26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Przebieg Rawy na odcinku od Świętochłowic do ratusza<br />

w Hajdukach na planie z 1911 r. przygotowanego<br />

dla związku ds. kanalizacji gmin Bismarckhütte (Hajduki<br />

Wielkie, ob. Chorzów Batory), Świętochłowice<br />

(wraz z obszarem dworskim) i Nowych Hajduk.<br />

28<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!