26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

94<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

95<br />

Prezentacja działania oczyszczalni<br />

ścieków Klimzowiec po zakończeniu<br />

jej budowy w 1997 r.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!