آو ای زن - ketab farsi

jenseyatvajameh.files.wordpress.com

آو ای زن - ketab farsi

نز یا وآ

:یناریا یارگ سنج مه کی ردام

منک یم راختفا مرسپ هب

نایارگ سنج مه یادص یاکسا هیاس

2010- 2011 لاس ناتسمز ،70هرامش

وروی 4 ،رلا د 5 ،نورک 40 :هرامش نیا یاهب


نانز یاه شبنج فافش یتسدمه ترورض

هقطنم رد یرگ یماظن و یزیتس نز هیلع

،یطارفا مسیلانویسان و ییارگداینب مچرپ اب و دوب دنهاوخ سدقم

.داد دنهاوخ شرتسگ و جاور رتشیب هچره ار یعاجترا یاه شزرا

یاهروشک رد نانز یاه شبنج دوجوم یاهورین داحتا اب اهنت

نیناوق تیبثت و تنوشخ قیمعت اب ناوت یم هک تسا هقطنم

ای دنشاب هقطنم یاه تلود شناببسم هکنیا زا غراف ،هنازیتس نز

راگدنام یاهدروآ تسد هب و درک هزرابم ،نآ ناگتشامگ و وتان

.دیسر

،بلط یربارب و زرابم نانز ینلع و فافش یتسدمه اب اهنت

رد ناوت یم هک تسا یجراخ و یلخاد یاه تردق زا لقتسم

هقطنم یاهروشک رد یرگ یماظن و یماظن تنوشخ اب شلاچ

و یعامتجا یاه شبنج .تفگ نخس یدازآ و یربارب ،حلص زا

دشر ربارب رد لمع راکتبا اب دنناوت یم نانز یاه شبنج هژیو هب

ناشن و دنریگ یپ ار راد هنماد یا هزرابم هقطنم رد یرگ یماظن

دوخ تسد هب اهنت ام یاهروشک نامدرم لئاسم هک هک دنهد

هیلع یگتسبمه ی هسورپ رد دنناوت یم نانز .دوش یم لح نانآ

»هنانز« یاهراکهار هک دنهد ناشن یلحم عاجترا و یرگ یماظن

،لییارسا ات ناتسناغفا زا هقطنم لئاسم لح و یگدنز دوبهب یارب

مدع و دنتسه هنایوج حلص و یلمع ،رلاوکس ،یناسنا ییاهراکهار

.دنک یم دیدهت ار ام عماوج یاقب و تسیز طیحم اهنآ هب هجوت

و لماعت ،یناسرربخ ،رگیدکی تلاکشم زا هبناج همه یهاگآ

یرازگرب ،یا هقطنم و یلحم فلتخم حوطس رد رادید و طابترا

ینابیتشپ ،یرسارس و کرتشم یاه هژورپ یهدنامزاس ،اه سنارفنک

مه و نوماریپ یاهروشک رد نانز یاه شبنج یاه هتساوخ زا

یلمع یگتسبمه تیوقت یاه ماگ نیتسخن زا اهنیا ...،تشونرس

.تسا یرگ یماظن و یزیتس نز هیلع کرتشم ییا ههبج داجیا و

،یبهذم و یرظن تاقلعت زا غراف یتیلمارف دحتم ی ههبج لیکشت

نیرت آراک زا یکی ،هقطنم رد یرگ یماظن و دادبتسا ،یزیتس نز هیلع

زین یلم حطس رد نانز ییاهر شبنج ی هینب تیوقت یارب اهراکهار

،دوجوم یاه هورگ و اه نامزاس ،هقطنم نانز یاه شبنج رگا .تسه

یاه تردق یرگ یماظن ربارب رد ادص مه ،ناش ینوگانوگ ظفح اب

یاه تلود ،دنوش جیسب یلخاد یاه تردق بوکرس و یجراخ

هب ور یوق و ریگارف یشبنج اب ،هناگیب یماظن یاهورین مه و هقطنم

شبوکرس هن و تشاد دنهاوخ ار شراکنا ناوت هن هک دنوش یم ور

کش یب یشبنج نینچ .دوب دهاوخ هیجوت لباق و رسیم یناسآ هب

و یقرتم یاهورین و دش دهاوخ رادروخرب زین یناهج تیامح زا

نینچ دشر و یریگاپ .تفرگ دهاوخ یرای هب ار ناهج یوج حلص

یلمع یگتسبمه دیدج لاکشادوخ ی هبون هب ییا یقرتم یتسدمه

.درک دهاوخ دیلوتزاب ار هقطنم نامدرم نایم رد

یناریا هلعش

2010 ربماسد

نامز ره زا شیب هنایمرواخ ی هقطنم نانز تازرابم و یگدنز

یگدینت مهرد نیا .تسا هدروخ هرگ مه اب ،رصاعم خیرات رد

رب ار ینیگنس تیلوئسم راب ،اه تساوخ ییوس مه و تشونرس

تاقلعت ،ییایفارغج یاه یدنبزرم زا غراف ،نانز شبنج شود

رب هیکت اب دنناوت یم یناریا نانز .دراذگ یم یبهذم و یموق

یزادنا هار هب توعد و هیلوا یهدنامزاس راکتبا ،دوخ تایبرجت

هب یشقن و دنریگ تسد هب ار هقطنم رد یرسارس شبنج کی

چیه هک دهد یم ناشن دوجوم تیعقاو .دننک افیا یندنام دای

و لییارسا ،ناتسکاپ ،هیکرت ،ناریا رد نانز یاه شبنج زا مادک

ییاهنت هب ...ناتسکیجات ،ناجیابرذآ ،قارع ،ناتسناغفا ،نیطسلف

رد یرگ یماظن و شرتسگ لاح رد یزیتس نز دنور دنناوت یمن

.دننک فقوتم ار هقطنم

ناهاوخ ی هعماج تابلاطم یاقترا رگناشن یربارب و حلص تساوخ

،للاقتسا ظفح اب یموقارف و یتیلمارف یگتسبمه .تسا لوحت و دشر

نانز .دنا یرشب عماوج یاقب زمر و یعامتجا تازرابم یاه سرد

،یطارفا مسیلانویسان ،گنج ناینابرق نیلوا هراومه رشب خیرات رد

هدمآ ناتسناغفا رس رب هچنآ .دنا هدوب یبهذم و یموق یاه تنوشخ

یاه تنوشخ یریگ جوا .دریگب ار ناریا نابیرگ دناوت یم ادرف

ی همه تشونرس رب قارع رد یماظن روضح و یبهذم و یموق

دهاوخ ار همه نماد و دراذگ یم برخم ریثات هقطنم نینکاس

و دراد یرگناریو بقاوع ام ی هقطنم رد یگنج طیارش .تفرگ

یریگ جوا و دشر ی هسورپ ندش دنک نآ ریثات نیرت هطساو یب

تسیز طیحم یرگ یماظن .تسا نییاپ زا ِیعامتجا یاه شبنج

تسام نادنزرف کرتشم ی هیامرس هک ار هقطنم یعیبط عبانم و

و یدازآ نیرید یایور ققحت و درب یم امغی هب و دنک یم دوبان

.دنک یم پاترپ مولعمان ییا هدنیآ هب مه زاب ار ام نامدرم للاقتسا

،اه تیموق ،ناکدوک ،نانز هیلع یتلود و یراتخاس تنوشخ

هب رتشیب هچره هقطنم رسارس رد یسنج و یبهذم یاه تیلقا

.تسا هدش لیدبت یهاوخ یربارب شبنج هیلع هدمع یرطخ

،تدش هب و دیدرت نودب ،یماظن و یسایس تنوشخ یریگ جوا

یگنج طیارش ،یرگ یماظن .دنک یم دودحم ار نانز شبنج دشر

ریثات هعماج یاه یراذگ تیولا رب هقطنم رد یماظن شاب هدامآ و

زکرمت و نانز یهاگآ دشر یارب هزرابم و تشاذگ دهاوخ یفنم

جراخ یندم ی هعماج راک روتسد زا ار یتیسنج یاه هتساوخ رب

وس کی زا هلمح رطخ ی هناهب هب هقطنم یاه تلود .درک دهاوخ

ار اهادص ،یوس رگید زا مسیرورت اب هزرابم ی هناهب هب وتان و

،بلط یربارب و یقرتم یاهورین رگا .درک دنهاوخ هفخ ولگ رد

نایارگداینب ،دنهدن نامزاس ار یرگ یماظن نیا هیلع تمواقم

هک یناسک هچ و دنتردق سار رد هک نانآ هچ ،بلط گنج یبهذم

عافد ی هناهب هب مدرم جیسب ناراد ناکس اه لاس ات ،نآ نیمک رد

یناریا هلعش.. ناتسناغفا رد وتان یماظن روضح لاس هن و ایوج هللام 3

نامرهق اتیزآ :رعش 6

یچتوهام نیرسن ،ی دوسا اسیرپ :همجرت ،زکوه لب ...هزرابم قیرط زا شرتسگ :یتسینیمف بلاقنا 8

یرو هلیپ ناریج ،روپ یللاج زانهب ...ترجاهم ی هدیسوپ بانط 14

یشابرگد :نیبرذ ریز

یهاشورسخ روای ...ارگ سنجمه کی ردام اب وگتفگ 19

یاکسا هیاس اب وگتفگ ...!تسا ندیشک دایرف نم راک 22

نامرهق یقاس اب ..ارگ سنجرگد ،ارگ سنجمه 26

ناینرپ دیمح نادرگرب ،نمدیس نویتسا ی هتشون :رییوک ی هیرظن یتخانش هعماج یسررب رب یدمآرد 30

ریب درس اب سامت

Avaye Zan, Box 5125, 163 05 Spånga, Sweden

avayezan@gmail.com

Tel: 0046 70 7228083

یسراپ ماشرآ اب وگتفگ...ارگ سنج مه ،وجهانپ 32

ناریا رد نتوه اب نامرهق یقاس یوگ و تفگ 35

ینکاسم رهپس...نلرب رد هلاب نیرخآ 36

یئاسات رامع...ناتسزوخ برع نز و رعش 40

یمیحر بارهس ...میدش تیاور هتسب یاه هلمج رد ام 43

نز یا وآ

70 هرامش

2010 - 2011 ناتسمز

ریب درس

یناریا هلعش

کارتشا و عیزوت ری دم

ینا دمه نیورپ

:هرامش نیا ناراکمه

ی دوسا اسیرپ

یئاسات رامع

یهاشورسخ روای

یمیحر بارهس

یچتوهام نیرسن

نامرهق اتیزآ

ینکاسم رهپس

:زا رکشت اب

یاکسا هیاس

نامرهف یقاس

یسراپ ماشرآ

یرو هلیپ ناریج

روپ یللاج زانهب

ناینرپ دیمح

و یلدع هتشرف :دلج یور

یرقابروپ دومحم

8134-ISSN: 0804

. دنک يم لابقتسا نانز لئاسم ر د نارظن بحاص و نا دنم هقلاع ی همه یراکمه زا نز یاوآ

.تسین ناگ دننا درگ رظن امازلا و تسا ناگ دنسیون تارظن رگنایب نز یاوآ ر د جر دنم بلاطم و راثآ

.تسا زاجم ه دنسیون مان و عبنم رکذ اب نز یاوآ بلاطم لقن

. دریذپ یمن ه دش رشتنم روشک زا جراخ یسراف یاه تیاس و تایرشن رگی د ر د هک ار یبلاطم نز یاوآ

. دینک لاسرا ام یارب لیم -یا اب و ه درک پیات هباشم یاه همانرب ای و دروو یرتویپماک ی همانرب اب ار دوخ یلاسرا بلاطم

:2011لاس ر د تسپ ی هنیزه باستحا اب هرامش 3کارتشا یاهب

.تسپ ی هنیزه طقف :ناتسکاپ و ناریا ،هیکرت .رلا د35 :ا داناک و ایلارتسا ،اکیرمآ .وروی 15 اپورا.نورک 140یوانی دناکسا :ناملآ و ژورن ، دئوس زا

.میوش فاعم کناب جراخم ت خا در پ زا ا ت دینک لاسرا دئوس یناشن هب و هتشاذگ تکاپ ر د تسا رتهب ار کارتشا یاهب

. دینک زیراو 56856 -8یتسپ باسح هب ار دوخ کارتشا قح دئوس ر د

کارتشا

یکناب باسح هرامش

Bank Account: 99 604200 5685 68, IBAN: SE19 9500 0099 6042 0056 8568

BIC-kod (SWIFT-address): NDEASESS


70هرامش ،نز یاوآ

»!دیاهدرک

زا وتان یماظن یاهورین یروف و لماک جورخ ناهاوخ ایوج

للاقتسا نودب یسارکمد هک تسا دقتعم وا .تسا ناتسناغفا

زلیام اب ربماون هام رد یدیدج یهبحاصم رد .تسانعمیب

:دیوگیم شتفلاخم لیلاد زا ییایلارتسا تسیلانروژ نادشا

یاهورین .دنوشیم هل گرزب نمشد ود نیب دنراد ام مدرم -

ار یماظنریغ مدرم و دنزیریم بمب نامسآ زا رگلاغشا

لامعا هب نییاپ زا نارلااس گنج و نابلاط یاهورین و دنشکیم

روشک ییاکیرمآ یاهورین و وتان .دنهدیم همادا دوخ یتسیشاف

نانز قوقح نیمات یهناهب هب و یسارکمد یابیز مان تحت ارم

ار مدرم نوخ لاس هن هکنآ زا سپ ،لااح و .دندرک لاغشا رشب و

ینعی ،نابلاط زا دنراد دناهتخیر مسیرورت اب هزرابم مان تحت

.دندنویپب تلود هب هک دننکیم توعد ،اهتسیوررت نامه

دننک کرت ار ناتسناغفا وتان و اکیرمآ هک هک تسین رتهب ایآ -

؟دنشاب هتشاد راک و رس نمشد کی اب نلقا ام مدرم تقونآ ات

نافلاخم زا ییاکیرمآ دلوراهکرام روسفرپ ریخا شرازگ

هن زا سپ هک دهدیم ناشن ،ناتسناغفا رد یماظن روضح

،ناتسناغفا رد ناهج یاهروشک نیرتیوق یماظن روضح لاس

تموکح تحت ناتسناغفا قطانم دصرد 80 دودح زونه

هراچ اهییاکیرمآ هک تسا لیلد نیمه هب دیاش .تساهنابلاط

سییر ،فچابروگ نریخا .دننیبیم نابلاط اب هحلاصم رد ار

رایسب تاراسخ اب دش روبجم هک یوروش داحتا قباس روهمج

اهییاکیرمآ هک تفگ یس یب یب هب ،دنک کرت ار ناتسناغفا

رتهب ،دننک رارکت ار مانتیو تسکش یهبرجت دنهاوخیمن رگا

و تسیلانروژ .دنورب نوریب ناتسناغفا زا زورما نیمه تسا

هب ناتسناغفا رد ار هام جنپ هک ،روه رپسج یدئوس یهدنسیون

نامدرم نابز زا ررکم شباتک رد زین هدنارذگ شرازگ یهیهت

ناتسربق« ناتسناغفا هک دنکیم رارکت ار هلئسم نیا ناتسناغفا

.دوشیمن هناگیب میلست زگره شمدرم و »تساهیروطارپما

یهدشن یرادربهرهب گرزب نذاخم فشک ربخ شیپ یدنچ

یشومارف هب تعرس هب ربخ .دش اهربخ رتیت ناتسناغفا رد تفن

تیعقوم هلمج زا ،نوگانوگ لیلاد هب ناتسناغفا .دش هدرپس

گرزب یاهتردق تباقر زکارم زا یکی هب نونکا ،شاییایفارغج

نیا رد ایوج هللام .تسا هدش لیدبت هنایمرواخ یهقطنم رد

:دیوگیم نینچ ییایلارتسا ناراگنربخ هب دروم

تیامح اهنابلاط زا ناریا یتسیشاف میژر و ناتسکاپ تلود -

نوچ تسا دونشوخ ناتساد نیا زا رظن هب مه اکیرمآ .دننکیم

.مدرک تاقلام اپورا هب شرفس رد شیپ اهلاس ار ایوج هللام

دعب .دوبن رظن لدابت و تبحص یارب یتصرف و دوب هاتوک رادید

هبحاصم ینفلت وا اب فلتخم تایرشن شرافس راب دنچ نآ زا

انشآ وا اب رتشیب شیاهتیلاعف و اههتشون یریگیپ اب و مدرک

ملهکتسا هب ایوج ددجم رفس رد شیپ هام دنچ هرخلااب .مدش

دوب هداتسیا مدیسر هک رارق لحم هب .داد تسد رادید تصرف

مفرط هب .مارآ و لایخیب .ییاهزاغم نیرتیو یاشامت لوغشم و

ناشخرد ینامشچ اب تسا هللام نامه زونه مدید تشگرب هک

.تسا هلاس 32 لااح .دراد هتفیش یناج زا ناشن هک رایشه و

قشع و یکاب یب .دناوخیم ظفح زا ار ولماش یاهرعش زونه

،خیرات دروم رد شا یهاگآ و ناتسناغفا مدرم هب شریذپان نایاپ

.تسا زیگنارب مارتحا شروشک یاهجنر و لئاسم

ضرعم رد .مشابن شنارگن هک داد ما یرادلد هشیمه لثم

ظفح یارب ییاجباج رد شا یگدنز و تسا یمئاد دیدهت

رد هک یناوج شوخرس نانز هب یهاگن ود ره .درذگیم تینما

نام ثحب عوضوم هاگآدوخان و میتخادنا دندوب هتسشن لقب زیم

تملاع هب ِتوکس و ناتسناغفا رد یماظن روضح ،دئوس شقن هب

.دش هدیشک تبحص دئوس ی هعماج ِیاضر

!دنتسین تنمشد اهبلاط و اهرلااسگنج اهنت رگید لااح -

زا یماظن یاهورین جورخ !یشاب تکاس دنهاوخیم اهیلیخ

هب رگید مه »بلطحلص« یاهیدئوس نیمه یارب ناتسناغفا

!تسین هفرص

دنراذگیمن مدرم !نتسه مبظاوم مه اهیلیخ یلو .هتسرد -

.ما هدرب رد ملاس ناج هک لااح ات .دیایب مرس هب ییلاب

میارب و درک وگزاب ولماش زا یرعش ،دیشخرد شیاهمشچ زاب و

ناشرتخد نوچ وا زا هک تفگ مدرم یاهیزوسلد و اهیرای زا

زا لاح هب ات هللام .دنسریم شداد هب و دننکیم تبقارم

هلمح رطخ هراومه یلو هدرب رد هب ملاس ناج دصقوس نیدنچ

.دنکیم شدیدهت نافلاخم ماقتنا و

یار اب هدنیامن ناونع هب هکنآ زا سپ 2006 لاس رد ایوج هللام

هنت کی .درکاپ هب ییاغوغ ،تفای هار ناتسناغفا سلجم هب لااب

.تفگ هن نایوجدوس و نارلااسگنج هب ریظنمک یتراسج اب و

و دندرک شفذح سلجم زا سپ ،دوب ریذپانشزاس و یشروش

بوبحم نانچمه ایوج هللام اما .شلتق و یریگتسد هب مادقا

دوخ هک هنوگنآ ،شروشک ییاهر یارب شاهزرابم هب راوتسا و

یگ هزات هب .دش نایادص یب یادص وا .تسا هداد همادا ،دراد رواب

رشتنم زین ،»نارلااس گنج نایم رد ینز« ناونع تحت یباتک

.تسا هدش همجرت اهنابز یرایسب هب هک هدرک

گنج و ایوج

ار ناتسناغفا نز زا نایناهج ییاهشیلک ریوصت ایوج هللام

هاوخ یدازآ نانز نارازه زا یکی هللام .تسا هدرک ناشیرپ

اکیرمآ نارس هک ینانز نامه زا یکی .تسا ناتسناغفا

زا« :دیوگیم اهنآ هب هللام لااح .دنهد »شتاجن« دنتساوخیم

!مینک لح نامدوخ ار ناملئاسم دیراذگب !دیور نوریب مروشک

رتبارخ ار راک امش .میهد تاجن تکلاف زا ار دوخ میرداق ام

لاس هن و

روضح

یماظن

وتان

رد

ناتسناغفا

ایوج هللام

5 4

یناریا هلعش

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

ناریا رعش

نامرهق اتیزآ

هایس بآ

و دندمآ لوا اه قیاقش

اه خلم

داب تقو دعب

دوب وت یاه مشچ ی یکدوک مامت نیا

غیت و هایس بآ زا شیپ

دجسم رازه یاهرهتشر

دش یم در هناوید یاه لگ زا

دنا هتفر اه قیاقش لوا

و گرزب ردام دعب

هدزاش رومن قاتا

ابمومول سیرتاپ و رمیاهنپوا سکع

سایلا ی یجارح رد زمرق لبم

دندش در یبآ راد هتب یاهدقراچ

ازع یاه مچرپ و نوئدراکآ

اهدرک اه کرت

نایلق هت ناش سکع اب میاه ومع

نم هب شتشپ هعمج زامن لوا فص رد مردام

... وضع مردارب

اه قیاقش دعب و دنیآ یم اه خلم لوا

هن

دندوب هتفر اه قیاقش لوا

..... اهرخلم و

دش یم رپ فرب زا مشچ یدوگ

تسادیفس ناتسمز یاه هرد

هایس یاه بآ و غیت دعب

دهشم

تسین هک یدور یلااب

یمخز روناج هدیباوخ

دزیر یم نش

هتفاکش یولهپ زا

شاه هرانکوزرد زا

دوش یم مخ داب رد / هرانم دق وس ره

و دزیر یم ش ش ش ش شخ

درب یم بآ

رهش نیا

شدوخ یور هدیمخ

...مامت دراد و ه دروخ هلولگ

لله انا و ...

دنا هتسب لیخد ار هدیصق نیا

و هناوید کاپ یاه هنیآ هب

افخ رد قلاش هبرض دص

ناذا لوه زا

بورغ یاه هخاش هب نازیوآ ؛نامسآ

دزیرن ات

درادن تخرد ناتسباتو

نادنب هار طرف زا

غلاک تدش زا

هک نیمه شا یبوخ اهنت

وهآ نماض ی هدرپ تشپ

دنلب نحل اب

تشون یبآ راب هد دوش یم

ازعزور هدرم رازاب و رتوبک جوف

؟ینیب یم... یضغب هچ اه سکع رد

دنا هدیشوپ هایس اه باوخ

رس تشپ

منک یم هاگن هچ ره

اه هچوک مامت چیپ

ایقاقا و نشا

دمآ ناراب رد درم نآ و

زونه / شتسد رد وقاچ اب

!!ایب ... فرط نیا زا هک

.ملهکتسا رد شهاتوک تماقا ماگنه ایوج هللام

و هسیکون ییاهدع و دنکیم دادیب یراوخهوشر و داسف

تیامح تحت ،یمیدق نارلااسگنج نامه نشخب ،دبتسم

ایوج .دننکیم تموکح مدرم لام و ناج رب وتان یاهورین

:دیوگیم

دصرد داتشه ،هدش ریزارس رلاد همه نیا دوجو اب زونه -

یهدمع شخب .دننکیم یگدنز رقف طخ ریز ام مدرم

نارس بیج هب عقاو رد ناتسناغفا هب هدش ریزارس یاهکمک

.تسا هتفر تلود

هب هراومه اکیرمآ یهدحتم تلاایا هک تسا دقتعم ایوج هللام

مود گنج زا هکیلاح رد .دناهداد هدنبیرف یاههدعو ایند مدرم

نوگنرس ار کیتارکمد یاهماظن اهییاکیرمآ دعب هب یناهج

هب ایلارتسا رد وا .دناهتخاس نیزگیاج ار اهروتاتکید و هدرک

:دیوگیم نادتشا

یاهتسایس یهرمث درذگیم ناتسناغفارد زورما هچنآ -

دنهاوخن کرت ار روشک نیا اهیدوز نیا هب اهنآ .تساکیرمآ

ار ناتسناغفا زورما نیمه اهنیا هک منکیم وزرآ نم اما .درک

.تسا رتهب ناشیارب ادرف زا زورما .دننک کرت

هدش ریزارس روشک نیا هب هک یرلاد اهنویلیم یازا رد -

ناتسرامیب و هسردم نیدنچ هتبلا ناتسناغفا لاغشا نارادفرط

اهنآ ،اهنامتخاس نیا یهجدوب زا رتشیب یلو .دناهتخاس مه

رد ناتسرامیب و هسردم دنچ نیا دروم رد غیلبت فرص لوپ

هک دنهد شیامن ایند مدرم هب ات دناهدرک ناشیاهنویزیولت

هدز نابلاط و گنج ناتسناغفا هک تسین یکش .دننکیم راک

جایتحا یزاسرهش و ناتسرامیب هب ام .دراد زاین کمک هب

رد هژیو هب ،میتسه ناتسناغفا یزاسزاب دنمزاین ام .میراد

هک یلوپ یلو .میراد میتی و هویب نارازه ام .شزومآ یهنیمز

.دوشیمن لئاسم نیا فرص دیآیم

رتمهم ام مدرم یارب مه اذغ و بآ زا یتح تینما هک هتبلا -

حلسم زابرس رازه اههد روضح اب زورما نیمه یتح یلو .تسا

!میرادن تینما ام ،لباک رد ییاکیرمآ

رتنماان لبق زا ناتسناغفا طیارش هک هناهب نیا اب دنکیم رکف

یهمادا هب ار ناهج یمومع راکفا ناوتیم رتتحار ،هدش

.دنک بلج ناتسناغفا لاغشا

اکتا اب ،ایوج تاراهظا فلاخرب ناتسناغفا یاههناسر و تلود

مدرم هک دنایعدم دننکیم رشتنم هک ییاهیسرپ همه هب

هللام .دنتسه وتان یاهورین روضح یهمادا ناهاوخ روشک نیا

:دیوگیم ناراگنربخ هب ایلارتسا رد ایوج

یماظن گنج راتفرگ اهنت ناتسناغفا هک دینادب دیاب امش -

و یلصا یاههناسر .تسا رارقرب مه یتاغیلبت گنج .تسین

دیفم دننکیم یعس هک یدساف نارادمتسایس طسوت گرزب

اهنآ .دوشیم هرادا ،دنهدب مدرم دروخ هب ار گنج ندوب

.تسا بوخ گنج نیا اما ،تسا دب قارع گنج دنیوگیم

یشرافس اهیسرپهمه لیبق نیا هک تسا دقتعم ایوج هللام

یماظن روضح زا هک یناسک عفانم نیمات تهج رد و دنتسه

.دنوشیم میظنت دنربیم تعفنم وتان

زا سپ اههناسر طسوت عون نیا زا ییاهیسرپهمه -

یاهرهش رد یناسک ندیزگرب و یمومع راکفا یهدتهج

اهنیا .دریگیم تروص ،دننکیم دییات ار اهنآ فرح هک گرزب

،هدرب دوس لاغشا نیا زا هک هک قداصان ینارادمتسایس طسوت

.دنوشیم یدنب مهرس دناهتخودنا ترهش و تورث

هب یمسر یدقن یاهکمک رلاد نویلیب راهچ 2002 لاس زا

لابند هب زمیات کرویوین نریخا .تسا هدش اطعا ناتسناغفا

یروهمج یهلخادم دروم رد زکیل یکیو تیاس یاهیرگاشفا

نودب هک لوپ گرزب یاههسیک زا ،ناتسناغفا رد یملاسا

میقتسم یملاسا یروهمج تلود و اکیرمآ زا باتک و باسح

،دوشیم لاسرا یازراک دماح یروهمج تسایر خاک هب

هللام اما .درک دییات ار ربخ راختفا اب زین یازراک .داد ربخ

نارگشرازگ یرایسب و ناتسناغفا نامدرم رثکا نوچمه ایوج

،رقف هک دیوگیم ،دناهدرک رادید روشک نیا زا هک یفرطیب

7 6

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

یتسیسکس یاهتشادرب و اهشزرا .دناهدوبن یسنج متس و

دض راک هظفاحم یاهورین یارب .دناهدنام هدروخن تسد جیار

.هدوب ناسآ یتسینیمف یاهمروفر جیاتن فیعضت یتسینیمف

ار مروفر ،یتسینیمف شبنج یقرتم نادقتنم زا یرایسب

هلاقم رد گنیدراهاردناس .دنرامشیم روآ نایز شبنج یارب

ناونع هب مروفر زا یرادفرط رد "بلاقنا ای مروفر :مسینیمف"

:دسیونیم نینچ یبلاقنا هسورپ زا یا هلحرم

کی اهتسیمروفر هک درک روصت روط نیا دوش یم......

یا هعماج زا یریوصت هیبش یزیچ ،تدم زارد فده

هکت هکت ار ریوصت نیا اهمروفر .دنشاب هتشاد رس رد ،نیون

ریوصت نیا دنناوتیم اههکت نیا زا یضعب .دننکیم لیمکت

یواسم دمآ رد لاثم( دننک لیمکت یناسآ هب ابیرقت ار

اب ار ریوصت نیا اههکت نیا زا یضعب و ،)یواسم راک یارب

یواسم قح لاثم( دننکیم لیمکت یرتشیب رایسب یتخس

گرزب هچ تلاکشم یلو .)لغاشم مامت هب یسرتسد یارب

.دنکیم تبحص یتسینیمف بلاقنا زا یسک رتمک اهزور نیا

یگداس هب بلاقنا هک روصت نیا اب ،لاکیدار یتسینیمف نیلاعف

شیازفا هک دندرکیم ساسحا داتفا دهاوخ قافتا تعرس و

و یهدنامزاس ،تارهاظت یرازگرب - اهتیلاعف یهدرتسگ

،دوب شبنج هیلوا لحارم یاهیگژیو زا هک - یهاگآ شرتسگ

.تسا یفاک نیون یعامتجا مظن یراذگ هیاپ یارب

نایم زا یارب هک دندوب دقتعم هشیمه لاکیدار یاهتسینیمف

لاح نیا اب .دوش نوگرگد دیاب هعماج یسنج رامثتسا ندرب

هنابلطحلاصا تارییغت ۀنیمز رد رتشیب اهتسینیمف تیقفوم

ۀناهاوخیقرت یاهتیلاعف رطاخ هب رتشیب نیا( تسا هدوب

ۀناخدور هورگ" و "زر لگ و نان" هورگ لثم یئاههورگ

کمک نانز یرایسب هب اهمروفر نیا .)تسا هدوب "یهابمک

رلااسردپ و رترب تسوپ دیفس متسیس بوچ راچ رد ات درک

اب یعامتجا قوقح یربارب تهج رد یمهم یاهمدق ،ینونک

رامثتسا شهاک یانعم هب اهمروفر نیا اما .دنرادرب ،نادرم

Bell Hooks

Feminist Theory:

From Margin to Center

زکوه لِب

یچتوهام نیرسن - ی دوسا اسیرپ :همجرت

:رخآ لصف

:یتسینیمف بلاقنا

هزرابم قیرط زا شرتسگ

زکرم هب هیشاح زا -یتسینیمف یروئت

9 8

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

هک یتسبنب زا و یتسینیمف شروش ۀلحرم زا راذگ یارب

ترورض دیاب نانز ،تسا رصاعم یتسینیمف شبنج یگژیو

هدیدان نودب ،دیاب ام .دنهد صیخشت ار هرابود یهدنامزاس

میریذپب ،نامز نیا ات یتسینیمف شبنج تبثم داعبا نتفرگ

شبنج رد ناگدننکتکرش و ناگدنهدنامزاس فرط زا هک

یاهدوت یهاگآ داجیا یارب یا یژتارتسا زگره یتسینیمف

شبنج دوجو هب زاین درومرد )یسایس شزومآ قیرط زا(

تسارارق مسینیمف رگا .تسا هدشن هداد لکش یتسینیمف

هدننک نوگرگد و یبلاقنا یلکش هب هک دشاب یایسایس شبنج

دوجو یا یژتارتسا نینچ هب زاین دراذگیم ریثات هعماج رب

هک میوش وربور تیعقاو نیا اب میراد زاین نینچمه ام .دراد

یتسینیمف شبنج لباقم رد هزورما هک یتلاضعم زا یرایسب

هب ار شبنج هک دندش داجیا یئاوژروب نانز طسوت دنراد رارق

یتاقبط ۀنابلط تصرف عفانم تمدخ رد ات دنداد لکش یوحن

شلات شبنج یوس و تمس رییغت یارب دیاب ام .دشاب ناشدوخ

شبنج دنبایرد یعامتجا تاقبط همه نانز هکنیا ات ،مینک

یسنج متس هب ندیشخب نایاپ یارب نانآ عفانم هب یتسینیمف

زا بلطتصرف یزاوژروب هکنیا صیخشت .دنکیم تمدخ

هلمح ناونع هب دیابن هدرک هدافتسا ءوس یتسینیمف شبنج

دوجو یئاوژروب نانز .دوش دادملق یزاوژروب نانز همه هب

رظن زا هک ،دننکیم در ار ناش یتاقبط تازایتما هک دنراد

،هنارگیبلاقنا ،ناشدوخ دوجو زا هک ،دنتسه ورشیپ یسایس

.دنراذگیم و هتشاذگ هیام یتسینیمف شبنج تفرشیپ یارب

یتسینیمف شبنج یتاقبط تسایس هب نداد هرابود یلکش

تاقبط همه نانز نتسویپ یارب ار هار هک تسا یایژتارتسا

.درک دهاوخ راومه یتسینیمف ۀزرابم هب یعامتجا

یاهدوت یاههیاپ اب یتسینیمف شبنج کی نتخاس یارب

نآرد دنناوتب همه هک یاهناهاوخ یدازآ یژولوئدیا دیاب ام

طقف یایبلاقنا یژولوئدیا نینچ .میشاب هتشاد دنوش کیرش

هک یمدرم تایبرجت هک دیآ دوجو هب دناوتیم یتروص رد

جنر متس لاکشا رگید و یتسیسکس متس زا هعماج ۀیشاحرد

هتفرگ رظن رد و هتفرگ رارق ثحب دروم ،هدش کرد دنربیم

تکرح ناربهر و یروئت ناگدنزاس ناونع هب دیاب اهنآ .دنوش

هتشذگ تایبرجت رد .دننک تکرش یتسینیمف شبنج رد

باختنا ار دوخ ناشدوخ هک یدارفا هب هیکت هب ام،مسینیمف

یرارقرب نارگن لد هکنیا زا رتشیب ناشاهیضعب و دندوب هدرک

تارظن هطقن یاراد و نوگانوگ یاههنیمز سپ زا دارفا اب طابترا

یضار ،دندوب رایتخا و تردق لابند دنشاب یسایس فلتخم

یعمج هبرجت هرابرد دننکیمن یعس یدارفا نینچ .میدوب

لیمحت ار ناشیاهشزرا و دیاقع دنهاوخیم هکلب ،دنزومایب نانز

.دننک

ناشطباور هب هک دنشاب یدارفا دیاب اهنآ و ،دنزاین دروم اهربهر

.دننک تیلوئسم ساسحا نآ هب تبسن و ،هتشاد رواب عمج اب

و ،دنشاب هتشاد یزوسلد و قشع زاربا هتشاد یئاناوت دیاب اهنآ

رد روضح و دورو یئاناوت هک ،دنهد ناشن لمع رد ار ناش قشع

نینچ ریرف ولوئاپ رظن هب .دنشاب هتشاد هدنزاس یاهرظن لدابت

:دنکیم نوگرگد ار طلست یقشع

رارق لاوئس دروم ار ینونک طیارش ندوب یگشیمه و

دنروایمرد هزرل هب ار هنهک یاهشزرا اهشروش .دنهدیم

یاههورگ و دارفا نیب هطبار تسا لمتحمریغ هک یروط هب

.تسا هدوب لابق هکدنامب ینامه هعماج رد فلتخم

اهنت .تسا هدش هتخیسگ مه زا هعماج یتخل هک یراگنا

دروآیم تسدب یئاهزیچ هچ شروش هکنیا ندیمهف اب

ار هعماج شروش .تخانشزاب ار شیاهتیدودحم دوشیم

نیون مظن کی ندمآ دوجوب یاهترورض اما ،دزیریم مهب

.دروآیمن مهارف ار یعامتجا

هب ،تسا هدوب دروآ تسد کی یتسینیمف شروش هچرگ

،یتفرشیپ نینچ .تسا هدشن رجنم بلاقنا شرتسگ دربشیپ

ساسحا هک یتسینیمف نیلاعف ۀلیسو هب شبنج نورد زا

هکلب نادرم و نانز یمامت تفرشیپ یارب شبنج دننکیمن

دوجو هب نآ رد هدننک تکرش دارفا فادها دربشیپ یارب

بلاغ کیژولوئدیا تارظن اب هک یدیاقع و تارظن زا هک ،هدمآ

یاهادص هک ،دننکیم رطخ ساسحا دنتوافتم یتسنیمف

شلات ترورض هب هک ،دننکیم بوکرس و تکاس ار فلاخم

دنک ،دنرادن رواب یبلاقنا یژولوئدیا شنیرفآ یارب یگشیمه

ۀناداقن یسررب یارب شلات ربارب رد نز نیلاعف نیا .تسا هدش

لوبق زا و هدرک تمواقم یتسینیمف بلاغ یاهیژولوئدیا

تفرشیپ ،شبنج جراخ زا .دننزیم زابرس نآ یاهتیدودحم

هب نینچ مه و یتسینیمف دض ۀتفای نامزاس تیلاعف هلیسوب

هب هک ینادرم و نانز میظع لیخ یسایس یتوافت یب رطاخ

دنرادن یفاک یئانشآ هیضق فرط ود زا مادکچیه اب یفاک هزادنا

.تسا هدش دنک ،دزیخرب یرگید ربارب رد یکی زا عافد هب ات

نآ درکراک یگنوگچ ،یرادهیامرس کرد یارب نانز هب ،دراوم

و ،دنکیم رامثتسا ار نانز راک یورین هک یمتسیس ناونع هب

.تسا هدرکن کمک ،یسنج متس اب رامثتسا نیا ینورد طابترا

فلتخم یسایس یاهمتسیس ۀرابرد یریگدای هب نانز نینچ مه

یسایس نیون یاهمتسیس عادبا و روصت ای و مزیلایسوس لثم

یتسینیمف یهاگآ نتخیگنارب یارب اهشلات .دندشن قیوشت

هلمح هیوریب فرصم هب ام هعماج دایتعا و یزودنا تورث هب

زا )اکیرمآ( ام روشک هنوگچ هک دشن هداد ناشن نانز هب .دندرکن

هکنیا ای و دربیم دوس للم ریاس نادرم و نانز دایقنا و رامثتسا

کرد نیا رتمهم همه زا .درک هزرابم مزیلایرپما اب دیاب هنوگچ

یتسیسکس متس هب نداد نایاپ یارب یتسینیمف شبنج هک

یا هعماج یزاساپرب و بلاقنا هب ام ۀمه دهعت تروص رد طقف

،راد هنماد روط هب ،دوش قفوم دناوتیم یعامتجا دیدج مظن اب

.دشن هدادرارق نانز ربارب رد

نیا شریذپ .دیآیم دوجو هب نجیردت یعامتجا نیون مظن

شزومآ ام هب عامتجا رد .تسا تخس هدحتم تلاایا رد هلئسم

تنوشخ اب هشیمه اهبلاقنا هک میشاب هتشاد رواب ات هدش هداد

هکنیا ای و دنهارمه ناشنارگرامثتسا و ناگدشرامثتسا نایم

هداد شزومآ نینچمه ام .دنتفایم قافتا تعرس هب اهبلاقنا

عیرس خساپ و اهزاین همه یروف ءاضرا یانمت هک میاهدش

همه لثم ،مسینیمف .میشاب هتشاد ار نامیاههتساوخ هب

هکارچ هدید بیسآ ،هعماج نیا رد هناهاوخ یدازآ یاهشبنج

یدهعت هب نداد لکش زا ار شناگدننک تکرش یتاشیارگ نینچ

،تسا بلاقنا ندرکریذپ ناکما یارب ینلاوط هزرابم همزلا هک

هتسناوتن یتسینیمف شبنج ،هجیتنرد .تسا هتشاد هگنرود

هدوب قفوم یشروش اما دنک ظفح ار شا یبلاقنا گنهآ باتش

و شروش نیب توافت دروم رد زگ اب زمیج و سیرگ .تسا

:دننکیم دیکات هنوگنیا بلاقنا

دوخ اما ،تسا بلاقنا شرتسگ هار رد یا هلحرم شروش

یلجت هک ارچ ،تسا مهم رایسب یا هلحرم .تسین بلاقنا

.تسا نانآ تیناسنا تیبثت و ناگدیدمتس نتساوخ اپب

هک دهدیم ربخ ناگ همه و ناگدیدمتس هب شروش

هویش یعون اهشروش .تسا هدش لمحت لباق ریغ تیعقوم

نامزمه و دنروآیم دوجوب ناگدیدمتس نیب یطابترا

تشونرس هب تبسن نامز نآ ات هک یمدرم شوگو مشچ

شروش .دننکیمزاب ار دنا هدوب انتعا یب دوخ ناعونمه

هدرک هراپ درادیم هگن اپ رس ار متسیس هک یدوپ و رات

زاغآ هاگنآ هاوخ یدازآ شبنج کی تسکش

هن و نمشد زا ترفن ۀدیا زا طقف هک دوش یم

میهافم .دریگب ماهلا »تاناکما »زا یئامنرود زا

ره .دوب دنهاوخن شخب افش رگید یشبنج نینچ

شنابز ،دنک دادملق یدازآ یماح ار شدوخ دنچ

یروسناس دوخ هب .تسین هناهاوخ یدازآ رگید

و گنت تقیقح نایب رد شیاه هدیا .دتفا یم

.دنوش یم رت گنت

هشیمه سپ هعماج رد ینوگرگد هنوگ ره یارب ،کچوک ای

دنوشیم هتساوخ یتارییغت اهنت و دراد دوجو یا هنیمز

.دننک لیمکت ار دیدج هعماج زا لآ هدیا ریوصت نآ هک

یمک تارییغت زا زارد یا هتشر یاهتنا رد بیترت نیدب

لک هکیروطب دنکیم رییغت جیردت هب زیچ همه ،کچوک

هلسلس کی ،شور نیا اب ....ددرگیم توافتم متسیس

".دیایب باسح هب بلاقنا کی دناوتیم مروفر

فرط هب تکرح یهسورپ رد یتایح یرما دنناوتیم اهمروفر

.تساهمروفر عون رما نیا رد مهم ۀلئسم اما ،دنشاب بلاقنا

نانز یعامتجا تیعضو دوبهب یارب مروفر رب مسینیمف زکرمت

رییغت هب زاین هک دش ثعاب ،ینونک یعامتجا راتخاس نورد رد

لاثم یارب .دوش هتفرگ هدیدان ار هعماج ۀبناج همه ینوگرگد و

رد ار یناسنا و یلام عبانم زا یدایز ریداقم "ا -رآ -یا" نیپمک

هب تهج رد یتسیابیم عقاو رد هک داد قوس یئاهمروفر تهج

یتسینیمف شبنج هب بلج یارب میظع یا هزرابم یزادنا هار

-یا" تیقفوم دنتسناوتیم هک ینایماح بلج .دنتفریم راکب

هک یا یبلاقنا یاهمروفر ،هنافساتم .دننک نیمضت ار "ا -رآ

رد نادرم و نانز هدوت شزومآ ناشفده نیرتمهم و نیلوا

ینوگرگد یارب یئاههار نداد ناشن و یتسینیمف شبنج هراب

.دندشن یراذگ ناینب زگره دشاب نانآ هب ناشیگدنز تبثم

ۀرابرد رکفت هب رتمک یتسینیمف یاهمروفر یارب لاعف نانز

هب لیامتم رتشیب و دنا هتشاد لیامت هعماج ندرک نوگرگد

.دندوب نادرم اب قوقح یواست و یربارب راعش یارب هزرابم

ندروآ تسدب هب هک نانز شبنج رد لاکیدار نیلاعف زا یرایسب

یاهراتخاس بوچراچ رد )نادرم اب( یعامتجا ربارب قوقح

نینچ لوح تیلاعف یاج هب دنتشادن رواب دوجوم یعامتجا

یتسیسکس ۀنارگرامثتسا و هناملاظ راتفر اب هزرابم هب یراعش

و راکاطخ ناونع هب نادرم ندرک یئاسانش اب .دنتخادرپ

ناونع هب نادرم ندرک اشفا رب ار ناش هجوت اهنآ ،"نمشد"

،دروخرب عون نیا زا یا هنومن .دندرک زکرمتم "یناطیش یورین"

هک تسا نشور نیا .تسا یفارگونروپ هب هلمح و داقتنا

تنوشخ و مسیسکس ،نانز یراوخ جیورت ثعاب یفارگونروپ

ندرک موکحم فرص هک تسا حضاو مه نیا .دوشیم یسنج

و هعماج ینوگرگد رب یمئاد دیکات اب هارمه رگا ،یفارگونروپ

رپ ییا هزرابم .دوب دهاوخ هدیاف یب ،دشابن تیسنج عبطلاب

رارق یتسینیمف شبنج هجوت دروم یدج روطب هک تیمها

رد ،"هنادرم راتفر" و "نادرم" شقن رب زکرمت .تسا هتفرگن

یگنهرف ینوگرگد یارب نانز یسایس دشر رب زکرمت لمع

،دنکیم راومه یعامتجا نیون مظن یراذگانب یارب ار هار هک

اهشزومآ زا یمهم شخب یلصا فده .داد رارق عاعش تحت ار

ندیمهف یارب نانز هب کمک یتسینیمف یهاگآ ندرب لااب یارب

صوصخب ،ناش یصخش یگدنز رد مسیسکس ۀدیدپ تعیبط

هچرگ .تسا هدوب ،دوشیم طوبرم هنادرم طلست هب هک یئاجنآ

لااب هار رد هفیظو اهنت نیا یلو ،تسیرورض یا هفیظو نیا

.تسین نانز یهاگآ ندرب

نییعت نازیم هب ار نانز هتسناوتن یتسینیمف یهاگآ نتخیگنارب

رتشیب رد و .دهد قوس یبلاقنا یاهتسایس فرط هب یاهدننک

11 10

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

»زکرم هب هیشاح زا :یتسینیمف یروئت« باتک نیمجرتم ی هرخوم

ناهج یتعسو اب یششوپ دبلطیم یتسینیمف تکرح و یروئت

»زکرم هب هیشاحزا« باتک مان حور هک یراگنا .دنهدیم لومش

ناکما نیا و تسیراج باتک یاههتشون یاجباج رد عقاو هب

رب یرون و دیزاغآ صخشم هطقن کی زا هک دروآیم مهارف ار

دوبهب ار طیارش نیا ات داهن شیپ داهنشیپ و دنابات یلک طیارش

.دیشخب

حلاطصا هب یعامتجا -یسایس نیلاعف لفاحم رد برغ رد

،کیمداکآ نابز ندوب سرتسد لباقریغ نامتفگ ،لاکیدار

صخشم دروم نیارد و نامدرم ۀدوت یارب ،کیروئت نابز

لصاحیب یبیترت هب ام رظن هب و زارد و رود ینامتفگ ،نانز

زا »زکرم هب هیشاحزا :یتیسنیمف یروئت« باتک .تسا هدوب

نلماک هن رگا هک ینابز هب عقاو هب هک تسیئاهباتک دودعم

زا یاهدرتسگ هورگ یارب ،رتمهف لباق رایسب یلو مهفلباق

تیصوصخ نیمه هک میرواب نیارب ام و .تسا هدش هتشون ،نانز

نابز زا ار زکوه لب باتک نابز هک تسا ندوب »یاهیشاح«

زیامتم شدوخ رصاعم یتسینیمف نوتم زا یرایسب رد یراج

ندوب ارگصخشم و تسوپ هایس نز یگژیو هکنیا هن .دنکیم

هب یهاگآ اب زکوه لب .هن ،دنکیم داجیا ار ینابز نینچ اترورض

میهافم »ۀمجرت« هب تسد دش هراشا نادب لااب رد هک یلضعم

زا یصاخ هورگ یارب و ۀلیسوب هک ینابز زا ،یتسینیمف شبنج

رگید ینابز هب ،هدش هدیرفآ -یسایس لاعف ،کیمداکآ – نانز

یبوچراچ رد طقف هک تسین یتکرح اما همجرت نیا .دنزیم

هبناج ود یتکرح راگنا اجنیا .دشاب یراج هناسانشانعم/نابز

رگید ینابز هب زاین هب یهاگآ فرط کی زا :تسا هتفریذپ تروص

ۀتسوپ دناوتب هک ،یداع یاهمدآ گنهرف ،یگنهرف اب یئانشآ و

و تاساسحا ،فطاوع لماح رگید فرط زا و دشاب نابز نیا

.دهدب مجح ار نابز نیا نورد زا دناوتب هک ندوب یتایبرجت

نیا هک یاهدیدپ ،زکوه لب یبلاقنا روش هک مه رخآ تسد

مزینردماسپ نارود مروظنم( هتبلا هنامز ربج هب دیاش اهزور

هب لیدبت ،دوخ یارب و شدوخ رد ،نابز نآ رد هک تسا

تسا )هدش تسا یرکف قمعت فده و هتسه هک یاهدیدپ

یایناسنا زاین زا هک یا یبلاقنا روش .تسا حور ۀدننک هزات هک

تاشن »یربارب« داجیا یارب ینونک طیارش ینوگرگد هب قیمع

.تسا گرزب نیا هار رد هزرابم هب رضاح و دریگیم

یماگ دشاب هتسناوت ،باتک نیا یسراف همجرت هکنیا هب دیما اب

روآدای ام هب شباتک رد زکوه لب هچنآ ندروآ تسدب هار رد

.دشاب هدوب دهاوخیم ام زا و دوشیم

مارتحا اب

یچتوهام نیرسن -یدوسا اسیرپ

باتک رخآ لصف نز یاوآ ۀرامش نیا رد هدیسر پاچ هب لصف

.تسا زکوه لب ۀتشون »زکرم هب هیشاحزا :یروئت تسینیمف«

ندناسر پاچ هب هک دنروایب رطاخ هب دیاش نز یاوآ ناگدنناوخ

.تسا هدوب هلاس دنچ یاهژورپ هیرشن نیا رد باتک لوصف مامت

زا زیچ ره زا لبق دنهاوخیم باتک نیمجرتم هتشون نیا اب

یارب نمود و هژورپ نیا هب نداد زبس غارچ نلوا یارب نز یاوآ

.دننک ینادردق هدوب یراج اهلاس نیا لوط رد هک ناشتیامح

پاچ هب یقرواپ لکش هب ار )یاهمجرت( یباتک اهزور نیا دیاش

رد یئاهتنس هب فقاو ام اما دشاب هداتفا دمزا رگید ندناشک

لهچ ۀهد یاهلاس لوط رد نامدوخ ناریا رد یپاچ یاههناسر

طقف رگا یتح .دندرکیم هدافتسا شور نیازا هک میتسه

دیاش رد هک یتنس زا یشخب ام هکنیا روصت ،یلو ،یژلاتسون

یبدا -یسایس -یرنه تیلاعف یاهههد نیرترابرپ زا یکی

دنمشزرا یساسحا میاهدوب دیسر روهظ ۀصنم هب نامروشک

.تسا

.تسا هدیسر پاچ هب یدلایم 1984 لاس رد زکوه لب باتک

و یدنا و لاس تسیب باتک نیا ۀمجرت راک هب عورش نامزرد

باتک پاچ خیراتزا لاس شش و تسیب نقیقد هک مه لااح

همجرت لصف هب لصف باتک هک یتدم لوطرد اما .تسا هتشذگ

اهراب و اهراب ام دشیم هدز هلکو رس شیاههداد اب هجیتن رد و

میهافم نتشاد ینونک قادصم و ،ندوب اجب ،ندوب هزات هب عجار

ناگدنناوخ ایآ هکنیا هتبلا .میدز فرح باتک تاداهنشیپ و

یاهیگژیو نیا زکوه لب باتک یاهشخب شخب و نز یاوآ

یارب زونه هن ای دننیبیم زکوه لب باتکردار هدشدای -تبثم–

دناوتب دوخ ثیدح نیا هک دوب دهاوخ بلاج و تسین نشور ام

.دوش لیدبت یاهثحابم هب

یروئت« باتک یاههداد ندوب اجب و یگزات هک میرظن نیارب ام اما

هک تسا تیصاخ نیا زا یشان »زکرم هب هیشاح زا :یتسینیمف

و تسریگرد )اکیرمآ( هعماج کی صخشم طیارش اب باتک

هایس( صخشم نز کی رظن هطقن زا هک تسیایریگرد نیا

طقف هک میرواب نیا هب نینچمه و .دریگیم تاشن )تسوپ

و ،صخشم یرظن هطقن زا صخشم طیارش اب نتفر راجنلک

یاهوزرآ و لامآ و فادها هک یئاج هب ندیسر رذگ نیا زا

زا هن و ،دنبایب نایب نآ رد دشاب یناهج دناوتیم هک یتکرح

صخشم طیارش نآ زا رذگ زا ات لومش همه یتیلکزا ندیزاغآ

»درخ« داجیا ناکما هک تسا دنوش تفایرد اهراکهار و نییبت

،ندوب یاهیشاح نیا .دهدیم تسد هب ار هدننک نوگرگد

،نتساخرب ریقف یهاگتساخ زا ،ندوب تسوپ هایس ،ندوب نز

ندرک هبرجت ار یسنج و یتاقبط ،یداژن متس بیترت نیدب و

و تقادص و تیفافش دوارتیم زکوه لب زا هچنآ هب هک تسا

زا زکوه لب هچنآ هب هک دنتایصوصخ نیا .دهدیم تعاجش

.دراد رواب دوش افوکش دناوتیم

طقف هک دوشیم زاغآ هاگنآ هاوخ یدازآ شبنج کی تسکش

ماهلا "تاناکما "زا یئامنرود زا هن و نمشد زا ترفن ۀدیا زا

.دوب دنهاوخن شخب افش رگید یشبنج نینچ میهافم .دریگب

رگید شنابز ،دنک دادملق یدازآ یماح ار شدوخ دنچ ره

شیاههدیا .دتفایم یروسناس دوخ هب .تسین هناهاوخ یدازآ

زا هک یشبنج .دنوشیم رتگنت و گنت تقیقح نایب رد

ۀنیآ دوخ ،دنکیم هولج یبلقت نوریب زا تفگیم تقیقح

نونکا ،هک ارچ .دوشیم درکیم ناشدر هک هچنآ یهمه

دننام و هدش نایوگنخس و قیاقح یضعب رگبوکرس دوخ

.دنکیم ناهنپ یور یمیدق نارگمتس

هب یبلاقنا تایح یورین ندنادرگزاب یارب دیاب نادرم و نانز

هب ون زا ینداد لکش و هرابود رکفت هب ،یتسینیمف شبنج

تیمها دیاب ام هک یلاح رد .دننک زاغآ شبنج نیا ریسم

هک )ینادرم و( نانز زا و هداد صیخشت ار یتسینیمف شروش

یسررب و داقتنا ناهاوخ دیاب ،مینک ینادردق دندرک رسیم ارنآ

.مینک عورش ون زا ار یتسینیمف یاهتکرح و هدوب هرابود

ار یراک نینچ یخیرات هقباس ام هک ارچ ،راوشد یاهفیظو

.دراد دوجو بلاقنا ندروآ دوجوب یارب یدایز یاههار .میرادن

ینوگنرس اب هک تسا روطنیا مه لاومعم و دنناوتیم اهبلاقنا

هدحتم تلاایا رد .دنوشیم زاغآ دوجوم یاهتموکح زیمآرهق

ام هک دننادیم یتسینیمف شبنج رادفرط نادرم و نانز

اهنت هن هک ،میتسه نامنافلاخم تردق روهقم لماک روطب

ار تیرشب یدوبان یارب هدش هتخانش هحلسا هنوگره اهنآ

ار تنوشخ هک دناهتخومآ ار یتینهذ هکلب دنراد رایتخا رد

.دهد همادا نآ هب دبا ات هک دراد ار نیا تراهم و دریذپیم

رد یتسینیمف بلاقنا ۀنیمز سپ دناوتیمن تنوشخ ،نیاربانب

:دشاب یگنهرف یسیدرگد رب دیاب ام دیکات .دشاب هعماج نیا

هبلغ یاهمتسیس ندرک نک هشیر ،یگناگود ندرب نیب زا

.دوب دهاوخ ینلاوط و یجیردت یشبنج ام شبنج .هنایوج

دناوتیم اجنیا رد یتسینیمف بلاقنا داجیا یارب یشلات ره

یگدرکرس هب یهاوخ یدازآ یاهشبنج یاههنومن هلیسو هب

کانفوخ یاهتردق لباقم رد هک ناهج هدید متس مدرم

.دوش کمک،دننکیم تمواقم

شبنج یارب هناهاوخرگد یایناهج شرگن هب نداد لکش

هک یناهج هک تسانعم نیدب نیا .تسا یرورض یتسینیمف

ساسحا نآ رد ام هک یناهج ،میتسه انشآ کیدزن زا نآ اب ام

هدوهیب یلایخ تسا نکمم نیا هچرگ( مینکیم "تینما"

یهاگآ نیا دیاش .دوش نوگرگد یا هشیر روط هب دیاب )دشاب

ناشباطخ رگمتس ای نمشد ام هک یئاهنآ طقف هن و همه هک

ات ار ام یبلاقنا ۀناکت هک تسا دنوش ضوع دیاب ،مینکیم

نایاپ یارب یتسینیمف شبنج رگا .تسا هدرک یسراو نونکا

ام رگا ،دنک تفرشیپ دهاوخب یسنج متس هب ندیشخب

یاههناکت نیا ،میهد رییغت ار نامینونک تیعقاو میهاوخب

.دننک تیاده ار ام لمع و یروئت هنادازآ دیاب یبلاقنا

شنادرم و نانز و ایند یارب قیمع قشع بایغ رد وگتفگ

رگا ،ناهج شنیرفآ هرابود و شنیرفآ .تسا ینعمیب

ناینب مه قشع .تسین یلمع دوشن هدیمد نآ رد قشع

هفیظو و ترورض قشع نیاربانب و .تسوگتفگ دوخ مه و

هنایوجهطلس ۀطبار رد قشع .تسا لوئسم نهذ کی

:تسا قشع یرامیب هدننک لامرب طلست .درادن دوجو

قشع .ریذپ هطلس رد مسیخوزام و رگ طلست رد مسیداس

یور زا هن و هناریلد یلمع نوچ تسنارگید هب دهعت

دهعت قشع راک ،دنشاب اجکره ناگدید متس .تسا سرت

نیا نوچ و .یدازآ لضعم ،تساهنآ لضعم هب نتشاد

.تسا هلدابم و دونش و تفگ سپ ،تسا هناقشاع دهعت

یهاگآ نیا اب ار مسینیمف یهدنامزاس هرابود راک دیاب نانز

سنج ،داژن نتفرگ رظن رد نودب( ام ۀمه هک دنریگ رس زا

.میاهدرک یتسدمه ینونک رگمتس متسیس اب )هقبط ای و

زا ندش ادج یارب هناهاگآ یمیمصت هک میجاتحم همه و

هیقب زا رتدوز ار یئادج نیا ام زا یضعب .میریگب متسیس

هاگآ ناور رییغت هک تیعقاو نیا یسانشزاب .مینکیم عورش

یلصا هصخشم دیاب هدیدرون رد ار هسورپ کی نامتکرح و

ام .دشاب دنرادن یسایس یهاگآ هک یدارفا هب ام دروخرب

،یسایس یرترب یاعدا اب ار رتمک یهاگآ اب دارفا میناوتیمن

،دنکیم رگید رگمتس تموکح کی هب لیدبت ار شبنج هک

.مینازیگنارب یتسینیمف شبنج هب نتسویپ یارب

رارق باطخ دروم ار مدرم هدوت میناوتب هکنیا زا لبق ام

هک نانز زا یرایسب یراکمه و تیامح ،هجوت دیاب ،میهد

رس نآ زا ادعب یلو دندوب لاعف یتسینیمف شبنج رد یزور

شبنج نانز زا یرایسب .میروآ تسدب هرابود ار دندش هدروخ

یاههدیا دنتسناوتیمن نوچ دندرک اهر ار یتسینیمف

رب کینومژه تردق هک دننک تیامح ار نز یدودعم دادعت

تکرح هیاپ هک یروئت شزادرپ( یتسینیمف یاهنامتفگ

یاهطبار هک نانز یدایز دادعت .دندرکیم لامعا )تسا یلمع

رود یتسینیمف شبنج زا دنتشاد نادرم اب تبثم و کیدزن

ناونع هب نادرم" ندیمان دندرکیم ساسحا هک ارچ دندش

ناشهطبار نانز یرایسب .تسین یا هدنزاس هراگناربا "نمشد

ییایژولوئدیا هک ارچ دندرک عطق یتسینیمف شبنج اب ار

نانز زا یدایز دادعت .تسا هدوب هتسب و هنایارگقلطم ،مگد

هب اهنآ دوخ هک ارچ دندرک کرت ار یتسینیمف شبنج

یتسینیمف نیلاعف هجوت .دندوب هدش دادملق "نمشد" ناونع

همه هار" شاهلاقم رد هک نیفیرگ نازوس نانخس هب

:دوب دهاوخ ناشدوس هب دنکیم یروآ دای ار ام "اهیژولوئدیا

نمشد داجیا هب ناهجزا یسایس اقیمع کرد کی هک ارچ

نودب لاویه ندروآ دوجو هب،عقاو رد .دوشیمن رجنم

یامنرود ندرپس یشومارف هب نآ یدوجو طیارش حیضوت

هدیدپ ناونع هب ار راتفر همه زا رتلااب هک تسیا یسایس

هب هک یهاگدید،دهدیم حیضوت طیارش زا یشان یا

همه اب هک ینابرهم و طاشن،شنیرفآ یارب شیاجنگ

بسانم یعیبط-یناسنا طیارشرد و هدش هداز اهناسنا

13 12

نایاپ

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

دلوتم هک یتروص رد یتح ناغفا ناکدوک .دنوشیم ناشروشک

لیصحت هزاجا تراک نیا نتشاد رایتخا رد اب اهنت ؛دنشاب ناریا

.تسا جارخا طقف ؛دنرادن تراک هک نانآ یارب طیارش اما .دنراد

.تسا هدش تیعضو نیمه لومشم راب ود مه همطاف رهوش

شندرب و شنتفرگ هک یرگراک یارب دوب هداتسیا نادیم رانک"

و تخوس نوشلد هک مدرک سامتلا ردق نوا راب کی .هاگودرا

شرب ات میداد ناموت رازه دصناپ مه راب کی .دندرک شدازآ

".ناتسناغفا ننودرگن

شیپ لاس دنچ .هرادن تراک مرهوش زونه مییاجنیا هلاس 12"

هدنوم اهنت لاس هی ات .ندرک شزرم در و شنتفرگ هکلف رس

ار اهنیا یب یب هاش "هدرگرب یقاچاق هرابود تسنوت ات مدوب

تراک مگرزب رتخد و مدوخ طقف" :دنکیم هلگ و دیوگیم

نوچ ساجک ترهوش نسرپیم شمه ندادن هیقب هب ،میراد

"ندیمن تراک نومهب ،هناتسناغفا مگب مروبجم هدموا یقاچاق

،هرادن یا هدیاف" تسا هتفرن تراک لابند لاصا یردیح مناخ

)عافد تیعمج( اج نیمه ماههچب نم .سا هفاضا لوپ طقف

."ننوخیم سرد

دنشورفیم لاف نابایخ رد و دنرادن تراک لگایض یاههچب

ینامز شدوخ .هسردم رد ندناوخ سرد یاج هب ،باروج و

هک نیا زا شیپ ات .تسا هدش هویب ،هدوب هلماح ههام کی هک

.دناوتیمن رگید لااح اما ؛هدرکیم راک اههناخ رد دریگب مسآ

وا هب تسا ناغفا هک نآ لیلد هب اما هدش رگشیارآ شرتخد

دزمیب نونکا .درادن مه راک هزاجا و دنهدیمن یکردم چیه

.دنکیم راک

دنتفگ لوا .ماهداد تراک یارب ناموت رازه 300":لگایض

چیه زونه اما ؛نابآ دنتفگ دعب .دوشیم رداص هامرهم یهمین

".هدشن یربخ

نارجاهم و تسا اهنآ رودص لحم هب طوبرم اهتراک رابتعا

نیب دمآ و تفر یارب" .دنتسه ناشتراک رودص لحم ِینادنز

لوپ دیاب مه نامه یارب و میریگب ددرت تراک دیاب اهرهش

ار مرهوش راب کی" :هک دروآیم دای هب یروشاع مناخ ".میهدب

مه ارم متفریم رگا یلو مرب شیدازآ لابند متساوخ دنتفرگ

.مدرگرب و مریگب ددرت تراک مرب مق ات مدش روبجم .دنتفرگیم

رد مق زا ارچ هک درک نیهوت مهب یلیخ رومام و مدیسر بش

یگدنز اجنیا رد متفگن اهنآ هب اما .یدموا بش ارچ و یدموا

".منکیم

هدایپ سوبوتا زا لامش یهداج رد ماگنه بش ار وا رگید راب

.دناهدرک

جورخ تراک تفایرد تصرف و دمآ شیپ یروف رفس راب کی"

میدوب نارهت هب تشگزاب لاح رد هک ینامز .میدرکن ادیپ ار

دنتفگ و دندرک هدایپ ار میاههچب و نم نارومام هار سیلپ رد

یهناهب هب رتولج یمک دش رارق و تخوس شلد هدننار .دیدرگرب

رد و فارطا یاهنیمز زا ام و دوش ام رظتنم سوبوتا یبارخ

".میدناسر سوبوتا هب ار دوخ یکیرات

میدز راب هراب کی .دندربیم ار نومادرم ای دنتشکیم زور ره"

نیشام هک دوب بش .میدموا تیلاو هب تیلاو .ار نومیگدنز

روز هب عقوم نومه زا ممشچ .دنوم ریز نوا مرس و درک پچ

ینادنز هاگودرا یوت زور 40 ؛میدیسر هک زرم هب هزات .هنیبیم

تینما ناتسناغفا بخ .دهشم میتفر ،میدش هک دازآ .میدوب

".ار نومدوخ میدرک هراوآ هک تشادن

طایح ناتسناغفا رد شدوخ یارب ینامز هلاس 65 یبیبرون

رتخد زا هداوناخ یهمه هار جرخ دش مه نامه .تسا هتشاد

ناتسناغفا رد یرادهناخ زا .شیاههون ات هتفرگ شرسپ و

و بآ هب شیاههیر رگید لااح .دیسر ناریا رد ییوشهلپ هب

.تسا هتشاذگ رانک ار راک و دنراد تیساسح سکتیاو

زا هک نانآ یارب دشابن ربج یور زا همه یارب رگا ترجاهم

هلاس هس" .تسا هدوب ربج رسارس دناهدمآ ناریا هب ناتسناغفا

یزیچ ،دوب دب یلیخ گنج و نابلاط عضو ،میدموا هک مدوب

یردیح مناخ " ..دوبن راک مردپ یارب ،میتشادن ندروخ یارب

..هدینش یلو ..دروایب دای هب هک هدوب نآ زا رتکچوک

داجیا یارب دوخ لیم هب ییاجباج ینعی ترجاهم دنیوگیم

ِنیرجاهم حلاطصاب یارب ناتساد اما .یگدنز رتهب طیارش

.دنا هتشادن یرگید باختنا هک ارچ ..تسین هنوگنیا ام ِیناغفا

زا- تینما بسک یارب ییاجباج ینعی یگدنهانپ دنیوگیم و

یارب دشاب یرتقیقد فیرعت دیاش هک -فلتخم یاههبنج

تموکح و گنج یاهلاس ...ناریا رد میقم ِیلعف ِنایناغفا

یهار یرایسب هک دوب هتخادنا ناشناج رد سرت نانچ نابلاط

ناشتسد و دندوب رتدیقم بهذم و نید هب هک اهنآ .دندش اهزرم

.اهروشک رگید هب زین یخرب و دندش ناریا یهار ،رتگنت

؟تسا هدوب هچ نایوجهانپ نیا یارب اجنیا ِهانپ اما و

یهفیظو هک دناهدش ریبعت رجاهم هب ام روشک رد دارفا نیا

یارب یهانپ و ؛دنشکب شود رب دوخ ،دیاب ،دیاب ار دوخ یگدنز

یهدناماس ناگدنریذپ یهفیظو اهنت ایوگ و تسین راک رد اهنآ

تقوم تماقا تراک یخرب !تماقا تراک رودص عون زا ،تس

.دننکیم یگدنز تراک نودب رگید یهورگ و دنراد

تراک ،راک یهزاجا یارب دنناوتیم هداوناخ ره ناتسرپرس

هب طوبرم و دراد رابتعا زین هام شش هک دننک تفایرد تقوم

.تسا هدش رداص نآ زا هک تسا یرهش نامه

رازه دصنوپ شدوخ یرگراک تراک" دیوگیم یروشاع مناخ

هک هیرهش هب طوبرم منوا هزات .ندیم مرهوش هب طقف و هنموت

هشیمن ور اراک زا یلیخ تراک نیا اب هزات .مق ینعی .هدش رداص

".داد ماجنا

دنناوتیم هنیزه نیا تخادرپ و تساوخرد زا سپ دارفا نیا

زا هک یرهش نامه رد طقف هک یتراک ؛دننک تفایرد تراک

تماقا تراک زا یادج نیا هتبلا دراد رابتعا هدش رداص نآ

هرفن 7 یهداوناخ کی یارب هک تسا هداوناخ یاضعا یارب

ناموت رازه هاجنپ و دصراهچ ات هاجنپ و دصیس لداعم

رد هدشن رداص ناشیارب تراک هک ناغفا نایوجهانپ .دوشیم

یهار اجنآ زا و هدش هداتسرف زرم هب سیلپ اب دروخرب تروص

و ترجاهم ی هدیسوپ بانط

یگدنهانپ هاچ

یرو هلیپ ناریج ،روپ یللاج زانهب

15 14

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

لوصف نیا اهرادتراک یارب و قنوریب ناتسمز و زییاپ رد و

ار تراک رودص هنیزه هک ارچ ؛دوشیم بوسحم مه ررض

تبسن مه ناشقوقح .تسین ناشیارب راک ِناکما اما ؛دنهدیم

زین قوقح نیمه یتح و تسا رتنییاپ هاگ یناریا نارگراک هب

ِزیچان قوقح .دوشیمن تخادرپ ناشندوب ناغفا لیلد هب یهاگ

فافک اهنت دشیم عمج هرفن دنچ راک اب یهاگ هک یرگراک

هراجا و ههام شش یاهتراک تفایرد و هام کی هداس جرخ

اههنارای رگا هک هدرک نارگن ار نانآ نونکا زا ؛هدادیم ار هناخ

زا یتح هزات و .دنرخب ار هداس نان نیمه روطچ ؛دوش فذح

هناهام هک اههنارای فذح زا مدرم زیچان ِیرهاظ یهرهب نامه

نارگن نونکا زا هتشرف ..دنربیمن یمهس مه دش دهاوخ زیراو

دازآ نیزنب لوپ مه روطچ یاهراجا تناو اب شرهوش هک تسا

نارگن یب یب هاش .ار تناو هراجا و ار هناخ هیارک مه و دهدب ار

..یزادنا سپ چیه یب میدرک یگدنز اجنیا لاس 12" :تسا

هک دیاین رد رگید مه نیمه رگا میدروآ رد یگدنز جرخ طقف

نتسج هانپ زا هک یناغفا یوجهانپ "مینکب میناوتیمن یراک

هتفرگ گنچ هب ار تایح یهمادا یارب یریزگان ِشلات طقف

....رگید دیاش هک ،تسا ندروخ یارب ینان ِشوخلد

نارهت -راک ناکدوک زا عافد تیعمج تیاس زا لقن هب

لاف نابایخ رد و دنرادن تراک لگایض یاه هچب

رد ندناوخ سرد یاج هب ،باروج و دنشورف یم

،هدوب هلماح ههام کی هک ینامز شدوخ .هسردم

دریگب مسآ هک نیا زا شیپ ات .تسا هدش هویب

.دناوت یمن رگید لااح اما ؛هدرک یم راک اه هناخ رد

ناغفا هک نآ لیلد هب اما هدش رگشیارآ شرتخد

مه راک هزاجا و دنهد یمن یکردم چیه وا هب تسا

.دنک یم راک دزم یب نونکا .درادن

ننکیم ناتسناغفا هب تشگرب یارب زرم رس هک یکمک " :دراد

هسیک ود ..هنکیمن یکمک ناریا دوخ ،هللم نامزاس فرط زا

".نراد تراک هک ییانوا یارب هزات ..ازیچ روجنیا و درآ

زا هب رجنم جورخ نیا دنچ ره و دناهتفر اهنآ رثکا دوجو نیا اب

کی و دناهدشن راگدنام اما ؛هدش ناشتماقا تراک نداد تسد

مناخ .دناهدش تشگزاب هب روبجم قاچاق تروص هب و رگید راب

و شیپ لاس 5 اما ،دنا هدمآ ناریا هب هک هدوب هلاس هس یردیح

،تسا هتفرگ ناتسناغفا هب تشگزاب هب میمصت هچب ود نتشاد اب

،دوب نورگ جرخ ،دوبن راک ..دوب دب یلیخ یلو میدنوم لاس ود"

لاس ود نوتسمز هکنیا ات ،ننکب یراک چیه نتسنوتیمن اهنز

و هرخلااب میدیسرت ندز خی امرس زا هچب هملاع هی هک شیپ

"میتشگرب یروبجم

...دناهدرکن مه ار ناتسناغفا هب تشگزاب رکف یتح یخرب اما

اما ؛ندروخ یارب میراد یلاخ نان اجنیا رد" :دیوگیم ،ایضلگ

اما ؛ندرک زیمت یارب تسه یاهناخ ای تسین مه نیمه اجنآ

"؟مینک راک اجک ناتسناغفا رد

جرخ دوشیم میشورفب میراد هچ ره رگا" :دیوگیم نیسح

".مینک عورش رفص زا دیاب میدیسر هک ناتسناغفا هب و نامهار

رد ؛دنکیم عمج کشخ نان اجنیا مرهوش" :دیوگیم هقیفش

".تشاد میهاوخن مه ار راک نیمه ناتسناغفا

.دنکیم یگدنز لباک رد مردارب" :دیوگیم یروشاع مناخ

اما ؛دیدرگرب دینک یگدنز رتتحار دیهاوخیم رگا دیوگیم

؛دنشاب هتشاد هدنیآ و دننک لیصحت ناتیاههچب دیهاوخیم رگا

اههچب .میاهدش گرزب و هدرک یگدنز اجنیا لوا زا مه ام .دینامب

".دنیایب دنتسین رضاح

و هتسخ اجنیا یقاچاق یگدنز زا نانچ شرهوش اما همطاف

.ناتسناغفا ددرگیمرب اهزور نیمه هتفگ هک تسا هدش هفلاک

نانآ هچ و دنراد تراک هک نانآ هچ ناغفا نایوجهانپ یگدنز

.درادن مه اب یتوافت نادنچ دننکیم یگدنز ینوناقریغ هک

تسا یلصف مه نآ هک دنشاب رگراک دنناوتیم اهنت نانآ یهمه

لقتنم کاخ ساسا رب تیلم ناریا رد .درادن انعم ناریا

یهاوخن نآ لها یلو ییآیم ایند هب یروشک رد ..دوشیمن

نوناق ساسا رب .تشاد یهاوخن یقح نآ زیچ چیه رب و دوب

دوخ مان هب ییوردوخ ای کلم دنناوتیمن یجراخ عابتا ،ناریا

هشاب هگید یکی مسا هب دیاب میرخب هنوخ رگا" .دنشاب هتشاد

لام کلم هک میریگیم هتشون هی شزا و.میراد شلوبق هک

نیشام مومع .ننک هدافتساوس امدآ هنکمم مه زاب یلو .تسام

هبد ورای ادعب اما .دوب هدز دنس هگید یکی مسا هب و دوب هدیرخ

شدوخ ناماس "نتفرگن یاهجیتن یلو نریگرد زونه و درک

و هدمآ ناریا هب بلاقنا زا شیپ شردپ ،تسا ناریا دلوتم

میتسه یناغفا هک هتشون همانسانش نییاپ" اما دراد همانسانش

هب مینوتن ور یزیچ و .ندن نومهب یتامدخ چیه و همیب هک

دنت دیاب ماباب نوچ .هرتنورگ تراک زا هزات .مینزب نومدوخ مسا

"هرتشیب شلوپ هک هنک دیدمت وشتروپساپ دنت

لوبق کینورتکلا مردارب" هک دیوگیم مه یروشاع مناخ

.نتساوخیم ناتسناغفا زا تروپساپ ،ندرکن شمان تبث دش

".دید بیسآ یلیخ یناور ظاحل زا ..تشادن

یرگراک رازاب هب دیما مشچ شاهرفنراهچ هداوناخ و همطاف

گنج هک نآ مغریلع لبق لاس 5 نیمه یارب .دنتشاد ناریا

.تسا هدوب هلاس 25 عقوم نآ .دندرک چوک ،دوب هدش مامت

لاط شیانب ردارب دزمراک هدید هک هدش مزج شمزع ینامز

رهوش دزم همه لااح اما ؛شرسمه ندرگ و تسد رب دوشیم

..نان یاهمقل و هناخ هراجا دوشیم شرگراک

رد دهشم رد ناتسبات لاسما" :دیوگیم یروشاع مناخ

هک یناسک هک دش ملاعا یجراخ عابتا یهرادا زا یاهمانشخب

هب مزلم ررقم یتدم یط دنراد اجنآ رد ییوردوخ ای یکلم

فرصت هب کلم ینییعت تدم نایاپ زا سپ و دنتسه شورف

".دمآ دهاوخ رد ناریا تلود

ناریا هب هک هدوب هچب شردپ .تسا ناماس نسمه مه نیسح

سیلپ ار شروتوم لبق لاس .تسا هدرک جاودزا اجنیا و هدمآ

تراک هک ینامز اما ؛درک همیرج ناموت رازه 10 ار وا و فقوتم

شیازفا ناموت رازه 25 هب ار شاهمیرج ؛تسا هدید ار شناغفا

.تسا هداد

یگدنز اهلاس مغریلع هک ناریا نوناق زا دنکیم هلگ نیسح

هب لیماف ناناوج زا یکی" :دیوگیم .دنرادن یقح چیه زونه

لیصحت لاح رد و هتفرگ ار اجنآ تماقا نونکا و هتفر دئوس

یاههاگشناد رد رگم ؛میرادن ار ناکما نیا ام اما ؛تسا

."یتلودریغ

طیارش ،نارگن هداس ِرظن هب نونکا اما .ینماان و دوب گنج ینامز

رصم زین ناریا تلود هجیتن رد و تسا هدش تیبثت ناتسناغفا

یارب تلود یاهکمک زا یب یب هاش .نایوجهانپ جورخ هب

میاوخب رگا" :دنزیم فرح دندرگرب دنهاوخیم هک یناسک

دنهدیم رفن ره هب رلاد 100 و زیر هدروخ هرذ هی میدرگرب

لوپ هب" دوشیم هار یهیارک طقف رلاد دص نیا اما "زرم مد

اجنوا یگدنز جرخ هکیتروص رد ات 2500 هشیم ناتسناغفا

یرتقیقد تاعلاطا یروشاع مناخ "هشیم ات رازه 7-6 یهام

2 هرامش رد یهاگیاپ هب یرامشرس یارب هنمآ و یب یب هاش

هرامش شور نداد نومهب هگرب هی" دیوگیم هنمآ .دنا هتفر

میتفر" دنکیم هفاضا یب یب هاش "یچیه هگید .هدش هتشون

نیا هن نتفگ ؟نیدیم تراک نومهب ؟یچ لااح بوخ میتفگ

هنرگو .تسه ناریا وت یناغفا ات دنچ میمهفب هک دوب نیا یارب

"نوتاهاب میرادن یراک

اهناغفا زا هک ییاهیرامشرس ساسا رب رهش ره یاهتراک

روضح یارب رهش نآ هیمهس و تیفرظ و دوشیم ماجنا

.دوشیم رداص نایوجهانپ

رس ندرب ندرک یچیق وشتراک نتفرگ وماباب مدوب هک هچب" اما

ندمویم ،ندرکیم تیذا یلیخ دهشم وت .ندرک شلو زرم

راب میتشاد تراک هگا یتح هنوخ وت دوب هک یکره نوماههنوخ

دیوگیم یروشاع مناخ هک روطنیا "زرم رس ندربیم ندزیم

.دراد ار شدوخ یاهیرابتعا یب مه اهتراک نیا

ات دهدیم اهناغفا هب ار هزاجا نیا ههام شش یاهتراک

.دننک لیصحت ناشنادنزرف

تخادرپ ناوت اریز ؛دناهدرک جارخا هسردم زا ار هتشرف یاههچب

یاههچب .تسا هتشادن ار تراک تفایرد یارب ناموت رازه 120

ناشتماقا تراک هک ارچ ؛دنرادن لیصحت هزاجا مه شردارب

.دننکیم یگدنز نارهت رد ناشدوخ و تسا نیمارو هب طوبرم

"هتشک مدآ راگنا هسردم وت ننکیم راتفر مرتخد اب یروج"

هک مه ییاههچب یناسک یتح دراد هدیقع یروشاع مناخ

تبث" :دنوشیم مان تبث ریدم فطل رظن هب هتسب دنراد تراک

یهاگ ،ننکیم مان تبث یهاگ ،دراد ریدم هب یگتسب اههچب مان

تقوم اههچب مان تبث لاک ..دننکیم ریقحت ،دننزیم دایرف مه

"تسا

اهرهظ زا دعب و دراد ار شرتخد هروشلد اهحبص یروشاع مناخ

هسردم زا ار اهنآ هک تسا رظتنم هظحل ره .ار شرسپ مه

.دننادرگزاب

و دوب گنج مه .اهناغفا یارب دوب رتزاب ناریا یاهرد ینامز

شیپ رد ار هعسوت هار ناریا مه و نایوجهانپ زا تیامح هب مازلا

ناریا رد اهنامتخاس .دوب مرگ شنارگراک رازاب و دوب هتفرگ

زج راک نیا همه زا نانآ مهس اما ؛ناغفا نارگراک اب دنتفر لااب

نیمه دلوتم رگید هک نانآ یتح .دشن یزیچ ینیشن هیشاح

دنتسه ینارجاهم لاثم نامه زاب ؛دنزرف بحاص و دنتسه کاخ

..دوشیم لقتنم دارفا نیا هب نوخ زا ترجاهم رهُم .دندوب هک

...دنشاب هدرک یترجاهم زگره هکنآ یب

رادتیوه دایم ایند هب یرجاهم یهچب اجره ایند مامت رد"

تماقا ام و هراد دوجو هلئسم نیا ناریا یوت اهنت .هشیم

،یروشاع مناخ "میدموا ایند هب اجنیا هکنیا اب یتح میریگیمن

رداص مق زا وا تراک .تسا ناریا هدش گرزب و دهشم دلوتم

وا .ینوناقریغ یگدنز .دنکیم یگدنز نارهت رد نونکا و هدش

هداد لیکشت للم نامزاس هک ییاهسلاک قیرط زا شرهاوخ و

دنناوتیم اهنت اما ؛دنوش امام یرگید و ملعم یکی دناهتسناوت

کاخ و بآ زا مهس نانآ یارب.دننک راک یصوصخ زکارم رد

17 16

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

منک‌یم‌راختفا‌مدنزرف‌هب

.دنریگب ار ناشقح و دنربب نیب زا ار ضیعبت دنناوتب

رانک ناشدنزرف رد سنج مه هب شیارگ اب اه هداوناخ زا یضعب

یور زا نفرص شریذپ یتح ای ندمآ رانک نیا اما ،دنیآ یم

عوضوم نیا .یهاگآ یور زا هن تسا هناردپ/هناردام ساسحا

؟دوب هنوگچ امش ی هراب رد

عوضوم نیا نتفریذپ ،میوگب مناوتیم مدوخ اب هطبار رد -

رد مه شناد و یهاگآ هکلب دوبن هناردام سح بسح رب طقف

هنیمز نیا رد مدرکیم یعس نم .دوب رثوم رایسب نآ شریذپ

.موش انشآ هنیمز نیا رد یسانشناور تارظن اب و منک هعلاطم

نیا زونه ،ناریا رد اهسانشناور زا یضعب هنافساتم دنچ ره

ثعاب هک دوب نم رد یسح اما .دنتسنادیمن یعیبط ار شیارگ

مه نلماک میارب هکلب مریذپب ار شیارگ نیا اهنت هن ،دشیم

یبوخ باختنا مرسپ رگا هک مدرکیم رکف نم .دشاب یعیبط

دهاوخن نم تلاجخ ثعاب دنک جاودزا و دشاب هتشاد یگدنز رد

.درک مهاوخ راختفا هشیمه لثم وا هب نانچمه نم و دوب

اب یلیخ نم رسپ .مدآ دشر رد تسا رثوم مه هچب دوخ هتبلا

و درد رد .مدوب هجوتم مدوخ .درکیم راک نم یور تمیلام

رد و دنکیم رکف بوخ ردقچ مدیدیم یدنزرف و ردام یاهلد

و دشاب هتشاد تسرد تاعلاطا هک تسا واکجنک ییاهنیمز ره

.دنک لقتنم مه نم هب

.م هدیرف اب وگتفگ

یناریا یارگ سنج مه کی ردام

یهاشورسخ روای

ناهنپ ار شایسنج تیوه و تسا رگ سنج مه امش رسپ

ناونع هب امش .*دراد ینلع یگدنز کی حلاطصا هب .دنکیمن

ره لثم مه امش ؟دیدمآ رانک عوضوم نیا اب هنوگچ ردام کی

مه هب ندرب یپ زا سپ .دیتشاد ناترسپ یارب ییاهایور یردام

؟دیدرک هچ اهوزرآ نآ اب وا ندوب ارگسنج

یاهعماج رد مرسپ تساوخیمن ملد .دوبن ناسآ شتسار -

یاهتیدودحم ،شانادنورهش یارب تیوددحم همه نیا اب

رکف میاهوزرآ و مدوخ هب یلیخ .دنک هبرجت مه ار یرتشیب

یگدنز روطچ هکنیا .مدوب وا یهدنیآ نارگن رتشیب ،مدرکیمن

.مدربیم جنر وا ییاهنت زا نم و دوب اهنت وا .درک دهاوخ

ادیپ ار شدوخ دناوتیمن و تسا ریگرد شدوخ اب هک مدیدیم

عفن هب هک دنزیم ییاهراک هب تسد تیعقاو زا رارف یارب و دنک

.متشادن یدایز لکشم عوضوم لصا اب نم .تسین شیگدنز

ره یعیبط قح و متفریذپیم ار سنجمه هب شیارگ نتشاد

هتشاد یبوخ ناتسود تساوخیم مالد یلو .متسنادیم سک

ندوبن دازآ لیلد هب .مدوب شیاهترشاعم نارگن هشیمه و دشاب

یدایز باختنا قح نایارگسنجمه ،ناریا رد طباور هنوگنیا

هب مه هشیمه .دادیم ماجنر رتشیب نیا و دنرادن یتسود یارب

امش هب ات دیشاب یلاع رظن ره زا دیاب اهامش ،متفگیم مرسپ

امش هب هعماج هک دیشاب یصصخت لابندهب و دننکن یمارتحایب

ات دننکیم یفعاضم شلات هک ،نانز دننام .دشابهتشاد زاین

IN FOCUS

هـم دــقم

یاوآ .دزادرپ یم یناریا ناشابرگد ی هعماج نوگانوگ یاه هورگ و نایارگ سنجمه لئاسم هب هرامش نیا نیبرذ ریز

هتخادرپ ایبوفومه اب هزرابم ترورض و نایارگ سنجمه لئاسم هب یدلایم دون ی ههد زاغآ رد شراشتنا یادتبا زا نز

نانآ هیلع تنوشخ و یسنج یاه تیلقا ریقحت ،یعیبط و یعامتجا قوقح ضقن اب هزرابم اه تسینیمف .تسا

هنارلااسدرم یعاجترا گنهرف و فرع ندودز و یسنج متس اب هزرابم یاتسار رد ییا هزرابم ار دوخ عماوج رد

.دنناد یم

یقوقح هچ زا و دنهاوخ یم هچ ناشابرگد ،تسا مهم یسنج شیارگ ینلع زاربا ارچ ،تسیچ ییارگسنج مه

یسنج تاشیارگ شریذپ یگ هدامآ یناریا ی هعماج ایآ و تسا هنوگچ نانآ اب هعماج و هداوناخ دروخرب ،دنمورحم

هک تسا ییاه شسرپ اه نیا ...تسا هنوگچ شابرگد نایوجهانپ تیعضو ،دراد ار تیرثکا یسنج شیارگ اب توافتم

.تسا هتشاذگ نایم رد ناشابرگد شبنج نیلاعف اب هرامش نیا نیبرذ ریز

سنج

درم

... نز

19 18

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

.دیئامرفب ،دیراد ناشیاه هداوناخ و یناریا ریئوک

ناتنادنزرف ات دینک کمک هک تسا نیا اههداوناخ اب ماتبحص -

دنتسه یناکشزپ ناور و ناکشزپ ناریا رد .دنسانشب ار دوخ

ار ناتدنزرف یسنج شیارگ دنناوتیم فلتخم یاهتست اب هک

و دیریذپب ار تیعقاو .دیهدن بیرف ار ناتدوخ .دننک صخشم

؟هن نم ارچ دییوگب ؟نم ارچ دییوگن

دینک شلات و یعس هک تسا نیا مه رییئوک هعماج اب مفرح -

رتتحار ار امش تقونآ .دیشاب هعماج یارب یدیفم درف ات

،مدرم ام لقع هنافساتم .دنراذگیم مارتحا امش هب و دنریذپیم

ربارب قوقح ،مه اب همه هک یزور دیما هب .تسا ناممشچ هب

.میشاب هتشاد

شیارگ یدرف یتقو .یزاسراکشآ ای coming out *:تشوناپ

تیوه هجیتن رد و دنکیم ینلع و راکشآ هعماج رد ار دوخ یسنج

دننام .دباییم ارگسنجرگد ای لاوسکسورته تیوه زا ریغ یایسنج

اجنیا رد .لاوسکسیاب و ردنجسنارت ،لاوسکس سنارت ،نیبزل ،یگ

ریئوک یگدنز یهویش ،راکشآ و ینلع لکش هب هک تسا یدرف روظنم

ه.تسا هدرک باختنا ار

؟دیتسه یزیتس ارگ سنج مه ای ایبوفوموه

.تفرگ رظن رد ار هدیاف - هنیزه دیاب ینداتسیا ره یارب دینیبب -

میاهتیلاعف ریاس هب منیبب و مجنسب دیاب ار منداتسیا ریثات نم

نیا هب نتخادرپ ناریا رد رضاح لاح رد .دنزیم هبرض ردقچ

یهاوخب اراکشآ رگا نصوصخم .دراد یدایز یهنیزه عوضوم

راک نیا .ینک تیامح نایارگسنجمه زا یعامتجا هزوح رد

مه دیاش و دروآیم دوجوهب تیارب یدج یاهتیدودحم نعطق

و ینلع تیامح .یتفایب نادنز هب تیامح نیا یهناهب هب طقف

ار هلئسم نیا مه مدرم یتح .یفرع هن تسا ینوناق هن راکشآ

یگنهرف راک و درک یگنهرف راک دیاب .دنریذپیمن و دنمهفیمن

گنهرف دشر هب مه نوناق هتبلا .تساپرید دینادیم هک مه

اهضیعبت نیا ات تسا شیپ رد یزارد هار یلو دنکیم کمک

.دورب نیب زا

دیراذگب ،مشاب هداد لماک ار امش لاوس خساپ هکنیا یارب اما -

تخس و تفس مرضاح ،دنک دیدهت ار مدنزرف یرطخ رگا میوگب

رد هچ .دشاب هک اج ره .منک عافد ششیارگ و وا زا و متسیاب

ات هک روطنامه .یعامتجا یهزوح رد هچ ،یصوصخ یهزوح

.ماهدرک ار راک نیمه زین نونک

ی هعماج اب یتبحص رگا هبحاصم نیا ماتخ نسح ناونع هب

زا ،دریذپب تسناوتیمن مرسمه یتقو .منک رارقرب ار لداعت

.دوبن ناسآ .دنکب ار شردپ لاح تیاعر هک متساوخیم مرسپ

میتفر شیپ ییاج ات هرخلااب اما .میتشاد یدایز یاهیریگرد

و دندرک یگدنز ام اب یتدم یارب شرسپ تسود اب مرسپ هک

یفرح درکیمن تارج یسک هک مدوب هدش لاب رپس ردقنآ نم

.دنزب

دوشیم هعماج فرط زا هک ییاههاگن منکیم رکف نم -

هب نلثم هک .دزادنایم اههچب ناج هب رتشیب ار اههداوناخ

دنزرف اهردام و ردپ نم رظن هب .دننک یرادوربآ دوخ لایخ

و دشابن هعماج رد زیمآریقحت یاههاگن رگا ،دنریذپیم ار دوخ

و مارتحا اب دننک یعس و دنهدب تصرف اهرتگرزب هب مه اههچب

.دنهد دشر ار اهنآ تمیلام

ندینش شریذپ یتح زونه یناریا ی هعماج یرایسب رواب هب

؟دینک یم رکف هنوگچ امش .درادن ار نایارگ سنج مه لئاسم

یلو تسا مزلا رایسب اههنیمز نیا رد تبحص نم رظن هب -

یکیرد منکن هابتشا رگا ،یسراپ ماشرآ نلثم .هداس نابز هب

هداس رایسب ،اکیرمآ یادص ِتیزاراپ یهمانرب یاهتمسق زا

رد هک ییاههمانرب دیلوت .درک تبحص هراب نیا رد گنشق و

هکنیا زا غراف هدش هتخانش یاههرهچ و رشبقوقح نلااعف نآ

یرگنشور هب ،هن ای دنشاب سنجمه هب شیارگ یاراد دوخ

دناوتیم مرظن هب ،دنزادرپب ییارگسنجمه عوضوم لوح

هکنیا هب هجوت اب .دراذگب ام یهعماج گنهرف رب یرایسب ریثات

نم ،دنراد یرایسب نابطاخم ناریا رد یاهراوهام یاههکبش

هب هک تسا روشک زا جراخ یاههناسر یهفیظو منکیم رکف

زیتس ارگسنجمه ناشدوخ رگا هتبلا .دنزادرپب عوضوم نیا

!دنشابن

یزیتس ارگ سنج مه اب هزرابم یارب امش یداهنشیپ لح هار

رد یلعف یسایس/یعامتجا/یگنهرف تاصتخم رد ایبوفوموه ای

؟تسیچ ناریا

یگنهرف تلاکشم ،مینک هاگن لک رد رگا ار یناریا هعماج -

تازاوم هب نیناوق رییغت و یزاسگنهرف اب دیاب هک دراد یدایز

شقن دنناوتیم رکفنشور نایارگسنجمه .دوش رتهب مه

دننام دیاب اهنآ .دننک افیا ایبفومه ندرب نیب زا رد یدایز

دننک داجیا یجوم و دننک عافد دوخ قوقح زا اهتیلقا ریاس

همه زا شیپ دیاب اهنآ .دوشن شومارف و دورن نیب زا زگره هک

قرط زا ار نانآ و دننکب جوم نیا دراو ار رشب قوقح نیلاعف

ماجنا دیراد نلاا هک یراک لثم .دنشکب شلاچ هب فلتخم

و سانشرس دارفا اب نصوصخم .دینک هبحاصم همه اب .دیهدیم

،تسین یاهقرف ای یصخش هلاسم کی نیا .دینک ریگ رد ار اهنآ

ریسم نیا رد تکرح لاحرهرد .تسا یعامتجا هلاسم کی هکلب

زکرمت عوضوم نیا یور هک دراد یناسک رتشیب شلات هب زاین

.دنراد

،یناریا ی هعماج ریئوک نادنزرف رانک نداتسیا هب رضاح ایآ

هیلع هزرابم رد ،دوخ دنزرف لابق رد نات یردام شقن یارف

و دیدید یم ناتدنزرف رد یکدوک زا ار سنج مه هب شیارگ ایآ

هنوگچ وا قیلاع و شنم رد شا ینوریب دومن ،دوب نینچ نیا رگا

؟دوب

تنوشخ فلاخم .دوب یصاخ یهچب مرظن هب نم هشیمه وا -

گنفت .دمآیمن ششوخ دایز هنارسپ یاهیزاببابسا زا .دوب

دیآیم مدای .دمآیم شدب نشخ یاهیزاب زا و تشادن تسود

نم ،هلاس جنپ -راهچ منکیم رکف ،دوب کچوک یلیخ یتقو

رسپ اب وا .مدناوخیم ار رلفات نیولا موس هار باتک متشاد

هکنیا یارب نم .دش ناشیاوعد و دوب یزاب لوغشم شاهلاخ

دیوگیم هچ باتک نیا دینیبب دییایب متفگ ،منک تکاس ار اهنآ

دشابن یگدنز یارب ییاج رگید نیمز یهرک رد رگا مدیسرپ و

رد ای رگید تارایس رد ؟دینک یگدنز اجک دیراد تسود امش

رد موریم نم« :داد باوج یروف شاهلاخ رسپ ؟اهسونایقا رعق

نامز نآ( ».مگنجیم رگید یاههراتس اب اجنآ زا و هراتس کی

رسپ ).تشاد رادفرط یلیخ ناگراتس اب گنج ینوتراک ملیف

سونایقا هت موریم نم .دیآیم مدب گنج زا نم« :تفگ نم

رسپ همه اب میوگب مهاوخیم ».منکیم یگدنز اهناویح اب

و دوب مرتحم یلیخ یگچب زا .تشاد قرف ام فارطا یاههچب

سنجمه هب شیارگ هکنیا یلو .دنتشاذگیم مارتحا وا هب همه

.دوبن مولعم یگچب زا ،دشاب هتشاد

رت ناسآ شریذپ هب ناتدنزرف رد اه توافت نیا ندید ایآ

؟درک یکمک عوضوم

زورما نیمه ات .مه نایفارطا یارب یتح ،نم یارب اهنت هن .هلب -

وا دیوگیم ،دوشیم وا یسنج شیارگ هجوتم یسک یتقو مه

ار عوضوم مضه ارجام نیا دیاش .تشاد قرف هیقب اب ادتبا زا

.دشاب هدرک رتناسآ مدوخ یتح و نایفارطا یارب

رییغت رد یشلات ایآ وا یسنج شیارگ هب ندرب یپ یادتبا رد

؟دیدرک نآ

جاودزا هب میمصت رابکی یتح .هن ،مدش نئمطم یتقو زا -

هلجع متفگ یلو مدرکن تفلاخم نم .تفرگ یرتخد اب

هچره .دش دهاوخ نامیشپ یدوزهب هک متسنادیم .دینکن

نم .ار داماد و سورع سابل یتح .مدرک هیهت دنتساوخیم

مه هرخلااب .دش دهاوخ نامیشپ و دنکیم هابتشا متسنادیم

،موش نئمطم هکنآ زا شیپ ،میوگب دیاب اما .دندرکن جاودزا

ربب تذل تایگدنز زا و ریگب رتخد تسود هک مدرکیم رارصا

.مهد رییغت ار شایگدنز ریسم مدرکیم یعس و

ناریا ی هعماج دننام یا هعماج رد ؟دیدش نئمطم اجک زا بخ

هکلب ،تسا عونمم نوناق قبط اهنت هن ییارگ سنج مه هک

و نایانشآ دروخرب نارگن ایآ ،تسه زین یگنهرف یوبات کی

؟دیدوبن ناترسپ شیارگ اب هطبار رد نایفارطا

جنر ،مدشیم تحاران تدش هب ناشزیمآ ریقحت یاههاگن زا -

رد یتح نم .مدادیم ناشن لمعلاسکع یتح و مدربیم

مدرکیم یعس هتبلا .مدرکیم هزرابم نامهناخ یراویدراچ

21 20

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

.دنک فیرعت ار شدوخ هک متساوخ یاکسا هیاس زا

...مراد شیارگ قفاوم سنج هب هک متسه یمدآ -

تدوخ فیرعت رد ارچ .منک عطق ار تفرح اج نیمه راذگب

ییوگ یمن ارچ ؟ینک یم هراشا تا یسنج شیارگ هب ادتبا

...و دنمرنه و مرتخد

زاربا یناریا نیبزل کی یهغدغد نیلوا و نیرتمهم نوچ -

یسنج تیوه .تسا شایسنج تیوه ینلع و هنادازآ

ریثأت تحت ار شایگدنز بناوج یهمه یناریا نیبزل کی

.دنکیم مورحم شایعامتجا تایح زا ار وا ،دهدیم رارق

زا یتقو یلو ،یشاب تسیویتکا ،یشاب دنمرنه یناوتیم

یناج تینما ساسحا و یربب جنر تایسنج تیوه راکنا

فیرعت تیوه هن و یشاب تدوخ یناوتیم هن ،ینکن یناور و

رد یسنج شیارگ و تیوه یفن .تشاد یهاوخ ییاهدش

ار نایارگسنجمه رگید یاهتیوه ،ناریا بوکرس طیارش

.دهدیم رارق عاعشلاتحت

نیدنچ هب مراذگب گنهآ مرعش یور متساوخیم یتقو -

مدوخ هک متفگن اهنآ هب هتبلا .مدرک هعجارم زاسگنهآ

رد هک مرعش یارب یگنهآ مهاوخیم متفگ .متسه نیبزل

یتح اهنآ .مزاسب تساهارگ سنجمه و نانز قوقح دروم

هک دنتفگیم .دنتشاد تیساسح رعش رد نیبزل یهملک هب

،هراد تفا نومارب« دنتفگیم .نک فذح نلک ار هملک نیا

.»!سهرخسم

شود هب ار راکنا و ریقحت نیگنس راب نینچ دیاب ام ارچ -

یناریا نایارگ سنجمه یادص هب یاکسا هیاس

لابند هب پر ی هدنناوخ نیا .تسا هدش فورعم

دیدهت دروم شیاه هبحاصم و اه گنهآ شخپ

نونکا .دش ناریا کرت هب روبجم و تفرگ رارق

هیکرت رد یاکسا هیاس هک تسا یهام دنچ

تسا ریذپ هدنهانپ روشک کی هب لاقتنا رظتنم

ی هرامش نیا عیزوت ماگنه ات تسا راودیما و

.دوش لقتنم اداناک هب هیکرت زا نز یاوآ

نیلوا کش یب »یناریا نز کی هیاس« گنهآ

هدرپ یب هک تسا یناریا یقیسوم خیرات گنهآ

زا عافد هب هنایارگ هبلاطم و یضرعت ینابز اب و

.دزادرپ یم نایارگ سنج مه قوقح

مان اب هلاس تسیب ی هدنناوخ نیا مود گنهآ

دید و اه لاوسکس سنرت لئاسم هب »یشک قح«

.دزادرپ یم اهنآ هب تبسن هعماج

مان هب شگنهآ نیموس یگ هزات هب یاکسا هیاس

کی تلایامت و تساوخ یایوگ هک ار »یرادیب«

هنارت نیا .تسا هدرک رشتنم تسا یناریا نیبزل

.دینیبب بوتوی رد دیناوت یم ار

یاکسا هیاس

دایرف نم راک

!تسا ندیشک

23 22

یناریا هلعش

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

.دننکیمن کمک ام هب یفاک یهزادنا هب مه اهتسینیمف

ار ییارگسنجمه یهلأسم مه ناشدوخ نوچ دیاش

نیا نانز« دنیوگیم نلثم .هدشن لح ناشیارب و دناهدیمهفن

مه اهنیبزل لئاسم هب نلعف میناوتیمن و دنراد لکشم همه

لکشم کرد هب یدج لیامت اهنآ منکیم رکف .»میزادرپب

ولج مه اب ار هزرابم لاکشا یهمه دیاب ام نم رظن هب .دنرادن

شبنج لاعف یاهمناخ نیمه ام یاهناوج یوگلا .میربب

راکنا ار ناشروضح قح و اهنیبزل دیابن اهنیا و دنتسه نانز

.دنشاب هجوتیب نانآ هیلع ضیعبت هب و دننک

لقتنم اداناک روشک هب مئاد تماقا یارب یدوز هب یاکسا هیاس

و هیکرت رد نایارگ سنج مه لئاسم دروم رد وا زا .دوش یم

.مدرک لاؤس اجنآ رد تماقا تدم لوط رد شتادهاشم

ارم نرهاظ نوچ دوب بوخ نم اب هیکرت نا - وی دروخرب -

اما .مراد ییاهناسر طباور هک دنتسنادیم و دنتخانشیم

اهراب مه نم هب .دنرادن یبوخ راتفر نارگید اب هک مدهاش

داقتنا هیکرت طیارش زا و وگتفگ اههناسر اب دیابن هک دناهتفگ

.منک

روبجم نرثکا .تسین بوخ نلصا هیکرت رد اههچب طیارش -

اهنآ هب .دنتسه یتنس و کچوک یاهرهش رد یگدنز هب

دیدهت و شحف ناشهناخ راوید یور ،دننکیم پاترپ گنس

.دنکیم دادیب ایبفومه .دننکشیم ار اههشیش ،دنسیونیم

هک یناسک یارب یگدنز مه گرزب یاهرهش رد یتح

دننک ناهنپ ار ناشندوب سنارت ای ییارگسنجمه دنناوتیمن

لاوسکسسنرت هس اراکنآ رد شیپ یدنچ نیمه .تسین ناسآ

کرتریغ رگا هک تسا یهیدب .دندوب هدناسر لتق هب ار کرت

.دیآیم رتنییاپ تایناج تینما نازیم یشاب مه

هب روبجم مئاد اهتمحازم و اهرازآ لیلد هب مدوخ نم -

یتقو و دنراشف تحت اههچب مه یلام رظن زا .متسه ییاجباج

و یشورف نت اهنآ هب داهنشیپ نیلوا دندرگیم راک لابند مه

دنوشیم روبجم اهیلیخ و .تسا سکس تراجت رد ندرک راک

راک نوچ دنهدب نت اهراک نیا هب ناشتاروما ندنارذگ یارب

.دنهدیمن اهنآ هب یرگید

رازآ خلت تارطاخ یروآدای زا ناشن هک ینحل اب یاکسا هیاس

هک دیوگ یم ،دراد هیکرت و ناریا رد شناتسود هیلع تنوشخ و

یتبثم مدق ات هدرک شلات و هدنامن تکاس ،تارطخ دوجو اب

فیرعت قوش و روش اب .درادرب رت یناسنا ییا هعماج تهج رد

و کمک هب و دراد ور شیپ رد یدایز یاه هژورپ هک دنک یم

نایارگ سنج مه قوقح زا دنهاوخ یم هک یناسک ی همه تیامح

.دراد دننک تیامح ،نانز و ناکدوک روط نیمه و اه سنارت و

ناکدوک نانز لئاسم یارب میاهتیلاعف هب هک مراد میمصت -

دایرف نم راک .مدب همادا اهسنارت و نایارگسنجمه و راک

.تسا ندیشک

مینک رارقرب هطبار مه اههداوناخ اب مینکیم یعس .میهدیمن

کمک اهنآ هب اههچب طیارش شریذپ تلاکشم یهنیمز رد و

.مینک

هب هجوت اب و هتشذگ هب تبسن یداع مدرم دید ترظن هب ایآ

،ناریا رد اه سنارت و اهارگ سنج مه هب تبسن مکاح نیناوق

؟هدش رتزاب

دننکیم کرد ار ییاهلأسم یتقو نلومعم مدرم !هدش هلب -

و تفلاخم یلصا تلع منکیم رکف نم .دننکیم دروخرب رتزاب

یهاگآ نتشادن ییارگسنجمه یهلأسم اب مدرم ینمشد ای

ردقنیا هک مه مدرم دوخ .تسه تسرد یناسر علاطا مدع و

دننک بسک تاعلاطا ناشدوخ هکنیا تقو هک دنراد یتخبدب

ییارگسنجمه نلثم هک ننکیم رکف زونه اهیلیخ .دنرادن

!ونروپ ینعی سنارت و

زا سپ دزی زا هک دیوگ یم ییا هلاس تصش ردام زا هیاس

هتفرگ سامت وا اب شا ینویزیولت ییا هبحاصم زا یکی ندید

.دوب

هیرگ نم یهبحاصم ندید اب هک دوب هتشون لیم -یا رد وا -

اهنووج اب تکلمم نیا رد ارچ« هک هدیسرپ شدوخ زا و هدرک

.»ننکیم راتفر نینچ

ندز رانک و یناسر علاطا اب هک تسا دقتعم یاکسا هیاس

قفوم وا لاثما و وا ،»دنناشوپ یم ار تقیقح هک ییاه هدرپ«

زا و دننک نشور رورم هب ار یمومع راکفا دش دنهاوخ

و بذاک ییارگسنجمه ی هدیدپ جاور زا وا .دنهاکب تاضیعبت

هک دیوگ یم »یزاب سنج مه« دمان یم شدوخ هک روطنآ ای

سنج اب ربارب و دازآ طباور تیدودحم راتفرگ ی هعماج رد

.تسا هتفای جاور رایسب ،فلاخم

،فلاخم سنج اب هطبار ناکما نتشادن لیلد هب یرایسب -

هک لیلد نیا هب هن .دنروآیم یور ناشدوخ سنج مه هب

لیلد نیا هب هکلب دنراد ییایفطاع و یسنج شیارگ نینچ

رسدرد سنج مه اب یسکس یهطبار طابترا داجیا نلثم هک

نیا و .تسا ندرک ناهنپ لباق و دروآیم دوجو هب یرتمک

یارب یرایسب یناور ضراوع ییاهلأسم نینچ .تسا کانرطخ

.دراد لابند هب یعامتجا یاهنایز و دروآیم دوجو هب دارفا

هب و دننادیم یرایسب زورما ناریا رد هک تسا ییاهلأسم نیا

.دنروآیمن ناشدوخ یور

هب ناریا رد اه تسینیمف و نانز شبنج نیلاعف وت رظن هب ایآ

هیلع و دنهد یم تیمها نیبزل نانز لئاسم هب یفاک ی هزادنا

؟دننک یم هزرابم دوش یم اور امش رب هک یتاضیعبت

شبنج نیلاعف .دراد دوجو داضت کی ناریا نانز شبنج رد -

لئاسم حرط و نیبزل نانز تارظن اب اما دنتسه نز هکنآ اب

.دننکیم فذح ار اهنآ یعون هب .دنراد یدنبزرم اهنآ

موکحم یجیردت گرم هب ار اهنآ ماظن و هعماج ،هداوناخ

نتخاس و نتخوس زج ییاهراچ نارتخد نیا .دننکیم

.دننزیم یشکدوخ هب تسد مه یدایز دراوم رد .دنرادن

دامتعا هتفرگ شیپ رد هک ییا هفرح و هار رد یاکسا هیاس

و دهاوخ یم هچ هک دناد یم .دراد ینیسحت لباق سفن هب

اهرازآ و اهدیدهت .تسا هدرک یزیر همانرب شا هدنیآ یارب

.دهد همادا شتلایصحت هب تسا ممصم .هتساکن شتعاجش زا

هک تسا دقتعم و هدوب کینورتکلا ی هتشر یجارخا یوجشناد

.تسا تایرورض زا وا یارب صصخت نتشاد و لیصحت ی همادا

و اداناک رد کیدزن ی هدنیآ رد ترسنک یرازگرب رکف رد

.تسه مه اکیرمآ

ارجا ترسنک ینیمزریز یاهینامهم رد مدوب هک ناریا رد -

.مدرکیم

اه سنارت/نیبزل/یگ نایم ینیمزریز یطابترا یاه هکبش ایآ

؟دراد دوجو

ام .دنراد سامت مه اب دنسانشیم ار رگیدکی هک ییاههچب -

ینابیتشپ مه زا و کمک مه هب گرزب یهداوناخ کی لثم

لکشم یلیخ نلومعم اهعمج نیا هب ندش دراو .مینکیم

هار نامدوخ عماجم هب یتحار هب ار یسک ره و تسا

هک متفرگ میمصت نم ؟میاهدمآ ایند ناریا رد نوچ ؟میشکب

همه هب ار میادص و منکن توکس ،مرادرب مشود زا ار راب نیا

هچ نآ اب و دنتفایب رکف هب مه نارگید هک دیما نیا اب .مناسرب

دنوش دنلب هلباقم هب ،دهدیم ناشرازآ و دنکیم ناشریقحت

.دننک دنلب ار ناشیادص و

بصعتم دارفا بناج زا مه هیکرت رد هک دیوگ یم یاکسا هیاس

یاه سامت .دوش یم دیدهت یملاسا یروهمج نارومام ای و

.دنا هلمج نآ زا لیم -یا و زیمآدیدهت ینفلت

.یوش هفخ دیاب دنیوگیم -

اه هناسر اب و یتخاس ییاهگنهآ نینچ و یدرک کسیر ارچ

؟یدرک هبحاصم

دنراد هک ار ناسنا همه نیا ،فاحجا همه نیا متسناوتیمن -

منک لمحت متسناوتیمن .منک توکس و منیبب دنوشیم رپرپ

دنهدیم رهوش روز هب ار نیبزل ناتسود روطچ مدیدیم یتقو

نم .دننکیم ناتسرامیت یهناور یناور رامیب ناونع هب ای

!موریمن روز راب ریز .منزن فرح و منیبب مناوتیمن

هب روبجم هک ،ینارتخد نینچ یگدنز زا هظحل ره و زور ره -

.تسا ضحم یسنج و یحور زواجت ،دنوشیم یدرم اب جاودزا

25 24

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

یرادرهش رگتفر ،متسین امیپاوه نابلخ ،متسه راگنهمانزور

نم ،هن ،ای .متسین یناتسکاپ ،متسه یناریا نم ،هن ،ای .متسین

هلعش ،متسین مه هرهش ،یتح ،متسین نیهاش ،متسه هلعش

یتقو ،ارگسنجمه یهعماج هک تسا نیا مروظنم .متسه

دراد ،دنکیم هیکت دوخ یارگسنجمه تیوه رب رارصا اب هک

رد و هعماج ندرک همرفوینوی رد ارگسنجرگد یهعماج هابتشا

ارگسنجرگد یهعماج عفن هب ارگسنجمه دارفا یزاسناسمه

ندش هتشاذگ توکسم تمیق هب ،هابتشا نیا .دنکیم حلاصا ار

.هدش مامت لاس یاهلاس لوط رد ارگسنجمه یهعماج

عفن هب اهارگسنجمه یهژیو یاهزاین ،هابتشا نیا رطاخ هب

هتفرگ رظن رد ارگسنجرگد یهعماج یعمج و یدرف یاهزاین

.هدش هتشاذگ اپ ریز هک ،هدشن هتفرگ رظن رد اهنت هن ؛هدشن

نارگید شوگ هب ارگسنجمه نخس و ارگسنجمه یادص

تیموکحم روج کی نیا .هدیسرن ارگسنجرگد یهعماج رد

،تیمورحم هب ،توکس هب تیموکحم ،تسا رمعلامادام

یبلطتحار یارب نتشذگ ناج زا هب ،رمع نتفر رده هب

کی“ تمیق هب هک هابتشا نیا لباقم رد .نارگید یهرمزور

نایارگسنجمه ،دوشیم مامت نایارگسنجمه یارب ”یگدنز

تیوه ارگسنجمه کی یارب .دننکیم حلاصا رد یعس

نامتخاس و هار یسدنهم یهفرح زا رتشیب ییارگسنجمه

یتقو هک تسا ییارگسنجمه تیوه نیا ،اریز ،دراد تیمها

یاههصرع رد نتشاذگ مدق ناکما ارگسنجمه درف هدش راکنا

یاروش زا نامرهق یقاس اب ییوگتفگ

یناریا ناشابرگد نامزاس ناریبد

یناریا هلعش

ینامزاس ،وکریا ،یناریا یسنج ناشابرگد نامزاس

لیکشت 2006 لاس رد هک تسا یعافتناریغ

قوقح زا تیامح نامزاس نیا فده .تسا هدش

یرگنشور ،یناریا یسنج ناشابرگد یدنورهش

.تسا هدش ملاعا یسنج یشابرگد حیضوت و

رد ییارگسنجمه زا ییادزمرج هار رد وکریا

یسنج یشابرگد یهعماج یاپمه و ،ناریا لخاد

و یرشب قوقح بسک زا یهارمه و تیامح ،یناهج

.دزادرپیم ناهج رد یسنج ناشابرگد یدنورهش

هک تسا دقتعم یناریا یسنج ناشابرگد نامزاس

ادصدنچ تسا یاهعماج یناریا یسنج ناشابرگد

مادک ره ،اهتیسنج ،اهتیلم ،اهبهذم ،اهرواب اب

رد و ،توافتم یگنهرف و یعامتجا ی هقبط هب قلعتم

ناریبد یاروش .ناریا گرزب یهعماج وضع تیاهن

:زا دنترابع وکریا یناریا یسنج ناشابرگد نامزاس

سودرف ،ناینرپ دیمح ،یمیلس زاین ،نامرهق یقاس

.راهب ریما و اشوک ماس ،ناهرب نشور ،دادماب

رد وکریا – یسنج ناشابرگد نامزاس ریدم نامرهق یقاس اب

یسنج ناشابرگد قوقح زا تیامح ریسم رد هک اداناک یوتنروت

ییوگتفگ دنکیم شلات ییارگسنجمه زا ییادزمرج و یناریا

.مدیسرپ یسنج تیوه زاربا تیمها دروم رد وا زا .متشاد

ناشتیوه زا )نایارگسنجرگد( اه لئوسکسورته یتقو

دنراد ییا یسنج شیارگ هچ هکنیا دروم رد دننز یم فرح

یاه تیوه زاربا ارگ سنجمه کی یارب ارچ .دنهدیمن حیضوت

رت مهم شایعامتجا یاه تیعقوم و هفرح نلثم شرگید

نیا ندرک تسد کی مدصق نوچ .تسین رگا هتبلا ؟تسین

.تسین ناشیاه تساوخ و هورگ

دراد ار طلغ رواب نیا ،ناریا طقف هن و ،یناهج یهعماج -

شافلاخ هک نیا رگم دنتسه ارگسنجرگد مدرم یهمه هک

کی یارب هک تسیطیارش نینچ کی رد .دوش تباث

.دیآیم دوجوب طلغ رواب نیا تابثا ترورض ارگسنجمه

رد یصاخ ترورض مه اهارگسنجمه ،دوبن رواب نیا رگا

یلیخ .دندرکیمن ادیپ ییارگسنجمه تیوه زاربا هب ماربا

امش اب مدرم یتقو .دیتسه راگنهمانزور امش .تسا هداس

رگتفر و امیپاوه نابلخ ناونع هب امش اب رگا ،دنهدیم تسد

نم ،هن :دینکیم حلاصا هلصافلاب امش ،دنهدب تسد یرادرهش

ارگسنجرگد

ارگسنج مه

27 26

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

؟تسور هبور یتلاکشم

یهلجم راشتنا اب ،وکریا ،یناریا یسنج ناشابرگد نامزاس -

و اهینارنخس قیرط زا و یسراف گلابو و تیاسبو و غارچ

،نامزاس تیلاعف زا ادج و هصخش هب نم دوخ و ،اهشرازگ

هب ینعی( هنامز ویدار شابرگدهحفص یتلاکو تیریدم اب

فیلات اب )یناریا نایارگسنجمه زا یهورگ یگدنیامن

و نایارگسنجمه هب طوبرم بلاطم راشتنا و همجرت و

و تلاکشم و لیاسم )اهلاوسکسنارت( ناگنوگسنجرگد

ناگنوگسنجرگد و نایارگسنجمه یگدنز یاههصخشم

نیمه دوخ هب ،ریسم نیمه رد و مینکیم حرطم ار یناریا

.میهدیم هئارا ار طیارش نیا دروم رد مزلا تاعلاطا هعماج

یناسریهاگآ و شزومآ هب هک تیلاعف زا شخب نیا زج هب

رد هنوگسنجرگد و ارگسنجمه نایوجهانپ هب ام ،دزادرپیم

ریذپهدنهانپ یاهروشک رد و هیکرت ریظن تیزنارت یاهروشک

.مینکیم ینامرد و ،یلام ،یقوقح یاهکمک دنله ریظن

راچان یتقو هنوگسنجرگد و ارگسنجمه نایوجهانپ یاهزاین

ییاپورا روشک هب ای هیکرت هب نلثم و دنوشیم جراخ ناریا زا

،تسا دب کانتشحو ناشهیحور و تسا دایز کانتشحو ،دنورب

ییاپورا یاهروشک رد تفگ دوشب یتح دیاش .دنیاهنت تدش هب

توهرب کی اب .تسا هیکرت زا رتدب شابرگد نایوجهانپ عضو

رد .دنراد زاین دایز یلیخ یقوقح یاهکمک .دنوشیم هجاوم

یگدنهانپ دوشیمن ترجاهم لیکو دوجو نودب اکیرما و اپورا

طقف ناریا رد ناشابرگد تیعضو زا لاکو نیا نلومعم و ،تفرگ

شدوخ ییوجهانپ رگا .دنراد رابخا رتیترس دح رد یتاعلاطا

دناوتیم وراد هن و اذغ هن و اج هن دشاب هدرواین شدوخ اب یلوپ

کیبوفوموه یاهراتفر و هباشم یاهراشف ،هیکرت رد .دنک هیهت

.یلام زاین روطنیمه و دهدیم رازآ ار اهوجهانپ ناریا هب هیبش

مینکیم هدافتسا نکمم تیاهن رد یتاناکما زا نامزاس رد ام

و ورین دوبمک ام گرزب لکشم .میهدب باوج اهزاین نیا هب هک

مینکیم یعس و تسا یشزومآ عبانم دوبمک و هجدوب دوبمک

یهمه رد میوشیم مه قفوم ،مینک نیمات ار اهنیا یهمه

مه زاب و میراد مک مه زاب و میراد زاین مه زاب اما ،لجاع دراوم

میراد ار اهدوبمک سوباک

ویکریا -یناریا یسنج ناشابرگد نامزاس تیاسبو

www.irqo.org

ویکریا - یناریا یسنج ناشابرگد نامزاس گلابو

http://blog.irqo.org

غارچ هیرشن

http://irqo.pglo.org

شابرگد باتک یللملا نیب هاگشیامن

/http://ketabkhane88.blogfa.com

board@irqo.org

هعماج فرص ندوب ارگسنجرگد رب انب هک یراتخاس نیا لااح -

راوشد یگداس هب ار اهارگسنجمه یگدنز ،هدش یزیرهیاپ

رد هک مییوگیم راوشد یتروص رد طیارش نیا هب ام( .دنکیم

،هعماج نیا نیناوق ساسا رب ارگسنجمه کی میریگن رظن

رد ار دوخ ام هک یطیارش رد ینعی ،تسا مادعا هب موکحم

یوس زا هک یطیارش ،مینیبب هناتسود و فصنم عامتجا کی

نیا اما ،تسا ”راوشد“ دوشیم لیمحت ام هب اهارگسنجرگد

رد اهنت یراوشد نیا .).تسا رابگرم یطیارش عقاو رد طیارش

تحارص هب ییارگسنجمه تیوه هک دوشیم ناسآ یتروص

هتفرگ رظن رد ،یریگیپ نیا رثا رب و ،دوش حرطم ای ،دوش ملاعا

؟دنکیمن سح ار یرابجا نینچ ارگسنجرگد کی ارچ .دوش

ای شاهفرح یهیاپ رب هک یتیوه هب ارگسنجرگد کی ارچ و

دهدیم اهب رتشیب دنکیم بسک شایژولوئدیا ای ،شابهذم

تیوه نیا ارگسنجرگد کی نوچ ؟هنایارگسنجرگد تیوه ات

تیوه ،نآ اب هارمه و ،هتشاذگ شابیج یوت و هدرک بسک ار

ملاعا هک درادن یزاین .هتشاذگ شابیج یوت مه ار نارگید

.دنک

ی هزادنا هب یناریا نانز شبنج نیلاعف هک ینک یم رکف ایآ

رد اهنآ هک ییاهرازآ نازیم و نیبزل نانز لئاسم هب یفاک

؟دنهد یم ناشن تیساسح دننیب یم هعماج

نلصا نیبزل نانز لیاسم هب یناریا نانز شبنج نیلاعف ،هن -

رد هک شبنج زا شخب نآ اب یتقو اما ،دنهدیمن تیمها

،دوشیم هتفرگ سامت دنکیم تیلاعف و راک برغ دازآ یاضف

یاهفرح و یناسنا و بدوم رایسب ،دوشیم هتساوخ یکمک و

رگید نانز یاهزاین اب ،نیبزل یاهنز یاهزاین .دننکیم لمع

تسا نانز ددعتم یاهشبنج یهمانرب رد هچنآ ،تسا توافتم

.تسا هدش هیهت ارگسنجرگد نانز یعامتجا لیاسم هجوت اب

جراخ رد یناریا عماوج نایم رد و ناریا رد یگدنز طیارش

دوجو اب .تسا هدنهدرازآ و تخس نیبزل نانز یارب روشک زا

،تسه مدرم نیب رد هنانز ییارگسنجمه زا هک یکدنا ییانشآ

تسین هدش هتخانش مدرم یهیقب یارب ناشاهزاین و نیبزل نانز

تروص رد و زا دعب نیبزل نانز هب هک یناور یاهراشف دوجو اب و

عقوت نیبزل نانز زا دوشیمن ،دوشیم دراو شیارگ یاشفا

هک یدیدش راشف .دننک یناسرعلاطا و یرگراکشآ هک تشاد

لمحت یرابجا جاودزا رطاخ هب نیبزل نانز و ناوج نارتخد

هارمه ییارگسنجمه سدح طقف یتقو یتح دننکیم

و طیحم و راک و هناخ و هداوناخ نداد تسد زا رطخ دوشیم

و ندش امنتشگنا ای و یباوخ -کراپ ،یگداس هب و یعامتجا

اب .دراد ار یشاوحهیقب و یماظتنا یورین هب لیوحت هب دیدهت

نایانشآ و ناتسود یلکش هب نانز قوقح نلااعف هک نیا دوجو

چیه نیبزل نانز تلاکشم اما دنتسه ای و دنراد مه نیبزل

.درادن یناریا نانز یاهشبنج یاهتیولوا زارد تسیل رد ییاج

نیا زا رتشیب ،مک تاناکما و ورین اب دیاب مه زاب ام منکیم رکف

.ندرک نکمم ار نکممریغ کی ،عقاو رد ،مینک راک

دروم رد یناسر یهاگآ هنیمز رد ییاه تیلاعف هچ امش نامزاس

هچ اب و دهد یم ماجنا اه لاوسکسنارت و نایارگ سنج مه لئاسم

نانز لیاسم هب یناریا نانز شبنج نیلاعف

اب یتقو اما ،دنهد یمن تیمها نلصا نیبزل

برغ دازآ یاضف رد هک شبنج زا شخب نآ

و ،دوش یم هتفرگ سامت دنک یم تیلاعف و راک

یناسنا و بدوم رایسب ،دوش یم هتساوخ یکمک

.دننک یم لمع یا هفرح و

،لغاشم ،یعامتجا متسیس راتخاس ،یعامتجا یاهتیعقوم

نیا ساسا رب همه یعامتجا یاهمیرح میسقت ،لغاشم میسقت

و نز تیعمج زا یمین هعماج نیا رد هک هدش انب یروادشیپ

دیاب دیلک و لفق لثم ود نیا و ،تسا درم تیعمج زا یمین

لماک فیرعت نیا اما .دنخرچب رگیدمه رد یتصرف ره رد یه

دنهدیم لیکشت ینادرم و نانز ار هعماج کی زا یشخب .تسین

هعماج زا یشخب و تسا نز ای درم تیعطق هب ناشتیسنج هک

تیوه ،نز ندب بلاق رد هک دنهدیم لیکشت ینادرم و نانز ار

،دنراد درم یتیسنج تیوه ،نز ندب بلاق رد و درم یتیسنج

هک دنهدیم لیکشت ینادرم و نانز ار هعماج زا یشخب و

نانز ار هعماج زا یخب و ،دنتسه نز و درم تیسنج زا یبیکرت

هنادرم تیعطق ناشتیسنج هک دنهدیم لیکشت ینادرم و

هعماج یاضعا .تسا سنجمه هب ناششیارگ و دراد هنانز ای

و ،اههنوگسنجرگد و ،اهارگسنجمه ینعی ،یسنج ناشابرگد

شیپ یسنج تیوه رب دیکات اب اههنوگسنجود و ،اهارگسنجود

ار هعماج ناسربیسآ راکنا ای هابتشا ،یاهفرح تیوه زا شیب و

.دناد شاحلاصا رد یعس ای و دنهدیم ناشن تشگنا اب

نیا ،ای و ،هداد تسد زا ار یعامتجا یگدنز

راکنا یتقو هک تسا ییارگسنجمه تیوه

و یعیبط یاهزاین ،ارگسنجمه درف هدش

.هدش راکنا شایناسنا

راکنا یهلت زا تیوه نیا دیاب لوا نیاربانب -

کی .دیایب نوریب ارگسنجرگد یهعماج

ارگسنجمه کی هک تسا نیا هداس لاثم

ارگسنجمه هک دنکن ملاعا هک یتقو ات

دناوتیمن هناتسود عمج کی رد ،تسا

نز کی .دنک ادیپ ار دوخ یعیبط یاج

اهنز هب شایسنج یهقلاع ،ارگسنجمه

اب .درادن یسنج یهقلاع اهدرم هب ،تسا

اما ،دشاب تسود و قیفر دناوتیم اهدرم

هتشاد سکس و دراذگب تید دناوتیمن

رد ارگسنجمه نز کی هاگن سپ .دشاب

نلاس زا یتوافتم یاههشوگ هب عمج کی

یارب هک ییاههیواز سکعرب تسرد دتفایم

لکش هب ،هدنیآ .دنریگمشچ ارگسنجرگد نز

و ،ندوب درم کی نز و ،درم کی اب جاودزا

،ندوب فیرظ سنج و ،ندوب درم کی رسمه

نادرم یارب ندرک یردام ای ندرک یربلد و

یور دوشب هک تسین یاهریش نآ ،رب و رود

یاهریش .دیلام ارگسنجمه نز کی رس

ارگسنجمه نز رس و تروص درد هب هک

دیلوت رگید نز کی یوس زا طقف دروخیم

و ،تسا گرزب توافت کی نیا بخ .دوشیم

ارگسنجرگد نز کی طباور ،دوشن هجوت رگا

اب ،عمج کی رد ارگسنجمه نز کی و

و ارگسنجرگد نادرم اب طابترا رد و ،مه

درم کی .دزیریم مه هب ،ارگسنجمه

توافتم یاهیگژیو ارگسنجرگد درم کی و ارگسنجمه

تفلک لیبس نتشاد هب یاهقلاع ارگسنجمه درم کی .دنراد

وا زا شیپ هک یایلدنص یور نتسشن زا .درادن دنلب شیر ای و

.دنکیمن ادیپ یصاخ ساسحا چیه هدوب هتسشن نآ یور ینز

ارگسنجمه درم کی لباقم رد نز کی هک یباجح ،عقاو رد

شتآ طابترا دهاوخیم هک یمتسیس لایخ هب ات دنکیم تیاعر

کی یارب نوچ دوشیمن هدید نلصا ،دنک دودحم هبنپ اب ار

نیا دعب و تسین یسنج یهژبا نلصا نز ،ارگسنجمه درم

نادنمراک و هاگشناد سلاک و یرهش سوبوتا تامیسقت همه

،دننکیم یگدنز اهارگسنجمه هک ییاضف رد همه ،درم و نز

کی یاضف رد تامیسقت نیا هک تیعقاو نیا .دوشیم کوج

اما ،تسا یرگید ثحب ،درادن ینعم مه ارگسنجرگد یهعماج

نلماک یریوصت ارگسنجمه درم کی یارب نز کی اب طابترا

ارگسنجرگد درم کی یارب هک تسا یزیچ نآ زا توافتم

.تسه

،یعامتجا یاهراتفر ،دینک تقد رگا ،ناریا یهعماج رد -

29 28

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

هتسکش یماگنه »یسنجروما« یهرابرد یسانش هعماج توکس

یمدرم و یسنج یاهنامتفگ و اهیراگزاسان یاوآ هک دش

یاونشان یاهشوگ )یهدرپ( یتح هک تفرگ لااب نانچ نآ

یاهزور نیتسخن رد اهنت .درک هراپ زین ار ناسانشهعماج

و هدشریگهشوگ یاهاوآ هک دوب ییاکیرمآ یسانشهعماج

دنتسناوت دنتفگیم نخس یسنج لئاسم یهرابرد هک یناوتان

،یتسار هب .دنوش هدینش متسیب یهدس تسخن یهمین رد

یاهههد رد ار عوضوم نیا دنتسناوتیمن ناسانش هعماج

یهزادنا ،دنچره .دنریگب هدینشان لاماک هدس نیا تسخن

.تسا ریگ مشچ رایسب دندرک )هنیمز نیا رد( اهنآ هک ییاهراک

یاههاگنب ،اههیداحتا لیکشت ،یرهش تاحلاصا دننامه یلئاسم

و ،یداژن یاهدنویپ ،هرمزور یگدنز ندش یراجت ،یداصتقا

یناگمه ثحابم مهم نیوانع اهتسایس نتشگ یللملا نیب

نابیرگ هب تسد ییاهزیتس اب اهییاکیرمآ ،هرود نامه رد .دوب

،نانز شبنج .تشاذگیم یریگرد نوناک رد ار ندب هک دندوب

تسیلایسوس اب تدش هب هدس نیا تسخن یههد ود رد هک

ناونع هب ،دوب هتشگ زارتمه یگنهرف لاکیدار یاهتسایس و

)نتفرگ( یارب هزرابم هچرگا .تشگ رادیدپ یلم شبنج کی

یهزرابم اما ،دوب هدش هتشاذگ شبنج نوناک رد یار قح

هب هک یزیمآ ضیعبت یاههدناتسا ندودز یارب اهتسینیمف

یلاح رد دادیم ار یسنج تذل و یسنج نایب یهزاجا نادرم

ییایروتکیو ینمادکاپ یاهراجنه اب ییاونمه هب راداو ار نانز هک

نادرم یناوهش لیامت هب نداد نت یتسپ رد ار اهنآ ای درکیم

رد نانز .دوبن رادروخرب یرتمک تیمها زا مه تخاسیم راچان

یارب یناگمه تازرابم و ،دنا هدوب نادرم اب یناوهش یربارب یپ

؛دوب هتفای نایرج یفارگونروپ و ،نینج طقس ،قلاط یدازآ

دید رد جاودزا و ،یرگ هشحاف ،یسنج تحابق یهرابرد زیتس

سیپ ؛1988 نمدیرف و ویلیمیا ید ،نوچمه( دوب یناگمه

یسنجروما .)1990 گربنزور تیمسا ؛1991 نمدیس ؛1986

،اههمانزور ،اههلجم رد ،دوب هدش هدیشک ثحب هب اج همه

یاهههد رد .اههاگداد و ،اهشیامن ،اهباتک ،تایرشن

رد یاهرواشم تایبدا زا هخسن اهنویلیم هدس نیا تسخن

هب اهنآ رد هک تسا هدیسر پاچ هب یسنجروما یهنیمز

.)1991 نمدیس( دناهتخادرپ جاودزا و قشع یزاس یسنج

هدلو ناو رودوئت یهتشون ینامرآ جاودزا نوچمه ییاهباتک

هدش کیتورا یمیمص یهطبار و ندب هک ،)1950 }1930{(

.دسریم شورف هب نآ زا هخسن رازه اهدص و دزاسیم رب ار

و دیورف اب هناقشاع طباور تسخن یهلحرم رد اهییاکیرمآ

سکم نوچمه یعامتجا یاهلاکیدار ؛دندش وربور یواکناور

تاریغت رگناس تراگرام و ،نروب دراودا ،نمدلوگ اما ،نمتسیا

دنداد دنویپ یتیسنج و یسنج تاریغت ثحابم هب ار یداهن

دوجو اب .)1983 رگربمیرت ؛1982 سنومیس ؛1972 رنیرام(

)سیلپ یهخوج( vice squads یاهشبنج روزرپ یاهشلات

تحابق نیناوق مک مک و دش افوکش یفارگونروپ ،ینمادکاپ و

.تفای یدازآ

رییوک یشهوژپ نید و یسانش هعماج باتک زا

ار ناملآ رد یسنج شهوژپ داهن و یملع یتسودرشب یهتیمک

.تشگ شناد یارب یعوضوم ییارگسنجمه .درک یراذگ هیاپ

و 1864 یاهلاس نیب شیرلوا شیرنه لراک ،هنومن یارب

.درک پاچ ییارگسنجمه یهرابرد یدلج 12 یباتک 1879

و 1898 نیب هک تسا هدرک دروآرب ناهوژپ خیرات زا یکی

پاچ هب ییارگسنجمه هرابرد راتشون 1000 زا شیب 1908

.)67 :1985 سکیو( تسا هدیسر

کیسلاک یتخانش هعماج نوتم توکس تسا هتسجرب هچنآ

اجنآ زا .تسا شناد و )یسنج ی( اهیراگزاسان نیا یهرابرد

یزادرپ هیرظن کیسلاک ناسانش هعماج یوزرآ یهمه هک

یروآ مهارف و ،یعامتجا یرما ناونع هب یمدآ )یهرابرد(

نردم زا یشرازگ چیه دوب هتینردم یاههدودحم سیون شیپ

سکرام لراک .دنا هدرواین نایم هب یسنجروما و اهنت یزاس

یدنیارف اما درک یواکاو ار راک نامزاس و یعامتجا دیلوتزاب

.درک یواکاو ار دنوشیم ینامسج دیلوتزاب نآ رد نارگراک هک

تشادنپیم نردم برغ یخیرات یهناگی هک ار هچنآ ربو سکام

،نردم تلود ،نردم یرادهیامرس یرادیدپ وا :دیشک شیپ

ریذپرطخ ییارگدرف گنهرف و ،نردم یاهرهش ،یمسر نوناق

میژر تخاس یهرابرد یزیچ یتسار هب اما ،درک یریگ در ار

و نیداینب یاه تشاگنا شیپ .تسا هتفگن یسنجروما نردم

یاهتیعقاو ،کیسلاک یسانش هعماج یموهفم یاهدربهار

،داصتقا :تسا هدرک صخشم نینچ ار مهم و نیتسار یعامتجا

و ،یعامتجا یاههقبط ،یمسر یاهنامزاس ،شترا ،اسیلک

.یعمج یاهییامنزاب

»یسنجروما« یهرابرد کیسلاک ناسانش هعماج توکس دیاش

دنویپ ناشیا حجرم یعامتجا یسنج تیعقوم و تیسنج اب

،میراد رواب ناسانش هعماج ام هک نانچ نآ ،اهنآ .تسا هدروخ

و یعیبط ار شیوخ یسنج قحم هاگیاج و هبرجت و تیسنج

بوخ و یعیبط ار یدرف ره هاگآدوخان و دنا هتشادنپ ربتعم

یگدنز داعبا نیا و دنراگنایم )هتسیاش و ،ملاس ،راجنهب ینعی(

،یور نیا زا .دروآیم هارمه هب ار تردق و یرترب هک تسا درف

رب )یراد هیامرس( یزاوژروب یهقبط هک هنوگ نامه تسرد

،دننکیم یراشفاپ اهنآ شقن و یاهقبط یرباربان ندوب یعیبط

تسارگسنجرگد و درم ناشیعامتجا تیوه هک یدارفا

ار ارگسنجرگد و رلااسدرم یعامتجا مظن یگهدوب یعیبط

هک ،کیسلاک ناسانش هعماج یارب .دنریگیمن شسرپ هب

ناش حجرم یسنج هاگیاج و تیسنج دنرادنپیم ییوگ

رما زا اهنآ تفایرد هک نیا )نتسناد( ،تسا راوازس و یعیبط

،تلود تردق ،یمسر یاهنامزاس یورملق نامه یعامتجا

زیگنا تفگش تخس تسا یگنهرف یناعم و ،یداصتقا یهقبط

لکش زگره کیسلاک ناسانش هعماج ،نیاربانب .دوب دهاوخ

یسررب ار یسنجروما و ندب نردم یاهمیژر یعامتجا یریگ

هنوگ نیا میراد تسود اما ،مینادیمن( ،نآ رب نوزفا .دنا هدرکن

نینچ نتخاس رد )زین دوخ( اهنآ عامتجلاا ملع )هک میشیدنایب

و ارگسنجمه/ارگسنجرگد ییاتود شا نوناک رد هک یمیژر

.تسا هتشاد یراکمه دشابیم هعماج یزاسارگسنجرگد

.دنراد ار ناشدوخ رادتقا )کیسلاک ناسانش هعماج( نیاربانب

زا سکرام لراک یزادرپ هیرظن یهدنریگربرد اهزادنا مشچ نیا

سکام )زت( داهنرب ،یتاقبط یاهناماس ناونع هب یراد هیامرس

میکرود لیما یهیرظن و ،ناهج یگدشرلااس ناوید زا ربو

.تسا یعامتجا زیامت دنیآرف ناونع هب یعامتجا لماکت زا

،یرادهیامرس نوماریپ یثحابم رد کیسلاک ناسانشهعماج

هتسد ،یگدشرلااس ناوید ،یعامتجا زیامت ،ندش هزیرلاوکس

هب ار هتینردم یانعم ،یعامتجا یگتسبمه و ،یتاقبط یدنب

هعماج زا اهنت هتینردم زا ام تشادرب رگا .دنا هتفرگ شسرپ

شخب هک تسناد میهاوخن ،دشاب هدش هتفرگ کیسلاک ناسانش

فیرعت یارب ییاهشلات یهدنریگربرد نلاک رذگ نیا ینوناک

،اهتذل ،اهندب نداد نامزاس یارب ،یسنجروما یهنهپ ندرک

یناگمه و یدرف یگدنز اب هک نانچنآ اهشنک و ،تلایامت

هتخاس بجوم اهشلات نیا هکنیا و ،تسا هدوب دنراد دنویپ

اهنامتفگ دیلوت ،)یتیسنج و( یسنج یاهتیوه ندش

،یتلود نیناوق و اهتسایس عضو ،یگنهرف یاهییامنزاب و

.تسا هدش یدرف یگدنز رد یگداوناخ و ینید تلاخادم و

یهنانت یاهناگزمر و اهنتشیوخ نتخاس ،نخس هاتوک هب

رد یبرغ عماوج یداهن و یگنهرف یگدنز نتخاس اب یسنج

.تسا هدش هدیچیپ مه

ار نردم یعامتجا مولع یرادیدپ ،هدناتسا یاههچخیرات

،ندش یتعنص نوچمه( یعامتجا یگدشنردم دنیآرف هب

یهرابرد اما ،دنابسچیم )یرلااسناوید و ،یتاقبط زیتس

رد .دیوگیمن ینخس )یتیسنج و( یسنج یاهیزاگزاسان

یمهف و ،دش هتخادرپ یعامتجا مولع هک یماگنه ،نامز نامه

یعیبط یمظن هب ،دیشک شیپ ناسنا طیارش زا یعامتجا

رگیدکی هب ار یسنجروما و ،تیسنج ،سنج هک دیشیدنایم

»یسنجروما« هکنیا یهرابرد ندنام شوماخ .دنابسچیم

اهشناد و ،)هزرابم( زیتس ،یناگمه یهدنامزاس یارب یاهصرع

،مهدزون و مهدجه یاههدس رد .دیشخب ناوتیمن ار تسین

یاهشنک ،تذل ،لیامت ،ندب رس رب یناگمه ییاهشکمشک

،اسیلک ،هداوناخ رد اهشکمشک نیا کاوژپ و دمآ دیدپ هنامرحم

رد هک نانز شبنج .دیچیپ تلود و شناد یاهورملق و ،نوناق

یههد ات 1840 یههد زا ،1790 و 1780 یاهههد رد ،اپورا

یاههقلح ،دش افوکش 1920 و 1880 یاهههد نایم و ،1860

هک یتازرابم .دوب نیون یسانش هعماج تفرشیپ رد یایدیلک

نوماریپ یمدرم تازرابم اب تفرگ رد »نانز شسرپ« رس رب

.دوب هتفای دنویپ دناوخ شا »یسنجروما« ناوتیم زورما هچنآ

هب یسنج تازرابم ،لوا یناهج گنج و 1880 یههد نایم

دروآ تسد هب ار یناگمه یهجوت نوزفازور و تفرگ لااب تدش

.تسا کیسلاک یسانش هعماج »تفرشیپ« یهرود نامه هک -

،قلاط نوچمه یلئاسم قیرط زا ،هدحتم تلاایا و اپورا رد

،یرگیپسور ،یزاب سنجمه ،انمتسا ،نینج طقس ،دازآ قشع

یاههصرع یسنجروما و ندب ،یسنج شزومآ و ،تحابق

یرادیدپ هک دوب هرود نیا رد .دش یسایس و یقلاخا تازرابم

؛1988 نکریب( یکشزپ ناور و ،یواک ناور ،یسنج تاعلاطم

دلفشریه شونگم .دش هبرجت )1985 سکیو ؛1990 نیوریا

یزادرپ رییوک :رب یدمآرد

هعماج یسررب ،یسانش هعماج

رییوک ی هیرظن یتخانش

نمدیس نویتسا ی هتشون

ناینرپ دیمح نادرگرب

،مینک یریگیپ ار یسنج روما ینونک یهیرظن و خیرات رگا

کی یسنجروما هک میسرب تشادنپ نیا هب دوریم راظتنا

هتشادنپ یسنج روما ناونع هب هچنآ .تسا یعامتجا تیعقاو

،شایعامتجا و یدرف لاکشا و یناعم اب هارمه ،دوشیم

هب .تسا نوگهنوگ یعامتجا یاههورگ نایم و خیرات رسارس

لشیم )1980( »یسنجروما خیرات« کانفرژ ام رگا ،یتسار

یتیلک یهباثم هب یسنجروما یهدیا دوخ ،میناوخب ار وکوف

،دشر یاهوگلا ،اهشنک ،هتسسگ یاهلیامت یهدنریگربرد هک

هزات یبرغ دادخر ،تسا یتخانشناور و یسنج یاههنوگ و

نامگ نهک ناینانوی ،هنومن یارب .تسا یاهناگی »نردم« و

یهدنریگربرد هک )aphrodisia( تذل یهنهپ دندرکیم

جاودزا و ،ندش رسپ/درم یهتفیش ،ندرک شزرو ،ندروخ

هیرظن نیا .)1985 وکوف( تسین یسنجروما یورملق ،تسا

،اهندب :دنادیم یعامتجا رسارس ار یسنج رما ،نیون یزادرپ

ار »یسنجرما« ،تلاماعت و ،اهشنک ،اهتذل ،اهساسحا

اهنآ زا یداهن تامادقا و اهنامتفگ یهلیسو هب ای دنزاسیم

»یسنجرما« یدنب هرکیپ .دشکیم نوریب یسنج یناعم

.دزاسیم یسایس یتیعقاو نآ زا ،یعامتجا یرما ناونع هب

،دنوشیم فیرعت یسنج هک ییاهشنک ای اهساسحا نآ

ناشن ار عورشمان و عورشم یسنجرما هک یایقلاخا یاهزرم

یسایس دننکیم عضو ار اهزرم نیا هک ییاهنآ و ،دنهدیم

یتاقبط یاهتسایس اب هارمه ،یسنج یاهتسایس .دنتسه

)بتارم هلسلس( ناگیاپ یریگ لکش اب هزرابم هب ،یتیسنج ای

دنکیم یگداتسیا نآ ربارب رد و دزادرپیم یعامتجا یسنج

.)1983 نیبور(

تیعقاو کی یهباثم هب یسنجرما ینونک یزادرپهیرظن

عماوج خیرات زا ات دزیگنایم رب ار ام ،یسایس و یعامتجا

نیا زا و میشاب هتشاد یناوخزاب یعامتجا یاهشناد و نیون

.مینک ریسفت ار کیسلاک یسانش هعماج زادنامشچ

یسانشهعماج یرادیدپ زا )درادناتسا( هدناتسا یاهشرازگ اب ام

رذگ یهدییاز ار یسانش هعماج ،هنومن یارب .میتسه انشآ

مظن هب یقوقح یناگیاپ و ،یزرواشک ،یتنس مظن زا نلاک

فیرعت کیتارکومد یاهناماس اب اما یاهقبط و ،یتعنص ،نیون

تاعوضوم و اهزادنامشچ هک دوشیم هتفگ نوچ .دننکیم

دننکیم ناش یواکاو یعامتجا مولع نادنمشناد هک یاینوناک

ییاهنآ ار دنزادرپیم نیون ناهج گرزب لیاسم یسررب هب اهنآ اب و

،دنوشیم هدناوخ کیسلاک ناسانش هعماج هک دنا هدروآ مهارف

31 30

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

ار دوخ شابرگد نادنزرف یدایز یاه هداوناخ

درط ار اهنآ اهنت هن و دنهد یم رارق تیامح دروم

رتهب یارب یهار یوجتسج رد هکلب دننک یمن

نیا دادعت هناتخبشوخ .دنتسه اهنآ طیارش ندرک

دح ات و مینادیم ار لئاسم نیا ناشابرگد ام .میشاب هتشاد

نیا میناوتب هک میراد دیما هکنآ اب و مینکیم لمحت ناکما

یناج تینما ظفح تاقوا یهاگ اما میزاس فرطرب ار تلاکشم

.دریگیم رارق تیولوا رد دارفا

؟دنوش جراخ ناریا زا هک دنوش یم راچان ینامز هچ ناشابرگد

مه اب دارفا طیارش نوچ تسا یتخس لاوس نیا بوخ -

زا زور کی زا رتمک فرظ رد دنراچان یخرب .تسا توافتم

راچان یتح و دنراد رارق بیقعت تحت نوچ .دنوش جراخ ناریا

ناریا زا ناتسهوک قیرط زا و ینوناقریغ تروص هب دنوشیم

یخرب .دراد دوجو اهزرم رد اهنآ یریگتسد میب نوچ دننک رارف

روشک زا جورخ هب روبجم یگداوناخ و یعامتجا تلاکشم ار

و دشابن لوا هورگ تعرس هب دناوتیم اهنآ جورخ .دنکیم

نتفگ هن کی و یدرف یاهیازآ نتشاد یارب طقف مه یدارفا

یارب لمحت دحرس .دنوشیم جراخ ناریا زا اهضیعبت مامت هب

وجهانپ

اما دشاب یرگید زا توافتم لاماک دناوتیم شابرگد درف ره

.تسا شیازفا هب ور اه هداوناخ عون

.دننک یرپس ار ناشیگدنهانپ نارود تلاکشم نیرتمک

وجهانپ ناشابرگد اب یدروخرب هچ هیکرت یناریا ی هعماج

؟دراد

و دنتسه هدنهانپ/وجهانپ نرثکا هیکرت یناریا یهعماج -

اهنآ بلغا راتفر و دنرادن ناشابرگد اب یلکشم اهنآ زا یخرب

یخرب هک دوشیم هدید هنافساتم اما .تسا یناسنا و هناتسود

تساجنیا بلاج .دنراد زیتس شابرگد تدش هب یاهراتفر مه

و یبهذم ،یسایس تلاکشم لیلد هب دارفا نیا دوخ هک

ناشابرگد قوقح دنناوتیمن اما دناهدش جراخ ناریا زا یعامتجا

هک دوشیم حرطم نم یارب لاوس نیا لاومعم و .دنریذپب ار

سپ ،دیراذگب مارتحا نارگید قوقح هب دیناوتیمن ییامش

ارچ .دوش هتشاذگ مارتحا امش قوقح هب هک دیراد یعقوت هچ

اما دیهاوخیم دوخ یارب ار یعامتجا هافر و یدازآ نتشاد

،رییغت لاح رد مادم هیکرت یناریا یهعماج .هن نارگید یارب

هب یکرحتم هورگ نینچ یور رب راک و تسا لاقتنا و لقن

.تسین ریذپ ناکما یناسآ

؟دراد یراتفر هچ للم نامزاس ناگدنهانپ یلاع یایراسیمک

یفاک تاعلاطا للم نامزاس ناگدنهانپ یلاع یایراسیمک -

و دراد ناریا رد ناشابرگد تیعضو اب طابترا رد یبوخ و

هئارا ناشابرگد قوقح قاقحا هار رد یدایز رایسب یاهکمک

غورد هب هک ار یدارفا تسا هتسناوت نینچمه .تسا هداد

ولج و ییاسانش یدح ات دنا هدرک یفرعم شابرگد ار دوخ

و مراد اراکنآ رتفد اب یمادم تاسلج نم .دریگب ار هدافتساوس

تیعضو نیرخآ ات منکیم رفس هیکرت هب راب کی هام دنچ ره

نانکراک مامت شلات زا دیاب و مهد شرازگ اهنآ هب ار ناشابرگد

قوقح و یدازآ دوبن لیلد هب اهنآ یهمه هک تسا نیا مهم

.دنوش جراخ ناریا زا دنراچان یناسنا یا هیاپ

؟دنور یم اجک هب ناریا زا جورخ زا سپ

ناتسکاپ دنه ،هیروس ،یزلام ،هیکرت ،یلامش یاکیرما ،اپورا -

مراد رطاخ هب .ناتسناغفا یتح ،دنورب دنناوتب هک ییاج ره و

لباک تمس هب ار ناریا 2007 لاس رد ناشابرگد زا یکی هک

یلاع یایراسیمک رتفد هب ار شدوخ اجنآ رد و درک کرت

هک مدیسرپ وا زا یتقو و درک یفرعم للم نامزاس ناگدنهانپ

نایوجهانپ .دیسر منهذ هب هک دوب ییاج نیلوا تفگ لباک ارچ

ریذپ هدنهانپ یاهروشک هب میقتسم هکنیا ای دنتسه هتسد ود

قیرط زا هکنیا ای و دنهدیم یگدنهانپ تساوخرد و هتفر

اهروشک نآ هب للم نامزاس ناگدنهانپ یلاع یایراسیمک رتافد

ناشابرگد دادعت نیرتشیب رضاح لاح رد .دنوشیم لقتنم

.دنتسه هیکرت رد وجهانپ

رایسب تیعمج هک دشاب ییاهروشک اهنت زا یکی هیکرت دیاش -

هیاسمه لیلد هب املسم نیا و دراد وجهانپ نایناریا زا یدایز

.تسا ناریا ندوب

؟تسا روطچ هیکرت رد نایوجهانپ تیعضو

نآ هیکرت !تسین یلآهدیا تیعضو هلمج نیرتهاتوک رد -

.میاهدید اهنویزولت رد ار نآ نایناریا ام هک تسین یروشک

کرت ناشابرگد .دنتسه یبهذم و بصعتم بلغا هیکرت مدرم

یناشابرگد هب دسر هچ دنتسین رادروخرب یفاک قوقح زا زین

انشآ نآ گنهرف اب هن ،دننادیم یکرت نابز هن ک یجراخ

یهار دوش جراخ ناریا زا تسا راچان هک یسک یارب اما .دنتسه

هک منکیم هیصوت مناتسود هب لاومعم نم .تسین لمحت زج

.دنشاب بقارم دننک یعس و دننادب ناریا دننام مه ار هیکرت

اب دنناوتب ات دندوب هیکرت رد هک ینامز زا رتشیب یتح دیاش

شابرگد

رایسب ناریا رد ناشابرگد یقوقح طیارش هک مینادیم -

لیلد هب هک دناهدش راچان یدایز دارفا نیاربانب تسا هنلاداعان

نایوجهانپ زا یخرب .دنوش جراخ ناریا زا ناش یسنج شیارگ

یارب راچان و دناهتشاد ییازج نضعب و یریگتسد یهقباس

یاههدنورپ اما .دناهدش جراخ روشک زا دوخ تینما ظفح

ناشن هدرک راک اهنآ یور رب یناریا ناشابرگد نامزاس هک یناسک

یاهلاسم نیرتهدمع یگداوناخ و یعامتجا لئاسم هک دهدیم

هنافساتم .دنکیم روشک زا جورخ هب روبجم ار درف هک تسا

نادنزرف اب یلوقعمان یاهراتفر ناریا رد اههداوناخ زا یخرب

دح ات زیمآتنوشخ یاهراتفر نیا و دنراد دوخ شابرگد

ناوتیم رگید نابز هب .دوریم شیپ اهنآ لتق نضعب و هجنکش

،یشوپمشچ لمعلاسکع نیرتهنانابرهم لاومعم هک تفگ

منک هفاضا اج نیمه دیاب هتبلا .تسا ندرک درط و توکس

ار دوخ شابرگد نادنزرف هک یدایز یاههداوناخ دنتسه هک

دننکیمن درط ار اهنآ اهنت هن و دنهدیم رارق تیامح دروم

.دنتسه اهنآ طیارش ندرک رتهب یارب یهار یوجتسج رد هکلب

هب .تسا شیازفا هب ور اههداوناخ عون نیا دادعت هناتخبشوخ

تلاکشم عفر یارب رازبا نیرتمهم یناسر یهاگآ نم یهدیقع

هب راچان ار شابرگد درف هک تسا یا یگداوناخ و یعامتجا

زا یحیحص تاعلاطا مدرم هک ینامز .دنکیم روشک زا جورخ

قوقح دنناوتیم روطچ دنشاب هتشادن ناشابرگد و یشابرگد

ناریا یهعماج .دننک اهنآ تلاکشم عفر رد یعس و تیاعر اهنآ

رایتخا رد یتسرد تاعلاطا نوچ تسناد رصقم ناوتیمن ار

هتخانش ار ناشابرگد عوضوم دنناوتب ات هدشن هداد رارق اهنآ

نامراک روتسد رد دیاب ام ار لکشم نیا .دنریذپب تیاهن رد و

هب هک تسا یناریا یارگ سنج مه یسراپ ماشرآ

و یناریا ناشابرگد یا هیاپ قوقح تیاعر مدع لیلد

دناوت یمن ،هنیمز نیا رد شا یرشب قوقح یاه تیلاعف

اداناک یوتنوروت نکاس نونکا مه و دنک یگدنز ناریا رد

یماگنه 2004 لاس رد هک دیوگ یم یسراپ ماشرآ .تسا

ناریا ناشابرگد نامزاس دوب ناریا نکاس زونه هک

.داهن ناینب ار ) تشاد مان PGLO نآ زا شیپ هک IRQR(

یاه تیلاعف ی هجیتن رد هک یطیارش رد ،2005 لاس رد وا

رارق سیلپ بیقعت تحت هنایارگ سنجمه یرشب قوقح

دوخ راک هب زین اج نامه رد و تخیرگ هیکرت هب ،تشاد

ار یناریا ناشابرگد یارب دوجوم ی هصمخم و داد همادا

.دش هتفریذپ اداناک رد وا یگدنهانپ سپس .درک لامرب

قوقح یهنیمز رد تیلاعف لوغشم هک یلاس هدزای نیا رد -

ار ویدار و هیرشن ،نامزاس نیدنچ ماهدوب یناریا ناشابرگد

دشاب یرازبا ات ،ماهدناسر یرای اهنآ یزادنا هار هب ای و سیسات

نونکا مه .یناریا ناشابرگد هتخانشان قوقح یفرعم یارب

Iranian Railroad for( یناریا ناشابرگد نامزاس تیریدم

رتشیب نآ تامدخ هک مراد هدهع هب ار )Queer Refugee

لیلد هب هک تسا یناریا شابرگد ناگدنهانپ/نایوجهانپ یارب

.دنا هدش ناریا زا جورخ هب راچان ناشیسنج شیارگ

یناریا ناشابرگد نامزاس یاهتیلاعف دروم رد یسراپ ماشرآ زا

.میدیسرپ نایوجهانپ هب کمک یارب

ناشابرگد یگدنهانپ تساوخ لیلد نیرت هدمع امش رظن هب

؟تسیچ یناریا

33 32

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

ناریا رد نتوه اب نامرهق یقاس یوگ و تفگ

مه نم هرخلااب ؟مراذگب شلاب هب رس سیخ مشچ اب اهبش

مهب …مراد یگدنز قح مه نم ،مراد ساسحا مه نم ،مامدآ

هیلخت ار مامسج و حور دهاوخیم مالد مه نم ،دیآیم راشف

…منک

؟تسا نکمم یرما ،یسنج شیارگ ندرک ناهنپ ایآ

،منک ناهنپ متسناوت یتدم نم .دراد درف دوخ هب یگتسب -

راک رهاظت نوچ .تسا قلطم یدوبان اب ربارب ندرک ناهنپ یلو

و هناخ یوت ار مدوخ هک تدم نیا وت مه نم ،تسین یتحار

یروطهب ،مدش ناغاد یلیخ ،مدرکیم لرتنک هناخ زا نوریب

.دنکیمن رواب ،مراد لاس 21 میوگیم یک ره هب هک

زا وت یاه یسلاک مه/ناراک مه و ناتسود زا یدادعت هچ

؟دنراد علاطا تا یسنج شیارگ

یدایز تدم ( مردام و .دننادیم مایاهتسود زا ات دنچ -

)هام کی دودح یزیچ ،تسین

،دنتسین ارگ سنج مه ناشدوخ هک یناسک ،ناتسود نیا راتفر

؟تسا هنوگچ ،ییارگ سنج مه ی هلاسم اب و وت اب

هب دنراد راگنا هک یروج کی …هدرک قرف نم هب ناشهاگن-

زیچ نم یاهمشچ وت هکنیا ای …دننکیم هاگن یماذج کی

اهنت ،مدش درط شاوی شاوی مه دعب .دنشاب هدید یروآشدنچ

…مدش هدرسفا ،مدش درخ ،مدش

.یا هدز فرح دروم نیا رد تردام اب هک یتشون نم یارب

؟دوب هچ تردام لمعلا سکع

زور کی رصع …دوب مایگدنز بش نیرتدب میوگب مناوتیم -

؟یفرح هچ :تفگ ،مراد فرح امش اب متفگ شاهب هبنشود

لخاد دمآ بش .میوگب ناتهب ماوخیم ،مراد یلکشم کی متفگ

شامغ زا ولمم هاگن هک ،مدرک شوماخ ار غارچ مه نم .ماقاتا

شالوا ،متفگ شاهب ار عوضوم شاوی شاوی و ،دهدن ماباذع

دنچ :دیسرپ نم زا .درکیمن رواب .دش ریگلفاغ .دروخ اج یلیخ

تفرگ ار مرس .هام 9-8 ابیرقت متفگ ؟یدیمهف تسا تقو

،مدرک هیرگ …درک هیرگ تخیر کشا ماپ هب اپ و شالغب یوت

شاشوغآ زا ار مرس ییوهکی دعب ،درک ماشزاون ،درک ماسوب

و مایاهمشچ هب تخود ار شاهاگن یکیرات وت و ،درک ادج

وت یتخیر تدم همه نیا ارچ ؟یتفگن مهب رتدوز ارچ :تفگ

هناحبص زیم رس شاحبص ادرف ؟یدیشک رجز ییاهنت و تدوخ

هدیباوخن لبق بش هک مدیمهف ،هدرک فپ شایاهمشچ مدید

35 یهحفص رد بلطم یهمادا

؟یا هلاس دنچ ،زیزع نتوه

.متسه هلاس 22 -

؟یتسه یلیصحت ی هلحرم هچ رد

.مدشن لوبق مه یسانشراک یارب .مراد ملپید قوف -

؟تیعمج مک ای ینک یم یگدنز تیعمجرپ ی هداوناخ کی رد

)؟یراد ردارب و رهاوخ دنچ(

مدوخ .تسا شالاس 15 مراد ردارب کی طقف .تیعمج مک -

.متسه لوا دنزرف

-

؟نارهت ای ناتسرهش رد

.)ناهفصا( میتسه ناتسرهش -

؟یتسه ارگ سنج مه یا هدرب یپ هک تسا لاس دنچ

.دوشیم لاس کی دراد -

؟دنک یم ناریا کرت هب راداو ار وت ناریا رد یطیارش هچ

:زا دناترابع ناشنیرتمهم یلو ،دنتسه اهزیچ یلیخ -

یتخس تازاجم و روشک رد ییارگسنجمه ندوب مرج /1

زا هعماج نییاپ کرد /2 .دناهتفرگ رظن رد شایارب هک

و /4 اهیبهذم صوصخهب مدرم دب هاگن /3 اهارگسنجمه

اب و ناریا طیارش رد و منک جاودزا مناوتیمن نم بوخ هکنیا

یلیخ ندنام درجم و درکن جاودزا دوشیمن مدرم طلغ گنهرف

.تسا لکشم

و شمارآ رد ات ینک ناهنپ ار دوخ یسنج شیارگ یرداق ایآ

؟ینک یگدنز نارگید رازآ و نیهوت زا ینارگن نودب

زا دعب یلو ،مدرک ار راک نیمه یتدم و دوشیم مدرکیم رکف -

هب ؟یتمیق هچ هب ،نمض رد .تسا یلکشم راک مدید تقو دنچ

نابایخ یوت دیاب یک ات ؟مامسج و حور و رمع ندش هابت تمیق

یوت زرل و سرت اب دیاب یک ات ؟منک هاگن اهرسپ هب ترسح اب

مناوتیم یک ات ؟ماتسد وت مریگب ار مرسپ تسود تسد کراپ

رتفد اب هار نیا رد و میهد شهاک ار یعقاریغ یاههدنورپ و

ترجاهم یاههرادا و للم نامزاس ناگدنهانپ یلاع یایراسیمک

.میشابیم یراکمه رد

هدهاشم ناشابرگد اب طابترا رد ناریا طیارش رد یرییغت ایآ

؟دیاهدرک

ار میاهتیلاعف هک شیپ لاس هدزای اب ار زورما یتقو ،هلب -

.دراد دوجو یریگمشچ توافت منکیم هسیاقم ،مدرک عورش

تبحص یناریا ناشابرگد اب طابترا رد یدایز یاههناسر هزورما

هدیسر یبولطم ابیرقت حطس هب یناسر تاعلاطا و دننکیم

هک مه ییاههداوناخ دادعت مدرک هراشا هک روطنامه .تسا

دباییم شیازفا زور هب زور دنریذپیم ار دوخ شابرگد نادنزرف

.تسا هتشذگ زا رتهاگآ و رتهدامآ زین شابرگد یهعماج دوخ و

و یدازآ ،رشب قوقح زا یتقو هک دننادیم زین مدرم -

رظن رد ار ناشدوخ طقف دیابن دننکیم تبحص یسارکومد

نایرج رد هک دشاب یناتساد دیاش اعدا نیا دهاش .دنریگب

یکی رد .مدینش ناشابرگد زا یکی قیرط زا زبس شبنج

اهناوج زا یاهدع هب ام شابرگد تسود اهییامیپهار زا

ینعم دونشیم هک یخساپ و تسارگسنجمه هک دیوگیم

مهم لاصا هک دهدیم خساپ صخش نآ .تسا یسارکومد

هک مرادن یزاین نم و تسیچ تایسنج شیارگ هک تسین

تسا مهم هک یزیچ .تسوت یصخش یگدنز نوچ منادب ار نآ

نآ و تسا هتساوخ کی یارب و مه رانک رد ام یهمه روضح

.تسا لوحت و نتفریذپ یهدامآ ام یهعماج .تسا یدازآ مه

تیامح ی هنیمز رد هک ییا هبرجت و راک ی هقباس هب هجوت اب

اهنآ یاه هداوناخ هب یداهنشیپ هچ دیراد نایارگسنجمه زا

؟دینکیم

درط ار دوخ نادنزرف هک میوگب اههداوناخ هب مراد تسود -

ینارگن نوچ .دینک تیامح هکلب دیریذپب اهنت هن ار اهنآ و دینکن

زا اهنت ناتسود زا یلیخ .دنتسه اهردام و ردپ ،اهنآ یهدمع

زا دنوش هاگآ ناشیسنج شیارگ زا ناشهداوناخ هکنیا سرت

تسود اهنآ .دننکیم لمحت ار اهیتخس و هدش جراخ ناریا

حیجرت و دنوش تحاران اهنآ رطاخ هب ناشهداوناخ هک دنرادن

ناشیاههداوناخ اما دننک لمحت ار اهیتخس نیا هک دنهدیم

رد اب و دیهدب ناتنادنزرف هب ار شمارآ امش .دننیبب شمارآ رد ار

.دینک یرای ار اهنآ ناشتیوه نتفریذپ و ندوب اهنآ رانک

هک منک رکشت نز یاوآ هیرشن زا هک متسه لیام نینچمه

ار تصرف نیا و تسا هتشاد هجوت ناشابرگد لئاسم هب هشیمه

.داد رارق ام رایتخا رد

یسراپ ماشرآ اب سامت

INFO@IRQR.NET

WWW.IRQR.NET

001-416-548-4171

.منک ینادردق و رکشت اراکنآ رتفد

؟تسیچ شابرگد نایوجهانپ لکشم نیرتگرزب

لاس رد یناریا ناشابرگد نامزاس یسرپهمه دانتسا هب -

بیترت نیا هب شابرگد نایوجهانپ لکشم نیرتهدمع ،2009

یگدنهانپ یهسورپ ندوب ینلاوط ،یفطاع تلاکشم :تسا

یهعماج ندوب ریذپبیسآ هب هجوت اب .یلام تلاکشم و

یمهم رایسب شقن هدمع لکشم هس نیا یناریا ناشابرگد

ار نامشلات مامت و هتشاد اهنآ یمسج و یحور تملاس رد

رییغت بوخ و میزاس عفترم ار تلاشم نیا هک میاهدرک زکرمتم

.تسین ریذپ ناکما یتحار هب یرادا یاهمتسیس

؟دنام رظتنم هیکرت رد دیاب ینامز تدم هچ تلاح نیرتهب رد

دیاب مین و لاس کی لقادح اما درادن دوجو یصخشم نامز -

توافتم فلتخم یاهروشک یارب نامز نیا اما دنشاب هیکرت رد

.تسا لاس هس یزلام رد نامز لقادح لاثم ناونع هب .تسا

لاح رد و دنک یم نایوجهانپ هب ییاه کمک هچ امش نامزاس

؟دیراد تسد رد نایوجهانپ نیا دادعت زا یرامآ رضاح

تفایرد هدنورپ 304 زورما هب ات یناریا ناشابرگد نامزاس -

طابترا رد ام نامزاس اب هک یدارفا دنتسه املسم و تسا هدرک

صخشم شابرگد یناریا نایوجهانپ دادعت نیاربانب و دنتسین

لیلد هب ناشابرگد زا یخرب هک تسا حیضوت هب مزلا .تسین

هب لاثم و دناهدادن یگدنهانپ تساوخرد ناشیسنج شیارگ

یقیقد رامآ .دناهتفرگ یپ رد ار دنور نیا ناشبهذم لیلد

یاهتیلاعف ام نامزاس .تسین مک ننئمطم اما درادن دوجو

یضاقتم صخش میهد صیخشت هک یتروص رد و دراد یدایز

ارگسنجود ،ارگسنجمه( تسا ناشابرگد یهعماج زا یوزج

هئارا اهنآ هب ار دوخ تامدخ میناوتیم ،)هنوگسنجرگد و

للم نامزاس یارب هیدییات لاسرا لماش تامدخ نیا .مینک

ات اهنآ یهدنورپ موادم یریگیپ ،اهنآ یگدنهانپ یاههاگداد و

،هرواشم تامدخ هئارا ،ددجم ناکسا نآ زا سپ و یلوبق نامز

تیعضو یریگیپ اهنآ ددجم ناکسا زا سپ و ،یلام یاهکمک

.لاس کی لقادح تدم هب اهنآ یحور تملاس

دنریگ یم سامت امش اب هک یدارفا هک دیهد یم صیخشت روطچ

؟دنتسه ناشابرگد ی هعماج زا یئزج

رتشیب و نامزاس هب اهنآ نافرعم و ناتسود هب هعجارم اب لابق -

یهورگ یگهزات هب اما دشیم یریگمیمصت دامتعا بسح رب

ماجنا هب مادقا هورگ نیا .میاهداد لیکشت رتشیب قیقحت یارب

و دنکیم نایضاقتم اب یتنرتنیا و ینفلت یهبحاصم دنچ

رد ام .دنکیم ملاعا ار دوخ میمصت مزلا تاقیقحت زا سپ

هدافتساءوس دصرد هک مینکیم ار دوخ شلات مامت نامزاس

35 34

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

.ینتفگان یسرت هیبش دشکیم گنچ

رت نشور و نشورار مشچ هلاچ قیمع یاهیهایس هک مرک

نیا یور ار یتروص گنر یمک نداد هولج یعیبط یارب دنکیم

هجهل یگدرک وحم لثم دنک وحم دنکیم یعس و دشکیم هلام

.نلرب بارس یاهبش رد شایناریا

همیمض شا سانش ناور رتکد ار شا یگتخیسگ دوخ زا

نلرب درس یاهرصع هتسیز نتم رد )یگدش هرگتنا( یگدش

رکب یارب یشلات ،یگدش وحم تهج رد یشزیمآ ،هدرک ریبعت

.یگدش هدرمش رب ییعبط و یگدوب

ظیلغ شا هداتفا قمر زا و دوبک یاهبل یور ار دوبک کیتام

.یعیبط یاهیدوبک نیا نداد هولج یعونصم یارب ،دشکیم

.نآ یگدشوحم و یگدششخپ یارب مه یور اهبل شیاس دعبو

.یگدشن شاف یارب یشلات

میوقت رد تسرد ار شابقبق یگداتفا ،تسا نتفر هدامآ

هب .دناشوپیم مکحم یلاش اب شیاهناتسمز نیرتناوج

ناور و نت یگناگی هب منامگ هب :دیوگیم هناراکبیرف شدوخ

هب ار هنیآ یناطیشو زیمآ نونج یاهدنخ اب دعبو ما هدیسر

.هرابود دنکشیم شلد یهنیآ .دریگیم هرخس

مایتلا یارب تسا یشنکاو شنت زا هنوگساوسو تبقارم نیا

یزیچ ؟شاهدیسر مادهنا هب و هدش فرصم و هدروخرس ناور

.شبلق یاهناوختسا یلا هب لا زا دشکیم هزوز یه

و زمرق یاهلوبلگ یهمه شرامش اب یشیامزآ چیه رد رتکد

،دشکیم هنابز مه رگید ییاج زا درد نیا هک دیمهفن اما دیپس

یاهتسد هدز نوریب یاهگر شراب رگید ،ناور ی هرفح زا

.دنزیمن هیخب ار اهفاکش نیا یا یدرم چیه

جراخ هناخ زا و ددنبیم ار رد دنکیم رکف نیا هب هک نیمه

.دوشیم

تفجود نیا هب دنزیم لز .دنتسشن اهتدم زا دعب ماش زیم رس

میظنت نآ هاگن هیواز اب ار شدوخ تسا اهلاس هک هنادرم مشچ

تفجود نیا هاگن ساکعنا زج یزیچ ایآ دنکیم رکف نیا هب ،هدرک

نیمه ؟شا هتسشن لاوز هب یتسه یانعم رد تسا هدوب مشچ

هساک زا و دنکیم شا هراظن هناقشاع شا لباقم هک ییاهمشچ

.ار اهلوبلگ یجیردت گرم دنیبیمن وا هدش کزب یاهمشچ ی

ود نیا هک ار شا یکشم گنت راولش نآ اب یکشم ینتفاب

هدش میظنت مه زاب ،هدیشوپ دراد تسود یرگید مشچ تفج

رد تسا اجک ًاقیقد مشچ تفجود نیا ،تسا تفجود نیا اب

؟دروخیم ماشو هتسشن شیوربور هک ینت نیا یاهمشچ یلین

زا رپ چوپ یاهناسنا مامت دننام شیاهراورآ هک ینت نیمه

.دوریم نییاپ و لااب تشوگ یور انتعایب ،دامتعا

زا باذج یریوصت شیاهوم گنر ،ناروتسر رد اهگنر شراب رد

سرت زا نداد ناج مد هک ییاهنت !دندوب تخل هرس کی همه

نیکست یارب ییاهزیچ اهروش هدرم زا ندش گرم ناوج و مدع

اب..… دنتفریگیم یگدش مامت و ندش فرصم بارطضا نیا

اپ و تسد تخل هک ییاهنت ! دوب هدید شدوخ یاهمشچ

!یرگید مشچ تفج ود یولج دندزیم

رد مادم و دندادیم ناج دوب هدید شدوخ یاهمشچ اب

لثم ،دندزیم اپ و تسد هریخ مشچ تفجود نیا یاهمشچ

رانک دیچیپیم هک ینلااد ره یتمس ره .تسنامیم نداد ناج

و دوب مشچ تفج ود نیمه ،هدش یراک هنیآ یاهارس رس مامت

نیا یارب و دنیصقریم گرم ماک هب و دندیلولیم هک ییاهنت

.هریخ هاگن نیا ،تفجود

زا سپ هدش زیت مشچ تفجود نیا ات ،دندرکیم گرم صقر

اهنآ هب ندرپس هدش فرصم یاههلابز هب مکح،ندرک فرصم

.دنهد

.زونه هداتسیا هنیآ یولج

تسوپ نیا دسانشیمن شیاههنوگ یور دوریم شیاهتسد

یسک ،هتخیسگ مه زا راگنا یسک ؟هداتفا یقافتا هچ ؟ ارچ ار

یبرچ و نوخ و تسوپ نیا زا هکت مادک دنادیمن راگنا اجنیا

!زاس تیلک یاههزاس ندیشاپ ورف ؟تسیک وا ؟تسا وا نآ زا

.دوریم یهایس هرابود راگنا شنامشچ

نیا رد رایو هرابود شنتفر زا لبق دنکیم نت هب ار شیاهسابل

دیآیم شغارس هب ندش نتسبآ ،گرم لصف

غارچ رون اب و دنک زاب ار هرجنپ هناخ توکس رد هدرک رایو

گنس هب دنوشیم متخ هک ییاههرجنپ یوکس یور ،ور هدایپ

.دصقرب هلاب نابایخ یاهشرف

.دنکیم رارف یزیچ زا راگنا ! ددرگیم زاب هنیآ یوس هب ناساره

دیاب ؛اههنوگ یور ار شنوخ راشف ،ار شدوخ دنکیم زادنارب

هتفرورف هاچ کی هزادنا هک مشچریز یاههلاچ نیا یارب یرکف

ینیبیمن مه وت ؟یدش روک هنیآ متسه وت اب !نکب هدش

هنیآ ،نکب یراک ؟ار شیاهمشچ ریز زیگناتشحو یاههاچ

.نک زارد ار تیاهتسد

....دناشوپب ار اههلاچ نیا هدننک دیپس مرک اب دنکیم یعس

زا ار ناور و نت یاههلاچ اهمرک نیا اب راگنا هک تساهزور

لش یرگید یزیت یتقو ات ،دنکیم یفخم یرگید یاهمشچ

یگهدش فرصم مکح هک ییاهنت یاههلابز هب ار وا دوشیم

شیاهلوبلگ .دوب مه قفوم شنامگ هب ،دراپسن ،دوب هداد ار ناش

زونه ،دنکیم رکف یزاب نیا همادا یاهزور هب درامشیم هک ار

دوخ زا یاههلاچ نیا هب ندیشک هلام یارب هدنام تصرف

یاهلوبلگ ؟یدورطم یاهمادنا یگدیشاپ ورف ،هتخیسگ

یاههرجنپ یور هلاب صقر رایو نامز :دنیوگیم وا هب شنوخ

وا رد یزیچ مه زونه ،هدیسرن اهور هدایپ یبیشارس هب یهتنم

نلرب رد هلاب نیرخآ

هدیشک یاهتشگنا دوشیم لوغشم هک شناور و نت رورم هب

یه و دنکیم ورف شنار یاههلاشک نایم رد ار شا یناوختسا

حارج هب ار نت رگا ،ناور دباییم یشیاشگ هچ دسرپیم دوخ زا

یارای ار نوخ دیفس و زمرق یاهلوبلگ رگا ؟دراپسب کیتسلاپ

!دشاب میمرت

ربخ شنار یاههلاشک نایم رد یرگید یاهاپ یگدش مگ هرابود

و یگسئای نایاپ زا ربخ ؟داد دهاوخ شایتسه یگتفای انعم زا

هدنز بش نیا نایاپ زا ربخ ،ندیسر مدع هب بارطضا گرم

؟ماگنهبان یاههرهلد و یراد

یهایس یه هک شنامشچ یلین و دوریم جیگ مادم وا رد یزیچ

شدیفس یاهلوبلگ رد یزیچ ،دنیشنیم بش هب و دوریم

ینکیمن سح وت هنیآ ،دنکیم سح ار ناشلاوز ،هتفرگ نایلق

،شیاهمشچ هب دنزیم هعفد کی بش هرابود ؟شنامشچ یلین زا

،لااح شناوخ لباق ریغ ،هدش رات ایند ،هدش رات شنار یاههلاشک

؟هرابود ناهج دمآ رد صقر هب

شاهدیلول دوخرد نت ،دنیشنیم رون هب هرابود هک مشچ

هتخیسگ مه زا یاهلزاپ رگا دوشیم هچ: ترسح اب دسرپیم

و تفچ و دندشیم روج و تفج مه رد هرابود شنت و ناور

!راگنا دشیم ریذپ ناکما تسب

زور ره درامشیم ار شزمرق و دیفس یاهلوبلگ هنوگ ساوسو

،مدع ات هدنام هرامش دنچ شرامش نیا سرت زا !تبون دنچ رد

.شنار یاههلاشک هب دربیم هانپ

تسرد،دوشیم تفص و لش شنار یاههلاشک یاههچیهام

معط زا یششچ یانعم هدش فشک هزات تذل نیلوا لثم

دوخ نیلوا زا سپ هفشاکم کی معط شوخ زار ،یناوجون

.هزات سح کی بیهم فشک ،ییاضرا

ییارآ دوخ یاههاگشورف کانلوه یاهنیرتیو دنکیم رکف

یتملاس و ندرک هنیماتیو یارب یمرک لابند هب ددرگب ار

ماکان یایند یزتناف نیا نایم رد و شناور دیفس یاهلوبلگ

عون نیا نیرت سکول هب هکیراب نیرخآ دای هب شا هدروخرس و

تماشم ،دمآیم روفاک یوب اج همه زا دتفایم ،تفر اهاگشورف

اج نیمه زا ؟ار شیوب یونشیم یروآ دای نیا رد نک زیت ار

؟یونشیم ؟دیآیم روفاک یوب

راگنا اهیرتشم دوب هتفر اههناخ سکول نیا هب هک یراب نیرخآ

هاگ یاههلان رد توکس بیهم یادص

یاهراعتسا ،نلرب یزییاپ رصع هاگیب و

قافتا کی ،تاقلام کی زا ربخ هک دوب

مگ ییوگ اهلاس هک یقافتا ،دادیم

تاقلام .انشآ ینت یگرمزور رد هدش

،نت نیا ،وت زا تسین رود ناور و نت

دوخ رد اجنیا دراد هک ،نت نیمه

یرارق یب ینیبیمن هنیآ رد ،دلولیم

؟ار شناوختسا راهچ نیا

سوبوتا هاگتسیا رد ار وا ادرف مد هدیپس رد هک نت نیمه لثم

رس ای !یا هراجا یاهنت عامتجا رد یاهفاک کیدزن ای ،دینیبیم

.هناقشاع هدرپ کی یمومع شیامن ماش زیم

.زورما ،هبنش رصع

اهتسد یربز شیاس ،دنازغلیم شنوک یور هک ار شیاهتسد

رگیعادت ،هداتفا و هتخاب مرف ،کشخ تسوپ نیج ود نیا یور

یور شیاهتسد ؟تسین ناور ندش لام دگل و یگداتفا

ینامز هک ییاج نامه ،هدش هدیسوپ و هداتفا قمر زا یاهمادنا

،هدش فرصم حیرض نیا ،دوب شیاهیرگید هاگ لیخد و حیرض

رود نادنچ هن یاهزور نآ هک تسا ینامه ،هدش ییادز وداج

ناتدای ؟دوب یا هناخوتسپ یاهیرگید هتسکش یاهنت مهرم

هک رذگ دوز یتذل ای نونج شک هلعش ،هن مه دیاش ؟تسین

گنر و نامیزییاپ یلاسنهک یازع رد لااح و هدش فرصم

.تسا هتسشن هدیرپ

راهچ ،هتفر راو یاهلولس ،هیلا هیلا یور ،شیاهتسد شیاس

تیاور دراد سبح دوخ رد هک هدنام یقاب وا زا ناوختسا

.ار نازیرگ وا زا لااح ،یاهناور هدش ییایموم

هدش هتشغآ هدننک بوطرم و مرن مرک هب ،هک ار شیاهتسد

یگداتفا و یگتخاب مرف نیا ،دسرپیم مادم و دشکیم نت هب

زا ربخ دوب هدیزغل یاهنت یور یمشیربا ،یزور هک تسوپ

مروت و یگتخادنا تسوپ زا ربخ ای ؟دهدیم سر دوز گرم

نیا ایآ ؟دجنگیمن دبلاک هنهک یاههراوید رد هک یناور

یاهمادنا نیا یگدش مامت هب دوب یشنکاو زا ربخ اهنایذه

رد ینعی مدع بارطضا ؟دوشیم مامت دراد ینعی ؟هتفرگ ماذج

؟هدیشک رکشل وا

37 36

ینکاسم رهپس

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

ار وا هک ییاههناش ،یرگید یاههناش ،دیآیم شغارس مه تسا

.راگنا هدوب نیمه هدوب ات .دنوریم باوخ هب و دننزیم سپ دوز

مامت ،هدرب شباوخ یرگید دعبو دنلولیم تخت یور مه رانک

شتآ یراگیس شیاج رس !همسجم کی،هدوب نیمه اهلاس

.دبا ات درادن ار یدرم چیه نت یوب یهلصوح راگنا دنزیم

هاگچیه ،دنکیم هاگن هناگیب ،وا زا یرگید هلبا تخل نت هب

زا هک وا هتفخ مارآ نت هب ،راگنا ار شناور هدوبن راک رد یلصو

هدش ءاضرا و هتفخ ریک هب ،هدشن رادربخ هاگ چیه یقافتا چیه

هدوسآ روطنیا مه شناور دسرپیم شدوخ زا ،هدش هریخ وا

؟هتفخ

زورما رسپ تروص طوطخ هب و دنزیم شراگیس هب قیمع یکوپ

قافتا راگنا ملاس و دوب ناوج زونه ،دنکیم رکف ناروتسر رد

یور شپچ تسد اهلاس نآ لثم تسرد !دوب هداتفین زونه

نانک شزاون شاهدش ریپ یاهلولس زا رپ یاهمادنا یگداتفا

میظنت ار وا هتفخ یتح هک ییاهمشچ و دوریم نییاپ و لااب

!دنکیم

هب دنکیم رکف نیا هب ؛یتنعل مشچ تفجود نیا زا هدش هتسخ

یاهبش یاههرجنپ یور ای دنک رف لخاد ار شرس هکنیا یاج

ار یرگید مشچ تفجود نیا دنک هلاب صقر نلرب هدرک توکس

.دنک هتشرب زیمآ نونج

.دورب دیاب ؛ هن اما

:دسیونیم تخت یلااب تشاددای هچرتفد یور

.میرادن نداد تسد زا یارب یزیچ نامنت زج ام

.مورب دیاب

یاهگر ،تسد گر یور غیت تکرح نیرخآ لثم تسرد

.دنکیم هراپ ار شریک هب ،هتفخ همسجم نیا هب یگتسباو

هک یداشگ یاهمشچ نیا زا تسا ریذپ ناکما ندش هراپ ینعی

ریسفت ار رفن نارازه ندب هک تسا لاس نارازه شریک هیواز زا

هتخاب انعم و هدش فرصم ار شنت و فرصم دعب و تسا هدرک

زا تسا ریذپ ناکما یگدیرب ینعی ؟هدرپس مدع ناد هلابز هب

.یتنعل هریخ هاگن نیا

شتسوپ یور نیلرب درس زوساب تفر

ندز هسرپ ناما ،گرم ینعی ،درامشیم ار شنوخ یاهلوبلگ

؟دهدیم ار ردپ یارب ییاهفارگلت نتم رد

چیه نودب تخل ،هتفرداب رب یاهلاس زا یرسپ یوجتسج رد

یاهتسد هک اهلاس نآ لثم تسرد ،هدز نابایخ شوغآ هب یگنر

شدوخ ،دوب هدز سپ ار وا شنیمزرس یاهاتسور نیرخآ ،بش

ات .شایگنانز مامت اب ...اهنابایخ نیا رد تخل ؛ هدرک اهر ار

.نلرب رد هلاب نیرخآ

»مردپ یارب یفارگلت« راشتنا تسد رد هعومجم زا

روفیک اجنیا ار وا ناور هک تسا یزیچ نیرت شخب تذل ندیر

!راگنا هدرک قرع ،دنکیم

هاگن شتروص هب ییوشتسد هنیآ یوت دشکیم هک ار نوفیس

ینعی ؟هتسشن رتفرطنآ زیم ود زونه رسپ ینعی ،دنکیم

رد شتروص زادنارو ،بایغ نیا هدوب سوباک اهلاس نیا یهمه

هتسشن نوریب رسپ شاک ،راگنا تسا شیاج رس زیچ همه ،هنیآ

.راشرس و ملاس یاهلوبلگ نآ اب دشاب

دنکیم رتفرطنآ زیم ود هب یهاگن مین ،شزیم رس ددرگیم رب

یقیسوم ،خلت یسفن ،هدرک مگ هرابود ار وا ،تسین یربخ رسپ زا

کیتام و دوشیم رارکت هدرپ ،دوشیم شخپ هرابود نوهتب

یاهتشگنا ؛شقشاع یاهبل یور دوشیم هدییاس هک شابل

.دنیشنیم شزمرق یاهنخان یور هک یرگید

،درادن روضح یزیچ قشاع ود یمومع شیامن نیا رد اما

.دنادب دیاش مه یرگید .دنادیم بوخ مه شدوخ

،دزادنیب هلصاف یزیچ ،دشاب یلاخ هشیمه زیچ کی دیاب دیاش

.ادصیب دیوگیم ور نیا شخلت توکس و هدنخ اب بایغ هیبش

یریذپیم یتقو تسا اج نیمه یتسه یریذپان لمحت یکبس

یوس هب یهار و وت زا ادج یاهبرجت تسا یرگید ،یرگید هکنیا

رتفرطنآ زیم ود هک یرسپ ناتساد زا و درادن دوجو ندش یکی

.تسا یرگید ،یرگید ،ییوگیمن وا هب یزیچ دوب هتسشن

و اههلاچ اب و اهمرک نیا نودب ار شقوشعم ریوصت ،هک یرگید

.تخانش دهاوخن یتح شتاضقانت و اهیدوگ

میظنت یرگید اب ار شدوخ اهلاس نیا مامت ،تسه شدای ات

ارچ ؟هدوب یرارصا هچ ؟ار شبایغ ،ار شناور ،ار شنت هدرک

؟هدنام هناگیب وا زا میجح یاهشوگ هشیمه

و دوریم ورف وا رد یزیچ هک ینامز یتح گرزب یاهشوگ

ضغب و عیسو وا زا یزیچ .دنکیم سح ار لاصتا کی یامرگ

.دنامیم هدروحن تسد ،دنامیم هرکاب ؛هدرک

هب یهتنم یاههرجنپ یور ندیصقر هلاب زا ار وا یزیچ هچ

لاصتا نیا رارکت هب ار وا یزیچ هچ ؟درادیم زاب اهور هدایپ

هتفگان یاهزار اب ییاهنت زا سرت ؟درادیماو »یرگید« تلآ هب

زا سرت ؟یلامش نیمزرس راک یلاش نانز یاههلان موجه و

؟ییاهنت

زا سرت !هدب وا هب ار تیاههناش ،هریخ هاگن تفج ود یه

یزیچ یتقو تیاههناش یور هدز همیخ نیبب ار شاییاهنت

ناوختسا و تسوپ نیج ود یور ،ینکیم نییاپ لااب وا رد ار

هب یاههصغ نیا !ینکیم ورف زیت یزیچ ،شاهداتفا قمر زا

ییاهنت یآ !ییاهنت یآ ؟ینکیمن سمل ار شاهتسشن یبرچ

؟ار شنتفگ

یرگید اب هک ییاهبش مامت رد هک نیمه ؟ییاهنتزا رارف مادک

زا ،رسپ متسه وت اب :دیوگب ،دشکب دایرف دراد تسود !دهدیم

.هناخ درگرب ،ورب اجنیا

یور زمرق یوبل یوب شایزییاپ یاهرصع هک یاهناخ نامه

یاهللام و تسین دوبک زونه رسپ یاهبل .دادیم ار یراخب

دایرف دراد تسود !راگنا هدنکن هاچ شیاهمشچ ریز دابآ بارس

.ورب اجنیا زا دنا هدیسرن هار زا نانک هاچ ات رسپ یه :دنزب

ناردپ هتفر داب رب یاهرورغ و مرش !یلامش نانز یاههیوم

دوخ گرم نشج رد راگنا اهنیا همه ،اولح یوب ،راکتیانج

.راگنا تسا شاهتفرگ ماذج

رد یزیچ ،دوشیم کیرات شیاهمشچ ،دنزب دایرف دهاوخیم

.دوشیم هایس شناهج ،دوریم نییاپ ،لااب شاهدعم

شراب هب ییوشتسد رد دنزیم شیاهمشچ هب رون هک هرابود

یدیپس .ینکیم راک هچ دنزیم دایرف هنیآ ،هتسشن اهکشا

ضغب مه هنیآ .یتسش تیاهکشا اب ار هدیشک هلام یاههرفح

وا رد هک ییاهمرک ،دناهدناشوپ ار شنت مامت راگنا .دنکیم

شنیلگنا ی»اهنم« هک ییاهمرک .دننکیم یرادربهدرپ صقر

شمگ ،درکیم راک هچ اجنیا رسپ نآ .دننکیم ریثکت وا رد ار

رگم یلامش نیمزرس رد اجنآ ،شیپ لاس یاهلاس مدوب هدرک

؟کتروص نآ دوب هدشن نفد

خیم راهچ ار وا هک ییاهدنب و رات همه نیا زا هتفرگ شسرت

.ییوشتسد رد دناهدرک

رد ناور و نت شیاس و دروخرب ،دوخاب ههجاوم نیرتیعقاو

و نایرع ،تسین اجنیا یرگید راگنا ،دتفیم قافتا ییوشتسد

رتکبس و کبس شیامن و فذح و بوکرس همه نیا زا اهر

یتقو ،دنکیم هبرجت ار ندیر درد یتقو تسرد ،دوشیم

ییاهوهق وا زا یزیچ ؛دنکیم رکف رسپ هب مادم ،دنزیم روز

یتسه ریذپان لمحت یکبس لثم یگدش کبس ،دنکیم هراوف

یاهدرد ،شیاهدرد هاگ داعیم نیا تلاوت .....اما تسا زیگنادرد

،ندرک سبح دوخ رد ار یزار درد ،ندش دورطم درد ،ندیر

دنکیم یعس .شیاهکشا و تلاوت ،ییاضرا دوخ یاهنکسم

اجنیا ار وا یرگید ایآ ،ار هدروخ ورف یاهمخز نیا همه ،دنیرب

نیا یه ،هدنامدوخ رد یاهنایذه نیا یه ؟دنیبیم مه

یوگ تفگ نیا زا دوشیمن صلاخ ارچ ؛دنیآیم اهگولونوم

یاههیرگ نیا همه ،دنیرب دنکیم یعس ؟دوخ رد یادصیب

یعس ،هدرک نفد نت رد یعونصم هدنخ اب هک ار قه قه

،هدنام اج وا رد هک یسوریو یاهنت یهمه ،دنیرب دنکیم

یاهمادنا یاههکتهکت ،ار ناور میجح یگدوسرف نیا دنیرب

نت زا ییاهزاگ لکش هب یگدوسرف نیا رگا ،ار رسپ هدرکمگ

دهاوخ دلوتم یاهچوک و ؟دوشیم دیمعت شناور دنزب نوریب

یارب دنزیم روز ؟دننک یقشاع وا رب رابنیا هک ینارسپ اب دش

زا ،اهداب مغ نیا نوریب دنزب رس ییاج زا دیاب ،یگدشصلاخ

دنگ یوب....تسد گر مه دیاش نوک خاروس زا ای ،غامد زا ،ناهد

یانعم زا هدش یهت یریذپرجاهم نویساروکد هب یگدوب رجاهم

چیه درگنیم شفارطا هب هجرد دون هاگن اب ،هداد برغ تشهب

ورف اب ارمه یعونصم داشگ اهدنخبل نیا لثم یمرک و ردوپ

.ار شنورد تاضقانت نیا دناشوپیمن شیاههنوگ یاهیگتفر

!راگنا تسا یاهناریقح هناقشاع یمومع شیامن یارجا لاح رد

یزیچ ؟ار ییایور و تخبشوخ قشاع ود شقن دننکیم رهاظت

نآ زا یزیچ ؟هدنام ناشیگدنز رد نارگید یارب ندرک یزاب زج

؟مینزیم فرح دوخ نیا ،دوخ مادک زا ؟دوخ نیا تسیچ ؟دوخ

یعس ،هدیسلاپ یاهیربلد و زیر یاههاگن ،لاگنچ و دراک صقر

ًلاامتحا هک ار شیامن نیا نتم یقیسوم دنک رهاظت دنکیم

...دربیم تذل و دنکیم شوگ تسا نووهتب یاهراک زا یکی

؟تسین رهاظت دیاش دنکیم رهاظت ار اهنیا همه هک تساهلاس

یزیچ ؟اهدومن نیمه ینعی ؟رهاظت نیمه ینعی یگدنز دیاش

؟دراد دوجو ناهج رد اهرهاظت و اهشیامن نیا زا نوریب

شنخان یاهکلا گنر زا رتنشور یمک هک شزمرق بارش کیپ

ضقانت رد قارب خرس یاهکلا هکدرادیم هگن یروط ار تسا

کی ؛دناخرچیم هک رس .دنک یرگاوغا شاهلصوحیب ناور اب

نیا نس نییاپ زا یسک دنکیم هلمح وا هب یزیچ ،راگنا هراب

و شتروص هب دشاب هدیشک گنچ رتفرطنآ زیم ود زا ،شیامن

رسپ نآ ،ار اهباقن نیا .دنک یرگاشفا ار تسوپ نیا هیلا هیلا

قشاع یاهکسام هب دشکیم گنچ شهاگن یاهتسد راگنا

رتفرطنآ زیم ود هک نامه ،رسپ نآ .نس یور تخبشوخ

.تسا هتسشن

یگدش نایرع ساسحا هعفد کی رتفرطنآ زیم ود رسپ هاگن زا

،دسانشیم راگنا ار هتسشن اجنآ هک رسپ نآ،رسپ نآ ؟دنکیم

.یرآ !دسانشیم

زا یاهرهچ تاقلام هیبش یزیچ ،دوریم رانک راگنا وا زا یزیچ

.شاهدش گرم قد هتشذگ

یاههلان یادص اج همه زا ،دوشیم عطق ناهگان نوهتب یقسوم

هبنشجنپ یاهرصع رد هک ییاهنامه زا ،دیآیم یلامش نانز

رد هدیچیپ اولح یوب ،دمآیم شیاهتسد رود رد یناتسربق

هب تسد ار اولح ینیس هک شوپ هایس ینز یاهتسد و اضف

تسرد راگنا اهنیا همه ،هدشزاوآ یاههیوم .دناخرچیم تسد

.دنتفرگ هناشن ار شایگنانز

زونه ینعی ؟دنکیم هچ اجنیا رسپ نآ ،هدش شاف راگنا یزیچ

گرم ناوج و هتفرگ ماذج دنتفگیم ؟هدرمن ینعی ؟دراد ناج

!هدش

رسپ نآ ؟تسیک یارب هرک اب هشیمه ناردام یاههیوم نیا سپ

ربارب رد ار شایگنانز ؟هتفرن لاوز هب زونه شیاهلوبلگ ینعی

یوب دنکیم زیت هک ار شماشم !دنکیم قارغا تیعقاو نیا

ار رسپ نآ نت یوب تمیق نارگ نلکدا تشپ و سپ زا شنت

39 38

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

ساسحا نودب درم یا ینکیم کرد ارم عقوم هچ

دیوگ یم نخس ناگتشذگ قطنم اب هک یسک یا

تایح ضبن زا یراع ،درادنپ یم ینز ارم و

هفطاع زا یراع

!دشک یمن سفن هک

درک یهاوخ کرد عقوم هچ

میتسه رگید یملاع رد ام هک

سانیا ان و انبل هن و متسه دنه هن نمو

متسه وت دننامه یناسنا ،نز نم هک درک یهاوخ کرد عقوم هچ

هب ار شتشونرس و تسا دوخ قح ناهاوخ و دراد لقع هک یناسنا

دراپس یمن یرگید

یتسه هلیبق یاه یرکف جک رد قرغ زونه هک یسک یا

ینکیم کرد ارم عقوم هچ

بلاط ار هبنپ زا هتشابنا یدوجوم هکلب دهاوخ یمن نز هک یسک یا

تسا

دنکیم کرد هن و دمهفیم یزیچ هن دوخ فارطا ملاع زا هک ینز

دنکیم وزرآ ار ینز نینچ وا

تشذگ نارود نآ اما

دوب سک همه و زیچ همه وا هک ینارود

دش یرپس میمت نبا و لهج وبا نارود

دندوب نادیم زات هکی قلاش و ریشمش و رجنخ هک هایس نارود نآ

دوبن شیب شوماخ یا همسجم نز و

یمیمصت هن و تشاد یرایتخا هن هک

دوب روگ و مگ شناشن و مان و

دش یرپس نارود نآ اما

مهدیمن نت یراوخ هب دعب هب نیا زا زگره ،زگره

مراذگ یم اپ ریز ار نیناوق نیا و

دننک درخ ارم هک مهد یمن هزاجا و

دنهد داب رب ار میاهوزرآ و

لاط و تارهاوج ششخرد اب ار وا دوشب هک متسین ینز رگید نم

یهد بیرف

اه یتلادع یب دض رب متسه ینافوط نم

دشکیمن تسد دوخ یاه هشیدنا زا هک متسه ینز نافوط نم

دزادنا یمن ریز هب رس ملظ ربارب رد زگره و

درک دهاوخ تمواقم نانچمه وا دشاب رت تخس راگزور هچ ره و

و راعشا رد هک تسا یرگید ناوج رعاش یردیح میرم

یهعماج رد نانز تلاکشم ات دنکیم شلات دوخ یاههدورس

یا هشوگ رد یو .دنک سکعنم ار ناتسزوخ ینونک رلااس درم

:دیوگیم نینچ شراعشا زا

کدوک کی دننامه

مدرک یور هدایز بش لد یاهیریگ هناهب رد

:دیوگیم نینچ وا راعشا زا یاهمجرت

نانآ وچ .یبایرد ار نلاد لها و درمناوج هک درگب یروط کلف یا

.دنرادن گنرین و یراک دب هب تداع

لاح ات هتشذگ زا برع نز رعش راتخاس و نابز

یبرع نابز یزاوها هجهل هب ابلاغ هتشذگ رد برع نز رعش

ای حیصف یبرع هب کیدزن یاههجهل زا هک دشیم هدورس

نانز صاخ هدمع روطب مه راعشا نیا کبس .تسا کیسلاک

.تسا رادروخرب نزو و هیفاق زا و هدوب

نونف یریگارف هب ناتسزوخ نانز و نارتخد ریخا یاهلاس رد

ناشن یصاخ یهقلاع نآ ندورس و حیصف یبرع نابز هب رعش

تلاکشم نایب یارب یاهلیسو ناونع هب نآ زا و دناهداد

.دناهدرک هدافتسا نانز راب تقر عضو و رلااسدرم یهعماج

،نادابآ دازآ هاگشناد رد برع تایبدا نابز هتشر سیسات زا دعب

تروص هب یبرع نابز یریگارف هب نارتخد زا یدایز دادعت

یراشرس یاهتیقفوم هب دنتسناوت و هتشامگ تمه کیمداکآ

ندومن لوحتم رد مه و لیصحت و سرد یهنیمز رد مه

تبسن ناتسزوخ یریاشع یهعماج شرگن عون و رکفت یهوحن

.دننک داجیا نانز هب

رد هک دنتسه ینانز هلمج زا یردیح میرم و یمیمت همطاف

رعش هصرع هب اپ یمتاخ تاحلاصا نارود دازآ یاضف دودحم

رد یلوحت دوخ ندمآ اب و دناهداهن ناتسزوخ برع تایبدا و

.دندومن داجیا ناتسزوخ نانز رعش عون رد و نیماضم

طباور دودح و بلاق رد رتشیب نانز رعش شیپ یدنچ ات

راتخاس لیلد هب نیا هتبلا و دوب فیرعت و مهف لباق یریاشع

نآ رب مکاح یداصتقا و یسایس طیارش و هعماج یعامتجا

رعش هصرع هب نز نارعاش زا یدیدج لسن دورو اب اما .تسا

زور لیاسم دروم رد یفاک یهاگآ و رکف حطس زا هک ،ناتسزوخ

رعش عون .درک رییغت هب عورش جیردت هب عضو نیا ،دنرادروخرب

حیصف یبرع نابز و هدش لیامتم ون رعش هب هیفاق اب رعش زا

.دیدرگ یبرع نابز یلحم یهجهل هب ندورس نیزگیاج

حوضو هب ناوتیم ،ریخا یاهلاس ناتسزوخ برع نانز رعش رد

جاور و درم و نز نایم یربارب داجیا یارب ششوک و شلات

و یاهلیبق یاهتنس و فارعا زا داقتنا و یتسنیمف یاههشیدنا

نانز نیا .دومن هدهاشم ار اهنآ نابیتشپ نامکاح یاهتسایس

لاون ریظن برع ناهج نز ناگدنسیون یاههشیدنا و راکفا زا

ریثات یسینرم همطاف و یرصم هتسجرب هدنسیون ،یوادعسلا

ضارتعا و داقتنا هب احیرص رعش زا هدافتسا اب نانز .دناهتفریذپ

.دناهتخادرپ هعماج رد مکاح یعامتجا و یسایس عضو هب

یاهرعش رد ناتسزوخ رد هتسجرب نارعاش زا یمیمت همطاف

رب طلسم رلااسدرم تیعضو زا ار دوخ راجزنا نحیرص دوخ

:تسا نینچ شراعشا زا دازآ یاهمجرت .دنکیم نایب هعماج

ینک یم کرد ارم عقوم هچ

هارمه بابر یاههمغن اب هک دیارسیم انعمرپ و زوس ناج راعشا

هب .دندوب شرسپ یارب یزمر مایپ یعون لماح راعشا نیا .دوب

کرد ار ردام ماغیپ ،دونشب ار راعشا نیا وا یزور هک دیما نیا

و دوشیم قفوم حوم ما تبقاع .ددرگ زاب دوخ رهش هب و دنک

.ددرگیم زاب وا دزن رسپ

دنچ زا همجرت .تسا هدنام یاج هب یناوارف راعشا حوم ما زا

:دیوگیم نینچ حوم ما زا تیب

ینک شومارف وت هک دشابن مدنبلد رسپ یا مرسپ

تسا تبرغ راید رد تردام هک

تسا نطو رد هچرگ

درم ریش و دوب رولاد هچرگ تردارب

.تسین هراچ تعاجش اب ار نآ و تسا یگریچ دادعت ینوزف اما

و ازع دننام ییاهتبسانم رد زین رضاح لاح رد حوم ما راعشا

.دوشیم هدناوخ زیزع ندروآ دای هب

رد هک تسرابتبرع رونخس نز رگید یفوع تنب هراگیج

ندوتس .درکیم یگدنز متسیب نرق لیاوا و مهدزون نرق رخاوا

هب نداهن جرا و تنایخ نتسناد مومذم و تورم و یراکتسرد

.تسا راعشا نیا هدمع نیماضم زا یناسنا تافص ریاس

41 40

ناریا رعش

ناتسزوخ برع نز و رعش

یئاسات رامع

:هچخیرات

ییارسرعش و یرونخس هب زابرید زا ناتسزوخ برع مدرم

زیگنا لد یاه همغن اب هتسویپ اهنآ یگدنز و دندوب فورعم

یزاوها ساون وبا نوچمه یناگرزب .تسا هتخیمآرد نخس

زا هزورما ،دنا هتساخرب راید نیا زا هک تیکس نبا و

سلجم رتمک .دنرادروخرب برع تایبدا رد یمهم هاگیاج

دوشیم رازگرب ناتسزوخ یاهاتسور و رهش رد یلفحم و

کیرش ار نارعاش و دنریگن تفلا و سنا رعش اب نآ رد هک

.دننکن دوخ یداش و مغ

یصاخ هاگیاج زا یناتسزوخ برع نز ،رعش یهصرع رد

هعماج یناور یاهراشف و تلاکشم .تسا رادروخرب

هدشن نآ عنام هنازور یاسرفتقاط یاهراک و رلااسدرم

بیصنیب نآ ندورس و یناوخ رعش زا برع نانز هک

رد رعش هب دنمقلاع و رادتسود و رعاش ،رونخس .دننامب

.تسه و هدوب رایسب رابت برع نانز نایم

راعشا یندوتس یتغلاب و تراهم اب برع نز نارعاش یخرب

زا راعشا نیا .دناهدرک قلخ شخبماهلا و انعمرپ ،ابیز رایسب

تشذگ هک دنرادروخرب یسح تفاطل و ییاویش ،ییابیز نانچ

اهنآ تیمها زا و دشکب اهنآ رب یگنهک رابغ هتسناوتن نامز

رد زورما هب ات راید نیا نامدرم هک ییاههدورس .دهاکب

وگزاب فلتخم یاهتیعقوم رد ناتسزوخ یهطخ یاج یاج

.دناهدش لیدبت لثملا برض هب زین اهنآ زا یتایبا و دننکیم

هتسیزیم یدلایم مهدزون نرق یادتبا رد هک دوب ینز "حوم ما"

یاهیندینش و اههتفگ ،بابر یاهاون و اهیرونخس وا زا و

.تسیقاب یناوارف

زا یکی هب لیصحت تهج اهنآ زا یکی .دوب دنزرف ود بحاص وا

هتشک نانزهار اب دربن رد مود رسپ .درک تمیزع قارع یاهرهش

وربور یدایز تلاکشم اب نامز نآ یهعماج رد حوم ما .دش

ترفاسم ،یطابترا تاناکما دوبمک لیلد هب نارود نآ رد .دش

میمصت حوم ما نیاربانب .دوبن رسیم -اهنت ینز یارب هژیو هب-

رد شرسپ هب ار شماغیپ رعش ندورس قیرط زا ات دریگیم

ندرک ظفح تبهوم مدرم نارود نآ رد ایوگ .دناسرب قارع

زا دعب ار یدایز راعشا دندوب رداق و دندادیم شرورپ ار رعش

.دننک لقن و ظفح ،ندینش

رعش ندورس هب و دریگیم تسد هب بابر ،دنزرف قارف رد حوم ما

و دوشیم فارطا یاهرهش و اهناتسهد نادرگرس .دزادرپیم

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

ناریا رعش

میدش تیاور هتسب یاه هلمج رد ام

ارهاظ هک یرلاات لخدم رب میراذگیم ماگ باتک زاغآ نامه زا

کی زا میراد یرصتخم ییبایزرا دصق نیگنس یاهماگ اب

ییمیدق شقنم شرف زا دیاب ،راذگ نیا رد و یمیوقت شرب

زار و زمر رپ راد هدرپ یاهراوید تیاور هب ات درکروبع یخیرات

دنکیم یعس رعاش هک میزایب تسد یناهج یهتسه رد هتفهن

:دهد ناشن ام هب دوخ صاخ و هدیچیپ تاراشا و تادیهمت اب

دنا هدییور هیراع یاه تسد هک ییاج

) 7 ص("مدیشک زرط هب یطخ

.هویش :مینکیم ادیپ ار تاغل نیا »زرط «یهملک یینعم رد

،هنوگ ،ناس ،قیرط ،بولسا ،،طمن ،زارط ،لمع رد يا هقیرط

یاهدرگش زا نیا .مدیمهفن ار ندش زرط اما .بیترت ،نول ،نوگ

اما .دیوگب دهاوخیم یزیچ نمتح هک تسا رعاش یینابز

راظتنا هب هتسب یاهرد تشپ رد ار هدنناوخ شاییوگ هدیچیپ

:رگید رطس اما .دراذگیم ینعم

نیا ایآ .!؟دنا هیراع اهتسد ارچ هک دوریمورف رکف هب هدنناوخ

رگم ،تفگ هنانز دوشیمن نابز نیا رد هک تسین انعم نآ هب

؟یریگب هیراع هب ار هنادرم مسرلا طخ هکنیا

نابز اب ساسا نیمه رب و یخیرات لصا نیا هب تسا هاگآ یوار

هنانز .تسا هتخادرپ نانز تیاکح هب هنادرم ارهاظ نحل و خیرات

خیرات رد نز تشونرس تیاور هب میمصت رعاش هک ارچ متفگ

.تسا هتفرگ نیمزرس نیا

.دنک هولج هدش باسح و هاگآدوخ دیابن یزیر همانرب نیا اما

شنحل و تسه هک دشاب دیاب توافتم شتیاور تلع نیمه هب

:تسه هک دشاب دیاب موهفمان هاگ و هدیچیپ

)8 ص( "تساهنت یحضلاو لثم و یبارض قاط ریز یلحر "

هدزای و هیکم ،دیجم نآرق هروس نیموس و دون یحضلاو

:رعش هعومجم ی هرابرد

تسولگ میاهزور نیا

یدمحا هاگپ

یمیحر بارهس

زاغآ لوا زا دشاب رتهب دیاش ،باتک نیا راعشا ییناوخزاب یارب

هنوگچ و نتفگ یارب دراد هچ یوار -رعاش مینیبب و مینک

:دیوگب هک دهاوخیم

مدش تاکز و مدروآ محر ابق یب عمج نیا رب"

دنتشادن نان و ناراب

)7 ص("مدرک یرعاش و زاب ار اهربا نیا رد

.دنهد ار قحتسم و شیورد عرش مکح هب هچنآ ینعی تاکز

وا هک تسا نیا رعاش روظنم ایآ.متفاین ار ندش تاکز ینعم اما

!؟تسا هدش تمسق ،نارگید یییاراد نوچ،زین

ار ربا مادک رد ،یوار و »دنرادن نان و ناراب « هک دننایک نانیا

؟!دنک یرعاش ات دنکیم زاب

شامعم لح دیلک ارهاظ هک هدیچیپ تیاهن یب تس یا همدقم

.تسه شندرک زاب ناکما هدنیارس دوخ تسد هب طقف

:رعش ِتیاکح اماو

یناتساد ای میشاب ربخ یب نآ زا ام هک دیوگیمن یزیچ رعش

دنکیم رادیب ام رد ار یزیچ نآ هکلب مینادن ام هک دیارسیمن

یهاگآ نآ اما ،می ربخ اب نآ زا ناج یاههیلا نیرتفرژ رد هک

و یحطس و ییانبور یاهیهاگآ هوبنا یهیلا ریز رد فرژ

هدش هدنار یرایشهان زرم هب و هدنام مُگ و هدیشوپ ،هنازور

نآ رد نابز اریز دبلطیمن ابیز نابز ،ربخ ای شرازگ کی تسا

نآ یب دناسرب ار یزیچ دیابیم و تسا ضحم تیرازبا رد اج

رد اما .دشورفب یاهولج ای دنایامنب یدوخ ،هنایم رد دوخ هک

هولج ات دباییم تصخر نابز هک تسا هنارعاش یهرازگ کی

یاهزیچ و ناهج و تس ییابیز دوهش تحاس ،اج نیا اریز دنک

هکلب،دوخ یوسارف رد یفده یارب یرازبا نوچمه هن ،نآ رد

.هنارعاش نابز و رعش یهبرجت رد تاذ یییابیز یلجت نوچمه

مکمک یلو ،دوب روطنیمه تدم کی ات .هدرک هیرگ حبص اتو

رکف .درک لوبق ییاروج کی تفگ دوشیم و دش یداع شارب

،درک شاتسرد یواکناور و نتفر رتکد اب دوشیم هک درکیم

ناتسود یهیقب یاههبرجت و هلاقم و کردم و لیلد اب نم یلو

نیا و درادن هدیاف یواکناور هک مدرک تباث شاهب ارگسنجمه

هب یجایتحا هک ،یمسج هن ،تسا یحور یرامیب هن هلاسم

.دشاب هتشاد رتکد

؟تسا هدرک قرف تردام و وت ی هطبار ایآ دعب هب زور نآ زا

هب یلو ،دنکیم دروخرب یداع هتشذگ لثم ،هدرکن یقرف

کی شاهاگن لوا یهتفه .تسا هدش لبق زا رتهب یمک مرظن

مکمک یلو ،مدیمهفیم مدوخ طقف هک ،تشاد یصاخ ِ مغ

اب یلومعم یروطنیا یتقو .تشگرب یگدنز یداع لاور هب

هک ییاج ات داد سفن هب دامتعا مهب ،درک دروخرب عوضوم

ناتسود و ییارگسنجمه دروم رد یتلااوس نم زا تاقوا یهاگ

تحار و سکلیر یلیخ مه نم ،دسرپیم مایارگسنجمه

.منکیم شانشور و مهدیم ار شاباوج

؟تسا هدش رتدب ؟تسا هدش رتهب

مراد هک نلاا .دنکیم هجوت مهب لبق زا رتشیب و هدش رتهب

عون و مردام هزونه هک زونه ،مهدیم ار تالاوس باوج

لوبق مدرکیمن رکف ادبا و لاصا نوچ ،مدرکن کرد ار شرکفت

دمهفب رگا ایادخ ،متفگیم هلاس کی نیا یوت شاهمه .دنک

یلو .نوریب دنکیم ترپ هناخ زا ار نم ای ،دنکیم قد امتح

.تسا هدش مرحم مایارب مه یلک هکلب ،دشن روطنیا اهنت هن

کرد ار وت شیارگ دنتسناوت یم وت ی هداوناخ رگا وت رظن هب

/نارومام یلامتحا بیسآ ربارب رد هک دوب نیا ناکما ،دننک

؟دننک تیامح وت زا ،تلود/هعماج

گنهرف کی ام یهعماج گنهرف نوچ ،دنتسناوتیمن هعماج رد

.دنراد ار ناشدوخ صاخ یبهذم راکفا مدرم و ،تسا یمیدق

ار شاتردق نوچ ،دنتسناوتیمن مه نارومام ای تلود ربارب رد

،دنریگب سکس نیح رد ار نم رگا ،لاثم ضرف رب .دنتشادن

مه ناتدوخ ،دننکیم تازاجم یشسرپ و ارچ و نوچ نودب

مادعا ای قلاش ییارگسنجمه مرج تازاجم هک دینادیم امتح

یتیعقوم نینچ رد بوخ ).دراد سکس عون هب یگتسب( .تسا

ییارگسنجمه زا ناشکرد هک مه ردقچ ره نم یهداوناخ

زا دنناوتیم روطچ ،دنشاب رکفنشور مه ردقچره ،دشاب بوخ

هب دنناوتیم ایآ ؟دننک تباث ار مایهانگیب و دننک تیامح نم

هک دننک یلاح امنناسنا و تسرپهدرم و داوسیب مدآ هدع کی

؟مدشن بکترم یمرج نم

غارچ یهیرشن زا لقن هب

نتوه اب وگتفگ یهمادا

مدرک باوخ میلست ار دوخ هناگ هچب یا هیرگ اب سپس

متفرگ لبق بش زا یتربع سرد حبص ماگنه و

مدرک ساسحا اه هتشذگ یسررب یارب یلیم ملد رد

تسا نم ی هدرسفا یئاهنت سنوم هک یاه هتشذگ

کی دننامه ار جنرطش یزاب ات مدرگیمرب هتشذگ هب لاس هد سپ

مریگب رس زا نیریش یاوعد

یبلق تیاضر نودب ار اهطورش و طرش یمامت هک دوب نینچ نیا و

منک یم لوبق

نابز یریگارف زا تیمورحم هک دسریم رظن هب نینچ نونکا

یلغش و یلیصحت یاهتیدودحم و )2( اههسردم رد یبرع

یاهبرع رلااس درم هعماج و یتینما هاگن اب یگنهامه رد نانز

.دنک شوماخ ار نانز تابلاطم دایرف هتسناوتن زگره ناتسزوخ

و هناخ کیرات جنک رد ار نانز هتسناوتن رایسب یاهتیدودحم

نانز .دراد هاگن نادرم هتسب شوگ و مشچ رادربنامرف و عیطم

هدرکن رظن فرص ندوب نز لیلد هب ناشیاهدادعتسا و قوقح زا

ندناتس زا ار نانز تسناوت دهاوخن اهراشف نیا زین هدنیآ رد .دنا

و یا هراوهام یاهلاناک هک نآ هژیو هب درادب زاب دوخ قوقح

ون یاههشیدنا و راکفا ،یمرگرس یاههمانرب رب هولاع تنرتنیا

.دناهدروآ ناغمرا هب دوخ اب زین ار

نز یاهتیصخش یاهمان لاون و دنه و سانیا .1 :تشونیپ

.دنتسه برع کیسلاک تایبدا هناقشاع یاهناتساد

ناتسریبد و یئامنهار عطقم رد هچرگ یبرع نابز .2 :تشونیپ

نآ شزومآ هویش اما دوشیم سیردت ناریا یاههسردم یمامت رد

ًلاماک سورد یاوتحم و نوتم و تسین رادروخرب ینادنچ هدزاب زا

.دراد یرایسب هلصاف برع زور تایبدا زا هک تسا نهک و یمیدق

همان هاگ

نانز یارب نانز زا ییا هیرشن

ناملآ رفوناه :راشتنا لحم

دیریگب سامت یناشن نیا اب هیرشن تفایرد یارب

hamayeshezanan@yahoo.de

43 42

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

تسین یا هلئسم هک نز و"

دش هناوید رهوج ی هکل هیبش

تسا نوناق فصن هک مردام و

ناخ میرک گرا رد رس هب مندیسر زا شیپ

)12 ص( ".تسشن بش رد

اب هطبار رد اجنیا اما .انشآ تسیریوصت ،نتسشن بش رد

نرق ناریا رد نانز خیرات زا تسیشرازگ ،هعطق نیا تیمامت

نانز ییعامتجا قوقح ندش لامیاپ هکنیا روآدای و مهدزای

:تسین یاهزات زیچ

)12 ص( "نابیطخ دننک یم کاپ ارم یاه هدرپ مامت بشما "

هرهچ ود امومع هک ناریا تایبدا رد نز تیاکح نامه زاب و

یاهتاکل ای تس ینتفاین تسد هک تس یریثا یقوشعم ای ؛دراد

:دشورفیم تذل هک

زشلارپ رد یهفرم توبات "

دریگب باق هتاکل رانک ار مسکع

کوپ یزغم و کورچ یاه نتاس و هیفلا یاه سکع نایم هک

) 14 ص( "موش ابیز

داجیا هک ییاهریوصت زا تسا راشرس ،رعش هعومجم نیا

رد رعاش طلست نیا ایآ اما .دنکیم هنارعاش یاهاضف

یهدهع زا ،یرابرد نیگنس میخف نابز یهبلغو یزاسریوصت

یارب ؟دیآیمرب ناهج زورما رعاش و رعاش زورما ناهج حیضوت

:تسب ار اهمشچ دیاب یهاگ ،ندید

) 15 ص( " مدوب نم تشذگ مه ام رس زا و تفر هک یدور "

ار وا ناوتیم .دریگیم هرهب خیر ات زا یدمحا هاگپ رعش

ای هنارکفنشور یاعدا هکنیا هب ،درک مهتم ندوب یخیرات هب

:دراد یتسینیمف

متفر یم ماب تشپ زا هرهاط لاح حرش رد قرغ

) 16 ص( دروخ یم ولتولت مغ زا ما هکت هکت ناخلیا غاب رد

،دنزب راجاق یهرود رد نز نارعاش ماع لتق زا یفرح هکنآ یب

نظ هب خیرات زا دنکیم هنارعاش و کاندرد یریوصت قلخ

کچوک یهدودحم رد اهنت...رمق...تبعل...رهوگ یتقو ؛رعش

.دنشاب رعاش دنراد هزاجاراجاق ییطخ یاههخسن

و ربا ،سنرقم یاههشیش نیب و دنکیم یگنت یتشه"یتقو

یقاتشم و دنزب یضیرم هب "تسا راچان یوار ،تسین ینامسآ

هچ ناوختسا یب هام اب دنادیمن رعاش و...دیایب باتفآ یطخ ات

هناخ ریز رد بش و دیاسیمن یمراط رب داب زج یتقو دنک

.دنامیم

تسینامسآ تیاکح دنوشیم ولگ هک ییاهزور نیا ناتساد

یتقو تسا هداتفا یوار کورچ یاهتسد یور کوپ ات هک

مس برض ریز هک دنکیم ار ییاهلسن تیاکح ،رعاش

.دندش دوبان و هدیهل لداع ناهاش یاههبرض

:دندز راحتنا هب تسد ،لاصیتسا و یناوتان رد هک اهنآ تیاکح

دوب ابفلا یب ردق نآ هدنیآ"

دنراذگب یتولخ یاج ار یگدنز هک

)10 ص( "دنکب یشکدوخ دیلوت ات

:ون لکش هب خیرات تیاور

یسرافو دوش یم هتشون غورد رد وا"

)10 ص("یرجق ی هوهق و دور یم ناریا تشونرس هب نایم رد کی

رارق غورد یهملک رانک رد یتقو ؛یسراف نابز زا ون یریبعت

هک تس یخیرات یاهغورد نامه یوار روظنم ایآ .دریگیم

نیا رد هک یبلاج ریبعت اما ؟دناهداد ام دروخ هب لاس رازه

یرجق یهوهق یهملک ندربراکب یهوحن هتفر راک هب رعش

)منادیم نم هک اجنآ ات(دوخ عون رد هک هلمج رخآ رد تس

یدوبان مه یرجق یهوهق تشونرس هک نیا .تسا ریظنیب

ناشتنوشخ و دادبتسا مغر یلع مه اهراجاق هک میدید و تس

یهوهق تشونرس هب میراچد زونه ام ارچ اما .دندش نوگنرس

:دنکیم رعاش هک تس یلاوس ؟یرجق

)10 ص( "تسیراج نم یگدرسفا رد یلسن"

هنارعاش تسیریوصت ،یگدرسفا رد یلسن ندوب یراج

دراد ییانعم ییناوخمه هک یا هروطسا یخیرات یتیاور و

نیا ییبدا و یا هروطسا خیرات رد کیژارت رصنع روضح اب

،دنا هتشاد یدژارت هب هقلاع زابرید زا نایناریا هک ارچ ،تکلمم

نایاپ یب ییدژارت زا یمک تسد مه ناش یگدنز دنچره

تس یرگید تشونرس ندوب نز اما .تسا هدوبن تنحم و جنر

:رتکاندرد و

منز نمو"

مدوخ تشذگرس هب نینظ

)11 ص( "میظعلادبع هاش ی هعقب رانک یریگلد ناریا

و دربیم لاوس ریز مه ار خیرات نیا ،یوار ،لاح نیع رد

دنیبیم یریگلد )هنانز مسا و روشک مسا( ناریا ار شدوخ

:دهدیم همادا و هعقب رانک

ناریا "

)11 ص( "ناهفصا یاه تبنم یوت هدیپت یرون

:دهد یم همادا و

بیط ی هیکت هیبش "

) 11 ص( " ناخ یفص یجاح دوگ و

وزج تیاهن رد هک )ناهنپ یییابیز( هدیپت یرون )نز( ناریا

:تسا دجسم و هناخ تانییزت و تاقلعتم

خیرات رد تنوشخ شیامن یارب ایآ ؟تسا قفوم دیدج تاملک

رقوم نینچ ینابز هب دوشیم ،کیئاکرآ و رلااسردپ یهعماج و

نیا هب باوج ؟تشون ضارتعا رد یرعش ،نیگنس و نطنطم و

تیاور هک رظن نیا زا یفنم .تبثم مه و تسا یفنم مه لاوس

شدوخ یهدیچیپ تیاور رد رعش نابز و دوشیم هقش هقش

رعاش هاگآدوخ هک دوشیم یا هنارعاش یاهنایذه هب لیدبت

.هدروآرد مظن هب

ییاهدابآاجکان هب ار رعش ،تاملک بوشآ هک رظن نیا زا تبثم

و هتشادن رظن رد زاغآ زا یوار دوخ دیاش هک دربیم

شا یخیرات ییهاگآ اب شنونج یهفاضاب وا کیتاموتاراتشون

تسد رد تسد رد تسد شا یوحن یاهنتسکش یهفاضاب

راک ،یزادرپ هنحص اما .دنزادرپیم هنحص قلخ هب رگیدمه

،هنحص قلخ رب هولاع یتسیابیم رعاش و تسا نایارس ناتساد

.دنکب زین ناهج قلخ و نابز قلخ ،نونج قلخ

هک نیا هب درک هاگن هکنآ یب دناوخ ار اهرعش نیا دوشیمن

:تسیک شا هدنسیون

دوب راز فلع نیمزرس نیا مدش یم هدورس نم هک یتقو

دنداتفا شناج هب دش تخرد یتقو

دننک یم تموکح هیاس ریز هک تسادیپ نم یاه هخاش لیکشت زا

تشادن تئارق چیه ،رهش نیا هنرگو

)8 ص( "دشن هدناوخ مداد راشف ار متسد هچ رگا

نز خیرات ،دسیونب ار شا یخیرات تشذگرس دهاوخیم یوار

،باوخ رد هنیمهت مکش زا هک تسه یناتساد همانهاش رد .ار

نیا هب ار متسر شیاز دامن اج نآ یسودرف .دیوریم یتخرد

هاگپ اجنیا .تسا هدروآ هنیمهت باوخ رد یا هروطسا لکش

یناریو ،دربب مان تخرد نآ و هروطسا نآ زا هک نآ یب یدمحا

لبمس ؛نز .شیاز زا شیپ ییناریو ؛دهدیم ناشن ار شا

نآ ؟ارچ .دنتفایم شناج هب دیازیم تخرد یتقو هک شیاز

هتشونان یاهیدیفس رد .دناوخ دوشیم ار دیوگیمن رعاش هچ

:میناوخیم هنوگ نیا

یا یتنس یهعماج رد نوچ ؛دوب نز هک دوب نیا شمرج

اتدعاق هنیمهت ،تس یسودرف ییتنس یهعماج یهمادا هک

.دیازب )رسپ دازون(نتمهت یتسیابیم

ینعی دوشیمن هدناوخ دنهدیم راشف ار شتسد هچ ره و

:هکارچ دوشب هدناوخ هک دنراذگیمن

)8 ص( "تس یسراف زا منک یم درد هچره نم

:دوش یم ریپ هدشن ناوج زونه ،)ناسنا(نز هک ینیمزرس رد

متسب یم هک ار گنج نیا ی یماظن یاه همکد

)9 ص( "دشریپ کدوک یناهج زور

دنا هدیشک نز ناهد زا نابز دنا هتسناوت ات نیمزرس نیا رد و

:دنا هدیشک رعاش موقلح زا نابز دنا هتسناوت ات و

)9 ص( ".متسه نابز نیا للا ی هرطاخ نم "

ماگنه ار باتک ای نآرق هک تس یا هیاپ لحر و تسا هیآ

هکس لوپ هک تس یسک بارض و دنراذگ يم نآ يور ندناوخ

نازوس بتک یانعم هب رعش نیا زا جتنم ریوصت ایآ .دنزیم

ار یرگید ییلیثمت ییخیرات یانعم ای ،تسا ناریا رد اهبرع

.دنک اقلا دهاوخیم

یهاگن ؛درک هاگن رطس ود نیا هب مه یرگید روج دوشیم اما

:تسا خیرات هب رعاش ضارتعا رگنایب هک

45 44

اهرد نیا تشپ

مدرب یرگید ناتسبد هب ار مطخ تسد و مدرک تشپ

دنا نم نیمزرس نارعاش هک اه نیا زا

)8 ص( "لهجوبا و اه یپسور ،اه یجاب

نارعاش ندرک یناگ همه و یوار ییمزج دروخرب نیا هتبلا

و نیمزرس نیا رعاش و نز تیمولظم هب همطل ،نیمزرس کی

یب و ییاور ثیدح هب ییاوتحم یکینکت یهمدص نینچمه

دوخ تیمولظم رد ار هدنناوخ ِنم و دنزیم ناتساد یهنافرط

،اهرعش نیا هک تسا نیا تسا ملسم هچ نآ ؛اما .دراذگیم اهنت

؟لیلد مادک هب ؟یمشخ هچ اما .نایصع رعش ،تسا مشخ رعش

:تسا ناور رعش ِنابز هاگ ؟نابز مادک اب ؟نایصع مادک

دنیآ یم همانهاش زا دیهش بسا همه نیا و ذیوعت همه نیا

یسودرف مردام

)9 ص( "دهد یم سرد یسراف تایبدا

رد درک هدنز ار یسراف هک یسودرف و .تسا شیاز دامن ردام

شیاز اساسا نوچ میوگیم هنانز ؛دز هنانز یراک هب تسد عقاو

رعاش نیا راک زا هجو نآ هب اج نیا رعاش و .هنانز تس یراک

نابز یهاگ .دوب هدرکن نیا زا شیپ سک چیه هک دنکیم هراشا

:تسا جنرغب رعاش

باوخ یب یرتش رب تسا هدرک زک هک یا هفیلخ"

)13 ص("دنک رپ ار گنت ثلثم نیا نم یاه قاس هک دنز یم دح

نیرتحرطم زا هک یرعاش ییفرعم رد مدیچ همدقم ار اجنیا ات

یهاگن مه اب .تسا هدوب ناریا رعش ریخا یاهلاس یاههرهچ

:رعاش نیا باتک نیلوا زا رعش نیرخآ هب مینکیم

دیشک لاوس نودب ار اه هدرپ هک ینز

داد بآ باوج نودب ار اهلگ و

دیسرپن چیه

یور باتک زا 64 ص(" منک هاگن ار ایند هبرقع مادک یور مهاوخ یم

)1378 پاچ ینایاپ لس

؟هدرک اهر ار لوا باتک یییاور و ناور نابز ،رعاش ارچ اما

ون یهاگن و اههدرپ ندیشک ،اههرجنپ ندرکزاب یارب دیاش

و نیگنس ،یمیدق ینابز هب رعاش ارچ .ناهج یاههبرقع هب

یهنارعاش یارجا رد یوار -رعاش ایآ !؟دیوگیم نخس نشخ

70هرامش ،نز یاوآ


70هرامش ،نز یاوآ

نیا رد .مینیبیم هعومجم نیا ییمامت رد ار شتاریثات هک

و هنانز یهزات ناهج نتخاس ییعس رد رعاش شلات ،هعومجم

و اهباق رد ،دسرب ماجرف هب هک نآ زا لبق ،نز یهزات فیرعت

دح زا شیب یلکش ،هدش هتخاس شیپ زا و یمیدق یاهبلاق

فیرعت ،رتشیب تخانش ناکما و دریگیم دوخ هب هدش رداکنآ

هدنناوخ نم زا ار هیلا رد هیلا قیمع یاهتنریبلا فشک و ون

روهقم ،نابز تسکش یاج هب هک تسین نینچنیا ایآ .دریگیم

.دشابن نینچ هک دشاب ؟!میاهدش وا یانشآرید و بیرفلد نینط

:تاقیلعت و تاحیضوت

دشکیم ازارد هب هلاقم نیا ییبدا تاحلاطصا یهمه حیضوت نوچ

ار تاحلاطصا نیا نیتلا مان اذل ،تسا جراخ راتفگ نیا هلصوح زا و

نیققحم یارب اهنآ یهعلاطم هک یعبانم نینچمه و مدروآ لیذ رد

.تسا دیفم رعش

scenery -1

epithet -2

personification -3

assonance -4

resonance -5

alliteration -6

imagination -7

synaesthesia -8

metaphor -9

metonymy -10

مداتسرف نامسآ نیا ی یکاپ هب ار وا

) 32 ص( ...دوب دج یب و رابت یهوک ،هداز یپسور

مداتسرف نامسآ نیا ی یکاپ هب هک یرعش

ای

) 33 ص( درک یم هشحاف بابلا قد

:درادن مه شرعش تاجن هب یدیما ،یدیماان عاضوا نیا رد و

مرعش ،ما هچب و

) 34 ص( تسا هدنام وقاچ یاه هنادند نایم

زا یشخب زین هاگ و تسا رازبا یهاگ نابز ،یدمحا هاگپرعش رد

دهد لاقتنا ار ینیماضم ات دیوگیم رعش وا .تسا فده دوخ

یرنه یرثا ات دسیونیم هاگ و؛دنیرفایب ار یتاساسحا اتح ای و

رعاش فده زا یشخب ،نابز نیاربانب ؛دزاسب نآ ینابز عون زا

یزاب نیا و دزادرپیم یزاب هب نابز اب یعون هب رعاش .دوشیم

نهذ نایلغ ،اهرطس نیا یلابلا رد .تسوا دوصقم ،نیریش

زا ینابز تردق و ییوگ هبنلس هبملق هب لیم و مینیبیم رتمک

هب .دشکیم کرس ،هدنهدرازآ یزرط هب یهاگ اهرعش یلابلا

و دزغلیم گنهآ یوس هب شرعش هاگ هک تسا رطاخ نیمه

هچوک ،نز خیرات تیاکح و عیاقو و قیاقح تبث یوس هب هاگ

نیا لکشم .رابرد بتاک ییشنم درم نابز زا مه نآ ،رازاب و

،دشاب رعاش تراهمزا یشان هک نآ زا شیب ،راک نیا هک تسا

گنهآ و یسراف ییلزغترعش یییانغتسا تیهام زا هتساخرب

هعلاطم یهجیتن نینچمه و تسا یسراف کیسلاک رثن نطنطم

تسا کیسلاک نوتم رد اهرعش نیا یهدنسیون رمتسمرورم و

نز یاوآ راشتنا ی هما دا یارب

!میرا د زاین امش یاه تیامح و یراکمه هب

.دینک هعجارم نز یاوآ تیاس هب ای و هیرشن و د ی هحفص هب کارتشا طیارش زا یهاگآ یارب

!دیناسر یرای نآ راشتنا هب نز یاوآ ی هنلااس کارتشا اب

Facebook: Avaye Zan

www.avayezan.org

ریغ لکش هب راکنیا ای دنکیم حرطم هزرابم دراکلاپ ناونع هب

؟تسا هتفر راک هب یفیصوت رتشیب و یعافتنا

) 28 ص( خیرات هب میور یم و میریگ یم ار اه ناکد نیا ی هتسار

یمیدق تایاکح ییزاسزاب رد یوار خلت زنط هب دینک هاگن و

ات تسا هتفر و تسا هدرک مغ و هتفرگ ار شا ییاهنت وا هک

.دوریم رس هک تخل رمک یب یایرد و داب و دور ات ،کاخ

تسا هتفر راگنا شنت غاب مامت دنکیم زاب مشچ رعاش یتقو

،دزادنایم رس هچره و دنلب و کیرات و زیولاگ و زیخهنیس

هبارش هک گنهآ یب یاههدرپ رب دوشیم یلها و فاب تسد

ترفن رود رد دنیبیم ضیرم ینابز همانهاش رد .دشکیم

نادهاک ،هصقلا هک دهدیم دایرف اما .ناولهپ یهریاد زیگنا

و شوغآ هک تسا ناریا ،همه نیا اب دنادیم و تساج نیا نم

یب اپ یاههشیر زا غورد رس قرف زا دنچره تسا بآ و هفولع

هچ ،داب رد هبل یب یاههلاک زنط ریز ،بیرغ یاهیبیب ،ناج

هیرگ مارآ و تسا لیف وا هک یتقو ،ار وا دنشکیم هنایشحو

هک یاهیرگ یاج رد بورغ تشه اب ندرک یگدنز .دنکیم

یاوه یتقو دوشیم رید و ایرد ییدود یاوه رد تسا دایز

.ددنبیم تخرد هرد هب بش و دوشیم هدرب نماد ریز هب کاپ

:تسا هدش رید زیچ همه یارب راگنا اما

دشرید...و میرادرب ار اه بل

دریگب باتفآ و بآ یه مایلاخ یاج یور و

دشرید...و ار ناریا میدرک لغب هریگ و ریگ اب

) 21 ص( "تفر از رس یگدنز یاه نار و

زا عقاو رد هک ،ندربراک هب مسا دروم رد ار یلیضفت تفص

،ییابیز نیح رد دناوتیم و تس یتسینردم تسپ یاهدرگش

ینعی هک " تایبدا مرتردام " :دنزب تیاور تقادص هب هبرض

هب شا همادا دنچره ؛تسا مردام مدوخ ردام زا رتشیب تایبدا

:تسابیز یا هدیروش و هنارعاش زرط

47 46

تسا ه دش رشتنم 1991 لاس زا نز یاوآ ی هیرشن

!نک هاگن یفوص

تسا نم تایبدا همه اهنیا

غورد و تسا غورد همه

) 30 ص( موش یم تشز شتاملک زا هک ی »هیفام هیف «

و تسوا یهناداقن و قلاخ نهذ شرگنرگنایب ،رعاش نحل

یلو .هزات ینابز و ون یناهج نتفای یارب ششلات

:دنکیم فارتعا نانچمه و دنادیم وا

دوبن ناشورف هبنپ رازاب هب یسک

رهش نیا رد تسین هسرپ هب یکی

تسین تخیر یم و دش یم هراپ هک یکی مدنبندرگ رد

) 30 ص( تسا هدرم »ایمیک « هفرغ رد

:قشع زا وا تشادرب هب دینک هاگن و

دنرقف تعامج

دنلام یم بورغ رب لگِ

دنزرا یم هچره هب نانیا

) 30 ص( دنزرو یم قشع

داجیا هب قفوم ،قشع زا نهک فیرعت ندرک حرطم اب یوار

دوشیم عقاو رد و .دوشیمن مه قشع زا ینیون ریوصت

رود .تساج نیمه رد شرعش فعض هطقن نیرتگرزب تفگ

زا ،دوش کیدزن دوصقم هب هک نآ زا شیپ هک تسیلسلست

.دطلغیم نییاپ هب هندرگ

زا یرایسبزا شایرعش ریواصت تخاس رد یدمحا هاگپ

:هلمج زا دنکیم هدافتسا هنارعاش ییظلفل عیانص تاناکما

)2(تاحلاطصا «زا هدافتسا ؛ )1( »یزاس هنحص وزادنا مشچ«

»اهصخشت« ،دیدج و میدق

»ییارآ جاو «و )5( »اهسنانوزر «و )4( »اهسنانوسآ« و )3(

،)7( »ریوصت«و ) 6( »نویسارتیلا« ای

....و )10(»زاجم «،)9(»هراعتسا «،)8(»یزیماسح «

ایآ ،نونف نیا یهمه زا وا یهدافتسا هک تسا نیا شسرپ

و دهد تاجن شاشتغا زا ار شرعش هتسناوت

تمس هب ار دنلب یهعطق نیا رد حرطم یاهشسرپ یمامت

تیعقوم فیرعت رد رعاش ؟دهد قوس شدوخ زا رترب ییانعم

:ینیع هن و ینهذ هن ،دسریمن یاهجیتن هب شرعش

تسوا دننز یم شحاوف هب ور هک یا هراقن

،کشا زا شنماد و

) 23 ص( "...غورد سیخ

اجنآ ،تساهنتفگن رد یدمحا هاگپ رعش رد توق طاقن زا یکی

تیاور ییقاب و دراذگیم هطقن هس هک اجنآ ،دیوگیمن هک

راتشون هنوگ نیا هب نم و .دراذگیم هدنناوخ یهدهعرب ار

!قلاخ راتشون ؛میوگیم

وا یاههیوگاو .دراذگیم یلاخ ار هتفگان یاهفرح یاج رعاش

نیگنهآریغ و تخمز یتح هاگ و هدیرب هدیرب و عطقنم عون زا

و نشخ هاگ و تسابیز هاگ هک نزو و هیفاق تیاعر اب تسا

.تخمز

هعومجم تیلک هب دناوتیم شیاهرعش رد یراعش تلاح یهاگ

:دنزب همدص

:دچیپب ینز یاه هراوشوگ رد میادص و زارد نلااد زا مرذگب"

) 25 ص( " »نز «

هولج رتهدنز یارب و تس یخیرات شدرگ کی باتک نیا مامت

ایآ .هدش هدافتسا مه کیسلاک نابز زا مرجلا ،عیاقو نداد

و یعامتجا و یملاک تردق لامعا یارب ار نونف نیا زا هدافتسا

70هرامش ،نز یاوآ


AVAYE ZAN

IRANIAN WOMEN´S VOICE

،یناریا نانز دازآ نوبیرت نز یاوآ ی هیرشن

ی دازآ عفا دم و نانز لقتسم شبنج هب دنمرواب

.ت سا نا یب طر ش و دیق یب ی دازآ و ه دیقع

کارتشا و یتاعوبطم یراکمه ،یلام تیامح اب

! دیناسر یرای نز یاوآ فا دها هب هیرشن

WOMEN´S BULLETIN

ISSN: 0804-8134

No. 70

Winter 2010/11

In focus this issue:

Homosexuality and Homophobia.

EDITOR: Sholeh Irani

PRICE: 3 ISSUES: 140 KR, 35 USD

THIS ISSUE: 40 KR, 5 USD

Bank Account: Nordbanken, 56856-8

ADDRESS: AVAYE ZAN, BOX 5125,

163 05 SPÅNGA, Sweden

Home page: www.avayezan.org

avayezan@gmail.com

By:

Fereshte Adli, Mahmoud Pourbagher

More magazines by this user
Similar magazines