26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Staw Kalina, widok ogólny…<br />

Staw Kalina, zbliżenie<br />

Systematycznie dokonuje się poboru<br />

próbek wody ze stawu Kalina.<br />

Wodociągi i kanalizacja<br />

84<br />

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. Łańcut [Partner]<br />

Wartość zrealizowanego zadania: 17 831 229,06 PLN (netto)<br />

Zadanie nr 4<br />

Studium stawu Kalina<br />

Termin realizacji: 3.09.2009 r. – 15.02.2011 r.<br />

Realizacja zadania obejmowała przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego<br />

(etap I), a w szczególności sieci i urządzeń służących odwodnieniu terenu i odprowadzaniu<br />

odcieków z hałdy wraz z oceną ich stanu technicznego. Następnie<br />

przeprowadzone zostały gruntowne badania i analizy (etap II) dzięki którym zbadano<br />

stan zanieczyszczenia stawu i terenu przyległego w celu opracowania skutecznej<br />

metody jego oczyszczenia i przywrócenia do stanu równowagi przyrodniczej.<br />

Stopień degradacji i zanieczyszczenia stawu wykazał, iż jedyną możliwą metodą<br />

rewitalizacji stawu jest usunięcie zanieczyszczonych osadów z jego dna, a po jego<br />

odwodnieniu wywiezienie do termicznej utylizacji. Przewiduje się, iż proces usuwania,<br />

odwadniania i wywozu osadów potrwa ok. 7 miesięcy.<br />

W ramach etapu III – koncepcja i projektowanie, opracowano wariantowe koncepcje<br />

w zakresie:<br />

skutecznej ochrony zrewitalizowanego stawu Kalina przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi<br />

pochodzącymi z wód podziemnych i gruntu, wynikającymi z wpływu<br />

odcieków z hałdy odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki”,<br />

przywrócenia stanu równowagi przyrodniczej w stawie Kalina, obejmującej również<br />

kwestię regulacji brzegów stawu oraz zagospodarowania terenu w jego sąsiedztwie.<br />

Zaakceptowane i uzgodnione koncepcje, stanowiły podstawę do wykonania dokumentacji<br />

projektowych, a także opracowania wszelkich innych dokumentów niezbędnych<br />

do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla<br />

robót budowlanych związanych z ochroną i rewitalizacją stawu Kalina. Przy uzgadnianiu<br />

rozwiązań projektowych zwracano szczególną uwagę aby planowana inwestycja<br />

była w możliwie najmniejszym stopniu uciążliwa dla okolicznych mieszkańców.<br />

W dniu 10 stycznia 2011 roku uzyskano pozwolenia na budowę na „budowę bariery<br />

fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych<br />

Zakładów Chemicznych Hajduki w kierunku stawu Kalina”, której celem jest<br />

ochrona stawu Kalina oraz na „budowę tymczasowej kwatery odwadniania osadów<br />

dennych na stawie Kalina z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych<br />

i drenażem odcieków” służących jego rewitalizacji.<br />

Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 15.02.2011 r., w którym uprawomocniły<br />

się oba wydane pozwolenia na budowę. Wykonana w ramach realizacji<br />

zadania dokumentacja przekazana została do dalszej realizacji Urzędowi Miasta<br />

Świętochłowice, właścicielowi tego terenu, który będzie inwestorem inwestycji<br />

związanej z rewitalizacją i ochroną stawu w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego<br />

ze środków Funduszu Spójności pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie<br />

przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” .<br />

Efekty realizacji zadania:<br />

zbadanie stanu zanieczyszczenia stawu Kalina<br />

opracowanie skutecznej metody oczyszczenia stawu i przywrócenia do stanu<br />

równowagi przyrodniczej<br />

opracowanie skutecznej metody ochrony stawu przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi,<br />

wynikającymi z oddziaływania odcieków z hałdy odpadów poprodukcyjnych<br />

Zakładów Chemicznych "Hajduki<br />

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji<br />

Wykonawca zadania ― konsorcjum firm:<br />

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. (Kielce)<br />

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. (Kielce)<br />

Wartość zrealizowanego zadania: 563 400,00 zł (z VAT)<br />

Zadanie nr 5<br />

Pomoc Techniczna oraz Inżynier Kontraktu dla Projektu Funduszu<br />

Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę<br />

i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-Świętochłowicach”<br />

Termin realizacji: 8.05.2006 r. ― 31.03.2011 r.<br />

Zakres zadania obejmował pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przetargów<br />

prowadzonych w ramach realizacji Projektu oraz pełnienie zgodnie z Warunkami<br />

Kontraktowymi FIDIC funkcji Inżyniera Kontraktu.<br />

W ramach Pomocy Technicznej w odniesieniu do wszystkich zadań Projektu, zakres<br />

obowiązków obejmował:<br />

a) Opracowanie kompletnej Dokumentacji Przetargowej, tj.: Ogłoszenia o zamówieniu,<br />

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).<br />

b) Oszacowanie wartości i sporządzenie stosownych opracowań kosztowych dla<br />

poszczególnych Kontraktów na Roboty.<br />

c) Wsparcie dla Jednostki Realizującej Projekt (JRP) podczas przeprowadzania postępowań<br />

o udzielenie zamówienia dla poszczególnych Kontraktów na Roboty.<br />

W zakresie funkcji Inżyniera Kontraktu zapewnienie efektywnego nadzoru nad ich<br />

realizacją poprzez wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego<br />

zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce (w szczególności prawa budowlanego),<br />

w celu zapewnienia uzyskania zaplanowanych efektów użytkowych<br />

i finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy<br />

i eksploatacji. Jak również zagwarantowanie efektywnej kontroli wykonania robót<br />

zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji, zapewnienie<br />

zgodnej z planem zapewnienia jakości - jakości robót, w tym materiałów i urządzeń<br />

oraz zapewnienie dyscypliny wydatkowania nakładów.<br />

Obowiązki przydzielone Inżynierowi według Warunków FIDIC obejmują udzielanie<br />

informacji i poleceń Wykonawcy w miarę postępu pracy, ocenę propozycji Wykonawcy,<br />

co do sposobu wykonywania pracy, upewnianie się, że materiały i jakość<br />

wykonawstwa odpowiadają specyfikacjom, uzgadnianie ilości wykonanej pracy<br />

oraz sprawdzanie i wydawanie Zamawiającemu przejściowych i ostatecznego<br />

świadectwa płatności.<br />

Wykonawca zadania ― konsorcjum firm:<br />

CITEC S.A. Katowice [Lider konsorcjum] ― obecnie TRACTEBEL Engineering S.A.<br />

Katowice<br />

Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o.o. Bytom [Partner konsorcjum]<br />

Wartość zadania: 1 092 896,17 Euro (netto).<br />

Termin realizacji: 30.11.2006 r. – 18.12.2007 r.<br />

Zadanie nr 7<br />

Przyjęcie ścieków z dzielnicy Chropaczów<br />

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych po uprzednim zaprojektowaniu:<br />

pompowni ścieków z systemem separacji części stałych (tłocznia), składającej<br />

się z części podziemnej – komory tłoczni o średnicy wew. 6,0 m i głębokości 5,7<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!