26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

7 w Gliwicach, nr 8 w Zabrzu, nr 9 w Tarnowskich Górach, nr 10 w Bytomiu, nr 11<br />

w Będzinie, nr 12 w Sosnowcu, nr 13 w Dąbrowie Górniczej, nr 14 w Zawierciu, nr 15<br />

w Olkuszu, nr 16 w Chrzanowie, nr 17 w Raciborzu.<br />

W skład przedsiębiorstwa wchodziły również: Zakład Remontowo-Budowlany,<br />

Centralne Warsztaty oraz Zakład Wodomierzowy, w którym legalizowało się wodomierze<br />

dużych średnic.<br />

Większość zakładów wodociągowych bazowała na wodzie ujmowanej i uzdatnianej<br />

w jednostce macierzystej.<br />

Scentralizowany układ zarządzania gospodarką wodno-ściekową był optymalny<br />

pod względem organizacyjnym i minimalizacji kosztów.<br />

Sumaryczna wielkość produkcji wody w roku 1980 wynosiła 650 567 tys. m³, tj. 1 782<br />

400 m³/dobę. Nadal jednak rósł deficyt wody, choć nie był on już tak duży i według<br />

szacunków biur projektowych wynosił ok. 200 tys. m³/dobę.<br />

Rok 1975 dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji<br />

to data szczególna, gdyż wtedy ― poprzez powstanie zakładu nr 3 ― powstały<br />

podwaliny pod dzisiejsze przedsiębiorstwo.<br />

Zapotrzebowanie na wodę rosło do roku 1988, kiedy to wielkość produkcji wody<br />

uzyskanej z ujęć własnych WPWiK oraz z ujęć zakładów wyniosła blisko 1 850 000<br />

m³/dobę.<br />

Nowe realia gospodarcze, po wkroczeniu Polski na drogę kapitalizmu, diametralnie<br />

zmieniły sytuację. Z roku na rok zapotrzebowanie na wodę zmniejszało się. Zaszły<br />

więc dogodne warunki dla udoskonalania procesów technologicznych pod kątem<br />

dostaw wody o wysokich właściwościach fizyko-chemicznych, bakteriologicznych<br />

i organoleptycznych. Podjęto też działania inwestycyjne na rzecz poprawy warunków<br />

pracy załogi.<br />

74<br />

Zbiornik dziećkowicki z lotu ptaka.<br />

Zarządzenie wojewody katowickiego<br />

o włączeniu w skład Wojewódzkiego<br />

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji<br />

miejskich zakładów i przedsiębiorstw<br />

i utworzeniu na ich bazie zakładów<br />

obsługujących poszczególne miasta.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!