26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

zujących w przedsiębiorstwie, systemu zarządzania ryzykiem, działań jednostek organizacyjnych,<br />

funkcjonujących w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej, informatycznych systemów<br />

przetwarzania danych, systemów księgowo- finansowych, odzyskiwania nienależnych środków i<br />

sum utraconych, systemów zapobiegania nieprawidłowościom i podejmowania działań korygujących,<br />

systemu przepływu informacji, przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów kontroli.<br />

Obrona cywilna<br />

Zadania m.in.: prowadzenie kancelarii tajnej, spraw związanych z zabezpieczeniem tajemnicy<br />

państwowej i służbowej, zagadnień związanych z zabezpieczeniem mienia, opracowywanie dokumentacji<br />

ćwiczebnej użycia sił i środków formacji OC w trybie planowanego przejęcia z okresu stałej<br />

gotowości do podwyższonej i pełnej gotowości obrony cywilnej, opracowywanie wniosków i programów<br />

w zakresie szkolenia podstawowego, specjalistycznego i doskonalącego członków obrony<br />

cywilnej i kadry kierowniczej oraz załogi Spółki, uczestniczenie w naradach i szkoleniach z zakresu<br />

przedsięwzięć obrony cywilnej i planowania w dziedzinie obronności.<br />

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych<br />

Zadania m.in.: zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w jednostce<br />

organizacyjnej, prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych<br />

do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,<br />

opracowywanie zasady ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, przeprowadzanie<br />

instruktażu w zakresie ochrony informacji niejawnych organizowanie i prowadzenie<br />

kancelarii tajnej w przypadku posiadania dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne”.<br />

Dyrektor Ekonomiczny<br />

112<br />

Andrzej Cieślik<br />

Dyrektor Ekonomiczny koordynuje i bezpośrednio nadzoruje pracę działów: Controllingu i Analiz<br />

Ekonomicznych, Sprzedaży, Administracji i Informatyki oraz komórkę Marketingu. Dyrektor Ekonomiczny<br />

kieruje pracą podległego personelu.<br />

Dział Sprzedaży<br />

Zadania m.in.: opracowywanie planów sprzedaży w perspektywie rocznej i wieloletniej, sporządzanie<br />

zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych ze sprzedaży wody i ścieków, dokonywanie odczytów<br />

wodomierzy głównych i podliczników poszczególnych kontrahentów, kontrola oplombowania<br />

wodomierzy oraz obiegów p.poż., sprawdzanie i kontrola kompletności odczytów wodomierzy,<br />

prowadzenie ewidencji zawieranych umów, rozpatrywanie reklamacji.<br />

Lidia Biegańska, Katarzyna Brol, Maria Bródka, Magdalena Cieślukowska, Mariola Halamus, Dorota<br />

Holon, Gabriela Jarocha, Urszula Jędras, Elżbieta Kępka, Iwona Krypczyk, Barbara Kuraszyńska,<br />

Stefania Lempka, Bogumiła Mąka, Beata Misiara, Izabella Ochmann, Piotr Pyrlik, Bożena Radwoń,<br />

Danuta Swadźba, Agnieszka Szaton, Barbara Szerszeń, Ewa Walda, Monika Wojciechowska, Anna<br />

Wójcik<br />

Biuro Obsługi Klienta<br />

Zadania m.in.: udzielanie informacji interesantom z zakresu działalności Spółki, a w szczególności<br />

trybu załatwiania spraw ze wskazaniem stanowisk odpowiedzialnych za czynność, przyjmowanie i<br />

rejestrowanie korespondencji oraz przekazywanie jej do sekretariatu, wysyłanie do kontrahentów<br />

zawiadomień o zmianie obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie<br />

ścieków, kontakt ― uzgodnienia z klientami dotyczące podpisania i odbioru umów.<br />

Dział Controllingu i Analiz Ekonomicznych<br />

Marzena Kaleta, Alina Klich, Maria Kuligowska, Dariusz Lejman, Irena Lis, Jadwiga Nokielska, Krystyna<br />

Przybyła, Paweł Szołtysek, Mirella Weiss, Barbara Ulanowska<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!