26.06.2013 Views

Monografia ChŚPWiK

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wodociągi i kanalizacja<br />

Publikacje wydane w 1997 r. przez RPWiK w<br />

Chorzowie o oczyszczalni w Klimzowcu.<br />

Publikacja wydana w 2011 r. przez Ch-ŚPWiK<br />

Sp. zo.o. o oczyszczalni w Klimzowcu.<br />

98<br />

Wykonane prace obejmowały:<br />

1. Mechaniczne oczyszczanie ścieków (budowa budynku krat rzadkich oraz modernizacja<br />

budynku krat gęstych, przebudowa poziomych, podłużnych piaskowników,<br />

przebudowa czterech istniejących komór defosfatacji ― adaptacja na zbiorniki<br />

retencyjne ścieków deszczowych oraz osadniki wstępne).<br />

2. Biologiczne oczyszczanie ścieków (komory: defosfatacji, predenitryfikacji, denitryfikacji,<br />

nitryfikacji ― adaptacja po przebudowie istniejących osadników wód<br />

deszczowych, komory stabilizacji ścieków oraz modernizacji istniejących komór<br />

tlenowych; osadniki wtórne ― przebudowa istniejących).<br />

3. Gospodarkę osadową (budowa dwóch komór fermentacji osadu oraz budynku<br />

przeróbki osadów ― zagęszczacze mechaniczne, prasy taśmowe).<br />

4. Obiekty gospodarki gazowej.<br />

5. Przebudowę układu pompowego ścieków i osadów, hali dmuchaw; wykonanie<br />

przykrycia niektórych komór.<br />

6. Elementy towarzyszące ― rozbudowa i modernizacja dróg wewnętrznych, elementy<br />

małej architektury, makroniwelacja terenu.<br />

Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków wynosiła maks. 119 500<br />

m³/d (218 950 RLM).<br />

W ramach projektu wykonano kilka istotnych zmian w układzie technologicznym,<br />

m.in. poprzez wprowadzenie nowego układu piaskowników wyposażonych w system<br />

separacji piasku, osadników wstępnych, zbiorników retencyjnych wód deszczowych,<br />

wydzielonego układu komór nitryfikacji-denitryfikacji, nowego układu<br />

przeróbki i stabilizacji osadów.<br />

Modernizacja opierała sie na nowej koncepcji zagospodarowania osadu ściekowego,<br />

polegającej na wprowadzeniu komór beztlenowego rozkładu osadu, magazynowaniu<br />

biogazu i wytwarzaniu energii elektrycznej w połączeniu z odzyskiem<br />

ciepła.<br />

Efektami realizacji zadania były:<br />

― osiągnięcie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych,<br />

― ograniczenie hałasu i uciążliwości zapachowej,<br />

― ograniczenie zagrożenia skażenia powietrza (przykrycie komór),<br />

― zmniejszenie uwodnienia (a tym samym objętości) odwodnionego osadu,<br />

― zagospodarowanie terenów wokół oczyszczalni zielenią.<br />

Tego typu inwestycje trafiają się w dziejach każdego miasta niezwykle rzadko. Po<br />

pierwsze ze względu na ogromne znaczenie, jakie ma dla poziomu życia mieszkańców,<br />

a po drugie ze względu na wartość robót. Trzeba podkreślić, że modernizację przeprowadzono<br />

na działającym obiekcie, na którym utrzymano pracę ciągu ściekowego i<br />

osadowego. W roku 2010 dopłynęło na oczyszczalnię 14 474 300 m³ ścieków, tj. o 6,1%<br />

więcej niż w roku ubiegłym. Średniodobowy przepływ wyniósł 39 655,62 m³/d.<br />

Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec była ostatnim etapem realizacji<br />

Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę<br />

i oczyszczanie ścieków w Chorzowie-Świętochłowicach”.<br />

Uroczyste otwarcie w pełni nowoczesnej oczyszczalni nastąpiło 20 czerwca 2001 r.<br />

Opisując skrótowo proces oczyszczania ścieków można podać, że:<br />

najpierw w części mechanicznej usuwa się ze ścieków zgrubne zanieczyszczenia,<br />

nie podlegające procesom biologicznym, a mogące spowodować uszkodzenie<br />

pomp w części biologicznej oczyszczalni. Tu również ze ścieku usuwany jest piasek,<br />

który do tej pory, razem z grubymi odpadami trafiał bezpośrednio do kontenerów.<br />

Następnie, bez względu na jakość, wywożono je do utylizacji. Po modernizacji grube<br />

odpady są poddawane procesowi płukania, odwadniania i higienizacji chlorynem<br />

sodu. Płukany i odwadniany jest również piasek, który może być wykorzystywany<br />

jako materiał budowlany.<br />

Ścieki po oczyszczeniu w części mechanicznej trafiają do zmodernizowanych pompowni,<br />

skąd są przekierowywane do zbiorników. Tam poddawane są procesom<br />

biologicznym, w trakcie których zanieczyszczenia zanieczyszczenia usuwa się za<br />

pomocą specjalnych bakterii, dla których są pożywieniem.<br />

Bakterie te, nazywane osadem czynnym, w trakcie procesu rozkładu zanieczyszczeń<br />

mnożą się, bo mają do tego znakomite warunki i dużo pożywienia. Ich nadmiar<br />

trzeba więc usuwać.<br />

Do tej pory zmniejszenie aktywności osadu czynnego (czyli ilości bakterii) odbywało<br />

się w otwartych zbiornikach. Był to proces niezbyt efektywny, energochłonny i,<br />

co gorsza, powodujący czasem uciążliwości zapachowe.<br />

Po modernizacji, zamiast stabilizacji tlenowej, zastosowana została fermentacja<br />

osadu w dwóch komorach, każdej o objętości 6,5 tys. m³. Są to nowe obiekty, o<br />

wysokości 27 m, dlatego też pozwalają na łatwą identyfikację obiektu z oddali.<br />

Podczas procesu fermentacji powstaje biogaz, zawierający 60% metanu. Jest on<br />

spalany w agregatach kogeneracyjnych. Produkcja biogazu i energii elektrycznej<br />

na własne potrzeby jest kompletnym novum, dzięki któremu oczyszczalnia będzie<br />

się sama ogrzewać oraz znacząco zmniejszy koszty energii elektrycznej.<br />

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków Klimzowiec to bardzo nowoczesny obiekt,<br />

spełniający wszystkie obowiązuje normy jakości ścieków. Uciążliwości zapachowe<br />

zostały wyraźnie zmniejszone, bo miejsca, gdzie powstają, są hermetycznie przykryte.<br />

Wydostające się stamtąd powietrze jest oczyszczane w biofiltrach.<br />

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach doprowadzanych i odprowadzanych z oczyszczalni<br />

ścieków Klimzowiec przed rozpoczęciem modernizacji w 2009 r. przedstawia<br />

poniższa tabela.<br />

w Chorzowie i Świętochłowicach<br />

99<br />

Po modernizacji najbardziej okazale prezentują<br />

się komory fermentacji osadu o wys. 27 m.<br />

Widok na oczyszczalnię i Chorzów z wysokości<br />

komór fermentacji osadu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!