SpecijalnaPatologija Nis.pdf - Beli Mantil

belimantil.info

SpecijalnaPatologija Nis.pdf - Beli Mantil

imunosupresivnu terapiju. Histološke karakteristike

su masivne nekroze i obilan plazmocitni infiltrat.

Može da se komplikuje cirozom.

Fulminantni hepatitis

Nastaje onda ako se insuficijencija jetre javi u toku

tri nedelje od početka simptoma. Česti etiološki

faktori su: lekovi (antidepresivi), toksini gljive

(amanita faloides), retko i virusni akutni hepatitisi

mogu da imaju takav klinički tok.

Morfologija:

Jetra se smanjuje na 500g (norm 1500g) sa

naboranom čaurom, mekana i crvene boje, nekroze

su masivne (očuvani su samo hepatociti uz portni

prostor – regenerativni sloj). Smrtnost je i do 90%.

Kod preživelih nastaje makronodularna

(krompirasta!) post-nekrotična ciroza.

73. ALKOHOLNA BOLEST JETRE

Dugotrajno unošenje velikih količina alkohola

dovodi do alkohole bolesti jetre:

- Steatoza – u ranoj fazi su masne promene u

hepatocitima centrolubularne a kasnije zahvataju

čitav lobulus. Jetra je izrazito povedana, čak i do 6kg,

belo žute boje, mekana, glatke površine i zategnute

čaure. Fibroza nastaje kasnije, najpre oko centralne

vene (perivenularna fibroza).

- Alkoholni hepatitis – ima sledede

karakteristike: nekroza hepatocita (češde

centrolobularna), prisustvo Mallory telašaca

(eosinofilne inkluzije u citoplazmi hepatocita i

predstavljaju nagomilavanje citokeratinskih

filamenata), infiltrat od neutrofilnih leukocita

(naročito oko hepatocita sa mallory hijalinom),

fibroza (lokalizovana perivenularno i sinusoidalno,

ukoliko su pijanstva česta onda je fibroza i periportno

lokalizovana)

- Ciroza – je ireverzibilni stadijum. Jetra je

žudkasta i masna, skvrčena i naborana.

PTGN alkoholne bolesti jetre :

- nastaje šantovanje normalnih kataboličkih

supstrata prema sintezi lipida, dovodedi do

stvaranja velike količine alkoholne

dehidrogenaze.

- Indukcija cithroma P-450 omoguduje povedanu

transformaciju drugih lekova u toksične

metabolite.

- Stvaraje slobodnih radikala koji reaguju sa

membranama i proteinima.

Specijalna patologija

32

- Alkohol ima direktna toksična dejstva na

mitohondrije.

- Metabolit alkohola – acetaldehid putem

peroksidacije još više ošteduje mikrotubularni

unkciju hepatocita.

- Indukuje imunološki atak na hepatocite

neoantigenima (verovatno putem oštedenja

hepatocita prethodnim mehanizmima).

74. CIROZA

Ciroza je hronični dugotrajni proces koji se

karakteriše istovremenim prisustvom:

- degenerativno-nekrotičnih promena,

- regeneracijom,

- hroničnim zapaljenjem

-fibrozom u odmakloj fazi, to je interplay istaknutih

promena.

1. Degeneracija i nekroza – u hepatocitima je

prisutna čitava lepeza (lakših i težih) reverzibilnih

promena, kao i različit stepen nekroze hepatocita uz

nekrozu retikulinske mereže i strome.

2. Nepravilna regeneracija (zbog nekroze

retikulinske mreže) koja se ogleda u stvaranju

pseudolobulusa: nemaju centralnu venu a često ni

portne prostore.

3. Infiltrat delija hroničnog zapaljenja u portnim

prostorima i oko pseudolobulusa („aktivne septe“) u

odmakloj fazi ciroze dominira fibroza oko

pseudolobulusa i to su (pasivne septe), omogudujudi

jasniji makroskopski mikronodularni (čvoridi do 3mm)

i makronodularni (vedi od 5mm) izgled.

Morfologija:

Makroskopski: sa množenjem kolagenih vlakana i

fibrocita (sa fibrozom) jetra se smanjuje, postaje

izrazito čvrsta sa oštrom prednjom ivicom i sa

neravnom češde mikronodularnom a ređe

makronodularnom površinom. Proporcionalno

stepenu ikterusa boja je žuta ili tamno zelena.

Klasifikacija ciroze:

1. Post-alkoholna ciroza, najčešda je (spada u

alkoholnu bolest jetre). Kod ove ciroze u

hepatocitima je izražena masna promena. Ostale

karakteristike su zajedničke sa drugim cirozama.

2. Post-hepatična ciroza: komplikacija hroničnog

aktivnog C i B virusnog hepatitisa.

3. Post-nekrotična ciroza je posledica masivnih

nekrotičnih, često toksičnih a ređe fulminantnih

akutnih virusnih hepatitisa.

More magazines by this user
Similar magazines