26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

108<br />

Zarząd Spółki<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

Chorzowsko-Świętochlowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji kieruje Zarząd Spółki,<br />

który działa w składzie trzyosobowym:<br />

Krzysztof Broż, Prezes Zarządu Spółki, funkcję pełni od 19 listopada 2008 r.<br />

Andrzej Sajkiewicz pełniłfunkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych od 2 lipca 2007 r.<br />

Bartłomiej Jarocha - Członek Zarządu od 19 listopada 2008 r.<br />

Od momentu utworzenia Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialności tj. od 18 grudnia 2003 roku działały<br />

następujące zarządy:<br />

Dyrektor Naczelny ― Prezes Zarządu Krzysztof Broż<br />

Dyrektor Naczelny kieruje całokształtem działalności Spółki, realizując i nadzorując wykonywanie<br />

uchwał i programów działań zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą,<br />

kieruje pracami Zarządu, reprezentuje Spółkę i Zarząd na zewnątrz, zatwierdza wewnętrzne akty<br />

normatywne Spółki i podejmuje wszelkie decyzje w ramach zwykłego zarządu niezastrzeżone dla<br />

Zgromadzenia Wspólników i Zarządu Spółki na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym<br />

przez Radę Nadzorczą.<br />

Dyrektorowi Naczelnemu bezpośrednio podlegają:<br />

Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości Michał Mnich<br />

Dział Zamówień Publicznych<br />

Mirella Drewniak<br />

Bożena Kolanowska - Warwas<br />

Marcin Krzemień<br />

Do zadań działu należy prowadzenie wszelkich prac związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych<br />

m.in. sporządzanie pełnej dokumentacji postępowań przetargowych, publikacja ogłoszeń<br />

o zamówieniu, badanie merytorycznej zawartości umów, udział w komisjach przetargowych, sporządzanie<br />

kwartalnych sprawozdań z udzielonych zamówień na potrzeby Rady Nadzorczej oraz corocznego<br />

sprawozdania przekazywanego Prezesowi UZP, archiwizowanie dokumentacji przetargowej.<br />

109

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!