مردان فمینیست - ketab farsi

jenseyatvajameh.files.wordpress.com

مردان فمینیست - ketab farsi

نز یا وآ

نادرم

تسینیمف

رایع مامت یگنج

سنج ود نایم

2011 لاس ناتسمز/زییاپ ،73/72هرامش

وروی 4 ،رلا د 5 ،نورک 40 :هرامش نیا یاهب

اپورا بلق رد


ریب درس اب سامت

Avaye Zan, Box 5125,

163 05 Spånga, Sweden

avayezan@gmail.com

Face Book: Avaye Zan

Tel: 0046 70 7228083

www.avayezan.org

روپ نیسح هللا . . .نردم یراد هدرب و اشحف 11-3

یناهج یراد هدرب...!تسا ناسنا تراجت نت شورف و دیرخ...اشاپ لثم

.س مرکا ،نلادرا نیریش . . .!؟متسه تسینیمف نعقاو نم ایآ 14

ینیما هیسآ زا رعش 15

یکلم دیجم اب وگتفگ. . .یناریا و تسینیمف ،درم 18

ناتسکاپ و رصم ،دئوس زا درم هس اب وگتفگ . . .؟ارچ؟تسینیمف !درم 20

دلاِف لکیام . . .یگنادرم هب رذگ 24

نرگ گرب ناهوی . . .یدئوس درم کی هاگن زا مسینمف 32

کوان انین . . .؟ناریا رد درم تسینیمف 36

نادرم یارب هتکن 12 39

؟سنج ود نایم رایع مامت گنج 40

نایونزغ دمحم ...اهلکآ شاد 44

یدوسا اسیرپ...یناریا نانز مشخ :هاگدید 46

یناریا هلعش... هیاپ یب یاه یریگ هجیتن ،تسردان تایضرف :هاگدید 50

یدباع زانهم ...ناریا يشیامن و بوتکم يبدا راثآ رد ددجم جاودزا 58

نیما دازرهش...انمت زا هدرپ 9 همانشیامن رد ،رییغت و اقب یژتارتسا ،یقارع نانز 66

.دنک يم لابقتسا نانز لئاسم رد نارظنبحاص و نادنمهقلاع یهمه یراکمه زا نز یاوآ

.تسین ناگدننادرگ رظن امازلا و تسا ناگدنسیون تارظن رگنایب نز یاوآ رد جردنم بلاطم و راثآ

.تسا زاجم هدنسیون مان و عبنم رکذ اب نز یاوآ بلاطم لقن

.دریذپیمن ه دش رشتنم روشک زا جراخ یسراف یاهتیاس و تایرشن رگید رد هک ار یبلاطم نز یاوآ

.دینک لاسرا ام یارب لیم -یا اب و هدرک پیات هباشم یاههمانرب ای و دروو یرتویپماک یهمانرب اب ار دوخ یلاسرا بلاطم

نز یا وآ

2012 ناتسمز ،73-72 هرامش

ریب درس

یناریا هلعش

کارتشا و عیزوت ری دم

ینا دمه نیورپ

ناراکمه و ناگدنسیون

:هرامش نیا

ی دوسا اسیرپ

یراختفا لایژ

نلادرا نیریش

ینیما هیسآ

.س مرکا

نیما دازرهش

نرگ گرب ناهوی

روپ نیسح هللا

.س مرکا

کرلاک نایارب

دلا ِ ف لکیام

کوان انین

:زا رکشت اب

نامحر قرات

یدباع زانهم

نایونزغ دمحم

یکلم دیجم

عدیم قرات

ISSN: 0804-8134

کارتشا

:2012لاس ر د تسپ ی هنیزه باستحا اب هرامش 3کارتشا یاهب

. ر لا د 50 :ا داناک و ایلارتسا ،اکیرمآ .وروی 25 اپورا .نورک 150یوانی دناکسا :ناملآ و ژورن ، دئوس زا

.تسپ ی هنیزه طقف :ناتسکاپ و ناریا ،هیکرت

. دینک زیراو 56856 8-یتسپ باسح هب ار دوخ کارتشا قح دئوس ر د

یکناب باسح هرامش

Bank Account: 99 604200 5685 68, IBAN: SE19 9500 0099 6042 0056 8568

BIC-kod (SWIFT-address): NDEASESS


73/72 هرامش ،نز یاوآ

3

تیولوا و یرادهیامرس ماظن هب ضارتعا رد هک »تسا

هار هب یدلایم دون یههد رد ،تیرشب عفانم رب دوس دایدزا

.تشاک ار تیرتسا لاو لاغشا یضارتعا شبنج رذب داتفا

یریگ لکش اب هناریگیپ هزرابم و یهدنامزاس یهویش

ناسکی تکراشم لصا تیاعر قیرط زا زکرمتم یربهر

،تیرتسا لاو لاغشا شبنج رد اهیریگمیمصت رد همه

و یتسینیمف شبنج هک تسا یرذب لصاح کشیب

کیشراریه راتخاس نافلاخم و ویتانرتلآ یسایس یاهورین

.دنا هتشاک هعماج هاگآ ریمض رد یدلایم تصش ههد زا

و ریرحت نادیم دربن هک درک شومارف ناوتیمن هتبلا و

یزور هنابش 18 رد مدرم یهدنامزاسدوخ یابیز یهبرجت

تیرتسا لاو شبنج شخب ماهلا ،دنازرل ار برع ناهج هک

.تسا هدوب

یور و یفاذق میژر ینوگنرس اب :برع ناهج یاه بلاقنا

وتان یماظن یاهورین کمک اب هک یتقوم تلود ندمآ راک

رتشیب هچ ره لقتسم یاههناسر ،تفرگ تسد رد ار تردق

گنج زا یشان یناریو و تایانج داعبا زا هدرپ دنتسناوت

.دنرادرب وتان یاهامیپاوه یاهنارابمب یرای هب یلخاد

یگنج یاه یناریو یزاسزاب هک دوشیم هدز نیمخت

لحم زا شجراخم هک دیماجنا دهاوخ لوط هب لاس هد

نوچ ییاهروشک دزن یبیل مدرم هدش زیرف یاهییاراد

اضما شیپ زا یاهدادرارق هک یبرغ یاهتکرش هب هسنارف

ناشن قیاقح .دش دهاوخ تخادرپ ،دنراد تسرد رد هدش

تقوم یاروش یاهورین کانلوه یاهباسح هیوست زا

یفاذق ماظن راداوه طلغ ای تسار هب هک یناسک اب یبیل

5000 زا یبیل نانز یاهنامزاس .دوب دندشیم هتشاگنا

زا معا فلتخم یاهورین طسوت هتفرگ رارق زواجت دروم نز

مه تقوم یاروش ربهر .دنهدیم ربخ شنافلاخم و یفاذق

هک درک ملاعا یفاذق زا سپ یهرود یزوریپ قطن نیلوا رد

میظنت تعیرش ماکحا ساسا رب دیاب یبیل دیدج نیناوق

نادرم ینز دنچ تیدودحم وغل زا هنومن ناونع هب و هدش

رد هاگچیه نادرم ینز دنچ .درب مان یکناب ماظن رییغت و

و لوا رسمه یهزاجا هب دودحم هکلب دوبن عونمم یبیل

یاروش نارادفرط نونکا .دوب یرادا تاررقم یخرب یارجا

هرکاب نز راب کی هک لومتم نادرم هک دنیوگیم تقوم

زواجت دروم نانز ینوناق عنام نودب دنناوتب دیاب دناهتفرگ

مغریلع ،بیترت نیدب .دنروآ رد دوخ دقع هب ار هتفرگ

یاهزور نیرتتخس رد نانز تیمها اب و عیسو تکراشم

هکلب یبیل بلاقنا نانامرهق ناونع هب هن ،نانآ اب ،تازرابم

.دوش یم راتفر یگنج میانغ ناونع هب

40 یارآ یرترب اب سنوت ناسسوم سلجم تاباختنا

نب میژر یهرود رد هک داهنلا یملاسا بزح یدصرد

رارق رازآ و مادعا و هجنکش دروم شیاضعا و عونمم یلع

زا دصرد 22 .دش ایند مدرم ینارگن بجوم دندوب هتفرگ

یلو .تفرگ قلعت نانز هب ناسسوم سلجم یاهیسرک

داهنلا یملاسا بزح زا هدنیامن نز 49 عومجم زا نز 42

رد ار نانز ،بازحارگید هک ینعم نیدب .دندش باختنا

مغریلع .دندوب هدادن رارق دوخ یتاباختنا یاهتسیل ردص

ایند و روشک مدرم هب سنوت یملاسا بزح ناگدنیامن هکنیا

یاهنامزاس اما دنتسین ارگداینب هک دنهدیم نانیمطا

یدعت هنوگ ره تروص رد هک دناهدرک ملاعا سنوت نانز

سلجم .دمآ دنهاوخ اهنابایخ هب هرابود نانز قوقح هب

ار سنوت دیدج یساسا نوناق تسا رارق سنوت ناسسوم

نیا رد یسرک بحاص یسایس بازحارگید ،دنک میظنت

یاهیدازآ و نانز قوقح یهلئسم هک دنیوگیم ناملراپ

یهدنیآ .تشذگ دنهاوخن نآ زا هک تسا یزمرق طخ نانآ

شبنج هک داد دهاوخ ناشن یبرع یاهروشک رد کیدزن

نانز قوقح زا عافد ناوت دح هچ ات اهروشک نیا رد نانز

تابجوم و ترورض نونکا مه زا هک ییا هلئسم .دنراد ار

هداد شیازفا ار نانز لئاسم لوح ییاهقطنم یاهیراکمه

.تسا

2011 ربماون ،یناریا هلعش

نانز شقن و تکلاف رد یناهج ،مطلاترد یماظن

تعفنم یرادربهرهب لباق و هدش هتخانش یناهج داعبا رد

هدهع هب ار یمهم یخیرات تیلوئسم ،تسه هنابلط

.دراذگیم نانز لئاسم نارگشنک

خیرات زا ههرب نیا طیارش ندوب ریطخ و یگ هدیچیپ

یسایس رظن راهظا ره هک دنک یم باجیا نامروشک

تشونرس دروم رد نانز شبنج نارگشنک بناج زا

لوح قفاوت عون ره و روشک نیا مدرم ی هدنیآ و

تیاهن و ساوسو اب ،یسایس لئاسم و اه یراکمه

یهیدب .دریگ ماجنا یسایس و یقلاخا تیلوئسم

ثحب و هاگدید ی هئارا و رظن راهظا قح هک تسا

و ظوفحم همه یارب هشیدنا و نایب یدازآ هب انب

تیاعر اما .تسا شیپ زا رت یرورض یتح شتیاعر

تاطابترا یتح و اه یرگ یبلا ،اه تیلاعف تیفافش

یارب یجراخ و یلخاد تردق عجارم اب یصخش

تیمها شیپ زا شیب هزورما نانز شبنج نارگشنک

و هرکاذم ،فلاتئا ،توعد ،رظن راهظا عون ره .دبای یم

»ناریا نانز شبنج« مان تحت تسد نیا زا یلئاسم

ی هطیح رد ،»ناریا نانز« بناج زا یگدنیامن هب ای و

شبنج یاه هورگ ای و نارگشنک زا کی چیه رایتخا

لوصا هب دنبیاپ هورگ ای درف چیه .تسین نانز

»نانز شبنج« مان هب هک تسین زاجم کیتارکمد

تسا یهیدب .دهد ماجنا یمادقا ای و دیوگب نخس

یماسا زا هدافتسا اب هک دنراتخم اه هورگ و دارفا هک

و دنریگب یمیمصت ره دوخ ینامزاس تارایتخا و

مان هب یریگ تهج و میمصت عون ره اما .دننک ملاعا

،اه هورگ ی همه قفاوت اب دیاب »ناریا نانز شبنج«

هک ،شبنج نیا لاعف دارفا و اه نامزاس ،اه نمجنا

لئاسم ی هدنشوک و لاعف ینیع و یعقاو یانعم هب

ی هسورپ کی یط ،دنا هدوب نانز یاه یدازآ و قوقح

.دریگ تروص کیتارکمد

تیعقوم یناهج یداصتقا نارحب :یداصتقا نارحب

هدرک فیعضت رتشیب هچ ره ار نانز یعامتجا و یداصتقا

مینیبیم ینشور هب یناهج یداصتقا نارحب جوا رد .تسا

رقف هب ،نادرم زا یرتشیب دادعت و تعرس اب نانز هک

یاینرفیلاک دنمتورث تلایا رد .دنوشیم هدنار تکلاف و

یلام یاهکمک نودب هک یناسک زا دصرد 78 اکیرمآ

نز دنیآیمن رب ناشیگدنز یهرادا ی هدهع زا هژیو

ار ارقف لک زا دصرد 54 نانز اکیرمآ رسارس رد .دنتسه

،نانوی یهدز نارحب روشک رد اههناسر .دنهدیم لیکشت

یناکدوک زا ،یگدنز یلااب نونک ات درادناتسا اب یروشک

.دنهدیم ربخ دننکیم فعض یگنسرگ زا سرادم رد هک

هب ناشناکدوک یهیذغت یارب دنروبجم ناردام یرایسب

مدرم ینلاوط یاه فص اههناسر .دننک هعجارم اهاسیلک

هیریخ یاذغ هدعو کی نتفرگ یارب هک دنهدیم ناشن ار

.دنوشیم لیکشت نانوی یاهرهش رد

تیرثکا و ناداوسیب مراهچ هس نانز هک یناهج ماظن رد

یداصتقا عاضوا تماخو ،دنهدیم لیکشت ارنآ یارقف

هتشذگ زا شیب ،یشک تضایر یاهتسایس لیمحت و

دهاوخ قیمعت ار تیسنج یانبم رب یتاقبط فاکش

لیصحت زا رتشیب هچ ره ار نانز ،دایدزا هب ور رقف .دیشخب

و جاودزا هب رما نیا .تشاد دهاوخ زاب تفرشیپ و راک و

رد راک رازاب زا فذح هجیتنرد و نانز سردوز یگهلماح

گنز هک ییاهلئسم .دش دهاوخ رجنم یتآ یاه لاس

.تسا نانز یناهج شبنج یارب یدج یرطخ

لاو لاغشا شبنج :یتعنص یاهروشک رد تازرابم

اکیرمآ و اپورا هک یتاضارتعا جوم نآ لابند هب و تیرتسا

هچنآ .اما .دوب هناریگلفاغ یرایسب یارب هتفرگ رب رد ار

اب تفلاخم رد ییاپورا یاهروشک و هدحتم تلاایا رد

خر روحم دوس داصتقا ماظن و یصوصخ یاهتکرش

رد هک تسا ییاهشبنج یقطنم یهمادا ،دهدیم

.دناهدوب یهدنامزاس لاح رد ناهج رد ریخا یاهلاس

نکمم رگید یناهج« راعش اب یعامتجا موروف شبنج

رابخا ،پاچ یارب نز یاوآ یهرامش نیا لاسرا ماگنه ات

تاعوضوم نیرتغاد ،هقباسمک یسایس و یداصتقا نارحب

کی زا .تسا مدرم نایم ثحب و یللملانیب یاههناسر

یدلایم تسیب ی ههد زا یداصتقا نارحب نیرتگرزب وس

نیرتهقباسمک وس رگید زا و هتفرگ ار مدرم نابیرگ

.دنکیمن اهر ار نارادمتردق نابیرگ ،تابلاقنا و تاضارتعا

تازاوم هب یناهج یداصتقا نارحب تاریثات دهاش ،ناریا رد

.میتسه یبرغ یاهروشک بناج زا دنمفده یداصتقا میرحت

هبور مدرم یضارتعا شبنج دوکر و بوکرس اب وس کی زا

یماظن یهلخادم یاههمزمز اب وس رگید زا و میتسه ور

.شایناریا نیکرتشم یهارمه و لییارسا رارصا هب وتان

ماظن تیمکاح هدس دنچ خیرات هژیو هب و رشب خیرات

یاهتردق لومعم شور هک تسا هداد ناشن ،یرادهیامرس

یداصتقا یاهنارحب زا تفر نورب هار هک تسا نیا مکاح

میسقتزاب و گنج .دننک راومه یشکنوشق و گنج اب ار

یاهمرها نیرتهنایشحو و نیرتیودب زا ،عبانم و مئانغ

اما .تسا هدوب رلااسردپ خیرات تردق زکرمت و یزودنا لام

میلست ،تسود حلص و یقرتم یاهورین هک ینعم نادب هن

گرزب یاهتردق قفاوت و تامیمصت ،یخیرات ریدقت

نیا نایم رد.دنراذگیم تسد یور تسد و دنوشیم

،گنج و یناریو ،شحوت اب هلباقم رد نانز شقن ،اهورین

یسایس و یعامتجا تیعقوم ندش رتهتسجرب هب هجوت اب

شیب ،ناریا یهژیو طیارش رد و ریخا یاهههد یط نانآ

.تسا هدش هتسجرب ،یرگید نامز ره زا

نیا شراگن ماگنه رد :ناریا هب یماظن ی هلمح رطخ

قفاوت بلج یارب تارکاذم و اهینزهنامگ ،بلطم

هب یماظن یهلمح یارب ییاهقطنم و یبرغ یاهتلود

.تسا ییایناتیرب و یلییارسا یاههناسر رتیت رس ناریا

ندش ییاهناسر و تامادقا نیا یسایس نارسفم یرایسب

رب راشف شیازفا روظنم هب یناور گنج زا یشخب ار نآ

ینغ نتخاس فقوتم شریذپ یارب یملاسا یروهمج

هب یماظن یهلمح هک دندقتعم و دننادیم مویناروا یزاس

رب یتح و تسین برغ یداصتقا نارحب لح عفن هب ناریا

یمومع راکفا یزاسهدامآ دنور دنچره دیازفایم نآ داعبا

ناریا هب یماظن هلمح نداد هولج لوقعم و شریذپ یارب

هدروخ دیلک لخاد رد یتح تساهتدم ،دعاسم دعوم رد

و دعتسم یسایس یاهورین یخرب تیاضر بلج ،تسا

اب هنیمز نیا رد ناشیراکمه و یناریا تردق یهنشت

رد ینلع باتزاب اما ،دریگیم تروص هدرپ تشپ هکنآ

نایم نیا رد .تسا هتشاد ییاهناسر نانخس و اههتشاگن

هدرپ تشپ تارکاذم دوجو اب زین یملاسا یروهمج نارس

یهیداحتا و اکیرمآ تلود اب ییاهقطنم یاهیراکمه و

لاعف یشقن یلامتحا گنج رونت نتشاد هگن غاد رد ،اپورا

ار دنبب و ریگب و یلخاد یاهتسایس دنناوتب ات دنا هتشاد

راتخاس نورد تافلاتخا شتازاوم هب و هیجوت هناهب نیا هب

.دننک قتف و قتر ار تردق

و لکشره هب گنج هک هداد ناشن ام هب یخیرات هبرجت

رد هچنآ .تسین و هدوبن نانز عفن هب هاگچیه یاهناهب

تیمها نانز شبنج لقتسم یاهورین یارب ههرب نیا

.تسا یخیرات یهبرجت نیا رب ینکفارون و هجوتزاب دراد

ناونع هب ار یماظن تلاخادم و گنج هاگ چیه اه تسینیمف

یدج ی هلباقم نآ اب هراومه و دنا هتسنادن هجوم راک هار

هنیداهن و ییا هیاپ تارییغت ناهاوخ اه تسینیمف .دنا هدرک

.دنتسه ضیعبت زا غراف و نیون ییاهعماج نتخاس یارب

ریسم زا ،یسنج متس زا هعماج ییاهر رما و فده نیا

.تسین یبایتسد لباق لااب زا تردق ییاجباج و یرگیماظن

یارب بسانم عورش کی یتح گنج و یرگیماظن راکهار

زیتسضیعبت دیدج یهعماج نامتخاس یهسورپ هب دورو

تشونرس ،مهم نارود کشیب ناریا نانز شبنج .تسین

شیب هک ینارود .دراد ور شیپ رد ییاهرطاخم رپ و زاس

هنارایشوه یرگهلخادم ،نامروشک خیرات رد نامز ره زا

شبنج یرگهلخادم تساوخ و ترورض .دبلطیم ار نانآ

هک یمتس داعبا و ناریا نانز لئاسم تیمها تهج هب نانز


299 هرامش ،اما یناملآ هیرشن

روپ نیسح هللا :نادرگرب

نز

یراد هدرب

اپورا بلق رد

نردم

73/72هرامش ،نز یاوآ

4


73/72 هرامش ،نز یاوآ

5

رتخد .تسا هتفرگ ادارتسالا کشزپ زا ار وا یرادراب شرازگ

نز و دنادیمن یناملآ .تسا رغلا رایسب و ناوج ییاینامور

هلماح هک دنادیم رتخد .دوشیم هارمه همجرت یارب یرگید

درادن لوپ وا ،هن .دراد هاگن ار نینج دهاوخیمن وا ،هن .تسا

لح ار هنیزه لکشم هنیباز. . . .دزادرپب ار ژاتروک هنیزه هک

ژاتروک زا دعب هتفه ود ات هک دیوگیم رتخد هب اما ،دنکیم

،هن ینعی هک دهدیم ناکت ار شرس رتخد .درادن راک هزاجا

تصرف هتفه کی طقف رتخد هک دیوگیم هنیباز .درادن ناکما

.دهد ماجنا ار ژاتروک لمع ناملآ رد دناوتیمن هنرگو دراد

تخادرپ لابق رد اج نآ و هتفر ینامور هب دناوتیم رتخد هتبلا

هک دنکیمن یتوافت رگید اجنآ .دهد ماجنا ار لمع نیا ،یغلبم

.تسا یرادراب هتفه نیمدنچ رد

ار نینج دهاوخیم یکین .تسا رتتخس اما یکین تیعضو

ادتبا ،یشورفنت تراجت زا یکین ندمآ نوریب یارب .دراد هاگن

ینامز ات .دوش جراخ راک نیا زا وا »رسپ تسود« تسا مزلا

یکین جورخ ،دنکیم هدافتسا یکین یشورف نت زا درم نیا هک

.تسا راوشد

یاربنادنزرف و ناردام صوصخم هاگباوخ کی دناوتیم هنیباز

یگدنز کی دناوتب هک ییاج ات ار وا و دریگب رظن رد یکین

هک ینانز ،دیوگیم هنیباز .دیامن یهارمه ،دنک عورش ار یداع

هارمه رواشم اهتدم تسیابیم ،دناهدرک یشورفنت اهلاس

رد رگا و .دندرگ راک نیا ییاهن کرت هب قفوم ات دنشاب هتشاد

هک شیپ لاس 20 زا هک یفده هب هنیباز ،دنوش قفوم هار نیا

.دسریم ،هتشاد هدش لوغشم راک نیا هب

زا 2010 لاس رد .تسین یاهژیو هدیدپ شورفنت نانز یرادراب

هتساوخان یرادراب دروم 40 هقطنم نیمه رد ربماتپس ات هیوناژ

ابیرقت و دننکیمن یریگشیپ بلغا ،نانز .تسا هداتفا قافتا

.درادن بجعت یاج و دیآیم شیپ یرادراب دروم کی یاهتفه

بجعت یقافتا چیه شورفنت نانز اب راک لاس 20 زا دعب

هنوگچ هک تسا بجعتم نیا زا اهنتوا .دنازیگنایمنرب ار هنیباز

هب ناملآ رد ،دوریم نانز رب هک یریقحت و تنوشخ نینچ

.دوشیم هتفریذپ یداع هدیدپ کی ناونع هب و ینوناق روط

یرگید زیچ نانز یارب حور و مسج یرامیب زج هک یاهدیدپ

.تسا نردم یرادهدرب کی یشورف نت وا رظن زا .درادن ربرد

هدافتساءوس تیاهن شورفنت نانز یناوتان و رقف ،یگهراچیب زا

ناردارب ،ناردپ طسوت نانز نیا زا یرایسب .دیآیم لمع هب

نینچ رد .دنوشیم یشورفنت هب روبجم دوخ نارسمه ای و

ماجنا نانز نیا اب نکمم یاهدروخرب نیرتدب ییاههداوناخ

نیمه دمآرد عبنم زا ینادرم نینچ هک یلاحرد .دریگیم

.دننکیم هیذغت نانز

نانز هک دوشیم هدید یناملآ ینویزیولت یاهوش رد یهاگ

رد مرفر و نوناق زا و هدرک فیرعت راک نیا یایازم زا شورفنت

هلاس تسیب ار دوخ هک ناتسراجم زا یناوج رتخد یکین

یشورفنت هب و هدمآ ناملآ هب 2008 لاس زا دنکیم یفرعم

شکدوک ردپ دنادیمن و تسا رادراب وا نونکا .تسا لوغشم

تسدرود یاهاتسور زا یکیرد ار دوخ یکدوک یکین .تسیک

کمک دصق هب ردپ گرم زا دعب .تسا هدنارذگ ناتسراجم

ار یراتسرپ یهفرح شکچوک ناردارب و رهاوخ ،ردام هب

اهنت هناهام ،یراتسرپ لغش زا وا زیچان دمآرد اما .تخومآ

ار وا ،دنکیم یگدنز ناملآ رد هک شاهلاخ .دوب وروی 200

رهشیمیدق تمسق رد سپ نآ زا یکین و دروآ ناملآ هب

لاس ود نیا رد یکین .دش لوغشم یشورفنت هب تراگتوتشا

رد هک یاهناخ بحاص هب هکلب ،هتشادن یزادناسپ اهنت هن

یزور تسیابیم وا .تسا ضورقم ،دنکیم یشورفنت نآ

یرتشم 100 هام رد رگا و دزادرپب هناخ هیارک تباب وروی100

یکین .دزادرپب ار دوخ نکسم هیارک دناوتیم اهنت ،دشاب هتشاد

.دراد هاگن ار دوخ نینج دراد دصق و تسا رادراب نونکا

یعامتجا نیمأت رواشم اب دهاوخیم وا .دنادیمن ؟هنوگچ

.دیوجب یلح هار و دنک تبحص

ادارتسالا

یاهکمک اب اساسا شیپ لاس 15 زا هک تس یناکم ادارتسالا

شراک هب اهکمک نیمه اب و هدش سیسأت هنابلطواد یلام

رهشیمیدق تمسق رد هک شورفنت نانز .دهدیم همادا

اهپولک و زمرق رون اب ییاههچوک ،اههناخ رد تراگتوتشا

،محر تنوفع ،لد ریز یاهدرد اب ،دنتسه یشورفنت لوغشم

هتساوخان یاهیگلماح اب ،یتبراقم ضارما اب ،نادمخت و هناثم

رتکد .دننکیم هعجارم ادارتسالا هب یحور تلاکشم اب ای و

روط هب بورغ مین و تفه تعاس زا هبنشجنپ ره ثیپشا

.دنکیم اوادم ار اهضیرم یناجم و هنابلطواد

.تسا ادارتسالا رد یعامتجا نیمأت رواشم ،لباتسنک هنیباز

و تسا زاب بورغ شش تعاس زا هتفه رد راب راهچ هک یناکم

تاجایتحا هب بلطواد و یلصا نانکراک زا میت کی یراکمه اب

،مامح ،یاچ ،اذغ هدعو کی .دننکیم یگدیسر نانز نیا

نانز .دوشیم هئارا وراد ای و یرادراب زا یریگشیپ لیاسو

ای دنزادرپب یناملآ نابز نتخومآ هب لحم نیا رد دنناوتیم

هتفه رد راب کی .دنریگب هیده یاهچراپ یزاب بابسا کی

لوغشم نانز ندب ژاسام هب ادارتسالا رد بلطواد روسام کی

راچد »ندب زا رارف« هضراع هب هک ینانز هب ژاسام .دوشیم

.دننک رارقرب طابترا دوخ ندب اب ات دنکیم کمک ،دناهدش

نآ هب دنناوتیم شورفنت نانز هک تسییاج اهنت ادارتسالا

ای ،دناهدمآ ناملآ هب هزات هک یناوج نارتخد هژیو هب .دنربب هانپ

یاههقرو هب و دنوش رضاح هاگداد رد تسیابیم هک ییاهنآ

.دنراد زاین هریغ و تماقا

هک دوریم یرگید رتخد غارس هب هنازور راکزا دعب هنیباز


یاه پولک زا یکی رد :سکس ی هفوب

غیلبت تراگتوتشا رد یشورف نت

رد وروی 100 ،زور رد وروی70« :دوش یم

،دیهاوخب هک دادعت ره اب سکس ،بش

ره ،دیشاب لیام هک ینامز تدم ره

شراتساوخ هک هویش ره اب و راب دنچ

!»دیتسه

ییوجزاب نانز زا و دنک لرتنک ار اهتروپساپ دناوتیم سیلپ

،سرت زا و دننادیمن یناملآ بلغا هک ینانز .دروآ لمع هب

رایتخا رد نازرا ار دوخ هک ینانز .تسا هتسب ناشنابز

هب یضار اهنآ .دنتسه ناوج رایسب و دنهدیم رارق یرتشم

یقاب زا دنرضاح و دنروآیم تسد هب هک دنتسه ییوروی 300

.دنیوگن یزیچ و دنرذگب ،دنرادیمرب نلالاد هک وروی 8000

نانز نیا زا هک نیا نودب سیلپ و دننکیمن یتیاکش اهنآ

.دنکبیمادقا چیه دناوتیمن ،دشاب هتشاد تسد رد یتیاکش

لیسگ .تسا ینوناق تراجت کی راک نیا ،دنیوگیم نلالاد

یاضاقت ،زور هنابش رد تعاس 14 دح رد اهنابایخ هب نانز

زا یدایز رادقم نتشادرب ،قاتا کی یارب لااب رایسب یاههیارک

تمسق رد هک یعیاجفیمامت و نلالاد طسوت رتخد دمآرد

»ینوناق« همه و همه ،دوریم شیپ تراگتوتشا رهشیمیدق

نانچ مه ناسنا قاچاق و یللاد ،یروئت رد هک دنچ ره .تسا

تابثا لباق یتخس هب لمع رد رما نیا اما ،تسینوناقریغ

سیلپ یارب هچ و ناراذگنوناق یارب هچ هک یلاحرد .تسا

،دنراد راکورس ییانج تدش هب دناب کی اب هک تسا حضاو

رتلکشم همه زا .تسا هتسب ینوناق ظاحل هب ناشتسد اما

رایسب و دننکیم یشورفنت »هنادازآ« ارهاظ هک دنتسه ینانز

دمآرد وروی رازه 10 ات 8 هناهام و دنوشیم تروکسا کیش

تسود« یارب هناخ هس دوخ دمآرد اب نانز نیا زا یکی .دنراد

نز نیا .تسا هدرک نیمأت ار وا هداوناخ و هدیرخ »شرسپ

هتشاد دوخ یارب یکناب باسح هرامش دهاوخیمن ،دیوگیم

!دشاب

طسوت هک یشورفنت اب هطبار رد 2002 لاس مرفر زا لبق

رد ناملآ یاهتارکمد لایسوس و اهزبس یفلاتئا تلود

اب هک تشاد ار ناکما نیا سیلپ ،دمآ لمع هب نامز نآ

کیدزن زا ار ءاشحف یاههناخ تیعضو ینظءوس نیرتکچوک

تلاخد قح نوناق هب انب زین سیلپ نونکا اما .دنک لرتنک

اب اهنت هن زین شورفنت نانز تیعضو و درادن ار روما نیا رد

زا اههطساو و نلالاد رارف یاههار هکلب ،هدشن رتهب مرفر نیا

نیمه رد هک یسنارفنک زا دعب .تسا هدش رتهدرتسگ نوناق

تسد هب هجیتن نیا هب ،تشگ رازگرب تلایا نیا رد هطبار

دیاب یشورفنت پولک ای هناخ ره یارب زوجم هیهت هک دمآ

ینانز اهنیا ،دیوگیم هنیباز .دننکیم تیامح یشورفنت رما

تکرش ییاهوش نینچ رد وروی 500 یارب دنرضاح هک دنتسه

یناوت هن ،دنلوغشم یشورفنت هب اج نیا رد هک ینانز .دننک

تکرش ینویزیولت یاهوش رد هنابلطواد هک تقو هن و دنراد

.دنگنجیم دوخ یگدنز همادا یارب طقف اهنآ ،دننک

،تسا هدرک رشتنم تراگتوتشا سیلپ هک یرامآ قبط

راک نیا هبیمسر روط هب هک شورفنت نز 3500 زا دصرد80

رد هک ییاهروشک زا اهنآ موس ود و هدوب یجراخ ،دنلوغشم

.دناهدمآ ناملآ هب ،دناهتسویپ اپورا هیداحتا هب ریخا یاهلاس

ابیرقت .دنراد رارق ناتسراغلب و ینامور ،اهروشک نیا سأر رد

ییاسانش سیلپ طسوت هتشذگ لاس رد هک ینز 854 زا یمین

روشک یارقف نیرتریقف اهنآ .دناهدوب اهروشک نیا زا ،دناهدش

بلغا .دنیآیم رامش هب هعماج راشقا نیرتنییاپ زا و دوخ

نیا ،ناسنا نلالاد .دننادیمن یناملآ هملک کی و دنداوس یب

اهرهش رد و دنروآیم ناملآ هب سوبوتا اب هتسد هتسد ار نانز

دنرادروخرب یتملاس تیعضو نیرتدب زا اهنآ .دننکیم عیزوت

10 یارب دنرضاح اهنآ .دنا هتفرگ رارق زواجت تحت ارثکا و

یارب ار دوخ دمآرد زا یغلبم اهنآ .دنهد ماجنا یراکره وروی

یگدنز یگنسرگ زرم رد دوخ و دنرادیم لاسرا دوخ هداوناخ

.دننکیم

غیلبت نینچ تراگتوتشا رد یشورفنت یاهپولک زا یکی رد

ره اب سکس ،بش رد وروی 100 ،زور رد وروی70« :دوشیم

دنچ ره ،دیشاب لیام هک ینامز تدم ره ،دیهاوخب هک دادعت

!»دیتسه شراتساوخ هک هویش ره اب و راب

هب هتفه رخآ نیا رد هک یرتشم 1700 دادعت زا سیلپ رامآ

هتفه رخآ نیا زا دعب هک ینانز .دهدیم ناشن ،دندمآ پولک

هعجارم ادارتسالا کینیلک هب یحور ویمسج هجلاعم یارب

و هداد شرازگ پولک نیا هب درم نایرتشم موجه زا ،دندرک

هضراع هب ،دنتفرگ رارق هدافتسا دروم هک موس راب زا دعب دنتفگ

هدرکن سح ار یزیچ سپ نآ زا رگید و هدش راچد نت زا رارف

.دنرادن دای هب و

پولک نیا راک رد تسناوتیمن سیلپ ،»نوناق« دوجو تلع هب

و تشادهب دوبمک تلع هب اهدعب سیلپ .دروآ دراو یللخ

هدرک هتخت ار نآ برد تسناوت ،پولک سیئر یتایلام تافلخت

هک یلاح رد .دنک ملاعا لیطعت تراگتوتشا رد ار پولک نیا و

همادا دوخ راک هب ناملآ یاهرهش ریاس رد هباشم یاهپولک

.دنهدیم

یاهرهش ریاس هب تبسن تراگتوتشا سیلپ هک یدوجو اب

هب و دراد یشورفنت رما رد یوق و صصختم یشخب ،ناملآ

،لرتنک رومأم 3000 اب تعاس ره رد و هتفه مامت هژیو روط

.دیآیمن رب اهنآ زا یدایز راک اما ،تسا تمدخ هب هدامآ

73/72هرامش ،نز یاوآ

6


73/72 هرامش ،نز یاوآ

7

نیرخآ ات تازاجم زا همهاو نودب دنناوتیم نلالاد یطیارش

رد هک ینوناق .دننک یرادربهرهب دوخ ی»لااک« زا نکمم دح

یارب یرتناسآ یاههار ،دوشیم ءارجا هسنارف رد هطبار نیا

نوناق نیا قبط .دهدیم رارق سیلپ یاپ شیپ نلالاد تازاجم

یگدنز دوخ »رتخد تسود« یشورفنت دمآرد زا هک یدارفا

یدارفا لمع نینچ مه .دنشابیم تازاجم لباق ،دننکیم

ار وا لوپ ای و دننکیم یهارمه ار شورفنت نز کی هک

ود لاثم یارب .دنتسه سیلپ یریگ یپ لباق ،دننکیم لمح

هنادازآ دوخ روشک رد ار ناشتیلاعف هک ناملآ زا ناسنا للاد

نانز اب یهارمه لیلد هب هسنارف رد نونکا ،دندادیم ماجنا

!دنربیم رسب نادنز رد شورفنت

ناملآ رد اما .تسا مرج نت یرادیرخ زین دئوس روشک رد

.دسریم رظن هب رود رایسب یفده نینچ هب یبایتسد

ای و تسا تیمهایب ای یرایسب یارب ناسنا یللاد رما نرهاظ

.دوشیم اور نانز رب یاهعجاف هچ قیرط نیا زا هک دننادیمن

لقتسم روط هب یشورفنت یدازآ ،دناوتیم ناملآ رد لوا مدق

.دشاب یرگهطساو و یللاد ندرک ینوناقریغ و

یدئوس لدم یشورفنت تیعونمم نیناوق هب تبسن نادقتنم

ار یشورفنت هدیدپ ،تیعونمم لکش نیا هک دندقتعم

نوناق رگا هک یلاح رد .دنکیم لرتنک لباقریغ و ینیمزریز

رایسب نازیم هب دناوتیم سیلپ ،دشاب هتشاد دوجو تیعونمم

و یریگیپ و بیقعت تحت ار ناسنا شورف و دیرخ یدایز

هعماج یارب مهم تملاع و هناشن کی نوناق .دهد رارق لرتنک

تازاجم لباق و طلغ یراک هچ ،دنکیم نشور و تسا یناسنا

یناسنا یهعماج کی هولاع هب .دشابیم تسرد یراک هچ و

دیرخ اب و هتشاذگ دئوس نارازگ نوناق یاپ یاج اپ تسیابیم

شورف و دیرخ ،اما ناملآ روشک رد .دنک هزرابم نت شورف و

رگید یاههفرح اب و هدش لیدبت یسلجم و کیش یرما هب نت

اب راوگان هعسوت کی یرما نینچ .دوشیم هتشاگنا حطس مه

.تسا ناملآ هعماج یارب تشز یاهدمایپ

تاغیلبت و دندرگ مان تبث دیاب ناشورفنت .دوش یرابجا

غیلبت زیچ ره زا شیب و دوش دودحم تسیابیم یشورفنت

.ددرگ فذح تسیابیم یرادراب زا یریگشیپ نودب سکس

رظنرد یشورفنت زا نانز جورخ یارب یتلایهست رگید فرط زا

.دوش هتفرگ

هیهت ،دیوگیم ادارتسالا رد یعامتجا نیمأت رواشم هنیباز

هب دنناوتیم اههناخ نیا رثکا .تسین یلکشم راک زوجم

همادا ناشراک هب بیترت نیمه هب و هدرک هیهت زوجم یتحار

جورخ یارب هک تس ییاهکمک و یراذگ هیامرس مهم .دنهد

.دوشیم هتفرگ رظنرد تیعضو نیا زا نانز

تاقیقحت ،تسا تازاجم لماش یللاد ،نوناق قبط هک یدوجو اب

یشورفنت هب هک ینانز دصرد 97 ات 95 هک دهدیم ناشن

دیاش .دنشابیم هطساو و للاد کی هب هتسباو ،دنزادرپیم

اقباس .تسناد لقتسم ار شورفنت نانز دصرد 5 ات 3 ناوتب

»ءاشحف« هب یرای و کمک نآ قباطم هک تشاد دوجو ینوناق

یلبق یفلاتئا تلود مرفر اب نوناق نیا .دشیم بوسحم مرج

اههطساو تازاجم و یریگیپ رما هجیتن رد و دش وغل ناملآ

هک ینوناق دنچره .تسا هدش هتشذگ زا رتتخس بتارم هب

شورف و دیرخ تابثا ناکما تسیابیم ،تسا زاین دروم اعقاو

هتبلا .دهد رارق سیلپ رایتخا رد نز زا ییوجزاب نودب ار نانز

تیمها ینابرق تداهش هب نوناق هک تسا یرورض و مهم رایسب

یاشفا هب رضاح شورفنت نانز هک یطیارش رد اما .دهدیم

یگدنز کیرش و رسپ تسود ار نانآ ابلاغ و دنتسین نلالاد

نینچ رد ار نانز قاچاق و یللاد ناوتیمن ،دنمانیم دوخ

ینابرق هک شورفنت نانز زا یرایسب .دناسر تابثا هب یدراوم

،هدید برض ندب و دوبک نامشچ اب ،دنتسه زین تنوشخ

.دننکیم رارکت ار هلپ زا نداتفا و دمک اب مداصت ناتساد

لامک اب ار دوخ دمآرد هک دننکیم اعدا دوخ نابز اب اهنآ

ینانز اب سیلپ .دنهدیم رارق دوخ »تسود« رایتخا رد لیم

نینچ رد .تسا وربور هتسباو و فیعض ،ناوتان ،هدز تشحو


هیهت یارب هک تسینیمف یدرم و یدئوس تسینادرگراک ملهدیت هتناوس

نآ هیهت هک دنتسم ملیف نیا .درک رفس ناملآ هب »اشاپ لثم« مان هب یملیف

هناخ هشحاف کی زا هدنهد ناکت تسیشرازگ ،دیماجنا لوط هب لاس هس

شقاتا ره هک تسا ییاهناخ هشحاف اشاپ .ناملآ نلک رهش رد اشاپ مان هب

دودح .دهدیم هراجا شورفنت نانز هب وروی 150لابق رد هنازور ار

دیاع وروی رازه 675 هناهام ینعی .دنراد تنوکس هناخ نیا رد نز 150

لحم زا وروی نویلیم 8 هنلااس رلوم .دوشیم هناخ بحاص ،رلوم نامره

!دراد دمآرد نانز نت شورف

هب .دوشیم نیمأت مه زتنیل و گروبزلاس ،خینوم رد هباشم یاههبعش زا رلوم نامره دمآرد

وروی100 هدننک تکرش ره هک یتراپ -ونروپ یرازگرب و ونروپ یاهملیف هیهت اب یو هولاع

.دوشیم بحاص ار ییلااب دمآرد ،دزادرپیم نآ رد تکرش یارب

.ددرونیم رد ار نآ هقبط 11 و هدش هناخ هشحاف دراو یچاشامت ،»اشاپ لثم« ملیف رد

لوح نادرم نیا اب یتوافتم یاههبحاصم .دننکیم هعجارم هناخ نیا هب درم 800 هنازور

اینوس مان هب ینز اب نادرگراک .تسا هدش ماجنا هناخ نیا هب هعجارم یارب ناشتاحیجوت

اینوس .دنکیم تبحص ،هتفرگ رارق زواجت دروم راب 7 دوخ روشک رد و هدمآ ینامور زا هک

هک ینادرم زا یکی !تسا یرورض زواجت زا یریگولج یارب هناخ هشحاف هک تسا دقتعم

هعجارم کشزپ نادند هب دریگیم درد تنادند یتقو« :دنکیم للادتسا ،دوشیم هبحاصم

!»یورب هناخ هشحاف هب هک تسا یعیبط ،یراد زاین سکس هب یتقو و ،ینکیم

وروی 30 تخادرپ اب مود هقبط رد و دش نامتخاس دراو ناوتیم یدورو وروی 5 تخادرپ اب

دیشروخ رون زا و دباتیم زمرق رون نامتخاسرسارس رد .تفای تسد ندش ءاضرا راب کی هب

یایند دراو ییوگ .دسریم شوگ هب لذتبم یکیزوم و دناهدیشوپ اههرجنپ .تسین یربخ

و دودحمان قوقح و تازایتما اب ار نادرم هک تسییاج اشاپ هناخ هشحاف .میاهدش یرگید

.دراذگیم شیامن هب دودحمان زجع و یناوتان اب ار نانز

هک دوشیم لاوس وا زا و دریگیم ماجنا هناخ نیا ریدم اب یاهبحاصم ،ملیف زا یتمسق رد

هب تبسن ینیهوت ار لاوس روبزم ریدم .دنک روصت نانز نیا یاج هب ار دوخ دناوتیم ایآ

تبسن هناگود قلاخا هک یاهعماج رد تسا نشور .دوشیم روخلد نآ زا و هدرک یقلت دوخ

عنام یتح و دهاوخیمن هکلب ،دناوتیمن اهنت هن درم کی ،تسا مکاح نادرم و نانز هب

کی یاج رد ار دوخ و هدرک ادیپ هار شنورد هب نانز نیا اب یدرد مه ساسحا هک دوشیم

.دنک روصت شورفنت نز

نت یرادیرخ و هناخ هشحاف هب هعجارم نادرم هک دوشیم هداد ناشن اههبحاصم نیا رد

رواب اهنآ .دننکیمن نادجو یتحاران ساسحا هجو چیه هب و هتسناد دوخ قح ار نز

.دننزیم همدص نانز نیا هب قیرط نیا زا ای و دننکیم یهابتشا راک هک دنرادن

،درادیمرب اپورا هناخ هشحاف نیرتگرزب دنور تایئزج زا هدرپ هک »اشاپ لثم« ملیف

هتناوس .دوشیمن نآ هب ییانتعا ناملآ رد اما ،دش هتشاذگ ثحب هب دئوس ناملراپ رد

ماجنا ناملآ رد 2006 لاس رد لابتوف یناهج تاقباسم هک ینامز ،دیوگیم ملهدیت

و تعسو و ناملآ رد نت شورف و دیرخ یدازآ رس رب دئوس رد یدایز یاهثحب ،تفرگیم

هیهت یارب نم قوشم اهثحب نیا .دش ماجنا تاقباسم نارود رد هژیو هب نآ یهدنامزاس

و هدرک زاب نت شورف و دیرخ شوح و لوح ار یاهزات ثحب ،اشاپ لثم ملیف .دوب ملیف نیا

.دزادنایم هدیدپ نیا هب یرتقیمع هاگن

روپ نیسح هللا :نادرگرب .اما زا لقن هب

اشاپ

یهناخ هشحاف نیرتگرزب نامتخاس

نلک رد ییاپورا

73/72هرامش ،نز یاوآ

8


73/72 هرامش ،نز یاوآ

9

نتفای لابند هب هک ییاکیرمآ ناوج رتخد

یاهراب زا یکی رد ندیصقر یارب ،تسا راک

هجوتم رید یلیخ وا .دوشیم مادختسا ویکوت

.دوشیم هتخورف اهیرتشم هب هک دوشیم

لااب حطس و کیش یاههدرب اهنت راب نیا رد

.دنوشیم شورف و دیرخ

،صاقر هاگ ،لدبم یسابل اب اج ره رد ایدیل

هب هک یسیئر مناخ ای و رجات ای هبهار هاگ

تادهاشم و دوشیم دراو ،تسا هلماعم لابند

اب جوبماک رد وا .دنکیم یروآ عمج ار دوخ

هک دنکیم تاقلام مام یلاموس مان هب ینز

یشورفنت زا هدش اهر نانز یارب یاهناخ

رد دوخ مام یلاموس .تسا هداد نامزاس

قفوم هک ینامز و دسریم شورف هب یکدوک

نارتخد یارب ار ینما هناخ ،دوشیم رارف هب

اب ناکم نیا رد ایدیل .دنکیم سیسأت یرارف

نامز هب رونه هک دنکیم تاقلام یناینابرق

.دنراد زاین ناشیاهمخز میمرت یارب یزارد

اهنت هک هدش هداد شزومآ یکدوک زا اهنآ هب

.دناهدمآ ایند هب یشورفنت یارب

نداد هولج یداع« :دیوگیم وچاک ایدیل

لمع کی هباثم هب سکس شورف و دیرخ

نآ رب یرباربان هک ییایند رد زیگناترفن

مامت نیمرجم عفن هب اهنت ،تسا مکاح

.»نآ ناینابرق هن و دوشیم

روپ نیسح هللا :نادرگرب اما هیرشن زا لقن هب

یراد هدرب

.دریگب تروص نیطسلف ای نپاژ ،دنلیات ای

باسح هب ناسنا هک دنتسه ینانز اهنیا

دوخ ناسنجمه بناج زا بلغا یتح و هدماین

نادرم یسنج یاضرا رازبا و هدش ریقحت زین

.دنوشیم هدرمش

ار دوخ ایدیل ،میظع تیانج نیا یاشفا یارب

ار دوخ تاقیقحت و هدرکن دودحم کیزکم هب

هیکرت رد .دهدیم همادا یللملانیب تروص هب

هژیو دحاو وضع ،دومحم اب هک یتسشن رد

دوشیم علطم ،تشاد ناسنا تراجت اب هزرابم

مدع یارب هیکرت سیلپ یعقاو لیلاد هک

نیا یناسناریغ هدیدپ نیا اب یدج هزرابم

نیا رد دوخ ،شترا و سیلپ سیئر هک تسا

ینانز نایرتشم زا و هتشاد تسد تلاماعم

ناتسجرگ ،هیسور زا هک دنیآیم باسح هب

و دیرخ و هدش هدروآ هیکرت هب یوادلوم ای

.دنوشیم شورف

تراجت اهنت هن زین ناتسناغفا رد نونکا

لاح رد زین نانز تراجت هکلب ،شاخشخ

نازیم کیدزن هدنیآ رد امتح .تسا ییافوکش

نازابرس ای و اهتسیرورت یتفایرد و دوس

اشفا نانز شورف و دیرخ زا ییاکیرمآ

دمآرد عبنم نیرتمهم ویکوترد .دش دهاوخ

نیمأت نانز تراجت زا )نپاژ یایفام( ازوکای

هک ییاههناخ رد ینپاژ نارتخد .دوشیم

تهابشیب ،دننکیم هضرع اهنآ رد ار دوخ

کی اجور .دنتسین اگنام یاهکیمک هب

یناهج

،یکیزکم هلاس 48 راگن همانزور وچاک ایدی

یارب وکسنوی هزیاج 2008 لاس رد

اب وا .درک دوخ نآ زا ار تاعوبطم یدازآ

تراجت زا هدرپ دوخ نایاپ یب یاهشلات

،لابولگ تسا یاهدیدپ هک ناکدوک و نانز

نیا یاشفا یارب وچاک .تسا هتشادرب

سابل اب ،یناهج هصرع رد یناسنا تیانج

و دنکیم رفس فلتخم یاهروشک هب ،لدبم

.درادن ساره یدیدهت چیه زا هار نیا رد

مان اب تشون یباتک 2005 لاس رد وچاک

کی تکرش زا نآ رد هک »تشهب ناطیش«

هدافتساوس اب ونروپ تعنص رد فورعم رجات

باتک نیا .تشادرب هدرپ ،ناکدوک زا

هب وچاک ایدیل هک دش ثعاب هنارگاشفا

مهتم ینز ماهتا هب ار یو .دوش دیدهت گرم

یسیلپ هورگ کی طسوت تیاهن رد و دندرک

ایدیل اما .تفرگ رارق زواجت دروم و هدوبر

.داد همادا دوخ تیلاعف هب نانچ مه وچاک

»دنلیات« هب کیزکم نونکا ،دیوگیم ایدیل

وا .تسا هدش لیدبت یبونج یاکیرمآ

دیدج یباتک رد ار شتاقیقحت و اهوجتسج

رشتنم و یروآ عمج »یرادهدرب« مان هب

تراجت«:دسیونیم وچاک ایدیل .تسا هدرک

یرازاب ،یللملانیب هقباسیب دشر اب سکس

یرتشیب دادعت نآ رد یدوز هب هک هتخاس

شورف و دیرخ 19 ات 16 نرق تبسن هب هدرب

نانز لماش نتدمع اههدرب نیا .»دنوشیم

کیزکم رد هک دنکیمن یتوافت و دنوشیم


نت شورف و دیرخ

!تسا ناسنا تراجت

ییاکیرمآ تسینیمف نادقوقح ،نونیک کم نیرتاک ینارنخس نتم

299 هرامش ،اما یناملآ هیرشن

روپ نیسح هللا :نادرگرب

73/72هرامش ،نز یاوآ

10


73/72 هرامش ،نز یاوآ

Laertes :سکع

11

نونیک کم نیرتاک

قاچاق و هلماعم اب نرهاظ سک چیه هکنیا اب

نیناوق هب اما ،دهد یمن ناشن یتقفاوم ناسنا

.دنهدیم قفاوم یأر ،نت شورف و دیرخ عفادم

هدرب نایماح زا یتح نانز تراجت نایماح نازیم

یشورفنت اب ههجاوم رد اما ،تسا رتمک زین یراد

زا تیامح یخرب .دوشیم رتمیلام تارظن

هدیدپ نیا و دننادیم یرورض ار یشورفنت

.دننکیم یقلت ررض یب و بانتجا لباقریغار

؟ارچ یتسار

،دننکیم اعدا یاهدع هک یروط نآ اعقاو یشورفنت ایآ

یلغش یشورفنت ایآ ؟تسا یسنج هطبار یدازآ اب فدارتم

رامثتسا ناسنا نت یهلماعم ایآ ؟لغاشم ریاس دننام تسا

ار نآ دیاب ایآ ؟دیآیمن باسح هب یسنج یشکهرهب و

نیرتیمیدق« ناونع هب ،دنمانیم یخرب هک یروط نآ

یشورفنت نارادفرط ؟تفریذپ هعماج رد »هشیپ و هفرح


نیرتنییاپ رد یداصتقا و یگنهرف ظاحل هب شورفنت نانز

هک یشورفنت نانز نازیم رووکنو رد .دنراد رارق هعماج رشق

ای .تسا لااب رایسب نانز ریاس تبسن هب ،دنتسه تسوپ خرس

هدش ینوناقریغ تساک متسیس هک یدوجو اب ،ناتسودنه رد

همادا دوخ تیلاعف هب نانچ مه ناشورفنت تساک ،تسا

یراشقا هچ هک دنهدیم ناشن اهروتکاف نیا مامت .دهدیم

هک تسا نشور و دنریگیم رارق یسنج یشکهرهب تحت

باختنا ار یایگدنز نینچ ربج نودب و هنابلطواد سک چیه

.دنکیمن

یشورفنت هک تسا نیا ،تسا راکنا لباقریغ هک یرگید هتکن

هب یهاگن .دوشیم زاغآ یناوج و نییاپ رایسب نینس زا

ناشن ناتسودنه رد ناشورفنت تساک رد نارتخد نینس

هب یسنج زواجت اب ینادنچ توافت یشورفنت هک ،دهدیم

13 رتخد ،اتوکلاک رد ینیع هدهاشم کی .درادن ناکدوک

رون اب رهش فورعم نابایخ رد هک دهدیم ناشن ار یاهلاس

رد و تسا هداتسیا یرتشم راظتنا هب یاهچوک رس رب زمرق

شش هب شنس تمحز هب هک یاهچب رتخد ،هچوک دادتما

دوخ یسنج وضع ،هدش زاب مه زا یاهاپ اب ،دیسریم لاس

باختنا یدازآ و ناکما هچب رتخد نیا ایآ .دادیم ناشن ار

؟دراد

،دنهدیمن هئارا نآ زا یفیرعت یشورفنت نارادفرط رگا

نیا و میهد هئارا یسنج هطبار و سکس زا یفیرعت دییایب

یسنج هطبار کی عقاورد .مینک هسیاقم مه اب ار هدیدپ ود

.دریگ ماجنا نیفرط لیامت هب انب و هنابلطاود تسیابیم

و هنابلطواد زین یلمع نینچ دندقتعم یشورفنت نارادفرط

،تساج نیا لاوئس اما .دریگیم ماجنا نیفرط لیامت هب انب

دزم هنابلطاود یسنج هطبار کی یارب ارچ تسا نینچ رگا

یگدنز یاقب تلع هب هطبار نیا رگا هتبلا .دوشیم تخادرپ

درک تبحص ربج زا دیاب هجیتن رد ،دریگیم ماجنا فرط کی

.باختنا زا هن و رایتخا زا هن و

کی .دوشیم فیرعت یرگید روط ایبیمان رد یشورفنت

اب هکلب ،یسنج لباقتم هطبار اب هن نآ هب هک یسنج هطبار

.دوشیم هداد شاداپ ،تسا لوپ انامه هک رگید روتکاف کی

هب ابلاغ زین دزم و لوپ نیمه یتح ،تفگ دیاب اج نیمه رد

هطساو هک یرگید درم بیج هب هکلب ،دسریمن نز تسد

.دوریم ،دوشیم بوسحم

یشورفنت نارادفرط للادتسا یاهضقانت زا رگید یکی

یشورفنت تسا مزلا ،دنیوگیم فرط کی زا هک تسا نیا

زا و ددرگ ریذپناکما نآ رب لرتنک ات دشاب ینیعم ناکم رد

راک نیا ،دشاب عونمم یشورفنت رگا ،دندقتعم رگید فرط

.دوشیم رتکانرطخ و دریگیم تروص هتسب یاهرد تشپ

نییعت یاهناکم رد یتح هدیدپ نیا لرتنک تیعقاو رد اما

رد .دوشیمن هداد اهب نانآ هب یفاک ردق هب هک دندقتعم

روط هب هک دننکیم بسک دمآرد یراک یارب نانز عقاو

راظتنا دزم تسد نودب و یناجم نانآ زا هعماج رد یداع

و یداصتقا رظن زا هلیسو نیا هب نانز نیا ییوگ .دوریم

دروم دارفا اب دنناوتیم هجیتن رد و هدرک ادیپ للاقتسا یلام

یارب اهنت هک یراک ،دننک رارقرب یسنج هطبار ناشرظن

.تسا لوبق لباق نادرم

یاهدیدپ نینچ هک دندقتعم ،اما یشورفنت نیفلاخم

بوکرس دتم نیرتیمیدق و هدش بوسحم یسنج یشکهرهب

زا یزراب یهناشن .دشابیم یتیسنج یرباربان جاور و نانز

یکیزیف ربج .یسنج هطبار لمع رد نز باختنا یدازآ مدع

یارب ار یروآدوس و یلام هدافتساءوس هک نز یارب یحور و

یروآدوس و لوپ نیا .دنکیم ریذپناکما یرگید صخش

ار یلصا شقن یشورفنت رما رد هک تسا هطساو و للاد

هجیتن رد .نیفرط قفاوت اب یسنج هنادازآ هطبار هن و دراد

و رمتسم زواجت کی هب لیدبت ار یشورفنت ،تعفنم و دوس

.دنکیم یسنج رامثتسا

ار هدیدپ نیا ،نت شورف و دیرخ زا یرادفرط یهیرظن

.درگنیم ینوناق رما کی هباثم هب نآ هب و هدرک ییادزمرج

نیا نیلماع زا توکیاب و میرحت نتشادرب نانآ فده و دصق

مه هک یراک .دشابیم هعماج رد نآ ندرک یداع و لمع

ایروتکیو تلایا ،دنلزوین ،دنله ،ناملآ یاهروشک رد نونکا

.دوشیم ماجنا اکیرمآ رد تلایا هد و ایلارتسا رد

ار لمع نیا هک نانآ و یشورفنت اب هزرابم نارادفرط

نایم زا یارب ،دننادیم یسنج رامثتسا و یشکهرهب کی

هرابرد .دننکیم شلات نت شورف و دیرخ تراجت نتشادرب

ناوارف ثحب ،دش لئان فده نیا هب ناوتیم هنوگچ هک نیا

اب هطبار رد نز هک دوش نشور دیاب لوا یهلهورد .تسا

اب ار وا دیاب هکلب ،تسین تازاجم لباق ،دوخ نت شورف

رادیرخ اما .داد رارق تیامح دروم یرورض و یروف تامادقا

،هداد رارق دوخ یروآدوس هلیسو ار نز هک یللاد ای و نت

یاهروشک .دش دهاوخ تازاجم و ینوناق بیقعت لماش

هویش نیا سأر رد ناتسلگنا یگزات هب و ژورن ،دنلسیا ،دئوس

.دنراد رارق یشورفنت اب دروخرب

ریقف لاومعم شورفنت نانز هک تسا نیا هظحلام لباق هتکن

و یداصتقا ربج .راکنا لباقریغ یتیعقاو .دنتسه زیچ یب و

راداو یراک نینچ هب ار نانآ هک تسا نانز یلام ترورض

نیا زا هتسناوتن ینز چیه هک تسا نیا تکاف اما .دنکیم

.دنک هبلغ دوخ رقف رب قیرط

نانز رد ریم و گرم هک دنکیم تباث اداناک رد یتاقیقحت

عومجم رد .تسا نانز ریاس زا رتشیب ربارب 40 شورفنت

73/72هرامش ،نز یاوآ

12


73/72 هرامش ،نز یاوآ

13

درم هب ار ینز ،یدرم .تسیچ اعقاو یشورفنت مینیبب دییایب

نآ رب ار تردق و هطلس قیرط نیا زا و دشورفیم یرگید

.دهاوخیم درم هک دنکیم ار یراک نز .دنکیم لامعا نز

دزم نیا و دهدیم ار وا دزم هک رگید درم اب یسنج هطبار

تعاطا افرص شقن نیا رد نز .دوریم لوا درم بیج هب

دزادرپیم سکس لمع هب یلاح رد نز .دنکیم تمدخ و

هب زاب نامشچ اب و هدرک ادج مسج زا ار دوخ حور هک

یبوخ هب نادرم .دسرب نایاپ هب لمع نیا ات درگنیم فقس

هدز تسد راک نیا هب رقف تلع هب اهنت نانز نیا هک دننادریم

نیا اب هک دننادیم اهنآ .دنربیمن نآ زا یتذل هنوگ چیه و

یلمع .ار هنادازآ لیامت هن و دنرخیم ار رقف عقاو رد لمع

نینچ رد درم .»قفاوت« هن و دوشیم بوسحم »ربج« هک

،تردق و هطلس اب دهاوخریم هک روط نآ دناوتیم یاهطبار

یلغش ناوتیمن راک نیا هب و دهد ماجنا ار سکس لمع

.داهن مان لغاشم ریاس دننام

لمع ،یشورفنت رما رد ،دنیوگیم یشورفنت نارادفرط

اب عقاو رد یشورفنت نافلاخم و دوشیم ماجنا سکس

ناوتیم ییوگ .تسا یبیجع للادتسا .دنراد تفلاخم سکس

ار سکس اب تفلاخم ماهتا ،تسا زواجت فلاخم هک یسک هب

هتشاد ار دوخ للاقتسا ،شورفنت نانز دندقتعم ناعفادم .دز

یارب یریدم زین یخرب هتبلا و دنشابیم دوخ یامرفراک و

!دنراد دوخ تیلاعف میظنت

ناسنا تراجت اب هتبلا هک دنیوگ یم یشورفنت نیقفاوم

.دراد یفیرعت هچ ناسنا تراجت مینیبب دییایب اما .دنفلاخم

ینعی ،2005 لاس رد ومرلاپ شرازگ هب انب ناسنا تراجت

و یلام فده اب یسنج یشک هرهب و هدافتساءوس هنوگره

و هلیح ای و دیدهت ،رارطضا و ربج هب لسوت اب یروآدوس

دراد یتاصخشم ناسنا تراجت فیرعت .یرادرب هلاک و بلقت

.تسا قابطنا لباق یشورفنت هدیدپ رب لاماک هک

یاج نانز هیلع تنوشخ بوچراهچ رد دئوس رد یشورفنت

یللاد و نت یرادیرخ ،ناسنا تراجت دئوس رد .تسا هتفرگ

شورفنت نانز زا و هدش بوسحم مرج یرگ هطساو و

رامآ بیترت نیا هب .دیآیم لمع هب یونعم و یلام تیامح

نییاپ دصرد 80 دح رد دئوس قطانم یخرب رد یشورفنت

حطس رد نانز تراجت نازیم نیرتمک یاراد دئوس و هدمآ

.دشابیم اپورا

تراجت ،دشاب دازآ یشورفنت هک ییاج رد تسا یعیبط رایسب

هنیمز نیا رد دنله و ناملآ یاهروشک .دنکیم اغوغ زین ناسنا

رت تحار رایسب نلالاد اهروشک نیا رد املسم .دنتسه هنومن

اب و هدز نانز و نارتخد شورف و دیرخ هب تسد دنناوتیم

عونمم اهروشک نیا رد نانچ مه ناسنا تراجت هک یدوجو

.دننامب ناما رد تازاجم زا یشورفنت هفافل رد ،دشابیم

و هدافتساءوس هنوگره ینعی ناسنا تراجت

یروآدوس و یلام فده اب یسنج یشک هرهب

و هلیح ای و دیدهت ،رارطضا و ربج هب لسوت اب

ناسنا تراجت فیرعت .یرادرب هلاک و بلقت

یشورف نت هدیدپ رب لاماک هک دراد یتاصخشم

.تسا قابطنا لباق

اههناخ نیا تیعضو یسررب .تسین شیبیمهوت زین هدش

دنتسه یاهلیسو لمع رد نکاما نیا هک تسا هداد ناشن

هاگ چیه و هدرک لرتنک رتشیب ار نانز ات نلالاد تسد رد

مزلا تامادقا ،هتشاد زاین کمک هب ینز هک یطیارش رد

یشورفنت نارادفرط هیرظن هکیلاح رد .تسا هدشن ماجنا

باختنا ار لغش نیا هنادازآ ناشورفنت«:دنیوگیم نانچمه

هظحل ره دنناوتیم اهنآ .دنربیم تذل نآ زا و دناهدرک

،دنوشیمن تیذا و رازآ زگره و دنهد افعتسا ،دنهاوخب هک

هک ییاهنآ تسا رتهب و دنوشیمن دح زا هدایز لقادح

!»دننک شیامزآ ار نآ دوخ ،دننادیم هعجاف ار یشورفنت

یتوافت اههناخ هشحاف رد ای اهنابایخ رد یشورفنت

هب هک یشورفنت نانز نازیم ،تاقیقحت هب انب .دنکیمن

راک نیا زا یشان یاهکوش و یناور -یحور ناکت ضراوع

زواجت ،یگنج ناینابرق هک تسلااب ردق نامه ،دنوشیم راچد

دوخ زا نامز لوط رد نانز نیا .دنتسه نآ راچد هجنکش و

.دننکیم ادج دوخ مسج و حور زا ار دوخ و هدش هناگیب

جراخ ای و هدش داتعم ردخم داوم هب شورفنت نانز لاومعم

دوخ تیعقوم و تیعضو دنناوتب ات دنشونیم لکلا هزادنا زا

طسوت هنادماع نانآ زا یرایسب .دننک شومارف ای و لمحت ار

تخس یاهراشف نلوا ات دنوشیم داتعم اههطساو و نلالاد

قافتا موادم روط هب هک ار یزواجت و هدراو یحور ویمسج

و هدش هتسباو نانآ هب ایناث و دننک ساسحا رتمک ،دتفایم

دوخ یگدنز هویش و هدیشک راک زا تسد یتحار هب دنناوتن

هب و هدرک ضوع ار دوخ مان لاومعم نانز نیا .دنهد رییغت ار

ناشدوخ رگید و دنباییم تسد یرگید تیصخش و تیوه

.دنتسین

یگدنز عون نیا و دازآ یطیارش نینچ رد ار نانز ناوتیم ایآ

اب هارمه و کتک اب هارمه ،هنازور زواجت ؟دیمان هنادازآ ار

باختنا هنابلطاود دناوتیم یگدنز نیا ایآ .یذاخا و دیدهت

رگید لغاشم دننام یلغش ار راک نیا ناوتیم ایآ ؟دوش

،دبایب یلغش دریگریم میمصت یصخش یتقو ایآ ؟دیمان

رگا ؟دشاب دوخ یارب یایگدنز نینچ بلطواد دناوتیم

یدایز نادرم اعطق ،دوب رگید لغاشم دننام یلغش یشورفنت

.دندرکیم باختنا ار لغش نیا


!؟متسه تسینیمف نعقاو نم ایآ

کی ناونع هب ار مدوخ هشیمه نم

.ما هدرک یفرعم هشتآ ود تسینیمف

دارفا اب میاهیریگرد و اهثحب رتشیب

هنرلااسدرم راتفر دروم رد مه ربو رود

دنچ لااح اما .دریگیم تروص ناش

نیبرذ ریز ار مدوخ هک تسا یتقو

رد هچنآ هب نعقاو منیبب ات ما هتشاذگ

.منکیم لمع ردقچ مدقتعم یروئت

ندوب تسنیمف هک مدیمهف شتسار

رد دیاب .تسین ندز فرح طقف

دیاب و تسا مهم هک اهاج نآ ،یگدنز

.دوب تسینیمف تشاذگ هیام دوخ زا

کی ی هجیتن دیاب هک ار مرسپ اهنت

.منکیم هاگن دشاب یتسینیمف شرورپ

مارتحا اهرتخد هب و تسا یبوخ رسپ

یلو .تسا بوخ شهاگن و دراذگیم

!تسا هناخ یاشاپ دیآیم هک هناخ هب

راب یروط ار مرسپ ،تسینیمف نم

رد نز کی دیاب نمتح هک ما هدروآ

.دنک کشخ و رت ار وا و دشاب رب و رود

دیآیم نلثم .تسین یکتم دوخ هب

شیارب و میایب نم ات دنیشنیم و هناخ

شدوخ ی هدهع زا شدوخ .مزپب اذغ

یراکتمدخ لصا رد نم .دیآیمن رب

زا ار مرسپ یگدنز هک متسه اناوت

شا یرادا یاهراک ات اهتخر نتسش

یور زا هتبلا .ما هداد ماجنا یبوخ هب

.تیلوئسم ساسحا و یردام قشع

ات مه دوب رتخد وا رگا ایآ منادیمن

رد شتکراشم مدع رد ار وا هزادنا نیا

ایآ ؟متشاذگیم تحار هرمزور یگدنز

هکنآ زا رتشیب یتیسنج یاهشقن نیا

تیصخش میشاب فقاو نآ هب نامدوخ

نمتح مرسپ ؟تسا هداد لکش ار ام

شا هدنیآ یگدنز رد اهنز ی همه زا

شکشخ و رت هک تشاد دهاوخ راظتنا

نیا .دوشیم جلف دننکن رگا و دننک

رگید اب شطباور رد نمتح هلئسم

اهنامه .تشاذگ دهاوخ ریثات اهنز

عافد ناشقوقح زا هک ما یعدم نم هک

یتقو هک منیبب دیاب لااح !منک یم

فرط نم ،دنک یگدنز یرتخد اب

یگهناخ راک یاوعد رد ار ناشمادک

!تفرگ مهاوخ

ماجنارس ،رضحم جرخ و هاگنب قح

نامه .میتفرگ ار نامتراپآ دیلک

نامهم ناگتسب زا یکی لزنم بش

کیربت مرسپ هب یگمه .میدوب

:تفگ نارضاح زا یسکو دنتفگ

تسا نیا تقو هگید لااح ،بوخ«

تاس وروس و دینزب لااب یتسد هک

:متفگ نم ».دیزادنیب هار یسورع

هچ هگم ،هدوز هک لااح اباب یا«

» . . .و جاودزا و هناخ ؟هربخ

هرآ«: تفگ هدنخ اب مرسپ اما

رتخد رگا .تسا جاودزا تبون هگید

ار هناخ گناد هس منک ادیپ یبوخ

نیشام شیارب و منکیم شمان هب

» .مرخیم مه

هک دش ثعاب اهفرح نیا نتفگ

و رسپ و رتخد زا نارضاح همه

و دننک ضارتعا وا هب نز و درم

رد مه نم هک نیا رتدب همه زا

هتبلا .مدش میهس ضارتعا نیا

و مدمآ دوخ هب هک دیشکن یلوط

نم .دیشخبب،مزیزع« :متفگ وا هب

.»تسوت اب قح و منکیم هابتشا

.متساوخ رذع وا زا عمج نامه رد

هک دوب دقتعم نانچمه مرتخد اما

یادتبا رد ار اهراک نیا دیابن وا

هب ار یزیچ و دهد ماجنا جاودزا

.دنکب شنز مان

یدج و یخوش یوگتفگ نیا

یاههیلا ام همه ات دوب یفاک

.مینک راکشآ ار دوخ ینورد

نامه رد هک دوب نیا ارجام زنط

یگ هزات هب نارضاح زا یکی عمج

لیلد نیا هب ار شا یراگتساوخ

تساوخرد رتخد یهداوناخ هک

هب ینوکسم نامتراپآ گناد هس

هتفرگ سپ ،دندوب هدرک رتخد مان

رسپ هب یخوش هب رسپ نآ .دوب

ورب ایب وت لااح ،بوخ: تفگ نم

گناد هس اهنآ .ینلاف یراگتساوخ

. . .هک مه وت و دنهاوخیم هناخ

!تسینیمف ود تافارتعا

.س مرکا نلادرا نیریش

اب هک ییاهزور نامه زا

نایم هناخ رد رایسب یاهضیعبت

وربور مردارب اهنت اب رتخد هس ام

یرایسب یاههنومن اهدعب و مدش

یعس ،مدید هعماج رد ار نآ زا

یفصنم ناسنا یگدنز رد مدرک

لاغتشا و جاودزا زا سپ .مشاب

زا هکدوبن یزور هناخ زا نوریب

رتشیب .میاین هوتس هب اهضیعبت

رجنم اهندمآ هوتس هب نیا تاقوا

هب زین یهاگ و دشیم ضارتعا هب

هب هک ییاهزایتما نداد تسد زا

.دوب هدمآ تسد هب یتخس

هب نتفگ ارچ کی اهنت اهزور نآ

نادنمراک هب رتشیب قوقح تخادرپ

،نز نادنمراک اب ناسکی راک اب درم

:دنسرپب درم ناراکمه ات دوب یفاک

؟دیتسه تسینیمف امش مناخ

یا هناشن نانز هلجم دیرخ یتح

ریدم .دوب مسینیمف هب داقتعا زا

مادختسا اب نام تکرش لماع

کی ار دوخ نارتخد و نانز رتشیب

هشیمه یلو .تسنادیم تسینیمف

تلع هک درکیم رارقا عمج رد

یریذپ تیلوئسم ،نانز مادختسا

.تسا نانآرت مظنم راک و رتشیب

رتشیب یاهیرترب و یدازآ هک نم

مرازآ ،نارسپ هب اههداوناخ رد

و رتخد اب مدرک یعس ،دادیم

یهاگو منک دروخرب ناسکی مرسپ

یارب یرتشیب یاهیدازآ زین

لیاق دوب رتگرزب دنزرف هک مرتخد

شیپ یقافتا یگ هزات هب اما .مشاب

هب و تشاداو رکف هب ارم هک دمآ

راکفا یریگیپ نازیم رد هک نیا

یگدنز نآ اب اهلاس هک یفادها و

.منک کش مدرک

اهلاس زا دعب مرسپ شیپ هام دنچ

یاضعا کمک اب و زادنا سپ و راک

نامتراپآ دیرخ هب قفوم هداوناخ

هام هس زا دعب .دش یکچوک

و نوگانوگ یاههنیزه و یگدنود

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

14


73/72 هرامش ،نز یاوآ

15

مسینیمف و نادرم

ینیما هیسآ تسخن باتک

لاس »یاهتفر هک وت ،... یه«

.دش رشتنم نارهترد 2004

رد وکسنوی رتفد فرط زا باتک

باتک نیرتهب ناونع هب ،ناریا

تکرش یارب ناریا ناوج رعش

یاهلپ« رعش یناهج لاویتسف رد

.دش باختنا »اگورتسا

!این گنفت اب نم باوخ هب

لصاف دح یاهرعش رتفد ناونع

تسا 2010 ات 2004 یاهلاس

ژورن رد 2011 ربماتپس رد هک

نیا یاهرعش .تسا هدش رشتنم

مجرتم( یژورن نابز ود هب باتک

یسراف و )یناجنز انین یژورن

نادقتنم زا راگروه نیتراف .تسا

رد یاهلاقم رد ،ژورن یبدا

باتک نیا اسیوآ سردآ همانزور

لصف رد رعش باتک نیرتهب ار

.تسا هدناوخ ژورن باتک

ینیما هیسآ

نامهم هدنسیون نونکا

»ناگدنسیون دازآ یاهرهش«

ژورن روشک رد )نروکیآ هژورپ(

.تسا

!دنز يم گنس هک وا

دوش زاغآ هک گنس ناراب

نم زا هکنآ زا شیپ

،دزاسب يگنس هوک

.تسا هتخاس يا هرخص وت لد زا

****

راکهانگ نم هک مریگ

نئاخ نم هک مریگ

تازاجم روخ رد نم هک مریگ

ينک يم باترپ و يزاس يم گنس تلد زا هک وت يا

میرم تمصع اب ایآ وت

!؟يور يم باوخ هب اهبش

85 لاس

درس یاه هبنشراهچ

تسا هدیسر همین هب هتفه

.هاگپ هب بش

ینز دشک یم هحیص

هبنش هس و

شاه هنوگ رب دکچ یم

!تسا هدید باوخ *بنیز زاب

اب یدرم باوخ

هایس مشچ

دنلب دق

.نهپ یاه هناش

.تسا ناتسدروک شمان هک یدرم

نیوا رد مادعا هب موکحم ینادنز دروک نز نایللاج بنیز *

.تسا هدوب نادنز رد رعش نیا ندورس تقو ات هک تسا

میاهدنورت -2011 هیوناژ

رعش 8 لماش هعومجم نیا .ینیما هیسآ دیدج باتک زا : حیضوت

.هدش رشتنم ،»تسا مادعازور اه هبنشراهچ« ناونع تحت هک تسا

،یشورف یم بیس وت

.ار مدوخ نم

؟ار اهبیس مینزب تخات

86لاس

دشاب یدرم ادخ هک مریگ

... ینز نم و

!... موش شقشاع رگا

؟مریگب ششوغآ رد هنوگچ

؟شمسوبب اجک

؟مچیپب شتسد رد تسد هنوگچ

؟هرخص ای تسا ربا وا ناوزاب

،ام شودقاس و

؟دوب دهاوخ مزعلا یلوا ربمایپ مادک

؟راوید مادک ،یفقس هچ

؟دریگ یم هانپ رد ار نامقشع

نامرتسب

؟دوش یم نهپ قفش مادک زیر نوخ رد

یتسار و

ام کدوک

؟دوب دهاوخ هدز گنج نیمزرس مادک لکش

نارهت -85لاس

نابنادنز نز

،یریگب یناوت یمن مه ار تدوخ قح ،وت«

»!نانز قوقح هب دسر هچ

نابنادنز نز ار نیا

اهراب و اهراب

داد هب ای دیکات اب

.درک یم دزشوگ

یلو دوخ وا

اهراب و اهراب

ماه بیج فاشتکا زا ،منهاریپ هقی زا

یکوکشم هتسجرب زیچ ره و

مراولش دیدزاب زا

نآ زا رتریز و رتریز و

ار شقوقح

.درک یم تفایرد لماک و تسرد

86 تشهبیدرا 8


IN FOCUS

نیبرذ ریز

؟دنشاب تسینیمف دنناوت یم نادرم ایآ

؟دنتسه یناسک هچ تسینیمف نادرم

یسنج ضیعبت اب هزرابم ینادرم ارچ

؟دنناد یم دوخ عفن هب ار

ریز هک تسا ییاه شسرپ هلمج زا اه نیا

اب و دزادرپ یم اهنآ هب هرامش نیا نیبرذ

هعومجم نیا رد .دراذگ یم نایم رد نادرم

رلااسردپ ی هعماج یاه شور و مسیناکم هب

.میزادرپ یم زین »یزاس هنادرم« یارب

هـم­دــقم

مسینیمف و درم

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

16


73/72 هرامش ،نز یاوآ

17

مسینیمف و نادرم

نادرم و نانز .نانز زور تارهاظت ،ریرحت نادیم

و نز قوقح یربارب راتساوخ هدننک تکرش یرصم

یناریا هلعش :سکع .دنتسه درم


یناریا و تسینیمف،درم

،ییوجشناد یاه لکشت ،نانز یاه هورگ هک ،رود نادنچ هن یاه هتشذگ رد

و دندوب لاعف زونه نانآ هب طوبرم یاه وا یج نا و یرگراک یاه لکشت

هتشاد ییآ مهدرگ ایو مسارم ،نوگانوگ یاه تبسانم هب دنتسناوت یم

یتح و دوب یگشیمه ناسر یرای و لاعف نادرم زا یکی یکلم دیجم ،دنشاب

یاه عمج رد دوخ روضح اب هک ینادرم نیلوا زا یکی ناونع هب وا زا ناوت یم

.درب مان ،درک یم ینکشوبات هنانز

اب تفگو پگ یارب دش یا هناهب نز یاوآ هلجم هرامش نیا عوضوم

.نارهت رد یزییاپ هعمج رهظ کی رد یکلم دیجم

هشیمه .دننکیم سح ار زیمآضیعبت یتنس تارکفت

درم نآ ناوتیم مه نم دننام یدرم نورد رد میوگیم

یزارد هار زونه ام .دید ار ییوپاش هلاک تسد هب لامتسد

.میراد شیپ رد

هک ینادرم اب رگید نادرم راتفر تسینیمف درم کی ناونع هب

؟تسا هنوگچ دنشیدنایم وت دننام

یارب لاثم .تشادن یصخش یهبنج نم ندش تسینیمف -

یارب هک روطنآ ،دوبن ردارب ای ردپ ملظ ای هداوناخ رد ضیعبت

.تسه نانز یرایسب

تخس یلیخ درم کی ندوب تسینیمف ،هنادرم یهعماج رد

رد .دنهدیمن هار ناشاهاضف رد ار وت نادرم یتح .تسا

زا ار وت ،ناشراتفر هب یضارتعا ره و یاهبیرغ ناشعمج

توعد ماش یارب یتسود هناخ رد لاثم .دنکیم رترود اهنآ

ار اهراک همه شرسمه و هتسشن وا هک ینیبیم ،یتسه

شدوخ .دراذگیمن .ینک کمک یهاوخیم .دهدیم ماجنا

تحاران هب رجنم وا هب وت ضارتعا و دنکیمن یراک مه

هفیظو .تسا یکچوک هنومن نیا .دوشیم ترودک و شندش

لمع یروبجم .ینکیم ساسحا تشود یور یرتنیگنس

ار هاگن نیا ات ییوگب رعش .ینک یساکع .یسیونب .ینک

دیاش .دشاب هناهاوخدوخ دیاش مه نآ زایمک .یهدب شرتسگ

یگدنز ینز اب یهاوخیم یتقو .دوشب مه یصخش هلئسم

یحور لکشم نارازه و هدرکن یگدنز ربارب هعماج رد هک ینک

زا یشخب .دیآیم شیپ هلئسم ،دراد هارمه دوخ اب یناور و

.تسا مه هناهاوخدوخ یمک اهام یهمه تازرابم

رد ار یتسینیمف راتفر میوگب رتهب ای ساسحا نیا ینامز هچ زا

؟دیراد غارس دوخ

رادفرط هک ینامز زا ،یناوجون یادتبا زا میوگب مناوتیم -

کی رد یناوجون رد .مدش اهناسنا یهمه یارب ربارب قوقح

رد تشادهب جیورت شراک هک مدرکیم راک یللملانیب داهن

و رهش نیب یتاقبط شحاف تافلاتخا هدهاشم .دوب اهاتسور

ندرب نیب زا یارب شلات و هزرابم یارب دش یاهزیگنا ،اتسور

شناد ،تسینج ،یعامتجا هقبط ظاحل هب هک یتافلاتخا

کی مایردپ هداوناخ .دناهدمآ دوجوب رگید یاهروتکاف و

نز قوقح یواست هک دوب رلااسدرم یبهذم یتنس هداوناخ

،یردام هداوناخ رد نآ فلاخرب .تشادن ییاج نآ رد درم و

.دندوب تروشم دروم هشیمه .دنتشاد یصاخ هاگیاج نارتخد

تفگ ناوتیم یتح .دندوب رادروخرب ربارب ثرا و قوقح زا

و دوب امرف مکح یرلااس نز روج کی یردام هداوناخ رد هک

.مشاب هدش یردام هداوناخ بذج نم هک دوب یعیبط

متخانش ار ینز ،مدش یعامتجا یاهتیلاعف دراو هک اهدعب

یتح .درکیم راک نادرم ام ربارب هد ،یراک هزوح نآ رد هک

لباق یدرم چیه اب و دوب تیاهنیب شاییاراک میوگب مناوتیم

.دوب مایگدنز رد راذگ ریثات نانززا یکی وا .دوبن هسیاقم

رب نانز دروم رد اهفیرعت هنوگ نیا هب اهتقو رتشیب ام

کی زا هنوگچ وت . . .درم کی لثم فرط لاثم هک میروخیم

؟ارچ و ینکیم فیرعت نز

لاس تسیب کیدزن هک نانآ یتح هک ماهدرک رارقا اهراب نم -

تابوسر دوخ رد مه زونه ،دناهتشاذگ مدق هار نیا رد تسا

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

18


73/72 هرامش ،نز یاوآ

19

مسینیمف و نادرم

هدش مهارف هک یرتسب رد میتسناوتیم رگید هک دوب یبوخ

.دوبن هعلاطم و باتک ثحب و میوش خر هب خر اهمدآ اب ،دوب

رد اهلاس هک یدشیم وربور یرتخد ای نز اب میقتسم رگید

درم گرم اب لااح و هدرک راک شردپ ای رهوش یزرواشک نیمز

یرایسب نانز روشک یبونج یاهرهش رد .درادن زیچ چیه وا

هلئسم نیا زا و دنراد نز هس ناشنارهوش هک یدیدیم ار

یرایسب تسینیمف نادرم ،نیپمک راک تدم رد .دنربیم جنر

.دندیشخرد و دندش بذج ،دندرک دشر

؟ام یاهزور نیا یایند و

هب یکدوک نارود زا نامراتفر اب ار ربارب قوقح تسا رتهب -

.میهد شزومآ نادنزرف

دتسناوتیم یداصتقا رظن زا نادرم هک یراشف نم رواب هب -

رظن زا و دنکیم راک هک ینز .تسا هدش رتمک دننک لامعا

یلام هخرچ وا کمک هب یتح و درادن درم هب یجایتحا یلام

روز فرح هکنآ یارب تسا یرگنلت نیا .دخرچیم هداوناخ

.دوشیم هدید رتشیب یرهش عماوج رد نیا هتبلا .دونشن

تابسانم رطاخ هب یتیسنج ضیعبت اههنیمز یهمه رد

ییاهتلود .تسا شیپ رد یتخس راک .دنکیم رییغت یداصتقا

اههناسریمامت زا دنتسه هعماج هداتفا بقع رشق هدنیامن هک

یارب .دنریگب ار یگنهرف رییغت یولج ات دننکیم هدافتسا

یاههبج رد میناوتب ات تسا مزلا ینلاوط هزرابم رییغت نیا

ناوارف تلاکشم لباقم رد دودحم ییورین و تاناکما اب ،رباربان

هب رضاح یناسآ هب هک دنتسه یناسک ام لباقم .میتسیایب

.دنتسین شیوخ عفانم کرت

ات ینک شلات یهاوخیم هک نیا یریذپرواب یرایسب یارب -

،ینک کبس ینیبیم نایفارطا شود یور هک ار یتلاکشم

رشتنم دوخ مان اب ار مایصخش گلابو اهلاس .تسا تخس

مه زاب دندیدیم یعمج رد ارم هک ینامز یتح اما .مدرکیم

درم کی و تسا درم کی هب قلعتم گلابو نآ دندرکیمن رواب

.تسا هتشون ار نآ بلاطم

هچ . . .و تاجوز ددعت ،هید ،ثرا دننام ینیناوق اب هطبار رد

؟ینکیم رکف

لکیس هب ددجم جاودزا ای ثرا دننام نیناوق نیا زا یضعب -

هب هک تفای ار ییاههداوناخ ناوتیم لاثم .ددرگیمرب هداوناخ

.دننکیم ارجا ار نآ ناشتایح نامز رد و دندقتعم ربارب ثرا

قافتا یبهذم-یتنس یاههداوناخ رد رتشیب تاجوز ددعت ای

هب اهراب اضما نویلیم کی نیپمک رد تیلاعف اب نم .دتفایم

ناشتشوگ و تسوپ اب ار تلاکشم نیا هک مدروخرب ینانز

.دندوب جنر رد نآ زا اهلاس و هدرک سمل

نانز یاهلکشت رد وت دیاقع اب ینادرم تیلاعف و راک طیارش

؟تسا هنوگچ

،دندرک تیلاعف هب عورش نانز یاهلکشت و اهداهن هک لیاوا -

ای و دوش وضع نآ رد دناوتب درم کی هک دوبن یروط اضف

راک نانز یگنهرف زکرم یاههچب رانک رد هک نآ اب .دنک راک

نیپمک یریگ لکش اب اهدعب .مدیدن ار نیا تقو چیه ،مدرک

هبرجت نم یارب نیپمک .دش رتزاب اضف نیا ،اضما نویلیم کی

.هرهاق 2011 سرام 8 تارهاظت

هریزجلا :سکع


!درم

؟تسینیمف

؟ارچ

هس اب وگتفگ

تسینیمف درم

روشک هس زا

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

20


73/72 هرامش ،نز یاوآ

21

دنناوت یم نادرم ایآ

مسینیمف و نادرم

؟دنشاب تسینیمف

کلاک نایارب

تیمها یتسینیمف شبنج هب نادرم نتسویپ

فادها هب یبای تسد یارب .دراد یتایح

یسنج متس زا نانز ییاهر ینعی مسینیمف

رد .دننک تکرش هزرابم نیا رد دیاب نادرم

نایاپ یارب یرتشیب تیلوئسم نادرم عقاو

رد نادرم اریز دنراد نانز متس هب ندیشخب

نارشابم و مرج کیرش یرلااسردپ ماظن

ایآ یلو .دنتسه یسنج متس عاونا لامعا

ماظن نیا هب ندیشخب نایاپ رد هک ینادرم

؟دنوش یم تسینیمف دنشوک یم

عفادم دنناوت یم نادرم هک مدقتعم هچرگا

اما دنشاب مسیسکس فلاخم و تسینیمف

یانعم هب دنناوت یم اهنآ هک مرادن رواب

ماظن رد .دنوش تسینیمف هملک صخا

نیزورما ی هعماج رب مکاح یرلااسردپ

هک یتردق زا ار دوخ دنناوت یمن نادرم

رد نادرم .دننک یربم هدش اطعا اهنآ هب

و تازایتما زا ار دوخ دنناوت یمن ماظن نیا

هداد اهنآ هب نانز اب هطبار رد هک یتردق

دیاب ندوب تسینیمف یارب .دننک ادج هدش

زا اهنت هن .دوب متس تحت هورگ زا یوضع

ی هبرجت ظاحل هب هکلب یهورگ قلعت تهج

کیتارپ و یروئت اشنم دوخ هک میقتسم

.تسه

درف اب مسینیمف عفادم درم ی هسیاقم

.دنک نشور ار عوضوم دیاش تسیسار دض

میسینیمف عفادم دنناوت یم نادرم هچرگا

دنشاب ناهایس قوقح عفادم نادیفس و

دنناوت یمن نازیم نامه هب نادرم اما

دیفس کی هک دنشاب یعقاو تسینیمف

تسوپهاس کی دننام هب دناوت یمن تسوپ

وس رگید زا .دشاب یداژن متس فلاخم

تسینیمف یارب ییاهنت هب مه یهورگ قلعت

.تسین یفاک ندوب تسیسار دض ای و

قوقح عفادم ی هزادنا هب ،ندوب تسینیمف

و یسایس یهاگآ هب ،ندوب ناتسوپ نیگنر

.دراد زاین مسیویتکآ

نادرم شقن ی هلاقم زا یشخب

یتسینیمف یروئت و مسینیمف رد

Roles of Men with Feminism

and Feminist Theory

.Filed under Paper, Pro-Feminism

by Brian Klocke

تارهاظت نیلوا ماگنه هرهاق ریرحت نادیم رد عدیم قراط

یناریا هلعش :سکع .بلاقنا زا سپ سرام 8

عدیم قراط

رصم ناناوج شبنج لاعف

؟ارچ و دیتسه تسینیمف امش ایآ

راتخاس یارو یناسنا ییاهعماج ناهاوخ نوچ متسه تسینیمف -

و هتیلاوسکس ،تیسنج زا دوجوم یهعماج .متسه دوجوم هنادرم

هلئسم نیا اب نم و دهدیم هئارا دمجنم فیرعت کی اهنت قوقح

.مفلاخم

تسد ار امش ایآ ؟تسیچ امش هب تبسن رگید نادرم لمعلا سکع-

؟دیتسه تسینیمف امش هک دییوگیم نارگید هب نلصا ؟دنزادنایم

یضعب .متسسه تسینیمف هک میوگیم مدرم هب راختفا اب نم -

سرام 8 تارهاظت زور هک دیآیم مدای .دنزادنایم تسد ارم اهتقو

تکرش هنلااعف تارهاظت رد هک ارم نادرم یخرب ،هرهاق رد نانز

زا عافد نومضم اب دراکلاپ اب تارهاظت یولج فص رد و مدوب هدرک

.دندرکیم باطخ ینوک ،مدوب هداتسیا نانز یربارب

اهنآ لمعلا سکع ؟دننکیم رواب ار امش ندوب تسینیمف نانز ایآ

؟تسیچ امش هب تبسن

.دننکیم تیامح نم زا و رواب ارم دنسانشیم ارم هک ینانز -

هب یرتشیب یهاگآ یلبق لسن هب تبسن اهیرصم دیدج لسن ایآ

؟تسا هتفای نانز قوقح

هدش رتهب یلیخ هتشذگ لسن هب تبسن ناوج لسن هک منک رکف -

هیلوا لحارم رد زونه میاهتسب لد نآ هب ام هک یتارییغت یلو .تسا

دننکیم بلط یرتشیب تقو تارییغت نیا .دنتسه


امش هک دییوگیم نارگید هب ایا ؟دنزادنایم تسد ار

؟دیتسه تسینیمف

نلومعم هاگآ نادرم .دنشاب ینادرم هچ هک دنکیم قرف -

.دنراد یتاپمس مسینیمف هب ای و دنتسه تسینیمف ناشدوخ

متس رگید یاهراتخاس نلومعم هک هداتفا بقع نادرم

)یرادهیامرس و مسیسار لثم( دنریذپیم مه ار یعامتجا

مه هرخسم بوخ .دنکوکشم نم نوچ یدارفا هب نلومعم

یناسک هک دنیوگب هک تسا نیا شنیرتلومعم .دننکیم

دوخ نانز شیپ« هکنیا ای و دنتسین »یعقاو درم« نم نوچ

رود مه دایز یرخآ رخسمت نیا دیاش .دننکیم »ینیریش

همه نیا ای ،مدوبن تسینیمف رگا شتسار !دشابن تیعقاو زا

درم کی ناونع هب مدیشکیم تلاجخ ،هعماج یاهمتس

.منکب مه هاگن ینز مشچ هب یتح

لمعلاسکع ؟دننکیم رواب ار امش ندوب تسینیمف نانز ایآ

؟تسیچ امش هب تبسن اهنآ

رظن هک مشاب هدید ار ینز زگره منکیمن رکف شتسار -

یاعدا هتبلا .دشاب هتشاد نم ندوب تسینیمف هب یفنم

هک داد ناشن لمع رد دیاب یلو تسه ناسآ ندوب تسینیمف

.تسا تسینیمف نعقاو

یگدنز ناریا رد درم کی ناونع هب رگا دینکیم رکف

؟دیدرکیم هچ دیدرکیم

مدرکیم هچ مدرکیم یگدنز ناریا رد رگا هکنیا روصت -

متشادیم هتشاد ار نیا تراسج هک مراودیما .تسه لکشم

ضارتعا تارج هک مدوبیم ینادرم و نانز نآ نوچمه ،هک

رد هنادازآ باختنا یارب و دنراد ار متس و اهیرباربان هیلع

،یحیسم ای ناملسم ،درم ای ندوب نز زا غراف یگدنز دروم

.دننکیم هزرابم دیفس ای هایس

و دیتسه تسینیمف امش ایآ

؟ارچ

،نرگ گرب ناهوی

یدئوس تسیلانروژ

نوچ متسه تسینیمف نم -

یناسکی و اهناسنا یربارب هب

ناشیاهتیلوئسم و قوقح

هک تسا راکشآ .مراد داقتعا

یناسنا یهعماج رد نانز

رتشیب اهنآ .دنتسه متس دروم

یاهراک رتشیب( دننکیم راک

هرهب یرتمک تورث و دمآرد زا و )دزمتسد نودب یگناخ

یداصتقا و یسایس تردق زا نادرم هب تبسن اهنآ .دنربیم

نادرم ینعی رگید هورگ تنوشخ دروم ،دنرادروخرب یرتمک

هب تسد تردن هب نانز هک یلاح رد( ،دنریگیم رارق

یهمه رد فلتخم تاجرد هب دراوم نیا .)دننزیم تنوشخ

اهمتس نیا نازیم هک توافت نیا اب .دنکیم قدص عماوج

دنارهدرک بسک ییاهتیقفوم اه تسینیمف هک یعماوج رد

زا ،مدرم اهنآ رد هک دنتسه یعماوج اهنیا و .دنتسه رتمک

.دنتسه رتربارب و رترتخبشوخ ،رتدازآ نآ رد ،نادرم هلمج

یدازآ یاهرشبنج نیرتگرزب زا یکی عقاو رد مسینیمف

اهیرباربان اب تفلاخم نم یارب .تسا رشب یربارب و شخب

لامعا هعماج زا یمین رب هک یمتس هیلع هزرابم نودب

.تسا نکممان دوشیم

امش ایآ ؟تسیچ امش هب تبسن رگید نادرم لمعلا سکع

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

22


73/72 هرامش ،نز یاوآ

23

مسینیمف و نادرم

یلم یویتسنا روسفرپ ،نامحر قرات

ناتسکاپ تاعلاطم

یمتس زا هک منادیم تسینیمف انعم نیا هب ار مدوخ نم

جنر نآ زا ناتسکاپ یرلااسردپ یهفسلف تحت نانز هک

نیمضت و ،درم و نز یربارب ناهاوخ .مهاگآ دنربیم

اهتسایس و یساسا نوناق طسوت ربارب تازایتما و قوقح

دوش نیمات لماک یربارب هک ینامز ات هک مدقتعم .متسه

،لماک یسنج یربارب نیمات و تکراشم یارب نانز هب دیاب

یخرب رد نانز یارب تبثم ضیعبت ینعی .داد هژیو تازایتما

ناهاوخ .دش لئاق یسایس و یعامتجا یگدنز یاههصرع

یارب اههصرع ی همه رد یتیسنج لئاسم دروم رد شزومآ

.متسه ود ره ،نز و درم

امش ایآ ؟تسیچ امش هب تبسن رگید نادرم لمعلا سکع

امش هک دییوگیم نارگید هب ایا ؟دنزادنایم تسد ار

؟دیتسه تسینیمف

رکف اهنآ .دننکیمن کرد ارم یریگعضوم نلومعم نارم -

یرایسب رظن رد هک متسه یقوقح راتساوخ نم هک دننکیم

.تسا یبرغ یتساوخ نانآ زا

لمعلاسکع ؟دننکیم رواب ار امش ندوب تسینیمف نانز ایآ

؟تسیچ امش هب تبسن اهنآ

ناشن نم اب یتفلاخم و دنتسه بدوم نلومعم نانز -

اب متسه رشاعم اهنآ اب نم هک ینانآ رثکا اما .دنهدیمن

نانز راتخاس نیا هنوگچ هکنیا و یرلااسردپ ییاهیاپ فیراعت

یخرب هک دننادیم اهنآ .دنتسین انشآ دنکیم بوکرس ار

رارق متس دروم ار نییاپ تاقبط و اهاتسور نانز اهتنس

.دنهدیمن لئاسم نیا هب یتیمها نلومعم یلو دنهدیم

.دنرادن میوگیم هچ نم هکنیا زا یکرد

هب تبسن یلبق لسن اب هسیاقم رد ناتسکاپ دیدج لسن ایآ

؟تسا هتفای یرتشیب یهاگآ نانز قوقح

لسن نادرم هب تبسن یبرغ تلایصحت اب ناوج نادرم -

یلو دنراد یهاگآ نانز قوقح لئاسم هب رتشیب هتشذگ

لیکشت ار نیشنرهش نادرم زا یکچوک شخب یناسک نینچ

انشآ لئاسم نیا اب ریپ ای ناوج ،نادرم تیرثکا .دنهدیم

یبرغ تاغیلبت اهفرح نیا هک دننکیم رکف اهنآ .دنتسین

.تسا

؟دییوگب دیراد هچ یناریا نادرم هب

رد .تسه رتدب مه ناریا زا نلامتحا ناتسکاپ رد تیعضو -

،ناشیوخ لتق دراوم رد نز لدابت ،یسومان یاه لتق ناریا

کلم و ییاراد ندشن لقتنم یارب نانز جاودزا زا تعنامم و

درم هب یزیچ مناوتیمن نم .تسا ردان ای و دیرادن رهوش هب

ماظن ود ره هب .میوگن یناتسکاپ درم هب لوا هک میوگب یناریا

ضیعبت دض شزومآ هک میوگیم اهروشک نیا رد مکاح یاه

بوکرس هب ات دنوش هنیداهن لااب ات هسردم زا دیاب یسنج

.دوش هداد نایاپ نانز

!درم

؟تسینیمف

؟ارچ


مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

24


73/72 هرامش ،نز یاوآ

25

مسینیمف و نادرم

هب راذگ

یگنا درم

ناوج نادرم یگدنز هب یسنج و یعامتجا یشخب ماظن

.دنکیم سیردت ایلارتسا یلم ناگشناد رد تیسنج و نانز تاقیقحت ۀتشر رد دلاِف لکیام رتکد

تیلاعف یسنج تملاس ۀعاشا ۀمانرب ریدم شقنرد یت .یس .ا ۀداوناخ زکرمرد نینچمه یو

صوصخب و اه هتیلاوسکس ،یتیسنج طباور و یگنادرم ،نادرم دروم رد قیقحت هب دلاِف .دراد

تخانش و یفیک یاهدتم ،یا هطبار نایم تنوشخ ،لثم دیلوت تملاس ،یئارگسنجمهان

.دزادرپ یم ناوج نادرمو نارسپ یاهگنهرف و یسانش

و نارسپ یسنج -یعامتجا یگدنز یدیلک تایصوصخ زا یریوصت دلاف لکیام هلاقم نیا رد

هزیروئت عیسو ۀژورپ هب و یگنادرم تملاس شزومآ هب هلاقم .دهد یم تسد هب ناوج نادرم

.دزادرپ یم یسکس و یسنج طباور یفیک رییغت یارب شلات و ندرک

نلا درا نیورپ

یدوسا اسیرپ :نادرگرب


تبحص هدرپ یب اب نلک ناوج نادرم

تحار یسنج یاهراتفر دروم رد ندرک

دننز یم فرح مه اب یتقو .دنتسین

،یسنج نیهوت ،یئوگ هفازگ قیرطزا

ناشدوخ نایم ،کوج ابلاغ و توکس

.دننک یم داجیا هلصاف ،وگتفگ عوضوم و

2000 لناک عجرم هب اهدنور نیا زا یزجوم فیصوت یارب(

.)دینک هعجارم

هک تسا هداد ناشن ام هبیملع رادهنماد و عیسو تاقیقحت

یاهبوچراچرد یسنج راتفر و تیسنج زا یصاخ یاهمرف

و لیلجت یگنهرف ظاحل زا هک( دنتسه بلاغ ام رب صخشم

یاهمرف هب هکیلاح رد )دنوشیم قیدصت یعامتجا ظاحل زا

تازاجم و هفخ ار اهنآ ،هدش هدز گنا بوچراچ نیا زا جراخ

یاهمرف ساسا رب تسا نکمم ناوج نادرم و اهرسپ .دننک یم

تمواقم لاکشا نیا لباقم رد ای و دننک یگدنز یگنیرن بلاغ

اهشنکاو نیا یود ره یلو دننک در ار نآ یتح و هدرک

و شنکرد( یمومع ۀدش داجیا یتیسنج طباور ۀیاس رد

یاهداهن رگید و اههسردم رد ،نلااس و نس مه اب اهشنکاو

طوبرم طلسم یاهنامتفگ ۀیاس تحت نینچمه و )یعامتجا

اهنآ هب هلابندرد هک یئاهوگلا .دنریذپیم تروص تیسنج هب

هطلس ناوج نارسپ کت کت یگدنز رب درک مهاوخ هراشا

هجوت دروم هک دنتسه لاکیپیت و هدرتسگ ردقنآ یلو دنرادن

یگنادرم فلتخم لاکشا ،ناوج نارسپ دروم رد هک یسک ره

.دنریگب رارق ،دراد یاهغدغد یسنج نایم طباور و

و شنکرب تاریثات نیرتمهمزا یکی :ندرک تباث ار دوخ

،تباقر ناوج نادرم و اهرسپ یسنج و یعامتجا یاهشنکاو

اهرسپ زا یلیخ .تسا درم رب/اب -درم نیلپیسید و تراظن

دوخ تابثا یارب عمج راشف هسردم یهرود رد صوصخب

ساسحا ار )اهرتخد هب یرتمک دح ات و( رگید یاهرسپ هب

یگنادرم هدش دییات لاکشا رد تکرش هار زا اهرسپ .دننکیم

.دنناسرب تبث هب ار درم ناونع هب دوخ دوجو دنناوتیم

نیا .دنریگیم ندوب درم ۀرمن ناشیاهشلات یارب هک راگنا

زا تدش هب اهدرم یگدنز هک دنتیعقاو نیا رگنایامن اهوگلا

»شیامن« .دباییم ماظن نادرم دوخ نیبانیب طباور قیرط

هب و دریذپیم تروص رگید نادرم روضح رد ابلاغ یگنادرم

دوشیم اطعا رگهراظن نادرم ۀلیسو هب شدوب کی ناونع

دنمتردق طباور ریثات تحت ناوج نادرم و نارسپ یگدنز

،راتخاس نیا .دباییم لکش یسنج راتخاس و یعامتجا

انغ و ملاس طباور داجیا یارب نادرم و نارسپ یئاناوت

یناسک و دوخ یلثم دیلوت و یسنج تملاس هب ندیشخب

،دنوشیم کیرش اهنآ اب ار دوخ یسنج یگدنز اهنآ هک

و یگنیرن رب ینتبم یعامتجا یاهراتخاس .دننکیم دودحم

کسیر یاهدروخرب ۀدننک نییعت ،لاکیپیت ۀنادرم تیسنج

ار یتملاس یاهسیورس زا اهنآ ۀدافتسا ،هدوب نادرم زیمآ

تملاس دروم رد یهاگآ شرتسگ هار رد و هدرک دودحم

ناکما یئاهتیدودحم نینچ .دننکیم داجیا عنام یسنج

یاهیگلماح زورب رد لاسنایم و ناوج نادرم تکراشم

یاهتنوشخ و یسنج یاهیرامیب شرتسگ ،هتساوخان

.دنهدیم شیازفا ار یسنج

نادرم یسنج یگدنز یبایلکش یدیلک بناوج هلاقم نیا

،اهدرکلمعرب نم زکرمت .دنکیم یزادنا حرط ار ناوج

نادرم نیب یاهتیلاوسکس و یتیسنج طباور ،اهنامتفگ

و یعامتجا یاهشنکاو و شنک ،یسنج راتفر هک تسا

ۀوحن اهوگلا نیا .دنهدیم لکش ار نانآ یسنج طباور

لئاسم زا یاهرتسگ هب ناوج نادرم و نارسپ دروخرب

،نآ زا یریگولج و یگلماح هلمجزا ،یتملاس هب طوبرم

یاهیرامیب عویش و کانرطخ یسنج طباور ،یمسج تملاس

طباور عقاو رد ،تنوشخ رتیمومع ۀدودحم رد و یسنج

.دنهدیم رارق ریثات تحت ار هعماج رد یگداوناخ و یسنج

و یتملاس هب طوبرم راتفر کرد روظنم هب ،هجیتنرد

هدننک نییعت ،نادرم نایم تملاس تاناکما جیورت نینچمه

هیهت یا»هشقن« اهنآ یسنج و یعامتجا طباور زا هک تسا

.تخادرپ مهاوخ مهم نیا هب نم هلاقم نیا لوطرد .دوش

ییاهمرت درومرد هاتوک یحیضوت نداد اب ار نآ هک یراک

.منکیم عورشدرک مهاوخ هدافتسا اهنآزا هک

یهمه یگدنز لثم نلک ،ناوج نادرم و نارسپ یگدنز

،تیسنج عطاقتم یاهراتخاس ۀلیسو هب ،نادرم و نانز

داژن ،هقبط لثم یعامتجا زیامت لماوع رگید و هتیلاوسکس

هب »تیسنج« هداس روط هب .دریگیم لکش تیسنج و

یهدنامزاس و دوشیم هداد ندوب نز ای درم هب هکییانعم

»هتیلاوسکس« .دراد هراشا نادرم و نانز طباور و یگدنز

یریگوس ای سکس اب طابترا رد هکیمسج یاهدرکلمع هب

هتفای لکش یاههورگ و یسنج تاطابترا ،یسنج تیوه

اهرواب هب نینچمه و دنوشیم هبرجت تیسنج ساسا رب

هلابند رد( دراد هراشا هتیلاوسکس درومرد اهنامتفگ و

.)تخادرپ مهاوخ یعامتجا زیامت لاکشا رگید ریثات هب

هتیلاوسکس و تیسنج زا یصخشم یبایراتخاس یاهدنور

.دنتسه لمع لاح رد ،صخشم بوچراچ ای هعماج ره رد

هداد ندوب نز ای درم هب یصخشم یناعم هک ینعم نیا هب

ِماظن ساسا رب نادرم و نانز یگدنز هجیتن رد و دوشیم

لماوع نیا .دباییم لکش یدرف و یعامتجا ِیسنج مکاح

تیوه و طباور نآ رد هک ییاههویش اب دوخ ی هبون هب

دنراد دروخرب ای و یششوپمه دنریگیم ماظن یسنج

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

26


73/72 هرامش ،نز یاوآ

27

مسینیمف و نادرم

ۀنیمز رد صوصخب نیا و .)29:1996 ،نیل کم( دوشیم

هدوب یراج تردق نآ رد هک یاهنیمز ناونع هب ،هتیلاوسکس

و یفطاع فعض روضح یارب تسیاهنیمز لاح نیع رد و

.)212:1990 ،لاگیس( دراد قادصم ،یگتسباو

هدرپیب اب نلک ناوج نادرم :سکس درومرد ندز فرح

.دنتسین تحار یسنج یاهراتفر دروم رد ندرک تبحص

نیهوت ،یئوگهفازگ قیرطزا دننزیم فرح مه اب یتقو

عوضوم و ناشدوخ نایم ،کوج ابلاغ و توکس ،یسنج

.)718:1994 ،تیاو( دننکیم داجیا هلصاف ،وگتفگ

کچوک و ریقحت هب اهتقو یلیخ ناوج نادرم نیبرد وگتفگ

یریگهشوگ ثعاب هک - دوشیم هصلاخ رگیدکی ندرک

یسنج ۀطبار و – دوشیم اهرسپ هیحور ندش یعافد و

یسنج ۀطبارزا .تسا یعیبط »لدم« هنایارگسنجمهان

رتشیب و دوشیم هدافتسا نیهوت یهیام تسد ناونع هب

تسد لکش هب ،یسنج طباور درومرد اهرسپ یاهفرح

یسنج یاهدومن زا یضعب هک یراتفر .تسا رگیدکی نتخادنا

زا یضعب رد .دنکیم عونمم ار رگید یضعب و قیوشت ار

یقلت هناگیب و بیجع نتاذ اهرتخد »هنارسپ یاهفرح«

یایند ندرک شزرا یب و زا یریگ هلصاف تلاح و دنوشیم

نیبیمهم یاهتوافت .)719:1994 ،تیاو( تسا یداع هنانز

.تسا دوهشم نوگانوگ یاه عمج رد اهرسپ راتفر و اهفرح

یرتخد اب هک یماگنه ،دنتسه اهرسپ زا یعمج اب اهنآ یتقو

تسود کی اب طقف یتقو و دنتسه اهنت ناشرتخد تسود ای

.دنراد ینوگانوگ یاهراتفر دننک یم ترشاعم ناشدرم

.دنزومآیم اجک سکس درومرد اهرسپ هک دیسرپ دیاب

زا رتمک ،تاعلاطا ندروآ تسد هب یارب اهنآ تقیقح رد

نلامتحا و دننکیم هیکت ناشملعم ای ردام و ردپ هب ،اهرتخد

.دننک هیکت نویزیولت یاهملیف ای ناشناتسود هب رتشیب

یاههلجم و اهملعم لماش نارسپ تاعلاطا عبانم رگید

،تیاو ؛100:1998 ،تربلیگ و تربلیگ( دوشیم یفارگونروپ

.)715:1994

ندروآ تسد هب یارب ینوزفازور زرط هب ناوج نادرم و نانز

لئاسم رگید و تیسنج و هطبار ،یتملاس درومرد تاعلاطا

رارقرب سامت ای یفارگونروپ ندید لثم هتیلاوسکس هب طوبرم

دننکیم هدافتسا یفارگونروپزا مه اهنآ هک یناسک اب ندرک

تنرتنیا هب یسرتسد و دوجو .دننکیم هعجارم تنرتنیا هب

،نمدلگ( تسا هدوب یسنج شزومآ عفن هب ینشور هب

داجیا رد تنرتنیا شقن دروم رد صوصخب نم اما )16:2000

اهرسپ ۀلیسوب هژیو هب یفارگونروپ زا هدافتسا و هب یسرتسد

.متسه نارگن ناوج نادرم و

نادرم و نارسپ مهف لکش رد یرثوم رایسب لماع یفارگونروپ

ریثات نیا تنرتنیا عیرس دشر اب و تسا تیسنج زا ناوج

اهتسینیمف نیب هک یلاحرد .درک دهاوخ ادیپ مه شیازفا

زا اما ،دراد دوجو یفارگونروپ ۀرابرد یگرزب یاهفلاتخا

یزرط هب نانز ندیشک ریوصت هب یارب نبلاغ یفارگونروپ

نداد ناشن یناوهش یارب ،یسنج رازبا ناونع هب و یعقاوریغ

دوخ یاهتراهم شیامن قیرطزا اهرسپ .)128:1994 ،لِمیک(

نشخ لثم هنادرم یاهشیلک یاهراتفر و تایصوصخ رد

،یشزرو و یکیزیف یاهییاناوت ،طباور رد ندوب وجهبلغ و

هجوت بلج رد ندش حتاف و اهرتخد نیب تیبوبحم نازیم

هاگیاج نادرم نیب دوخ یارب ،یزاب غولش و یخوش و اهنآ

.دننکیم بسک

اهنآیمئاد یرگهراظن ۀدنریگربرد هسردمرد اهرسپ یگدنز

یتیسنج یمئاد لرتنک یعون ؛تسا نارگید و ناشدوخرب

یقلت »بامرتخد« ای »لوسوس« هک یئاهرسپ .یسنج و

تسد قیرط زا اهرسپ .دنوشیم هیبنت و هرخسم دنوش

هرخسم و یخوش و نتشاذگ مسا مه یارب ،رگیدمه نتخادنا

،ماقم و تردق یدنب هقبط رد نارگید و دوخ یارب ،ندرک

رگیدکی ریذپاننایاپ دنور نیا رد و دننکیم نییعت هاگیاج

زرط هب دناوتیم رگیدکی نتخادنا تسد .دننکیم هدیدبآ ار

یلو .دشاب هناشوگیزاب و زیمآزنط و قلاخ یاهداعلاقراخ

یاجرس و نارگید ریقحت یارب نآ زا دوشیم لاح نیعرد

ِبلاغ ِیاهیژولوئدیا بوچراچرد .درک هدافتسا اهنآ ندناشن

لامعا یاه هویش دنناوتیم ناوج نادرم و اهرسپ ،یگنهرف

نیرمت ندش درم روظنم هب ار لرتنک هب زاین و تباقر ،تردق

.دننک

رطخ و تذل نانآ هب نادرم لاسمه یاههورگ اب ترشاعم

یگنادرم تابثارد یئوجتباقر و رابجا .دنکیم هئارا ماوت ار

ادج یلحم هب ار لاسمه نادرم یاههورگ نیا دناوتیم

لیدبت دوشیمن یتیامح یسکزا نآرد هک کورتم و هداتفا

دوخ یسنج ت لاکشم و فعض طاقن نتشاذگ نایمرد .دنکب

و داجیا یاربیمئاد یشلات و دوشیم تخس رگید یاهرسپاب

نایرجرد نارگید یارب لوبق لباق یگنادرم زا یریوصت نداد

.)14:1994 ،پراش و ولغا ناضمر ،دنله( تسا

یریوصت« ناوج نادرم نیب قیقحت :ندرک تلاجخ ساسحا

هب دامتعا و تینما مدع ساسحا ۀدیچیپ ینورد یاهمارد زا

یرایسب .)102:1994 ،لیهاگ و کم( »دنزیم مقر سفن

یاههطبار ۀمادا و داجیا تاموزلم ربارب رد ناوج نادرم

اب دنناوتیمن .دننکیم تلاجخ و دوبمک ساسحایمومع

نلااسمه بناجزا یدایز راشف و دنوش وربور تاموزلم نیا

ۀطبار داجیا هب رداق دننک یم رکف .دننک یم ساسحا دوخ

یاههداد اب هک یرما .دنتسین ناوج نارتخد اب یسنج

هب« دروم رد اهنآ یگشیمه یاهیخوش و طلسم یگنادرم

،102 ،اجنامهرد( دراد ضقانت اساسا »اهرتخد ندروآ گنچ

.)717:1994 ،تیاو

نایم ،ناوج نادرم زا یرایسب یگدنزرد یلصا یگناگود

وس کی زا دوخ هب دامتعا و ِیعامتجا ِیگنادرم زا اهنآ دروآرب

مدع ساسحا و اهشیوشت زا ناشیصوصخ و یصخش ۀبرجت و

.)99:1994 ،لیهاگ و کم( تسا وس رگید زا ناشتینما

هعماج رد نادرم دنمتردق یلک تیعقوم ضقانت هب هدیدپ نیا

طوبرم مه ناشدوخ یتردقیب زا نادرم یرایسب ساسحا و


یسنج ساوسو یتح و یسنج یگتفیش و انمت ۀژبا اهرتخد

یاهعومجم اهرتخد اب ناوج نادرم یرایسب ۀطبار .دنتسه

ساوسو زکرمت و سرت ،یگقلاع یب و ندرک لابند زا ضقانتم

زا لیهاگ و کم .)102:1994 ،لیهاگ و کم( تسا هنابام

ناونع هب ارگسنجمهان نادرم گنهرف رد دوجوم یهدیدپ نیا

یتقو ،لاثم یارب .دننکیم دای »ضیقن و دض ندوب نزدض«

رد دننکیم دای »هدنج« ناونع هب اهرتخد یضعب زا اهرسپ

مه هدشریقحت مه یسنج ظاحل زا ناشیارب اهرتخد نیا عقاو

.)132:اجنامه( دنتسه ینتساوخ

یاهراتخاسرد :ماقم ندروآ تسدب یارب یگباوخمه

ماقم زا یاهناشن یگباوخمه ۀبرجت ،هنادرم تیسنج بلاغ

هدیباوخ یرتشیب یاهنز اب رتشیب هچره :تسا یگنادرم

نآرد هک هاگنآ ناشیاربیگباوخمه .یتسه درم رتشیب ،یشاب

.تسا یعقاو دوشیم هدافتسا درم و نز یسنج ناگرا زا

یاهنییآ اهنتزا »تراکب نداد تسدزا« یبرغ عماوجرد

تسندش درم و یلاسگرزب هب دورو دومن هک یگنادرم هب راذگ

قیرط زا اهدرم ،رگید نابز هب .)34:1997 ،نوتلیو(دشابیم

هبرض رطاخ هب نینچمه و تنوشخ و روز اب ماوت یگباوخمه

.دوشیم داقتنا یفارگونروپ دیلوت دنور رد نانز هب ندز

یاهراتفر دناوتیم یتنرتنیا یفارگونروپ رطاخ نیمه هب

طباور هب نادرم زیمآ تنوشخ یاهدروخرب و یتسیسکس

.دنک قیوشت ار یسنج

اهرسپ :ییارگسنجمهانرد ضیقن و دض تاساسحا

ییاهفرح رگیدکی ریقحت یارب تسا نکمم بناج کی زا

اهرتخد لثم« ای »یرتخد هک وت« ،»؟هکینز هتچ وت«:لثم

یگنانز و ندوب نز اجنیارد .دننزب مه هب »ینکیم یزاب

درط و هدش بانتجا نآزا دیاب هک دنتسه یفنمیمیهافم

یاهملعم و نازومآ شناد دراد ناکما لاح نیعرد .دوش

ار دوشیم یقلت ارگسنجمه نادرم راتفر هک ییاهراتفر درم

.دننک نیهوت ارگسنجمه نادرم هب ات دننک یکی یگنانز اب

ریقحت ار ییارگسنجمه ات دننک هدافتسا یگنانز زا ینعی

.)164:1994 ،لیهاگ و کم( دننک

تایصوصخ و یگنانز اهرسپ زا یلیخ هکنیا اب نامزمه

.دنراد ششک اهرتخد هب اما ،دننکیم ریقحت ار نآ یاهشیلک

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

28


73/72 هرامش ،نز یاوآ

29

مسینیمف و نادرم

هسیاقمرد ،هولاع هب .دناهدرک هبرجت ار یگباوخمه اهرسپزا

هب سنجمه ریغ طباور ،نارسپ-اب-نارسپ یاهیتسود اب

یرتشیب یعامتجا تقو صاصتخا و یساسحا یراذگهیامرس

نس مه نادرم و نارسپ طباور ،دوجو نیا اب .دنکیم بلط

نادرم ۀنایارگسجمهان یسنج طباور یارب ناکامک لاس و

نم تاقیقحت .دهدیم انعم نآ هب و دننیرفآیم راتخاس

لاس 26 ات 18 نینس نیب یارگسنجمهان نادرم نایمرد

-اب -نادرم طباور ،اهدرم یضعب یارب هک دهدیم ناشن

تیحجرا نانز -اب -نادرم یسنج ریغ طباور رب نادرم

ماقم هب یدیلک یراذگهر نینچمه یسکس تایبرجت ،دنراد

یگباوخمه یاهارجام درومرد ییوگناتساد و دنتسه یگنادرم

.دباییم همادا درم ناگدنونش رگید رباربرد

یاهراتخاس رگیدزا :»نکب« یاهرسپ و »هدنج« یاهرتخد

یراد همادا ۀدننک نییعت ریثات هک هدننک نارگن یتیسنج

نیا .تسا هناگود درادناتسا دراد نادرم و نانز طباوررد

یارب یکی ،یسنج راتفر یارب درادناتسا ود هب یگهناگود

،مشاب هتفگرتهداس .دراد هراشا ،نادرم یارب یرگید و نانز

هدز اهنآ هب یبسچرب نینچ ای دنراد یسنج تیلاعف هک ینانز

یقلت »ناسآ« ای »نارپ کت« ،»هدنج« ناونع هب ،دوشیم

اهدرم هب هکیلاحرد .یفنم یلکش هب رگید نایب هب ای ،دنوشیم

،»لمع لها« ای »ولوگیژ« ،»نامرهق« ،»نکب« لثم ینیاونع

هزاجا اهدرم هب .دوشیم هداد ،تبثم ینیاونع رگید نایب هب ای

یاهلاس نامه رد ات دنوشیم قیوشت یتح ای هدش هداد

رادافو و دننک ددعتم یسنج طباور داجیا هب عورش یناوجون

رد .دوشیم لمحت اهنآ رب یسنج ۀطبار کیرش هب ناشندنامن

هنامحریب و تدش هب دنلاعف یسنج ظاحل زا هک ینانز هکیلاح

تدشب نانز یسنج راتفر ،یلک روط هب .دنوشیم تواضق

نادرم یسنج طباور هکیلاحرد تسا لرتنک و رظن تحت

.تسارتاهر یعامتجا یاهتیدودحمزا

و اهناتسریبدرد دنمورین یروضح ،یسنج ۀناگود درادناتسا

ترهش ،ناونع تحت روضح نیا .دراد ایلارتسا یاههاگشناد

یهباشم عون هک ینادرم و نانز هب هک یتوافتم یاهماقم و

رواب ای – دننکیم هبرجت ار یسنج راتفر و انمت ،تیلاعف زا

نشور یئاجره زا رتشیب - دننکیم هبرجت ارنآ هک دننکیم

تنوشخ زاربا یاربیمان ناونع هب »هدنج« زا نینچمه .تسا

تسا نکمم هکیمسا ؛دوشیم هدافتسا نانز رب یدعت و

دنراد اهنآ دوشیم هتفگ هک یایسنج راتفر هب یطبر چیه

.دشاب هتشادن

یوق رایسب یریثات ،یفنم ترهش بسک و یماندب هب ِدیدهت

،هدرک لرتنک ار اهنآ یسنج و یعامتجا طباور و دراد نانزرب

قوس لوبق دروم ِیراتفر ِیاهمرف شریذپ یوس هب ار اهنآ

دودحم ار اهنآ یسنج للاقتسا و تارج ،تردق و هداد

،ناراکمه و دنله ؛26:1998 ،ناراکمه و ریلیه( .دنکیم

؛96:1993 ،لاتنزور و روم ؛1995 ،رگنیزتیک ؛242:1996

.)1996 ،تراوتسا

نانز زا هک دوشیم هداد یایسنج زاوج ناوج نادرم هب

تسد هب ار یگنادرم ماقم اهنز نژاو هب ندرک ادیپ یسرتسد

.دنروآیم

صوصخب یاۀلئسم یگباوخمه هبرجت ۀلئسم غولب نارودرد

یارب رایتخایب یشیارگ اهرسپ زا یلیخ نیبرد .تسا مهم

فرح مهاب اهرسپ یتقو .دراد دوجو تراکب نداد تسد زا

یگباوخمه ۀبرجت هک هک دننکیم اعدا ای دومناو دننزیم

،تیاو(دراد نایرج تدش هب ییوگ هفازگ لاح نیعرد و .دنراد

ناتسود بناجزا ندرک یگباوخمه یارب راشف .)721:1994

اهردپ نتشاذگرس هبرس اهتقو یضعب ،رتگرزب نارادرب ،رسپ

اهرسپ اهتقو رتشیب .دوشیم لامعایمومع یاههناسر و

رتلااب رایسب طسوتم دح زا هک ،زیمآقارغا ییاهنیمخت

تسد هب دناهتشاد یسکس ۀبرجت هک ناشنلااسمه زا ،تسا

)9:1997 ،لاتنزور و تیمسا ،یزدنیل( .دنهدیم

هب یارب یعبنم ناونع هب یسنج ۀبرجت نتشادربدیکات نیا

رخاوا هب لئاوا زا راذگ نارود رد تسا نکمم ماقم ندروآ تسد

ادیپ شهاک ،یگلاس تسیب ۀهد لیاوا ای ،یناوجون یهرود

یرتگرزب دصرد نامز نیا ات هک هداس لیلد نیا هب دیاش .دنک


اب دوخ دشر دنوررد اهدرم

ناونع هب ِیگشیمه دیدهت

و ندش هدید ارگسنجمه

هکنیا تابثا ِیگشیمه شلاچ

وربور دنتسین »زاب سنجمه«

.دنتسه

یرتخد هک تسا لوبق لباق نیا دندرکیم رکف اهرسپ مراهچ

یسکس رظن زا ار رسپ وا رگا درک سکس نتشاد هب روبجم ار

دندوبن نئمطم رگید مجنپ کی و دشاب هدروآ ناجیه هب

یسررب کیرد .) 1992 ،یگناخ تنوشخ یقیقحتزکرم(

،ایلارتسا ۀداوناخ نامزاس ۀلیسو هب 1997 لاسرد هدش ماجنا

اهنآ اب هک 25-15 نیب ینینس اب نارسپ موس کی هب کیدزن

یصخشم طیارش تحت دنتشاد تقفاوم دوب هدش هبحاصم

سکس نتشاد هبروبجم ار یرتخد یرسپ درادن یبیع«

5000 زا شیب ۀدنریگربرد یلم یسررب کی ،رخآرد و .»دنکب

تفه رهزا هک تسا هداد ناشن 20-12 نینس نیب ناوج

یرتخد یرسپ درادن یبیع« ریظن یتانایب اب یکی ناوجرسپ

دشاب هدز سلا وا اب رتخد رگادنک سکس نتشاد هب روبجم ار

یرتخد هب درادن یبیع« و »دشاب هداد زبس غارچ وا هب و

،»دشابن یکیزیف راشفرگا دروآراشف سکس نتشاد یارب

.) 70-64 ،2001 یلم میارجزا یریگولجزکرم( تسا قفاوم

یسنج تاساسحا نبلاغ اهرسپ :ارگسنجمه توهش

هبرجت ار رگید نارسپ کیزیف هب تبسن یایوق ششک و

یضعب و ،دنوشیم وربور نارسپ رگید ندب اب ،دننکیم

انمتسا ای هدرک هبرجت ار نارسپ رگید اب یسکس طباور اهنآزا

یسررب کی رد .) 32-1995 ،نیل کم( .دننکیم هبناجود

دندوب هتفگ ناتسریبد نازومآ شناد زا دصرد 9-8 ریخا یلم

دناهدرک هبرجت ار دوخ سنجمه هب تبسن یسنج ششک هک

.)27:1997 لات نزور و تیمسا ،یزدنیل(

زا رفنت و سرت( هنایارگسنجمه شیارگ زا تشحو ریثات اما

نیا درومرد یواکجنک ای تاساسحا لوبق )ییارگسنجمه

اهرسپ نیب یفطاع تبحم .دنکیم ریذپان ناکما ار شیارگ

زاربا یخوش قیرط زا ای و یکیزیف تخس یاهبلاق رد طقف

تاساسحا نیا زاربا یارب لوبق لباق یاهمرف اهنت ؛دنوشیم

یراککتک ای نتفر لااب مه لوک و رسزا ،یندب یاهشزرو

.)33-32 :1995 ،نیل کم( تسا

زا ساره :یئارگسنجمهان و یئارگسنجمه زا سرت

صوصخب و اهرسپ یگدنز رب یساسا یریثات یئارگسنجمه

اب هسیاقم رد .دنکیم لامعا نارسپ-اب-نارسپ طباور رب

اهب هناورپ نیا تفایرد یارب مه اهدرم یلو .دوشیم غیرد

،شمرن نداد تسد زا یازا رد اهنآ هب هناورپ نیا ،دنهدیم

،ناراکمه و دنله( .دوشیم هداد یفطاع هاگهیکتو یکیدزن

نانز زا یمک دادعت هک داد ناشن نم تاقیقحت .)247:1996

دننکیم هدافتسا نادرم یارب »هدنج« ناونع زا زین ناوج

.تسا هناگود یاهدرادناتسا رد دودحم یفاطعنا رگناشن هک

و یسنج ترهش ،تیسنج رب راوتسا و رباربان یاهراتخاس اما

شنک رب دنمورین یتاریثات ناکامک ،تردق یواسمریغ طباور

.دنراد نایارگسنجمهان نیبام یسنج یاهشنکاو و

و یگنادرم لاکیپیت یاهراتخاس :هن باوج ندرک لوبق

لامعا تیسنجرب ینتبم تردق طباور نینچمه و تیسنج

هیذغت ار ناوج نادرم یضعب بناج زا یسنج تنوشخ

تنوشخ لامعا اما دنتسین نشخ اهدرم رثکا هچرگ .دننکیم

یندب تنوشخ .دنریگیم تروص اهدرم ۀلیسو هب نبلاغ زیمآ

دیلوت و یسنج تملاس هاررد هدننک نییعت یعنام یسنج و

.)1995 ،زیِه( تسا نانز لثم

راهچ ای هس ناوج نانز نایمرد ندوب تنوشخ ینابرق داعبا

،ناراکمه و گنای( تسا نانز لک نیبرد داعبا نیا ربارب

یگلاس 24 ات 18 نینس نیب نانزدصرد هدزون .)1:2000

هتشادار هتشذگ لاس کی لوطرد تنوشخ ۀبرجت کی لقادح

،ایلارتسا رد قیقحت کی رد .)1996 ،ایلارتسا رامآ ۀرادا( دنا

نتشاد لاس 23 ات 18 نینس نیب ناوج نادرم دصرد 12

شرازگ ار ناشیگدنز کیرش ای رسمه اب زیمآ تنوشخ هطبار

هب ،دندوب هدروخ کتک اههطبار نیارد نانززایمین .دناهداد

اهنآ مراهچ هس دودح و هدوب هدش کیلش مرگ ۀحلسا اب اهنآ

گنای( دندوب هدش حورجم زیمآ تنوشخ لامعا نیا لیلد هب

.)1:2000 ،ناراکمه و

ییاهگنهرف رد نانز هیلعرب نادرم یسنج و یکیزیف تنوشخ

یوربآ و یتفلک ندرگ ،ییوجهبلغ اب طابترارد یگنادرم هک

،زیِه( دراد یرتشیب زورب لامتحا دوشیم فیرعت یگنادرم

هار زا ار ناشدوخ هک ینادرم یدرف حطسرد .)277:1998

تنوشخ راتفر هک،دننکیم فیرعت یگنادرم یتنس یاهوگلا

هنادرم ار تنوشخ لامعا هک،دنراد نانز لباقمرد یفنم و زیمآ

زواجت هب طوبرم یاهرواب نلاک هب و دننکیم یقلت ینتساوخو

دنشابرگشاخرپ یسنج ظاحلزا دراد لامتحا رتشیب دنراد رواب

لینوا ؛277:1998 ،زیِه( دنراداور نانز رب تنوشخورازآ و

.)1998 ،اشراو ؛1990 ،یلاکسا ؛192:1997 ،یِوراهو

نارسپ زا یهجوت لباق دصرد هک تسا هدننک نارگن نیاربانب

کی و هس رد رفن کی بیترت هب-ایلارتسارد ناوج نادرم و

یسنج تنوشخزا هدننک تیامح ییاهرواب -رفن تفه رد رفن

یرهش[ نبزیرب رد یقیقحتراک کیرد .دننکیم زارباار

یدادعت ،ناتسریبد مهن سلاک یاهرسپ نیبرد ]ایلارتسارد

درادن یبیع« هک دنتشادرواب رفن هس نیبردرفن کی دودح

رتخد نآرگا ،دنک سکس نتشاد هبروبجم ار یرتخد یرسپ

.»دشاب هتشاد سکس دهاوخیم هک دشاب هداد خن رسپ هب

کی .دندوبن نئمطم دروم نیارد رسپ کی اهنت جنپره زا

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

30


73/72 هرامش ،نز یاوآ

31

مسینیمف و نادرم

رد ناوج نادرم دهدیم ناشن اهیدنلتاکسا تاقیقحت

لامتحا رتشیب هدش لیکشت نادرم زا طقف هک یئاههورگ

»اهبوخرتخد« - نانز زا هورگ ود دوجو ۀدیا هب هک دراد

رهش ناوج نادرم نیبرد .دنشاب هتشاد رواب -»اههدنج« و

ار نلااسمه یاههورگزا هتسد ود )1995( تیاو ،وکسلاگ

رظن زا هک رتخد ورسپ طلتخم هورگ یکی :درک یئاسانش

یاهسردم تلایصحت یگژیو اب دندوب هدنکارپ یئایفارغج

هورگ رگید و .دوخ یارب لغش داجیا هب یدنبیاپ و قفوم

،دوخ صاخ گنهرف رد قرغ ،اهرسپ زا لکشتم امامت ابیرقت

هتسد هچرگ .یاهفرح تراهم نودب و راکیب راد هنماد روط هب

اب هارمه ،»اههدنج« و »اهبوخرتخد« یقلاخا ۀناگود یدنب

هورگ رد یسنج یرگراکش یوگلا و رقتسم یاهیدنبمیسقت

نادرم و دندوب بیاغ اهیگژیو نیا لوا هورگرد ،دوب جیار مود

.دندرکیم زاربا هنارگتیامح طباور رب یتنبم ییاهلاهدیا

یدنب میسقت و یباییگژیو ۀناگدنچ لاکشا دراد لامتحا

طباور هب ،یداژن ۀنیمز سپ و داژن ،هقبط لثم ،یعامتجا

هک یدوجواب .دنشخب راتخاس نادرم یسنج و یعامتجا

،دراد دوجو هنیمز نیارد یدودحم یئایلارتسا تاقیقحت

یاهوگلا هب توافت یاهروحم نیا هک مینادیم ام یلو

نیگنایم ناناوج نیبرد .دنراد طابترا یسنج تیلاعف ریغتم

هب دوشیم هبرجت یگباوخمه راب نیلوا یارب نآرد هک یاینس

.دراد یگتسب یداژن ۀنیمز سپ و گنهرف ،تلایصحت ،هقبط

رتخد نازومآ شناد هکنیا ناکما .)7:1998 ،نملک ورکار(

ار یگباوخمه تسین اهنآ ردامو ردپ لوا نابز یسیلگنا هک

زا هک ینارتخد یارب لامتحا نیا زا رتمک دنشاب هدرک هبرجت

تیمسا،یزدنیل( تسا دنیآیم نوسکاس ولگنا یاههداوناخ

-یبهذم تاقلعت هک یناناوج .)26:1997 ،لات نزور و

لاعف یسکس ظاحل زا تسا لمتحم رتمک دنراد -یبهذمره

قطانم رد ناناوج .)46:1996 ،لات نزور و روم( دنشاب

هک دراد یرتشیب لامتحا ،یرهش ناناوج تبسن هب یئاتسور

نانز درومرد صوصخب نیا و .دنشاب لاعف یسکس ظاحل زا

نزور و تیمسا ،یزدنیل( تسا قداص یئاتسور قطانم ناوج

.)26:1997 ،لات

یرتلااب دح هب ]باوخ نتراک[ نامناخیب ناناوجرخآردو

یسنج یاهکیرش دادعت اب زیمآ هرطاخم یسنج راتفر ریگرد

هب .)1997 ،یسپمد و زویثم،ریلیه( دنهدیم ماجنا یرتشیب

یاهیگنادرم یعطاقت یاهزرم ۀرابرد یرتشیب تاقیقحت

.تسا زاین یعامتجا ۀدنهد یگ هژیو لاکشا رگید و هناگدنچ

نادرم و نارسپ نایمرد تملاس شزومآ یارب اهشلات رگا

ناینب رب دیاب اهشلات نیا ،دوش عقاو رثوم تسارارق ناوج

نادرم و نارسپ یگدنز هک یایعامتجا طباور زا قیمع یکرد

عطاقتم یاهراتخاس .دنشاب راوتسا دشخبیم یگژیو ار ناوج

مه یعامتجا یاهیدنب میسقت رگید و هتیلاوسکس ،تیسنج

مه و دوشیم یتملاس هب طوبرم هک ناوج نادرم راتفر یارب

نادرم نیا دنهاوخیم هک تملاس ۀعاشا یاهیژتارتسا یارب

.دنتسه طلسم بوچراچ ،دننک بلج دوخ هب ار

دض تاساسحا و اهراتفر هب یرتشیب یرادافو نادرم ،اهنز

زا رتمهم .)1986 ،کِرِه( دنهدیم ناشن یئارگسنجمه

ناونع هب دوخ تشرس ظاحل هب یگنادرم هک تسنیا نیا

فیرعت یگنانز و یئارگسنجمه اب فلاخت رد و ارگسنجمهان

لدم و دنتسه ارگسنجمهان نادرم »یعقاو« نادرم .دوشیم

.تسارگسنجمهان یگنادرم لدم یگنادرم بلاغ

ناونع هب ِیگشیمه دیدهت اب دوخ دشر دنوررد اهدرم

هکنیا تابثا ِیگشیمه شلاچ و ندش هدید ارگسنجمه

هتفگ هاتوک نخس .دنتسه وربور دنتسین »زابسنجمه«

یاجرس یئارگسنجمه زا سرت ۀلیسوب نادرم و اهرسپ مشاب

جراخ هنادرم راتفر ۀدودحم زا رگا .دنوشیم هدناشن دوخ

.دنوشیم وربور یکیزیف و ینابز ۀلمح اب هلصافلاب دنوش

یفطاع طباور نادرم دوشیم ثعاب یئارگسنجمهزا سرت

زا ساره .دننک دودحم ار نادرم رگید اب دوخ کیدزن و

یاهراتفر نادرم دوشیم ثعاب ندش هدناوخ »ینوک«

ار ناشدوخ و دنهد ناشن دوخزا هنادرم رگشاخرپ و زیمآولغ

یئارگسنجمهزا سرت بیترت نیدب .دندنبب یفطاع ظاحل زا

هدرک لمع ویتانرتلآ یگنادرم ۀزاورد رب یئاهدژا دننام هب

،دلاِف( تسا طلسم یگنادرم یاههدودحم ظفاح سیلپ و

هب تنایخ ناونع هب یئارگسنجمه رگید بناجزا .)1997

اب یگنادرم بلاغ لاکشازا یطخت و هدش یقلت دوخ سنج

تسدمه یئارگسنجمهزا ساره .دوشیم یکی یئارگسنجمه

،تسام گنهرف جیار شزرا هک ،ارگسنجمهان مسیسکس

،نوسکین ؛198:1994 ،نوسناج و نیتسپِا( دشابیم

یئارگسنجمهزا ساره ریگارف ریثات هب هجوتاب .)161:1996

هزرابم ،نادرم یعامتجا طباور رد ارگسنجمهان مسیسکس و

.تسا یدیلک یاهفیظو نآ اب

نم هک یدوجواب :اه بتارم هلسلس و اه ینوگانوگ

اهرسپ یگدنزرد یسنج و یتسیسنج یاهوگلا یرس کی

هب هک تسیتایح نیا ،ماهدرک یئاسانش ار ناوج نادرم و

سرادمرد .دوش هجوت مه نادرم نایم رد عونت و ینوگانوگ

یاههورگ و هناگدنچ و ضقانتم یاهیگنادرم لاومعم

دوجو توافتم یاهدرکلمع و اهتینهذ اب فلتخم نلااسمه

نارسپ نایمرد یتوافتم یاهگنهرف هدرخ و اهتیوه .دنراد

،»اهوررپ هچب« ،»اههنن هچب« لثم دنراد دوجو سرادم رد

،1993 ،1989( لناک ۀلیسو هب هک هریغ و »اهلوگیژ هچب«

و ،اهناوخسرد ،اهنشخ ای و هدش هتشون )1996 ،1994

،1994( لیهاگ و کم ۀلیسو هب هک لیصا یاهیسیلگنا

نلااسمه یاههورگ و اهیگنادرم .دناهدش فیصوت )1996

،یداژن یهنیشیپ و داژن ،هقبط ۀلیسو هب سرادمرد فلتخم

نیلپیسید و تردق لامعا یاهوگلا ،یمسر یسرد ۀمانرب

.دنباییم لکش ،رگید لماوع یرایسب و اههداوناخ ،هسردمرد

یاهشنیب رب یگنهرف یهطلس یارب فلتخم یاههورگ و

.دننکیم تباقر یگنادرم زا اههورگ رگید

زا یفلتخم یاهوگلا نلااسمه فلتخم یاههورگ نیبرد

.هنارسپ نلماک یاههورگ رد صوصخب ،دراد دوجو یگنادرم


مسینیمف

هاگن زا

درم کی

تسینیمف

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

32


73/72 هرامش ،نز یاوآ

33

مسینیمف و نادرم

،یناهج حطس رد رمتسم بوکرس

.دراد همادا یمومع و یصوصخ ،یا هقطنم

.مناد یم مه نم و یناد یم ار نیا وت

زا و فلتخم یاهاج رد نیا دروم رد

.هدش هتشون و هتفگ نوگانوگ یایاوز

شدروم رد رتشیب نلاا رگا شخبب ارم

یهاوخب ار شتسار .مهد یمن حیضوت

ار سرام 8 شرازگ راهچ ،هس زا شیب

.مرادن ار شا هلصوح رگید ،ما هدرک رورم

هلحرم نیا زا مهاوخ یم هناربص یب

و یژتارتسا دروم رد ضوع رد و مرذگب

یربارب .منک ثحب یلمع تارییغت رازبا

حطس رد ؟درک ققحتم دوش یم هنوگچ ار

هچ ود نیا هک خآ و یعامتجا ،یدرف

ناقشاعراگنا ،دنا هدروخ دنویپ مه هب

!دنا هتخابلد

،نرگ گرب ناهوی

یعامتجا یسایس ی هیرشنریبدرس

)ملاک ی ههبج( دئوس تنارف دروا

یراختفا لایژ :نادرگرب


.سنوت زا رتناملسم رایسب یروشک ،درک هسیاقم یزلام اب

هدید فلتخم حوطس رد یرتهدرتسگ روطب نانز یزلام رد

یسارکمد ،مسینردم دروم رد ثحب .دننکیم راک و هدش

رب یکتم هعماج کی ردقچ ره .تسا کشراریه راتخاس و

،تاقبط مامت رد نانز ،دشاب هتسب و تردق بتارم هلسلس

،سنوت یانثتسا هب دیاش .دنریگیم رارق یرتشیب راشف دروم

رد هژیوب لااب طسوتم /دنمتورث کچوک هقبط کی اجنآ رد

هب .دنرتدازآ ناشدنمتورث نانز هک دنتسه گرزب یاهرهش

سابل ،دننک دشر ناشیاههفرح رد دنناوتیم رگید نایب

هداد نانآ هب مود هجرد شقن کی اما -دنشوپن یبهذم یتنس

هداوناخ ،فیعض دیناوخب :دنشاب »هنانز« تسیابیم :دوشیم

. . .و دنهد رارق لوا هجرد رد ار

هعنقم و یرسور هب ندیدش برغ رد ام :عیرس ینیبزاب کی

یبرغ نانز ششوپ هب یهاگن اما . . .میهدیم ناشن شنکاو

،ملهکتسا رد 44 هفاک رد ،اهشیپ تقو یلیخ هک دیآیم مدای

تسین مدای .دندوب هتفرگ نشج ار »تسینیمف نادرم زور«

تاک دلیو نافتسا هک تسه مدای اما ،هن ای دوب سرام 8

تفگیم هک دیآیم مدای .درکیم ینارنخس و دوب نآ یرجم

حوطس رد ار دوخ یتسینیمف فیاظو و تسا تسینیمف

دوب نیا دوبن بلاج شیارب هچنآ .دناسریم ماجنا هب فلتخم

قلعت وا هب یدایز یایازم شندوب تسینیمف تباب دیاب ارچ هک

،اهتسینیمف ریاس فرط زا ینادردق و شیاتس هلمج زا .دریگب

،تسین بوخ نیا تفگیم .تسینیمف نانز لوا هجرد رد

هصرع نیا رد یتح ندوب درم هک ارچ ،دشاب یروطنیا دیابن

دقتعم وا نوچمه یرایسب و وا .دروآیم هارمه هب زایتما مه

تباب دیابن اما میشاب تسینیمف تسیابیم اهدرم ام هک دندوب

هکلب .میریگب ایازم شتباب و مینک یدایز رورغ ساسحا نآ

بجع میوگیم نم .مینک لمع نامیقلاخا هفیظو هب طقف

ارچ .)هفیظو ماجنا( ینعمیب )1( یرتول هیضرف !یعضوم

تیامح یسایس-یقلاخا عضاوم رطاخب و درک راختفا دیابن

ره ای و رظن مه نادرم و نانز ارچ ؟دشن )و درکن( قیوشت و

دروم دننکیم لمع و رکف بوخ هک ار ینارگید ،یرگید سک

بوخ هچ« :دنیوگب نلثم ؟دنهدن رارق ینادردق و شیاتس

هدافتسا ار نیدلاو یصخرم نارود زایمین ،یتسینیمف وت هک

زاگ ات ینکیم ییوجهفرص لیبوموتا فرصم رد ،ینکیم

یفخم ار یجارخا نایوجهانپ ،ینکن دیلوت یدایز کینبرک

هتشاد وت اب یرتهب دروخرب هک مرادن دصق نم اما . . .ینکیم

ار اهیپسور هک یتسار تسد نآ زا رتهب وت هک ارچ مشاب

رخسمت اب و درخیم هحلسا ،دهدیم رارق هدافتساوس دروم

نیا موهفم و انعم .یتسین دنکیم تبحص شراد هناخ نز زا

دروم درم ناونع« هب وت هک دشاب نیا تسناوتیم عوضوم

»یتفرگ رارق شیاتس

یتسینیمف عضاوم رطاخب دیابن ارچ ؟تسا نیا زا ریغ . . .

،تفرگ شاداپ ؟تفرگ رارق ینادردق دروم ناتسود فرط زا

عضاوم هک ینانآ زین هزادنا نامه هب نقیقد ؟دش قیوشت

دنل و رغ و هتفرگ رارق داقتنا دروم دنریگیمن یتسینیمف

ینادرم هب شاداپ لاثم ناونعب !اقفر ،اولح و قامچ .دنونشب

یرادهگن تیلوئسم و دننکیم هدافتسا نیدلاو یایازم زا هک

.تسا تسرد نمتح ،دنریگیم هدهع هب ار ناشدازون زا

ار نیدلاو یایازم و زیمآ قیوشت رکشت کی !دیهدب شاداپ

.دهدیم هجیتن دینیبیم تقونآ ،دینک یدنبهیمهس

تیعقوم منک هراشا نآ هب متساوخیم هک یرگید هتکن

ناونع هب ناهج زا یگرزب شخب رد نانز .تسا یللملانیب

دنورهش رگا ،دنوشیم بوسحم موس هجرد نادنورهش

هطلس هک اجنآ ،مدرک رادید سنوت زا یگزات هب !دنوش بوسحم

هداوناخ رد هچ و تسایس رد هچیمومع یگدنز رد نادرم

تلع هک منک هراشا دیراذگب .تسا هدننک جیگ و کانتشحو

روطب گرزب بهاذم هچ رگا – تسین بهذم طقف عوضوم نیا

اما ،دناهداد رارق ریقحت و راشف دروم ار نانز کیتامتسیس

هزادنا هب یسنوت یاهرلاوکس .تسا یگنهرف نساسا هلئسم

ار سنوت ناوتیم نیا رب هولاع .دنتسه رلااسردپ اهیبهذم

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

34


73/72 هرامش ،نز یاوآ

35

مسینیمف و نادرم

قافتا بسح رب رضاح لاح رد اما ،)نانز اب شاییاطسو نورق

هشیمه ،میفساتم اهآ :شدعب و دنتسه نز یسنوت نامولظم

؟دوشیمن چرام 9 یدوز هب یتسار... و تسا هدوب هنوگنیا

یللملانیب یگتسبمه .ماهتشون نلبق دوبمک نیا دروم رد

ریاس اب فدارتم نانز بوکرس هک عوضوم نیا رب تراظن و

بوکرس اب هبناج همه هزرابم یابفلا لصارد ،تساهبوکرس

هب هک تسا بوخ لاثم ناونعب .تسا یناهج هنارلااسردپ

سابل یفارگونروپ همین یاهیهگآ یور رب ضارتعا ناونع

،دیشاپب گنر ،ما دنا چا مان هب یدئوس ییا هریجنز یشورف

یاهتروش هک ینانآ ،هک تیعقاو نیا هب ضارتعا زا ار یژرنا اما

زا هک دنتسه ینیچ ناوج نارتخد دنزودیم ار اهنکنام یروت

یدادعت( .دیروایب تسدب ،دنرادروخرب ینییاپ یلیخ دزمتسد

هک دناهداد ناشن نس ایترامآ لثم ،ناهج گرزب نارگلیلحت زا

مه اب هافر شیازفا و یسارکمد ،نانز تردق میکحت هنوگچ

یصخش هک هچنآ ،دنراد طابترا مه هب همه .دنتسه نیجع

).دهدیم رارق ریثات تحت ار درف تسایس و تسا یسایس تسا

!اهآ .مدروآ رد اجک زا رس منادیمن !مدش رود ثحب زا

یهژورپ مسینیمف هک دهدیم ناشن تردق یهطبار لیلحت

هتشاد یدایز یاهدرواتسد هک ،تسا یشخب یدازآ گرزب

هک تسا نیا مرفنتم نآ زا نم هک یرگید هشیلک( تسا

هلاس دص هزرابم سپ ریخن – »تسا هداتفین یقافتا چیه «

یاهراک اما )؟هزرابم ارچ سپ . . .؟تسا هدوب رثا یب نلماک

هدمآ تسدب یاهیزوریپ زا عافد :تسا هدنام یقاب زین یدایز

دروم ایندرسارس رد هک نینج طقس یدزآ لاثم ناونع هب(

رازاب وضع یاهروشک رد هلمج زا ،تسا هتفرگرارق هلمح

.یزاسدازآ همادا یارب و ،)دینیبب ار ناتسهل( اپورا کرتشم

،مسیلاتیپاک اب بوکرس نیا دنویپ یگنوگچ ام رگا

دیدهت اب ییاهر یهسورپ ،مینیبن ار . . .و مسیلاینولکوئن

و تسپ شیازفا هب هناروکروک نلثم .تسوربور ندش فقوتم

دنچ میناوتیم هتبلا هلب . . .نتسب دیما نانز یارب اه ماقم

تیاضر ریغ فده هچ اما میهد تاجن ار یسنوت دنمتورث نز

؟!یشخب

دننام( میوگیمن نز زور رد یکیربت هنوگچیه :نایاپ رد و

نتسش فرظ زا تیفاعم ،زر لگ کی ،اهروشک زا یرایسب

دایرف شیاج هب .)یرگید ردام زور لثم سرام 8 ،ماش زا دعب

هب یدایز یاهیزوریپ ام !یتناوآ :مهدیم رس یگتسبمه

هب یرتشیب یاهیزوریپ دیاب و میناوتیم ام ،میاهدروآ تسد

.میروایب تسد

و یراک نادجو رب هک اهناتستورپ بهذم زا یا هخاش ) 1(

ار برغ تفرشیپ لیلد نلومعم و دراد دیکات هفیظو ماجنا

.دنهدیم تبسن یبهذم بلاغ گنهرف نیا هب نشخب

نیزاگام دروف دروا گلاب :عبنم

http://ordfrontmagasin.blogspot.com

،شیارآ ،دنلب هنشاپ شفک ،جک نهاریپ ،هاتوک نماد :دیزادنیب

اب ،هلب . . .هدنهد ششوپ تاقلعتم ،ریگاپ و تسد یاهسابل

یدازآ ردقچ ام »هنانز یاهدم« اما ،ندوبن یرابجا رد توافت

؟دنتسه شخب

دننام -زورما مسینیمف رد فعض کی .هلب ،یللملانیب تیعقوم

لاثم کی زا شزوپ .تسا یللملانیب یگتسبمه نادقف -پچ

رارق ریقحت دروم هنوگنیا سنوت رد نلثم هک ینانآ ،دنیاشوخان

تیعقوم هک ینانآ و نانز هن و ییاقیرفآ ناهایس ،دنریگیم

رد نتسشن ،اهنابایخ رد ندز مدق اهنت قح ،دنتشاد یرتهب

تسوپ هک دندوب ینانآ ،دنتشاد ار ندش یسایس و اههفاک

هدناوخ دیاتراپآ تسناوتیم نیا عقومنآ ،دنتشاد یرتدیفس

رد سنوت متفگ هک روطنامه ( اهمیرحت ،تاضارتعا و هدش

،برغ تسود نیرتهب زا دیراذگب ،تسین ییلاویه هطبار نیا

اشیپ دروخرب اب و شبوغرم تفن اب منک یدای یدوعس ناتسبرع


نیمف

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

36


73/72 هرامش ،نز یاوآ

37

مسینیمف و نادرم

دنناوارف مه زونه ناریا رد

ار تسینیمف هک یناسک

ازسان و شحف فدارتم

ام رب و رود اما .دنناد یم

رکف هک ینادرم زا تسا رپ

،دنتسه تسینیمف دننک یم

دیابن مه دایز !دنتسین یلو

یگدنز یماظنرد .درک بجعت

چیه نز و درم هک مینک یم

دوخ هیلوا قوقح هب مادک

روطچ .دنرادن یهاگآ

راظتنا اهنآ زا ناوت یم

ار نارگید قوقح هک تشاد

ور شیپ بلطم ؟دننک تیاعر

و هاتوک یاهوگتفگ لصاح

هک تسا ینادرم اب هرمزور

و هیلاع تلایصحت دوجو اب

رد نانز قوقح تیاعر یاعدا

ییاطسو نورق راکفا هربنچ

.دنراتفرگ

کوان انین

؟تسی


تسینیمف نادرم تیاکح

همه اب یملاسا یروهمج رد

.دراد قرف ایند یاج

رد ار مرفک رگید اباب نیا دیوگیم منادرگرب زیم رس ار وا هک

شنایرتشم زا یکی اب دیدج نامتراپآ رد مه زاب .تسا هدروآ

شیپ هک مدید اهراب و هداد . . .مناخ هب مه دحاو کی .تسا

.دوریم وا

یسانشراک رخآ لاس یوجشناد ق مانهب -

.تسا دازآ هاگشناد

طوطخ مسر لوغشم هشیمه و دناوخیم یرامعم .ق مانهب

تسا قفاوم نز راهچ اب درم جاودزا اب دیوگیم .تساضف رد

راک یرادرهش رد وا .دنک راتفر تلادع هب هکنآ طرش هب

زا یکی هب ناگدننک هعجارم زا یکی هک زور کی و دنکیم

هب ور درکیم هرجاشم شراک رد ریخات یارب دنمراک نانز

یروطنیا نز کی اب یچ یارب تفگ و هدرک ضرتعم درم

دیدهت ار وا ارچ امش رگید هدز ادخ ار اهنز ینکیم راتفر

؟ینکیم

هیده شراکمه نانز هب همطاف دلوت زوررد لاسره وا

.دهدیم

.دراد ردارب راهچ .م رایماک -

هچره زا رتشیب نامنارسمه هب ام همه :دیوگیم .م رایماک

دنهاوخیم هک هچره هشیمه .میهدیم تیمها تسایندرد

دنزرف یرادهگن رد نامیگمه .مینکیم مهارف ناشیارب

یتح ،دینادیم .مینکیم کمک اهنآ هب هناخ یاهراک و

ام اما .دننکیم مهتم ندوب لیلذ نز هب ار ام نامرهش رد

هب میتسه مرسمه ردام و ردام اب یتقو .میهدیمن تیمها

.مراذگیم مارتحا اهنآ هب و مرگنیم مشچ کی هب اهنآ

یاهظحل هک دنکیم فیرعت شدوخ زا ردقنآ هصلاخ

یاپ یتقو .تسا رهاظت ای دراد تیعقاو ایآ منکیم کش

:دیوگیم منیشنیم شرهاوخ یاهفرح

راهچ نیا نیب ار دوخ لاوما نامردپ هک هتشذگ لاس زا -

رگید درک میسقت یواسم روط هب مردام و نم اب ردارب

.دننزیمن فرح نم اب ناردارب زا کیچیه

قرف ایند یاج همه اب اجنیارد تسینیمف نادرم تیاکح یرآ

،میرادیملاسا هاگشناد هک روط نامه تفگیم یتسود .دراد

مسینیمف ،میرادیملاسا مسیشاف ،میرادیملاسا یروهمج

.میشاب هتشاد میناوتیم مهیملاسا

یاراد و یرتسگداد لیکو ف دمحم -

.تسا لاسدرخ دنزرف ود و رسمه

اب یتح ناوتیم تسا ملاسا هب نیدتم یدرف هک وا رواب هب

هتفگ نیا لیلد .دوب تیسنیمف یبهذم تاشیارگ نتشاد

یهاگشناد مه ممناخ اب نم :دهدیم حیضوت هنوگنیا ار دوخ

اب ناشیا یرادراب و جاودزا زا دعب اما میدوب هتشر مه و

نامدنزرف تیبرت و یرادهناخ هب وا هک میتفرگ میمصت مه

هکنیا رکف هب رگید ممناخ ،مود دنزرف دلوت زا دعب .دزادرپب

هک ارچ داتفین دورب مه شایلیصحت کردم لابند هب یتح

ات .ماهدرک مهارف ار وا یتحار و شیاسآ تامدقم همه نم

لاثم ،منکیم میهس میاهراک رد ار وا دشاب رودقم هک ییاج

اب زین ار اههچب و وا ،مریگب یاهدنورپ ناتسرهش رد رگا

اهتقو یهاگ ای .دنشاب هدرک مه یحیرفت هک مربیم دوخ

میارب مهدب هیارا هاگداد هب دیاب هک ار ییاههحیلا مرسمه

.دنکیم پیات

،دوب هدش ادج شرسمه زا هک منیلکوم زا یکی هب رابکی

دوب یتدم وا .متفگ ار عوضوم ممناخ هب و مدش دنمهقلاع

ادتبا و دوب نامرد تحت یگنانز یاهیتحاران رطاخ هب هک

و تفرگ سامت . . .ا تیآ رتفد اب یتقو اما دش تحاران یلیخ

.منک هغیص ار مناخ نآ ات داد هزاجا نم هب درک هرواشم

تسینیمف ار دوخ هدش بجوم زیچ هچ مسرپیم اقآ نیا زا

،مراذگیم مارتحا مرسمه قوقح هب دیوگیم ؟دنادب

مداد هزاجا یتح .مربیم شردپ هناخ هب ار وا رابکی یباهتفه

اب لاح هب ات .میوگیمن غورد وا هب .دورب هیروس هب اهنآ اب

. . . . .و ماهدزن فرح وا اب دنلب یادص

یاراد نامتخاس و هار سدنهم .ش نودیرف -

.تسوجشناد دنزرف ود ورسمه

هشیمه و تسا ینامتخاس تکرش دنچ یاراد اقآ نیا

ماش زیمرس .دراد شورف یهدامآ نامتراپآ و هناخ نیدنچ

.دشکیم شیپ ار اکیرمآ هب شرتخد نداتسرف فرح هرابود

:دیوگیم ش نودیرف .درادن نتفر هب یاهقلاع کرتخد

اما تسا رتکچوک شرآ زا لاس ود وزرآ هک نیا اب دینادیم -

،نسمه رسپ و رتخد کی نیب لاصا .تسا رتلقاع وا زا یلیخ

.دننکیم لمع رتهدیجنس هک دنتسه اهرتخد نیا مه زاب

ار مرسپ تقونآ دش اجباج یتقو ،متسرفیم ار مرتخد لوا

.متسرفیم مه

ندرک کاپ لوغشم وگتفگ نیا لوط رد سدنهم رسمه

هک یلاح رد درم .تسا شرهوش یارب یهام یاهغیت

:دیوگیم دنکیم ناج شون ار هدش کاپ یاهیهام

اهنز امش میوگیم ممناخ هب هشیمه نم دینادیم لاصا -

زا یکی طقف هک دیآیم شافیح مدآ هک دیبوخ ردقنآ

.دشاب هتشاد ار اهامش

موریم یتقو و دوشیم دنلب زیم رس زا تینابصع اب رسپ

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

38


73/72 هرامش ،نز یاوآ

39

رب ناشتسد زا یرکا امش تلاخد نودب اهنآ هک دینکن روصت .دینکن گنت اهنآ رب ار اضف .دیرپن نانز فرح طسو .1

.دیهد یم ماجنا یراتفر هچ هک تسا نیا مهم ،تسیچ نات تین هک تسین مهم .دیآ یمن

یاه تسپ یارب یقرتم نانز باختنا هب و دینک تیامح یربهر یاه تیعقوم زارحا یارب نانز زا .2

.دینک کمک یسایس

The National Organization for Men

مسینیمف و نادرم Against Sexism )NOMAS(

؟دیتسه درم

نز اب دیهاوخ یم

؟دینک هلباقم یزیتس

نیا تیاعر اب

!دینک عورش هتکن 12

.دینک تیامح لمع رد رکا و شزرو ،لیصحت رد نانز ربارب قح زا .3

نز هک کیبوفومه و یتسیسار( و زیتس نز یاه کج نتفگ ای و ندرک هرخسم و نتخادنا تسد زا .4

.دینک یراددوخ )دنک یم تیوقت ار یزیتس

.دینکن رخسمت ار نارگید یساسحا یاه لمعلا سکع .5

دزشوگ ناتندوب تسیسکس دروم رد امش هب یسک یتقو .دینک رواب ار اهنآ ،دینک شوگ نانز یاه تیاور هب .6

.دینک شوگ ناشیاهفرح هب لوا نتفرگ یعافد عضوم یاج هب دنک یم

!مراد ناتتسود :دییوگب دنلب یادص اب دنراد شقن ناتیگدنز رد هک ینادرم و نانز هب .7

.دیا هتشاد ار شنتشاد یوزرآ هراومه هک دیشاب یردپ .8

.دنبایب یزور ناتنادنزرف دیراد وزرآ هک دیشاب یرنتراپ نآ .9

.دیریگب هدهع هب ار یسنج ضارما زا یریگشیپ و یرادراب زا یریگولج تیلوئسم ناتا هطبار رد .10

یادص اب ،اه هناسر ات هرمزور یگدنز زا ،دنوش یم لامعا هک اج ره ،نکادوک و نانز هیلع تنوشخ عون ره هیلع .11

.دیناسرب کمک دننک یم هزرابم یگ هناخ تنوشخ و زواجت هیلع هک ییاه نامزاس هب .دینک ضارتعا دنلب

. دینک تفلاخم سکس تعنص و یفارگونروپ اب .12


مامت گنج

نایم رایع

سنج ود

«

شریخا لاس دص نارحب نیرت تخس ییایوانیدنکاسا یگ هنیرن

تسیرورت نوچ ینادرم رظنم زا طقف مروظنم .دنارذگ یم رس زا ار

مسینیمف دیوگ یم هک تسین کیورب گنیرب شردنآ یژورن

یناسک مروظنم رتشیب هکلب .تسام ی هعماج کلشم نیرتگرزب

.دنا هتشذگ نرق ی هنادرم ریوصت یایحا یپ رد هک دنتسه

.درادن یوانیدنکاسا رد ییاج رگید دش یم روصت هک یگ هنادرم

«

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

40


73/72 هرامش ،نز یاوآ

41

مسینیمف و نادرم

،گروبنرش اکیرلوا

رد یبدا دقتنم و هدنسیون

یگنهرف شخب رد ییاهلاقم

نوتفآ یدئوس یهمانزور

یهعماج رد ییاهشلات زا تدلاب

نتفرگ سپزاب یارب یوانیدناکسا

.دسیونیم وجهطلس یگهنادرم

نرق زاغآ رد هک ییاهیروئت زا وا

ارعش و ناگدنسیون یرایسب ماهلا عبنم هتشذگ

دیدج نرق نیزاغآ یاهلاس رد نونکا و هدوب

.دیوگیم دنوشیم دیلوتزاب

ولمم ،یریوصت رنه و تایبدا هتشذگ نرق زاغآ رد -

اب اسودم یهدیرب رس .دوب نانز یفنم ریواصت زا

نانز ،یسیلفس نایپسور ،هدز نوریب هقدح زا نامشچ

ساره یدوجوم هدمآ رد ریوصت هب نز . . .ماشآ نوخ

زا و تایبدا صصختم مورتسادارب تیرب - ابا .دوب زیگنا

رد دئوس رد نانز قوقح تازرابم سانشرس یاههرهچ

تسیب نرق زاغآ رد نز ریوصت درومرد شایقیقحت رثا

دوب یلمعلاسکع یزاسریوصت عون نیا هک دسیونیم

دودحم و طایتحا اب زونه یاهتفرشیپ اب ییورایور رد

یسایس لداعت هک یار قح لثم .اهلاس نآ رد نانز

تسا دقتعم وا .دز مه هب ار تیسنج رب ینتبم هعماج

ناشتردق نزاوت رد رییغت و سنج ود نایم نارحب هک

گنج و مسیشاف تیوقت ،هعماج رد نارحب هب هرخلااب

.دش یهتنم یناهج

یاهنامر یسررب هب هلاقم ی همادا رد گروبنرش اکیرلوا

اهنآ رد نانز رتکاراک و ریخا یاهلاس رد هدش هتشون

ناگدنسیون زا هتسد نآ هک دسیونیم وا .دزادرپیم

یسیلپ یاهنامر هک یوانیدناکسا تسیلائر لایسوس

درم و نز نایم یهطبار نلومعم دنسیونیم ییانج

.دننکیم سکعنم ینیع و یعقاو ار دوخ نارود

رد نلومعم کیسلاک یاهتسیلائر لایسوس _

بناج زا ار یرشب تایح یهجوتم رطخ ناشیاهنامر

نیا رد هکیلاح رد .دنشکیم ریوصت هب تلود و راتخاس

شورفرپ راثآ زا رثاتم هژیو هب ،ریخا یاهلاس

یعامتجا داضت و ضقانت ،نوسرلا گیتسا

ریوصت هب یدرف طباور رظنم زا

.دوشیم هدیشک

ییانج نیرتشورفرپ نوسرلا(

)یناهج ترهش اب یدئوس سیون


هجیتن و تسا هدش یغلم سنج ود نایم دادرارق نوسرلا

.تسا سنج ود نایم رایع مامت گنج

،یدئوس تسیوکدنیل دیویآ ناج رثا رگید نامر کی رد -

یعیبطریغ ناماشآ نوخ دنکیم دیدهت ار ندمت هچنآ

نیا .داد ناش یرارف رگید کسانم و ریس اب دوشب هک دنتسین

یارب هنابش هک دنتسه هایس یاههلاک اب ناوج نارتخد نیا راب

یاههراتس باتک یرایسب .دنوشیم مسق مه ایند بحاصت

یلو دناهدرک یقلت یتسینیمف رثا کی ناونع هب ار وا کچوک

.دنزیم نماد ار یزیتس نز یعون باتک عقاو رد

ام نارود یاهتیصخش دض

یفنم یاهتیصخش تیسنج هک دسیونیم گروبنرش اکیرلوا

داضتم نامرهق .تسا هدش ثنوم ام نارود رد لاوکارد نوچ

نوچمه و یوق یتیصخش نز هچرگ اهنامر زا هتسد نیا رد

نلومعم و تسا ناتساد یفنم تیصخش اما دراد نشخ نادرم

.دنامیم یقاب یدسج وا زا و دوشیم هتشک رخآ تسد

نشخ و یوق نامرهق یتح هک تسا دقتعم گروبنرش اکیرلوا

ییادزتیصخش ،ردنلااس تبزیل ینعی نوسرلا یاهباتک

.تسا تیسنج دقاف و هدش

هدننکش مه ،دراد هناگود یتیصخش نوسرلا نز نامرهق _

و تشادرب نیا دیاش .زیمآدیدهت و زیگنارب ساره مهو تسا

یاهههد نانز قوقح تازرابم زا نوسرلا گیتسا یدنب عمج

نانز یتسینیمف تازرابم .تسا دئوس رد تسیب نرق نایاپ

زیمآ تیقفوم دون ههد رد نانز یربارب و قوقح شرتسگ یارب

دروم هک دنتسین نانز اهنت نیا نوسرلا یژولیرت رد .دوبن

نآ رب نازیم نامه هب زین اهنآ هکلب ،دنریگیم رارق تنوشخ

نامگ هب دیاش عقاو رد .دننکیم اور تنوشخ ،رگید سنج

رب یدئوس ملیف

گیتسا باتک ساسا

زا هک ینادرم« نوسرلا

دروکر »دنرفتنم نانز

هب .تسکش ار شورف

یدوویلاه ملیف یدوز

مان اب باتک ساسا رب

یبوکلاخ اب یرتخد«

رد نارکا هب »اهدژا

هک نوسرلا .دیآ یم

زا سپ شیاه باتک

شا یناهگان گرم

نیلاعف زا دندش روهشم

و پچ سانشرس

یتسیسار دض شبنج

تسینیمف ار دوخ و دوب

.دناوخ یم

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

42


73/72 هرامش ،نز یاوآ

43

مسینیمف و نادرم

نز یاوآ :صیلخت و نادرگرب

:تاحیضوت

دقتنم و هدنسیون Ulrika Kärnborg -

یدئوس

تسیرورت Anders Behring Breiviks -

لتق زا لبق هک یتسفینام رد هک یژورن

دوب هدرک رشتنم یژورن ناناوج ماع

هتشون لصفم مسینیمف رطخ دروم رد

.تسا

سانشراک Ebba Witt-Brattström -

تسینیمف و روسفرپ ،تایبدا

هس قلاخ و هدنسیون Stieg Larsson -

هتشذگ لاس دنچ رد هک تساهرازه هناگ

اهباتک نیرتشورف رپ زا یکی هراومه

هرازه هناگهس باتک .تسا هدوب ایند رد

سرام ات دش رشتنم یو گرم زا سپ هک

و هدش همجرت ایند نابز 40 هب 2010

شورف نآ زا هخسن نویلیم 27 زا شیب

زا یملیف یدوز هب دوویلاه .تسا هتفر

.دراذگ یم شیامن هب وا باتک

هدنسیون John Ajvide Lindqvis -

یتح .تسا ردام ،هتشذگ نرق زاغآ نوچ نانچمه مه نانز نیا

یهزادنا هب یرهزداپ چیه مه زونه نرق نیا نردم راثآ رد

.تسین زاسراک ،راکزیهرپ و هزیکاپ ردام ،انودام تیصخش

تیصخش هب یروف دوشیم هلماح ناتساد رد ینز یتقو

ردام ،بوخ نز تبیغ لاح نیا اب اما .ددرگیم لیدبت تبثم

ناگدنسیون رگید زا رتشیب یوانیدناکسا نادرم راثآ رد ،بوخ

.تسا سوسحم رگید یاهروشک

هجیتن نینچ دوخ یهلاقم نایاپ رد گروبنرش اکیرلوا

:دریگیم

هب ،سیخاب میلاس ،ییاهریزجلا /یوسنارف یهدنسیون باتک -

تایلمع کی یارب هک ینابلخ نابز زا ،»دیشکب ار همه« مان

.دهدیم هئارا نانز زا کانلوه یریوصت تسا راپسهر یراحتنا

رب هسه نامره هب اهییاپورا راثآ رد شاهنومن هک یریوصت

.ددرگیم

.دنتسه طبترم مه هب زیتس نز یاههاگدید نیا یهمه _

لتاق نآ ،نانز دروم رد شیاههدقع و ناملسم یارگداینب نآ

و دیدج یعامتجا ماظن دنکیم رکف هک یژورن تسار ارتلوا

نز هاگدید یوس ود ،دناهدرک هجاوخ ار نادرم اهتسینیمف

.دنهدیم شیامن ار رضاح رصع یهنازیتس

ات ؟میراد رارق یگهنیرن نارحب کی یهناتسآ رد ام ایآ _

لیلحت نیا هب میاهتفاین تسد یرگید جیاتن هب هک یتقو

یاهنارحب هب نارحب نیا هک دیما نیا هب .میزادنایم تسد

.دوشن یهتنم یرتمیخو


شاد

اهلکآ

نادنز زارد ياهلاس و يمخز ياهتروص ،نشخ نادرم

هدش ات ياهرمک ،هتخیر ياهنادند .تسور شیپ زونه هک

و دناهدیئور يیاج ره رد هک ينزدوخ هفاضا ياهتشوگ و

ياج هب دیاب هک يیاهتسوپ !يرنه رثا هباثمب يیاهتسوپ

کی زا هدرپ يیوگ دنوشيم هک هنهرب .ناشدناوخ ،ندید

تشپ زا .هملک و ریوصت زا ياهزیمآ .دوش يم هتشادرب ولبات

و راگزور يادرمان زا هوکش زج هب .اپ ناتشگنا يور ات کلپ

لصف هچنآ ،يناوج مایا هناماکان ندش رس و اهوزرآ بورغ

نانز زا تسا يریواصت ،تسا نیدامن نابز نیا کرتشم

نتفرگ لد رب تمذم رد يتلامج و نایرع همین و نایرع

يارب نادرم رفاو لیم و نز هبذاج يایوگ ریواصت .نانز رهم

قلاخا زا هدمآرب يتلامج و نانز نت و ناج رب يلایتسا

ينهذ ریوصت نیب سکوداراپ .يرگيطول و يدرمناوج

زورب ،لصحام و .هناعرشتم يعازتنا تلایمحت و هدنزاسدوخ

.نز اب ههجاوم رد يیایلوخیلام ًاضعب ياهراکودرک

،درم يفطاع شنک زا هجو نیرت يناسنا ،رهاظت هب دیاش

.دوش مسجتم »ردام مغ ناطلس« ياهشیلک يبوکلاخ رد

فینصت تیب ود و يگنتلد شزرا يگنانز مغرب وا عقاو رد

و فیناصت يناعم رد قمعت اب اضق زا هک .دراد ار نادنز

راطع( !تسا درم يلیخ ًاساسا ردام تفای دیهاوخرد ریسافت

ندرمشرب نمض ،ایلولا ۀرکذت زا يلصف رد زین يروباشین

رکذتم ،تفرعم و لامک لها يافرع لیبس رد هعبار و همطاف

لوصو يگتسیاش يور نیدب ًاساسا زین ود نیا هک دوش يم

هنانز صیاصخ و لئاصخ هک دنتفای ار يتاماقم نینچ هب

يداع دنب زا ییاه تیاور

ناوسن و اهینموت دص ،اهلکآ شاد

نایونزغ دمحم

ریت هدفه ات نیدرورف مراهچ و تسیب( هام هس زا هتفرگرب نتم یاهتیاور

.تسا نیوزق یزکرم نادنز رد هدنسیون روضح )1390

مسینیمف و نادرم

73/72هرامش ،نز یاوآ

44


73/72 هرامش ،نز یاوآ

45

مسینیمف و نادرم

ينز هب ار هیرهم تخادرپ گنن و دنامب نادنز رد رودقملا

.دنکن لمح دوخ رب دش دهاوخ يرگید رسمه يدوز هب هک

زا يیابا چیه دنک تابثا ار شدوخ هکنآ يارب ينموت دص

تبثم خساپ رد نز يناوتان و دوخ يسنج رادتقا حیرشت

هار دوخ هب ،يشوغآمه ماگنهبان و ررکم ياهتساوخرد هب

يسنج ریوصت نتخاسرب نمض زین اههبرجت اب و .دهديمن

بناج هب قح و نایاپ رد ،فیراعت نیا زا يیاضرادوخ تهج

و هدیگنليم ينز نینچ راک ياج کی هک دننکيم ناعذا

اهینموت دص زا يمود هتسد !تسا هدوب جک شنلااپ لمتحی

نفلت تراک نتشاد تسد رد اب هاگیب و هاگ هک دنتسه مه

. . .و دزمان و نز زا ات دنراديم رب زیخ نیباک تمس هب

نفلت سبح ،جیار لوق هب مه مود هتسد نیا .دنریگب يربخ

.دنشکيم

يداع دنب روحم تلادع کیتونمره و ناوسن دنب

.»تسا درم ياج نادنز« :دیوگيم هک تسا يفورعم هلمج

هک تسین هلمج نیا رابتعا ضقان لیلد نیا هب ناوسن دنب

،تسا درم ياج نادنز :دومن لیلحت لکش نیدب ارنآ دیاب

لمحت درم قح هک تسین انعم نیدب ًاموزل نیا اما !تسرد

دندقتعم ناینادنز قافتا هب بیرق رثکا ،عقاو رد .دشاب نادنز

درم کی ناونعب ،دوجو نیا اب .دناهدش ينادنز قحان هب

نارود نیا ،ادخ ياضر هب يضار و دندروآيمن وربا هب مخ

ناوسن دنب رد هک ينانز ،دوجو نیا اب .دننکيم يرپس ار

فیرعت زا نوچ دنشاب اجنیمه دیاب ًاقیقد دنربيم رس هب

هب شوگ و تعاطا مسر و دناهدرک يطخت ندوب نز يمسر

دبنجيم ششوگ و رس هک ينز .دناهدرواین اج هب ار ينامرف

هچ ره هک رتهب نامه هدوبن هلیبق و هناخ نادرم عیطم و

قطنم رد نیاربانب .دوش هداد نایاپ شنیگنن يگدنز هب رتدوز

هب هکلب ،دنتسین ينادنز اهنت هن نانز ،يداع ياهدنب نادرم

رد تلادع هب يدیما نزور رگا .دناهدیسر ناشلامعا يازس

هطبار رد تازاجم نوناق يارجا نیمه دشاب يقوقح هاگتسد

زین نادرم نیا زا کی ره رگا هک ارچ .تسا يطاخ نانز اب

تواضق بصنم رب يیاضق و يقوقح هتشر رس نیرتمک نودب

رتهب ،تسنآ رادثاریم هک يتنس هب اکتا اب افرص ،دوب هتسشن

تازاجم مه ادخ تساوخ ،عقاو رد .درکيمن لمع نیا زا

،»شیاتس« لایرس رد( تسا يصاع نز يایند نآ و ایند نیا

،ملیف يفنم تیصخش نز ناونعب سودرف هداوناخ سورع

يتقو .دشيم لیلحت نادنز رد يگتیرفع مسجت نوچمه

دصکی مامت ،تسا هدش جلف وا درک ملاعا رتکد يسناکس رد

رکش ار ادخ و دندز فک و دنداتسیا ،دنب رامآ رفن يس و

ينلاوط قیاقد دیئاز رسپ شیاتس يتقو هک روطنامه !دندومن

)!!!دنتفگ کیربت مه هب و دندز فک

ربارب یهداوناخ نوناق ات تیاس زا لقن هب

http://www. fairfamilylaw. asia

.)دنتخاس هشیپ يشیورد و يدرم مسر و يفن ار شیوخ

هب نادنز رد ينامز و .تساه هچب ،تلاح نیرتهب رد ،نز

تفرگ تیاضر يسک زا دیاب هک دوش يم زاین ساسحا اههچب

ًامومع مه قافتا نیا هک .تشاذگ هدنورپ يور ار همان نلاف ای

ردپ و ردارب هکنیا رگم .دهديم يور درم يارب زجع يور زا

دنشاب وا ياهراک ریگیپ هک دنشابن راک رد يلیکو و قیفر و

يکش و تسلاقت و شچیپ رد دوخ اب حبص ات درم هنرگو

شوخ يور لیکو هب دنکن( !درادیم شرب نکفادرم يتسارب

وا هب ينانچنآ يهاگن نابهگن رسفا و زابرس ادابم .دهدب ناشن

.دشاب هدرک زاب هدننار ار تبحص رس يسکات رد دنکن .دنزادنب

)!!!؟داتفا هار تعرس نیا هب راک ارچ لاصا

هجیتن نیا هب دنب يهنابش يیایلوخیلام تارکفت رد درم

،هک هدناسر يیاج هب ار راک شاتشون يناشیپ هک دسریم

شسومان هک هدیسر يیاج هب .دیاشگب وا راک زا هرگ ،هفیعض

درد نیا اب نادنز رد درم تسوپ .دوش ملاکمه يبنجا ره اب

راموط دوشيم و دتفايم نز يهناخ غابد هب باسحيب

ماد هب يرگید قیرط هب درم راک .تنایخ مهوت و يبوکلاخ

ندوب عونمم اب هک دناميم يسنج لیم کی .دتفايمن نز

روفاک يرس هقدص زا و ،کرحم ملیف و نز هدنناوخ يادص

زرم رورم هب ،دوشيم هداد اذغ دروخ هب غیرديب هک ياهنارای

درم رگا و .ددرونيم رد يگدش يثنخ هناتسآ ات ار لیدعت

نادجو باذع هب و دتفین رگراک اهنیا مامت و دشاب درم يلیخ

نز ياهقیقد دنچ يیاضرادوخ کی اب دنک هبلغ هریبک هانگ

رد لمع نیا عقاو رد( دیادزیم دوخ نهذ زا يمامت هب ار

هژبا هباثمب نز دیلوتزاب زین يهجو رد و تسا نودوز ،يهجو

چیه يداع دنب ينادنز درم هک تسا نیا ضرغ .يسنج افرص

نیا .تسین لئاق لازنا حطس ود نیبام يف يیاوتحم توافت

رد و تسا يسنج لیم هیلخت و لیدعت تهج ًاضعب لمع

نیا زا هک - تسا هارمه لیم نیا يمئاد راکنا اب لاح نیع

زورب .-درادن يیاج ملایخ رد سکس و مرادن يلکشم تباب

اب هتساوخان يگباوخمه هب تلوهس هب يسنج لیم ياورپيب

يیاضق و يناور تاعبت ياراد هک ،دوشيم رجنم سنجمه

.)تسا

اهینموت دص

دنیوگيم دناهدش موکحم هیرهم رطاخ هب هک ينادرم هب

نانچ يدرم ينعی .رتمک نز زا درم ينعی نیاو .ينموت دص

هداتفا نادنز هب نز رهم رطاخ هب هک تیصاخيب و درمان

يتشم ای داوم يریداقم رطاخ هب مک تسد دیاب درم .تسا

هب هناناج يرادربهلاک کی ای هتخیر نیمز هب هک نوخ

دوب دهاوخ رداق ينامز اهنت ينموت دص و .دشاب هداتفا نادنز

يتح هک دناسرب تابثا هب درم هباثمب يدح ات ار شدوخ


شبنج« ۀمزلا طیارش نآرب دوشب هک یتیدوجو زورما

هب نهتیدب هتفگ نیا .تسا هتفرگاپ درک قلاطا ار »نانز

لوط رد هک یئاهشزیخ رد نانز ۀدرتسگ روضح راکنا روظنم

ناریا ،1388 لاس رد صوصخب و ،یملاسا یروهمج تایح

روظنم هب روطنیمه هتفگ نیا .تسین دنتفرگ دوخرد ار

هناعاجش یاهشلات ندرک یقلت تیمهایب و ،نتفرگ هدیدان

لوطرد یناریا نانز یعمج و یدرف نیرفآ نیسحت و

یطیارش درومرد ناگمه یهاگآ و تسین هتشذگ یاههد

ار ناریا نانز یارب یشبنج تایح ۀمادا و یزیرهدولاش هک

سپ نیا نداد اب .دنکیم یقلت هیلوا ضرف دنکیم لکشم

هک یئاج نیا زا هک مروایبور نیا هب مراد دصق هیلوا ۀنیمز

دوبمک نم مداد تسد هب نآ زا یحرط ناتیارب لااب بیترت هب

)مباییمن هک( مدرگیم یزیچ هچ لابند ،منیبیم اجکردار

.تسروطنیا هک تسارچ منکیم رکف و

راک هشیمه زا رتهدرتسگ یداعبا رد زورما ناریارد نانز

ناشنادنزرف دراوم یرایسب رد و ناشدوخ یگدنزراب ،دننکیم

نانز نایمرد تلایصحت .دنشکیم شود هب یئاهنت هب ار

راک یورینزایمهم شخب نانز .دراد یئلااب حطس ناریا

یاهتیصخش .دنتسه ،نآ فلتخم حوطسرد ،یعامتجا

تسینیمف نانز تاکرحزا ایندرد هدش هتخانش تسینیمف

میاهتخومآ تکرح نیا زا ام دنیوگیم و دننکیم دای ناریا

و دیسیونیم و دنناوخیم ناریارد نانز .میزومآیم و

،نادنزرف زا یرادهگن قح ،قلاط نوناق تاحلاصا یاضاقت

تساوخرد .دنراد لقتسم یگدنز و راک یارب ربارب قح

هک دنشاب هتشاد ششوپ باختنا قح دیاب نانز هکنیا

نایم و یقیبطت تاعلاطم .دنراد دشاب یرابجا دیابن باجح

نآ ای نیا ۀیرظن نآ ای نیا دروم رد دریگیم تروص ینتم

تارظن نآ لامعا ناکما و ییاکیرمآ و ییاپورا تسینیمف

قیوشت یشنمارادم .ناریا نانز تیعضو صخشم طیارش رب

هاگدید

یناریا­نانز­مشخ

یدوسا اسیرپ

زا و ناریارد نانز تیعضو اب طابترارد هلاقم نیا

رظان .تسا هدش هتشون عفنیذ رظان کی رظن هطقن

هب نت تسا لاس نایلاس هدنراگن هک لاقم نیا زا

تسورنیازا .تسا هداد نطو زا یرابجا ترجاهم

نانز ۀزورره یگدنز هک ینآ ضبن رب یتسد هک

ار رابخا ۀمه هچرگ ،درادن دنزیم مقر ار شنطومه

نانز هب عجار یتقو همه یاهفرح هب و دناوخ یم

نیا زا عفنیذ .دهد یم شوگ دننزب فرح یناریا

یاهروحم هلمجزا ار شندوب یناریا و تینز هک ور

هاگچیه و درادنپ یم شتیدوجو ۀدننک نییعت

هب .تسا هتسشن تسد شیدوجو یاه هصنم نیازا

،ددرگیم بش و زور دوخ ندید عفنیذ نیا رطاخ

نآ و یتسینیمف تیاس نیا یور ،کیلک کیلک

نانز هاگن و نابز زا دبایب هک یتسینیمف تیاس

ناشندرک یگدنز ناریارد رطاخ هب هک یا یناریا

یلیصفت و حرش ،دنراد طیارشزا هطساولاب یسح

نینچمه و .ار طیارش نیازا یرظن/کیروئت

رظان نیا هک یا یعامتجا-یگنهرفراتخاسرد

تسا نابیرگ هب تسد نآ اب و درب یم رسب نآرد

درذگ یم هچ« هک دوش یم وربور شسرپ نیا اب

طقف هن دشاب وگخساپ دهاوخ یم و »؟ناریا نانزرب

زا یهاگآ اب هکلب ،شدوخ صخش رادید قفا زا

ناش هزورره یگدنز هک نانز رگید یاهرادید قفا

.دروخ یم شقن ناشندرک یگدنز ناریا رد ۀلیسوب

دهاوخ هتخادرپ نآ هب هلابندرد هک یناونعزا مهاوخیم لوا

دهاوخ هراشا »نانز شبنج« هب اجنیارد .منکب یدای دش

ناریا رد هک دشاب هدیقع نیا رب هدنراگن هکنیا نودب دش

73/72هرامش ،نز یاوآ

46


73/72 هرامش ،نز یاوآ

47

و مناوخیم نم .»حلص ناردام« و میراد »رادغاد ناردام

جرخ هب قطنم ،مینکیم ربص ،ناریا نانز ام هک منیبیم

ۀمان هیلاگ ،یبل ریز اهتقو یضعب مینکیم نیرفن ،میهدیم

ۀدیمهف و فیرظ ملق .لوئسم تاماقم هب مسیونیم خلت

عاونا هب نوزوم یاوآ و ریوصت اب و و رثن و رعش هب نامهنانز

لام دگلو ریقحت میراد میمهفیم هک هک دیوگیم فلتخم

هیرگ نامدوخ یارب میراد یزیچرهزا رتشیب .میوشیم

یلیخ یگدنز روصت اب مهنم .دراد مه هیرگ .مینکیم

هیرگ هب ارم شروصت طقف .منکیم هیرگ زورما یناریا نانززا

.دشاب دیاب یشلات هچ رگید شندرک یگدنز نیبب دزادنایم

اما هعماج رد نانز روضح یندم و یقوقح ۀنیمز سپ

چیه هب هک تسا یعامتجا یاهتنس و نیناوق زا یاۀلسلس

،هتخانشن تیمسر هب ار نانز یاهزاین و اهشلات یبیترت

نانزدرومرد یئاهادص .دنکیم شهیبنت هکلب هدرکن دییات

دیوگیم نانچ للها تیآ :دنیوگیم ریز حرش هب زورما ناریا

نامهب للها تیآ .دراد هلزلز اب طابترا نانز ۀنیس کاچ

زواجت دروم هک ینانز نآ ششوپ شقن دید دیاب دیوگیم

.تسا هدوب هچ قافتا نیا رد دنتفرگ رارق یعمج هتسد

هکنیا هب عجار نویزیولت هحفص یور هبجحم و هفیفعیمناخ

زور نامرهوش اب ام رگا دنکیم ادیپ یتشونرس هچ نامهچب

،لاثم هبنشود یاج هب ،میشاب هدرک یزابقشع هبنشجنپ

ۀبجحم مناخ نویزیولت هحفص یور هرابود .دنزیم فرح

هک دش روطچ هکنیا دروم رد دراد وا هک یدرم هب یرگید

.دوشیم هتساوخ یندم قوقح یسانش تیمسر هب و هدش

ۀدودحم یسانش تیمسر هب و هدش هداد زیهرپ تنوشخ زا

ۀلیسو هب نانز صوصخب هعماج داحآ یگدنز یصوصخ

یعامتجا یاهدرواتسد درومرد .دوشیم تساوخرد تلود

هتشون باتک امروشک خیرات رد نز ۀتسجرب یاهتیصخش

،هتشذگ یاههد رد نانز تیعضو و شبنج خیرات .دوشیم

و دوشیم لیلحتیملاسا بلاقنا ماگنه و شیپ صوصخب

ینکفارف رد ار پچ و یبهذم یلم ،یملاسا یاههورگ شقن

نارادفرط اب .دوشیم ریسفت و دقن زرابم نز و نز یاهدامن

.دوشیم هثحابم یرسمه دنچ و هغیص ندش ینوناق

میتشاد یناریا یوناب کی هتشذگ لاس نیدنچ لوطرد

ناونع تحت میتشاد یتکرح .حلص لبون ۀزیاج ۀدنرب

ساسارب دوب یتکرح هک »اضما نویلیم کی یارب نیپمک«

هدافتسا نآ زا یشکارم نانز هک یکیتکات زا یرادربهترگ

نز رورک رورک .نانز یندم قوقح قاقحا یارب دندوب هدرک

رشب قوقح لاعف و راگن همانزور و دنتسه لیکو هک میتشاد

تارهاظت و وجشناد و هشیپرنه و زاسملیف و هدنسیون و

فلتخم لاکشا هب و دنتفر نادنز هب یه هک هدننک ینابایخ

زا ،»ندوب مدآ« زا ،ندوب هدنسیون« زا »ندوب لیکو« زا

و یدرف تیمح و رورغ« زا ،»ندرک یگدنز ناشنطو رد«

دنوشیم و دندش مورحم هاگداد مکح هب »نتشاد یعامتجا

هجنکش و دنروخیم قلاش .نیعم لاس رادقم کی یارب

هورگ« .دنوشیم هتشک و دوشیم زواجت ناشهب و دنوشیم


لاس دنچ و نیدنچ لوطرد

قافتا هب بیرق تیرثکا هتشذگ

شبنج هب طوبرم یاه هتشون

و نانز قوقح روحم رب نانز

بوچراچرد نانآ یاهتساوخرد

یدوجواب .دنراوتسا »یندم ۀعماج«

نانز یاضاقت اه هتشون نیا هک

عمج ،صخشم ۀدودحم کیرد ،ار

نیا هب اهنآرد اما دننک یم یدنب

هب ،یندم هعماج ،یئوداج راتخاس

دوش یم هیکت ،ماجنا و زاغآ ناونع

نتم ۀدنسیون رانک رد هدنناوخ ات

یارب دشاب هدیسر یلح هار هب

و نانز قوقح یربارب هب ندیسر

.تسین یفاک نتهیدب نیا .نادرم

هدش ینیزگیاج »نآ یاههتساوخ و یندم هعماج« ندرک

و یفسلف نیداینب میهافم شرتسگ و یراذگهیاپ ،عادبا یارب

.اهنآ شبنج و ،ناریا نانز ،نانز درومرد یرظن

لوط رد ناریا نانز تکرح خیرات ،هدنراگن نیا رظن هب

،دراد همادا مه رضاح لاح ات هک هتشذگ لاس یدناودص

هب قفوم ،یعمج و یدرف یاهتکرح فلتخم عاونا دوجواب

شاهعماج طیارش و دوخ زا نودم و دنمخیرات یشرگن داجیا

یئاهادص رگید اب شدوخ نامز رد نآ ساسارب ات تسا هدشن

یلیخ هک( دنهدیم تسد هب یروئت و هیرظن شدرومرد هک

نانز یارب لاح نیعرد و دنک یدنب طخ )دندایز مه

منکیم دیئات مهزاب( .دراذگب یقاب دوخ زا یئاپدر هدنیآ

هطقن ،اهخیرات ،اههیرظن ،اهیروئت نیا هک مفقاو نیا هب هک

دنتسین و دندوبیمن عون کی زا دنشاب و دندوب رگا اهرظن

رد هدننک نییعت یاهرایمه دوبمک نیا .)دوب دنهاوخن و

فلتخم یاهنامز رد نانز تکرح ندش هتفرگ ناگورگ هب

.تسا هدوب فلتخم یاهورین ۀلیسو هب فلتخم لاکشا هب

یرابجا نتشاذگ و نتشادرب و باجح ۀلئسم نم نامگ هب

.دهدیم رظنم ار دوبمک نیا هک تسا یخیرات هنومن نآ

اههیرظن ،اهیروئت نیا دوجو یتح هک تسه نشور هتبلا

هب یرادافو و شرتسگ یارب ینیمضت دناوتیمن هریغ و

و تاکرح رگید بوچراچ رد نانز زا هدننک تیامح میهافم

اهنز یلو دنتسین نانز شبنج هک یایخیرات یاهشبنج

لثم ،دناهتفرگ ریثات نازا و دنراد و دنتشاد روضح نآرد مه

لوا مناخ بوخ هک دیوگیم دنکیم هبحاصم تفرگ نز هس

دراد لوبق یراگنا ؟یچیمود دنتشاد »یکشزپ لاکشا« امش

.هگید هلب هتبلا بوخ هک ار »یکشزپ لاکشا« هک

مه اب ار همه نیا هک مشاب نم هک یعفنیذ رظان یارب و

نیب یگرزب لداعت مدع دنکیم رکف ناشهب عجار و دونشیم

هدش لیمحت طیارش و دعاوق و یناریا نانز یگدنز تیعقاو

زاربا یتنس و یتلود یاهنوبیرت فلتخم عاونا قیرطزا هک

نم یارب .تسا مک یدایز زیچ کی و .دراد دوجو دنوشیم

لاح و عضو هب یناریا نز شنکاو یادص دوبن ،دوبمک نیا

فیصوت طقف زا یناریا نز ندرک راذگ یادص .تسا شدوخ

دشاب هتشاد هکزورما یناریا نز یادص .تسا شدوخ ندرک

دودح شدوخ شبنج یارب .دنکب فیرعت ار شدوخ شدوخ

نارگید اب ار نآ و دروآ نیودت هب وزرآ و هتساوخ و طوطخ و

هقبط لثم یعامتجا یرباربان یاهروحم رگید اب .دنک تمسق

اب دوخ طابترا و هدش ریگرد لئاسم رگید و اهتیلقا قوقح و

نیارد ار شدوخ و دشکب ریوصت هب ار طابترا نیا ۀوحن و نآ

مه دیاب .دوب دهاوخ هناگدنچ ادص نیا .دنک شلاچ هطبار

دهاوخ ادص نیا تسا مولعم هک یئاههنوگ نیرتمهم زا .دشاب

ویملاسا یاهداینب اب یتشآ و زا هتفرگ هیاپ ۀنوگ تشاد

هب و رتنردم یئاهیروئتو راتشون زا هتفرگ هیاپ رگید یاهنوگ

.یملاسا )دض(ریغ فلتخم یایاوز زا و تاجرد

مدع رطاخ هب ادص نیایملاسا ۀنوگ هب اجنیا رد نم

ناکما دح ات هدشن ثعاب هک ،نآ ناینب هب میصخش قلعت

و تخادرپ مهاوخن ،مرواین تسد هب تاعلاطا شدرومرد

رگید یا هتشون بلطم ار مهم نیا هدنیآرد مناوتب مراودیما

.منک

هتشذگ لاس دنچ و نیدنچ لوطرد .ادص رگید نآ اما

رب نانز شبنج هب طوبرم یاههتشون قافتا هب بیرق تیرثکا

ۀعماج« بوچراچرد نانآ یاهتساوخرد و نانز قوقح روحم

،ار نانز یاضاقت اههتشون نیا هک یدوجواب .دنراوتسا »یندم

هب اهنآرد اما دننکیم یدنب عمج ،صخشم ۀدودحم کیرد

،ماجنا و زاغآ ناونع هب ،یندم هعماج ،یئوداج راتخاس نیا

یلح هار هب نتم ۀدنسیون رانک رد هدنناوخ ات دوشیم هیکت

.نادرم و نانز قوقح یربارب هب ندیسر یارب دشاب هدیسر

ارچ تسین یفاک بناج کی زا .تسین یفاک نتهیدب نیا

،راتخاس کی ناونع هب ،»یندم ۀعماج« بوچراچ نیا هک

تسد هب یارب نآ اب یئورایور هک تردق هاگتسد بناج زا

لاصا هکلب تسین ریذپان بانتجا اهنت هن نانز قح ندروآ

نآ قیرط زا ات تسا هدشن هتخانش تیمسر هب تسا فده

و کتک دوخ یاج هک گولاید( دیآ مهارف یگولاید ناکما

زا و ندرک یگدنزلا عونمم و ندش ملقلا عونمم و نادنز

نآ هب یزایتسد نیاربانب .)تسا هدروآ راب هب بقاوع هنوگنیا

تسا هدوب یصاخ نامز هب طوبرم یایژتارتسا طقف هک رگا

رتشیب هک یلو رگید بناجزا .دریگ رارق یرگنزاب دروم دیاب

یزکرم دسریم رظنب تسا طوبرم هلاقم نیا بلطم هب

73/72هرامش ،نز یاوآ

48


73/72 هرامش ،نز یاوآ

49

مرن هجنپ و تسد یارب ششوک

طیارش یاهناینب درومرد یرکف ندرک

طیارش لثم-یعامتجا رباربان هناحیقو

دوخزا یئاپدر -ناریا نانز زورما

ار هار ۀمادا هک تشاذگ دهاوخ اج هب

رتناسآ ناگدنیآ و اه نامزمه یارب

.درک دهاوخ

نیا .مراد یرواب نینچ نم نآ ساسا رب هک تسا یتاکن

ظاحل زا .مباییمن و مدرگیم شلابند متفگ هک تسا ینآ

یگدنز ینونک تیعقاو نیا ،رظان ِنم رظن هطقن زا ،مه یلمع

تکرح یهدنامزاس یارب ناکما هک تسا ناریا رد نانز

دناوتب هک یئورین و تسا دودحم رایسب زکرم نز یعامتجا

یاهلئسم نیا و .درادن دوجو دهد تروص ار یهدنامزاس نیا

تاکرح هب یرگنزاب یارب ار هار دیاب نآ کرد هک تسا

دناهدش نانز شبنج دامنریخا ۀهد لوطرد هک یایروحم

دیدج ییاههژورپ یحارط و )اضما نویلیم کی نیپمک لثم(

هک میوگب مه ار نیا .دنک زاب زورما لاح طیارش اب بسانتم و

یایعامتجا طیارش هب ندیسر هار هک تسا نشور نم رظنزا

و زارد یهار دشاب وگخساپ ار ناریا نانز یاهزاین هک

یرظن/کیروئت یزادنا حرط اب مه نانز شبنج .تسراوشد

اما .دز دهاوخن مه هب راکمه و رایمه رورک رورک هعفدکی

نیا یعامتجا یاهشبنج یبایلکش یخیرات دنیارف یسررب

ندرک مرن هجنپ و تسد یارب ششوک هک دیوگیم نم هب ار

-یعامتجا رباربان هناحیقو طیارش یاهناینب درومرد یرکف

دهاوخ اج هب دوخزا یئاپدر -ناریا نانز زورما طیارش لثم

رتناسآ ناگدنیآ و اهنامزمه یارب ار هار ۀمادا هک تشاذگ

اهنآ شبنج و نانز درومرد صوصخ هب نیا و .درک دهاوخ

.دراد تیعقاو صخشم روطب ناریا نانز و لکرد

و رد یگدنز ۀدنز ۀبرجت هب هجوت اب ،زورما ناریا نانز

و میظع شلات هب هجوت ابو ،هیقف تیلاو ماظن اب یئورایور

یرکف هعومجم نیا داجیا یارب ،ناشدوخ یعامتجا ناشخرد

هب ۀوقلاب روطب هک ییاهیگژیو زا .دنراد ینغ یاهیامتسد

سپ نتشادن دهدیم لاکیدار هبنج زورما یناریا نز رکفت

برغ یایندرد هک یقیرط نآ هب( یتنس »کیمداکآ »ۀنیمز

و زاب یقفا نآ هب دناوتیم هک تسا )دراد تیدوجو زورما

هنلاداعان درومرد هدرتسگ و قیمع یهاگآ .دهدب رثوم ینابز

طیارش نیا رییغت هب یروف زاین ساسحا ،نانز طیارش ندوب

دوش قیفلت طیارش نیا هیلعرب نایصع و مشخ اب یتقو

دهاوخ گرزب یتکرح یارب گرزب یایرکف شلات یاشگهار

.دوب

1390 هامرهم

تاکرح لثم ،1357 نمهب بلاقنا لثم ،هطورشم بلاقنا

ندمآ دوجو هب رگید نایب هب .تسین ،1388 لاس یضارتعا

یارب یفاکان اما مزلا طرش یایرظن/یروئت ناینب نینچ

.تسا نانز شبنج یریگهیاپ

یروهمج روضح نارودرد هک ینانز یارب صوصخب ،زورما

نیرتمهمزا ،دناهدرک راذگ یلاسگرزب هب یکدوکزایملاسا

میهافم شرتسگ و یراذگهیاپ یارب تکرح هک یلئاسم

شبنج و نز تیدوجو درومرد یرظن و کیروئن یداینب

یتنس ،یعامتجا شرگن دوش خاشرس نآ اب دیاب ناریا نانز

یاههلوقم .تسایملاسا میهافم زا هتساخرب ۀدش نوناق و

یسنج روضح یاههصنم ،ردام ،نز لثم ینیداینب و مهم

ریگرد هک دنتسه یئاههلوقم زا باجح و هعماجرد نانز

.تسا ریذپان بانتجا و یرورض نم هاگدیدزا نآ اب ندش

هب رواب و شیارگ مدع ای شیارگ زا هتفرگ تاشن ترورض نیا

نامتفگ هک دوشیم یشان تیعقاو نیازا هکلب تسین بهذم

یاهزرد و اههشوگ و حوطسیمامترد نز هب طوبرمیملاسا

و یتلود تردق یاهراتخاس هب اکتا اب ،یناریا نانز یدوجو

یئامن نامتفگ نیا .دنکیم لامعا ار دوخ روضح یتلودارف

فلتخم یاههار زا ار نآ و هدنکفارد ار ردام و نز زا هدرتسگ

دیقف خیش ۀتفگ هب هک یئاههداد ساسا رب .دهدیم هعاشا

دوجو یارب دنرییغت لباقریغ ،یرظتنم للها تیآ ،عاجش

ار نز تیسینج نامتفگ نیا .دنکیم نییعت دودح نانز

.دنکیم یراذگمان ار نآروضح فلتخم هوجو و هدرک فیرعت

هک تسا رضاح اج همه و یداینب روضح نیا رطاخ هب

باختنا« ۀدودحم هب شندرک راذگاو و نآ اب ندشن خاشرس

و اهشنیب نیا لامعا یارب یتیدودحم اهنت هن ،»یصخش

اب ساسا نآ رب هک یویتانرتلآ هکلب دنکیمن داجیا نیناوق

و دوشیمن داجیا مه دریگب تروص یئورایور اهشنیب نیا

و یگتشگمگ اب دناوتیم هک دنامیم اج هب یئلاخ هجیتنرد

نم راگنا هب .دوش رپ برخم یئاههداد یتح و قیمع یسای

قیرط زا هک ناریارد نیشنرهش ناوج نانز لمعلا سکع

هب دننکیم یچیپرسیملاسا یعامتجا مظن زا دوخ ششوپ

یاههیاپ ندش نشور .تسا قداص دروم نیارد یلاثم ناونع

ناکما دناوتیم باجح ۀلوقم درومرد نانز شبنج یرظن

هب دسریم رظن هب هک ناوج نانز تکرح نیا ات دروآ مهارف

و مشخ رطاخ هب دراد یاهدرتسگ ۀنماد شوجدوخ روط

دیاش .دوش هتفرگ یدج تسا نآ زاربا لاح رد هک یندرکدر

یشقن شوج دوخ تکرح نیا هک دوش ریذپ ناکما یتح

صوصخ هب ،شدوخ یارب و دریگ دوخ هب هتفای نامزاس

،دهدیم راک نیا رطاخ هب لاحرهب هک یئاهب هب هجوت اب

.دنک روصت یئاغ هن و یا هلحرم دنچرهیماجنا

نم نامگ هب هک ماهتفگ و هلاقم زاغآ هب مدرگیم رب

زایمادنا دوجو مدع .میرادن نانز »شبنج« زورما ناریارد

رگید هب هک ،زکرم نز یرظن/کیروئت یاهشیاز و اهشلاچ

یاهیگدیئاس مه هب و یعامتجا یاهداضت و اهیگناگود

نیرتمهم زا دنزادرپب تینز رظنم زا تردق نیشام یاههیلا


».دنکیم دیدهت ار ام عماوج یاقب و اقترا

داد تسد تصرف نونک ات بلطم نآ شراگن ماگنه زا

،یسنوت ،یرصم ،یناریانانز شبنج نیلاعف یرایسب اب ات

هک متفایرد و منک وگتفگ و ثحب ...و یناغفا ،کرت ،یقارع

یهیدب ترورض نیاو تسه مه اهنآ رظن دم یتکرح نینچ

لقتسم ،ار دوخ یورین دیاب نانز یاهشبنج هک هدش کرد

صخشم یاهتساوخ لوح ،یجراخ و یّلم یاهتلود زا

هتبلا نارگشنک نیا.دننک هتسبمه و هداد نامزاس دوخ

مه یجراخیماظن یاهورین و هقطنم یاهتلود هک دنهاگآ

و دننادیمن دوخ عفن هب ار یرگیماظن هیلع نانز ینامیپ

لیکشت یارب عنام داجیارد اهتلود .دننکیم هلباقم نآ اب

»نورد و دوخ« هب »نوریب و لااب« زا ار شهاگن هک ییاهکبش

یگتسبمه یهکبش نیا!دنتسه نامیپ مه دنک فوطعم

لمع رد ،هقطنم تلاوحت و ترورض ربج هب هرخلااب یرسارس

فوطعم هاگن »نوریب و لااب« زا مروظنم( .تفایدهاوخ ققحت

و دوخ»و ،یجراخ یاهتلود و یلخاد یاهتیمکاح هب

یعامتجا یاهورین و دوخ روشک نانز هب فوطعم هاگن »نورد

.)تسا ییاهقطنم

اهضقانت و تاماهبا

نادرگرس ییاهضقانت و تاماهبا یناسارخ مناخ تشاددایرد

هجیتن رد مه ،لئاسم حرط رد مه ،دراد دوجو هدننک

درک تشادرب ناوتیم شناوخ کیرد .یدنب عمج و یریگ

شیب یزیچ مسیلایرپمادض کیسلاک نامتفگ نوچ هک

»برغ ندمت و مسیلایرپما اب ینمشد و تیدض راعش« زا

یاهتسایس ذاختا رس رب یعنام و درادن ییاراک ،تسین

یاهتصرف و تاناکما« باختنا و کیتاملپید بسانم

نودب دیاب سپ ،تسا یعامتجا یاهشبنج یارب »یجراخ

هاگدید

­،تسردان­تایضرف

هیاپ­یب­یاه­یریگ­هجیتن

یناریا هلعش

یناسارخ یدمحا نیشون مناخ شیپ یدنچ

گنج دض ههبج داجیا داهنشیپ« ی هناهب هب

یگتسبمه یارب یتوعد ،»نانز شبنج رد

هیلع هنایمرواخ ی هقطنم نانز یاه شبنج

نم ملق هب هک ،یجراخ و یلخاد یرگ یماظن

ی هئارا اب ار ،دوب هدش رشتنم 2010 لاس رد

ینامتفگ دیلوت ترورض دروم رد ییاه ثحب«

ی هصرع رد للاقتسا دربشیپ یارب دیدج

”یعامتجا یاه شبنج یللملا نیب یساملپید

هدرک حرط ار ییاه شسرپ و لئاسم ،هدرک دقن

کی رظنم زا ار مرظن مدیدن هدیاف یب هک دوب

تسیلایسوس کی و نانز قوقح بسک لاعف

.منک نایب ،لقتسم تسینیمف

یتسدمه اب اهنت ...« :مدوب هداد داهنشیپ )1( ماهتشونرد

لقتسم و فافش ،بلط یربارب و زرابم نانز ینلع و فافش

شلاچ رد ناوتیم هک تسا یجراخ و یلخاد یاهتردق زا

زا هقطنم یاهروشک رد یرگیماظن ویماظن تنوشخ اب

و یعامتجا یاهشبنج .تفگ نخس یدازآ و یربارب ،حلص

ربارب رد لمع راکتبا اب دنناوتیم نانز یاهشبنج هژیو هب

دنریگ یپ ار راد هنماد یاهزرابم هقطنم رد یرگیماظن دشر

هب اهنت ام یاهروشک نامدرم لئاسم هک هک دنهد ناشن و

یهسورپ رد دنناوتیم نانز .دوشیم لح نانآ دوخ تسد

هک دنهد ناشن یلحم عاجترا و یرگیماظن هیلع یگتسبمه

هقطنم لئاسم لح و یگدنز دوبهب یارب »هنانز« یاهراکهار

یلمع ،رلاوکس ،یناسنا ییاهراکهار ،لییارسا ات ناتسناغفا زا

،تسیز طیحم اهنآ هب هجوت مدع و دنتسه هنایوج حلص و

73/72هرامش ،نز یاوآ

50


73/72 هرامش ،نز یاوآ

51

تردق یراصحنا بحاصت د ّصرتم یاهورین یاهییوجارجام

رب هدرپ تشپ تخاپ و تخاس یهطساو هب ناریارد یسایس

لاغشا رد هک ییاهتلود تلاخد قیوشت و مدرم عفانم رس

روشک رد یخیرات تلاخد نوچمه ام یهیاسمه یاهروشک

یاهورین دیاب نتدعاق ،دنتسه یناریاره روضح فّرعم ام

و اهتلم یهمه عفانم نیمات و للاقتسا لصا هب دقتعم

.دنک ساسح شیپ زا شیب ار ناریانکاس ماوقا

نانز شبنج و لااب هب فوطعم هاگن

ره :دسیونیم نینچ هدرک هئارا هک یثحب رد یناسارخ مناخ

تلود کیدننام هب ،نانز شبنج هلمج زا ،یعامتجا شبنج

.تسا »لقتسم یجراخ تسایس« کیدنمزاین ،رقتسم

میسرت و هلاقم لوا شخب ماکحا یهلابند رد هک رظن نیا

نومضم رد ،دوشیم هضرع یعقاوریغ و هدش هداس یناهج

.تسین یکیتلود اب نانز شبنج هاگیاج .تسا ضقانتم

یوزارت یوس ود رد .دننوگمهان سنج ود زا اهنآ هک اریز

یاهکیتکات و اهرازبا و بحاص هجیتن رد و دناتردق

یاهروشک رد هژیو هب ،نانز شبنج .داضتم هاگ ،توافتم

نیاهب هن .تساهتلود نویسیزوپا نتیهام ،ناریاناسمه

یافیایهفیظو نانز یاهنامزاس ایو نانز شبنج هک انعم

ایو دنراد ار نآ یهدنامزاس ایو یسایس نویسیزوپا شقن

ایو دنراد هگن راک رس رب ایدننک نوگنرس یتلود تسا رارق

دننکیم حرط ار ییاههتساوخ هراومه نوچ هکلب ،دنرادن

ییاهرگا و اما اب ار اهنآ ،اهتلود نیرت کیتارکمد یتح هک

شبنج راک .دنریذپیم ناش تعفنم و تامازلا اب قبطنم

.تساهتلود هب نانز مومع یاههتساوخ لیمحت نانز

ساسا اب و دنراذگیم رتارف مه نیازا ار اپ اهتسینیمف

طقف هن ،بتارم هلسلس رب ینتبم یهعماج و تردق یهطبار

.دنشکیم شلاچ هب زین ار رلااسدرم یهعماج هکلب اهتلود

یتسیتامگارپ یتیهام ،دوخ تیلک رد نانز شبنج

زاین زا .دتفایمن هار هب اهتلود ییاج هباج یارب .دراد

شوجدوخ .دتفایم هار هب ربارب قوقح بسک هب نانز

نینچ اب رتیلاتوت یاهتلود .هدش هیبعت لااب زا هن تسا

راتخاس شتابلاطم نوچ دنراد گنج رس ییاهشبنج

رب ار دوخ ییاهتلود نینچ هک دریگیم هناشن اریماظن

شبنج بطاخم .دننکیم لیمحت عماوج هب نآ یانبم

یشبنج نینچ .تسا یناهج ویموبیمومعراکفا نانز

طیارش ندروآ مهارف و شزومآ اب ار شیاههتساوخ

اب ات دربیم مدرم مومع نایم هب نانز یهدنامزاسدوخ

یورین یهنزو رب ،نانآ ندرک دنمناوت و گنهرف یاقترا

و شبنج .دیازفایب ،راشف ندرک ینوناک و شیازفا یارب دوخ

یهصرع رد نانز تکراشم یاههیاپ نآ نورد یاهنامزاس

هاگآ نانز هک نیا.دنهدیم شرتسگ ار یعامتجا یگدنز

و تمس مادک ناش یتاقبط عفانم و تاقلعت عبت هب هدش

.تسین نانز شبنج ٍعوضوم دننیزگیم رب ار یسایس یوس

تایبدا رد هک ییاهروشک نیزورما درکلمع و خیرات هب هجوت

عضوم زا اهنآ اب ،دنوشیم هدناوخ »تسیلایرپما« یسایس

رد( .دش کیتاملپید تابسانم دراو ،یعامتجا یاهشبنج

دنتسم و دنمشزرا بلطم دنچ نریخا »مسیلایرپما« دروم

هک هدش رشتنم زورما رابخا تیاس هلمج زا اههناسر رد

).تسا رگنشور

هلخادم هک درک تشادرب ناوتیمرگید شناوخ رد

هتشذگ رد یناسارخ مناخ معز هب هک ییاهورینیماظن

یعامتجا یاهشبنج یراکمه اب ،دندوب تسیلایرپما

زایمان .تسا یبیل نآ زراب هنومن .تسا رثوم یرما یلخاد

هدرب سنوت و رصم مدرم یاهباختنا و رگید یاهدادیور

دننکیم شلات یعامتجا یاهشبنج هزورما« .دوشیمن

اب ،نوگانوگ یاهروشک نایم عفانم توافت و تباقر رد

».دنربب هرهب یناهج یاهتصرف و تاناکما زا یرایشوه

ییاهشبنج طباور یهنومن زا مه رظن نیاتابثا یارب و

ییاهتلود اب ،یبیل نایشروش ایو نانبل للها بزح نوچ

دوجو هب ههبش نیاو دوشیم هدرب مان اکیرمآ و ناریانوچ

دنناوتیم اهلدم نیاهک تسا نیاروظنم ایوگ هک دیآیم

هیاپ رد ناریاینونک یعامتجا شبنج یارب بسانم ییوگلا

اپورا و هدحتم تلاایانوچ ییاهتلود اب هباشم طباور یزیر

.دنشاب لییارسا و

زا هرهب مک و ضیقن و دض تاراهظا هب هیکت اب سپس

زا جراخ ضحم یرگاشفا هک دوشیم اعدا ،للادتسا

.دنکیم نکمم اریماظن هلخادم و گنج زورب اهیروشک

اهلاس نیایط هک نانآ یناسارخ مناخ رظنم زا یور نیازا

ناریایملاسا یروهمج یاهتسایس هیلع هنارگاشفا شقن

ناریاهیلع یزورفا گنج نازاس هنیمز و راکهانگ ،دناهتشاد

هب هجوت اب هک دوشیم شسرپ سپس .دنوشیم هتخانش

،نانز ییاهقطنم یگتسبمه لوح هدش حرطم داهنشیپ

هیاس رد ناشیامعز هب دناوتیم نانز شبنج هنوگچ

نوسفا« و وس کیزا ناریاجراخ رد »ضحم یرگاشفا«

،یرگیماظن هیلع ،رگید یوس زا ناهجرد هدمآ دیدپ »ییادز

.دهد لیکشت ینامرآ و دحاو یاههبج

یاهنارحب راتفرگ ناهج هک میرب یم رس هب ینارودرد

یداصتقا ماظن .تسا یعامتجا و یداصتقا یهقباس مک

هتفرگ رارق یدج دیدهت دروم هدحتم تلاایاو اپورا هیداحتا

روشک .دنرادن یرارطضا یاهلح هار نتفایزج ییاهراچ و

»لح هار« تردق نابحاص هک تسا یناهج زا یشخب ام

یرارقرب یارب یناهج یاهکمک« ناونع تحت اریماظن

مهس رب هولاع ام یهقطنم .دننکیم یبایرازاب »یسارکمد

شوختسد ،یناهج یداصتقا ماظن رد یداصتقا نارحب زا دوخ

یاهبوکرس و اهبلاقنا ،نآ رابگرم بقاوع ویماظن تلامح

،یطیارش نینچ رد .تسا مدرم ندرک رادربنامرف یارب نشخ

شبلطم رد یناسارخ مناخ هک یلئاسم دروم رد رظن راهظا

رد هچنآ زا یرتشیب ساوسو و تقد ،هتخادرپ نآ هب

.دبلطیم ،دوشیم هدید ناشیاطسوت هدش رشتنم بلطم


اهنت ،نانز تازرابم خیرات رد

و رگ هزرابم تاذ هک ییا هلئسم

عفانم هب نانز شبنج یرادافو

،هدرک نیمضت ار نانز تیرثکا

.تسا تردق عجارم زا شللاقتسا

تردق عجارم هک دنک یمن قرف

،ادرف ای دنشاب زورما نامکاح

.یجراخ ای دنشاب یموب

یارب ینوگانوگ یناعم زین »ییاراک« یتح هک درکن شومارف

هک دیسرپ زا دیاب ،هتشذگ اهنیازا .دراد نوگانوگ نامدرم

،ناشناتسود و یناسارخ مناخ داهنشیپ ندرک یلمع یارب

تسایس نینچ تسا رارق نانز شبنج ناگدنیامن مادک

یاهتسایس ؟دننک ارجا و میظنت ار یضورفم یجراخ

،یناسارخ مناخ یاهللادتسا دنور زا یوریپ هب هک یجراخ

درکلمع یهچخیرات مغریلع هک تسا ییاهتلود هب فوطعم

نتدعاق ؟تشاد »تیدض« اهنآ اب دیابن ،ناشزورما نیمه ات

رب میشاب روذعم ناشندرب مان زا رگا یتح ییاهتلود نینچ

داهنشیپ ،دنتسین نشور یناسک یارب رگا .دنانشور ناگمه

نتشگزاب و یحطس یاهیفاب یروئت زا هک تسا نیانم

یهاگن اهنت و دنرذگب هتشذگ نرق درس گنج ناتساد هب

ریخا یههد کینیمه یاهیرگاشفا هب یواکجنک رس زا

،ملیف بلاق رد ...یوسنارف ،ییایناتیرب ،ییاکیرمآ نامدرم

یارب هک فوخم یاهنادنز زا ل ّصفم تاشرازگ ،دانسا ،سکع

.دنزادنایب...دناهدرک اپ رب ام یهقطنم رد نافلاخم یهجنکش

یادص هب ،نارظن مه و یناسارخ مناخ هک منادیم دیعب

تاعلاطا عبنم اهنت ناونع هب یسراف یس یب یب ایو اکیرمآ

سکیل یکیو دانسا هب یهاگن نلصا و دنشاب هدرک هدنسب

،تسا مرج نآ زا لوق لقن اکیرمآ یهدحتم تلاایارد هک

.دنشاب هتخادناین

ره نتسشن هرکاذم زیم رس رب و »یساملپید«

عفانم یطیارش رد اهنت ،یعامتجا – یسایس یورین

انب و زارتمه عضوم زا هک دنک یم نیمات ار ناریا مدرم

،کیتارکمد طیارش رد مدرم طسوت هک دشاب یتردق هب

یگچاپتسدو زاین رس زا هن دشاب هدش ضیوفت

تسایس عون ره میظنت .هدش بصتنمدوخ یناگدنیامن

رد دناوتیمن تفرشیپ ویمدرم یاهشبنج عفن هب یجراخ

،یسایس یاهتیعقاو زا رود هب هتخاس دوخ یبابح رد و لأخ

تفگ ناوتیم تأرج هب .دریگب لکش ییایفارغج و یداصتقا

نوریب زا ییاهعماج چیه رد راگدنام و نیداینب رییغت هک

دیاب ام روشک رد یشهج و لوحت عون ره .دوشیمن ثداح

دوخ طسوت و دشاب روشک نیانامدرم یهدارا زا ثعبنم

یتح یناهج یاهتردق اب هرکاذم عون ره .دریگ تروص نانآ

ناسنا هباثم هب دوخ تمارک و نأش یارب دزومآیم هک ینز

هار زین شرگید قوقح قاقحا یارب کش یب دگنجب ربارب

شیاهتساوخ یارب نانز شبنج .دیزگ دهاوخرب ار ضارتعا

و کبس ،دنکیم یبلا ،دنکیم هرکاذم مه اهتلود اب

دنکیم هزرابم ،دنکیم ن ّصحت و تارهاظت ،دنکیم نیگنس

ینلع یاههویش زا .دربیم راک هب فلتخم یاهیژتارتسا و

،دنک فلاتئا دشاب مزلا رگا .دنکیم هدافتسا فافش و

.دنیزگیم رب ار رگید لقتسم یعامتجا یاهشبنج

اب یتسیراتناملراپ یاهروشک یرایسب رد هک تسا یهیدب

هک دیآیم دوجو هب ناکما نیا،کیتارکمد تابسانم لقادح

رواب نآ هب هک ییاهمرفر ققحت یارب ،نانز شبنج زا یناسک

.دنروآیم یور تلود رد تکراشم یتح و یراکمه هب دنراد

راشف نودب هک دنراد فارتعا مه اهورین نیمه یتح اما

تبثم یاهمرفر زا مادک چیه نییاپ زا نانز شبنج تازرابم

رد نانز شبنج قفوم یهنومن .دوشیمن ققحتم نانز یارب

نوناق هب ار نانز یاههتساوخ نیرتشیب هتسناوت هک دئوس

.تسا تیعقاو نیایایوگ دنک لیمحت ناراذگ

تاذ هک ییا هلئسم اهنت ،نانز تازرابم خیرات رد

تیرثکا عفانم هب نانز شبنج یرادافو و رگ هزرابم

تردق عجارم زا شللاقتسا ،هدرک نیمضت ار نانز

زورما نامکاح تردق عجارم هک دنک یمن قرف .تسا

نیرتگرزب .یجراخ ای دنشاب یموب ،ادرف ای دنشاب

حور داسف .تسا داسف یعامتجا شبنج ره نمشد

یهت نورد زا ارنآ و دروخ یم هروخ لثم ار شبنج

زا ،دزودب تردق هب ار شهاگن هک یشبنج .دنک یم

ییاه هتساوخ لوح یرگ جیسب و ویتانرتلآ تیهام

تلآ هب و دنام یم زاب تسا ناش یرگیپ هب فظوم هک

هک نیا رت مهم .دوش یم لیدبت تردق عجارم تسد

و چیپ هب ار نارگشنک و هدروخرس ار دوخ نابطاخم

.دنک یم لیدبت تردق راتخاس ی هرهم

مسرب شسرپ نیا خساپ هب مهاوخ یم تاحیضوت نیا اب

»لقتسم یجراخ تسایس« هب ناریانانز شبنج ایآ هک

هژیو هب ،نانز شبنج یجراخ تسایس .هن ایدراد زاین دوخ

شطابترا رد اهنت ،ام یهقطنم و روشک صاخ طیارش رد

اب هطبار رد هن دباییم انعم دوخ سنج زا یاهشبنج اب

هب هتسباو یاهداهن و »روشک نآ و روشک نیا« نارادمدرس

.نآ

طباور ی هصرع هب دورو عون ره لیلد نیمه هب

هدیچیپ زا هتشذگ ،رگید یاه تلود اب کیتاملپید

ثحب دوخ هک – اه هزوح نیا ندوب یسانشراک و

.تسین نانز شبنج راک بوچراچ رد ، -تسا یمهم

اهفرح نیادنیوگب یناسارخ مناخ هک تسا نکمم

تفگ دیاب تروص نآ رد .تسا نانز شبنج ندرک »ینامرآ«

،ییآراک شیازفا روظنم هب ییادز نامرآ مان هب ناوتیمن هک

مدع .درک یهت ناشدوخ تیهام زا ار یعامتجا یاهشبنج

ار لصا نیاو دیجنس ناکم و نامز طیارش رد دیاب ار ییآراک

73/72هرامش ،نز یاوآ

52


73/72 هرامش ،نز یاوآ

53

تیفافش لصا تیاعر اب یناملراپ یسایس بازحا و یرشب

راکفا هب یناسر یهاگآ یارب اههناسر یرایهب ،تینلعو

هتفایانعم ،لمعرد ناریاتلود هب ندروآ راشف یارب ،یمومع

و کیتاملپید طباور میظنت ماگنه هک نیایارب راشف .تسا

اب هدوارم یهوحن هک دننکن شومارف ناشدوس رپ یداصتقا

یار یارب دننکیمن تیاعر ار رشب قوقح هک ییاهتلود

قلاخ یساملپید یریگراکب« .دراد تیمها ناشناگدنهد

و یورهلابند زا رود هب شبنج نآ »عفانم« دربشیپ یارب

نامه هدرک دیکات نآ رب یناسارخ مناخ هک »یگدرپسرس

اهلاس نیایط رد یناریانانز شبنج نیلاعف هک تسا یراک

،مه پچ و تسار نویسیزوپا زا ییاهشخب .دناهداد ماجنا

فده اب و نانز لئاسم هب اهیبرغ تیساسح زا هدافتسا اب

ییاهیرگاشفا ،دوخ هورگ و بزح یاههمانرب یریگیپ

زایمین هباثم هب نانز بوکرس زا اهنآ .دننکیم

.دنربیم هرهبیملاسا یروهمج یاشفا یارب ناریانادنورهش

دادملق رصقم ار اههورگ نیاناوتیمن هک تسا یهیدب

یهفیظو .دننکیم اشفا ار ضیعبت و بوکرس ارچ هک درک

هک تسا ناریاتلود نیا.تسا نامکاح یاشفا نوسیزوپا

.مهتم و تسا مدرم یاهیدازآ و قوقح ضقان و مرجم

رد نانز لقتسم شبنج یاهتیلاعف یلک یاتسار یبایزرا

دناهتسناوت یبوخ هب اهنآ هک دهدیم ناشن روشک زا جراخ

رد نزاوت داجیاو دوخ یهزرابم یاههویش نتفاییهدهع زا

،نانز لئاسم نارگشنک .دنیایب رب ناش هنارگاشفا یاهتیلاعف

ترورض یهلئسم لوا .دناهدوب هجاوم هلئسم هس اب هراومه

یاهییاناوت نداد ناشن و ناریارد یسنج ضعبت یاشفا

مود .نانآ زا تیامح هب توعد و ناشتازرابم رد ناریانانز

و ینیبرتربدوخ هاگن و برغ رد یتسیلاتنایروا بلاغ هاگدید

ناریودوخ و فیساپ اریموس ناهج نز نساسا هک یتسیسار

یاهتلود طسوت هدش یربهر تاغیلبت موس و دنادیمرگ

»مسیرورت هیلع گنج« ملاعا لابند هب نابزیم یاهروشک

نامدرم ندرک ندمتم یهناهب هب یشک نوشق هیجوت یارب

نیلاعف تیرثکا .نانز نداد تاجن و ناملسم یاهروشک

رد هک دناهتسناوت ،ششوک اب و یتخس هب هتبلا ،نانز شبنج

و یرگاشفا زا ،نآ و نیایاهراشف و عفانم زا لقتسم لمع

.دننامن زاب ایندیمومع راکفا تیامح بلج

یرگاشفا تسایس یتقو ایآ« :دسیونیم یناسارخ مناخ

رانک رد ار روشک زا جراخ رد نانز شبنج نلااعف زا یخرب

رد هنایارگ حلاصا یاهتکرح هنوگ ره هیلع ناش تیلاعف

دریگیم تروص یلاحرد ،نیاو ،میهدیم رارق روشک لخاد

ققحت یارب یبلاقنا لیسناتپ لامع مه روشک لخاد رد هک

دیاش سپ درادن دوجو نانآ رظن دروم »یبلاقنا نامتفگ«

تسایس( یدرکیور نینچ هک تفرگ هجیتن طایتحا اب ناوتب

راشف« زج هب ییانعم ،روشک زا جراخ رد )ضحم یرگاشفا

اهتیمکاح زیمآرهق یزادنارب یارب »یبرغ یاهتلود رب

لقادح نم یارب نیاربانب و .دهدیمن تسد هب ،اهتلود و

یوق درکیور نینچ طلست دوجو اب هک تسین صخشم

ههبج« هطبار ناتسود نیمه زا یخرب ،روشک زا جراخ رد

ره اینانز شبنج مان تحت ،»یساملپید« ناونع تحت

دوکر و عیسو بوکرس طیارش رد هژیو هب ،یرگید شبنج

یهقباس مک نارحب و ،روشک یعامتجا یاهشبنج یتّقوم

جاب عضوم زا تخاپ و تخاس زج یزیچ ،برغ یداصتقا

یرادافو دیاب هک ییاهورین ندناشن تردق تخت رب یارب یهد

،دنناسر تابثا هب انشآ لاکشا هب ار »ناگدنهد کمک« هب

داسف رب ینتبم رگید یتموکح ماظن ،یشور نینچ .تسین

نافلاخم زا ولمم یسایس یاهنادنز و یداصتقا و یسایس

نردم خیرات رد هنومن کییتح .دروآیم ناغمرا هب ام یارب

زا یکاح هک درادن دوجو ام یهقطنم یایفارغج رد و ناهج

رب یتسرد هب مه یناسارخ مناخ هک ،مدرم یلم عفانم نیمات

لاجم .دشاب یجراخ یهلخادم تروص رد ،دنراد دیکات نآ

رظنم زا »یلم عفانم« فیرعت لااح هک نیادروم رد ثحب

نیارد ،ناریانکاس یاهتلم مادک و یعامتجا تاقبط مادک

زا ام روشک لئاسم هک میوگب مهاوخیم اما .تسین هلاقم

زا یرادربوگلا و تسا رادروخرب یرایسب یاهیگ هدیچیپ

– یبیل ییاهلیبق راتخاس اب کچوک روشک نوچ ییاههنومن

.تسا دروم یب -دزوسیم یلخاد گنج شتآ رد زونه هک

نانز شبنج نارگشنک گرزب تیرثکا مناد یم دیعب

یارب رمتسم ی هزرابم لاس یس زا دعب هک دنهاوخب ام

ضحم ،نامروشک رد یتیسنج ضیعبت عفر و یدازآ

هباشم تشونرس زا ،وا یج نا دنچ ییاپرب یدازآ

لثم هرابود یدنچ زا دعب و دننک لابقتسا ناتسناغفا

دازآ ار نانز دنتساوخ یم هک اه نامه هک دنزرلب دیب

اه نابلاط ینعی اه نآ نانمشد نیرتزوت هنیک اب دننک

و ینلع دعب ،افخ رد ادتبا ،دننیشن یم هرکاذم زیم یاپ

روضح لاس نیمهد رد یناّبر رورت زا سپ هرابود لااح

اه نویلم و گرزب یاهروشک یاه شترا ی همه یماظن

نانز هک مینیب یم نمتح .افخ رد هرابود هنیزه رلاد

رد دح هچ ات ناتسناغفا و قارع نوچ ییاهروشک رد

.دنا هدش هداد تکراشم ناشروشک یسایس ی هرادا

دنتشاذگن هک مینک رورم ار رمث امیس مناخ تشونرس

ظفح ار ترازو تسپ ،اه ییاکیرمآ تیامح مغر یلع

!تسا درم کی قارع تلود نانز روما ریزو یتح .دنک

هن رگا اهروشک نیا رد نانز هب طوبرم نیناوق مامت

.تسا عرش لوصا اب قبطنم هتشذگ نوچمه ،رتشیب

نیا رد ار شتارظن مه یناسارخ نیشون مراودیما

یتاماهبا هب ات دنک نایب یرتشیب تیفافش اب اه هنیمز

هب و ریخا بلطم رد هدش ملاعا عضاوم دروم رد هک

خساپ هدمآ دوجو هب ،نانز شبنج لاعف کی ناونع

.دوش هداد

نانز شبنج یللملا نیب طباور یاهتسایس

هک اجنآ ات یجراخ یاهتلود اب ناریانانز شبنج یهطبار

،اهنآ هب راشف و داقتنا بوچراچ رد اهنت ،متسه عل ّطم نم

قوقح ،یفنص ،نانز ،یعامتجا لقتسم یاهنامزاس یرایهب


یگرزب شخب هچنآ .تسین دب هک دشاب یتیاضران نایب

،دنراد لکشم نآ اب نمتح نانز شبنج نیلاعف زا

ی همیمض هباثم هب نانز شبنج ندرک ییادص کت

فرص .تسا »یبلط حلاصا« صخشم یسایس نایرج

تاقلعت هچ نانز شبنج رد لاعف دارفا هکنیا زا رظن

نانآ هدافتسا ،دنرادن نلصا ای و دنراد یرظن و یبزح

،یهورگ تارظن غیلبت یارب شبنج نیا یاه نوبیرت زا

شبنج عفن هب ،ییا هقرف و یبهذم ،کیژولوئدیا ،یبزح

شخب نایم هک تسا یقفاوت لقالا نیا .تسین نانز

زا جراخ رد نانز لقتسم شبنج نارگشنک ی هدمع

نارگشنک هژیو هب و دارفا .تسا هتشاد دوجو روشک

لوح یراکمه ای و مادقا دنناوت یمن نتدعاق اه شبنج

تیعبت هب طونم ار صخشم و نشور یاه هتساوخ

یاه هویش ای و یسایس راکفا زا شبنج داحآ ی همه

راک ی هیلوا لوصا زا نیا !دننکب ناشدوخ یباختنا

و یمومع یاه تساوخ لوح گرزب یاه شبنج

.تسا یعامتجا

یاهروشک تلاخد هیلع گنج دض یداهنشیپ ههبج« هطبار

زا جراخ نایناریاتیرثکا ینونک ات تازرابم اب »دنمتردق

،للاقتسا و یربارب ،یدازآ لوصا رب ینتبم یناریایارب روشک

داهنشیپ نیایلو .درادن یصقانت چیه و تسا نییبت لباق

»یبلط حلاصا« نایرج زا شخب نآ یاهتیلاعف اب نمّلسم

نونکا و دهدیم هولج ناریامدرم تازرابم مّیق ار دوخ هک

تیاضر بلج یارب هدرپ تشپ تارکاذم لوغشم جراخ رد

تردق بسک روظنم هب یروص تارییغت داجیایارب اهیبرغ

.تسین نییبت لباق ،تسا

یناهج یاهتسایس زا هیاپ یب یبایزرا

هب یدایز زاین ،ربماتپس هدزایموش یهثداح زا سپ نساسا

.تسا هدوبن ناریارب مکاح ماظن تایانج دراوم یرگاشفا

هب تبسن ییاپورا یاهرهش یلحم یاههمانزور یتح هزورما

،دنشکب مدآ جوف جوف اقیرفآ رد رگا .دناساسح ناریارابخا

وقاچ اب ار نانآ محر و دننک زواجت زور کیرد نز رازه هب

راسگنس مکح یارب هک دننازوسیمن لد ردقنآ ،هراپ هکت

دوخ هب مهوتم یناسک هک تسین لیلد نیاهب نیا.ینایتشآ

یناسک مه دعب و ناتسراک دننکیم ییاهراک دننک روصت

.دنانانز شبنج لاعف عقاو هب نانیاهک دننک رواب ناریارد

دنسپ دروم ،یقرش نز زا ینابرق ریوصت ییاهورین نینچ اریز

زا هار نایم رد هتبلا مه بلغا و ،دننکیم دیلوتزاب ار برغ

تسا ییاههویش اهنیا.دنروخیم یزاب ناریانامکاح تسد

هبیماظن یهلمح یاربیمومع عامجا تسناوت نآ اب وتان هک

بلج دوخ هب رادافو یاهورین ندناشن راک رس رب و ناتسناغفا

.تسا نآ و نیانیمز رد یزاب .دنک

یوس نآ هب ار سوکوف نانز لقتسم شبنج نیلاعف

و ،یناریا نز ندوب ضرتعم و رادیب هب ینعی ،هیضق

اب ار »دنمتردق یاهروشک تلاخد هیلع گنج دض یداهنشیپ

»؟دننکیم نییبت هنوگچ ییاهتسایس نینچ

دراد دوجو ییاهلیسناتپ هچ نلمعروشک لخاد رد هک نیا

هضبق ار نآ هب ییوگ خساپ راصحنا ناوتب هک تسینیمکح

مناخ هنافساتم .درک رداص مکح نآ ساسا رب سپس و

هک دناهدرک هدافتسا بلطم رسارس رد دُتم نیازا یناسارخ

هجیتن هب دیاب نوچ .دنکیم لکشم ار ثحب هب نتخادرپ

هتفرگ تسردان تایضرف ساسا رب هک تخادرپ ییاهیریگ

.دناهدش

دوجو یبلاقنا لیسناتپ دروم رد ینوگانوگ یاه هاگدید

هئارا ار ناشلیلحت دننک یم تموکح هک یناسک .دراد

و یزیرغ یاه شنکاو تواضق هب اهنآ لیلحت .دنا هداد

مه »یبلاقنا« لیسناتپ هک دشاب نیا دیاب ناشکانلوه

نیا ،ماظن حلاصا راکهار نارادفرط لکشم .دراد دوجو

ویتانرتلآ ندرک درف هب رصحنم فده اب ردقنآ هک تسا

راچد دوخ هک هتخاس لاویه »بلاقنا« زا ،دوخ

.تسا هدش یمدرم یاه تکرح یناوخزاب رد یگنرروک

.دناهدرک یریگ هجیتن طایتحا اب هتبلا یناسارخ مناخ

یلک ،یمزج ناشیریگ هجیتن هک میوگیم نانیمطا اب

طایتحا اب دوخ هک یلصا ساسا رب .تسا هیاپیب و ییوگ

دروم رد لقالا هک هدش رداصیمکح دناهدیسر نآ هب

هیلع ییاهقطنم یگتسبمه« داهنشیپ نابطاخم هک یناسک

تسا نیاتیعقاو .دنکیمن قدص دنتسه »یرگیماظن

قّوشم و ضحم ،ناشیامعز هب هک یرگاشفا تسایس هک

ملاع رد ،تسا رگید یاهتلود طسوت »زیمآرهق« یزادنارب

تساوخ و ایندیمومع راکفا هب یناسر یهاگآ دح رد عقاو

رارق راشف تحت یارب یبرغ یاهتلود رب راشف لامعا

یارب یللملا نیب تابسانم یانبم رب ناریاتیمکاح نداد

نازیم زا هک هدوب نیافده .تسا هدوب مدرم قح تیاعر

هب ورین دیدمت یارب یتصرف و دوش هتساک مدرم یاههنیزه

یارب یتاناکما ،دوش اهر مادعا و هجنکش زا یناج ،دیآ دوجو

هچنآ رب نکفارون هک ،دیآ مهارف یعامتجا یاهشبنج یاقب

هک دننادب ناریانامدرم ات دوش سوکوف درذگیم ناریارد

رنه هک ور نیازا هن مه نیا.دنوشیم هدید و دنتسین اهنت

رسارس رد اهیروتاتکید نافلاخم .سب و تسا نایناریادزن

للملا نیب وفع نامزاس یتح .دننکیم نینچ همه ناهج

ناشطباور رد هک دراذگیم راشف تحتار یبرغ یاهتلود مه

.دنوشن روآ دوس یاهدادرارق تسم طقف اهیروتاتکید اب

هنوگره هیلع ناشتیلاعف« زا یناسارخ مناخ روظنم

نشور دایز نم یارب مه »هنایارگ حلاصا یاهتکرح

،اهتیلاعف مادک تشون صخشم و نشور تسا رتهب .تسین

هک دینکیم رکف نعقاو ایآ ؟یناسک هچ طسوت و اجک رد

ناش هتشادن تقو ،جراخ رد نانز شبنج نیلاعف زا یناسک

»هنایارگ حلاصا یاهتکرح هنوگره« هیلع و دنراذگیم ار

هنایارگ حلاصا یاهتکرح ؟»دننکیم تیلاعف« ناریارد

یارب ،یندم یاهتکرح یانعم هب و مدرم بناج زا رگا

73/72هرامش ،نز یاوآ

54


73/72 هرامش ،نز یاوآ

55

هب یهار .دراد دوجو ام یارب یموس هار هشیمه

و تمارک ی هدننک نیمات اما رتراوشد بتارم

روبعرد ام .یدعب یاه لسن و ام یناسنا نأش

زا ضرغ .میتسین اهنت هار نیا زا هنارگ هلخادم

ییا هقطنم یرگ یماظن هیلع یگتسبمه داهنشیپ

،یناهج و یموب یاه تلود هب ضارتعا و

زا شیب هک یهار ،تسا موس هار نیا تیوقت

ار همدص نیرتشیب هک تسا نانز عفن هب همه

قانتخا شیازفا نآ عبت هب و یرگ یماظن زا

.دننیب یم یلخاد یاه بوکرسو

نینچ لاامتحا ،یزاس یوزنم تسایس نیااب دسریم رظن

یاهراشف زا »رتمک هچ ره یریذپریثات« هب ار ییاهتلود

حرطم مه یرت یلک شسرپ .دنکیم بیغرت یللملا نیب

یاهتموکح رتمک هچ ره یریذپریثات ایآ هک نیانآ و تسا

نیب طباور و دحتم للم نامزاس یاهلکتورپ زا ارگرادتقا

و تموصخ هاوخان هاوخ هک تسین نآ ینعم هب للملا

هچ ره ،اهتموکح نیااب یبرغ یاهتلود نایم ینمشد

و هنامصخ طباور نیاردقچ ره ایآ و ؟دوش رت رو هلعش

یطارفا یاهورین زا هتسد نآ عفن هب دبایشرتسگ اهداضت

دننام هب( یدادبتسا یاهتموکح نیانورد رد هک تسین

هلخادم و گنج لابند هب ،)یناهج هعماج رد ناشنایاتمه

»؟دنتسهیماظن

رد روشک زا جراخ یناریا یاهورین تیلاعف ویتانرتلآ

شلات ؟توکس ؟دوب یم تسیاب هچ اه لاس نیا لوط

نیناوق یمامت هک یملاسا یروهمج ندشن یوزنم یارب

؟تسا یللملا نیب تادهاعم اب ضقانت رد شتامادقا و

،هنوگچ ،ارچ ؟دوب یم ناریا مدرم عفن هب نیا ایآ

مادک ساسا رب ؟صخشم دراوم نیمادک ساسا رب

تیلوئسم ناوت یم یدنتسم و صخشم یاه تکاف

ه ّجوتم ار یملاسا یروهمج ماظن یریذپان ریثات

؟درک نآ نافلاخم

هک تسا یسک رظنم زا دیاهدرک حرطم هک یشسرپ

همه هب ار یناریالدم یبلط حلاصا راک دتم دهاوخیم

دهد ناشن هک دراد دوجو یکردم چیه ایآ .دنک لیمحت

هرگتنا هار ردیمدق ،هلاس یس نیارد ناریارب مکاح ماظن

هدینش در باوج و دشاب هتشادرب یناهج یهعماج رد ندش

یناهج یاهداهن ویمومع راکفا یاهراشف هب هن ؟!دنشاب

اهتلود و اهداهن یخرب یاهقیوشت هب هن و دننکیم انتعا

لمع رد لااب شسرپ حرط .ناهنپ و نشور یاههزیگنا اب

ار ناریاینونک ماظن هک تسا یهاگدید لیمحت و دیلوتزاب

هب و راکهار نیازا هدروخرس نونکا و ،هتسناد حلاصا لباق

هجوتم ،محرت و یزوسلد هب شا یزاین یب هجیتن رد

یناریا نانز یاه شلات زا تیامح ترورض .دننک یم

.دننک یم هتسجرب ار یرگنامزاسدوخ یارب

ناربهردوخ یتح ایو نانز شبنج لاعف دنچ هک روصت نیا

ناریا یمیدق نویسیزوپا زا ییاهشخب ای،میدق و دیدج

رد ایند گرزب یاهتلود نلاک یاهتسایس دنناوتیم

دیلوتزاب ،دننک نییاپ و لااب ،ار ناریاتیمها اب یروشک دروم

.تسا یلخاد فرصم یارب ناریانامکاح یتاغیلبت یوهایه

حلاص و تعفنم نتفرگ رظن رد نودب ار یراک چیه اهتلود

یاهلاس لوط رد هک نیاامک .دنهدیمن ماجنا ناشدوخ

یاهتنوشخ دوجو اب ،یملاسا یروهمج رارقتسا یهیلوا

یاهیناریایهدرتسگ یاهیرگاشفا مغر یلع و ناوارف

یروهمج نارس اب رگا مه نلاا نیمه .دندادن ماجنا ،یدیعبت

ذاختا ار شور نامه هرابود دنسرب قفاوت هبیملاسا

رظنم زا ار یشسرپ ایو هیضرف .دیشاب هتشادن کش .دننکیم

ندرک حرط یللملا نیب لئاسم تفاب و تخاس زا یهاگآ مک

ّوج داجیارد تکراشم ینیگنس هب اریمکح نآ سپ رد و

یس یط رد هک نتخادنایناسک ندرگ هبیماظن یهلمح

،ینامزاس و هناسر چیه هک ییاهلاس نآ رد هژیو هب و لاس

ضقن ناینابرق رابخا ساکعنا هب رضاح ،للملا نیب وفع یتح

ناینادنز راتشک و نانز نشخ ضیعبت و بوکرس ،رشب قوقح

دربشیپ هب یکمک هچ ،دندنامن تکاس دوبن ناریایسایس

رد ناشنارهاوخ اب ناش یگتسبمه و ناریانانز لئاسم

؟دنکیم هقطنم

ناریانامدرم نم رواب هب هک منک دیکات مه زاب دیاب هصلاخ

یارب وس کیزا ،ناهجیمومع راکفا تیامح هب اهنت

هک رگید یاهتلود یسایس ویماظن یهلخادم زا یریگولج

،تسسگ دهاوخ راب رگد ار ناریارد یهاوخ یدازآ دشر دنور

تملاس و ناج زا یلمع تیامح یارب یوس رگید زا و

هچنآ .دندنمزاین ناش هزرابم دنور یهمادا یارب نآ نازرابم

ناشن تیساسح نآ هب تبسن یناسارخ یدمحا نیشون

زا مه ،ناریایسایس نویسیزوپا زا یشخب نایم رد دهدیم

هب هزات نابلط حلاصا زا ییاهحانج مه ویمیدق یاههورگ

اب ناشتردق هب فوطعم یاهتسایس لمع رد هک ،هدمآ جراخ

ینعیهقطنم راد لکشم و یتسار تسد تلود یاهتسایس

زا لکش نیامیمعت اما .دراد ت ّحص ،هدروخ هرگ لییارسا

طسوت نلومعم هک هدش یزیر همانرب و دنمفده تیلاعف

یلام نیمات و قیوشت برغ رد یعاجترا و تسار یاهورین

نانز لقتسم شبنج نیلاعف ردقنارگ یاهشلات هب دوشیم

رتشیب ،نویسیزوپا بازحا و ناهاوخ یدازآ زا یگرزب شخب و

.تسا هیبش شا یلصا یراجم زا ثحب ندرک فرحنم هب

مناخ شسرپ نایم زا ،هباشم نومضم اب رگید یشخب دیراذگب

.مینک رورم ار یناسارخ

،»یزاس یوزنم« یریگ تهج اب یرگاشفا تسایس ایآ و«

یللملا نیبیماظن هلخادم و دروخرب هب ییاهن لیلحت رد

هب هک ارچ ؟دشخبیمن تیعورشم ییاهتلود نینچ اب


،ناریاهب هلمح د ّصرتم یاهورین مه و ناریانامکاح مه

رگ هرکاذم یاهورین نآ ،دوخ تعفنم و رظنم زا مادک ره

ویتانرتلآ اهنت ناونع هب ،ار هتفرگ تیراع هب مسر و مسا و

مدرم تیامح هب ام .داد دنهاوخ هولج ناریامدرم یسایس

.میراد زاین نامروشک رد یدازآ و حلص ،للاقتسا یارب ناهج

ایو هلمح و دنهد بیرف اریمومع راکفا هک داد هزاجا دیابن

تساوخرد« ناونع تحت ار ناریالئاسم رد تلاخد عون ره

و دنهد بیرف اریمومع راکفا هک داد هزاجا ،»نافلاخم

ناونع تحت ار ناریالئاسم رد تلاخد عون ره ایو هلمح

.دنشخب تیعورشم ،»نافلاخم تساوخرد«

هب یهار .دراد دوجو ام یارب یموس هار هشیمه

نأش و تمارک ی هدننک نیمات اما رتراوشد بتارم

هلخادم روبعرد ام .یدعب یاه لسن و ام یناسنا

داهنشیپ زا ضرغ .میتسین اهنت هار نیا زا هنارگ

هب ضارتعا و ییا هقطنم یرگ یماظن هیلع یگتسبمه

،تسا موس هار نیا تیوقت ،یناهج و یموب یاه تلود

نیرتشیب هک تسا نانز عفن هب همه زا شیب هک یهار

قانتخا شیازفا نآ عبت هب و یرگ یماظن زا ار همدص

هار رد تسا یمدق .دننیب یم یلخاد یاه بوکرسو

هقطنم نانز و هقطنم اب ناریا نانز شبنج نداد دنویپ

هیلع ناهج طاقن رگید رد هک نانز یاه شبنج اب

ی هبرجت .دننک یم هزرابم حلص یارب و یرگ یماظن

اب یراکمه و ناریا لئاسم لوح تیلاعف لاس یس

یاهروشک رد اه شبنج رگید و نانز یاه نامزاس

نینچ یلصا نیفلاخم هک دیوگ یم نم هب فلتخم

و هقطنم یاه تلود لوا ی هلهو رد ،ییا یتسدمه

اجنآ هب ناشعفانم لابند هب هک ییاه تلود سپس

هک مدقتعم لیلد نیمه هب .دنتسه ،دنشک یم رکشل

دیابن ار هار نیا ندرک دودسم رد اهورین نیا یاه شلات

.تشاد رود رظن زا

هیشاح رد شسرپ دنچ

فلاخ رب ،یقرتم نویسیزوپا یارب هک دشاب نیارب دیاب لصا

دوجو یسدقم رما ،ناریاتیمکاح یهنابلطراصحنا گنهرف

تسین یسدقمرما مسیلایرپما اب هزرابم ایو تّیدض .درادن

تسین نیالکشم .دوش یقلت وبات نآ ندوب هدرم رواب هک

ایو اکیرمآ دنیوگب و دننک رکف دنلب یادص اب یناسک هک

یارب شلد یناریایاهپچ زا رتشیب ،یرگید تلود ره

دنیوگب هکنیاای،هتخوس شنامدرم قح و ناریایدازآ

دننک یرگاشفا دح زا شیب روشک زا جراخ نایناریارگا

دنیوگب ،دوب دنهاوخ ناریاهبیماظن یهلمح قوشم و رصقم

برغ ندمت دض دارفا یتشُم یزادرپلایخ لصاح مسیلایرپما

هنوگچ و ارچ ییاهنامتفگ نینچ هک تسا نیالکشم .تسا

ناهج طاقن رگید رد هک یطیارش رد تسرد ،ام روشک رد

اقیرفآ لامش و یبونج و یلامش یاکیرمآ ،اپورا رد هلمج زا

مدرم یهاگآ یاقترا و تاضارتعا یادص نتفرگ جوا دهاش

هب یطبر هک ار یرگید راکهار مه زاب ،دوخ هب داقتنا یاج

.دنکیم هسنلا ،درادن ناریانانز نصوصخم و مدرم عفانم

و اهداضت فیفخت ای شرتسگ لوئسم هک نیا اما

اب ار ناریا یملاسا یروهمج طباور ندوب هنامصخ

نیا لثم تسرد مینادب یماظن نینچ نافلاخم ،ناهج

و رازآ دروم و دروخ یم کتک شرهوش زا ینز هک تسا

دیهاوخب نادهاش زا امش و دریگ یم رارق یمئاد تیذا

ینادرگرس و یگداوناخ نوناک ندروخن مه هب ضحم هک

ی هفیظو زا ،رگید مهم لیلد کی و رازه و نادنزرف

بورضم زا تیامح و مرج نیا یاشفا رد ناش یناسنا

ندیشاپ مه زا ر ّصقم .دننک یراددوخ ییاهردوخ یارب

هک یناسک هن تسا بلط تنوشخ درم ،هداوناخ نآ

،نخیرات ایند مدرم .دنش ّحوت هب ندیشخب نایاپ ناهاوخ

یاهتموکح هب راشف ناهاوخ ،مه اب یگتسبمه تهج رد

دنتسناوت ات دیشک لوط اهلاس .دناهدوب یروتاتکید

هلوزیاار یبونج یاقیرفآ هک دنراداو ار گرزب یاهتلود

یداصتقا توکیاب و للم نامزاس زا روشک نیاجارخا .دننک

هب ار تردق هک درک راداو ار روشک نیانامکاح هرخلااب شا

،دوب هتفرگ لکش هک یدنمتردق و هتفاینامزاس نویسیزوپا

اهیروتاتکید ندرک هلوزیادُتم هک تسا نیاهلئسم .دنراپسب

یرایسب تاموزلم شایهدرمث هک تسایمادقا ایشنکاو

راشف تحت ار ناریامدرم هک اجنآ ات مه ناریادروم رد .دراد

نیمه هب .دشاب هتشاد یاهییاراک دناوتیم ،دراذگن فعاضم

یاقیرفآ عون زا یداصتقا توکیاب فلاخم یرایسب لیلد

و لقتسم نویسیزوپا فعض لیلد هب اریز .دنتسه یبونج

یهعجاف نوچمه ،دناوتیم ییاهتوکیاب نینچ ،دنمناوت

.دنشاب هتشاد سکع جیاتن ،قارع

نیون یاهتسایس بوچراچ رد هک تسا نیا هلئسم

طیارش اب ام ،نهک رامعتسا یهرود کبس هب ییاشگناهج

اب یخیرات تشگزاب یعون .میتسه هجاوم یتوافتم یناهج

قفاوت رگا طیارش نیارد .تسا نایرج رد توافتم طیارش

،دوش ینوناک ناریاهب هلمح ربیماظن و یداصتقا یاهتردق

ندرک هسنلا هب ییاهلمح نینچ هب نداد تیعورشم یارب

ایندیمومع راکفا هب هضرع یارب نایناریانایم زا یناسک

و ناتسناغفا و قارعرد هک نانآ هباشم یناسک .دنراد زاین

ندرگ نانآ طیارش هب هک یناسک .دندرک ادیپ یبیل دعب

هدیازم هب ار ام هاگداز نامدرم »یلم عفانم« و دنهنب

رگاشفا« نایناریازا هتسد نیاهک نیاهب هجوت یب .دنراذگ

دیاب ناریاتیمکاح زورید نارادمدرس زا ایدناهدوب »ضحم

تابثا هب ار ناشیرادافو ،یرکفمه و یراکمه یهسورپ رد

یهلئسم زا یرازبا یهدافتسا زا هار نیارد .دنشاب هدناسر

مه دروآیم مشخ هب ار ایند هک ینشخ ضیعبت و نانز

.داد ناشن تیساسح دیاب نیاربانب .درک دنهاوخن یهاتوک

تیمکاح قح و یربارب ،یدازآ ناراداوه ،لیلد نیمه هب

یهلمح نافلاخم و دوخ تشونرس رب ناریانکاس نامدرم

نینچ عفن هب ار هنحص توکس اب دنناوتیمن ،ناریاهبیماظن

هک دوب دهاوخ نیایانعم هب نیا.دننک یلاخ ،ییاهورین

73/72هرامش ،نز یاوآ

56


73/72 هرامش ،نز یاوآ

57

رد هک ییاهروشک نونکا مه و هتشذگ ِدنتسم درکلمع زا

مشچ ،دنوشیم هدناوخ »تسیلایرپما« یسایس تایبدا

یهلداعم هب ار اهنآو دز هار نآ هب ار دوخ و درک یشوپ

توعد للاقتسا و یدازآ بسک یارب ناریامدرم تازرابم

هک دنک اعدا دناوتیم قداص و هاگآ نادجو مادک ؟دومن

هک نانز و ناریانامدرم عفن هب ییاهلماعم و توعد نینچ

نیا؟تسا ،دنهدیم لیکشت ار روشک نینکاس زایمین

دراد زیرگ تنوشخ و یندم یاهتکرح هب یطبر هچ هلئسم

زادنارب نام هناخ یگنج یوب نآ زا هک مینادیم همه یتقو

نادند« هب ار مدرم زورید ات هک یناسک ارچ .دیآیم

ار اه نآ هراب کی دندرک یم توعد نتشاذگ »رگج رب

زا یفاک هزادنا هب ناشدوخ هک ییاه ییوجارجام هب

؟دننک یم توعد دنرادن یهاگآ شیاه یگ هدیچیپ

تباقر یهصرع ،یرشب خیرات رسارس نوچمه زورما ناهج

اهتردق یب ندرک رادربنامرف یارب تردق بحاص یاهورین

و ناسنا تمارک تشادساپ نایم دربن یلصا ناتساد .تسا

دروم رد ثحب و فرح یقبام .تسا دوخ زا ناسنا یگناگیب

یهزرابم نینچ زا ییادز نامرآ .تساهیژتارتسا و اهشور

هدش هلثُم یکرد زا یشان ،تسا ناسنا یاقب زمر هک یتایح

یهرک نیانینکاس یگدنز یگتسویپ مهب و ناسنا خیرات زا

میلگ هنابلط تصرف ناوتیمن زورما ناهج رد .تسا کچوک

»یگنرز« اب هک درک رکف و دیشک نوریب بآ زا ار دوخ

و رس دوخ عفن هب نلعف ار راک و داد ییاههوشر ناوتیم

!تسین یگ هداس نیاهب ناتساد ،هن !داد ناماس

ملهکتسا ،2011 ربتکا جنپ

70 هرامش نز یاوآ ی هلاقمرس .1

ی هسردم کوب سیف رد یناسارخ یدمحا نیشون هلاقم

.دش رشتنم یتسینیمف

Indignez-vous! Stéphane Hessel

:هنومن کی.2

رادتسود و یدناگ ناوریپ زا ،تسا تسیناموه لسه نافتسا

هدرکن ینامیپ مه یوروش اب هاگ چیه و لگود مزر مه و تلوزور

هتشکراک تاملپید کیناونع هب و هتشادن تیدض اکیرمآ اب و

زا .تسا »یناهج یاهتصرف و تاناکما زا یدنم هرهب« داتسا

تسفینام رد لسه نافتسا .تسا رشب قوقح روشنم ناگدنسیون

رد اپورا رد ار شورف رامآ هک ییاهحفص یس زجوم و کچوک

هب ،»دیوش نیگمشخ« ناونع تحت ار مدرم تسا هدیدرون

هزورما برغ هک تسا دقتعم .دناوخیم دوجوم مظن هیلع شروش

یاهنادنز رد و دناهدیگنج شیارب وا لسن هک ییاهنامرآ

تسرپدوس ییاهدع و دراذگیم اپ ریز ،دنداد ناج یرلتیه

یهزرابم رب .دنهدیم بیرف ار مدرم و هتفرگ ناگورگ هب ار ناهج

،دهدیم رارق »هزرابم« ار لصا اما دنکیم دیکات زیمآ تنوشخریغ

حور هکیمخز هباثم هب نیطسلف زا ،دنکیم »یهاوخ نامرآ«

نتفرگ سپزاب هب ار اپورا مدرم و دسیونیم دروخیم ار ناهج

مایق شمایپ !دینکن شزاس دیوگیم !دناوخیم ارف هافر یهعماج

.تسا یناسنا تمارک نتفرگ سپزاب یارب مدرم

لکش ،میتسه یربارب و یدازآ نوچ ییاهنامرآ ققحت یارب

هداتفا هار هب ثحب زا ییاههبنج هک منادیم دیعب .دنریگیم

و درس گنج نادقف یهیاس رد ایند طیارش« رییغت دروم رد

ییاهشخب نآ دییات دروم ،»برغ اب طباور ینیبزاب ترورض

یاهتکرش یداصتقا عفانم هک دشابن ناریاتیمکاح زا

رد و هدش رجآ ریخا یاهمیرحت راشف تحت ناشیصوصخ

هلئسم اما .دنتسه »مسیلایرپما اب تیدض« زا هیقت ددص

.تسا نیازا رترادهشیر

نونکا هک هدنهد رادشه یگدروخرس نیاایآ هک دیسرپ دیاب

یروتاتکید تموکح یهرمث ،اهنت ،هدیسر دوخ جوا هب

ویتانرتلآ( نآ اب تفلاخم یاههویش ایتسایملاسا یروهمج

نیاتیوقت رد زین )یبلقت یاهیروئت و یروص یاهیزاس

نوچ یلماوع ایآ ؟تسا هتشاد شقن یسایس یگدروخرس

اهنت ناونع هب تیمکاح نورد زا یبلط حلاصا نامتفگ جیورت

هدروخرس یاههاگدید نیاجاور رد یروتاتکید زا زیرگ هار

هنوگچ هک تخادرپ نیاهب تسا بوخ ؟هن ایدناهدوب رثوم

سپ و »مسیرورت اب گنج« یهرود زاغآ زا مدق هب مدق

هناداقنریغ یاههاگن نینچ ،ناتسناغفا و قارع هب هلمح زا

یاهورین نابز یسراف یاههناسر یرایهب ار هنارادبناج و

رطاخ هب هن ار ناهج ددجم میسقت هک یداصتقا و یسایس

هب هکلب ،ام یهقطنم مدرم هب تبسن تب ّحم ایو تّیدض

ناریانارکفنشور دروخ هب یتح ،ناشزاین و عفانم ترورض

نونکا ،»لااب هب هاگن« یهویش هنوگچ هک دید دیاب .دناهداد

هنوگچ .تسا هدنایورارف »نوریب هب هاگن« هب ار شیاج

حلاصا زا هدروخرس نارادمتسایس و نارگشنک ،نارکفنشور

ار »دوخ هب و نییاپ هب هاگن« یتازرابم یهویش ،هاگتسد

و ،»مسیرورت اب هزرابم« یاهیزاس هشیلک زا یوریپ اب

هولج یعقاوریغ و هجومان ،»یهاوخ نامرآ« یروآدوسان

.دنهدیم

نایناریا نایم رد یناسک ارچ هک تسا نیا نم شسرپ

ای و دننک یم یفرعم ارگ حلاصا و لاربیل ار دوخ هک

یاه لاربیل اب لقالا ،دنا هدش اه هشیدنا نیا یعدم

و )2( دنوش یمن مدق مه ایند رد ضرتعم و کیسلاک

ییادتبا هک دنوش یم ادص مه ییاه ناکوئن اب ضوعرد

ار یللملا نیب یاهدادرارق و رشب قوقح لوصا نیرت

و یسایس نیلاعف زا یشخب ارچ ؟دنراذگ یم اپ ریز

طوقس اج نیا ات ییارقهق ریس کی رد ناریا یعامتجا

جرج و وهایناتن تاغیلبت یپک ناشتارظن هک دننک یم

عاجترا هک دنتسیا یم ییا ههبج رد ؟دوش یم شوب

ینمشد و لهج ،هفارخ ،یهاگآان شرتسگ یارب یناهج

هک هدش هچ ؟تسا هدرک اپرب ،مه اب ناهج نامدرم

هب ،رادم نوناق هعماج و یبلط حلاصا مان هب یناسک

و یدازآ نانمشد ی ههبج سردآ یناریا هاوخ یدازآ

؟دنهد یم ار ناهاوخ یربارب

هک یناسک ناونع هب ناوتیم هنوگچ هک تساج نیاهلئسم

،دننکیم ساسحا دوخ شود رب ار یهاگآ یاقترا تلاسر


يبدا راثآ رد ددجم جاودزا

ناريا يشيامن و بوتكم

و دهدیم تسد زا ،گنج ای هثداح،يرامیب رثا رد ار شیوخ

.دنکیم يگدنز ،شاهداد تسد زا رسمه ي هرطاخ اب اهلاس

و يلام تلاکشم و لئاسم عاونا اب شرسمه لأخ رد نز

اهنآ يهمه رب بلغا و دوشیم نابیرگ هب تسد يفطاع

رب رظان ار شرسمه ،شیوخ تینهذ رد نز .دیآیم قئاف

يو هب يیوگخساپ هب فظوم ار دوخ و دینیبیم دوخ لامعا

بطاخم ار وا و دنکيم ساسحا ار وا يلاخ ياج،دنادیم

ياهنامر زا ناوتیم هنومن يارب .دهدیم رارق دوخ نانخس

وا« و ولماش هدیپس ي هتشون »يلیل يدوب هتفگ راگنا«

ملیف و يیوطسرا اویش ي هتشون » مدش ابیز مدید هک ار

.درب مان روپ یلق لام لوسر ینادرگراک هب »اویه« يیامنیس

و اهرازآ زا دب ۀرطاخ دوجو تهج هب يگتسباو نیا زین هاگ

جاودزا زا زارتحا هب رجنم هک تسا لوا رسمه ياههجنکش

ينادرگراک هب »يفرب مدآ« ییامنیس ملیف .دوشیم ددجم

.تسا دروم نیا زا یاهنومن يرقابریم دواد

زا رگید يعون رگنایب ،راثآ زا يشخب :نانز يتنس تینهذ -2

دناوتیمن نز هک يتنس تینهذ يعون .تسا نانز يگتسباو

ریوصت هب ار ،ينز راثآ هنوگنیا .دزادرپب دوخ هب نآ زا غراف

کیاب لماک و بوخ هطبار کی يوجتسج رد هک ،دشکیم

قلعتم ياهیراتفرگ اب هک ينز هغدغد يدراوم رد .تسادرم

ای هدرک هکراتم رسمه کی ،ردام کی ناونع هب ،دوخ هب

هب يگلاس لهچ ،يس هناتسآ رد ،لقتسم نز کی و هویب

تلع هب و دباییم تسد قشع ۀتفای لامک و هزات ياههبرجت

ينیع ققحت ار هبرجت نیا دناوتیم ،رسمه دیق نتشادن

رما نیا زا عنام ،نایفارطا و دوخ يتنس تینهذ اما ،دشخب

هک يگداوناخ طباور ِلد رد زونه ،تینهذ نیارد نز .تسا

هجوت يارب ،هتخاس لوئسم و دّیقم و بّذعم ار وا تدش هب

،يربکا يلع ( .دنکیم نادجو باذع ساسحا،دوخ هب

یدباع زانهم

هداوناخ دشرا سانشراک

اههاگدید زا و توافتم و فلتخم ياههنوگ هب ددجم جاودزا

يسررب دروم نامروشک تایبدا رد ،ينوگانوگ ياهرظنم و

جاودزا هب تردابم نانز زا شیب نادرم .تسا هتفرگ رارق

يعرش و ينوناق عنم مدع تهج هب مه ،دننکيم ددجم

ۀمادا ،مومع ياهرواب و هعماج فرع هک تهج نادب مه و

و تخس ار هتفرگ قلاط ای هویب درم يارب ،يدرجم يگدنز

.دشاب زین ينادنزرف ياراد رگا صوصخب ،دنادیم اسرف تقاط

نانز .دراد دوجو يریگمشچ توافت ،نانز دروم رد اما

هتفرگرب هک ناشددجم جاودزا رد ينوناق ياهانگنت زا هتشذگ

يارب يعناوم زین هماع ياهرواب و فرع رد ،دشابیم عرش زا

.تسا نادنزرف دوجو ،نآ نیرتمهم هک .دنراد ددجم جاودزا

توف ای يیادج زا سپ هک تسا نآ ،نانز زا هعماج راظتنا

جاودزا هب و دنزادرپب نادنزرف يرادهگن و تبقارم هب ،رسمه

.دنرواین يور ددجم

نامروشک يشیامن و بوتکم يبدا راثآ زا يیاهشخب اجنیا رد

رارق يسررب دروم نادرم و نانز ددجم جاودزا صوصخرد ار

.میهدیم

:نانز ددجم جاودزا فلا

،تسا يعامتجا ياهتیعقاو زا هتفرگرب هک نامروشک تایبدا

نینچمه و ددجم جاودزا زا نانز زارتحا لماوع و عناوم

هدیشک ریوصت هب يفلتخم ياهتروصب ،ار نادب لابقا لیلاد

:ددرگیم هئارا يیاههنومن لیذ رد هک تسا

يارب ددجم جاودزا عناوم زا يکی :نانز ينهذ يگتسباو -1

رد .تسا شیوخ قباس رسمه هب اهنآ ينهذ يگتسباو ،نانز

رسمه هک میوشیم هجاوم ينز اب ،اهملیف و اهنامر يخرب

73/72هرامش ،نز یاوآ

58


73/72 هرامش ،نز یاوآ

59

و يسایس تیلاعف تهج هب هک يدرم .تسا هداد جاودزا هب

تشحو ،ينلاوط ياهتبیغ اب مأوت يگدنز ،هاش هیلع هزرابم

و دنکیم مهارف شرسمه يارب ار زیرگ و سرت و يیاهنت و

يگدنز نیا لصاح .دوشیم هدرپس مادعا ۀبوچ هب زین ًاتیاهن

ناوارف يتخس و جنر اب ردام هک تسا دنزرف هس کرتشم

اههداوناخ هنوگنیا هک يتلاکشم مغریلع و شلات و راک و

و دناسریم جاودزا و راک ،لیصحت ِناماس هب ار اهنآ ،دنراد

لاس دنچ و لهچ هک يلاحرد يگدنز مجنپۀهد رد لاح

نتسیز يوزرآ هک تسوربور يدرم جاودزا داهنشیپ اب ،دراد

هک ينامز اما ،تسا هتشاد دوخ اب رمع مامت رد ار وا اب

تفلاخم تدش هب اهنآ .دنکیم حرط شنادنزرف اب ار هلأسم

مامت اب ،تلصو نیا هب شقیمع زاین مغریلع ردام و دننکیم

يضار« ،دهدیم جرخ هب شنادنزرف ربارب رد هک يتمواقم

داجیا اهنآ يارب و دنیبب ار شنادنزرف يگتسکش لد دوشیمن

: 1381 ،يعینص ( » .دیامن هودنا و تلاجخ ،يگدنمرش

) 524

جاودزا اب هک تسا هتفایرد شنادنزرف رظن راهظا ساسارب وا

،تسا يفطاع ۀتسباو اهنآ هب هک شنادنزرف زا ،دوخ ددجم

ار يروصت و ددرگیم امن تشگنا هعماجرد و دوشیم درط

رد ،تیصخش اب و راکادف و بوخ نز کی ناونع هب اهلاس هک

زا ًاتیاهن اذل .ددرگیم بیرخت ،دوب هدرک يلجتم دوخ شنم

زا يشان يفطاع تلاکشمو يیاهنت و دوشیم فرصنم جاودزا

.دهدیم حیجرت،اهيمحر يب نیا ۀمه هب ار نآ

،شنادنزرف ای دنزرف تفلاخم مغریلع ردام زین هاگ هتبلا -

.دریذپیم نایفارطا ياهشنزرس لمحت اب ار ددجم جاودزا

ينادرگراک هب »تشهبیدرا يوناب «يیامنیس ياهملیف

يدهم ينادرگراک هب »يراگتساوخ« و دامتعا ينب ناشخر

.دنشابیم دروم نیا زا يیاههنومن هداز میخف

ایوز« يهتشون »مینکیم تداع« نامر )1 ص :درادن لاس

،»يعینص شونیرپ « یهتشون »نم مهس « نامر و »دازریپ

زیورپ« ينادرگراک هب »هم هدرپ تشپ« ياهملیف نینچمه

نمهب ينادرگراک هب ،شیامن نایاپ لایرس و »يداط خیش

.تسا ينهذ يگتسباو نینچ زا يیاههنومن روپ نیرز

ينافلاخم اب جاودزا هب میمصت رد نز راثآ نیا زا يضعب رد

تیصخش،وزرآ ،مینکیم تداع نامر رد ًلاثم .دوشیم وربور

نز لسن هس تفلاخم اب ددجم جاودزا يارب ،ناتساد يلصا

ره .دوشیم وربور دوخ تسود و رتخد،ردام ينعی ،يناریا

شجاودزا يلو دنریذپیم درم کی اب ار وا يتسود ،لسن هس

.)1 ص :درادن لاس ،يربکا يلع ( .دنریذپیمن ار

،دوشیم هظحلام هاگ .تسین هنوگنیا هب هراومه هلأسم هتبلا

تینهذ رد شیپاشیپ هک ارچ ،درادن جاودزا هب يمیمصت نز

زاین مغریلع اذل .تسا هدش موکحم يلمع نینچ ،شنایفارطا

ناونعب هک دنکیم دشر وا رد رواب نیا ،درم کی اب طابترا هب

شدنزرف تیبرت و شرورپ دیاب وا مغ و مه اهنت ،هویب نز کی

ياههاگن شنزرس و ریقحت دروم تروصنیاریغ رد ،دشاب

دروم نیا يارب يبیرقت لاثم .تفرگ دهاوخ رارق نایفارطا

.دشابیم »هم هدرپ تشپ« يیامنیس ملیف

،راثآ زا يرایسب رامش :نانز يفطاع و ينیع يگتسباو -3

ای دنزرف هب يگتسباو تهج هب هک تسا ينانز رگنایامن

يشوپ مشچ ،ددجم جاودزا هب دوخ زاین زا ،ناشنادنزرف

شونیرپ« یهتشون » نم مهس « نامر رد ًلاثم .دننکیم

هلاسم اب دروخرب رد نادنزرف دیدش تفلاخم اب »يعینص

،يناوجرد هک يردام میوشیم وربور ،ردام ددجم جاودزا

هب ،شیوخ يتنس ۀداوناخ رابجا هب ،دوخ لیم مغریلع

نت ،هداوناخ رابجا هب زین وا هک ،هدمآ رد يدرم يرسمه


ناونع اب دمحا لآ للاج دای هدنز بوتکم رثا رد ،بایان دروم

ریوصت هب هدنهد ناکت و باذج يزرط هب » مدرم هچب«

.تسا هدش هدیشک

جاودزا يارب هک تسا يردام تیاکح مدرم هچب ناتساد

.درادن شا هلاس هس هچب ندرکاو رس زا زج يا هراچ ،ددجم

ار وا مه مود رهوش ،دریگیمن وا زا ار هچب ،يلبق رهوش

مه هاگراوخریش هب هچب ندرپس .دنکیمن لوبق هچب اب

دنامیم نز يور شیپ هار کی اهنت نیاربانب .دراد يتلاکشم

.)1 ص :درادن لاس ،يحلاص ( .دنک اهر نابایخ رد ار هچب هک

يپ رد ،شا هنانیب عقاو يوس و تمس مغر هب ،ناتساد

ساسارب هک نآ زا شیب و تسین ردام لمع ندرک موکحم

يدردمه ،دزاسب لدگنس يردام ،نز نآ زا جیار ياهشور

هجوتم ،ار يلصا هاگن دعب و دزیگنایم رب وا اب ار هدنناوخ

،ردام زا ندش ادج ضحم هب هک يکدوک .دنکیم کدوک

ما هچب هک راب نیرخآ « .دیآیمن باسح هب وا ۀچب رگید

هاگن ار مدرم هچب هک دوب نیا لثم تسرد ،مدرک هاگن ار

)عبنم نامه( » .مدرکیم

دوجوم عضو ينابرق ار شردام زین و هچب دنچره ،هدنسیون

هچب ۀدناوخ ردپ زین و ردام ياهتقامح زا اما دنادیم

ردام .تسا بیاغ ناتساد رد هچب يعقاو ردپ .درذگیمن

هس و منیشنب يه هک مراد تقو يلیخ لااح « :دیوگیم

دنکیم اهر ون سابل اب ار شا هچب ای »میازب اتراهچ و ات

راد هچب مه زاب رگا روک مرهوش مشچ « هک هیجوت نیا اب

شلوا رهوش شقن دعب » .درخب سابل شیارب و دورب ،مدش

ًاعبط .دریگب وا زا ار هچب تسین رضاح هک دوشیم حرطم

نز مود رهوش .دزیگنایمن رب ار هدنناوخ يدردمه وا

».دنیبب هرفسرس ار رگید رخ هرن کی ۀداتفاسپ دهاوخیمن

)عبنم نامه(

،دنکیم يبات يب و ددرگيم رب هناخ هب هچب نودب ،نز يتقو

دیابن و تسا ناوج زونه هک دهدیم يراد لد ار وا شردام

ار وا طقف مه اههیاسمه .دروخب هصغ هچب کی رطاخ هب

و ،دننکیم شنزرس هاگراوخریش هب هچب ندرپسن تلع هب

يوهایه رد هچب هک دنتسه يمدرم نامه ياههنومن اهنیا

)نامه( .دوشیم مگ اهنآ

،دنک يشوپ هدرپ ار دوخ هودنا دهاوخب هکنآ نودب ردام

و يراد نتشیوخ اب و دراد زیهرپ طرفم ۀلان و زجع زا

و دهاکب شدوجو رد ار هانگراب ،دنکیم يعس يتاهیجوت

ار هچب عقاو رد .دنک هدامآ هدنیآ يگدنز يارب ار شدوخ

وا .دریگب ار شدوخ ندش ينابرق يولج ات دنکیم ينابرق

اما .دهدیم حیجرت ،شدنزرف يگدنز هب ار شدوخ يگدنز

هتکن نیا .دنکیمن يفن ار نز ندوب ينابرق ،عوضوم نیا

و نتفگ هب رتمک هک دنکیم هارمه يمغ اب ار هدنناوخ

هب زین هچب ردپ ایآ هک لاوس نیا و )نامه( .دیآیم نتشون

؟دنکیم نادجو باذع ساسحا ،ردام ۀزادنا

مکاح گنهرف :ددجم جاودزا اب نانز يبای تیوه -4

نس رد ای و دننکیمن يتفلاخم نادنزرف ،راثآ زا يشخب رد -

جاودزا زا يگتسباو تهج هب،ردام زاب اما،دنتسین تفلاخم

ينادرگراک هب »مجنپ شنکاو « ياهملیف .دنکیم زارتحا

ایزوبماک ينادرگراک هب ،»تیزنارت هفاک « ،ينلایم هنیمهت

ثرمویک « ينادرگراک هب »بیرغ نارهاوخ « ،يوترپ

ينادرگراک هب » مراد لاس 15 هنارت نم « ،»دمحاروپ

هب »دنزیمن فرح نز نیا « ،»يلماع ردص لوسر«

زیورپ ينادرگراک هب »هم هدرپ تشپ «،ينیمادمحا ينادرگراک

رد .دنشابیم راثآ هتسد نیا زا يیاههنومن ،يداط خیش

ينمض لکش هب و تسین ينلع نادنزرف تفلاخم راثآ يضعب

نسح « هتشون »بیاغ یهمین « نامر دننام دنکیم زورب

.»روپانس

هک دراد ينانز هب صاصتخا ،يبدا راثآ زا رگید يا هتسد -

و دنریگیم ددجم جاودزا هب میمصت ،دنزرف نتشاد دوجو اب

هاگ .دننکیم هبرجت ار يدیدج تلاکشم ،مادقا نیا يپ رد

.تسا نز دوخ هجوتم ،ددجم جاودزا زا لصاح تلاکشم

،» يناریج نودیرف « ينادرگراک هب »زمرق« ياهملیف دننام

هب » قیاقش « ،يلیهس دیعس ينادرگراک هب » هنهرب بش «

»ناگدش مسلط« ياهلایرس و هداز يراق دیجم ينادرگراک

ينادرگراک هب » هناحیر « و گنهرف شویراد ينادرگراک هب

.مدقم سوریس

ناونع دهاوخیم هک يدرم و يردپان اب ،نز نادنزرف زین هاگ

دننام .دننکيم ادیپ لکشم،دریگب دوخ هب ار اهنآ ردام رسمه

تیاور هک » يمتسرایک سابع « ينادرگراک هب »هَد«ملیف

يلاسنایم نز يعامتجا و يرکف ياههغدغد و تلاکشم رگ

لیلاد هب شدنزرف ردپ زا هک ناریا رصاعم ۀعماج رد تسا

چیه هب )نیما( رسپ و هدرک ددجم جاودزا و هدش ادج هدیدع

لماع ار ردام و درادن ار قافتا نیا شریذپ يیاناوت ناونع

درادن لیامت و دنادیم دوخ يارب هدمآ دوجوب ياهیراجنهان

،تسوا عفادم تدش هب نز هک شردام رهوش و ردام اب هک

)2 ص :درادن لاس ،يدنولا( .دنک يگدنز

دیعس« ينادرگراک هب »هنهرب بش« ملیف ،رگید ۀنومن

مهتم ار شردام ،رسپ هک توافت نیا اب .تسا » يلیهس

ردارب و ردام و دنازوسیم لد وا يارب هکلب ،دنکیمن

دروم،دنا هدش يردپان ياهيمحریب ریسا هک ار شا ينتان

زا دوخ اما .دهدیم رارق شیوخ يفطاع و يلام تیامح

زین نز و دنکیم يگدنز ،شناتسود اب و تسا نازیرگ هناخ

ار يموس تلاح ناوتیم سپ .درادن تیاضر جاودزا نیا زا

راوگان ،نآ و تفرگ رظن رد ددجم جاودزا يشیامن راثآ يارب

دنزرف يارب مه و ردام يارب مه ،ددجم جاودزا ۀبرجت ندوب

.دشابیم

و هدروآ تسدب دوخ يتسیز ۀبرجت رد ،ام هک هچنآ -

لمحت و ردام ندش ينابرق زا تیاکح ،میا هدرک هدهاشم

يتحار يارب،يیاهنت و يفطاع و يلام تلاکشم و اهیتخس

هک میشاب هتشادن دای هب ام زا کیچیه دیاش .دراد نادنزرف

نیا اما .دنک ينابرق ار شدنزرف،دوخ تاجن يارب يردام

73/72هرامش ،نز یاوآ

60


73/72 هرامش ،نز یاوآ

61

دقع هب و دهدیم تبثم باوج راگتساوخ نیا هب،يتحار هب

تهج هب تلصو نیا زا هک درم ردام اما .دیآیم رد وا جاودزا

رتخد ياهبیع هب و تسین يضار ،وا زا هزاجا بسک مدع

ضوع رتخد هب تبسن ار دوخ رسپ يار ،تسا هدرب يپ زین

هدش ادج رگیدکی زا ،يگدنز زور لهچ زا سپ اهنآ و دنکیم

دای هدنز ،ناتساد نیا رد .ددرگیم رب ردپ ۀناخ هب رتخد و

هب .تسا هدیشک ریوصت هب ار نز تیوه ،يیابیز هب ،دمحا لآ

دسريم تیوه هب ،رسمه نتشاد دوجواب اهنتوا هک یاهنوگ

هنوگ هب مهنآ دهدیم تسد ز ا ار دوخ رهوش هک هاگره و

زین ار دوخ تیوه ،تسا يیاهنت نیا لکش نیرتدب هک قلاط

يتح ،»يدایز نز « کی تروص هب و دهدیم تسد زا لاماک

،شرسمه ۀناخ رد نز .دوشیم رگ هولج يردپ ۀناخ رد

دنکیم لمحت ار يتلذ ره ،تیوه نیا ندادن تسد زا يارب

ناوات هب ار يمتس هنوگره و دهدیم نت يتفخ ره هب و

.دنزیمن مَد و درخیم ناج هب ،رهوش ۀداوناخ زا ،شبویع

درم بویع زا ،شندوب نز لیلد هب ،نز بویع هک اجنآ زا يلو

يدایز نز .دهدیم قلاط يتحار هب ار وا درم ،تسا رتگرزب

هک دوشيم رتنایامن اجنآ تیوه نودب يگدنز باذع و ندوب

نایب ،ترابع نیا اب ار دوخ ترسح ،ناتساد رخآ ملاک رد نز

ار يگدنز نامه،دوب هک یاهلیسو ره هب شاک« : هک دنکیم

».مدرکیم ظفح

ۀقبط زا ينز لاح حرش اب هلودلا تهزن مناخ ناتساد رد -

دناوتیمن شیوخ لقتسم تیدرف رد ار نز ،هعماجرب

لیدبت رواب هب زین نانز دوخرد،يروصت نینچ .دنکروصت

نیا زا ينشور کرد ،يناریا نز هک یاهنوگ هب .تسا هدش

)درم( يرگید اب ار دوخ زونه و درادن للاقتسا و تیدرف

ایوز یهتشون »مینکیم تداع « نامر .دنکیم فشک

»هلودلا تهزن مناخ « و »يدایز نز« ياهناتساد و دازریپ

هئارا ار ينز نینچ یاهنوگ هب مادکره ،دمحا لآ للاج زا

،اهناتساد نیا زا کی ره ياهتیصخش هکدنچره .دنهديم

هرهب و روعش و تلایصحت ،يعامتجا ۀقبط و حطس رظن زا

رد مادکره اما ،دنتوافتم رگیدکی زا يرهاظ ياهيدنم

.دنسانشب ار دوخ ،وا دوجو اب هک دنتسه يدرم يوجتسج

هتسناوتن ،ددجم جاودزا اب ههجاوم رد قوف ياهناتساد رد نز

،هدش فیرعت ياهبوچراچ زا جراخو يتنس ریغ وحن هب تسا

يیاهر ،ندوب مود ۀجرد زا ار دوخ تیدرف ،درم اب لباقت رد

دوخوا .ددرگ يو زارطمه ،دوش درم دننامه هکنآ يبو دهد

فرعرد مه يتینهذ نینچ هک ارچ ،دنکیم فیرعت درم اب ار

.تسا هدش ينورد،نز دوجورد مهو تسا لومعم هعماج

ۀلاسراهچ و يس رتخد تشذگرس ،يدایز نز ناتساد -

يلچک تلع هب مه و تسور هلبآ مه هک تسا یاهدیشرت

درم ،يو راگتساوخ اهنت .دنکیم هدافتسا سیگ هلاک زا

زا هک رتخد .دوریم هار اصع اب هک تسا يیور تشز و لش

تسا هدش هتسخ ،يردپ ۀناخ رد ندوب و يگدیشرت گنن


دروم ،ددجم جاودزا هب تبسن نانز لیامت ای زارتحا لماع

:هنومن يارب .تسا هدش عقاو هجوت

اب يزابجل رطاخ هب نز طسوتددجم جاودزا هب مادقا -

ينادرگراک هب »رخآ ماش« يیامنیس ملیف : لوارسمه

رغصا « ينادرگراک هب »ابیز رهش « و دمحاروپ ثرمویک

.دنشابیم يدروم نینچ يارب يیاههنومن »يداهرف

ظفح يارب شلوا جاودزا ندومن ناهنپ و نز ددجم جاودزا -

رهز « يیامنیس ملیف :شمارآ هب ندیسر و مود جاودزا

ار يعوضوم نینچ »ينابیش میهاربا « ينادرگراک هب »لسع

.تسا هداد رارق هجوت دروم

يدوبان هب وا دیدهت اب ،ددجم جاودزا نتفریذپ رد نز رابجا -

ينادرگراک هب »هناحیر« ينویزیولت لایرس .شا هداوناخ

نیا .تسا هدیشک ریوصت هب ار عوضوم نیا مدقم سوریس

.دیدرگ هئارا 3 يامیس زا 84 لاس رد لایرس

:نادرم ددجم جاودزا ب

ددجم جاودزا صوصخ رد هک يیاهملیف و اهنامر دادعت

،ًاتدمع اما .تسا رامش يب،تسا هدش هتخاس و هتشون نادرم

ددجم جاودزا هب نادرم مادقا و لیامت لیلاد ،لیذ ياهروحم

.دهدیم لیکشت ار

رکف هب درم ددرگیم بجوم هک :لوا رسمه ندوب ازان ـ1

.دروآ تسدب ار ندوب ردپ هبرجت دناوتب ات دتفیب مود جاودزا

و ناکژ يلع ينادرگراک هب »نایدام « يیامنیس ياهملیف

نیا زا يیاههنومن يیوجرهم شویراد ينادرگراک هب »لایل«

.دنشابیم دروم

موزل هک :ناکدوک ندنام تسرپرس يب و درم يیاهنت ـ2

،قیرطنیازا ،نادنزرف و هتخاس يرورض ار درم ددجم جاودزا

گنر «يیامنیسياهملیف .دنسريم ناماس هب،درم معز هب

هدنز مهاوخیم « و يدیجم دیجم ينادرگراک هب »ادخ

هب »يبآ يرسور« ،يرداق جریا ينادرگراک هب »منامب

،ينادرگراک هب »هراسخر « ،دامتعا ينب ناشخر ينادرگراک

،هداز میخف يدهم ينادرگراک هب »يراگتساوخ« ،لدیوق ریما

هب»وسیگ مردام« ،يسیوا يلعحتف ينادرگراک هب »ردام «

نایاپ ينویزیولت ياهلایرس و يقیاش کمایس ينادرگراک

هب »رگید يدلوت « ،روپ نیرز نمهب ينادرگراک هب شیامن

ينادرگراک هب » هدایپ ياپ « و گنهرف شویراد ينادرگراک

.دنا هدیشک ریوصت هب ار ينادرم نینچ يلسوت رغصا

يبلط عونت سح ياضرا يارب ،درم ددجم جاودزا ـ3

،اهجودزا هنوگنیا رد ًلاومعم هک :يعطقم ياهسوهو

گس « يیامنیس ياهملیف .دوشیم ينابرق ،درم لوارسمه

ينادرگراک هب »ایند « ،يیاضیب مارهب ينادرگراک هب »يشک

دمحا ينادرگراک هب »رفنود يارب يرتچ « ،يدیعس رهچونم

دلااس « ،هداز غابص يدهم ينادرگراک هب »لارام« ،ينیما

و هدرک رهوش راب هس نونکات هک میوشیم وربور فارشا

يو قباس نارسمه .دربیم رس هب مراهچ رهوش يوزرآ رد

،فلتخم ياههنوگ هب هک دنا هدوب هبترم يلاع دارفا زا يگمه

يرتهب رهوش هکنآ يارب وا .دنا هتشاذگ هلاک ار وا رس

يراذگورف ،یاهنیزه هنوگره فرص زا ،دیامن دوخ بیصنار

لوپ ،هیور يب ،دوخ ينامرآ رهوش نتفای يارب و دنکیمن

هتفایرد شیوخ مراهچ جاودزا ۀناتسآ رد وا .دنکیم جرخ

بیع نآ و دراد جاودزا هار رس رب يگرزب عنام هک تسا

نونکا و ،دنکیم يیامندوخ شا غامد رد هک تسا يکچوک

ار شغامد ،کیتسلاپ يحارج کی اب هک تسا هداتفا رکف هب

) 1371،بیغ تسد ( ) 1366،دمحا لآ( .دنک تسرد

يترابع هب و رتهب تیوه هب يبایتسد يارب نز ناتساد نیا رد

،دیامنیم ار دوخ شلات و يعس مامت ،رتهب رهوش و رسمه

.دنک ادیپ تسد ،تسا هدومن هبرجت اهر اب هک يیوزرآ هب ات

نز هک یاهسانش و )درم( تیوه نیا هراومه هک دنچ ره

دصاقم و لایما،فادها هب ندیسر تهج ،تسوا لابند هب

و هدرب دوس هلیسو و رازبا ناونعب وا زا،دوخ يعامتجا يسایس

.تسا هداد رارق هدافتسا ءوس دروم ار وا

تسا ينز ،ناتساد تیصخش »مینکيم تداع « نامر رد -

ينیبانیب يهاگیاج وا .راد هناخ هن و تسا رکفنشور هن هک

تلاماعم هاگنب کی ثراو و تسا غولش شرس يباسح و دراد

اما .هنادرم يراک ماجنا ينعی .دشابیم شردپ زا يکلم

کی و ددرگیم راک نیا راد هدهع،درم کی زا رتدرم،وا

زا ،رادرضحم ات شورفب و زاسب زا .تسا فیرح ار همه هنت

شیرجت رازاب شورف نپوک ات انب رگراک زا ،دنمراک ات يرتشم

وا ،يندشنرپ دراد يئلاخ،اههلغشم نیا مامت اب اما …و

و وخ دنت ار وا ساسحا نیا و دنکیم يیاهنت ساسحا

و بوخ طابترا کی يوجتسج رد وا .تسا هدرک يبصع

شا يدوجو لاخ زا يهاگآ نیا اما تسا درم کی اب لماک

،يهاگآدوخ نیا هکلب ،دروآیمن تسدب هنلااعف ،دوخ ار

تسا يدرم ۀدش باسح ياهیزیر همانرب زا رثأتم و يلاعفنا

داهنشیپ يارب تبثم خساپ هب ار وا،رثوم لاماک يتروصب هک

تیصخش هک تسا نآ رگنایب رما نیا و .دناشکیم شجاودزا

شیوخ تیوهوللاقتسا،تیدرف زا ينشورکرد ناتساد نز

.)2ص :درادن لاس ،يربکا يلع( درادن

« ،يلیهس دیعس ينادرگراک هب » هنهرب بش « ياهملیف

ياهلایرس و ،ينیما دمحا ينادرگراک هب »رفن ود يارب يرتچ

نایاپ « و گنهرف شویراد ينادرگراک هب »ناگدش مسلط «

یاهنوگ هب مادکره ،روپ نیرز نمهب ينادرگراک هب »شیامن

تروصب بلغا هک دنا هتخادرپ وا تیوه و نز هلأسم هب

ای يلام نیمات يارب هک ،تسرپرس يب تسا ينز شیامن

،درم دوجو زا،يتینما نیمات ای و شلاوما و تورث يتسرپرس

.ددرگیم دنم هرهب ،ددجم جاودزا هب نداد نت اب

:رگید يدراوم -5

ناونعب،راثآ رد هک دنراد دوجو زین يرگید بایمک دراوم

73/72هرامش ،نز یاوآ

62


73/72 هرامش ،نز یاوآ

63

مخت مدآ « : هک دتسرفیم مایپ خساپ رد يزق مع .دوریم

لآ( »هنودرگب رهش رود ،قبطوت هراذیمن ور شدوخ لوم

) 43 : 1376،دمحا

رد ار هعماج ۀماع نانز دیاقع و رکفت ۀویش قوف ناتساد

تلع دیاش .دهدیم ناشن ،درم ددجم جاودزا اب دروخرب

يارب لداع يهاگداد دوبن ،ناتساد نیا رد نز لمع يتسپ

.دشاب هعماج گنهرف راصح رد هدیشک درد نز يهاوخ ملظت

اب زین »يدابآ تلود دومحم « راکهاش »ردیلک « نامر رد

وربور »دمحم لگ« ناتساد يلصا تیصخش ددجم جاودزا

تفه وا زا هک دوخ تسود يازان ۀویب اب هک يدرم .میوشیم

شقشع و هقلاع ببس هب و هدومن جاودزا تسا رتگرزب لاس

و دوب هدیدن ار وا هاگچیه هک ،شا يیادرتخد » لارام « هب

اهنآ هب شردپ ندش ينادنز و ردام نداد تسدزا رثا رب لاح

رسمه و دنکیم وا اب ددجم جاودزا هب مادقا ،تسا هدروآ هانپ

رد ،درادن يهاوخ ملظت يارب يکسمتسم چیه هک ار لوا

راد هچب اب ًاتیاهن اما .دزادنایم لارام زا ماقتنا يارجا و رکف

کدوک اب ،ار دوخ يردام ساسحا لوا رسمه ،لارام ندش

اریذپ ار اهنآ يود ره دوجو و دنکیم ءاضرا و ءایحا شیووه

.ددرگیم

تیعقوم و تورث زا هدافتسا يارب ،درم ددجم جاودزا ـ4

بسک هب قفوم درم،اهجاودزا هنوگ نیا رد :مود نز يعامتجا

15 هنارت نم « ،يناریج نودیرف ينادرگراک هب » لصف

هب »نارکوش« ،يلماعردص لوسر ينادرگراک هب»مراد لاس

لیعامسا« ينادرگراک هب »کیت « ،يمخفا زورهب ينادرگراک

هب » ناگدش مسلط« ينویزیولت لایرس و » روپ حلاف

رد .دنا هتخادرپ هژوس نیا هب گنهرف شویراد ينادرگراک

جاودزا ينابرق ،کیت و نارکوش دننام اهملیف نیا زا يضعب

.تسا مود رسمه تیاهن رد،درمددجم

نز « ۀعومجم زا »نازپ ونمس« ناتساد رد دمحا لآ للاج

يدرم .دیوگيم نخس يدرم نینچ نانز يگدنز زا »يدایز

جاودزا هب مادقا ،دنزرف جنپ و رسمه نتشاد دوجو اب هک

عضو لاح رد هک تسا هدرک رایتخا مود نز و هدومن ددجم

مایارد ،دراد نازپ ونمس رذن هک،درم لوا نز .تسا لمح

فیرح نتخادنا يارب و هدرک رذن يادا هب مادقا هیمطاف

هفاضا زا ریغ ،يو ندرک رَد هب نادیم زا و رهوش مشچ زا

مع نماد هب تسد ،ونمس رذن يارب مدنگ نم کی ندومن

هک تسا هدرک هیهت ار يمسلط زین وا و .تسا هدش يزق

تفلک ،نازپ ونمس زور .دنا هتخادنا ،ووه ۀناخرابنا بآرد

:دیوگیم و دوشیم دراو یاهدیشوپ رس گرزب نگل اب ،ووه

ناترذن هک رکش يهلا :دندومرف و دندنوسر ملاس مناخ «

ار نگل شوپرس يتقو )42 : 1376 ،دمحا لآ( .دش لوبق

،بیغ تسد( .دننیبیم ار ووه ۀدش طقس هچب ،دنرادیم رب

شوه زا نگل ياوتحم هدهاشم اب لوا نز .) 53 : 1371


.تسا رترب يعامتجا هاگیاپ هب درم

عبانم تسرهف

تاراشتنا :نارهت ،يدایز نز ،للاج ،دمحا لآ -1

.1376 ،يسودرف

،دمحا لآ للاج راثآ دقن ،يلعلادبع ،بیغ تسد -2

.1371 ،فرژ رشن :نارهت

،دمحا لآ للاج راثآ دقن ،يلعلادبع ،بیغ تسد -3

.1371 ،فرژ رشن :نارهت

،زکرم رشن :نارهت ،مینکیم تداع ،ایوز ،دازریپ-4

1383

،همشچ رشن :نارهت ،بیاغ یهمین ،نیسح ،روپانس-5

.1378

رشن :نارهت ،مدش ابیز مدید هک ار وا ،هدیپس ،ولماش-6

.1383 ،زکرم

رشن :نارهت ،يلیل يدوب هتفگ راگنا ،هدیپس ،ولماش-7

.1384 ،زکرم

.1381 ،ناهبزور :نارهت ،نم مهس ،شونیرپ ،یعینص-8

تیاس زا هتفرگرب ،هَد رب هتکن هَد ،يلع ،يدنولا- 9

:يتنرتنیا

www. sang. com

هچب ناتساد يناوخزاب يناریا دقن ،شونا ،يحلاص10-

يتنرتنیا تیاس زا هتفرگرب ،دمحا لآ للاج رثا مدرم

www . dibache. com:

یتّنس تینهذ اب لادج رد ،هموصعم ،یربکا یلع -11

:یتنرتنیا تیاسزا هتفرگرب ،شیوخ

www. tehranavenue. com

www. iranactor. com:یتنرتنیا تیاس -12

:اهملیف تسرهف

.1377 ،نارکوش يیامنیس ملیف ،زورهب ،يمخفا -1

،رفن ود يارب يرتچ يیامنیس ملیف ،دمحا ،ينیما -2

.1379

،دنزیمن فرح نز نیا يیامنیس ملیف ،دمحا ،ينیما -3

.1381

.1363 ،ردام يیامنیس ملیف ،يلعحتف ،يسیوا -4

يوناب يیامنیس ملیف ،ناشخر ،دامتعا ينب -5

.1376 ،تشهبیدرا

،يبآ يرسور يیامنیس ملیف ،ناشخر ،دامتعا ينب -6

.1373

.1379 ،يشک گس يیامنیس ملیف ،مارهب ،يیاضیب -7

،تیزنارت هفاک يیامنیس ملیف ،ایزوبماک ،يوترپ -8

.1382

،بیرغ نارهاوخ يیامنیس ملیف ،ثرمویک ،دمحاروپ -9

لگ « يیامنیس ملیف .دوشیم رتلااو و رترب يعامتجا هاگیاپ

دروم نیا زا یاهنومن دمحاروپ ثرمویک ينادرگراک هب »خی

هب »ناگدش مسلط « ينویزیولت لایرس نینچمه .دشابیم

هتخادرپ يدرم ددجم جاودزا هب گنهرف شویراد ينادرگراک

نز کی اب ،رترب يعامتجا تیعقوم هب ندیسر يارب هک تسا

.دنکیم جاودزا دنمتورث هویب

دروم ياهملیف زا دروم کی رد اهنت :نادنزرف دوجو ـ5

نآ و دنکیم زارتحا جاودزا زا هچب دوجو رطاخب درم ،يسررب

ربکا ينادرگراک هب » رهش نییاپ رهش يلااب « يیامنیس ملیف

.تسا نیماخ

:يریگ هجیتن -

نامر 6 ،ينویزیولت لایرس 4 ،يیامنیس ملیف 35 يسررب

ناشن ار ریز جیاتن ،ددجم جاودزا دروم رد ناتساد 4 و

.دهدیم

،تسا ددجم جاودزا زا نانز زارتحا لماع هک هچنآ -1

ددجم جاودزا هب نادرم لیامت لماع ،) نادنزرف دوجو(

.تسا

زا رسمه ۀرطاخ هب يرادافو لیلد هب ،هویب نانز -2

.دننکیم جاودزا،هویب نادرم زا رتمک هداد تسد

عناوم زا يکی،يتنس و هماع ياهرواب و گنهرف -3

.تسا نانز ددجم جاودزا

نوصم و نانآ يتسرپرس موزل و نادنزرف دوجو -4

لیلد نیرتهدمع ،يفطاع ياهبیسآ زا نانآ نتشاد هگن

.تسا ددجم جاودزا زا نانز زارتحا

خلت یاهبرجت ،نانز زا يرایسب يارب ،ددجم جاودزا -5

رانک ای و تسا جاودزا ندوب قفومان ای نآ لیلد هک تسا

.يردپان اب نادنزرف ندماین

زارتحا لیلد نیرت هدمع زا یکی نادنزرف تفلاخم -6

.تسا ددجم جاودزا زا نانز

راشف زا يیاهر و تینما و تیوه زا يرادروخرب -7

لیلد نیرت هدمع ،هعماج رد مدرم ۀدنهدرازآ ياههاگن

.تسا ددجم جاودزا هب نانز لیامت و لابقا

،رادرسمه ِنادرم ددجم جاودزا لیلد نیرت هدمع -8

.تسا يعطقم ياهسوه هب يیوگخساپ و يبلط عونت

،قلطم و هویب نادرم ددجم جاودزا لیلد نیرت هدمع -9

يردامان طسوت نانآ يتسرپرس موزل و نادنزرف دوجو

.تسا

هویب نز کی اب رسپ کی جاودزا لیلد نیرت هدمع و -10

يبایتسد و نز يعامتجا تیعقوم و تورث ،هقلطم ای

73/72هرامش ،نز یاوآ

64


73/72 هرامش ،نز یاوآ

65

15 هنارت نم ،ییامنیس ملیف ،لوسر ,یلماعردص -23

.1380 ،مراد لاس

،یراگتساوخ ییامنیس ملیف ،یدهم ،هداز میخف -24

.1368

.1382 ،ابیز رهش ییامنیس ملیف ،رغصا ،یداهرف -25

مسلط ینویزیولت لایرس ،شویراد ،گنهرف -26

.1383 ،ناگدش

.1380 ،کیت ییامنیس ملیف ،لیعامسا ،روپ حلاف -27

هدنز مهاوخیم ییامنیس ملیف ،جریا ،یرداق -28

.1373 ،منامب

.1370 ،قیاقش ییامنیس ملیف ،دیجم ،هداز یراق -29

.1379 ،هراسخُر ،ییامنیس ملیف ،ریما ،لدیوق -30

.1380 ،هَد ییامنیس ملیف ،سابع ،یمتسرایک -31

.1377 ،ادخ گنر ییامنیس ملیف ،دیجم ،یدیجم -32

.1381 ،ایند ییامنیس ملیف ،رهچونم ،یریصم -33

.1384 ،هناحیر ینویزیولت لایرس ،سوریس ،مدقم -34

.1373 ،اویه ییامنیس ملیف ،لوسر ،روپ یلقلام -35

.1375 ،لایل ییامنیس ملیف ،شویراد ،ییوجرهم -36

.1373 ،یفرب مدآ ییامنیس ملیف ،دواد ،یرقابریم -37

،مجنپ شنکاو ییامنیس ملیف ،هنیمهت ،ینلایم -38

.1381

http://sociologyofiran.com

نز یاوآ راشتنا ی هما دا یارب

!میرا د زاین امش یاه تیامح و یراکمه هب

.دینک هعجارم نز یاوآ تیاس هب ای و هیرشن و د ی هحفص هب کارتشا طیارش زا یهاگآ یارب

!دیناسر یرای نآ راشتنا هب نز یاوآ ی هنلااس کارتشا اب

Facebook: Avaye Zan

www. avayezan. org

.1374

،ادلی بش يیامنیس ملیف ،ثرمویک ،دمحاروپ -10

.1379

.1383 ،خی لگ يیامنیس ملیف ،ثرمویک ،دمحاروپ -11

.

.1384 ،هدایپ ياپ ينویزیولت لایرس ،رغصا ،يلسوت -12

،لصف دلااس يیامنیس ملیف ،نودیرف ،يناریج -13

.1383

.1377 ،زمرق يیامنیس ملیف ،نودیرف ،يناریج -14

نییاپ رهش يلااب يیامنیس ملیف ،ربکا ،نیماخ -15

.1380 ،رهش

،شیامن نایاپ ينویزیولت لایرس ،نمهب ،روپ نیرز -16

.1385

.1364 ،نایدام يیامنیس ملیف ،يلع ،ناکژ -17

1379 ،هنهرب بش يیامنیس ملیف ،دیعس ،يلیهس -18

،وسیگ مردام يیامنیس ملیف ،کمایس ،يقیاش -19

.1374

،لسع رهز يیامنیس ملیف ،میهاربا ،ينابیش -20

.1381

یهدرپ تشپ يیامنیس ملیف ،زیورپ ،يداط خیش -21

.1383 ،هم

.1380 ،لارام ییامنیس ملیف ،يدهم ،هداز غابص -22

تسا ه دش رشتنم 1991 لاس زا نز یاوآ ی هیرشن


­،رییغت­و­اقب­یژتارتسا­،یقارع­نانز

انمت­زا­هدرپ­9­همانشیامن­رد

زا همانشیامن نیا یارجا یارب دوعسم ایند ،یرصم هشیپرنه

.تسا هدرک رفس وملام هب رصم

جیلخ گنجزا سپ وفاررتیه ار »انمت زا هدرپ 9« همانشیامن

یاهروشک رد راب نیدنچ و تشون قارع هب اکیرما هلمح و

نیا .دش ارجا رتائت یاههورگ رگید ای وا دوخ طسوت فلتخم

دوشیم ارجا دئوس رد همانشیامن نیا هک تسا راب نیتسخن

وفاررتیه قفاوت اب یدئوس نژرو رد .تارییغت یمک اب هتبلا

هدنسیون .تسا هدش هفاضا همانشیامن هب یرگید شخب

نامهم راگن همانزور نلادرا نیورپ ،انمت زا هدرپ 9 هارمه

تاروف رتائت همانشیامن نیا میظنت رد هک تسا دئوس ،وملام

عونت و قمع نلادرا نیورپ راتشون .تسا هدرک یرای ار

نوچمه وا هتشون .دشخبیم تاروف رتائت هعومجم هب یصاخ

تینهذ رب هک همانشیامن نتم رد هن ،رگهلخادم ییورین

یاهنابز هب و نلاس یاهوگدنلب زا و هدش دراو نایچاشامت

نامزمه ؛دوشیم شخپ یسیلگنا و یدئوس ،یبرع نوگانوگ

نایچاشامت روضح لحم ،ارجا نلاس یاج هب ،ادص شخپ اب

رارق فده نارگیزاب تیعقوم رد نابطاخم و دوشیم نشور

.دنریگیم

همانزور اب هک ینوگانوگ یاه هبحاصم رد نلادرا نیورپ

نیما دازرهش

لاس ربماتپس لوا یاه هتفه و تسوگآ رخآ یاهزور

،قارع زا ینانز نابزیم تاروف رتائت و وملام رهش یراج

،وفار رتیه« انمت زا هدرپ 9« رتائت ات دوب رصم و ناریا

9 تشونرس هک ار یقارع -یئاکیرمآ سیون همانشیامن

هب ،تسا هدروآ رد ریرحت هب گنج هیاس رد ار یقارع نز

.دنراذگب شیامن

،یدیعبت یسایس زرابم ،کشزپ ،شاقن ،شورفتسد ینانز

رهاظ همانشیامن یاههدرپ رد...ناگدرم رادازع ،گرم دهاش

زا ،نانز یگدنز زا ییاهگولونوم یارجا اب و دنوشیم

هدرپ یگنج تیعقوم و گنج ریگرد نانز یگدنز تیعقاو

هک دنراد دیکات رتائت هدننک دیلوت و نادرگراک .دنرادیمرب

لوا هجرد رد هکلب دنتسین کیسلاک ینابرق یاهشقن اهنیا

.دنتسه ءاقب یژتارتسا هدننک وگزاب

اناس و نیدرون یرقولد ارونولا ،دوعسم ایند ،هشیپرنه هس

یزاب شقن یدئوس و یسیلگنا ،یبرع نابز هس هب نوسروت

نلاس طسو ناخرچ یاهیلدنص رد اه یچاشامت .دننکیم

.دنوشیم ءارجا راو هریاد اهگولونوم و دنوشیم هداد یاج

73/72هرامش ،نز یاوآ

66


73/72 هرامش ،نز یاوآ

67

.تسا هدوب یعمج

نایم رد نلادرا نیورپ هدش هتشون نتم زا ییاهتمسق رد

:میونشیم اهگولونم

دنک یم عولط رتدوز هنایمرواخ دیشروخ ،نامز لنوت رد

بقع هب ینامزره زا رتشیب هنایمرواخ نانز ،اما نامز لنوت رد

.دنوش یم هدنار

یخیرات یاهدرگ بقع دهاش هسره ناریا ، قارع ، ناتسناغفا

دنتسه نانز یارب

،نوگانوگ یاهریسم رد ،توافتم یاه خیراترد

ربارب رد یگداتسیا هطقن :دننک یم یقلات مه اب یطاقن رد نانآ اما

درگ بقع

تسا هطقن نیمه نانز ییادصمه دنم تردق یورین

یگتسبمه و دنوش یم هتسبمه اهادص هک تسا هطقن نیمه رد

نیا ینعی یگتسبمه دنهاوخ یم

رگیدکی زا کمک هنارجاع بلط هن

رگیدکی هب کمک هناریخ ششخب هن

لمع هب مادقا و تیلوئسم ساسحا ینعی یگتسبمه

ار نانبل 2006 لاس گنج رژیم اردنیس نادرگراک رایتسد

نادیم یکیدزن رد ینامتراپآ اب دوعسم ایند و درک هبرجت

.تسا هدرک سمل کیدزن زا ار رصم بلاقنا هرهاق رد ریرحت

9 همانشیامن اب و شا یللملا نیب ویتکپسرپ اب تاروف رتائت

کی یگنهرف یرادیاپ هک دهد ناشن دهاوخیم انمت زا هدرپ

هدننک دیلوت .دتفایم کاخ رب و دزیخیم رب شنانز اب روشک

زا ییاه هتشون لابند هب هشیمه نم دیوگیم یرصم لانم

.متسه نانز یارب نانز

:هک میونشیم نلادرا نیورپ زا اهگولونوم یلابلا رد ام و

دادغب ، هیریما هاگهانپ،1991 هیروف 13

هدنامزاب کی اهنت و ، رفن 408 راتشک ،یدمع یراذگ بمب

،یهد یم تداهش و ،یتسه وت ات !ادق ردام

دوش یمن شومارف راتشک نیا هرطاخ

تروص خیرات رد یدربتسد چیه ینک یم دنتسم و یتسه وت ات

دریگ یمن

، قارع رد اهادق ناردام

،ناریا رد رادازع و نارواخ ناردام نوچمه

،نیتناژرآ رد ویام نادیم ناردام نوچمه

ایند رسارس رد رایسب ییاه ییابر مدآ و اهراتشک ناردام نوچمه

،دننک یم هزرابم یشومارف هیلع

دنرب یمن دای زا دنشخبب رگا یتح

دنراد یم نوصم یشومارف زا ار ناگدنیآ هظفاح نانآ

یشومارف ربارب رد تمواقم :دنراد مایپ کی نانآ

یدئوس یاه همانزور :عبانم

دئوس یویدار ,نسرپسکا , تدلاب گاد اکسنوس دیوس

تایرشن رگید و دئوس یویدار ،تدلاب گاد اکسنوس یدئوس

تسیز هبرجت لیلد هب هک دراد ناعذا هتشاد یدئوس

،همانشیامن رد یراج ثداوح و اضف اب ،گنج نارود رد

یاهنایرج یریگ تردق و وس کی زا یرگیماظن دشر

یدایز تاهباشت ،تسانشآ کیژولوئدیا و هنایارگداینب

کیدزن زا ار گنج هک ییاهناسنا هک دنکیم هراشا و دنیبیم

یتوافتم براجت مه و کرتشم براجت مه دناهدرک هبرجت

هدودحم ریگرد همانشیامن ثداوح هک دراد دیکات اما .دنراد

دتفیب قافتا ایند یاجکره رد دناوتیم ،تسین ییایفارغج

رب نانچمه تفر قارع رب هچنآ .درادن یزرم رظنم نیا زا و

رگا .تسا هتشاذگ ریثات اجنآ نانز هژیو هب نامدرم یگدنز

مه ام یگدنز زا یشخب یقارع نانز یگدنز هک مینک رواب

یریوصت دناوتیم قارع .میوشیمن در تواقت یب تسه

رگید هدش هزیراتیلیم ناهج رد .دشاب ام زا یلیخ هدنیآ زا

و اجکرد تسین مهم وا داقتعا هب .تسشن هرانک دوشیمن

:دسرپیم و .مینکیم یگدنز و میا هتفرگ رارق زرم مادک رد

و لخاد هدش هزیراتیلیم تیعقوم و اضف زا ام زا کیمادک

؟میتسه رودب نامیاهزرم جراخ

ناینابرق ناکدوک و نانز :دنکیم لمع هشیمه نوناق کی اما

دئوس یویدار اب وگتفگ رد نلادرا نیورپ .دنتسه نآ

مینزیم فرح ینابرق ناونع هب نانز هرابرد هشیمه دیوگیم

ینابرق یاهناتساد ،ناشدوخ نابز زا میدنمهقلاع رتمک اما

ور همانشیامن نیا نانز .میونشب ار ناشیاهتمواقم و ندش

یارب همانشیامن نیا نانز .دننزیم فرح وا اب بطاخم هب

نیا موادت نم شلات و دننکیم هزرابم یگدنز موادت و اقب

یورین هطساو هب رییغت یژتارتسا اب دنویپ رد یژتارتسا


AVAYE ZAN

IRANIAN WOMEN´S VOICE

­،یناریا­نانز­­دازآ­نوبیرت­نز­یاوآ­ی­هیرشن

­ی­دازآ­عفا­دم­و­نانز­لقتسم­شبنج­هب­­دنمرواب

­.تسا­نایب­طرش­و­ ­دیق ­یب­ی ­دازآ­و­ه ­دیقع

­کارتشا­و­یتاعوبطم­یراکمه­،یلام­تیامح­اب

!­دیناسر­یرای­نز­یاوآ­فا­دها­هب­هیرشن

WOMEN´S BULLETIN

ISSN: 0804-8134

No. 72/73

Automn/Vinter 2011-2012

“In focus” this issue:

Men and feminist

Chief Editor: Sholeh Irani

PRICE: 3 ISSUES: 150 KR, 40 USD

THIS ISSUE: 40 KR, 6 USD

Bank Account: Nordbanken, 56856-8

ADDRESS: AVAYE ZAN,

BOX 5125, 163 05 SPÅNGA, Sweden

Home page: www. avayezan. org

avayezan@gmail. com

Face Book: Avaye Zan

This Issues focus: Men & feminism

More magazines by this user
Similar magazines