Krzysztof Górski - Marek Piasecki

marek.piasecki.staff.iiar.pwr.wroc.pl

Krzysztof Górski - Marek Piasecki

INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH

• Strategia jednolitego kosztu

• Przeszukiwanie wgłąb

• Przeszukiwanie ograniczone wgłąb

• Przeszukiwanie iteracyjnie pogłębiane

• Przeszukiwanie dwukierunkowe

Strategie wykorzystujące dodatkowe informacje dotyczące problemu i jego

rozwiązania, jak oszacowania kosztu rozwiązania od stanu bieŜącego do celu, czyli

próby określenia trafności wyboru przyjętego kierunku poszukiwań, zaliczają się do

metod heurystycznych. Przykładami tych metod są:

• Algorytmy genetyczne

• Symulowane wyŜarzanie

• Tabu search

• Przeszukiwanie zachłanne

• i wiele innych…

W celu określenia wad i zalet poszczególnych metod przeszukiwania i dokonania

oceny dostarczanych przez nich rozwiązań, wykorzystuje się następujące kryteria:

• Zupełność – czy dana metoda zawsze znajduje rozwiązanie, w sytuacji

gdy ono istnieje?

• ZłoŜoność czasowa – dotyczy całkowitej liczby wygenerowanych

węzłów, co jednoznacznie przekłada się na czas potrzebny na te operacje.

• ZłoŜoność pamięciowa – maksymalna liczba węzłów przechowywanych

w jednej chwili w pamięci.

• Optymalność – czy metoda pozwala znaleźć rozwiązanie optymalne

(o minimalnym, bądź maksymalnym koszcie)

W opisach powyŜszych kryteriów, przedstawionych w dalszej części, występują

symbole:

• b – maksymalne rozgałęzienie drzewa przeszukiwań, liczba akcji;

• d – głębokość rozwiązania optymalnego;

• m – maksymalna głębokość drzewa przeszukiwania;

5

More magazines by this user
Similar magazines