26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

6<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

Chorzów i Świętochłowice w XIX i XX w.<br />

Właśnie zaszliśmy tak daleko, że musimy kupować wodę. Biedniejsi zasadzają się<br />

nocą przy studniach, aby jeden drugiemu ukraść wodę. Ubezpieczyciele nie chcą więcej<br />

przyjmować ubezpieczeń od pożaru ― przemawiał w 1863 r. ks. Edward Deloch,<br />

proboszcz królewskohuckiej parafii św. Barbary, jako przedstawiciel mieszkańców,<br />

do przebywającego w Königshutte hrabiego Heinricha von Itzenplitz, od 1862 r.<br />

ministra handlu w rządzie kanclerza Ottona von Bismarcka. Wizytował on będącą<br />

w wielkiej rozbudowie osadę Królewska Huta, zapewne z okazji starań o prawa<br />

miejskie.<br />

Nie ma tu jeszcze mowy o działalności wodociągowej ― pierwszy wodociąg powstanie<br />

dopiero za dwa lata ― a jedynie o dystrybucji wody, zapewne beczkowozami.<br />

Jest to więc udokumentowanie faktu, iż już 150 lat temu prowadzona była na<br />

tym terenie usługowa działalność związana z dystrybucją wody.<br />

W latach 50. XIX w. wody gruntowe zaczęły stopniowo zanikać, studnie wysychały.<br />

W okolicach dzisiejszego Chorzowa i Świętochłowic był to rezultat eksploatacji pro-<br />

7<br />

Polewaczka miejska na ul. Szpitalnej<br />

w Świętochłowicach. Rok 1933.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!