26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

wydawanie opinii dotyczących wymagań urządzeń do oczyszczania ścieków odprowadzanych do<br />

urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń<br />

wodno-prawnych na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji spółki, przez<br />

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji<br />

technicznej na remonty kapitalne i inwestycje własne w zakresie kanalizacyjnym oraz zadania w<br />

zakresie działań kontrolnych gospodarki wodno-ściekowej podmiotów gospodarczych.<br />

Dział Transportu<br />

Dariusz Baran, Michał Baron, Andrzej Bugiel, Piotr Czech, Piotr Czernohorski, Grzegorz Danisz, Damian<br />

Flak, Adam Ignalski, Adam Janas, Janusz Jaworski, Marcin Jędrzejczyk, Bogdan Kaniewski,<br />

Mirosław Kasprzak, Bogdan Kmiecik, Jerzy Kotowski, Dariusz Koźbiał, Piotr Krawiec, Janusz Kuraszyński,<br />

Marek Lasota, Andrzej Lempka, Marian Luchowski, Paweł Makała, Wiktor Maryański, Józef<br />

Niesler, Andrzej Nonas, Marek Nowak, Andrzej Olejniczak, Tomasz Pasternok, Dariusz Pyka, Robert<br />

Rojek, Roman Rurański, Łukasz Smołka, Dominik Tlołka, Leszek Tomanek, Janusz Waruszewski<br />

Zadania m.in.: Bilansowanie, planowanie i zaspokajanie potrzeb transportowych Spółki za pomocą<br />

taboru własnego i obcego, wykonywanie zleconych usług transportowych, zlecanie ekspertyz stanu<br />

technicznego pojazdów, opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i analiz w zakresie działalności<br />

działu.<br />

122<br />

Wakat - rezerwa na materiały prezentujące firmę<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

123

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!