26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki<br />

Związek Wodociągów i Kanalizacji<br />

Samorządowym Chorzowsko-Świętochłowickim<br />

Związkiem Wodociągów i Kanalizacji<br />

zarządzały osoby reprezentujące Chorzów i<br />

Świętochłowice w jego Zgromadzeniu:<br />

- Roman Gutkowski od 1991 r. do 2002 r.<br />

- Władysław Zawierucha od 1991 r. do 1996 r.<br />

- Zygmunt Lukas od 1992 r. do 1995 r.<br />

- Franciszek Prajs od 1992 r. do 1995 r.<br />

- Klaudiusz Szołtysek od 1992 r. do 1995 r.<br />

- Bartłomiej Kiełbus od 1992 r. do 1995 r.<br />

- Tadeusz Wolny od 1994 r. do 2000 r.<br />

- Marek Dudek od 1995 r. do nadal<br />

- Tadeusz Twardoch od 1996 r. do 1997 r.<br />

- Andrzej Porada od 1996 r do 1998<br />

r. i od 2009 r. do 2010 r.<br />

- Marek Kopel od 1995 r. do nadal<br />

- Ludwik Kożuch od 1997 r. do 2000 r.<br />

- Jan Kamiński od 1997 r. do 1999 r.<br />

- Antoni Oberti od 1998 r. do 2000 r.<br />

- Rafał Serafin od 1999 r. do 2003 r.<br />

- Henryk Komander od 2002 r. do 2011 r.<br />

- Gerda Król od 2002 r. do 2009 r.<br />

- Jan Wilczek od 2002 r. do 2003 r.<br />

- Marian Salwiczek od 2002 r. do 2003 r.<br />

- Jan Michalik od 2003 r. do 2011 r.<br />

- Henryk Kurek od 2003 r. do 2009 r.<br />

- Eugeniusz Moś od 2000 r. do 2010 r.<br />

- Józef Niemiec od 2000 r. do 2009 r.<br />

- Zbigniew Mośko od 2009 r. do nadal<br />

- Stanisław Kijak od 2009 r. do nadal<br />

- Rafał Świerk od 2010 do nadal<br />

- Dawid Kostempski od 2010 r. do nadal<br />

- Andrzej Kotala od 2010 r. do nadal<br />

- Adam Trzebinczyk od 2011 r. do nadal<br />

124<br />

Utworzono go Celem wspólnego realizowania wybranych zadań o charakterze<br />

publicznym, reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie jak<br />

głosi preambuła Statutu uchwalonego 16 września 1992 roku. Związek został zarejestrowany<br />

w Rejestrze związków międzygminnych 1 grudnia 1992 r. pod pozycją<br />

77. Członkami Związku są gminy: Chorzów i Świętochłowice, których Rady Miejskie<br />

podjęły w tej mierze stosowne uchwały.<br />

W wyniku wieloletnich starań negocjacji i wymiany korespondencji udało się uzyskać<br />

wsparcie Rady Ministrów, która w uchwale nr 75/2000 z 14 listopada 2000 r.<br />

zgodziła się na zbycie wierzytelności 33 588 384 zł za kwotę 3 958 500 zł. Po wykupieniu<br />

zadłużenia, Związek stał się wierzycielem przedsiębiorstwa i po jego przejęciu<br />

zadłużenie to umorzył.<br />

Po skutecznym oddłużeniu RPWiK, Związek wystąpił o przekazanie mienia przedsiębiorstwa,<br />

a Wojewoda Śląski odmówił komunalizacji mienia RPWiK powołując<br />

się na sprzeczności między przepisami ustawy komunalizacyjnej i ustawy o przedsiębiorstwach<br />

państwowych, które uniemożliwiały wydanie stosownej decyzji.<br />

Wobec powyższego, po sześciu miesiącach prac, Związek opracował własną koncepcję<br />

komunalizacji polegającej na przejęciu przedsiębiorstwa wraz z jego mieniem.<br />

Koncepcja została zaakceptowana i 25 września 2001 r. Wojewoda wydał decyzję,<br />

na mocy której Związek przejął, warte 80 -100 milionów złotych przedsiębiorstwo<br />

wodociągowe.<br />

Na początku 2003 r. z przyczyn formalnych dokonano likwidacji RPWiK i po przejęciu<br />

jego majątku utworzono zakład budżetowy, który na przełomie lat 2003 i 2004<br />

przekształcono w spółkę Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów<br />

i Kanalizacji sp. z o.o. Związek został jedynym 100% udziałowcem tej spółki.<br />

Związek przy pomocy Spółki realizuje swoje statutowe zadania obejmujące:<br />

a. dostawy wody dla odbiorców wraz z obsługą instalacji,<br />

b. odbiór ścieków z gospodarki komunalnej i innych podmiotów z terenu<br />

działania Związku,<br />

c. bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej wraz z<br />

prowadzeniem polityki inwestycyjnej na terenie działania Związku,<br />

d. kontrolę jakości wody i ścieków,<br />

e. eksploatację urządzeń służących do produkcji i dystrybucji wody oraz<br />

oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej,<br />

f. konserwację, remonty i modernizację infrastruktury technicznej,<br />

g. wykonanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej,<br />

h. inne sprawy związane z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną.<br />

Jest też beneficjentem unijnej pomocy finansowej. Komisja Europejska w dniu 19<br />

grudnia 2003 roku podpisała Memorandum Finansowe (dokument wagi umowy<br />

międzypaństwowej) gwarantujące współfinansowanie w wysokości 22 267 980<br />

EURO inwestycji pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie –<br />

Świętochłowicach” tj. projektu ISPA nr 2003/PL/16/P/PE/044.<br />

Inwestycję, której wykonania przejęło Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo<br />

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zakończono w marcu 2011 r., kosztem<br />

około 230 milionów złotych.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

125<br />

Związkiem (Zarządem Związku) kierowali:<br />

- Marek Dudek od 1996 r. do nadal<br />

- Tadeusz Twardoch od 1996 r. do 1997 r.<br />

- Władysław Zawierucha od 1996 r. do 2001 r.<br />

- Jan Kamiński od 1997 r. do 1999 r.<br />

- Rafał Serafin od 1999 r. do 2000 r.<br />

- Jerzy Lesik od 2000 r. do 2007 r. i od 2008 r. do 2010<br />

r.<br />

- Maria Kamińska Knechtel od 2007 r. do 2008 r.<br />

- Irena Knobloch od 2010 r. do 2011 r.<br />

- Zbigniew Mosko od 2011 r. do nadal<br />

- Marian Salwiczek od 2002 r. do 2003 r. i od 2011 r.<br />

do nadal<br />

- Jan Michalik od 2003 r. do 2011 r.<br />

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku<br />

pełnili:<br />

- Marek Kopel<br />

- Eugeniusz Moś

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!