Views
5 years ago

Nəsibə Əhməd qızı HİDROMETEOROLOJİ LÜĞƏT «Nafta Press ...

Nəsibə Əhməd qızı HİDROMETEOROLOJİ LÜĞƏT «Nafta Press ...

№ Göllər Su səthi

№ Göllər Su səthi sahəsi ≥ 1 km 2 olan göllərin əsas morfometrik parametrləri və onların fiziki-coğrafi vilayətlər üzrə paylanması (V.A.Məmmədov, 2004) Çay hövzələri Mütləq hündürlük 233 Su səthi sahə, km 2 Maks. Dərinlik m. Suyun həcmi, mln. m Axarlıq xassə ləri I Böyük Qafqaz 1 . Dəvəçiçay, Ağzıbir- Şabrançay, çala Taxtakörpü -24 15,4 4 11,5 Vaxtaşırı 2 Böyük Şor Abşeron 12 11 5 12 Axarsız 3 Masazır - -8 9,2 1 3,5 - 4 Mirzələdi - 12 3,7 1 1,6 - 5 Kürdəxana - -3 2,8 1 0,8 - Vaxta 6 Qırmızı - -25 2,6 3 2,4 şırı axar 7 Xocahəsən - 14 1,3 6 3,9 - 8 Bülbülə - 8 1,2 3 1,7 Axarsız 9 Zıx - -24 1,1 2 0,5 -

II Kiçik Qafqaz 10 Böyük Alagöl Vulkan yaylası 2429 5,1 9,4 24,3 Axarsız 11 İşıqlı Qaragöl Həkəri 2666 1,8 9,6 10,2 - III Kür çökəkliyi 12 Acınohur Acınohur çölü 107 12,4 1,4 7,2 Axarsız 13 Qazangöl Qarayazı 541 1,5 0,6 0,2 - 14 Hacıqabul Şirvan düzü -19,5 8,4 2,0 12,1 - 15 Böyük duzdaq CŞ Şirvan düzü -23 4,0 1,2 3 - 16 Mingəçevir- Karxana Kür ç. sağ sahil 17 4,6 9,0 20,8 Vaxtaşırı axar 17 Mehman Mil düzü -7,5 35,0 2,3 29,6 AxarsızVaxt- 18 Ağgöl - -6 56,2 2,2 44,7 aşırı axar 19 Sarı - -14 65,7 3,5 59,1 - 20 Qoruq (Qaraquş) Salyan düzü -26 4,8 1,2 2,2 Axarsız 21 Mahmudçala Muğan düzü -25 10 1 2,5 - 234

 • Page 1 and 2:

  Nəsibə Əhməd qızı HİDROMETEO

 • Page 3 and 4:

  Azərbaycanın su mənbələrinin

 • Page 5 and 6:

  ütubətli havanın soyumuş yer s

 • Page 7 and 8:

  əvvəl bitki örtüyü və torpağ

 • Page 9 and 10:

  suyun fərqi. Buxarlanma və torpa

 • Page 11 and 12:

  əhəmiyyətli meteoxidmət. AQROME

 • Page 13 and 14:

  göstərir (adətən burada o, oldu

 • Page 15 and 16:

  Apşeron arxipelaqı. A. materik, m

 • Page 17 and 18:

  çətin tutulur. A.t. ciyərlərdə

 • Page 19 and 20:

  öyük əhəmiyyətə malikdir. A.y

 • Page 21 and 22:

  fiyada A. üfüq müstəvisi üzər

 • Page 23 and 24:

  Hipsotermometrlər də B.-lərə ai

 • Page 25 and 26:

  nəyə əsasən suyun fiziki-kimyə

 • Page 27 and 28:

  s.) daxildir. BEYNƏLXALQ TƏBİİ

 • Page 29 and 30:

  prinsipial sxemi belədir: nüvəsi

 • Page 31 and 32:

  l/san. ilə ölçülür. BULUD - at

 • Page 33 and 34:

  hissə yuxarı byef, aşağıda yer

 • Page 35 and 36:

  şəhəri 30 0 ş.u.ilə 60 0 şm.

 • Page 37 and 38:

  ərazidə yerləşib hər iki zonan

 • Page 39 and 40:

  ÇAY - Dərədə yaratdığı təbi

 • Page 41 and 42:

  sahəsinə olan nisbətinə deyilir

 • Page 43 and 44:

  sərfinin, gətirmələrin, kimyəv

 • Page 45 and 46:

  Şəkil 12. Çay dərəsinin en kə

 • Page 47 and 48:

  əriməsindən, habelə ilin isti d

 • Page 49 and 50:

  DAĞ-DƏRƏ KÜLƏKLƏRİ - gündü

 • Page 51 and 52:

  irləşmə olub biokimyəvi prosesl

 • Page 53 and 54:

  qismi suda asılı vəziyyətdə (p

 • Page 55 and 56:

  okeanın həcmi tükənməz təbii

 • Page 57 and 58:

  DÖVRİYYƏ SU TƏCHİZATI - istehs

 • Page 59 and 60:

  zonalarda təsadüf edilir. 59

 • Page 61 and 62:

  EKOİQLİM - ekosistemin biotik və

 • Page 63 and 64:

  mühiti dağıtmaq üçün insan t

 • Page 65 and 66:

  Termin əsasən landşaftın geokim

 • Page 67 and 68:

  qurumaya, yayda yüksək, qışda i

 • Page 69 and 70:

  Yuxarıda sadalanan maddələrin b

 • Page 71 and 72:

  üçün istifadə olunur. (məs. su

 • Page 73 and 74:

  İqlimi soyuq, illik yağmurun miqd

 • Page 75 and 76:

  FOTOPLAN - Yer səthinin kartoqrafi

 • Page 77 and 78:

  GECƏ - Günəşin üfüq arxasınd

 • Page 79 and 80:

  GƏTIRMƏLƏR SƏRFI 1 saniyə ərz

 • Page 81 and 82:

  Fundamental və əvəz olunmaz ekol

 • Page 83 and 84:

  meteorologiyanın məlumatları əs

 • Page 85 and 86:

  əhəmiyyətə malikdir. HELİUM (H

 • Page 87 and 88:

  vəziyyəti haqqında məlumatlar o

 • Page 89 and 90:

  - hər hansı bir ərazidəki çay

 • Page 91 and 92:

  yaxşılaşdırılmasına yönəldi

 • Page 93 and 94:

  atmosfer, yer qabığı və biosfer

 • Page 95 and 96:

  metal güzgünün öz oxu ətrafın

 • Page 97 and 98:

  XİONOSFER (yun. Chion-qar və spha

 • Page 99 and 100:

  vəziyyəti; su hövzələrinin buz

 • Page 101 and 102:

  İQLIMIN MÜASIR ISTILƏŞ- MƏSI -

 • Page 103 and 104:

  inlərinin işi zamanı) tullantıl

 • Page 105 and 106:

  KADASTR (frans. cadastre) - rəsmi

 • Page 107 and 108:

  sal daşdan düzəldilmiş orta əs

 • Page 109 and 110:

  orqanizmlər (məs. su mamırı, al

 • Page 111 and 112:

  İSTİQAMƏT - termini akad, İ.P.Q

 • Page 113 and 114:

  mühitin vəziyyətinə nəzarət m

 • Page 115 and 116:

  şəklində yaradılan meşə zolaq

 • Page 117 and 118:

  ilər. Q. rütubətli havanın temp

 • Page 119 and 120:

  məqsəd həmin qazlardan və onlar

 • Page 121 and 122:

  yaxşı mühafizə formalarından b

 • Page 123 and 124:

  göllərdə - 280 min km 3 , buzlaq

 • Page 125 and 126:

  ayrılmış xarakterik və spesifik

 • Page 127 and 128:

  komplekslərin və rekreasiya obyek

 • Page 129 and 130:

  LETAL (öldürücü) TEMPERATUR - c

 • Page 131 and 132:

  MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİ - maddəl

 • Page 133 and 134:

  malyuska, yosun və s.) süni yeti

 • Page 135 and 136:

  Anaksaqor M.-u Günəşin daş küt

 • Page 137 and 138:

  hidroaeromexanikanın nəzəri müd

 • Page 139 and 140:

  çökəklik, kiçik şəhər və s.

 • Page 141 and 142:

  çıqlar müalicə vasitəsi kimi i

 • Page 143 and 144:

  sərhədinin müvəqqəti (mövsüm

 • Page 145 and 146:

  Yerin iki coğrafi qurşağı. Şim

 • Page 147 and 148:

  NADİR LANDŞAFTLAR - özünün fə

 • Page 149 and 150:

  əsaslandırılmışdır. NORMAL SU

 • Page 151 and 152:

  OAZİS (Vahə) (lat. oasis) - İsti

 • Page 153 and 154:

  yerdə eyni vaxtda dəyişməsi, y

 • Page 155 and 156:

  ÖLÜ GÖLLƏR - çalası lillənmi

 • Page 157 and 158:

  kosmik aparatlar da aid edilir. PAR

 • Page 159 and 160:

  .undan istifadə məsələsi perspe

 • Page 161 and 162:

  RADİASİYA - günəş, kosmik fəz

 • Page 163 and 164:

  yaranması, yerləşməsi və fəal

 • Page 165 and 166:

  sisteminə (ekosistemə) təsir gö

 • Page 167 and 168:

  SAZAQ, SIZAQ - 1. Qış və payız

 • Page 169 and 170:

  istilik balansında mühüm rol oyn

 • Page 171 and 172:

  fəaliyyətini və dinamikasını d

 • Page 173 and 174:

  SU, H2O - Hidrogenin oksigenlə adi

 • Page 175 and 176:

  yeraltı sular, torpaqdakı rütub

 • Page 177 and 178:

  zonaya su götürülən yer və su

 • Page 179 and 180:

  kəsim sahəsindən bir saniyədə

 • Page 181 and 182:

  in hünd. 300m-ə çatır. Su anbar

 • Page 183 and 184:

  ölünür: sukeçirən süxurlar (

 • Page 185 and 186:

  şüşələri dəsti. S.R.Ş.-ı t

 • Page 187 and 188: azalır və s. SUYUN CODLUĞU - suy
 • Page 189 and 190: əvvəl suyu ammonyaklı və ya amm
 • Page 191 and 192: proseslər kompleksi. Su, su kəmə
 • Page 193 and 194: ŞEH - axşam, gecə və səhər te
 • Page 195 and 196: Şəkil 18. Dəmiraparan çayda «
 • Page 197 and 198: temperaturlu bulaqların və sahill
 • Page 199 and 200: Şəkil 19. Dağətəyi zonada yama
 • Page 201 and 202: yaradılır. T.m.-nin əsas formas
 • Page 203 and 204: TƏBİİ LANDŞAFT - yalnız təbii
 • Page 205 and 206: ütubətli illərin artması nətic
 • Page 207 and 208: sənaye rayonları). Turşuluğu (P
 • Page 209 and 210: ÜFÜQ - açıq yerdə yer səthini
 • Page 211 and 212: 207
 • Page 213 and 214: Azərbaycanda Pliosen vulkan krater
 • Page 215 and 216: arasında keçid zolaqları təşki
 • Page 217 and 218: Burada: R - yer səthinin radiasiya
 • Page 219 and 220: ZONALLIQ - Yer səthinin iqlim, bio
 • Page 221 and 222: ƏLAVƏLƏR 1. Dünyanın ən böy
 • Page 223 and 224: 218
 • Page 225 and 226: 220
 • Page 227 and 228: 1. Abu Dibis 2. Aqua Vermeyla 3. Ə
 • Page 229 and 230: 224
 • Page 231 and 232: 226
 • Page 233 and 234: 228
 • Page 235 and 236: 230
 • Page 237: Birbaşa Xəzərə axan daxili çay
 • Page 241 and 242: Xanbula nçay 1976 Bəşəru 74 2,7
 • Page 243 and 244: 238
 • Page 245 and 246: 240
 • Page 247 and 248: 6. Yüksək səthi gərilmə və yu
 • Page 249 and 250: Şəkil 21. Kürçayı hövzəsind
 • Page 251 and 252: RUS DİLİNDƏ Ахундов С.А
Person - Color Press Group
PRESS KIT "INTERakcija 2011" - Filmart
Michigan Impressions (Impressions (Farcountry Press))
Press Review page - UniCredit Banka Slovenija dd
BravaCasa may 2012 View [Press] - Webert
Konstantinos Racing GREEK PRESS 2013
Download Press Release (9.98 MB) - Jean-Christophe Novelli
Press Review page - Agencija za trg vrednostnih papirjev
Əlilliyi olan Uşaqlar
Montana s Best Fishing Waters: 170 Detailed Maps of 34 of the Best Rivers, Streams, and Lakes (Wilderness Adventures Press Map Book) (Wilderness Adventures Press Map Book)
CItY FrEE PrEss 63,140 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ! - SigmaLive.com
Swear Word Adult Coloring Book: Stress Relief Coloring Book with Sweary Words, Animals and Flowers: Volume 2 (Unibul Press Coloring Books)
Chimayo Press
Kompost Rehberi
Konstantinos Racing GREEK PRESS 2014
Download Press Kit -8 pages PDF - Josh Shipp
Mayo Clinic Infectious Diseases Board Review (Mayo Clinic Scientific Press)
Konstantinos Racing GREEK PRESS 2018-2015
Ekologiya və fövqəladə hallar - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Bitki мцщафизяsi haqqиnda