman kompleksləri, idman zalları, stadionlar istifadəyə

verilmiĢdir. Ġndi idmançıların ixtiyarına verilmiĢ təkcə komplekslərimizin sayı 35-ə çatmıĢdır. Hesabat

dövründə Bakıda Gimnastika Mərkəzinin, Olimpiya stadionunun, boks mərkəzinin təməli qoyulmuĢ,

Azərbaycan Prezidenti Su Ġdman Mərkəzinin tikintisi ilə bağlı sərəncam imzalamıĢdır. Bu yeni idman

obyektlərində 2015-ci ildə birinci Avropa Oyunları keçiriləcəkdir.

Qeyd olunmuĢdur ki, MOK hesabat dövründə olimpiya növlərində hər il, əvvəlki ildə dünya və Avropa

çempionatlarında, beynəlxalq yarıĢlarda mükafatalayiq yerləri tutmuĢ idmançılara, eləcə də onların məĢqçilərinə

üç kateqoriya üzrə təqaüd nəzərdə tutmuĢ və bu təqaüdlər ödənilmiĢdir. Bundan baĢqa, idman veteranlarına,

idman akademiyasının tələbələrinə MOK öz təqaüdlərini vermiĢdir. Eyni zamanda, London Olimpiadasına

lisenziya qazanmıĢ idmançılar və onların məĢqçiləri də MOK-un xüsusi lisenziya təqaüdlərini almıĢlar.

Natiq vurğulamıĢdır ki, MOK idmançılar, məĢqçilər, idman mütəxəssislərinin sosial vəziyyətini

yaxĢılaĢdırmaqla bağlı hər il müxtəlif iĢlər görür. Ölkəmizin baĢçısı hər il idmançılarımızla bir neçə görüĢ

keçirir. Bu görüĢlərdə idmançılara, məĢqçilərə və idman mütəxəssislərinə mənzil orderləri, müxtəlif mükafatlar

verilir. Yüksək idman nailiyyətləri göstərmiĢ idmançılar və onların məĢqçiləri orden və medallarla, MOK

prezidentinin fəxri fərmanları ilə təltif olunurlar.

Azərbaycanda idmana və idmançıya diqqət və qayğı böyükdür. Bu qayğı yalnız sosial vəziyyətin

yaxĢılaĢdırılması ilə məhdudlaĢmır. MOK Azərbaycanın idman Ģöhrətini yüksəklərə qaldıranların əməyini

mənəvi tərəfdən də qiymətləndirmək təĢəbbüsçüsü olmuĢdur. Hesabat dövründə MOK olimpiya çempionlarımız

Nazim Hüseynov, Zemfira Meftəhətdinova və Namiq Abdullayev haqqında tammetrajlı filmlər çəkdirmiĢ və

həmin filmlərin təqdimatı keçirilmiĢdir. Onu da qeyd edim ki, MOK özünün 20 illik yubileyi ilə əlaqədar da bir

film çəkdirmiĢdir.

Komitə hesabat dövründə nəĢriyyat sahəsində bir sıra vacib iĢlər görmüĢdür. “Azərbaycan Milli Olimpiya

Komitəsi - 20 il”, “Azərbaycan XXX Olimpiya Oyunlarında”, “London - 2012. MöhtəĢəm qələbə” kitabları

52


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

hazırlanıb çap edilmiĢdir. Sonuncu kitab, Londondakı qələbəmizin tarixi anlarını fotolarda təqdim edən bu

albom, hesab edirəm ki, idmansevənlərimizin, eləcə də MOK üzvləri üçün yaxĢı hədiyyədir.

Sonra TəftiĢ Komissiyasının sədri Eyvaz Qurbanov hesabat məruzəsi ilə çıxıĢ etmiĢdir.

MOK-un vitse-prezidenti Xəzər Ġsayev, güləĢ üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim Hicran ġərifov bildirmiĢlər ki,

Azərbaycanda idmanın inkiĢafı getdikcə geniĢ vüsət alır və bu inkiĢaf yeni-yeni uğurlara vəsilə olur.

Müstəqilliyini bərpa edəndən bu günədək Azərbaycan idmançıları müxtəlif səviyyəli beynəlxalq yarıĢlarda

minlərlə medal əldə etmiĢlər. Bütün bunlar isə qazanılan uğurlardan, tarixi nailiyyətlərdən xəbər verir.

Qeyd olunmuĢdur ki, artıq Azərbaycan ali, mötəbər idman tədbirlərinə ev sahibliyi edir. Bu isə ölkəmizin

idman sahəsində uğurlarının, dövlətin bu sahəyə qayğısının nəticəsidir. Bu tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi

üçün ölkəmizdə təĢkilati baxımdan da yüksək Ģərait və imkan var. Bunu dünya idman təĢkilatları təsdiqləyir və

bu səbəbdən də bu yarıĢlar reallaĢır. Bu gün bir sıra ölkələr dövlətimizin idman sahəsinə qoyduğu yatırımlara,

dəstəyinə qibtə edir. Bu isə ölkəmizdə idmanın kütləviliyinin artmasına, gəncliyin sağlam gələcəyinin inkiĢafına

kömək edir.

Gənclər və idman nazirinin müavini Ġsmayıl Ġsmayılov çıxıĢında hesabat dövründə ölkəmizdə 159

beynəlxalq yarıĢın, 1.800-dən artıq respublikadaxili yarıĢın keçirildiyini diqqətə çatdırmıĢdır. BildirmiĢdir ki,

idmançılarımız 1200 yarıĢa ezam olunmuĢ, 1100-dən çox təlim-məĢq toplanıĢında iĢtirak etmiĢlər. Dörd il

ərzində idmançılarımız 998 qızıl, 816 gümüĢ və 1010 bürünc medal qazanmıĢlar.

Nazir müavini vurğulamıĢdır ki, idmançılarımızın qazandıqları bu qələbələr, əslində, möhkəm təmələ

əsaslanır. Yəni, onların dünyanın idman arenalarında əldə etdikləri bu qələbələrin arxasında güclü Azərbaycan

dövləti dayanır. Təbii ki, Azərbaycanın digər sahələri kimi, idman sektoru da böyük inkiĢaf dövrünü yaĢayır.

Dövlətin inkiĢafı, iqtisadiyyatın daha da güclənməsi, möhkəm dayaqlara əsaslanması idmanın da inkiĢafında

həlledici rol oynayır.

MOK-un Ġcraiyyə Komitəsinin üzvlüyünə ölkəmizin baĢçısı Ġlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun

prezidenti, UNESCO-nun və ĠSESCO-nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva

seçilmiĢlər. Ġcraiyyə Komitəsi 17 üzvdən ibarətdir.

Sonra MOK-un TəftiĢ Komissiyasının üzvləri seçilmiĢdir. Hicran ġərifov, Nazim Hüseynov, Firat Hüseynov,

Lyudmila ġubina və Fərid Mansurovun namizədliyinə yekdilliklə səs verilmiĢdir. Daha sonra Hesablama

Komissiyasının 3 üzvü - Mirkamil Rəhimov, Qabil Mehdiyev və Eldar Ġsmayılov seçilmiĢdir.

“Xalq qəzeti”.-2013.-4 aprel.-N 69.-S.4.

53


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası oldu

Aprelin 3-də Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) VI hesabat-seçki BaĢ Məclisi

keçirildi. BaĢ Məclis öz iĢini baĢa çatdırdıqdan sonra Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası oldu.

Ġclasda Ağacan Abiyev Milli Olimpiya Komitəsinin baĢ katibi, Azad Rəhimov, Çingiz Hüseynzadə və Xəzər

Ġsayev MOK- un vitse-prezidentləri seçildilər. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse- prezidenti Çingiz Hüseynzadə

Ġcraiyyə Komitəsinin yeni seçilmiĢ üzvlərini təbrik edərək, onlara uğurlar arzuladı. MOK-un Ġcraiyyə Komitəsi

17 üzvdən ibarətdir.

Milli Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin üzvləri

Əliyev Ġlham Heydər oğlu

Əliyeva Mehriban Arif qızı

Abdullayev Namiq Yədulla oğlu

Abiyev Ağacan Qulam oğlu

Cabbarov Azad Vaqif oğlu

Əliyev Natiq Avil oğlu

Əliyev Rauf Asif oğlu

Hüseynzadə Çingiz Muxtar oğlu

Ġsayev Xəzər Ağəli oğlu

Ġsmayılov Ġsmayıl Sultan oğlu

Qarayev Faiq Əli oğlu

Meftəhətdinova Zemfira Əliyevna

Məmmədov Ələkbər Əmir oğlu

Rəhimov Azad Arif oğlu

Sadıqov Sadıq Asəf oğlu

Salahova Zərifə Teymur qızı

ġabanova Rəfiqə Mahmud qızı

Olimpiya dünyası”.-2013.-5 aprel.-№ 21.-S.1.

54


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində qəbullar

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti

Ġlham Əliyev Avropa Cüdo Federasiyasının prezidentini

qəbul etmiĢdir

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev mayın 26-da MOK-un yeni binasında Avropa

Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizeri qəbul etmiĢdir.

Ġlham Əliyev qonağı səmimi salamlayaraq ümid etdiyini bildirdi ki, cənab Vizerin səfəri Azərbaycanda

idmanın, o cümlədən də cüdonun inkiĢafına təkan verən amil olacaqdır. Ġdmanın bu növü Azərbaycan üçün

ənənəvi deyildir, buna baxmayaraq, idmançılarımızın uğurları və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının coĢqun

fəaliyyəti onun inkiĢafının böyük perspektivlərindən danıĢmağa imkan verir. Bu yaxınlarda Parisdə Avropa

çempionatında iĢtirak edən Azərbaycan idmançıları Elçin Ġsmayılov və Rəsul Səlimov qızıl və gümüĢ medal

qazanmıĢlar. Ġlham Əliyev ümidvar olduğunu söylədi ki, qonaq Azərbaycanda cüdonun inkiĢafı barədə ətraflı və

müsbət məlumat alacaqdır.

Cənab Vizer Azərbaycan idmançılarının uğurlarına yüksək qiymət verərək dedi ki, bu, Milli Olimpiya

Komitəsi rəhbərliyinin iĢinin yaxĢı təĢkil edildiyinə sübutdur.

GörüĢdə idmanın bu növünün inkiĢafı sahəsində Avropa Federasiyası ilə Azərbaycan arasında əməkdaĢlığın

mümkünlüyü barədə fikir mübadiləsi aparıldı.

Ġlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin yeni inzibati binasının maketini, Azərbaycan yığma Olimpiya

komandasının üzvlərinə bağıĢlanmıĢ saatlardan birini, «Olimpiya» jurnalının son nömrələrini cənab Vizerə

hədiyyə etdi. Sonra cənab Vizer və Ġlham Əliyev xatirə Ģəkli çəkdirdilər.

GörüĢdə MOK-un birinci vitse-prezidenti, Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev, MOK-un

vitse-prezidentləri Ağacan Əbiyev və Xəzər Ġsayev iĢtirak edirdilər.

Azərbaycan”, 27 may 2001-ci il.

55


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev

bu yaxınlarda stend atıcılığı üzrə Qahirədə keçirilən dünya çempionatının qalibi

Zemfira Mehtəhəddinovanı qəbul etmiĢdir

MOK prezidenti dedi ki, Zemfiranın növbəti qələbəsi rəmzi məna daĢıyır, çünki, o, idmançıların adətən

zəiflədiyi olimpiadadan sonrakı ildə qazanılmıĢdır. Ġlham Əliyev Azərbaycana 2004-cü ildə Afinada keçiriləcək

Olimpiadada iĢtirak etmək hüququ verən ilk lisenziya gətirmiĢ bu qələbədən məmnun olduğunu vurğuladı. Son

beĢ ay ərzində Azərbaycan idmançıları dünya və Avropa çempionları olmuĢ, gümüĢ və qızıl medal qazanmıĢlar

ki, bu da Azərbaycanda idmanın dinamik Ģəkildə və uğurla inkiĢaf etdiyini, nəticələr verdiyini sübut edir.

Ġlham Əliyev dedi: «Ġdmançılar yaxĢı bilirlər ki, nəticə boĢ yerdən yaranmır. Ġdmançılarımızın

göstərdikləri nəticələr böyük və müntəzəm iĢin yekunudur. O, həmçinin bildirdi ki, Azərbaycanda stend

atıcılığının inkiĢaf etdirilməsi üçün müvafiq bazanın tikilməsi barədə qərar qəbul olunmuĢdur».

Olimpiya çempionunun məĢqçisi Hafiz Cəfərov çıxıĢ edərək dedi ki, onlar bu qələbəni Azərbaycan

prezidenti Heydər Əliyevin ad gününə həsr etmiĢlər. Zemfira Mehtehəddinova göstərdiyi diqqətə görə MOK-un

baĢçısına təĢəkkürünü bildirdi. Sonra Olimpiya çempionu, onun məĢqçisi MOK prezidenti Ġlham Əliyevlə xatirə

Ģəkli çəkdirdilər.

GörüĢdə MOK-un birinci vitse-prezidenti, Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev, MOK-un

vitse-prezidentləri Ağacan Əbiyev və Xəzər Ġsayev iĢtirak edirdilər.

Azərbaycan”, 27 may 2001-ci il

56


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində qəbul

Avqustun 16-da Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev MOK inzibati binasında tanınmıĢ

idmançı Ġradə HaĢımovanı qəbul etdi.

Ġdman atıcılığı üzrə dünya çempionatında uğurlu çıxıĢ etməsi və kiçik-ölçülü tapançadan 25 metrlik

atıcılıq yarıĢlarında ikinci yeri tutması münasibətilə idmançını təbrik edərək Ġlham Əliyev həmin nailiyyətə

böyük qiymət verdi: axı Azərbaycan üçün Afinada keçiriləcək Olimpiadaya ikinci lisenziya qazanıldı. MOK

prezidenti daha sonra qeyd etdi ki, bu idman növünün öz xüsusiyyətləri var, burada müəyyən rəqib yoxdur və

idmançı böyük meyllə, səbrliyə məxsus olmalıdır ki, niĢanı uğurla məğlub etsin. Əlbəttə, belə Ģəraitdə

idmançılar həmiĢə yüksək nəticələr nümayiĢ etdirə bilməz və onlardan bunu tələb etmək olmaz. Ġradənin

Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunlarında uğurla çıxıĢ edəcəyinə ümid bəslədiyini söyləyərək Ġlham Əliyev

qeyd etdi ki, MOK sonra da bütün idmançılara kömək edəcəkdir.

Təbriklərə görə öz minnətdarlığını bildirərək, Ġradə HaĢımova qeyd etdi ki, gənclərin Milli Olimpiya

Komitəsi rəhbərliyinin idmana göstərdiyi diqqəti görərək idmana həvəsləri artmağa baĢladı. Və gələcək nəsil

həmin idman növünə də böyük maraq göstərir.

17. 08. 2002

AzərTAc

57


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev

Olimpiya və Avropa çempionu Namiq Abdullayevi qəbul etmiĢdir

Mayın 27-də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev sərbəst güləĢ üzrə Olimpiya və üçqat

Avropa çempionu Namiq Abdullayevi və onun məĢqçilərini qəbul etmiĢdir. Avropa çempionatında növbəti

uğuru münasibətilə idmançını təbrik edən Ġlham Əliyev, onun qələbələrinin dərin bir məntiqə əsaslandığını və

Namiq Abdullayevin Azərbaycanın bütün idmançılarına nümunə olduğunu söylədi.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti vurğuladı ki, böyük idmanda, demək olar, bütün yüksək

mükafatları qazanmıĢ Namiq Abdullayev bir müddət zədələnməsinə və müalicə olunmasına baxmayaraq,

özündə güc taparaq növbəti dəfə Avropa çempionatının qalibi olmuĢdur. Bu onu göstərir ki, əgər idmana

məsuliyyətlə yanaĢılsa, qələbə labüddür. Məhz iĢə məsuliyyətlə yanaĢmamaq və arxayınçılıq bəzi yeniyetmə və

perspektivli idmançılara daha yüksək nəticələr əldə etməyə mane olur. Namiq Abdullayevin, hətta idmanda ən

yüksək nəticəyə nail olandan - Olimpiya oyunlarında qızıl medala layiq görüləndən sonra da qarĢıdakı bütün

yarıĢlara çox böyük bir məsuliyyətlə hazırlaĢmasını gənc idmançılar üçün örnək olduğunu bildirən Ġlham Əliyev

Azərbaycanın idman Ģərəfini layiqincə qoruduğuna və yüksək vətənpərvərlik nümayiĢ etdirdiyinə görə ona bir

daha təĢəkkürünü bildirdi.

MOK prezidenti qarĢıdakı dünya çempionatında və gələn il Afinada keçiriləcək olimpiya oyunlarında da

Namiq Abdullayevə və məĢqçilərinə yeni-yeni qələbələr arzuladı. O dedi ki, Namiq Abdullayev Azərbaycan

idmanının böyük bir sərvətidir, ancaq gənc idmançılar da yüksək səylər göstərməli və onun səviyyəsinə

qalxmalıdırlar.

Qəbula görə təĢəkkürünü bildirən sərbəst güləĢ üzrə milli yığma komandamızın baĢ məĢqçisi Yaqub

Məmmədov idmanımızda qazanılmıĢ bütün nailiyyətlərin məhz Ġlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti seçildikdən sonra əldə olunduğunu vurğuladı. O, idmançılara, o cümlədən güləĢçilərə yaradılmıĢ

yüksək Ģəraiti, müasir tipli idman komplekslərinin istifadəyə verilməsini bu nəticələrin əldə olunmasında

mühüm amil kimi dəyərləndirdi.

Yaqub Məmmədov daha sonra güləĢçilərimizin qarĢısındakı məsul yarıĢlara hazırlıq prosesi barədə Milli

Olimpiya Komitəsinin prezidentinə ətraflı məlumat verdi. Olimpiya və üçqat Avropa çempionu Namiq

Abdullayev də idmanımıza göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Ġlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirdi,

qarĢıdakı yarıĢlarda da yüksək nəticələr əldə edəcəyinə ümid bəslədiyini vurğuladı.

GörüĢün sonunda Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev yarıĢlara hazırlıqla maraqlandı,

mövcud problemlərin tez bir zamanda həll ediləcəyini bildirdi.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti görüĢ iĢtirakçıları ilə xatirə Ģəkli çəkdirdi.

GörüĢdə Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev iĢtirak edirdi.

28. 05. 2003

AzərTAc

58


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində qəbul

Ġyulun 9-da Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında MOK-un prezidenti, Milli Məclisin deputatı

Ġlham Əliyev iyunun 22-dən iyulun 3-dək Naxçıvanda keçirilmiĢ gənclər arasında Ģahmat üzrə dünya

çempionatı TəĢkilat Komitəsinin sədri, Azərbaycan ġahmat Federasiyasının AġF prezidenti, Milli Məclisin

deputatı Aynur Sofiyevanı, yarıĢın baĢ hakimi Faiq Həsənovu, Ģahmat üzrə milli komandamızın baĢ məĢqçisi

Fikrət Sideifzadəni, çempionatın qızıl medalına layiq görülmüĢ ġəhriyar Məmmədyarovu, bürünc mükafatın

sahibi Zeynəb Məmmədyarovanı, onların valideyni Həmid Məmmədyarovu və Ģahmat üzrə kiĢilər arasında

dünya çempionatına vəsiqə qazanmıĢ Qədir Hüseynovu qəbul etmiĢdir. Onları səmimiyyətlə salamlayan MOKun

prezidenti Ġlham Əliyev qazanılan uğurlara görə Ģahmatçıları təbrik etdi, doğma vətənimizdə keçirilən bu

çempionatın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladı və dedi ki, gələcəkdə beynəlxalq və ölkədaxili yarıĢlar

təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın müxtəlif Ģəhərlərində də təĢkil oluna bilər.

Bunun üçün ölkəmizdə bir çox müasir idman kompleksləri vardır və yaxın gələcəkdə digər Ģəhərlərdə də

beynəlxalq yarıĢlar keçiriləcəkdir. Ġlk dəfə dünya miqyaslı çempionatın blokada Ģəraitində yaĢayan Naxçıvanda

keçirilməsini yüksək qiymətləndirən MOK-un prezidenti dedi ki, bu, Azərbaycanda Ģahmatın inkiĢafına və

geniĢ yayılmasına yeni təkan verəcəkdir. Ġdmançılarımızın uğurlu çıxıĢı bizi daha da sevindirir. Azərbaycanı

layiqincə təmsil etdiklərinə görə onlara təĢəkkür edən, Beynəlxalq və Avropa ġahmat Federasiyalarının yarıĢın

təĢkilindən razı qaldıqlarını diqqətə çatdıran natiq dedi ki, bu nailiyyətlərin qazanılmasında ġahmat

Federasiyasının, Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyinin, MOK-un və məĢqçilərin fəaliyyəti və əməyi böyükdür.

Dünyanın 32 ölkəsinin 80-dən çox Ģahmatçısı arasında ġəhriyar və Zeynəb Məmmədyarovların qızıl və bürünc

medal qazanmaları onu göstərir ki, Azərbaycanın idman potensialı çox güclüdür. AġF-in prezidenti,

çempionatın TəĢkilat Komitəsinin sədri, Milli Məclisin deputatı Aynur Sofiyeva, yarıĢın baĢ hakimi Faiq

Həsənov onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Ġlham Əliyevə idmançılar adından təĢəkkür etdilər, təĢkilati

iĢlərdən, belə görüĢlərin əhəmiyyətindən danıĢdılar, bu gün ölkəmizdə idmanın inkiĢafı üçün böyük iĢlər

görüldüyünü diqqətə çatdırdılar. Onlar çempionatın yüksək səviyyədə təĢkilinə, göstərilən qonaqpərvərliyə görə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər, buna bütün çempionat

iĢtirakçıları - idmançılar, onların məĢqçiləri, valideynləri tərəfindən, eləcədə internet saytlarında yüksək qiymət

verildiyini nəzərə çarpdırdılar və dedilər ki, idmançılarımız bundan sonra da yeni-yeni qələbələrlə xalqımızı

sevindirəcəklər. MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev Naxçıvanda bu iĢi təĢkil edənlərin fəaliyyətini bir daha

yüksək qiymətləndirərək dedi ki, bu gün Muxtar Respublika çox sürətlə inkiĢaf edir, geniĢ abadlıq iĢləri aparılır,

Ģəhər gözəlləĢir, yeni müəssisələr yaradılır. Orada idman baxımından müvafiq infrastruktur yaradılır. Həmin bu

çempionat məhz Olimpiya Ġdman kompleksində keçirilmiĢdir və hazırda böyük üzgüçülük kompleksi tikilir.

Naxçıvan ərazi baxımından Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrıdır, gediĢ-gəliĢ çətindir. Bu çətinliklərə

baxmayaraq, uzaq ölkələrdən idmançıların Naxçıvana gəlmələri böyük hadisədir. Gənc Ģahmatçıların gələcəyinə

inandığını və Beynəlxalq ġahmat Federasiyası ilə yaxĢı əlaqələrin olduğunu vurğulayan Ġlham Əliyev

beynəlxalq idman qurumları ilə, bütün federasiyalarla yaxĢı, iĢgüzar münasibətlərin qurulması üçün görülən

iĢlərdən danıĢdı, idmançıları bir daha təbrik etdi, onlara uğurlar arzuladı. Çempionatın bürünc mükafatçısı

Zeynəb Məmmədyarova Ģahmatçılar və ailəsi adından Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərinə təĢəkkür etdi,

Azərbaycanı dünyada tanıtdırdıqlarına və xalqımızı sevindirdiklərinə görə Ģərəf duyduqlarını bildirdi və bu

nailiyyəti Prezident Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə hədiyyə kimi dəyərləndirdi. Valideyn Həmid

Məmmədyarov isə ailəsi adından Ġlham Əliyevə Karpat meĢəsinin ağacından xüsusi hazırlanmıĢ Ģahmat hədiyyə

etdi. Sonra MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev görüĢ iĢtirakçıları ilə xatirə Ģəkli çəkdirdi.

10. 07. 2003

AzərTAc

59


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢlər

Yeni il bayramı ərəfəsində:

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢlər

Dekabrın 26-da Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Millət vəkili Ġlham Əliyev MOK inzibati

binasında Azərbaycanın Milli Paraolimpik Komitəsinin (AMPK) baĢçılarını və idmançıları qəbul etdi.

Paraolimpiya oyunçuları ilə keçirilən görüĢdən məmnun olduğunu bildirən Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti dedi ki, MOK-da biz idmançılarla tez-tez görüĢlər keçiririk, onları qazanmıĢ qələbələr münasibətilə

təbrik edirik və problemlərini öyrənirik, onları həll etməyə çalıĢırıq. Paraolimpiya oyunçularının fəaliyyətini

daimi izlədiyini söyləyən Ġlham Əliyev qeyd etdi ki, qələbələrinə çox Ģaddır, son illərdə Azərbaycanda

paraolimpiyaçıların iĢtirakı ilə keçirilən bütün idman növləri üzrə böyük irəliləyiĢ olduğunu vurğuladı. Sizin

çıxıĢlarınız, əldə etdiyiniz nailiyyətlər onu göstərir ki, paraolimpiya komitəsində keçirilən fəaliyyət düzgün

qurulmuĢdur, komitə yaxĢı iĢləyir. Fəaliyyətinizin nəticəsi odur ki, idmançılarımız paraolimpiya oyunlarında

böyük uğurlar qazanmıĢlar. Ġdmançılarımız keçən il Sidneydə XI Yay Paraolimpiya Oyunlarında bir qızıl və bir

gümüĢ medal qazandılar. Bundan sonra onlar müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda, dünya çempionatlarında böyük

uğurlar qazanmıĢlar. Bununla əlaqədar mən hamınızı təbrik edirəm, məĢqçilərinizi, paraolimpiya komitəsini,

onun prezidenti Ġlqar müəllimi təbrik edirəm və ümidvaram ki, paraolimpiyaçılarımız gələcəkdə də Azərbaycan

bayrağını yüksək tutacaqlar.

GörüĢdə çıxıĢ edən Azərbaycan Milli Paraolimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlqar Rəhimov, Sidneydə ağır

atletika üzrə yarıĢların qalibi Gündüz Ġsmayılov, atıcılıq yarıĢlarının gümüĢ mükafatçısı Yelena Taranova,

üzgüçü Aysel Əmirova və baĢqaları Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Ġlham Əliyevə dərin

minnətdarlıqlarını bildirdilər ki, o, vaxt ayırıb onlarla görüĢdü, əlil idmançılara göstərilən daimi diqqəti və

qayğısına görə təĢəkkür etdilər və eyni zamanda 40-illik yubileyi ilə təbrik etdilər.

Qeyd olunmuĢdu ki, Sidneydə Paraolimpiya komitəsi xətti ilə keçirilmiĢ tədbirdən sonra

paraolimpiyaçılarımız beynəlxalq yarıĢlarda daha geniĢ dairə aldılar. 2001-ci ildə paraolimpiyaçılar müxtəlif

beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirak etmiĢ, 1 qızıl, 5 gümüĢ və 1 bürünc medal qazandılar.

ÇıxıĢ edənlər qeyd etdilər ki, AMPK yaradılması və idmançılarımızla həmin sahədə əldə olunmuĢ

qələbələr, dövlətimizin baĢçısının idarəsi altında ölkəmizdə yaranmıĢ ictimai-siyasi sabitlik, iqtisadi inkiĢaf

sayəsində mümkün oldu.

Ġlham Əliyevi YAP birinci sədr müavini vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə təbrik edən paraolimpiya

idmançıları "Yeni Azərbaycan" partiyasının üzvləri olmaq niyyətlərini bildirdilər və YAP sədrinin birinci

müavininə öz ərizələrini təqdim etdilər.

GörüĢün nəticələrini çıxararaq, Ġlham Əliyev söylədi ki, sevindirici hal odur ki, idmançılar YAP üzvləri

olmaq istəyirlər. Siz bilirsiniz ki, YAP sədri Heydər Əliyev həmçinin Azərbaycanın Prezidentidir.

Azərbaycanda 1993-cü ildən bu günə qədər aparılan iqtisadi, siyasi islahatlar, dövlətin quruculuğu istiqamətində

görülən geniĢ iĢ, bütün bunlar cənab Prezidentin adı ilə bağlıdır. Buna görə də təbiidir ki, Siz ərizə yazmısınız,

"Yeni Azərbaycan" partiyasının üzvləri olmaq istəyirsiniz. Bu bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanın gənc

nəsli ölkəmizin gələcəyini ancaq YAP ilə bağlayır. Bununla əlaqədar "Yeni Azərbaycan" partiyasının adından,

öz adımdan Sizə öz təĢəkkürümü bildirirəm.

Azərbaycanda idmana olan müsbət münasibətin açıq olduğunu qeyd edən MOK prezidenti dedi: 1997-ci

ildə məni Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsinə seçdikdə mən çalıĢdım ki, idmana cavab verən

bütün strukturlar öz fəaliyyətlərini bir komanda kimi həyata keçirirdilər. Ancaq bu halda idmanda böyük

dəyiĢikliklər baĢ verdi. Mən çox Ģadam ki, hazırda Azərbaycanda məhz belə vəziyyətdir. Milli Olimpiya

Komitəsi, Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi, federasiyalar, idman icmaları, Paraolimpiya Komitəsi - biz

hamımız bir məqsədə xidmət edirik. ÇalıĢırıq ki, Azərbaycanın idman Ģərəfi yüksək olsun, ölkəmizdə bütün

zəruri Ģərait yaradılsın ki, gənclərimiz idmanla məĢğul olsunlar. Ən əsas məqsədlərdən biri də ondan ibarətdir

ki, ictimaiyyətin diqqətini idmana cəlb edək. Ġdmançı hiss etməlidir ki, biz ona qayğı göstəririk. Ġdmanla məĢğul

olmaq, xüsusiyyətlə fiziki əlilliklə olan insanların idmanla məĢğul olması, doğrudan da əsl qəhrəmanlıqdır.

Hamımız bilirik ki, bu, çox çətindir. Lakin, Sizin meyliniz, vətənpərvərliyiniz, milli dəyərlərə bağlılığınız Sizə

ancaq idmanla məĢğul olmaq deyil, həmçinin Azərbaycanı beynəlxalq səhnədə Ģərəfləndirməyə imkan verir.

Son zamanlar ölkəmizdə baĢqa idmançılar və paraolimpiyaçılar arasında heç bir fərqlənmə keçirilmir. Bütün

idmançılar bizə çox əzizdir. Əmin ola bilərsiniz ki, Sizə MOK tərəfindən daimi qayğı göstəriləcək,

problemləriniz mümkün qədər öz həllini tapacaqdır.

60


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Daha sonra MOK prezidenti qeyd etdi ki, paraolimpiya idmançılarına qazanmıĢ qələbələr və qarĢıda gələn

yeni il münasibətilə xüsusi mükafatlar ayrılıbdır. Üzgüçü Aysel Əmirova Ġlham Əliyevə özü yazdığı portreti

hədiyyə bağıĢladı, Paraolimpiya Komitəsinin üzvü Kamil Məlikov isə "Azad Azərbaycan" dalğalanma burğu

qurğusunun maketini təqdim etdi.

Sonra Ġlham Əliyev görüĢ iĢtirakçıları ilə xatirə Ģəkil çəkdirdilər. Həmin gün Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Ġlham Əliyev Azərbaycanın Ağır Atletika federasiyasının müdiriyyəti, dünya çempionatının gümüĢ

mükafatlandırıcısı Nizami PaĢayev ilə görüĢdü.

Son illər federasiyanın yüksək nəticələr əldə etdiyini vurğulayan MOK prezidenti dedi ki, Olimpiadadan

sonra həmin sahədə əldə olunmuĢ nəticələr bizi çox sevindirir. Bu Azərbaycanda idmanın inkiĢafının düzgün

keçməsini sübut edir, idmançıların məĢqlərinin düzgün təĢkil olunmasını göstərir. Bundan əlavə, bu onu göstərir

ki, ayırmalara son qoyulmuĢ, hər bir federasiya öz fəaliyyətini tərtib olunmuĢ proqram üzrə qurur.

Ġlham Əliyev qeyd etdi ki, biz hamımız ağır atletika üzrə dünya çempionatını diqqətlə izləyirdik. Hesab

edirəm ki, Nizami PaĢayev dünya səviyyəli idmançıdır. Dünya çempionatında belə gənc yaĢda ikinci yer tutmaq

- birinci yerdən heç də uzaq deyil - bizi çox sevindirir. Bu bizə əsas verir ki, Nizaminin Olimpiya oyunlarında,

dünya çempionatında yer tutmağının mümkün olduğunu söyləyək. Ağır atletika federasiyası yaxın günlərdə

idman kompleksini iĢə salmıĢ, yəni artıq idmanla məĢğul olmaq üçün bütün Ģəraitlər yaradılmıĢdır. Ġdman

sahəsində dünyaya tanınmıĢ mütəxəssislər dəvət olunmuĢlar. Əfsət müəllim - bizim həmvətənimizdir, uzun illər

o, Rusiyanın yığma komandasının məĢqlərini keçirirdi, bu gün isə o, bizimlədir. Əminəm ki, bizim ağır atletika

idmançılarımız gələn illərdə bizi yeni uğurlarla daha da sevindirəcəklər.

GörüĢdə çıxıĢ edən federasiyanın prezidenti Cahangir Əsgərov, baĢ katib Ġsmayıl Ġsmayılov MOK

prezidentinə fəaliyyətlərinin müsbət qiymət verməsinə görə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Federasiyanın

kollektivi, idmançılar adından söz verdilər ki, gələn illərdə də ağır atletika idmançılarımız daha yüksək uğurlar

əldə edəcəklər. Sonra Ġlham Əliyev görüĢün iĢtirakçıları ilə xatirə Ģəkli çəkdirdilər.

26. 12. 2001

AzərTAc

61


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı

Ġlham Əliyev Azərbaycan həndbolçuları ilə görüĢmüĢdür

Ġdmansevərlərimiz hələ də qadınlardan ibarət həndbol üzrə yığma komandamızın əldə etdiyi nailiyyət

sevincini yaĢayırlar. Həndbolçularımız mayın 7-dən 12-dək Avropa Həndbol Federasiyasının ölkəmizdə

keçirilən beynəlxalq "Challence Trophy" ("ÇağırıĢ kuboku") turnirində inamlı qələbələr qazanaraq, qitənin

nüfuzlu kubokuna sahib olmuĢlar.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev iyunun 12-də MOK-un

inzibati binasında həndbol üzrə yığma komandaların üzvləri, onların məĢqçiləri və Azərbaycan Həndbol

Federasiyasının rəhbərliyi ilə görüĢmüĢdür.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev görüĢü açaraq idmançıları salamladı və dedi: - Mən

sizi "Challence Trophy" turnirində uğurlu çıxıĢınız münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Çox sevindirici haldır

ki, qısa müddətdə bizdə bu cür gözəl komanda yaradılmıĢdır və o, belə mötəbər turnirlərdə qalib gəlir. Bu,

xüsusilə ona görə sevindiricidir ki, Azərbaycanda idmanın oyun növləri, o cümlədən həndbol, adətən, həmiĢə

güclü olmuĢdur. Ġki Olimpiya çempionunun - Rəfiqə ġabanovanın və Lyudmila ġubinanın bu görüĢdə iĢtirak

etməsi buna misal ola bilər. Onlar Bakını da, Azərbaycanı da həmiĢə ĢöhrətləndirmiĢlər.

Ancaq müəyyən mərhələdə idmanın bir çox digər növlərindəki kimi, həndbolda da tənəzzül baĢ verdi.

Bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri vardı. Lakin ən baĢlıcası budur ki, bütövlükdə Azərbaycan

idmanının, o cümlədən həndbolun Ģöhrətini qısa müddət ərzində bərpa etmək mümkün oldu. Son illər bizim

böyük nailiyyətlərimiz var, çoxlu qələbələr, medallar qazanılmıĢdır və cəmiyyətimiz, azarkeĢlər qələbələrə, bir

növ, vərdiĢ etmiĢlər. Bu isə üzərimizə daha böyük məsuliyyət qoyur. Hərçənd idman idmanlığında qalır və

burada heç də həmiĢə qələbə qazanmaq mümkün olmur.

Lakin indi Azərbaycan idmanının ənənələrinin dirçəldiyini nəzərə alaraq, inanıram ki, həndbolda da,

baĢqa növlərdə də hələ çox qələbələrimiz olacaqdır. Ġdmanın oyun növləri daha mürəkkəbdir. Təkbətək idman

növlərində də yüksək yerlər tutmaq asan deyil, ancaq idmanın oyun növlərində böyük rəqabət var. Əgər

təkbətək növlərdə müxtəlif çəki dərəcələri vardırsa, komandanın bir üzvü qalib gələ, digər üzvü uduza bilərsə,

idmanın oyun növlərində belə Ģeylər yoxdur. Burada komanda qalib gəlir. Ona görə də sizin bu qələbəniz

göstərir ki, Azərbaycan idmanın oyun növlərində müvəffəqiyyətə nail olur. Bütün bunlar Azərbaycan

idmanının, ümumən, ölkəmizin nüfuzunu daha da yüksəldir.

Mən sizin oyununuza məmnuniyyətlə baxırdım və sevindirici haldır ki, komanda yüksək ustalıq nümayiĢ

etdirirdi, axı sizin rəqibləriniz zəif deyildi. Komandanın səviyyəsinin yüksəlməsi göz qabağındadır. Bunda ilk

növbədə Həndbol Federasiyasının böyük xidməti var. Biz Heydər Babayevi federasiyanın rəhbəri vəzifəsinə

tövsiyə etdikdə orada vəziyyətin ağır olması heç kimə sirr deyildi. O, federasiyanın iĢini qısa müddətdə

canlandırdı. Bizdə, əslində, bütün federasiyalarda elə bir təcrübə yaranmıĢdır ki, bu qurumlara nüfuzlu adamlar

rəhbərlik edirlər və onların ətrafında idmanın konkret növləri üzrə mütəxəssislər, məĢqçilər iĢləyirlər. Məhz bu

amillərin vəhdəti müvəffəqiyyətin rəhnidir.

Azərbaycanda idman ictimai həyatda mühüm amilə çevrilmiĢdir. Biz buna çalıĢırdıq. Məqsədimiz bu idi

ki, idmançılara hörmət bəsləsinlər, onlarla fəxr etsinlər, gənclər, yeniyetmələr, uĢaqlar idmanla məĢğul olmağa

çalıĢsınlar. Ġndi bütün bunlar Azərbaycanda baĢ verir, insanların Ģüurunda belə bir fikir möhkəmlənir ki,

idmançı layiqli peĢədir.

Çox Ģadam ki, Azərbaycanda bu cür gözəl komanda mövcuddur. Rəfiqə xanım, Lyudmila xanım, sizin

fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Siz əvvəllər də Azərbaycana Ģöhrət gətirmisiniz. Hazırda məĢqçi

iĢləyirsiniz, bu cür komanda yaratmısınız. Bilirəm ki, sizin komandalarınızın arasında böyük rəqabət var. Əgər

rəqabət olmasa, irəliləyiĢ də olmaz. Ancaq yığma komandada birgə çalıĢırsınız və dostluq etdiyinizi də bilirəm.

Buna çox Ģadam və sizi bir daha təbrik edirəm. Milli Olimpiya Komitəsinin daim sizə köməklik göstərəcəyinə

əmin ola bilərsiniz.

Sonra Azərbaycan Həndbol Federasiyasının prezidenti Heydər Babayev çıxıĢ edərək dedi:

- Ġlham müəllim, bütövlükdə idmanımıza verdiyiniz dəstəyə görə Həndbol Federasiyası adından

minnətdarlığımı bildirirəm.

Doğrudan da, Azərbaycanda həndbolun böyük ənənəsi var. Sizin tövsiyənizlə iĢə baĢlayanda belə nəhəng

mexanizmin hərəkətə gətiriləcəyini təsəvvür belə etmirdim. O zaman vəziyyət acınacaqlı idi. Lakin sizin adınız

bizə hər zaman dayaq oldu. Həndbolçu qızlar qayğınızı daim hiss edirlər.

Biz də öz növbəmizdə iĢimizi bununla yekunlaĢdırmayacağıq. Azərbaycan həndbolu yalnız burada iĢtirak

edən yığma komandalardan ibarət deyil, o, kiĢilərdən, yeniyetmələrdən, gənclərdən ibarət komandaları da əhatə

62


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

edir. Avropa səviyyəsində həndbol nümayiĢ etdirərək, ölkədə bu idman növünün populyarlaĢmasına səy

göstərəcəyik. Ġnanıram ki, qarĢıdakı həm Avropa, həm də kubok yarıĢlarında layiqli yer tutacağıq.

Qadınlardan ibarət yığma komandanın baĢ məĢqçisi Rəfiqə ġabanova və komandanın kapitanı Reyhan

Nəbiyeva komandaya daim qayğıya görə, idman veteranlarına yardıma görə Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Ġlham Əliyevə təĢəkkürlərini bildirdilər və onu əmin etdilər ki, Azərbaycan həndbolunun beynəlxalq

aləmdə layiqincə təmsil olunması üçün qüvvələrini əsirgəməyəcəklər.

Rəfiqə ġabanova komandanın qazandığı kuboku göstərdi və onun surətini Ġlham Əliyevə hədiyyə etdi. O,

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentinə turnirin final görüĢünün videokasetini də bağıĢladı.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev və görüĢ iĢtirakçıları xatirə

Ģəkli çəkdirdilər.

GörüĢdə Gənclər, Ġdman və Turzim naziri Əbülfəs Qarayev, MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə

də iĢtirak edirdilər.

"Olimpiya dünyası", 18 iyun 2002-ci il

63


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ

(31 iyul 2002-ci il)

Ġyulun 31-də Milli Olimpiya Komitəsində millət vəkili Ġlham Əliyev MOK inzibati binasında Bakıda

keçirilmiĢ Ģahmat üzrə gənclər arasında Avropa çempionatında qələbə çalan Azərbaycan idmançılarını, onların

məĢqçilərini və Respublikanın Ģahmat üzrə federasiyasının baĢçılarını qəbul etdi. MOK prezidenti Ģahmatçıları

bu yüksək səviyyəli yarıĢlarda nail olduqları uğurla təbrik etdi, qeyd etdi ki, Azərbaycanda idman hərtərəfli

inkiĢaf edir, idmançılarımızın müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda qələbələri isə xalqımızı sevindirir. Azərbaycanda

Ģahmatçıların inkiĢafını qeyd edən Ġlham Əliyev dedi ki, Ģahmatçılarımızın indiki nəsli ənənələrimizə olan

sadiqliyini saxlayır və bütün dünyaya sübut edir ki, Azərbaycan gəncləri ancaq fiziki hazırlıq yox, həmçinin

böyük ziyalılıq tələb edən idman növlərində uğurla yarıĢa bilirlər. O, Ģahmatçılarımızın gələcəkdə daha yüksək

nailiyyətlər əldə edəcəklərinə, ölkəmizi yaĢlı idmançılar arasında keçirilən yarıĢlarda Ģərəflə təmsil edəcəklərinə

əmin olduğunu bildirdi.

MOK prezidenti Azərbaycanda yüksək səviyyəli beynəlxalq yarıĢların keçirilməsinin əhəmiyyət və təĢkil

olunmasından söhbət açdı. Ġlham Əliyev ġahmat Federasiyasının iĢini yüksək qiymətləndirdi, gələcəkdə

ölkəmizdə Ģahmat üzrə dünya çempionatının keçirilməsinin mümkünlüyünü də qeyd etdi. Respublikada tikilmiĢ

Ģahmat məktəblərinə dair söz açaraq, o, qeyd etdi ki, dövlətimizin baĢçısı Heydər Əliyev həmiĢə bu idman

növünün inkiĢafına böyük yer vermiĢdir. ġahmat məktəbləri üçün nə vaxtsa tikilmiĢ binalar sahibkarlara

qaytarılacaq və bu qədim idman növü Azərbaycanda daha da inkiĢaf edəcək.

MOK prezidenti Ġlham Əliyevə Ģahmatçıların iĢini yüksək qiymətləndirdiyinə görə təĢəkkürünü bildirən

Azərbaycan Ģahmat federasiyasının prezidenti, millət vəkili Aynur Sofiyeva qeyd etdi ki, paytaxtımızda gənclər

arasında Avropa çempionatının uğurla keçirilməsi bir daha dünya idman ictimaiyyətinə Azərbaycanda Ģahmat

idman növünün geniĢ yayılmasını sübut etdi.

Federasiya prezidenti bütün Ģahmatçıların adından, respublikanın idman azarkeĢləri adından dövlətimizin

baĢçısı Heydər Əliyevə Bakıda yüksək səviyyəli yarıĢların keçirilməsində, o cümlədən 1970-ci illərdən

ölkəmizdə həmin idman növünün yayılmasında göstərilən böyük köməyinə görə öz minnətdarlığını bildirdi. O,

həmçinin Azərbaycan idmanı tərəfindən Ġlham Əliyevin MOK prezidenti vəzifəsinə seçilməsindən etibarən son

beĢ illər ərzində əldə olunmuĢ böyük nailiyyətlər haqqında danıĢdı. A. Sofiyeva həmçinin 60-dan artıq gənc

Ģahmatçıların yarıĢdığı çempionatda qızıl medalla mükafatlandırılmıĢ Zeynəb Məmmədyarovanı, gümüĢ və

bürünc medallarla mükafatlandırılmıĢ Vüqar HəĢimovu və ġəhriyar Məmmədyarovu, o cümlədən 8-ci yer

tutmuĢ Türkan Məmmədyarovanı təbrik etdi.

Sonra A. Sofiyeva MOK prezidenti Ġlham Əliyevə Avropa çempionatının xatirə medalını təqdim etdi.

Medala görə öz təĢəkkürünü bildirən MOK prezidenti Ġlham Əliyev bir daha qeyd etdi ki, son illərdə

Azərbaycan idmanında dönüĢ bir an baĢ verdi, respublikamız idman ölkəsinə dönməsini, idmançılarımızın

Olimpiya oyunlarında, dünya və Avropa oyunlarında böyük uğurlar qazandığını qeyd etdi. Hazırda Azərbaycan

idmanında daha yeni bir nəslin əmələ gəlməsini söyləyən MOK prezidenti qeyd etdi ki, bu, çox xoĢ bir haldır və

dedi ki, dövlət gələcəkdə də idmançılarımıza böyük qayğı göstərəcəkdir. O, dedi ki, beynəlxalq idman

qurumlarının baĢçıları Azərbaycan idmanın tərəqqisini yüksək qiymətləndirir və dedi ki, gələcəkdə də

ölkəmizdə idmanın inkiĢafı naminə əlindən gələni edəcəkdir. Sonra MOK prezidenti Ġlham Əliyev Ģahmatçılar

və görüĢ iĢtirakçıları ilə xatirə Ģəkli çəkdirdi.

01.08. 2002

AzərTAc

64


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ

(17 avqust 2002-ci il)

Həmin gün Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev tanınmıĢ

basketbolçu Rimas Kurtinaytislə görüĢmüĢdür.

Ġlham Əliyev qonağı salamlayaraq dedi ki, Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi idmanın komanda

növlərinin inkiĢafına böyük əhəmiyyət verir. Bizdə idmanın fərdi növlərində çox yüksək nailiyyətlər

qazanılmıĢdır. Amma idmanın komanda növləri çox vacibdir, çünki bunlar ölkədə idmanın inkiĢafının

göstəriciləridir. Son vaxtlar voleybolda, həndbolda da yaxĢı nəticələr əldə olunmuĢdur. Ancaq basketbol

Azərbaycanda inkiĢaf etməyibdir, ona görə də MOK rəhbərliyi istəyir ki, bütün dünyada çox məĢhur olan bu

idman növü bizim ölkəmizdə də geniĢ yayılsın. Odur ki, biz Litva və Azərbaycanın basketbol federasiyaları

arasında əməkdaĢlığa böyük əhəmiyyət veririk.

Rimas Kurtinaytis Azərbaycana səfərə dəvətə görə təĢəkkür edərək bildirdi ki, Bakıda olduğu müddətdə

idmançıların hazırlanması Ģəraiti ilə tanıĢ olmuĢdur. Son illər Azərbaycanda idmanın bir çox növlərinin inkiĢafı

üçün yaxĢı Ģərait yaradılmıĢdır, Litva isə hələlik bununla öyünə bilməz. Görünür ki, ölkənizdə gənclərə, onların

fiziki və mənəvi tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verilir. Qonaq dedi ki, Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərinə

Litvada da bələddirlər.

Ġlham Əliyev bildirdi ki, MOK-un əsas vəzifələrindən biri gənclərin asudə vaxtlarını boĢ keçirməməsi

üçün onları idman bölmələrinə cəlb etməkdən ibarətdir. Bundan ötrü, ilk növbədə, gənclərə diqqət göstərmək,

Ģərait yaratmaq, onları həvəsləndirmək lazımdır. MOK-un prezidenti dedi ki, son illər Azərbaycanda, təkcə

paytaxtda deyil, rayonlarda da çoxlu idman qurğuları tikilmiĢdir. Bakıda olimpiya kompleksi tikildikdən sonra,

Naxçıvanda, MaĢtağa qəsəbəsində də belə idman qurğuları istifadəyə verilmiĢdir. Gəncə, Bərdə və ġəki

Ģəhərlərində də idman kompleksləri artıq hazırdır. Lənkəranda idman kompleksi tikilir. Yəni, Azərbaycanın

bütün bölgələrində bu istiqamətdə iĢlər görülür.

17 avqust 2002

AzərTAc

65


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ

(6 sentyabr 2002-ci il)

Sentyabrın 6-da Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Qılıncoynatma Federasiyasının

rəhbərliyi və bu idman növü üzrə qadın yığma komandamızın üzvləri ilə görüĢ keçirtdi.

Ġdmançılarımızı dünya çempionatında uğurlu çıxıĢı ilə təbrik edərək Ġlham Əliyev qeyd etdi ki, bugünkü

günə Azərbaycan qılıncoynatma məktəbi dünyanın ən yaxĢı məktəblərindən biri sayılır. Hazırda kiĢilər arasında

biz aparıcı yer tutmasaq da, dünyada qadın yığma komandamızdan yaxĢısını tapmaq mümkün deyil. Xüsusilə

Yelena Jemayevanı qeyd etmək istərdim - dünyanın ikiqat çempionu, Avropa çempionu və artıq iki ildir ki,

dünyanın ən yaxĢı qılıncoynatma idmançıları kubokunun sahibidir. O, reytinq üzrə öz rəqiblərini böyük fərq ilə

geridə qoyur. Lissabonda keçirilmiĢ qılıncoynatma üzrə dünya çempionatında o, gümüĢ medal qazandı.

Rəqiblərini məğlub edərək, finalda, ancaq Çin idmançısı Xue Tana uduzdu.

Sonra MOK prezidenti qeyd etdi ki, qadın qılıncı Olimpiya proqramına daxil olunmuĢdur. Həmin

oyunlarda uğurlu çıxıĢ nümayiĢ etdirmək üçün idmançılar maksimal iĢ görməlidirlər. MOK isə öz tərəfindən

idmançılarımız üçün bütün Ģərait yaradacaq ki, onlar Azərbaycanı Afinada Ģərəflə təmsil etsinlər. Ġlham

Əliyevin sözlərinə görə, hakimlərin bizə həmiĢəki kimi qeyri-ədalətli olduqlarına baxmayaraq, onlar çox yaxĢı

çıxıĢ etdilər.

Səmimi sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Yelena Jemayeva MOK prezidentini çox gərgin iĢ qrafikinə

baxmayaraq və vaxt ayırıb onlarla görüĢdüyünə görə təĢəkkür etdi. Biz daimi dövlət, MOK rəhbərliyi tərəfindən

dayaq hiss edirik, bizim məĢq etməyimiz üçün gözəl Ģəraitlər yaradılır. Azərbaycanda güclü sparinq-rəqibləri

yoxdur deyə, biz respublikadan kənar məĢqlərimizi tez-tez aparmalıyıq.

Qılıncoynatma üzrə qadın yığma komandasının məĢqçisi YaĢar Məmmədov MOK prezidentini

qılıncoynatma idmançılarımızın Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunlarında Ģərəflə çıxıĢ edəcəyində inandırdı.

GörüĢün sonunda iĢtirakçılar xatirə Ģəkli çəkdirdilər.

Sonra Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev müxbirlərə müsahibə verdi.

SUAL: Ġlham müəllim, son illərdə idman sahəsində qazanılmıĢ uğurları necə qiymətləndirirsiniz və bu

görüĢ haqqında nə deyə bilərsiniz?

CAVAB: Bəli, nailiyyətlərimiz davam edir. Ġdmançılarımız müxtəlif yarıĢlarda uğurlar qazanır, bizim

qılıncoynatmalarda da uğurlarımız var. Yelena Jemayevanı mən çoxdan tanıyıram. Onun həyat yoldaĢı Ġlqar

Məmmədov ikiqat olimpiya çempionudur. Onu Azərbaycana dəvət etdikdə, o, dedi ki, öz idman fəaliyyətini

artıq baĢa vurur. Lakin, onun həyat yoldaĢı həmin idman növü ilə məĢğuldur. Mən onu Azərbaycana gəlməyi və

respublikamızı təmsil etməyini xahiĢ etdim. Çox Ģadam ki, o, uğurla çıxıĢ edir, gözəl qələbələr qazanır.

Bildiyiniz kimi, qılıncoynatma artıq Olimpiya oyunları proqramına daxildir. DüĢünürəm ki, Yelena

növbəti Olimpiya oyunlarında yüksək nəticələr göstərəcək. Bu, bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda idman çox

geniĢ yayılır. Biz böyük uğurlara nail olmuĢuq - həm ənənəvi, həm də bizim üçün yeni idman növlərində.

SUAL: Ġlham müəllim, bu görüĢ əlamətdar günlərlə üst üstə düĢdü. Sabah Azərbaycan yığma komandası

Ġtaliyanın milli komandası ilə görüĢ keçirəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirak

etmiĢ və biz onları izləyirdik, belə yarıĢlar Bakıda da keçirilmiĢdi. Tofiq Bəhrəmov adına stadion və

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyasının stadionu tamamilə bərpa olunmuĢ və belə

nüfuzlu yarıĢların keçirilməsinə hazırdır. Dünən Ġtaliyanın Olimpiya komandasının üzvləri ilə danıĢığımızda

onlar stadionları yüksək qiymətləndirdilər. Siz bununla əlaqədar nə deyə bilərsiniz?

CAVAB: Düzdür. Bildiyiniz kimi, biz böyük inĢaat iĢləri aparırıq. Azərbaycanda yeni müasir idman

komplekslərini tikirik, mövcud olan idman qurğularını yenidən bərpa edirik. Məsələn, biz böyük idman-konsert

kompleksini bütövlüklə bərpa etmiĢik və hazırda o, ən yüksək dünya standartlarına cavab verir. Bundan baĢqa,

Bakıda, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yeni idman kompleksləri tikilir və tikiləcək. Beləliklə,

Azərbaycanın hər bir guĢəsində idmanla məĢğul olmaq üçün bütün Ģərait yaradılacaqdır.

Tofiq Bəhrəmov adına respublika stadionu isə, deyə bilərəm ki, təxminən altı ay bundan qabaq biz

müxtəlif Ģirkətlərə müraciət etdik. Onların köməyi, zamini sayəsində Tofiq Bəhrəmov adına stadion artıq dünya

standartları səviyyəsinə çatdırılmıĢdır.

Eyni zamanda, buradan görə bildiyiniz Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyasının

stadionu, yadınızdadırsa, çox pis vəziyyətdə idi. Oturacaqlar yox idi, çox pis örtük idi, qaçmaq üçün yer yox idi.

Hazırda biz onu tamamilə təmir etmiĢik. Beləliklə, burada həm tələbələr, həm də idmançılar məĢq edir və

edəcəklər. Əgər onu buradan çəksəniz, görəcəksiniz ki, o, olduqca gözəlləĢmiĢdir. Bütün bunlar böyük miqyaslı

bir iĢdir. Əlbəttə, biz çalıĢırıq ki, bütün idman qurğuları dünya standartları səviyyəsinə çatdırılsın, yeni idman

qurğularını yaratmaq istəyirik ki, onlar yaxĢı məĢqlərin keçirilməsi, idmançılarımızın uğurlu çıxıĢlarını təmin

66


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

etsin. Və bütün bunlar öz müsbət nəticələrini göstərir. Əgər bütün bunlar olmasaydı, inanmıram ki, Azərbaycan

idmançıları beynəlxalq yarıĢlarda bu qədər çox qələbə qazana bilərdilər.

GörüĢdə Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev, Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının

prezidenti Fərhad Əliyev iĢtirak edirdilər.

07. 09. 2002

AzərTAc

67


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ

(11 oktyabr 2002-ci il)

Oktyabrın 11-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Azərbaycan Milli

Olimpiya Komitəsinin 10-illiyi münasibətilə keçirilən mərasimdə iĢtirak etmək üçün Bakıya gəlmiĢ qonaqlarla

görüĢdü.

Qonaqları salamlayaraq, MOK-nin prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitseprezidenti

cənab Vitaliy Smirnov, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Aleksandr Kozlovskiy,

Rusiya, Türkiyə, Moldova, Litva, Belarusiya, Gürcustanın Milli Olimpiya Komitələrinin nümayəndələrinə

mərasimdə iĢtirak etmək üçün Bakıya gəldiklərinə görə minnətdarlığını bildirdi.

Milli Olimpiya Komitəsinin baĢqa ölkələrlə əməkdaĢlığından söhbət açan MOK-nin prezidenti qeyd etdi

ki, bu qurumların əsas məqsədi idmanın inkiĢafıdır - və ancaq peĢəkar idmanın inkiĢafı deyil, kütləvilik

xarakterinin almasına da aiddir.

14. 10. 2002

AzərTAc

68


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ

(7 noyabr 2002-ci il)

Noyabrın 7-də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyev Avropa Taekvondo

Federasiyasının prezidenti Anastasis Proqalis ilə görüĢ keçirtdi.

Qonağı salamlayaraq, MOK-nin prezidenti qeyd etdi ki, taekvondo Azərbaycanda ən geniĢ yayılmıĢ

idman növlərindən biridir. Ġdmançılarımızın həmin idman növü ilə çoxdan məĢğul olmamadıqlarına

baxmayaraq, artıq böyük nəticələr əldə olunmuĢdur. Taekvondo ilə məĢğul olmaq üçün gözəl maddi-texniki

baza yaradılmıĢ, gələn ilin fevralında dünya standartlarına uyğun yeni idman kompleksi iĢə salınacaqdır. Ġlham

Əliyev Anastasis Proqalisi idman kompleksinin açılıĢ mərasimində iĢtirak etməyə dəvət etdi.

Daha sonra MOK prezidenti qonağı Azərbaycanda idmanın inkiĢafı haqqında məlumatlandırdı. Onun

sözlərinə görə, ölkəmizdə bir çox idman növləri ilə məĢğul olmaq üçün zəruri tikintilər var, son illər ərzində isə

6 yeni idman kompleksi tikilmiĢdir. Təsadüfi deyil ki, dövlətimizin paytaxtı dünya və Avropa çempionatlarının,

beynəlxalq yarıĢ və turnirlərin keçirilmə yerinə çevrilmiĢdir.

Avropa Taekvondo Federasiyasının prezidenti qeyd etdi ki, Azərbaycan idmançılarının uğurları dünya

arenasında gözəçarpıcıdır, çıxıĢ edən taekvondo idmançıları isə son illər ərzində yarıĢların ən yüksək nəticələrini

nümayiĢ etdirmiĢlər. MOK prezidenti Azərbaycan taekvondo federasiyasına daimi göstərilən qayğıya görə öz

təĢəkkürünü bildirərək söylədi ki, baĢçılıq etdiyi təĢkilat 2005-ci ildə Bakıda gənclər arasında taekvondo üzrə

Avropa çempionatının, o cümlədən Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunlarından əvvəl beynəlxalq yarıĢın

keçirilməsinə dair qərar qəbul etmiĢdir.

GörüĢün sonunda qonaq Ġlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi bağıĢladı.

MOK prezidenti Anastasis Proqalisə Milli Olimpiya Komitəsinin 10-illik yubileyinə həsr olunmuĢ kitabı

və xatirə hədiyyələrini bağıĢladı.

Həmin gün Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik

Nazirliyi ordusunun idman klubunun müdiriyyəti və ordu idmançılar qrupu ilə görüĢdü.

MOK prezidenti ordu idmançıları ilə keçirtdiyi birinci görüĢdən məmnun olduğunu bildirərək qeyd etdi

ki, ordu idman klubunun uğurlarına görə Ģaddır, söylədi ki, Azərbaycanda idman ictimai həyatın vacib bir

amilinə çevrilmiĢdir. Məqsədimiz odur ki, idman kütləvi xarakter alsın, gənclərimiz sağlam, fiziki cəhətdən

güclü olsun, ordumuza yaxĢı xidmət etsin və həmçinin Azərbaycanın idman Ģərəfini yüksəltsin.

Ġlham Əliyev idmançıları əsgərlərin beynəlxalq yarıĢlarda yüksək nəticələri ilə təbrik etdi, Azərbaycanı

gələcəkdə də Ģərəflə təmsil edəcəklərinə əmin olduğunu bildirdi.

Ġlham Əliyevə səmimi görüĢ, gənclərə göstərilən daimi diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını bildirən

OMĠK müdiri polkovnik Natiq Əliyev əsgər idmançıların nailiyyətləri haqqında ətraflı danıĢdı və qeyd etdi ki,

1997-ci ildən bugünkü günə qədər onlar 102 medal qazanmıĢlar. Onlar Dünya idman hərbi təĢkilatının xətti ilə

keçirilən Avropa və dünya çempionatlarında, beynəlxalq yarıĢlarda, o cümlədən Sidneydə Azərbaycanın yığma

komandası kimi iĢtirak etmiĢlər.

Klubun müdiri Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin BaĢ Komandanı Heydər Əliyevin Milli

ordumuzun yaradılmasında xüsusi rolunu, hərbi tikintiyə göstərilən diqqət və qayğı, idmanın inkiĢafını, Milli

Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirdi. MOK prezidentinə müraciət edərək, o, dedi:

“Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviliyi təmin olunmuĢ, Olimpiya

hərəkatı sürətlə inkiĢaf edir. Gənclərin istifadəsinə yeni idman tikintiləri, bazalar verilmiĢdir. OMĠK-in

dünyanın 123 ölkəsini təmsil edən Dünya Ġdman Hərbi TəĢkilatına qəbul olması həmçinin Sizin Ģəxsi

nüfuzunuzun nəticəsidir.”

OMĠK fəaliyyətini müsbət qiymətləndirərək, MOK prezidenti qeyd etdi ki, idmançılarımız ancaq

hərbçilərin yarıĢlarında deyil, həmçinin ümumilikdə dünya və Avropa çempionatlarında yüksək nəticələr

göstərirlər. Hazırda idmançılarımızın əsas məqsədi Afinada keçiriləcək Yay Olimpiya oyunlarına yaxĢı

hazırlaĢmaq, məĢqləri keçirmək və lisenziyaları almaq, olimpiadada yüksək nəticələrin əldə olunmasından

ibarətdir. Mən bunlara əminəm. Ġdmançılarımızın Afinada keçiriləcək Olimpiya oyunlarında yüksək

nailiyyətlərin əldə olunmasına ümid etməyə bütün əsaslarımız var.

Ġdmançılarımızın Sidneydən iki qızıl və bir bürünc medal gətirməklərini xatırladaraq, Ġlham Əliyev qeyd

etdi ki, Milli Olimpiya Komitəsinin 10-illiynə həsr olunmuĢ mərasimdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin

nümayəndəsi bu uğurları böyük bir hadisə olduğunu söylədi və qeyd etdi ki, Azərbaycan dünyanın aparıcı

idman ölkələrinə çevrilmiĢdir. Daha sonra Ġlham Əliyev söylədi: Bu çox yaxĢıdır. Ona baxmayaraq ki, biz ərazi

və əhalinin sayına görə çox da böyük ölkə deyilik, idmanda əldə etdiyimiz uğurlar bizi dünyanın aparıcı idman

ölkələrinə çevrilməyə imkan verdi. Bu, bizim üçün sadəcə idman nöqteyi-nəzərdən deyil, həmçinin uĢaqlar və

69


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

yeniyetmələrin idman seksiyalarına axının artmasında, ölkənin idman potensialının inkiĢaf etməsində vacibdir.

Ġdman məsələlərini idarə edən qurumlar çox xeyirli iĢ aparırlar. Beynəlxalq idman təĢkilatlarının baĢçıları və

nümayəndələri qeyd edirlər ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, idman məsəllərini idarə edən qurumların arasında

mübahisələr yoxdur, əksinə, onların arasında əməkdaĢlıq, səmimi əlaqələr yaranmıĢdır. Buna görə də

Azərbaycanda bütün idman növləri inkiĢaf edir.

MOK-un prezidenti idman vəziyyətinin Azərbaycanda sabitliyin qurulması dövründə, Prezident Heydər

Əliyevin idarəsi altında ölkəmizdə sabitlik və sülhün bərpa olunmasından sonra idman sahəsində pozitiv

dəyiĢikliklər, bütün idmançılara göstərilən köməkliyi xatırladı. Ġlham Əliyev həmçinin qeyd etdi ki, məqsədimiz

ölkə çempionatlarının, müxtəlif yarıĢların ancaq Bakıda deyil, həmçinin respublikanın baĢqa Ģəhər və

rayonlarında keçirməkdən ibarətdir. Bizim böyük potensialımız, istedadlı gənc idmançılarımız var. Onlar üçün

hər bir gözəl Ģəraitlər yaradılacaqdır.

OMĠK müdiri polkovnik Natiq Əliyev MOK prezidentinə xatirə hədiyyəsini bağıĢladı.

Ġlham Əliyev görüĢün iĢtirakçıları ilə xatirə Ģəkli çəkdirdilər.

08. 11. 2002

AzərTAc

70


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ

(9 iyul 2003-cü il)

Ġyulun 9-da MOK-un inzibati binasında Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı

Ġlham Əliyev iyunun 22-dən iyulun 3-dək Naxçıvanda keçirilmiĢ gənclər arasında Ģahmat üzrə dünya

çempionatının TəĢkilat Komitəsinin sədri, Azərbaycan ġahmat Federasiyasının (AġF) prezidenti, Milli Məclisin

deputatı Aynur Sofiyevanı, yarıĢın baĢ hakimi, Azərbaycan ġahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq

Həsənovu, Ģahmat üzrə milli komandamızın baĢ məĢqçisi Fikrət Sideifzadəni, oğlanlar arasında çempionatın

qızıl medalına layiq görülmüĢ ġəhriyar Məmmədyarovu, qızların mübarizəsində üçüncü olmuĢ Zeynəb

Məmmədyarovanı, onların atası Həmid Məmmədyarovu və Türkiyədə keçirilmiĢ Avropa çempionatında 178

qrossmeyster arasında Dünya kubokuna vəsiqə qazanmıĢ Qədir Hüseynovu qəbul etmiĢdir.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev qazanılan növbəti uğura görə

Ģahmatçıları təbrik edərək dedi:

- Əziz dostlar! Ġlk növbədə, mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Siz çempionatdan böyük uğurlarla, böyük

qələbələrlə qayıtmısınız. Amma bu dəfə siz doğma vətənimizdə çıxıĢ etmisiniz. Bu çox böyük

müvəffəqiyyətdir, uğurdur. Ġlk növbədə, bu çempionatın Azərbaycanda keçirilməsi, xüsusilə də paytaxtda deyil,

Naxçıvanda keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bizim istəyimiz həmiĢə belə olub ki, beynəlxalq yarıĢlar,

ölkədaxili yarıĢlar təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın müxtəlif Ģəhərlərində, bölgələrində də keçirilsin.

Mən çox Ģadam ki, Beynəlxalq ġahmat Federasiyası bizim təklifimizi qəbul etdi. Bu həm Naxçıvan üçün

böyük bir hadisə idi - ilk dəfə orada dünya miqyaslı çempionat keçirilirdi -, həm də bizim Ģahmatçılarımız üçün

uğurla baĢa çatdı. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın indi bir çox bölgəsində belə yarıĢların keçirilməsi artıq

mümkündür. Ölkəmizin bir neçə Ģəhərində müasir idman kompleksləri tikilib istifadəyə verilibdir və hazırda

belə komplekslərin inĢası müxtəlif bölgələrdə davam edir. Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, yaxın

gələcəkdə Azərbaycanın digər Ģəhərlərində də idmanın müxtəlif növləri üzrə beynəlxalq yarıĢlar keçiriləcək, o

cümlədən Ģahmat üzrə növbəti çempionatlara da ölkəmiz ev sahibliyi edə bilər. Beynəlxalq ġahmat

Federasiyası, Avropa ġahmat Federasiyası, yəqin ki, çempionatın təĢkil olunmasından razı qalıblar və bu, onu

göstərir ki, Azərbaycanın hər bir yerində mötəbər yarıĢların keçirilməsinə Ģərait var. Hesab edirəm ki,

Azərbaycanda idmanın Ģahmat növünün inkiĢafı üçün bu çempionat böyük əhəmiyyət kəsb edəcək və ölkəmizdə

Ģahmatın daha da geniĢ yayılmasına güclü təkan verəcəkdir. Məsələnin digər tərəfi isə bizim idmançılarımızın

uğurlu çıxıĢıdır. Bu, bizi xüsusilə sevindirir. Biz inanırdıq ki, Ģahmatçılarımız Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil

edəcəklər. Çox Ģadam ki, belə də oldu. ġəhriyar dünya çempionu adını qazandı, Zeynəb isə bürünc medal əldə

etdi. Bu qələbə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda idman potensialı çox

güclüdür. Əlbəttə ki, federasiya gücləndirildikdən sonra biz onun fəaliyyətində çox müsbət dəyiĢikliklər

görürük. Dünya çempionatında qazanılan qələbə həm federasiyanın, həm Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi

ilə Milli Olimpiya Komitəsinin, həm də idmançıların, məĢqçilərin birgə fəaliyyəti nəticəsində mümkün

olmuĢdur.

Ġlk dəfə dünya miqyaslı çempionatın blokada Ģəraitində yaĢayan Naxçıvanda keçirilməsi və bu iĢi orada

təĢkil edənlərin fəaliyyəti gərək qiymətləndirilsin. Özünüz gördünüz ki, muxtar respublika blokada Ģəraitində

yaĢamasına baxmayaraq, çox sürətlə inkiĢaf edib. Orada xeyli abadlıq iĢləri aparılıb, yeni müəssisələr açılıb. O

cümlədən, idman baxımından da, orada müvafiq infrastrukturlar yaradılır. Çempionat isə yeni inĢa edilmiĢ

Naxçıvan Olimpiya Ġdman Kompleksində keçirilmiĢdir. Eyni zamanda, orada indi böyük üzgüçülük kompleksi

tikilir. Əlbəttə ki, dünya çempionatının keçirildiyi günlərdə Naxçıvandakı yerli strukturların, burada yaĢayan

insanların fəaliyyəti nəticəsində idmançılar və qonaqlar üçün yaxĢı Ģərait yaradılmıĢdı. Hesab edirəm ki, bu,

bizə gələcəkdə imkan verəcəkdir ki, digər idman növləri üzrə beynəlxalq yarıĢları da orada keçirə bilək. Həm də

dünya çempionatının Naxçıvanda keçirilməsi bizim üçün çox vacib idi. Çünki Naxçıvan ərazi baxımından

Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrıdır. GediĢ-gəliĢ də o qədər asan deyil, ancaq təyyarə ilə getmək olar. Bu

çətinliklərə baxmayaraq, Naxçıvana uzaq ölkələrdən də idmançılar gəlmiĢdilər. Əlbəttə ki, orada yaĢayan

insanlar üçün bizim idmançılarımızın qələbəsi çox əziz olub və seviniblər. Onları siz sevindirmisiniz. Qeyd

etdiyim kimi, bizdə güclü idman potensialı mövcuddur və bizim gənc Ģahmatçılarımızın böyük gələcəyi vardır.

Mən buna inanıram. Bu nəticələr bunu əyani Ģəkildə bir daha göstərir.

Beynəlxalq ġahmat Federasiyası ilə bizim yaxĢı əlaqələrimiz var. Mən xahiĢ etmiĢdim ki, Kirsan Ġlumjinova

bir daha mənim təĢəkkürümü bildirəsiniz. O, çempionatın məhz Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar qəbul

olunarkən ölkəmizə səs vermiĢdi. Onun bu rəyi nəzərə alınmıĢdı. Əlbəttə, bu bizim beynəlxalq idman qurumları

ilə olan münasibətlərimizin uğurlu nəticəsidir. Biz çalıĢırıq ki, bütün federasiyalarla yaxĢı münasibətlər quraq.

71


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycana, demək olar ki, bir çox federasiyaların rəhbərləri dəfələrlə gəlmiĢlər. Hər dəfə ölkəmizə gələndə

isə bizim bəzi problemlərimizin həllində öz köməkliklərini göstərmiĢlər.

ġahmat üzrə 20 yaĢına qədər gənclər arasında dünya çempionatının lazımi səviyyədə təĢkil olunması, digər

tərəfdən də Ģahmatçılarımızın istedadı imkan verirdi ki, bu yarıĢda yüksək nəticə göstərək. Çempionatın

keçirilməsi ilə bağlı internet saytında çıxan məlumat da əhəmiyyətlidir. Çünki internet vasitəsi ilə bütün Ģahmat

aləmi bu idman hadisəsi ilə tanıĢ olubdur. Mən sizi bir daha təbrik edirəm və gələcəkdə yeni-yeni uğurlar

arzulayıram.

AġF-nin prezidenti, yarıĢın təĢkilat komitəsinin sədri Aynur Sofiyeva onlara göstərilən diqqət və qayğıya

görə Ġlham Əliyevə Ģahmatçılar adından minnətdarlığını bildirərək, çempionatın təĢkilindən və onlara

Naxçıvanda göstərilən qonaqpərvərlikdən danıĢaraq dedi:

- Sizinlə hər bir görüĢ bizim idmançılarımızı sevindirir, fərəhləndirir və gələcək qələbələrə ruhlandırır. Sizə,

ilk növbədə, Beynəlxalq ġahmat Federasiyasının prezidenti Kirsan Ġlumjinovun salamını və yarıĢın yüksək

səviyyədə keçirilməsinə görə təĢəkkürünü çatdırmaq istəyirəm. Doğrudan da, sizin köməkliyiniz sayəsində

ölkəmiz növbəti beynəlxalq çempionata müvəffəqiyyətlə ev sahibliyi etdi. Sizin rəhbərliyinizlə, Milli Olimpiya

Komitəsinin, Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyinin və federasiyanın birgə fəaliyyəti sayəsində Ģahmatın

inkiĢafını təmin etmək üçün böyük iĢlər görülüb. Mən həm də Naxçıvan rəhbərliyinə təĢəkkürümü bildirmək

istəyirəm ki, çətinliklərə baxmayaraq, yarıĢ çox yüksək səviyyədə təĢkil olunmuĢdu. Bunu hətta oraya gələn hər

bir Ģahmatçı, valideyn, məĢqçi, bir sözlə hamı qeyd edirdi. Ən əsası isə hamımızın sevincinə səbəb olan

Ģahmatçılarımızın qələbəsidir. Mükafata iddialı olan Ģahmatçılarımız kiĢilər və qadınlar arasında keçirilən

Avropa çempionatından yenicə qayıtmıĢdılar, yorğunluq hiss olunurdu. Ġndi bu görüĢdə iĢtirak edən Qədir

Hüseynov Avropa çempionatında Dünya kubokuna vəsiqə qazanmıĢdır. Həmin turnirdə digər idmançılarımız da

pis nəticələr göstərməmiĢdilər. Naxçıvanda düzənlənən dünya çempionatında qazandığımız medallar isə bizi

daha çox sevindirdi. ġahmatçılarımız Avropa çempionatından yorğun dönməsə idi, daha çox medal qazana

bilərdik. Ancaq bu çempionatdakı nəticələr də böyük uğurdur.

YarıĢların baĢ hakimi Faiq Həsənov çempionatın yüksək səviyyədə keçməsindən söz açaraq dedi:

- Mən sizə təĢkilat iĢləri barədə məlumat vermək istəyirəm. Doğrudan da, bu çempionata ev sahibliyi etmək

ölkəmizə həvalə olunanda böyük məsuliyyət hissi keçirirdik. Çünki ilk dəfə idi ki, belə nüfuzlu bir turnir

Naxçıvanda, beynəlxalq yarıĢ keçirmək təcrübəsi olmayan bir yerdə düzənlənəcəkdi. Çox sevindirici haldır ki,

çempionat Naxçıvanda yüksək səviyyədə baĢa çatdı. TəĢkilat Komitəsinə göstərdikləri diqqət və qayğıya görə

Milli Olimpiya Komitəsinə, Gənclər Ġdman və Turizm Nazirliyinə minnətdarlığımızı bildiririk. Naxçıvanda

hamı yarıĢa böyük maraq göstərirdi. Qonaqlar, Ģahmatçılar və valideynlər yarıĢın yüksək səviyyədə təĢkilindən

və keçirilməsindən razı qaldılar. Qeyd edim ki, cənubi Afrikadan, Perudan və bir çox ölkələrdən idmançıların

valideynləri də Naxçıvana təĢrif buyurmuĢdular. Onlardan nəyin çatıĢmadığını soruĢduqda bütün təĢkilati iĢlərin

yaxĢı olduğunu bildirirdilər. MəĢqçilərin sözlərinə görə, onlar indiyədək gənclər arasında yarıĢın belə səviyyəli

təĢkilinə rast gəlməmiĢdilər. Dünyanın ən məĢhur www.chess-express.ru saytında da bu çempionatın yüksək

səviyyədə təĢkilindən geniĢ bəhs olunub. Fərəhləndirici haldır ki, saytda həm Naxçıvan, həm də çempionat

haqqında xoĢ sözlər yazılıb. ġahmatçılarımıza gəldikdə isə, ġəhriyar sübut etdi ki, o, gənclər arasında dünyanın

ən güclüsüdür. O, həm də Dünya kubokuna vəsiqəni qazandı. Ötən il qitənin 18 yaĢlı Ģahmatçıları arasında

birinci olan Zeynəb Məmmədyarova gənclərin görüĢündə də zəif olmadığını sübut etdi. YarıĢda dördüncü olan

digər idmançımız Qədir Hüseynov çox güclü bir yarıĢda - Avropa çempionatında 178 qrossmeysterlə mübarizə

apararaq, böyüklər arasında Dünya kubokunda iĢtirakını rəsmiləĢdirmiĢdi. Ümidvarıq ki, tezliklə Teymur

Rəcəbov da onlara qoĢulacaq. Bu isə ölkəmiz üçün çox böyük nailiyyətdir. Mən sonda bir daha qeyd etmək

istəyirəm ki, Sizin rəhbərliyiniz və Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyinin köməyi ilə dünya çempionatı çox

yüksək səviyyədə keçdi.

Çempionatın bürünc mükafatçısı Zeynəb Məmmədyarova qazandıqları medalları Azərbaycan Respublikasının

prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə hədiyyə kimi dəyərləndirərək, yarıĢ haqqında danıĢdı:

- Hörmətli Ġlham müəllim! Mən də öz növbəmdə Ģahmatçıların və ailəmizin adından Sizə səmimi

minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil etdiyimizdən və yarıĢın ölkəmizdə

keçirilməsindən fərəh hissi duyuruq. Biz bu yarıĢa çox ciddi hazırlaĢmıĢdıq. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən

dünya çempionatında iĢtirak etməzdən əvvəl, necə deyərlər, ailə yığıncağında belə qərara gəlmiĢdik ki, biz bir

dəst medal - qızıl, gümüĢ və bürünc qazanaq dünyanın ən qədim diyarlarından biri olan Naxçıvanda

qələbələrimizlə xalqımızı sevindirək. May ayında möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyevin 80 illik yubileyi

günlərində fikirləĢdik ki, ona ən gözəl hədiyyəmiz dünya çempionatında qazanacağımız medallar ola bilər. Buna

nail olduq. Bu həm də Ģahmat aləmində görünməyən hadisədir ki, bir ailənin üzvü olaraq, biz ötən il qitə

birinciliyində olduğu kimi, bu il də bir qızıl və bir bürünc medal qazandıq. Naxçıvanda bu qədim yurdun

insanları çempionat boyu bizə mənəvi dayaq oldular və mən onlara da minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm.

Arzu edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda belə beynəlxalq səviyyəli yarıĢların sayı daha da artsın.

72


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Məmmədyarovların atası Həmid Məmmədyarov isə ailəsi adından Ġlham Əliyevə Karpat meĢəsinin

ağacından xüsusi hazırlanmıĢ Ģahmat dəsti hədiyyə etdi.

Sonda Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev görüĢ iĢtirakçıları ilə

xatirə Ģəkli çəkdirdi.

"Olimpiya dünyası", 15 iyul 2003-cü il.

73


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ

(28 iyul 2003-cü il)

Ġyulun 28-də MOK-un inzibati binasında Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı

Ġlham Əliyev Tailandda keçirilən boks üzrə dünya çempionatının qalibi Ağası Məmmədovu, çempionatın

bürünc medalçıları Ruslan Xairov və Tofiq Əhmədovu, habelə Rumıniyada düzənlənən yeniyetmələrin dünya

birinciliyinin mükafatçılarını, onların məĢqçilərini və Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərlərini qəbul

etmiĢdir.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev dünya çempionatında

qazanılan böyük qələbə münasibəti ilə boksçuları təbrik edərək dedi:

- Əziz dostlar, hörmətli idmançılar, məĢqçilər, Azərbaycan Boks Federasiyasının nümayəndələri.

Sizin hamınızı dünya çempionatında qazanılmıĢ böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Ġlk dəfədir ki,

Azərbaycan boksçuları dünya çempionatı kimi mötəbər yarıĢdan belə böyük bir qələbə ilə - bir qızıl, iki bürünc

medalla qayıdıblar. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda boks inkiĢaf edir və ən yüksək zirvədədir.

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan boks idman növündə qabaqcıl ölkələrin sırasındadır. Bütün bu qələbələr,

nailiyyətlər boksa və boksçulara göstərilən qayğı və diqqətin nəticəsidir. Əgər son illər Azərbaycanda boksa

belə böyük diqqət yetirilməsə idi, mütəmadi qaydada beynəlxalq yarıĢlar, yeniyetmələr arasında dünya və

Avropa çempionatları keçirilməsə idi, ölkə boksu bu səviyyədə inkiĢaf edə bilməzdi.

Bu gün biz həm böyüklər, həm də gənc boksçularla görüĢürük. Bu da çox əlamətdar bir haldır. Bu, onu

göstərir ki, gözəl boks ənənələrimiz davam edir, yeni, güclü nəsil yetiĢir. Əgər yeniyetmə, uĢaq idmanı inkiĢaf

etməsə, böyüklər arasında hər hansı uğurdan söhbət gedə bilməz. Düzdür, bəzi ölkələr əcnəbiləri dəvət edirlər,

onlara Ģərait yaradırlar. Onlar da öz növbələrində həmin ölkələri təmsil edirlər. Amma biz hesab edirik ki, yerli

kadrlara üstünlük verməliyik. Çünki gözəl, istedadlı idmançılarımız çoxdur, məĢqçilərimizin səviyyəsi

yüksəkdir, federasiyaların fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Ona görə də hesab edirik ki, biz öz komandalarımızla,

idmançılarımızla Azərbaycanı dünyada təmsil etməliyik.

Mən çox Ģadam ki, Azərbaycan idman məktəbinin yetirməsi Ağası Məmmədov da doğma vətəninə

qayıdaraq, ölkəmizin idman Ģöhrətini yüksəklərə qaldırdı. Biz Ağasıya çox böyük ümidlər bəsləyirdik və

inanırdıq ki, o, öz gücünü, öz məharətini göstərəcək. Elə də oldu, o, dünya çempionu adını qazandı və bizim

hamımızı, bütün xalqımızı sevindirdi.

Boks Azərbaycanda, bəlkə də, yeganə idman növüdür ki, burada yüksək potensial var. Əksər çəki

dərəcələrində boksçular arasında güclü rəqabət gedir. Mən Azərbaycan Boks Federasiyasının fəaliyyətini xüsusi

qeyd etmək istəyirəm. Məhz Ağacan müəllimin ardıcıl, düĢünülmüĢ, məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində

Azərbaycanda boks bu səviyyəyə yüksəlib. Hesab edirəm ki, bu, digər federasiyalara da bir örnək olmalıdır.

Mən dəfələrlə demiĢəm ki, Azərbaycanda idmana cavabdeh olan bütün qurumlar vahid bir komanda

Ģəklində fəaliyyət göstərir. Halbuki buna baĢqa ölkələrdə nadir hallarda rast gəlinir. Bizdə isə həm Milli

Olimpiya Komitəsi, həm Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi, həm də müvafiq federasiyalar birgə fəaliyyət

göstərirlər ki, bu da idmanın inkiĢafı üçün gözəl zəmin yaradır.

Bu gün bizim bütün fikirlərimiz, diqqətimiz Afinaya yönəlib. Bir ildən sonra orada növbəti Yay Olimpiya

Oyunları baĢlayacaq. Əlbəttə, bütün Olimpiya idman növlərində, o cümlədən boksda da Olimpiadaya hazırlıq

gedir. Bugünkü qələbə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Olimpiya Oyunlarında çox ləyaqətlə təmsil

olunacaq və qələbələr Afinada da təkrarlanacaq. Hər halda buna bizim imkanımız var. Amma onu da bilirsiniz

ki, idmanda hər Ģey ola bilər. Təsadüf nəticəsində qələbə qazana bilməyən idmançını isə biz qınamırıq, ona irad

tutmuruq.

Mən qeyd etdim ki, bu görüĢdə həm böyüklər, həm də yeniyetmələr arasında Azərbaycanı təmsil edən

idmançılar iĢtirak edirlər. Bu, bir tərəfdən onu göstərir ki, ardıcıllıq davam edir, yeni nəsil yetiĢir. Digər tərəfdən

onu göstərir ki, Azərbaycanda idmanla məĢğul olan hər bir kəs bizim üçün əzizdir. Biz istəyirik ki,

Azərbaycanda idman kütləvi xarakter alsın və bu proses yüksək səviyyədə həyata keçirilsin. Ġstəyirik ki,

millətimiz sağlam olsun, çünki idman həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən insanları möhkəmləndirir,

gücləndirir. Bizə sağlam millət lazımdır, sağlam xalq lazımdır.

Ağasının dünya çempionatında qızıl medal qazanması, doğrudan da, çox gözəl bir hadisədir, çox

əlamətdardır. O, 1996-cı ildə məcburiyyət qarĢısında Azərbaycanı tərk edib Türkiyəyə getmiĢdi. Amma mən

həmiĢə istəyirdim ki, xarici ölkələri təmsil edən azərbaycanlı idmançılar yenidən ölkəyə qayıtsınlar. Ona görə də

belə çağırıĢla çıxıĢ etdim ki, xaricdə çıxıĢ edən azərbaycanlı idmançılar vətənə qayıtsınlar. Çox Ģadam ki,

mənim bu çağırıĢıma çox sayda idmançılar səs verdi. Onlardan biri də Ağası Məmmədov oldu. Əlbəttə bu asan

məsələ deyildi. Çünki Ağası artıq beynəlxalq yarıĢlarda Türkiyəni təmsil etmiĢdi. Onun vətənə qayıtması üçün

74


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

müəyyən tədbirlər görülməli idi. Çox Ģadam ki, bizim Türkiyənin müvafiq strukturlarına müraciətimiz müsbət

qarĢılandı və Ağası vətənə döndü. Ağası bundan əvvəl də dünya çempionu ola bilərdi. Onun potensialı və

səviyyəsi buna imkan verirdi. Bilirəm ki, ancaq təsadüf nəticəsində o, əvvəlki yarıĢlarda birinci yeri tuta

bilməmiĢdi. Mən çox Ģadam ki, o, çox yüksək ada layiq görüldü, doğma ölkəmizi dünya miqyasında tanıtdı. O,

göstərdi ki, Azərbaycan gənci nəyə qadirdir. Ağasının qələbəsi təkcə boksçular üçün deyil, digər idmançılar

üçün də örnək olmalıdır. Əminəm ki, belə də olacaq.

Bu gün dünya çempionatı ilə Olimpiya oyunlarında elə də böyük bir fərq yoxdur. Dünya çempionatında

da Olimpiadada olduğu kimi, dünyanın ən güclü idmançıları mübarizə aparırlar.

Bizim Beynəlxalq Həvəskar Boks Federasiyası ilə əməkdaĢlığımız yüksək səviyyədə qurulub. Bilirsiniz

ki, beynəlxalq federasiyanın prezidenti Ənvər Çoudri Azərbaycan boksunun inkiĢafında gördüyü iĢlərin

müqabilində ölkə Prezidenti cənab Heydər Əliyev tərəfindən "ġöhrət" ordeni ilə təltif olunmuĢdur. Hər il onun

Ģərəfinə Bakıda beynəlxalq turnir keçirilir. Gələn ildən isə bu turnir Olimpiadaya lisenziya verəcək. Bu, böyük

bir nailiyyətdir, böyük bir uğurdur. Bir çox ölkə bu turnirə ev sahibliyi etmək uğrunda mübarizə aparırdı.

Ölkəmizdə idmanın səviyyəsini yüksək qiymətləndirən cənab Ənvər Çoudri və onun rəhbərlik etdiyi federasiya

Azərbaycana üstünlük verib. Yeri gəlmiĢkən deyə bilərəm ki, təkcə boks deyil, eyni zamanda, taekvondo və

voleybol üzrə lisenziya turnirləri də Azərbaycanda keçiriləcək. Məncə, baĢqa elə bir ölkə yoxdur ki, orada üç

idman növü üzrə lisenziya turniri keçirilsin. Bunlar hamısı Azərbaycanda idmana göstərilən diqqət və qayğının

nəticəsidir.

Bu sahəyə kompleks Ģəklində yanaĢmaq lazımdır. Burada həm idmançı üçün gözəl Ģərait yaradılmalı,

problemlər həll olunmalı, həm də beynəlxalq federasiyalarla ciddi iĢ aparılmalıdır. Milli Olimpiya Komitəsi

digər ölkələrin Milli Olimpiya Komitələri ilə yüksək səviyyədə əlaqələr qurub. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi

bizim fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirir. BOK-un prezidenti cənab Jak Roq qurumun tədbirlərinin birində

xüsusi vurğulayıb ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin gördüyü iĢ digər ölkələrin Olimpiya Komitələri

üçün örnək, nümunə olmalıdır. Bundan yüksək qiymət ola bilməz. Amma biz bütün bunları qiymət almaq üçün

yox, ölkəmizi təbliğ etmək, onun Ģöhrətini ucaltmaq, bayrağımızı dalğalandırmaq məqsədi ilə edirik. Burada

baĢqa məqsəd yoxdur. Mən çox Ģadam ki, bütün birgə fəaliyyətimiz, idmana rəhbərlik edən qurumların,

idmançıların, məĢqçilərin və idman cəmiyyətlərinin, federasiyaların birgə iĢi öz nəticəsini verməkdədir.

Əminəm ki, gələcəkdə də Azərbaycan indi olduğu kimi qabaqcıl idman ölkələri sırasında olacaq.

Mənim Yay Olimpiya Oyunları ilə bağlı böyük ümidlərim var. Əgər biz 2000-ci ildə 34-cü yeri tuta

bilmiĢdiksə, əminəm ki, bu dəfə daha yüksək zirvədə qərarlaĢacağıq. Əvvəlcədən proqnoz vermək istəmirəm.

Amma bizim gələcək Olimpiya oyunlarında daha yüksək yerlər tutmağımız üçün hər bir əsas var. Artıq bir neçə

idman növündə dünya çempionlarımız var. Bir sözlə, gözəl imkanlar, gözəl idmançılarımız, gözəl gənclərimiz

və gözəl gələcəyimiz var. Mən çox Ģadam, çox sevinirəm. Çünki hər bir insan öz iĢinin bəhrəsini görəndə

fərəhlənir.

Mən bir daha sizin hamınızı, xüsusilə də Ağasını, Ruslanı, Tofiqi, onların məĢqçilərini, bizim gənc

boksçularımızı, federasiyanı təbrik edirəm. Əminəm ki, siz gələcəkdə də doğma vətəninizi beynəlxalq yarıĢlarda

ləyaqətlə təmsil edəcəksiniz, ölkəmizə yeni-yeni uğurlar qazandıracaqsınız. Sizə daha böyük qələbələr

arzulayıram.

Sağ olun.

Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Ağacan Abiyev səmimi qəbula görə Milli Olimpiya

Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyevə minnətdarlığını bildirərək dedi:

- Hörmətli Ġlham müəllim!

Bütün boksçular adından Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Səmimi qəbula və ünvanımıza xoĢ sözlər

dediyinizə görə, çox sağ olun. Bu sözlər bizi daha böyük qələbələrə ruhlandıracaq.

Qeyd etməliyəm ki, idmanımızın, o cümlədən boksumuzun bugünkü inkiĢafı uzunmüddətli gərgin əməyin

bəhrəsidir. 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda idman inkiĢaf edir. Ġdmana dövlət tərəfindən, Milli Olimpiya

Komitəsi, Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi tərəfindən böyük qayğı və diqqət göstərilir.

Son illər Azərbaycanda bir çox sahədə - sənaye, incəsənət, mədəniyyət, iqtisadiyyat, elm, o cümlədən

idman sahəsində uğurlar qazanılmaqdadır. Bütün bunlar müdrik Prezidentimiz Heydər Əliyevin apardığı gözəl

siyasətin nəticəsidir. Ġnanıram ki, boksçularımız Heydər Əliyev - Ġlham Əliyev platformasına səs verəcək və bu

siyasəti dəstəkləyəcəklər.

Bir daha sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun.

Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Ağacan Abiyev Beynəlxalq Həvəskar Boks Federasiyasının

rəmzi kubokunu Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevə təqdim edərək, onu Respublika

Prezidentinə çatdırmağı xahiĢ etdi.

Sonda Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev görüĢ iĢtirakçıları ilə

xatirə Ģəkli çəkdirdi.

75


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

GörüĢdən sonra Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Milli Məclisin deputatı Ġlham Əliyev

jurnalistlərin suallarına cavab verdi.

Sual: Sizin Milli Olimpiya Komitəsinə prezident seçilməyinizdən 6 il keçir. Bu illər ərzində fəaliyyətinizi

necə qiymətləndirirsiniz?

Cavab: Yüksək qiymətləndirirəm. Ġdmançılarla görüĢümdə də qeyd etdim ki, hər bir insan əməyinin

bəhrəsini görəndə sevinir, ruhlanır. Mən bu vəzifənin icrasına baĢlayanda iĢlər çox idi, problemlər də var idi.

Tədricən biz bu məsələləri həll edə bildik. Əminəm ki, 2004-cü ildə Azərbaycan Afinada öz sözünü deyəcək.

Azərbaycan 3 il əvvəl də bunu sübut etdi. Artıq ölkəmizdə boks, ağırlıqqaldırma, taekvondo və qılıncoynatma

üzrə dünya çempionları var. Əgər buna Sidneydə güllə atıcılığı və güləĢdə qazandığımız qızıl medalları da əlavə

etsək, görərik ki, 6 idman növündə Azərbaycan qabaqcıl yerləri tutur. Bu, çox böyük nailiyyətdir: əhalisi on

milyonlarla olan ölkələr belə müvəffəqiyyəti, belə uğuru əldə edə bilməyiblər. Bu, onu göstərir ki, düzgün

yoldayıq. Bu altı ildə Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti çox müsbət olub. Azərbaycanda həm idmançılar öz

qabiliyyətlərini nümayiĢ etdirə biliblər və həm də idmanın inkiĢafı üçün güclü baza yaradılıb. Azərbaycanın

bölgələrində gözəl idman qurğuları, müasir idman kompleksləri tikilib. Azərbaycanda bir neçə beynəlxalq

çempionatlar, beynəlxalq yarıĢlar keçirilib. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Olimpiya oyunlarına hazırlıq

müddətində 3 lisenziya turniri Azərbaycanda keçiriləcək. Heç bir ölkədə bu hala rast gəlmək mümkün deyil.

Azərbaycan o qədər də böyük ölkə deyil ki, belə böyük etimada layiq görülsün. Bu, onun nəticəsidir ki, idmanda

hər bir istiqamət inkiĢaf edir. O cümlədən beynəlxalq idman qurumları ilə əməkdaĢlığa böyük əhəmiyyət verilir.

Bu barədə çox danıĢmaq olar. Onu deyə bilərəm ki, biz bu iĢin baĢlanğıcındayıq. Biz doğrudan da gözəl

nəticələr əldə etdik, ölkəmizi tanıtdıq. Əsas iĢlər hələ qabaqdadır. Əmin olun ki, Afina Yay Olimpiya

oyunlarında Azərbaycan ötən Olimpiya oyunlarından da yüksək yer tutacaq. Getdikcə bu ənənə, bu proses daha

da dərinləĢəcək. Çünki artıq baza yaradılıb: indiki yeniyetmələr 3 ildən sonra böyüklər arasında yarıĢlarda

iĢtirak edəcəklər.

Sual: Əlbəttə ki, bu uğurlar göz qabağındadır. Sentyabr ayında Ġtaliyada hərbçi idmançılar arasında

Olimpiya oyunları keçiriləcək. Siz hərbçi idmançılarla keçirdiyiniz görüĢdə onların fəaliyyətini də yüksək

qiymətləndirdiniz. Bu yarıĢda da Azərbaycanın ən tanınmıĢ idmançıları iĢtirak edəcəklər. Yəqin ki, bu, bir il

sonra Afinada düzənlənəcək Olimpiya oyunlarına hazırlığın davamıdır.

Cavab: Elədir. Biz istəyirik ki, idmançılar gözəl nəticələr qazansınlar. ĠxtisaslaĢmıĢ yarıĢlarda da,

paraolimpiya yarıĢlarında da Azərbaycanı təmsil edən idmançılar çox gözəl nəticələr göstərirlər. Qeyri-olimpiya

idman növlərində də mənim üçün hər bir idmançı əzizdir. Çünki hər bir idmançı öz çıxıĢı ilə, qazandığı nəticə

ilə hamı üçün örnəkdir. ġadam ki, Azərbaycanın həm yeniyetmə, həm böyükyaĢlı, həm də hərbçi idmançıları

gözəl nəticələr göstərirlər.

Olimpiya dünyası", 29 iyul 2003-cü il.

76


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOK-da görüĢ

Avqustun 23-də Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında MOK-un birinci vitse-prezidenti, Gənclər,

Ġdman və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev Avropa cüdo Ġttifaqının prezidenti Marius Viziri və onun baĢçılıq

etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüĢüb.

Qonaqları salamlayan nazir yeniyetmə cüdoçuların Bakıda keçirilən Avropa çempionatının iĢtirakçı

ölkələr arasında yeni bir dostluq mərhələsinin əsasını qoyacağını bildirib. O, qeyd edib ki, yarıĢın təĢkilatçıları

Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər, Ġdman və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Cüdo Federasiyasıdır. MOK-un

birinci vitse-prezidenti ölkəmizin bu il bir neçə beynəlxalq yarıĢa ev sahibliyi etdiyini qonaqların nəzərinə

çatdırıb və bu iĢin gələcəkdə də davam edəcəyinə inandığını bildirib. Ġdmanın bu növünün ölkəmizdə çox geniĢ

yayıldığını vurğulayan nazir Azərbaycan cüdoçuları arasında Olimpiya oyunlarının, dünya və Avropa

çempionatlarının, müxtəlif beynəlxalq turnirlərin qalibləri olduğunu qonaqlara söyləyib. Avropa Cüdo Ġttifaqı

yeniyetmələr arasında növbəti çempionatın keçiriləcəyi yer haqqında qərar qəbul edərkən məhz bu amili əsas

götürüb. Ġdman avadanlığı verildiyinə görə Avropa Cüdo Ġttifaqının prezidenti Marius Vizirə təĢəkkürünü

bildirən Ə. Qarayev indiki çempionatın gələcəkdə böyüklər arasında Avropa birinciliyinin də Azərbaycan

paytaxtında keçirilməsi üçün əsas ola biləcəyinə ümidvar olduğunu ifadə edib.

Nazir Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti sayəsində ölkəmizdə

ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması, iqtisadiyyatın inkiĢafındakı nailiyyətlər, Ġlham Əliyevin 1997-ci ildə

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilməsindən sonra respublikada bədən tərbiyəsi və idman hərəkatının

geniĢ vüsət alması barədə qonaqlara ətraflı məlumat verib. O, əmin olduğunu bildirib ki, ölkəmizə üçüncü dəfə

gələn qonağın budəfəki səfəri də böyük təəssüratlarla yadda qalacaq.

Ə. Qarayev Avropa Cüdo Ġttifaqının Ġcraiyyə Komitəsinin növbəti iclasının Bakıda keçirilməsini təklif

edib.

Avropa Cüdo Ġttifaqının prezidenti Marius Vizir səmimi qəbula görə Ə. Qarayevə minnətdarlığını bildirib,

idmanın inkiĢafında, yeni idman qurğularının tikilməsində Azərbaycanın yüksək nailiyyətlər əldə etdiyini

vurğulayıb. O bütün bunların ölkədəki əlveriĢli iqtisadi vəziyyətlə bilavasitə bağlı olduğunu nəzərə çatdırıb.

Cənab M. Vizir qeyd edib ki, böyüklər arasında Avropa çempionatının Bakıda düzənlənməsi barədə Azərbaycan

tərəfinin təklifinə baxılacaq. Qonaq artıq 2005-ci ildən Avropa Cüdo Ġttifaqı tərəfindən hər il açıq çempionat

keçiriləcəyini söyləyib. Bu yarıĢın 2006-cı ildə ölkəmizdə keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Cənab M. Vizir Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının BaĢ

naziri təyin olunması münasibəti ilə təbrikini, habelə xatirə hədiyyəsini ona çatdırmağı nazirdən xahiĢ edib.

"Olimpiya dünyası", 26 avqust 2003-cü il.

77


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində Gənclər və idman naziri ilə görüĢ

Dünən Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında gənclər və idman naziri Azad Rəhimov idman

federasiyalarının, cəmiyyət və klubların rəhbərləri, yığma komandaların məşqçiləri ilə görüş keçirdi. Gənclər

və idman naziri Azad Rəhimovu tədbir iştirakçılarına təqdim edən Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi

Ağacan Abiyev yeni nazirin fəaliyyəti barədə qısa məlumat ver-di. Ağacan Abiyev ümummilli liderimiz Heydər

Əliyev tərəfindən əsası qoyulan gənclər və idman siyasətini Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyini bildirdi. O, qarşıda duran əsas məqsədin Pekin-2008

Olimpiya Oyunlarına hazırlıq olduğunu və bu işdə ölkəmizin bütün idman ictimaiyyətinin yeni nazirlə birgə

daha səmərəli fəaliyyət göstərəcəyini dedi.

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov ötən qısa müddət ərzində bəzi federasiya və cəmiyyətlərin

rəhbərləri, eləcə də yığma komandaların məĢqçiləri ilə görüĢdüyünü və bugünkü tədbirin də səmimi bir Ģəraitdə

keçməsinin zəruri olduğunu qeyd etdi. Nazir Pekin-2008-ə hazırlıq prosesi çərçivəsində idmançılarımızın

beynəlxalq yarıĢlara hazırlığı, onların təlim-məĢq toplanıĢlarında iĢtirakı barədə məlumatların ictimaiyyətə

çatdırılmasının və bu istiqamətdə kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrin möhkəmlən-dirilməsinin

vacibliyini vurğuladı. Natiq tibbi heyətin öz vəzifələrinə daha ciddi yanaĢması, məĢqçi və hakimlərin beynəlxalq

seminarlara qatılması, yığma komandalara istedadlı idmançıların seçilməsi, bu məqsədlə federasiya rəhbərləri

və məĢqçilərin bölgələrə səfəri, habelə idmançıların hazırlıq prosesində olimpiya idman komplekslərinin imkanlarından

geniĢ istifadə etməsini önə çəkdi. Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov həmçinin əsaslı təmirə

ehtiyacı olan və yeni inĢa ediləcək bazalar barədə də məlumat verdi. Nazir yaxın bir il ərzində Respublika

Olimpiya Mərkəzi, Respublika Olimpiya Ġdman Liseyi, Kürdəmir və Lerik mərkəzi rayon stadionları, Əli

Bayramlıda yerləĢən boks zalının əsaslı təmir ediləcəyini bildirərək, Sabirabad, AğdaĢ, Ġsmayıllı, Göy-çay,

Astara, Oğuz, Kürdəmir və s. rayonlarda yeni olimpiya idman komplekslərinin tikiləcəyini qeyd etdi. O, struktur

islahatları çərçivəsində nazirlik-də antidopinq və futbol bölmələrinin də fəaliyyət göstərəcəyini dedi.

Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Xəzər Ġsayev öz çıxıĢında idmanda aparılan məqsədyönlü

siyasətin bundan sonra da davam etdiriləcəyini və Pekin-2008-ə hazırlıq üçün maksimum çalıĢacaqlarını

vurğuladı.

"Təhsil" RĠM-in direktoru Cəfər Hümbətov, AHĠTA-nın sədri Vaqif Əliyev, GüləĢ Federasiyasının vitseprezidenti

CavanĢir Qurbanov, Qılıncoynatma Federasiyasının vitse-prezidenti YaĢar Məmmədov, Ağır Atletika

Federasiyasının baĢ katibi Ġsmayıl Ġsmayılov isə ölkə idmanında mövcud olan problemlərdən danıĢdılar. Onlar

bu sahənin daha da sürətli inkiĢafı istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsinin zəruri olduğunu

bildirir.

Olimpiya dünyası”, 18–21 fevral 2006-cı il

78


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində görüĢ

(20 noyabr 2010-cu il)

Noyabrın 20-də ölkəmizdə səfərdə olan Livanın gənclər və idman naziri Əli Hüseyn Abdullah Milli

Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə ilə görüĢmüĢdür.

Ç. Hüseynzadə MOK-un yaranma tarixi, fəaliyyəti, Azərbaycanda idman sahəsinin inkiĢafı

istiqamətində görülmüĢ iĢlər, əldə olunmuĢ nailiyyətlər haqqında qonağa məlumat vermiĢdir. BildirmiĢdir ki,

Azərbaycanda idmanın inkiĢafına diqqət ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuĢ və bu qayğı

hazırda MOK-un prezidenti, dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. XatırlatmıĢdır ki,

Sinqapurda yeniyetmələr arasında Yay Olimpiya Oyunlarında 12 Azərbaycan idmançısı iĢtirak etmiĢ, onlardan

8-i ölkəmizə medalla dönmüĢdür.

Livanlı nazir öz ölkəsində son dövrlərdə idmana diqqətin daha da artdığını qeyd etmiĢdir. Azərbaycanda

bu sahədə əldə olunmuĢ nailiyyətləri yüksək qiymətləndirən nazir Azərbaycanın təcrübəsindən yararlanmaq

istədiyini vurğulamıĢdır.

GörüĢ zamanı Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə demiĢdir: "KeçmiĢ SSRĠ

zamanında Azərbaycanda Olimpiya, dünya çempionları olurdu, amma bu Azərbaycan xalqını qane etmirdi.

Nəhayət, Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı və idman çox

sürətlə inkiĢaf etməyə baĢladı. Xüsusən, 1997-ci ildə cənab Ġlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti

seçildikdən sonra Azərbaycanda idmanın və Olimpiya Hərəkatının inkiĢafı xüsusi bir mərhələyə daxil oldu.

Həmin dövrdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binası tikildi. Bu bina indi ölkəmizdə bütün

idmançıların, olimpiyaçıların, necə deyərlər, öz evidir. Yəni idmançılar öz problemləri və bir sıra məsələlərlə

bağlı bura müraciət edirlər. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, cənab Ġlham Əliyev ölkə prezidenti

seçilməmiĢdən öncə - bildiyiniz kimi o, 2003-cü ildə Azərbaycan Prezidenti seçilib - 1997-ci ildən 2003-cü ilə

qədər hər həftə buraya gəlib idmançılarla görüĢürdü. Dövlət baĢçısı olandan sonra da ən azı, ildə iki dəfə

idmançılarla məhz bu binada görüĢür. Yəqin ki, binanın birinci mərtəbəsində ölkəmizin idman həyatını əks

etdirən stendə baxanda Azərbaycan idmanı barədə sizdə müəyyən təsəvvür yarandı. Azərbaycan Milli Olimpiya

Komitəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də budur ki, MOK öz iĢlərini milli olimpiya komitələri ilə sıx

əlaqədə qurur və həmiĢə dünya Olimpiya Hərəkatının fəal üzvlərindən biri olmağa çalıĢır".

Livanın gənclər və idman naziri bütün xalqların öz mədəniyyətləri ilə müqayisə edildiyini, tanındığım

və bu mədəniyyətlərin önündə də idman mədəniyyətinin olduğunu dedi. Qonaq ölkəmizdə bütün sahələrin

inkiĢaf etdiyini vurğuladı. O, Livanda da idman sahəsinin son zamanlar inkiĢaf etdiyini diqqətə çatdırdı: "Biz

fəxr edirik ki, Azərbaycan təkcə idmanda yox, bütün sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanıb". Livan Milli

Olimpiya Komitəsinin prezidentinin səmimi salamlarını çatdıran nazir bildirdi ki, Livan Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsinin üzvlərindən biridir. Bu yaxınlarda Milli Olimpiya Komitəsinin və federasiyaların binasının əsasını

qoyulduğunu da diqqətə çatdıran Əli Hüseyn Abdulla dedi: "Bu bina idman Ģəhərciyində yerləĢir. Ġdman

Ģəhərciyinin əsası 1950-ci illərin əvvəllərində qoyulub. Həmin ildən Livanda idmanın inkiĢafı baĢlandı. 1970-ci

illərdə Livanda müharibənin baĢlanması idman sahəsinin zəifləməsinə səbəb oldu. Müharibədən sonra idmanı

inkiĢaf etdirməyə baĢladıq. 2000-ci ildə Gənclər və Ġdman Nazirliyi yaradıldı. Bundan sonra beynəlxalq

federasiyalarla əməkdaĢlığı geniĢləndirdik. Azərbaycanda olmağımızın səbəbi iki ölkə arasında idman sahəsində

olan əlaqələrin bərpası və onu daha da möhkəmləndirməkdir. Biz Azərbaycan Gənclər və Ġdman Nazirliyində

olduğumuz zaman danıĢıqlar apardıq. Azərbaycanın idman sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərlə yaxından tanıĢ

olduq. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyinin tutduğu mövqe ilə fəxr edirik. Ġstərdik ki,

Azərbaycan idmançıları ilə Livan idmançılarının birgə idman yarıĢları, yoldaĢlıq görüĢləri keçirilsin. Belə

tədbirlər qarĢılıqlı münasibətlərimizi daha da möhkəmləndirər". Qonaq Azərbaycan idmançılarının istedadlı

olduqlarını, yüksək qabiliyyət və möhkəm iradəyə malik olduqlarını vurğuladı. O, Çingiz Hüseynzadəni Livana

dəvət etdi.

Çingiz Hüseynzadə dəvətə və Azərbaycan haqqında xoĢ sözlərə görə qonağa təĢəkkürünü bildirdi:

"Livanda Olimpiya Hərəkatında baĢ verən bəzi hadisələr və məqamlardan xəbərdarıq. Cənab nazir indi

müharibəni yada saldı, məndə də bəzi təəssüratlar oyandı. Gənclik illərində ideal və həmiĢə səcdə etdiyimiz

Ģəhərlərdən biri Beyrut idi. Hətta Beyrutu "ġərqin Parisi" adlandırırdılar. O zaman bu hadisələr baĢlananda biz

çox təəssüflənirdik. Mən inanıram ki, Livan xalqının gələcəyi çox gözəl olacaqdır. Livan xalqı inkiĢaf edir və

inkiĢaf edəcəkdir".

Sonda Çingiz Hüseynzadə bir daha qonaqlara təĢəkkür edərək, əmin olduğunu bildirdi ki, həm Livan

Gənclər və Ġdman Nazirliyi, həm də Livan Milli Olimpiya Komitəsi ilə bundan sonra da möhkəm əlaqələr

qurulacaqdır.

79


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

GörüĢ baĢa çatdıqdan sonra Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Livan

Gənclər və Ġdman naziri Əli Hüseyn Abdullaha xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.

GörüĢdə gənclər və idman nazirinin müavini Ġsmayıl Ġsmayılov, Livanın Azərbaycandakı konsulu Nazih

Ghossoub, gənclər və idman nazirliyinin beynəlxalq əlaqələr Ģöbəsinin müdiri Ġlham Mədətov iĢtirak edirdilər.

Olimpiya dünyası”.-2010.-23-25 noyabr.-N.80.-S.1, 2.

80


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Beynəlxalq səviyyəli tədbirlər və görüĢlər

1995-ci ildə Bəz Ģəhərində Olimpiya günləri

Avropa Yeniyetmələrinin növbəti Olimpiya günləri 1995-ci ildə Böyük Britaniyanın Bəz Ģəhərində

keçirilmiĢdir. Britaniyadakı Olimpiya günlərində 47 ölkədən 2500 nəfər iĢtirak etmiĢdir. Atletlər 9 idman növü

(yüngül atletika, velosiped idmanı, gimnastika, həndbol, cüdo, üzgüçülük, basketbol, ot üstündə xokkey,

voleybol) üzrə yarıĢlarda 87 dəst medal uğrunda mübarizə apardılar.

Bu dəfə qeyri-rəsmi komanda birinciliyində ilk üç yeri Böyük Britaniya (41-27, 10, 7), Rusiya (27-12, 8, 7),

Rumıniya (23-8, 8, 7) komandaları bölüĢdürdülər. Bəzdə keçirilmiĢ Olimpiya günlərində Azərbaycan

idmançıları da iĢtirak etmiĢlər. Burada 60 kq çəki dərəcəsində çıxıĢ edən cüdoçu Ġlham Məmmədov gümüĢ

medal qazanmıĢdır.

Ümumdünya Yeniyetmələr oyunları

Ümumdünya Yeniyetmələr oyunları öz əhatə dairəsinə, iĢtirakçıların sayına, oyunların təĢkilinə və baĢqa

göstəricilərə görə Olimpiya oyunlarından heç də geri qalmadı. Təsadüfi deyil ki, bu oyunları çox vaxt

Yeniyetmələrin I Olimpiya oyunları adlandırırlar.

Olimpiya Hərəkatı tarixində olimpiya ilə bağlı müxtəlif kütləvi idman tədbirləri, yarıĢlarla müĢayiət olunan

idman bayramları, festivallar çox keçirilmiĢdir. Bu tədbirlər arasında yeniyetmə və gənclərin idmana cəlb

olunması, onların idman ustalığının artırılması məqsədi daĢıyanlar daha diqqətəlayiq sayılmıĢdır.

Yeniyetmələrin Olimpiya günlərinin təĢkili və keçirilməsi ilk dəfə Avropada ənənəvi və dövri tədbirə

çevrilmiĢdir. Avropa Yeniyetmələrinin ilk Olimpiya günlərinin keçirilməsindən indi on bir il keçmiĢdir. Bu

müddətdə çox iĢlər görülmüĢ, Olimpiya günləri böyük idman bayramı səviyyəsinə qaldırılmıĢdır.

2000-ci ildən bu yarıĢlar Avropa Yeniyetmələrinin Olimpiya Festivalı adlanır.

AYOF Avropa Olimpiya Komitəsinin nəzarəti və rəhbərliyi, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin himayəsi

altında keçirilir.

Ġlk Yay Avropa Olimpiya günlərinə 1991-ci ildə Belçikanın Brüssel Ģəhəri ev sahibliyi etmiĢdir.

Brüsseldəki Olimpiya günlərində Avropanın 32 ölkəsindən 2000-dən çox nümayəndə qeydə alınmıĢdır.

Belçikanın paytaxtında Olimpiya günləri çərçivəsində 9 idman növü üzrə (yüngül atletika, basketbol, stolüstü

tennis, futbol, cüdo, tennis, voleybol, gimnastika, üzgüçülük) idmançılar 74 dəst medal uğrunda mübarizə

aparmıĢlar. Ən çox medal qazanmıĢ (31) Fransa idmançıları qeyri-rəsmi komanda birinciliyində birinci yeri

tutmuĢlar. Brüsseldə SSRĠ (29) ikinci, Ġngiltərə (27) üçüncü yerə çıxmıĢdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu günlərdə

SSRi-ni təmsil edən idmançılar arasında Azərbaycan cüdoçuları da olmuĢlar.

Avropa yeniyetmələrinin Ġkinci Yay Olimpiya günləri 1993-cü ildə Hollandiyanın Valkensvad Ģəhərində

keçirilmiĢdir. Bu günlərdə 43 ölkədən 2000-ə yaxın idmançı iĢtirak etmiĢdir.

Valkensvadda yeniyetmə idmançılar 8 idman növü (yüngül atletika, gimnastika, cüdo, üzgüçülük, tennis,

basketbol, voleybol və velosiped idmanı) üzrə 80 dəst medal uğrunda mübarizə aparmıĢlar.

Qeyri-rəsmi komanda birinciliyində ilk üç yeri Rusiya (25 medal-9, 10, 6), Ġspaniya (20-9, 6, 5), Ġtaliya (22-

8, 6, 8) tutmuĢdur.

Hollandiyada keçirilən Avropa Olimpiya günlərində ilk dəfə Azərbaycan idmançıları da çıxıĢ etmiĢlər.

Qızlar arasında 100 m məsafəyə qaçıĢda yüngül atletimiz Elvira Cabbarova 12,05 san. nəticə göstərərək gümüĢ

medal qazanmıĢdır. Azərbaycan idmançıları 1993-cü ildəki Olimpiya günlərində cüdo yarıĢlarında da

fərqlənmiĢlər. 60 kq çəki dərəcəsində güləĢən cüdoçumuz Turan Cəfərov bütün rəqiblərinə qalib gələrək

Valkensvad yarıĢlarının qızıl medalını ölkəmizə gətirmiĢdir.

46 kq çəkidə cüdoçu Ġlham Məmmədov gümüĢ, 65 kq çəkidə isə Taleh Sultanov bürünc medal qazanmıĢdır.

Beləliklə, Avropa Yeniyetmələrinin II Olimpiya günlərində idmançılarımız 4 (1 qızıl, 2 gümüĢ, 1 bürünc) medal

əldə etmiĢlər.

81


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1997-ci ildə Lissabon Ģəhərində Avropa Olimpiya günləri

1997-ci ildə Avropa Olimpiya günləri Portuqaliyanın Lissabon Ģəhərində olmuĢdur. Lissabonda 47

ölkədən 2500 nəfər iĢtirakçı qeydə alınmıĢdır. Ġdmançılar 10 idman növü (yüngül atletika, velosiped idmanı,

gimnastika, həndbol, cüdo, avarçəkmə, üzgüçülük, basketbol, futbol, voleybol) üzrə yarıĢlarda 85 dəst medal

uğrunda mübarizə aparmıĢlar.

Portuqaliyadakı Olimpiya günlərində Azərbaycanın yalnız yeniyetmə futbolçulardan ibarət komandası

çıxıĢ etmiĢdir. Təəssüf ki, gənc futbolçularımız yüksək nəticə göstərə bilməmiĢlər.

Avropa Yeniyetmələrinin III QıĢ Olimpiya günləri 1993-cü ildə Ġtaliyanın Aosta Ģəhərində, 1995-də

Andorrada, 1997-də Ġsveçin Sandsvil Ģəhərində olmuĢdur. 1999-cu ilin QıĢ Olimpiya günləri Slovakiyanın

Popard-Tatra Ģəhərində keçirilmiĢdir

82


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Lozanna Ģəhərində görüĢ

1998-ci il martın 19-20-də Ġsveçrənin Lozanna Ģəhərində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ilə MDB ölkələri

Milli Olimpiya Komitələrinin görüĢü keçirilmiĢdir. Həmin toplantıda MOK-un prezidenti Ġlham Əliyevlə

bərabər vitse-prezident Çingiz Hüseynzadə və baĢ katib Ağacan Əbiyev iĢtirak etmiĢlər. Lozanna səfəri zamanı

nümayəndə heyətimizin Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti markiz Xuan Antonio Samarançla fərdi

görüĢü oldu.

GörüĢdə Ġlham Əliyev Xuan Antonio Samarança Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində görülmüĢ iĢlər

və perspektiv planlar haqqında ətraflı məlumat verdi. Söhbət zamanı o, əsas diqqəti beynəlxalq əlaqələrin

geniĢləndirilməsi, BOK-la əməkdaĢlığın gücləndirilməsi məsələlərinə yönəltdi və Respublika Olimpiya

Komitəsinin problemlərindən danıĢdı. Azərbaycanda idmanın inkiĢaf etdirilməsinin, beynəlxalq standartlara

cavab verən Olimpiya bazalarının yaradılmasının əhəmiyyətindən söhbət açarkən Ġlham Əliyev Mingəçevir

avarçəkmə bazasının vəziyyəti, onun bərpası ilə bağlı problemlərə ətraflı toxundu.

Cənab Samaranç Mingəçevirdəki "Kür" Olimpiya təlim-məĢq avarçəkmə bazasının vəziyyəti ilə tanıĢ

olmaq, onun bərpası ilə bağlı konkret tədbirlər planı hazırlamaq üçün Azərbaycana xüsusi ekspert

göndəriləcəyini vəd etdi, bu bazanın bərpasına Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin yardım göstərəcəyini bildirdi.

Həmin il BOK eksperti Azərbaycana gəlmiĢ, Mingəçevir bazasının vəziyyəti ilə tanıĢ olmuĢdur.

Məlum olduğu kimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni iĢğal etməsi

nəticəsində Azərbaycanda bir milyona yaxın insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düĢmüĢdür. Bu

insanların böyük əksəriyyəti çadır Ģəhərlərində, bir qismi isə respublikanın müxtəlif Ģəhərlərində olan

yataqxanalarda, sanatoriya və istirahət evlərində, idman bazalarında, o cümlədən Mingəçevir Ģəhərindəki "Kür"

avarçəkmə bazasında məskunlaĢmıĢdır. Bu Olimpiya təlim-məĢq bazasında yaĢayan 200-ə yaxın qaçqın

ailəsinin yerləĢdirilməsi ilə bağlı problemlərin hələlik həll edilməməsi həmin layihənin həyata keçirilməsini

təxirə salmıĢdır.

20. 03. 1998

AzərTAc

83


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOKA-nın XI BaĢ Assambleyası

2-4 iyun 1998-ci il tarixdə Ġspaniyanın Sevilya Ģəhərində Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının XI

BaĢ Assambleyası keçirilmiĢdir. Bu toplantıda Azərbaycanı Respublika Milli Olimpiya Komitəsinin vitseprezidenti

Çingiz Hüseynzadə təmsil etmiĢdir.

1998-ci ilin 9-10 sentyabrında Zaqreb Ģəhərində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Xorvatiya

Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi ilə birlikdə "Qadın və idman" mövzusunda regional konfrans

keçirmiĢdir. Konfransda Ġcraiyyə Komitəsinin üzvü GülüĢ Gözəlova iĢtirak etmiĢdir.

Həmin ilin 13-14 noyabrında Rusiyanın Sankt-Peterburq Ģəhərində Avropa Olimpiya Komitəsinin XVII

BaĢ Assambleyası keçirilmiĢdir. Ġclasda Azərbaycanı Milli Olimpiya Komitəsini Çingiz Hüseynzadə və Ağacan

Abiyev təmsil etmiĢlər. Fərəhləndirici haldır ki, ilk dəfə olaraq bu toplantıda Azərbaycanı təmsil edən hər iki

nümayəndə yeni yaradılmıĢ qurumların - müvafiq olaraq "Olimpiya oyunlarına hazırlıq" və "Texniki

əməkdaĢlıq" komissiyalarının tərkibinə seçilmiĢlər.

4. 06. 1998

AzərTAc

84


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

IV Ümumdünya Olimpiya Yarmarkası

1998-ci il noyabrın 24-dən 29-dək Rio-De-Janeyro Ģəhərində IV Ümumdünya Olimpiya Yarmarkası

keçirildi. Ġdmanın inkiĢafına əlavə investisiyalar cəlb edilməsinə həsr olunmuĢ bu tədbirdə Milli Olimpiya

Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev, Gənclər və Ġdman naziri Əbülfəs Qarayevlə birlikdə iĢtirak etdilər.

Tədbirdə iĢtirak zamanı Ġlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Anita De Fransla,

komitənin departament rəhbərləri Manfred Bergiman və Aleks Xuatla iĢgüzar görüĢlər keçirdi. Söhbət zamanı

ölkəmizin internet vasitəsilə olimpiya məlumat sistemi birliyində iĢtirakının təmin edilməsi, respublikamızın

BOK-un bütün nəĢrlərinə daxil edilməsi və digər məsələlər müzakirə edilmiĢdir.

1999-cu ildə də komitənin rəhbərləri və Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri Beynəlxalq və Avropa Olimpiya

Komitələrinin tədbirlərində fəal iĢtirak etmiĢlər.

Məlumdur ki, Olimpiya oyunları ilə bağlı texniki və təĢkilati iĢlərin əsas spektri qitəmizdə AOK-un

müvafiq komissiyalarında müzakirə olunur.

1999-cu ilin fevralında Çingiz Hüseynzadə "Olimpiya oyunlarına hazırlıq" komissiyasının San-

Marinodakı, Ağacan Əbiyev isə "Texniki əməkdaĢlıq" komissiyasının Stokholmdakı iclasında iĢtirak etmiĢlər.

Komissiyaların istər San-Marino, istərsə də Stokholm toplantılarında Sidney Oyunları ilə bağlı təĢkilati və

texniki iĢlərin böyük spektri müzakirə olunmuĢ, bu sahədə MOK-larla əlaqələrin qurulması məsələləri barədə

fikir mübadiləsi aparılmıĢdır.

1999-cu ilin iyun ayında Çingiz Hüseynzadə üzv olduğu komissiyanın Amsterdamda keçirilmiĢ iclasında

iĢtirak etmiĢdir. Bu dəfə komissiya Sidney Oyunlarının təĢkilati iĢləri ilə bağlı qaydalar hazırlamıĢdır.

Komissiyanın hazırladığı qaydaların AOK və MOKA-nın birgə toplantısında müzakirəyə təqdim edilməsi

qərara alınmıĢdır.

Qeyd edilməlidir ki, 1999-cu ildə beynəlxalq əlaqələrimiz baxımından bir sıra əhəmiyyətli iĢlər Olimpiya

mərkəzi sayılan Lozannaya səfər zamanı görülmüĢdür. BOK-un prezidenti Xuan Antonio Samarançın Ģəxsi

dəvəti ilə həmin ilin sentyabrında MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev Gənclər və Ġdman naziri Əbülfəs Qarayevlə

birlikdə Ġsveçrədə rəsmi səfərdə olmuĢlar. Cənab Samarançla görüĢdə Ġlham Əliyev son iki ildə komitənin

gördüyü iĢlər haqqında məlumat vermiĢ, bu barədə rəsmi hesabatı ona təqdim etmiĢdir. Azərbaycanda idmanın

maddi-texniki bazasının inkiĢaf etdirilməsi, respublikamızda Olimpiya Hərəkatı haqqında BOK prezidenti ilə

ətraflı söhbət aparılmıĢdır.

Bakıda və respublikanın digər Ģəhər və rayonlarında yeni Olimpiya Komplekslərinin tikintisi haqqında

məlumatı xüsusi maraqla dinləyən Xuan Antonio Samaranç Azərbaycanda MOK-nun fəaliyyətinə çox yüksək

qiymət vermiĢdir. ġübhəsiz ki, görüĢ zamanı çətinlik və problemlərdən də söhbət açılmıĢdır.

Lozannada olarkən BOK-da bir sıra digər iĢgüzar görüĢlər də keçirildi. Olimpiya həmrəyliyi və MOKlarla

əlaqələr Ģöbəsinin direktoru Pere Miro ilə, Beynəlxalq Avarçəkmə Federasiyasının prezidenti Con

Osvaldla, Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Karnelus Makulesku ilə, UEFA-nın baĢ katibi

Herhard Ayqnerlə görüĢlər oldu.

Surixdə FĠFA-nın prezidenti cənab Blatterlə görüĢdə Azərbaycan futbolunun vəziyyəti müzakirə olundu.

29. 11. 1998

AzərTAc

85


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Esbyorq və Mursiyada Olimpiya günləri

1999-cu ildə Olimpiya Günləri Danimarkanın Esbyorq, 2001-ci ildə Ġspaniyanın Mursiya Ģəhərlərində

keçirildi. Bu yarıĢlar kitabda ayrıca bölmə Ģəklində verilmiĢdir.

Danimarkanın Esbyorq Ģəhərində Avropa Yeniyetmələrinin Olimpiya günləri tədbirində iĢtirak etməyə

qitənin 48 dövlətindən 2500-dək nümayəndə gəlmiĢdi. Olimpiya günləri çərçivəsində 11 idman növü üzrə

yarıĢların keçirilməsi planlaĢdırılmıĢdı. Bu yarıĢlarda 48 dövlətdən 1625 yeniyetmə idmançı, o cümlədən, 855

oğlan, 770 qız iĢtirak etdi. Mübarizə 87 medal dəsti uğrunda aparıldı.

Ġyulun 11-də axĢam saat 8-də Esbyorqun mərkəzi stadionunda növbəti Olimpiya günlərinin açılıĢı oldu.

Əvvəlcə Avropa Olimpiya Komitəsinin bayrağı stadiona gətirildi. Sonra Olimpiya günlərində iĢtirak edən

ölkələrin nümayəndə heyətlərinin paradı oldu. Avropanın 48 ölkəsindən olan idmançıları tamaĢaçılar gurultulu

alqıĢlarla qarĢıladılar.

Rəsmi hissədə BOK-un prezidenti Xuan Antonio Samaranç qısa nitq söylədi. O, Avropa Yeniyetmələrinin

Olimpiya günlərini Pyer de Kubertenin irəli sürdüyü Olimpiya ideallarının yeni bir təntənəsi, yeniyetmə və

gəncləri Olimpiya Hərəkatına daha fəal cəlb edən tədbir olduğunu qeyd edərək göstərdi ki, dostluq, həmrəylik

və sülh Olimpiya ideallarının əsasını təĢkil edir. Olimpiya günlərinə gəlmiĢ, bu günlərdə iĢtirak edən hər kəs

bunu unutmamalı və bu ideallara sadiq qalmalıdır.

Esbyorqda bir həftə davam edən yarıĢlarda respublikamızdan olan 33 idmançı badminton, velosiped,

tennis, həndbol (qızlar), üzgüçülük, yüngül atletika və cüdo növləri üzrə öz qüvvəsini sınadı. Lakin yalnız

cüdoçular bu yarıĢlarda müvəffəqiyyət qazana bildilər.

Ġdmançılarımız Esbyorqa yola salınarkən mütəxəssislər məhz bu növdə medal qazanmaq perspektivi

olduğunu qeyd etmiĢdilər. YarıĢlar oğlanlar və qızlar arasında keçirilirdi. YarıĢlarda 145 oğlan, 98 qız iĢtirak

edirdi. Oğlanlar 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90kq; qızlar 44, 48, 52. 57, 63, 70kq çəki dərəcələrində mübarizə

aparırdılar. Respublikamızı qızlar arasında yarıĢlarda Turan Qaradağlı və Kifayət Qasımova təmsil edirdi.

Ġyulun 12-də cüdo zalında idmançılarımızdan ilk olaraq 48kq çəki dərəcəsində qızlar arasında yarıĢda

Turan Qaradağlı mübarizəyə qoĢuldu. Tatami üzərində onun ilk rəqibi türk idmançısı oldu. Hakim görüĢün

baĢlanması iĢarəsini verən kimi Turan hücuma keçdi və xalis qələbə qazandı. Ġkinci görüĢdə Turan Hollandiya

idmançısı ilə qarĢılaĢdı. Turan gözəl fənd iĢlədərək yenə də görüĢü vaxtından əvvəl ipponla baĢa vurdu. Finala

çıxmaq uğrunda mübarizədə Turan daha təcrübəli olan və Yeniyetmələrin Ümumdünya oyunlarında birinci yeri

tutmuĢ rus idmançısı Tatyana Bobalova ilə qarĢılaĢdı. GörüĢü yüksək səviyyədə keçirən və hesabda irəli çıxan

idmançımız son saniyələrdə təĢəbbüsü əldən verdi. Onun rəqibi fənd iĢlədərək hesabda irəli çıxdı və qalib gəldi.

Turanın bu məğlubiyyəti ona pis təsir göstərdi. O, üçüncü yer uğrunda mübarizədə özünü ələ ala bilmədi,

üstünlüyü yenə əldən verərək məğlub oldu və nəticədə beĢinci yerlə kifayətləndi.

Çəkisi 52 kq olan qızlar arasında yarıĢda respublikamızı Kifayət Qasımova təmsil etdi. Turandan fərqli

olaraq Kifayət daha təcrübəli cüdoçudur. Hamı onun Esbyorqda qızıl medal qazanacağına əmin idi. Birinci və

ikinci görüĢdə tam üstünlüklə qələbə qazanıb yarımfinala çıxmıĢ Kifayət PolĢa idmançısı Marta Vazla

qarĢılaĢdı. GörüĢ Kifayətin üstünlüyü Ģəraitində keçirdi. O, rəqibi üzərində xalis qələbə qazanmağa çalıĢırdı. Bu

isə Kifayətin həddən artıq çılğınlıq göstərməsi, bəzən müdafiəni unutmasına səbəb olurdu. GörüĢün sonuna

yaxın PolĢa cüdoçusu hesabı bərabərləĢdirə bildi. Kifayət qalan vaxtda güclü hücuma keçsə də, hesabda irəli

çıxmağa nail olmadı. Bu görüĢün taleyini hakimlər həll etməli oldular. Qələbənin daha fəal güləĢmiĢ Kifayətə

veriləcəyi Ģübhə doğurmurdu. Nədənsə görüĢün hakimlərindən ikisi qələbəni PolĢa idmaçısına verdi. Beləliklə,

idmançımız Avropa Yeniyetmələrinin Olimpiya günlərinin bürünc mükafatı uğrunda mübarizə aparmaq

məcburiyyətində qaldı. Üçüncü yer uğrunda görüĢdə Kifayət elə ilk saniyələrdən hücuma keçdi. Bir dəqiqə

tamam olmamıĢ o, rəqibinə ağrıdıcı fənd tətbiq edə bildi və xalis qələbə qazandı.

Oğlanlar arasında yarıĢlarda respublikamızın idman Ģərəfini cüdoçulardan Tural Abbasov (50kq), YaĢər

Cəfərov (55), Emin Ġsgəndərov (60kq), Ruslan Əliyev (66kq), Turan Musayev (73), Nurəddin Səlimov (81)

qoruyurdu.

Oğlanlar arasında aĢağı çəki dərəcəsində çıxıĢ edən Tural Abbasov ilk iki görüĢü çox yüksək səviyyədə

keçirərək Estoniya və Ukrayna cüdoçularına qalib gəldi. Tural PolĢa idmançısı Amil Süləklə də inamla

mübarizə aparırdı. Lakin bu görüĢdə PolĢa idmançısının fəndi baĢa çatmamıĢ hakimlər onu qeydə aldılar.

Nəticədə idmançımız xal hesabı ilə uduzdu. Üçüncü yer uğrunda mübarizədə Tural Ġsraildən olan rəqibini xal

hesabı ilə uddu və bürünc medal qazandı. ilk dəfə belə mötəbər yarıĢda iĢtirak edən Tural Abbasovun

müvəffəqiyyəti mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirildi.

55, 60, 66 kq çəki dərəcələrində idmançılarımız imkanlarından zəif çıxıĢ etdilər. Yalnız Emin Ġsgəndərov

rəqibləri ilə bərabər səviyyədə mübarizə apara bildi. O, komandamıza zaçot balı gətirən beĢinci yeri tutdu.

86


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

73 kq çəkidə Turan Musayev güləĢirdi. Turanın ilk görüĢü Latviya cüdoçusu Ovçinnikovla oldu. Tatami

üzərində daha fəal olan idmançımız bir neçə fənd keçirərək xal hesabı ilə qalib gəldi. Turan ikinci görüĢdə

Ukrayna idmançısı Roman Novikovla qarĢılaĢdı və bu dəfə də inamla güləĢərək qələbə qazandı. Üçüncü

görüĢdə Turanın rəqibi Rusiya komandasını təmsil edən həmyerlimiz Rahib Babayev oldu. Həm Azərbaycan,

həm də Rusiya cüdo məktəbinin sirlərinə yaxĢı yiyələnmiĢ Rahib bu görüĢdə qalib gələrək finala çıxdı. Turan

isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparmalı oldu. Ġtaliya cüdoçusu Marko Favaronu xal hesabı ilə məğlub edən

Turan komandamıza daha bir bürünc medal gətirdi.

81 kq çəki dərəcəsində respublikamızı təmsil edən Nürəddin Səlimovun Esbyorqdan qızıl medalla

qayıdacağına hamı böyük ümid bəsləyirdi. Ġlk görüĢlər göstərdi ki, idmançımız doğrudan da çox güclüdür.

Birinci dəfə Gürcüstan idmançısı ilə tatami üzərinə çıxmıĢ Nürəddin Səlimov görüĢdə asanlıqla qalib gəldi.

Növbəti görüĢdə Almaniya idmançısı da Nürəddinin hücumları qarĢısında davam gətirə bilmədi. Finala çıxmaq

üçün mübarizədə arxayınçılığa yol verən idmançımız Moldova cüdoçusuna cüzi fərqlə məğlub oldu. Üçüncü yer

uğrunda mübarizədə Nürəddin Ukraynalı rəqibi üzərində elə ilk dəqiqədə xalis qələbə qazandı.

Esbyorqda çıxıĢ edən idmançılarımız arasında həndbolçu qızların nəticəsini də qənaətbəxĢ hesab etmək

olar.

V Yay Olimpiya günlərində qızlar arasında həndbol yarıĢlarına Azərbaycan, Danimarka, Finlandiya,

Latviya, Litva, Hollandiya, Norveç və Makedoniya komandaları qatılmıĢdı. Bu ölkələrin hər birində həndbol

sevilən və müəyyən müvəffəqiyyət əldə etmiĢ idman növü olmuĢdur. Elə buna görə də iki yarımqrupda keçən

yarıĢlarda tamaĢaçılar gərgin idman mübarizəsinin Ģahidi oldular. Azərbaycanın yeniyetmə həndbolçuları qrup

yarıĢlarından sonra yeddinci yer uğrunda mübarizə aparmalı oldular. Bu dəfə Latviya komandası ilə görüĢən

qızlarımız üstünlüyü ələ ala bildilər və qalib gəldilər. Azərbaycanın yeniyetmə həndbolçu qızları Olimpiya

günlərində yeddinci yeri tutdular.

12. 07. 1999

AzərTAc

87


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AR MOK-si Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının üzvüdür

Məlum olduğu kimi, Milli Olimpiya Komitəsi Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının üzvüdür.

Nümayəndələrimiz son illərdə təĢkilatın, demək olar ki, bütün yığıncaqlarında iĢtirak etmiĢlər. 1999-cu ilin

iyununda Parisdə Ədalətli Oyunlar Hərəkatının beĢinci BaĢ Assambleyasında Azərbaycanı komitənin vitseprezidenti

və Ədalətli Oyunlar komissiyasının sədri Xəzər Ġsayev təmsil etmiĢdir.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ilə BMT və onun ixtisaslaĢmıĢ qurumları, proqram və komissiyaları

arasında əməkdaĢlıq da son illərdə xeyli geniĢlənmiĢdir. 1999-cu ilin iyulunda Parisdə BOK-la YUNESKO-nun

birgə təĢkil etdiyi "Təhsil, idman və sülh mədəniyyəti" mövzusunda beynəlxalq konfransda icrakomun üzvü,

komitənin mədəniyyət komissiyasının sədri Zərifə Salahova iĢtirak etmiĢdir.

AOK-un növbəti Assambleyası 1999-cu ilin 10-14 noyabrında Çexiyanın paytaxtında toplanmıĢdır. Ġclas

dövründə Assambleya üzvləri Çexiya Olimpiya Hərəkatının 100 illiyi ilə bağlı bayram tədbirlərində iĢtirak

etmiĢlər.

Çex Olimpiya Hərəkatının 100 illiyinin bayram edilməsi AOK üzvü olan 48 ölkənin nümayəndələrindən

baĢqa bir sıra rəsmi və fəxri qonaqların Praqaya gəlməsinə səbəb olmuĢdu.

AOK-un 28-ci sessiyasında və Çex Olimpiya Hərəkatının 100 illiyinə həsr olunmuĢ yubiley Ģənliklərində

Azərbaycanı MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və MOK-un baĢ katibi Ağacan Abiyev təmsil

etmiĢlər.

AOK-un 28-ci baĢ məclisində 30-dan çox məsələ müzakirə olundu. Müzakirə edilən məsələlər AOK-un

1999-cu ildəki fəaliyyətini, növbəti Olimpiya Oyunlarına hazırlıq məsələlərini, AOK komissiyaları və

qruplarında görülmüĢ iĢləri, habelə AOK-un BOK, ANOK və digər təĢkilatlarla əlaqələri və müĢtərək

tədbirlərini əhatə edir.

2000-ci ilin aprelində Maltada AOK-un Ģef demission və baĢ katiblər üçün seminarı keçirilmiĢdir. Həmin

seminarda komitəni vitse-prezident Çingiz Hüseynzadə və Ġcraiyyə Komitəsinin üzvü Asif Əsgərov təmsil

etmiĢlər. Seminarda Sidney Oyunlarına hazırlığın vəziyyəti, bu oyunlara dəvətnamələrin verilməsi qaydaları

müzakirə olunmuĢdur.

Qeyd edilməlidir ki, Avropa Olimpiya Komitəsinin komissiyalarının 2000-ci ildə də bir sıra toplantıları

olmuĢdur. Ġclaslarda Olimpiya Hərəkatı, Olimpiya oyunları, Avropa Olimpiya Komitəsinin həyata keçirdiyi bir

çox tədbirlərlə bağlı geniĢ müzakirələr getmiĢ, fikir mübadiləsi aparılmıĢ, komissiyalar müxtəlif layihələr,

tövsiyələr hazırlamıĢlar.

MOK-un baĢ katibi Ağacan Abiyev 2000-ci ilin fevralında AOK-un Texniki ƏməkdaĢlıq Komissiyasının

Parisdə keçirilmiĢ toplantısında iĢtirak etmiĢdir. Komissiya idman yarıĢlarının texniki məsələlərini və dopinqə

qarĢı mübarizənin bir sıra problemlərinin müzakirəsini aparmıĢdır.

2000-ci ilin fevralında MOK Ġcraiyyə Komitəsinin üzvü Vaqif Əliyev Ġslam Həmrəyliyi Ġdman Federasiyası

təĢkilatının Səudiyyə Ərəbistanında keçirdiyi iclasında iĢtirak etmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu yeni

yaradılmıĢ təĢkilatdır. Onun əsas məqsədi müsəlman ölkələrində Olimpiya Hərəkatını və idmanı inkiĢaf

etdirməyə yardım göstərməkdir. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin bu təĢkilatın iĢində fəal iĢtirak etməsi

müsbət nəticələr verə bilər və bu cəhəti nəzərdən qaçırmaq olmaz.

88


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Mursiyada Yeniyetmələrin

Olimpiya Festivalı

Mursiyada Yeniyetmələrin Olimpiya Festivalının keçirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmıĢdı. Avropanın

48 ölkəsindən 2500 idmançının Mursiyaya gəliĢi gözlənilirdi. Bu ölkələrdən ikisi istisna olmaqla qələn 46-nın

nümayəndələri Ġspaniyaya gəlmiĢdi. Mursiyada Avropa Yeniyetmələrinin Olimpiya Festivalı çərçivəsində on

növ - yüngül atletika, üzgüçülük, tennis, cüdo, futbol, voleybol, basketbol, həndbol, yelkən idmanı və

gimnastika üzrə yarıĢlar keçirildi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində 20 idmançı vardı. Bu

idmançılardan 7-si yüngül atletika, 8-i cüdo, 3-ü üzgüçülük, 2-si tennis üzrə yarıĢlarda gücünü sınadı. Bununla

yanaĢı, Mursiyada Azərbaycandan olan beynəlxalq dərəcəli hakim Zair Məmmədov cüdo yarıĢlarının idarə

olunmasında iĢtirak etdi. Ġyulun 22-də axĢam Avropa Yeniyetmələrinin 6-cı Olimpiya Festivalının təntənəli

açılıĢ mərasimi oldu. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqa öz çıxıĢında Olimpiya Hərəkatının

hazırda planetimizin həyatında mühüm rol oynadığını, bu hərəkatın insanları bir-birinə yaxınlaĢdırdığını, onlar

arasında dostluq və qardaĢlığı möhkəmləndirdiyini qeyd etdi, Yeniyetmələrin Olimpiya Festivalının qitə

miqyaslı böyük tədbir olduğunu söylədi. Avropa Yeniyetmələrinin Olimpiya Festivalı çərçivəsində keçirilən

yarıĢlarda iĢtirak edən yeniyetmələrin bir çoxunun 2008-ci il Afina Oyunlarında iĢtirak etmək imkanı qazana

biləcək idmançılar olduğunu diqqət mərkəzinə çəkdi.

Beləliklə, Mursiyada Avropa Yeniyetmələrinin 6-cı Olimpiya Festivalı açıq elan olundu. AçılıĢ mərasimi

bayram atəĢfəĢanlığı ilə baĢa çatdı.

Ertəsi gün Avropa Yeniyetmələrinin 6-cı Olimpiya Festivalı çərçivəsində keçirilən idman yarıĢlarının

startı verildi. Azərbaycan idmançılarından ilk olaraq üzgüçülər yarıĢlara qatıldılar. Lakin cüdodan baĢqa yerdə

qələn tennis, üzgüçülük, yüngül atletika növlərində idmançılarımız Ģəxsi nəticələrini yaxĢılaĢdırsalar da,

medallar uğrunda mübarizəyə qoĢula bilmədilər.

YarıĢlarda iĢtirak edən 46 ölkədən 34-nün nümayəndələri fərqlənərək medallar qazandılar. Azərbaycan

idmançıları iki il əvvəl Danimarkanın Esbyorq Ģəhərində keçirilmiĢ Olimpiya günlərindən qazandıqları 4 bürünc

medaldan fərqli olaraq bu dəfə iki gümüĢ və iki bürünc medal əldə etdilər. Onu da qeyd edək ki, indiyədək

Azərbaycanın yeniyetmə idmançıları Olimpiya günlərində 13 (1 qızıl, 4 gümüĢ, 7 bürünc) medal qazanmıĢlar və

bu medalların 12-si cüdoçularımızın, biri yüngül atletlərimizin payına düĢür.

Olimpiya festivalındakı cüdo yarıĢlarında komandamızı səkkiz idmançı, qızlar arasında Arzu

Məhərrəmova (44 kq) və Liliya Valuyulina (57 kq), oğlanlar arasında Xəyal Qəhrəmanov (50 kq), Rza Əliyev

(55 kq), RəĢad Quliyev (60 kq), PaĢa PaĢayev (73 kq), Samir Sərkarov (81 kq), Kənan Abdullayev (66 kq)

təmsil edirdi.

YarıĢlara ilk qatılan Arzu Məhərrəmova birinci görüĢdə rus idmançısı Yelena Qalkina ilə qarĢılaĢdı.

Cüdoçumuz məğlub oldu və təsəlliverici qrupda yarıĢı davam etdirməli oldu. Burada ispan və fransız

idmançıları üzərində inamlı qələbə qazanan Arzu bürünc medal uğrunda görüĢdə Böyük Britaniya idmançısına

uduzdu və öz çəki dərəcəsində beĢinci yeri tutdu.

Qızlar arasında 57 kq çəkidə edən Liliya Valiulinanin nəticəsi Arzudan yaxĢı olmadı. O iĢtirak etdiyi ilk

beynəlxalq yarıĢda 7-ci yeri tutdu.

50 kq çəkidə çıxıĢ edən Xəyal Qəhrəmanov ilk görüĢdə Monako idmançısını udsa da, ikinci görüĢdə rus

cüdoçusuna uduzdu. Beləliklə, o, yalnız üçüncü yer uğrunda mübarizəni davam etdirməli oldu. Belarus, Latviya

və Almaniya cüdoçuları üzərində qələbə qazanan Xəyal Qəhrəmanov komandamıza bürünc medal qazandıra

bildi.

55 kq çəkidə Rza Əliyev, ispan, alman idmançılarına qalib gəldikdən sonra finala çıxmaq uğrunda yarıĢda

Ermənistan təmsilçisi ilə qarĢılaĢdı. Elə ilk dəqiqədən hücuma keçən Rza çox keçməmiĢ erməni cüdoçusu

üzərində xalis qələbə qazandı. Rza Əliyev finalda Ġsrail idmançısının öhdəsindən gələ bilmədi və gümüĢ

medalla kifayətləndi.

60 kq çəkidə çıxıĢ edən RəĢad Quliyev birinci görüĢdə Danimarka, ikincidə Yunanıstan, üçüncüdə

Finlandiya cüdoçusuna qalib gəldi. Finala çıxmaq uğrunda mübarizəni RəĢad da Ermənistan atletinə qarĢı

aparmalı oldu. GörüĢün elə ilk dəqiqələrində idmançımız rəqibi üzərində xalis qələbə qazandı. Finalda

Gürcüstan idmançısı ilə öz imkanlarından aĢağı səviyyədə mübarizə aparan RəĢad qızıl medalı əldən verdi.

66 kq çəkidə çıxıĢ edən Kənan Abdullayev iki görüĢdə məğlub olaraq yarıĢı dayandırdı.

73 kq çəkidə çıxıĢ edən PaĢa PaĢayev yarıĢa uğurla baĢladı. Ġlk qarĢılaĢmada Belçika idmançısını uddu. O,

ikinci və üçüncü görüĢü də inamla keçirərək qalib gəldi. Gürcüstan idmançısı PaĢanın finala doğru yürüĢünün

qarĢısını aldı. Bu məğlubiyyət idmançımıza pis təsir göstərdi. O, Litva cüdoçusu bürünc uğrundakı görüĢü zəif

keçirdi və yarıĢları 5-ci yerdə baĢa vurdu.

89


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

81 kq çəkidə çıxıĢ edən Samir Sərkarov Litva, Ukrayna cüdoçularına qalib gəldikdən sonra Rusiyanı

təmsil edən erməni atleti ilə qarĢılaĢdı. Samir rəqibi üzərində xalis qələbə qazandı. Finala çıxmaq uğrunda

mübarizədə Samir fransız cüdoçusuna uduzdu. Üçüncü yer üçün qarĢılaĢmada hollandiyalı rəqibini udaraq

cüdoçumuz bürünc medal əldə etdi.

2002-ci ildə Moskvada yeniyetmələr oyunlarını təĢkil edildi. Bu dəfə oyunların coğrafiyası bir qədər

məhdudlaĢdırıldı.

MDB və Baltikyanı ölkələrin, Rusiya regionları yeniyetmələrinin iyunun 14-dən 24-dək Moskva

Ģəhərində keçirilən idman oyunlarında Azərbaycan 176 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə təmsil olundu.

AçılıĢ mərasimində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin, BOK-un prezidenti Jak Roqun oyunların təĢkilat

komitəsinin sədri, Moskvanın meri Yuri Lujkovun və digər rəsmi Ģəxslərin iĢtirakı və çıxıĢları beynəlxalq idman

oyunlarına geniĢ hazırlığın real mənzərəsini əks etdirirdi. Moskva həqiqətən də MDB və Baltikyanı ölkələrin

yeniyetmələrinin beynəlxalq idman oyunlarına xüsusi diqqət ayırmıĢ, bu oyunlar yüksək səviyyədə təĢkil

olunmuĢdu.

Startı iyunun 15-də verilən oyunlarda 121 yeniyetmə idmançımız 13 idman növü üzrə yarıĢlara qatılmıĢdı.

Moskvanın ən yaxĢı idman arenalarında keçirilən bu oyunlarda yeniyetmələrimiz bir neçə idman növündə

fərqləndilər. Yunan-Roma, sambo, yüngül atletika üzrə keçirilən yarıĢlarda əldə etdiyimiz 2 qızıl, 1 gümüĢ və 4

bürünc medalla, nəticə etibarilə qazanılan medalların sayına görə 15 dövlət arasında Azərbaycan 7-ci yerə çıxdı.

Yunan-Roma güləĢi üzrə yarıĢlarda ilk qızıl medalı 42 kq çəkidə çıxıĢ edən RövĢən Bayramov qazandı. O, qrup

yarıĢlarında yarımfinala çıxmaq üçün erməni güləĢçisi Məlikyana 12-0, yarımfinalda Rusiya idmançısı A.

Dolqixə 4-3, finalda isə Moskva idmançısı A. Qrakova 6-0 hesabı ilə qalib gəldi. Bu güləĢ növündə 58 kq çəki

dərəcəsində gümüĢ medalın sahibi E. Abdullayev, 76 kq çəkidə isə bürünc medalın sahibi A. Arzumanov oldu.

Sambo üzrə güləĢ növündə isə N. ġıxəliyev(45 kq) qızıl, Elsən Ġsmayılov (51 kq) və Ġ. Qasımov (48 kq) isə

bürünc medallar qazandılar. Yüngül atletika üzrə yarıĢlarda üç təkanla uzununa tullanmada 15.32 metr nəticə ilə

T. Abbasov bürünc medal qazandı. Yeniyetmələrdən ibarət yığma futbol komandamız ilk iki oyunda qələbə

çalsa da, sonrakı oyunda Litva komandası ilə görüĢdə 3-2 hesabı ilə məğlub olaraq 5-6-ci yerləri bölüĢdürdülər.

MDB və Baltikyanı ölkələrin, Rusiya regionları yeniyetmələrinin beynəlxalq idman oyunlarında

Azərbaycanın yeniyetmə idmançılarının çıxıĢlarını uğurlu hesab etmək olar. ġübhəsiz ki, gələcəkdə böyük

idmanda uğurlar əldə etməyə qadir olan yeniyetmə idmançılar bu oyunlardan sonra da idmanla daha ardıcıl və

müntəzəm məĢğul olacaq, öz təcrübə və ustalıqlarını artıracaqlar.

90


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOKA-nin XII BaĢ Məclisi

2000-ci ilin 24-26 mayında Braziliyanın paytaxtı Rio-de-Janeyroda Milli Olimpiya Komitələri

Assosiasiyasının XII BaĢ Məclisi toplanmıĢdır. Həmin Məclisdə respublikamızı komitənin vitse-prezidenti

Çingiz Hüseynzadə təmsil etmiĢdir. Rio-de-Janeyrodakı məclisdə qitə Olimpiya komitələrinin hesabatları,

MOKA baĢ katibinin məruzəsi, MOKA komissiyalarının hesabatları, Olimpiya Həmrəyliyi idarəsi ilə Milli

Olimpiya Komitələri arasında əməkdaĢlığın gələcəyi, növbəti dövr üçün V Olimpiya Proqramı və digər

məsələlər müzakirə edilmiĢdir. Milli Olimpiya Komitəmizin gələcək fəaliyyətini qurmaq, onun beynəlxalq

olimpiya təĢkilatları ilə əlaqələrini inkiĢaf etdirmək, müxtəlif beynəlxalq proqramlara qoĢulmaq baxımından

iclasda müzakirə olunan məsələlər böyük əhəmiyyət daĢıyır.

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin ölkədə Olimpiya Hərəkatının inkiĢafı ilə

bağlı gördüyü iĢlər daha da geniĢlənmiĢ, yeni keyfiyyət səviyyəsinə qalxmıĢdır. Bu iĢlərin əsas istiqaməti

beynəlxalq olimpiya təĢkilatları ilə əlaqələrdə daha irəli getməyə yönəldilmiĢdir. Sidney Oyunları dövründə

Komitənin prezidenti Ġlham Əliyev beynəlxalq Olimpiya təĢkilatlarının, beynəlxalq federasiyaların, müxtəlif

ölkələrin Olimpiya Komitələrinin rəhbərləri ilə iĢgüzar görüĢlər keçirmiĢdir. Sidneydə keçirilmiĢ "Azərbaycan

günü" tədbiri də beynəlxalq əlaqələrin inkiĢafında özünəməxsus rol oynamıĢdır.

26 .05. 2000

AzərTAc

91


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AOK-nin prezidenti Jak Roq və BaĢ katib Mario Peskante

ilə görüĢ

2000-ci il oktyabrın 20-də Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti doktor Jak Roq və baĢ katib Mario

Peskante Azərbaycana gəlmiĢlər. Səfərin ilk günü Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham

Əliyev qonaqları qəbul etmiĢdir. Ġlham Əliyev son illər respublikada Olimpiya Hərəkatının geniĢ vüsət alması,

görülmüĢ iĢlər barədə qonaqlara məlumat vermiĢdir.

Oktyabrın 21-də Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roq və baĢ katib Mario Peskante Bakıda

respublika Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyasında müəllim və tələbələrlə, eləcə də respublikanın idman

nümayəndələri ilə görüĢdə iĢtirak etmiĢlər. Akademiyada AOK-un prezidenti Jak Roqa fəxri doktor adı

verilmiĢdir. Hörmətli qonağa fəxri doktor geyimi və diplomu təqdim olunmuĢdur. Mərasimin sonunda cənab Jak

Roq çıxıĢ etmiĢdir. O, baĢ katib Mario Peskante ilə birlikdə Azərbaycana gəliĢinin əsas məqsədinin bu ölkədə

idmanın və Olimpiya Hərəkatının vəziyyətini yaxından öyrənmək, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi ilə

AOK arasındakı əlaqə və əməkdaĢlığın daha da inkiĢaf etdirmək olduğunu qeyd etmiĢdir. Jak Roq

akademiyanın fəxri doktoru adına layiq görülməsindən məmnun olduğunu və bunu AOK-a verilən hədiyyə kimi

qəbul etdiyini bildirmiĢdir.

Elə həmin gün Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yeni Olimpiya Kompleksinin təntənəli açılıĢ

mərasimi olmuĢdur. Mərasimdə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev, respublikamıza qonaq gəlmiĢ Avropa

Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roq, AOK-un baĢ katibi Mario Peskante və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak

etmiĢlər.

Elə həmin gün respublika prezidenti Heydər Əliyev AOK-un prezidenti Jak Roqu və baĢ katib Mario

Peskanteni qəbul etmiĢdir. Qəbulda Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının inkiĢaf yolları, Milli Olimpiya

Komitəsinin beynəlxalq əlaqələrinin keyfiyyətcə yeni fazaya keçməsi barədə fikir mübadiləsi aparılmıĢdır.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda idmanın və Olimpiya Hərəkatının inkiĢafında respublika prezidenti cənab

Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri vardır. Bu xidmətlər ölkədaxili idman quruculuq iĢlərini, idmançılara

diqqət və qayğını, millətin sağlamlığı və fiziki tərbiyəsini özündə birləĢdirməklə yanaĢı, beynəlxalq idman və

olimpiya əlaqələrinin də tam dairəsini əhatə edir. Son illərdə Azərbaycan prezidentinin Beynəlxalq Həvəskar

Boks Assosiasiyasının prezidenti Ənvər Çoudri ilə görüĢləri, Avropa Həvəskar Boks Assosiasiyasının prezidenti

Emel Jeçevi və Assosiasiyanın Ġcraiyyə komitəsinin bütün üzvlərini, Afrika Boks Assosiasiyasının prezidentini,

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqu və komitənin baĢ katibi Mario Peskanteni qəbul etməsi istər

Milli Olimpiya Komitəsinin, istərsə də respublikanın digər idman təĢkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin

güclənməsinə son dərəcə böyük təsir göstərmiĢdir.

20. 10. 2000

AzərTAc

92


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AOK-nin XXIX BaĢ Assambleyası

2000-ci il noyabrın 16-dan 19-na kimi PolĢanın paytaxtı VarĢava Ģəhərində Avropa Olimpiya Komitəsinin

XXIX BaĢ Assambleyası keçirilmiĢdir. Assambleyada Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Ġlham Əliyev, birinci vitse-prezident Əbülfəs Qarayev, vitse-prezident Çingiz Hüseynzadə və baĢ

katib Ağacan Abiyevdən ibarət nümayəndə heyəti iĢtirak etmiĢdir.

Ġclasda Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqun, baĢ katib Mario Peskantenin hesabat

məruzələrini dinləmiĢlər. Doktor Jak Roq ötən müddətdə görülmüĢ iĢlərdən söhbət açmıĢ, Sidney Olimpiya

Oyunlarının ilin ən əlamətdar hadisələrindən biri kimi qiymətləndirmiĢdir. Fərəhli haldır ki, Avropa Olimpiya

Komitəsinin prezidenti öz çıxıĢında Olimpiya Hərəkatında fəal mövqe tutan ölkələr cərgəsində Azərbaycanın da

adını çəkmiĢdir. O, Azərbaycan idmançılarının Sidney Oyunlarında qazandıqları böyük nailiyyətlərin

respublikada Olimpiya Hərəkatına və idmana böyük qayğının nəticəsi olduğunu qeyd etmiĢdir. Doktor Jak Roq

yeni olimpiya komplekslərinin tikilib istifadəyə verilməsi, idmançıların sosial problemlərinin həllinə diqqət

göstərilməsi, idmanın kütləviliyinin artırılması istiqamətində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində aparılan

iĢləri xüsusi qeyd etmiĢdir.

BaĢ Assambleya bir sıra vacib qərarlar qəbul etmiĢdir. Sevindirici haldır ki, Avropa Olimpiya Komitəsi

Ġcraiyyə Komitəsinin 2001-ci ildəki ilk iclasının aprelin 6-da Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilməsi

haqqında qərara iĢtirakçılar yekdilliklə səs vermiĢlər.

BaĢ Assambleya zamanı Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samarnçla, Avropa Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Jak Roqla, bir sıra Milli Olimpiya Komitələrinin prezidentləri ilə iĢgüzar görüĢlər keçirmiĢdir. Bu

görüĢlərdə Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının və idmanın vəziyyəti barədə söhbətlər aparılmıĢ, respublikada

bu istiqamətdə görülən iĢlərin perspektiv istiqamətləri müzakirə olunmuĢdur. GörüĢlərdə Azərbaycanda

Olimpiya Hərəkatı sahəsində irəliləyiĢin artıq beynəlxalq miqyasda əks-səda doğurması, beynəlxalq Olimpiya

və idman təĢkilatlarının ölkəyə diqqəti və yardımı qeyd edilmiĢdir. Avropa Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə

Komitəsinin 2001-ci ilin aprelində olacaq ilk yığıncağının Bakıda keçirilməsi haqqında BaĢ Assambleyada

yekdilliklə qərar qəbul edilməsi bu faktı bir daha təsdiq edir.

VarĢavada Avropa Olimpiya Komitəsinin komissiya və iĢçi qrupları da öz iclaslarını keçirmiĢlər.

Olimpiya oyunlarına hazırlıq komissiyasının iĢində onun üzvü, MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə,

Texniki əməkdaĢlıq komissiyasının iĢində bu komissiyanın üzvü Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin baĢ

katibi Ağacan Abiyev iĢtirak etmiĢdir. Komissiya növbəti Olimpiya oyunları ilə bağlı texniki məsələlərin həlli

yollarına aid müzakirələr aparmıĢ, gələcək fəaliyyət istiqamətlərini dəqiqləĢdirmiĢdir. Elə buradaca Texniki

Komissiyanın növbəti iclasını Bakıda keçirmək barədə qərar qəbul olunmuĢdur.

16. 11. 2000

AzərTAc

93


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AOK Texniki Komissiyasının iclası

2001-ci il fevralın 21-də Bakıda, "Hyatt Regent" otelində Avropa Olimpiya Komitəsi texniki

komissiyasının iclası keçirilmiĢdir. "Texniki komissiya" AOK-un 5 komissiyasından biridir. Komissiyanın

iclasında 12 üzvdən 9-u-Qunilla Lindberq (sədr, Ġsveç), Marsel Sturkenbaum (Niderland), Ağacan Abiyev

(Azərbaycan), Andrey Kislov (Rusiya), Dimitris Diazesopolos (Ġsveç), Ġsidre Baro`Kabanes (Andorra), Aqust

Askeierson (Ġslandiya), Xenze Heyne (Almaniya) və Raymond Hastert (Lüksemburq, katib) iĢtirak etmiĢlər.

Ġclasın əvvəlində Milli Olimpiya Komitəsinin birinci vitse-prezidenti Əbülfəs Qarayev komissiya

üzvlərini salamlamıĢ, komissiyanın Bakıda toplanmasını Azərbaycan Olimpiya Hərəkatında böyük hadisə kimi

qiymətləndirmiĢdir. Sonra komissiyanın Azərbaycandan olan üzvü Ağacan Abiyev qonaqlara ölkəmiz,

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin gördüyü iĢlər barədə qısa məlumatı iĢtirakçıların nəzərinə çatdırmıĢdır.

Sonra komissiya gündəlikdə duran məsələləri müzakirəyə baĢlamıĢdır. Komissiyanın 2000-ci ildəki iĢinin

yekunları və 2001-ci il üçün görüləcək iĢlər müzakirə obyekti olmuĢdur. Komissiya 2001-ci il üçün fəaliyyət

planını təsdiq etmiĢdir.

Komissiyanın iĢində dopinqə qarĢı mübarizə yolları, istedadlı gənclərin üzə çıxarılması, Olimpiya

tədrisinin ictimaiyyət arasında geniĢ təbliği yolları müzakirə olundu.

Ertəsi gün Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev komissiya üzvlərini qəbul etmiĢ, onlara

Azərbaycan Olimpiya Hərəkatı, Avropa Olimpiya Komitəsi ilə əlaqələr barədə ətraflı məlumat vermiĢdir.

GörüĢdə komissiya iclasının nəticələri barədə söhbət getmiĢ, AOK Ġcraiyyə Komitəsinin Bakıda keçiriləcək

yığıncağına hazırlıq iĢləri barədə fikir mübadiləsi aparılmıĢdır.

2001-ci il aprelin 5-də Avropa Olimpiya Komitəsinin Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri Bakıya yığıĢdılar.

Aprelin 6-da Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasına gəldilər. Qonaqları

MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev qarĢıladı. Ayaqüstü qısa səmimi söhbətdən sonra Ġlham Əliyev qonaqları

Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binası, oradakı iĢ Ģəraiti ilə tanıĢ etdi. Sonra MOK rəhbərliyi ilə AOK

Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri arasında görüĢ oldu. GörüĢdə Ġlham Əliyev MOK-un fəaliyyəti, son dövrdə

görülmüĢ iĢlər barədə məlumat verdi. GörüĢdən sonra AOK Ġcraiyyə Komitəsi öz iclasına baĢladı. Ġclasda

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roq, vitse-prezident Patrik Hikey, baĢ katib Mario Peskante,

Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri Toqay Bayatlı, Alayn Qeles,, Hayns Çanqvrits, Qunilla Lindberq, Aleksandra

Kozlovski, Arturas Poviliunas, Arne Mirvold, Valter Troqer iĢtirak etdilər. Toplantıda Solt Leyk Siti

Oyunlarına, Afina Olimpiadasına hazırlıq, AOK Atletlər komissiyasının yaradılması bir sıra baĢqa məsələlər

müzakirə olundu. AOK-un toplantısı axĢam baĢa çatdı. Ġclasdan sonra AOK üzvlərini Azərbaycan

Respublikasının Milli Məclisinin sədri Murtuz Ələsgərov qəbul etdi. Ertəsi gün AOK Ġcraiyyə Komitəsinin

üzvləri Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyasının 70 illik yubileyində iĢtirak etdilər. Yubileydə

AOK-un vitse-prezidenti Patrik Hikey çıxıĢ etdi.

Bakıda Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binası istifadəyə verildikdən sonra burada bir çox beynəlxalq

idman federasiyalarının rəhbərləri ilə də görüĢlər keçirilmiĢdir. Həmin görüĢlərdə Azərbaycanda bu və ya digər

idman növünün vəziyyəti, onun inkiĢaf məsələləri, müxtəlif idman növləri üzrə beynəlxalq yarıĢların təĢkili,

habelə əməkdaĢlıq və əlaqələrin geniĢləndirilməsi məsələləri müzakirə obyekti olmuĢdur.

2001-ci il mayın 5-də MOK-un inzibati binasında Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Bodibildinq Federasiyası prezidentinin məsul köməkçisi Rafael Santoxanın

(Ġspaniya), Beynəlxalq Bodibildinq Federasiyasının icraçı direktoru Pamella Kaqonun (Kanada), Rusiyanın

idman ləvazimatları istehsal edən ''Vasil'' firmasının direktoru Oleq Daqetyarın və NTV+ telekanalının

redaktoru Ġqor Petruxinin daxil olduğu nümayəndə heyətini qəbul etdi.

Həmin il mayın 26-da Ġlham Əliyev Avropa Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizeri qəbul

etmiĢdir. Qəbulda MOK prezidenti Azərbaycan cüdosunun inkiĢaf tarixindən, onun son illərdə qazandığı

uğurlardan söhbət açmıĢdır. O, qeyd etmiĢdir ki, cüdo respublikada sürətlə inkiĢaf etməkdədir. Milli Olimpiya

Komitəsinin fəaliyyətindən danıĢarkən Ġlham Əliyev Azərbaycanda beynəlxalq yarıĢların təĢkil olunub

keçirilməsi təcrübəsindən qonağa məlumat vermiĢ, cüdo üzrə beynəlxalq yarıĢların, o cümlədən Avropa

çempionatının Azərbaycana salınmasına diqqəti cəlb etmiĢdir. Marius Vizer Səmimi qəbula görə

minnətdarlığını bildirmiĢ cüdo üzrə beynəlxalq yarıĢların Azərbaycanda keçirilməsi üçün hər cür Ģəraitin

olduğunu qeyd etmiĢdir.

Noyabrın 30-dan dekabrın 1-dək AOK-un Monakoda keçirilmiĢ 30-cu BaĢ Assambleyası keçirilmiĢdir.

Həmin toplantıda Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev, vitse-prezident Ġlham

Əliyev, baĢ katib Ağacan Abiyev iĢtirak etmiĢlər. Bu assambleya Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti

seçilmiĢ Jak Roqun yerinə komitənin baĢ katibi Mario Peskante Avropa Olimpiya komitəsinin yeni prezidenti

94


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

seçilmiĢdir. Monakoda MOK-un prezidenti Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqla görüĢmüĢ,

Respublikada Olimpiya Hərəkatının vəziyyəti, MOK-un fəaliyyətindən söhbət açmıĢ, BOK-la əməkdaĢlıq

məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparmıĢdır.

2002-ci il martın 2-də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Dünya Taekvondo

Federasiyasının baĢ katibi Kim Çeul Ohonu qəbul etmiĢdir. Qəbulda söhbət Azərbaycanda taekvondonun

vəziyyəti və inkiĢaf perspektivlərindən getmiĢdir.

2002-ci il martın 21-də MOK prezidenti Ġlham Əliyev, MOK-un 1-ci vitse prezidenti Əbülfəs Qarayevlə

Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Baltikyanı ölkələrin Yeniyetmələr oyunlarının TəĢkilat Komitəsinin

iclasında iĢtirak etdi. Bu iclasda Yeniyetmələr oyunlarının təĢkili və onda iĢtirak məsələləri müzakirə olundu.

Ġclasda Azərbaycan MOK-nun Bu cür oyunların keçirilməsini həmiĢə dəstəkləməsini qeyd edən Ġlham Əliyev

Moskva oyunlarında Azərbaycan idmançılarının geniĢ nümayəndə heyəti ilə iĢtirak edəcəyini bildirmiĢdir.

2002-ci il aprelin 19-da MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Otüstü Xokkey Federasiyasının

prezidenti xanım Els Van Breda Vriyesmanın baĢçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmiĢ, onlara

Azərbaycanda otüstü xokkeyin bir vaxt yaxĢı inkiĢaf etməsi haqqında danıĢmıĢ, MOK-un komanda idman

növlərinə göstərdiyi yardımı diqqət mərkəzinə çəkmiĢdir. MOK prezidenti ölkədə otüstü xokkeyin yenidən

inkiĢaf etdirilməsi üçün imkan və potensialın olduğunu qeyd etmiĢdir. Qəbulda Bakıda tikilməsi nəzərdə tutulan

otüstü xokkey stadionun layihəsi və onun tikintisi haqqında fikir mübadiləsi getmiĢdir.

Aprelin 25-də MOK-un vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə Kiprdə ġef-demisyonların seminarında iĢtirak

etmiĢdir. Bu toplantıda Afina Oyunlarına hazırlıq, Olimpiya nümayəndə heyətlərinin qəbulu məsələləri ilə bağlı

məsələr müzakirə edilmiĢdir.

21. 02. 2001

AzərTAc

95


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyev

Avropa Olimpiya Komitəsinin rəhbərlərini

qəbul etmiĢdir

2001-ci il aprel ayının 6-da Bakıda Avropa Olimpiya Komitəsinin Ġcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib. Elə

həmin gün Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyev MOK-un yeni istifadəyə verilmiĢ

inzibati binasında avropalı qonaqları qəbul etdi. Qəbulda AOK-un prezidenti Jak Roq, vitse-prezident Patrik

Hikey, baĢ katib Mario PaĢkente və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak edirdilər.

AOK-ın rəhbərlərini səmimiyyətlə salamlayan Ġlham Əliyev Ġcraiyyə Komitəsinin iclasının Bakıda

keçirilməsindən məmnun olduğunu bildirdi:

«Cənab prezident, AOK Ġcraiyyə Komitəsinin hörmətli üzvləri! Sizi Milli Olimpiya Komitəsinin Bakıda yeni

istifadəyə verilmiĢ ofisində salamlamağıma çox Ģadam. Avropa qitəsinin Olimpiya Komitəsini təmsil edən belə

bir nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəliĢi respublikamızın idman həyatında böyük hadisədir. Bakıda

olduğumuz müddətdə biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, tədbiriniz yüksək səviyyədə keçsin. Sizi bir daha

salamlayıram, sizə və nümayəndə heyətinə yüksək əhval-ruhiyyə və uğurlar arzulayıram».

Səmimi sözlərə görə, AOK prezidenti Jak Roq MOK prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyevə öz təĢəkkürünü

bildirdi: «Cənab Ġlham Əliyev sizin fəaliyyətiniz keçmiĢ sovet məkanında yaradılmıĢ bütün milli olimpiya

komitələri üçün bir nümunədir.

Siz Olimpiya Hərəkatına çox ciddi yanaĢırsınız. Eyni zamanda, mən sizin heyrətamiz qonaqpərvərliyinizi qeyd

etmək istəyirəm».

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin ünvanına deyilən xoĢ sözlərə görə Jak Roqa öz minnətdarlığını bildirən

Ġlham Əliyev indi bütün dünyada Olimpiya Hərəkatının uğur qazandığını, Olimpiya oyunlarına marağın hər

yerdə böyük olduğunu qeyd etdi: «Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi öz fəaliyyətində Olimpiya Hərəkatının

bütün sahələrini nəzərə alır. Bütün perspektivli idmançılar Milli Olimpiya Komitəsinin təqaüdlərini alır, onlara

məĢq və yarıĢlarda iĢtirak etmək üçün lazımi Ģərait yaradılır. Komitə idman qurğularının, obyektlərinin tikintisi

ilə bağlı geniĢ fəaliyyət göstərir. Ġstifadəyə verilmiĢ olimpiya obyektlərindən baĢqa, hazırda respublikada daha

iki yeni olimpiya kompleksi tikilməkdədir. Həmin komplekslərin tikintisinin 2001-ci ilin sonunadək baĢa

çatdırılması nəzərdə tutulmuĢdur. Azərbaycanda beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi üçün artıq hər cür

Ģərait vardır və bu Ģərait gələcəkdə daha da yaxĢılaĢdırılacaqdır». GörüĢdə Azərbaycanın Gənclər, Ġdman və

Turizm naziri, MOK-un birinci vitse-prezidenti Əbülfəz Qarayev, MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə

və baĢ katib Ağacan Əbiyev iĢtirak edirdilər.

Olimpiya” jurnalı, 6 aprel 2001-ci il

96


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ġlham Əliyev Moskvada Milli Olimpiya Komitələri

rəhbərlərinin iclasında iĢtirak etmiĢdir

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, ARDNġ-in birinci vitse-prezidenti, Milli Məclisin

deputatı Ġlham Əliyev Moskvanın meri Yuri Lujkovun dəvəti ilə MDB ölkələrinin və Baltikyanı ölkələrin milli

olimpiya komitələri və Yeniyetmələrin Beynəlxalq Ġdman Oyunlarının iĢtirakçısı olan ölkələrin idmanın idarə

edilməsi üzrə dövlət orqanları rəhbərlərinin martın 21-də keçirilmiĢ birinci ümumi iclasında iĢtirak etmiĢdir. Bu

iclas iyunun 14-dən 24-dək Moskvada keçiriləcək belə geniĢ miqyaslı idman tədbirinə hazırlığın mühüm

mərhələsidir.

Xatırladaq ki, MDB ölkələrinin və Baltikyanı ölkələrin hamısı, o cümlədən də Azərbaycan həmin

yarıĢlarda iĢtirak etmək arzusunda olduqlarını bildirmiĢlər.

Azərbaycan MOK-un prezidenti Ġlham Əliyev AzərTAc-ın müxbirinə demiĢdir ki, ölkəmiz bu oyunların

keçirilməsinə böyük əhəmiyyət verir və həmin yarıĢlarda iĢtirak etmək istədiyini bildirmiĢdir. Azərbaycanın 114

idmançısı 12 növ üzrə yarıĢlarda iĢtirak edəcəkdir. Ġlham Əliyev bildirmiĢdir ki, Azərbaycan idmançıları 1998ci

ildə Rusiya paytaxtında keçirilmiĢ Yeniyetmələrin Ümumdünya Oyunlarında iĢtirak etmiĢ və qızıl, gümüĢ və

bürünc medallar qazanaraq, 139 ölkə arasında 27-ci yeri tutmuĢlar. MOK- un prezidenti demiĢdir: "Biz

Azərbaycanda uĢaq və gənclər idmanına böyük diqqət yetiririk, bu isə, öz növbəsində, yaĢlı idmançılarımızın

gələcəkdə mötəbər beynəlxalq yarıĢlarda yüksək nəticələr əldə etməsi üçün yaxĢı zəmin yaradır. Bakıda

müntəzəm olaraq, yüksək səviyyəli beynəlxalq yarıĢlar təĢkil edilir.

Məsələn, yeniyetmələr arasında boks üzrə dünya və Avropa çempionatları keçirilmiĢdir. Xatırlatmaq

istərdim ki, Sidney Olimpiadasında Azərbaycan idmançıları 2 qızıl və 1 bürünc medal qazanaraq, 200 komanda

arasında 34-cü yeri tutdular.

Yeniyetmələr arasında yarıĢların müsbət nəticələr verdiyini və idmanın inkiĢafına böyük fayda gətirdiyini

nəzərə alaraq, mən Moskvanın meri Y. Lujkovun dəvətini qəbul etdim və həmin yarıĢlar ərəfəsində nə kimi iĢlər

görülməli olduğu barədə dəqiq təsəvvür əldə etmək üçün bu iclasda Ģəxsən iĢtirak etmək qərarına gəldim".

Azərbaycan MOK-un prezidenti bunu da bəyan etmiĢdir ki, Bakı gələn dəfə Yeniyetmələrin Beynəlxalq

Ġdman Oyunlarının paytaxtı ola bilər. Onun fikrincə, belə bir qərar qəbul edilərsə, Azərbaycan bu tədbirin

yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün lazımi Ģərait yaratmağa zəmanət verir. Ġlham Əliyev vurğulamıĢdır ki, son 2-

3 ildə respublikada beynəlxalq standartlara cavab verən çoxlu müasir idman obyektləri tikilmiĢdir. Bakıda iki

olimpiya idman kompleksi inĢa edilmiĢ və Azərbaycanın digər Ģəhərlərində də belə obyektlər tikilir. Hazırda 8

min adam tutan idman-konsert kompleksində yenidənqurma iĢləri aparılır. Bu iĢlər may ayında - Bakıda sərbəst

güləĢ üzrə Avropa çempionatınadək baĢa çatdırılmalıdır.

Ġlham Əliyev axırda demiĢdir: "Bir sözlə, Azərbaycanda beynəlxalq yarıĢlar keçirmək üçün hər cür Ģərait

və müvafiq təcrübə var və biz gələcəkdə də belə yarıĢların yüksək səviyyədə təĢkilinə zəmanət verə bilərik".

"Olimpiya dünyası”, 26 mart 2002-ci il.

97


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan MOK prezidenti Ġlham Əliyev

Malayziyada keçiriləcək Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının

BaĢ Assambleyasında iĢtirak edəcəkdir

22-26 may tarixlərində Malayziyanın paytaxtı Kuala-Lumpurda Milli Olimpiya Komitələri

Assosiasiyasının (MOKA) BaĢ Assabmleyası keçiriləcəkdir. Həmin nüfuzlu forumla ölkəmizi Milli Olimpiya

Komitəsinin prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyev və MOK vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə təmsil

edəcəklər.

Respublika MOK mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının BaĢ

Assambleyasında Afrika, Amerika, Asiya, Avrasiya, Avstraliya və Okeaniya üzrə vitse-prezidentlər, MOKAnın

baĢ katibi, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Olimpiya həmrəylik Ģöbəsinin hesabatları oxunulacaqdır. Eyni

zamanda, narkomaniyaya qarĢı mübarizə məsələsi, MOKA komissiyaları tərəfindən təqdim olunmuĢ hesabatlar,

Milli Olimpiya Komitələrinin dövlət təĢkilatları və Milli Federasiyalar ilə əlaqələrə dair məsələlər geniĢ

müzakirə olunacaq. GörüĢün gündəliyinə həmçinin komissiyanın Solt Leyk Siti, Afina-2004, Turin-2006 və

Pekin - 2008 Olimpiya oyunların koordinasiyasına dair məlumatları və bir sıra baĢqa məsələlər də daxildir.

BaĢ Assambleyada Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario Vaskes Rananın

məruzəsi də dinləniləcəkdir.

Mayın 25-də Milli Olimpiya Komitələri Cəmiyyətinin Ġcra komitəsi ilə Milli olimpiya komitələrin

baĢçılarının birgə iclası keçiriləcəkdir.

MOKA-nın baĢ katibi Feliçiano Mayoral Milli Olimpiya Komitələrinə göndərilmiĢ məktubda Meksikanın

Milli Olimpiya Komitəsinin qərarı haqqında məlumat vermiĢdir ki, onun prezidenti Mario Vaskes Rananın

namizədliyi bir daha MOKA prezidenti vəzifəsinə irəli sürülür. O, 1979-cu ildən - MOKA təsis olunması

vaxtından bəri - bu nüfuzlu qurumun prezidentidir. Eyni zamanda, 1974-cü ildən o, Amerikalı idman təĢkilatının

prezidenti vəzifəsini tutur. BaĢ Assambleyada həmçinin MOKA mükafatının təqdimat mərasimi keçiriləcəkdir.

Xatırladaq ki, 1997-ci ildə Reykyavikdə keçirilmiĢ Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının BaĢ

Assambleyası Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevi Olimpiya hərəkatı və idmanın inkiĢafında görülən iĢi

sayəsində "Olimpiya ləyaqəti" ilə mükafatlandırdı. Həmin mükafat görkəmli dövlət xadimlərinə verilir.

21. 05. 2002

AzərTAc

98


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOKA-nın 13-cü BaĢ Assambleyası

2002-ci il mayın 22-dən 25-nə kimi Malayziyanın paytaxtı Kuala-Lumpur Ģəhərində Milli Olimpiya

Komitələri Assosiasiyasının 13-cü BaĢ Assambleyası keçirilmiĢdir. Assambleyanın iĢində Azərbaycan Milli

Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev və vitse-prezident Çingiz Hüseynzadə iĢtirak etmiĢlər.

Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının Kuala-Lumpur Ģəhərindəki toplantısı bu təĢkilatın hesabat-seçki

baĢ assamleyası olmuĢdur. Bu assambleyada Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının qitələr üzrə vitseprezidentlərinin

raportları və assosiasiya komissiyalarının fəaliyyəti haqqında məlumatları dinlənilmiĢ,

assosiasiyasının prezidentinin seçkiləri keçirilmiĢdir. Mario Vaskes Rana yenidən Milli Olimpiya Komitələri

Assosiasiyasının prezidenti seçilmiĢdir.

Kuala-Lumpurda olarkən Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin

bir sıra iĢgüzar görüĢləri olmuĢdur. Ġlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario

Vaskes Rana ilə keçirdiyi görüĢdə Azərbaycan Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti, onun respublikada Olimpiya

Hərəkatının geniĢləndirilməsi sahəsində son illərdə əldə etdiyi uğurlar haqqında, komitənin gələcək fəaliyyəti

barədə söhbət getmiĢdir, assosiasiyası ilə Azərbaycan Olimpiya Komitəsi arasında əlaqə və əməkdaĢlığın daha

da geniĢləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılmıĢdır.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevlə Avropa Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Mario Peskante arasında görüĢ də iĢgüzar və səmimi Ģəraitdə keçmiĢdir. GörüĢdə MOK-un ölkə

daxilindəki fəaliyyəti və qitə təĢkilatının tədbirlərində iĢtirakı barədə söhbət getmiĢdir. AOK-un prezidenti

Mario Peskante Azərbaycana səfərini xatırlamıĢ, ötən müddətdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin

gördüyü yeni iĢlərdən məmnun olduğunu söyləmiĢ, Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının və idmanın belə

yüksək bir templə inkiĢafını alqıĢlamıĢdır.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin növbəti görüĢü Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin

vitse-prezidenti Vitali Smirnovla olmuĢdur. Səmimi və iĢgüzar Ģəraitdə keçən bu görüĢdə beynəlxalq Olimpiya

Hərəkatının bir çox məsələləri ətrafında söhbət getmiĢ, Milli Olimpiya Komitəsi ilə Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsi arasında əlaqə və əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi yolları müzakirə olunmuĢdur.

Malayziyada Ġlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Milli Olimpiya Komitələri ilə əlaqələr və

Olimpiya Həmrəyliyi idarəsinin direktoru Pere Miro, Avropa Olimpiya Komitəsinin baĢ katibi Patrik Hikey və

bir sıra ölkələrin Milli Olimpiya Komitələrinin prezidentləri, beynəlxalq ağırlıqqaldırma Federasiyasının

prezidenti TomaĢ Ayanla da görüĢmüĢdür.

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq ağırlıqqaldırma Federasiyasının prezidenti TomaĢ Ayan 2002-ci ildə

Azərbaycanda ikinci dəfə rəsmi səfərdə olmuĢdur.

Mayın 23-də Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının XIII BaĢ Assambleyasının iclasında Milli Olimpiya

Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario Vaskes Rana Milli Olimpiya Komitələrinin Olimpiya Hərəkatının

inkiĢafı ilə bağlı fəaliyyətindən danıĢarkən Azərbaycan Olimpiya Komitəsinin gördüyü iĢlərdən bəhs etmiĢ, bu

komitənin əldə etdiyi nailiyyətlərdən söhbət açmıĢdır. O, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Milli Olimpiya

Komitələri Assosiasiyasının xüsusi mükafatına layiq görüldüyünü qeyd etmiĢ və mükafatı MOK-un prezidenti Ġlham

Əliyevə təqdim etmiĢdir. Həmin mükafatın üzərində yazılmıĢdır: "Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi

olimpiya ideallarının bütün dünyada yayılması və idmanın inkiĢafında görkəmli xidmətlərinə görə təltif olunur."

Mayın 23-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsinin (BOK) prezidenti Jak Roqun iqamətgahında onunla görüĢmüĢdür. BOK prezidenti Jak Roq

Azərbaycanda idmanın inkiĢafından, Olimpiya hərəkatının geniĢlənməsindən, ölkəmizdə yeni idman

komplekslərinin, qurğularının tikintisi sahəsində əldə olunmuĢ nailiyyətlərdən, Azərbaycanda bir sıra mötəbər

beynəlxalq yarıĢların yüksək səviyyədə təĢkil edilib keçirilməsindən xəbərdar olduğunu bildirmiĢdir. O,

Azərbaycanda Olimpiya hərəkatının sürətlə inkiĢaf edib geniĢlənməsindən böyük məmnunluq duyduğunu

vurğulamıĢdır.

Ümumiyyətlə, son 5 il ərzində MOK-un rəhbərliyi, Ġcraiyyə Komitəsinin və MOK-un digər üzvləri 100

dəfədən artıq xarici ölkələrdə xidməti ezamiyyətdə olmuĢlar. Göstərilən səfərlərin hər biri ümumi iĢ üçün bu və

ya digər mənada əhəmiyyət daĢımıĢ, bilavasitə komitənin beynəlxalq əlaqələrinə müsbət təsir göstərmiĢdir.

Ötən müddətdə Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin və

Avropa Olimpiya Komitəsinin rəhbərləri, ayrı-ayrı Milli Olimpiya Komitələrinin prezidentləri ilə keçirdiyi Ģəxsi

görüĢlər və onlarla apardığı danıĢıqlar Azərbaycan Respublikasının və onun Milli Olimpiya Komitəsinin

beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasında müstəsna rol oynamıĢdır.

Bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan Olimpiya Komitəsinin beynəlxalq əlaqələri lazımi

səviyyədədir və bu əlaqələr yüksələn xətt üzrə inkiĢaf etdirilməkdədir.

99


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Bütün deyilənlər heç Ģübhəsiz ki, Milli Olimpiya Komitəsinin məqsədyönlü səylərinin nəticəsidir.

22 .05. 2002

AzərTAc

100


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Millət vəkili

Ġlham Əliyevin Malayziyada iĢgüzar görüĢləri

Məlumat verdiyimiz kimi, Malayziyanın paytaxtı Kuala-Lumpurda Milli Olimpiya Komitələri

Assosiasiyasının (MOKC) XIII BaĢ Assambleyası keçirilir. Assambleyanın iĢində Azərbaycan Milli Olimpiya

Komitəsinin prezidenti, millət vəkili Ġlham Əliyev iĢtirak edir.

Mayın 21-də Kuala-Lumpurda Avropa Olimpiya Komitəsinin (AOK) xüsusi assambleyası keçirildi.

MOKA Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində Avropanı təmsil edən iĢtirakçılar seçildi.

Mayın 22-də MOKA BaĢ Assambleyası öz iĢinə baĢladı. Həmin gün MOKA vitse-prezidentlərinin qitələr

üzrə hesabatları və Assosiasiya komissiyasının fəaliyyətinə dair məlumat dinlənildi. Günün ikinci yarısında

MOKA prezidentinin seçkiləri keçirildi və Mario Vaskes Rana bir daha MOKA prezidenti seçildi.

Həmin gün Azərbaycan MOK prezidenti Ġlham Əliyev bir sıra iĢgüzar görüĢlər keçirtdi. MOKA

prezidenti Mario Vaskes Rana ilə keçirilən görüĢdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti, son

illərdə respublikada Olimpiya hərəkatının inkiĢafı sahəsində əldə olunmuĢ uğurlar, komitənin gələcək

fəaliyyətinə dair söhbət aparıldı. Cənab Mario Vaskes Rana Azərbaycan MOK tərəfindən görülmüĢ iĢi yüksək

qiymətləndirdi, bu təcrübənin yayılmasının böyük əhəmiyyətini vurğuladı. GörüĢdə MOKA və Azərbaycan

MOK arasında əlaqələrin və əməkdaĢlığın gələcəkdə geniĢləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin Avropa Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Mario Peskante ilə görüĢü həmçinin iĢ və dostluq Ģəraitində keçirildi. GörüĢdə ölkəmizdəki MOK

fəaliyyəti və onun AOK tədbirlərində iĢtirakı məsələləri müzakirə olundu. Cənab Mario Peskante Azərbaycana

səfərini xatırladı, keçmiĢ vaxt ərzində MOK tərəfindən görülən iĢi yüksək qiymətləndirdi, Azərbaycanda idmanı

Olimpiya hərəkatının inkiĢaf olması niyyətlərini salamladı.

Növbəti görüĢü MOK prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) vitse-prezidenti

Vitaliy Smirnov ilə keçirtdi. Dostluq və iĢ Ģəraitində keçmiĢ görüĢdə beynəlxalq olimpiya hərəkatı ilə bağlı bir

sıra məsələlərə toxunulmuĢ, MOK və BOK arasındakı əlaqələrin geniĢlənməsi yolları müzakirə olundu.

Həmin gün Ġlham Əliyev AOK baĢ katibi Patrik Xikey və bir sıra ölkələrin Milli Olimpiya Komitələrin

prezidentləri ilə görüĢ keçirtdi. Həmin görüĢlərdə həmçinin MOK fəaliyyəti, olimpiya hərəkatının inkiĢafı

sahəsində uğurlar, təcrübə mübadiləsi aparıldı.

Sonra Ġlham Əliyev Ağır atletika üzrə beynəlxalq federasiyasının prezidenti Tomas Ayan ilə görüĢ

keçirtdi. Cənab Tomas Ayan Azərbaycana son səfərini xatırladaraq ölkə çempionatından öz təəssüratları ilə

bölüĢdü, qeyd etdi ki, onun son səfərindən cəmi bir il keçməsinə baxmayaraq, respublikamızda idman sahəsində

xeyli irəliləyiĢ hiss olunur. O, qeyd etdi ki, Azərbaycanda ağır atletika üzrə ancaq Avropa çempionatlarının

deyil, həmçinin dünya çempionatlarını da keçirtmək üçün bütün Ģərait var.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev cənab Tomas Ayanın Azərbaycana səfəri zamanı

Bakıda olmadığına görə dərin təəssüfünü bildirdi, idmanın və olimpiya hərəkatının ölkəmizdə inkiĢafına dair

söylədiyi xoĢ sözlərinə görə öz minnətdarlığını bildirdi. Ġlham Əliyev Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının

Azərbaycan ilə əlaqələrinin inkiĢafının gələcəkdə də davam edəcəyinə əmin olduğunu bildirdi. Mayın 23-də

MOKA-nın XIII BaĢ Assambleyası öz iĢini davam edəcək.

23. 05. 2002

AzərTAc

101


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan MOK-un prezidenti Ġlham Əliyevin

iĢtirak etdiyi milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının

BaĢ Assambleyası öz iĢini baĢa çatdırmıĢdır

Bu il mayın 21-dən 25-nə kimi Malayziyanın paytaxtı Kuala-Lumpur Ģəhərində Milli Olimpiya

Komitələri Assosiasiyasının 13-cü BaĢ Assambleyası keçirilmiĢdir. Assambleyanın iĢində Azərbaycan Milli

Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev və vitse-prezident Çingiz Hüseynzadə iĢtirak etmiĢlər.

Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının Kuala-Lumpur Ģəhərindəki toplantısı bu təĢkilatın hesabatseçki

baĢ assamleyası olmuĢdur.

Ayın 21-də Kuala-Lumpur Ģəhərində Avropa Olimpiya Komitəsinin növbədənkənar assambleyası

keçirilmiĢdir. AOK-un növbədənkənar assambleyasında Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasını Beynəlxalq

Olimpiya Komitəsində təmsil edəcək Avropadan olan namizədlər seçilmiĢdir.

Mayın 22-də Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyası öz iĢini davam etdirmiĢdir. Həmin gün

assambleyada Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının qitələr üzrə vitse-prezidentlərinin raportları və

assosiasiya komissiyalarının fəaliyyəti haqqında məlumatlar dinlənilmiĢdir. Günün ikinci yarısında Milli

Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidentinin seçkiləri keçirilmiĢdir. Mario Vaskes Rana yenidən Milli

Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidenti seçilmiĢdir.

Mayın 22-də Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin bir sıra

iĢgüzar görüĢləri olmuĢdur. Ġlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario

Vaskes Rana ilə keçirdiyi görüĢdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti, onun respublikada

Olimpiya Hərəkatının geniĢləndirilməsi sahəsində son illərdə əldə etdiyi uğurlar haqqında, komitənin gələcək

fəaliyyəti barədə söhbət getmiĢdir. Mario Vaskes Rana Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin gördüyü iĢləri

yüksək qiymətləndirmiĢ, bu təcrübənin yayılmasının vacibliyini qeyd etmiĢdir. GörüĢdə Milli Olimpiya

Komitələri Assosiasiyası ilə Azərbaycan Olimpiya Komitəsi arasında əlaqə və əməkdaĢlığın daha da

geniĢləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. GörüĢdə Mario Vaskes Rana Azərbaycan prezidenti

Heydər Əliyevin hələ 1997-ci ildə Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının Olimpiya Hərəkatı və idmanın

inkiĢafında böyük xidmətləri olan görkəmli dövlət xadimlərinə verilən "Olimpiya ləyaqəti" mükafatına layiq

görüldüyünü qeyd etmiĢ və həmin mükafatı Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevə

verərək onun Azərbaycan prezidentinə təqdim edilməsini xahiĢ etmiĢdir.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevlə Avropa Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Mario Peskante arasında görüĢ də iĢgüzar və səmimi Ģəraitdə keçmiĢdir. GörüĢdə MOK-un ölkə

daxilindəki fəaliyyəti və qitə təĢkilatının tədbirlərində iĢtirakı barədə söhbət getmiĢdir. AOK-un prezidenti

Mario Peskante Azərbaycana səfərini xatırlamıĢ, ötən müddətdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin

gördüyü yeni iĢlərdən məmnun olduğunu söyləmiĢ, Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının və idmanın belə

yüksək bir templə inkiĢafını alqıĢlamıĢdır.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin növbəti görüĢü Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin

vitse-prezidenti Vitali Smirnovla olmuĢdur. Səmimi və iĢgüzar Ģəraitdə keçən bu görüĢdə beynəlxalq Olimpiya

Hərəkatının bir çox məsələləri ətrafında söhbət getmiĢ, Milli Olimpiya Komitəsi ilə Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsi arasında əlaqə və əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi yolları müzakirə olunmuĢdur.

Elə həmin gün Ġlham Əliyev Avropa Olimpiya Komitəsinin baĢ katibi Patrik Hikey və bir sıra ölkələrin

Milli Olimpiya Komitələrinin prezidentləri ilə görüĢmüĢdür. Bu görüĢlərdə də MOK-un fəaliyyəti, onun

Olimpiya Hərəkatının inkiĢafı sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdən söhbət getmiĢ, təcrübə mübadiləsi

aparılmıĢdır.

Kuala-Lumpurda Ġlham Əliyev Beynəlxalq ağırlıqqaldırma Federasiyasının prezidenti Tomas Ayanla da

görüĢmüĢdür. Tomas Ayan bu yaxınlarda Azərbaycana səfəri, Bakıda ölkə çempionatında iĢtirakı barədə

danıĢmıĢdır. Tomas Ayan Azərbaycana iki səfəri arasında bir il keçməsinə baxmayaraq respublikada idman

sahəsində olduqca böyük irəliləyiĢlərin baĢ verməsini vurğulamıĢdır. O, Azərbaycanda ağır atletika üzrə nəinki

Avropa, hətta dünya çempionatlarının keçirilməsi üçün hər cür Ģəraitin olduğunu qeyd etmiĢdir. Milli Olimpiya

Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Tomas Ayanın Azərbaycana səfəri zamanı Bakıda olmamasına

təəssüfləndiyini bildirmiĢ, ölkədə idman və Olimpiya Hərəkatı sahəsində xoĢ sözlərinə görə ona təĢəkkür

etmiĢdir. Ġlham Əliyev Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma Federasiyasının Azərbaycanla əlaqələrinin bundan sonra da

daha sıx Ģəkildə inkiĢaf edəcəyinə əmin olduğunu bildirmiĢdir.

Mayın 23-də Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının XIII BaĢ Assambleyası öz iĢini davam

etdirmiĢdir. ĠĢtirakçılar assambleyanın gündəliyində olan bir sıra məsələləri müzakirə etmiĢlər. Milli Olimpiya

Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario Vaskes Rana Milli Olimpiya Komitələrinin Olimpiya Hərəkatının

102


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

inkiĢafı ilə bağlı fəaliyyətindən danıĢarkən Azərbaycan Olimpiya Komitəsinin gördüyü iĢlərdən xüsusi bəhs

etmiĢ, bu komitənin əldə etdiyi nailiyyətlərdən söhbət açmıĢdır. O, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin

Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının xüsusi mükafatına layiq görüldüyünü qeyd etmiĢ və mükafatı

MOK-un prezidenti Ġlham Əliyevə təqdim etmiĢdir. Həmin mükafatın üzərində yazılmıĢdır: "Azərbaycan

Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi olimpiya ideallarının bütün dünyada yayılması və idmanın inkiĢafında

görkəmli xidmətlərinə görə təltif olunur."

Mayın 23-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsinin (BOK) prezidenti Jak Roqqun iqamətgahında onunla görüĢmüĢdür. BOK prezidenti Jak Roqq

Azərbaycanda idmanın inkiĢafından, Olimpiya hərəkatının geniĢlənməsindən, ölkəmizdə yeni idman

komplekslərinin, qurğularının tikintisi sahəsində əldə olunmuĢ nailiyyətlərdən, Azərbaycanda bir sıra mötəbər

beynəlxalq yarıĢların yüksək səviyyədə təĢkil edilib keçirilməsindən xəbərdar olduğunu bildirmiĢdir. O

demiĢdir: Sərbəst güləĢ üzrə 45-ci Avropa çempionatının nəticələri təsdiq edir ki, Azərbaycanda belə yüksək

səviyyəli yarıĢların təĢkili və keçirilməsi üçün hər cür Ģərait vardır. BOK prezidenti Jak Roqq Azərbaycanda

Olimpiya Hərəkatının sürətlə inkiĢaf edib geniĢlənməsindən böyük məmnunluq duyduğunu vurğulamıĢdır.

GörüĢdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev son vaxtlar ölkəmizdə idmanın

inkiĢafı, Olimpiya Hərəkatının geniĢlənməsi sahəsində görülən iĢlər, həyata keçirilən tədbirlər barədə BOK

prezidentinə geniĢ məlumat vermiĢdir. Söhbət zamanı Jak Roqq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab

Heydər Əliyev ilə Bakıda keçirdiyi görüĢlərini məmnunluqla xatırladığını bildirmiĢ, ölkəmizin baĢçısının

idmana və Olimpiya Hərəkatına diqqət və qayğısını yüksək qiymətləndirmiĢdir. Cənab Jak Roqq onun

salamlarını və ehtiramını cənab prezident Heydər Əliyevə çatdırmağı Ġlham Əliyevdən xahiĢ etmiĢdir.

Mayın 24-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Milli

Olimpiya Komitələri ilə əlaqələr və Olimpiya Həmrəyliyi idarəsinin direktoru Pere Miro ilə görüĢmüĢdür. Bu

görüĢdə Olimpiya Həmrəyliyi idarəsi ilə müĢtərək iĢlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmıĢdır.

Mayın 25-də Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının BaĢ Assambleyası öz iĢini davam etdirmiĢdir.

Həmin gün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Ġcraiyyə Komitəsi ilə Milli Olimpiya Komitələri

nümayəndələrinin birgə iclası keçirilmiĢdir. Ġclasda BOK-un prezidenti Jak Roqq geniĢ məruzə etmiĢdir. Jak

Roqq son on iki ildə Olimpiya Oyunlarının proqramında əsaslı dəyiĢiklik edilmədiyini qeyd etmiĢ, bununla

əlaqədar xüsusi müzakirənin keçirilməsinin vacibliyini bildirmiĢdir. O, Olimpiya Oyunları proqramına daxil

edilmiĢ yarıĢların və iĢtirakçıların sayının artırılmaması Ģərti ilə Olimpiya Oyunları proqramına yenidən

baxılması təklifi ilə çıxıĢ etmiĢdir. GeniĢ fikir mübadiləsindən sonra qeyd olunan məsələ ilə bağlı təkliflərin

toplanması və bu təkliflərin BOK-un bu ilin noyabr ayında keçiriləcək sessiyasında geniĢ müzakirə edilməsi

haqqında qərar qəbul edilmiĢdir.

Mayın 25-də Malayziyanın paytaxtı Kuala-Lumpur Ģəhərində Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının

13-cü BaĢ Assambleyası öz iĢini baĢa vurmuĢdur.

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev mayın 26-da Vətənə qayıtmıĢdır.

"Olimpiya dünyası", 28 may 2002-ci il.

103


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Müsəlman Ölkələri Qadınlarının Ġnzibati Ġdman

Həmrəyliyi ġurasının Bakıdakı 9-cu iclası

Bakıda Müsəlman ölkələrin qadınlarının Ġnzibati idman həmrəyliyi ġurasının 9-cu iclası öz iĢini baĢladı.

Noyabrın 2-də iki gün davam edəcək iclasın iĢtirakçıları "ġəhidlər Xiyabanı" abidə kompleksinə ziyarət etdilər

və ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi naminə öz həyatlarını qurban verən Azərbaycanın qəhrəman

oğullarının xatirələrini yad etdilər.

Həmin gün iclasın iĢinin baĢlanmasından əvvəl Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Ġlham Əliyev

iclasın iĢtirakçıları ilə görüĢdü.

Qonaqları salamlayaraq, MOK baĢçısı ġuranın rəhbərliyini iclasın Bakıda keçirilməsinə dair qərarın qəbul

olunmasına görə öz təĢəkkürünü bildirdi. O, qeyd etdi ki, son illərdə idman ölkəmizin həyatında ən vacib

amillərdən birinə çevrildi və təsadüfi deyil ki, beynəlxalq idman təĢkilatları Azərbaycan paytaxtını dünya və

Avropa çempionatlarının, müxtəlif yarıĢların keçirilməsi yeri kimi seçirlər. Azərbaycanın idman hərəkatında

qadınların oynadığı rol haqqında danıĢaraq, MOK baĢçısı Azərbaycan qadın idmançılarının voleybolda,

Ģahmatda, atıcılıqda və baĢqa idman növlərində olan uğurları haqqında söz açdı, dedi ki, onlar Olimpiya

oyunlarında, dünya və Avropa çempionatlarında çempion titullarını, kuboklarını qazandılar. Ġlham Əliyev

həmçinin qeyd etdi ki, baĢçılıq etdiyi komitə qadınların idman oyunlarında daha fəal iĢtirakı üçün müxtəlif

tədbirlər aparır. Bundan əlavə, Azərbaycanın nümayəndələri bir sıra Ġslam ölkələrində məĢqçilər kimi çalıĢırlar.

Azərbaycanın MOK baĢçısı iclasa uğurlu iĢ görməyi arzuladı və belə görüĢlərin ölkəmizdə gələcəkdə də

keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.

Bakıda ġuranın iclasının keçirilməsinə imkan yaradan Ġlham Əliyevə müsəlman ölkələri qadınlarının

idman həmrəyliyi ġurasının Prezidenti, Ġran Ġslam Respublikasının MOK vitse-prezidenti Faiza HaĢemi öz

təĢəkkürünü bildirdi və bu hadisənin idmanın inkiĢafında çox vacib bir amil olduğunu bildirdi. O, MOK

baĢçısını Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 10-illik yubileyi münasibətilə təbrik etdi, Azərbaycan

idmançılarının dünya səhnəsində əldə etdiyi nailiyyətləri yüksək qiymətləndirdi. ġuranın tarixi haqqında

danıĢaraq, o, qeyd etdi ki, o, Ġslam Konfransı TəĢkilatının qərarı ilə təsis olunmuĢ və hazırda 44 dövləti

birləĢdirir. Faiza HaĢemi MOK Prezidentini iclasın gündəliyi ilə tanıĢ etdi.

GörüĢün sonunda müsəlman ölkələri qadınlarının idman həmrəyliyi ġurasının Prezidenti Faiza HaĢemi

Ġlham Əliyevə xatirə hədiyyəsini təqdim etdi.

MOK Prezidenti iclasın iĢtirakçılarına Olimpiya Komitəsinin 10-illiyi münasibətilə dərc olunmuĢ kitabı

və xatirə hədiyyələrini təqdim etdi.

GörüĢ iĢtirakçıları xatirə Ģəkli çəkdirdilər.

04. 11. 2002

AzərTAc

104


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Müasir Olimpiya idmanı və idman hamı üçün

Mayın 24-dən 27-dək Moskvada, Dövlət Bədən Tərbiyəsi, Ġdman və Turizm Universitetində Beynəlxalq

Olimpiya Komitəsinin və Rusiya Federasiyası prezidenti Vladimir Putinin hamiliyi ilə "Müasir Olimpiya idmanı

və idman hamı üçün" mövzusunda VII Beynəlxalq Konqres keçirilmiĢdir.

Konqresdə dünyanın 35 ölkəsindən, o cümlədən ABġ, Ġngiltərə, Ġran, Braziliya, Qazaxıstan, Rusiya,

Vyetnam, Belçika, PolĢa, Belarus, Macarıstan, Çexiya və Almaniyadan 570 nəfər nümayəndə iĢtirak etmiĢdir.

Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının sədri V. Kuzin, RF-in Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Komitəsinin sədri

V. Fetisov, Rusiya Olimpiya Komitəsinin prezidenti L. Tyaqaçov, Moskva merinin birinci müavini L. ġvetsova

konqresin fəxri komitəsinə daxil edilmiĢdilər.

Konqres iĢtirakçıları qarĢısında çıxıĢ edən Rusiya Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti V.

Rodiçenko bu konqresin əhəmiyyətindən, idmanın ölkələr arasındakı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi

üçün əvəzsiz vasitə olmasından danıĢmıĢ və Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin idmanın inkiĢafı, onun

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, kütləviliyinin təmin olunması sahəsində çox böyük uğurlar

qazandığını xüsusi qeyd etmiĢdir.

Həmin konqresdə ölkəmizi Camaləddin Rəhmanov, Səlim Orucov və Murad Fərzəliyev təmsil etmiĢlər.

Nümayəndələrimiz С. Rəhmanovun "Azərbaycanda sosial problemlərin həllində Olimpiya Hərəkatı və idmanın

geniĢləndirilməsinin rolu", S. Orucovun "BəĢər mədəniyyəti tarixində Olimpiya erası" mövzusunda çıxıĢları

konqres iĢtirakçıları tərəfindən maraqla qarĢılanmıĢdır. Hər iki çıxıĢın mətni, M. Fərzəliyevin "Əhalinin

Olimpiya təhsilinin yüksəldilməsində kütləvi informasiya vasitələrindən istifadənin forma və prinsipləri" və

Akif Əliyevin "MOK və marketinq" mövzusunda elmi məqalələri bədən tərbiyəsi və idman sahəsində fəaliyyət

göstərənlər, ali məktəb müəllimləri, məĢqçilər və idmançılar üçün nəzərdə tutulmuĢ 3 cildlik elmi tezislər

kitabına daxil edilmiĢdir. Beynəlxalq konqresdə ölkəmizi təmsil edən idman mütəxəssislərinin elmi

məqalələrindəki müəyyən məqamları oxucuların diqqətinə çatdırmaq faydalı olardı. Ölkəmizdə mövcud olan

sosial problemlərin həllində idmanın rolunu araĢdıran c. Rəhmanov və Hadi Rəcəblinin toxunduqları mövzuda

qeyd edilmiĢdir ki, gəncləri Ģərti olaraq iki qrupa ayırmaq olar: 1) idmanla məĢğul olan gənclər; 2) idmanla

məĢğul olmayan, lakin onunla fəal maraqlanan gənclər. Son 5 ildə Azərbaycanda idmanla məĢğul olan gənclərin

sayı kəskin surətdə artmıĢdır və bu artım davam etməkdədir. Ġstedadlı idmançılar daim diqqət mərkəzində

saxlanılır. Perspektivli, Avropa və dünya çempionatlarında yaxĢı nəticə göstərən gənc idmançılara MOK-un

təsis etdiyi təqaüdlər təqdim olunur. Bu təqaüdlər və MOK-ün göstərdiyi digər yardımlar gənclərin bu hissəsinin

sosial Ģəraitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdırır. Beləliklə, idmanla məĢğul olmaq həm də gənclərin müəyyən

təbəqəsinin sosial problemlərinin həlli vasitəsinə çevrilir. Yeni idman komplekslərinin istifadəyə verilməsi həm

də yeni iĢ yerləri deməkdir.

Murad Fərzəliyevin konqres iĢtirakçılarının diqqətinə təqdim etdiyi elmi məqalədə qeyd olunub ki,

idmanın yüksək peĢəkarlıqla təbliği idmançıların ümumi hazırlığına müsbət təsir göstərir. Azərbaycanda idmana

dövlət səviyyəsində qayğı və diqqət göstərilməsi ilə yanaĢı, onun təbliği də unudulmur. Milli Olimpiya

Komitəsinin ölkədə idmanın inkiĢafı sahəsində əldə etdiyi uğurlar son nəticədə Olimpiya Hərəkatının

geniĢlənməsinə Ģərait yaradıb. Ölkənin orta və ali məktəblərində Olimpiya və olimpizm tarixinə həsr olunmuĢ

diskussiya, viktorina, müsabiqələr keçirilməsi ənənəvi xarakter almıĢdır. Əhali arasında idmanın təbliği

sahəsində fəaliyyətini gücləndirən Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi bir neçə idman nəĢri təsis etmiĢdir.

1998-ci ildə "Olimpiya" jurnalının, 1999-cu ildə isə MOK-un aylıq bülleteninin nəĢrinə baĢlamıĢdır. Ölkədə

idmanın və Olimpiya Hərəkatının inkiĢafı ilə KĠV-də idmanın təbliği keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlmiĢdir.

2001-ci ildə MOK yeni nəĢr - "Olimpiya dünyası" adlı qəzet təsis etmiĢdir. Öz səhifələrində ölkə və dünya

idmanı, Olimpiya Hərəkatı və Olimpiya idealları haqqında materiallar dərc edən qəzet hazırda Olimpiya təhsili

sistemində nüfuzlu mənbəyə çevrilmiĢdir.

Səlim Orucovun elmi məqaləsində belə bir fikir vurğulanıb ki, Olimpiya oyunlarının keçirildiyi ildə baĢ

vermiĢ səma hadisələrinin xatırlanması faktını (xüsusən GünəĢ tutulması hadisəsini) əsas götürən astronomik

xronologiya b. e. ə. 776-cı ilin həqiqətən Olimpiya ili olmasını tam dəqiqliyi ilə təsdiq edib. Bədən tərbiyəsi və

idman ali məktəblərinin təhsil proqramına təqvim tarixi məsələlərini, tarix və astronomiya xronologiyası

bölmələrini, GünəĢ və Ay tutulmaları kimi astronomiya hadisələrini, təqvim tarixlərinin sinxronlaĢdırılmasını və

tarixi hadisələrin müqayisəsini də daxil etmək məqsədəuyğun olardı. Bütün bunlar tələbələrin mədəni və

intellektual səviyyələrinin yüksəlməsinə təkan verərdi.

Konqres öz iĢini plenar bölmələrdə davam etdirmiĢdir. Belə bölmələrdən birinə Azərbaycan MOK-un

nümayəndəsi c. Rəhmanov həmsədrlik etmiĢdir.

Konqresin təntənəli bağlanıĢ mərasimində bu toplantı ərəfəsində gənc alimlər arasında keçirilən

müsabiqəyə yekun vurulmuĢ, qaliblərə mükafatlar təqdim olunmuĢdur.

105


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Konqres çərçivəsində "Ġnsan idman aləmində" xüsusi sərgisi açılmıĢ, "Ġnsan hərəkətlərinin idarə

olunmasının intellektual sistemi"nə həsr olunmuĢ simpozium təĢkil edilmiĢ, "Yüksək ixtisaslı idmançıların

hazırlanması problemləri" və "Ġdmanda innovasiya proseslərinin informasiya cəhətdən dəstəklənməsində idman

mətbuatının rolu" mövzularında dəyirmi stol arxasında söhbətlər də keçirilmiĢdir.

Növbəti konqres 2004-cü ildə Almatıda keçiriləcəkdir.

"Olimpiya dünyası", 3 iyun 2003-cü il.

106


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

BOK-un Olimpiya Həmrəyliyi və MOK-larla əlaqələr idarəsinin rəhbəri

Pere Miro iyunun 7-də ölkəmizdə olmuĢdur

PERE MĠRO: "HƏR DƏFƏ AZƏRBAYCANA GƏLƏNDƏ SÜRPRĠZLƏRLƏ QARġILAġIRAM"

Əfqanıstana gedərkən yolüstü paytaxtımızda olan Pere Miro iyunun 7-də Milli Olimpiya Komitəsinin

inzibati binasında MOK-un baĢ katibi Ağacan Abiyev, vitse-prezident Çingiz Hüseynzadə, Gənclər, Ġdman və

Turizm Nazirliyində nazir Əbülfəs Qarayevlə görüĢmüĢdür. GörüĢdə Azərbaycan idmanının inkiĢaf

perspektivləri, bu istiqamətdə görülən iĢlər, qarĢıdakı planlar müzakirə edilmiĢ, qarĢılıqlı əlaqələrin əhəmiyyəti

xüsusi vurğulanmıĢdır. BOK-un Olimpiya Həmrəyliyi və MOK-larla Əlaqələr Ġdarəsinin Azərbaycan MOK ilə

müxtəlif proqramların həyata keçirilməsi sahəsindəki əməkdaĢlığının daha da gücləndirilməsi məsələlərinə

toxunaraq, bu istiqamətdə birgə əməkdaĢlığın zəruriliyi qeyd edilmiĢdir. Milli Olimpiya Komitəsinin quruculuq

fəaliyyəti, idmanın kütləviliyinin təmin olunması, maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədi ilə

bölgələrdə istifadəyə verilən və tikilməkdə olan Olimpiya Ġdman Kompleksləri haqqında da qonağa ətraflı

məlumat verilmiĢdir. Söhbət zamanı Milli Olimpiya Komitəsinin nəĢr etdirdiyi "Olimpiya" jurnalı və həftəlik

"Olimpiya dünyası" qəzetləri ilə tanıĢ olan Pere Miro idmanın təbliği sahəsində də Azərbaycan Milli Olimpiya

Komitəsinin səmərəli fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiĢ və qeyd etmiĢdir ki, Milli Olimpiya Komitələri

içərisində yalnız bir neçəsi özünün belə mətbuat orqanlarına malikdir.

MOK rəsmiləri ilə görüĢdən sonra Olimpiya Həmrəyliyi və MOK-larla Əlaqələr Ġdarəsinin rəhbəri Pere

Miro "Olimpiya dünyası" qəzetinə eksklüziv müsahibə vermiĢdir.

"Olimpiya dünyası", 10 iyun 2003-cü il.

107


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti

Jak Roqqun müraciəti

2003-cü ildə keçirilən Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü münasibəti ilə hamını salamlayır və bu tədbirdə

iĢtiraka dəvət edirəm. Məlumdur ki, 1894-cü il iyunun 23-də Parisdə Sarbona Universitetində baron Pyer de

Kubertenin rəhbərliyi ilə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi yaradılmıĢdır. Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü bu

hadisənin qeyd edilməsinə həsr olunur. Milli Olimpiya Komitələri 1987-ci ildən bu bayramı hər il qeyd edir.

Əminəm ki, həmiĢə olduğu kimi, 2003-cü ildə də Olimpiya QaçıĢ günü yaĢından asılı olmayaraq

milyonlarla insana sevinc bəxĢ edəcək, idman adamların fiziki sağlamlığının və humanist ruhda tərbiyəsinin

xidmətində duracaqdır.

Bu il QaçıĢ gününün keçirilməsinə yeni sponsor - "MakDonalds" firması da qoĢulmuĢdur. Olimpiya QaçıĢ

günü tədbirinə yeni sponsorun əlavə olunması bizi sevindirir. Ġnanıram ki, BOK ilə "MakDonalds" arasında

QaçıĢ günü ilə bağlı uzunmüddətli müqavilənin bağlanması bu tədbirin imkanlarını daha da artıracaqdır.

Bütün dünyada idmanın və sağlamlığın təbliğ olunması Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin əsas

məqsədlərindən biridir. Olimpiya QaçıĢ günü məhz bu məqsədə nail olmaq üçün həyata keçirilən

tədbirlərdəndir. Ona görə də Olimpiya QaçıĢ gününün təĢkilatçılarına və iĢtirakçılarına ən xoĢ arzularımı

çatdırıram.

"Olimpiya dünyası", 17 iyun 2003-cü il.

108


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin XVII Beynəlxalq

Olimpiya QaçıĢ Günü iĢtirakçılarına təbriki

Olimpiya tarixinə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin yaradılması gününün bayram edilməsi kimi yazılmıĢ

QaçıĢ günü yaĢından asılı olmayaraq milyonlarla insanın qatıldığı, bütün dünyada qeyd olunan böyük,

möhtəĢəm tədbirdir. Bu tədbirin əsas məqsədi idmanı, sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdir.

Artıq neçə ildir ki, respublikamızda Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü yüksək səviyyədə təĢkil olunur və

keçirilir. Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə bu tədbirdə iĢtirak edənlərin sayı da ilbəil artır, onun coğrafi miqyası

geniĢlənir.

Ġdman, Olimpiya Hərəkatı insanları yaxınlaĢdırır, birləĢdirir, iradəli və mübariz ruhda tərbiyə edir, onlarda

ədalətli mübarizə hissini gücləndirir. Biz gənclərimizin bu cür böyüməsini istəyirik. Belə bir istəyi həyata

keçirmək naminə bundan sonra da respublikada hamının idmanla məĢğul olması üçün lazım gələn Ģəraiti

yaratmaq yolundakı iĢlərimizi davam etdirəcəyik. Əminəm ki, görülən iĢlərin bəhrəsi günbəgün artacaq,

idmanımız daha uca zirvələri fəth edəcəkdir.

Mən XVII Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü münasibətilə hamını təbrik edir, iĢtirakçılara uğurlar

arzulayıram.

"Olimpiya dünyası", 17 iyun 2003-cü il.

109


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycanın BaĢ naziri Ġlham Əliyev

Avropa Paraolimpiya Komitəsinin prezidentini qəbul etmiĢdir

Avqustun 9-da Azərbaycanın BaĢ naziri, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Ġlham Əliyev ölkəmizdə

səfərdə olan Avropa Paraolimpiya Komitəsinin prezidenti Bob Praysı qəbul etmiĢdir.

Yüksək vəzifəyə təyin olunması münasibətilə Ġlham Əliyevi təbrik edən və bundan məmnunluq

duyduğunu bildirən Avropa Paraolimpiya Komitəsinin baĢçısı dedi ki, bu təyinat ölkədə siyasi sabitliyin daha da

möhkəmlənməsi, iqtisadi tərəqqiyə, habelə Azərbaycanda idman hərəkatının inkiĢafına xidmət edəcəkdir. O

bildirdi ki, Azərbaycan idmançılarının dünya çempionatlarında, Olimpiya və Paraolimpiya oyunlarında

qazandıqları nailiyyətlər, habelə ölkədə idman obyektləri tikintisinin geniĢ vüsət alması bütün dünyada

məlumdur. Cənab Bob Prays paraolimpiyaçılara daim qayğı göstərdiyinə görə BaĢ nazirə təĢəkkür etdi. O

vurğuladı ki, Avropa Paraolimpiya Komitəsi əlil idmançılar arasında turnirlərdən birinin Azərbaycanda

keçirilməsini nəzərdə tutur.

BaĢ nazir Ġlham Əliyev xoĢ sözlərə görə qonağa təĢəkkürünü bildirərək, ölkəmizdə idmanın inkiĢafından

danıĢdı. O dedi ki, bir çox beynəlxalq federasiyalar respublikadakı sabitlik faktını və Azərbaycan idmançılarının

nailiyyətlərini nəzərə alaraq, ölkəmizi idman yarıĢlarının təqviminə tez-tez daxil edirlər. Məsələn, Azərbaycanda

Afina Olimpiadasına lisenziya qazanmaq hüququ verən üç turnir keçiriləcəkdir.

Daha sonra BaĢ nazir Azərbaycanda paraolimpiya hərəkatının inkiĢafından söz açaraq vurğuladı ki, dövlət

əlil idmançılara müntəzəm qayğı göstərir və onları bundan sonra da daim himayə edəcəkdir. O, həmçinin

bildirdi ki, Bakıda paraolimpiyaçılar üçün tikiləcək idman kompleksinin layihəsi artıq hazırdır.

12. 08. 2003

AzərTAc

110


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycanın BaĢ naziri Ġlham Əliyev Dünya Taekvondo Federasiyasının

prezidentini qəbul etmiĢdir

Oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının BaĢ naziri Ġlham Əliyev Dünya Taekvondo Federasiyasının

prezidenti, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Un Yonq Kimi qəbul etmiĢdir.

Qonağı səmimiyyətlə salamlayan BaĢ nazir Ġlham Əliyev onun səfərinin ölkəmizdə taekvondo idman

növünün inkiĢafına təkan verəcəyini söylədi. O, habelə Un Yonq Kimin dünyada idmanın inkiĢafındakı

xidmətlərini yüksək qiymətləndirdi.

Səmimi qəbula görə təĢəkkürünü bildirən qonaq, Azərbaycanda bir neçə il əvvəl olduğunu, bu illər

ərzində ölkəmizin idman sahəsində böyük tərəqqi əldə etdiyini söylədi, xüsusilə taekvondo idman növünün

inkiĢafını və daha çox populyarlıq qazandığını vurğuladı.

Cənab Un Yonq Kim taekvondonun inkiĢafına göstərilən diqqət və qayğıya görə BaĢ nazir Ġlham Əliyevə

təĢəkkürünü bildirdi.

BaĢ nazir Ġlham Əliyev xatırlatdı ki, ölkəmizdə taekvondo və boks idman növləri üzrə son illər böyük

nailiyyətlər qazanılmıĢdır. Digər idman növləri də sürətlə inkiĢaf edir və artıq Azərbaycan idmançıları

beynəlxalq turnirlərdə ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər.

O, idmanın inkiĢafını, xüsusilə olimpiya oyunlarında qazanılmıĢ uğurları Azərbaycanda iqtisadi-sosial

sahədə əldə olunmuĢ tərəqqinin nəticəsi kimi dəyərləndirdi, idmançılara göstərilən qayğı və diqqətdən söhbət

açaraq dedi ki, məhz bunun nəticəsində gənclər və yeniyetmələr idmana daha çox həvəs göstərirlər.

Dünya federasiyasının baĢçısı açılıĢda iĢtirak etdiyi idman sarayının ən yüksək dünya standartlarına cavab

verdiyini vurğuladı, bu cür idman obyektinin istifadəyə verilməsinin Azərbaycanda idmana göstərilən diqqət və

qayğının bariz nümunəsi olduğunu söylədi.

Dünya Taekvondo Federasiyasının prezidenti, BOK-un vitse-prezidenti Azərbaycan idmanının, o

cümlədən taekvondonun inkiĢafında xidmətlərinə görə BaĢ nazir Ġlham Əliyevə taekvondo üzrə 6-cı dan Qara

kəmər və sertifikat, idman geyimi təqdim etdi.

GörüĢdə Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının prezidenti Kəmaləddin Heydərov, Gənclər, Ġdman və

Turizm naziri Əbülfəz Qarayev iĢtirak edirdilər.

11. 10. 2003

AzərTAc

111


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti

cənab Ġlham Əliyevə

Hörmətli, cənab Əliyev!

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi icraiyyə komitəsinin fəaliyyəti çərçivəsində Olimpiya Ordeni ġurasının

2004-cü ilin fevralında Afinada keçirilmiĢ iclasında Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin

Prezidenti kimi Olimpiya hərəkatındakı görkəmli xidmətlərinizə görə Olimpiya Ordeni ilə təltif edilməyiniz

haqqında qərar qəbul olunması barədə Sizə məlumat verməkdən məmnunam.

Fürsətdən istifadə edərək, bu mükafat münasibətilə Sizə öz səmimi təbriklərimi göndərirəm.

Hörmətlə, Jak Roqq, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Lozanna, 4 mart 2004-cü il.

06. 03. 2004

AzərTAc

112


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Sərbəst GüləĢ üzrə

Dünya Kuboku yarıĢlarının qonaqları ilə görüĢmüĢdür

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev aprelin 3-də Heydər Əliyev adına Ġdman-Konsert Kompleksində

sərbəst güləĢ üzrə Dünya kuboku yarıĢlarına gəlmiĢ Beynəlxalq GüləĢ Federasiyasının rəhbərliyi, məĢhur

idmançılar, dünya və olimpiya oyunları çempionları ilə görüĢmüĢdür.

Dövlətimizin baĢçısı ĠLHAM ƏLĠYEV qonaqlara ölkəmizdə idmanın inkiĢafı, bu il Azərbaycanda

keçirilmiĢ olimpiya lisenziya turnirləri haqqında danıĢaraq dedi:

- Bakıya gəldiyinizə görə təĢəkkür edirəm. Dost gəliĢinə həmiĢə Ģadıq, həmiĢə istəyirik ki, dünya səviyyəli

yarıĢlar bizdə keçirilsin. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda, ilk dəfə olaraq idmanın üç növü üzrə olimpiya

lisenziya turnirləri keçirilir. Voleybol, taekvondo yarıĢları artıq keçirilmiĢdir, bu ayın sonunda isə Bakıda boks

turniri olacaqdır. Bu, ölkəmizdə idmanın inkiĢafının çox mühüm göstəricisidir. Çox iĢlər görülür, idman

kompleksləri tikilir. Onlar, əsasən, ölkənin regionlarında inĢa edilir ki, kəndli gənclər idmanla məĢğul ola

bilsinlər.

Ġdman federasiyaları da, o cümlədən Abbas Abbasovun baĢçılıq etdiyi GüləĢ Federasiyası fəal iĢləyirlər. Biz

son dörd-beĢ ildə bütün federasiyalarda böyük dəyiĢikliklər aparmıĢıq, onların rəhbərliyinə ölkədə tanınmıĢ

təcrübəli adamlar gəlmiĢdir. Ġdmançıların maddi məsələləri ilə də çox məĢğul oluruq, Milli Olimpiya

Komitəsinin təqaüdlərini təyin etmiĢik, təkcə bugünkü idmançılar üçün deyil, həm də pensiyaya çıxmıĢ və bütün

ömrünü, bütün qüvvələrini idmanın inkiĢafına həsr etmiĢ insanlar üçün normal həyat Ģəraiti təmin etmək

məqsədi ilə veteran təqaüdləri təyin etmiĢik.

Hər bir belə hadisə idmanın təbliğidir. Əminəm ki, Dünya kuboku yarıĢlarından sonra oğlanlar bölmələrə

axıĢacaqlar. Uğurla çıxıĢ etdiyimiz Sidney Olimpiya oyunlarından, o cümlədən güləĢçi Namiq Abdullayev

olimpiya çempionu olandan sonra gənclər idman bölmələrinə axıĢmıĢdır. Onlar idmanla məĢğul olurlar, deməli,

xuliqanlıq etməyəcəklər, pis iĢlərə qoĢulmayacaqlar, məsuliyyətli olacaqlar. Zənnimcə, əldə etdiyimiz baĢlıca

nailiyyətlərdən biri də odur ki, cəmiyyətdə idmançılara, vaxtilə olduğu kimi, hörmət edirlər.

Əlbəttə, 1990-cı illərin əvvəllərində bütün ölkələrin, qonĢularımızın da iqtisadi problemləri olmuĢdur. O

vaxtlar idmana lazımi diqqət yetirilmirdi. Lakin indi bir çox ölkələrdə idmanın cəmiyyətdə yenidən mühüm yer

tutduğunu görürük. Bu, Azərbaycanda da baĢ verir. Mən özüm çox fəxr edirəm ki, 7 ildir Milli Olimpiya

Komitəsinə baĢçılıq edirəm. Bu illər ərzində çox iĢ görülmüĢdür. Ġndi biz Afinada layiqincə çıxıĢ etmək,

Azərbaycanın idman ölkəsinə çevrildiyini bir daha təsdiqləmək istəyirik. Əlbəttə, indiki kimi yarıĢlar buna çox

kömək edir. Əminəm ki, dünyada məĢhur olan idmançıların ölkəmizə gəlməsi böyük hadisədir. Ona görə də

Beynəlxalq GüləĢ Federasiyasının prezidentinə və bütün dostlarımıza bizə qonaq gəldikləri üçün bir daha

təĢəkkür etmək istəyirəm. Sidneydəki görüĢlərimizi, birlikdə azarkeĢlik etdiyimizi, sevindiyimizi xatırlayıram.

Biz birlikdə Azərbaycanın, Rusiyanın idmançılarına azarkeĢlik edirdik, nə qədər sevinirdik. Bu, insanları

birləĢdirir. Ġdman müxtəlif ölkələrdən olan insanları birləĢdirən çox az amillərdən biridir. Sidneydə elə bir

psixoloji yüksəliĢ var idi ki, hətta Abbas Abbasov bütün normaları pozaraq xalçanın üzərinə çıxmıĢ, idmançının

qələbəsinə sevincini bu yolla ifadə etmiĢdi.

Biz Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bütün konfranslarında Belarusun Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti hörmətli Aleksandr Medvedyevlə yanaĢı otururuq. O da bizi həmiĢə dəstəkləyir. Biz hamımız

görkəmli Rusiya idmançısı, dəfələrlə olimpiya çempionu Aleksandr Karelinin pərəstiĢkarıyıq. Onun idmanda

nailiyyətləri böyükdür. Onu Azərbaycanda da sevir və ona azarkeĢlik edirdilər.

Qonaqlar adından çıxıĢ edən dəfələrlə olimpiya çempionu ALEKSANDR KARELĠN həm də öz ünvanına

söylənmiĢ sözlərə görə təĢəkkür edərək dedi:

- Biz bu gün Azərbaycanda idman obyektlərinin necə tikildiyini gördük. Ġdmançılar üçün əla Ģərait

yaradılmıĢ taekvondo mərkəzinə, digər obyektlərə baxdıq. Mən idmanın insanları birləĢdirməsi barədə dediyiniz

sözləri təsdiqləmək istəyirəm.

Sonra Aleksandr Karelin Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevə Rusiya GüləĢ Federasiyasının xüsusi

hədiyyəsini təqdim etdi.

05. 04. 2004

AzərTAc

113


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidentini qəbul etmiĢdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev aprelin 19-da Prezident sarayında Beynəlxalq

Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Vitali Smirnovu və Rusiya Olimpiya Komitəsinin baĢ katibi Leonid

MiroĢniçenkonu qəbul etmiĢdir.

Azərbaycan və Rusiya olimpiya komitələri arasında möhkəm əlaqələrin olduğunu vurğulayan Prezident

Ġlham Əliyev beynəlxalq konfranslarda, habelə Bakıda keçirdikləri görüĢləri, xüsusilə Azərbaycan MOK-un on

illiyi ilə bağlı tədbirləri məmnunluqla xatırladığını söylədi.

Dövlətimizin baĢçısı vaxtilə, Vitali Smirnovun Rusiya Olimpiya Komitəsinə baĢçılıq etdiyi dövrlərdə

əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu və indi də davam etdiyini vurğuladı, qonağın son illər inĢa edilmiĢ idman

obyektləri ilə tanıĢlığı zamanı əldə etdiyi təəssüratlarla maraqlandı.

Ölkəmizə yenidən, 40-cı dəfə səfər etməsindən məmnunluğunu bildirən Vitali Smirnov Prezident Ġlham

Əliyevi dövlət baĢçısı seçilməsi və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin ali mükafatı - "Olimpiya ordeni" ilə təltif

olunması münasibətilə təbrik etdi. O dedi: "Mən bu ordenlə təltif olunmağınızla bağlı iclasda iĢtirak etmiĢəm.

Bu iclasda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti və dörd vitse-prezidenti iĢtirak edirdi.

Onlar bu qərarı yekdilliklə qəbul edərək Sizin ölkənizdə idmanın inkiĢafı və yüksəliĢinə verdiyiniz Ģəxsi

töhfələri xüsusi qeyd etdilər. Böyük məmnunluqla vurğulandı ki, Siz ölkə Prezidenti olduqdan sonra da

Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsində də qalmısınız. Bu, dövlətin baĢçısı kimi Sizin bədən tərbiyəsi,

idman və olimpiya hərəkatının inkiĢafına, sağlam və möhkəm gənclərin tərbiyəsinə necə böyük bir diqqət

yetirdiyinizi bir daha göstərir.

Mən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bu qərarı ilə və onu yerinə yetirməyimlə fəxr edirəm. Biz, habelə

Sizinlə dostluğumuz və ölkənizin idman təĢkilatları ilə əlaqələrimizlə də fəxr edirik". Qonaq Beynəlxalq

Olimpiya Komitəsinin gələcəkdə də Prezident Ġlham Əliyevin dəstəyindən yararlanacağına əmin olduğunu

söyləyərək dedi: "Olimpiya hərəkatı çox incə bir hərəkatdır və Sizin kimi təcrübəli rəhbərlərin onu

dəstəkləməsinin böyük əhəmiyyəti var".

Yüksək mükafata görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə təĢəkkürünü bildirən Prezident Ġlham

Əliyev Olimpiya hərəkatındakı fəaliyyətini həyatının ən əziz bir hissəsi olduğunu söylədi. Dövlətimizin baĢçısı

dedi: "Mən Prezident seçildikdən sonra Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsində qaldım və bu

vəzifəni gələcəkdə də saxlayacağam. Siz idmanın hər bir ölkənin həyatında mühüm rolunu qeyd etdiniz.

Mən bununla razıyam. Bir daha mənim fəaliyyətimə verilmiĢ bu yüksək qiymətə görə təĢəkkürümü

bildirirəm". Qəbulda Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev iĢtirak edirdi.

20. 04. 2004

AzərTAc

114


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev

Dünya Taekvondo Federasiyasının prezidentini qəbul etmiĢdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev iyulun 26-da Prezident sarayında Dünya Taekvondo

Federasiyasının prezidenti Çanq Von Çunu qəbul etmiĢdir.

Qonağı səmimiyyətlə salamlayan dövlətimizin baĢçısı ölkəmizə səfəri zamanı Çanq Von Çunun idmanın,

o cümlədən taekvondonun inkiĢafı ilə yaxından tanıĢ olmaq imkanı əldə edəcəyini söylədi. Azərbaycanda

idmanın bu növünün inkiĢafına böyük diqqət yetirildiyini bildirən Prezident Ġlham Əliyev taekvondoçular üçün

müvafiq infrastruktur yaradıldığını, ötən ilin oktyabrında müasir tələblərə uyğun taekvondo idman zalının

istifadəyə verildiyini diqqətə çatdırdı.

Azərbaycanlı idmançıların koreyalı mütəxəssislərlə çox yaxĢı əlaqələri olduğunu bildirən Prezident Ġlham

Əliyev qonağın səfərinin ölkəmizin idman əlaqələrinin gələcək inkiĢafına xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə

etdi.

Dünya Taekvondo Federasiyasının prezidenti seçildikdən sonra ilk rəsmi səfərini Azərbaycana etdiyini

söyləyən Çanq Von Çu ölkəmizdə gördüyü yüksək qonaqpərvərliyə və səmimi qəbula görə dövlətimizin

baĢçısına minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycanlı idmançılara, xüsusilə taekvondoçulara Olimpiya oyunlarında

uğurlar arzulayan qonaq Prezident Ġlham Əliyevi Afinada görəcəklərindən məmnun olacaqlarını söylədi.

GörüĢdə Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri,

Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının prezidenti Kəmaləddin Heydərov iĢtirak edirdilər.

27. 07. 2004

AzərTAc

115


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

21 iyun Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ Günüdür

Məlumdur ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin himayəsi altında hər il bütün dünyada Beynəlxalq

Olimpiya QaçıĢ günü tədbiri keçirilir. Milli Olimpiya Komitəsi bu tədbirdə də fəal iĢtirak edir. Ġlk dövrlərdə

təkcə ölkənin paytaxtı Bakıda təĢkil olunan qaçıĢ günü hazırda daha geniĢ miqyasda keçirilir. Son iki ildə

Beynəlxalq QaçıĢ günü Respublikanın Gəncə Ģəhərində də qeyd olunmuĢdur. Bu ənənə davam edir. Milli

Olimpiya Komitəsi gələcəkdə qaçıĢ gününün coğrafiyasını daha da geniĢləndirmək niyyətindədir.

Ötən on ildə Olimpiya Komitəsində Olimpiya Hərəkatının, olimpizmin öyrənilməsinə də xüsusi diqqət

yetirilmiĢdir. 1997-ci ildə MOK Ġcraiyyə Komitəsinin Milli Olimpiya Akademiyasının yaradılması haqqında

qəbul etdiyi qərar 1998-ci ilin aprelində gerçəkləĢdirildi və Respublika Milli Olimpiya Akademiyası yaradıldı.

Akademiya Olimpiya tarixinə, olimpizmə həsr olunmuĢ ümumrespublika konfransları keçirmiĢdir.

Konfranslarda təkcə Azərbaycandan deyil, Moskva və Gürcüstandan alimlər iĢtirak etmiĢlər. Milli Olimpiya

Akademiyasının son təbiri Azərbaycan Olimpiya Komitəsinin onillik yubileyi ilə bağlı elmi-praktik konfrans

olmuĢdur. Bu konfransda Azərbaycan Olimpiya tarixi, Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti haqqında

məruzələr dinlənilmiĢdir.

Olimpiya Komitəsində informasiya və nəĢriyyat iĢləri təĢkil olunmuĢdur. Azərbaycanın Milli Olimpiya

Komitəsinin "Olimpiya" jurnalının ilk nömrəsi 1998-ci ilin may ayında nəĢr olunmuĢdur. Azərbaycan və ingilis

dillərində çapdan çıxan bu jurnal Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə, müxtəlif ölkələrin Milli Olimpiya

Komitələrinə, beynəlxalq federasiyalara və idman təĢkilatlarına göndərilir. Hazırda jurnal dünyanın üç yüzdən

yuxarı idarə və təĢkilatına göndərilir.

1999-cu ildən baĢlayaraq Milli Olimpiya Komitəsi özünün aylıq bülletenini nəĢr etməyə baĢlamıĢdır.

2000-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsi "Azərbaycan XXVII Olimpiya Oyunlarında" kitabını çap etdirmiĢdir.

Sidney Oyunları ərəfəsində buraxılmıĢ bu kitabda respublika Olimpiya Hərəkatının tarixi haqqında yığcam

material verilmiĢdir. Kitab Sidneydə müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinə, jurnalistlərə, idmançılara, olimpiya

mütəxəssislərinə paylanmıĢdır.

Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyət dairəsinin geniĢlənməsi, ölkədə Olimpiya Hərəkatına, idmana marağın

son dərəcə geniĢlənməsi əlavə operativ informasiyanın verilməsini zəruriləĢdirmiĢdi. Bunu nəzərə alaraq Milli

Olimpiya Komitəsi özünün yeni mətbuat orqanını təsis etdi. 2001-ci ilin noyabr ayından baĢlayaraq Milli

Olimpiya Komitəsinin səkkiz səhifəlik həftəlik "Olimpiya dünyası" qəzeti çapdan çıxmağa baĢladı. Qəzetin

səhifələrində Azərbaycan Olimpiya Hərəkatı və idmanı ilə bağlı operativ məlumatlarla yanaĢı, Beynəlxalq

Olimpiya Hərəkatında baĢ verən yeniliklər, dünya idmanı haqqında maraqlı materiallar dərc olunur. Hazırda bu

qəzet respublikanın ən sevimli və maraqlı idman qəzetinə çevrilmiĢdir.

1998-ci ildən baĢlayaraq Milli Olimpiya Komitəsi respublikada idman və olimpiya obyektlərinin tikilib

istifadəyə verilməsi, bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı xeyli iĢ görmüĢdür. Komitə Bakıda tikdirdiyi ilk

obyektini 2000-ci ildə idmançıların ixtiyarına vermiĢdir. 2001-ci ildə isə daha iki obyekt istifadəyə buraxıldı. Bu

obyektlərdən biri Milli Olimpiya Komitəsinin yeni inzibati binası, digəri Bakının MaĢtağa qəsəbəsində tikilmiĢ

idman mərkəzidir.

116


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin himayəsi altında

Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü keçirilmiĢdir

Ölkəmizdə Milli Olimpiya Komitəsinin himayəsi altında təĢkil olunan çoxsaylı idman tədbirlərindən biri də

Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günüdür.

Azərbaycanda Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü 1996-cı ildən keçirilir və əsasən, Bakıda və Gəncədə qeyd

olunur.

Bayramın paytaxtımızda ənənəvi keçirilmə yeri isə Milli parkdır. Buraya toplaĢan yüzlərlə qadın, kiĢi, uĢaq,

yeniyetmə və gənclər, həmçinin yaĢlı nəslin nümayəndələri Milli Olimpiya Komitəsinin himayəsi, "McDonalds"

və "Coca-cola" Ģirkətlərinin sponsorluğu ilə bu gözəl idman bayramının sevincini yaĢayır.

Budəfəki QaçıĢ günü də istisna təĢkil etmədi. Ġyunun 27-də səhər saat 9-da Milli parkda yüzlərlə idmansevər

vardı. Onların arasında 6 yaĢlı uĢaqdan tutmuĢ, 70 yaĢlı qocaya kimi qaçıĢ həvəskarlarına rast gəlmək mümkün

idi. ĠĢtirakçıları startdan əvvəl QaçıĢ gününü daha da rəngarəng, baxımlı edən təntənəli açılıĢ mərasimi, musiqi

proqramı, idmançıların nümunəvi çıxıĢları gözləyirdi.

Tədbirin təntənəli açılıĢ mərasimini giriĢ sözü ilə açan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz

Hüseynzadə iĢtirakçıları bu idman bayramı münasibətilə təbrik etdi. O, son vaxtlar idmanın ölkəmizdəki sürətli

inkiĢafından, bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısından və bunun sayəsində təmsilçilərimizin beynəlxalq

arenalarda əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərdən danıĢdı. Natiq Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ gününün müasir

idmandakı böyük rolunu vurğulayaraq, onun kütləvilik baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə

çatdırdı və iĢtirakçıları bu böyük idman bayramı münasibətilə təbrik edərək, onlara uğurlar arzuladı.

Sonra Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevin, Beynəlxalq Olimpiya

Komitəsinin prezidenti Jaq Roqqun Olimpiya QaçıĢ günü iĢtirakçılarına müraciətlərinin mətni oxundu.

Balaca rəqqasların, gimnastların, akrobatların çıxıĢları tamaĢaçıların böyük marağına səbəb oldu.

Beləliklə, Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ gününün startı verildi. Əvvəlcə starta 10 km-lik məsafəyə yürüĢün

iĢtirakçıları çıxdılar. Havanın isti olmasına baxmayaraq, müxtəlif yaĢlı idmançılar yorulmadan məqsədə doğru

irəliləyirdilər. Bu məsafədə Nəriman Məmmədov, Cavid Abdullayev, Namiq Həsənov fərqləndilər. 4 km-lik

yürüĢ zolağında Yuliya Belkova, Yuliya Kolobatskaya, Rimma Ġlyasova, kiĢilərdən Fikrət Qafarov, Namiq

Əsədov və Adil Əliyevin nəticələri uğurlu oldu. Mahirə Ġsmayılova, Nurlanə Ağayeva, Ləman Mürsəlova,

Vüsal Əzizov, RəĢad Mədətov və Samir Əliyev 2 km məsafənin qəhrəmanları oldular.

Balaca yürüĢçülərin mübarizəsi də maraqla izləndi. 200 m məsafəyə yürüĢdə qüvvələrini sınayan ən kiçik

iĢtirakçılar Gülzadə ġıxnalıyeva və Burxan Əliyevin cəmi 5 yaĢları vardı.

10 km məsafədə yaĢlı idmançıların çıxıĢları ötən ilki kimi 1938-ci il təvəllüdlü Taisa Nalivayko və 1929-cu

il təvəllüdlü Böyükağa Qasımovun qələbəsi ilə yadda qaldı. B. Qasımov qələbə sevincini "Olimpiya dünyası" ilə

bölüĢdü: "Bu idman bayramının təĢkilatçılarına dərin təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm. Belə idman tədbirinin

ənənəvi hal alması, gənclərimizin sağlam həyat tərzinə, idmana meyl göstərməsi məni çox sevindirir. 75 yaĢım

olmasına baxmayaraq, müntəzəm qaçıĢla məĢğul olmağım məndə yüksək əhval-ruhiyyə yaradır, güc verir.

Olimpiya QaçıĢ günündə müntəzəm iĢtirak edir, demək olar ki, hər dəfə qalib gəlirəm".

Paytaxtımızda keçirilən Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ gününü izləmək üçün ölkəmizin tanınmıĢ idman

xadimləri, veteran idmançılar da Milli parka gəlmiĢdilər. Onların arasında atletika üzrə dünya rekordçusu Ziba

Ələsgərova da var idi. O dedi: "Bu uĢaqlara baxdıqda gəncliyim yadıma düĢür. Sevinir, bir qədər də kövrəlirəm.

Bir çox tanınmıĢ idmançılar karyeralarına məhz belə - kütləvi yarıĢlardan baĢlayıblar. Çox istərdim ki,

gələcəkdə bu gənclər arasından ölkəmizi Avropa, dünya çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında təmsil edə

biləcək perspektivli atletlər üzə çıxsın. Azərbaycan idmanının parlaq gələcəyi bu uĢaqların əlindədir və mən bu

gələcəyə inanıram". YarıĢların baĢ hakimi Ürfəq Quliyev Olimpiya QaçıĢ gününün təĢkilindən və

keçirilməsindən razı qaldığını dedi və bildirdi ki, bu gün ötənilkinə nisbətən daha böyük kütləvilik əldə edilib.

Ölkəmizdə təĢkil olunan növbəti Beynəlxalq Olimpiya QaçıĢ günü baĢa çatdı. QaçıĢ günündə fəallıqları ilə

fərqlənənlərə diplom və xatirə hədiyyələri təqdim olundu.

"Olimpiya dünyası", 28 iyun 2004-cü il.

117


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycanın və Rusiyanın Olimpiya Komitələri arasında

qarĢılıqlı əməkdaĢlıq haqqında müqavilə imzalanmıĢdır

Ġyulun 31-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində Rusiyanın Olimpiya Komitəsi ilə Azərbaycanın Milli

Olimpiya Komitəsi arasında idman sahəsində qarĢılıqlı əməkdaĢlıq haqqında müqavilənin imzalanması

mərasimi olmuĢdur. Sənədi Azərbaycan tərəfindən MOK-un birinci vitse-prezidenti, Gənclər, Ġdman və Turizm

naziri Əbülfəz Qarayev, Rusiya tərəfindən ölkənin Olimpiya Komitəsinin prezidenti Leonid Tyaqaçov

imzalamıĢlar.

Sənədin müddəalarına uyğun olaraq, tərəflər ikitərəfli yarıĢların təĢkili, idmançıların hazırlanması,

məĢqçilər, tibb və idman heyəti, komanda və idmançılar mübadiləsi, idman ekspertlərinin məsləhətləĢmələr

keçirməsi sahəsində əməkdaĢlıq etməyi öhdəyə götürmüĢlər.

Ġmzalanma mərasimindən sonra Azərbaycan MOK-un adından Rusiya nümayəndə heyətinin üzvlərinə

xatirə hədiyyələri təqdim edilmiĢdir.

01.08. 2004

AzərTAc

118


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev

Rusiya nümayəndə heyətini qəbul etmiĢdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev iyulun 31-də Prezident sarayında Rusiya Olimpiya

Komitəsinin prezidenti Leonid Tyaqaçov baĢda olmaqla bu ölkənin nümayəndə heyətini qəbul etmiĢdir.

Azərbaycan dövlətinin baĢçısı qonaqları salamlayaraq, Rusiya nümayəndə heyəti üzvlərinin Bakıda

keçirdikləri görüĢlərdən, idman komplekslərində olmasından, ölkələrimizin olimpiya komitələri arasında

ikitərəfli sənədin imzalanmasından razı qaldığını bildirdi. Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanın və Rusiyanın

olimpiya komitələri arasında yaranmıĢ əməkdaĢlığın yüksək səviyyədə olduğunu, Leonid Tyaqaçovun Rusiya

Olimpiya Komitəsinə rəhbərliyə gəlməsindən sonra bu əməkdaĢlığın daha da möhkəmləndiyini qeyd etdi.

Bildirildi ki, ölkələrimizin olimpiya komitələrinin rəhbərləri arasında dostluq əlaqələrinin olması ikitərəfli

əməkdaĢlığın inkiĢafında mühüm amillərdən biridir.

Dövlətimizin baĢçısı bir çox istiqamətlərdə fəal inkiĢaf edən Azərbaycan-Rusiya əlaqələrindən danıĢaraq,

cari ilin qıĢında Rusiyaya etdiyi rəsmi səfərini uğurlu adlandırdı. Respublikamızın rəhbəri dedi ki, Rusiyada

AzərbaycanAzərbaycanda Rusiya illərinin keçirilməsi bir çox məsələlərin, o cümlədən olimpiya hərəkatı,

idman sahəsində, ümumən, humanitar sahədə məsələlərin həll edilməsinə imkan verəcəkdir.

Prezident Ġlham Əliyev Rusiya nümayəndə heyətinin üzvlərini Azərbaycanda artıq üçüncü dəfə keçirilən

"Nə? Harada? Nə vaxt?" zəka oyunu üzrə dünya çempionatının bağlanıĢ mərasiminə də dəvət etdi.

Rusiya Olimpiya Komitəsinin prezidenti Leonid Tyaqaçov səmimi qəbula görə Azərbaycan Prezidentinə

təĢəkkür edərək, ona Rusiyanın bütün olimpiyaçılarının səmimi salamını yetirdi. Onun sözlərinə görə, Rusiyanı

Azərbaycanı yaxınlaĢdıran həm də budur ki, ölkələrimizə idmanın inkiĢafına, sağlam həyat tərzinin tətbiqinə

böyük diqqət yetirən Ģəxsiyyətlər rəhbərlik edirlər. Leonid Tyaqaçov idman sahəsində ikitərəfli əməkdaĢlıqdan

söz açaraq, səfər zamanı qarĢılıqlı əməkdaĢlıq haqqında imzalanmıĢ müqaviləni tarixi sənəd adlandırdı.

Prezident Ġlham Əliyev onunla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında yaranmıĢ sıx dostluq

əlaqələrindən danıĢaraq qeyd etdi ki, hər iki dövlətin baĢçılarını idmana məhəbbət birləĢdirir. Dövlətimizin

baĢçısı idmanı cəmiyyətin həyatının ayrılmaz amili kimi qiymətləndirərək vurğuladı ki, Rusiyada da,

Azərbaycanda da idmanın, o cümlədən də kütləvi idmanın inkiĢafına böyük diqqət yetirilir. O dedi: "Mən

siyasətə idmandan gəlmiĢəm və bu gün Milli Olimpiya Komitəsinə baĢçılıq etməyimin 7 ili tamam olur".

Azərbaycan Prezidenti Rusiya idmançılarının uğurlarından danıĢaraq qeyd etdi ki, son vaxtlar Rusiya idman

sahəsində özünün keçmiĢ nüfuzunu qaytarmağa müvəffəq olmuĢdur. O, ümidvar olduğunu söylədi ki, qarĢıdakı

Olimpiya oyunlarında həm Rusiya, həm də Azərbaycan idmançıları uğurla çıxıĢ edəcəklər.

Leonid Tyaqaçov Azərbaycan rəhbərinə Olimpiya kuboku təqdim etdi.

Qəbulda Gənclər, Ġdman və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev və digər rəsmi Ģəxslər iĢtirak edirdilər.

08. 2004

AzərTAc

119


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Prezident Ġlham Əliyev Ġslam Ölkələrinin Birinci Həmrəylik

Olimpiadasında medal qazanmıĢ idmançıları və

onların məĢqçilərini qəbul etmiĢdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) prezidenti Ġlham Əliyev iyulun

15-də MOK-un binasında karate, taekvondo, ağır atletika, qılıncoynatma üzrə federasiyaların rəhbərlərini, Ġslam

Ölkələrinin Birinci Həmrəylik Olimpiadasında bu idman növlərində medal qazanmıĢ idmançıları və onların

məĢqçilərini qəbul etmiĢdir.

Prezident Ġlham Əliyev onları salamlayaraq dedi ki, idmançılarımız ölkəmizi müxtəlif yarıĢlarda çox

ləyaqətlə təmsil edirlər. Azərbaycan idmançıları Olimpiya oyunlarında, dünya və Avropa çempionatlarında,

müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda və nəhayət, Ġslam Ölkələrinin Birinci Həmrəylik Olimpiadasında da çox gözəl

nəticələr göstərmiĢlər. Ġlk dəfə keçirilən bu olimpiadada 60-a yaxın ölkə təmsil olunurdu və ümumi hesabda

Azərbaycan 9-cu yeri tuta bildi. Bu, böyük nəticədir, böyük nailiyyətdir.

Çox sevindirici hal ondan ibarətdir ki, idmanın müxtəlif növlərində medallar qazanıldı. Ceyhun Ağasıyev

karate üzrə çempion oldu, qızıl medal qazandı. RəĢad Hüseynov, Yusif Cəfərov gümüĢ medal, Babək

Ġsgəndərov taekvondo üzrə bürünc, Rafael Ağayev karate üzrə bürünc, Əlibəy Səmədov və Nizami PaĢayev ağır

atletika üzrə bürünc medal qazandılar. Qılıncoynatma üzrə isə Azərbaycan komanda hesabında üçüncü yeri

tutmuĢdur. Bu, çox gözəl nəticədir və onu göstərir ki, Azərbaycanda idman hərtərəfli inkiĢaf edir. Əvvəllər

bizdə ənənəvi olaraq bir, ya iki idman növü məĢhur idisə, indi idmanın digər növləri də çox geniĢ yayılıbdır.

Mən bu gün basketbolçularla da görüĢəcəyəm. Onların komandası birinci yeri tutmuĢdur.

Mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Çox mötəbər yarıĢda Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etmisiniz və

gözəl nəticələr göstərmisiniz. Bu, islam ölkələri arasında bir növ olimpiya oyunları sayılan bir tədbirdir, dörd

ildən bir keçiriləcəkdir. YaxĢı ki, bizim idmançılarımız ölkəmizi gözəl təmsil ediblər.

Gənc nəsil yetiĢir. Bu çox müsbət haldır. Bu, onu göstərir ki, idmanda inkiĢaf var. Əgər gənclər olmasa,

gənc nəsil, yeniyetmələr, uĢaqlar məĢğul olmasa, idmançı haradan yetiĢə bilər. Bizim kifayət qədər yerli

potensialımız var. Bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Elə ölkələr var ki, kənardan idmançı gətirirlər, bəzi

hallarda onların adını dəyiĢir, yaxud onlara vətəndaĢlıq verirlər. Bəlkə də bu hansısa ölkə üçün müəyyən

mərhələdə lazımdır. Misal üçün, indi komanda idman növlərində bizim klublar xarici idmançıları cəlb edirlər.

Bu, müsbət haldır, o mənada ki, yaxĢı idmançılar həm də komandaya kömək edirlər. Amma, eyni zamanda,

yerli gənc idmançı nəsli yetiĢməsə, ölkə idmanının inkiĢafı çətinliklə üzləĢəcəkdir. Odur ki, mən bu məsələlərə

daim diqqət göstərirəm. Baxmayaraq ki, indi mənim iĢlərim çoxdur, amma, çalıĢıram ki, bütün problemlər,

məsələlər öz həllini tapsın. Mən həmiĢə idmançılarla birlikdəyəm, sizə dəstəyəm və bundan sonra da sizi

dəstəkləyəcəyəm.

Bir neçə dövlətdə ölkənin prezidenti eyni zamanda Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. Belə hallar var.

Amma fərq bundadır ki, onlar ölkə prezidenti seçiləndən sonra Olimpiya Komitəsinin rəhbəri olublar. Mən isə

dövlət baĢçısı seçilməzdən əvvəl bu sahəyə rəhbərlik etmiĢəm. Ona görə bu iĢ mənim üçün çox əzizdir,

doğmadır. Bütün idmançıların çıxıĢlarını, beynəlxalq yarıĢları imkan daxilində izləyirəm. Azərbaycanda da

çoxlu tədbirlər keçirilir. Mən güləĢçilərlə görüĢdüm. Bakıda güləĢ üzrə dünya çempionatı keçiriləcəkdir.

Bu da mühümdür ki, indi burada iĢtirak edən idmançılar həm Olimpiya, həm də qeyri-olimpiya növlərini

təmsil edirlər. Bu, bir daha onu göstərir ki, idmanın bütün növlərinin inkiĢafına qayğı bizim baĢlıca

məqsədimizdir. Düzdür, Olimpiya Komitəsi Olimpiya idman növlərinin inkiĢafı ilə daha çox məĢğul olmalıdır.

Amma biz heç bir fərq qoymuruq. Misal üçün, karate qeyri-olimpiya idman növüdür. Bu, bizdən asılı deyil,

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin məsələsidir. Amma bu, bizim üçün əsas olmamalıdır ki, karateyə daha az

diqqət göstərək, ağır atletika, yaxud taekvondoya daha çox diqqət göstərək. Bütün idman növlərinə eyni diqqət

göstərilir və göstəriləcəkdir.

Sizi bir daha təbrik edirəm. Siz Azərbaycanı yaxĢı təmsil etmisiniz. Ümid edirəm ki, gələcəkdə də yaxĢı

nəticələr göstərəcək, dövlətimizin bayrağını daha ucalara qaldıracaqsınız.

Qılıncoynatma Federasiyasının vitse-prezidenti, yığma komandanın baĢ məĢqçisi YaĢar Məmmədov iyulun

20-27-də Tehranda qadın qılıncoynadanların çempionatında idmançılarımızın qızıl medal qazanacağına söz

verdi və Azərbaycan dövlətinin baĢçısına xatirə hədiyyələri təqdim etdi.

Karate Federasiyasının prezidenti, məĢqçi YaĢar BəĢirov dünyada yeganə 10-cu dan "qara kəmər" sahibi

Hirokazu Kanazava tərəfindən Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətin, son illər

qazanılan nailiyyətlərə görə idmançılara göstərilən qayğının təsdiqi olaraq onun xüsusi hədiyyəsini Prezident

Ġlham Əliyevə təqdim etdi.

120


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Taekvondo Federasiyasının prezidenti Kəmaləddin Heydərov, federasiyanın vitse-prezidenti, məĢqçi Füzuli

Musayev, karate-do üzrə baĢ məĢqçi Hidayət ġabanov idmançılara göstərilən diqqət və qayğıya görə

minnətdarlıq edərək dedilər ki, cənab Prezident, Siz ölkəmizdə idmanın əsasını möhkəm təməl üzərində

qurmusunuz. Çox ölkələrin prezidentləri Afina Olimpiya Oyunlarını bilavasitə yerində izləmədilər. Amma Siz

bütün hadisələri idmançılarımızla birlikdə yaĢadınız, onların qələbələrinə sevindiniz. Siz ölkəmizə Prezident

seçiləndən sonra Taekvondo Federasiyasında, digər idman təĢkilatlarında gənc idmançıların sayı sürətlə artır.

Prezident Ġlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının fəaliyyəti çox güclənib, bu idman

növünün yayılmasında çox böyük iĢlər görür. Dünya Taekvondo Federasiyasının prezidenti Çanq Von Çu

Azərbaycana gəlmiĢdi. Biz onunla Afinada da görüĢmüĢdük. Bizim federasiyanın prezidenti Kəmaləddin

Heydərov Dünya Taekvondo Federasiyasının vitse-prezidentidir. Bu həm böyük Ģərəfdir, həm də görülən iĢlərə

verilən qiymətdir. 2003-cü ildə Azərbaycanda gözəl bir mərkəz açdıq. BaĢqa idman növlərində - ağır atletikada

da belədir. Çox sevindirici haldır ki, həm idmançılar öz potensialını gücləndirirlər, onlara Ģərait yaradılır, həm

də beynəlxalq idman aləmi də bunu görür, dəstəkləyir və bəyənir.

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev idmançılarla səmimi görüĢdü. Ġdmançılara və məĢqçilərə Azərbaycan

dövlətinin baĢçısının adından hədiyyələr təqdim olundu.

15. 07. 2005

AzərTAc

121


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Respublika GüləĢ və Cüdo Federasiyalarının rəhbərliyi,

Avropa çempionatlarında medal qazanmıĢ idmançılar və onların məĢqçiləri ilə

görüĢmüĢdür

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev iyunun 21-də Milli Olimpiya Komitəsinin binasında respublika güləĢ

və cüdo federasiyalarının rəhbərliyi, Avropa çempionatlarında medal qazanmıĢ idmançılar və onların məĢqçiləri

ilə görüĢmüĢdür.

Prezident ĠLHAM ƏLĠYEV idmançıları təbrik edərək dedi:

- Ġdmançılarımız həmiĢə bizi sevindirirlər. GüləĢ və cüdo federasiyalarının səmərəli fəaliyyəti nəticəsində

növbəti yarıĢlarda böyük qələbə əldə edilibdir. Avropa çempionatlarında qızıl, gümüĢ və bürünc medallar

qazanılmıĢdır. Bu, böyük nailiyyətdir. Mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm, sizə yeni-yeni uğurlar

arzulayıram.

GüləĢ bizim üçün ənənəvi idman növüdür, milli idman növüdür və çox vacibdir ki, idmançılarımız bu növdə

həmiĢə yüksək pillələrə qalxsınlar. Bu, hər bir idman növündə lazımdır, amma xüsusilə güləĢdə. Çox sevinirəm

ki, Namiq Abdullayev yenidən öz formasını bərpa edib və böyük nailiyyət əldə edibdir. O cümlədən baĢqa

idmançılar da. Bu gözəl ənənədir və davam edir, yeni nəsil yetiĢir. Eyni zamanda, təcrübəli idmançılar da öz

gücünü göstərirlər.

Cüdo idman növündə də Avropa çempionatında yaxĢı nəticələr var. Ġndi siyahıya baxırdım, yeni adları

tanımadım. Mən bütün idmançıları tanıyıram. Dedilər ki, təzə idmançıdır. Çox gözəl.

Sənin neçə yaĢın var?

ELNUR MƏMMƏDLĠ (cüdo üzrə Avropa çempionu): 17 yaĢım var.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Kifayət Qasımova da böyük nəticə əldə edibdir. O, çox təcrübəli idmançıdır. Amma,

deyəsən, ilk dəfə medal əldə edibdir. Həm də medal qazanan ilk qadın idmançıdır. Bu da çox yaxĢı göstəricidir

ki, qızlar da yarıĢlarda uğurla çıxıĢ edirlər. Mən indi taekvondoçularla görüĢdüm. Onlar da bir qızıl medal

qazanıblar. Çox yaxĢı nəticədir.

Azərbaycanda idman inkiĢaf edir. Ġdman ölkəsi kimi Azərbaycan artıq özünü dünyaya təqdim edibdir və bu

gözəl ənənələr davam edir. Mən də həmiĢə olduğu kimi, idmana rəhbərlik edirəm. Baxmayaraq ki, baĢqa

vəzifəm də var, amma bu vəzifə də mənim üçün çox əzizdir. Artıq 10 ilə yaxındır ki, idmançılarla birlikdəyəm.

Ona görə hər dəfə yeni uğur olanda, yaxud da yeni cavan idmançı öz gücünü göstərəndə həmiĢə sevinirəm. Bu,

davam etməlidir. Bu gün istədim sizinlə görüĢüm, qələbələr münasibətilə sizi təbrik edim və sizə yeni-yeni

uğurlar arzulayım.

Azərbaycan GüləĢ Federasiyasının prezidenti Abbas Abbasov çıxıĢ edərək, ölkəmizin artıq dünyanın idman

mərkəzlərindən birinə çevrildiyini söylədi. O dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident, hörmətli idmançılarımız, məĢqçilərimiz!

Hesab edirəm, bu gün hamımız fürsət əldə etmiĢik ki, cənab Prezidentlə görüĢə toplaĢmıĢıq və Azərbaycan

idmançılarını belə yüksək səviyyədə təmsil edirik. Cənab Prezident, bunun üçün Sizə dərin təĢəkkürümü və

minnətdarlığımı bildirirəm. Siz çox düzgün qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda yeni-yeni idmançılar, yeni

çempionlar yetiĢir, böyüyür. Bunun hamısının zəmini Sizin idmana olan qayğınızdır. Həqiqətən, Azərbaycanda

təkcə idmanın kütləviliyi üçün yox, peĢəkar idmanın inkiĢafı üçün də çox gözəl Ģərait yaradılmıĢdır. Azərbaycan

artıq beynəlxalq miqyaslı yarıĢların keçirildiyi ölkəyə çevrilmiĢdir.

Mən fürsətdən istifadə edərək, Sizə müraciət etmək istəyirəm. Ġyunun 23-də 6 ölkədə keçirilən Qızıl qranpri

yarıĢının final mərhələsi ilk dəfə Azərbaycanda olacaqdır. Artıq 28 ölkə bu mötəbər yarıĢda iĢtirak edəcəyini

təsdiqləyibdir. YarıĢ ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daĢıyan, 10 min tamaĢaçı yeri olan möhtəĢəm

sarayda keçiriləcəkdir. Hesab edirəm ki, bütün iĢtirakçı ölkələrin nümayəndələri Azərbaycanda idmana

göstərilən qayğının, idmanın necə inkiĢaf etdiyinin bir daha Ģahidi olacaqlar.

FĠLA-nın prezidenti Rafael Martinetti Azərbaycana, Bakıya gəlir. Demək olar ki, FĠLA-nın bütün idarə

heyəti Azərbaycanda olacaqdır. Bu da böyük bir beynəlxalq təĢkilatın Azərbaycana olan hörmət və etimadıdır.

Cənab Prezident, bu yarıĢın final mərhələsinin Azərbaycanda keçirilməsi bizim xalqımıza, ölkəmizə və Ģəxsən

Sizə göstərilən böyük bir hörmətin daha bir təzahürüdür.

Sonra çıxıĢ edən Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Füzuli Ələkbərov gələn il Bakıda olimpiya

lisenziya turnirinin keçiriləcəyini bildirdi, idmançılarımızın yaxın gələcəkdə də uğurlar qazanacağına ümidvar

olduğunu söylədi. O dedi ki, cənab Prezident, sonuncu Avropa çempionatında 38 ölkənin nümayəndələri iĢtirak

edirdi. Azərbaycan komanda hesabında Fransa, Almaniya və Rusiyadan sonra 4-cü yerə çıxdı. Sizin dediyiniz

kimi, həqiqətən, uzun illərdir bizdə gənc idmançılara, yeniyetmələrə böyük diqqət verilir. Sizə məlumat vermək

istəyirəm ki, 1998-ci ildən indiyədək Azərbaycan yığma komandası yeniyetmələrin Avropa çempionatında 4

122


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

dəfə birinci yerə layiq görülüb, digər hallarda isə hər il mükafatçı olubdur. Bizim olimpiya ehtiyatımız məhz bu

idmançıların hesabına artır.

Siz düzgün qeyd etdiniz ki, bu gün idmanda yeni adlar meydana çıxır. Onlardan 9 idmançımız olimpiya

ehtiyat qüvvəsi hesab edilə bilər. Digər idmançıların adlarını Siz bilirsiniz, hamısı respublikada tanınırlar. Yəni,

deyə bilərik ki, Pekin Olimpiya oyunlarına hazırlaĢacaq 17 idmançımız var. Onların lisenziya qazanması üçün

potensial imkanları vardır. Digər tərəfdən, qarĢıdakı bir-iki il ərzində bir neçə idmançımız da yetiĢəcəkdir. Sizin

tapĢırığınız əsasında Azərbaycan Cüdo Federasiyası beynəlxalq əlaqələrini geniĢləndirir. Bu ilin avqustunda

Bakıda “A” kateqoriyalı turnir, gələn il lisenziya turniri keçiriləcəkdir.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Olimpiya oyunlarına lisenziya turniri Bakıda keçiriləcək, danıĢmısınız?

FÜZULĠ ƏLƏKBƏROV: Bəli, danıĢmıĢıq, 10 gün bundan əvvəl təsdiqi gəldi. Biz aprel ayında bu məsələ

ilə əlaqədar beynəlxalq federasiyanın rəhbərini Bakıya dəvət etmiĢdik. Bu məsələ öz həllini tapdı. Bizim

idmançılarımız indiyə kimi müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda himnimizin səslənməsinə, bayrağımızın

ucaldılmasına nail olublar. Cənab Prezident, bilirik ki, Sizin arzunuz idmançılarımızın Olimpiya oyunlarında

uğurla çıxıĢ etməsidir. Ġdmançılarımız buna çox böyük məsuliyyətlə yanaĢırlar. ĠnĢallah, Pekin Olimpiya

oyunlarında nəticələr əldə edəcəyik.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Sağ olun, mən də buna inanıram. Biz həm Sidneydə, həm də Afinada medallara çox

yaxın idik. Deyəsən, Sidneydə Rəsul Səlimov 5-ci yer tutmuĢdur. Onun 3-cü yer tutmağa Ģansı var idi. Afinada

Mövlud Mirəliyev mükafata çox yaxın idi. Mehman Əzizov da Rusiya idmançısı ilə son görüĢdə yarıĢırdı. Yəni,

bir az bəxt gətirmədi. Amma bu dəfə mən də uğura inanıram.

Ancaq görürəm ki, bu dəfə medal qazananlar ancaq cavanlardır. TanınmıĢ idmançılar iĢtirak etməyiblər,

yoxsa necə?!

AĞAYAR AXUNDZADƏ (cüdo üzrə baĢ məĢqçi): Cənab Prezident, Elçin Ġsmayılov iĢtirak etməmiĢdir.

Gələn ildən yarıĢlara qoĢulacaq, məĢqlərini davam etdirir.

ĠLHAM ƏLĠYEV: O, keçən il 3-cü dəfə çempion olubdur.

AĞAYAR AXUNDZADƏ: Bəli. Mövlud Mirəliyev də cərrahiyyə əməliyyatı keçiribdir.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Hələ yarıĢır? YaĢı da bir az çoxdur.

AĞAYAR AXUNDZADƏ: Bəli, bir az yaĢlıdır. Mehman Əzizovun da Ģansı var idi. Amma nədənsə, bəxti

gətirmədi.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Rəsul Səlimov idmanda çıxıĢlarını bitiribdir.

AĞAYAR AXUNDZADƏ: Ġki dəfə cərrahiyyə əməliyyatı keçiribdir. Bu, ona imkan vermir.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Heyif, çox ümidverici idmançı idi.

GörüĢün sonunda dövlətimizin baĢçısı iĢtirakçılarla xatirə Ģəkli çəkdirdi.

21. 06. 2006

AzərTAc

123


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev Respublika Taekvondo Federasiyasının rəhbərliyi,

Avropa çempionatlarında medal qazanmıĢ idmançılar və onların məĢqçiləri ilə

görüĢmüĢdür

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev iyunun 21-də Milli Olimpiya Komitəsinin binasında Respublika

Taekvondo Federasiyasının rəhbərliyi, Avropa çempionatlarında medal qazanmıĢ idmançılar və onların

məĢqçiləri ilə görüĢmüĢdür.

Dövlətimizin baĢçısı idmançıları təbrik etdi, idmanın bu növünün ölkəmizdə sürətlə inkiĢaf etdiyini

bildirərək dedi:

- Taekvondo Federasiyasının uğurları bizi çox sevindirir. Artıq sizin qələbələriniz ənənəvi xarakter

daĢıyır. Müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda çox uğurla çıxıĢ edir və Vətənə böyük mükafatlarla qayıdırsınız. Son

müddət ərzində bir neçə idmançı Avropa çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmıĢdır.

Beləliklə, bu, həm ölkəmizdə taekvondo idman növünün inkiĢafını təmin edir, eyni zamanda, Azərbaycanın

idman Ģöhrətini ucaldır.

Hamımız yaxĢı xatırlayırıq ki, iki il bundan əvvəl Afinada Yay Olimpiya oyunlarında bizim

idmançılarımız medallara çox yaxın olmuĢdular. Ancaq hakimlərin ədalətsiz qərarlarına görə medal ala

bilməmiĢdik. Amma buna baxmayaraq, mübarizə əzminiz qırılmadı, əksinə, siz o ədalətsizliyə qarĢı öz iradənizi

ortaya qoymusunuz və Olimpiadadan keçən dövr ərzində müxtəlif yarıĢlarda çox yaxĢı çıxıĢ etmisiniz. Ona

görə, bu gün mən bu münasibətlə sizi təbrik etmək istəyirəm. Öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, siz

Azərbaycanın bayrağını həmiĢə yüksəklərdə saxlayırsınız və qələbə ənənələri davam edir.

QarĢıda baĢqa çempionatlar olacaq, Olimpiya oyunlarına artıq iki il qalıbdır. ġübhəsiz ki, siz də bunu

nəzərə alaraq, Olimpiya oyunlarına hazırlaĢırsınız. Mən əminəm ki, biz Olimpiya oyunlarına lisenziya

qazanacağıq və taekvondoçular öz çıxıĢları ilə bizi sevindirəcəklər. Sizi bir daha salamlayıram, bütün qələbələr

münasibətilə təbrik edirəm.

Federasiyanın rəhbərliyini təbrik edir və onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Bilirəm ki, sizin

beynəlxalq əlaqələriniz də möhkəmlənir. Kəmaləddin Heydərov Beynəlxalq Taekvondo Federasiyası Ġcraiyyə

Komitəsinin üzvü və vitse-prezidenti seçilibdir. Bu, çox böyük göstəricidir. Yəni dünya idman aləmi,

Beynəlxalq Taekvondo Federasiyası sizin qələbənizi etiraf edir. Çünki idman belədir ki, hər Ģeyi medallar həll

edir. ĠĢlər yaxĢı təĢkil oluna, çox gözəl tədbirlər keçirilə bilər, Azərbaycanda da çempionatlar keçirilə bilər və

keçirilir də. Ancaq əgər medal yoxdursa, nəticə yoxdursa, onda bunun əhəmiyyəti faktik olaraq itir. Sizdə həm

gözəl nəticələr var, eyni zamanda, bütün təĢkilati məsələlər öz həllini tapır.

Beynəlxalq Taekvondo Federasiyası ilə çox yaxĢı əlaqələriniz var. Səhv etmirəmsə, Beynəlxalq

Taekvondo Federasiyasının baĢçısı, prezidenti Azərbaycanda iki dəfə olmuĢdur. Yəni burada gedən iĢlərlə tanıĢ

olubdur. Artıq üç ilə yaxındır ki, burada gözəl Taekvondo Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Biz onu 2003-cü ildə

bərabər açmıĢdıq və ondan sonra böyük mərkəzə çevrilibdir. Bilmirəm, regionda yerləĢən baĢqa ölkələrdə belə

mərkəzlər var, yoxsa yox. Hər halda, inanmıram ki, olsun. Yəni siz bu məsələlərə hərtərəfli yanaĢmısınız. Belə

olan halda, əlbəttə, nəticələr də olacaqdır.

Federasiya, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və Ġdman Nazirliyi, idman cəmiyyətləri - hamısı birlikdə

iĢləyir və beləliklə, bizim qələbələrimizi təmin edirlər. Ona görə sizi bir daha təbrik edirəm və idmançılara yeniyeni

uğurlar arzulayıram.

X X X

Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının prezidenti Kəmaləddin Heydərov görüĢdə çıxıĢ edərək,

ölkəmizdə dövlət səviyyəsində idmana göstərilən qayğıdan danıĢdı, bu qayğının dünya idman təĢkilatları

tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. O dedi: möhtərəm cənab Prezident, bu gün bizi qəbul etdiyinizə,

bizim idmançılar, federasiya haqqında dediyiniz xoĢ sözlərə və iĢimizə verdiyiniz yüksək qiymətə görə bütün

idmançılar, taekvondoçular adından Sizə dərin təĢəkkürümüzü bildiririk. QarĢımıza qoyduğunuz əsas məqsədə

çatmaq - Olimpiya oyunlarında medallar qazanmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyimizə söz veririk.

Bildiyiniz kimi, mayın 26-28-də Avropa çempionatında 12 idmançımız iĢtirak edirdi və onlar 5 medal - 1

qızıl, 3 gümüĢ və 1 bürünc medal gətirmiĢlər. Sevindirici haldır ki, ġəhrun Yusifova da medala layiq

görülmüĢdür. Ulu öndərimiz Azərbaycan gəncliyinə müraciətində deyirdi ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar.

Taekvondoçular da bu sözləri rəhbər tutmuĢlar. Bu gün Azərbaycanda bölmələrdə 15 mindən artıq gənc

taekvondo ilə məĢğul olur. Gənclərin artıq yeni nəslinin taekvondoya marağı artıbdır, Ġlkin ġahbazov Avropa

çempionu adını qazanmıĢdır. Balaca uĢaqlar da bu idman növü ilə məĢğul olurlar. TanınmıĢ idmançılardan

124


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Niyaməddin PaĢayev zədələndiyinə görə çempionatda 5-ci yerə çıxmıĢ, RəĢad Əhmədov isə 2-ci yeri tutmuĢdur.

Bütün bunlar Sizin gənclər və idman siyasəti sahəsində apardığınız iĢlərin nəticəsidir.

Möhtərəm cənab Prezident, bu yaxınlarda Vyetnamda gənclər arasında dünya çempionatı olacaqdır.

Ġdmançılarımız orada Azərbaycanı təmsil edəcəklər. Ola bilsin, orada bir məsələ də həll edilsin. Yəni, növbəti

dünya çempionatı Azərbaycanda keçirilsin. Biz buna çalıĢırıq.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Siz əvvəl də keçirmiĢdiniz.

KƏMALƏDDĠN HEYDƏROV: Avropa çempionatı idi.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Bu, yaxĢı olar.

KƏMALƏDDĠN HEYDƏROV: Biz Olimpiadaya lisenziyalar əldə etmək istəyirik.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Keçən Olimpiadada iki idmançı, Niyaməddin PaĢayev ilə RəĢad Əhmədov iĢtirak

edirdilər.

KƏMALƏDDĠN HEYDƏROV: Bəli, bu dəfə iki qız, iki oğlan idmançı hazırlaĢdırırıq.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Artıq ġəhrun Yusifova medal qazanıbdır. Bu, çox yaxĢıdır.

KƏMALƏDDĠN HEYDƏROV: Finalda uduzduğu Ġspaniya idmançısı ikiqat dünya çempionu, üçqat

Avropa çempionudur.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Növbəti dəfə udar. Sənin neçə yaĢın var?

ġƏHRUN YUSĠFOVA: Ġyirmi iki.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Ġdmanla çoxdan məĢğul olursan?

ġƏHRUN YUSĠFOVA: 3 ildir.

KƏMALƏDDĠN HEYDƏROV: Cənab Prezident, idmançıların sosial qayğılarına diqqət göstərdiyinizə

görə Sizə dərin təĢəkkürümü bildirirəm.

ĠLHAM ƏLĠYEV: Ġlin sonunda növbəti mükafatlar olacaqdır. Siz də öz siyahınızı verin. Biz gərək

idmançıları mükafatlandıraq, ev Ģəraitlərini yaxĢılaĢdıraq. Yəqin ki, dekabr ayında buna kompleks Ģəkildə

baxacağıq. Amma, əlbəttə, indi baĢqa imkanlar olarsa, həll etməliyik.

Bu uğurlar onu göstərir ki, indi yeni uĢaqlar, cavanlar yetiĢir. Əsas odur ki, uĢaq, yeniyetmə idmanı

olmasa, ölkədə idman inkiĢaf edə bilməz. Demək olar ki, bizim idmançılarımızın tam əksəriyyəti öz

yetirmələrimizdir. Əvvəllər xaricdən dəvət edirdik. Yadımdadır, 2000-ci ildə. 2004-cü ildə Olimpiya

oyunlarında faktik olaraq yox idi. Bizim öz istedadlarımız var, gənclər çox güclüdürlər. Azərbaycanda idman

çox inkiĢaf edir. Ġndi hər bir yerdə, hər bir bölgədə olimpiya idman kompleksləri tikilir. Gənclər orada məĢqlərə

baĢlayır, sonra müxtəlif yarıĢlarda çıxıĢ edirlər. ġəhrun taekvondo ilə cəmi 3 ildir məĢğul olur. Əgər hamınız

taekvondoya bu qədər diqqət göstərməsəydiniz, bəlkə də o, baĢqa idman növü ilə məĢğul olardı, yaxud da heç

məĢğul olmazdı. Ġndi məĢğul olmaq üçün hər cür imkan var. Ġdman belədir ki, əgər ənənə varsa, o, daim

saxlanılmalıdır. Bizim ənənəvi növlərimiz var. Məsələn, Azərbaycanda həmiĢə güləĢ olubdur. Taekvondo heç

vaxt olmayıbdır. Bəziləri heç bilmirdi ki, bu nədir. 1980-ci illərdə karate çox məĢhur olubdur. O vaxt karateyə

rəsmi icazə verilmirdi. Amma taekvondonun ənənələrini siz yaradırsınız, özü də qısa müddət ərzində. Faktik

olaraq biz buna Sidneydə fikir verdik. Biz sübut edirik ki, idman ölkəsi kimi möhkəmlənirik. Əlbəttə, Pekin

Olimpiya oyunları daha da çətin olacaqdır. Çünki çinlilər çox ciddi hazırlaĢırlar. Onlar ümumiyyətlə, vəzifə

qoyublar ki, bütün medalları qazansınlar. Belə ki, orada idman sahəsində belə inkiĢaf getdiyinə görə çətin

olacaqdır. Hansı idman növlərində də iĢtirak etmirlər, yaxud zəif çıxıĢ edirlər, o növlərə də böyük diqqət

göstərirlər. Yəni, Pekində çətin olacaqdır. Ona görə gərək indidən hazırlaĢasınız.

X X X

Sonra Prezident Ġlham Əliyev taekvondo üzrə Avropa çempionatının mükafatçıları və Taekvondo

Federasiyasının nümayəndələri ilə xatirə Ģəkli çəkdirdi.

21. 06. 2006

AzərTAc

125


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev “Total” Ģirkətinin

həvəskar futbol komandasının üzvlərini qəbul etmiĢdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev iyunun 23-də Prezident sarayında “Total-Azərbaycan

Ģirkətinin baĢ meneceri Tyeri Normanın rəhbərlik etdiyi “Total” Ģirkətinin həvəskar futbol komandasının

üzvlərini qəbul etmiĢdir.

Dövlətimizin baĢçısı qonaqları salamlayaraq dedi ki, “Total” Ģirkəti Bakıda çoxdan fəaliyyət göstərir. Ancaq

ilk dəfədir ki, onun futbol komandası Azərbaycana gəlibdir. Bunun özü gözəl göstəricidir, bizim

münasibətlərimizi əks etdirir. Həm “Total”ın Azərbaycandakı fəaliyyətini göstərir, həm də Fransa ilə

Azərbaycan arasında olan dostluq münasibətlərinin əlamətidir. Bizim münasibətlərimiz çox uğurla inkiĢaf edir.

“Total” Ģirkətinin də bu iĢdə fəaliyyəti çox böyükdür.

“Total-Azərbaycan” Ģirkətinin baĢ meneceri Tyeri Norman qəbula görə respublikamızın Prezidentinə

minnətdarlığını bildirdi və həvəskar futbol komandasının üzvlərini təqdim etdi. O, komandanın Bakıda bir neçə

oyun keçirdiyini bildirdi, Prezident Ġlham Əliyevin Azərbaycanda idmanın inkiĢafına böyük diqqət və qayğı

göstərdiyi barədə məlumatları olduqlarını bildirdi. Tyeri Norman Fransa milli yığma komandasının üzvləri

tərəfindən xüsusi olaraq Azərbaycan Prezidentinə göndərdikləri və üzərində oyunçuların imzaları olan futbol

topunu dövlətimizin baĢçısına təqdim etdi.

Prezident Ġlham Əliyev qonaqlarla xatirə Ģəkli çəkdirdi.

23. 06. 2006

AzərTAc

126


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Bakıda sərbəst güləĢ və yunan-roma güləĢi üzrə “Qızıl Qran-pri”

Beynəlxalq turnirinin final mərhələsinin açılıĢ mərasimində

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir

Ġyunun 23-də Heydər Əliyev adına Ġdman-konsert kompleksində sərbəst güləĢ və yunan-Roma güləĢi üzrə

“Qızıl Qran-pri” beynəlxalq turnirinin final mərhələsinin açılıĢ mərasimi olmuĢdur.

Mərasimə toplaĢanlar Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevi hərarətlə qarĢıladılar.

YarıĢda 28 ölkədən 200-dək idmançı (kiĢilər və qadınlar) iĢtirak edir. Onlar 7 çəki dərəcəsində

yarıĢacaqlar. Azərbaycan 11 güləĢçi ilə təmsil olunmuĢdur.

Turnirin əvvəlki mərhələlərinin keçirildiyi ölkələrin bayraqları salona gətirildi.

TamaĢaçılar açılıĢdan əvvəl göstərilən və zəmanəmizin görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin

xatirəsinə həsr olunmuĢ “HəmiĢə bizimlədir” musiqili klipini sürəkli alqıĢlarla qarĢıladılar.

Azərbaycanın Dövlət himni səsləndi.

Sonra iĢtirakçı ölkələrin təmsilçilərinin paradı keçirildi.

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov mərasimdə çıxıĢ edərək, Azərbaycanın mötəbər beynəlxalq

yarıĢlar keçirilməsində zəngin təcrübəsi olduğunu, ölkədə idmanın inkiĢafı, onun maddi-texniki bazasının

möhkəmlənməsi sahəsində mühüm iĢlər görüldüyünü bildirdi. Nazir dedi ki, Azərbaycan idmanı öz inkiĢafının

keyfiyyətcə yeni mərhələsini yaĢayır, idmançılarımızın bütün uğurları, idmana və bədən tərbiyəsinə daim qayğı

göstərmiĢ ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə bağlıdır. Ulu öndərin bu sahədəki uzaqgörən

siyasətini hazırda dövlətimizin baĢçısı Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev uğurla davam

etdirir. Azərbaycan idmanın dünyada nüfuzunun yüksəlməsi, respublikamızın idman ölkəsinə çevrilməsi bunun

nəticəsidir.

A.Rəhimov indiki yarıĢların Azərbaycan paytaxtında keçirilməsi təĢəbbüsünə görə Beynəlxalq GüləĢ

Federasiyaları Assosiasiyasının (FĠLA) rəhbərliyinə təĢəkkür etdi, idmançılara uğurlar arzuladı.

FĠLA-nın prezidenti Rafael Martinetti mərasim iĢtirakçılarını salamlayaraq, dünyanın bir sıra tanınmıĢ

güləĢçilərinin Bakı turnirində iĢtirakını mühüm hadisə adlandırdı. O dedi ki, Azərbaycan indiki turnirin

keçirilməsi üçün təsadüfən seçilməmiĢdir. Bu, Azərbaycanda beynəlxalq miqyaslı idman tədbirlərinin təĢkili

sahəsində gözəl ənənələrlə bağlıdır. FĠLA rəhbəri idmanın inkiĢafına qayğı və diqqət yetirdiyinə, turnirin

yüksək səviyyədə təĢkilinə görə dövlətimizin baĢçısı Ġlham Əliyevə təĢəkkürünü bildirdi.

YarıĢın TəĢkilat komitəsinin sədri, Azərbaycan GüləĢ Federasiyasının prezidenti Abbas Abbasov

çıxıĢında dedi ki, son illər ölkəmizdə beynəlxalq güləĢ yarıĢları dəfələrlə uğurla keçirilmiĢdir. Ümummilli lider

Heydər Əliyev idmanın inkiĢafına böyük əhəmiyyət verirdi, onun təĢəbbüsü ilə bütün ölkədə çoxsaylı idman

qurğuları ucaldılmıĢdır. Bu ənənə, idmançılarımıza yüksək qayğı Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən davam

etdirilir.

Milli güləĢlə məĢğul olan idmançıların və incəsənət ustalarının çıxıĢları oldu.

FĠLA-nın prezidenti Rafael Martinetti bu beynəlxalq idman təĢkilatı tərəfindən təsis olunmuĢ ilk qızıl

ordeni Azərbaycan dövlətinin baĢçısı Ġlham Əliyevə təqdim etdi. Azərbaycan GüləĢ Federasiyasının baĢçısı

Abbas Abbasov isə Prezident Ġlham Əliyevə federasiyanın kubokunu təqdim etdi.

Sonra yunan-Roma güləĢi üzrə yarıĢ baĢlandı. 55 kiloqramadək çəki dərəcəsində güləĢən Azərbaycan

pəhləvanı RövĢən Bayramov finalda Gürcüstan idmançısı ilə qarĢılaĢdı və ölkəmizə ilk qızıl medalı qazandırdı.

Prezident Ġlham Əliyev “Qızıl Qran-pri” turnirinin ilk qalibinə qızıl medalı təqdim etdi.

Dövlətimizin baĢçısı idmançılarla və FĠLA rəhbərliyi ilə xatirə Ģəkli çəkdirdi.

23. 06. 2006

AzərTAc

127


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsində Bolqarıstan nümayəndə heyəti ilə görüĢ

Sentyabrın 19-da Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə ölkəmizdə

səfərdə olan Bolqarıstan Respublikasının Gənclər və İdman Dövlət Agentliyinin rəhbəri Vesla Leçeva və

onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında keçirilən

görüşdə MOK-un vitse-prezidenti Xəzər İsayev, gənclər və idman nazirinin müavini İsmayıl İsmayılov, MOK

İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Olimpiya çempionu Zemfira Meftəhətdinova da iştirak edirdilər. Görüşdən əvvəl

qonaqlar MOK-un inzibati binasında yerləşən Olimpiya muzeyi ilə tanış oldular.

Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə qonaqları salamlayaraq, onların

Azərbaycana gəliĢindən məmnun olduğunu bildirdi. Azərbaycan Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin Milli

Olimpiya Komitəsinə də rəhbərlik etdiyini xatırladan Çingiz Hüseynzadə Vesla Leçevaya ölkə idmanına

göstərilən dovlət qayğısından ətraflı danıĢdı.

Bolqarıstanın Gənclər və Ġdman Dövlət Agentliyinin rəhbəri Vesla Leçeva öz çıxıĢında Olimpiya Hərəkatı

və dəyərlərinin dünya xalqlarının daha sıx birləĢməsində böyük rol oynadığını önə çəkdi. Azərbaycanın adlısanlı

idmançılarının gənc nəsil üçün örnək olduğunu deyən xanım Leçeva daha sonra bildirdi: "Bir neçə ay

əvvəl Azərbaycan gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Ölkəmizdə qonaq idi. O, bizi Azərbaycana dəvət etdi.

Bu, bir daha ölkələrimiz arasında yaxĢı münasibətlərin olduğunu göstərir. Biz bu əlaqələrin və belə görüĢlərin

davam etməsini, daha da geniĢlənməsini istəyirik". Pekin Olimpiya Oyunları ərəfəsində əməkdaĢlıq üçün geniĢ

imkanların yarandığını nəzərə çatdıran Vesla Leçeva Bolqarıstan və Azərbaycan idmançıları arasında təcrübə

mübadiləsinin aparılmasının vacibliyini də vurğuladı. O, ölkəmizdə idmana göstərilən xüsusi diqqəti önə

çəkərək, burada az bir müddət ərzində inĢa edilən idman qurğularına valeh olduğunu bildirdi. Xamm Laçeva bu

sahədə Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə etmək üçün Bolqarıstan rəhbərliyinə məlumat verəcəyini də

gizlətmədi.

Çingiz Hüseynzadə Bolqarıstan Olimpiya Komitəsinin 80 illik yubileyində iĢtirak etdiyini deyərək, bu

ölkənin Ġdman Akademiyasının yüksək standartlara cavab verdiyini, gənc idmançılar nəslinin yetiĢməsi üçün bu

təhsil ocağında hər cür Ģəraitin olduğunu vurğuladı. Gələcək planlardan danıĢan Çingiz Hüseynzadə bunları

qeyd etdi: "Azərbaycanda çoxlu olimpiya idman kompleksləri tikilir. Bizim əsas məqsədimiz respublikamızın

hər bir rayonunda idman qurğuları inĢa etməkdir. Son illər rayonlarda, əsasən, üzgüçülük hovuzları tikilməyə

baĢlanıb. 1997-ci ildə cənab Ġlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçiləndən sonra ölkənin

bütün bölgələrində idman zalları və qurğularının tikilməsi barədə qərar qəbul olundu. Yay və qıĢ mövsümləri

üçün meydançalar və üzgüçülük hovuzlarının tikintisi istiqamətindəki iĢləri indi də davam edir. Milli Olimpiya

Komitəsi Gənclər və Ġdman Nazirliyi ilə birgə böyük Olimpiya muzeyinin tikintisini planlaĢdırır. Biz istəyirik

ki, gənclərimiz bu muzeyə gəlib, Azərbaycanda idmanın, Olimpiya Hərəkatının tarixini və inkiĢafını görsünlər,

onların idmana həvəsləri artsın. Bu yaxınlarda bu arzumuzu həyata keçirəcəyik".

Daha sonra ölkənin idman həyatı və idmançılarımızın beynəlxalq yarıĢlardakı uğurları barədə qonaqlara

ətraflı məlumat verən MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Bolqarıstan və Azərbaycanın idman

qurumları arasında sıx əməkdaĢlıq əlaqələrinin gələcəkdə də davam etdirilməsini arzuladı.

GÖrüĢün sonunda Çingiz Hüseynzadə və Vesla Leçeva bir-birinə xatirə hədiyyələri bağıĢladılar.

Ramin CƏLĠLOV,

Lətif ASLANOV

Olimpiya dünyası”, 23-25 sentyabr 2006-cı il

128


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə komitəsinin iclası keçirildi

Dekabrın 20-də MOK-un inzibati binasında Milli Olimpiya Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirildi.

İclasda gündəlikdə duran 4 məsələ - "Təşkilati məsələ", "Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 2006-cı

il üçün hesabatı", "Pekin-2008 Oyunlarına hazırlıq barədə" və "Cari məsələlər" müzakirə edildi.

MOK Ġcraiyyə Komitəsinin iclasını giriĢ sözü ilə açan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz

Hüseynzadə təĢkilati məsələ ilə bağı Milli Olimpiya Komitəsi və Ġcraiyyə Komitəsinin tərkibində müəyyən

dəyiĢikliklərin edilməsinin vacibliyini vurğuladı. Çingiz Hüseynzadə BOK-un strukturuna uyğun olaraq

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin strukturunda I vitse-prezident vəzifəsinin ləğv edildiyini və onun

əvəzinə vitse-prezident vəzifəsinin əlavə olunduğunu bildirdi. Sonra Milli Olimpiya Komitəsinin vitseprezidenti

və Ġcraiyyə Komitə-sinin tərkibinə yeni üzvlərin qəbul olunması üçün səsvermə keçirildi. Ġcraiyyə

Komitəsi üzvlərinin yekdil rəyinə əsasən, gəclər və idman naziri Azad Rəhimov MOK-un vitse-prezidenti

seçildi. Gənclər və idman nazirinin müavini Ġsmayıl Ġsmayılov isə Ġcraiyyə Komitəsinə üzv qəbul olundu.

Ġclasın gündəliyində duran 2-ci məsələ ilə bağlı məruzə edən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti

Çingiz Hüseynzadə Azərbaycan idmançılarının bu il keçirilən müxtəlif beynəlxalq yarıĢlarda yüksək

nailiyyətlərə imza atdığını bildirərək, qazanılan 282 medalın əksəriyyətinin Olimpiya idman növlərində əldə

olunduğunu qeyd etdi. XXIX Yay Olimpi-ya Oyunlarına hazırlıq prosesinin uğurla getdiyini bildirən Çingiz

Hüseynzadə Azərbaycan Olimpiya yığma komandasının Pekin-2008-də daha geniĢ heyətlə iĢtirak etmək

gücündə olduğunu diqqətə çatdırdı. O, təlim-məĢq toplanıĢları və lisenziya xarakterli yarıĢlarda iĢtirak etmək

üçün idmançılara hər bir Ģəraitin yaradıldığını önə çəkərək, bu məsələnin Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya

Komi-təsinin prezidenti cənab Ġlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində saxladığını xüsusilə vurğuladı.

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov 2008-ci il Pekin Olimpiya Oyunlarına hazırlığın gediĢi ilə bağlı

məruzəsində yığma komandalara istedadlı atletlərin cəlb edil-məsi, idmançılarımızın yüksək hazırlıq prosesi

keçmələri, onların lazımi yarıĢ təcrübəsi qazanmaları üçün məqsədyönlü tədbirlər planının həyata keçirilməsi

barədə məlumat verdi. Azad Rəhimov cari ildə əldə olunan nailiyyətlərin 2007-ci ildə də təkrarlanacağına və

atletlərimizin Pekin Olimpiadasına daha çox lisenziya qazanacaqlarına ümidvar olduğunu dedi. Sonra Milli

Olimpiya Komitəsinin baĢ katibi Ağacan Abiyev, Ġcraiyyə Komitəsinin üzvü Zərifə Salahova, voleybol üzrə

yığma komandamızın baĢ məĢqçisi Faiq Qarayev və Ġcraiyyə Komitəsinin digər üzvləri çıxıĢ edərək, iclasın

gündəliyində duran məsələlər barədə öz fikirlərini bildirdilər.

Olimpiya dünyası”, 23-25 dekabr 2006-cı il

129


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsi 2006-cı ilə yekun vurmuĢ, idmançılara, məĢqçilərə və

idman mütəxəssislərinə mükafatlar təqdim olunmuĢdur.

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə iĢtirak etmiĢdir

Dekabrın 26-da Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) 2006-cı ilə yekun vurmuĢ, idmançılara, məĢqçilərə və

idman mütəxəssislərinə mükafatlar təqdim olunmuĢdur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə

iĢtirak etmiĢdir.

Dövlətimizin baĢçısı əvvəlcə MOK-un inzibati binasının foyesində “Olimpiya hərəkatı tarixi - antik və

müasir dövr” sərgisi ilə tanıĢ oldu. Prezidentə məlumat verildi ki, bu sərgi həm də orta məktəb Ģagirdləri üçün

nəzərdə tutulmuĢdur. Onlar qıĢ tətili günlərində buraya gələrək sərgi ilə yaxından tanıĢ olacaq, olimpiya

hərəkatının tarixi, ölkəmizin idmançılarının yay və qıĢ Olimpiya Oyunlarında iĢtirakı ilə bağlı dəyərli

məlumatlar əldə edəcəklər.

Prezident Ġlham Əliyev idmanın bütün sahələrini əhatə edən, o cümlədən ölkəmizin idman nailiyyətlərini

əks etdirən fotoĢəkillərə, olimpiya çempionlarının qazandıqları medallara, kuboklara və digər mükafatlara,

respublikamızda olimpiya dünyası ilə bağlı nəĢr olunmuĢ kitab, jurnal və qəzetlərə, MOK-a təqdim edilmiĢ

xatirə hədiyyələrinə, poçt markalarına baxdı. Sərginin “Ġdman ulduzları”, “Görkəmli idman xadimləri”,

Azərbaycanda boksun inkiĢaf tarixi”, “Azərbaycanda güləĢin inkiĢaf tarixi”, “Velosiped dünyası”, “Heydər

Əliyev və Azərbaycanda olimpiya hərəkatı” fotoguĢələri diqqəti cəlb edirdi.

Sonra mərasim keçirildi. MOK-un Ġcraiyyə Komitəsinin iclas salonuna toplaĢanlar dövlətimizin baĢçısını

alqıĢlarla qarĢıladılar.

Mərasimi MOK-un vitse-prezidenti ÇĠNGĠZ HÜSEYNZADƏ açaraq dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident!

Xanımlar və cənablar!

Bildiyiniz kimi, bu il dekabrın 20-də Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilmiĢ,

MOK-un 2006-cı ildəki fəaliyyəti müzakirə olunmuĢdur. Hesabatda Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin

2006-cı il ərzində gördüyü bütün iĢlər öz əksini tapmıĢdır.

Bundan baĢqa, MOK-un Ġcraiyyə Komitəsinin iclasında Pekin yay Olimpiya Oyunlarına hazırlıq məsələsi

müzakirə edilmiĢdir. Bununla əlaqədar Ġcraiyyə Komitəsinin hər bir üzvünə müəyyən idman növləri üzrə

federasiyalarla iĢləmək, onlara kömək etmək tapĢırılmıĢ, Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri arasında iĢ bölgüsü

aparılmıĢdır.

Ġclasda təĢkilati məsələlərə də baxılmıĢ, gənclər və idman naziri Azad Rəhimov MOK-un vitse-prezidenti,

gənclər və idman nazirinin müavini Ġsmayıl Ġsmayılov Ġcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilmiĢlər.

Sonra gənclər və idman naziri, MOK-un vitse-prezidenti AZAD RƏHĠMOV çıxıĢ edərək dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident!

Hörmətli mərasim iĢtirakçıları!

Əziz idmançılar!

Cənab Prezident, ilk növbədə, mən Sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu, çox yüksək bir

etimaddır və mən idman ictimaiyyəti qarĢısında söz verirəm ki, öz qüvvəmi idmanın inkiĢafına həsr edəcək, bu

iĢdə əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Ġdmanla bağlı olan mütəxəssislər və ən

yüksək nailiyyətlər qazanmıĢ idmançılar bu gün buraya yığıĢıblar. Biz çox Ģadıq ki, bu il də Azərbaycanın

bayrağı dəfələrlə dünyanın müxtəlif yerlərində ucalıbdır. Bizim ulu öndərimiz, ümummilli liderimiz Heydər

Əliyevin arzularını siz idmançılar həyata keçirirsiniz.

Cənab Prezident, sözsüz ki, bizi bu nailiyyətlərə Sizin idmana göstərdiyiniz diqqət və qayğı gətirib

çıxarıbdır. Biz hamımız söz veririk ki, Olimpiya oyunlarına hazırlıq baxımından çox məsul dövr olan 2007-ci

ildə bütün qüvvəmizi idmanın inkiĢafına, Azərbaycan bayrağının yüksəlməsinə həsr edəcəyik. Etimadınıza görə

bir daha çox sağ olun.

X X X

Sonra Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Ġlham Əliyevə Mərkəzi Ordu Ġdman

Klubunun (MOĠK) rəisi Natiq Əliyev hərbçilərin bu il Bakıda keçirilmiĢ güləĢ üzrə dünya çempionatından

xatirə olaraq xüsusi plaket, Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlqar Rəhimov komitənin bu il tamam

olmuĢ 10 illiyi ilə əlaqədar ilk dəfə təsis edilmiĢ paralimpiya medalının vəsiqəsini, yubileyə həsr olunmuĢ kitabı

və diski, tanınmıĢ futbolçu, əməkdar idman ustası Ələkbər Məmmədov isə fotoĢəkil təqdim etdilər.

130


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

MOK-un Ġcraiyyə Komitəsinin üzvü Zərifə Salahova dövlətimizin baĢçısını doğum günü münasibətilə

idmançılar adından təbrik etdi, ona uzun ömür, cansağlığı arzuladı və xatirə hədiyyələri verdi.

X X X

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev mərasimdə nitq söylədi.

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin

nitqi

-Əziz dostlar!

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Əziz idmançılar!

Ġlk növbədə, bu gözəl hədiyyələrə görə sizə öz təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu hədiyyələr mənim

üçün çox əzizdir. Çünki onlar bizim idman ictimaiyyətinin gördüyü iĢləri əks etdirir. Həm fotoĢəkil, eyni

zamanda, Milli Paralimpiya Komitəsinin hədiyyələri, idmançıların, hərbçilərin hədiyyələri bir daha onu göstərir

ki, Azərbaycanda idman çox sürətlə və hərtərəfli inkiĢaf edir. Ġdmanın bütün növləri inkiĢaf edir, eyni zamanda,

idman cəmiyyətləri, müxtəlif qurumlar, federasiyalar, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və Ġdman Nazirliyi

həmiĢə olduğu kimi, 2006-cı ildə də bir komanda Ģəklində fəaliyyət göstərmiĢlər. Bu, Azərbaycanda son illər

ərzində idman sahəsində əldə edilən uğurların əsas amili, əsas səbəbidir. Azərbaycanda bütün aidiyyəti orqanlar

səmərəli iĢləyirlər, bir-biri ilə daim əlaqədədirlər. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın idman

potensialı möhkəmlənsin, maddi-texniki baza güclənsin və idmançıların beynəlxalq yarıĢlarda uğurlu çıxıĢları

təmin edilsin.

Bizim görüĢlərimiz ənənəvi xarakter daĢıyır. Hər ilin sonunda bu görüĢlər keçirilir, məsələlər müzakirə

olunur. Artıq qeyd edildi ki, Milli Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin toplantısında hesabat-məlumat

dinlənilmiĢdir. Yəni bu gün buna bir daha qayıtmağa ehtiyac yoxdur. Hər ilin sonunda idmançıları

mükafatlandırırıq, idman xadimlərinin fəaliyyətini qiymətləndiririk və bütövlükdə, idman ilinə yekun vururuq.

Deyə bilərəm ki, 2006-cı il bu baxımdan uğurlu olmuĢdur. Azərbaycanın bütün sahələrindəki kimi, idman

sahəsində də sevindirici anlar çox olmuĢdur. Ġlk növbədə, idmançılarımızın beynəlxalq yarıĢlarda uğurlu çıxıĢı

bizi çox sevindiribdir. 287 medalın qazanılması çox böyük nəticədir. Nəzərə alaq ki, bu gözəl ənənə uzun

illərdir yaĢayır, Azərbaycanın idman potensialı möhkəmlənir, yeni gənc nəsil yetiĢir, yeniyetmələr artıq öz

imkanlarını gücləndirirlər. 10 il bundan əvvəl uĢaq idmanında məĢğul olanlar bu gün artıq Azərbaycanın milli

komandalarını beynəlxalq yarıĢlarda təmsil edirlər. Bu, çox önəmlidir. Çünki gənc nəslin idmanla məĢğul

olması hər bir ölkənin idman potensialının möhkəmlənməsi deməkdir. Biz çox Ģadıq ki, Azərbaycanda idmana

maraq artmaqdadır. Yəni maraq nəinki azalmır, hətta artır. Çünki Azərbaycanda idmançı olmaq çox Ģərəfli bir

iĢdir. Ġdman Ģöhrətinin qaldırılması, idmançılara olan qayğı və onların cəmiyyətdəki rolu, əlbəttə, uĢaqları da

idmanla məĢğul olmağa sövq edir. Bu, çox vacib bir amildir.

Digər tərəfdən, əlbəttə, müasir idman infrastrukturunun yaradılması. Əgər bunlar olmasa, idmanı inkiĢaf

etdirmək mümkün olmayacaqdır. Yəni, bu müxtəlif amillər birləĢəndə, hər bir ölkədə idman uğurları da

müĢahidə olunur və Azərbaycanda bunlar var.

Qeyd etdiyim kimi, bütün idman qurumları bir məqsədə qulluq edir. Ġdmanın maddi-texniki bazası

möhkəmlənir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda indi regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət proqramı icra edilir.

Ancaq hamımız yaxĢı bilirik ki, regionlarda yeni müasir qurğuların tikilməsi məhz idman obyektlərindən

baĢlanmıĢdır. 2000-ci ildə biz bu təĢəbbüslə çıxıĢ etdik və ondan sonra Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində çox

müasir, gözəl idman kompleksləri tikilibdir. Bu tikintilər davam edir, indi 10 rayonda yeni idman kompleksləri

tikilir və əlbəttə ki, tam dünya standartlarına cavab verəcəkdir.

Mingəçevir avarçəkmə bazasında, nəhayət ki, iĢlər baĢlanır və 2007-ci ildə bazanın tamamilə yenidən

qurulması nəzərdə tutulur. Bu, beynəlxalq səviyyəli bir baza olacaqdır. Ġdman qurğularının tikintisi, əlbəttə,

idmançılar üçün də böyük dəstəkdir və gənc nəslin yetiĢməsi üçün vacib məsələdir. Bu, bir tərəfdən. Digər

tərəfdən, təlim-məĢq toplanıĢlarının vaxtlı-vaxtında keçirilməsi, peĢəkarlıq səviyyəsinin qaldırılması, gündəlik

həyatda idmançılara olan münasibət, idman cəmiyyətlərinin möhkəmlənməsi - bütün bu amillər Azərbaycanda

idmanın inkiĢafına xidmət edir.

Azərbaycanda idmanın həm olimpiya, həm də qeyri-olimpiya növləri bərabər hüquqa malikdir. Heç bir

ayrı-seçkilik yoxdur və bu siyasət Azərbaycanda uzun illərdir aparılır. Ġstər olimpiya idman növü ilə, istərsə də

qeyri-olimpiya idman növü ilə məĢğul olan idmançılara biz həmiĢə eyni gözlə baxırıq. Bu, belə də olmalıdır.

Çünki hər bir idmançı beynəlxalq yarıĢlarda Azərbaycanın idman Ģöhrətini ucaldır. Ġndi dünyada idmana yeni

prizmadan yanaĢırlar, xüsusilə olimpiya hərəkatına. Ölkələr olimpiya oyunlarında öz aralarında mübarizə

131


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

aparırlar. Bəlkə də bu - olimpiya oyunları, olimpiya hərəkatı yeganə geniĢ sülhməramlı mübarizə formatıdır.

Azərbaycan da olimpiya hərəkatında çox fəal bir ölkədir. Bizim səylərimiz, təĢəbbüslərimiz və əldə etdiyimiz

nailiyyətlər beynəlxalq və Avropa olimpiya komitələri tərəfindən daim qeyd olunur. Bölgədə idmanın inkiĢafı

üçün Azərbaycanın rolu da artıq hamı üçün bəllidir. Azərbaycanda keçirilən mötəbər beynəlxalq yarıĢlar

beynəlxalq idman aləminin ölkəmizə olan münasibətinin əlamətidir. Bu bir daha göstərir ki, biz ən böyük, ən

geniĢ beynəlxalq idman yarıĢlarının keçirilməsində çox səriĢtəliyik. Əlbəttə, bu ona gətirib çıxarır ki, növbəti

idman yarıĢları da Azərbaycanda keçirilir.

Məsələn, 2007-ci il bu baxımdan çox əhəmiyyətli olacaqdır. GüləĢin bütün növləri üzrə dünya çempionatı

Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Eyni zamanda, bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatı Azərbaycanda

keçiriləcəkdir. Bu çempionatın keçirilməsinin tarixi də çox maraqlıdır. Çünki əvvəl çempionatın baĢqa ölkədə

keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Amma sonra müəyyən səbəblərə görə bu, baĢ tutmadı və Beynəlxalq Bədii

Gimnastika Federasiyası Azərbaycandan xahiĢ etdi ki, çempionata ev sahibliyi etsin. Nəzərə alınıb ki,

ölkəmizdə dünya çempionatı ən yüksək səviyyədə keçirilmiĢdir. Bu məqsədlə, yəni bu iki çempionatı yüksək

səviyyədə keçirmək üçün indi Heydər Əliyev adına Ġdman-Konsert Kompleksində böyük yenidənqurma, bərpa

iĢləri görülür. Bildiyiniz kimi, bir müddət bundan əvvəl orada təmir iĢləri aparılmıĢdı. Ġndiki təmir iĢləri bu

gözəl idman obyektini ən yüksək dünya səviyyəsinə çatdıracaqdır.

2007-ci il Pekin Yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq baxımından da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Demək

olar, həlledici il olacaqdır. Əminəm ki, 2007-ci ildə bizim idmançılarımız beynəlxalq yarıĢlarda yaxĢı nəticələr

göstərəcəklər. Ondan sonra yəqin lisenziya turnirləri baĢlanacaq və maksimum çalıĢmalıyıq ki, lisenziyaları əldə

edək. 2008-ci ildə keçiriləcək Yay Olimpiya oyunları da yəqin ki, daha da gərgin olacaqdır. Çünki dünyada

rəqabət artır. Artıq müxtəlif ölkələrdə, hətta böyük idman ənənələri olmayan ölkələrdə idmana böyük diqqət

göstərilir və idman ölkələrin ictimai həyatında mühüm amilə çevrilir. Yəni biz bilirik ki, rəqabət çox güclü

olacaqdır. Ona görə gərək müxtəlif idman növlərində yaxĢı hazırlaĢaq. 2007-ci ildə, ilin sonuna qədər təxminən

bilməliyik ki, biz olimpiya oyunlarında hansı heyətlə iĢtirak edəcəyik. Müstəqil Azərbaycanın olimpiya

oyunlarında - həm Sidney, həm də Afina Olimpiya oyunlarında, iĢtirakı çox uğurlu olmuĢdur. Əminəm ki, bu

gözəl ənənələr davam edəcək və idmançılarımız ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəklər.

2006-cı il, eyni zamanda, ona görə yadda qalacaq ki, Azərbaycan bizim üçün çox yeni, bəlkə də, bəzilərini

təəccübləndirən təĢəbbüslə çıxıĢ etmiĢdir: 2016-cı ildə Yay Olimpiya oyunları Azərbaycanda keçirilsin. Biz bu

təĢəbbüsü irəli sürəndə, əlbəttə ki, imkanlarımızı qiymətləndirmiĢdik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan

olimpiya oyunları keçirmək üçün bütün imkanlara malikdir. 2016-cı ildə Yay Olimpiya oyunlarının harada

keçiriləcəyi hələ ki, bəlli deyil, müxtəlif ölkələr öz namizədliklərini irəli sürmüĢdür, o cümlədən Azərbaycan.

Bir tərəfdən, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda idman hərəkatına, olimpiya hərəkatına və bütövlükdə idmanın

inkiĢafına həqiqətən çox böyük diqqət göstərilir və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan artıq dünyada idman ölkəsi

kimi tanınır. Digər tərəfdən, bütövlükdə, müstəqil Azərbaycanın qüdrətini, imkanlarını, potensialını göstərir.

Olimpiya oyunları keçirmək asan məsələ deyil. Əgər biz belə bir təĢəbbüslə çıxıĢ etmiĢiksə, deməli,

özümüzə güvənirik, öz imkanlarımıza güvənirik. Əminəm ki, əgər bu böyük Ģərəf Azərbaycana verilərsə, biz

Olimpiya oyunlarını ən yüksək səviyyədə keçirəcəyik.

Mən xatırlayıram, haradasa, 5-6 il bundan əvvəl müsahibələrin birində jurnalist sual vermiĢdi ki, indi

Azərbaycanda böyük uğurlar var, Azərbaycanda Olimpiya Oyunları keçirilə bilərmi? Sözün düzü, o vaxt mən

bu suala cavab vermədim. Çünki hesab edirdim, biz hələ buna hazır deyilik. Amma bu gün mən əminəm ki, biz

buna hazırıq. Nəzərə alsaq ki, 2016-cı il on ildən sonra gələcək, əlbəttə, o vaxta qədər Azərbaycanda oyunları ən

yüksək səviyyədə keçirmək mümkün olacaqdır. Biz nəyə görə belə əminik?! Ona görə ki, ölkəmizin imkanları

artır, iqtisadi potensial artır, beynəlxalq mövqelər möhkəmlənir, Azərbaycan regional çərçivədə lider dövlətdir

və bizim gələcəyimiz də çox parlaq olacaqdır. Bilirik ki, bizi nələr gözləyir. Bilirik ki, imkanlarımız nəyə

çatacaq. Ona görə mən bir müddət bundan əvvəl göstəriĢ vermiĢdim ki, biz belə bir müraciəti edək. Nəzərə alsaq

ki, Azərbaycan belə müraciətlə ilk dəfə çıxıĢ edir, ola bilsin, biz bu iĢdə uğur qazana bilməyək. Əgər 2016-cı

ildə bu oyunların keçirilməsi baĢqa ölkəyə, baĢqa Ģəhərə həvalə olunarsa, ondan sonra 2020-ci il gəlir. Mən

Ģübhə etmirəm ki, bizim belə təĢəbbüsümüz və bu iĢə sədaqətimiz uğura gətirib çıxaracaqdır.

Azərbaycanın hərtərəfli inkiĢafı göz qabağındadır və idman ictimai həyatın çox böyük hissəsidir, böyük

amilidir. Ġdman həm ölkənin nüfuzu, ölkənin imici deməkdir, həm də gənc nəslin yetiĢdirilməsi, vətənpərvərlik

ruhunda tərbiyəsi deməkdir, fiziki sağlamlıq deməkdir. Fiziki cəhətdən sağlam insanlar mənəvi cəhətdən də

sağlam olurlar. Yəni hər bir ölkənin inkiĢafı üçün idmanın çox böyük əhəmiyyəti var. Biz bunu Azərbaycanda

çox yaxĢı bilirik və uzun illər idmana, idmançılara göstərilən münasibət bunun ən yaxĢı nümunəsidir.

Ġdmançılar gərək yaxĢı təmin edilsinlər, onların idmanla məĢğul olmaları üçün Ģərait yaxĢı olmalıdır, məiĢət

problemləri də həll edilməlidir. Elə etməliyik ki, onları məiĢət problemləri düĢündürməsin, yalnız və yalnız

məĢqlərlə məĢğul olsunlar, öz peĢəkarlığını artırsınlar və doğma Vətənimizin bayrağını beynəlxalq yarıĢlarda

daim uca tutsunlar. Biz hər dəfə bunu görəndə, beynəlxalq yarıĢlarda Azərbaycanın nümayəndələrinin uğurlarını

132


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

görəndə hər bir vətənpərvər insan, hər bir vətəndaĢ haqlı olaraq qürur hissi keçirir. Bu sevinci xalqa bəxĢ etdiyi

üçün mən bütün idmançılara, onların məĢqçilərinə, idman mütəxəssislərinə öz minnətdarlığımı bildirmək

istəyirəm.

Gələn il, 2007-ci il mənim üçün də çox əlamətdar olacaqdır. Çünki mən Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti vəzifəsinə 1997-ci ildə seçilmiĢəm və artıq bunun on ili olacaqdır. Bu on il də böyük tarixi bir

dövrdür. Hesab edirəm ki, bu on ildə Azərbaycan idmanının Ģöhrəti yüksəklərə qalxmıĢdır. Bizim bütün

planlarımız həyatda öz əksini tapdı və gələcək planlarımız da öz əksini tapacaqdır. Çünki artıq bunu deməyə

bizim tariximiz imkan verir, verilən bütün vədlərin həyatda öz əksini tapması imkan verir.

Mən həmiĢə idmançılarla görüĢəndə çox Ģad oluram, onları görürəm, bütün idmançıların nailiyyətləri ilə

maraqlanıram. Düzdür, əvvəlki illərdən fərqli olaraq, indi bəlkə də buna o qədər vaxt sərf edə bilmirəm. Ona

görə bəzi hallarda siyahılarda mənim üçün tanıĢ olmayan adları görəndə deyirəm ki, bu, kimdir, mən bunu niyə

tanımıram. Çünki mən bütün idmançıları Ģəxsən tanıyırdım və tanımaq istəyirəm. Onların imkanlarını da

bilirəm. Artıq son müddət ərzində görəndə ki, siyahılara yeni, tanıĢ olmayan adlar daxil olur, bir tərəfdən,

təəssüf edirəm ki, onlarla görüĢməyə vaxtım olmayıbdır, digər tərəfdən isə sevinirəm, gənc nəsil yetiĢir. Deməli,

gənclər artıq böyük uğurlara nail olurlar. Beləliklə, Azərbaycanın idmanı yaĢayacaq, davam edəcəkdir.

Beləliklə, Azərbaycan xalqı yaĢayacaq, inkiĢaf edəcəkdir. Çünki idmançılar xalqın nümayəndələridir. Onlar

imkanlarını, bəzi hallarda sağlamlığını beynəlxalq yarıĢlarda Azərbaycanın üçrəngli bayrağının qaldırılmasına

həsr edirlər. Ona görə onların əməyi yüksək səviyyədə qiymətləndirilməlidir.

Mən fürsətdən istifadə edib, sizin hamınızı qarĢıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü,

Yeni il bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik etmək və 2007-ci ildə hamınıza uğurlar, cansağlığı arzulamaq

istəyirəm. Sağ olun.

X X X

Sonra Azərbaycanda idmanın inkiĢafında böyük rolu olmuĢ idmançıların, məĢqçilərin, idman

mütəxəssislərinin mükafatlandırılması oldu. MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə bildirdi ki, cənab

Prezident, ilin yekunlarına görə idmançılara pul mükafatı təqdim edilmiĢdir. Ġndi isə icazənizlə, yeni mənzillərin

orderləri veriləcəkdir. Ġlk növbədə, bizim bir maĢın mükafatımız vardır. Bu, boks üzrə gənclərdən ibarət

yığmanın baĢ məĢqçisi ġamil Əlimzanova verilir.

Dövlətimizin baĢçısı avtomobilin açarını ġamil Əlimzanova təqdim etdi.

Sonra Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev cüdo üzrə Avropa

çempionu Elnur Məmmədliyə, taekvondo üzrə Avropa çempionu Ġlkin ġahbazova, cüdo üzrə Avropa

çempionatının gümüĢ mükafatçısı Kifayət Qasımovaya, karate-do üzrə dünya və Avropa çempionu Qurban

Tağıyevə, boks üzrə Avropa çempionatının mükafatçısı Cavid Tağıyevə, boks üzrə yığma komandanın üzvü,

gənclər arasında Avropa çempionu, Dünya kuboku yarıĢının bürünc mükafatçısı Samir Məmmədova, güləĢ üzrə

əməkdar məĢqçi Soltan Kərimova, futbol veteranı Asif Əliyevə, boks üzrə yığma komandanın məĢqçisi Əsgər

Eyvazova, idman fotomüxbiri Dilavər Nəcəfova, basketbol üzrə yığma komandanın üzvü Zaur Xasayevə,

gimnastika üzrə əməkdar məĢqçi ElĢad Nərimanova, güləĢ üzrə dünya çempionatının gümüĢ mükafatçısı

RövĢən Bayramova, cüdo üzrə gənclərdən ibarət yığma komandanın məĢqçisi Ġbadulla ġahbanova, kinq-boksinq

üzrə dünya çempionu Eduard Tağıyevə, həndbol üzrə yığma komandanın kapitanı Marina Pankatskayaya,

Ģahmat üzrə Avropa çempionu Ġlahə Qədimovaya, Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və Ġdman Akademiyasının

prorektoru Qəhrəman Məmmədyarova, sərbəst güləĢ üzrə məĢqçi Xosrov Cəfərova, güləĢ üzrə məĢqçi CavanĢir

Qurbanova, otüstü xokkey komandasının üzvü Zərifə Zeynalovaya yeni mənzillərin orderlərini təqdim etdi.

Bildirildi ki, voleybol üzrə milli komandanın üzvü Valeriya Korotenkoya mənzilin orderi ona xarici

ölkədən yarıĢdan qayıtdıqdan sonra veriləcəkdir.

Prezident Ġlham Əliyev mərasim iĢtirakçılarını qarĢıdan gələn bayramlar münasibətilə bir daha təbrik etdi,

onların hər birinə xoĢbəxtlik, cansağlığı arzuladı.

AzərTAc

“Xalq qəzeti”, 27 dekabr 2006-cı il

133


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 15 yaĢı tamam oldu

1992-ci ildə Azərbaycanın idman və Olimpiya Hərəkatı tarixinə parlaq bir səhifə yazıldı. Martın 10-da

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin əsası qoyuldu. İndi bu dövrdən, nə az-nə çox, düz 15 il keçir. Hələ

2001-ci ildə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının onillik

yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması haqqında imzaladığı sərəncamda bildirilirdi: "Milli Olimpiya

Komitəsi Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının daha da genişlənməsi, onun maddi-texniki bazasının

mÖhkəmləndirilməsi, idmançılarımızın hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün onların beynəlxalq

yarışlarda iştirakının təmin olunması yolunda səmərəli fəaliyyət göstərir. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Milli

Olimpiya Komitəsi bu mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün ölkənin müxtəlif dövlət və ictimai

qurumları ilə, habelə dünyanın ayrı-ayrı olimpiya və idman təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri yarada

bilmişdir".

Milli Olimpiya Komitəsi 1992-1995-ci illərdə

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 1992-ci ildə yaradılmasına baxmayaraq, ölkəmiz həmin il

Barselonada keçirilən XXV Yay Olimpiya Oyunlarında müstəqil dövlət kimi təmsil oluna bilmədi. Çünki

qurum Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərə-findən tanınanadək lisenziya yarıĢları artıq baĢa çatmıĢdı. Ölkəmizin

5 idmançısı Barselona Olimpiadasında Müstəqil Dövlətlər Birliyinin birləĢmiĢ komandası tərkibində iĢtirak etdi.

Bununla belə, Barselona Oyunları Olimpiya tariximizin yeni bir səhifəsinə çevrildi. Məhz bu oyunlarda

Azərbaycan bayrağı qaldırıldı, Azərbaycan himni səsləndirildi. Ġdmançılarımız arasında ilk qızıl medala cüdoçu

Nazim Hüseynov sahib çıxdı. Barselona Oyunlarından sonra Milli Olimpiya Komi-təsi öz fəaliyyətini daha da

geniĢləndirməli, beynəlxalq Olimpiya Hərəkatına daha fəal qoĢulmalı idi. Ölkədə Olimpiya Hərəkatı ilə bağlı

müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunurdu. Lakin bu dövrdə istər təĢkilati məsələlərin həllində,

istərsə də idman göstəricilərində lazımi irəliləyiĢlər əldə olunmadı.

1994-cü ildə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samaranç, Milli Olimpiya

Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario Vaskes Rana, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqq

Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının təbliğinin vəziyyəti, Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti ilə tanıĢ olmaq

üçün Bakıya gəldilər. Qonaqlan qəbul edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev onlarla Azərbaycan Olimpiya

Hərəkatının real vəziyyəti, onun inkiĢaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi apardı. Ümumiyyətlə, 1992-

1997-ci illər arasında Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətində ən çox diqqəti cəlb edən iĢlər Avropa

Yeniyetmələrinin Olimpiya Günlərində iĢtirak və Bakıda Beynəlxalq QaçıĢ Günlərinin keçirilməsidir. O dövrdə

ən mühüm hadisə isə 1996-cı ildə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi ilk dəfə Olimpiya oyunlarına qatılmasıdır.

Bu tarixi hadisənin reallaĢmasında ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olmuĢdur. Atlanta

Oyunlarına hazırlıq haqqında dövlət rəhbərinin imzaladığı sərəncam, hazırlığın dövlətin daimi nəzarəti altında

saxlanması, idmançılara dövlət tərəfindən diqqət və qayğının gücləndirilməsi öz bəhrəsini verdi. Atlantada 23

idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan Olimpiya yığması bir medal qazandı. Sərbəst güləĢçi Namiq Abdullayev

möhtəĢəm yarıĢların gümüĢ medalına layiq görüldü.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətinin ilk 5 ilində iĢlər lazımi səviyyədə

qurulmamıĢdı. Bu dövr ərzində Olimpiya Hərəkatının öyrənilməsi, onun təbliği və inkiĢaf etdirilməsi,

beynəlxalq miqyasda rolunun dəyərləndirilməsi sahəsində heç bir təĢəbbüskarlıq göstərilməmiĢ, fəaliyyət yalnız

beynəlxalq və qitə olimpiya komitələrinin bəzi tədbirlərində iĢtirakla məhdudlaĢdırılmıĢdı.

1997-ci il Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətində dönüĢ ili oldu

Yuxarıda qeyd edilən bütün məsələlər Milli Olimpiya Komitəsinin 1997-ci il iyulun 31-də keçirilmiĢ

növbəti BaĢ Məclisində ciddi müzakirə olundu. Nəticədə komitənin yeni idarə heyəti mü-əyyənləĢdirildi. Ġlham

Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildi. Məhz bu dövrdən etibarən həyata keçirilən məqsədyönlü

tədbirlər nəticəsində Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətində canlanma baĢladı. Milli idman federasiyalarının

fəaliyyəti güclən-dirildi, MOK Ġcraiyyə Komitəsinin 1997-ci ildə keçirilən növbəti iclasında Sidney Oyunlarına

hazırlıq konsepsiyası təsdiq edildi, QıĢ Olimpiya Oyunlarında iĢtirakla bağlı vəziyyət müzakirəyə çıxarıldı,

Milli Olimpiya Akademiyasının təsis edilməsi haqqında qərar qəbul olundu. Qısa müddət ərzində beynəlxalq və

qitə olimpiya komitələri, habelə Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyası ilə əlaqələrin qurulması və

əməkdaĢlığın gücləndirilməsi istiqamətində əməli addımlar atıldı. 1998-ci ilin ilk ayların-dan idmançıların

beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirakını təmin etmək, təlim-məĢq toplanıĢlarının keçirmək istiqamətində də konkret iĢlər

həyata keçirildi. Həmçinin Olimpiya Hərəkatının, olimpizmin öyrənilməsinə də xüsusi diqqət yetirildi. 1998-ci

ildə Respublika Milli Olimpiya Akademiyasının əsası qoyuldu.

134


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Milli Olimpiya Komitəsinin əldə etdiyi ən böyük nailiyyətlərdən biri de qurumun maddi-texniki bazasının

yaradılması istiqamətində görülmüĢ iĢlər oldu. 2000-ci il oktyabrın 20-də paytaxtımızda yeni Olimpiya

Kompleksinin təntənəli açılıĢ mərasimi keçirildi. Mərasimdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev, ölkəmizə

qonaq gəlmiĢ Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqq, Avropa Olimpiya Komitəsinin baĢ katibi

Mario Peskante də iĢtirak etdilər. Jak Roqq açılıĢ mərasimindəki çıxıĢında Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatı və

idmanın inkiĢaf sürətindən, ona göstərilən qayğıdan, Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətindən məmnun

olduğunu qeyd etmiĢ və demiĢdir: "Sizin fəaliyyətiniz keçmiĢ sovet məkanında yaradılmıĢ bütün milli

olimpiya komitələri üçün bir nümunədir. Avropada məndən bu məkanda Olimpiya Hərəkatının inkiĢafı

barədə soruĢanda böyük məmnunluqla sizin ölkənizi misal göstərirəm".

1997-ci ildən baĢlayaraq, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, Milli

Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının, Avropa Olimpiya Komitəsinin baĢ məclislərində, digər tədbir və

görüĢlərdə daha yaxından iĢtirak etməyə baĢladı. Avropa Olimpiya Komitəsinin 2000-ci ilin noyabrında

PolĢanın paytaxtı VarĢava Ģəhərində keçirilən XXIX BaĢ Assambleyasında qurumun prezidenti Jak Roqq öz

çıxıĢında Olimpiya Hərəkatında fəal mövqe tutan ölkələr cərgəsində Azərbaycanın da adını çəkdi. O,

Azərbaycan idmançılarının Sidney Oyunlarında qazandıqları böyük nailiyyətlərin respublikada Olimpiya

Hərəkatına və idmana hərtərəfli qayğının nəticəsi olduğunu qeyd etdi. Jak Roqq Azərbaycanda yeni olimpiya

komplekslərinin tikintisi, idmançıların sosial problemlərinin həllinə qayğı və kütləvi idman sahəsindəki

fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirdi. BaĢ Assambleyada Avropa Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin

2001-ci ildəki iclasının Bakıda keçirilməsi qərara alındı. Aprelin 6-da Avropa Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə

Komitəsinin üzvləri respublikamızda Olimpiya Hərəkatının inkiĢafı ilə bağlı görülən iĢlərlə yaxından tanıĢ

olmaq imkanı qazandılar. Avropa Olimpiya Komitəsi Ġcraiyyə Komitəsinin iclasında Jak Roqqun Beynəlxalq

Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsinə namizədliyi irəli sürüldü.

Olimpiya idman komplekslərinin inĢası bütün bölgələri əhatə etdi

Tezliklə Milli Olimpiya Komitəsi ölkədə idmanın kütləviləĢməsinə nail olmaq, uĢaq və yeniyetmələr

arasında bu sahənin inkiĢafını sürətləndirmək, Olimpiya Hərəkatının geniĢ vüsət almasını təmin etmək

məqsədilə respublikanın bütün bölgələrində idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi iĢinə start

verdi. 2001-ci il martın 27-də Milli Olimpiya Komitəsinin yeni inzibati bi-nasının təntənəli açılıĢ mərasimi

keçirildi. Mərasimdə çıxıĢ edən ulu öndərimiz Heydər Əliyev təĢkilatın idmanın maddi-texniki bazasını

yaratmaq sahəsindəki quruculuq iĢlərini təqdirəlayiq sayaraq, Milli Olimpiya Komitəsinin baĢladığı bu xeyirxah

iĢin davam etdiriləcəyini vurğuladı. Çox keçmədi ki, ölkə rəhbərinin bu sözləri geniĢ əks-səda doğurdu və

ümummilli liderin idmanla, bədən tərbiyəsi ilə bağlı tövsiyələri layiqincə həya-ta keçirildi. Fərəhli haldır ki, bu

günədək Milli Olimpiya Komitəsi artıq Bakı, MaĢtağa, Naxçıvan, Gəncə, ġəki, Bərdə, Lənkəran, Quba, ġamaxı,

Zaqatala və DaĢkəsəndə dünya standartlarına cavab verən olimpiya komplekslərini idmançıların ixtiyarına verib.

Komplekslərdə id-manın futzal, həndbol, karate, güləĢ, gimnastika, cüdo, boks və digər növləri üzrə məĢqlər

aparılır. 2007-ci ildə Ağca-bədi, ĠmiĢli, Qobustan, Saatlı, Babək, Qax, AbĢeron, Goranboy, Ucar, Əli Bayramlı,

ġəmkir, Cəlilabad rayonlarında da olimpiya idman komplekslərinin inĢası nəzərdə tutulub.

Olimpizmin təbliğinə xidmət edən yeni mətbuat orqanları da nəĢr etdirildi

Milli Olimpiya Komitəsinin qarĢısında duran mühüm məsələlərdən biri də qurumun fəaliyyətini

iĢıqlandıran və əhali arasında olimpizmin təbliğinə xidmət edən mətbuat orqanlarını nəĢr etdirmək oldu. Milli

Olimpiya Komitəsinin "Olimpiya" jurnalının ilk nömrəsi 1998-ci ilin may ayında iĢıq üzü gördü. Bu,

respublikamızda nəĢr edilən ilk idman jurnalı idi. Artıq 9 ildir ki, bu jurnal iki dildə - Azərbaycan və ingilis

dillərində çap olunaraq, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, müxtəlif ölkələrin milli olimpiya ko-mitələri,

beynəlxalq federasiyalar və idman təĢkilatlarına çatdırılır. Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyət dairəsinin

geniĢlənməsi, ölkədə Olimpiya Hərəkatı və idmana marağın son dərəcə artması əlavə operativ informasiyanın

verilməsini zəruriləĢdirmiĢdi. Bunu nəzərə alan Milli Olimpiya Komitəsi özünün yeni mətbuat orqanım təsis

etdi. 2001-ci ilin noyabr ayından baĢlayaraq, Milli Olimpiya Komitəsinin səkkiz səhifəlik "Olimpiya dünyası"

qəzeti çapdan çıxdı. Qəzetin səhifələrində Azərbaycan Olimpiya Hərəkatı və idmanı ilə bağlı operativ

məlumatlarla yanaĢı, Beynəlxalq Olimpiya Hərəkatında baĢ verən yeniliklər, dünya idmanı haqqında maraqlı

materiallarda dərc edilir. "Olimpiya dünyası" hazırda respublikanın ən maraqlı kütləvi informasiya

vasitələrindən hesab edilir.

Milli Olimpiya Komitəsi dünya idman ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycana yönəltdi

Ölkə idmanının sürətli inkiĢaf proqramının hazırlanması, respublikamızda Olimpiya Hərəkatının geniĢ

vüsəti, idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, təmsilçilərimizin mötəbər beynəlxalq yarıĢlarda

qazandıqları yüksək uğurlar nəticəsində tez bir zamanda dünya idman ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycana

135


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

yönəldi. Ölkəmizin hər bir bölgəsində inĢa edilən olimpiya idman kompleksləri bir-birinin ardınca dünya

əhəmiyyətli mötəbər yarıĢların mərkəzinə çevrildi. Bununla yanaĢı, mötəbər idman qurumlarının da ölkəmizə

olan marağı artdı. Elə təkcə 2002-ci ildən sonrakı dövrə diqqət yetirmək kifayətdir. Bu müddət ərzində dünyanın

en nüfuzlu beynəlxalq idman təĢkilatlarının nümayəndələri ölkəmizdə səfərdə olmuĢ, Azərbaycandan xoĢ

təəssüratlarla ayrılmıĢlar. Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev bu illər ərzində ən nüfuzlu idman

qurumlarının rəhbərləri - Beynəlxalq Otüstü Hokkey Federasiyasının prezidenti xanım Esli Van Breda

Vryuesman, Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının prezidenti Bruno Qrandi, Avropa Paralimpiya Komitəsinin

prezidenti Bob Prays, Beynəlxalq ġahmat Federasiyasının prezidenti Kirsan Ġlümjinov, Dünya Taekvondo

Federasiyasının prezidenti Çanq Von Çun, Beynəlxalq Futbol Assosiasiyalan Federasiyasının prezidenti Yozef

Zepp Blatter, Beynəlxalq Hərbi Ġdman ġurasının prezidenti Cianni Qola, Beynəlxalq GüləĢ Federasiyaları

Assosiasiyasının prezidenti Rafael Martinetti və digər qurumların rəhbərləri ilə paytaxtımızda görüĢlər

keçirmiĢdir.

2002-ci il martın 2-də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev MOK-un inzibati binasında

Dünya Taekvondo Federasiyasının baĢ katibi Kim Çheol Oh ilə görüĢündə Azərbaycanda idmanın inkiĢafı,

Olimpiya Hərəkatının geniĢlənməsi istiqamətində görülən iĢlər barədə danıĢaraq, dövlət səviyyəsində göstərilən

qayğı nəticəsində ölkədə idmanın sürətlə inkiĢaf etdiyini, bu sahədə mühüm nailiyyətlər qazanıldığını qeyd

etmiĢdir. Səmimi qəbula görə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyevə təĢəkkürünü bildirən Dünya

Taekvondo Federasiyasının baĢ katibi Kim Çheol Oh Azərbaycanda idmanın inkiĢafı, Olimpiya Hərəkatının

geniĢlənməsi üçün göstərilən səyləri yüksək qiymətləndirərək, MOK rəhbərliyinin vətənə layiq sağlam ruhlu

gənclərin yetiĢdirilməsində çox önəmli və dəyərli fəaliyyətini alqıĢlamıĢdır.

2002-ci il aprelin 19-da MOK-un inzibati binasında Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev

Beynəlxalq Otüstü Hokkey Federasiyasının prezidenti xanım Esli Van Breda Vryuesmanın baĢçılıq etdiyi

nümayəndə heyətini qəbul etmiĢdir. ĠĢgüzar və səmimi Ģəraitdə keçən görüĢdə MOK prezidenti Ġlham Əliyev

qonaqları salamlayaraq demiĢdir: "Biz ölkə idmanında böyük nəticələr əldə etməyə çalıĢırıq, eyni zamanda,

beynəlxalq əlaqələrdə də müəyyən təcrübəmiz vardır. Azərbaycanda son illər ərzində müxtəlif beynəlxalq

yarıĢlar, o cümlədən Avropa və dünya çempionatları keçirilir.

Eyni zamanda, AOK Ġcraiyyə Komi-təsinin toplantısı da burada keçirilmiĢdir. Məhz bu toplantıda

indiki Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Jak Roqqun bu vəzifəyə namizədliyi irəli

sürülmüĢdü. O, iki dəfə Azərbaycana səfər edib. Birinci dəfə 2001-ci ildə Sidney Olimpiadasından sonra

burada yeni idman kompleksinin açılıĢında iĢtirak etmiĢdir. Ġkinci dəfə isə AOK Ġcraiyyə Komitəsinin

toplantısında həm cənab Jak Roqq, həm də Ġcraiyyə Komitəsinin digər üzvləri Bakıda olublar".

Beynəlxalq Otüstü Hokkey Federasiyasının prezidenti Esli Van Breda Vryuesman, öz növbəsində, Milli

Olimpiya Komitəsi rəhbərliyinin idmanın inkiĢafına göstərdiyi qayğım yüksək qiymətləndirmiĢ, Azərbaycan

idmançılarının Avropa və dünya çempionatlarında, Olimpiya oyunlarında qazandıqları qələbələrdən də xəbərdar

olduğunu bildirmiĢdir.

2002-ci ü oktyabrın 11-də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev MOK-un inzibati

binasında Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 10 illiyi münasibətilə respublikamıza gəlmiĢ qonaq-larla

görüĢmüĢdür. Ġlham Əliyev qonaqları səmimiyyətlə salamlayaraq, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitseprezidenti

Vitali Smirnova, Avropa Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Aleksandr Kozlovskiyə, Rusiya,

Türkiyə, Moldova, Litva, Belarus və Gürcüstan milli olimpiya komitələrinin nümayəndələrinə MOK-un 10

illiyinə həsr olunmuĢ təntənələrdə iĢtirak etmək üçün Azərbaycana gəldiklərinə görə təĢəkkür etmiĢdir. Ġlham

Əliyev MOK-un yaradılması tarixindən danıĢaraq bildirmiĢdir ki, Azərbaycanda MOK digər keçmiĢ SSRĠ

respublikalarındakı qurumlarla eyni tarixə malikdir. O həm de qeyd etmiĢdir ki, Sovet Ġttifaqı dövründə idman

hərəkatında yaradılmıĢ potensial saxlanılmıĢ və çoxaldılmıĢdır", müxtəlif respublikaların nümayəndələri

beynəlxalq yarıĢlarda bir-birinin qələbələrinə sevinirlər.

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Vitali Smirnov səmimi qəbula görə Ġlham Əliyevə

təĢəkkür edərək demiĢdir: "Qeyd etmək istəyirəm ki, mən Azərbaycan MOK-un iĢi ilə tanıĢlıqdan sonra

əmin oldum ki, son illər, həqiqətən, çox iĢlər görülmüĢdür. Fəxr edirəm ki, milli olimpiya komitələri

inkiĢafdadır, fəaliyyət göstərirlər. Burada, Azərbaycanda, onun rayonlarında olimpiya mərkəzləri

yaradılması yaxĢı haldır. Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binası və burada yaradılmıĢ iĢ Ģəraiti bizi

heyran etməyə bilməz. Sizi bir daha təbrik etmək istərdim. Ölkəniz artıq 4 dəfə - iki QıĢ və iki Yay

Olimpiya Oyunlarında müstəqil və uğurla çıxıĢ etmiĢdir. Axırıncı oyunlarda, Sidney Olimpiadasında isə

böyük uğurlara nail olmuĢ, iki qızıl, bir bürünc medal qazanmısınız. Bu, görkəmli nailiyyətdir. Özü də

idmanın güləĢ və stend atıcılığı kimi növlərində.

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi Ģəxsən sizin gördüyünüz bütün iĢlərə görə Beynəlxalq

Olimpiya Komitəsi adından və dostlarım adından sizə bir daha çox sağ olun demək istəyirəm və

Azərbaycan idmançılarına yeni böyük uğurlar arzulayıram".

136


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

GörüĢdə Bolqarıstan Olimpiya Komitəsinin baĢ katibi Beltço Ġvanov Bolqanstan Olimpiya Komitəsinin

yüksək mükafatını - "Sülh və olimpizm" medalmı, Litva Olimpiya Fondunun rəhbəri Aldimantas QudiĢkis Litva

Milli Olimpi-ya Komitəsinin ulduzunu Ġlham Əliyevə təqdim etmiĢlər.

Azərbaycan idmanının beynəlxalq aləmdə günü-gündən artan nüfuzu 2004-cü ildə Özünün ən yüksək

qiymətini aldı. Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin Pprezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq

Olimpiya Komitəsinin ali mükafatı - "Olimpiya ordeni" ilə təltif olundu. Aprelin 19-da Pre-zident Sarayında

Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin

vitse-prezidenti Vitali Smirnovu və Rusiya Olimpiya Komitəsinin baĢ katibi Leonid MiroĢniçenkonu qəbul etdi.

Ölkəmizə yenidən, 40-cı dəfə səfər etməsindən məmnun qaldığını bildirən Vitali Smirnov Prezident Ġlham

Əliyevi dövlət baĢçısı seçilməsi və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin ali mükafatı "Olimpiya ordeni" ilə təltif

olunması münasibətilə təbrik etdi. O dedi: "Mən bu ordenlə təltif olunmağınızla bağlı iclasda iĢtirak

etmiĢəm. Bu iclasda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti və dörd vitse-prezidenti iĢtirak edirdi.

Onlar bu qərarı yekdilliklə qəbul edərək, Sizin ölkənizdə idmanın inkiĢafı və yüksəliĢinə verdiyiniz Ģəxsi

töhfələri xüsusi qeyd etdilər. Böyük məmnunluqla vurğulandı ki, Siz ölkə Prezidenti olduqdan sonra da

Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsində də qalmısınız. Bu, dövlətin baĢçısı kimi Sizin bədən

tərbiyəsi, idman və Olimpiya Hərəkatının inkiĢafına, sağlam və möhkəm gənclərin tərbiyəsinə necə böyük

bir diqqət yetirdiyinizi bir daha göstərir. Mən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bu qərarı ilə və onu

yerinə yetirməyimlə fəxr edirəm. Biz habelə Sizinlə dostluğumuz və ölkənizin idman təĢkilatları ilə

əlaqələrimizlə də fəxr edirik".

Qonaq Beynəlxalq Olimpiya Komitə-sinin gələcəkdə də Prezident Ġlham Əliyevin dəstəyindən

yararlanacağına əmin olduğunu söyləyərək dedi: "Olimpiya Hərəkatı çox incə bir hərəkatdır və Sizin kimi

təcrübəli rəhbərlərin onu dəstəkləməsinin böyük əhəmiyyəti var".

Yüksək mükafata görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə təĢəkkürünü bildirən Prezident

Ġlham Əliyev Olimpiya Hərəkatındakı fəaliyyətinin həyatının ən əziz bir hissəsi olduğunu söylədi. Dövlətimizin

baĢçısı dedi: "Mən Prezident seçildikdən sonra Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsində qaldım

və bu vəzifəni gələcəkdə də saxlayacağam. Siz idmanın hər bir ölkənin həyatında mühüm rolunu qeyd

etdiniz. Mən bununla razıyam. Bir daha mənim fəaliyyətimə verilmiĢ bu yüksək qiymətə görə

təĢəkkürümü bildirirəm".

Ġdmanımızın hamisi 2005-ci ildə Beynəlxalq Hərbi Ġdman ġurasının ən yüksək mükafatı olan Ali ordenlə

də təltif olundu. Mayın 27-də Prezident Sarayında Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin

prezidenti Ġlham Əliyev Beynəlxalq Hərbi Ġdman ġurasının prezidenti briqada generalı Cianni Qolam qəbul etdi.

Qonaq Beynəlxalq Hərbi Ġdman ġurası Ġcraiyyə və Direktorlar ġurasmın toplantısında bu təĢkilatın inkiĢafına

göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələri Ali baĢ komandanı Ġlham Heydər oğlu

Əliyevin həmin təĢkilatın ən yüksək mükafatı olan Ali orden ilə təltif olunmasını bildirdi. Cianni Qola yüksək

mükafatı dövlətimizin baĢçısına təqdim etdi.

Bu yüksək mükafata görə minnətdarlığını bildirən Prezident Ġlham Əliyev bundan sonra da ölkəmizdə və

regionda idmanın inkiĢafı üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini vurğuladı.

Pekin-2008-də görüĢənədək!

Məhz 1997-ci ildə Ġlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçildikdən sonra Azərbaycan

idmançılarının Olimpiya oyunlarında əldə etdiyi nəticələr yüksəlməyə baĢlamıĢdır. Ġlham Əliyevin Milli

Olimpiya Komitəsinə rəhbərlik etdiyi illər ərzində Ölkənin Olimpiya yığma komandası Sidneydə 3, Afinada 5

medala layiq görülmüĢdüsə, 1996-cı il Atlanta Yay Olimpiya Oyunlarında cəmi 1 medal qazana bilmiĢdi.

Bununla yanaĢı, təmsilçilərimizin QıĢ Olimpiya Oyunlarında da çıxıĢı təmin edilmiĢdi. Ġdmançılarımız

1998-ci ildə Naqano, 2002-ci ildə Solt-Leyk-Siti, 2006-cı ildə isə Turin QıĢ Olimpiya Oyunlarında mübarizə

aparmıĢlar. Beynəlxalq idman qurumlarının diqqət mərkəzində olan ölkəmiz 2004-cü ildə bu böyük idman

hadisələri ilə bir daha Olimpiya Hərəkatının fəal iĢtirakçılarından olduğunu sübuta yetirmiĢdir. Belə ki, 2004-cü

ildə paytaxtımız birdən-birə 3 lisenziya yarıĢına - voleybol üzrə dünya, taekvondo və boks üzrə Avropa

Olimpiya təsnifat turnirlərinə ev sahibliyi etdi.

Hazırda qarĢıdan gələn Pekin-2008 Yay Olimpiya Oyunlarına ciddi hazırlıq iĢləri gedir. Azərbaycan

Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Ġlham Əliyev iyulun 24-də "XXIX Yay Olimpiya Oyunlarına

hazırlıq" haqqında Sərəncam imzalamıĢdır. Sərəncamda Azərbaycan Milli Olimpiya Komandasının Olimpiya

oyunlarına daha yüksək səviyyədə hazırlanması, bu mərhələdə idmançıların rəsmi beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirak

etməsi, Pekin-2008-ə lisenziyaların qazanılması və təmsilçilərimizin oyunlara tam hazırlığının təmin olunması

önə çəkilmiĢdir. Bu istiqamətdə görüləcək iĢlərdə ölkənin ali idman qurumlarından olan Milli Olimpiya

Komitəsinin üzərinə mühüm vəzifələr düĢür. Artıq Milli Olimpiya Komitəsi Gənclər və Ġdman Nazirliyi ilə

birgə Pekin-2008-ə lisenziyaların qazanılması istiqamətində yığma komandaların mötəbər yarıĢlarda iĢtirakı və

137


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

təlim-məĢq toplanıĢlarının keçirilməsi üçün hazırlıq planı hazırlayıb. Azərbaycan Olimpiya yığma

komandasının əvvəlki Olimpiya oyunları ilə müqayisədə Çində daha geniĢ heyət və daha hazırlıqlı idmançılarla

təmsil olunması planlaĢdırılır. Ümid edirik ki, 15 yaĢlı Milli Olimpiya Komitəsi bu dəfə də yığma

komandamızın Olimpiya oyunlarına yüksək hazırlığını təmin edəcək, idmançılarımız uğurlu çıxıĢları ilə

ölkəmizin çoxsaylı azarkeĢ ordusuna unudulmaz qələbələr bəxĢ edəcəklər.

Olimpiya dünyası”, 13-16 mart 2007-ci il

138


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi

PREZĠDENT KĠTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Bakıya gəlib

Aprelin 7-də Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikkey Bakıya gəlib. O, səfər çərçivəsində

Milli Olimpiya Komitəsi, eyni zamanda, Gənclər və İdman Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşlər keçirəcək. Aprelin

8-də Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Fəxri xiyabanda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin məzarını

və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcək. AOK prezidenti həmin gün Heydər Əliyev Fondu, Otüstü Hokkey

Kompleksi, Taekvondo Sarayı və Heydər Əliyev adına İdman-konsert Kompleksində olacaq. AOK prezidenti

aprelin 9-da Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimində də iştirak edəcək. Patrik Hikkeyə

aprelin 10-da Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında keçiriləcək tədbirdə fəxri doktor

adı veriləcək. Səfər brifinqlə başa çatacaq.

17 iyun 1945-ci ildə Dublində anadan olub. Evlidir, 4 övladı var.

Həyat yoldaĢı: Silviana Hikkey.

Bildiyi dillər: ingilis, fransız

Təhsili: Mülkiyyət Qiymətləndirən Ġnstitutu.

Karyerası: Kampaniya müdiri (mülkiyyət).

MəĢğul olduğu idman növləri: cüdo,