26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Kładzenie rurociągu w którym zamknięta zostanie<br />

Rawa – marzec 2010, ok. ul. Armii Krajowej.<br />

Chorzów. ul. Kasztanowa.<br />

78<br />

Głównym celem Projektu było rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach, jak również poprawa stanu środowiska i warunków<br />

zdrowotnych mieszkańców. Przedsięwzięcie miało przyczynić się do spełnienia<br />

wymagań norm polskich i europejskich oraz innych wymagań obowiązujących<br />

w sektorze wodno-ściekowym.<br />

Cele szczegółowe:<br />

• Ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia ze strony otwartych kanałów<br />

ściekowych.<br />

• Zwiększenie skuteczności systemu oczyszczania ścieków.<br />

• Polepszenie jakości dostarczanej wody.<br />

• Wyeliminowanie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków z dzielnicy Chropaczów.<br />

• Przeprowadzenie kompleksowej analizy zanieczyszczenia stawu Kalina w celu<br />

wypracowania optymalnego sposobu rekultywacji.<br />

Historia Projektu<br />

W roku 2003 pomoc finansową przyznano 15 projektom na łączną sumę 356 mln<br />

Euro. Łączna kwota pomocy dla 49 programów ochrony środowiska przekroczyła<br />

1 285 mln Euro. W grupie ostatnich 15 projektów zdecydowano się dofinansować<br />

projekt chorzowsko-świętochłowicki pod roboczą nazwą „Kompleksowe rozwiązanie<br />

problemów gospodarki ściekami w zlewni oczyszczalni Klimzowiec” ― w wysokości<br />

22,27 mln Euro (95,76 mln zł).<br />

Stąd też na początku 2003 r. Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek<br />

Wodociągów i Kanalizacji podjął działania mające na celu pozyskanie środków finansowych<br />

z funduszy przedakcesyjnych na realizację kluczowych zadań z zakresu<br />

gospodarki wodno-ściekowej.<br />

Podjęte przez Związek działania, dzięki wsparciu ze strony Narodowego Funduszu<br />

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego<br />

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozwoliły na<br />

pozyskanie środków finansowych na opracowanie studium wykonalności i wniosku<br />

aplikacyjnego. Jednocześnie Ministerstwo Środowiska umieściło Chorzów<br />

i Świętochłowice na liście inwestycji priorytetowych załączonych do Strategii ISPA.<br />

Umożliwiło to przedłożenie Komisji Europejskiej wniosku o wsparcie planowanego<br />

przedsięwzięcia z Funduszu ISPA.<br />

19 grudnia 2003 r. podpisano Memorandum Finansowe dotyczące przedsięwzięcia<br />

nr 2003/PL/16/P/PE/044 pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją<br />

Europejską, w wyniku którego Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki<br />

Związek Wodociągów i Kanalizacji stał się Beneficjentem Końcowym bezzwrotnych<br />

środków pomocowych Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej<br />

― ISPA (od 1 maja 2004 r. w ramach Funduszu Spójności). Zapisane środki<br />

przeznaczone zostały na realizację projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej<br />

pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-<br />

Świętochłowicach”.<br />

Struktura Finansowania Projektu<br />

W Studium Wykonalności zakładano dofinansowanie na poziomie 75 % (102,6 mln<br />

zł). Przyznany ostatecznie poziom dofinansowania to 70 % (poziom zgodny z Memorandum<br />

Finansowym).<br />

W wyniku realizacji Projektu nastąpiły zmiany dotyczące wysokości poszczególnych<br />

źródeł finansowania. Powstała różnica w poziomie dofinansowania z Funduszu<br />

Spójności (ok. 24 mln zł) wynika z:<br />

• różnicy w poziomie dofinansowania między Studium Wykonalności (75 %), a faktycznym<br />

przyznanym poziomie (70 %)<br />

• zmiany kursów Euro w okresie realizacji w porównaniu do przyjętego w Studium.<br />

Zadania Wchodzące W Zakres Projektu<br />

Cele Projektu miały zostać zrealizowane poprzez wykonanie następujących zadań:<br />

1) Modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym:<br />

a) Zadanie 1a ― projektowanie (usługi)<br />

b) Zadanie 1b ― roboty budowlane („czerwony” FIDIC)<br />

2) Przykrycia koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych („żółty” FIDIC) ―<br />

Zadanie 2<br />

3) Modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej („czerwony” FIDIC):<br />

a) Zadanie 3a ― na terenie miasta Chorzowa<br />

b) Zadanie 3b ― na terenie miasta Świętochłowice<br />

4) Przyjęcia ścieków z dzielnicy Chropaczów („żółty” FIDIC) ― Zadanie 7<br />

5) Studium stawu Kalina (usługi badawczo-projektowe) ― Zadanie 4<br />

oraz wsparcie techniczne i nadzór nad realizacją ww. zadań (z wyłączeniem zad. 4):<br />

6) Pomoc Techniczna oraz Inżynier Kontraktu dla Projektu Funduszu Spójności nr<br />

2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-Świętochłowicach”<br />

(usługi inżyniersko-doradcze) ― Zadanie 5.<br />

Informacje O Poszczególnych Zadaniach<br />

Termin realizacji: 26.02.2008 r. ― 25.02.2009 r.<br />

Zadanie nr 1a<br />

Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka<br />

osadem ściekowym ― projektowanie<br />

W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa,<br />

obejmująca w szczególności:<br />

aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,<br />

projekty budowlane (oddzielnie dla części oczyszczalni leżącej w Chorzowie i Katowicach)<br />

w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę dla właściwych<br />

branż,<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!