26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

44<br />

Mapa pokazująca sieć wodociągów, jakie w początkach XX<br />

w. istniały w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!