26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Publikacja z 1933 r. prezentująca dumę władz – gospodarkę<br />

wodno-ściekowa na Górnym Śląsku.<br />

90<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!