26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fragment planu Miejskich Zakładów Wodociągowych<br />

i Kanalizacyjnych na 1952 r.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

70<br />

Chorzowa i Świętochłowic poprawiło się znacznie, ale nie było jeszcze zadawalające.<br />

25 grudnia 1955 r. oficjalnie zakończono budowę zbiorników wody na Górze Wyzwolenia<br />

w Chorzowie.<br />

Miały one pojemność 48 000 m³ i powstały w miejsce stacji hydroforowej i zbiornika<br />

o poj. ok. 5000 m³ z 1938 r.<br />

Uruchomienie zbiorników w sposób oczywisty wpłynęło na poprawę zaopatrzenia<br />

wodnego. Zostały one połączone z uruchomioną w 1956 r. magistralą goczałkowic-<br />

ką. Od tego roku uznano, że zaopatrzenie wody dla miasta jest w 100% wystarczające.<br />

Wyniki te osiągnięto przez inwestycje WPWiK na wodociągach magistralnych<br />

oraz wykonaną w Chorzowie przez MPWK na sieci miejskiej budowę rurociągu Mikołów–Chorzów<br />

o śr. 1200 mm.<br />

Pod koniec lat 50. XX w. sieć wodociągowa Chorzowa była podzielona na dwie<br />

strefy ciśnienia. Niska strefa ciśnienia była zaopatrywana z podłączenia przy ul.<br />

Hajduckiej do wspomnianej magistrali Mikołów–Chorzów oraz z dwóch podłączeń<br />

w Chorzowie Batorym do tej samej magistrali. Wysoka strefa była zasilana przez<br />

podłączenie przy ul. Konopnickiej do rurociągu WPWiK odprowadzającego wodę<br />

ze zbiornika przy Górze Wyzwolenia.<br />

W latach 1960–1961 ponownie okazało się, że zaopatrzenie w wodę jest niewystarczające.<br />

Tym razem obwiniono pogodę, dokładniej suszę, która była przyczyną zredukowania<br />

produkcji wody przez WPWiK.<br />

Ówczesne braki w dostawach ujawniały się przede wszystkim w wyżej położonych<br />

partiach miasta, co raczej było winą niskiego ciśnienia. Tak więc paradoksalnie<br />

wody brakowało w domach na Górze Wyzwolenia, tuż obok zbiornika o pojemności<br />

blisko 50 tys. m³!<br />

Braki te występowały również w domach terenowo wyżej położonych w Chorzowie<br />

Starym przy kościele. Poza tym brakowało jeszcze wody w Chorzowie Batorym<br />

przy ul. Granicznej. Przez wymianę rurociągu w ulicy Farnej nastąpiło lepsze zasilenie<br />

rurociągu doprowadzającego wodę do tej dzielnicy i niedobory wody zostały<br />

w 1961 zlikwidowane.<br />

Mimo oddawania kolejnych ujęć wody dla śląskich i zagłębiowskich miast, jak np.<br />

ujęcie wody głębinowej w Łazach Błędowskich czy ujęcie Bibiela w Miasteczku Śląskim,<br />

nie udało się zlikwidować deficytu wody. Skutkowało to jej niedoborami na<br />

górnych kondygnacjach wysoko zlokalizowanych budynków w godzinach szczytowego<br />

rozbioru.<br />

W ocenie władz miasta z tego okresu Obecny stan zaopatrzenia jest zadawalający<br />

poza okresami, kiedy WPWiK redukuje ciśnienie na przewodzie ø 700 mm, prowadzą-<br />

cego wodę ze zbiornika przy Górze Wyzwolenia do miasta. Innymi słowy, woda jest,<br />

kiedy WPWiK nie ograniczy dostaw.<br />

Starano się również walczyć z marnotrawstwem wody. Oto jak to przedstawiła<br />

„Analiza zagadnień walki ze stratami wody w sieci i marnotrawstwo wody w instalacjach<br />

domowych i zakładach” dokonana przez Wydział Gospodarki Komunalnej<br />

Urzędu Miejskiego:<br />

W związku ze stratami wody w sieci wodociągowej i instalacjach domowych stwierdzono,<br />

że na skutek powyższego marnotrawstwa wody pitnej, jak i przemysłowej gospodarka<br />

ponosi olbrzymie szkody. Dlatego walka z marnotrawstwem wody powinna<br />

być prowadzona systematycznie.<br />

W powyższej sprawie zwoływano narady z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów<br />

i Kanalizacji. Przeprowadza się kontrole nieszczelności w budynkach, a po stwierdzeniu<br />

przyczyn nieszczelności wyznacza się termin usunięcia usterek.<br />

Do Kolegium Orzekającego nie skierowano żadnej sprawy, ponieważ zauważone<br />

usterki zostały usunięte.<br />

Na rachunkach wystawionych przez MPWiK umieszcza się hasła dot. wzmożenia walki<br />

z marnotrawstwem wody. Wyświetla się również przezrocza na temat oszczędniejszego<br />

gospodarowania wodą.<br />

Kontroli przez fachowców nie przeprowadza się ze względu na brak pracowników.<br />

W ramach kapitalnych remontów wymieniono 420 mb przestarzałych przewodów<br />

wodnych. Ø 80 mm na Ø 150 mm przy ul. Farnej oraz 26 mb wodociągów Ø 250 mm<br />

w ul. Stalowej. 46 mb kanału Ø 300 mm w ul. Jasińskiego, 183 mb kanału od Ø 300 mm<br />

do Ø 600 mm (przepust) przy ul. J. Wieczorka (ob. 3 Maja ― przyp. red).<br />

Odnośnie do zmniejszenia strat wody w ulicznej sieci wodociągowej, MPWiK przeprowadza<br />

podsłuchy na zasuwach i hydrantach przy pomocy specjalnych słuchawek<br />

i aparatów podsłuchowych wykrywających ucieczki wody, jak również przeprowadza<br />

się pomiary ciśnienia na hydrantach przy pomocy manometrów w celu ustalenia spadków<br />

ciśnienia w miejscach awarii. Równocześnie dokonuje się przeglądu studzienek<br />

rewizyjnych na kanałach, celem wykrycia przecieków wody czystej z nieszczelnych<br />

przewodów wodociągowych do kanalizacji. MPWiK ogranicza się do rozprowadzenia<br />

wody pitnej dla mieszkańców oraz drobnego przemysłu, dostarczonej przez Wojewódzkie<br />

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przemysł ciężki swoje zasoby<br />

wodne pobiera z WPWiK i innych źródeł. Własnych ujęć tut. Przedsiębiorstwo nie posiada.<br />

Do odbiorców dostarcza się wodę za pomocą połączeń domowych zaopatrzonych<br />

w wodomierze. Połączeń domowych jest obecnie 3841 sztuk. Z wody pitnej korzystają<br />

wszyscy mieszkańcy miasta. Studzien wody pitnej w mieście nie ma. Ludność<br />

odczuwa stały brak dopływu wody w domach wysoko położonych. Stan ten trwał do<br />

roku 1950. Całkowitą poprawę dostawy wody osiągnięto po uruchomieniu magistrali<br />

goczałkowickiej w 1956 r. Od tej pory brak wody zupełnie znikł. Zaopatrzenie w wodę<br />

dla miasta jest w 100% wystarczające. Wyniki te osiągnięto przez inwestycje WPWiK<br />

oraz wykonane inwestycje MPWiK. Przedsiębiorstwo kontynuuje dalszą rozbudowę<br />

sieci wodociągowej miejskiej zgodnie z zatwierdzonymi założeniami. (…)<br />

Zakłady kluczowe otrzymały polecenie przeprowadzenia kontroli wszystkich placów<br />

budowy i zredukować zużycie wody do nieodzownego minimum, jak również zastąpienia<br />

wody pitnej na cele przemysłowe wodą surową, a przede wszystkim wodą<br />

z własnych ujęć.<br />

Wszystkie bazy oraz przedsiębiorstwa otrzymały polecenie wzmożenia kontroli na<br />

placach budowy.<br />

W 1961 r. przekroczyły kontyngent następujące zakłady pracy: Chorzowskie Zakłady<br />

Przemysłu Terenowego i Centralny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego.<br />

Lata 60. XX w. to okres, kiedy rozbudowywano miejską sieć rozdzielczą. I tak dla<br />

Chorzowa Starego wybudowano rurociąg o Ø 250 mm i dł. 1,7 km, dla dzielnicy II<br />

w latach 1963–1964 powstały 3 km rurociągu Ø 200–250 mm, w Maciejkowicach 1,2<br />

km rurociągu ø 200 mm.<br />

W śródmieściu w latach 1964–1965 zaplanowano 2,7 km rurociągu Ø 200–250 mm,<br />

zaś dla Chorzowa Batorego w 1965 r. 1,8 km rurociągu Ø 200 mm.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!