26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Laboratorium mieści się terenie Oczyszczalni<br />

Ścieków Klimzowiec, zajmuje dawny budynek<br />

biurowy wybudowany dla Związku Rawy.<br />

110<br />

Laboratorium<br />

Dariusz Borys, Urszula Cebula, Marek Figiel, Sylwia Filipska-Durnik, Anna Hercog,<br />

Teresa Kostyra, Irena Lomania, Katarzyna Malik, Maria Mały, Jolanta Miarka, Jerzy<br />

Montowski, Barbara Olewińska-Matusik, Beata Ratajczak, Aleksandra Torbus, Katarzyna<br />

Wilk-Nowak<br />

W 1965 r. przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji obok<br />

Laboratorium Radiologicznego, które zajmowało się badaniami skażeń promieniotwórczych<br />

wody działały dwie inne jednostki badające jakość wody. Jedną z<br />

nich było laboratorium Instytutu Gospodarki Komunalnej działające w Chorzowie,<br />

które badało jakość ścieków (jakością wody zajmowała się stacja w Goczałkowicach).<br />

! stycznia 1967 r. stację w Chorzowie przekształcono w Wojewódzkie Laboratorium<br />

Badania Ścieków, będące jednostką WPWiK. To antenatka dzisiejszego<br />

Laboratorium Ch-ŚPWiK.<br />

Priorytetowym zadaniem laboratorium Spółki jest stała kontrola parametrów jakościowych<br />

wody dostarczanej klientom Chorzowsko-Świetochłowickiego Przedsiębiorstwa<br />

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br />

Rocznie analizie poddawanych jest około 3000 próbek, co oznacza wykonanie badań<br />

blisko 25 000 parametrów. Około 1000 próbek wody pobieranych jest ze studni wodomierzowych,<br />

przyłączy wodomierzowych, zastępczych punktów poboru wody,<br />

oraz ze stawów zlokalizo-wanych na terenie miasta Chorzowa oraz Świętochłowic.<br />

Ponad drugie tyle, to próbki ścieków pobieranych m.in. z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec<br />

oraz sieci kanalizacyjnej w/w miast..<br />

Laboratorium posiada certyfikat akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005<br />

przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji z dniem 22 kwietnia 2010 r.<br />

Laboratorium posiada także zatwierdzenie systemu jakości badań wody, które<br />

zostało ono wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego<br />

w Chorzowie. Zatwierdzenie oznacza uznanie przez Inspekcję Sanitarną kompetencji<br />

laboratorium, a tym samym wzmocnienie wzajemnej współpracy między<br />

Spółką a Inspekcją Sanitarną, gdyż wyniki badań wody uzyskiwane w Laboratorium<br />

Spółki w ramach wewnętrznej kontroli są poddawane wnikliwej analizie,<br />

umieszczane w bazie danych Inspekcji Sanitarnej, a następnie wykorzystywane<br />

do analiz statystycznych, przeprowadzania okresowych, obszarowych ocen jakości<br />

wody przez Inspekcję Sanitarną oraz do raportowania m.in. do Instytutu<br />

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Sanitarnego. Na bazie<br />

tych wyników tworzone będą trendy w prowadzeniu nadzoru nad jakością sanitarną<br />

wody.<br />

Stosowane techniki analityczne to: metody spektrometrii w plaźmie indukcyjnie<br />

wzbudzonej z zastosowaniem ciśnieniowej mineralizacji mikrofalowej próbek, spektrofotometryczne,<br />

miareczkowe, metody elektrochemiczne, metody wagowe a zakresie<br />

pracowni mikrobiologicznej metoda filtracji membranowej oraz płytek lanych,<br />

analiza mikroskopowa osadu czynnego.<br />

Akredytacja udzielana jest na okres czterech lat, jednakże co roku przeprowadzana<br />

jest ocena podmiotu przez PCA pod kątem spełnienia wymagań normy PN<br />

-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz określenia w jakim stopniu laboratorium doskonali<br />

swoje usługi np. poprzez rozszerzenie zakresu badań. W tym celu w pracowni mikrobiologicznej<br />

w 2010 r. wprowadzono do stosowania nowoczesną sposób identyfikacji<br />

bakterii grupy coli oraz Escherichia coli metodą Coli-lert 18, która skraca<br />

czas analizy z 48h (tradycyjnymi metodami) do 18h. Metoda Colilert przydatna<br />

jest szczególnie w celu szybkiego podejmowania decyzji dotyczących dystrybucji<br />

wody do klientów w przypadkach awarii sieci wodociągowej, nagłego pogorszenia<br />

się jakości wody itp.<br />

W celu sprawdzania kompetencji w zakresie wykonywanych badań Laboratorium<br />

uczestniczy cyklicznie w ogólnopolskich i międzynarodowych programach badań<br />

biegłości/porównań międzylaboratoryjnych.<br />

Z wynikami badań jakości wody wykonywanymi w laboratorium oraz ofertą usług<br />

laboratoryjnych mogą zapoznać się wszyscy zainteresowani na stronie internetowej<br />

przedsiębiorstwa.<br />

BHP<br />

Andrzej Laksa<br />

Jan Zimek<br />

Zadania m.in.: inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji zagadnień dotyczących<br />

ochrony pracy i współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia, systematyczna<br />

kontrola warunków pracy, przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów<br />

bhp i p.poż., udział w opracowaniu planu poprawy warunków bhp i kontrola ich realizacji,<br />

kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów i instrukcji<br />

p.poż., współudział w organizacji szkoleń z zakresu ochrony p.poż., tworzeniu regulaminów<br />

i instrukcji.<br />

Kontrola wewnętrzna<br />

Krzysztof Langer<br />

Zadania m.in.: prowadzenie kontroli merytorycznych i funkcjonalnych we wszystkich<br />

komórkach organizacyjnych Spółki, dokonywanie oceny czy procedury obowią-<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

111<br />

Próbki analizowane przez Laboratorium<br />

pozostałe<br />

(m.in.osady)<br />

30%<br />

ścieki<br />

37%<br />

woda<br />

33%

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!