UV-VIS spektrometrija - Univerza v Ljubljani

abra.fkkt.uni.lj.si

UV-VIS spektrometrija - Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Katedra za analizno kemijo

Omejitev odgovornosti!

Seminar je bil pripravljen v okviru vaj iz analizne kemije v 2. letniku, univerzitetnega študijskega programa Kemija.

Seminar ni niti strokovno niti pravopisno korigiran in za njegovo vsebino odgovarja avtor(ica).

Tiskanje in shranjevanje je dovoljeno za osebno uporabo.

4/14/2010

1


UV-VIS absorpcijska spektroskopija

Simon Kovačič

4/14/2010

2


Svetloba je elektromagnetno valovanje z dvojno naravo

◦ Tok delcev

◦ Valovanje

Elektromagnetno valovanje opišemo s hitrostjo (v),

frekvenco (υ) in valovno dolžino (λ)

Svetloba


Spekter elektromagnetnega

valovanja

4/14/2010

4


Fe(SCN) 2+

Absorpcijski spekter prikazuje

največjo absorpcijo v območju

460-500 nm

Barva snovi je nasprotna barvi,

ki jo snov absorbira!

Obarvanost raztopin

4/14/2010

5


Spremembe v molekulah

zaradi elektromagnetnega

valovanja:

◦ elektronske (spremeni se

energetski nivo elektronov v

molekuli)

◦ vibracijske (spreminja se

razdalja in položaj med atomi v

molekulami)

◦ rotacijske (spremenijo se

rotacijski energijski nivoji zaradi

vrtenja molekul okrog težišča)

◦ translacijske (delec se pomika

v prostoru)

Molekulska absorpcija

4/14/2010

6


Spektrofotometer meri intenziteto

žarka, ki šel skozi analizirani vzorec

in ga primerja z intenziteto vpadnega

žarka.

Sestava spektrofotometra

4/14/2010

7


Kiveto speremo s čistim topilom

Z eno od raztopin posnamemo absorpcijski spekter in

določimo absorpcijski maksimum

Spektrofotometer nastavimo na to valovno dolžino in nadaljnje

meritve opravljamo pri tej v.d. ter merimo le absorbanco

Iz meritev raztopin z znano konc. izrišemo umeritveno

premico in nato grafično določimo konc. snovi v vzorcu z

neznano koncentracijo

Postopek merjenja

4/14/2010

8


Absorpcijski spekter nitrita (NO 2 - )

4/14/2010

9


Absorbanco merimo vedno pri valovni dolžini, kjer je največja.

Tako je zveza absorbanca : koncentracija linearna in naredimo

najmanjšo napako pri merjenju.

4/14/2010

10


plinasta faza

elektronske, vibracijske in

rotacijske spremembe

nepolarno topilo

elektronske spremembe

polarno topilo

Vpliv topila (spekter 1,2,4,5-tetrazina)

4/14/2010

11


Direktno Po kemijski oksidaciji/redukciji

Po pretvorbi v kompleks

Uporaba spektroskopije

4/14/2010

14


Gorenc, D., Čuk, M., Kosta, L., & Strlič, M. (2004).

Vaje iz analizne kemije - kvantitativni del.

Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko

tehnologijo.

Pihlar, B. (2007). Osnove analizne kemije: zapiski

predavanj. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in

kemijsko tehnologijo.

Skoog, A. D. (2004). Fundamentals of analytical

chemistry. Belmont: Thomson, Brooks/Cole.

Slikovno gradivo: internet

Literatura

4/14/2010

15

More magazines by this user
Similar magazines